Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/02/2005 - 04/02/2005
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Проект за решение по Доклада на Временната анкетна комисия за проверка на Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма “Вамед Инженеринг” - Виена, Австрия (Вносител: Борислав Китов и група народни представители; 16.11.2004 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ:
Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (Вносители: Иван Костов и група народни представители; 21.10.2004 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА “НОВОТО ВРЕМЕ”:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “НАРОДЕН СЪЮЗ”:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Няма постъпило предложение.


1. Изслушване на заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева относно съдържанието на проекта на Меморандум за разбирателство между “Булгартабак Холдинг” АД и “Бритиш Америкън Тобако” (Вносители: Юнал Лютфи и група народни представители; 1.2.2005 г.).

2. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за разследване измамите с ДДС. (Вносител: Борислав Великов; 2.2.2005 г.).

3. Второ четене на законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (Приет на първо четене на 16.9.2004 г.).

4. Повторно гласуване на оспорените текстове от Закона за политическите партии, приет от Народното събрание на 18.12.2004 г. и върнат с Указ № 376 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

5. Законопроект за ратифициране на Основното споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и Детския фонд на Организацията на Обединените нации (УНИЦЕФ) (Вносител: Министерски съвет; 10.1.2005 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа (Вносител: Министерски съвет; 28.12.2004 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Протокола от 1992 г. за изменение на Международната конвенция за създаване на Международен фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, 1971 г. (Конвенция FUND’92) (Вносител: Министерски съвет; 6.10.2004 г.).

8. Първо четене на законопроекта за защита на потребителите (Вносител: Министерски съвет; 20.8.2004 г.) - продължение .

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (Вносител: Министерски съвет; 21.6.2004 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Вносител: Министерски съвет; 15.12.2004 г.).

11. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (Вносител: Министерски съвет; 24.6.2004 г. и 24.8.2004 г.).

12. Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми - продължение.

13. Проект за решение за одобряване на Стратегията за приватизация на “Параходство Българско речно плаване” АД - Русе (Вносител: Министерски съвет; 5.11.2004 г.) - продължение.

14. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Росица Тоткова и група народни представители, 25.9.2003 г.; Министерски съвет, 23.8.2004 г.; Ваня Цветкова и Борислав Владимиров, 8.10.2004 г.; Валентин Василев, 13.10.2004 г.; Явор Милушев, 19.10.2004 г.).

15. Второ четене на законопроекта за защита срещу домашното насилие (Приет на първо четене на 30.6.2004 г.).

16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния дарителски фонд “13 века България” (Приет на първо четене на 30.6. 2004 г.).

17. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване (Вносители: Министерски съвет, 4.3.2004 г.; Джевдет Чакъров, 19.7.2004 г.).

18. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

19. Парламентарен контрол.
- Разисквания по питането на народния представител Румен Овчаров към заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева относно приватизация на акционерни дружества от системата на “Булгартабак холдинг” АД.
- Отговори на актуални въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума