Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА ДВАДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 13 февруари 2004 г.
Открито в 9,00 ч.

13/02/2004
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Камелия Касабова и Юнал Лютфи

  Секретари: Светослав Спасов и Несрин Узун

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Уважаеми народни представители, откривам днешното пленарно заседание – 13 февруари 2004 г.
  В изпълнение на приетата седмична програма продължаваме нашата работа по точка седма - второ четене на Закона за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки.
  Преди това има думата Константин Пенчев за процедурен въпрос.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Съобщиха ми, че било много спешно да разгледаме проекта за решение за разрешаване изпращането на механизиран взвод от Българската армия на подготовка във Федерална република Германия. Това трябвало да стане до няколко дни. Затова моето процедурно предложение е да преминем към т. 10 от дневния ред и след като гласуваме проекта за решение, тогава да се върнем към Закона за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение. Моля, гласувайте да започнем с т. 10, а след нейното гласуване да продължим с т. 7.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 156 народни представители: за 132, против 4, въздържали се 20.
  Предложението е прието.

  Точка десета гласи:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗПРАЩАНЕТО НА МЕХАНИЗИРАН ВЗВОД ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ НА ПОДГОТОВКА ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ И ТРАНСПОРТИРАНЕТО МУ ДО ЗОНАТА НА ОПЕРАЦИЯТА НА СТАБИЛИЗИРАЩИТЕ СИЛИ (СФОР) В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ПО МАНДАТ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН И ПОД КОМАНДВАНЕТО НА НАТО.
  Водеща комисия е Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Господин Александров, за да прочетете становището на комисията.
  ДОКЛАДЧИК ВЕНКО АЛЕКСАНДРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Правя процедурно предложение в залата да бъде допуснат генерал Калчо Тонев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля, гласувайте за направеното процедурно предложение в залата да бъде допуснат генерал Калчо Тонев.
  Гласували 122 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 4.
  Поканете генерал Танев да заеме отреденото му място в пленарната зала.
  Заповядайте, господин Александров, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ВЕНКО АЛЕКСАНДРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

  “СТАНОВИЩЕ
  относно проект за Решение № 402-03-1 за разрешаване изпращането
  на механизиран взвод от Българската армия на подготовка във
  Федерална република Германия и транспортирането му до зоната на
  операцията на Стабилизиращите сили (СФОР) в Босна и
  Херцеговина по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под
  командването на НАТО, внесен от Министерския съвет на
  23 януари 2004 г.

  На редовно заседание, проведено на 29 януари 2004 г., Комисията по външна политика, отбрана и сигурност, в присъствието на представители на Генералния щаб на Българската армия разгледа проект за решение за разрешаване изпращането на механизиран взвод от Българската армия на подготовка във Федерална република Германия и транспортирането му до зоната на операцията на Стабилизиращите сили (СФОР) в Босна и Херцеговина по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО.
  От 12 ноември 2001 г. на основание решение на Народното събрание (ДВ, бр. 79 от 2001 г.), механизиран взвод от Българската армия от състав от 40 кадрови военнослужещи участва в операцията на Стабилизиращите сили (СФОР) в Босна и Херцеговина в състава на Холандския военен контингент. Съгласно Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Кралство Холандия, подготовката на взвода за участие в операцията преминава на два етапа: първи етап – индивидуална подготовка и сглобяване на взвода, провеждащи се в България, и втори етап – сглобяване на контингента, провеждащо се във Федерална република Германия.
  През м. април т.г. предстои ротация на пети с шести механизиран взвод. Първият етап на неговата подготовка започна, а вторият ще се проведе във Федерална република Германия в периода от 23 февруари до 31 март 2004 г. Транспортирането на състава, оръжието и боеприпасите на механизирания взвод до Федерална република Германия и обратно при подготовката на взвода и до зоната на операцията на СФОР при ротацията ще се извърши с военнотранспортни самолети на Военновъздушните сили на Република България. Финансовите средства за подготовката на взвода са планирани в бюджета на Министерството на отбраната за 2004 г.
  Като отчита, че подготовката на Българската армия за участие в мироопазващи и мироподдържащи операции по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО допринася за повишаване професионализма на българските военнослужещи, Комисията по външна политика, отбрана и сигурност прие следното становище:
  Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България да приеме следното
  РЕШЕНИЕ:

  1. Разрешава изпращането на механизиран взвод от Българската армия с обща численост до 40 души с личното си оръжие и боеприпаси на подготовка във Федерална република Германия за времето от 23 февруари до 31 март 2004 г. за участие в операцията на Стабилизиращите сили (СФОР) в Босна и Херцеговина по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО.
  2. Разрешава изпращането във ФРГ на два военнотранспортни самолета от Военновъздушните сили на Република България без въоръжение и специално оборудване на борда, всеки с екипаж до осем военнослужещи, в периода от 23 февруари до 5 март 2004 г. и от 22 до 31 март 2004 г. с цел транспортиране на личния състав с личното си оръжие и боеприпаси, необходими за подготовката по т. 1.
  3. Разрешава изпращането в зоната на операцията на Стабилизиращите сили (СФОР) в Босна и Херцеговина на два военнотранспортни самолета от Военновъздушните сили на Република България без въоръжение и специално оборудване на борда, всеки с екипаж до осем военнослужещи, в периода от 19 април до 7 май 2004 г. с цел транспортиране на личния състав с личното си оръжие и боеприпаси, необходими за участието на взвода по т. 1 в операцията на Стабилизиращите сили (СФОР).
  Становището на комисията беше прието с консенсус.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Александров.
  Имате думата, уважаеми народни представители, по проекта за решение за разрешаване изпращането на механизиран взвод от Българската армия на подготовка във Федерална република Германия и транспортирането му до зоната на операцията на Стабилизиращите сили (СФОР) в Босна и Херцеговина по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО.
  Чухте становището на комисията.
  Генерал Танев, Вие желаете ли думата, за да направите някакво разяснение? Това не е задължително, а само ако желаете. Не желаете, добре.
  Уважаеми народни представители, преминаваме към гласуване на проекта за решение.
  Господин Александров, моля Ви да прочетете проекта за решение.

  ДОКЛАДЧИК ВЕНКО АЛЕКСАНДРОВ:

  “РЕШЕНИЕ
  за разрешаване изпращането на механизиран взвод от
  Българската армия на подготовка във Федерална
  република Германия и транспортирането му до зоната
  на операцията на Стабилизиращите сили (СФОР)
  в Босна и Херцеговина по мандат на Съвета за
  сигурност на ООН и под командването на НАТО

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България
  РЕШИ:
  1. Разрешава изпращането на механизиран взвод от Българската армия с обща численост до 40 души с личното си оръжие и боеприпаси на подготовка във Федерална република Германия за времето от 23 февруари до 31 март 2004 г. за участие в операцията на Стабилизиращите сили (СФОР) в Босна и Херцеговина по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО.
  2. Разрешава изпращането във Федерална република Германия на два военнотранспортни самолета от Военновъздушните сили на Република България без въоръжение и специално оборудване на борда, всеки с екипаж до 8 военнослужещи, в периода от 23 февруари до 5 март 2004 г. и от 22 до 31 март 2004 г. с цел транспортиране на личния състав с личното си оръжие и боеприпаси, необходими за подготовката по т. 1.
  3. Разрешава изпращането в зоната на операцията на Стабилизиращите сили (СФОР) в Босна и Херцеговина на два военнотранспортни самолета от Военновъздушните сили на Република България без въоръжение и специално оборудване на борда, всеки с екипаж до 8 военнослужещи, в периода от 19 април до 7 май 2004 г. с цел транспортиране на личния състав с личното си оръжие и боеприпаси, необходими за участието на взвода по т. 1 в операцията на Стабилизиращите сили (СФОР).
  Решението е прието от Тридесет и деветото Народно събрание.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми народни представители, чухте проекта за решение на Народното събрание.
  Има ли желаещи за изказване? Няма.
  Преминаваме към гласуване на проекта за решение.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 132 народни представители: за 128, против 1, въздържали се 3.
  Решението е прието.

  Продължаваме с:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ.
  Господин Моллов, продължаваме с § 31.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По § 31 има предложение от народния представител Кирил Милчев, което гласи:
  “Член 40а, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Спазването на установените в нормативните актове технологични изисквания при производството на спирт, дестилати и спиртни напитки се установява със заверяване на техническа спецификация за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки."
  Комисията не подкрепя предложението и предлага следната редакция на § 31, който става § 33:
  “§ 33. Създава се чл. 40а:
  “Чл. 40а. (1) Спазването на технологичните изисквания при производството на спирт, дестилати и спиртни напитки се установява със заверяване на техническа спецификация за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки.
  (2) Заверяването на техническата спецификация се извършва посредством проверка и съгласуване на съдържанието й чрез полагане на подпис, дата и номер от длъжностни лица – държавни инспектори, упълномощени за това от министъра на икономиката.
  (3) За получаване на заверката по ал. 1 производителите представят изготвена съобразно утвърден от министъра на икономиката образец на техническа спецификация за производството на спирт, дестилат и спиртна напитка.
  (4) При непълноти и/или неточности по представената техническа спецификация, длъжностните лица по ал. 2 в срок от 14 дни уведомяват заявителя по реда на ГПК с указания за отстраняването им в срок не по-дълъг от един месец.
  (5) При неотстраняването на непълнотите и/или неточностите в срока по ал. 4 техническата спецификация се оставя без разглеждане.
  (6) Длъжностните лица заверяват техническата спецификация по ал. 1 в срок от 14 дни от постъпването и/или от отстраняването на непълнотите и/или неточностите по ал. 4.
  (7) Изменения и допълнения на техническите спецификации се правят по реда на Наредбата по чл. 40, ал. 11.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря, господин Моллов.
  Чухте новата редакция на § 31 по номерацията на вносителя.
  Има предложение на народния представител Кирил Милчев, което не се подкрепя от комисията.
  Заповядайте, господин Милчев.
  КИРИЛ МИЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Всъщност не разбирам защо моето предложение не е прието от комисията, понеже е едно и също с това на комисията, само гдето е доуточняващо. Казано е, че спазването на установените в нормативните актове технологични изисквания на производство на спиртни дестилати се установява със заверяване на техническа спецификация. В предложението на комисията е записано: “Спазването на технологичните изисквания при производството…”, тоест не е посочено къде трябва да са тези технологични изисквания. Тяхното място е в съответния нормативен акт, тоест в Наредбата за определение на видовете спиртни напитки. Моето предложение е доуточняване на текста на комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, но въпреки всичко комисията не го подкрепя. Затова ще подложа на гласуване Вашето предложение, господин Милчев.
  Заповядайте, господин Моллов.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Позволявам си да направя разяснение защо текстът е отхвърлен от комисията. Има технологични изисквания, които не са установени в нормативни актове. В нормативните актове са установени преди всичко количества добавки и някои добри производствени практики при производство на вино и спиртни напитки, но не всички технологични изисквания могат да бъдат залегнали в нормативни актове. Нашият текст е по-широк и дава възможност на контролните органи във всеки конкретен случай да установят дали са спазени тези технологични изисквания.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Моллов.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Кирил Милчев, което не се подкрепя от комисията. Чухте отново аргументите защо това предложение не се подкрепя.
  Гласували 109 народни представители: за 22, против 55, въздържали се 32.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване новата редакция на § 31.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 78 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 11.
  Параграф 31 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ:
  “§ 32. Създава се чл. 40б:
  “Чл. 40б. Производителите на вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки са длъжни да водят дневници, в които да вписват данни, позволяващи да се определят и контролират автентичността, произходът, категорията на стоките и извършените производствени манипулации. Изискванията за воденето на дневниците, както и на подлежащите на вписване данни, се определят с наредбата по чл. 40, ал. 11.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 34.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли изказвания по § 32? Няма.
  Преминаваме към гласуването на § 32.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 102 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 10.
  Параграф 32 е приет.
  Заповядайте, господин Моллов.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Има направено предложение от народния представител Пламен Моллов за създаване на § 32а, което е подкрепено по принцип от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 32а, който става § 35, отразен в допълнителния доклад на комисията:
  “§ 35. Създава се чл. 40в:
  “Чл. 40в. (1) Собственици или наематели на пунктове за дестилация на ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия (пунктове за изваряване на ракия), могат да бъдат лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите.
  (2) Лицата по ал. 1 подават заявление за регистрация в съответната териториална данъчна дирекция, към което се прилагат документите по чл. 40, ал. 4, т. 1, 2, 3, 5 и 7, както и списък с трите имена и ЕГН на лицата, които водят производствения процес (отговорници на пунктовете) и които следва да отговарят на изискванията на наредбата по чл. 40, ал. 11.
  (3) Въз основа на заявлението и приложените документи по ал. 2 съответният директор на териториалната данъчна дирекция, в срок от 14 дни от подаването на документите или от отстраняването на непълнотите по тях, издава или отказва със заповед издаването на удостоверение за регистрация. Директорът на териториалната данъчна дирекция отказва издаването на удостоверение за регистрация при наличие на обстоятелствата по чл. 40, ал. 6.
  (4) Директорът на териториалната данъчна дирекция, в 7-дневен срок от издаването на заповедта по ал. 3, изпраща на министъра на икономиката копие от удостоверението по ал. 3. Удостоверението съдържа данните по ал. 2 за регистрирания обект.
  (5) Министърът на икономиката, въз основа на удостоверението по ал. 3, вписва пунктовете за дестилация на ферментирали плодови материали в специален раздел на регистъра по чл. 40, ал. 3. За вписването в регистъра не се заплаща такса.
  (6) Директорът на териториалната данъчна дирекция със заповед обезсилва удостоверението:
  1. по молба на собственика;
  2. при смърт на физическото лице;
  3. при прекратяване или ликвидация на търговеца;
  4. при влязъл в сила акт на контролен орган, когато:
  а) съответното лице по ал. 1 не може да осигури необходимите санитарно-хигиенни условия в пункта за изваряване на ракия, както и необходимите технологични възможности за производство на заявените продукти;
  б) има промяна в обстоятелствата по издаването на удостоверение за вписване в регистъра, което не е било декларирано пред органа по издаването;
  в) е налице производство на токсични ракии;
  г) не са осигурени условия за производство съгласно изискванията на наредбата по чл. 36.
  (7) Директорът на териториалната данъчна дирекция в 7-дневен срок от заличаване на удостоверението уведомява за това министъра на икономиката.
  (8) Пункт, който е заличен от регистъра при условията на ал. 6, т. 4, букви “б – г”, може да бъде вписан в регистъра не по-рано от 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаване, а в случаите по ал. 6, т. 4, буква “а” – след осигуряване на необходимите условия.
  (9) Заповедите по ал. 3 и 6 подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство.
  (10) При промяна на обстоятелствата по ал. 2, в срок от 14 дни, съответното лице по ал. 1 подава заявление до директора на териториалната данъчна дирекция. Към заявлението се прилагат документите, удостоверяващи промяната. Вписването или отказът за вписване на промените в обстоятелствата в регистъра по чл. 40, ал. 3 се извършва при условията и по реда на ал. 2 и 3.
  (11) Условията и редът за издаване и вписване на удостоверенията за регистрация и заличаването им от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начинът на водене на документите, необходими за дейността им и контролът върху нея, се уреждат с наредбата по чл. 40, ал. 11.
  (12) Отговорниците на пунктовете по ал. 1 ежедневно вписват в дневник, заверен от директора на териториалната данъчна дирекция, постъпилите за дестилация ферментирали плодови материали. Дневникът съдържа данни за лицата, собственици на ферментирал плодов материал, количеството и вида на материала, количеството и алкохолното съдържание на произведените продукти.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми народни представители, чухте текста на предложението, което се прави от народния представител Пламен Моллов за създаване на нов § 32а, който става § 35. Има ли желаещи за изказване? Няма.
  Преминаваме към гласуването на новия параграф в редакцията, която току-що чухте от председателя на комисията за § 32а.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 91 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 18.
  Параграф 32а е приет.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По § 33 е направено предложение от народния представител Пламен Моллов, което е оттеглено по ал. 4, а в останалата си част е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 33, който става § 36:
  “§ 36. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В наименованието думите “за лично потребление” се заличават.
  2. В ал. 2 след думите “лозаро-винарските камари” се добавят думите “и на Изпълнителната агенция по лозата и виното”.
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Ракии за семейна консумация се изваряват само от собствени грозде и плодове в пунктове, регистрирани по чл. 40в.”
  Има направено предложение от народния представител Пламен Моллов за създаване на § 33а, което е подкрепено по принцип от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 33а, който става § 37:
  “§ 37. Създава се чл. 41а:
  “Чл. 41а. (1) Физически лица, които са регистрирани производители по чл. 40, ал. 1, могат да преработват до 1000 кг грозде, предназначено за вино и/или ракия за семейна консумация.
  (2) Преработването на грозде в количества над 1000 кг, включително предназначено за вино и ракия за семейна консумация, се извършва от лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон или по Закона за кооперациите.”
  Направено е предложение от народния представител Пламен Моллов за създаване на § 33б, подкрепено от комисията, като § 33б става § 38 със следното съдържание:
  “§ 38. Създава се чл. 41б:
  “Чл. 41б. Производителите на грозде, предназначено за производство на вино и ракия, са длъжни да го продават на лицата по чл. 40, ал. 1, изречение едно и чл. 40, ал. 3 или на упълномощени от тях лица.”
  Направено е предложение от народния представител Пламен Моллов за създаване на § 33в.
  Комисията подкрепя това предложение и предлага да се създаде § 33в, който става § 39 със следното съдържание:
  “§ 39. В чл. 42 се създава ал. 7:
  “(7) При превозване на грозде, предназначено за производство на вино и ракия, освен придружителния документ по ал. 1, се изисква:
  1. съответните удостоверения за регистрация по чл. 40;
  2. пълномощни от лицата по чл. 40, ал. 1 и 3 за изкупуване на грозде, предназначено за производство на вино и ракия;
  3. договори в писмена форма, когато трети лица действат от името и за сметка на лицата по чл. 40, ал. 1 и 3.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми народни представители, чухте предложенията на народния представител Пламен Моллов за параграфи 33, 33а, 33б и 33в. Има ли желаещи да вземат отношение по тях? Няма.
  Моля, гласувайте текстовете на параграфи 33, 33а, 33б и 33в.
  Гласували 99 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 11.
  Параграфите са приети.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По § 34 има предложение на народния представител Пламен Моллов, което комисията подкрепя по принцип.
  Комисията предлага следната редакция на § 34, който става § 40:
  “§ 40. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “нормативните актове” се поставя запетая и се добавят думите “а по отношение на спиртните напитки”.
  2. В ал. 2 думите “с наименование за произход” се заменят с думите “произведени в определен район”, а след думите “сертификат за произход” се добавя “и контролен номер”.”
  Комисията предлага да се създаде § 34а, който става § 41:
  “§ 41. Създава се чл. 44а:
  “Чл. 44а. (1) Забранява се продажбата на наливни (небутилирани) спиртни напитки.
  (2) Разпоредбата на ал. 1 не се отнася за продажби между регистрирани производители на спиртни напитки.
  (3) Забранява се опаковането (бутилирането) и продажбата на ракии и други спиртни напитки в пластмасови опаковки.
  (4) Разпоредбата на ал. 3 не се прилага за продажба на спиртни напитки в опаковки (бутилки) до 0,2 л.”
  Комисията предлага следната редакция за § 35, който става § 42:
  “§ 42. В чл. 46 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите “ал. 7” се заменят с “ал. 8”, а думите “с наименование за произход” се заменят с “произведени в определен район”.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) При неблагоприятни природно-климатични условия по предложение на Изпълнителната агенция по лозята и виното, съгласувано с Националната лозаро-винарска камара, за вината, произведени на територията на Република България, може да бъде разрешено увеличаване на максималното общо съдържание на серен диоксид най-много с 40 милиграма на литър при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 26, ал. 1.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по текстовете на параграфи 34, 34а и 35? Не виждам.
  Моля, гласувайте тези параграфи.
  Гласували 108 народни представители: за 85, против 13, въздържали се 10.
  Параграфите са приети.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Комисията предлага следната редакция на § 36, който става § 43:
  ”§ 43. В чл. 47, ал. 2 думите “качествени вина от” се заменят с думите “качествени вина, произведени в”, думата “географски” се заличава, а думата “по-високо” се заменя с “повече”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 44:
  “§ 44. В чл. 48, ал. 1 думите “качествени вина от” се заменят с думите “качествени вина, произведени в”.”
  Комисията предлага да се създаде § 37а, който става § 45:
  “§ 45. В чл. 49 думите “качествено вино от” се заменят с “качествено вино, произведено в”.”
  Комисията предлага следната редакция на § 38, който става § 46:
  “§ 46. В чл. 51, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 2 думата “по-ниска” се заменя с “по-малко”, думата “по-високо” се заменя с “повече”, а числото “4,5” се заменя с “3,5”.
  2. В т. 3 думата “по-високо” се заменя с “повече”.”
  Комисията предлага следната редакция за § 39, който става § 47:
  “§ 47. В Глава седма, Раздел ll се създава чл. 51а:
  “Износ на вина и продукти от грозде и вино
  Чл. 51а. При износ на вина и продукти от грозде и вино за държавите от Европейския съюз и държавите с приравнените режими, ИАЛВ заверява документ Vl-1 при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.”
  Има предложение на народните представители Евдокия Манева, Димитър Йорданов и Никола Николов за отпадане на параграфи 40 до 62, което комисията подкрепя.
  Комисията предлага параграфи 40 до 62 да отпаднат.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми народни представители, чухте текстовете на параграфи от 36 до 39 включително.
  Моля, гласувайте тези текстове.
  Гласували 84 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 7.
  Параграфи от 36 до 39 включително са приети.
  Сега гласуваме отпадането на параграфи от 40 до 62 включително по номерацията на вносителя.
  Гласували 80 народни представители: за 73, против 2, въздържали се 8.
  Предложението се приема, параграфи от 40 до 62 на вносителя отпадат.

  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Гласувахме § 40 и § 41 да отпаднат. Това са параграфите на вносителя.
  По § 42 комисията подкрепя предложението на народните представители Манева, Йорданов и Николов и предлага следната редакция на § 42, който става § 48:
  "§ 48. В чл. 52, алинеи 4 и 5 се изменят така:
  "(4) Националната лозаро-винарска камара приема устав за устройството и дейността си.
  (5) Регионалните лозаро-винарски камари са юридически лица със седалища и териториален обхват, определени от общото събрание на Националната лозаро-винарска камара и осъществяват дейността си при спазване на решенията на общото събрание на Националната лозаро-винарска камара."
  Комисията предлага следната редакция на § 43, който става § 49:
  "§ 49. В чл. 53 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  "1. участва в изготвянето на стратегията по чл. 1, ал. 4;"
  2. В т. 11 думите "ал. 2" се заменят с "ал. 3".
  По § 44 е направено предложение от народните представители Евдокия Манева, Димитър Йорданов и Никола Николов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция за § 44, който става § 50:
  "§ 50. Чл. 54, т. 2 се изменя така:
  "2. физически и юридически лица, които са собственици или обработват лозя с площ над 100 дка или са производители на вино и лозаро-винарски продукти с общ обем над 250 хил. литра годишно или са търговци на вино и лозаро-винарски продукти с годишен оборот над 2 млн. литра;"
  По § 47 има предложение от народните представители Манева, Йорданов и Николов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 47, който става § 51:
  "§ 51. В чл. 57, ал. 1, т. 1 думите "2 хил. дка" се заменят със "100 дка"."
  По § 48 също е направено предложение от народните представители Манева, Йорданов и Николов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 48, който става § 52:
  "§ 52. В чл. 58 т. 6 се изменя така:
  "6. издава сертификат за произход на грозде, предназначено за производство на качествени вина, произведени в определен район; сертификат за произход на качествени вина, произведени в определен район, и сертификат за автентичност на производителите на гроздова ракия и винено бренди. Формата и съдържанието на сертификатите и редът за издаването им се уреждат с наредбите по чл. 8, ал. 8 и чл. 36. Сертификат за произход на грозде се издава и когато гроздето е предназначено за производство на трапезни и регионални вина."
  Параграфи 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 и 62 комисията предлага да отпаднат. Ние вече гласувахме това за параграфите на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми народни представители, поставям на гласуване текстовете от § 42 до § 62 включително, така както бяха докладвани от председателя на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 88 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 17.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Комисията предлага да се създадат параграфи 62а до 62г, които стават съответно параграфи 53 до 56.
  "§ 53. В чл. 66 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 след думите "юридическо лице" се добавя "на бюджетна издръжка".
  2. Алинеи 4 и 5 се отменят.
  § 54. Създава се чл. 66а:
  "Чл. 66а. (1) За осъществяване на контрол на лозарския потенциал Изпълнителната агенция по лозата и виното:
  1. извършва проверки на място за съответствието на данните от декларациите за местонахождение на лозарските имоти, за реколта, за производство, за съхранявани количества;
  2. извършва проверки на място за съответствието на данните от декларациите за изкореняване, засаждане и презасаждане на винени сортове лози;
  3. извършва документални проверки и проверки на място за спазването на реда на засаждане, презасаждане, присаждане и изкореняване на лозовите насаждения;
  4. следи динамиката на зреене на гроздето.
  (2) За осъществяване на контрола на производството и търговията на вина и продукти от грозде и вино Изпълнителната агенция по лозата и виното:
  1. извършва документални проверки и проверки на място за спазване на разрешените енологични практики и обработки;
  2. извършва проверки на място за съответствие на условията за производство в акта за утвърждаване на качествено вино, произведено в определен район;
  3. извършва проверки на място за съответствие на условията за производство в акта за утвърждаване на регионално вино;
  4. извършва документални проверки и проверки на място за верността на вписванията в дневниците за водене на технологичния процес и съответствието им с придружителните документи и стоковата наличност;
  5. взема проби за физико-химичен и микробиологичен анализ и за органолептична оценка;
  6. извършва физико-химичен и микробиологичен анализ на качествени вина, произведени в определен район, и на вина, предназначени за износ;
  7. определя и дава контролен номер на качествените вина, произведени в определен район, и следи за правилното му използване;
  8. извършва проверки за спазването на изискванията за означаването и търговското представяне на вината и продуктите от грозде и вино.

  (3) За осъществяване целите на контрола по ал. 1 и 2 длъжностните лица на Изпълнителната агенция по лозата и виното имат право на свободен достъп до:
  1. лозовите насаждения;
  2. обектите за производство, съхранение и търговия на вино и продукти от грозде и вино;
  3. транспортните средства, превозващи грозде, вино и продукти от грозде и вино;
  4. дневниците за водене на технологичния процес, счетоводните и други документи, необходими за целите на контрола,
  като могат да изискват заверени копия от тях.
  (4) Длъжностните лица на ИАЛВ могат да привличат експерти в съответната област, когато проверката е особено сложна и изисква специални знания.
  § 55. Създава се чл. 66б:
  “Чл. 66б. Длъжностните лица на Изпълнителната агенция по лозата и виното са длъжни да:
  1. установяват точно фактите при извършвания от тях контрол;
  2. дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствия и нарушения на закона;
  3. дават заключения по възраженията във връзка с констатираните нарушения;
  4. опазват служебната, производствената и търговската тайна и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване, както и да не използват информацията от проверката извън предназначението й;
  5. уведомяват съответния специализиран орган за контрол, когато е налице нарушение на друг нормативен акт.”
  § 56. Създава се чл. 66в:
  “Чл. 66в. (1) Изпълнителната агенция по лозата и виното и другите контролни органи си сътрудничат и взаимно се информират за резултатите от контролната си дейност.
  (2) Органите на местното самоуправление, централните и териториалните органи на изпълнителната власт си взаимодействат с Изпълнителната агенция по лозата и виното. В рамките на това сътрудничество те си предоставят необходимата информация.
  (3) Министерският съвет приема наредба за контрола и координация на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитките.
  (4) Министърът на земеделието и горите внася ежегодно до 31 март за одобрение в Министерския съвет доклад за извършения контрол съгласно изискванията на наредбата по ал. 3 и за състоянието на лозаро-винарския сектор.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми народни представители, всъщност чухме текстовете на параграфи 62а, 62б и 62в.
  Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
  Преминаваме към гласуване на текстовете на тези три параграфа – 62а, 62б и 62в, така както бяха докладвани в новата им редакция от председателя на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 74 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 4.
  Новите параграфи 62а, 62б и 62в са приети.
  Заповядайте, господин Моллов.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Благодаря, господин председател.
  Комисията предлага § 63 от текста на вносителя да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има предложение на комисията за отпадане на § 63 по номерацията на вносителя.
  Моля, гласувайте за отпадане на § 63 по номерацията на вносителя.
  Гласували 80 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 7.
  Параграф 63 отпада.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Комисията предлага § 64 да отпадне, тъй като материята му е уредена с параграфи 53-56.
  Комисията предлага да отпадне и § 65.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на параграфи 64 и 65.
  Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
  Параграфи 64 и 65 отпадат.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Господин председател, моля Ви да погледнете допълнителния доклад долу на стр. 7.
  Комисията предлага § 66 да отпадне; параграфи от 67 до 86а да се преномерират с един параграф надолу и стават съответно параграфи от 57 до 74.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми народни представители, чухте предложението на председателя на комисията за отпадане на § 66 и параграфите от 67 до 86а да се преномерират с един параграф надолу и стават съответно § 57 до § 74.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 94 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 12.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По § 67 е направено предложение от народния представител Владислав Костов, което беше оттеглено.
  Комисията предлага следната редакция на § 67, който става § 57 – това е в основния доклад.
  “§ 57. Създава се Глава девета “А” с наименование “Фонд българско вино” с чл. 67а:

  “Глава девета “А”
  Фонд българско вино

  Чл. 67а. (1) Към Националната лозаро-винарска камара се създава Фонд “Българско вино” при условия и по ред, определени с устава на камарата.
  (2) Средствата от фонда се използват за провеждане на рекламни кампании, финансиране на участия в панаири и изложения, организиране на промоции и всякакви други дейности, имащи за цел популяризиране на българското вино в страната и в чужбина.
  (3) Средствата на фонда се набират от:
  1. доброволни годишни вноски на производителите на вино в размер, определен от Общото събрание на Националната лозаро-винарска камара, внесени в срок до 31 март на съответната година;
  2. средства от Националната лозаро-винарска камара;
  3. ежегодна целева субсидия, отпусната от Държавен фонд “Земеделие”, в размер, който е равен на сумата, набрана от доброволните вноски по т. 1;
  4. дарения, помощи и други привлечени средства.
  (4) Управлението и контролът по разходването на средствата по ал. 3 се извършва съвместно от представители на Държавен фонд “Земеделие” и управителния съвет на Националната лозаро-винарска камара.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Това беше текстът за § 67 с чл. 67а.
  Уважаеми народни представители, чухте двата текста.
  Подлагам на гласуване двата текста, които бяха докладвани от председателя на комисията за § 67 и чл. 67а.
  Гласували 93 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 6.
  Приема се.

  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ:
  “§ 68. Глава десета става Глава тринадесета.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 68.
  Комисията предлага § 68 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля, гласувайте за отпадане на § 68.
  Гласували 89 народни представители: за 79, против 9, въздържал се 1.
  Приема се предложението за отпадане на § 68.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Комисията предлага следната редакция на § 69, който става § 58:
  “§ 58. В чл. 68 думите “от 500 до 10 000 лв.” се заменят с “от 10 000 до 30 000 лв.”, а думите “от 1500 до 30 000 лв.” се заменят с “от 30 000 до 100 000 лв.”.”
  Комисията предлага следната редакция на § 70, който става § 59:
  “§ 59. В чл. 69 думите “от 500 до 5000 лв.” се заменят с “от 10 000 до 30 000 лв.”, а думите “от 1500 до 15 000 лв.” се заменят с “от 30 000 до 100 000 лв.”.”
  Комисията предлага следната редакция на § 71, който става § 60:
  “§ 60. В чл. 70 думите “от 500 до 5000 лв.” се заменят с “от 10 000 до 30 000 лв.”, а думите “от 1000 до 10 000 лв.” се заменят с “от 30 000 до 100 000 лв.”.”
  Комисията предлага следната редакция на § 72, който става § 61:
  “§ 61. В чл. 71 думите “от 500 до 1000 лв.” се заменят с “от 1000 до 5000 лв.”, а думите “от 1500 до 3000 лв.” се заменят с “от 5000 до 10 000 лв.”.”
  Комисията предлага следната редакция на § 73, който става § 62:
  “§ 62. В чл. 72 думите “от 1000 до 10 000 лв.” се заменят с “от 30 000 до 100 000 лв.”, а думите “от 3000 до 30 000 лв.” се заменят с “от 50 000 до 150 000 лв.”.”
  Комисията предлага следната редакция на § 74, който става § 63:
  “§ 63. В чл. 73 думите “от 500 до 5000 лв.” се заменят с “от 5000 до 15 000 лв.”, а думите “от 1500 до 15 000 лв.” се заменят с думите “от 15 000 до 50 000 лв.”.”
  Комисията предлага следната редакция на § 75, който става § 64:
  “§ 64. В чл. 74 думите “от 500 до 2000 лв.” се заменят с “от 30 000 до 100 000 лв.”, а думите “от 1500 до 6000 лв.” се заменят с “от 50 000 до 150 000 лв.”.”
  Комисията предлага следната редакция на § 76, който става § 65:
  “§ 65. В чл. 75 думите “или нелицензирани” и “или търговци” се заличават; думите “от 500 до 3000 лв.” се заменят с думите “от 5000 до 10 000 лв.” и думите “от 1500 до 10 000 лв.” се заменят с думите “от 10 000 до 30 000 лв.”.”
  Комисията предлага следната редакция на § 77, който става § 66:
  “§ 66. Създава се чл. 75а:
  “Чл. 75а. Който произвежда спирт, дестилати и/или спиртни напитки, без да е вписан в регистъра по чл. 40, ал. 3, се наказва с глоба от 30 000 до 100 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, или с имуществена санкция в размер от 50 000 до 150 000 лв.”.”
  Комисията предлага следната редакция на § 77а, който става § 67. Това е отразено в допълнителния доклад.
  “§ 67. Създава се чл. 75б:
  “Чл. 75б. Който произвежда ракия, без да е вписан в специалния раздел на регистъра по чл. 40, ал. 3, се наказва с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв.”.”
  Комисията предлага § 78 и § 79 да отпаднат.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми народни представители, моля, гласувайте текстовете от § 68 до § 77 включително.
  Гласували 82 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 5.
  Текстовете на параграфи от 68 до 77 включително са приети.
  Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 78 и § 79.
  Гласували 72 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 4.
  Предложението на комисията за отпадане на двата параграфа 78 и 79 е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По § 80 има предложение от народния представител Пламен Моллов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 80, който става § 68:
  “§ 68. В чл. 76 след думите “23а” се добавят думите “23б”, след числото “40” се добавят “41, ал. 3, 41а, 41б, 42”, а числото “1500” се заменя с “3000”.”
  Комисията предлага да се създаде § 80а, който става § 69. Това е отразено в допълнителния доклад на комисията.
  “§ 69. Създава се чл. 76а:
  “Чл. 76а. Който опакова (бутилира) и/или продава ракии и други спиртни напитки в нарушение на чл. 44а, се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля, гласувайте § 80 и § 80а.
  Гласували 105 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 13.
  Текстовете на параграфи 80 и 80а са приети.

  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По § 81 има предложение на комисията да отпадне, тъй като комисията не подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля, гласувайте предложението на комисията да отпадне § 81 от текста на вносителя.
  Гласували 96 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 7.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По § 82 комисията предлага следната редакция, като той става § 70:
  “§ 70. В чл. 77а думите “23а” се заменят с “23б”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Подлагам на гласуване текста на § 82.
  Гласували 91 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 5.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Комисията предлага следната редакция на § 84, който става § 71:
  “§ 71. В чл. 79, ал. 1 след думите “министър на икономиката” думите “и на” се заменят със запетая, след думите “Изпълнителната агенция по лозата и виното” се добавя “председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Чухте новия текст за § 84.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 97 народни представители: за 87, против 2, въздържали се 8.
  Параграф 84 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По § 85 е направено предложение от народния представител Кирил Милчев, което гласи:
  “В § 1, т. 25 от действащите разпоредби на Закона за виното и спиртните напитки се изменя така:
  “25. фалшиви продукти са тези, в които са добавени неразрешени от закона вещества или са били обект на забранени практики и обработки.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  В допълнителния доклад комисията е отразила редакцията, която предлага за § 85, който става § 72:
  “§ 72. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. в т. 8 думата “по-високо” се заменя с “повече”;
  2. в т. 9 думата “по-ниско” се заменя с “по-малко”;
  3. в т. 10 навсякъде думата “по-ниско” се заменя с “по-малко”, а думата “по-високо” се заменя с “повече”;
  4. в т. 22, буква “а” думата “по-високо” се заменя с “повече”;
  5. в т. 41 след думите “правно основание” се добавя “грозде” и се поставя запетая;
  6. създава се т. 43:
  “43. “Семейна консумация” е произведено количество вино и ракия, което няма търговско предназначение, получено е от собствени грозде и/или плодове, ограничено е по количество и е предназначено за консумация от едно домакинство.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми народни представители, чухте новата редакция на § 85.
  Има предложение на народния представител Кирил Милчев по текста на вносителя.
  Заповядайте, господин Милчев.
  КИРИЛ МИЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Това, което предлагам, е да се даде дефиниция на термина “фалшив продукт”, който беше употребен по-рано в този закон. Предложил съм: “Фалшиви продукти са тези, в които са добавени неразрешени от закона вещества или са били обект на забранени практики и обработки.” Това определение е изключително необходимо, защото този закон е изпълнен със специфични термини като “дестилация”, “токсичност” и т.н. и изведнъж в него се появява един философски термин “фалшиво”. След като има нещо фалшиво, трябва да стане ясно какво е това “фалшиво”. По-нататък, по-предишното ми предложение, което беше отхвърлено, е свързано с така наречените “технически спецификации”, където също не беше посочено, че техническите спецификации трябва да са свързани с нормативни документи. Тогава се появява един чиновник, който не е обвързан с нормативни документи и знае как се прави техническа спецификация, има един термин “фалшиво” и ти казва: ето, това карловско вино е фалшиво.
  Обръщам се към Министерството на икономиката, тук има техни представители, да ни кажат как се прави разликата между действително фалшив продукт и един продукт, който има минимални разрешени отклонения? Как едно нещо се определя като фалшиво и ако има минимални отклонения, как ще се определи, че не е фалшиво? Затова ви моля да приемете тази моя дефиниция за фалшив продукт.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Да, интерес казус. Според господин Милчев е необходим текст, който да тълкува какво значи фалшиви продукти. Комисията го отхвърля.
  Заповядайте, господин Моллов.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Искам думата за разяснение, господин председател, тъй като в т. 25 от сега действащия закон ясно е дефинирано що е то “фалшиви продукти”.
  Там пише: “Фалшиви продукти са онези:
  а) в които са добавени разрешени от закона вещества в концентрации, различни от определените;
  б) в които са добавени неразрешени от закона вещества;
  в) които са били обект на забранени практики и обработки;
  г) които са били обект на разрешени практики, обработки и процеси, но в отклонение от установените за тях норми;
  д) чието означаване, етикетиране или търговско представяне не съответства на действителното им съдържание, категория, произход, тип или вид.”
  Мисля, че по-ясно от това определение за фалшиви продукти едва ли е възможно да бъде направено в този момент.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Въпросът е важен, защото знаете, уважаеми народни представители, че този закон е хармонизационен, а пазарът ни е залят с евтини ментета, които всъщност са произведени именно с фалшиви продукти и добавки.
  Господин Милчев, ще подложа Вашето предложение на гласуване, но стана ясно, че в закона е имало и текст, който тълкува какво значи именно фалшиви продукти.
  Моля, гласувайте предложението на господин Кирил Милчев.
  Гласували 94 народни представители: за 13, против 54, въздържали се 27.
  Предложението на народния представител Кирил Милчев не се приема.

  Моля, гласувайте редактирания текст на § 85 с новосъздадената т. 43.
  Гласували 77 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 5.
  Новата редакция на § 85 е приета.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ:
  “§ 86. Параграфи 8, 9 и 10 от Преходни и заключителни разпоредби се отменят.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 86, който става § 73.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля, гласувайте § 86. Комисията подкрепя текста му.
  Гласували 70 народни представители: за 65, против 1, въздържали се 4.
  Предложението на комисията е прието.
  Параграфи 8, 9 и 10 от Преходните и заключителните разпоредби се отменят.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Комисията подкрепя предложението на вносителя за създаване на Преходни разпоредби.
  Има предложение от народния представител Пламен Моллов за създаване на § 86а, което е подкрепено по принцип от комисията. Тя предлага следната редакция за § 86а, който става § 74:
  “§ 74. Собствениците или наемателите на пунктове за дестилация на ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия (пунктове за изваряване на ракия) са длъжни в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон да се регистрират съгласно изискванията на чл. 40в.”
  Комисията предлага § 87 с редакция, отразена в допълнителния доклад. Параграф 87 става § 75 със следното съдържание:
  “§ 75. В 18-месечен срок от влизането в сила на този закон Изпълнителната агенция по лозата и виното акредитира лабораториите по чл. 34, ал. 2.”
  Комисията предлага § 88 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Предлагам да спрем дотук.
  Уважаеми народни представители, моля, гласувайте Раздел “Преходни разпоредби” с предложението на председателя на комисията Пламен Моллов за създаване на § 86а, който става § 74 и § 87, който става § 75 с новата му редакция.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 94 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 4.
  Текстовете са приети.
  Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 88.
  Гласували 77 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 4.
  Предложението за отпадане на § 88 е прието.
  Предлагам да прочетете всичко до края, господин Моллов.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По § 89 комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа, който става § 76 със следното съдържание:
  “§ 76. Лицата, които са получили разрешение (лицензии) за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки по досегашния ред, запазват правата си по тях до изтичането на посочения срок.”
  Комисията подкрепя предложението на народния представител Пламен Моллов за създаване на нов § 89а, който става § 77 със следното съдържание:
  “§ 77. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредбите по чл. 51а и чл. 66в, ал. 3.”
  Има направено предложение от народния представител Пламен Моллов за създаване на нов § 89б.
  Предложението по ал. 2 беше оттеглено, а в останалата част се подкрепя от комисията по принцип.
  Комисията предлага следната редакция на § 89б, който става § 78:
  “§ 78. В 3-месечен срок от влизането в сила на този закон кметовете на общините изпращат на съответната териториална данъчна дирекция и в Министерството на икономиката данни за регистрираните по реда на чл. 24, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за регистриране, лицензиране, заличаване от регистъра и отнемане на лицензиите данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху лицензираните лица и дейността им, пунктове за дестилация за ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия.
  Направено е предложение от народния представител Пламен Моллов за създаване на § 89в, подкрепено от комисията по принцип.
  Тя предлага следната редакция на § 89в, който става § 79:
  “§ 79. Собствениците или наемателите на пунктовете за дестилация на ферментирали плодови материали са длъжни в 3-месечен срок от влизането в сила на този закон да ги оборудват с контролно-измервателни прибори за определяне на количествата и алкохолното съдържание на произведените продукти.”
  Комисията предлага да се създаде § 89г, който става § 80, със следното съдържание:
  “§ 80. Разпоредбата на чл. 67а, ал. 3, т. 3 от § 58 се прилага до 31 декември 2006 г.”
  Комисията предлага § 90 да отпадне.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Да спрем дотук – предлагате да отпадне § 90.
  Уважаеми народни представители, гласуваме текстовете, включително и новите, на докладваните параграфи.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 85 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 6.
  Текстовете са приети.
  Подлагам на гласуване предложението за отпадане на § 90.
  Гласували 74 народни представители: за 66, против 1, въздържали се 7.
  Отпадането на параграфа е прието.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Продължаваме с § 90а.
  В допълнителния доклад комисията е отразила редакциите, които предлага за параграфи 90а и 91. Параграф 90а, който стават § 81 гласи:
  “§ 81. Разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от § 29, т. 1 влиза в сила в едногодишен срок от влизането в сила на този закон”.
  За § 91, който става § 82, комисията предлага следната редакция:
  “§ 82. Разпоредбата на чл. 44а от § 41 относно забраната за пакетиране (бутилиране) и продажба на спиртни напитки в пластмасови опаковки, освен до 0,2 л влиза в сила от 01.01.2005 г.”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 92, който става § 83, със следното съдържание:
  “§ 83. Националната лозаро-винарска камара и регионалните лозаро-винарски камари привеждат уставите си в съответствие с изискванията на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Предлагам да гласуваме тези предложения.
  Приложението към чл. 1, ал. 2 ще гласуваме отделно.
  Сега гласуваме § 90а, § 91 и § 92 включително.
  Гласували 92 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 3.
  Текстовете на трите параграфи са приети.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Господин председател, в допълнителния доклад комисията е предложила следната редакция на Приложение 1 към чл. 1, ал. 2. Редакцията е съгласно приложението в допълнителния доклад, който предлагам да не четем, а да го приложим към стенографския протокол.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля, режим на гласуване за предложението на комисията за Приложение № 1.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 79 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 4.
  Така целият текст на Закона за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки е приет.
  Имате думата, господин Моллов.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Искам да благодаря на всички колеги, които спомогнаха този закон да бъде изменен и допълнен в навечерието на светлия празник Трифон Зарезан. (Весело оживление в залата.)
  Каня ви да отбележим това на чаша вино в Клуба на народния представител.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Обявявам 30 минути почивка. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието с парламентарен контрол.
  Новопостъпилите питания за периода 6-13 февруари 2004 г. са следните:
  Постъпило е питане от народните представители Моньо Христов и Венцислав Върбанов към Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите, относно фуражния баланс на страната. Следва да се отговори в пленарното заседание на 20 февруари 2004 г.
  Постъпило е питане от народния представител Венцислав Върбанов към Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите, относно състоянието на свиневъдството в България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 20 февруари 2004 г.
  Постъпило е питане от народния представител Венцислав Върбанов към Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите, относно работата на областната дирекция на Държавен фонд “Земеделие” – град Добрич. Следва да се отговори в пленарното заседание на 20 февруари 2004 г.
  Постъпило е питане от народния представител Евгени Чачев към Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите, относно усвояването на средствата от Присъединителната програма “САПАРД”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 20 февруари 2004 г.
  Постъпило е питане от народния представител Росица Тоткова към Славчо Богоев, министър на здравеопазването, относно контрола върху дейността на службите за трудова медицина. Следва да се отговори в пленарното заседание на 20 февруари 2004 г.
  Постъпило е питане от народния представител Йордан Бакалов към Николай Свинаров, министър на отбраната, относно проверка по дейността на Изпълнителна агенция “Отдих и възстановяване”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 20 февруари 2004 г.
  Постъпило е питане от народния представител Димитър Димитров към Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите, относно отношението на Министерството на земеделието и горите към земеделската наука в Република България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 20 февруари 2004 г.
  Постъпило е питане от народния представител Йордан Бакалов към Славчо Богоев, министър на здравеопазването, относно провеждане на конкурси за управители на болници. Следва да се отговори в пленарното заседание на 20 февруари 2004 г.
  Постъпило е питане от народния представител Евгени Чачев към Игор Дамянов, министър на образованието и науката, относно масови уволнения на ръководители на инспекторатите на Министерството на образованието и науката. Следва да се отговори в пленарното заседание на 27 февруари 2004 г.
  Постъпило е питане от народния представител Димитър Димитров към Христина Христова, министър на труда и социалната политика, относно обезщетенията при бременност, раждане и отглеждане на малко дете. Следва да се отговори в пленарното заседание на 27 февруари 2004 г.
  Постъпило е питане от народния представител Янаки Стоилов към Славчо Богоев, министър на здравеопазването, относно начините за преодоляване на недостатъчното финансиране на лечебните дейности в общинските болници. Следва да се отговори в пленарното заседание на 27 февруари 2004 г.
  Има за връчване писмени отговори:
  от заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева на актуален въпрос от народния представител Николай Младенов;
  от министъра на държавната администрация Димитър Калчев на питане от народния представител Йордан Бакалов;
  от министъра на младежта и спорта Васил Иванов на актуален въпрос от народния представител Весела Лечева;
  от министъра на финансите Милен Велчев на актуален въпрос от народния представител Даниел Вълчев;
  от министъра на финансите Милен Велчев на актуален въпрос от народния представител Любомир Пантелеев;
  от министъра на финансите Милен Велчев на актуален въпрос от народния представител Стефан Мазнев.
  От името на парламентарна група, госпожо Мозер, заповядайте.
  АНАСТАСИЯ МОЗЕР (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! Искам да направя следното изявление от името на Парламентарния съюз на Обединените демократични сили:
  Настоящата декларация не цели да замени несъстоялия се дебат по въпроса за хаоса на зърнения пазар и драстичния скок в цените на насъщния, на хляба. Този дебат не може да бъде спрян от ръководството на парламента с процедурни хватки. Той вече върви в обществото и никой не е в състояние да го изтрие от дневния ред на страната. Вие можете да затворите устата на няколко народни представители, но не и на онези, които плащат цената на вашата политика.
  Ние, народните представители от Парламентарния съюз на Обединените демократични сили, изразяваме своето възмущение от безотговорното и арогантно отношение на министъра на земеделието и горите и депутатите от ДПС, демонстрирано по време на последния парламентарен контрол.
  След като близо три месеца бяха отлагани отговорите на изключително важните въпроси, свързани с количеството на прибраната реколта, цената на хляба и хода на есенната сеитба, миналия петък, често в нарушение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, цялата група, която в момента почти я няма – на ДПС, скочи да брани своя злополучен министър и неговата сбъркана политика. Въпреки че дебатът за цената на хляба беше поискан и дори обявен почти от председателстващия заседанието, висшият коалиционен алъш-вериш на мнозинството наложи той да бъде отменен. Беше упражнен невиждан досега натиск върху народни представители да оттеглят подписите си от искането за дебата, а това само показва кой ръководи не само българското земеделие, но и цялостната политика в страната.
  Време е господин Дикме да разбере, че истината за управлението на българското земеделие не се крие в парламентарните трикове и празнословието на неговите аркадаши в тази зала. Отговорността носи той както пред българския парламент и правителството, така и пред българския народ. Приказките и бавенето дават само време и възможност на окопалите се в държавната администрация и на членовете на ДПС да продължат да грабят и рушат. Но времето изтича и ние ще продължим да търсим отговорност. Вие не можете да избягате от въпросите, които вълнуват всички български граждани.
  Защо излъгахте с 4 млн. дка за размера на есенната сеитба през 2002 г.? Защо, както основателно Ви предложихме навремето, не обявихте бедствено положение в районите, пострадали от измръзванията и сушата? Защо допуснахте продажбата и износа на зърно от държавния резерв на цена 170 лв. на тон, при наличие на ясни индикации за предстоящата зърнена криза? Защо само няколко месеца по-късно внесохте зърно на цена 340 лв.? Защо излъгахте за количеството добито зърно от реколтата 2003 г.? Данните са от проверката на анкетната комисия - показват, че реколтата е била между 1 млн. и 300 хил. до милион и 400 хил. тона, а не както твърдяхте над 2 млн. тона. Защо, след като още през м. август Мехмед Дикме е внесъл доклад за зърнения баланс в Министерския съвет, от който ясно се вижда, че има недостиг от около 330 хил. тона, той и досега твърди официално, че нямало проблем с реколтата и в страната имало достатъчно количество зърно.
  Ние знаем, че на тези въпроси, за жалост, нито искате, нито можете да отговорите. Това най-вероятно ще трябва да направи следващият министър на земеделието.
  Същевременно тази Ваша политика налива вода, а и пари в чуждите турски мелници, докато българските фалират. Такава цена българският народ не заслужава да плати. Затова ние ще продължаваме да настояваме не само за промяна на пагубната антибългарска политика в земеделието, но и за оставката на Мехмед Дикме – прекия виновник за тежката криза.
  Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от блока на ПСОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Мозер.
  Господин Иванов, заповядайте за процедурно предложение.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Като се възползвам от правата, които са ми дадени по чл. 42, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, че процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушаване на реда за провеждане на заседание, искам да изразя острия си протест от неучастието на министър Димитър Калчев в днешния парламентарен контрол.
  Госпожо председател, това, което е записано, че министър Димитър Калчев няма да участва в днешния парламентарен контрол поради участие в среща с губернатора на Анкара – ако господин министърът не знае, че България е парламентарна република и, че парламентарният контрол е разписан в Конституцията на страната и по време на парламентарния контрол отсъствията на министрите са допустими и извиними, само ако отсъстват от страната, ако са в отпуск по болест или са в годишен отпуск, много Ви моля, както Вие, така и цялото Председателство на Народното събрание, е длъжно да не разрешава подобни, бих казал, неконституционни актове на министрите, защото с това те унижават Народното събрание и го правят напълно зависимо от редица международни срещи с чуждестранни представители, които по всяка вероятност те имат почти перманентно.

  Госпожо председател, ще допълня, че аз имам питане към министър Калчев, заедно с моя колега Стойчо Кацаров, датирано на 3 октомври 2003 г. Оттогава са изминали приблизително четири месеца и половина. Разбирам, че през този период министър Калчев беше болен и отсъстваше по болест. Не говоря за този период. Но след такова дълго отсъствие той да отсъства заради среща с чуждестранни представители е недопустимо и отправям енергично искане към Вас да не се допуска отсъствие на министри от парламентарен контрол. Заявявам острия си протест! Благодаря ви. (Частични ръкопляскания от блока на ПСОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Струва ми се, че имате основание да протестирате, като видях основанието за отлагане на отговора днес.
  Заповядайте за процедура, госпожо Стоянова.
  МАРИЯ СПАСОВА-СТОЯНОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, моята процедура е много сходна с казаното от колегата Иван Иванов. В днешния парламентарен контрол е записано, че министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме не може да отговаря днес, защото е в чужбина. Ние снощи видяхме по телевизията, че той се завърна в България. Моля да се обърне внимание на министъра, че не може да спекулира с парламентарния контрол и с отлагането на въпроси, зададени преди повече от три месеца.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Стоянова, но аз съм длъжна да се доверя на това писмо, в което се твърди, че има командировъчна заповед на министър Дикме. Вероятно днес пътува.
  СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ, от място): Може снощи да е дошъл и веднага пак да е заминал. (Силен шум в блока на ПСОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има официална среща с министъра на земеделието на Ирландия в рамките на ирландското председателство. Приложена е командировъчна заповед.
  Има ли други процедурни предложения и изказвания от името на парламентарни групи? Няма.
  Моля Евгения Живкова или Иво Атанасов – единият от двамата, да отправи актуалния си въпрос към министър Дамянов относно осигуряване на учебния процес при тежките зимни условия.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа, уважаеми господин министре! Колкото и да закъснее зимата, тя все успява да изненада българските управляващи. Тази учебна година дълги месеци природата беше благосклонна, но още с първите студени дни и ниски температури дойдоха и дървените ваканции.
  През м. януари беше преустановен учебният процес в 105 общини на България – в области като Добрич, Силистра, Шумен, Търговище, Разград, Кърджали, Благоевград, Пловдив-област и къде ли не. В повечето случаи учебният процес беше спрян с разпореждане на ХЕИ, тъй като е преценил, че няма нормални условия за неговото провеждане. Ние с госпожа Живкова се опитваме да разберем какви са причините за това и стигаме до извода, че те са в лошата организация. Около 112 млн. лв. са неплатените сметки, свързани с образованието, като повечето от тях са за горива. В тази ситуация фирмите не изразяват готовност да съдействат в труден момент на българското образование. Закъсняха много договорите за доставка на горива за 2004 г. Има много примери, които доказват лошата организация на учебния процес при зимните условия.
  Така например в Професионалната гимназия по механотехника в Пловдив е обявен търг по Закона за обществените поръчки за ремонт на парното отопление през м. август 2003 г. Ремонтът започва през м. ноември и до ден-днешен не е завършен. Учебният процес е нарушен. Часовете са по 30 мин., а част от учениците са препратени да се обучават по други училища.
  Ние с госпожа Живкова сме категорични, че Вие, господин министре, не сте успели да създадете нормални условия за учебния процес през тази зима и тъй като зимата продължава още – това го доказват и днешните ниски температури, ние питаме какви са причините за това и Вие като министър в състояние ли сте да осигурите нормални условия за учебния процес в българските училища? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Атанасов.
  Заповядайте за отговор, министър Дамянов. Разполагате с 5 мин.
  МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Живкова, господин Атанасов! През този зимен сезон по наши данни прекъсване на учебния процес е имало в не повече от 60 случая. Не знам откъде са Вашите данни. Причините са преди всичко аварии на отоплителни инсталации, поради прекалено ниските температури – също, и поради невъзможност за придвижване на транспортни средства поради тежки зимни условия. В преобладаващото болшинство от училищата – в 42 от тях, занятията са били прекъсвани за един или два дни, в 6 училища не се е учило по три дни, а в останалите – от 4 до 8 дни. Училищата, в които учебният процес е бил прекъсван, в по-голямата си част са общински училища. Тяхното финансиране се извършва от Министерството на финансите чрез общинските бюджети. В три държавни училища – в Ракитово, в Хисар и в Професионалната гимназия по стъкларство в гр. Белослав занятията са били прекъснати поради аварии в отоплителните инсталации. Авариите са били незабавно отстранени, като МОН е отпуснало необходимите средства и е оказало съдействие при извършването на ремонтите. Пропуснатото учебно време ще бъде наваксано в случаите, когато се касае за прекъсване от 1-2 дни, или чрез преструктуриране на учебното съдържание. Условията и редът за преструктурирането на учебното съдържание за учебната 2003/2004 г. се определят от директорите на съответните училища след съгласуване с началниците на регионалните инспекторати. В повечето от случаите пропуснатите занятия вече са допълнени.
  Отоплението на училищата, финансирани от Министерството на образованието и науката, се извършва чрез локални парни инсталации най-вече на течно гориво, чрез локални парни инсталации и печки на твърдо гориво в някои случаи, локални парни инсталации на газ, на ТЕЦ, пара и електрически уреди. Във всички случаи Министерството на образованието и науката ежемесечно е погасявало задълженията си към доставчиците и приключи 2003 г. без неразплатени разходи в тази си част от бюджета. Отоплението на училищата и обслужващите звена в системата на министерството възлиза на 4 млн. лв. месечно, които средства не могат да бъдат осигурени от месечния лимит на министерството съгласно чл. 5, ал. 3 от Закона за държавния бюджет. В тази връзка е изготвено писмо до Министерството на финансите с искане за изпреварващо финансиране за месеците януари и февруари в размер на 7 млн. 800 хил. лв., с които да бъде обезпечено провеждането на нормален учебен процес.
  Колкото до цитирания от Вас случай за забавен ремонт на парна инсталация, за съжаление Законът за обществените поръчки допуска и създава условия именно за такова забавяне. Въпреки че търгът е обявен още през м. август, той не е могъл да стартира по-рано.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ, от място): Обжалване няма. Законът не е виновен.
  МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Не съм запознат с конкретния случай и с конкретния казус. Мога да го проверя и да Ви информирам допълнително. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин министър.
  Заповядайте, господин Атанасов.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Уважаеми господин министре, не се съмнявайте в нашата информация за спрените училища. Тя е на базата на предписанията на ХЕИ. Дървените ваканции са в много по-големи размери отколкото това, което Вие казвате тук.
  От Вашия отговор оставаме с убеждението, че регионалните инспекторати не са Ви набрали достатъчно информация за истинските мащаби на проблема и оттук Вие не отговаряте адекватно на въпроса, който Ви задаваме. Няма защо да се оправдавате с общинските училища, защото и държавните училища бяха в такава ваканция, в принудително спиране, и то не само тези две или три, които Вие тук изброихте, а, да речем, трите държавни училища в Карлово през м. януари също бяха в дървена ваканция.
  Така че проблемът е в Министерството на образованието и науката, проблемът е в норматива за издръжка на един ученик, който се съдържа в Решение № 612 на Министерския съвет от 2003 г., който е много занижен. Този норматив не се съобразява със специфичните условия в конкретните общини и оттук не е възможно в достатъчна степен да се осигурява учебният процес.
  Значи, стигаме не само до организация на учебния процес, но и до политика на държавата в тази сфера. Защото аз ще Ви кажа, че до 1995-1996 г. този проблем не съществуваше в такъв мащаб и там, където се случваха дървени ваканции, беше на базата на някакви субективни причини, а не на недоосигуреност на учебния процес от страна на държавата и на общините. Сега вече два мандата виждаме тъкмо лоша политика на държавата в сферата на образованието. Не е вярно, че тази политика няма алтернатива, както нерядко управляващите заявяват. Вашата политика има алтернатива и ние в името тъкмо на тази алтернатива искаме час по-скоро този парламент да свърши своята работа и да отидем предсрочно към ново Народно събрание. Благодаря. (Единични ръкопляскания в блока на КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Актуален въпрос от народния представител Иван Иванов към министър Дамянов относно осигуреността на помощните училища с учебници и учебни помагала.
  Имате думата, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър!
  Работата в образователната система с децата със специфични образователни потребности и с хронични заболявания изисква особени усилия от страна на държавата. Аз съм силно пристрастен към тази тема, защото участвах активно в предложенията, които бяха направени и за моя радост бяха приети в Закона за народната просвета с оглед интегрирането на такива деца в образователната мрежа на страната. Но докато една част от тези деца по обясними причини могат да се интегрират и това, макар и бавно, се прави, то за съжаление има един контингент от деца, които, заради тяхното физическо състояние, не могат по никакъв начин да бъдат интегрирани. Те продължават да бъдат ученици в помощните училища. Тези ученици обаче са също така български деца, към които грижите трябва да бъдат не само такива, както към останалите, но, бих казал, още по-големи, защото те веднъж са лишени от някои свои качества, просто съдба, и ние трябва с нашите грижи към тях да компенсираме това. В това отношение, господин министър, е особено важно тези деца да бъдат снабдени с необходимите учебници, учебни тетрадки, учебни помагала. Още повече, че голяма част от времето тези деца изкарват само в своя дом или стая и учебниците за тях са крайно необходими.
  Какво е състоянието на учебниците в помощните училища? Родители от неправителствените организации, обединяващи именно такива семейства, неколкократно ме посетиха и заявиха, че такива учебници не са издавани от 1995 г. – от близо десет години. Учебниците, които все още ги има в обръщение, първо, не са достатъчни, на второ място са амортизирани, изпокъсани и, на трето място, някои от тях, каквито са учебниците по география, по история а и по други предмети, вече не са актуални и съдържат невярна информация.
  При това положение, господин министър, за мен беше наистина добър знак, че министерството е обявило процедура за закупуване на такива учебници. Но обявената процедура в края на миналата година по необясними причини поне към датата, на която съм Ви отправил въпроса, се забавя и не е ясно дали е завършила.
  Предвид на обществената значимост на проблема отправям към Вас следния актуален въпрос: каква е понастоящем осигуреността на ученици от помощните училища с учебници и учебни помагала; кои са причините за забавяне на процедурата за учебници и учебни тетрадки за помощните училища и в какъв срок тя ще завърши? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Заповядайте за отговор, министър Дамянов.
  МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Съгласно Наредбата за учебниците и учебните помагала и Постановление № 104 на Министерския съвет, Министерството на образованието и науката осигурява учебниците за учениците със специални образователни потребности. В тази връзка през м. декември министерството стартира процедура на договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка, осъществена чрез покупка на учебници за учениците от помощните училища. На преговорите се явиха издателствата "Планета 3", "Просвета – София", "Труд", "Прозорец" и "Петър Берон", които са носители на авторски права за издаване и разпространение на тези учебници.
  Към настоящия момент процедурата продължава, тъй като необходимите финансови средства за отпечатването на учебниците надхвърлят предварително планираните. Освен това цените, предложени от издателствата, са твърде високи и неприемливи за министерството. Предстоят допълнителни преговори за постигане на споразумение за цените, което ще е приемливо и за двете страни и с оглед максимална защита на обществения интерес.
  Важно е да се отбележи, че съществуващите учебници, както самият Вие казахте, вече не съответстват напълно на новите учебни програми и тяхното преиздаване следва да се извърши в тираж, съобразен с реалните потребности и само и единствено до издаването на новите учебници. В момента се разработват нови учебни планове и програми за помощните училища от 1 до 8 клас, които трябва да бъдат утвърдени до края на тази година, след което предстои процедура за написване и издаване на нови учебници.
  Друг важен момент е промяната в нормативната уредба за въвеждане на интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности в системата на народната просвета, в резултат на което в близките години и броят на децата в помощните училища ще намалее. Всичко това поставя Министерството на образованието и науката в изключително отговорна ситуация – от една страна, да осигури учебниците на децата със специални потребности, и, от друга, максимално да защити националния интерес и обществения ресурс и да не допусне преразход на бюджетни средства. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате право на реплика, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
  Уважаеми господин министър, аз неслучайно зададох въпроса, свързан със завършване на тази процедура. Защото обявената през м. декември процедура за закупуване на такива учебници е нормално да завърши в рамките на не повече от месец, когато се касае за вече подготвени учебници, за да може тези деца поне във втория срок на учебната година да бъдат с осигурени учебници.
  Това, което Вие ми отговорихте, показва всъщност, че има нерешени проблеми, които обаче е необходимо спешно да се решат. Дори и те да са финансови, а както разбирам от Вашето изложение, те са именно такива, е нужно да се намери компромис, да се потърси най-доброто предложение, независимо от кое от тези издателства, за да може децата да не бъдат лишени, господин министър, от тяхното законно право да притежават учебници, по които да изучават съответните учебни предмети. В противен случай ние към това, че те са ощетени от съдбата, добавяме едно, да не кажа безразличие, но недостатъчна заинтересованост и загриженост, за да им позволим, колкото е възможно, да бъдат пълноценни граждани на страната.
  Ето защо, господин министър, аз енергично настоявам пред Вас буквално в рамките на броени дни, може би една или две седмици, Вие самият да се ангажирате лично, за да може да завърши тази процедура и учебниците да бъдат доставени в помощните училища. Това ще бъде един добър жест към тези деца и не само към тях, а към техните родители и семейства, които искат да видят децата си образовани така, както всеки друг български родите. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Господин министър, ще се възползвате ли от правото на дуплика? Не.
  Питане от народния представител Иван Николаев Иванов към министър Дамянов относно осигуряване на социално слабите ученици с учебници и учебни помагала.
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Безспорно всички ние знаем, че учебният процес, за да бъде пълноценен, изисква три основни компонента – ученици, без който е невъзможно провеждането му, учители и, разбира се, осигуреност на учебния процес, където освен сгради и материална обезпеченост в тези сгради най-важният компонент, и аз отново се спирам на този въпрос, това са учебниците и учебните помагала за учениците.
  Често пъти хубавият учебник не само дава възможност на един ученик да се подготви за живота пълноценно в определена материя, но може да възбуди и трайния му интерес и той да направи своя житейски избор чрез учителя си, а не рядко и чрез учебниците. Ето защо, господин министър, наличието на учебници е крайно необходимо, за да можем да говорим за нормален образователен процес.
  В същото време, тъй като България, макар че се твърди, че вече е завършила прехода си, но бих казал, че поне по отношение на социалния статус на хората този преход все още не е завършил и не се очертава за тази или през следващата година, в България, която е страна с висока безработица и оттам има голяма група социално слаби граждани, тези граждани не могат да си позволят да закупят за своите деца необходимите учебници. Това е голям проблем, който често пъти се отразява във вестниците чрез дописки от различни райони на страната. Нещо повече, говори се, че в отделни училища на Северозападна България между 40 и 50 на сто от учениците нямат учебници. А липсата на учебници означава, че ние лишаваме тези деца от възможност те да получат качествено образование.
  Всичко това по определен начин изисква намесата на държавата, която да осигури конституционното право на българските деца до 16-годишна възраст да получават задължително образование. Ето защо държавата трябва да реши този проблем. И аз искам да насоча вниманието ви към начина, по който това се предвижда да бъде решено.
  Пред мене е Постановление № 104 на Министерския съвет от 10 май 2003 г. Чета ви този документ, защото в различните години въпросът е решаван по различен начин, но това е действащият документ, по който вероятно се работи в момента. След като Министерският съвет постановява кои ученици се осигуряват безплатно, следва чл. 6, който по същество третира въпроса за осигуряване с учебници децата на безработни и социалнослаби родители. В чл. 6, ал. 2 е записано, че училищата в сроковете за изготвяне на проект за годишен бюджет заявяват необходимите средства за закупуване на учебници за училищните библиотеки. И в ал. 4 е записано: “Учебниците от училищните библиотеки могат да се предоставят за безвъзмездно ползване от ученици, чиито семейства имат доход под гарантирания минимум”. Това действително е една добра възможност за решаване на проблема, но в същото време, господин министър, ако погледнем Преходните и заключителни разпоредби на същото постановление на Министерския съвет, там в § 1 се определя само размера на допълнителните средства от бюджета на Министерството на образованието и науката за осигуряване на учебниците по чл. 2, ал. 1 и 3, а тези алинеи не третират този въпрос, това са учебници за първи клас и други частни случаи.
  Поради голямата обществена значимост на този проблем и тревогата на българското общество, че нараства броят на децата, които въпреки че получават образование, то е с много ниско качество, отправям към Вас следното питане: каква е политиката на Министерството на образованието и науката за осигуряване с учебници и учебни помагала на учениците, чиито семейства имат доход под гарантирания минимум? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Иванов.
  Моля да отговорите на отправеното питане, министър Дамянов.
  МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!
  Уважаеми господин Иванов, както сам казахте, начинът за предоставяне на безплатни учебници е регламентиран с Постановление № 104 на Министерския съвет от 10 май 2003 г. За учебната 2003-2004 г. министерството е изпълнило ангажиментите си по тези точки, които Вие цитирахте от наредбата, като е закупило учебници за всички ученици с нарушено зрение и всички ученици от първи клас, както и помагалата за децата от подготвителната група. Постановление № 104 предвижда и механизъм в цитирания от Вас чл. 6 за предоставяне на учебници на деца от социалнослаби семейства чрез училищните библиотеки. Осигуряването на тези учебници обаче е ангажимент на училищата, които са общински, респективно на техните директори. Така е записано и в ал. 4 на чл. 6. Изрично пише: “при условия и по ред, определени с правилника на училището”.
  Те ежегодно в сроковете за изготвяне на проект за годишен бюджет заявяват необходимите средства за закупуване на учебници за училищните библиотеки. Учебниците от библиотеките се предоставят за безвъзмездно ползване от ученици, чиито семейства имат доход под гарантирания минимум при условия и по ред, определени с правилника на училището. Целта е ежегодно да се обогатяват училищните библиотеки с учебници, да се създаде учебников фонд, който впоследствие да се ползва не само от социалнослаби, а и от по-широк кръг ученици.
  Много директори са се възползвали от тази възможност, но има и такива, които са пропуснали възможността, която им предоставя постановлението, и не са заявили средства за учебници. Поради ограничените финансови възможности процесът на обновяване на училищните библиотечни фондове не тече в желаните от нас срокове.
  Друга възможност за осигуряване на учебници за деца на социалнослаби семейства е те да бъдат подпомагани по някакъв начин – и ние вече работим в тази посока заедно с госпожа Христова – от Министерството на труда и социалната политика чрез неговите програми. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, министър Дамянов.
  Имате право на два уточняващи въпроси, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Аз не случайно насочих вниманието именно към постановлението на Министерския съвет, защото от Преходните и заключителни разпоредби ясно се вижда, че средства се отпускат само за осигуряване на безплатни учебници за първи клас и за някои частни случаи, които не искам да изброявам. За цялата тази голяма група на социалнослаби ученици, деца на безработни, липсва финансова обезпеченост. Както е записан чл. 6, там реално се казва, че в рамките на бюджета на училището можете да планирате какви учебници да вземете за библиотеката. Но вие знаете колко са ограничени средствата, които се дават от страна на министерството като бюджет на общините, а оттам отиват за училищата. Директорите се изправят пред проблема дали да осигурят средства за отопление или да закупят учебници за училищните библиотеки. По същество в това постановление не е показан път, защото Министерският съвет отказва това финансиране. Ето защо, господин министър, аз считам, че решението на проблема може да дойде именно с личната ангажираност – Ваша и на министерството.
  И за да бъда по-конкретен, ще задам два въпроса.
  Господин министър, с Вашия подпис изискано ли е сведение от училищата в страната какъв е броят на децата на социално слабите и безработни? Реално това е броят на учениците, за които е необходимо да бъдат осигурени учебници.
  И второ, изискано ли е сведение какви средства са заделили директорите и какъв процент от тези учебници те са успели да осигурят за училищните библиотеки? Това трябва да даде отговор на въпроса дали тези деца имат учебници да получат качествено образование. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте за отговор, министър Дамянов.
  МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Иванов, аз изрично подчертах, че набавянето на тези учебници е изцяло в ръцете и по инициатива на училищните ръководства. Нека да не забравяме, че в училищните ръководства влизат и училищните настоятелства. Може би в тази посока ние трябва най-вече да работим – да активизираме и да засилим ролята на училищните настоятелства именно в такива случаи, именно по такива проблеми, които трябва да бъдат решавани на местно ниво.
  Що се отнася до Вашите конкретни въпроси, да, изпратил съм такова писмо, искам такава информация от регионалните инспекторати и в най-близко бъдеще, може би до края на месеца, тя ще дойде.
  Второ, дали са планирани такива средства в бюджетите на училищата – аз това не мога да го проследя, защото тези бюджети в повечето случаи са през общините. Това не е в моя ресор, не мога да го проверя. Мога да попитам, но информацията ще бъде само и единствено от тази страна. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте да изразите своето отношение към министър Дамянов, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Господин министър, естествено не съм доволен от отговора на допълнителните въпроси, които Ви зададох. Защото по същество тези писма, за които Вие говорите, трябваше да бъдат изпратени и отговорите да бъдат получени в началото на учебната година. Не знам каква е ползата, ако през м. февруари или март разберете какво е състоянието и каква е необезпечеността на социално слабите ученици с учебници.
  Но за да разберете дълбочината на проблема, както Вие, така и моите колеги – пред мен е цяло тесте от молби, които са изпращани: молба до Народното събрание, молба до Комисията по правата на детето (такава комисия няма, но явно директорът на това училище от Враца не знае това), писмо до Комисията по образование, отново писмо до Комисията по правата на детето. От различни градове, от различни региони има писмо включително и до президента на републиката. Навсякъде директорите заявяват едно и също: че бюджетът не им позволява да заделят средства, за да обезпечат с учебници социално слабите ученици. Аз разбирам, че по определен начин училищните настоятелства и други дарители и спонсори могат да осигурят нещо, но отново искам да Ви кажа, че след като в Конституцията на страната ние сме записали, че образованието на българските деца до 16-годишна възраст е задължително, това означава, че не училищните настоятелства и не ръководствата на училищата, а българската държава чрез своите върховни институции, чрез изпълнителната власт трябва да положат усилия и да дадат пример как могат да осигурят действително тези деца да бъдат в едно добро социално положение по отношение на другите поне в училище. В противен случай ние рискуваме те да не получат качествено образование и да се маргинализират след това в живота.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Кой премахна безплатните учебници, господин Иванов? Дайте отговор на този въпрос!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Народните представители Димитър Камбуров, Иван Иванов и Георги Панев са отправили питане към министър Дамянов относно откриването на медицински факултет към Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
  Заповядайте, господин Камбуров.
  ДИМИТЪР КАМБУРОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, господин министър! На 18 декември въз основа на предложение, внесено от Вас в Министерския съвет в качеството Ви на министър на образованието и науката и господин Димитър Калчев, министър на държавната администрация, Министерският съвет реши да открие медицински факултет към Софийския университет “Св. Климент Охридски”. И като последица от това решение, излязло в “Държавен вестник” на 30 декември 2003 г., Софийският университет и Правителствената болница, която ще бъде използвана като учебна база на новия факултет, получават сумата от 6 млн. лв. за подготовка на приема през следващата учебна година.
  Като български граждани и интелектуалци можем да разберем нелишеното от патриотизъм желание да бъде възстановен медицинският факултет в нашата Алма Матер, който бе откъснат от нея преди повече от 50 години и в който се родиха всички останали медицински факултети в страната. Като български народни представители обаче не можем да не се усъмним в целесъобразността на едно такова решение от икономическа и управленска гледна точка.
  Първо, публична тайна е, че нито Софийският университет, нито Правителствената болница имат необходимия капацитет, преподаватели и инфраструктура, за да осигурят пълния курс на обучение по медицина. Следователно изграждането на новия факултет би изисквало допълнителни инвестиции извън вече отпуснатите за подготовка суми и разкриването на много допълнителни работни места. Като цяло цената на един студент, ако приемем, че ще бъдат приети само 20 души, така както е упоменато, още на този етап сумата надхвърля 300 хил. лв., което е десетки пъти повече от държавната субсидия за издръжката на един студент по медицина. Оправдана ли е тази цена? А тя изглежда прекомерна и на фона на европейската и световна практика, само за да се удовлетворят амбициите на някои институции. Още повече, че всеки един от съществуващите в страната медицински факултети разполага с необходимия капацитет да обучава въпросните 20 студенти само с държавна субсидия.
  Второ, отпуснатата безвъзмездна сума е сравнима с бюджета на провинциалните медицински факултети и представлява почти половината от бюджета на Софийския медицински университет. Не би ли било по-ефективно тя да се инвестира в съществуващата вече инфраструктура, която ще направи качеството на обучението по медицина в България сравнимо с европейското равнище, вместо да се започва от нулата?
  Трето, ако държавата все пак смята за абсолютно необходимо в най-стария български университет да има медицински факултет, то доста по-ефективно би било тези 6 млн. лв. да се отпуснат за евентуално обединение на Софийския университет с Медицинския университет на конфедеративен принцип, като по този начин се избегне дублирането на структурите и дейностите, а също и инвестицията за откриване на нови работни места, която неминуемо ще бъде поискана от новата структура.
  И накрая, най-важното, господин министър. Твърде смущаващо е обстоятелството, че решението за откриване на новия медицински факултет бе прието от Министерския съвет в разрез с разпоредбите на чл. 15 и 75 от Закона за висшето образование, които постановяват, че откриването на нови основни структурни звена, каквито са факултетите, се осъществява въз основа на проект, който е получил положителна оценка от Националната агенция по оценка и акредитация. Още по-обезпокоителен, господин министър, е фактът, че проектът за решение е внесен, след като заинтересованите институции са получили отказ от Националната агенция по оценка и акредитация 20 дена преди Вие да внесете предложението си в Министерския съвет, а именно с Протокол № 37 от 27 ноември 2003 г. представеният от тях проект да бъде приет за разглеждане, тъй като не съответства на изискванията на такъв тип проекти.
  И, завършвам, какъв е знакът, който правителството и неговите членове дават на своя народ, като грубо и арогантно потъпкват собствените си закони? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Камбуров.
  Имате думата за отговор, министър Дамянов.

  МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Благодаря, госпожо председател.
  Дами и господа народни представители! Уважаеми проф. Камбуров, доц. Иванов, доц. Панев, вие сами отбелязвате, че възстановяването на Медицинския факултет към Софийския университет “Св. Климент Охридски”, е полезно дело с оглед поправянето на един нелогичен и несправедлив факт отпреди повече от 50 години. Дори само от тази гледна точка целесъобразността на едно такова решение е очевидна.
  По отношение на твърденията ви, че Софийския университет и Клинична база “Лозенец” не разполагат с необходимия капацитет за осигуряване на пълен курс на обучение по медицина, ще споделя с вас два факта.
  Първо, в Софийския университет от много години съществуват и осъществяват обучение на студенти структури, факултети, катедри по физика, химия, биология и ред други така наречени доклинични дисциплини. Второ, известно ви е, че от доста време има споразумение между Медицинския факултет в София и Клинична база “Лозенец” за обучение на студенти по медицина, именно там по клинични дисциплини и специалности.
  Не съм специалист в областта на медицината, но като университетски преподавател считам, че твърдението за липса на капацитет в тези две институции не е коректно.
  Не мога да приема и обвинението, че Министерският съвет действа в разрез с разпоредбите на Закона за висшето образование. Нито в единия, нито в другия от цитираните от вас членове 15 и 75 не е изрично формулирано изискването проект за създаване на ново основно структурно звено в рамките на едно висше училище първо да получи положителна оценка от Националната агенция по оценяване и акредитация и след това да излезе необходимия акт на правителството.
  Нещо повече, вие сте прочели решението на Министерския съвет от 18 декември и знаете точно какво е написано, а именно: “Медицинският факултет към Софийския университет ще започне да функционира след получаване на положителна оценка на проекта от Националната агенция”.
  Къде тук виждате грубо и арогантно потъпкване на закона, както самите вие се изразявате?
  Поставяте и въпроса за евентуалното обединяване на Софийския университет с Медицинския факултет на Медицинския университет в София на конфедеративен принцип. Известно ви е, че този въпрос е бил разискван нееднократно през последните години и винаги без резултат. В края на миналата година се стигна и до официално решение на Факултетния съвет на Медицинския факултет в София, че категорично са против обединяването им със Софийския университет. Подобен акт може да се осъществи само в резултат на добра воля и взаимно съгласие на двете автономни институции, но не и силово. Ясно е, че на този етап подобен вариант е неосъществим.
  Колкото до финансирането, ясно е, че това е въпрос, който може да бъде разискван едва след като приключи процедурата по акредитирането на новата структура. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, министър Дамянов.
  Заповядайте, господин Камбуров, за да зададете уточняващите въпроси.
  ДИМИТЪР КАМБУРОВ (ПСОДС): Господин министър, като интелектуалци, които дълбоко уважаваме най-старото висше учебно заведение в България, това в никакъв случай не е претекст да се нарушава закона. Аз считам, че Вие сте се запознали прецизно с решението на Националната агенция по оценяване и акредитация, от което аз ще Ви спомена няколко факта, въпреки че Вие споменавате, че част от предметите, които се изучават в “Медицина” ще бъдат заимствани от катедри към Софийския университет, които ще осигурят преподаватели, като биология, физика, химия и т.н.
  За по-точно изясняване на случая аз Ви представям решението на Националната агенция по оценяване и акредитация, която не открива процедура за оценяване по следните причини:
  Първо, за клиничните дисциплини са посочени само три катедри, които осигуряват само осем от задължителните учебни дисциплини. Липсват 18, за да протича нормално учебният процес. Липсва квалификационна характеристика за специалността “Медицина”, представете си. В проекта липсва къде ще протече преподаването през първите две години по анатомия, физиология и хистология. Няма база за тези катедри. Повечето от учебните програми са непълни. Академичният състав на факултета не е представен съгласно изискванията на процедурата. Не са посочени клиничните бази, в които ще се провежда практическото обучение по 14 клинични дисциплини. Аз питам, господин министре, на 18 декември Вие представихте ли този документ на Министерския съвет, за да види, че има отказ от Националната агенция по оценяване и акредитация? (Показва на министър Игор Дамянов документа.)
  Второ, на Вас през март Ви предстои да определите в министерството приемът на студентите за 2004/2005 г., който трябва да бъде уточнен още до края на март. Ще включите ли в приема моят въпрос и студенти в сформирания Медицински факултет към Софийския университет?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Камбуров.
  Заповядайте да отговорите, министър Дамянов.
  МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Уважаеми господин Камбуров, това, че Софийският университет е получил отказ с един несъвършен проект в Националната агенция по оценяване и акредитация, съвсем не означава, че той не може да коригира този проект, да го направи много по-добър и да го внесе отново. Пак повтарям, този факултет ще започне да функционира само след получаване на положителна оценка от Националната агенция по оценяване и акредитация. Мисля, че това отговаря и на втория Ви въпрос. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте да изразите отношението си към отговора на министър Дамянов, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, аз не мога да скрия дълбокото си разочарование от Вашия отговор, защото по същество Вие не отговорихте ясно и точно на въпроса, който проф. Камбуров дефинира – защо в крайна сметка Вие не изчакахте положителното решение на Националната агенция за оценяване и акредитация, а внесохте Вашето предложение при ясен текст, че Националната агенция за оценяване и акредитация отказва разкриването на такава процедура? И естествено, тогава се поставя въпросът: защо след като няма яснота дали ще бъдат удовлетворени изискванията на Националната агенция за оценяване и акредитация вече е финансирано създаването на факултета?
  В това отношение искам да отбележа достойната позиция, и прави чест на моя колега от Техническия университет, който беше Ваш заместник-министър, който подаде оставка в знак на протест срещу нарушаването на закона от Вас и от Министерския съвет. Това беше една шумна плесница за целия Министерски съвет, начело с министър-председателя. Но това прави впечатление, защото в България е рядка практика и действително такъв случай трябва да се започне.
  В същото време, господин министър, искам да отбележа, че след този срамен прецедент да се разкрие факултет без положително становище от Националната агенция за оценяване и акредитация, вече не виждам моралните основания, които Вие и Министерския съвет ще имате, за да откажете подобно разкриване на други факултети.
  Питам: това ли е грижата наистина за отстояване на високо качество на българското образование и на българската наука? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Народните представители Теодора Константинова и Росица Тоткова са отправили питане към министъра на труда и социалната политика Христина Христова относно условията за участие в Програмата “Личен асистент”.
  Госпожо Константинова, имате думата.
  ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо министър, Програмата “Личен асистент” предизвика чувствителен интерес в обществото. Въпросите към нас като народни представители, също така и тези, постъпили в Центъра за социална информация, поставят на дневен ред проблеми, които би трябвало да намерят решение. Акцентът за включване в Програмата “Личен асистент” е върху условията, на които трябва да отговаря лицето – личен асистент, а не върху потребностите на хората с увреждания. Целта на услугата “Личен асистент” трябва да е свързана преди всичко с облекчаване на тежкото положение на семействата, в които се полагат грижи за хората с увреждания. Техни членове не могат да работят поради ангажиментите около човека с увреждания; имат изключително ниски доходи и често мизерно съществуване. Особено тежко е положението в семейства с деца с увреждания. Най-често в такива случаи майката не работи, а и не би искала друг да се грижи за нейното дете или няма кой да върши това.
  В критериите за включване в програмата "Личен асистент" е предвидено трайно безработните лица да отговарят на условията за месечно подпомагане по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, а именно доходите на семейството да не надвишават диференцирания минимален доход, определен на базата на чл. 9, ал. 3. Ако надвишават дори с един лев този доход, желаещите не могат да се включат в програмата. Услугата "Личен асистент" трябва да е ориентирана към хората с увреждания, за да се създаде свобода и възможност за пълноценното им включване в обществения живот, а майките на децата с увреждания да не търсят друго работно място, а чужда жена да дойде в нейния дом. Това е свързано с право на избор. Би могло програмата "Личен асистент" да е самостоятелна, извън тази "От социални помощи към осигуряване на заетост", като се отчитат индивидуалните потребности на възрастни и деца с увреждания. Към нея би могло да има и програма за децата. Програмата трябва да има специално отношение към децата с увреждания и критериите да облекчават участието в нея.
  Във връзка с това Ви молим да ни отговорите на следното питане: какви са условията за участие в програмата "Личен асистент" и предвиждате ли развитие на тези условия?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Константинова.
  Заповядайте да отговорите на питането, министър Христова.
  МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Константинова, уважаема госпожо Тоткова. Аз ви благодаря, че във вашето експозе вие формулирахте всички онези причини и фактори, които всъщност доведоха до това най-накрая в нашата страна държавата да помисли за облекчаване положението на семействата, в които има хора с увреждания, и което положение довежда до тежката последица, ако се полагат грижи за човек с увреждания, някой става жертва в семейството, няма доходи, няма социална сигурност, няма перспектива за пенсиониране.
  При идентифицирането на целевите групи специално внимание за програмата "Личен асистент" беше отделено на хората именно поради това, че са заети с непрекъснати грижи за свои близки с тежки увреждания, нямат доходи и са обект на социално подпомагане, а също и на хората с трайни увреждания, които по-лесно от всички други губят възможността си за социална интеграция. За тях става все по-реален рискът да попаднат в специализирани институции, в социални домове, далеч от обичайната среда, далеч от своите близки. Именно това наложи да разработим тази програма и тя, както виждаме, се радва на една изключителна популярност, внимание и уважение от обществото. С тази форма на социална услуга се потърси реален баланс между желанието и волята да бъдат подкрепени, от една страна, хората с увреждания и техните близки, и, от друга страна, възможностите на държавата да обезпечи финансово с ресурс тази дейност.
  Програмата има две основни цели – да подкрепи хората, които поради необходимост от полагане на постоянни грижи за свои членове на семейството, не могат да се реализират на пазара на труда. От една страна, с тази програма те получават право на работещи, респективно осигурени в съответствие с действащото законодателство, от друга страна, с договора, който се сключва с тях, получават обществено признание за полагания от тях труд.
  Втората основна цел е да се предотврати това настаняване на хората, за което казвам, в институции. Целевите групи първо са хората, които полагат грижи, и това са най-бедните и дълготрайно безработни в трудоспособна възраст с ниски доходи, които се подпомагат или отговарят на условията за подпомагане с месечни социални помощи. За да може един човек да бъде назначен като личен асистент, той трябва да е в трудоспособна възраст, да е член на семейството или роднина - по описаните в Семейния кодекс по възходяща и низходяща линия – до втора степен родство, да има постоянен адрес, идентичен с този на обслужвания човек, иначе ние не можем да приемем, че той се грижи.
  Втората група са самите хора, за които се полагат грижи, които имат нужда от подкрепа. Те трябва да отговарят на следните изисквания: да са със сериозно трайно увреждане - 90 и над 90%, да имат право на чужда помощ, а за децата – 50 и над 50% намалена възможност за социална адаптация. Също така тази категория хора с увреждания трябва да са хора, които се нуждаят наистина от постоянни грижи и нямат друг избор, а това обикновено го прави техен член на семейството.
  За 2003 г. по последните данни, които имаме, около 9715 души са работили като лични асистенти. Получаваното от тях трудово възнаграждение е в размер на минималната работна заплата и всички социални и здравни осигуровки, както и права по Кодекса на труда. Това при всички случаи подобрява качеството им на живот и при всички случаи подобрява удовлетвореността им от членове на нашето общество.
  Резултатите от програмата "Личен асистент" са особено значими за малките населени места в страната, в които за хората с увреждания липсват перспективи, услуги и възможности за ресоциализация. Близките им, които се грижат за тях, преживяват в още по-голяма степен демографския и икономическия натиск на тази среда в малките селища. Знаем, че там не разчитат на алтернативни услуги и единствената алтернатива са близките.
  Програмата "Личен асистент" продължава през 2004 г. и са осигурени необходимите средства за това. Алтернатива на програмата "Личен асистент", за което говорихме - да се сложи акцент върху потребностите на самите хора, е програмата "Социален асистент". Там не става въпрос хората да са членове на семейство, които да работят като социални или лични асистенти. Там трябва по-голяма активност на неправителствения сектор, който да наеме хора и да насочи тези хора, за да бъде реален работодател човекът с увреждане и не се има предвид доходът на семейството. Този личен или социален асистент полага хигиенни грижи, грижи за хранене, помощ за движение и физически упражнения, за поддържане на здравословен начин на живот и различни други дейности, свързани с пазаруване, придружаване за разходка, за културни мероприятия, помощ в учебния процес, за спорт и т.н. Социалният асистент също получава работна заплата, социални осигуровки от държавата, наема се от неправителствена организация и всичко това, което ви изредих. Програмата "Социален асистент" също продължава и през 2004 г.
  Искам веднага да отбележа, че има развитие в програмата. Всички бележки и предложения, които ние изслушахме от хората, които работят като лични асистенти, от хората, които са подпомагани, т.е. хората с увреждания, за което ние направихме специална национална среща, а и много разумни предложения, които вие току-що изложихте във вашето питане, са взети предвид. Така че вече не се приема за доход например двойната детска добавка за дете с увреждане, която много често изкарва извън доходната граница хората, които могат да бъдат наети. Също така, ако едно семейство има две деца с тежки увреждания, и двамата родители могат да бъдат наети като лични асистенти. А ако наистина семейството не отговаря на всички регламенти, то тогава може със социален доклад на двама социални работници по изключение да бъдат включени в тази програма и семейства, които не отговарят напълно на това.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, министър Христова.
  Имате право на два уточняващи въпроса.
  Госпожо Тоткова, заповядайте.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Въпросът, който поставихме към Вас, е изключително важен и той е още по-важен, защото към тази програма има значителен интерес от гражданите, което е естествено, тъй като много български граждани са затруднени и трябва държавата да се погрижи наистина за тях.
  Вие започнахте отговора си с това, че най-накрая българската държава създаде тази програма, като в това аз виждам една самооценка за лично постижение. Това е вярно, но само донякъде. Защото трябва да си припомним откъде тръгна българската държава през 1997 г. и защото тази програма е резултат на много усилия, и то години наред вече, за да се постигне такава финансова стабилност в България, че да може да се мисли и по тези въпроси. Аз искам в интерес на коректността да кажем, че това е възможно, защото друго правителство преди това е положило много усилия.
  Освен това нашият въпрос към Вас беше: как виждате развитие в условията за прилагане на тази програма? Защото добрите резултати, които постигна тази програма и които са безспорни, трябва да ни служат като стъпка, в която да правим развитие напред.
  Ще си позволя да Ви попитам следното: бихте ли подкрепили една идея, която имаме с госпожа Константинова за субсидирана заетост по Закона за насърчаване на заетостта на родители на деца с увреждания за осигуряване на надомна или почасова работа или поемане на лихви по кредити, отпуснати по гаранционни схеми на Министерството на труда и социалната политика при започване и развиване на стопанска дейност и създаване на нови места, което е валидно за лица с увреждания?
  И второ – свършвам, госпожо председател, споделяте ли нашето мнение, че освен подпрограма е по-добре да има национална програма за децата с увреждания? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
  Имате думата за отговор, госпожо Христова.
  МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Тоткова! Приемам, че оценката Ви за голям интерес към програмата е положителна, наистина има добри резултати. Само че не съм съгласна с Вашето твърдение, че държавата има достатъчно финансови ресурси, за да го направи. Не винаги в областта на политиката за хората с увреждания въпросът е само до пари и финансов ресурс. Въпросът е до социална чувствителност и социална ангажираност на управляващите към семействата, които изпитват тези големи затруднения.
  Както виждате, направили сме много сериозни промени за облекчаване на достъпа на семействата. Приемам с отворено съзнание да работим по въпроса за допълнителна и друга субсидирана заетост на родителите на деца с увреждания. Там наистина въпросът е много сложен. Въпросът е до избора – дали желае член на семейството да се грижи за друг член на семейството с увреждане. Когато става въпрос за деца, много често родителите не желаят да допуснат друг, а искат самите те да се грижат.
  Въпросът е изключително важен. Готови сме да мислим по един такъв въпрос и в скоро време ще информираме обществеността.
  За микрокредитите тази възможност я има всеки, който желае да започне лично предприемачество и би могъл да се възползва при облекчените условия на държавата. Държавата поема гарантираните условия, поема много дълги гратисни периоди, особено ако става въпрос за хора с увреждания, там има много сериозни облекчения. Мисля, че и сега няма пречка за микрокредитите. (Неразбираема реплика от народния представител Росица Тоткова.)
  Не съм убедена, че това е най-добрата форма на Закона за заетостта. Трябва да започнем да гледаме и от гледна точка на разширяване на кръга на социалните услуги. Няма пречка и аз винаги съм казвала: доброто в тази програма е, че се комбинира възможността за социална интеграция на самите хора, които полагат грижи, и възможността за социална интеграция на хората, за които се полагат грижи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Госпожо Тоткова, заповядайте да изразите отношението си към отговора на министър Христова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Благодаря Ви за отговора, макар че очаквах от Вас не само да кажете, че имате ресурси, което казахте, но след като ги имате да проявите и тази социална чувствителност. Защото ако лицето с увреждане няма член от семейството, който да отговаря на чл. 9, то тогава то не може да се включи в тази програма! Дори и с 1 лев! Имате ресурси, направете така, че хората, които стоят най-близко до границата на социалното подпомагане, да имат тази възможност. Та гарантираният минимален доход е 140 лв. не знам откога!
  Този подход прави лицата с увреждания неравнопоставени. Там, където има социално слабо лице, ще се включи в програмата, а там, където няма, дори и с 1 лев да надвишава дохода, не може да се включи в програмата. И тъй като говорим за социална чувствителност – ето, проявете социална чувствителност.
  “Пиша Ви това писмо от с. Рибново, община Гърмен с молба за помощ.
  Инвалид съм по рождение и съм трудоустроена от 1975 г. – първа категория с постоянна чужда помощ, поновому асистент. Живея с майка си – 75-годишна пенсионерка, която е родила и отгледала 6 дъщери. Нейните старини не й позволяват да се грижи пълноценно за мен, а аз съм почти неподвижна и без чужда помощ не мога да се обслужвам сама – човекът казва, че няма такъв личен асистент – към коя институция трябва да се обърна и какви процедури са необходими, за да се включа в тази програма?”
  Нарочно не съобщавам името, защото не съм поискала разрешение, но такива хора в България има много. Затова, когато казваме, че програмата е добра, не казваме, че е най-добрата. Тоест, това добро начало трябва да се развива и хората да оценяват, че е добра. Затова Ви моля наистина да проявите социална чувствителност.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Третото питане е от народните представители Росица Тоткова и Теодора Константинова към министър Христова относно гарантиране на безопасни и здравословни условия на труд и социална защита на лица, полагащи труд по Закона за социално подпомагане.
  И по второто питане относно организацията, реда и условията за преминаване на изплащането на семейните помощи за деца от Агенцията за социално подпомагане.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър! През изтеклите години бяха направени значителни промени в социалното законодателство. Голяма част от тези промени предвиждат реда за обслужване на българските граждани от социалните служби в България, които да стартират от 1 януари 2004 г. Една от тези промени е изплащането на семейните помощи за деца от социалните служби. Всеки гражданин изпраща старата година и посреща новата с надежда, че тя ще бъде по-добра. От първия работен ден на 2004 г. българските граждани са принудени да търчат и да се редят по различни причини на опашки. Пришпорени от различни срокове майки и татковци се редят по социалните служби, за да доказват за кой ли път, че имат деца или че имат право на семейни добавки за деца. Реалната оценка на атмосферата през м. януари в социалните служби, специално за социално подпомагане, е изнервеност и хаос. Това е не само за родителите, за майките и бащите, това е за самите служители, защото се натрупват огромни количества от хора, които носят разни документи, които се проверяват, връщат се, отново се редят. Всичко това се случва почти с всеки човек, който има дете и е отишъл в социалната служба. Убедена съм, че това е въпрос, който стои пред цялата държава. Макар че обиколих всички социални служби в моя избирателен район – Пиринска Македония, убедена съм в това, защото имам такива сигнали и от други райони. Това се създаде, защото нямаше добра предварителна подготовка, в това съм абсолютно убедена! Това се създаде и защото в различните социални служби има различни изисквания към хората. Например: иска се документ за гражданско състояние – никъде няма такова изискване, прерових всичките страници на министерството и на Агенцията за социално подпомагане. Има само образец на една молба-декларация. Иска се копие от личната карта на другия родител, дори на родители, които имат деца с увреждания, се иска документ за дохода, което пък е съвсем абсурдно, защото няма такова изискване в закона – за доход, който да дава право на родителите на деца с увреждания да получават тези месечни помощи.

  И това, за съжаление, е политика, защото пресаташето на Агенцията за социално подпомагане казва, цитирам: “Това е нова дейност. Вероятно в някои случаи те – това са службите за подпомагане – се презастраховат и искат повече документи”. Но не може някой да се презастрахова за сметка на гражданите!
  Освен това гражданите започват да служат на институциите, защото им се иска документ – служебна бележка от работодателя, че са получавали семейни помощи за предходните шест месеца. Но те не са контролни органи. Как можем да ги натоварваме с нещо, което не е тяхна функция? И вместо държавата да служи на гражданите, излиза, че гражданите трябва да изпълняват държавните функции.
  Аз дълбоко не съм съгласна с това. И затова, уважаема госпожо министър, задаваме този въпрос с много голяма тревога, защото българските граждани, които са на работа, не могат, не искат и не трябва да ги принуждаваме да отделят време, да ходят, да се връщат, да се разкарват и по този начин да си имат проблеми на работното място, непрекъснато да искат от работодателя да ги освобождава, защото държавата не може да ги обслужи.
  Затова, госпожо министър, нашият въпрос към Вас е: как Министерство на труда и социалната политика предвижда да организира изплащането на семейните помощи за деца? Този въпрос е зададен на 10 декември, която се появиха първите симптоми, че ще има проблеми. Сега аз бих го преправила и искам да Ви попитам: какво ще направите, за да подобрите работата по изплащането на семейните помощи за деца от Агенцията за социално подпомагане?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Заповядайте за отговор, министър Христова.
  МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Тоткова, уважаема госпожо Константинова! Честно да си призная, учудвам се, че точно Вие задавате този въпрос. Когато бяха дебатите по Закона за семейни помощи за деца, Вие пледирахте този процес на изплащане на семейните помощи от дирекциите за социално подпомагане да започне от 1 януари 2003 г., като се има предвид, че става въпрос за 1 млн. 200 хил. души нови клиенти, без увеличаване на администрацията, без увеличаване на административните разходи.
  Искам да отговоря по същество и да дам изчерпателна информация по всички зададени от Вас въпроси.
  Законът за семейни помощи за деца влезе в сила от 1 април 2002 г. Съгласно § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на закона е предвидено до края на 2003 г. помощите да се изплащат от Националния осигурителен институт, Министерство на образованието и науката и Агенцията за социално подпомагане. От 1 януари 2004 г. всички помощи по реда на Закона за семейни помощи за деца се изплащат от Агенцията за социално подпомагане. Целта е всички семейни добавки да се изплащат от едно място, да се гарантира плащането на тези средства, осигурени от държавния бюджет, а също и по-ефективен контрол от държавата.
  Каква подготовка беше извършена и каква организация беше създадена по този много отговорен процес на прехода. Много сериозна подготовка, много големи усилия и много сериозна организация. Подготовката започна през периода май – юли 2003 г. Бе разработена писмена концепция за прехода на плащанията от Националния осигурителен институт и Министерство на образованието и науката към Агенцията за социално подпомагане. Бяха събрани и конкретни писмени предложения от всичките 270 дирекции “Социално подпомагане” в страната. Със Заповед № 385 на министъра на труда и социалната политика от 12 септември 2003 г. бе сформирана междуведомствена работна група с участието на всички заинтересовани институции – Националния осигурителен институт, Министерство на образованието и науката, Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика. Тя анализира събраната информация, съществуващата практика, възникващите до момента проблеми по прилагането на Закона за семейните помощи за деца. Работната група именно подготви процедура за преминаване на семейните плащания към Агенцията за социално подпомагане, ясно и точно разписана процедура. В нея е уточнена всяка стъпка за продължаване плащанията на хората, за които не е изтекъл шестмесечният период по чл. 10 от Закона за семейните помощи за деца за осигурени, пенсионери и учащи се. На 5 декември 2003 г. процедурата е изпратена с нареждане до всички дирекции “Социално подпомагане” по места. Агенцията за социално подпомагане е създала необходимата организация, за да могат всички, които имат право на семейни помощи за деца, да бъдат своевременно информирани за промяната. Дирекциите за социално подпомагане са организирали изнесени приемни по големите предприятия, учреждения и фирми, в кварталите, където има много родители, получаващи семейни помощи. За да се осигури по-добро обслужване на гражданите, бяха извършени и следните допълнителни действия. Бяха направени поименни графици за удължено работно време на всички дирекции; бяха наети допълнително хора по програмите за заетост, включително хора с увреждания по Програмата за заетост на хора с увреждания, които да работят допълнително и да подпомогнат този процес; бяха осигурени допълнителни компютри и нов софтуер за тези плащания; бяха изпратени експертите от регионалните дирекции да работят в общинските дирекции “Социално подпомагане” за оказване на помощ. От 6 януари 2004 г. в Агенцията за социално подпомагане се извършва ежедневен мониторинг на кампанията по приема на документи в края на всеки работен ден. Допълнителни бройки в администрацията не са включвани. Допълнителни средства за администриране не са използвани. Действията и мерките, които бяха предприети от министерството и агенцията, гарантират един нормален процес на преминаване към изплащане на семейните помощи за деца на всички от едно място. И е факт, че по средата на периода, който е до 31 март т.г., повече от 520 хил. молби вече са приети, обработени и се обезпечават правата на хората.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Имате възможност за допълнителни въпроси. Заповядайте, госпожо Константинова.
  ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ПСОДС): Господин председател, дами и господа народни представители, госпожо министър! Изплащането на семейните помощи за деца от Агенцията за социално подпомагане беше предвидено преди близо две години в § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца, като беше даден достатъчно дълъг срок за подготовка на институциите. Явно този срок не е бил достатъчен или организацията на подготовката не е била достатъчно добра, тъй като за съжаление сме свидетели на типичните за нашата действителност остри административни проблеми, които потвърждават извода, че гражданите са принуждавани да работят за институциите, а не обратното. Хиляди граждани не знаят точно какви документи да подават, в какви срокове и къде, кой в какви срокове е длъжен да им ги издаде. Това води до продължително чакане по опашки, многократно разкарване на гражданите за документи, във фирми и институции, до разходи на време и парични средства. Грешките в подаваните документи, липсата на необходими документи, неспазването на определените срокове може да забави плащанията, а в определени случаи дори да лиши гражданите от полагащите им се семейни помощи.
  Защо не бяха задължени работодателите служебно да предоставят документите в социалните дирекции, а всеки гражданин следва сам да се грижи за това? Не е ли по-логично и по-евтино да се изплати наведнъж цялата дължима сума за 6 месеца по 18 лв. равно на 108 лв., вместо да се плаща всеки месец, след като се декларират доходите на член от семейството за определен период от време, а това дава право на безусловно изплащане по 18 лв. на дете в продължение на шест месеца, независимо от евентуалното текущо нарастване на доходите.
  Уважаема госпожо министър, направихте ли оценка на реда и начина за получаване на семейните помощи за деца? Какви недостатъци открихте? Имате ли решения за облекчаване на гражданите по отношение получаването на помощи за деца?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Константинова.
  Госпожо министър, заповядайте да отговорите на допълнителните въпроси. Разполагате с 5 мин. пленарно време.
  МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз вече казах какви организационни мерки са предприети. Също така при по-внимателно вникване в текстовете на Закона за семейни помощи за деца всеки би могъл да разбере, че администрирането на процедурата не може да започне по-рано, тъй като правата на хората са на други места и се изплащат в предприятията, ВУЗ-овете и поделенията на Националния осигурителен институт до 31.12.2003 г. Също така има оценка на доходите на хората шест месеца преди това, така че не е възможно. Аз ви казах, че процедурата, подготовката и писмените указания са готови още от средата на миналата година. Също така бих искала да кажа, че не са състоятелни вашите предложения защо не са били задължени работодателите служебно.
  Не може, госпожа Константинова, защото ние сме правова държава и не можем да вменяваме задължения по закон на хора, които нямат тези задължения. Законодателят трябваше да помисли по този въпрос. Може би е възможно да има такова нещо. Факт е, че това не е така. Също така всеки, който познава принципите на бюджетиране, му е ясно, че приходите в държавния бюджет не пристигат веднъж и накуп предварително – в началото на годината или на два пъти в началото на годината, за да можем накуп да платим всички детски добавки, които се изплащат месечно от държавния бюджет, нито дори да ги изплатим на два пъти. Това наистина са бюджетни особености, които са невъзможни.
  Но, ако вие смятате, че някъде има хора, служители, които не са си изпълнили добросъвестно ангажиментите, в крайна сметка в Агенцията за социално подпомагане има 6000 служители в цялата страна. Те са разположени в 265 дирекции “Социално подпомагане”. Аз ви моля да ми дадете конкретна информация, за да бъде потърсена отговорност от тези служители и те да бъдат санкционирани.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо министър.
  Имате възможност да изразите отношение към отговора на министър Христова. Госпожо Тоткова, заповядайте.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаема госпожо министър! Слушам Ви много внимателно от началото. Вие казахте колко много сте направили. Аз не казвам, че е малко. Вие сте направили много, но очевидно за година и девет месеца можехте да направите достатъчно, така че тези въпроси да бъдат решени. Защото този процес е изпитание за хората и това трябва да го знаете. Аз не си ги измислям тези неща. Ако Вие казвате на българските граждани, че всичко е наред и няма нужда да се притесняват, те няма да вярват, че това го казва министърът на труда и социалната политика. Защото всеки народен представител, убедена съм в това, е получавал такива сигнали, няма как да не е така. Защото службите са пълни с чакащи хора. От друга страна, са служителите на службите за социално подпомагане. Те също са в стресово състояние, носят финансова отговорност, трябва да обслужват хората в огромни количества, да спазват правилата, да ходят – вярно е, че ходят и това е известно облекчаване, защото на място могат да открият тези дефекти и недостатъци, които имат документите. Работят в събота и неделя, работят след работно време. Моят упрек не е към тях, моят упрек е към Вас, че Вие не създадохте достатъчно добра организация, за да може този процес, който е стресиращ за всички, да премине нормално. Аз съм го подкрепила. Искам да Ви кажа, че сега вече има гласове да се върне старата система. Аз не съм убедена дали това трябва да става. Напротив, смятам, че преди – когато сме Ви давали година и девет месеца, това е било достатъчно време и Вие трябваше това достатъчно време да го използвате за достатъчно мерки. Вместо хората да се редят на опашките в социалните служби, ще се редят на опашките пред посолствата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
  Преминаваме към следващото питане – също от народните представители Росица Тоткова и Теодора Константинова, относно гарантиране на безопасни, здравословни условия на труд и социална защита на лица, полагащи труд по Закона за социално подпомагане.
  Госпожо Тоткова, заповядайте да развиете вашето питане към министър Христина Христова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо министър! Безработните лица, които не са включени в програми за заетост и получават месечна помощ при условие, че не са отказали участие в организирани от общинска администрация програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми и програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места не по-малко от 5 дни, могат да получават месечна помощ. Тоест, Законът за социално подпомагане и Правилникът за прилагане на Закона за социално подпомагане задължават всички хора в България, които получават социални помощи, ако не са включени в програмите за заетост, да полагат най-малко 5 дни труд, 5 работни дни, тоест 8 часа на ден те трябва да се трудят. Освен това общинските съвети могат да вземат решение тези 5 дни да не са 5, да са 10, да са 15, дори да са 22, колкото са работните дни в месеца. Тези хора полагат труд в социални услуги, екологични програми, програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места. Когато един човек полага труд, на него трябва да му бъдат осигурени условията за това. Ако е по трудов договор, той ще ангажира синдикатите, сам ще протестира, ще иска от работодателя да му подобрява условията на труд, но тези хора не попадат в тази категория. Те не могат да се обърнат към някой и да кажат: слушайте, уважаеми господине или госпожо, това, което Вие ме карате да правя, е опасно за живота.
  За съжаление, животът е по-мъдър от нас и такъв инцидент се случи лятото в Силистра. Жени, които полагат труд по силата на закона, законът ги задължава да полагат труд, претърпяха тежка злополука. Едната от тези жени е на легло и сега, млада жена, дано Господ й помогне, но има опасност да остане цял живот на легло.
  Затова аз мисля, че когато законът, когато държавата задължава едно лице да полага труд, тя трябва да намери онези механизми, с които да осигури закрилата на това лице, да му гарантира правата при такива или други подобни случаи. Аз вече поставях такъв въпрос, предложих решение на този въпрос – то не беше възприето от мнозинството. Аз не се сърдя за това, защото може би това не е най-доброто решение, но няма друго предложено решение досега от никой. Това означава ли, че тези хора ще продължават да работят по същия начин, задължавайки ги да работят 5, 10, 15 или 20 дни и, че ние допускаме още отсега, че може да се случи друг такъв инцидент? Нямат ли тези хора основание сега да отказват да участват в тази програма, след като държавата ги принуждава, от една страна, от друга страна, не им гарантира правата и не гарантира техния живот, не гарантира работното място да бъде обезопасено, да му бъдат създадени условия за безопасна работа? И така да ги подлагаме, ние да носим тази отговорност, да ги подлагаме на такъв риск.

  Аз си мисля, че дискусията по този въпрос, която започна е много важна, защото такъв труд полагат десетки хиляди, може би стотици, над 100 хил. със сигурност са такива хора, т.е. 100 хил. български граждани всеки ден нямат защитени права от никой отникъде, няма към кого да се обърнат, защото никой никъде не задължава със закон този, който им ползва труда, да се грижи за тях.
  И затова моят въпрос към Вас е следният: какви мерки предвижда Министерството на труда и социалната политика за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и социална защита на българските граждани, полагащи труд по Закона за социалното подпомагане?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
  Госпожо министър, заповядайте, за да отговорите на питането на народните представители Росица Тоткова и Теодора Константинова.
  МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Тоткова, уважаема госпожо Константинова!
  Относно Вашето питане за гарантирането на безопасни и здравословни условия на труд на лицата, полагащи труд по Закона за социалното подпомагане ще кажа, че обвързването на социалното подпомагане на безработните граждани в трудоспособна възраст с полагането на обществено-полезен труд като условие за получаване на социална помощ е въведено от 1992 г.
  Полагането на труд като задължително условие за получаване на социална помощ е само за хората, които нямат здравословни проблеми, увреждания или не попадат в описаните в правилника изключения – да се грижат за дете до 3 г., за болен човек или човек с увреждане.
  Прилагането на принципа на заработване на доходите беше включено в промените на Закона за социалното подпомагане и все по-широко се прилага от 1 януари 2003 г.
  До момента няма никакви предложения за премахване на това условие от никакви субекти.
  Следва да се отбележи, че през 2003 г. за пръв път това правителство успя да създаде реални условия и възможности за включване на максимален брой безработни граждани, разчитащи на социално подпомагане в програми и дейности, които стимулират тяхната трудова активност, повишават пригодността им за труд, изтръгват ги от социалната изолация и не на последно място – повишават техните доходи.
  Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” вече получи висока обществена оценка и тя ще продължи да бъде приоритет в нашата политика. Разбира се, не всички безработни в трудоспособна възраст, които получават социални помощи могат да бъдат обхванати от националната програма. Това зависи от тяхното образование, квалификация, опит, но те по никакъв начин не бива да бъдат изолирани от участие в обществения труд.
  В този контекст са и предвидените условия и изисквания за включването им в организираните от общините, от общинските администрации програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми, програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места за не по-малко от пет дни.
  Важна цел на това участие в обществения труд е и въвеждането на принципа за повече ред и справедливост спрямо другите граждани, които дават парите за социални помощи.
  При реализирането на тези програми са създадени трайни взаимоотношения между Агенцията за социално подпомагане, нейните териториални поделения и общинската администрация. Дирекциите за социално подпомагане изготвят графици за включване на подпомаганите хора в обществено полезен труд, а общинските администрации създават необходимата организация за извършване на конкретните дейности. В случаите, в които общинските администрации организират програми за полагане на този труд от хора на социално подпомагане, те следва да поемат и съответните задължения за изпълнението им както по отношение на дейностите, така и по отношение на гаранциите и условията за безопасност при работа.
  Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за безопасни и здравословни условия на труд тези, които възлагат работа на човек без трудово правоотношение, какъвто е случаят, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд както на своите работници, така и на всички останали хора, които се намират на тези работни места. Същите задължения имат и общинските търговски дружества, които всъщност възлагат работа на хората, насочени от дирекциите за социално подпомагане и по този начин общините и местната власт изпълняват и основната функция на местното самоуправление – социалната функция.
  Естеството на работата при общинските програми, по които се полага обществено полезен труд от хората на социално подпомагане е съобразено както със степента на квалификация на тези хора, в повечето случаи се касае за нискоквалифициран труд, така и с необходимостта да се изключват или да се намалят до минимум вредните условия или онези, които биха могли да имат опасни последици за живота и здравето на тези работещи хора.
  Станалият през м. август м.г. инцидент, нещастен случай в Силистра сочи, че установените досега условия и ред за полагане на обществено полезен труд от подпомаганите лица се нуждае от усъвършенстване.
  Ние обсъдихме много внимателно направеното през м. септември м.г. от Вас, госпожо Тоткова, предложение за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, за въвеждане на задължително осигуряване за трудова злополука на хората, които полагат обществено полезен труд по Закона за социалното подпомагане. Експертите на Министерството на труда и социалната политика, на Националния осигурителен институт обаче не можаха да намерят аргументи в полза на посочените от Вас нормативни основания, защото тези хора не работят по трудово правоотношение, а осигуряването за трудова злополука е само за работещи по такива правоотношения. Те не получават също така възнаграждение за труда си, а социални помощи и този труд е условие за получаването на тези помощи, поради което нямат осигурителен доход, върху който да се правят осигурителните вноски и евентуално да се изчисляват осигурителни плащания.
  Едновременно с това, отчитайки важността на проблема, ние търсим други възможности за решаването му, за да бъдат предотвратени случаите на увреждане живота и здравето на хората, полагащи този труд.
  Още през м. септември м.г. Агенцията за социално подпомагане направи анализ на изпълнението на изискванията за включване на безработни в трудоспособна възраст, които са на социално подпомагане. Бе създадена и работна група, която да работи по този въпрос. Възложено бе на Изпълнителната агенция и Главна инспекция по труда при извършване на проверките в общинските търговски дружества особено внимателно да се следи този въпрос и бяха направени изключително много проверки. Продължаваме да работим по този въпрос и на последното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество беше поставен за разглеждане, но досега всички експерти се обединяват около това, че дирекциите за социално подпомагане не са възложители на тази работа. Тези безработни и социално подпомагани хора от дадена община се наемат по програмите на самата община. Не е ангажимент на Дирекцията за социално подпомагане, която само оценява критерия, да напомня на възложителите за техните задължения по Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Законите в България са закони за всички!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо министър.
  Имате право на уточняващи въпроси.
  Госпожо Константинова, заповядайте, за да ги зададете.
  ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ПСОДС): Господин председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Христова!
  Безработните, полагащи задължителния труд в рамките на най-малко пет дни по силата на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, чл. 12, ал. 1, нямат осигуровки, не са осигурени дори за трудова злополука.
  Всички сме свидетели на трагедията, която се разигра в края на лятото в Силистра, когато сграда се срути, затрупа няколко души, които отработваха необходимите дни, за да получат социални помощи. Безработните получиха наранявания с различна степен на тежест. Една от жените е с нарушение на гръбначния стълб, все още е неподвижна, с малко дете е и без съпруг. Как и с какви средства трябва да продължи своето съществуване, лечение и достоен начин на живот тази жена?
  Този инцидент изпълни страниците на вестниците за един ден и след това изпадна в забвение.
  Такива случаи ще има и за в бъдеще. Дано те са по-малко, но Министерството на труда и социалната политика би трябвало да реагира и мерките във връзка с това да станат факт, тъй като тази група хора полагат труд сега, утре, вдруги ден. Проблемите възникват и не могат да се отлагат във времето, а разрешаването им се налага да бъде адекватно по съдържание и време на реакция.
  Чух, че са направени много проверки и все пак – какви и в рамките на какъв най-кратък срок ще вземете трайни мерки за разрешаване на този проблем, какви идеи има все пак?
  Проверките не са достатъчни. Аз мисля, че би трябвало експертите да са подали някакви идеи във връзка с разрешаването на този много сериозен проблем за хиляди хора.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Константинова.
  Госпожо министър, заповядайте, за да отговорите на уточняващите въпроси.
  МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
  Както казах и в основното си изложение, ние наистина работим по предложението на госпожа Тоткова от миналата година. То беше обсъдено и в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
  Последното, което сме направили е една инструкция, която изпращаме на Дирекцията за социално подпомагане, където задължаваме дирекциите за социално подпомагане в договорите си с общинските администрации да сложат клауза, в която категорично да посочат задълженията на общинската администрация като възложител на работата, защото, както изтъкнах, има закон в нашата страна, който не прави изключение за никого. И аз ви цитирам Закона за здравословни и безопасни условия на труд – чл. 14, където се казва, че всички юридически и физически лица, които наемат работници са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд както на работещите, така и на всички, които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или места. И в § 1 на Допълнителните разпоредби се казва, че работодател е понятие, определено в Кодекса на труда, а също е и всеки, който възлага работа и носи цялата отговорност.

  Така че ние сме влезли вече в контакт с общинските администрации и искаме да им напомним техните задължения. Ще ги сложим като клауза в договорите и ще говорим с тях за възможностите за застраховки по линията на застраховането за трудова злополука.
  Вие казахте, че двете жени, пострадали в Силистра, са останали в забвение. Не са останали в забвение. Всеки месец аз получавам точна информация от м. август 2003 г. до момента за тяхното здравословно състояние, за техните потребности. Те получават месечна помощ, получават еднократни помощи, получили са безплатно всички необходими им технически средства за обслужване, а също така и лични асистенти. Наистина това е много тъжен инцидент, но надявам се оттук нататък възложителите на работа да поемат своя ангажимент по закон.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, министър Христова.
  Заповядайте, госпожо Тоткова. Имате възможност да изразите отношението си към отговора на министър Христова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю!
  Уважаема госпожо министър, много е хубаво, че следите какво се случва с тези хора. Но си задавам въпроса, а сигурно и те се питат всеки ден: не беше ли по-добре това да не се беше случило? "Когато се обърне колата, пътища много", както е казал народът. Но това тях няма да ги стопли! Разбирате ли? Аз говоря точно на базата на опита, който имаме, за съжаление, трагичен. Хайде да направим нещо така, че тези хора да бъдат гарантирани! Не може цял живот да ги оставим на произвола и да доказват непрекъснато колко са болни, колко са социално слаби!
  Уточняващият въпрос на госпожа Константинова беше какви идеи имате Вие за гарантиране правата на тези хора - точно в такива случаи как ще гарантираме? Освен че работодателя го задължаваме, сега стоварваме още една отговорност на кметовете на общините, те да отговарят за живота, защото няма никой друг в държавата, който да носи тази отговорност. Сега да им даде и тази отговорност на тях, без да им даваме пари, без нищо. Ето ви болниците – отговаряйте! Ето ви тези хора – отговаряйте! За всичко отговаряйте! Сякаш в България има само общини и няма никаква централна власт, която трябва да вземе решение. Още повече, че социалната политика, Вие казвате, е държавно задължение. Ако всички тези експерти, които изброихте тук – от НОИ, от вашето министерство, от Главната инспекция по труда – се бяха трудили не да доказват колко е лошо моето предложение, а да докажат и да покажат едно добро решение, аз съм сигурна, че досега вече щяхме да имаме такова решение. И не приемам такова решение, което Вие казвате – да натоварвате Главната инспекция по труда с безразборни функции, всичко да контролира тя, а най-важното да не го контролира. И за съжаление резултатите са такива в условията на труд.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
  Преминаваме към следващото питане. То е от народните представители Димчо Димчев и Мария Ангелиева относно изпълнението на програмата за целево енергийно подпомагане.
  Заповядайте, госпожо Ангелиева, да развиете Вашето питане в рамките на пет минути.
  МАРИЯ АНГЕЛИЕВА (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаема госпожо министър, с приемането на Наредба № 5 от 30 май 2003 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление се направиха промени на прилагания досега механизъм за целева защита на населението през зимния период. С тези промени Министерството на труда и социалната политика си беше поставило за цел както да облекчи достъпа и включването в самата система за целева защита, така и да подобри процедурата по снабдяването на хората с твърди горива. Знаем, че за повечето от тях това снабдяване означава не просто да се отопляват през зимния период, това снабдяване означава да оцеляват в повечето случаи.
  В тази връзка моето питане към Вас е следното: какво е изпълнението на програмата до настоящия момент; какъв е броят на хората, които са получили целеви помощи за отопление, и най-вече какви са основните проблеми, с които се сблъска министерството при реализацията на тази програма, и какви мерки би предприело то и за в бъдеще за преодоляването на тези проблеми? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Ангелиева.
  Госпожо министър, заповядайте да отговорите на зададеното питане към Вас. Имате десет минути.
  МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Ангелиева, господин Димчев!
  През новия отоплителен сезон 2003-2004 г. се промени механизмът на целево енергийно подпомагане. Това беше направено съобразно изискването, залегнало в Закона за социално подпомагане. С отделна наредба се регламентират условията и редът за отпускане на целеви помощи за отопление.
  Издадената Наредба № 5 от 30 май 2003 г. е съобразена както с принципите и приоритетите в провежданата политика по социално подпомагане, заложеното в енергийната стратегия на Република България за нарастването на цените на енергоносителите, така и с натрупания опит, който вече имаме през миналия отоплителен сезон.
  Съгласно приетия с новата стратегия в социалната политика диференциран подход и в рамките на възможностите на бюджета са определени като приоритетни и с най-висока степен на социална защита възрастните хора, самотните родители с деца до 3-годишна възраст и хората с увреждания. Те имат значително облекчен механизъм за достъп до програмата. При значително по-висок доход на семейството могат да получат тази помощ.
  За оптимизиране на процеса и осигуряване на временна целева защита бяха създадени необходимите условия за хората, които се отопляват с твърдо гориво, да се снабдят още преди началото на отоплителния сезон с въглища, дърва или брикети. Приемането на молби-декларации стартира още в средата на м. юни 2003 г. Откакто в историята на социалното подпомагане има енергийно подпомагане, винаги е било от 1 ноември. Миналата година го направихме от 1 септември, а сега беше от м. юни и продължи до края на м. септември. Бяха подадени общо 442 000 молби-декларации, от които 300 000 за отопление с дърва и 220 000 – за въглища и брикети. Издадени бяха 392 000 заповеди за отпускане на целеви помощи.
  Процентът на реализираните заповеди на хора, които се отопляват с твърдо гориво, е 99% от общо подадените молби.
  Снабдяването с твърдо гориво в страната се осъществява от 490 фирми-доставчици в страната, от които 169 – за въглища и брикети, и 323 – за дърва. Предоставена беше възможност транспортните разходи за доставка на твърдото гориво от склада на дистрибуторите до адресите на гражданите да бъдат включени в рамките на размера на отпуснатата целева помощ.
  Тази година за първи път е създаден механизъм за защита на гражданите, като е предвидена възможността на некоректните търговци да се налагат глоби съгласно чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания. Актовете за нарушенията се съставят от Инспектората на Агенцията за социално подпомагане. По сигнали от Инспектората до Икономическа полиция срещу некоректни фирми, снабдяващи с твърди горива, през миналата година са заведени 11 преписки и вече едно следствено дело.
  През отоплителния сезон 2003-2004 г. анализът на данните от докладите и констативните протоколи сочи, че в дирекции "Социално подпомагане" не са констатирани някакви сериозни нарушения, водещи до нецелесъобразно изразходване на средствата за помощи или до злоупотреба от страна на служители на Агенцията за социално подпомагане. Констатирана е обаче некоректност от страна на някои фирми-доставчици, като най-често срещаните нарушения са доставка на по-малко количество твърдо гориво, фактури с неточни данни, издаване на фактури преди доставката на твърдото гориво. Благодарение на бързата и адекватна намеса от страна на дирекциите "Социално подпомагане" в общините Банско, Петрич, Чупрене, Ружинци, Ковачевци, Димитровград и Добрич, след постъпили сигнали за доставяне на по-малко количество твърдо гориво са реализирани допълнителни доставки за хората, имащи право на помощи. Проверките от страна на Инспектората към Агенцията за социално подпомагане по законосъобразното прилагане на Наредба № 5 продължават и към момента и те са изключително интензивни.
  Най-успешно кампанията по снабдяване с твърдо гориво протече в областите: Бургас, Благоевград, Велико Търново, Видин, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, Смолян, Търговище и Шумен. В тези области има 99 на сто реализацията на заповедите, а във Варненска, Врачанска, Габровска, Ловешка, Монтанска, Пернишка, Разградска, Софийска, Хасковска и Ямболска област – 98% от заповедите. В районите София-град и Силистра 97 на сто от хората са получили твърдото си гориво.
  Около 5 хил. души са санкционирани за злоупотреба с получената помощ. Те ще бъдат лишени от целева помощ за отопление за период от една година. Засиленият контрол от страна на дирекция “Социално подпомагане” и добрата координация с местните администрации в териториалните данъчни поделения, в поделенията на МВР дават възможност за прецизна преценка на данните в подадени молби-декларации и максимално увеличават възможностите за неправомерно отпускане на държавните пари за целеви помощи.
  За хората и семействата, които се отопляват с електроенергия и топлоенергия, кампанията по приемане на молби-декларации стартира на 3 ноември 2003 г. Към 9 януари 2004 г. са приети общо 170 хил. молби, от които 144 хил. 500 – за електроенергия, 23 хил. – за топлоенергия, издадени са 123 хил. заповеди за отпускане.
  Има и откази, разбира се. Откази имат 20 хил. души за електроенергия и 2300 души за топлоенергия. Размерът на целевата помощ за отопление през този сезон изцяло покрива увеличението на цените на електроенергията и за настоящия отоплителен сезон този размер вече е 52 лв. и 63 ст. месечно. За хората и семействата, които се отопляват с електроенергия, дирекциите “Социално подпомагане” привеждат ежемесечно по списък целевите помощи на електроразпределителните дружества. Отпускат се помощи в размер на действително отчетени разходи по измервателните документи, но не повече от максималния размер на помощта.
  Във връзка със задължителното въвеждане на топлинното счетоводство с Наредба № 5 се промени тази година и механизмът за отпускане на целевите помощи за отопление с парно. През този отоплителен сезон отпуснатите целеви помощи се превеждат авансово в пълен размер всеки месец, а при изравняването на потребената топлоенергия след приключването на сезона топлофикационните дружества ще превеждат евентуално надвзетите суми на дирекции “Социално подпомагане”. По този начин се гарантират правата на гражданите за максимално използване на отпуснатите целеви помощи, което досега не се е реализирало.
  Искам да използвам случая, че днес съм в парламента и отговарям на този въпрос, за да благодаря на народните представители от всички политически сили, които ни дават изключително ценна обратна информация от районите – какво се случва с правата на подпомаганите за отопление граждани. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо министър.
  Имате ли уточняващи въпроси, госпожо Ангелиева и господин Димчев?
  Заповядайте, господин Димчев, имате право на два уточняващи въпроса.
  ДИМЧО ДИМЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители! От изложеното от Вас, госпожо министър, и от предоставената информация, която се опитахме да съберем и систематизираме с госпожа Ангелиева от различните институции, се вижда, че това е правилният път за успешното реализиране на програмата по социално подпомагане. От това успешно подпомагане и реализиране на програмата ясно и точно се конкретизират някои дейности, а именно: реализирането на програмата компенсира затрудненото състояние на най-засегнатите от увеличението на цените на електрическата енергия и другите горива. Получаването на гориво в натура – дърва, въглища, брикети, е много по-удачно, въпреки всички затруднения по реализацията за социално слабите семейства, отколкото получаването на помощите в пари. Всички аспекти на дейностите по реализацията й са обект на непрестанен контрол от страна на Министерството на социалната политика.
  Обект на контрол от страна на министерството и Агенцията за социално подпомагане са и доставчиците на твърди горива, което още веднъж дава гаранция за успешното реализиране на програмата и оказване на реална качествена помощ за хората. Предприети са необходимите мерки за своевременно преодоляване на констатираните проблеми, което беше много точно отбелязано във Вашия анализ, тоест санкциониране на недобросъвестните лица и фирми-доставчици.
  За подобряване процеса на осъществяване на програмата за предстоящата и следващите години ние си позволяваме да Ви препоръчаме Министерството на труда и социалната политика да направи всичко необходимо програмата да стартира колкото е възможно по-рано през 2004 г., тоест от 1 май, а не от м. юни, както беше през тази година.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Времето Ви, господин Димчев, изтече.
  ДИМЧО ДИМЧЕВ: По този начин ще се създадат нормални производствени условия при производителите най-вече на брикети – регулирано производство, регулирани доставки и гарантирани цени.
  И най-вече искам да препоръчаме нещо, което е изключително важно – финансирането на програмата да бъде за текущата година, а не както е сега – за септември 2004 – септември 2005 г. Ако този проблем бъде решен, положителните резултати ще се отразят най-вече в намаляване цената на горивата – въглища, брикети и дърва, и подобряване организацията по производството и доставката им, а също всички проблеми, съпътстващи реализацията на програмата. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Димчев.
  Аз не чух тук да има уточняващи въпроси.
  Заповядайте, госпожо Христова.
  МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
  Уважаема госпожо Ангелиева, уважаеми господин Димчев, аз Ви уверявам, че наистина програмата е много успешна. Тя наистина покрива увеличението на цените на електроенергията за около 700 хил. семейства в нашата страна. Всичко, което бяхме получили като предложение от обществеността, от различни организации, от общините, беше включено за усъвършенстване. Предложенията, които давате вие, наистина са много интересни и ние ще се постараем ако може наистина програмата да стартира от 1 май. И ние ще ви дадем информация, стига да е възможно технологично, ще го направим както предоставянето и разпределянето на бюджетните средства – от година за година. В най-скоро време ще ви информираме за това какво сме направили по новата подготовка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо министър.
  Ще има ли отношение по отговора? Не виждам.
  Преминаваме към следващото питане от народните представители Теодора Константинова и Росица Тоткова относно правата за получаване на целеви помощи за отопление на лица с трайно намалена работоспособност.
  Госпожо Константинова, заповядайте да развиете питането към министър Христова.
  ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители!
  Уважаема госпожо Христова, обръщаме се към Вас по повод постъпилите в приемните ни въпроси от лица с трайно намалена работоспособност, поставени с много тревога и разочарование. Те са очаквали, че през 2003 г. – международна година на хората с увреждания, ще получат адекватна и трайна подкрепа от държавата за облекчаване на нелекия им живот. Какво се случва при определяне на критериите за получаване на помощи за отоплителния сезон? За 2002-2003 г. лица с трайно намалена работоспособност са отговаряли на условието за получаване на помощи за отопление и са имали такива. За отоплителния сезон 2003-2004 г. без промяна на доходите те вече не отговарят на критериите и са лишени от целеви помощи за отопление. Ще дам конкретен пример с майка и дъщеря, които живеят заедно, и двете с намалена работоспособност. Майката е с 98% намалена работоспособност, на 82 г. и дъщерята със 100% намалена работоспособност, на 60 години и без близки. Такива случаи в България има много – съжителстващи инвалиди.
  За 2002-2003 г. изискването за диференциран гарантиран минимален доход е 105 лв. и 38 ст. на човек, за 2003-2004 г. е 84 лв. на човек – с 21 лв. и 38 ст. по-нисък доход на едно лице. Заради надвишаване прага на достъп до помощи за отопление дори с 1 лв. нуждаещите се не могат да ги получат.

  Хората с увреждания са най-рисковата група от населението, а от тях - живеещите заедно инвалиди. Има ли нещо по-тъжно от двама самотни инвалиди без близки, без помощ отникъде? Тези хора обикновено свеждат до минимум разходите за храна и лекарства. За друго просто не им остават средства. През зимния сезон, лишени от една от малкото привилегии – отоплението, те трябва да избират да се лекуват и живеят на студено при минусови температури или да отопляват една стая, но да не си купуват лекарства.
  Уважаема госпожо министър, нашето питане към Вас е: какви са условията за получаване на целеви помощи за отопление от лица с трайно намалена работоспособност през отоплителния сезон 2003-2004 г. и какво показва сравнението със същите за периода 2002-2003 г.?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, Ви, госпожо Константинова.
  Госпожо министър, заповядайте да отговорите на питането на народните представители Теодора Константинова и Росица Тоткова. Разполагате с 10 мин.
  МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Константинова, госпожо Тоткова, за отоплителния сезон 2003-2004 г. механизмът за достъп до целеви помощи за отопление беше променен и значително облекчен. Гарантира се насочването на бюджетните средства за целево енергийно подпомагане към най-рисковите групи от населението, като същевременно се запази установения принцип за определяне на доходна граница за достъп, който се прилага при месечното социално подпомагане по реда на условията на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. С него правото на целево подпомагане се поставя единствено в зависимост от диференцирания минимален доход за отопление, който се получава на основата на корекция с коефициенти на базовия гарантиран минимален доход.
  В изпълнение на разпоредбите на Закона за социално подпомагане от министъра на труда и социалната политика беше издадена Наредба № 5 за условията и реда за отпускане на целева помощ.
  Отчитайки изключителната важност на програмата за целево подпомагане за отопление за нашата страна наредбата беше обсъдена и в Националния съвет за тристранно сътрудничество, съгласувана с министъра на финансите, с министъра на енергетиката и енергийните ресурси и министъра на земеделието и горите. Целевите помощи за отопление се отпускат на хората по постоянен адрес след преценка на доходите, здравословното състояние, възрастта, имущественото състояние, семейното положение, трудовата заетост и други обстоятелства.
  Съгласно приетия с новата стратегия в “Социална политика” диференциран подход и в рамките на възможностите на бюджета са определени като приоритетни, както казах и в отговора на предишния въпрос, хората с най-висока степен на риск и необходимост от социална защита. Това са хората с увреждания, възрастните хора и самотните родители. Дори в границите на така очертаните приоритетни рискови групи, чиито индивидуални коефициенти са най-високи, е приложен диференциран подход. Отчетен е фактът дали тези хора живеят сами или съжителстват с други хора в рамките на едно домакинство. За самотно живеещите хора е определена по-висока граница за достъп до целево подпомагане, предвид на това, че за тях покриването на разходите за отопление е по-трудно и в много случаи граничи наистина с физическото им оцеляване.
  Като потвърждение ще приведа само няколко примера, както пожелахте, в сравнение с предишния отоплителен сезон. Диферинцираният минимален доход за отопление за двучленно семейство, което се състои от човек под 70 години и от човек с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 процента се повиши от 129 на 132 лв. Диференцираният минимален доход за отопление на двучленно семейство, състоящо се от човек над 70 години и човек с намалена работоспособност 70 и над 70 на сто се повиши от 153 на 156 лв. Диференцираният минимален доход за отопление на двучленно семейство, в което и двамата са с трайна намалена работоспособност над 70 процента, се повиши от 165 на 168 лв. Същото е и с други двучленни семейства: самотен родител с дете – от 153 на 156; също така за четиричленно семейство – от 237 на 240 лв.; за отопление на човек на възраст над 65 г. – от 105 на 108 лв., така че целевите помощи за отопление наистина станаха по-достъпни за хора с малко по-високи доходи. Те се предоставят в натура на хората, които се отопляват с електроенергия и топлоенергия – целевата помощ се превежда безкасово на съответните електроразпределителни и топлофикационни дружества. На тези, които се осигуряват с твърдо гориво, също се осигурява авансово и еднократно. Това даде възможност на хората да получат твърдо гориво далеч преди началото на зимата. При снабдяване с твърди горива особено внимание беше обърнато на хората с увреждания и самотните възрастни хора, предвид затрудненията, произтичащи от характера на заболяването и възрастта им и на тях беше оказана особена допълнителна помощ. През този отоплителен сезон се въведе и по-благоприятен режим за хората, които се отопляват с топлоенергия. За тях максималният размер на помощта се превежда авансово, както вече обясних.
  Ще дам още допълнителни цифри по повод на вашия въпрос. За периода 1 септември 2002 – 31 декември 2002 г. общият брой на подпомаганите хора с трайни увреждания е 62 763 души. В това число: с трайна намалена работоспособност 90 и над 90 на сто – 27 036; с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто – 24 230; с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто – 9880 души; деца с увреждания – 1611. Това е за периода септември – декември 2002 г., тоест старият отоплителен сезон.
  За периода 10 юни – 31 декември 2003 г. общият брой на подпомаганите хора с трайни увреждания е 103 775, както ви казах, при 62 хил. миналия сезон. В това число: с трайно намалена работоспособност 90 и над 90 на сто – 25 700; с трайно намалена рабтоспособност от 71 до 90 на сто – 32 000; с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто – 14 000; с 50 и над 50 процента намалена работоспособност и които живеят сами – 28 000; деца с увреждания – 3163.
  Направеното сравнение обхваща периода от стартирането на програмата за целево подпомагане до 31 декември, поради това, че до приключването на настоящия отоплителен сезон остават още два месеца и половина и техният брой може да се повиши.
  Не може да се говори за ограничаване или намаляване на броя на подпомаганите хора от различните целеви групи. Напротив, в сравнение с миналата година, от началото на настоящия отоплителен сезон до края на 2003 г., броят на подпомаганите хора с трайно намалена работоспособност се е увеличил с 41 012 човека, като бяха включени и нови групи, които не бяха включени в предишния отоплителен сезон, само с 50 и над 50 процента намалена работоспобност.
  След окончателното приключване на отоплителния сезон ще бъде направен обстоен анализ на данните и ако е необходимо, ще бъдат предприети и нови мерки за прецизиране на наредбата от гледна точка на подобряване обслужването на хората през отоплителния сезон.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Христова.
  Заповядайте за уточняващи въпроси, госпожо Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю! Уважаема госпожо министър, има нещо вярно в това, което казвате. Това е, че коефициентът през отоплителния сезон 2003-2004 г. се е повишил. Но това доведе ли до повишаване на дохода? Аз мисля, че не и ще Ви прочета следното: съжителстващо лице инвалид от 50 до 70 процента намалена работоспособност за 2002-2003 г. защитеният доход е 93,38 лв.; за 2003-2004 г., тоест този отоплителен сезон, е 84 лв. Това намаление ли е или увеличение, според Вас? Нищо, че коефициентът се е повишил.
  Съжителстващо лице инвалид с над 70 процента намалена работоспособност за миналата година защитеният доход е 105 лв., сега с 84 лв. За инвалид с над 90 процента намалена работоспособност защитеният доход е бил 105,38 лв., сега е 96 лв.
  Освен към лицата с намалена работоспособност аз ще добавя само една друга група – бременна жена 45 дни преди раждане. Защитеният доход е бил 93,38 лв., сега е 88 лв.
  Уважаема госпожо министър, животът винаги ще ни опровергава, каквото и да си говорим тук. И аз искам да Ви прочета от писмото, което четох във връзка с личния асистент на същата госпожа от с. Рибново, община Гърмен, която казва: “Допреди година получавахме помощи под формата на екю. През м. септември кандидатствахме за помощи, но молбата ни беше отхвърлена”.
  Нима тези хора са получили някакво повишение през тази година? Нима инфлацията не си оказва въздействието?
  Затова аз Ви питам още веднъж: с какви аргументи направихте промяната така, че да се намали дохода за достъп до енергийни помощи?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, госпожо Тоткова.
  Госпожо министър, заповядайте да дадете отговор на уточняващия въпрос от народния представител Росица Тоткова.

  МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми госпожо Тоткова, с аргументите, с които направихме промяната, се получиха тези данни, които Ви давам и които могат да бъдат проверени от всеки човек, който има желание да вникне в тази информация, а именно, че за хората с намалена работоспособност, за хората с увреждания, за които говорите, техният брой е повишен от миналия отоплителен сезон с 41 012 човека и това не може да бъде, защото е затруднен достъпа им до програмата.
  Също така още по-прецизно и диференцирано социалните работници следят всеки случай, включително и случая, за който Вие казвате. След като хората са имали проблем с регламента, въпреки това техният въпрос е решен и те са получили пари за отопление. Получили са по друг начин.
  Същото бих казала отново и за писмото, което Вие цитирахте, когато ми зададохте въпроса за личния асистент. Този въпрос Вие сте задали на 5 декември м.г. и ако той беше дошъл до адресата си, отдавна въпросът на хората с личен асистент трябваше да бъде решен, защото явно, че и там не бях разбрана добре, че не е задължително да се следва доходът, когато хора, които не са членове на семейство, могат да работят като лични асистенти.
  Така че аз наистина Ви уверявам, че програмата е много добра и най-малкото тя избави хората от това унижение, което те получиха при предишното правителство, а именно да получат по 53 стотинки, по 83 стотинки, по 1,20 лв. помощ за допълване на дохода им. Сега, при тези определени високи граници на дохода, хората получават пълния размер на помощта, която им е необходима за отопление. Плюс това, освен пълният размер на помощта, те получават и възможност много по-рано да се снабдят с това, както и пълна компенсация на увеличението на цените.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо министър.
  Заповядайте, госпожо Константинова, за да изразите отношение към отговора на министъра.
  ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Аз много съжалявам, че трябва да кажа, но имам усещането, че говорим на различни езици с госпожа министър Христова. Смятам, че проблемът, който е поставен с много тревога, е свързан с това, че той касае както семейства с ниски доходи, така и инвалиди, загубили право на енергийни помощи тази зима заради новите условия за достъп до подпомагане.
  По данни от Агенцията за социално подпомагане, в новия отоплителен сезон отказ са получили над 23 хил. домакинства на ток и парно, а също така близо 50 хил. семейства, които се отопляват с дърва, въглища и брикети. Причина за това е въведеният през м. май м.г. нов начин за изчисляване на доходите на едно домакинство, за да получи пари от държавата. Факти и доказателства има и в една от многото статии – в. “Сега” от 27 януари, с цифри, които са цитирани, именно от Агенцията за социално подпомагане. (Показва ксерокопие от статията във вестника.)
  Аз не виждам как можем да твърдим, че всъщност положението на хората се е облекчило, а вместо това имаме толкова много семейства, лишени от целевите помощи за отопление.
  Мисля, че в тази таблица госпожа Христова може да види и да каже дали наистина има облекчаване, след като действително, подчертано има намаляване на диференцирания минимален гарантиран доход. И писмата на тревожните хора подчертават именно това: миналия отоплителен сезон те са имали целеви помощи, тази година нямат.
  Остава единствено надеждата, че след поставяне на този проблем днес тук, в залата, Министерството на труда и социалната политика ще направи така, че да коригира по някакъв начин критериите, за да може догодина хората, за които е най-необходимо да получават такива помощи, да ги получат и да живеят нормално, достойно и човешки.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Константинова.
  Преминаваме към последното питане за днес от народния представител Благой Димитров относно финансовото обезпечаване на мерките за уеднаквяване на жизнената среда на хората с увреждания с европейските стандарти до 2007 г.
  Заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги! Госпожо министър, слушам Ви как отговаряте на питането на госпожа Константинова и на госпожа Росица Тоткова и си мисля да Ви попитам знаете ли какво е фасадна демокрация? Чували ли сте понятието “фасадна демокрация”? Вие непрекъснато се увличате и правите някакви бляскави оценки на собствената си дейност и непрекъснато от сутрин до вечер търчите из медиите да казвате как хората са по-добре. Моят съвет към Вас е: не го правете, защото не може да заблудите хората.
  Във връзка с конкретното си питане за хората с увреждания, за това как финансово смятате да обезщетите всички тези мерки, които са набелязани, аз мисля, че от 1998 г. на практика, когато започна този процес на законотворчество – беше приет Законът за рехабилитация и социална интеграция, и нищо не е направено през последните две години, и пък още по-малко е направено, откакто Вие сте министър. Защото Вие тук залагате профилактика и рехабилитация; професионална насоченост; осигуряване на подходяща работна среда; създаване на достъпна среда чрез технически и архитектурни стандарти и пр. Всички тези неща, поне такива са намеренията във връзка със затворената Глава “Социална политика”, искат много пари, искат финансово обезпечаване.
  Аз бих Ви помолил да ми отговорите простичко, в рамките до 2007 г. колко пари ще са необходими за тия дейности, как ще обезпечите тези средства? Защото преди малко на госпожа Тоткова и на госпожа Константинова Вие казахте, че на практика не трябват само пари, а трябвало и разбиране. Разбирането, добре, да речем, Вие, като социален министър, ще го обезпечите. Но колко пари и как смятате да контролирате средствата, които са необходими в тоя период, за който Ви питам? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Госпожо министър, заповядайте да дадете отговор на питането от народния представител Благой Димитров. Разполагате с 10 минути.
  МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров, аз тук, като министър, в залата на парламента съм длъжна да отговарям. Трябва да Ви кажа, че като социолог зная какво е “фасадна демокрация” и съм длъжна да Ви отговоря, защото ме попитахте. То е, когато без цифри, факти и аргументи някой прави декларации. Когато някой показва цифри, факти и аргументи, той прилага реална демокрация и професионализъм.
  Също така, може би нямам право аз да Ви задавам въпроси и ако имах щях да Ви помоля да ми изясните Вашето питане, по-точно да ми изясните какво значи “в областта на политиката за хората с увреждания уеднаквяване на жизнената среда”? Трудно ми беше, макар че от 15 години работя в тази област. Ще се опитам да Ви отговоря на това, което съм разбрала от въпроса.
  В изпълнение на основните приоритети, заложени в управленската програма на правителството за периода 2001-2005 г., Министерството на труда и социалната политика предприе наистина сериозни действия и мерки, насочени към качествена промяна на живота на хората с увреждания, също и на тяхното обществено положение.

  Две хиляди и трета година беше европейската година на хората с увреждания. Министерският съвет прие Национална програма “България за всички”, посветена на хората с увреждания. Тя беше изпълнена успешно и получи не само медийно отразяване, а преди всичко дълбоко одобрение и признание на самите хора с увреждания и техните неправителствени организации. Междупрочем, за пръв път в нашата страна се случва правителството да приеме Национална програма за хората с увреждания.
  Бяха разработени нормативни актове и политически документи, които поставиха основата за осъществяването на новия подход в политиката на правителството, насочена към подобряване качеството на живота и социалното включване на хората с увреждания. Министерският съвет прие за пръв път също в нашата държава политически национален документ – Национална стратегия за равни възможности на хората с увреждания. За постигане на нейните цели Министерският съвет прие и съответния Национален план за действие за равните възможности, за да бъде реалистичен този документ, а също и Национален план за заетост и всичко това обезпечено с точни средства от държавния бюджет и отговарящи институции.
  Планът за действие е документ, който определя пътя за съществена промяна на незадоволителното наистина сегашно състояние на качеството на живота на хората с увреждания в България. Той съдържа 10 раздела с дейности в различните области на рехабилитацията и социалната интеграция. С тях се цели да се повиши степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания, да се създадат необходимите правни и други условия за адаптиране на битовата и околната среда, да се повиши мобилността, да се промени моделът на грижа за деца с увреждания, да се гарантира достъп до качествено образование, да се разширят възможностите и стимулите за трудова заетост, да се разширят алтернативните форми на социални услуги, каквато е услугата личен и социален асистент, да се осигурят равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот. На голяма част от дейности по плана вече е поставено началото в разработени и приети нормативни актове и програми на различните министерства и ведомства. Дейностите, включени в този план за изпълнение на Националната стратегия за равните възможности, се осигуряват ежегодно в рамките на одобрените бюджети. Планът за заетост на хората с увреждания отразява мерките и дейностите за намаляване на безработицата чрез повишаване пригодността за заетост, насърчаване предприемачеството на самите хора с увреждания, адаптиране на достъп до работното място и адаптиране на самото работно място, развитие на социалното партньорство при решаването на проблемите на трудовата заетост. Всички тези документи са разгледани и са получили одобрението на социалните партньори. Планът е обезпечен финансово, като средствата също са разчетени в бюджета на Министерството на труда и социалната политика. През 2004 г. ще продължаваме изпълнението на програмите на Министерството на труда и социалната политика, насочени към подобряване качеството на живот. Това са програмите “Личен асистент”, “Социален асистент”, програмата “Достъпна обществена среда” към проект “Красива България”, пилотният проект “Социални услуги срещу заетост”, проектът “Гаранционен фонд за микрокредитиране” в частта му за микрокредитиране на хора с увреждания, Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания – тези програми също са финансово обезпечени и тяхното изпълнение започна и за 2004 г.
  През 2003 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството съвместно с още три министерства - Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и горите, прие Наредба за изграждане достъпна среда в урбанизираните територии. С нейното прилагане се въвеждат европейските принципи за интеграция и равнопоставеност на хората с увреждания и преодоляване и отстраняване на техническите бариери чрез осигуряване на достъпна среда. Изискванията на наредбата са съобразени с европейския стандарт в това отношение, а също и с правилата вече за универсално проектиране. Изискванията са много строги още в процеса на самото проектиране. В наредбата са регламентирани задълженията на ръководителите на централните и териториални органи на изпълнителната власт ежегодно да разработват програми с мерки за адаптиране на територията и на отделните сгради и съоръжения в тях, както и да предвиждат средства в бюджетите си за тяхното реализиране. Внесеният от Министерския съвет законопроект за интеграция на хората с увреждания е разработен именно на основата на Националната стратегия за равните възможности и е консултиран с широк кръг международни експерти. В него са заложени императивни текстове относно факторите, допускащи дискриминация, както ясно и точно са очертани ангажиментите на държавата и държавните институции в този процес. Предполагам също така, че никой не може да обвини Европейската комисия в пристрастност и в украсяване на дейността по отношение политиката на хората с увреждания. Но ако вие отворите последния редовен доклад от декември миналата година за България, там ще видите високата оценка на правителството на България в областта на политиката за хората с увреждания.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо министър.
  Имате ли уточняващи въпроси, господин Димитров? Заповядайте.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председателю.
  Госпожо министър, Вие по един великолепен начин ни показахте какво е фасадна демокрация преди малко. Искам да Ви дам още една дефиниция, тъй като вероятно, когато сте учили социология, не сте били в час по време на този урок. (Шум и реплики от НДСВ.)
  Фасадна демокрация има тогава, когато се артикулира с грешни данни и параметри, тогава, когато виждам едно, а ми говорят друго. Аз ще Ви моля: запомнете и тази дефиниция.
  Аз съм изненадан от интелектуалното Ви усилие за това, за да разберете какво означавало уеднаквяване. Вие сама споменахте няколко пъти за дискриминация, което на практика е разделяне, а уеднаквяването е преодоляване на това понятие.
  Аз обаче, госпожо министър, ще ви попитам за няколко числа, макар че Вие във Вашето експозе не казахте нито едно число. И другата ми забележка: по отношение на параметрите се казва “числа”, а не “цифри”.
  Вие познавате ли, госпожо министър, одитен доклад на Сметната палата 06-0000-69-02? Познавате ли го или не? Знаете ли, че в този одитен доклад на стр. 36 е записано, че със Заповед от 16 ноември 2001 г. Вие и лицето Пламен Захариев сте се командировали за пет дни в Белгия, въпреки че от 10 август същата година Вие сте освободена от длъжността, на която сте били, става дума за Националния център за национална рехабилитация? Всъщност неоснователно Вие сте изхарчили пари за самолетен билет от паричните средства на центъра. Билетът не е дарение от Белгия и авансови отчети има само господин Захариев и някаква госпожа Абаджиева. Аз ще ви моля: изяснете този случай, защото става дума за пари на хората с увреждания, което е много недостойно и е записано в документ.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Иван Нейков даде 300 хил. долара на жена си да го консултира.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров. Аз така и не разбрах връзката между питането и този допълнителен въпрос.
  Госпожо Христова имате думата.
  МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Димитров! Аз трудно разбирам каква е връзката с уеднаквяване на околната среда, но не познавам този номер по памет, който ми казвате, но предполагам, че имате предвид един доклад на инспекторите на Сметната палата в Националния център за социална рехабилитация, на който аз съм учредител от 1991 г. Веднага бързам да Ви успокоя, че този доклад е отменен от самата Сметна палата. Вие или вашите експерти, или сътрудници, можете веднага, на секундата да отворите сайта на Сметната палата и да видите, че такъв документ не съществува.
  Това мога да отговоря по този въпрос.
  По същество бих искала да Ви кажа, че достатъчно средства са отделени от държавния бюджет по политиката за хората с увреждания. Само след две седмици предстои да открием сто обекта, достъпни за хора с увреждания, в цялата страна, които им дават достъп до основните обществени сгради в общините. Също така програмата “България за всички”, междупрочем България е единствената страна-кандидатка за членство в Европейския съюз, тъй като Европейската година на хората с увреждания 2003 г. беше за страните-членки на Европейския съюз, която има такава програма и тя беше обезпечена с 35 млн. лв. По един изключително разумен и коректен начин всичко това беше направено с участието на хората с увреждания, включително и такива достойни организации, които Вие споменавате.
  Също така искам да ви кажа, че през тази година 30% от шестте милиона средства, които има в Социално-инвестиционния фонд, са отделени за социални инфраструктури, адаптирани за хора с увреждания.
  Също така искам да ви кажа, че в проекта “Красива България” 30% от 20-те милиона на проекта “Красива България”, управляван от Министерството на труда и социалната политика, са за политиката за хората с увреждания.
  Също бих искала да ви кажа, че това, което представлява достойнството на хората, трудно с тях може да бъде опетнено тяхното име. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Димитров, имате възможност да изразите отношението си към отговора на министър Христова.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председателю.
  Не съм доволен от това, което чух, госпожо Христова. (Смях и реплики от НДСВ.) Не съм доволен, въпреки че тук виждам хора от мнозинството да се веселят за това, че харчите от парите на инвалидите, които са бюджетни средства. Наистина е жалко, че не познавате този доклад. Не знам дали сте информирана. Аз съм член на Комисията за борба срещу корупцията към парламента. Най-вероятно с моите колеги по този одитен доклад ще се постараем да влезе сигнал чрез комисията, аз Ви уверявам в това.
  Освен това искам да призова и главния прокурор. Той на няколко пъти каза, че ще има специално звено, което ще се занимава с висши държавни служители, включително и с министри. Призовавам главният прокурор наистина да се занимае с този случай, защото напоследък чувам, че министри от мнозинството си купували апартаменти.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ, от място): При вас не купуваха.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Аз мисля, че да ходи човек на екскурзия в Белгия и с парите на българските данъкоплатци Вие да обслужвате белгийската туристическа индустрия не е добре за министър. Мисля, че не е добре да продължавате с тази фасадна демокрация. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров. Доста далеч бяхте от предмета на питането.
  Преминаваме към актуалните въпроси.
  Актуален въпрос от народните представители Георги Божинов и Евгения Живкова относно изграждането на система за целево подпомагане от държавата на социално слаби семейства, които не могат да плащат сметките си за вода.
  Заповядайте, господин Божинов, да развиете вашия актуален въпрос за три минути пленарно време.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо Христова! Аз не знам това, в което Ви обвиняват, дали е вярно или не е. Но наистина съм изумен, защото министърът на труда и социалната политика от правителството на дясната политическа сила предостави 300 000 долара на собствената си съпруга да го консултира по темата за прага на бедността в България. Такива са нравите в България!
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС, от място): Какво са 300 000?
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС, от място): Аз после за Мими Виткова ще кажа.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Аз отивам към моя въпрос. Който иска да ме обори, ще има възможност. (Шум и реплики от ПСОДС.)
  Мога ли да говоря, уважаеми господин председател?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Много ви моля! Много ви моля, господин Божинов има затруднение с гласа. (Шум и реплики от ПСОДС.)
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Уважаема госпожо министър! Преди малко Вие отговаряхте на мои колеги народни представители относно енергийните помощи, благодарение на които, смея да твърдя, че стотици хиляди български граждани оцеляват в това трудно време. Идеята, която Ви предложихме с госпожа Живкова, е заимствана от тази практика. Тя ни беше предложена от кмета на община Оряхово господин Христо Иванов, и подкрепена от кметовете на Мездра, Бяла Слатина и Криводол. На срещата, която имахме с тях в края на миналата година, те поставиха остро въпроса за това, че в България днес има хора, които обективно просто не могат да си плащат водата. А водата, както знаете, е условие за живот. Без вода не може да се живее. Това обективно значи, че просто не могат да я плащат. От друга страна, ВиК-дружествата не могат да опрощават тези вземания, защото са търговски дружества. Ето го проблема – реален и многостранен. Кметовете изразиха желание в диалог с Вас да се търси приемливо решение в интерес на хората.
  Нашият актуален въпрос с госпожа Живкова към Вас е следният: намирате ли въпроса за значим? Вярна ли е посоката, в която Ви предламе да търсите решение? Какъв, в края на краищата, ще бъде Вашият отговор? Виждам, че тук и други мои колеги от Врачанския регион стоят и чакат този отговор. Той интересува сигурно не само тях. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Божинов.
  Госпожо Христова, заповядайте да отговорите на актуалния въпрос на народните представители Георги Божинов и Евгения Живкова. Този път разполагате с пет минути.
  МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Божинов, уважаема госпожо Живкова! Благодаря ви, че повдигате този наистина много актуален въпрос. Той кореспондира засега твърде сложно с нормативната база за социално подпомагане.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Само аналогия търся.
  МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Целевите помощи се отпускат при условията и по реда на Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане. В правилника са предвидени целеви помощи за транспортно обслужване, телефонни услуги, плащане на общински наем, балнеолечение и храна. Целеви помощи се отпускат и за отопление, както говорих преди малко, по реда на Наредба № 5 от 30 май 2003 г. На практика с действащата нормативна уредба се регламентира целевото социално подпомагане за хората със специфични потребности, които поради възраст, здравословно състояние и други обективни причини не могат сами или с помощта на близките си да задоволят покриването на основните си жизнени потребности, като за немалка част от тях гарантираната помощ от страна на държавата знаем, че е въпрос и на физическо оцеляване.
  Министерството на труда и социалната политика споделя изказаните притеснения относно затруднението на някои хора да заплащат сметките си за вода. По данни от наблюдението на домакинските бюджети от националната статика се вижда, че относителният дял на разходите за вода в общите разходи на домакинствата е много нисък. Данните сочат, че за второто тримесечие на 2003 г. този разход е 2,41% и намалява на 2,28% през третото тримесечие на 2003 г. и то точно през летния период, когато би следвало средното потребление на вода да е по-високо. Същата тенденция се наблюдава, ако сравним данните за м. октомври – от 2,29% през 2002 г. разходът намалява на 2,20% през 2003 г. В същото време се наблюдава нарастване на средното потребление на вода от домакинствата – от 7,5 куб. м през м. октомври 2002 г. на 8,2 куб. м през м. октомври 2003 г. Средномесечният паричен разход за вода на едно домакинство за 2003 г. варира от 5,00 до 9,00 лв., което е многократно по-малко от разходите на домакинствата за отопление през зимния период.
  Експертите от Министерството на труда и социалната политика направиха своите проучвания, които показаха, че хората с по-ниски доходи заплащат сметките си за консумирана вода сравнително редовно. На територията на страната има десетки частни фирми-концесионери, които управляват водните ресурси. Всяка от тях сама определя крайната цена за предоставяната стока или услуга за потребителя. Това на практика води и до съществуващите големи различия в цените на водата в различните региони на страната. Различията в цените, дори в рамките на едно и също населено място, се определят от това дали водата е помпажна или гравитачна. По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството към 1 януари 2004 г. цената на кубически метър питейна вода с включена такса за канална и пречистена вода и данък добавена стойност варира, както следва: за помпажна вода – 1,84 лв. – Разград; 1,74 лв. – Смолян; 1,63 лв. – Добрич; 1,60 лв. – Търговище; 1,57 лв. – Сливен и Силистра до 0,78 лв. – Пазарджик и Пловдив, 0,72 лв. – Благоевград.
  За гравитачна вода – 31 ст. – Кърджали; 36 ст. – Хасково; 48 ст. – Пазарджик, 1,10 лв. – Разград; 1,13 лв. – Плевен; 1,20 лв. – София област, и 1,32 лв. – Смолян. Това още веднъж показва, че разработването на специална програма за целева защита на хората при потреблението на вода на този етап е почти невъзможно. При сега съществуващата пазарна конюнктура и при толкова различната цена на водата подобна програма би довела до нарушаване принципите за равноправие, на чиято основа е изградена системата за социално подпомагане и ще доведе до пряка или непряка дискриминация,.
  Бих искала да спомена също един друг факт, който често е предмет на обсъждане. Става въпрос за контрола върху стопанисването, преноса и потреблението на питейна вода. Процентът на загубите по водопреносната мрежа, доколкото можахме да направим проучване, е доста висок. По експертни оценки това е вследствие на остарялата и недобре поддържана система, за което отговорност носят водоснабдителните дружества.
  Не по–маловажен е проблемът с културата на потребление. В много населени места питейната вода се изразходва за напояване на земеделски земи и за животновъдство, а се отчита и инкасира като потребление в домакинството за битови нужди. Липсата на достатъчно ясни и точни механизми за контрол и управление на процеса на водоснабдяване, ценообразуване и потребление на питейна вода също е пречка за разработване на такава цялостна национална целева програма.
  В същото време в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане е предвидена възможност за отпускане на еднократни помощи именно за покриване на инцидентно възникнали здравословни, комунално-битови, образователни или други потребности. Такава помощ се отпуска, като се направят необходимите констатации. Така на практика се гарантира защитата на хората с ниски доходи при възникване на проблеми от подобен характер. И на този етап ни се вижда твърде сложно създаването на специална защитна социална система.
  В заключение искам да кажа, че сме готови да чуем всички предложения. Вече има работна група към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в която ние участваме. Готови сме да работим и на регионален принцип, за да помогнем за решаването на въпроса.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо министър.
  Имате право на реплика, господин Божинов, заповядайте.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо министър, признавам, че очаквах друг отговор.
  Първо, това, че 2,2% от разходите на едно домакинство са за вода, не означава абсолютно нищо в случая, както не означава абсолютно нищо средната температура на болните в една болница, защото един може да умира, а тази цифра нищо да не показва. Аз говоря за кметове, които са готови поименно да назоват десетте или петдесетте човека, които просто нямат стотинки, за да си платят водата, а без вода не могат да живеят. Казвам го това, защото много разчитам на Вас. Аз смятам, че Вие сте един изключително подготвен и подходящ човек за този пост. Наистина много Ви ценя и давам много висока оценка на това, което правите. Разчитам, че ще помислите още един път върху това, което казах. Когато Ви давам тази оценка, защото не мога да я премълча, а не заради отговора, който ми давате, в същото време искам да кажа, че тези мои думи ще бъдат отнесени към вече заявените от нас близки и по-далечни намерения за вот на недоверие.
  Вие работите с чудесни специалисти. Те не са социално безотговорни и Вие не сте социално безотговорна, но Вие не можете да компенсирате и да преодолеете тежестите, които преходът хвърли на гърба на българския народ. Вие не можете да преодолеете разрухата, Вие не можете да преодолеете липсата на политика, която да внесе поврат в живота на хората – политика, която не само да спасява тези, за които говорих, но и политика, която да не хвърля българите в бедност и несгоди. Това е отговорът на въпроса – защо, когато сме доволни в повечето случаи от Вас, искаме нова политика, искаме приемственост и отрицание, и искаме да управляваме с кадърните и способните хора в България. Аз мисля, че Вие сте една от тях и трябва да помислите още един път върху въпроса, който Ви поставих. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Божинов.
  Имате право на дуплика в рамките на две минути. Заповядайте.
  МИНИСТЪР ХРИСТИНА ХРИСТОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Божинов! Може би не сте ме разбрали, не сме се отказали да търсим решение на въпроса. Ние например още през декември поискахме последните сметки на всички социално подпомагани за вода, за да видим дали наистина те не си плащат. Оказа се, че една голяма част от тях, голямата част, си плащат. Може би, затова Ви казвам, трябва да работим на регионален принцип – там, където е особено остър въпрос и където водата е скъпа, разбира се, трябва да прецизираме. Ако става дума за социална защита, трябва да се интересуваме наистина само за водата за битови нужди, а не за други – промишлени и т.н. Ние сме започнали това нещо и с възможността за допълнителна помощ за възникнали такива нужди вече работим с някои кметове, които са активни – една част от тях са от тези, които споменахте. На хората, които не са си платили и имат малки сметки, наистина виждаме, че има затруднения, няма проблем да им се плати от еднократната помощ. Продължаваме да работим, чакаме предложения също.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Христова.
  За съжаление, времето за парламентарен контрол не стига. Остава само една минута, така че, господин Петков, ще извинявате – до Вас стигна.
  Има процедурен въпрос от господин Георги Пирински.
  Заповядайте, господин Пирински, с Вашия процедурен въпрос ще се закрие пленарната седмица.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Господин председателю, моят процедурен въпрос е много ясно и недвусмислено, и категорично възражение срещу начина, по който провеждате парламентарния контрол. Вие, господин председателю, днес допуснахте пряко и буквално нарушение на чл. 79, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който казва, че народният представител може да зададе не повече от два въпроса за едно заседание на парламентарен контрол.
  Вие днес допуснахте четири питания от един народен представител, който монополизира 80% от времето за парламентарен контрол. Вие лишихте поне 20 народни представители, които днес фигурират в списъка за парламентарен контрол, от правото си да зададат своите въпроси. Вие осуетихте задаването на въпрос примерно за един инцидент, един конфликт, тлеещ от години в село Елшица, който ще се прелее в гражданско неподчинение след няколко дни и на който трябваше да отговори госпожа Арсенова. Вие не дадохте възможност на господин Церовски да обясни как ще усвоява средствата по тази рамка от милиарди евро, след като проваля проекти за десетки, милиони евро и България трябва да ги върне на Европейския съюз. Вие обезсмисляте понятието “парламентарен контрол” по начина, по който го организирате.
  Ето защо, господин председателю, още веднъж категорично възразявам срещу начина, по който се провежда парламентарният контрол. Предлагам Ви да намерите начина и формата да преодолеете това натрупване на въпроси, което е формирано вече, да разгледате разпределението на времето по начин, така че парламентарният контрол да добие своя реален смисъл и да може тази зала не да бъде празна, а да изпълнява конституционната функция парламентарният контрол да отговаря на въпросите, които хората задават.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Пирински, аз разбирам Вашето недоволство от това, че не стига времето, обаче да ме обвинявате в нещо, в което нямате право, трудно мога да се съглася, защото аз също мога да чета правилника и го чета, ми се струва, не по-зле от Вас. Ако го прочетете много внимателно, в чл. 79, ал. 1 е казано: “Народният представител може да зададе не повече от два въпроса на едно заседание за парламентарен контрол.” и това е точно текстът, който урежда актуалните въпроси. По отношение на питанията няма такова ограничение! Ако намерите повече от два въпроса от един народен представител, тогава ще се съглася с Вашата критика. Сега аз не съм съгласен.
  Следващото заседание е в сряда, 18 февруари 2004 г.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 14,03 ч.)  Председател:
  Огнян Герджиков


  Заместник-председатели:
  Камелия Касабова

  Юнал Лютфи  Секретари:
  Светослав Спасов

  Несрин Узун


  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

  Проект на Конституция на Република България

  Проект BGFOP001-2.013-0001

  Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

  Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

  Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

  Избор на председател на Централната избирателна комисия

   Последни заседания