Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
31/08/2005 - 02/09/2005
1. Второ четене на законопроекта за защита от шума в околната среда (Приети на първо четене на 21.7.2005 г.) - продължение.

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (Вносители: Анелия Мингова и група народни представители, 24.8.2005 г.).

3. Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Яни Янев, Анелия Мингова и Борислав Ралчев; 19.8.2005 г.).

4. Първо четене на законопроекта за националната стандартизация (Вносител: Министерски съвет; 10.8.2005 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за измерванията (Вносител: Министерски съвет; 10.8.2005 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за статистиката (Вносител: Министерски съвет; 10.8.2005 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (Приет на първо четене на 11.8.2005 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Приет на първо четене на 11.8.2005 г.).

9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите (Вносители: Лъчезар Иванов и група народни представители, 25.8.2005 г.; Атанас Щерев и група народни представители, 25.8.2005 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (Вносители: Радослав Гайдарски и група народни представители; 11.8.2005 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията (Приет на първо четене на 19.8.2005 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Приети на 21.7.2005 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Приети на първо четене на 19.8.2005 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (Приет на първо четене на 12.8.2005 г.).

15. Второ четене на законопроекта за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (Приет на първо четене на 15.7.2005 г.) - продължение.

16. Проект за решение за избиране на директор на Агенцията за чуждестранна помощ.

17. Доклад на Временната анкетна комисия, която да проучи дейността на правителството във връзка с обгазяването на Стара Загора през 2004 и 2005 г. и Проект за решение по доклада на Временната анкетна комисия, която да проучи дейността на правителството във връзка с обгазяването на Стара Загора през 2004 и 2005 г.

18. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания