Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/01/2011 - 21/01/2011 1. Ново обсъждане на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 22.12.2010 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 1 от 3.1.2011 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

 2. Проект за решение за избиране на председател на Сметната палата (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители; 10.1.2011 г.).

 3. Избор на заместник-омбудсман (По предложение на Омбудсмана на Република България, съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за омбудсмана.). 

 4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Приет на първо четене на 12.11.2010 г.) - продължение. 

 5. Проект за решение за гласуване на доверие по цялостната политика на Министерски съвет с министър-председател Бойко Борисов (Вносител: Министерски съвет; 19.01.2011 г.) - точка първа за четвъртък, 20.01.2011 г.

 6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Приет на първо четене на 4.11.2010 г.).

 7. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Турция, представлявано от генералния секретар по въпросите на Европейския съюз, за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ (Вносител: Министерски съвет; 28.10.2010 г.).

 8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносител: Министерски съвет; 10.12.2010 г.). 

 9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносители: Мартин Димитров, 7.12.2010 г.; Менда Стоянова и група народни представители, 12.1.2011 г.). 

 10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Приет на първо четене на 28.10.2010 г.). 

 11. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Михаил Миков, Драгомир Стойнев и Емилия Масларова, 6.1.2011 г.; Светлана Ангелова и Станка Шайлекова, 11.1.2011 г.).

 12. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс  (Общ законопроект, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС от Комисията по правни въпроси, по приетите на първо четене на 14.10.2010 г. законопроекти за изм. и доп. на Наказателно-процесуалния кодекс) - продължение. 

 13. Парламентарен контрол (от 9,00 ч., петък, 21.1.2011 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания