Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/01/2004 - 16/01/2004
Предложения по чл. 40, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
от Парламентарния съюз на Обединените демократични сили:
--- Първо четене на законопроекта за военноинвалидите и военнопострадалите (Вносители: Росица Тоткова и група народни представители; 24.4.2003 г.).
от Парламентарната група на Коалиция за България:
--- Няма постъпило предложение.
от Парламентарната група на Движението за права и свободи:
--- Няма постъпило предложение.
от Парламентарната група на Национален идеал за единство:
--- Няма постъпило предложение.
от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори:
--- Няма постъпило предложение.

1. Законопроект за денонсиране на Спогодбата между правителството на Народна република България и правител-ството на Социалистическа федеративна република Югославия за сътрудничество в областта на здравеопазването, социалните грижи и плановото изграждане на населените места по отношение на Република Словения (Вносител: Министерски съвет; 19.11.2003 г.).
2. Законопроект за денонсиране на Конвенцията от 5 юли 1890 г. за създаването на Международен съюз за публикуване на митнически тарифи и на Протокола от 16 декември 1949 г. за изменение на конвенцията (Вносител: Министерски съвет; 28.11.2003 г.).
3. Законопроект за ратифициране на Протокола за изме-нение на Европейската конвенция за борба с тероризма, подпи-сан на 15 май 2003 г. (Вносител: Министерски съвет; 14.11.2003 г.).
4. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка дейността по закупуване, съхраняване, обмен и продажби на хлебно и фуражно зърно на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” и проверка на дейността по контрола на наличните запаси на зърно от страна на държавните органи (Вносител: Пламен Моллов; 12.1.2004 г.).
5. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за водите (Приет на първо четене на 30.7.2003 г.).
6. Първо четене на законопроекта за енергийната ефективност (Вносител: Министерски съвет; 23.10.2003 г.).
7. Първо четене на законопроекти за изменение и допъл-нение на Закона за малките и средните предприятия (Вносители: Йордан Нихризов, 25.2.2003 г.; Министерски съвет, 6.11.2003 г.).
8. Второ четене на законопроекта за частната охрани-телна дейност (Приет на първо четене на 10.4.2003 г.).
9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата - продължение.
10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Министерски съвет, 1.10.2003 г.; Евдокия Манева и Иван Н. Иванов, 3.10.2003 г.).
11. Първо четене на законопроекта за генетично моди-фицираните организми (Вносител: Министерски съвет; 22.7.2003 г.).
12. Първо четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за подземните богатства (Вносител: Министерски съвет; 24.7.2003 г.).
13. Проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2002 г. (Вносител: Министерски съвет; 2.7.2003 г.).
14. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания