Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/02/2011 - 25/02/2011 1. Проект за решение относно работата на Народното събрание през месец март 2011 година.
 2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Приет на първо четене на 26.1.2011 г.).
 3. Второ четене на законопроекта за горите (Приет на първо четене на 16.11.2010 г.) - продължение.
 4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (Приет на първо четене на 27.1.2011 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на бизнеса и търговията на Държавата Катар (Вносител: Министерски съвет; 10.12.2010 г.).
 6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията (Вносител: Министерски съвет; 10.1.2011 г.).
 7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Приет на първо четене на 26.1.2011 г.).
 8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Приет на първо четене на 7.12.2010 г.).
 9. Първо четене на законопроекта за енергията от възобновяеми източници (Вносител: Министерски съвет; 8.2.2011 г.). - точка първа за четвъртък, 24.2.2011 г.
 10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносител: Любен Татарски; 11.2.2011 г.). - точка втора за четвъртък, 24.2.2011 г.
 11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносител: Министерски съвет; 17.1.2011 г.). - точка трета за четвъртък, 24.2.2011 г.
 12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (Вносители: Ивайло Тошев, Даниела Миткова и Юлиана Колева; 12.10.2010 г.).
 13. Законопроект за ратифициране на Споразумението относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (СЕЕРUS III) (Вносител: Министерски съвет; 30.12.2010 г.).
 14. Проект за решение за приемане на Стратегия за национална сигурност на Република България (Вносител: Министерски съвет; 10.12.2010 г.). - точка първа за петък, 25.2.2011 г.
 15. Парламентарен контрол. - Разисквания по питането на народните представители Драгомир Стойнев и Емилия Масларова към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов относно компенсиране на ръста на цените чрез системата за социално подпомагане.
Форма за търсене
Ключова дума