Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
24/07/2014 - 25/07/2014 1. Оставка на Министерския съвет.
 2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 10.6.2014 г.).
 3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (Вносител: Министерски съвет, 10.7.2014 г.).
 4. Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (Вносител: Министерски съвет, 10.7.2014 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (Вносител: Министерски съвет, 15.7.2014 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносители: Ваня Добрева и група народни представтели, 17.06.2014 г.).
 7. Второ четене на Законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 25.4.2014 г.).
 8. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение № 1 към Финансово споразумение от 29 юли 2010 г. между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие, и Европейската инвестиционна банка (Вносител: Министерски съвет, 11.7.2014 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците (Вносител: Министерски съвет, 9.1.2014 г. Приет на първо гласуване на 7.3.2014 г.).
 10. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

  Последни заседания