Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/03/2004 - 19/03/2004
1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет; 14.11.2003 г.).

2. Второ четене на законопроекта за обществените поръчки - продължение.

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Приети на първо четене на 21.1.2004 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (Приет на първо четене на 29.10.2003 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Северноатлантическия договор, подписан на 4 април 1949 г. във Вашингтон (Вносител: Министерски съвет; 10.2.2004 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма - продължение.

7. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на България в Програмата на Общността в областта на електронния обмен на данни между администрациите (Вносител: Министерски съвет; 23.1.2004 г.).

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Панайот Ляков, 26.7.2001 г.; Борислав Китов и група народни представители, 28.2.2002 г.; Росица Тоткова и група народни представители, 19.3.2003 г.; Мима Ненкова-Запрянова, 28.11.2003 г.; Алеко Кюркчиев, 18.12.2003 г.; Министерски съвет, 16.2.2004 г.; Кръстьо Петков, 1.3.2004 г.; Недялко Калъчев и група народни представители, 2.3.2004 г.).

9. Законопроект за ратифициране на: Европейската конвенция за защита на животните компаньони, Европейската конвенция за защита на гръбначните животни, използвани за експериментални и други научни цели и Протокола за изменение на Европейската конвенция за защита на гръбначните животни, използвани за експериментални и други научни цели, Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели и Протокола за изменение на Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели и Европейската конвенция за защита на животните при умъртвяване чрез клане (Вносител: Министерски съвет; 23.1.2004 г.).

10. Законопроект за ратифициране на Конвенцията между правителството на Република България и Съвета на министрите на Сърбия и Черна гора за обновяване, обозначаване и поддържане на граничната линия и граничните знаци на общата държавна граница (Вносител: Министерски съвет; 23.1.2004 г.).

11. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на отпусната безвъзмездна помощ по подготовка на проект "Български фонд за енергийна ефективност" (Вносител: Министерски съвет; 16.2.2004 г.).

12. Законопроект за ратифициране на Споразумението относно третото изменение на Споразумението за създаването и функционирането на Международния център за развитие на миграционната политика (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2004 г.).

13. Законопроект за ратифициране на Договора за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Албания (Вносител: Министерски съвет; 10.2.2004 г.).

14. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (Вносители: Мирослав Севлиевски и група народни представители, 12.12.2003 г.; Министерски съвет, 28.1.2004 г.; Величко Клингов, Господин Чонков и Клара Петрова, 25.2.2004 г.).

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Приети на първо четене на 11.2.2004 г.).

16. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания