Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/11/2001 - 16/11/2001
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Приет на първо четене на 18.10.2001 г.).2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията (Вносител: Мини-стерски съвет; 5.11.2001 г.).3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и енергийната ефективност (Вносител: Министерски съвет; 5.11.2001 г.).4. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Съединените американски щати за прелитането, транзитното преминаване и пребиваването на територията на Република България на сили и личен състав на САЩ и изпълнители по договор със САЩ в подкрепа на операция "Трайна свобода", съставено от Вербална нота № 444 на Посолството на Съединените американски щати от 12 ноември 2001 г. и Вербална нота № С-93-00-13 на Министерството на външните работи на Република България от 12 ноември 2001 г. (Вносител: Министерски съвет; 12.11.2001 г.).5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносител: Министерски съвет, 1.11.2001 г.) и на законопроекта за допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносител: Лъчезар Тошев; 11.7.2001 г.).6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносител: Министерски съвет, 1.11.2001 г.; н.п. Иван Искров и група народни представители, 13.9.2001 г.; н.п. Атанас Папаризов, Георги Пирински и Асен Гагаузов, 20.9.2001 г.; н.п. Муравей Радев, 25.9.2001 г.).7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносител: Министерски съвет; 1.11.2001 г.).8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите (Вносители: Министерски съвет, 1.11.2001 г.; н.п. Камен Влахов, 5.11.2001 г.).
9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица (Вносител: Министерски съвет, 1.11.2001 г.; н.п. Емилия Масларова, Георги Пирински и Асен Гагаузов, 12.9.2001 г.).10. Проект за решение за даване на съгласие за сключване на Гаранционно споразумение между правител-ството на Република България и правителството на Япония по Договора за заем за разширение на Софийското метро между Японската банка за международно сътрудничество и Столичната община и за издаване на гаранционно писмо до Японската банка за международно сътрудничество по договора за заем (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2001 г.).11. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правител-ството на Грузия относно безвъзмездно предоставяне на военни кораби и на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Грузия относно безвъзмездно предоставяне на комуникационна и информа-ционна техника и вещево имущество (Вносител: Министерски съвет; 8.10.2001 г.).12. Законопроект за оттегляне на резервата, направена от Република България в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Европейската конвенция за борба с тероризма (Вносител: Министерски съвет; 23.10.2001 г.).13. Първо четене на законопроекта за Сметната палата (Вносител: Министерски съвет; 8.11.2001 г.).14. Първо четене на законопроекта за държавните помощи (Вносител: Министерски съвет; 8.11.2001 г.).15. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания