Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/10/2012 - 19/10/2012 1. Проект за решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (Вносител: Петър Димитров, 16.10.2012 г.).
 2. Годишен доклад за дейността на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения, парламентарен контрол и наблюдение, за периода 20 април 2011 г. - 20 април 2012 г. – продължение.
 3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Вносител: Министерски съвет, 6.7.2012 г.; Приет на първо четене на 27.9.2012 г.).
 4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Търговския закон (Вносители: Янаки Стоилов, Любен Корнезов и Евгений Желев, 16.2.2012 г.; Емил Радев, Красимир Ципов и Фани Христова, 5.9.2012 г.; Министерски съвет; 12.9.2012 г.).
 5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносител: Министерски съвет; 3.7.2012 г.).
 6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Вносител: Министерски съвет; 18.9.2012 г.).
 7. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (Вносители: Ивайло Тошев и Красимир Минчев; 4.4.2012 г.).
 8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (Вносител: Министерски съвет; 4.9.2012 г.).
 9. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за държавната собственост (Вносител: Министерски съвет; 18.9.2012 г.).
 10. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Сърбия относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ № CCI:2007CB16IPO006 и на Протокола за изменението му (Вносител: Министерски съвет; 25.9.2012 г.).
 11. Проект за решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет и Проект за решение за приемане на Процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (Вносител: Комисията по правни въпроси; 16.10.2012 г.).
 12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Вносител: Министерски съвет; 12.7.2012 г.; Приет на първо четене на 19.9.2012 г.).
 13. Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2011 г. (Вносител: Комисия за защита на конкуренцията; 28.5.2012 г.).
 14. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Вносители: Димо Гяуров, Мартин Димитров и Ваньо Шарков, 13.12.2011 г.; Министерски съвет; 7.8.2012 г.)
 15. Доклад на Временната анкетна комисия за проучване на факти и обстоятелства относно случаи, изнесени през последните дни в медийното пространство, на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и политически натиск върху правоохранителните и правораздавателните органи и проект за решение по доклада (Вносител: Временната анкетна комисия, 24.4.2012 г.) – точка първа за петък, 19.10.2012 г.
 16. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания