Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/07/2014 - 18/07/2014 1. Проекти на решения за промени в съставите на постоянни комисии на Народното събрание.
 2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на Център за високи постижения в областта на финансите (Вносител: Министерски съвет, 15.5.2014 г.).
 3. Законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп (Вносител: Министерски съвет, 22.5.2014 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Цецка Цачева и група народни представители, 11.6.2014 г.; Йордан Цонев, 30.6.2014 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Общ законопроект, изготвен на основата на приетите на първо гласуване на 9.7.2014 г. два законопроекта с вносители: Георги Кадиев и група народни представители, 28.3.2014 г., Йордан Цонев, 25.6.2014 г.) – точка първа за четвъртък, 17.7.2014 г.
 6. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (Вносители: Светла Бъчварова и група народни представители, 30.5.2014 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за висшето образование (Вносители: Атанас Мерджанов, Лютви Местан и Цецка Цачева, 15.7.2014 г.).
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (Вносители: Добрин Данев и група народни представители, 27.06.2014 г.).
 9. Законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 25.4.2014 г.).
 10. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, приет на 18.06.2014 г., върнат за ново обсъждане с Указ на Президента на Република България № 157/30.06.2014 г. - гласуване (процедура по чл. 82, ал. 6 във вр. с чл. 80 от ПОДНС) на върнатите за ново обсъждане текстове – точка първа за петък, 18.7.2014 г.
 11. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания