Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/02/2011 - 25/02/2011 1. Проект за решение относно работата на Народното събрание през месец март 2011 година.
 2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Приет на първо четене на 26.1.2011 г.).
 3. Второ четене на законопроекта за горите (Приет на първо четене на 16.11.2010 г.) - продължение.
 4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (Приет на първо четене на 27.1.2011 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на бизнеса и търговията на Държавата Катар (Вносител: Министерски съвет; 10.12.2010 г.).
 6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията (Вносител: Министерски съвет; 10.1.2011 г.).
 7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Приет на първо четене на 26.1.2011 г.).
 8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Приет на първо четене на 7.12.2010 г.).
 9. Първо четене на законопроекта за енергията от възобновяеми източници (Вносител: Министерски съвет; 8.2.2011 г.). - точка първа за четвъртък, 24.2.2011 г.
 10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносител: Любен Татарски; 11.2.2011 г.). - точка втора за четвъртък, 24.2.2011 г.
 11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносител: Министерски съвет; 17.1.2011 г.). - точка трета за четвъртък, 24.2.2011 г.
 12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (Вносители: Ивайло Тошев, Даниела Миткова и Юлиана Колева; 12.10.2010 г.).
 13. Законопроект за ратифициране на Споразумението относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (СЕЕРUS III) (Вносител: Министерски съвет; 30.12.2010 г.).
 14. Проект за решение за приемане на Стратегия за национална сигурност на Република България (Вносител: Министерски съвет; 10.12.2010 г.). - точка първа за петък, 25.2.2011 г.
 15. Парламентарен контрол. - Разисквания по питането на народните представители Драгомир Стойнев и Емилия Масларова към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов относно компенсиране на ръста на цените чрез системата за социално подпомагане.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

  Последни заседания