Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/01/2005 - 14/01/2005
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Второ четене на законопроекта за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (Приет на първо четене на 23.9.2004 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Проект за решение за създаване на Временна анкетна парламентарна комисия, която да извърши проверка на дейността на министри, областни управители, кметове и други държавни служители по удовлетворяването на реституционни претенции на Симеон Сакскобургготски (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители; 27.1.2004 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ:
Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (Вносители: Иван Костов и група народни представители; 21.10.2004 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ:
Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на целесъобразността на решение от заседание на Министерския съвет, проведено на 16.12.2004 г., съгласно протокол 48, т. 11 за предоставяне на концесия за републикански път “Калотина-Софийски околовръстен път (северна дъга) - Оризово - Стара Загора - Нова Загора - Ямбол - Карнобат - Бургас”, изключителна държавна собственост (Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители; 19.12.2004 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА “НОВОТО ВРЕМЕ”:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “НАРОДЕН СЪЮЗ”:
Няма постъпило предложение.


1. Освобождаване на директора на Агенцията за чуждестранна помощ.

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора за заем (проект “Развитие на летище София”) между Република България и Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие и на приложенията към него (Вносител: Министерски съвет; 5.11.2004 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 181 на Международната организация на труда относно частните бюра (агенции) по труда, 1997 г. и за денонсиране на Конвенция № 34 относно платените бюра за настаняване (Вносител: Министерски съвет; 2.11.2004 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Международната конвенция по спасяване, 1989 г. (Вносител: Министерски съвет; 2.11.2004 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Споразумението между правителството на Република България и Програмата за развитие на Обединените нации (Вносител: Министерски съвет; 2.11.2004 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на България в Многогодишния план за действие на Общността за създаване на условия за безопасно ползване на Интернет и на нови on-line технологии чрез борба с незаконното и вредно съдържание предимно в областта на защитата на децата и непълнолетните (Програма Safer Internet) (Вносител: Министерски съвет; 2.11.2004 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2004 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2004 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка (Приет на първо четене на 6.10.2004 г.) - продължение.

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Приети на първо четене на 1.4.2004 г.).

11. Ново обсъждане на Закона за политическите партии, приет от Народното събрание на 18.12.2004 г. и върнат с Указ № 376 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (Вносители: Елиана Масева и група народни представители, 8.9.2004 г.; Ахмед Хюсеин, 17.9.2004 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Приет на първо четене на 23.9.2004 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Приети на първо четене на 13.10.2004 г.).

15. Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване (Вносител: Съвет за електронни медии; 6.2.2003 г.).

16. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2003 г. (Вносител: Министерски съвет; 16.9.2004 г.).

17. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (Вносител: Министерски съвет; 24.6.2004 г. и 24.8.2004 г.).

18. Първо четене на законопроекта за защита на потребителите (Вносител: Министерски съвет; 20.8.2004 г.).

19. Второ четене на законопроекта за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия - продължение.

20. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния дарителски фонд “13 века България” (Приет на първо четене на 30.6. 2004 г.).

21. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване (Вносители: Министерски съвет, 4.3.2004 г.; Джевдет Чакъров, 19.7.2004 г.).

22. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

23. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка управлението вземанията на Република България по предоставени правителствени кредити по международни спогодби и вземанията на български държавни фирми, както и управлението на държавния и държавно гарантирания дълг (Вносители: Румен Овчаров и група народни представители; 11.1.2005 г.)

24. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума