Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/11/2002 - 01/12/2002
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Приет на първо четене на 5.9.2002 г.) - продължение.

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица (Вносители: Муравей Радев и група народни представители, 16.10.2002 г.; Министерски съвет, 17.10.2002 г.; Георги Пирински, 21.10.2002 г.).

3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносители: Муравей Радев и група народни представители, 10.10.2002 г.; Министерски съвет, 17.10.2002 г.).

4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносители: Муравей Радев и група народни представители, 10.10.2002 г.; Министерски съвет, 17.10.2002 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносители: Муравей Радев и група народни представители, 10.10.2002 г.; Министерски съвет, 17.10.2002 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите (Вносител: Министерски съвет, 17.10.2002г.).

7. Законопроект за ратифициране на Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ИНТЕРБУС), подписана на 11 декември 2000 г. в Брюксел (Вносител: Министерски съвет; 7.10.2002 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за търговското мореплаване (Приет на първо четене на 2.8.2002 г.).

9. Отчет за дейността на Сметната палата през 2001 година (Вносител: Сметната палата; 2.10.2002 г.).

10. Проект за решение за преобразуване на Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост - Пловдив, в Университет по хранителни технологии със седалище Пловдив (Вносител: Министерски съвет; 9.9.2002 г.).

11. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).* Дневният ред за 1.11.2002 г., петък - първо редовно пленарно заседание за месеца, се определя при условията и по реда на чл. 40, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума