Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/09/2015 - 04/09/2015 1. Второ гласуване на Законопроект за предучилищното и училищното образование (Вносители: Милена Дамянова и група народни представители, 21.11.2014 г. Приет на първо гласуване на 5.2.2015 г.). Предложение от парламентарната група на ПП „ГЕРБ“ по реда на чл. 50, ал. 8 от ПОДНС.
 2. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 21.5.2015 г.). Предложение от парламентарната група на „БСП лява България” по реда на чл. 50, ал. 8 от ПОДНС.
 3. Първо гласуване на Законопроект за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности (Вносител: Министерски съвет, 30.6.2015 г.) – продължение; Точка първа за четвъртък, 3.09.2015 г.
 4. Първо гласуване на Законопроект за изпълнение на Конвенцията за касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване (Вносители: Валентин Радев и група народни представители, 8.7.2015 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за предучилищното и училищното образование (Вносители: Милена Дамянова и група народни представители, 21.11.2014 г. Приет на първо гласуване на 5.2.2015 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия (Вносител: Министерски съвет, 24.4.2015 г. Приет на първо гласуване на 26.6.2015 г.).
 7. Законопроект за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 4 април 2014 г. (Вносител: Министерски съвет, 25.5.2015 г.).
 8. Законопроект за ратифициране на Анекса за изменение на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, подписан на 12 октомври 2012 г. в Матрахаза, Унгария (Вносител: Министерски съвет, 5.5.2015 г.).
 9. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България, Министерството на вътрешните работи на Унгария, Правителството на Нидерландия, Министерството на правосъдието и обществената сигурност на Норвегия, Борда по миграция на Швеция, Министерството на правосъдието на Швеция и Международния център за развитие на миграционната политика относно изпълнението на проекта „Подкрепа за партньорство за миграция в региона по Пътя на коприната в рамките на Будапещенския процес“ (Вносител: Министерски съвет, 5.5.2015 г.).
 10. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ (Вносител: Министерски съвет, 18.6.2015 г.).
 11. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество (Вносител: Министерски съвет, 10.7.2015 г.).
 12. Законопроект за ратифициране на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна (Вносител: Министерски съвет, 17.7.2015 г.).
 13. Парламентарен контрол по чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 2.9.2015 г., от 12.00 ч.).
 14. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания