Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
03/11/2004 - 05/11/2004
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА “НОВОТО ВРЕМЕ”:
Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за допитване до народа - продължение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “НАРОДЕН СЪЮЗ”:
Проект за решение за предсрочно освобождаване на народния представител Атанас Щерев от поста председател на Комисията по здравеопазване към 39-то Народно събрание (Вносители: Димитър Игнатов и група народни представители; 4.11.2003 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (Приети на първо четене на 1.4.2004 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Първо четене на законопроекта за временна забрана за разпореждане с недвижимите имоти и движими вещи, одържавени със Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и на техните наследници (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители; 13.2.2004 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ:
Проект за решение за заличаване на надписи, използващи символа на българското правителство за партийна пропаганда (Вносители: Иван Костов и група народни представители; 26.10.2004 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ:
Няма постъпило предложение.


1. Проект за решение за заличаване на надписи, използващи символа на българското правителство за партийна пропаганда (Вносители: Иван Костов и група народни представители; 26.10.2004 г.).

2. Проект за решение за даване на разрешение за изпращане на контингент от Силите за специални операции на Българската армия за участие в международното учение “EMPECINADO - 04” на територията на Кралство Испания (Вносител: Министерски съвет; 22.10.2004 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Договора за правна помощ по граждански дела между Република България и Украйна (Вносител: Министерски съвет; 4.10.2004 г.).

4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите (Вносители: Министерски съвет, 30.8.2004 г.; Петър Жотев и група народни представители, 29.9.2004 г.).

5. Първо четене на:
- законопроекта за научните степени и научните звания (Вносители: Елка Анастасова и Венко Александров; 18.1.2002 г.),
- законопроекта за званията в науката и изкуството и за образователната и научна степен “доктор” (Вносители: Георги Панев и група народни представители; 24.1.2002 г.),
- законопроекта за висшето образование и научните звания (Вносители: Йордан Нихризов и Марио Тагарински; 15.2.2002 г.),
- законопроекта за научните степени и звания (Вносители: Асен Дурмишев и Огнян Герджиков; 17.4.2003 г.) и
- законопроекта за научните степени и научните звания (Вносители: Петко Ганчев и Стоян Кушлев; 23.4.2003 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Атанас Додов, 29.4.2004 г.; Министерски съвет, 28.7.2004 г.; Лъчезар Тошев, 1.10.2004 г.; Недялко Калъчев, 6.10.2004 г.; Министерски съвет, 15.10.2004 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка (Приет на първо четене на 6.10.2004 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност (Приет на първо четене на 28.10.2004 г.).

9. Проект за решение за приемане на Стратегия за приватизация на “България Ер” ЕАД - София (Вносител: Министерски съвет; 27.8.2004 г.).

10. Второ четене на законопроекта за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (Приет на първо четене на 30.6.2004 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Приети на първо четене на 6.10.2004 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията (Приет на първо четене на 6.10.2004 г.).

13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2004 г.).

14. Първо четене на законопроекта за защита на потреби-телите (Вносител: Министерски съвет; 20.8.2004 г.).

15. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (Вносител: Министерски съвет; 24.6.2004 г. и 24.8.2004 г.).

16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Приети на първо четене на 13.10.2004 г.).

17. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2004 г.).

18. Второ четене на законопроекта за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия - продължение.

19. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (Вносители: Ангел Тюркеджиев и Илчо Дуганов; 1.4.2004 г.).

20. Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване (Вносител: Съвет за електронни медии; 6.2.2003 г.).

21. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

22. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Приети на първо четене на 1.4.2004 г.).

23. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване (Вносители: Министерски съвет, 4.3.2004 г.; Джевдет Чакъров, 19.7.2004 г.).

24. Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми - продължение.

25. Парламентарен контрол (5.11.2004 г. от 9.00 ч.):
• Разисквания по питането на народния представител Ангел Найденов към заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева относно “Хасково-БТ” АД.
• Отговори на актуални въпроси и питания.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания