Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/04/2009 - 24/04/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

22 – 24 април 2009 г.

1. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, приет от Народното събрание на 14.4.2009 г. и върнат с Указ № 93 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

2. Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 на Споразумението от 9 април 2002 г. за финансиране на работите и проучванията на мост на река Дунав между Видин и Калафат между правителството на Република България и Френската агенция за развитие (Вносител: Министерски съвет; 30.3.2009 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България (Вносител: Министерски съвет; 6.4.2009 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно бъдещето на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (Вносител: Министерски съвет; 14.3.2009 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния протокол (Вносител: Министерски съвет; 30.3.2009 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт (Вносител: Министерски съвет; 25.2.2009 г.).

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Вносители: Ива Станкова, Нигяр Джафер и Станка Маринчева, 10.02.2009 г.; Министерски съвет; 23.2.2009 г.).

8. Проект за решение за откриване на Факултет по обществено здраве в структурата на Медицинския университет - Пловдив (Вносител: Министерски съвет; 30.3.2009 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народните читалища (Вносител: Министерски съвет; 3.4.2009 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните (Вносители: Захари Георгиев и група народни представители; 6.3.2009 г.).

11. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за държавната собственост (Приети на първо четене на 12.3.2009 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (Приет на първо четене на 27.3.2009 г.).

13. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (Приети на първо четене на 27.2.2009 г.) - продължение.

14. Второ четене на законопроекта за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 6.2.2009 г.) - продължение.

15. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания