Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 19 февруари 2004 г.
Открито в 9,04 ч.

19/02/2004
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Камелия Касабова, Любен Корнезов и Юнал Лютфи
  Секретари: Светослав Спасов и Весела Лечева

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Преди да дам думата за процедурно предложение, ще направя едно съобщение:
  Постъпил е и се раздава обобщен проект на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, изготвен на основание чл. 68, ал. 2 от правилника. Това съобщение се прави с оглед на срока за писмените предложения.
  Заповядайте, госпожо Тоткова, за процедурно предложение.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги!
  Във връзка с постъпването на обобщения законопроект за военноинвалидите и военнопострадалите правя процедурно предложение срокът за предложения между първо и второ четене да се удължи с две седмици. Това е, мога да кажа, становище на цялата Комисията по труда и социалната политика и ви моля да го подкрепите, колеги.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Удължаване с две седмици – значи общо три.
  Направено е процедурно предложение за удължаване на срока между първо и второ четене за този законопроект, който прочетох.
  Моля, гласувайте направеното предложение.
  Гласували 116 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 5.
  Предложението е прието. Срокът се удължава.

  Продължаваме с:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО.
  Уважаеми народни представители, искам да поканя доц. Пламен Моллов да заеме своето място на трибуната.
  Заповядайте, господин Моллов. Параграф 7 е на дневен ред.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Благодаря, господин председател.
  По § 7 има направено предложение от народните представители Пламен Моллов, Васил Калинов и Расим Муса, което е оттеглено.
  Има предложение от народните представители Владислав Костов, Евдокия Манева и Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 7:
  “§ 7. Член 10 се изменя така:
  “Чл. 10. (1) Животновъдните организации по чл. 5, т. 1 и 2, производителите, преработвателите, търговците и научните институти могат да се обединяват в продуктови бордове.
  (2) Продуктовите бордове са междупрофесионални сдружения, създадени за:
  1. обединяване, координиране, подпомагане и защита на интересите на своите членове;
  2. защита и контрол на произхода, качеството и автентичността на произвежданите и търгувани продукти;
  3. подпомагане развитието на съответните сектори чрез съблюдаване на строги правила за производство и търговия с животински продукти.
  (3) Държавата подпомага осъществяването на дейността на продуктовите бордове и реализирането на целите, определени с ал. 2.”
  Ако ми позволите, господин председател, да прочета и предложенията за създаване на параграфи 7а, 7б и 7в, които са в същата връзка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: И там няма противоречия. Заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Направено е предложение от народните представители Владислав Костов, Евдокия Манева и Венцислав Върбанов за създаване на § 7а, което е подкрепено по принцип от комисията.
  Комисията предлага да се създаде § 7а със следното съдържание:
  “§ 7а. Член 11 се изменя така:
  “Чл. 11. Продуктовите бордове:
  1. участват в изготвянето на стратегии за развитие на съответния сектор;
  2. участват в изготвянето на годишни доклади за състоянието на съответния сектор;
  3. участват в разработването на нормативни актове;
  4. извършват практически наблюдения върху производството, работните и технологичните условия и правят пазарни проучвания;
  5. предлагат и подпомагат усъвършенстването на структурите и технологиите;
  6. правят предложения за разпределение на квоти за производство и експорт на животински продукти пред министъра на земеделието и горите;
  7. осъществяват и други функции, определени с техните устави.”
  Комисията предлага да се създаде § 7б със следното съдържание:
  “§ 7б. Създават се чл. 11а-11л:
  “Чл. 11а. (1) Националният млечен борд е между-професионална организация на производителите, преработвателите и търговците на мляко и млечни продукти.
  (2) Националният млечен борд има за цел развитието на млекопроизводството, преработката и търговията с мляко и млечни продукти, подпомагането и защитата на общите интереси на своите членове, управлението и контрола на качеството на суровото мляко, защитата и контрола на произхода, качеството и автентичността на произвежданите и търгуваните продукти.
  (3) Националният млечен борд е юридическо лице със седалище София, което се регистрира при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
  (4) Националният млечен борд осъществява своята дейност чрез регионални млечни бордове.
  (5) Националният млечен борд се ръководи от управителен съвет с 11-членен състав: по един представител на асоциациите по чл. 11б, т. 1-4, двама представители на организациите по чл. 11б, т. 6, двама представители на Министерството на земеделието и горите и по един представител на Министерството на икономиката, Министерството на финансите и на Министерството на здравеопазването, които се предлагат от съответните министри и са членове по право за срока на първия мандат на управителния съвет.
  (6) Организацията и дейността на Националния млечен борд се уреждат с устав.
  Чл. 11б. Членове на Националния млечен борд могат да бъдат:
  1. асоциации на млекопроизводителите;
  2. асоциации на млекопреработвателите;
  3. асоциации на търговците на млечни продукти;
  4. развъдни асоциации за млечни породи животни;
  5. научни институти и учебни заведения, които подготвят кадри за млечния сектор;
  6. регионални млечни бордове;
  7. други лица, които съдействат или допринасят за развитието на млечния сектор.
  Чл. 11в. Националният млечен борд:
  1. участва в изготвянето и провеждането на стратегия за развитие на млекопроизводството, млекопреработката и търговията с мляко и млечни продукти. Стратегията се внася за разглеждане в Министерския съвет от министъра на земеделието и горите и министъра на икономиката;
  2. участва в изготвянето на годишен доклад за състоянието на млекопроизводството, млекопреработката и търговията с млечни продукти и го представя на министъра на земеделието и горите, министъра на икономиката, министъра на финансите и министъра на здравеопазването;
  3. участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с млечния сектор;
  4. предлага на Министерството на земеделието и горите начини за разпределяне на средствата за подпомагане на млекопроизводството;
  5. обобщава постъпилата от регионалните млечни бордове информация и при необходимост прави предложения до министъра на земеделието и горите, министъра на икономиката и министъра на здравеопазването за намеса на държавата на млечния пазар;
  6. създава и поддържа регистри на млекопроизводителите, млекосъбирателните пунктове, млекопреработвателните предприятия, търговците на мляко и млечни продукти и акредитирани лаборатории за оценка на мляко и млечни продукти, както и регистър на млечните продукти, които имат защитено наименование за произход;
  7. участва в спорове по защита на качеството и произхода на мляко и млечни продукти, когато е упълномощен от членовете си;
  8. контролира актове на регионалните млечни бордове по отношение на съответствието им с устава на Националния млечен борд и с решенията на общото събрание;
  9. изпълнява и други функции, възложени със закон.
  Чл. 11г. (1) Условията и редът за вписване в регистрите по чл. 11в, т. 6 се определят от Управителния съвет на Националния млечен борд.
  (2) Лицата, вписани в регистъра/регистрите по чл. 11в, т. 6, могат да се ползват от преференциите, предоставени по чл. 11з.
  Чл. 11д. (1) Регионалните млечни бордове са браншови сдружения на млекопроизводителите, млекопреработвателите и търговците на мляко и млечни продукти.
  (2) Регионалните млечни бордове са юридически лица, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
  (3) Право на наименование “Регионален млечен борд” имат само юридически лица, отговарящи на условията на този закон.
  Чл. 11е. Членове на регионален млечен борд могат да бъдат:
  1. земеделски производители, физически и юридически лица, които притежават селскостопански животни с млечно направление на продуктивност;
  2. млекопреработвателни предприятия, които осъществяват дейността си на територията на регионалния млечен борд;
  3. търговци на млечни продукти;
  4. лица, които съдействат за развитието на млекопроизводството, млекопреработката и търговията с млечни продукти в Република България.
  Чл. 11ж. (1) Регионалният млечен борд:
  1. приема професионални правила за млекопроизводството, млекопреработката и търговията с млечни продукти, които се утвърждават от Националния млечен борд;
  2. подпомага общинските съвети, централните и териториалните органи на изпълнителната власт при разработването на икономическата им политика и целевото финансиране на програми и проекти, включително и по въпросите на благоустройството и развитието на земеделските райони и населените места;
  3. предоставя информация на членовете си за подпомагане устойчивото развитие на млечни ферми и млекопреработвателни предприятия, за развитие на млечния сектор в съответния регион;
  4. участва в спорове по защита на качеството и произхода на мляко и млечни продукти, когато е упълномощен от членовете си;
  5. при констатиране на нарушения на нормативни актове, отнасящи се до млекопроизводството, млекопреработката и търговията с мляко и млечни продукти, сезира съответните контролни органи.
  (2) При нарушаване на професионалните правила от страна на лица, които не са членове на регионален млечен борд, той може да отправи предупреждение за прекратяване на неправомерното поведение, както и да предпише извършването на действия, съобразени с професионалните правила.

  Чл. 11з. За стимулиране развитието на млекопроизводството по предложение на съответния регионален млечен борд министърът на земеделието и горите – за земите от държавния поземлен фонд, и общинският съвет – за земите от общинския поземлен фонд, предоставят земи за дългосрочно ползване на млекопроизводители. Срокът за предоставяне на земите не може да бъде по-кратък от пет години.
  Чл. 11и. (1) За финансиране на дейността на Националния млечен борд и регионалните млечни бордове се набират средства от:
  1. целеви субсидии от Държавен фонд “Земеделие”;
  2. осъществяване на консултантска дейност;
  3. дарения, помощи и други привлечени средства;
  4. средства от международни финансови институции, програми и организации;
  5. собствени приходи.
  (2) Министерският съвет, областните управители и общинските съвети предоставят на Националния млечен борд и регионалните млечни бордове помещения – държавна или общинска собственост, необходими за осъществяване на дейността им, по реда на Закона за държавната собственост и на Закона за общинската собственост.
  Чл. 11к. (1) Държавните контролни органи и Националният млечен борд си сътрудничат и взаимно се информират за резултатите от контролната си дейност.
  (2) Органите на местното самоуправление, централните и териториалните органи на изпълнителната власт си взаимодействат с органите на Националния млечен борд и регионалните млечни бордове за постигане на целите на закона. В рамките на това сътрудничество те си предоставят необходимата информация.
  (3) При разработването на проекти на нормативни актове, свързани с млечния сектор, компетентните държавни органи изискват становището на Националния млечен борд и включват негови представители в съответните работни групи.
  Чл. 11л. Физико-химичен и микробиологичен анализ на суровото мляко и млечни продукти се извършва от акредитирани лаборатории.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По тези параграфи някой иска ли да вземе отношение?
  Заповядайте, господин Корнезов.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю. Всъщност аз ще направя предложение за нещо, на което Вие обърнахте внимание докато се докладваше текстът, така че по-скоро предложението е Ваше, отколкото мое.
  В чл. 11в се казва какви дейности извършва Националният млечен борд, като т. 7 казва: “участва в спорове по защита на качеството и произхода на мляко и млечни продукти, когато е упълномощен от членовете си”. Как членовете ще упълномощят този Национален млечен борд? Вижте какво казва ал. 3 на чл. 11а – “Националният млечен борд е юридическо лице със седалище София”, така че той ще си участва с или без упълномощаване. Това е съвсем естествено и е азбучно правило в юридическата наука и практика.
  Затова предлагам изразът “когато е упълномощен от членовете си” да отпадне. Той е юридическо лице и си участва като юридическо лице в гражданския оборот, включително в споровете, а тук означава вероятно може би и в съдебни спорове.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Същото е и в чл. 11ж, т. 4.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Може би такъв израз има и някъде другаде.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Корнезов.
  Има ли други желаещи да вземат отношение? Не виждам.
  Подлагам на гласуване първо направеното предложение от господин Корнезов за отпадане на думите “когато е упълномощен от членовете си” – на местата, където се срещат тези текстове.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
  Това предложение е прието.
  Сега подлагам на гласуване представените параграфи – от § 7 до § 7б включително.
  Моля, гласувайте тези параграфи в редакция на комисията.
  Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
  Тези текстове са приети.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Има направени предложения от народните представители Расим Муса и Васил Калинов, които са подкрепени от комисията.
  Комисията предлага да се създаде § 7в със следното съдържание:
  “§ 7в. В чл. 12, ал. 1 накрая се добавя “с изключение на центровете за изкуствено осеменяване и центровете за трансфер на ембриони”.”
  Комисията предлага следната редакция на § 8:
  “§ 8. В наименованието на Глава трета след думата “търговия” се добавя “със селскостопански животни и биологични продукти, окачествяване и търговия с животински продукти”.”
  Комисията предлага следната редакция на § 9:
  “§ 9. Член 13 се изменя така:
  “Чл. 13. (1) Производството обхваща дейностите, свързани с отглеждането, храненето и възпроизводството на селскостопански животни и с производството на животински продукти, предназначени за продажба.
  (2) Обектите за отглеждане на селскостопански животни и птици, предназначени за продажба, се вписват в отделен публичен регистър, който се създава и поддържа от областните дирекции “Земеделие и гори” към министъра на земеделието и горите. Данните в регистъра се набират служебно от централния регистър в Главното управление на Националната ветеринарномедицинска служба или от регистрите на регионалните ветеринарномедицински служби, които се водят за обектите по чл. 55 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
  (3) Регистърът по ал. 2 съдържа:
  1. номер на регистрирания обект, дата на вписване, наименование и местонахождение на обекта;
  2. имената и адреса или наименованието и седалището на собственика;
  3. вид, брой, порода, линия или хибрид на отглежданите животни;
  4. вид дейност, описание на сградовия фонд, в т.ч. капацитет на производството, производствено направление, технологично производствена програма.”
  По § 10 има предложение от народните представители Владислав Костов, Евдокия Манева и Венцислав Върбанов, което комисията подкрепя.
  Комисията предлага следната редакция на § 10:
  “§ 10. Създава се чл. 13а:
  “Чл. 13а. Обектите по чл. 13, ал. 2 трябва да отговарят на нормативно установените условия, специфични за всеки вид селскостопански животни съгласно зоохигиенните и ветеринарносанитарните изисквания, както и на нормативните изисквания, свързани с опазването на околната среда.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по тези параграфи? Няма.
  Моля, гласувайте параграфи от § 7в до § 10 включително.
  Гласували 77 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 5.
  Тези текстове са приети.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По § 11 е направено предложение от народните представители Владислав Костов, Евдокия Манева и Венцислав Върбанов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 11:
  "§ 11. Член 14 се изменя така:
  "Чл. 14. (1) Правилата за отглеждане на животните по биологичен начин, за биологично производство на животински продукти и храни от животински произход и за техния внос, както и контролът върху тези дейности се определят с наредби на министъра на земеделието и горите.
  (2) Биологичният начин на отглеждане на животни, биологичното производство на животински продукти и храни от животински произход и техният внос се контролират от органи, получили разрешение по реда на чл. 14б от министъра на земеделието и горите.
  (3) Контролните органи по ал. 2 издават сертификат на производителите, с който се удостоверява, че животните са отгледани и/или животинските продукти и храните от животински произход са произведени при спазване изискванията на съответната наредба по ал. 1.
  (4) Биологичният начин на производство се означава върху животинските продукти и храните от животински произход чрез използването на думата "биологичен" или неговото производно "био". Означаването включва поставянето на текстове, търговски марки, картини или знаци върху опаковка, документ, етикет, бандерол или увивна лента, които придружават или се поставят на продуктите, произведени по биологичен начин.
  (5) Условията и редът за означаване на биологичния начин на производство се уреждат с наредба по ал. 1.
  (6) Животинските продукти и храните от животински произход, произведени по биологичен начин, могат да се означават и с национален знак за биологично производство при условия и по ред, определени с наредба по ал. 1. Знакът е собственост на Министерството на земеделието и горите."
  По § 12 има предложение от народните представители Костов, Манева и Върбанов, което е оттеглено.
  Комисията предлага следната редакция за § 12:
  "§ 12. Създават се чл. 14а-14з:
  "Чл. 14а. (1) Контролът върху биологичното производство се осъществява от юридически лица – търговци или сдружения с нестопанска цел, получили разрешение от министъра на земеделието и горите.
  (2) Министърът на земеделието и горите или упълномощени от него длъжностни лица осъществяват надзор върху контролните органи по ал. 1.
  (3) При осъществяването на дейността си по ал. 2 министърът на земеделието и горите се подпомага от комисия по биологично земеделие. Съставът и дейността на комисията се определят с наредба по чл. 14, ал. 1.
  Чл. 14б. (1) За получаване на разрешение по чл. 14а, ал. 1, лицата подават заявление до министъра на земеделието и горите, което съдържа данни за правния статут на лицето: регистрация, код по БУЛСТАТ, наименование, седалище, адрес на управление и предмет на дейност, а за сдружения с нестопанска цел – и целите и средствата за постигането им.
  (2) Към заявлението се прилагат:
  1. решение за съдебна регистрация, удостоверение за актуално състояние на регистрацията, удостоверение за данъчна регистрация и копие от код по БУЛСТАТ;
  2. сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация", с който се удостоверява съответствието с изискванията на стандарт БДС ЕN 45 011.
  (3) Заявлението по ал. 1 задължително включва:
  1. описание на процедурата за извършване на контрол, включваща подробно посочване на контролните мерки, които лицето се задължава да приложи при осъществяване на контрола, и гаранции за тяхната обективност;
  2. мерките, които контролният орган прилага при установяване на нарушения при отглеждането и производството и тяхното означаване;
  3. данни за техническото оборудване и административния капацитет, с които разполага контролният орган;
  4. данни за броя на неговите служители и тяхната квалификация и опит в контролната дейност;
  (4) Минималните изисквания към служителите на контролния орган, които извършват контролната дейност, се определят с наредба по чл. 14, ал. 1.
  (5) В едномесечен срок от постъпване на заявлението и документите по ал. 2 министърът на земеделието и горите издава разрешение или прави мотивиран отказ. Редът за издаване или удължаване срока на разрешението по ал. 6 се уреждат с наредба по чл. 14, ал. 1.
  (6) Разрешението се издава за срок до изтичането на срока на сертификата за акредитация по стандарт БДС ЕN 45 011. Срокът на разрешението може да се удължава с четири години, при условие че контролният орган отговаря на изискванията по алинеи 1-4 и е извършвал контрола при спазване изискванията на чл. 14г.
  (7) Отказът на министъра на земеделието и горите за издаване на разрешение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
  Чл. 14в. Министърът на земеделието и горите обнародва в "Държавен вестник" издадените разрешения по чл. 14б, ал. 5.
  Чл. 14г. (1) Контролните органи са длъжни да:
  1. извършват контролните мерки, посочени в съответната наредба по чл. 14, ал. 1;
  2. оказват съдействие и да предоставят исканата информация на упълномощените по чл. 14а, ал. 2 лица при изпълнение на техните задължения;
  3. осигуряват на упълномощените по чл. 14а, ал. 2 лица достъп до своите офиси и други помещения за инспекция;
  4. представят ежегодно до 31 януари на министъра на земеделието и горите подробен годишен отчет за предходната година и списък на лицата, върху които са осъществили контрол до 31 декември на предходната година;
  5. уведомяват министъра на земеделието и горите за промяна в обстоятелствата по чл. 14б, алинеи 2 и 3 в 7-дневен срок от настъпването им;
  6. разпоредят преустановяване ползването на означението за биологично производство за цялата партида или за производство, което е засегнато, когато не са спазени правилата за биологично производство и/или за неговото означаване;
  7. отнемат издадения сертификат и да забранят на производителя или вносителя за определен период от време да предлага на пазара продукти с означения за биологичен начин на производство, когато са извършени нарушения, които имат продължителен ефект;
  8. не разгласяват информацията, която са получили при извършване на контрола; данните от проверките се предоставят само на контролираното лице и на компетентните държавни органи.
  (2) Преди да наложат санкцията по ал. 1, т. 7, контролните органи са длъжни да я съгласуват с министъра на земеделието и горите.
  Чл. 14д. (1) Надзорът по чл. 14а, ал. 2, включва проверка на:
  1. обективността на извършваната от контролните органи дейност и ефективност на контрола;
  2. приложените от контролните органи санкции при установени нарушения на отглеждането и производството и тяхното означаване.
  (2) Надзорът се извършва по правила, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.
  Чл. 14е. (1) Контролните органи прекратяват дейността си:
  1. с изтичане на срока на разрешението;
  2. предсрочно – по заявление на контролния орган;
  3. с отнемане на разрешението за извършване на контрол от министъра на земеделието и горите.
  (2) Министърът на земеделието и горите отнема разрешението за извършване на контрол:
  1. когато въз основа на извършения надзор е установено, че контролът не е обективен или ефективен;
  2. когато контролният орган е престанал да отговаря на изискванията по чл. 14б, алинеи 1-4;
  3. когато контролният орган не изпълнява задълженията си по чл. 14г;
  4. когато при подаване на заявлението и документите по чл. 14б, ал. 2 са представени неверни данни;
  5. при неспазване на условията и реда за издаване или при неоснователен отказ от страна на контролния орган за издаване на сертификат за биологично производство.
  (3) Заповедта на министъра на земеделието и горите за отнемане на разрешението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
  (4) Влезлите в сила заповеди на министъра на земеделието и горите за предсрочно прекратяване на дейността или за отнемане на разрешението се обнародват в "Държавен вестник".
  Чл. 14ж. (1) Отглеждането и възпроизводството на селскостопанските животни се осъществяват на достатъчна по площ земя за оползотворяване на биологичните отпадъци.
  (2) Земята по ал. 1 се ползва на правно основание за срок не по-малко от четири години.
  Чл. 14з. (1) За изграждане на животновъдни ферми и стопанства на пасищна основа и гарантиране изхранването на животните се отдават държавни пасища и мери под аренда при условията и по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за арендата в земеделието.
  (2) Пасищата и мерите, включени в държавния горски фонд, се отдават под наем по реда на Закона за горите.
  (3) Министърът на земеделието и горите предоставя за безвъзмездно ползване силно засегнати от храстовидна и плевелна растителност мери и пасища съгласно чл. 26 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря, господин Моллов.
  Уважаеми колеги народни представители, имате думата по тези два параграфа. Имам поне десетина юридически въпроса, но няма да ги задам.
  След като няма желаещи народни представители да вземат отношение по тези два параграфа, моля да гласувате.
  Гласували 85 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 2.
  Параграфи 11 и 12 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По § 13 има предложение от народните представители Юлияна Дончева, Светослав Спасов и Борислав Борисов, което е подкрепено по принцип от комисията. То е отразено на систематичното му място в § 44а.
  В същия смисъл е направено предложение от народния представител Васил Калинов, което също е подкрепено от комисията по принцип и е отразено на систематичното му място в § 44а.
  Има предложение от народните представители Владислав Костов, Евдокия Манева и Венцислав Върбанов, което не е подкрепено от комисията, и гласи:
  В § 13, т. 2 предлагаме три изменения и допълнения, касаещи текстовете по ал. 2 и 3 и ал. 8 от чл. 15:
  1. Предлагаме следната редакция на ал. 2:
  “(2) Производството на чистопороден и хибриден разплоден материал при свине, зайци и птици се извършва от търговци, регистрирани при условията и по реда на ал. 3-5”.
  2. В ал. 3 на чл. 15 предлагаме изречение първо да отпадне.
  3. В ал. 8, т. 1 да придобие следния вид:
  “1. по молба на търговеца, регистриран съгласно ал. 3-5”.”
  Комисията предлага следната редакция на § 13:
  “§ 13. Член 15 се изменя така:
  “Чл. 15. (1) Министърът на земеделието и горите определя с наредби правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при свине, зайци и птици и реда за водене на регистър.
  (2) Производството на чистопороден и хибриден разплоден материал при свине, зайци и птици се извършва в развъдни ферми и стопанства, които членуват в развъдни асоциации и са регистрирани съгласно изискванията на ал. 3-5.
  (3) Развъдни ферми и стопанства могат да бъдат само търговци-юридически лица. Регистрацията по ал. 2 се извършва от директорите на областните дирекции “Земеделие и гори” към министъра на земеделието и горите въз основа на заявление, което съдържа: фирма, седалище и адрес на управление на търговеца; вид дейност, направление и капацитет; вид, порода, линия или хибрид на отглежданите животни; местонахождение и вид на фермата или стопанството (племенно или репродуктивно).
  (4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
  1. решение за съдебна регистрация;
  2. удостоверение за актуално съдебно състояние;
  3. удостоверение за данъчна регистрация и копие от код по БУЛСТАТ;
  4. удостоверение от Развъдната асоциация с вписан идентификационен номер от родословния регистър или зоотехническата книга на развъдното стопанство или ферма;
  5. сертификат за произход, породата или линията за съответния вид (свине, зайци или птици);
  6. производствено-технологична и профилактична програма на фермата или стопанството.
  (5) В 14-дневен срок от получаване на заявлението, директорът на областната дирекция “Земеделие и гори” или упълномощено от него длъжностно лице може да поиска от заявителя писмено допълване или уточняване на документите по ал. 3 и 4.
  (6) В срока по ал. 5 от получаване на заявлението и документите по ал. 3 и 4 или от получаване на допълнителните данни по ал. 5, директорът на областната дирекция “Земеделие и гори” или упълномощено от него длъжностно лице, извършва регистрация на развъдната ферма или стопанство или прави мотивиран отказ.
  (7) Собствениците или управителите на регистрираните развъдни ферми и стопанства са длъжни да заявят в областната дирекция “Земеделие и гори” всяка промяна в обстоятелствата по ал. 3 и 4 в едномесечен срок от настъпването й.
  (8) Регистрацията е валидна за срок 5 години, като срокът може да бъде подновен въз основа на заявление, придружено от документите по ал. 4, т. 4-6. Регистрацията може да се заличи със заповед на директора на областната дирекция “Земеделие и гори”:
  1. по молба на производителя;
  2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;
  3. при спиране на производството за период 12 месеца;
  4. при установяване с влязъл в сила акт на контролен орган, че има промяна в обстоятелствата, въз основа на които е извършена регистрацията, и промяната не е била декларирана в срока по ал. 5.
  (9) Отказът по ал. 6, както и заповедта по ал. 8 могат да се обжалват по реда на Закона за административното производство.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми народни представители.
  Не виждам в пленарната зала госпожа Евдокия Манева, господин Владислав Костов и господин Венцислав Върбанов, които да защитят предложението, което не е подкрепено от комисията.
  Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по този текст? Не виждам.
  Поставям на гласуване предложението на народните представители Владислав Костов, Евдокия Манева и Венцислав Върбанов за § 13.
  Гласували 79 народни представители: за 24, против 53, въздържали се 2.
  Предложението на тези трима народни представители не се приема.
  Поставям на гласуване предложението на комисията за § 13 и съдържанието на чл. 15, както беше докладвано от председателя на комисията.
  Гласували 93 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 2.
  Параграф 13 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По § 14 има направено предложение от народния представител Коста Костов, което е подкрепено от комисията.
  Има и предложение от народните представители Владислав Костов, Евдокия Манева и Венцислав Върбанов, което също е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 14:
  “§ 14. Създава се чл. 15а:
  “Чл. 15а. (1) Министърът на земеделието и горите определя с наредба правилата за производство и търговия с чистопородни и хибридни яйца на копринената пеперуда и реда за водене на регистър.
  (2) Производството и търговията с чистопородни хибридни яйца на копринената пеперуда се извършват в регистрирани племенни и репродуктивни гренажни предприятия.
  (3) Регистрацията на обектите по ал. 2 се извършва от областната дирекция “Земеделие и гори” въз основа на:
  1. заявление за извършване на гренажно производство;
  2. диплом за завършено образование със специалност “Бубарство” на собственика или на лицата, наети за извършване на дейността;
  3. опис на съоръженията за приемане, разполагане и обработване на пашкулите, зареждане на какавидите и пеперудите и на апаратурата за произвеждане, контролиране и съхраняване на бубеното семе.
  (4) В 14-дневен срок от получаване на документите по ал. 3, директорът на областната дирекция “Земеделие и гори” или упълномощено от него длъжностно лице може да поиска от заявителя писмено допълване или уточняване на документите по ал. 3.
  (5) В срока по ал. 4 от подаването на документите по ал. 3, или от получаване на допълнителните данни по ал. 4, директорът на областната дирекция “Земеделие и гори” или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация или прави мотивиран отказ. Регистрацията е за срок от 5 години. След изтичането на срока на регистрацията подновяването й се извършва по реда на ал. 3.
  (6) Собствениците или управителите на регистрираните гренажни предприятия са длъжни да заявят в областната дирекция “Земеделие и гори” всяка промяна в обстоятелствата по ал. 3 в едномесечен срок от настъпването й.
  (7) Регистрацията може да се заличи със заповед на директора на областната дирекция “Земеделие и гори”:
  1. по молба на производителя;
  2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;
  3. при смърт на физическото лице;
  4. при спиране на производството за период 12 месеца;
  5. при установяване с влязъл в сила акт на контролен орган, че има промяна в обстоятелствата, въз основа на които е извършена регистрацията, и промяната не е била декларирана в срока по ал. 6.

  (8) Отказът по ал. 5, както и заповедта по ал. 7 могат да се обжалват по реда на Закона за административното производство.
  (9) Контролът върху качеството на произвежданите яйца на копринената пеперуда за показателите чистота и люпимост се извършва от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол към Министерството на земеделието и горите.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който гласи:
  “§ 15. Членове 16 и 17 се отменят.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който гласи:
  “§16. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите “и усъвършенства” се заменят с “усъвършенства и възпроизвежда”.
  2. Създават се алинеи 2, 3, 4 и 5:
  “(2) Структурата на Националния генофонд се изгражда по видове, породи и линии, като броят им се определя за всяко племенно стопанство и институт с племенна база.
  (3) Комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието и горите, ежегодно определя структурата по ал. 2 и състоянието на генетичните ресурси по видове и породи.
  (4) Комисията по ал. 3 класифицира генетичните ресурси като:
  1. застрашени от изчезване породи;
  2. породи с намаляваща популация;
  3. породи с постоянно и нарастващо значение.
  (5) Комисията по ал. 3 представя доклад на министъра на земеделието и горите с предложение за подпомагане от Държавен фонд “Земеделие” на генетичните ресурси съгласно класификацията им по ал. 4.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който гласи:
  “§ 17. Член 20 се изменя така:
  “Чл. 20. Селекцията в животновъдството се състои в:
  1. идентификация и регистрация на контролираните животни от активната част на популацията;
  2. контрол на селекционните признаци, в т.ч. продуктивните качества;
  3. определяне на развъдната стойност, класификация, отбор и подбор.”
  Комисията предлага следната редакция на § 18:
  “§18. Член 21 се изменя така:
  “Чл. 21. Репродукцията в животновъдството се състои в поддържане и увеличаване броя на селскостопанските животни чрез:
  1. производство на елитни и с висока развъдна стойност индивиди;
  2. производство на генетична плазма (сперма, яйцеклетки, ембриони, яйца и др.);
  3. извършване на специфично видово заплождане чрез естествено покриване, изкуствено осеменяване, трансфер на ембриони и заплождане инвитро.”
  По § 19 има предложение от народния представител Коста Костов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 19:
  “§ 19. Създава се чл. 21а:
  “Чл. 21а. Селекцията и възпроизводството при птици и буби се осъществяват по видове и линии в зависимост от поставената цел при условия и по ред, определени в наредбите по чл. 8, ал. 6.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който гласи:
  “§ 20. В чл. 22 точки 1, 2 и 3 се изменят така:
  “1. генетично усъвършенстване на породи, линии и хибриди;
  2. отглеждане и развъждане в чисто състояние на съществуващи породи, отродия и линии;
  3. изпитване на комбинативните способности между породи и линии и създаване схеми на хибридизация.”
  Комисията предлага следната редакция на § 21:
  “§ 21. Член 23 се изменя така:
  “Чл. 23. (1) Идентификацията, регистрацията и контролът на селекционните признаци на животните от активната част на популацията се извършват от зооинженери и техници-селекционери.
  (2) Контролът на селекционните признаци на животните от активната част на популацията може да се извършва и от фермери, получили удостоверение от развъдните асоциации.
  (3) Определянето на развъдната стойност на животните се извършва от зооинженери-селекционери при условия и по ред, определени с наредба по чл. 8, ал. 6.
  (4) Изкуственото осеменяване и трансфера на ембриони се извършват от лицата по чл. 8, ал. 1-4 при условия и по ред, определени с наредби на министъра на земеделието и горите.
  (5) Лицата по алинеи 1, 2, 3 и 4 предоставят резултатите от дейността си на развъдните асоциации и Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството в писмен вид и в определен от тях срок.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Моллов, да спрем дотук, за да усвоим тази материя, която ни докладвахте.
  И така, уважаеми народни представители, имате думата по параграфи от 14 до 21, така както бяха докладвани от председателя на комисията. Няма желаещи.
  Моля, гласувайте параграфи от 14 до 21.
  Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
  Параграфите са приети.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Комисията предлага следната редакция на § 22:
  “§ 22. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Министерството на земеделието и горите създава и поддържа Единна национална система, която съдържа информация за животните, предназначени за селекция и репродукция, като ползва базата данни от информационната система “EBРОВЕТ – BG”.”
  По § 23 има предложение от народния представител Коста Костов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 23:
  “§ 23. В чл. 25 след думата “животни” се добавя “и изходните линии при птици и буби”.”
  Комисията предлага следната редакция на § 24:
  “§ 24. Член 26 се изменя така:
  “Чл. 26. Кръстоските, хибридите, репродуктивните стада свине и родителските стада при птиците се вписват в зоотехнически регистри или книги.”
  Комисията предлага да се създаде § 24а:
  “§ 24а. Член 27 се изменя така:
  “Чл. 27. Родословните книги и зоотехническите регистри се водят от развъдни асоциации, получили разрешение по реда на чл. 29, ал. 1, а зоотехническите книги – от селекционери в развъдните стопанства.”
  Комисията предлага следната редакция на § 25:
  “§ 25. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) след думата “чистопородните” се добавя “и чистолинейните”;
  б) точки 1 и 2 се изменят така:
  “1. произход, определен в съответствие с правилата за водене на родословната книга;
  2. идентифициране след раждане или излюпване съгласно правилата за водене на родословната книга;”
  в) точка 3 се отменя.
  2. В ал. 2 след думата “регистри” се добавя “и книги”, след думите “методите за” се добавя “селекция и”, думата “продуктивността” се заменя със “селекционните признаци и продуктивните качества” и думите “ал. 3” се заменят с “ал. 6”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който гласи:
  “§ 26. Член 38 се отменя.”
  Комисията предлага следната редакция на § 27:
  “§ 27. В Глава трета наименованието на Раздел lll се изменя така: “Окачествяване и търговия”.”
  По § 28 има предложение от народните представители Костов, Манева и Върбанов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 28:
  “§ 28. В Раздел lll на Глава трета се създават чл. 38а – 38з:
  “Чл. 38а. (1) Търговията с кланични трупове от свине, овце и говеда, добити в кланици, които прилагат скалата EUROP, се извършва след тяхното окачествяване.
  (2) Окачествяването и класификацията на кланични трупове от свине и говеда по скалата EUROP задължително се извършват в кланици, в които броят на кланетата, изчислен средно за календарната година, надхвърля определен брой, определен с наредба на министъра на земеделието и горите.
  (3) На окачествяване и класификация по ал. 2 подлежат животни, които са идентифицирани и регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
  (4) За окачествяването и класификацията се заплаща такса от кланицата, определена с тарифа на Министерския съвет.
  (5) Собственикът или управителят на кланицата обявява ежеседмично по подходящ начин и на подходящо място цените, по които кланицата изкупува животните, за единична брой, за група животни, за всяка категория и клас по скалата EUROP.

  Чл. 38б. (1) Окачествяването и класификацията по скалата EUROP се извършва от лица (класификатори), които притежават свидетелство за класификация на кланични трупове. Свидетелствата се издават от Националния център за аграрни науки или от съответния продуктов борд след проведен курс на обучение и успешно положен изпит.
  (2) Програмата за обучение и за провеждане на изпит се изготвя от лицата по ал. 1, изречение второ и се одобрява от министъра на земеделието и горите.
  (3) За провеждане на обучението и за повторно явяване на изпит в случаите по ал. 4 кандидатите заплащат такса, определена с тарифата по чл. 38а, ал. 4.
  (4) Свидетелството по ал. 1 е безсрочно. То може да бъде отнето от контролните органи по чл. 38г, ал. 1 при установяване на нередности по окачествяването, като:
  1. отклонения от правилата за окачествяване;
  2. непълноти и/или нередовности в документацията;
  3. неспазване на сроковете за изпращане на данни;
  4. други нередности, посочени в наредбата по ал. 6.
  (5) За издаване на ново свидетелство класификаторите полагат отново изпит по реда на наредбата по ал. 6.
  (6) Условията и редът за провеждане на курса за обучение и изпита, и за издаване и отнемане на свидетелството се определят с наредба на министъра на земеделието и горите.
  Чл. 38в. (1) Министърът на земеделието и горите възлага на класификаторите извършването на окачествяване и класификация на кланичните трупове в кланиците.
  (2) Собствениците, управителите и останалият персонал на кланиците, в които се извършват окачествяване и класификация, са длъжни да осигурят подходящи условия за работа на класификаторите и да не възпрепятстват извършването на работата по окачествяването и класификацията.
  (3) След извършване на окачествяването и класификацията, класификаторът съставя протокол за резултата от окачествяването. Протоколът се предава на отговорното лице от кланицата, което предоставя копие от него на производителя, доставил или предал животните за окачествяване в кланицата.
  (4) Производителят, доставил животни за окачествяване в кланицата, както и собственикът или управителят на кланицата могат да оспорят резултата от окачествяването пред органите по чл. 38г, ал. 1.
  Чл. 38г. (1) Окачествяването на кланичните трупове се контролира чрез проверки на длъжностни лица, упълномощени от министъра на земеделието и горите.
  (2) Не се разрешава използването за лични нужди или разгласяването на информация от лицата по ал. 1, която им е станала известна по време на проверките.
  Чл. 38д. (1) Класификаторите изпращат в Министерството на земеделието и горите данни за средната цена за покупко-продажбата на кланичен труп за определено тегло и категория, окачествен и класифициран по скалата EUROP всяка седмица.
  (2) Данните по ал. 1 се предоставят на класификаторите от длъжностни лица на кланиците след удостоверяване с фактури на извършените покупко-продажби.
  (3) Длъжностни лица на представителните пазари за живи селскостопански животни и продукти от тях изпращат всяка седмица в Министерството на земеделието и горите данни за средната цена за покупко-продажбата на животните.
  (4) Не се разрешава използването за лични нужди или разгласяването на информация от лицата по ал. 1 и 3, която им е станала известна във връзка със задължението им за изпращане на данни за цените.
  (5) Информация за данните по ал. 1 и 3 се предоставя от министъра на земеделието и горите – по поискване от орган на държавната власт, а на международни организации – въз основа на сключени споразумения.
  Чл. 38е. (1) Редът и методът за окачествяване и класификация на кланични трупове от свине, овце и говеда по скалата EUROP се определят с наредби на министъра на земеделието и горите.
  (2) С наредбите по ал. 1 се определят и:
  1. броят на кланетата, съгласно който в кланиците се прилага окачествяване и класификация по скалата EUROP;
  2. начинът на обработка на доставените в кланицата за окачествяване по скалата EUROP животни;
  3. редът за разглеждане на споровете по окачествяването и класификацията;
  4. редът за събиране на данните за цените на кланичните трупове и живите животни;
  5. редът за извършване на проверки в кланиците.
  (3) Министърът на земеделието и горите определя със заповед представителните пазари на живи селскостопански животни и продукти от тях.
  Чл. 38ж. Министърът на земеделието и горите определя с наредби:
  1. изискванията относно доставянето, съхраняването, транспортирането, окачествяването, маркировката и опаковката на яйца, редът за събиране на данни за средната цена на покупко-продажбата и редът за извършване на проверки във връзка с предлагането им на пазара;
  2. изискванията за класификацията на месото и субпродуктите от домашни птици и качествените изисквания към тях в зависимост от вида на птиците, външния вид и теглото на трупа;
  3. изискванията за съхраняване и предлагане на пазара на месо и субпродукти от домашни птици;
  4. текстовете по окачествяване и контрол върху качеството на месото и субпродуктите от домашни птици;
  5. реда за събиране на данни за средната цена на покупко-продажбата.
  Чл. 38з. Условията и редът за издаване и отнемане на свидетелство за окачествители на яйца и птиче месо, както и за провеждане на курс за обучение и за полагане на изпит се определят с наредба по чл. 38ж.”
  По § 29 комисията подкрепя текста на вносителя, който гласи:
  “§ 29. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 1:

  “(1) Търговията с живи животни и животинска продукция се извършва на пазари и тържища, във ферми и стопанства, в кланици и складове за яйца при спазване изискванията на този закон и на Закона за ветеринарно-медицинската дейност.”
  2. Досегашната ал. 1 става ал. 2.
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите “ал. 1” се заменят с “ал. 2”.”
  Комисията предлага да се създаде § 29а:
  “§ 29а. В чл. 40 думите “ал. 1” се заменят с “ал. 2”, а думите “ал. 3.” се заменят с “ал. 6”.”
  По § 30 комисията подкрепя текста на вносителя и той гласи:
  “§ 30. Членове 41 и 42 се отменят.”
  По § 31 също е подкрепен текстът на вносителя и той гласи:
  “§ 31. В чл. 44, ал. 1, т. 3 се отменя.”
  Комисията предлага да се създаде § 31а със следното съдържание:
  “§ 31а. Създава се чл. 44а:
  “Чл. 44а. (1) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството контролира вноса и износа на разплодни животни и биологични продукти.
  (2) Условията и редът за провеждане на контрола на вноса и износа на разплодни животни и биологични продукти се уреждат с наредба на министъра на земеделието и горите.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да спрем дотук, господин Моллов, за да дадем възможност на народните представители да вземат отношение по тези параграфи – от 22 до 31а.
  Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по тези текстове?
  Господин Моллов, всички предложения, които са направени, вие ги приемате и затова няма дискусия тук, в пленарната зала. Консенсусно работите.
  След като няма желаещи народни представители да вземат отношение по тези текстове, моля да гласуваме.
  Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
  Параграфи от 22 до 31а, включително, са приети.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: По § 32 комисията предлага следната редакция:
  “§ 32. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “репродукцията” се поставя запетая и се добавя “окачествяването”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) На контрол подлежат развъдните асоциации и обектите по чл. 13, ал. 2, чл. 14ж, чл. 15, ал. 2, чл. 15а, ал. 2, чл. 33, ал. 1 и чл. 38а, ал. 2.”
  По § 33 комисията подкрепя текста на вносителя, който гласи:
  “§ 33. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 след думата “репродукцията” се поставя запетая и се добавя “окачествяването”.
  2. В т. 4 думите “чл. 16, ал. 1” се заменят с “чл. 13, ал. 2” и текстът до края се заличава.”
  По § 34 има направено предложение от народните представители Костов, Манева и Върбанов, което е подкрепено по принцип от комисията. Тя предлага следната редакция на § 34:
  “§ 34. 1. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 накрая се добавят думите “- за обектите по чл. 18, чл. 38а, ал. 2 и чл. 38ж;”.
  2. Създават се нови точки 2 и 3:
  “2. областните дирекции “Земеделие и гори” – за обектите по чл. 13, ал. 2, чл. 14ж, чл. 15, ал. 2, чл. 15а, ал. 2;
  3. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството – за развъдните асоциации, центровете за изкуствено осеменяване и центровете за трансфер на ембриони.”
  3. Досегашната т. 2 става т. 4.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да спрем дотук.
  Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
  Моля, гласувайте тези параграфи - § 32, § 33 и § 34.
  Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
  Тези текстове са приети.
  Господин Моллов, тук има предложение за създаване на нова глава – “Национална млечна камара и регионални млечни камари”.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: То е прието от комисията по принцип и е отразено в систематичното му място в § 7б, който вече гласувахме.
  По § 35 комисията подкрепя текста на вносителя:
  “§ 35. Членове 50 и 51 се отменят.”
  По § 36 има направени предложения:
  Има предложение от народния представител Коста Костов, което е подкрепено от комисията.
  Има предложение от народните представители Владислав Костов, Евдокия Манева и Венцислав Върбанов, което беше оттеглено по чл. 51в, ал. 1, а в останалата част е подкрепено по принцип от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 36:
  “§ 36. Създават се членове 51а-51г:
  “Чл. 51а. (1) Който означава биологичния начин на производство върху животински продукти и храни от животински произход, които не са произведени при спазване на правилата за биологично производство, не е осъществен контрол и не е издаден сертификат, в нарушение на чл. 14, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
  (3) Продуктите по ал. 1 се отнемат в полза на държавата.
  Чл. 51б. Лице, което без разрешение по чл. 14а, ал. 1 осъществява контрол върху биологичното производство, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
  Чл. 51в. (1) Лице, което произвежда и/или търгува с чистопороден и хибриден разплоден материал в нарушение на правилата по чл. 15, ал. 1, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.
  (2) Лице, което произвежда чистопороден и хибриден разплоден материал, без да е регистрирано, в нарушение на чл. 15, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв.
  Чл. 51г. (1) Лице, което произвежда и/или търгува с чистопородни и хибридни яйца на копринената пеперуда в нарушение на правилата по чл. 15а, ал. 1, се наказват с глоба от 500 до 1500 лв.
  (2) Лице, което произвежда чистопородни и хибридни яйца на копринената пеперуда, без да е регистрирано по чл. 15а, ал. 2, се наказва с глоба от 500 лв.
  (3) Когато нарушенията по ал. 1 и 2 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.”
  По чл. 37 има предложение от народните представители Костов, Манева и Върбанов, което е подкрепено по принцип от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 37:
  “§ 37. Създава се чл. 53а:
  “Чл. 53а. (1) За нарушения на правила, създадени по реда на чл. 38а-38з, се налага глоба от 500 до 1500 лв., ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.”
  Комисията предлага да се създаде нов § 37а със следното съдържание:
  “§ 37а. В чл. 57 думите “чл. 50-56”, се заменят с “чл. 51а-56”.”
  По § 38 е направено предложение от народните представители Моллов, Калинов и Муса, което е оттеглено.
  Комисията предлага следната редакция на § 38:
  “§ 38. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 5 думата “мед” се заменя с “пашкули”.
  2. Създава се т. 5а:
  “5а. “Животинска единица” са 0,85 млечни крави, 10 овце или кози, 3 свине-майки и прасенцата или 30 угоени свине или 500 бройлера.”
  3. Точка 12 се отменя.
  4. Създава се т. 18а:
  “18а. “Представителни пазари” са пазари, в които се извършва търговия с живи селскостопански животни и/или продукти от тях в обем, който е представителен за националното или местното производство в страната.”
  5. Създават се точки 25а и 25б:
  “25а. “Окачествяване и класификация по скалата EUROP” е система за окачествяване на кланични трупове от свине, овце и говеда и класифицирането им според теглото, процента на постното месо, мускулната структура и общия външен вид (конформация), мастното покритие, според вида на животното.
  25б. “Случен план” е план, при който към определен разплодник се прикрепват една или група отбрани еднотипни майки за получаване на максимални резултати.”
  6. Точка 28 се изменя така:
  “28. “Ферма” е най-малката производствена единица за отглеждане на определен вид животни, притежаваща не по-малко от 5 животински единици и произвеждаща животинска продукция, предназначена за пазара.”
  7. Създава се т. 35:
  “35. “Биологично производство” е специален начин на земеделско производство, опазващо околната среда и нейните компоненти чрез намаляване и забрана за използване на вещества и процедури, които имат отрицателно въздействие върху нея или увеличават риска от замърсяване на хранителната верига и осигуряват спазването на специално установени правила и стандарти при отглеждането на животните.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Нека да спрем дотук.
  Имате думата, уважаеми дами и господа.
  В тази монотонност, господин Моллов, може ли малко да ни ограмотите – “животинска единица” са 0,85 млечни крави – как го изчислихте?
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Предполагам, че директорът на Дирекцията по животновъдство ще даде точна информация.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Ако желаете, можете да вземете думата. Виждам, че народните представители разбраха.
  Няма желаещи.
  Моля, гласувайте за тези текстове.
  Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
  Тези текстове са приети.
  Имате думата, господин Моллов, да докладвате Преходните и заключителни разпоредби.

  Преходни и заключителни разпоредби
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Комисията подкрепя предложението за създаване на Преходни и заключителни разпоредби.
  Комисията предлага следната редакция на § 39:
  “§ 39. В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и горите определя състава и издава правилник за организацията и дейността на Съвета по животновъдство.”
  Комисията предлага следната редакция на § 40:
  “§ 40. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Националната ветеринарномедицинска служба и регионалните ветеринарномедицински служби предоставят на областните дирекции “Земеделие и гори” към министъра на земеделието и горите данни от регистрите на обектите по чл. 55 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, за създаването на регистър по чл. 13, ал. 2.”
  По § 41 е направено предложение от народните представители Костов, Манева и Върбанов, което е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната редакция на § 41:
  “§ 41. В срок една година от влизането в сила на този закон развъдните ферми, стопанства и гренажните предприятия привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон.”
  Комисията предлага да се създаде § 41а със следното съдържание:
  “§ 41а. (1) За покриване на разходите по създаването на Националния млечен борд Министерството на земеделието и горите осигурява средства в размер на 300 хил. лв.
  (2) За покриване на разходите по създаването на регионалните млечни бордове Министерството на земеделието и горите осигурява средства в размер на 550 хил. лв.
  (3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 влизат в сила от 1 януари 2005 г.”
  Комисията предлага следната редакция на § 42:
  “§ 42. В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и горите издава наредбите по чл. 14, ал. 1, чл. 15, ал. 1, чл. 15а, ал. 1, чл. 23, ал. 4, чл. 38а, ал. 2, чл. 38б, ал. 6, чл. 38ж и чл. 44а, ал. 2.”
  Комисията предлага следната редакция на § 43:
  “§ 43. В срок две години от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и горите издава наредбите по чл. 38е, ал. 1.”
  По § 44 има предложение от народния представител Коста Костов, което е подкрепено от комисията, и предложение от народните представители Владислав Костов, Евдокия Манева и Венцислав Върбанов, което също е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага § 44 да отпадне.
  Комисията предлага да се създаде § 44а:
  “§ 44а. (1) С влизането в сила на този закон ЕАД “Кабиюк”, гр. Шумен се преобразува в юридическо лице със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, с основен предмет на дейност: поддържане на автохонните и други ценни породи от Националния генофонд по животновъдство и съхраняването им като национално богатство.
  (2) Държавното предприятие “Кабиюк” може да осъществява и други дейности, свързани с основния предмет на дейност.
  (3) Имуществото на държавното предприятие “Кабиюк” се състои от имущество, предоставено му по вид, обем и стойност от министъра на земеделието и горите, и от имущество, придобито от него в резултат на дейността му.
  (4) Държавното предприятие “Кабиюк” не може да бъде приватизирано и срещу него не може да се открива производство по несъстоятелност.
  (5) Дейността по ал. 1 на държавното предприятие “Кабиюк” се подпомага от държавата чрез бюджета на Министерството на земеделието и горите.
  (6) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и горите и на министъра на финансите в тримесечен срок от влизането в сила на този закон приема оздравителна програма за държавното предприятие “Кабиюк”, както и правилник за устройството и дейността му.”
  Комисията предлага следната редакция на § 45:
  “§ 45. В чл. 43 от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава нова ал. 3:
  “(3) Експертиза по същество на породи, линии и хибриди на копринената пеперуда се извършва от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. Експертизата се извършва чрез изпитвания за различимост, хомогенност и стабилност и за стопански биологични качества.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думата “животни” се поставя запетая и се добавя “а в случаите по ал. 3 – Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол”.”
  Комисията предлага да се създаде § 45а със следното съдържание:
  “§ 45а. В чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на растенията след думата “контролните” се добавя “диагностичните, научноизследователските, научноприложните”.”
  Комисията предлага да се създаде § 45б със следното съдържание:
  “§ 45б. В чл. 12б, ал. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители накрая се добавят думите “и на министъра на финансите”.”
  Комисията предлага да се създаде § 45в със следното съдържание:
  “§ 45в. В Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност се създава § 19:
  “§ 19. В срок до 30 юни 2004 г. лицата по чл. 89, ал. 2, които нямат разрешително за производство, могат да внасят ветеринарномедицински продукти само с удостоверението за внос по чл. 2 от Наредбата за условията и реда за регистриране и разрешаване на външнотърговските сделки, като за издаването му прилагат допълнително следните документи:
  1. пълномощно, издадено от производителя на ветеринарномедицинския продукт;
  2. копие от разрешително за употреба или сертификата за регистрация на ветеринарномедицинския продукт.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да спрем дотук, господин Моллов. Виждам, че господин Близнаков се е съсредоточил върху следващия законопроект.
  Имате думата, уважаеми дами и господа, за тези Преходни и заключителни разпоредби преди финала. Няма желаещи.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
  Тези параграфи са приети.
  ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МОЛЛОВ: Комисията предлага следната редакция на § 46:
  “§ 46. Този закон влиза в сила в едномесечен срок след обнародването му в “Държавен вестник”, с изключение на членове 38а до 38е от § 28, които влизат в сила от 1 януари 2005 г.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли народни представители, желаещи да вземат отношение по този текст относно влизането на закона в сила? Няма.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
  Този последен § 46 е приет, а с това и изцяло Законът за изменение и допълнение на Закона за животновъдството.
  Позволете ми, уважаеми народни представители, от ваше име да благодаря на председателя на комисията господин Моллов и на всички членове на комисията за прецизната работа по този законопроект - доста тежък, крайно необходим, макар че не разбрахме защо половин крава трябва да бъде една животинска единица, но за това ще се обучим по-нататък.  Преминаваме към:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: Господин председател, позволете ми да направя процедурно предложение в залата да бъдат допуснати господин Таско Ерменков – изпълнителен директор на Агенцията за енергийна ефективност и госпожа Мирела Анастасова – директор на Правна дирекция в Министерството на енергетиката и енергийната ефективност.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли обратно процедурно предложение? Няма.
  Моля, гласувайте процедурното предложение за допускане в залата на тези двама представители на Министерството на енергетиката и енергийната ефективност.
  Гласували 71 народни представители: за 65, против 6, въздържали се няма.
  Това процедурно предложение е прието.
  Моля гостите да бъдат поканени в залата.
  Започваме с доклада, господин председател.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: Благодаря, господин председател.
  "Закон за енергийната ефективност. Глава първа – Общи положения".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на главата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля, гласувайте за заглавието на закона и заглавието на Глава първа.
  Гласували 75 народни представители: за 69, против 1, въздържали се 5.
  Заглавието на закона и на Глава първа са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: По чл. 1 има предложение на народния представител Стефан Мазнев:
  В чл. 1 да се добави изразът: "и насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници".
  Комисията не подкрепя предложението на народния представител Стефан Мазнев.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 1:
  "Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика по повишаване на енергийната ефективност и осъществяване на енергоефективни услуги."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Виждам, че господин Мазнев желае да вземе отношение по своето предложение, а вероятно и по целия чл. 1.
  Имате думата, господин Мазнев.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС): Господин председател, моето желание беше наистина в този закон да има един сериозен знак към външните инвеститори. В българското законодателство трябваше да има такава материя, която урежда производството на енергия от възобновяеми източници. В Закона за енергетиката само пет члена се отнасят до тази материя. В общата си част те са доста пожелателни. Следваше тези желания, които бяха описани в Закона за енергетиката в Глава единадесета, раздел I, наистина да получат своята конкретика.
  Уважаеми дами и господа, искам да споделя с вас, че в една Германия, която е с население от 80 милиона и има само 3,3 пъти по-голяма територия от България, а в момента действат 10 хиляди мегавата инсталирани мощности от ветроенергетиката, което означава, че това е точно цялото количество на енергията, което се произвежда в България и то, забележете, в една гъсто населена страна.
  България е една страна, където плътността на населението не е толкова голяма – има и пустеещи територии, има и чудесни места, където може да се развива тази енергетика. Енергията е около нас, ние просто не съумяваме да я използваме. Вода газим – жадни ходим, казано с една дума.
  Наистина следваше да се даде знак на чуждите, а и на собствените инвеститори, за да започне да се работи по тази материя. Ние имаме ангажимент за развитието на тези възобновяеми енергийни източници. Но, не е само ангажиментът. Това е едно наистина национално богатство, един национален ресурс и вместо да строим централи с ядрено гориво, където трябва да има и места за съхранение на отпадъците, да изтича значителен финансов ресурс за осигуряване на ядрено гориво, трябва да обърнем внимание на това, че енергията е около нас и можехме да я използваме. За съжаление, това мое предложение беше отхвърлено в комисията.
  Също искам да споделя, че примерно една Англия обяви 2002 г. за Година на възобновяемите енергоносители. Там общо през 2010 г. ще се добиват от възобновяеми източници 22% от енергията. Това важи и за целия Европейски съюз. Явно България не прави никаква стъпка в тази насока. Затова беше и моето предложение, но в комисията нямаше нагласа то да бъде подкрепено.
  Когато се състоя дебатът за първо четене, аз тогава поставих доста въпроси по отношение на непълнотите в закона. Радвам се, че някои от моите предложения бяха приети, както и предложения на господин Близнаков и на други народни представители. Но по отношение на възобновяемите източници нищо не се направи. Дори и да се приеме предложението, законът остава непълен, тъй като няма съответната материя по-нататък, която да урежда този въпрос.
  Господин председател, казвам ги тези неща, за да обърна внимание на Народното събрание, че трябва да се работи в тази насока, но официално оттеглям предложението си. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Мазнев.
  Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по чл. 1? Няма.
  Гласуваме чл. 1 по предложение на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 81 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 9.
  Член 1 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: "Чл. 2. Законът има за цел насърчаване на енергийната ефективност чрез система от мерки и дейности на национално, отраслово, областно и общинско равнище като основен фактор за повишаване конкурентоспособността на икономиката, сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната среда."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по този текст? Няма.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 70 народни представители: за 62, против няма, въздържали се 8.
  Член 2 е приет.

  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: “Глава втора – Държавно управление. Раздел I – Органи на управление”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на главата и раздела.
  “Чл. 3. (1) Държавната политика по повишаване на енергийната ефективност се провежда от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и е съставна част от енергийната политика на страната.
  (2) Мерките и дейностите по повишаване на енергийната ефективност се осъществяват от изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност, наричана по-нататък “агенцията”, съвместно с централните и териториалните органи на изпълнителната власт и другите държавни органи.”
  Има предложение на народния представител Стефан Мазнев – в чл. 3, ал. 1 изразът “министърът на енергетиката и енергийните ресурси” да се замени със “съответния ресорен заместник министър-председател”.
  Комисията не подкрепя предложението на народния представител Стефан Мазнев.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по този текст?
  Виждам, че господин Мазнев иска да вземе отношение – вероятно по своето предложение или да го оттегли.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС): Както кажете.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Препоръчвам Ви да го оттеглите, но както решите Вие.
  СТЕФАН МАЗНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин министър! Моето предложение е свързано с това, а то е по-подробно казано по-нататък в текстовете, в чл. 5, че тази агенция е напълно подчинена на министъра на енергетиката. Мисля, че ако искаме да развием енергийна ефективност, тя да бъде независима и да се развива така, че да няма вмешателство в нейната дейност, трябваше да има същия статут, с какъвто статут са Държавната комисия по енергийно регулиране и Агенцията по ядрено регулиране – независими органи, които наистина си гледат работата. За съжаление в този случай виждаме едно желание на министерството да администрира агенцията. Според мен това са остатъци от манталитета от времето на социализма.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Ех, този социализъм.
  СТЕФАН МАЗНЕВ: Не го защитавай, госпожо Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Ех, все този социализъм. Националната ви конференция е другиден. (Смях в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Оставете социализма. Кажете каквото имате да казвате.
  СТЕФАН МАЗНЕВ: Това, което искам да кажа, е, че министърът отговаря за някои енергийни предприятия, които са производители на електроенергия. От друга страна този закон и тази агенция следва да предприемат мероприятия по отношение на енергийната ефективност. За да не се стигне до противоречие, съм направил това предложение, господин председател – за независимост на агенцията от министерството, като неин началник бъде съответният ресорен заместник министър-председател. Така че поддържам предложението си за по-добра работа на агенцията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Други изказвания по чл. 3?
  Заповядайте, господин Аталай.
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин председателю. Аз няма да се изказвам за социализма.
  Уважаеми господин Мазнев, от Вашето изказване разбрах, че тази агенция е независима и би трябвало да е независима и от министъра, и от политиката, която води това правителство. Тогава пред кого ще се отчита тази агенция и с кого ще въведем нормите и стандартите на енергийната ефективност? Явно е, че Вие все още сте с убеждението, че министрите не са онези, които носят отговорността и такъв човек трябва да бъде съответният заместник министър-председател. Учудвам се защо не сте предложили това да бъде и премиерът.
  Колеги, Държавната агенция е подчинена на Министерството на енергетиката и би трябвало точно министърът на енергетиката и енергийните ресурси да носи отговорността във връзка с въвеждането на нормите и стандартите за енергийната ефективност. Не можем да излезем извън политиката, извън рамките на отговорностите, които трябва да носи и министърът на енергетиката във връзка с въвеждането на тези стандарти.
  Апропо, искам да кажа няколко думи и във връзка с първото Ви предложение, което оттеглихте с ясното съзнание, че знаете, че текст за възобновяемите енергийни източници има в Закона за енергетиката, а не в Закона за енергийната ефективност. Наистина не е понятно защо би трябвало да бъде въведен терминът “възобновяеми енергийни източници” точно в този закон, когато говорим за енергийна ефективност.
  Бих предложил, а и по-добре беше, господин Мазнев, да бяхте си оттеглили предложението, но смятам, че залата ще свърши съответната работа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря, господин Аталай.
  Господин Мазнев, имате право на реплика.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС): Господин Аталай, ако Вашата логика е права, тогава подчинете Държавната комисия по енергийно регулиране на министъра и Агенцията по ядрено регулиране – също на министъра. Тогава ще призная, че Вашата логика е правилна.
  Вие въобще не сте обърнал внимание за какво става въпрос в моето предложение. Правите изказване, без да четете текста. Ето Ви заповед, подписана от Симеон Сакскобургготски от 18 юли 2003 г., където разпределя кой от заместник министър-председателите за каква комисия отговаря. Тук е написано, че Държавната комисия по енергийно регулиране и Агенцията по ядрено регулиране са към заместник министър-председателя и министъра на транспорта Николай Василев. Точно за това говоря в моето предложение – да има независимост на тези агенции.
  А по отношение на текстовете в Закона за енергетиката – аз казах това преди малко – има пет пожелателни члена. Затова следваше да се даде добър знак за инвеститорите, защото България наистина пилее енергия, след като не развива в добри темпове производството на енергия от възобновяеми източници. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Аталай, имате думата за дуплика.
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Господин Мазнев, аз винаги внимателно и старателно чета Вашите предложения. Те в основата си са или да отпаднат текстове, или предлагате нещо, с което да се промени цялостна философия на закона. Те не са градивни. Те не могат да бъдат приети и да се асимилират, без да бъдат прочетени.
  Всъщност относно Държавната агенция, че министър-председателят е разписал за съответните държавни агенции кои вицепремиери би трябвало да отговарят, не ми е удобно поне на Вас като бивш областен управител да Ви разяснявам вертикалната йерархия и отговорностите в тази страна.
  Относно първото предложение, което направихте – за възобновяемите енергийни източници, пак Ви моля от трибуната – нека да не се опитвате да правите така, че на всеки член, на всяка дума, на всяко изречение, без да обмисляте дали трябва да вземете отношение по този текст, да излизате на тази трибуна само с цел да бавите приемането на този закон, защото работата на това Народно събрание е много сериозна. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата за изказване на господин Веселин Близнаков.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: Във връзка с дебата по този член бих искал да кажа, уважаеми колеги, че вниманието, което отделяме на енергийната ефективност и на възобновяемите енергийни източници, е заложено в Закона за енергетиката, който ние приехме.

  Има отделено специално място на възобновяемите енергийни източници. А по отношение на енергийната ефективност ние сме свидетели на нов закон, който днес разискваме - Закона за енергийната ефективност.
  Защо е необходим този закон и защо агенцията трябва да бъде изпълнителна в рамките на министерството? Ние променихме статута на Агенцията по енергетика и я превърнахме в Министерство на енергетиката и енергийните ресурси. Агенцията за енергийна ефективност стана част от това министерство. Приемаме Закон за енергийната ефективност. И всичко това – за да подобрим енергийната ефективност в страната, защото, от една страна, енергетиката е приоритет за нас в политиката, която водим, и, второ, ние не можем да останем безучастни към мястото, което заема България в Европа. В момента България е на последно място по ефективно използване на енергията. Затова е този закон и затова е променен статутът на агенцията. Затова министърът на енергетиката и енергийните ресурси трябва пряко да отговаря за нейната дейност. Това е част от политиката и той като член на кабинета трябва пряко да отговаря. Затова аз поддържам внесеното предложение, което се съдържа в закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има думата народният представител Стефан Мазнев за реплика.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС): Аз благодаря на господин Близнаков, че изложи тези мотиви. Точно във връзка с тях, господин Близнаков, за подобряване въобще на работата и методиките по енергийната ефективност – точно затова предлагам независима агенция. Няма никакво противоречие. Но пак ви казвам, Законът за енергетиката има четири пожелателни члена. Те не вършат работа.
  На господин Аталай просто нямах възможност да му направя реплика. А това, че говорите с ирония, означава, че нямате аргументи, господин Аталай.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Мазнев! Господин Мазнев, много Ви моля, правите реплика!
  СТЕФАН МАЗНЕВ: Защото по време на нашето управление агенцията беше независима. Това не са глупости! И говорете, както трябва да говори един народен представител тук, от тази трибуна, а не в кръчмата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: По-спокойно, по-спокойно!
  Имате право на дуплика.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: Няма да губя много пленарно време, но, господин Мазнев, само искам да кажа, че смятаме, че организацията, която в момента е създадена, и тази институционалност е оптимална и дейността във връзка с енергийната ефективност тепърва следва да я оценяваме в бъдеще. И аз мисля, че след приемането на Закона за енергийната ефективност и създаването на фонда ние ще сме свидетели на една нова енергийна политика в страната по отношение на ефективното използване на енергията в Република България.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министър Ковачев.
  МИНИСТЪР МИЛКО КОВАЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Несъмнено, дебатът е важен и затова си позволих да отнема част от парламентарното време за едно кратко изложение по повдигнатия въпрос.
  Първо, искам да кажа, че съгласно указанията за структурите, прилагащи правото на Европейската общност, издадени в 2000 г. от Европейската комисия, които ще Ви предоставя, господин Мазнев, в никакъв случай не трябва да бъркате регулаторните органи, като Агенцията за ядрено регулиране и Държавната комисия по енергийно регулиране, с орган, който провежда политика, а именно Министерството на енергетиката и енергийните ресурси и Изпълнителна агенция “Енергийна ефективност”. Това бих искал да стане съвсем ясно на народните представители.
  Второто нещо, господин Мазнев. В предходния закон, приет от предходното Народно събрание по време на управлението на ОДС, имаше една независима агенция – Държавна агенция по енергийна ефективност, но резултатите бяха плачевни. В този смисъл не мястото на органа е важно, а неговата дейност.
  Мога да Ви кажа, че в последните две години имаме намаление на енергоинтензивността на брутния продукт с около 5% общо, което идва от намаление на разходите при производство, при пренос, при разпределение и при крайно потребление на енергия. Това са факти, които с удоволствие ще споделя и с парламентарната комисия в рамките на докладването на резултатите от 2003 г.
  И още нещо. Тъй като тук се повдигна въпросът за преди и сега, още по-рано във времето съществуваше една организация, която се наричаше “Промишлена енергетика”, и тогава също резултатите в областта на енергийната ефективност не бяха особено обнадеждаващи. В този смисъл аз отново повтарям, че философията на енергийната политика е интегрална от производството до крайното потребление и затова благодаря за подкрепата този орган - Изпълнителна агенция “Енергийна ефективност”, като част от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси и като орган по провеждане на цялостната интегрална енергийна политика, да бъде подкрепен в рамките и на Закона за енергийна ефективност. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Има ли още народни представители, които желаят да вземат отношение по чл. 3? Няма.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Стефан Мазнев за чл. 3, ал. 1 в редакцията, която той предлага и която председателят на комисията докладва тук пред нас.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 100 народни представители: за 25, против 65, въздържали се 10.
  Предложението на народния представител Стефан Мазнев не се приема.
  Поставям на гласуване чл. 3, алинеи 1 и 2 така, както беше докладвано тук и се поддържа от комисията, включително наименованието на Глава втора - “Държавно управление”, и раздел I – “Органи на управление”.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 92 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 8.
  Член 3 е приет.
  Господин председател на комисията, предлагам да докладвате чл. 4, за да разберем преди почивката какво право има министърът на енергетиката и енергийните ресурси.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: Благодаря, господин председател.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 4:
  “Чл. 4. (1) Министърът на енергетиката и енергийните ресурси:
  1. внася за приемане от Министерския съвет по предложение на изпълнителния директор на агенцията националните дългосрочни и краткосрочни програми за енергийна ефективност и контролира изпълнението им;
  2. издава подзаконовите нормативни актове, отнасящи се до енергийната ефективност, предвидени в този закон;
  3. осъществява взаимодействие с другите държавни органи по отношение на провеждането на държавната политика по повишаване на енергийната ефективност;
  4. организира подготовката на мерки за хармонизиране на българското с европейското законодателство в областта на енергийната ефективност;
  5. осъществява международното сътрудничество на Република България в областта на енергийната ефективност;
  6. осъществява и други правомощия в областта на енергийната ефективност, възложени му с други нормативни актове.
  (2) Министърът на енергетиката и енергийните ресурси може да възложи изпълнението на програмите и мерките по чл. 4, ал. 2, т. 9 от Закона за енергетиката, обн. в “Държавен вестник”, бр. 107 от 2003 г., включително и създаване, поддържане на информационна система и популяризиране на мерките по използване на възобновяеми енергийни източници, на изпълнителния директор на агенцията.”

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по чл. 4? Няма.
  Моля, гласувайте чл. 4, както беше докладван от председателя на комисията.
  Гласували 89 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 4.
  Член 4 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: По чл. 5 има предложение от народния представител Стефан Мазнев: в чл. 5 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Изпълнителният директор на агенцията се назначава от министър-председателя, съгласувано с министъра на енергетиката и енергийните ресурси.”
  Комисията не подкрепя предложението на народния представител Стефан Мазнев.
  Има предложение на народния представител Веселин Близнаков, което е подкрепено от комисията.
  Има предложение от народния представител Рамадан Аталай, което също се подкрепя.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 5:
  “Чл. 5. (1) Изпълнителният директор на агенцията се назначава от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, съгласувано с министър-председателя.
  (2) Изпълнителният директор:
  1. ръководи, управлява и представлява агенцията;
  2. изготвя и представя за одобряване от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, наблюдава и координира националните дългосрочни и краткосрочни програми по чл. 10, както и целевите програми по чл. 11;
  3. представя ежегодно на министъра на енергетиката и енергийните ресурси отчет за изпълнението на националните дългосрочни програми и отчет за изпълнението на краткосрочната програма;
  4. организира изпълнението на проекти и мерки по дългосрочните и краткосрочните национални програми по енергийна ефективност;
  5. одобрява изпълнението на проекти за развитие на енергийната ефективност;
  6. осъществява контрол в предвидените от закона случаи;
  7. организира и участва в разработването на проекти на подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност;
  8. предлага разработването и усъвършенстването на стандарти в областта на енергийната ефективност с цел хармонизирането им с европейските норми и стимулиране повишаването на енергийната ефективност при потребителите на енергия;
  9. взаимодейства с централните и териториалните органи на изпълнителната власт и другите държавни органи, със сдружения на работодатели, с браншови организации, сдружения на потребители и с неправителствени организации по провеждането на политиката по енергийна ефективност;
  10. организира създаването и поддържането на национална информационна система за състоянието на енергийната ефективност;
  11. разработва указания за създаването и поддържането на информационни системи за състоянието на енергийната ефективност при централните и териториалните органи на изпълнителната власт;
  12. организира създаването и актуализирането на публичните регистри по чл. 16 и чл. 18, както и издаването на удостоверенията на лицата, отговарящи на изискванията по чл. 16, ал. 4 и чл. 18, ал. 1;
  13. организира оказването на експертно съдействие на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и другите държавни органи при изпълнението на функциите им по този закон;
  14. организира популяризиране на мерките по енергийна ефективност;
  15. организира създаването и поддържането на списък на обектите, които следва да бъдат привеждани в съответствие с изискванията за енергийна ефективност;
  16. съдейства за развитието на обучение по енергийна ефективност;
  17. изпълнява и други правомощия, възложени му с други нормативни актове.”
  Комисията предлага навсякъде в закона текстът “възобновяеми енергийни източници” да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви за доклада.
  Сега е 10 часа 59 минути и 30 секунди, затова ще дам почивка и разискванията по чл. 5 ще бъдат в 11,30 ч.
  Почивка от 30 минути. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието.
  От името на парламентарна група – господин Михаил Миков. Заповядайте.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Сделката за Българската телекомуникационна компания е отново в центъра на общественото внимание. И отново със скандал, отново заради политика и действия на правителството, които пренебрегват националните интереси и интересите на работниците от Телекома.
  Ние от Коалиция за България винаги сме имали ясна позиция по приватизацията на Българската телекомуникационна компания и тя е била, че не може най-печелившото и модерно българско предприятие, структуроопределящо за икономиката на България в ХХІ век, да бъде продадено под реалната оценка на материалните активи и размера на вложените инвестиции през последните години. При осигуряване на гаранции за социалната цена на тази приватизация както по отношение на съдбата на висококвалифицираните специалисти от този сектор, така и по отношение на достъпността на услугите от гражданите и в най-отдалечените места и региони на страната.
  Когато се обсъждаше стратегията за приватизация на Българската телекомуникационна компания, опасенията на опозицията бяха подминати с политическо високомерие. И през юли, и през октомври 2002 г. ние от тази трибуна предупреждавахме, че стратегията за приватизация на Българската телекомуникационна компания не осигурява прозрачност на сделката, защита на националния интерес и социалните права на работниците.
  През март 2003 г. вие от управляващото мнозинство с политически мотиви отхвърлихте проекта за решение, внесен от опозицията, който целеше приватизация на БТК, която държи сметка за националните интереси, за интересите на работещите в БТК, за интересите на потребителите на услуги на БТК, за интересите на всички български граждани. Но и днес правителството не отговаря на поставените в последните две години въпроси около тази сделка. Какво става с дивидента от 240 млн. за 2003 г. и защо трябва да се подари на купувача? Защо вместо програма за алтернативна заетост се предлага програма за доброволно напускане, а на тези около 4000 души, които ще бъдат съкратени до м. юни т.г., се предлагат еднократни помощи, микрокредитиране и преквалификация? Може би правителството приема 4000 специалисти от БТК да станат пчелари или земеделци или е по-добре за България те да останат в авангарда на високите технологии? Какво се случва с колективния трудов договор, така трудно сключен от синдикати и работници въпреки съпротивата на правителството? Какво става с него след тази приватизация?
  И най-страшният въпрос: кои са мотивите, за да се сключи такава неизгодна сделка, напук на разумните предложения на опозиция, синдикати и граждани?
  Всъщност отговорът на този въпрос е ясен. Днешното управление живее с чувството, че няма да носи отговорност и в България никой за нищо никога не отговаря. Днес българските министри не зачитат националните интереси и търсят юридически оправдания вместо ясна воля и действия на отговорно българско правителство.
  Нима и промените в Закона за приватизация не бяха извършени, за да се ощети националният интерес? Иначе защо днес Надзорния съвет на Агенцията за приватизация не разгледа отново съществено променените параметри на сделката? Явно няма политическа воля за това. За да може в министерските кабинети на четири очи да се договарят условия, ощетяващи страната с милиони и изхвърлящи на улицата хиляди – подход, доказал своите пагубни последствия и при “Кремиковци”, и при “Химко”, и при “Балкан”, и при много други. Или той ще се приложи и в енергетиката?
  Днес правителството трябва да даде пример за отговорност и мъжество, да намери сила да спре порочния модел на приватизация, в който единствените промени са свързани с адвокатските кантори, посредниците и офшорите. Всъщност и с имената на министрите, замесени в скандалите. И ограбването на България да спре! България иска днес това от нас! Благодаря ви. (Ръкопляскания в КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Миков.
  За процедурно предложение - господин Близнаков, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: Благодаря, госпожо председател. Правя процедурно предложение в залата да бъде допуснат заместник-министърът на енергетиката и енергийните ресурси господин Илко Йоцов.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля да гласувате процедурното предложение.
  Гласували 96 народни представители: за 87, против 6, въздържали се 3.
  Процедурното предложение е прието.
  Имате думата за изказвания. Господин Мазнев, Вие имате предложение, ще вземете ли думата?
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС, от място): Оттеглям предложението си.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Други желаещи за изказвания? Няма.
  Моля гласувайте чл. 5 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 94 народни представители: за 78, против 8, въздържали се 8.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ:
  “Чл. 6. (1) При осъществяването на функциите си изпълнителният директор се подпомага от агенцията.
  (2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище София и има статут на Изпълнителна агенция към министъра на енергетиката и енергийните ресурси.
  (3) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
  (4) Агенцията е администратор на приходите от:
  1. субсидия от републиканския бюджет;
  2. приходи от собствена дейност;
  3. дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
  4. международни програми и споразумения;
  5. други приходи, определени с нормативен акт.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Изказвания по чл. 6? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме чл. 6 в текста на вносителя, подкрепен от комисията, както и предложението на комисията навсякъде в закона текстът “възобновяеми енергийни източници” да отпадне.
  Гласували 88 народни представители: за 77, против 5, въздържали се 7.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: "Чл. 7. Министрите разработват и осъществяват програми по енергийна ефективност в съответния отрасъл."
  Предложение на народния представител Стефан Мазнев – чл. 7 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението на народния представител Стефан Мазнев.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата за изказване, господин Мазнев.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа, аз предложих този текст да отпадне, тъй като според мен това е една напълно излишна норма, която само обременява текста в закона. От една страна, аз искам да попитам, примерно министъра по европейските въпроси или министъра без портфейл какви програми по енергийна ефективност биха могли да осъществят? Това, първо.
  Второ, госпожо председател, ще Ви помоля да отгърнете на чл. 11, където в ал. 1 е казано, че централните органи на изпълнителната власт, областните управители и другите държавни органи съставят всяка година целеви годишни програми за осъществяване на мерки по енергийна ефективност и ги предоставят за обобщаване от изпълнителния директор на агенцията.
  Това е една много ясна и конкретна норма и затова аз съм предложил да остане, а не да отпадне, както чл. 7.
  Алинея 2 на същия чл. 11 казва: "Средствата за изпълнението на програмите по ал. 1 се предвиждат в републиканския бюджет."
  Аз си мисля, че или този, който е писал чл. 7, не е чел чл. 11, или този, който е писал чл. 11, не е чел чл. 7. Това е един талаш в закона. Знам, госпожо председател, че Вие сте един компетентен юрист и затова апелирам за Вашето внимание и мнение заслужава ли си един такъв дублиращ текст, най-малкото напълно безсмислен, да остане в този закон. Затова предлагам да отпадне. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Мазнев.
  Господин Близнаков, Вие имате ли някакви съображения?
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: Благодаря, госпожо председател.
  Аз искам само да изкажа едно съображение. Всички органи на централната и на местната изпълнителна власт следва да бъдат включени в процеса по повишаване на енергийната ефективност и затова този текст е оставен. Затова е неприемливо да приемем предложението на господин Мазнев. Това е съображението, господин Мазнев. Ние го дискутирахме в комисията и мисля, че трябва да остане.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Други изказвания по този текст? Няма желаещи.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Мазнев за отпадане на чл. 7 от законопроекта, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 92 народни представители: за 43, против 47, въздържали се 2.
  Предложението не се приема.
  Заповядайте за процедурно предложение за прегласуване, господин Мазнев.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС): Господин Близнаков, напълно съм съгласен с Вашите аргументи, затова в моето изказване споменах, че чл. 11 от закона напълно урежда тази материя. Вие сам преди почивката казахте, че този закон би следвало да бъде един нормативен акт, който наистина да се старае енергийната ефективност в България да се развива по най-добрия начин. Не искам да използвам крайни думи, но това е абсолютно дублиращ текст на чл. 11, при това толкова пожелателен. Член 11 е много ясен, точен и конкретен. Става въпрос за средства от републиканския бюджет, става въпрос за периода всяка година и т.н. Може би, защото аз съм предложил този текст, затова не желаете да отпадне.
  Затова, госпожо председател, моля Ви за прегласуване. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на прегласуване предложението на господин Мазнев чл. 7 да отпадне.
  Гласували 133 народни представители: за 63, против 70, въздържали се няма.
  Предложението не се подкрепя.
  По моему, само седем човека, господин Мазнев, и втория път са против Вашето разумно предложение.
  Подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 7.
  Гласували 85 народни представители: за 54, против 26, въздържали се 5.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: За чл. 8 комисията предлага следната подобрена редакция:
  "Чл. 8. Областните управители организират разработването и изпълнението на областни програми по енергийна ефективност и осъществяват взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация."
  По чл. 9 има две предложения на господин Аталай, които са подкрепени от комисията.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 9:
  "Чл. 9. (1) Общинските съвети приемат програми за енергийна ефективност по чл. 10, ал. 4 и 5, както и за:
  1. рехабилитация на сградния фонд, административните и стопанските сгради на територията на общината с цел осъществяване на мерки по енергийна ефективност;
  2. въвеждане на енергоспестяващи уредби за външно осветление на населените места и в обществените сгради;
  3. други мерки за повишаване на енергийната ефективност.
  (2) Кметовете организират и изпълняват мерките, предвидени в общинските програми за енергийна ефективност, като предвиждат целеви средства за реализацията им в бюджетите си."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли желаещи за изказвания по тези два текста? Няма желаещи.
  Подлагам на гласуване чл. 8 и 9 в редакция на комисията.
  Гласували 96 народни представители: за 79, против 9, въздържали се 8.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: "Раздел II – "Програми по енергийна ефективност"."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на раздела.
  По чл. 10 има няколко предложения.
  Предложение на народния представител Стефан Мазнев – чл. 10, ал. 6 да се измени така:
  "(6) Националните дългосрочни и краткосрочни програми се внасят за приемане в Министерския съвет от съответния ресорен заместник министър-председател по предложение на изпълнителния директор на агенцията до една година от влизането на закона в сила."
  Комисията не подкрепя предложението на народния представител Стефан Мазнев.
  Още едно предложение на народния представител Стефан Мазнев – в чл. 10, ал. 7 срокът "до една година" се изменя "до шест месеца".
  Забележете, комисията подкрепя предложението на господин Стефан Мазнев. Не сте прав, господин Мазнев, като казвате, че не приемаме предложенията Ви.
  Предложение на народния представител Рамадан Аталай, което е прието.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 10:
  "Чл. 10. (1) Държавната политика по повишаване на енергийната ефективност се осъществява въз основа на национални дългосрочни и краткосрочни програми, приети от Министерския съвет.
  (2) Програмите съдържат целите, мерките по енергийна ефективност, дейностите на изпълнителната власт, източниците на финансиране, сроковете за изпълнение, индикаторите за постигане на резултатите, както и други необходими данни.
  (3) Националните дългосрочни програми представляват обща концепция за развитието на енергийната ефективност с набелязване на дългосрочните цели и средства за постигането й и се разработват от агенцията.
  (4) Националните краткосрочни програми се съставят от агенцията въз основа на националната дългосрочна програма и програмите, изготвени на отраслово, областно и общинско равнище.
  (5) Отрасловите, областните и общинските програми се разработват и осъществяват от централните и териториалните органи на изпълнителната власт и се представят в агенцията.

  (6) Националните дългосрочни и краткосрочни програми се внасят за приемане в Министерския съвет от министъра на енергетиката и енергийните ресурси по предложение на изпълнителния директор на агенцията до една година от влизане в сила на закона.
  (7) Програмите по ал. 5 се представят в агенцията до шест месеца от влизането в сила на закона.
  (8) Агенцията огласява публично държавната политика за енергийна ефективност в издаван от нея бюлетин, както и по друг подходящ начин.
  (9) Бюлетинът се издава ежегодно и се публикува и на страницата на агенцията в интернет.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказвания.
  Господин Мазнев оттегля предложението си. Благодаря.
  В такъв случай, господин Близнаков, моля Ви да представите и чл. 11.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ:
  “Чл. 11. (1) Централните органи на изпълнителната власт, областните управители и другите държавни органи съставят всяка година целеви годишни програми за осъществяване на мерки по енергийна ефективност и ги предоставят за обобщаване от изпълнителния директор на агенцията.
  (2) Средствата за изпълнението на програмите по ал. 1 се предвиждат в републиканския бюджет.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Близнаков.
  Имате думата за изказвания по този текст. Няма желаещи.
  Моля, гласувайте наименованието на Раздел II и членове 10 и 11 в редакцията на комисията.
  Гласували 84 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 3.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: “Глава трета – Мерки за енергийна ефективност”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на главата.
  “Раздел I – Енергиен мениджмънт”.
  Има предложение на господин Аталай, което по принцип е прието.
  Комисията предлага заглавието на Раздел I да бъде както следва:
  “Раздел I – Управление на енергийната ефективност”, както и навсякъде в текста на закона текстът “енергиен мениджмънт” да бъде заменен с текста “управление на енергийната ефективност”.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 12:
  “Чл. 12. Енергийните потребители, подлежащи на обследване по реда на чл. 17, са длъжни да извършват управление на енергийната ефективност, като:
  “1. изготвят периодично най-малко веднъж в годината анализи за общото и специфичното потребление на горива и енергия;
  2. изготвят програми за оптимизиране ефективността на енергийното потребление;
  3. осъществяват всички мерки за енергоспестяване, предвидени в програмите по т. 2.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли изказвания по тези два текста? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте наименованието на Глава трета и на Раздел I и навсякъде в закона текстът “енергиен мениджмънт” да бъде заменен с “управление на енергийната ефективност” и чл. 12 в редакцията, предложена от комисията.
  Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: “Раздел II – Оценки, сертифициране, обследвания, енергоефективни услуги”.
  Комисията предлага заглавието на раздела да бъде: “Оценяване, сертифициране, обследвания, енергоефективни услуги”, както и навсякъде в главата думата “оценка” да се замени с думата “оценяване”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13:
  “Чл. 13. Енергоефективната дейност се осъществява чрез извършване на енергоефективни услуги.”
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 14:
  “Чл. 14. За установяване разходите на енергия и за съответствието с изискванията за енергийна ефективност на инвестиционните проекти за изграждане, реконструкция и модернизация на обекти, както и на обекти в експлоатация, се извършват оценявания и обследвания за енергийна ефективност.”
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 15:
  “Чл. 15. (1) Всеки проект за изграждане, реконструкция и модернизация на обекти подлежи на оценяване за енергийна ефективност като част от оценката за съответствие със съществените изисквания към строежите, извършвана при условията и по реда на Закона за устройство на територията.
  (2) Оценяването на проектите по ал. 1 се извършва в съответствие с изискванията за техническите правила и норми за годишно потребление на енергия на различните видове обекти, определени с Наредба за енергийните характеристики на обектите на министъра на енергетиката и енергийните ресурси и министъра на регионалното развитие и благоустройството.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли изказвания по тези три текста? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте наименованието на Раздел II, членове 13, 14 и 15 в редакцията на комисията.
  Гласували 90 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 2.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: По чл. 16 има единадесет предложения на народния представител Веселин Близнаков, които са приети.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 16:
  “Чл. 16. (1) Всяка сграда може да бъде сертифицирана по реда на Наредба за сертифициране на сградите на министъра на енергетиката и енергийните ресурси и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  (2) Всеки обект – държавна или общинска собственост в експлоатация, с обща полезна площ над 1000 кв.м подлежи на сертифициране. Сертификатът се издава за срок до 10 години и се поставя на видно място.
  (3) Изискванията по чл. 15, ал. 2 могат да не се прилагат към следните категории сгради:
  1. паметници на културата, когато не се използват със стопанска цел;
  2. обекти – молитвени домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;
  3. временни сгради с планирано време за използване до две години;
  4. стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;
  5. жилищни сгради, които се използват до четири месеца годишно;
  6. единични сгради с обща полезна площ до 50 кв.м.
  (4) Сертифицирането по ал. 1 се извършва от физически или юридически лица, които:
  1. са регистрирани по Търговския закон;
  2. са акредитирани от националния орган по акредитация;
  3. разполагат с необходимите технически средства;
  4. разполагат с необходимия персонал – физически лица, които имат:
  а) завършено висше техническо образование и не по-малко от три години стаж по специалността или завършено средно техническо образование и не по-малко от шест години стаж по специалността;
  б) завършен курс по обучение за сертифициране на сгради.
  5. не са участвали, включително наетият персонал, при проектирането, изграждането и експлоатацията на сградите, които подлежат на сертифициране.
  (5) Агенцията вписва в публичен регистър лицата по ал. 4 по тяхна писмена молба, като обстоятелствата по т. 1, 2 и 4 се установяват със съответния документ, а обстоятелствата по точки 3 и 5 – с декларация.
  (6) Агенцията издава на вписаните в регистъра лица удостоверения срещу заплащане на такса, определена с тарифа…” – ако ми позволите тук една редакционна бележка – вместо “министъра на енергетиката и енергийните ресурси” да бъде “определена с тарифа, приета от Министерския съвет”.
  Това е по смисъла на чл. 1 от Закона за държавните данъци и такси.

  “(7) Агенцията отказва да впише в регистра лицата, които не отговарят на някои от посочените в ал. 4 изисквания.
  (8) Удостоверението за вписване в регистъра или мотивирания писмен отказ се издават от изпълнителния директор на агенцията в 14-дневен срок от датата на постъпването на молбата.
  (9) Удостоверението по ал. 8 има валидност три години.
  (10) Отказите за включване в регистъра са индивидуални административни актове.
  (11) Отказът, както и мълчаливият отказ по ал. 7 подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им или от изтичането на срока по ал. 8.
  (12) Агенцията заличава от регистъра лицата, получили удостоверение с право да извършват сертифициране на сгради:
  1. отпадане на някое от условията по ал. 4;
  2. при представяне на невярна декларация по ал. 4, т. 3 и 5 и/или
  3. нарушения на задълженията по този закон.
  (13) Обстоятелствата, подлежащи на вписване по ал. 1 – 12, редът за вписване в регистъра и за получаване на информация се определят с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата за изказвания по чл. 16. Няма желаещи.
  Моля да гласуваме чл. 16 в редакцията, предложена от комисията.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: Една редакционна добавка към ал. 12: “да извършва сертифициране на сгради при:” и след това следва първо, второ, трето.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Да, да се добави “при” в края на ал. 12 преди изреждането.
  Моля, гласувайте текста.
  Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 17:
  “Чл. 17. (1) На обследване за енергийна ефективност подлежи всеки енергиен потребител, чието годишно потребление на енергия е над границите, определени с наредбата по ал. 2.
  (2) Обследването за енергийна ефективност се извършва при условия и по ред, установени с наредба за обследване за енергийна ефективност на министъра на енергетиката и енергийните ресурси, министъра на икономиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  (3) Обследването за енергийна ефективност има за цел да идентифицира специфични възможности за намаляване на енергийната консумация.
  (4) Обследването за енергийна ефективност установява:
  1. консумацията на енергия;
  2. нивото на технологиите и управлението на енергийното стопанство;
  3. икономията на топлинна енергия и топлосъхранение на обекта;
  4. съответствието със стандартите за енергийна ефективност и изискванията на наредбите по ал. 2 и чл. 15, ал. 2.
  (5) Обследването за енергийна ефективност съдържа данните по ал. 4 заедно с препоръки за подобряване на енергийната ефективност.”
  Към следващия текст – чл. 18, има десет предложения на народния представител Веселин Близнаков, които са приети от комисията.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 18:
  “Чл. 18. (1) Обследванията по чл. 17 се извършват от физически или юридически лица, които:
  1. са регистрирани по търговския закон;
  2. са акредитирани от националния орган по акредитация;
  3. разполагат с необходимите технически средства;
  4. разполагат с необходимия персонал – физически лица, които:
  а) имат завършено висше техническо образование и не по-малко от три години стаж по специалността или завършено средно-техническо образование и не по-малко от шест години стаж по специалността;
  б) имат завършен курс на обучение за обследвания за енергийна ефективност.
  5. не са участвали, включително наетият персонал, при проектирането, изграждането и експлоатацията на обектите, които подлежат на обследване за енергийна ефективност.
  (2) Агенцията вписва в публичния регистър лицата по ал. 1 по тяхна писмена молба, като обстоятелствата по т. 1, 2 и 4 се установяват със съответния документ, а обстоятелствата по т. 3 и 5 – с декларация.
  (3) Агенцията издава на вписаните в регистъра лица удостоверения срещу заплащане на такса, определена с тарифа на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.”
  Тук има редакционна бележка. Вместо “на министъра на енергетиката и енергийните ресурси” да стане “тарифа, приета от Министерския съвет”. По същите съображения, както преди малко бяха изложени.
  “(4) Агенцията отказва да впише в регистъра лицата, които не отговарят на някои от посочените в ал. 1 изисквания.
  (5) Удостоверението за вписване в регистъра или мотивираният писмен отказ се издават от изпълнителния директор на агенцията в 14-дневен срок от датата на постъпване на молбата.
  (6) Удостоверението по ал. 5 има валидност три години.
  (7) Отказите за включване в списъка са индивидуални административни актове.
  (8) Отказът, както и мълчаливият отказ по ал. 5 подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им или съответно от изтичане на срока по ал. 5.
  (9) Агенцията заличава от регистъра лицата, получили удостоверения с право да извършват обследване за енергийна ефективност, при:
  1. отпадане на някое от условията по ал. 1;
  2. представяне на невярна декларация по ал. 1, т. 3 и 5 и/или
  3. при нарушение на задълженията по този закон.
  (10) Обстоятелствата, подлежащи на вписване по ал. 1 – 9, редът за вписване в регистъра и за получаване на информация се определят в наредбата по чл. 16, ал. 13.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли изказвания по тези два текста, защото са големи? След това ще продължим. Няма желаещи.
  Моля да гласуваме членове 17 и 18 в редакция, предложена от комисията.
  Гласували 81 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 2.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 19:
  “Чл. 19. Когато обследване за енергийна ефективност установи нарушение на показатели, определени в подзаконовите нормативни актове по този закон, лицето, извършващо обследването, уведомява агенцията и предоставя документацията, установяваща резултатите от обследването.
  Чл. 20. Енергоефективните услуги, свързани с проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка и/или управление и мониторинг, се осъществяват от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, и се извършват на основата на писмени договори, сключени с енергиен потребител.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Чл. 21. (1) Физическите и юридическите лица по чл. 20, извършващи енергоефективни услуги, могат да сключват и договори, при които инвестициите се възстановяват от реализираните спестявания на енергия. Договорите съдържат:
  1. базисното енергопотребление;
  2. гарантираните икономии и реда за установяването им;
  3. начина на финансиране;
  4. начина на изплащане на възнаграждението.
  (2) Физическите и юридическите лица по чл. 20, извършващи енергоефективни услуги при условията на ал. 1, осигуряват извършването на услугата изцяло или частично със собствени средства или поемат задължение да осигурят финансирането им от трета страна.
  (3) Възнаграждението на физическите и юридическите лица по чл. 20, извършващи енергоефективни услуги при условията на ал. 1, е за сметка на реализираните икономии.
  (4) Физическите и юридическите лица по чл. 20, извършващи енергоефективни услуги при условията на ал. 1, носят финансовия, техническия и търговския риск за изпълнението на проектите за енергийна ефективност.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли изказвания по тези три текста? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте членове 19, 20 и 21, подкрепени от комисията.
  Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържал се 1.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: “Глава четвърта – Организация на дейностите по повишаване на енергийната ефективност”.
  “Раздел I – Фонд “Енергийна ефективност”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на главата и раздела.
  По чл. 22 комисията предлага следната подобрена редакция:
  “Чл. 22. (1) За финансиране на дейностите по повишаване на енергийната ефективност, с изключение на тези по чл. 11, се създава Фонд “Енергийна ефективност”.
  (2) Фонд “Енергийна ефективност”, наричан по-нататък “фонда”, е юридическо лице със седалище София.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Близнаков.
  Има ли изказвания по този текст. Няма желаещи.
  Моля да гласуваме наименованието на главата, раздел I и чл. 22 в редакция на комисията.
  Гласували 78 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 2.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ:
  “Чл. 23. (1) Фондът управлява финансови средства, предоставени за инвестиционни проекти за развитие на енергийната ефективност, съобразно приоритетите, заложени в краткосрочните и дългосрочните програми по енергийна ефективност, приети от Министерския съвет.
  (2) Фондът осъществява своята дейност съгласно този закон, споразуменията с донорите и действащото законодателство и не е част от консолидирания държавен бюджет.”
  Има предложение на народния представител Георги Пирински – в чл. 23, ал. 2 след израза “…и действащото законодателство” да се постави точка, като текстът до края на изречението да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението на народния представител Георги Пирински.
  Има предложение на народния представител Рамадан Аталай – в чл. 23, ал. 1 преди израза “управлява” да се добави изразът “набира и”.
  Комисията не подкрепя предложението на народния представител Рамадан Аталай.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по този текст?
  Заповядайте, господин Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Обръщам се към Вас, госпожо председател, към господин Близнаков и към колегите от комисията с предложение да се въведе в текста това уточнение, което предлагам, най-малкото, да се чуят сериозни мотиви за текста така, както сега е записан в ал. 2 на чл. 23.
  По същество става дума за това Фонд “Енергийна ефективност” все пак да бъде обхванат в консолидирания бюджет на държавата. Както знаем, там има една графа извънбюджетни фондове и средства. Това очевидно е системното място и за този фонд. Няма основание той да бъде изваден от обхвата на консолидираната сметка на държавата. Той няма да е част от държавния бюджет, няма да се подлага на регламентацията на Закона за държавния бюджет, но така или иначе трябва да бъде в сметката на държавните финанси.
  Имаше известна аргументация при първо четене от страна на министъра на енергетиката и енергийните ресурси господин Милко Ковачев, който обоснова, че този фонд има до известна степен по-особен характер, тъй като представлява една по-различна форма на съчетаване на държавното с частното финансиране, донорски приноси и т.н.
  Но все пак, госпожо председател и уважаеми колеги, преценете, че в Преходните и заключителните разпоредби се предвижда фондът да ползва определени данъчни облекчения. Тоест фондът разчита на преференции от общия данъчен режим и ползва отстъпки в рамките на държавния бюджет. Освен това самият фонд се създава със закон, който се приема от Народното събрание. На него му се възлагат задачи и функции, които са част от държавната енергийна политика. В управлението му водещо място имат представителите на държавните органи. Така че независимо от неговата специфика, каквато той има до известна степен, аз не виждам причина той да бъде изключен от обхвата на консолидирания държавен бюджет. Бих помолил най-малкото господин Близнаков да сподели защо е надделяло мнението да не се приема моето предложение.
  При всички случаи обаче бих пледирал пленарната зала да приеме това предложение и текстът да завършва при израза “действащото законодателство”, т.е.: “Фондът осъществява своята дейност съгласно този закон, споразуменията с донорите и действащото законодателство”.
  Споразуменията с донорите са изтъкнати преди действащото законодателство. Смятам, че това е достатъчно и коректно. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Пирински.
  Има думата изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по енергийна ефективност.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Извинете, че отнемам от парламентарното време, но искам да дам някои пояснения защо считаме, че не трябва да бъде премахнат текстът, който регламентира, че фондът не е част от консолидирания държавен бюджет.
  Първо, ние считаме, че фондът трябва да бъде включен в закона, защото той има изключително специален статут. Той наистина не е “нещо като”, а реално е узаконяване на едно публично-частно партньорство в областта на енергийната ефективност.
  Второ, на което искам да обърна внимание, е, че фондът не ползва данъчни преференции, донорите ползват такива. Фондът си работи по закона и за него не са предвидени данъчни преференции. Предвидени са преференции за донорите на фонда, които ще правят дарения за него.
  Единствената връзка на фонда с държавния бюджет е при отразяването на фонда и това е еднократната вноска на държавата от 3 млн. лв., която в крайна сметка е една демонстрация на политическа воля за решаване проблемите в областта на енергийната ефективност. Оттук нататък фондът за енергийна ефективност няма нищо общо с приходно-разходната част на бюджета. Той не финансира дейности, свързани с бюджетни предприятия. За тази цел са предвидени програмите и финансирането по чл. 11 на закона, които вие вече приехте.
  Считаме, че трябва да остане текстът, че фондът не е част от консолидирания държавен бюджет. Това е съгласувано и с Министерството на финансите. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Ерменков.
  Има ли други изказвания по този текст?
  Господин Аталай, заповядайте.
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
  Колеги, аз поддържам своето предложение, дори и заради яснота, защото дейността на фонда според мен в основата си е първо, да набира, и след това да управлява.
  Наистина в чл. 25 след това се описват приходите на фонда. Има изречение, че се набират средства, но не може преди това да не кажем какво прави фондът. Според мен дейността на фонда е първо да набира, след това да управлява и след това да описваме какво набира, както е казано в чл. 25.
  Аз не оттеглям предложението си. Ще помоля залата да ме подкрепи поне за яснота какво трябва да се направи. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За процедурно предложение има думата господин Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): От гледна точка внасяне на нужната яснота, госпожо председател, не мисля, че господин Ерменков беше съвсем точен. В Преходните разпоредби се предвиждат привилегии именно за фонда, господин Ерменков. По Закона за корпоративното облагане, чл. 23, специално се предвижда вписването на Фонд “Енергийна ефективност” като ползващ преференции, а не донорите.
  И другият текст – за сградите – също облагодетелства фонда може би чрез тези, които извършват вноските си, но така или иначе това е облекчение за самия фонд, който получава възможността да ползва такива приноси, такива дарения. Това е привилегия за фонда, не само за донорите.
  Аз не разбирам защо Ви смущава оставането на “консолидирания държавен бюджет”? Има ли някакъв проблем, който да се създава от това? Това е въпросът ми. Благодаря, госпожо председател.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Други изказвания има ли по този текст? Няма.
  Моля да гласуваме предложението на господин Пирински по чл. 23, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 92 народни представители: за 26, против 53, въздържали се 13.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласуваме предложението на господин Аталай, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 87 народни представители: за 21, против 53, въздържали се 13.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласуваме текста на вносителя за чл. 23, подкрепен от комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Гласували 80 народни представители: за 78, против 1, въздържал се 1.
  Текстът е приет.
  Заповядайте, господин Близнаков.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  "Чл. 24. В изпълнение на своите цели фондът основава дейността си на следните принципи:
  1. прозрачност при управлението на средствата;
  2. равнопоставеност на всички кандидатстващи за финансиране от фонда;
  3. партньорство и сътрудничество с физически и юридически лица – търговци по смисъла на Търговския закон, за съвместно финансиране на проекти по енергийна ефективност."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  "Чл. 25. (1) Приходите от фонда се набират от:
  1. дарения от международни финансови институции, международни фондове, български и чуждестранни физически или юридически лица;
  2. финансови приходи, състоящи се от лихви по текущи сметки или банкови депозити на фонда;
  3. заеми или други финансови инструменти с кредитен характер от международни организации и банки, както и от физически лица и/или от юридически лица, регистрирани като търговци, получени изключително за осъществяване целите на фонда;
  4. други постъпления, съответстващи на характера и дейността на фонда.
  (2) Първоначално набраните средства на фонда се съхраняват в търговска банка-депозитар с лиценз за дейност на територията на страната, определена чрез проведен конкурс."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  "Чл. 26. Средствата на фонда се разходват за:
  1. възмездно финансиране на проекти за развитие на енергийната ефективност в България;
  2. гаранционна дейност по кредити от финансово-кредитни институции, отпуснати по проекти за енергийна ефективност;
  3. издръжка на фонда съгласно годишния бюджет за приходите и разходите, одобрен от управителния съвет."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По тези три текста има ли желаещи народни представители да вземат отношение? Не виждам.
  Уважаеми народни представители, поставям на гласуване членове 24, 25 и 26 по вносителя, подкрепени от комисията.
  Гласували 88 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 6.
  Приети са.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: По чл. 27 има четири предложения на господин Стефан Мазнев:
  "Чл. 27, ал. 1, т. 4 се изменя така:
  "4. четирима представители, определени с решение на Народното събрание."
  Комисията не подкрепя предложението на господин Стефан Мазнев.
  Следващото предложение на господин Мазнев е:
  "Чл. 27, ал. 7 да отпадне."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Следващото предложение на господин Мазнев е:
  "Чл. 27, ал. 8 да отпадне."
  Комисията не подкрепя предложението.
  И едно предложение на господин Стефан Мазнев:
  "Чл. 27, ал. 9 да отпадне."
  Комисията подкрепя предложението на господин Стефан Мазнев.
  Има пет предложения на народния представител Веселин Близнаков, които са приети от комисията.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 27:
  "Чл. 27. (1) Фондът се управлява от управителен съвет, състоящ се от седем членове, както следва:
  1. представител на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, определен от министъра на енергетиката и енергийните ресурси;
  2. представител на Министерството на околната среда и водите, определен от министъра на околната среда и водите;
  3. изпълнителния директор на агенцията;
  4. четирима представители на физически лица и/или на юридически лица – търговци по смисъла на Търговския закон, или на юридически лица с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с необходимия професионален опит.
  (2) Мандатът на членовете на управителния съвет е две години.
  (3) Председателят на управителния съвет се избира измежду членовете на управителния съвет за срок една година.
  (4) Всеки член на управителния съвет, избран за негов председател, довършва започнатия си мандат от две години след освобождаването му от длъжността председател.
  (5) Представителите по ал. 1, т. 4 се избират от събранието на физическите лица и/или на юридическите лица – търговци по смисъла на Търговския закон, или на юридическите лица с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
  (6) Събранието на физическите лица и/или на юридическите лица – търговци по смисъла на Търговския закон, или на юридическите лица с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се свиква на всеки две години.
  (7) На събранието по ал. 5 могат да участват и да предлагат за избор членове на управителния съвет сдружения на общини, търговски и стопански камари, асоциации на търговски банки, както и други заинтересовани лица.
  (8) Член на управителния съвет не може да бъде физическо лице, както и представител на юридическо лице, което е:
  1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
  2. съпруг или роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен включително с друг член на управителния съвет на фонда;
  3. по служебно правоотношение или по трудов договор в администрацията, с изключение на лицата по чл. 27, ал. 1, точки от 1 до 3."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Имате думата, уважаеми народни представители.
  Господин Стефан Мазнев. Заповядайте.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Най-напред искам да благодаря, че се възприе ал. 9 да отпадне, защото тук имаше известно противоречие, господин председател. Член 27, ал. 1, т. 4 казва, че от физическите лица трябва има четирима представители, а ал. 9 казва, че трябва да бъде само един представител. Това е добре, че се възприе. За съжаление, не се възприе моята идея да отпадне чл. 7, който напълно повтаряше чл. 11. Благодаря на госпожа Касабова, че тя официално подкрепи моето предложение.


  Искам да обърна внимание, че предложението ми по чл. 27, ал. 1, т. 4 е четиримата представители да бъдат определени с решение на Народното събрание. Господин председател, искам да Ви обърна внимание, че в чл. 1 от този законопроект е казано: “Този закон урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика…”. Как ще се провежда тази държавна политика, след като представителите на държавата по смисъла на текстовете на вносителя са само трима? Останалите са четири физически или юридически лица, както е записано.
  На второ място, не е ясно как ще се подбират тези лица. За мен това е важен проблем. В България има над 7 млн. физически лица, десетки и стотици хиляди юридически лица. Въпросът е как ще се свика това общо събрание на тези физически или юридически лица по смисъла на Търговския закон. Ако е на някакъв квотен принцип, то защо това не беше записано тук, в закона? Референдум ли ще свикваме за Управителния съвет на фонда?
  Както е възприета практиката на Народното събрание по отношение на такива важни агенции, които определят политиката на Република България, смятам, че за да се изпълни нормата на чл. 1 за провеждането на държавната политика и за да се избегне недоразумението за четиримата представители, за които не е ясно как ще се избират – може би някой близък до изпълнителната власт, всъщност не знам как ще си ги назначава, защото не е казано в закона – предлагам ясен механизъм: това да бъдат четирима представители, определени с решение на Народното събрание. Тогава се избягва недоразумението за избора на тези четири лица и за общото събрание, а от друга страна се покрива с целта на закона – да се провежда държавната политика. Затова моето предложение по чл. 27, ал. 1 е т. 4 да се измени по този начин.
  Ако се приеме това предложение, тъй като ал. 7 и ал. 8 са свързани с това мое предложение, разумно е те да отпаднат, както отпадна и ал. 9.
  Моля моето предложение да бъде подложено на гласуване. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мазнев.
  Има ли други желаещи за изказване?
  Заповядайте, господин Аталай.
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин председателю.
  Уважаеми колеги, аз съм на противно мнение и затова на заседанието на комисията съм гласувал против предложението на господин Мазнев.
  Господин Мазнев, законът е съставен така, че целта – държавната политика, която трябва да се води във връзка с този закон – е дадена в другите членове, докато се стигне до управлението на фонда. Не може в един фонд, където очакваме сумите, които ще бъдат управлявани, да са постъпили от външни кредитори и донори, без да има участие на държавата, да искаме държавата да има мнозинство в управлението на фонда. Някак си не е колегиално.
  Убеден съм, че не би трябвало да има избрани хора от Народното събрание. Според мен аргументите са излишни. Няма как в управлението на фонда да присъстват хора от политическа квота. Като се каже “четирима са избрани от Народното събрание”, винаги ще има по някой избран от съответната политическа група, представена в съответното Народно събрание.
  Затова смятам, че не е необходимо да бъде подкрепено предложението на господин Мазнев. Аз очаквах Вие, господин Мазнев, да си го оттеглите. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Мазнев, имате право на реплика.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Господин Аталай, да кажем, че възприемам Вашата логика за това дали да бъдат избрани от Народното събрание или да бъдат физически и юридически лица. Но кажете ми по какъв принцип ще се избират те. Кой ще ги избира? Кой ще свиква събранието? Събранието от какви членове ще се състои? Какви ще бъдат тези, които ще избират четиримата представители? По този въпрос няма ясна норма в закона, което означава, че всяко решение може да бъде атакувано в съда.
  Обръщам се към председателя на Народното събрание – нека и той да погледне, че няма ясен механизъм. Това са някакви съвсем неопределени физически и юридически лица. Кой ще ги избира? По какъв начин? По каква квота? Въз основа на какви качества ще бъдат избирани? Ако е въпросът някой да си назначи четирима човека и да управляват фонд, в който ще има милиони евро, и да го източват по най-лесния начин – кажете, че това е целта. Аз говоря за ясен механизъм. В това, че не сте съгласен да бъдат избирани от Народното събрание, има някаква логика, но в другото няма никаква логика. Самият факт, че няма начин как да се изберат тези четирима човека, означава, че съзнателно се блокира изборът на Управителен съвет. Съвсем съзнателно! Да не говорим, че няма преграда за източването на фонда. Това е вторият въпрос. Аз не твърдя, че непременно фондът ще бъде източван, но трябва да има механизъм, преграда това да не се случи. Това са средства от милиони евро, и то от външни донори. Ще се излагаме и пред тях!
  Не чух отговор на моя въпрос. Вие оспорихте част от него, макар и не толкова добре, но за втората част нищо не чух. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Мазнев. Това беше реплика.
  Господин Аталай, искате ли дуплика? Отказвате се.
  Има ли други желаещи за изказване? Не виждам.
  Преминаваме към гласуване – първо, предложението на господин Мазнев четиримата представители да бъдат определяни с решение на Народното събрание.
  Моля, гласувайте предложението на господин Мазнев.
  Гласували 100 народни представители: за 24, против 59, въздържали се 17.
  Предложението не е прието.
  Другите предложения имат връзка с предходното.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС, от място): Оттеглям ги.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Оттегляте ги. Просто губи смисъл те да бъдат подлагани на гласуване.
  Преминаваме към текста, който е редакция на комисията.
  Уважаеми народни представители, моля гласувайте чл. 27 в редакцията на комисията.
  Гласували 88 народни представители: за 72, против 8, въздържали се 8.
  Член 27 е приет.
  Моля да представите следващите текстове, в които няма спорове, наведнъж, до Раздел ll.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 28:
  “Чл. 28. (1) Управителният съвет управлява цялата дейност на фонда.
  (2) Управителният съвет:
  1. приема правилник за организацията на работа и дейността на фонда;
  2. одобрява политиката за финансиране и гарантиране на фонда;
  3. приема стратегия за дейността на фонда;
  4. приема критериите за оценка и подбор на проекти по енергийна ефективност, кандидатстващи за финансиране от фонда;
  5. подобрява финансирането на проекти за енергийна ефективност;
  6. одобрява договорите, свързани с гаранционната дейност на фонда;
  7. одобрява приходния и разходния бюджет и годишния доклад за дейността на фонда, подготвен от изпълнителния директор;
  8. избира и освобождава изпълнителния директор;
  9. назначава независим финансов одит и приема годишния финансов отчет;
  10. одобрява щатното разписание на фонда и определя възнаграждението на неговите служители;
  11. приема и други мерки, преценени като необходими за постигане целите на фонда.
  Чл. 29. (1) Фондът се представлява от изпълнителен директор, избран от управителния съвет чрез проведен конкурс.
  (2) Отношенията между изпълнителния директор и управителния съвет се уреждат с договор.
  (3) Договорът с изпълнителния директор се сключва за срок от пет години.
  (4) Изпълнителният директор на фонда:
  1. представлява фонда;
  2. изготвя проект на стратегия за дейността на фонда;
  3. изготвя необходимата документация за финансиране и гарантиране на проектите в съответствие със закона и сключените споразумения с донорите;
  4. изготвя проект на бюджета за приходите и разходите и осигурява изпълнението на одобрения от управителния съвет бюджет;
  5. изготвя доклади и други материали за преглед и одобряване от управителния съвет в съответствие с вътрешните правила на фонда;
  6. подготвя заседанията на управителния съвет;
  7. подписва одобрените от управителния съвет договори за финансиране и гарантиране на проекти, сключвани с фонда;
  8. информира периодично управителния съвет за нивото на изпълнение на финансираните проекти;
  9. назначава и освобождава персонала в съответствие с действащото законодателство и вътрешните правилници на фонда;
  10. отговаря за опазване имуществото на фонда;
  11. извършва и други дейности, възложени му с решение на управителния съвет.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  Член 30 – комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 30:
  “Чл. 30. (1) Договорът с изпълнителния директор се прекратява предсрочно при:
  1. подадена оставка;
  2. влизане в сила на присъда за умишлено престъпление;
  3. грубо нарушаване на този закон или на нормативните актове по прилагането му;
  4. системно неизпълнение на поетите задължения;
  5. съществено нарушение на задълженията, установени с договора;
  6. увреждане интересите на фонда;
  7. обективна невъзможност да изпълнява задълженията си в продължение на повече от шест месеца;
  8. смърт.
  (2) Установяването на обстоятелствата по ал. 1 и прекратяването на мандата се извършва с решение на управителния съвет.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Има ли желаещи да вземат отношение по тези текстове?
  Уважаеми народни представители, аз очаквам някой от заместник-председателите да дойде, защото искам да кажа нещо, което юридически звучи много неточно в ал. 2 на чл. 29 – “Отношенията между изпълнителния директор и управителния съвет се уреждат с договор”.
  Такъв договор не може да има между директора и управителния съвет. Управителният съвет не е субект на правото. Той не може да сключва договори от свое име, за себе си. Подобна формулировка само ще ни дискредитира като законодатели.
  Това, което е коректно, е да се каже простичко: “Отношенията с изпълнителния директор се уреждат с договор”, а то е ясно коя е насрещната страна – това е самият фонд.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: Благодаря, господин председател, за тази бележка.
  Правя предложение текстът на чл. 29, ал. 2 да се промени в смисъла, както го предложи господин председателят на парламента:
  “(2) Отношенията с изпълнителния директор се уреждат с договор.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има ли други бележки по тези текстове? Не виждам.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване членовете от 28 до 30 включително, с тази корекция, която беше направена.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
  Тези текстове са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: “Раздел II – Насърчения”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на раздела.
  По чл. 31 има предложение на господин Стефан Мазнев – в чл. 31 изразът “Юридически лица – асоциации, по реда на чл. 150 от Закона за енергетиката” се заменя със “сдружения”.
  Комисията не подкрепя предложението на народния представител Стефан Мазнев.
  Има предложение на народния представител Веселин Близнаков, което е подкрепено от комисията.
  Има предложение на народния представител Рамадан Аталай, което също е подкрепено от комисията.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 31:
  “Чл. 31. Потребителите на електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ в сгради – етажна собственост, учредили юридически лица – асоциации, по реда на чл. 152 от Закона за енергетиката, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност от Фонд “Енергийна ефективност”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По този текст желаещи да вземат отношение?
  Господин Мазнев, имате думата.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа, на първо място искам да подчертая, че това е една доста пестелива норма. Виждате Раздел II – “Насърчения”, само от един член. Говорихме за качествен закон, но не знам защо е само с един член и то за енергийна ефективност, и то, забележете, само чрез асоциации.
  Когато беше първото четене на Закона за енергетиката, аз надълго и нашироко обясних за тези асоциации – че са едва ли не и могат да бъдат, не дай Боже да бъдат, полукриминални дружества, защото се занимават със стопанска дейност, хората могат да загубят жилищата си и т.н., да не се спирам на този въпрос.
  Но защо само асоциации? Мога да кажа, че що се отнася до саниране на сградите, и по сега действащото законодателство има възможност за учредяване на сдружение между съсобствениците. Това е напълно възможно. Те могат да бъдат, например, подобни на жилищно-строителните кооперации. Същите се учредяват с определена цел и срок за дейност и се прекратяват, след като целта е постигната. Това е напълно възможно.
  По същия начин могат да се учредяват и организации от съсобственици с цел саниране на стари жилища, за което кандидатстват за банков кредит. И не би следвало идеята за саниране на стария сграден фонд да се въвежда само от тези асоциации и потребителите да бъдат набутвани в излишни разходи, след като е много ясно, че едно сдружение с определена цел си свършва работата, разпуска се и никакви задължения по-нататък, работата е свършена и ефективността е постигната.
  За мен е напълно недопустимо хората принудително да бъдат вкарвани в тези асоциации, защото утре някой ще каже: да, можеш да учредиш сдружение и да кандидатстваш за жилищно-строителна кооперация, но законът казва “Само асоциация!”. И какво правим ние? Стопираме енергийната ефективност на стария сграден фонд.
  Затова предлагам изразът “Юридически лица – асоциации, по реда на член - той вече е чл. 152, тъй като тогава още не беше редактиран Законът за енергетиката, да се замени със “сдружения”.
  Благодаря ви и поддържам предложението си.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Мазнев.
  Има ли други желаещи?
  Заповядайте, господин Близнаков.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: Благодаря, господин председател.
  Господин Мазнев, аз не знам какво имате против насърченията да се извършват само от един член! Това е един много хубав член и той е достатъчен, за да има насърчение! И не виждам смисъл да слагаме повече членове там, където един член върши работа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Близнаков е за моногамията.
  Заповядайте за изказване, проф. Ганчев.

  ПЕТКО ГАНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да подкрепя господин Стефан Мазнев в настояването за една по-гъвкава формулировка в този член, защото ние трябва да гледаме по-държавнически на проблема за повишаване на енергийната ефективност, както и на всички останали проблеми, които стоят в нашето общество, и да позволяваме на гражданите директно да могат да осъществяват тези дейности, които са свързани с повишаване на ефективността и с реализиране на техните интереси, а не непрекъснато те да влизат в някакви сдружения, в някакви асоциации, в някакви структури, които да бъдат посреднически и да оскъпяват съответните действия на тези хора, които искат да осъществят съответната дейност.
  Аз мисля, че трябва да минем към по-гъвкава формулировка, която предлага господин Мазнев. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Има ли други желаещи? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Стефан Мазнев, което, както стана ясно, не се подкрепя от комисията.
  Гласували 80 народни представители: за 28, против 46, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Сега подлагам на гласуване текста в редакция на комисията.
  Моля, гласувайте чл. 31 в редакция на комисията, както и заглавието на Раздел II.
  Гласували 84 народни представители: за 74, против 10, въздържали се няма.
  Член 31 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: “Глава пета – Контрол по енергийна ефективност”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на главата.
  “Чл. 32. Изпълнителният директор на агенцията упражнява контрол върху дейността на потребителите на енергия в защита на обществения интерес за повишаване на енергийната ефективност в случаите, когато провеждането на мерки по енергийна ефективност съгласно този закон или други нормативни актове е задължително.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Чл. 33. В изпълнение на контролните си правомощия изпълнителният директор на агенцията:
  1. извършва проверки чрез упълномощени длъжностни лица;
  2. налага административни наказания, предвидени с този закон;
  3. привлича експерти и назначава експертизи на извършените по чл. 17 обследвания.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “Чл. 34. (1) Длъжностните лица, които извършват проверки и съставят актове за установяване на административно нарушение, се определят със заповед на изпълнителния директор.
  (2) Длъжностните лица по ал. 1 се легитимират със заповедта по ал. 1 и със служебна карта, удостоверяваща заеманата от тях длъжност.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  По Глава пета и членове 32, 33 и 34 има ли някакви притеснения? Не виждам.
  Моля, гласувайте заглавието на главата и текстовете от чл. 32 до чл. 34 включително по вносител, подкрепени от комисията.
  Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
  Членове от 32 до 34 включително са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ:
  “Чл. 35. (1) Длъжностните лица по чл. 34, наричани по-нататък “контролните органи”, имат право:
  1. на свободен достъп до обектите за проверки;
  2. да изискват от проверяваните лица документи, необходими за осъществяването на контрола;
  3. да провеждат експертизи и контролни обследвания;
  4. при режим на допускане, определен от органите на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи, да извършват проверки на енергийните им обекти.
  (2) Проверяваното лице е длъжно да осигури всички условия за нормалното протичане на проверката и да оказва съдействие на контролните органи, като:
  1. предоставя място за извършване на проверката;
  2. определя свой служител за контакти и оказване съдействие на проверяващите длъжностни лица;
  3. предоставя достъп до служебните помещения;
  4. предоставя всички документи, необходими за осъществяването на контрола.
  (3) Контролните органи са длъжни да не разгласяват служебната и търговската тайна, които са им станали известни при или по повод осъществяването на контролната дейност.”
  Има предложение на народния представител Стефан Мазнев от чл. 35, ал. 1 да отпадне т. 1.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин председател.
  За изказване има думата господин Стефан Мазнев.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател. Аз съжалявам, че я няма госпожа Анелия Мингова, тъй като, уважаеми дами и господа, аз предлагам длъжностните лица по чл. 34, така наречените “контролни органи” да имат все пак някакъв регламентиран достъп до обектите за проверка. Какво значи свободен достъп? Това е чисто нарушение на Конституцията на Република България. Някой си решава, влиза по всяко време, може да е 12 ч. посред нощ, без предупреждение и без никакви санкции. Смятам, че това е абсолютно неразумен текст. Радвам се, че господин Пенчев е в залата. Смятам, че е абсолютно недопустимо да има свободен достъп до обекти за проверка и предлагам вместо “свободен” да бъде записан “регламентиран”, който да бъде регламентиран в наредбата, или просто т. 1 да отпадне. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Мазнев.
  Моля, гласувайте предложението на господин Мазнев за отпадане на т. 1 от ал. 1 на чл. 35.
  Гласували 96 народни представители: за 34, против 54, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Заповядайте, господин Чауш, имате думата.
  ХЮСЕИН ЧАУШ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В чл. 35, ал. 2, т. 2 ми се струва, че има известна неточност, тъй като най-вероятно проверяваните обекти няма да бъдат само юридически лица, а ще има и жилищни кооперации. В този случай няма как да има служители. Най-вероятно трябва да се направи редакционна поправка и текстът да стане “определя свой представител” вместо “служител” – това е предложението ми.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Какво мисли председателят на комисията? Приема се.
  Гласуваме поправката, предложена от народния представител Хюсеин Чауш, в чл. 35, ал. 2, т. 2 думите “определя свой служител” да бъдат заменени с думите “определя свой представител”.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 82 народни представители: за 76, против 3, въздържали се 3.
  Предложението е прието.

  Сега поставям на гласуване чл. 35 с тази поправка, така както го е предложил вносителят.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 74 народни представители: за 71, против 3, въздържали се няма.
  Член 35 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: "Чл. 36. (1) За резултатите от проверките контролните органи съставят констативен протокол, към който прилагат събраните данни, документи и обяснения.
  (2) Протоколът се предоставя на проверяваното лице, което има право да даде обяснение и възражение в 14-дневен срок от връчването му."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  "Чл. 37. (1) Въз основа на резултатите от проверката контролните органи могат:
  1. да дават предписания на проверяваните лица за отстраняване на констатирани нарушения и определят срок за привеждане в съответствие с показателите за енергийна ефективност, установени в подзаконовите нормативни актове по този закон;
  2. да съставят актове за установяване на административни нарушения.
  (2) Предписанията на контролните органи, дадени в изпълнение на правомощията им по този закон, са задължителни.
  (3) Лицата, на които са дадени задължителни предписания, уведомяват в определения им срок контролните органи за тяхното изпълнение."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  "Чл. 38. Всички държавни органи, юридически и физически лица, са длъжни да оказват съдействие на контролните органи при осъществяване на техните функции."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Преминаваме към гласуване на членове 36, 37 и 38.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 84 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 8.
  Членовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: "Глава шеста - Административнонаказателни разпоредби".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на главата.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 39:
  "Чл. 39. Лице, което наруши разпоредбата на чл. 35, ал. 2, се наказва с глоба от 200 до 500 лв. или с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв."
  "Чл. 40. Длъжностно лице, което наруши разпоредбата на чл. 35, ал. 3, се наказва с глоба в размер на 500 лв."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  "Чл. 41. Който не изпълни задължително предписание по чл. 37, ал. 1, т. 1, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. или с имуществена санкция в размер на 1000 до 3000 лв."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 42:
  "Чл. 42. На юридическо лице или едноличен търговец в случаите, когато откаже на контролен орган, извършващ проверка по този закон, контролно обследване, се налага имуществена санкция от 200 до 2000 лв.".
  Комисията предлага следната подобрена редакция на чл. 43:
  "Чл. 43. Лице, извършващо обследването, което не уведоми агенцията и не предостави необходимата документация по чл. 19, се наказва с глоба от 100 до 500 лв. или с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.".
  Има предложение на народния представител Веселин Близнаков, което е прието.
  Комисията предлага създаването на нов чл. 44 със следната подобрена редакция:
  "Чл. 44. Лице, извършващо сертифициране на сгради или обследване за енергийна ефективност, което допусне нарушение при изпълнение на задълженията си, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 500 до 5000 лв."
  Има предложение на народния представител Веселин Близнаков, което по принцип е прието и се предлага създаването на нов чл. 45 със следната подобрена редакция:
  "Чл. 45. Лице, извършващо сертифициране на сгради или обследване за енергийна ефективност, при нарушение на разпоредбата на чл. 16, ал. 4, т. 5 или чл. 18, ал. 1, т. 5, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 500 до 5000 лв.".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Аз предлагам да преминем към гласуване на заглавието на Глава шеста и членове 39, 40, 41, 42 и новите членове 43, 44 и 45, така както бяха докладвани от господин Близнаков.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
  Текстовете са приети.
  Преминаваме по-нататък.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: "Чл. 44. Актовете, с които установяват административни нарушения по този закон, се съставят от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на агенцията."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 44, който става чл. 46.
  "Чл. 45. Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на агенцията."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 45, който става чл. 47.
  "Чл. 46. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 46, който става чл. 48.
  Има предложение на господин Стефан Мазнев за създаване на нов чл. 47, което по принцип е прието от комисията. Това е отразено в текста на новосъздадените членове 44 и 45.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Нека първо да гласуваме по номерацията на вносителя членове 44, 45 и 46.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
  Членовете са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: “Допълнителна разпоредба”.
  Има предложение на народния представител Веселин Близнаков, оттеглено по време на заседанието на комисията.
  Има три предложения също на Веселин Близнаков, които са приети.
  Има едно предложение на господин Рамадан Аталай, което е прието, и две предложения на господин Рамадан Аталай, които комисията не е подкрепила, но аз предлагам тук в залата да бъдат подкрепени. Става дума за т. 12 на § 1 – да има нова редакция: “Енергиен комфорт” – е степен на задоволеност на битовите енергийни нужди на крайния потребител.”
  Предлагам това да бъде подкрепено от залата.
  Другото предложение на господин Аталай е за нова редакция на т. 22 в § 1:
  “22. “Повишаване на енергийната ефективност” е дейност, която води до намаляване на енергийните разходи без промяна на производителността (или услугата), промяна на качеството или други характеристики.”
  Предлагам комисията да подкрепи това предложение.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 1:
  “§ 1. По смисъла на този закон:
  1. “Базисно енергопотребление” е потреблението на енергия и съответните разходи за енергия, които се използват като база за сравнение при определянето на бъдещата икономия.
  2. “Базисни стойности” са стойностите, които служат за определяне на базисното енергопотребление.
  3. “Енергийна ефективност” е всяка мярка, резултатът от приложението на която води до намаляване разхода на първичен енергоносител или енергия при запазване степента на комфорт в бита и намаляване на енергоемкостта на единица продукция в индустрията при опазване на околната среда.
  4. “Енергийна себестойност” е енергоемкост, изразена в парични единици.
  5. “Енергийна характеристика на сграда” е показател, който обозначава количеството потребена или предназначена за потребление енергия, използвана за задоволяване на различни енергийни нужди на сградата, съобразно нейната категория, отчитаща начина на топлоснабдяване, вентилация, климатизация и осветление.
  6. “Енергиен потребител” е всяко физическо или юридическо лице – ползвател на енергоносител за преобразуване на енергия или за крайна употреба.
  7. “Енергоефективно мероприятие (дейност)” е организационна, структурна, техническа и/или технологична институционална или нормативна промяна за повишаване на енергийна ефективност.
  8. “Енергоефективни услуги” са дейностите по обследване, консултиране, проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка, управление и мониторинг на машини, съоръжения и сгради, водещи до намаляване потреблението на енергия при запазване или увеличаване на енергийния комфорт.
  9. “Експертиза” е оценката на резултатите от енергийните обследвания.
  10. “Запазване или увеличаване на енергийния комфорт” означава запазване или увеличаване на битовите удобства при намалено потребление на енергия.
  11. “Индикатори за постигане на резултатите” са показателите, посочващи конкретните данни, свързани с постигнатите резултати.
  12. “Краткосрочни програми” са програми, които обхващат период до три години.
  13. “Дългосрочни програми” са програми, които обхващат период до 10 г.
  14. “Модернизация на обекти” са дейностите по основен и текущ ремонт, както и промяна на предназначението на обекта.
  15. “Оценка за енергийна ефективност” е експертен анализ, основан на научни и опитни методи за определяне на показателите за разход на енергийни носители.
  16. “Обследване за енергийна ефективност” е процес, основан на систематичен метод за определяне и остойностяване на енергийните потоци и разходи в промишлена или друга система на енергиен потребител, определящ обхвата на технико-икономическите параметри на енергоефективното мероприятие.
  17. “Обща полезна площ на сградите” е разгърнатата площ, която се използва по основното им предназначение.
  18. “Обект” е всяка самостоятелно обособена сграда или съоръжение, които потребяват енергия.
  19. “Показатели за разход на енергия” са измерени или изчислени количествени и мощностни стойности, характеризиращи етап или цикъл на енергийно преобразуване или употреба на енергиен носител (количество енергия или енергиен носител, специфичен разход, енергоемкост, мощност на енергиен поток и др.).
  20. “Повишаване на енергийната ефективност” е дейност за запазване количеството на определена продукция (стока и/или услуга) без намаляване на качеството или други характеристики при намален разход на енергия, необходим за произвеждането на същата продукция.
  21. “Сертификат за енергийна характеристика на сграда” е официално признат документ, който включва енергийната характеристика на сграда, изчислена според методологията, посочена в наредбата за сертифициране на сгради.
  22. “Управление на енергийната ефективност” е дейност по наблюдение за изменение на потреблението, сравняване на постигнатото потребление с прогнозираното, изготвяне на анализи за потреблението и разработване на енергоспестяващи мерки въз основа на тях.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Това е новата редакция на § 1 от Допълнителната разпоредба.
  Господин Близнаков, може ли да поясним още веднъж на пленарната зала? Вашите предложения, които са шест на брой, са приети – едното е оттеглено, другите са приети.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Рамадан Аталай има шест предложения. Вие казахте, че всички се приемат, с изключение на т. 12 в § 1 и призовахте от трибуната това предложение да се подкрепи.
  Господин Аталай, Вие имате ли да кажете нещо?
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, от място): И т. 22 на § 1.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Да, и следващия текст също.
  При това положение подлагам на гласуване целия текст на § 1 с предложенията на народните представители Веселин Близнаков и Рамадан Аталай, които са включени в новата редакция.
  Моля, гласувайте новата редакция на § 1 от Допълнителната разпоредба.
  Гласували 91 народни представители: за 85, против 3, въздържали се 3.
  Новата редакция на § 1 от допълнителната разпоредба е приета.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ:
  “Преходни и заключителни разпоредби.
  § 2. В Закона за енергетиката и енергийната ефективност (обн. ДВ. Бр. 64 от 1999 г.; изм. бр. 1 от 2000 г.; бр. 108 от 2001 г.; бр. 63 от 2002 г. и бр. 9 от 2003 г.) глава тринадесета се отменя.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “§ 3. (1) Агенцията по енергийна ефективност е универсален правоприемник на Агенцията по енергийна ефективност, регламентирана с отменения Закон за енергетиката и енергийната ефективност.
  (2) Договорът с изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност се сключва в срок един месец от влизането в сила на закона.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  По § 4 има две предложения на народния представител Веселин Близнаков, които са подкрепени от комисията.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 4:
  “§ 4. (1) Представителят на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси по чл. 27, ал. 1, т. 1 е председател на управителния съвет на фонда за срок две години от влизането в сила на закона.
  (2) Председателят на управителния съвет на фонда обявява в “Държавен вестник” и в два централни ежедневника начален и краен срок за първоначално набиране на средствата за фонда в набирателна сметка в търговска банка в срок два месеца от влизането в сила на закона.
  (3) Държавният бюджет предоставя на фонда еднократно средства в размер на 3 млн. лв. в сроковете по ал. 2.
  (4) В срок от две седмици от изтичане на срока по ал. 2 председателят на управителния съвет свиква първото събрание на лицата по чл. 27, ал. 5 и ал. 7 за избор на членовете на управителния съвет по чл. 27, ал. 1, т. 4.

  (5) На лицата, които участват в набиране на средствата на фонда председателят на Управителния съвет издава удостоверение. В удостоверенията се посочва броят на гласовете, с които тези лица могат да участват при вземането на решенията на събранието по ал. 7, като за всеки 1000 лв. се дава право на един глас.
  (6) В срока по ал. 4 председателят на Управителния съвет публикува в “Държавен вестник” и в два централни ежедневника покана за свикване на първото събрание на лицата по чл. 27, ал. 5 и ал. 7.
  (7) На първото събрание присъстващите лица по ал. 4 с решения:
  1. приемат правила за работа на събранието;
  2. избират членове на Управителния съвет по чл. 27, ал. 1, т. 4.
  (8) Решенията по ал. 7 се вземат с мнозинство от две трети от гласовете на присъстващите на събранието лица.
  (9) Правилникът за организацията на работата и дейността на фонда се приема в срок три месеца от избора на Управителния му съвет.
  § 5. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г.; бр. 102 от 2000 г.; бр. 109 от 2001 г. и бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г.) в чл. 24, ал. 1 се създават точки 18 и 19:
  “18. сградите, получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност и Наредбата за сертифициране на сградите, за срок 10 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;
  19. сградите, получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност и Наредбата за сертифициране на сградите, за срок 5 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “§ 6. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 115 от 1997 г.; попр., бр. 19 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 21 и 153 от 1998 г.; бр. 12, 50, 51, 64, 81, 103, 110 и 111 от 1999 г.; бр. 105 и 108 от 2000 г.; бр. 34 и бр. 110 от 2001 г. и бр. 45, бр. 61, 62 и 119 от 2002 г.) в чл. 23, ал. 3, т. 1 се създава буква “м”:
  “м) фонд “Енергийна ефективност”.”
  Има предложение от народния представител Нина Радева – параграфи 5 и 6 от Преходните и заключителните разпоредби да отпаднат. В заседание на комисията госпожа Нина Радева оттегли своето предложение.
  Има предложение на народния представител Георги Пирински – параграфи 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението на народния представител Георги Пирински.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  Има предложение от народния представител Веселин Близнаков за създаване на нов § 7 със следното съдържание:
  “§ 7. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 83, ал. 1, т . 5 думата “изменение” да се замени с думата “изпълнение”.
  2. В чл. 97, ал. 1, т. 5 думата “присъединителни” да се замени с думата “разпределителните”.
  3. В чл. 148, ал. 2, след израза “чл. 140, ал. 1,” изразът “т. 2 и 3” да се замени с израза “т. 3 и 4”.
  4. В § 4, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби числото “61” се заменя с числото “63”.”
  Комисията подкрепя това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми народни представители, чухте текстовете, влизащи в Преходните и заключителни разпоредби - параграфи 2, 3, 4 - в новия текст, § 5 на вносителя.
  Има думата господин Стефан Мазнев.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Искам да взема отношение във връзка с това, което е предложила госпожа Нина Радева. Аз смятам, че тя напълно правилно е предложила § 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби да отпаднат. Явно след това е упражнен натиск, не знам, но след това тя си оттегля предложението.
  Първо, искам да кажа, че тези данъчни закони бяха приети между 10 и 15 декември миналата година. Само една седмица след това ние внасяме нов закон, с който изменяме тези два много важни закона.
  От друга страна, имаме предложения за изменения, а пък не са минали нито в Комисията по бюджет и финанси, нито в Комисията по икономическата политика. И ако наистина донякъде в § 6 е резонно да се създава буква “м” с фонд “Енергийна ефективност”, защото това е пропуснато, аз не знам какъв е смисълът да ги има тези данъчни облекчения.
  На първо място, това на практика е неприложимо. За да получи такива данъчни облекчения на човек му трябват един куп документи, за да докаже, че е извършил не знам си какви действия и я му ги признаят, я не. На второ място, създава се един прецедент - за пръв път в закон се допуска като насърчение да не плащаш данъци за нещо, след като то не е ефективно. След това и всички други ще поискат някакво намаляване на данъците. Това не е издържано държавнически.
  Ето защо предлагам поне § 5 – госпожа Радева е предложила и § 5, и § 6, но аз предлагам специално § 5 да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Мазнев, аз всъщност щях да подложа на гласуване предложението на господин Пирински, който предлага да отпаднат параграфите 5 и 6. Така че Вашето предложение съвпада с това на господин Пирински. Но преди това аз предлагам да гласуваме параграфите от 2 до 5 включително.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСОДС, от място): Нали се предлага § 5 да отпадне? Как ще го гласуваме?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Подлагам на гласуване текстовете за параграфите от 2 до 4 включително.
  Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
  Параграфите от 2 до 4 включително са приети.
  Уважаеми народни представители, има две предложения за отпадане. Първото е на господин Пирински – за отпадане на § 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби.
  Поставям на гласуване това предложение, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 85 народни представители: за 21, против 55, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  Съгласно правилника трябва да подложа на гласуване и направеното ад хок предложение от господин Мазнев – за отпадане само на § 5.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 92 народни представители: за 17, против 67, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване § 5 и 6, както са предложени от вносителя и подкрепени от комисията, както и предложението на народния представител Веселин Близнаков за създаване на нов § 7, което също е подкрепено от комисията.
  Гласували 97 народни представители: за 84, против 12, въздържал се 1.
  Параграфи 5, 6 и 7 се приемат.
  Преминаваме към следващите параграфи, господин Близнаков.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ:
  “§ 7. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон се приемат в срок 6 месеца от влизането му в сила.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя на § 7, който става § 8.
  “§ 8. Изпълнението на закона се възлага на министъра на енергетиката и енергийните ресурси.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.
  “§ 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник” с изключение на чл. 16, който се прилага след приемане на наредбата за сертифициране на сгради, чл. 17, който се прилага след приемане на наредбата за обследване за енергийна ефективност, и § 5 от Преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от 1 януари 2005 г.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Не виждам желаещи за изказване.
  Моля, гласувайте параграфи 7, 8 и 9.
  Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
  Законът за енергийната ефективност е приет. (Ръкопляскания.)
  Господин Близнаков, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: Господин председател, уважаеми колеги народни представители! Искам да изкажа благодарност към всички вас, народните представители, които днес с конструктивни предложения и с гласуване подкрепихте този закон. Законът за енергийната ефективност ще помогне на нашата страна да осъществява много по-ефективна политика в областта на енергийната ефективност, прилагането на мерки на държавно ниво, на ниво области, на местно ниво и различните ведомства, за да помогне на нашата страна да напусне това позорно последно място по ефективно използване на енергията в Република България.
  Аз искрено се надявам, че той ще допринесе за едно много по-цивилизовано използване на енергията в Република България и затова пожелавам успех при неговото прилагане.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.

  Продължаваме със следващата точка от нашата програма:
  ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ с вносители Мирослав Севлиевски и група народни представители.
  Господин Димитров, имате думата да представите становището на Комисията по икономическата политика, която е водеща.
  ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател!
  “СТАНОВИЩЕ
  по Законопроект № 354-01-30 от 22 май 2003 г. за
  изменение и допълнение на Закона за концесиите, внесен от Мирослав Севлиевски и група народни представители

  На заседанието, проведено на 9 юли 2003 г., с участието на вносителя, Комисията по икономическата политика разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за концесиите, внесен от Мирослав Севлиевски и група народни представители.
  Законопроектът цели създаване на правен режим, който да осигури възможност за предоставяне на пълна, достоверна и достъпна информация за целия процес на избор на концесионер и определяне на съществените параметри на концесията. Министърът, който сключва концесионния договор, се задължава да публикува в “Държавен вестник” най-съществените с оглед защитата на обществения интерес параметри на концесионния договор. От друга страна, информацията, съдържаща се в Националния концесионен регистър, ще стане публична, което ще осигури възможност за упражняване на обществен контрол и ще повиши нивото на прозрачност и обективност на процедурата по предоставяне на концесии.
  В дискусията по законопроекта бяха поставени въпросите за необходимостта от балансиране на законовата и подзаконовата уредба и бяха направени предложения за уреждане на концесионния регистър на законово ниво и разширяване на законовата уредба за сметка на подзаконовия режим.
  След проведеното обсъждане Комисията по икономическата политика единодушно предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за концесиите.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Господин Кошлуков, моля Ви да представите становището на Комисията по въпросите на гражданското общество.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Благодаря от сърце на уважаемия председател! Уважаеми колеги!
  “На свое заседание от 19 юни 2003 г. Комисията по въпросите на гражданското общество разгледа законопроекта, внесен от Мирослав Севлиевски и група народни представители.
  Законът за концесиите урежда предоставянето на особено право на ползване (концесия) върху обекти, които по силата на Конституцията или особени закони са публична държавна собственост или върху които държавата упражнява суверенни права. Това са обекти, които представляват значим обществен и национален интерес.
  Спазването на обществения интерес изисква наличие на процедура за прозрачност, обективност и обоснованост на решенията за предоставяне правото на концесия на частноправни субекти, но също така и предоставяне на пълна, достоверна и достъпна информация за процеса на избор на концесионер и определяне на параметрите на концесията.
  В сега действащия Закон за концесиите не е предвидена възможността за предоставяне на тази информация. Предлаганият законопроект запълва тази празнота, като се предвижда министърът, който сключва определен концесионен договор, да публикува в “Държавен вестник” онези параметри, които са най-съществени с оглед защитата на обществения интерес. Публичността на тази информация ще създаде необходимите гаранции за защита на обществения интерес, ще въведе възможности за упражняване на обществен контрол и за по-голяма прозрачност и обективност на процедурата по предоставяне на концесии.
  Като приема мотивите за основателни, Комисията по въпросите на гражданското общество единодушно подкрепя законопроекта за изменение и допълнение на Закона за концесиите и предлага той да бъде приет на първо четене.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  Имаме време да чуем и народния представител Мирослав Севлиевски, който води списъка на групата народни представители, които са вносители.
  МИРОСЛАВ СЕВЛИЕВСКИ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моля ви да подкрепите внесения законопроект на първо четене със следните мотиви.
  Този законопроект допринася, според нас, вносителите, да направим една крачка напред в демократизацията на информацията. Всичко онова, което е информация и която до днес се крие, или по силата на една или друга наредба или закон не е лесно достъпна до онези хора, които фактически притежават цялата публична държавна собственост в България, смятам, че трябва да бъде променено като практика и ви моля да го подкрепите.


  Когато говорим за концесии, говорим изключително за отдаване под формата на концесия на публична държавна собственост, а тази собственост, повтарям, е на всеки един от нас, на нашите майки, на децата ни, и е изключително важно с оглед публичността и увеличаването на общественото доверие основната информация, основните параметри по всеки един концесионен договор да бъдат обществено достъпни. Да бъде ясен периметърът на концесионния договор, да бъде ясно възнаграждението, което се заплаща от концесионера, сроковете и какви са задълженията на съответните страни. Например какво става с концесионера, ако той не изпълни своите задължения по договора.
  Смятам, че това е изключително важно и ще допринесе в голяма степен за увеличаване на мерките за запазване на националните интереси, на обществения интерес, а в същото време ще увеличи прозрачността и по този начин ще намали формите на корупция и като цяло трябва да увеличи общественото доверие във властите, които управляват България не само днес, но и за в бъдеще. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Севлиевски.
  Тъй като това е един изключително важен законопроект, става въпрос наистина за гражданския контрол, имаме 11-12 минути. Аз имам тук едно съобщение за утрешния контрол. Има два варианта: или сега да започнем с едно или две изказвания, вече никой не може да каже, защото всяка група има 30 минути плюс една трета удължаване на времето, дали днес да започнем, колеги, или да ви съобщя парламентарния контрол и да закрием заседанието?
  ВЕЛИЧКО КЛИНКОВ (НДСВ, от място): Започваме. То няма изказвания.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Давам думата на проф. Мирчев. Заповядайте, имате думата, но в 13,58 ч. ще Ви прекъсна.
  ЙОРДАН МИРЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък.
  Колеги, предлагам да подкрепим законопроекта, който господин Севлиевски и колеги народни представители внасят, по следните причини. 2004 г. ще бъде годината на концесиониране на най-важните транспортни обекти. Следващата и по-следващата седмица ние ще приемем Закон за пристанищата, за гражданското въздухоплаване и мисля, че това, което той предлага, е точно в духа да мотивираме и ние сме убедени, че това, което ще направим, ще бъде ясно за обществеността. Те ще знаят какво става и ще бъде допълнителен стимул за всички, които на този етап се съмняват във въпросите по концесионирането – че този процес ще бъде прозрачен и ще бъде възприет от всички.
  Обръщам се към всички да подкрепим този законопроект, който идва точно навреме и е в духа на нашето управление за откритост при решаването на най-важните проблеми. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, проф. Мирчев.
  Имате думата. Заповядайте, господин Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми колеги, на пръв поглед преди малко и с господин Севлиевски разговаряхме, пред нас е едно добро намерение – с други думи да осигурим прозрачност в 20-дневния срок по чл. 7. Това означава принципалът – министърът, да публикува условията на концесионния договор.
  Аз обаче си мисля, че има значително по-важни неща от това, макар че безусловно изключително важно е да има прозрачност по отношение на концесионирането, така както господин Мирчев спомена преди малко, по отношение на големите инфраструктурни проекти и обекти, основно летища, пристанища, разбира се, има и други обекти, които представляват много сериозен обществен интерес.
  Какво имам предвид като казвам, че има по-важни неща, да речем, от този 20-дневен срок, който е предвиден в законопроекта?
  Най-важното условие за определяне на концесионните такси и условията на концесионния договор е един голям терминал да има генерален план, приет генерален план за развитие и модернизация. Така както например се реализира проектът по разширението и модернизацията на пристанище Бургас. И даже при тези условия мога да ви кажа, че този проект в момента е пред сериозни предизвикателства. Японската страна има претенции по изпълнението, и, разбира се, в самото Министерство на транспорта и съобщенията има редица проблеми, които стоят за разрешаване. Тук, разбира се, в рамките на това, че съм добронамерен, искам да благодаря на министъра на транспорта и съобщенията, който периодически по парламентарни групи ни кани за един такъв професионален дебат.
  Не знам как може да бъдат определени таксите, условията по концесионния договор, ако предварително концесионерът, съответно Министерският съвет, не са наясно какво трябва да се прави, имам предвид генералния план, тоест да стане ясно в рамките на поне 10 или 15 години какво предстои като инвестиция в един такъв проект. Говоря за проекти с много сериозни пари, сериозни инвестиции и обществена значимост. И си мисля, че тук е сериозният проблем. Важно е това наистина – да стане достояние на обществеността, но това е сериозният проблем. Не може, примерно, за пристанище Варна или за летище Варна Министерският съвет да няма утвърден генерален план и да може да каже на концесионера условията по концесионния договор. Тоест да се мине към една процедура на концесиониране.
  И аз не знам, мисля, че там трябва да се концентрират усилията, тъй като има редица сложни за решаване проблеми, пък е необходимо и финансово обезпечаване. Това, което говоря, се отнася, разбира се, и за големите речни пристанища в страната. Защото, аз например недоумявам защо един такъв проектозакон не излиза от Министерския съвет. Би следвало самият орган, който концесионира, Министерският съвет, или съответно министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на транспорта и далекосъобщенията, да бъдат инициатори на едни такива законопроекти. Така че...
  МИРОСЛАВ СЕВЛИЕВСКИ (НДСВ, от място): Ако нямаш какво да приказваш, ето ти да четеш оттук. (Дава на Благой Димитров материал.)
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Севлиевски.
  Господин председателю, все пак ще Ви моля да въдворите ред в залата. Ръководството на мнозинството да запази спокойствие.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Да, моля ви. Аз помислих, че той Ви дава помощен текст.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Не, аз нямам необходимост, господин председател, от помощни текстове, защото тук господин Севлиевски ми дава някакви публикации, към които аз по никакъв начин не мога да имам отношение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: А, моля Ви се! Господин Севлиевски, правя Ви бележка.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Но за да има други публикации, с наистина фактологична и вярна, автентична информация, би трябвало първо да изясним въпроса, за който говоря. Да не се бърза в края на работното време и наистина да изправяме председателя пред предизвикателството какво да правим – сега ли да го гласуваме пожарно или утре.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Не да гласуваме, а дали да започнем този важен закон.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Или въобще дали да гласуваме или да не гласуваме. Това са важни неща и би следвало народното представителство, колкото и рехаво да е тук, в залата, да си каже становището.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Разбира се.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Затова искам да се концентрираме основно върху този въпрос: имат ли големите инфраструктурни проекти, които ще отидат на концесиониране, говоря основно за летища и пристанища, технологичната готовност да могат да бъдат открити процедури по концесионирането? Имат или не? Аз мисля, че не. Аз твърдя...
  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ (НДСВ, от място): Какво значение има за този закон?
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Има огромно значение. Огромно значение има. Това, което вие пускате по някакъв начин, е на парче, пускате информация на парчета...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля, господин Димитров, не влизайте в диалог. Изказвайте се, имате само една минута.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Господин председателю, аз ще Ви помоля по отношение на диалога, Вие сте ми дали думата, да отправите своите критики не към мен. Така че аз имам думата...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: 14 часа е, господин Димитров. Съгласно правилника, работното време свършва. Нямам право да го нарушавам. Ще имате право да продължите Вашето изказване следващия път.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Утре сутринта, тъй като все пак не можем да продължим дебата, си запазвам възможността и правото да продължа и да кажа важните неща, които имам да кажа на народните представители. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Димитров, досега говорихте 6 минути и 53 секунди. Благодаря Ви.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Да, засечете ми времето. Нашата парламентарна група има време. Благодаря, господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Уважаеми народни представители, моля за вашето внимание, за да ви информирам за утрешния парламентарен контрол.
  На актуални въпроси и питания ще отговарят следните министри:
  1. Министърът на държавната администрация Димитър Калчев – на въпроси, зададени от Панайот Ляков и Благой Димитров, Иво Атанасов – два въпроса, Димитър Дъбов и Ангел Найденов и Румен Петков и на питане от народните представители Стойчо Кацаров и Иван Николаев Иванов.
  2. Министърът на труда и социалната политика Христина Христова ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Кръстьо Петков, Мирослав Севлиевски, Ралица Агайн, Атанас Папаризов, Кръстьо Петков и Емилия Масларова.
  3. Министърът на здравеопазването Славчо Богоев ще отговори на три актуални въпроса от народните представители Стойчо Кацаров, Кръстьо Петков и Васил Василев, както и на питане от народните представители Емилия Масларова и Петър Мутафчиев.
  4. Министърът на културата Божидар Абрашев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Кина Андреева.
  5. Министър Филиз Хюсменова ще отговори на актуален въпрос от народния представител Ангел Найденов.
  6. Заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Николай Василев ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Васил Калинов, Петър Мутафчиев, Кръстьо Петков и Петър Мутафчиев и Михаил Миков и на пет питания от народните представители Бойко Великов, Йордан Мирчев, Петър Димитров и Евгени Чачев – две питания.
  7. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски ще отговори на пет актуални въпроса от народните представители Евгени Чачев, Георги Пирински, Георги Божинов и Александър Арабаджиев, Васил Маринчев и Евдокия Манева и на четири питания от народните представители Васил Калинов, Евдокия Манева, Евгени Чачев и Стела Банкова.
  8. Заместник министър-председателят и министър на икономиката Лидия Шулева ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Васил Маринчев, Панайот Ляков, Георги Пирински, Петър Мутафчиев и Георги Божинов и на осем питания от народните представители Васил Маринчев, Кръстьо Петков, Атанас Папаризов, Александър Арабаджиев, Георги Пирински и Христо Кирчев, Георги Божинов, Петър Мутафчиев, Атанаска Тенева и Димитър Дойчинов.
  9. Министърът на отбраната Николай Свинаров ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Димитър Абаджиев, Панайот Ляков, Анели Чобанова и на четири питания от народните представители Лъчезар Тошев, Румен Петков и Ангел Найденов и Йордан Бакалов.
  10. Министърът на финансите Милен Велчев ще отговори на актуален въпрос от народните представители Панайот Ляков и Иво Цанев.
  11. Министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Панайот Ляков и Евгени Чачев и на три питания от народните представители Мария Стоянова, Румяна Георгиева, Димитър Дойчинов и Евгени Чачев.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 14,04 ч.)

  Председател:
  Огнян Герджиков

  Заместник-председатели:
  Камелия Касабова

  Любен Корнезов

  Юнал Лютфи

  Секретари:
  Светослав Спасов

  Весела Лечева

  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ