Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/01/2011 - 28/01/2011 1. Избор на заместник-председатели на Сметната палата (Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за Сметната палата Народното събрание избира двамата заместник-председатели на Сметната палата по предложение на председателя на Сметната палата. Предложението на председателя на Сметната палата е внесено на 20.1.2011 г.)

 2. Проект за решение за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (Вносител: Искра Фидосова; 19.1.2011 г.).

 3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Приет на първо четене на 4.11.2010 г.).

 4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносител: Министерски съвет; 10.12.2010 г.). 

 5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносители: Мартин Димитров, 7.12.2010 г.; Менда Стоянова и група народни представители, 12.1.2011 г.). 

 6. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Турция, пред-ставлявано от генералния секретар по въпросите на Европейския съюз, за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудни-чество България – Турция по Инструмента за предприсъеди-нителна помощ (Вносител: Министерски съвет; 28.10.2010 г.).

 7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Михаил Миков, Драгомир Стойнев и Емилия Масларова, 6.1.2011 г.; Светлана Ангелова и Станка Шайлекова, 11.1.2011 г.).

 8. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс  (Общ законопроект, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС от Комисията по правни въпроси, по приетите на първо четене на 14.10.2010 г. законопроекти за изм. и доп. на Наказателно-процесуалния кодекс) - продължение. 

 9.  Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (Вносител: Министерски съвет; 9.12.2010 г.).

 10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (Вносители: Лъчезар Иванов, 15.6.2010 г.; Стефан Господинов и група народни представители, 16.11.2010 г.). 

 11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети (Вносители: Любен Татарски, Георги Икономов и Атанас Камбитов; 14.12.2010 г.).

 12. Второ четене на законопроекта за горите (Приет на първо четене на 16.11.2010 г.). 

 13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Приет на първо четене на 16.11.2010 г.). 

 14. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума