Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/06/2016 - 01/07/2016 1. Избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията от Народното събрание (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 19.5.2016 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Вносител: Министерски съвет, 17.6.2016 г.).
 3. Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител и подуправител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисия по труда, социалната и демографската политика, 24.6.2016 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносител: Министерски съвет, 10.6.2016 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Черна гора (Вносител: Министерски съвет, 16.6.2016 г.) – точка първа за четвъртък, 30.6.2016 г.
 6. Първо гласуване на Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (Вносител: Министерски съвет, 13.4.2016 г.) – точка втора за четвъртък, 30.6.2016 г.
 7. Освобождаване на член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (Подадена оставка от Юлия Ненкова - член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, 30.06.2016 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване (Вносител: Министерски съвет, 13.5.2016 г. Приет на първо гласуване на 27.5.2016 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците (Вносител: Министерски съвет, 8.4.2016 г. Приет на първо гласуване на 20.4.2016 г.).
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (Вносител: Министерски съвет, 25.3.2016 г. Приет на първо гласуване на 13.5.2016 г.).
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (Вносител: Министерски съвет, 15.6.2016 г.) – точка първа за петък, 1.7.2016 г.
 12. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (Общ проект изготвен от Комисията по земеделието и храните, въз основа на приетите на първо гласуване на 17.3.2016 г. законопроекти с вносители: Петър Петров и група народни представители, 23.1.2015 г.; Вили Лилков и група народни представители, 13.5.2015 г.; Министерски съвет, 7.1.2016 г.).
 13. Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2013 г., Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2014 г. и Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2015 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 15.12.2014 г., 27.5.2016 г. и 7.6.2016 г.).
 14. Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2014 г. и Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2015 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 27.5.2016 г. и 7.6.2016 г.).
 15. Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2014 г. и Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2015 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 5.8.2015 г. и 13.6.2016 г.).
 16. Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата на Република България и на разследващите органи през 2014 г. и Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата на Република България и на разследващите органи през 2015 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 27.5.2015 г. и 7.6.2016 г.).
 17. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания