Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/03/2005 - 01/04/2005
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Приети на първо четене на 1.4.2004 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Вносител: Министерски съвет; 15.12.2004 г.).

3. Първо четене на законопроекта за независимите оценители (Вносители: Ралица Агайн и група народни представители; 5.3.2004 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за “Държавен вестник” (Приет на първо четене на 8.12.2004 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Протокола за привилегиите и имунитетите на Парламентарната асамблея на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ПАЧИС) (Вносител: Министерски съвет; 28.2.2005 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Великото херцогство Люксембург за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет; 28.2.2005 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Азербайджанската република за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 28.2.2005 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, относно удължаване на срока, предвиден в чл. 9 (4) на Протокол 2 към Европейското споразумение с измененията в него (Вносител: Министерски съвет; 8.3.2005 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Международната конвенция по растителна защита (нов ревизиран текст от 1997 г.) (Вносител: Министерски съвет; 21.2.2005 г.).

10. Законопроект за ратифициране на Протокола за присъединяване на Европейската общност към Международната конвенция на Евроконтрол за сътрудничество по безопасност на въздухоплаването от 13 декември 1960 г. с последващите изменения и допълнения и консолидирана с Протокола от 27 юни 1997 г. (Вносител: Министерски съвет; 11.3.2005 г.).

11. Проект за решение за приемане на Стратегия за сигурност на Република България (Вносител: Министерски съвет; 10.1. 2005 г.).

12. Законопроект за ратифициране на Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Република Турция (Вносител: Министерски съвет; 21.2.2005 г.).

13. Първо четене на законопроекта за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и профилните медицински специалисти (Вносители: Антония Първанова и група народни представители; 1.12.2004 г.).

14. Проект за решение за избиране на председател на Сметната палата.

15. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Вносители: Любен Корнезов, 9.7.2003 г.; Асен Дурмишев и група народни представители, 9.12.2004 г.).

16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 9.3.2005 г.).

17. Първо четене на законопроекта за регистър БУЛСТАТ (Вносител: Министерски съвет; 29.7.2004 г.).

18. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните растения (Вносител: Министерски съвет, 19.12.2003 г.).

19. Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване (Вносител: Съвет за електронни медии; 6.2.2003 г.).

20. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния дарителки фонд “13 века България” (Приет на първо четене на 30.6. 2004 г.).

21. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

22. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания