Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/01/2011 - 14/01/2011 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП:

  Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на държавния бюджет (Вносители: Мартин Димитров и група народни представители; 8.9.2010 г.).

 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Коалиция за България:

  Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на обстоятелствата около избирането и освобождаването на г-жа Калина Илиева от поста изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 13.12.2010 г.).

 3. Проекти за решения за промени в постоянни комисии на Народното събрание.

 4. Второ четене на законопроекта за Българската агенция по безопасност на храните (Приет на първо четене на 1.12.2010 г.) - продължение.

 5. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и на протокола към нея (Вносител: Министерски съвет; 22.10.2010 г.).

 6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Приет на първо четене на 28.10.2010 г.). 

 7. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство на Секретариата на ЕВРИКА между членовете на инициативата (Вносител: Министерски съвет; 5.11.2010 г.).

 8. Първо четене на законопроекта за ограничаване на плащанията в брой (Вносител: Министерски съвет; 16.9.2010 г.).

 9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Приет на първо четене на 4.11.2010 г.).

 10. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разби-рателство между правителството на Република България, предста-влявано от министъра на регионалното развитие и благоустрой-ството, и правителството на Република Турция, представлявано от генералния секретар по въпросите на Европейския съюз, за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ (Вносител: Министерски съвет; 28.10.2010 г.).

 11. Второ четене на законопроекта за горите (Приет на първо четене на 16.11.2010 г.).

 12. Проект за декларация на 41-то Народно събрание на Република България относно участие на лица, свързани с Държавна сигурност и РУ на ГЩ на БНА, в дипломатическата служба на съвременна България (Вносители: Доброслав Димитров и Моника Панайотова; 10.1.2011 г.) – точка първа за петък, 14.1.2011 г.

 13. Парламентарен контрол.

  - Разисквания по питането на народните представители Сергей Станишев и Михаил Миков към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно политиката на правителството по отношение на присъединяването на Република България към Шенгенското пространство.  

  - Отговори на въпроси и питания. 

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания