Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/01/2006 - 20/01/2006

1. Избор на членове на Временната комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България - продължение.

2. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата (Вносител: Министерски съвет; 19.12.2005 г.).

3. Законопроект за ратифициране на  Конвенция N 156 на Международната организация на труда относно равенството на възможностите и еднаквото отношение към работниците и служителите от двата пола: работници и служители със семейни задължения (Вносител: Министерски съвет; 13.12.2005 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища /ADN/ (Вносител: Министерски съвет; 19.12.2005 г.).

5. Законопроект за оттегляне на декларация по Международната конвенция за безопасните контейнери  /CSC/ от 1972 г. и за ратифициране на измененията от 1993 г. на Международната конвенция за безопасните контейнери /CSC/ от 1972 г. (Вносител: Министерски съвет; 13.12.2005 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност, променящо Годишното финансово споразумение за 2004 г. по програма САПАРД (Специалната присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България) (Вносител: Министерски съвет; 27.12.2005 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (Вносител: Министерски съвет; 13.12.2005 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Красимир Каракачанов и група народни представители; 22.11.2005 г.).

9. Второ четене на законопроекта за Министерството на вътрешните работи - продължение.

10. Второ четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (Приет на първо четене на 8.12.2005 г.).

11. Второ четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за занаятите (Приет на първо четене на 8.12.2005 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Вносител: Министерски съвет; 7.11.2005 г.).

13. Законопроект за ратифициране на Договора между Министерството на вътрешните работи на Република България и Комисията на Европейските общности за предоставяне на финансова помощ за противодействие на измамите, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (Вносител: Министерски съвет; 13.01.2006 г.).

14. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (Вносител: Министерски съвет; 13.12.2005 г.).

15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето (Вносител: Министерски съвет; 13.12.2005 г.).

16. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания