Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
05/02/2003 - 07/02/2003
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ:
Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за класифицираната информация (Вносители: Йордан Бакалов, Иво Цанев и Николай Чуканов; 14.6.2002 г.).

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Проект за решение относно процедурата за приватизация на БТК (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители; 25.10.2002 г.) - продължение.
-----------------------------------------------------------------------

1. Второ четене на законопроекта за мерките срещу финансирането на тероризма (Приет на първо четене на 26.9.2002 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Приет на първо четене на 1.8.2002 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Приет на първо четене на 30.1.2003 г.).

4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносител: Министерски съвет, 5.11.2001 г.; Министерски съвет, 1.10.2002 г.).

5. Първо четене на законопроекта за радиото и телевизията (Вносители: Милена Милотинова и група народни представители; 3.2.2003 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за животновъдството (Вносител: Министерския съвет; 6.11.2002 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Приет на първо четене на 10.10.2002 г.).

8. Първо четене на законопроекта за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Вносител: Министерския съвет; 9.12.2002 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на Република България в "Механизъм на Общността за подпомагане на засиленото сътрудничество в областта на гражданската защита" (Вносител: Министерски съвет; 20.1.2003 г.).

10. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Европейските общности за присъединяването на България към Шестата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, допринасяща за създаването на Европейско научно-изследователско пространство и за иновации (2002-2006), и към Шестата рамкова програма на Евратом за ядрени научни изследвания и обучение, допринасяща за създаването на Европейско научноизследователско пространство (2002-2006) (Вносител: Министерски съвет; 7.1.2003 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания