Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/01/2011 - 28/01/2011 1. Избор на заместник-председатели на Сметната палата (Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за Сметната палата Народното събрание избира двамата заместник-председатели на Сметната палата по предложение на председателя на Сметната палата. Предложението на председателя на Сметната палата е внесено на 20.1.2011 г.)

 2. Проект за решение за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (Вносител: Искра Фидосова; 19.1.2011 г.).

 3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Приет на първо четене на 4.11.2010 г.).

 4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносител: Министерски съвет; 10.12.2010 г.). 

 5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносители: Мартин Димитров, 7.12.2010 г.; Менда Стоянова и група народни представители, 12.1.2011 г.). 

 6. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Турция, пред-ставлявано от генералния секретар по въпросите на Европейския съюз, за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудни-чество България – Турция по Инструмента за предприсъеди-нителна помощ (Вносител: Министерски съвет; 28.10.2010 г.).

 7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Михаил Миков, Драгомир Стойнев и Емилия Масларова, 6.1.2011 г.; Светлана Ангелова и Станка Шайлекова, 11.1.2011 г.).

 8. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс  (Общ законопроект, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС от Комисията по правни въпроси, по приетите на първо четене на 14.10.2010 г. законопроекти за изм. и доп. на Наказателно-процесуалния кодекс) - продължение. 

 9.  Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (Вносител: Министерски съвет; 9.12.2010 г.).

 10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (Вносители: Лъчезар Иванов, 15.6.2010 г.; Стефан Господинов и група народни представители, 16.11.2010 г.). 

 11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети (Вносители: Любен Татарски, Георги Икономов и Атанас Камбитов; 14.12.2010 г.).

 12. Второ четене на законопроекта за горите (Приет на първо четене на 16.11.2010 г.). 

 13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Приет на първо четене на 16.11.2010 г.). 

 14. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания