Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/02/2003 - 14/02/2003
1. Второ четене на законопроекта за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2003 г. (Приет на първо четене на 30.1.2003 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за животновъдството (Вносител: Министерски съвет; 6.11.2002 г.) - продължение.

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Приет на първо четене на 10.10.2002 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (Вносител: Министерски съвет; 2.1.2003 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Вносители: Снежана Гроздилова и група народни представители, 18.12.2002 г.; Снежана Гроздилова, 21.1.2003 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (Вносители: Татяна Калканова и Снежана Гроздилова; 27.1.2003 г.).

7. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за задълженията и договорите (Приет на първо четене на 12.6.2002 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за особените залози (Приет на първо четене на 14.11.2002 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (Приети на първо четене на 16.10.2002 г.).

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за народните читалища (Вносители: Стефан Данаилов и група народни представители, 17.7.2002 г.; Министерски съвет, 2.9.2002 г.).

11. Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и "Национална електрическа компания" ЕАД за финансиране на проект "Рехабилитация в електроенергетиката - Енергия 2" (Вносител: Министерски съвет; 14.1.2003 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Вносител: Министерски съвет; 1.10.2002 г.).

13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците (Вносител: Министерски съвет; 2.1.2003 г.).

14. Първо четене на законопроекта за радиото и телевизията (Вносители: Милена Милотинова и група народни представители; 3.2.2003 г.).

15. Първо четене на законопроекта за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Вносител: Министерски съвет; 9.12.2002 г.).

16. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното производство (Вносители: Валери Димитров и Константин Пенчев; 10.1.2003 г.).

17. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносител: Министерски съвет; 4.11.2002 г.).

18. Второ четене на законопроекта за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (Приет на първо четене на 12.6.2002 г.) - продължение.

19. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба (Вносител: Министерски съвет; 19.11.2002 г.).

20. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносители: Владимир Дончев и група народни представители; 18.12.2002 г.).

21. Законопроект за прекратяване действието на Договора за дружба и сътрудничество между Народна република България и Корейската народно-демократична република (Вносител: Министерски съвет; 15.11.2002 г.).

22. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума