Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/06/2008 - 06/06/2008

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

4 – 6 юни 2008 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:

Проект за решение за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България (Вносители: Пламен Моллов, Лютви Местан и Ангел Найденов; 29.5.2008 г.).

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:

Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2007 г. (Вносител: Омбудсман на Република България; 27.3.2008 г.).

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ:
Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОДС:
Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:
Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”:
Няма постъпило предложение.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ  “АТАКА”:

Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (Приети на първо четене на 6.12.2007 г.).

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Няма постъпило предложение.
________________________________________________________

1. Проект за решение за промяна в Комисията по правата на човека и вероизповеданията (Вносител: Георги Юруков; 3.6.2008 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Вносител: Министерски съвет; 19.5.2008 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет; 24.4.2008 г.).

4. Доклад за прилагане на закона и за дейността на административните съдилища през 2007 г. (Вносител: Висш съдебен съвет; 8.4.2008 г.).

5. Проект за решение за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България (Вносители: Пламен Моллов, Лютви Местан и Ангел Найденов; 29.5.2008 г.).

6. Проект за решение за промяна на участието на контингент от Въоръжените сили на Република България в операцията на Многонационалните коалиционни сили в Ирак (Вносител: Министерски съвет; 26.5.2008 г.).

7. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2007 г. (Вносител: Комисия за защита от дискриминация; 26.3.2008 г.).

8. Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2007 г. (Вносител: Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност; 27.3.2008 г.).

9. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията (Вносител: Министерски съвет; 26.5.2008 г.).

10. Първо четене на законопроекта за разпростиране правилата срещу укриване на конфликта на интереси върху лица, заемащи административна или висша държавна длъжност (Вносители: Филип Димитров и група народни представители; 31.1.2008 г.) и на законопроекта за конфликт на интереси (Вносител: Министерски съвет; 2.6.2008 г.).

11. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Вносители: Волен Сидеров, 15.1.2008 г.; Министерски съвет; 17.5.2008 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Приети на първо четене на 15.2.2008 г.).

13. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни заседания