Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
07/09/2016 - 09/09/2016 1. Предложение от парламентарната група на „Реформаторски блок“ по реда на чл. 50, ал. 8 от ПОДНС: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносители: Мартин Димитров и Петър Славов, 7.4.2016 г.).
 2. Предложение от парламентарната група на „Патриотичен фронт“ по реда на чл. 50, ал. 8 от ПОДНС: Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши цялостен одит на действията на Държавната агенция за закрила на детето по отношение на разходването на финансови средства за: изготвяне на техническо задание по проект „Детство за всички“, провеждането на обучения и сключените граждански договори по проектите по ОПАК, както и за проучване на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация, за периода от 2009-2015 г. (Вносители: Султанка Петрова и група народни представители, 30.4.2015 г.).
 3. Предложение от парламентарната група на ПП „ГЕРБ“ по реда на чл. 50, ал. 8 от ПОДНС: Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (Вносител: Министерски съвет, 7.10.2015 г. Приет на първо гласуване на 12.2.2016 г.).
 4. Предложение от парламентарната група на „БСП лява България” по реда на чл. 50, ал. 8 от ПОДНС: Проект за решение за отмяна на решение на Народното събрание от 29.03.2012 г. за прекратяване изграждането на ядрена централа на площадка „Белене“, обнародвано в ДВ, бр. 28 от 6.04.2012 г. (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 13.7.2016 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (Вносител: Министерски съвет, 7.10.2015 г. Приет на първо гласуване на 12.2.2016 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (Вносители: Данаил Кирилов, Христиан Митев, Свилен Иванов, Петър Славов и Ралица Тодорова, 17.3.2016 г. Приет на първо гласуване на 14.4.2016 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Вносител: Министерски съвет, 1.8.2016 г.).
 8. Първо гласуване на Законопроект за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (Вносител: Министерски съвет, 5.7.2016 г.).
 9. Законопроект за ратифициране на Меморандум за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г.“ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП ІІ) ССІ 2014ТС16I5СВ005 между правителството на Република България и правителството на Република Турция (Вносител: Министерски съвет, 1.7.2016 г.).
 10. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерството на външните работи на Република България и Международната организация на франкофонията (Вносител: Министерски съвет, 12.8.2016 г.).
 11. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2014 г. - 20 юли 2015 г. и Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2015 г. - 20 декември 2015 г. (Вносител: Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 20.7.2015 г., 18.12.2015 г.).
 12. Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2014 г. и Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2015 г. (Вносител: Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, 1.6.2015 г. и 31.5.2016 г.).
 13. Парламентарен контрол по чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 7.9.2016 г. от 12.00 ч.).
 14. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

  Последни заседания