Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/07/2004 - 16/07/2004
1. Доклад за дейността на Комисията за борба с корупцията за периода м. ноември 2002 - 2003 г. - продължение.

2. Проект за решение за разрешаване участието на контингент от Българската армия в учението на НАТО по Партньорство за мир "Кооператив Бест Ефорт 2004" на територията на Република Азербайджан (Вносител: Министерски съвет; 21.6.2004 г.).

3. Проект за решение за разрешаване изпращането на военен кораб с щатното му въоръжение и военнослужещи с личното си оръжие от Българската армия във връзка с четвъртото активиране на Черноморското оперативно съединение "Черноморски сили" (Вносител: Министерски съвет; 21.6.2004 г.).

4. Проект за решение за разрешаване изпращането на механизиран взвод от Българската армия на подготовка в Кралство Холандия и транспортирането му до зоната на операцията на Стабилизиращите сили на НАТО (СФОР) в Босна и Херцеговина (Вносител: Министерски съвет; 14.6.2004 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Съюзното командване по операциите относно осигуряването на поддръжка от страната домакин за провеждането на учението по Партньорство за мир "Кооператив партнер 2004" (Вносител: Министерски съвет; 14.6.2004 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили и на Протокола за статута на международните военни щабове, създадени в съответствие със Северноатлантическия договор (Вносител: Министерски съвет; 22.6.2004 г.).

7. Законопроект за ратифициране на изменението на чл. 1 от Споразумението за създаване на Европейска банка за възста-новяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 26.3.2004 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Латвия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите (Вносител: Министерски съвет; 19.4.2004 г.).

9. Второ четене на законопроекта за генетично моди-фицираните организми - продължение.

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията - продължение.

11. Второ четене на законопроекта за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия (Приет на първо четене на 11.2.2004 г.).

12. Проекти за решения за попълване съставите на постоянни комисии.

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (Приет на първо четене на 27.4.2004 г.).

14. Първо четене на законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (Вносител: Министерски съвет; 2.3.2004 г.).

15. Проект за решение за определяне на комисия за одитиране на годишния отчет за изпълнението на бюджета и годишния финансов отчет на Сметната палата за 2003 г. (Вносител: Нина Радева; 28.4.2004 г.).

16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за застраховането (Приет на първо четене на 4.5.2004 г.).

17. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на Република България в многогодишната програма на Европейската общност за действия в енергийния сектор "Интелигентна енергия - Европа" (2003-2006) (Вносител: Министерски съвет; 23.3.2004 г.).

18. Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум British Nuclear Fuel PLC and Electricite de France (Вносител: Министерски съвет; 19.4.2004 г.).

19. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания