Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
24/07/2002 - 26/07/2002
1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносители: Милена Милотинова-Колева и група народни представители; 17.7.2002 г.).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Вносители: Министерски съвет, 16.1.2002 г.; Евгения Живкова и група народни представители, 20.5.2002 г.; Министерски съвет, 21.6.2002 г.).

3. Проект за решение за разрешаване изпращането на механизиран взвод от Българската армия на обучение в Кралство Холандия (Вносител: Министерски съвет; 8.7.2002 г.).

4. Проект за решение за разрешаване транзитното преминаване през територията на Република България на военни контингенти, военно имущество и техника на Украйна за участие в многонационалните сили за поддържане на мира (КФОР) в Косово (Вносител: Министерски съвет; 15.7.2002 г.).

5. Проект за решение за разрешаване изпращането на военен кораб от Българската армия за участие във второто активиране на Черноморското оперативно съединение "Черноморски сили" и разрешаване посещението на чужди военни кораби в пристанище Варна (Вносител: Министерски съвет; 15.7.2002 г.).

6. Проект за решение за даване на разрешение за пребиваване на подразделение от Специалните сили на Въоръжените сили на Съединените американски щати в състав 15 военнослужещи със специално оборудване, боеприпаси и въоръжение на територията на Република България за участие в учението "Август 2002" (Вносител: Министерски съвет; 15.7.2002 г.).

7. Проект за решения за разрешаване изпращането на военен кораб от Българската армия за участие в учението в духа на "Партньорство за мир" - "Черноморско сътрудничество - 2002", в териториалните води на Република Турция (Вносител: Министерски съвет; 15.7.2002 г.).

8. Проект за решение за изменение на Решение на Народното събрание за привеждане на акта за създаване на Военна академия "Георги Стойков Раковски" в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование /Обн., ДВ, бр. 20 от 2001 г./ (Вносител: Министерски съвет; 3.7.2002 г.).

9. Избор на членове на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол (съгласно чл. 21, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол).

10. Първо четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (Вносители: Петър Мутафчиев, Янаки Стоилов и Васил Калинов; 1.10.2001 г.).

11. Проект за решение за откриване на частно специализирано висше училище с наименование "Висше училище по застраховане и финанси" със седалище София (Вносител: Министерски съвет; 9.4.2002 г.).

12. Проект за решение за откриване на частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование Колеж "Телематика" със седалище Стара Загора (Вносител: Министерски съвет; 20.3.2002 г.).

13. Проект за решение за преобразуване на самостоя-телен частен Колеж по икономика и бизнесадминистрация със седалище Ботевград в частно специализирано висше училище с наименование "Международно висше бизнесучилище" и със седалище Ботевград (Вносител: Министерски съвет; 24.6.2002 г.).

14. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за движението по пътищата (Приет на първо четене на 20.6.2002 г.) - продължение.

15. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване (Вносители: Министерски съвет, 8.1.2002 г.; Хасан Адемов, 12.6.2002 г.).

16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Приет на първо четене на 25.4.2002 г.).

17. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (Приет на първо четене на 20.6.2002 г.).

18. Второ четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за банките (Приети на първо четене на 6.6.2002 г. ).

19. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (Приет на първо четене на 19.6.2002 г.).

20. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Атанас Василев; 10.7.2002 г.).

21. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за търговското мореплаване (Вносител: Министерски съвет; 5.6.2002 г.).

22. Второ четене на законопроекта за държавния дълг (Приети на първо четене на 27.2.2002 г.).

23. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Судан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 25.6.2002 г.).

24. Законопроект за ратифициране на измененията и допълненията в Устава на Международната агенция по атомна енергия (Вносител: Министерски съвет; 25.6.2002 г.).

25. Законопроект за ратифициране на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Френската агенция за развитие /AFD/ (Вносител: Министерски съвет; 14.6.2002 г.).

26. Проект за решение за изменение на Решение на Народното събрание от 1 декември 2000 г. за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи финансови споразумения с Европейската инвестиционна банка, с Френската агенция за развитие и с Кредитната институция за възстановяване - Федерална република Германия, свързани с изпълнението на проекта за изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав между Република България и Румъния в района на Видин - Калафат /Обн., ДВ, бр. 99 от 2000 г./ (Вносител: Министерски съвет; 14.6.2002 г.).

27. Проект за решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2001 г. (Вносител: Министерски съвет; 3.7.2002 г.).

28. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителствата на страните - участнички в Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС) за сътрудничество при оказване на помощ и действия при извънредни ситуации вследствие на природни и технологични бедствия (Вносител: Министерски съвет; 8.7.2002 г.).

29. Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Никола Б. Николов и гр. н. п.; 19.7.2002 г.).

30. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания