Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/07/2010 - 16/07/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

14 – 16 юли 2010 г.

1. Избор на заместник-председател на Народното събрание.

2. Проекти за решения за промени в постоянни комисии на Народното събрание.

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет; 27.5.2010 г.) - продължение.

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Вносители: Галина Банковска и група народни представители; 11.6.2010 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Вносител: Министерски съвет; 18.6.2010 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносители: Делян Добрев и група народни представители; 3.6.2010 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносители: Иво Димов и група народни представители; 26.5.2010 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит (Приет на първо четене на 27.5.2010 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносител: Министерски съвет; 3.6.2010 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (Вносители: Фани Христова и Йоана Кирова; 2.7.2010 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за Селскостопанската академия (Вносител: Министерски съвет; 25.6.2010 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. (Вносител: Министерски съвет; 28.6.2010 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните (Общ законопроект, изготвен от Комисията по земеделието и горите на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС, по приетите на първо четене на 16.6.2010 г. законопроекти за изм. и доп. на Закона за храните.).

14. Законопроект за ратифициране на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна (Вносител: Министерски съвет; 2.7.2010 г.). – първа точка за петък, 16.7.2010 г.

15. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за Националния архивен фонд (Приет на първо четене на 2.7.2010 г.).

16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите (Приет на първо четене на 26.5.2010 г.).

17. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, приет от Народното събрание на 23.6.2010 г., и върнат за ново обсъждане с Указ № 176 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

18. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума