Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/05/2006 - 19/05/2006
1. Проект за решение за приемане на актуализирани Национална стратегия и План за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища (Вносител: Министерски съвет; 28.4.2006 г.).

2. Проект за решение за приемане на актуализиран План за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст (Вносител: Министерски съвет; 28.4.2006 г.).

3. Законопроект за ратифициране на актовете на XXIII конгрес на Всемирния пощенски съюз (Вносител: Министерски съвет; 19.4.2006 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Вносител: Румен Ангелов; 6.1.2006 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2005 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по Програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България) (Вносител: Министерски съвет; 9.5.2006 г.).

6. Законопроект за ратифициране на изменение на Устава на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (Вносител: Министерски съвет; 20.3.2006 г.).

7. Първо четене на законопроекта за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (Вносител: Министерски съвет; 30.3.2006 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за патентите (Вносител: Министерски съвет; 14.3.2006 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Валутния закон (Вносител: Министерски съвет; 11.4.2006 г.).

10. Първо четене на законопроекта за електронната търговия (Вносител: Министерски съвет; 25.4.2006 г.).

11. Първо четене на законопроекта за информиране и консултиране на работниците и служителите в транснационални предприятия, групи от предприятия и дружества (Вносител: Министерски съвет; 26.4.2006 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства (Вносител: Министерски съвет; 5.5.2006 г.).

13. Първо четене на законопроекта за устройството на българското Черноморско крайбрежие (Вносител: Министерски съвет; 28.2.2006 г.).

14. Проект за решение за преименуване на Държавната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” в Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” (Вносител: Министерски съвет; 16.5.2006 г.).

15. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и България за изменение на Меморандума за разбирателство относно участието на България в многогодишната програма на Общността за действия в енергийния сектор “Интелигентна енергия - Европа” (2003-2006) (Вносител: Министерски съвет; 26.4.2006 г.).

16. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (Вносители: Борислав Китов и Стефан Софиянски; 24.3.2006 г.).

17. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Георги Димитров, 14.12.2005 г.; Лъчезар Иванов и група народни представители, 1.3.2006 г.; Министерски съвет, 20.4.2006 г.).

18. Проект за решение по Отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2001 г.

19. Проект за решение по Отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2002 г.

20. Проект за решение по Отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2003 г.

21. Проект за решение по Отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2004 г.

22. Парламентарен контрол.


Форма за търсене
Ключова дума