Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/07/2010 - 23/07/2010

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

21 – 23 юли 2010 г.

1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. (Вносител: Министерски съвет; 28.6.2010 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносител: Министерски съвет; 3.6.2010 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (Вносители: Фани Христова и Йоана Кирова; 2.7.2010 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за Селскостопанската академия (Вносител: Министерски съвет; 25.6.2010 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Вносител: Министерски съвет; 14.6.2010 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Споразумението за отпускане на безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор за изпълнение на проект IDF № TF-096228 между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 8.7.2010 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2006 г.) (Вносител: Министерски съвет; 5.7.2010 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Протокола от 2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване и на Протокола от 2005 г. към Протокола за преследване на неподвижни платформи, разположени върху континенталния шелф (Вносител: Министерски съвет; 17.6.2010 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Приет на първо четене на 1.7.2010 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните (Общ законопроект, изготвен от Комисията по земеделието и горите на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС, по приетите на първо четене на 16.6.2010 г. законопроекти за изм. и доп. на Закона за храните.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за Националния архивен фонд (Приет на първо четене на 2.7.2010 г.).

12. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, приет от Народното събрание на 23.6.2010 г., и върнат за ново обсъждане с Указ № 176 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България. – първа точка за четвъртък, 22.7.2010 г.

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите (Приет на първо четене на 26.5.2010 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (Приет на първо четене на 25.2.2010 г.).

15. Второ четене на законопроекта за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Приет на първо четене на 11.3.2010 г.).

16. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания