Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 22 май 2003 г.
Открито в 9,03 ч.


22/05/2003
  Председателствали: заместник-председателите Камелия Касабова, Асен Агов и Юнал Лютфи

  Секретари: Светослав Спасов и Несрин Узун

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): На основание чл. 40, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение в дневния ред на Народното събрание за тази седмица като т. 11 преди парламентарния контрол да влезе второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон. Раздаден е на народните представители, има доклад по него.
  Моля да гласуваме това процедурно предложение – евентуално ако утре сутринта ни остане свободно време преди парламентарния контрол, да започнем да разглеждаме този законопроект. Моля, гласувайте това процедурно предложение.
  Гласували 128 народни представители: за 100, против 10, въздържали се 18.
  Процедурното предложение се приема.

  Продължаваме с точка първа от дневния ред:
  ИСКАНЕ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗБУЖДАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ СРЕЩУ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ И СТАНОВИЩЕ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ПО ИСКАНЕТО НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗБУЖДАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ СРЕЩУ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ.
  Постъпило е становище на Временната комисия по искането на главния прокурор.
  Моля господин Ралчев в качеството му на председател на тази временна комисия да представи нейното становище.
  ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
  “СТАНОВИЩЕ
  на Временната комисия по искането на главния прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Никола Джипов Николов

  Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 2 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на 31 януари 2003 г. прие решение за създаване на Временна комисия по искането на главния прокурор на Република България за разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Никола Джипов Николов. Задачата на Временната комисия е да проучи дали са налице достатъчно данни за извършено тежко престъпление от народния представител Никола Джипов Николов във връзка с искането на главния прокурор.
  Комисията, състояща се от 12 народни представители, проведе осем заседания, на които всеки един от народните представители самостоятелно се запозна с представените материали към искането на главния прокурор, както и с представените писмени и устни становища на народния представител Никола Николов по искане на главния прокурор. За да може да изпълни възложената й задача, комисията следва да се съобрази с разпоредбите на чл. 69 и чл. 70 от Конституцията, чл. 107 от правилника на Народното събрание, както и със съществуващата парламентарна практика.
  Водена от горното, комисията установи, че нейните правомощия се определят от разпоредбите на чл. 70 от Конституцията на Република България, съгласно която народните представители не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да бъде възбуждано наказателно преследване, освен за тежки престъпления, и то с разрешение на Народното събрание, а когато то не заседава - на председателя на Народното събрание. Съгласно чл. 107, ал. 3 от правилника, когато са налице достатъчно данни, че народният представител е извършил тежко престъпление главният прокурор отправя мотивирано искане до Народното събрание, а когато то не заседава – до неговия председател. Към искането се прилагат достатъчно данни.
  Ето защо Временната комисия следва да прецени дали представените към искането на главния прокурор данни са достатъчни, за да може да се направи мотивиран извод, че народният представител Никола Джипов Николов е извършил тежко престъпление по смисъла на чл. 93, т. 7 от Наказателния кодекс.
  Комисията прецени, че е обвързана от искането на главния прокурор както от фактическа, така и от правна страна и няма мандат относно това да дава нови правни квалификации на така представените данни, съдържащи се в искането. Онова, което може да извърши, е да установи дали тези данни са достатъчни по смисъла на чл. 107, ал. 3 от правилника. В този смисъл и на базата на съществуващата парламентарна практика комисията е в условията на обвързана компетентност и следва да установи дали изложените в искането фактически обстоятелства съответстват на направените правни квалификации. Искането на главния прокурор визира пет групи деяния, по които се иска разрешение да бъде възбудено наказателно преследване срещу Николов: по чл. 203 във връзка с чл. 282 – четири деяния; по чл. 202 във връзка с чл. 282; по чл. 202 във връзка с чл. 282, ал. 2 и по чл. 219, ал. 3.
  За всички тези престъпления е предвидено наказание над пет години лишаване от свобода, което по смисъла на чл. 93, т. 7 от Наказателния кодекс представлява тежко престъпление.
  Комисията взе предвид обстоятелството, че исканията по пунктове 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 17 и 20 се базират на констатации по ревизионен акт, извършени ревизии на “Диамант” ЕООД – Разград и осъществена предварителна проверка, възложена от съответното постановление на Окръжна прокуратура – Разград.
  Ревизионната преписка на Териториално управление “Държавен финансов контрол” – Разград, съдържа констатации за нарушения, сочещи данни за тежки по смисъла на чл. 93, т. 7 престъпления от общ характер, извършени от управителя на “Диамант”. Съгласно констатациите на ревизионния акт е ангажирана отговорността на управителя по горепосочените пунктове, но впоследствие началникът на Териториално управление на “Държавен финансов контрол” – Разград, е освободил от отговорност управителя Николов по горепосочените пунктове.

  След като се запозна обстойно с направеното искане и съдържащите се в него данни, констатации и правна квалификация комисията установи:
  По пункт I. Правната преценка на поведението на Николов е, че същият е извършил престъпление по чл. 203, ал. 1 във връзка с чл. 202, ал. 1, във връзка с чл. 282. Предвид на това, че през м. август 1993 г. в гр. Разград като длъжностно лице – управител на “Диамант” ЕООД, присвоил чужди пари, собственост на “Диамант”, сумата 2 млн. 928 хил. 160 неденоминирани лева, поверени му в горепосоченото качество да ги управлява, като се е разпоредил с тях в чужд интерес в полза на ЕТ “Хинат” при обратното изкупуване от едноличен търговец на 30 т преработени огнеупори по цена 101 хиляди неденоминирани лева, които същият преди това е бил закупил от “Диамант” ЕООД за 2 хил. 800 неденоминирани лева на тон, като длъжностното присвояване е в особено големи размери и за улеснението му е извършил друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание, а именно по чл. 282, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс.
  Предвид на това, че в гр. Разград през м. август 1993 г. в качеството му на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – управител на “Диамант” ЕООД – гр. Разград, нарушил и неизпълнил служебните си задължения по т. 8 и т. 16 от Договора за възлагане на управление от 2.10.1992 г. с цел да набави облага на ЕТ “Хинат” и от това са настъпили значителни вредни последици за “Диамант”. Присвояването е в особено големи размери с оглед стойността на присвоеното държавно имущество.
  Престъплението по чл. 203, ал. 1 е тежко по смисъла на чл. 93, т. 7 от Наказателния кодекс с оглед предвидената наказателна санкция – лишаване от свобода от 10 до 30 години.
  Видно от горното е, че присвояването е извършено чрез неизгоден договор, сключен в нарушение на правата на управителя, като неизгодността на договора се изразява в това, че при обратното изкупуване се е получила разлика в цена 2 млн. 928 хил. 160 неденоминирани лева. Логиката на обвинението е, че присвояването е извършено чрез договор при втора сделка – обратно изкупуване, и сумата по инкриминацията всъщност представлява разлика в цена. За да е налице присвоителна дейност от управителя, следва да бъдат преценени неговите действия като правни, защото управителят не държи конкретни вещи или парите, а неговите действия са само управни. Характеристиката на тези правни действия трябва да указва разпореждане, което да води до фактическо прехвърляне на пари и имущество на трето лице. В настоящия случай не е налице такова прехвърляне, а както е отразено в искането, става въпрос за разлика в цени. Очевидно е, че е налице договор и че правното действие на договора не е това, което НК визира като присвояване по смисъла на чл. 203.
  Видно от общата част на искането, непосредствено преди пункт I, е обстоятелството, че сделките са сключени с един и същ едноличен търговец и това било индиция за умисъла на управителя. Индиция не е доказателство за наличието на пряк умисъл. Комисията не се ангажира да прави характеристика на обстоятелствената част на пункта и дали тя не указва друго престъпление – било то по чл. 220 или 282 от НК, и независимо дали то е тежко или не по смисъла на Наказателния кодекс.
  Водима от горното, комисията предлага на Народното събрание да не дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Никола Джипов Николов по пункт I от искането.
  Уважаеми колеги, пунктовете са 20. Хронологията на изказа е такъв, че за да можете да прецените действията на комисията и основанията, които предлага на вашето внимание, е необходимо да бъде посочено искането, защото в него се съдържа фактическата и правна характеристика и отговорът вече е чиста функция от това изложение на искането на главния прокурор.
  По пункт II. Правната преценка на поведението на Николов е, че същият е извършил престъпление по чл. 203. Предвид на това, че през м. юли 1994 г. в гр. Разград като длъжностно лице – управител на “Диамант” ЕООД, е присвоил чужди пари – сумата от 1 млн. 336 хил. 957,71 неденоминирани лева, поверена му в горепосоченото качество.
  Тази правна характеристика за пунктовете, които се дублират като правна квалификация, бих могъл да я съкратя, ако вие приемете това, като посоча, че улесняващото престъпление е това, да речем, само по чл. 282, ако това удовлетворява интереса на залата.
  Тоест правната характеристика и на пункт II е същата като тази на пункт I. Също става въпрос за присвояване в особено големи размери, става въпрос за тежка квалификация на присвоителното престъпление, която е такава по чл. 203 от Наказателния кодекс, отново става въпрос за това, че е тежко престъпление по смисъла на чл. 93, т. 7 от Наказателния кодекс.
  Анализът, който предлага комисията на този втори пункт, е: от обстоятелствената част на пункта е видно, че разпоредителните действия на управителя са свързани с договор, при който продажбата е извършена по занижени цени. Очевидно е, че в случая няма трансформация на материални активи в парични средства по начина, описан в пункт I, поради което и липсват достатъчно данни, които да указват извършване на посоченото в искането престъпление.
  Водима от горното, комисията предлага на Народното събрание да не дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Никола Джипов Николов по пункт II от искането.
  Пункт III. Отново правната квалификация е свързана с присвоително престъпление. Приемаме, че вие одобрявате тази съкратена форма на изказ. Отново става въпрос за престъпление по чл. 201 във връзка с чл. 202, което означава, че това е улесняващото престъпление по чл. 282 от Наказателния кодекс. Касае се за разпоредителни действия в полза на ЕТ “Хинат” при продажба на едноличния търговец на огнеупорни плочи на цена 101 хил. 484 недоминирани лева на тон, като има и друга сделка по отношение на белгийска фирма “Циркор” по цена 3 хил. 515 щатски долара, като длъжностното присвояване е в особено големи размери, представляващи особено тежък случай.
  Нарушенията, свързани с улесняващото престъпление по чл. 282, пак са тези, свързани по служба, свързани с нарушение на чл. 18, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятието по т. 8 и 16. Присвояването е в големи размери, то е тежко по смисъла на Наказателния кодекс.
  Анализът на комисията. Видно от обстоятелствената част на пункта е, че: щетата е формирана като курсова разлика на валутата към деня на продажбата и доставната цена на валутата. Във връзка с провеждан основен ремонт на съоръжения на дружеството – пещен агрегат на цех “Питсбург”, са сключени договори за покупка на огнеупори с фирма “Сеп” – Франция, и фирма “Циркор” – Белгия. Цената на плочите, доставени от последната фирма, за тон е 3 хил. 515 щатски долара или в лева 93 хил. 848 неденоминирани. Тези плочи не са били вложени в ремонта на пещното съоръжение, а са били заприходени в склад за огнеупори на дружеството. Впоследствие 18 хил. 177 огнеупорни плочи са били продадени на “Хинат” по цена 101 хил. 484 неденоминирани лева.

  В искането на главния прокурор се твърди, че в резултат на тази сделка за дружеството е настъпила щета в размер на 2 млн. 385 хил. 731 неденоминирани лева, формирана от курса на долара в деня на продажбата – 66,20 неденоминирани лева за долар и доставната цена във валута – 3515,62 щ.д. за тон. Очевидно е, че в този случай отсъстват признаци на изпълнителното деяние по смисъла на чл. 203, ал. 1 във връзка с чл. 202, ал. 1, т. 1 от Наказателния кодекс. Курсовата разлика на валутите не е инкриминирано деяние по смисъла на Наказателния кодекс. В този смисъл няма достатъчно данни за извършено престъпление “присвояване” по смисъла на чл. 201, ал. 1 от Наказателния кодекс.
  Водима от горното, комисията предлага на Народното събрание да не дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Никола Джипов Николов по пункт III от искането.
  По пункт IV от искането на главния прокурор.
  Отново е свързан с квалификация “присвояване”, отново по особено тежкия случай по чл. 203, във връзка с чл. 202, пак във връзка с чл. 282 за нарушение на служебни задължения, във връзка с неговия договор за управление, в резултат на което се счита, че е причинил съответна щета, изложена в искането. Престъплението е тежко – “присвояване” и на това основание се търси неговата отговорност.
  Коментар на комисията. В обстоятелствената част се изнасят данни за това, че продажната цена на вещта, която е била една и съща, е различна. Всъщност на завод “Дружба” – Пловдив са продадени огнеопори, доставени на “Диамант” от Русия – завод “Бакор” – през месец март 1994 г. За продажбата на завод “Дружба” е подбран годен останал огнеопор, окомплектован за влагане в пещ с оглед специфичните нужди на предприятието.
  Продажбата на ЕТ “Хинат” са извършени една година по-късно – през периода май-юни 1995 г., в размер на 7,18 тона залежал материал с влошени качества. Извършената продажба е на цена над доставната и в този смисъл “Диамант” ЕООД е реализирал печалба, т.е. не е нанесена щета на дружеството. Ето защо е неоснователен изводът за наличие на присвоителна дейност. В този смисъл аргументите, изложени в пункт I и II, важат и досежно този пункт.
  Водима от горното, комисията предлага на Народното събрание да не дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Николов по пункт IV от искането.
  По пункт V от искането на главния прокурор. Квалификацията е за особено тежък случай, за присвоителна дейност, квалифицирана по чл. 202 от Наказателния кодекс, като за улесняващо престъпление отново се сочи чл. 282 от Наказателния кодекс. В искането се сочи, че инкриминацията е свързана с обратно изкупуване на преди това продадени материали. Със същата характеристика за това, че престъплението е тежко и на това основание се търси отговорност.
  Коментар на комисията. Видно от обстоятелствената част е, че се касае за сделка, по която “Диамант” ЕООД е купувач. Не се спори, че вещите са влезли в патримониума на дружеството и че за тях е платена инкриминираната сума. Не се спори по цената на вещта. Касае се до гражданскоправна сделка. Обстоятелството, че у продавача липсват документи за произхода на вещта, е юридически ирелевантна. Дружеството е платило на правно основание, защото е получило 2,48 тона годен за влагане и вложен в ремонта на съоръжение на дружеството огнеопор, по цена, по-ниска от пазарната към този момент. В този смисъл не е нанесена щета на дружеството.
  Водима от горното, комисията предлага на Народното събрание да не дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Николов по пункт V от искането.
  По пункт VI. Отново престъпление по чл. 202, пак с улесняващо такова по чл. 282, пак тежко по смисъла на Наказателния кодекс.
  Коментар на комисията. Видно от обстоятелствената част, става въпрос за сключена гражданскоправна сделка – заем между две търговски дружества, в които държавата е собственик на капитала. Твърдяната облага всъщност е в полза на друго държавно предприятие – в случая “Царевични продукти” ЕООД, град Разград и е невъзможно да се приеме, че е налице деяние по чл. 202, ал. 1, т. 1 от Наказателния кодекс. Измененията на чл. 202 от Наказателния кодекс от 1995 г. във връзка с решение на Конституционния съд са в смисъл, че са обявени за противоконституционни тъкмо термините “свой или чужд интерес”. Договорът за заем е сключен на база искане – писмо на Агенцията за приватизация от 21 януари 1993 г. В искането е цитирано решение на Министерския съвет като правно основание за отправеното искане, целящо редуциране на най-малко от 20 на сто от всички задължения на “Царевични продукти” към всичките им кредитори с българска регистрация. Такава редукция е извършена като условие за сключване на приватизационна сделка с “Царевични продукти”. Споразумението между кредиторите и дружеството-длъжник, сключено в Агенцията за приватизация, е предписало точната сума, която “Царевични продукти” следва да върне на “Диамант”, който е кредитор № 9 в списъка на кредиторите на дружеството. Редукцията е извършена от всички кредитори на приватизираното впоследствие дружество преди сключването на самата приватизационна сделка и е предварителен елемент от действията на Агенцията за приватизация за саниране на “Царевични продукти” преди неговата продажба.
  Водима от горното, комисията предлага на Народното събрание да не дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Николов по пункт VI от искането.
  Пункт VII, отново квалификация, свързана с присвояване по чл. 202, отново улесняващо престъпление по чл. 282 – правната характеристика на искането по този пункт, е като тази на предходния.
  Коментар на комисията. Видно от горното е, че присвояването е извършено чрез неизгоден договор, сключен в нарушение на правата на управителя като неизгодността на договора се изразява в това, че при продажба на 2745 тона Динас СД-9 на ЕТ “Хинат”, материалът е продаден на цена 4500 неденоминирани лева на тон, като същият като вид материал е продаден шест месеца по-късно от “Диамант” на друго предприятие по цена 19 293 неденоминирани лева за тон. Логиката на обвинението е, че присвояването е извършено чрез договор при първата продажба, като сумата по инкриминацията всъщност представлява разликата в цената по отношение на продажната цена по втората сделка. За да е налице присвоителна дейност от управителя, следва да бъдат преценени неговите действия като правни, защото управителят не държи фактически вещите или парите, т.е. неговите действия са правни. Характеристиката на тези правни действия трябва да указва на разпореждане, което да води до фактическо прехвърляне на пари и имущество на трето лице. В настоящия случай не е налице такова прехвърляне, а както е отразено в искането, става въпрос за разлика в продажни цени. Очевидно е, че е налице договор и че правното действие на договора не е това, което Наказателният кодекс визира като присвояване по смисъла на чл. 202 от Наказателния кодекс. Видно от общата част на искането, обстоятелството, че сделката е била отново сключена с един и същ едноличен търговец и това било индиция за умисъла на управителя, не означава, че индицията е доказателство за наличието на пряк умисъл, какъвто съставът на престъплението изисква.
  Комисията не се ангажира да прави характеристика на обстоятелствената част на пункта и дали тя не указва на друго престъпление, било то по чл. 220 или чл. 282 от НК и независимо дали то е тежко или не по смисъла на НК.
  Водима от горното, комисията предлага на Народното събрание да не дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Николов по пункт VII от искането.
  Пункт VIII. Правната преценка на поведението на Никола Джипов Николов – ще изчета изцяло това, което е правна преценка, защото се касае за друг раздел и за друг вид престъпление – е, че същият е извършил престъпление по чл. 282, ал. 2, във връзка с ал. 1 – това е престъплението по служба от страна на сключилия договор Николов, предвид на това, че на 23.10.1992 г. в град Разград, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – управител на “Диамант” ЕООД, в нарушение на служебните си задължения – чл. 229 от Кодекса на труда и т. 8 от Договора за възлагане на управлението, е сключил договор за обучение с лицето Павлов като стипендиант на дружеството по специалност “Социология” без наличието на длъжност в щатното разписание, изискваща указаната квалификация, с цел да набави облага на Драгомир Павлов, респективно да нанесе вреда на “Диамант” и от това са настъпили немаловажни вредни последици в размер на 20 070 нед. лева – имуществени и неимуществени – дискредитиране доверието в защита на държавната собственост от назначените стопански ръководители на търговски дружества – изключителна държавна собственост.

  Престъплението е по чл. 282, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс и е тежко по смисъла на чл. 93 от НК, защото е предвидена санкция “лишаване от свобода” от 1 до 8 години.
  Коментар на комисията. От обстоятелствената част по пункта става ясно, че договорът за стипендия не е сключен от тогавашния управител Николов, а от предишен управител на дружеството, като в случая, съгласно неговите клаузи, Николов само го е подновявал. В този смисъл договорът, приложен към искането, се явява изпълнение на задължение по вече сключен договор от предишния управител на дружеството. Договорът е сключен в изпълнение на чл. 51 от Кодекса на труда, тоест в изпълнение на сключен колективен трудов договор, съгласно който “Диамант” ЕООД следва да заплаща стипендии на деца на работници на дружеството – чл. 75а от колективния трудов договор, какъвто се явява Драгомир Павлов, син на Руси Павлов – дългогодишен работник в “Диамант” ЕООД. Стипендиантът след завършване на висшето си образование е работил в “Диамант” ЕООД три години, видно от приложената трудова книжка и нотариално заверената декларация на същия. Договорът е сключен на правно основание и от него не е произлязла щета за предприятието. В този смисъл не е налице изпълнително деяние по смисъла на чл. 282 от НК.
  Водима от горното, комисията предлага на Народното събрание да не дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Никола Николов по пункт Vlll от искането.
  По пункт lХ.
  Характеристиката на деянието е отново такава по чл. 282 от НК, тоест “престъпление по служба”. Касае се за сключен договор за наем.
  Коментар на комисията. Видно от обстоятелствената част на искането и в този случай комисията не се ангажира да изразява становище досежно правната квалификация, дали тя се отнася до деяние по чл. 219 или чл. 220 от Наказателния кодекс
  Водима от горното, комисията предлага на Народното събрание да не дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Николов по пункт lХ от искането.
  По пункт Х.
  Тук минаваме в другия раздел, чиято характеристика е в това, че исканията са свързани с обвинения за умишлена безстопанственост по смисъла на Наказателния кодекс, една много особена и трудна правна категория.
  Правната преценка на поведението на Никола Николов е, че същият е извършил престъпление по чл. 219, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс, предвид на това, че в периода 21 април 1992 г. – 31 март 1995 г. в гр. Разград като длъжностно лице – управител на “Диамант” ЕООД, Николов умишлено не е положил достатъчно грижи за управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество и не е упражнил достатъчен контрол върху работата на главния счетоводител, като е допуснал да бъде неправомерно осчетоводена за сметка на дружеството констатираната липса от склад № 6 “Дървени материали” на 11,552 куб. м дъски на стойност 59 995,22 недоминирани лв., от което е последвала значителна щета на дружеството – в посочения по-горе размер. Нанесената щета на дружеството е значителна по смисъла на чл. 219 от Наказателния кодекс.
  Престъплението по чл. 219, ал. 3 във връзка с ал. 1 от НК е тежко по смисъла на чл. 93 от Наказателния кодекс. Коментар на комисията. Видно от горното е, че логиката на обвинението вменява в отговорност на управителя Никола Николов това, че същият в качеството му на длъжностно лице умишлено не е положил достатъчно грижи за управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество, като е допуснал да бъде неправомерно осчетоводена за сметка на дружеството констатирана по надлежния нормативен ред липса от имущество на дружеството. Член 219 от НК инкриминира изпълнителното деяние “неполагане достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването или запазването на поверено имущество или възложена на длъжностното лице работа”.
  От обстоятелствената част е видно, че управителят Николов е положил достатъчно грижи, изразяващи се в проведена по негово нареждане инвентаризация на имуществото на дружеството, в хода на която е установена инкриминираната впоследствие липса от склад № 6. Инкриминираното деяние по чл. 219 от НК има за резултат значителна повреда, унищожаване или разпиляване на имущество или други значителни щети на предприятието. В конкретния случай е налице установена липса, констатирана по инициатива и в изпълнение на задълженията на управителя на дружеството, което установяване е въздигнато неправилно в искането като престъпление по смисъла на чл. 219 от НК. Не се спори по въпроса, че в дружеството е създадена организация, при която стоково-материалните ценности са връчени на материалноотговорните лица, както и че е създадена форма и организация за отчитането. Що се касае до задължението му за упражняване на контрол по смисъла на чл. 219, ал. 2, то в искането няма такова позоваване.
  Водима от горното, комисията предлага на Народното събрание да не дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Никола Николов по пункт Х от искането.
  Пункт Хl. Отново правна квалификация по чл. 219, ал. 3, тоест “умишлена безстопанственост”, във връзка с неправилно и неправомерно осчетоводяване.
  Коментар на комисията. Логиката на обвинението вменява в отговорност на управителя Николов това, че същият в качеството му на длъжностно лице умишлено не е положил достатъчно грижи за управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество като е допуснал да бъде неправомерно осчетоводена за сметка на дружеството констатирана по надлежния нормативен ред липса от имуществото на дружеството, в случая 151 702 т липсващ мазут на стойност 340 900 неденоминирани лева. Член 219 от НК инкриминира изпълнителното деяние “неполагане достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването или запазването на повереното имущество или възложена на длъжностното лице работа”.
  От така изложената обстоятелствена част е видно, че управителят Николов е положил достатъчно грижи за установяване на инкриминираната липса от имуществото на “Диамант”. Инкриминираното деяние по смисъла на чл. 219 от НК има за резултат значителна повреда, унищожение или разпиляване. В конкретния случай е налице установена липса по надлежния ред, констатирана по инициатива и в изпълнение на задълженията на управителя на дружеството, което установяване е въздигнато неправилно в искането като престъпление по смисъла на чл. 219 от НК.
  Водима от горното, комисията предлага на Народното събрание да не дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Николов по пункт Хl.
  Пункт Хll. Отново чл. 219, ал. 3, тоест “умишлена безстопанственост”, във връзка с непредявени претенции и изтекли давностни срокове.
  Логиката на обвинението обвинява в безотговорност управителя за това, че в качеството му на длъжностно лице умишлено не е положил достатъчно грижи за управлението, стопанисването и опазването на имуществото, като не е изисквал от контрагент на дружеството по договор за доставка на договорени количества материали, а също така не е предприел действия по разваляне на договора или търсене на договорна отговорност за забава от насрещната страна. Закриването на вземането, видно от фактическите твърдения, е от м. септември 1995 г. – към този момент Николов няма длъжностно качество. Обвинението е във връзка с ал. 1, което означава, че е съотносимо дали е създадена надеждна организация за правилното и надлежно документиране и функциониране на стопанската дейност. Такава е била създадена – съществува специален отдел “Финансови институции”. Без да коментираме въпроса какви са съотношенията между правата и задълженията на главния счетоводител и управителя, то при липса на задължения, свързани с контрол по ал. 2 на чл. 219, не бихме могли да коментираме задълженията му, свързани с тази алинея.
  Водима от горното, комисията предлага на Народното събрание да не дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване по пункт Хll от искането.

  Пункт ХІІІ. Правна квалификация пак по чл. 219, ал. 3 и пак свързано с това, че не е създаден достатъчен контрол във връзка с отчитането на стоково-материалните ценности.
  Обвинението обвинява в отговорност на управителя Никола Николов това, че в качеството си на длъжностно лице умишлено не е положил достатъчно грижи за управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество, като не е създал необходимата организация по контрол и отчитане на движението на стоково-материалните ценности от съответните материалноотговорни лица при дружеството, като в резултат на това от територията на завода ЕТ “Хинат” са били извозени без кантарни бележки за удостоверяване на количеството, респективно не са били заплатени 69 тона трошки на обща стойност 348 хил. 724 неденоминирани лева, от което е последвала значителна щета за “Диамант” ЕООД.
  От обстоятелствената част на искането става ясно, че инкриминираното количество карборундови трошки се явява вследствие получена механична разлика между платените на “Диамант” и действително изнесеното количество по митническа декларация от 30 април 1993 г. Няма достатъчно данни, че между двете количества съществува връзка, както и ирелевантно твърдяното, че митническата декларация от горепосочената дата указва на произход на изнасяната стока, т.е., че между изнесеното количество и това, получено от износителя по договора с “Диамант”, съществува връзка.
  Обвинението е във връзка с ал. 1 и 2, което означава, че е съотносимо дали е създадена надлежна организация за правилното и надлежно документиране и функциониране на стопанската дейност, а такава е била създадена.
  Водима от горното, комисията предлага на Народното събрание да не дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Никола Николов по пункт ХІІІ от искането.
  Пункт ХІV. Пак искане във връзка с чл. 219, ал. 3, т.е. умишлена безстопанственост във връзка с извозвани материали от сметището на завода.
  Обвинението обвинява в отговорност на управителя Николов това, че в качеството му на длъжностно лице умишлено не е положил достатъчно грижи за управлението, стопанисването и опазването на повереното му имущество като не е създал необходимата организация по контрол и отчитане на движението на стоково-материалните ценности от съответните материалноотговорни лица при дружеството, като в резултат на това от територията на сметището на завода са били извозени без да бъдат платени трошки общо за 334 хил. 050 неденоминирани лева, от което е последвала значителна щета за “Диамант”.
  От обстоятелствената част на искането става ясно, че инкриминираното количество стъклени трошки се явява вследствие получената механична разлика между платените на “Диамант” и действително претеглените количества стъклени отпадъци, изнасяни и измервани в полза на “Рока къмпани”. Няма достатъчно данни, че инкримираното количество и това, извличано от територията на “Диамант” ЕОД, съвпадат по произход.
  Ирелевантно е твърдяното в искането, че въпросното количество е било продавано на занижени цени в полза на “Рока къмпани”, като се сравнява продажната цена при сделката между “Камъшит” и “Диамант”, тъй като става въпрос за различни артикули с различно количество, качество, себестойност и продажна цена.
  Обвинението е във връзка с ал. 1 и 2, което означава, че е съотносимо дали е създадена надлежната организация за правилното и надлежно документиране и функциониране на стопанската дейност, а такава е била създадена.
  На второ място – инкриминираната сума се добива от това, че се твърди, че има продажби по занижени цени. От първите пунктове от искането тази дейност бе квалифицирана като присвояване. В диспозитива независимо, че е отразена стойността на нанесената щета в резултат на занижените цени е 113 хил. 900 лв. В този пункт е отразено изпълнителното деяние само във връзка с достатъчно грижи, без да е отразена сумата от 113 хил. 900 лв.
  От изложените съображения комисията предлага на Народното събрание да не дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Николов по пункт ХІV от искането.
  Пункт ХV. Отново инкриминация по чл. 219, ал. 3.
  Обвинението вменява в отговорност на управителя Николов това, че в качеството му на длъжностно лице умишлено не е положил достатъчно грижи за управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество, като не е създал необходимата организация по контрол и отчитане на движението на стоково-материалните ценности от съответните материалноотговорни лица. В резултат на това от територията на завода ЕТ “Хинат” са били извозени без фактури, кантарни бележки за удостоверяване на количеството, респективно без да са били заплатени инкриминираните количества материали.
  Комисията намира, че аргументите, изложени в пункт ХІІІ, важат и досежно този пункт.
  Водима от горното, комисията предлага на Народното събрание да не дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Николо по пункт ХV.
  Пункт ХVІ. Отново квалификация по чл. 219, ал. 3.
  Обвинението вменява в отговорност на управителя Никола Джипов Николов това, че в качеството му на длъжностно лице умишлено не е положил достатъчно грижи за управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество, като не е създал необходимата организация по контрол и отчитане на движението на стоково-материалните ценности от съответните материалноотговорни лица при дружеството и не е предприел дължимите действия по ангажиране на имуществената им отговорност при установяване на липси в размер на 91 хил. 861 неденоминирани лева, от които е последвала значителна щета за “Диамант”.
  От обстоятелствената част е видно, че констатираните липси са в резултат на инвентаризация, проведена по заповед на управителя Николов, като същият е ангажирал отговорността на материално отговорното лице, на което е наложена отчетническа отговорност и тя е реализирана.
  В конкретния случай е налице установяване на липса, констатирана по инициатива и в изпълнение на задълженията на управителя на дружеството, което установяване е въздигнато неправилно в искането като престъпление по чл. 219.
  Не се спори по въпроса, че в дружеството е създадена организация, при която стоково-материалните ценности са връчени на материалноотговорните лица. Обстоятелството относно въпроса за осчетоводяването и цялата дейност във връзка с финансовия контрол и отчетност е предмет на специална регламентация, с която са ангажирани цели отдели, включително и главният счетоводител.
  Водима от горното, комисията предлага на Народното събрание да не дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Николов по пункт ХVІ от искането.
  Пункт ХVІІ. Отново квалификация по чл. 219, ал. 3 и отново свързани с неполагането на контрол във връзка със счетоводна дейност.
  Аргументите, изложени в предходния пункт, са съотносими и по този.
  Водима от горното, комисията предлага на Народното събрание да не дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване по пункт ХVІІ.
  Пункт ХVІІІ. Отново квалификация по чл. 219, ал. 3.
  Обвинението вменява в отговорност на Николов това, че в качеството му на длъжностно лице умишлено не е положил достатъчно грижи за управлението, стопанисването и запазване на повереното му имущество, като не е създал необходимата организация по контрол и отчитане на движенето на стоково-материалните ценности от съответните материалноотговорни лица при дружеството и не е упражнил достатъчен контрол върху работата на главния счетоводител, като е допуснал да бъде неправомерно осчетоводена за сметка на дружеството констатирана липса в склад № 2 на количество мазут на стойност 193 хил. 178 неденоминирани лева, от което е последвала щета.
  В конкретния случай налице е установена липса, констатирана по надлежния ред, което установяване е въздигнато неправилно в искането като престъпление по чл. 219.
  Безспорно е, че в дружеството е създадена организация, при която стоково-материалните ценности са връчени на материалноотговорните лица. Обстоятелството относно въпроса за осчетоводяването и цялата дейност във връзка с финансовия контрол и отчетност е предмет на специална регламентация, с която са ангажирани цели отдели, включително и главният счетоводител. Такава специализирана функция не може да се вменява в задължения, респективно отговорност на управителя на дружеството.
  Водима от горното, комисията предлага на Народното събрание да не дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Никола Джипов Николов по пункт ХVІІІ.
  Пункт ХІХ – пак квалификация, свързана с чл. 219, ал. 3 – умишлена безстопанственост. Отново става въпрос за действия, свързани с осчетоводяване и контрол върху материалноотговорните лица, поради което комисията счита, че този пункт изцяло се покрива с аргументите, изложени в предходния пункт ХVІІІ.
  Комисията предлага на Народното събрание да не дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване.
  Пункт ХХ – отново квалификация по чл. 219, ал. 3. Свързана е с това, че през м. май 1995 г. в гр. Разград като длъжностно лице управител умишлено не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество, като не е създал необходимата организация по контрол и отчитане на движението на стоково-материалните ценности от съответните материалноотговорни лица при дружеството и в резултат на това от територията на завода от “Хинат” са били извозени без кантарни бележки за удостоверяване на количеството, респективно без да са били заплатени огнеупори, от което е последвала щета за “Диамант”. Щетата е значителна по смисъла на чл. 219.
  Видно от обстоятелствената част, принципните аргументи, изложени в пункт ХVlll важат досежно този пункт. Изцяло фактическата и правната характеристика се покриват.
  Водима от горното, комисията предлага на Народното събрание да не дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване по пункт ХХ.
  Уважаеми колеги, следва последният пункт ХХl.
  Правната преценка на поведението на Никола Джипов е по чл. 219, ал. 3 предвид на това, че като длъжностно лице – управител на “Диамант”, умишлено не е положил достатъчно грижи. В резултат на това от територията на завода са били извозени без кантарни бележки за удостоверяване определени количества трошки на определена цена и в резултат на тези действия се е появила щета в дружеството – престъпление по чл. 219, ал. 3.
  Обвинението вменява в отговорност на управителя Никола Джипов Николов това, че в качеството му на длъжностно лице умишлено не е положил достатъчно грижи за управлението, стопанисването и запазване на повереното му имущество, като не е създал необходимата организация по контрола и отчитане на движение на стоково-материалните ценности от съответните материалноотговорни лица при дружеството, като в резултат на това от територията на завода са били извозени без фактури и кантарни бележки за удостоверяване на количеството, респективно без да са били заплатени, инкриминираните материали.
  Комисията намира, че принципните аргументи, изложени в пункт Хlll важат досежно този пункт от искането.
  Водима от това, комисията предлага на Народното събрание да не дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Никола Джипов Николов по пункт ХХ¬¬І от искането.
  Уважаеми колеги, това становище е подкрепено от всички членове на комисията. Особени мнения не са изразени.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Ралчев, едно уточнение. Тъй като докладът Ви завършва с диспозицията “С оглед на гореизложеното комисията предлага на Народното събрание да вземе своето решение”, моля Ви още веднъж, формулирайте решението на комисията в смисъл “допуска, не допуска”, за да може съответният проект на решение да бъде подготвен и подложен на гласуване.
  ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Уважаема госпожо председател, комисията държа сметка за това, че се касае за 21 самостоятелни пункта. Затова формулировките, които сме изложили, касаят всеки един от тези 21 пункта. Касае се за 21 отделни самостоятелни случаи, които са предмет на самостоятелно обвинение. Затова формулировката, която сме дали, е в този смисъл. Ако вие прецените, бихте могли да ги обедините в един общ диспозитив, съответно да бъде предложено на гласуване от Народното събрание. Становището е общо, но ми се струва, че пунктовете имат самостоятелно значение и трябва да бъдат гласувани поотделно. Това са 21 самостоятелни пункта. Всеки един е по самостоятелно възведено обвинение и независимо, че има общност в няколко параграфа, свързани с обвинението, всяко едно от исканията е свързано със самостоятелни основания по 21 пункта.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Тоест във Вашето предложение се съдържа процедурно предложение – Народното събрание с отделни последователни решения да се произнесе по всеки един пункт от доклада на комисията.
  ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Ако няма различия в становището на Народното събрание – може би ще проведете дебат и ще прецените това, може диспозитивът да бъде обединен в един. Но представете си, че народното представителство не приеме някои от аргументите на комисията. В такъв случай трябва да има точно отделно означение по всеки един от пунктовете. Преценете.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Това, което правим, е прецедент. Затова се обръщам към залата. (Силен шум в залата.) Моля за тишина, за да изясним нещата.
  ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Очевидно е, че както сме отразили в самото начало на нашето изложение, ние се позоваваме и на парламентарната практика. (Силен шум в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Спокойно! Моля ви, ще изясним нещата.
  Имате думата, господин Ралчев. Продължете Вашите мотиви.
  ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Пак искам да повторя: касае се за 21 самостоятелни обвинения. Оттук следват варианти. Това, че комисията за 21 пункта излиза със становище, че не следва да бъде дадено разрешение за възбуждане на наказателно преследване, би могло да има две или три последици: народното представителство да приеме, че това предложение следва да бъде уважено изцяло; може да приеме, че в отделни пунктове може да бъде прието или не; може изцяло да отхвърли становището на комисията. С оглед на това трябва да бъде формулирано и решението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Ралчев. Досега константната практика е Народното събрание да се произнася с едно решение, което има значението: “не дава разрешение за възбуждане или дава разрешение за възбуждане”. Понеже по всичките 21 пункта становището на комисията е да не се дава разрешение за възбуждане, нормално е това да бъде диспозитивът на решението на Народното събрание, което да бъде подготвено, раздадено и гласувано. Това е моето мнение. Тъй като нямаше диспозитив в доклада на комисията, ви изчаках, за да знам какво да подготвя по-нататък.
  Давам думата на господин Ганев за процедурно предложение.
  ГИНЬО ГАНЕВ (КБ): Струва ми се, че разсъжденията Ви са точни, госпожо председател. Ако дискусията не даде някакви други нюанси и се възприеме това становище, в решението, което ще гласуваме, трябва да се каже, че то се отнася до всичките 21 пункта на самостоятелните обвинения. Това не е трудно да се напише в едно изречение на иначе общото решение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Значи едно решение, но изрично да се формулира, че е по всички пунктове.
  ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Или да се напише “изцяло”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Процедурните предложения са две. Едното е на господин Ралчев – евентуално поотделно да се гласуват всички пунктове.
  ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Оттегляте го. Благодаря.
  Ще бъде подготвено едно решение, в което ще се казва, тъй като това е мнението на комисията, Народното събрание реши: “Не дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване по всички пунктове от обвиненията на главния прокурор”.
  Уважаеми народни представители! Определям време за дебат в рамките на диспозитивната норма на чл. 45 от правилника. На основание чл. 107, ал. 4 господин Николов, ако иска, може да вземе отношение, да бъде изслушан от Народното събрание. Неговото време не влиза в определеното за парламентарната група на Обединените демократични сили.
  Така че имате думата за изказване. Няма ли желаещи за изказване? Още веднъж отправям покана към залата.
  Госпожо Дончева, заповядайте.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Сегашното искане за имунитет се различава от всички преди това по няколко съществени неща. Едното е поводът, по който беше повдигнато, и второто е особеността в това искане, че за първи път се иска имунитет, без да има разследване.
  Винаги досега фактите, които са давани на Народното събрание, са били събрани след разследване. Чух преди време изявление на главния прокурор, че той не може да разследва, ако лицето е под имунитет – нещо, което не е вярно. Ако лицето с имунитет не бъде привлечено към наказателна отговорност чрез повдигане на обвинението срещу него, няма никаква пречка за разследване и никога не е имало такава. Делото може да бъде образувано срещу неизвестен извършител, срещу други лица, но всичко, за което се касае в делото, да бъде проверено по един надлежен ред така, че Народното събрание да бъде значително облекчено в това какво и докъде ще проверява.
  Имаше спорове в предишни парламентарни легислатури дали парламентът ще прави проверка по искането на главния прокурор със или без комисия и ще се произнесе с гласуване сваля или не имунитета. Радвам се, че по повод на днешното искане Обединените демократични сили, които имаха различия в предишни години, вече стигнаха до нещо, което ми се струва логично и разумно. Докато има институт на имунитета, Народното събрание ще проверява искането с нарочна комисия. Това е редно, то не е, защото гарван гарвану око не вади, а защото това е правилно и разумно действие.
  Докъде ще стигне парламентът в проверката? Смятам, че сегашната комисия със своята работа направи няколко съществени неща по утвърждаването на парламентарната практика за това как се работи по всяко искане за имунитет, когато има събрани с разследване доказателства. И не говоря само за простото криминално престъпление, което по принцип е еднократно действие и по което има ясен резултат и ясен извършител, говоря за случаи на стопански престъпления, където доказателствата са повече по обем и където предполагат много повече експертна работа, за да се установи действително за какво става дума.
  В този случай на Народното събрание беше даден един ревизионен акт от 1995 г. за действия, извършени преди 10 години. Номиналната стойност на голямата част от тези обвинителни пунктове към днешна дата е наистина смехотворна – има и за 2 лв., и за 10 лв. и т.н. Но тъй като до този момент по никакъв начин не бяха проверени констатациите на ревизионния акт, нещо повече, комисията се натъкна на един факт, който е отразен не само в ревизионния акт, приложен към искането, а дори в самото искане на главния прокурор, че тази ревизионна преписка е била разгледана от началника на ТУ ДФК – Разград, Никола Николов е освободен от отговорност още към 1995 г. от шефа на “Финансов контрол” – Разград, по значителна част от пунктовете. Всичко това принуди комисията да допусне една съществена проверка по пунктовете.
  На няколко пъти комисията обсъжда един също тъй важен за парламентарната практика въпрос: ако искането е постъпило по определени пунктове с определена правна квалификация, комисията отхвърли квалификацията, но счита, че може би е налице друга квалификация, също сочеща към тежко престъпление, има ли право комисията да преквалифицира? Комисията единодушно прие, че Народното събрание няма право да извършва преквалификации по искания на главния прокурор. Това също според мен е разумно и коректно тълкуване.
  При положение, че няма събрани с разследване факти, комисията работи близо 5 месеца, като огромната част от тази работа беше да се направи съпоставка между документите по ревизионния акт и приложенията и документите, които представя колегата, чийто имунитет се иска. Всичко това внесе много сериозни съмнения в самата комисия до каква степен е фактологически обосновано това обвинение.
  Аз знам, че работниците от “Диамант” може би са разделени в своето отношение към Никола Николов. Сигурно една част от тях смятат, че той е един от най-добрите директори, ръководещи завода, а друга част от тях го считат за мошеник. Но не се съмнявам, че и ония, които го считат за мошеник, не биха искали да бъде съден за стипендията, дадена на това момче – син на дългогодишни работници в предприятието, по силата на сключен от неговия предшественик колективен трудов договор, която стипендия това момче си е изработило. Тук има достатъчно много директори – бивши стопански ръководители, и хора, които са били материалноотговорни лица. Също тъй не знам дали някой би бил доволен, независимо какво мисли за Никола Николов, да бъде осъден той за това, че не било правилно осчетоводено нещо, след като предприятието има главен счетоводител, и по никакъв начин не само не се доказва, ами не се твърди, че директорът Николов е наредил такова осчетоводяване, ако някой го приема за погрешно, разбира се.
  Колегата Ралчев се спря достатъчно подробно на пунктовете и комисията, за да не бъде обвинена, че се е отнесла лековато към искането на главния прокурор, предприе тази проверка пункт по пункт. Искам обаче да ви поставя няколко други въпроса, присъединявайки се към заключението на комисията, защото съм и един от нейните членове. Това касае всички нас, независимо към коя парламентарна група принадлежим и дали нашите действия по това да откажем вдигането на имунитета на колегата Николов е израз на народната поговорка “Гарван гарвану око не вади”.
  По мое впечатление стана лека практика на част от правозащитната система да си решава други въпроси, преди всичко на своето място и влияние, с процедурата по имунитета. И от известно време този институт се използва за нещо, което аз бих нарекла рекет. Моето отношение към управлението на СДС и към фактора корупция в това управление, който фактор в крайна сметка го свали, е известен, но извинете ме, що за дебелоочие е да търсиш цената, по която завод “Диамант” продавал трошките си през 1993 г., а да не търсиш цената, по която са продадени основните дълготрайно материални активи на държавата? Защото това, което става по тези дела, водени срещу бивши министри и висши администратори, е точно това.
  Още по предишния имунитет на колегата Венцислав Върбанов обърнах вниманието на парламента върху един прост факт: цяла година прокуратурата разследва дела на Министерството на земеделието Венцислав Върбанов няма никакъв имунитет, няма никаква пречка по отношение на него да бъдат извършени всякакви действия, но по отношение на него не биват извършени никакви действия, докато той няма имунитет. По отношение на няколко приватизационни сделки прокуратурата не се занимава с въпроса за цената, а въпросът за цената е възлов в приватизацията. В момента, в който е избрано новото Народно събрание, прокуратурата прекратява делото поради липса на престъпление и два месеца по-късно прави искане пред парламента за възбуждане на имунитета на Венцислав Върбанов. Аз подкрепих това искане и ви обясних защо, в някои от пунктовете имаше очевидни индиции за извършване на престъпление. А това, че и след една година прокуратурата не желае да влезе в тях, ме навежда на простата мисъл дали това не се прави съзнателно. Но все пак парламентът и тогава беше изправен пред неудобната позиция два месеца след като е прекратено делото да вдига имунитет на народен представител по този повод. Прокуратурата в делото “Венцислав Върбанов” не се занимава с най-подходящите за корупция пунктове, тя се занимава с пунктове, които най-трудно ще излязат и в които най-трудно може да излезе престъпление.
  Независимо от това ви напомням и другия случай – с Александър Божков, когато след двугодишно разследване делото беше прекратено, защото главният прокурор неправилно възложил на своя заместник да определи разследващ прокурор. И усилията на разследващите органи в продължение на две години бяха зачеркнати. Сега не просто някой трябва да прави нещо тук по делото, а трябва да се започне отначало с всичките експертизи.
  Казвам ви това по повод обвинението от миналия петък. Когато парламентарната комисия махна тази специална процедура, вече минирала едно съществено и за обществото дело, изведнъж се раздаде един вой от страна на главната прокуратура: виждате ли какво посегателство върху нейните права да не разследвали само те министри. Извинявайте, от практически опит ви казвам, че зайовците-магистрати не тръгват току така да разследват министри, освен когато им е поръчано и че в цялата тази работа е много по-лесно да се измъкнеш, ако се разбереш с главната прокуратура и е много по-трудно, ако не се разбереш.
  Какво да правим по този пореден имунитет? Никола Николов сигурно е всякакъв, но извинете, за обществото би било много по-интересно да се разследва времето, в което той е имал реална власт в държавата, а не времето, когато е бил директор на “Диамант” за 2 лева и 15 стотинки по някои пунктове, без при това да проверяват фактите, без върху този ревизионен акт да направят допълнителна проверка какво от ревизионните констатации е чисто и какво не. И след като е практика в прокуратурата не от сега, не от 1990 г., а от преди 1990 г. по ревизионните актове все пак да се прави предварителна проверка, нова предварителна проверка, защото въпросът е не само финансов, той е наказателноправен въпрос, въпрос на умисъл, въпрос на много други неща…
  При всичко това аз смятам, че с Народното събрание не може да се прави подигравка и не може да се прави търговия. Никой никого безпринципно няма да защитава, но и няма да направи парламента курбан на желанието на някой да еквилибрира между политическите сили, за да си запази мястото, ролята, значението и стола.
  Знам, че ви говоря неща, които на някого могат да се струват опасни, но колкото повече си навеждаме гърбовете и показваме желание да се пъхнем под столовете си, толкова повече тези хора ще ни натискат. Народното събрание няма да бъде чадър за никой депутат, когато представеното искане е коректно с посочени достатъчно данни за извършено престъпление. И смятам, че няма да даде имунитета на никой народен представител било от мнозинството, било от опозицията, когато става дума за очевидно скалъпени неща.
  В заключение искам да ви кажа две думи за едно дело срещу бившия министър Краус, за което едно от малките магистратчета стана курбан. След като в миналия парламент намериха подставените лица на двама депутати от СДС, които бяха приватизирали, мисля, окръжната софийска автогара, след като пред съдия едно от тези подставени лица беше разказало, че е подставено лице на депутата Х, че е влязло по този начин като член на борда на директорите на въпросното автостопанство, че по този начин са си направили и РМД-то, че са го приватизирали, че всъщност те са го приватизирали не за себе си, а за тези депутати, чийто подставени лица са, познайте каква беше съдбата на това дело и на това момче следовател. По висше разпореждане делото не беше прекратено, защото ако бъде прекратено, някой след време ще го възобнови и работата ще продължи, беше отменено постановлението за образуване на делото, с което де факто бяха унищожени всички доказателства – казвам по височайше разпореждане, - бяха унищожени всички доказателства, включително и този разпит пред съдия. И момчето общо взето беше натирено в N-ското следствено управление. То стои там и сега.
  Питам: има ли желание на правосъдната система реално да разследва корупцията, дори когато тя е във властта, дори когато е в най-високите й върхове или има желание да решава други политически казуси, търсейки си чадър между различните политически сили, между различните им части, само и само да може да властва над тях? Предлагам ви с гласуването по този имунитет да дадем и знак освен по тези факти, които мисля коректно и единодушно сме изложили на 30 страници след 4-5 месеца труд, да се даде всъщност знак, че законодателната власт ще иска от съдебната определени неща, които касаят устоите на държавата. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, госпожо Дончева.
  Господин Ганев поиска думата за изказване. Заповядайте.

  ГИНЬО ГАНЕВ (КБ): И аз съзнавам, уважаема госпожо председател, как и много журналисти и колко много хора отвън ще кажат пак: Народното събрание си губи времето, то говори, а не работи. Защото и тук, измежду нас, някои още схващат, че са дошли като администратори или ръководители на някакъв цех, който автоматично прави гайки, а това просто не е така. Искам да поздравим тази временна парламентарна комисия. Познавам работата на много такива преди нея, но за първи път един начин на работа и една система на излагане на становището си, което прави чест на висотата на проблема, защото просто той не е дребнав. Става дума не само за последователност, не само за добросъвестност, а за така наречените на пръв поглед подробности. Но това не са подробности, свързани с твърденията на едно обвинение или на едно искане, а са подробности, свързани с големия факт за престижа, достойнството и високата конституционна йерархия на българското Народно събрание. Тук не става дума за възбуждане на наказателно преследване срещу един народен представител, както и да се казва той, а става дума за поредно възбуждане на общественото мнение против българското Народно събрание. И ако ние не разберем този каламбур, с който си служат в неговата същност, ще направим много голяма грешка, защото парламентът се уязвява всеки ден от небрежни журналисти; от случайни мнения; от този, който чул и недочул; от това, че тук заседават хора, които на някои не се харесват или пък изобщо не могат да бъдат харесвани. Но може ли една небрежност или подобна лековатост да принадлежи на такава висока институция като българската прокуратура, Главната прокуратура?
  Вие чухте от госпожа Дончева какво всъщност и как е предлагано тук. Искат Народното събрание да се превърне в една автоматична преграда, която обаче трябва да бъде лесно прескачана, за да можело да се възбуди преследване срещу един народен представител.
  Вярно е, че Народното събрание е такова, каквито са неговите народни представители, но не трябва така лесно ние да посягаме върху всеки от тях.
  Аз убедено ще гласувам “против” искането на Главната прокуратура за свалянето на имунитета на Никола Николов, защото в това небрежно искане на Главната прокуратура аз виждам един опит да се свали недопустимо в този случай пиедесталът все пак, върху който трябва да стои българският парламент.
  Права е госпожа Дончева, сякаш се налага във всеки подобен случай да правим специални временни парламентарни комисии. Защото господин Корнезов добре си спомня, имаше едно искане, което и аз съм споделял понякога: имаме една Правна комисия, дайте тя да се произнесе. Не може да бъде така! И не може да бъде така не само поради сложността и особеностите на този случай, а защото, уважаема госпожо председател, да разгърнем конституциите на много модерни държави – има специална Комисия по имунитетите и то като наименование.
  Във връзка с това аз искам да изразя едно мое усещане, че днес участвам в едно почтено заседание на българското Народно събрание, което трябва да издигне неговото доверие в очите на хората, даже на тези, които искат да вярват, че Никола Николов е бил виновен. И си мисля още, че днес много лековато започнахме да говорим и против имунитета на народния представител. Нека да разгледаме този въпрос, защото тук не става дума за имунитета на народните представители, а за имунната система на парламентаризма въобще. И не трябва да бъде допуснато тя да бъде засягана или намалявана. Не става дума за здравето на един човек, а за здравето на една държава, която се ръководи от институциите си, ако иска да бъде правова, ако иска да бъде демократична и ако иска да бъде съвременна и достойна държава.
  Приканвам ви да подкрепим становището на парламентарната комисия без никакви условности. Затова в решението нека се включи, че то се отнася до всички тези 21 недомислия на искането на Главната прокуратура. Благодаря ви. (Ръкопляскания от КБ и единични от ДПС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Ганев.
  Желаещи за изказвания?
  Заповядайте, господин Кушлев.
  СТОЯН КУШЛЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, този дебат, който се води, в никакъв случай не е случаен и аз ще взема повод от последните думи на уважавания от мен народен представител господин Гиньо Ганев. Става въпрос за една конституционна институция, защото имунитетът на народния представител е записан и осветен от Конституцията като един от основните принципи на парламентаризма, на действащия, на функциониращия парламентаризъм в една държава. И затова с голяма сериозност временната комисия, на която имах удоволствието и задължението да бъда член, се отнесе към повдигнатите искания на главния прокурор за снемане на имунитета. Аз искам не само да потвърдя това, което казаха колегите, но и да изтъкна още няколко обстоятелства и заключения, до които стигна комисията в хода на това, не бих го казал разследване, а проверка на изпълнението на своите функции, които й бяха възложени от Народното събрание.
  Първо, както тук уважаваната от мен колежка Дончева изтъкна, за пръв път при снемане на имунитета комисията не разглеждаше доказателства, защото доказателствата се събират в един процес - бил той съдебен или допълнително разследване. В случая липсваше такова предварително разследване. Тоест, комисията работеше върху един ревизионен акт, в който имаше само определени констатации. В този смисъл решително можем да заявим, че комисията не е боравила с доказателства. Доказателствата се събират в хода на едно следствие или на едно съдебно разследване. В случая това е едно изключение, тоест нещо, което е характерно само за този случай, защото при другите случаи, когато е снеман имунитетът, са преценявани доказателства като достатъчни данни.
  Второто заключение, до което стигна комисията и което смятам, че ще споделят всички юристи, пък и всички останали колеги, които са в тази зала, това е тълкуването на термина “достатъчно данни” по чл. 100 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. “Достатъчно данни” не означава някакви индиции за извършено престъпление, а висока степен на вероятност то да е извършено. Ние не можем да дадем съгласието си, когато съществуват някакви съмнителни индиции, в които има основателно съмнение. Само тогава, когато констатираме висока степен за извършване на престъпление и след това в съда, тоест тази висока степен може да бъде потвърдена в едно съдебно решение, ние следва да отиваме към вземане на такова толкова отговорно решение.
  Бих казал още няколко неща, които характеризираха работата на комисията. Съгласен съм с колегите, които се изказаха преди мен, че имаше няколко кокошкарски обвинения, които просто не заслужават да бъдат обсъждани в пленарната зала на Народното събрание и аз се чудя как са включени в това искане. Но имаше 5-6 по-сериозни, бих казал, обвинения в началото, когато погледнахме, обвинения, които трябваше да проследим.
  Какво се установи, колеги? Твърди се, че има определена липса. И заключението е: тъй като на пристанище Русе са изнесени примерно 350 т трошки в Германия, се смята, че тези трошки са взети от завода, без да се проследи причинно-следствената връзка дали са излезли от завода и дали са отишли в Русе.
  Господин Николов представи доказателства, че такива трошки се продават и ги има в много други предприятия, а не само в неговия завод. Може ли на основата на едно такова твърдение комисията да вземе решение за снемане на имунитета на един народен представител?
  Искам да заявя съвсем отговорно пред всички уважаеми колежки и колеги, че комисията изпълни – това вече вие ще прецените, но изпълни своите задължения, както бяха възложени от вас, от пленарната зала в Народното събрание и, забележете, единодушно предлага да не бъде снеман имунитетът на народния представител Никола Николов. Благодаря ви. (Единични ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Кушлев.
  Има ли други желаещи за изказвания?
  Заповядайте, госпожо Масева.
  ЕЛИАНА МАСЕВА (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо председател!
  Уважаеми госпожи и господа народни представители! Ние сме представителите на политическата сила, от чийто състав е господин Никола Николов.
  Аз искам пред вас да призная, че като представители на Обединените демократични сили ние сме изключително доволни от работата на тази комисия, която наистина даде пример за един висок не само професионализъм, но и парламентаризъм. Една комисия, която с достойнство направи детайлно, задълбочено проучване и изведе становище и изводи, които ние напълно подкрепяме. Това е комисия, която се задълбочи в детайла и отдаде много сили и много време в доказване на факти и на истини, които да не позволяват да бъде петнено името на който и да е, не само от нас. Да дадем пример - за всеки упрек и всяко нападение срещу честта и доброто име да има отпор, който да бъде достоен, който да бъде на нивото на представителството в тази сграда.
  Ето защо аз още веднъж искам да отправя към вас едно предложение – да бъде отхвърлено предложението на главния прокурор във всички пунктове, така както беше формулирано от господин Гиньо Ганев и така както беше изложено в подробното и пространно становище на господин Ралчев. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Масева.
  Други изказвания има ли? Няма повече желаещи.
  Представям ви проекта за решение, който ще подложа на гласуване.

  “Р Е Ш Е Н И Е
  по искането на главния прокурор на Република България за
  даване на разрешение за възбуждане на наказателно
  преследване срещу народния представител
  Никола Джипов Николов

  Народното събрание на основание чл. 70 от Конституцията на Република България и чл. 107, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  Р Е Ш И:

  Не дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Никола Джипов Николов по всички 21 пункта от искането на главния прокурор на Република България № 327-001, внесено на 9 януари 2003 г.”
  Моля, гласувайте този проект за решение.
  Гласували 152 народни представители: за 149, против 3, въздържали се няма.
  Решението е прието.

  Следващата точка от дневния ред е:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ОРДЕНИТЕ И МЕДАЛИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
  Представен е доклад на Комисията по културата за второ гласуване на законопроекта.
  Заповядайте, господин Данаилов, да представите доклада на комисията.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Представям ви доклада на комисията за второ гласуване относно законопроект за ордените и медалите № 254-01-15, внесен от народните представители Явор Милушев и Борислав Цеков на 6 февруари 2002 г.
  Заглавието е: “Закон за ордените и медалите в Република България”.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименование на закона.
  Комисията предлага следното наименование на закона: “Закон за ордените и медалите на Република България”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Данаилов.
  Изказвания по заглавието на законопроекта има ли? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте предложението на комисията за заглавие на законопроекта.
  Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
  Заглавието на закона е прието.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: По членове 1 и 2, алинеи 1, 2 и 3 има предложение на народния представител Йордан Соколов:
  "В чл. 1, след думите "български и чуждестранни граждани" се поставя точка, а останалите думи отпадат."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на народните представители Кина Андреева и Николай Младенов:
  "Член 1 се изменя и придобива следната редакция:
  "Чл. 1. (1) Този закон урежда държавните награди, ордени и медали, техните видове, степени и старшинство, както и условията и реда за награждаване с тях на български и чужди граждани."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 1:
  “Предмет
  Чл. 1. (1) Този закон урежда държавните награди, ордени и медали и тяхното старшинство и степени, както и условията и реда за награждаване с тях на български и чужди граждани (приживе и посмъртно) и на български и чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност."
  Алинея 2 е предложена от господин Милушев и е приета:
  "(2) Прeзидентът на Република България награждава с ордени и медали по ред, предвиден в този закон."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Данаилов.
  Има ли желаещи за изказване по чл. 1?
  Заповядайте, господин Соколов. Имате предложение, което не е прието.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Благодаря.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моето предложение се свежда до това – трябва ли да има възможност с ордени и медали да се награждават юридически лица? Това за мен е едно връщане към миналото, когато вестници бяха носители на ордени, когато дори не само, както сега е казано: "юридически лица с нестопанска цел", а и предприятия бяха носители на ордени. Какво се има предвид? Кои са тези български и чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, които ще бъдат награждавани? И защо трябва да се награждава едно юридическо лице, а не хората, които го представляват, хората, които осъществяват неговата дейност?
  Не мога да си представя, не знам дали в други страни съществува такава практика, нямам достатъчно информация, освен, може би, в някои от страните в прехода, каквато е и Република България, и то като остатък от миналото. Фондации ли ще се награждават? Кои са тези юридически лица, които извършват общественополезна дейност, след като по дефиниция на закона за юридическите лица с нестопанска цел е казано, че те се създават, за да извършват общественополезна дейност? Има ли юридическо лице с нестопанска цел, което обявява, че няма да извършва общественополезна дейност или че ще извършва общественовредна дейност?
  Затова ми се струва, че трябва да остане възможността с тези най-високи държавни отличия по българската наградна система да се запази възможността да бъдат награждавани български на първо място и чуждестранни граждани, и толкова. Няма място за никакви юридически лица, били те с нестопанска или стопанска цел.
  Например "Хоспис милосърдие" ли ще бъде наградено или тази наистина заслужила българка, която го създаде и която всеки ден работи в него? Ако и други хора в този “Хоспис” и в някакво друго образувание работят, имат заслуги към България, нека те да бъдат наградени! Но да награждаваме едно юридическо лице и да се създава законова възможност за това – аз лично не мога да го приема.
  Затова моето предложение е, без да се променя текстът, когато се изброява, просто тази възможност да отпадне, като се заличат думите. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Соколов.
  Много разумно предложение, странно защо комисията не го е приела.
  Заповядайте, господин Милушев.
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Соколов! Примерът Ви беше много правилен, но госпожа Паприкова, да е жива и здрава, но един ден някой трябва да поеме нейното дело. Представете си, че нейната организация бъде наградена. Именно това ще бъде достойнството на тази организация и стимул за други да участват в тази народополезна дейност. Именно воден от тази презумпция и от много такива примери, когато през последните 12 години такива неправителствени организации подпомагаха българското общество, създадох този текст. В никакъв случай не съм искал възпроизводство на текстове от познатата ни социалистическа система. Но се доверявам на вашия огромен юридически опит. Моля госпожа председателката и госпожа Мингова да вземат отношение или да подложим на гласуване само тази част на предложението. Кажете трябва ли да се включат юридическите лица и да решим бързо въпроса, за да може законът, който иначе е консенсусен, да бъде приет. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По-скоро, господин Милушев, ще улесните работата на залата, ако вие - член и председател на комисията (обръща се към народните представители Явор Милушев и Стефан Данаилов), вземете отношение по предложението на господин Соколов, за да ориентирате залата как да гласува.
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Соколов! Предлагам да подкрепим предложението на господин Соколов за редакция за отпадане на този текст.
  Моля да формулирате точно къде да свърши текста на чл. 1.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: В предложението е ясно. Благодаря.
  Заповядайте за изказване, госпожо Андреева.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моето и на господин Младенов предложение е почти идентично с това на господин Соколов, просто малко по-различен е редът на формулировка, но ние също смятаме, че е абсурд да се награждават с ордени и медали юридически лица. В комисията водихме дълъг спор, имахме много аргументи, но едно постижение винаги е индивидуално и затова трябва да се награждава личността, а не някакъв общ колективен орган или организация. Което и от двете предложения да бъде прието от Народното събрание, те имат един и същ дух.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Извинявам се, но бих искал да допълня това, че наистина много дълго обсъждахме тази възможност, но все пак съществува един особен момент. Например в тези години едни от най-големите български читалища правят своите 100- и 120-годишнини. Разбира се, че в едно читалище има дейци, които вършат много активна работа. Това не ограничава ли възможността да получи например читалището "Петър Берон" орден "Кирил и Методий"? Много дълго време сме обсъждали това. Тук не става въпрос…
  Вестник – той се води от главния редактор, може би той трябва да получи, по-персонално е. Но ако вземем за пример театъра? От тази гледна точка сме разсъждавали. Може би не е правилно изписано, може би трябва да бъде само в сферата на културата, но както гласува Народното събрание – така ще бъде.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Данаилов.
  Други изказвания по този чл. 1? Няма.
  Преминаваме към гласуване.
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ, от място): Само едно нещо да добавя. Изречението завършва с “приживе и посмъртно”, което не е добре.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Текстът, който остава, ако падне по този начин, се получава: “Този закон урежда държавните награди, ордени и медали и тяхното старшинство и степени, както и условията и реда за награждаване с тях на български и чужди граждани (приживе и посмъртно)”.
  Трябва ли да го има в скоба “приживе и посмъртно”?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Предложението на господин Соколов е да отпадне и това и да се сложи точка.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС, от място): Него го нямаше първоначално. Не възразявам, нека да остане.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: А, да, правилно, нямаше го в първоначалния вариант.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Мога ли да прочета предложения първоначален текст преди промените?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Не, то е ясно. Всеки има доклада на комисията.
  Но предложението на господин Соколов е направено въз основа на първоначалния текст на вносителя и затова той има тази редакция. Идеята беше ясна – че от неговото предложение е важно да отпаднат български и чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. Ако това предложение го нанесем върху текста на комисията, ако се приеме от залата, то автоматично ще се възпроизведе там и текстът на комисията ще добие следната редакция:
  “Този закон урежда държавните награди, ордени и медали и тяхното старшинство и степени, както и условията и реда за награждаване с тях на български и чуждестранни граждани (приживе и посмъртно)”.
  Това е текстът, който ще бъде гласуван накрая.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Първоначалният текст е десет пъти по-добър.
  Госпожо председател, може ли да кажа две думи?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Корнезов, заповядайте.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Става въпрос за по-прецизна редакция. За мен, разговарях и с госпожа Мингова, първоначалният текст на чл. 1 е десет пъти по-добър.
  Вижте какво казва:
  “Този закон урежда условията и реда за награждаване с държавни награди, ордени и медали на български и чужди граждани”.
  Не е необходимо това, което изброяваме тук – старшинство, степени, условия, ред. Разбирате ли? Това просто е дадено. Този закон урежда условията и реда в следващите текстове. Условията и редът включват и степените, и ордените, и медалите, на кой се дава и как се дава. Просто натоварваме текста с абсолютно излишни думи.
  И ако ние тук ясно заявим в един правен текст “приживе и посмъртно”, разбирате ли, някак си не звучи. В стенографския протокол ясно ще се отрази, че ордени могат да бъдат раздавани, включително и посмъртно, това е безспорно, според мен, мисля, че тук се обединяваме, но в самия текст да говорим за смърт, и то в чл. 1, разберете, не е добре.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Корнезов.
  Има предложение за редакция на текста.
  Господин Корнезов, приемаме, че е редакция на текста на комисията.
  Има ли други изказвания? Ясно е какво се иска.
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ, от място): Трябва да има старшинство.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По старшинство и степени – тези понятия са уредени по-нататък в закона. Наистина не е мястото им в чл. 1. Те включват условия.
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ, от място): Добре, приемам.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Вносителят приема.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Преминаваме към гласуване.
  Текстът е ясен, господин Корнезов го прочете, но трябва да гласуваме предложенията, които не са приети от комисията.
  Моля да гласуваме предложението на господин Соколов, което беше подкрепено от изказванията в залата и от председателя на комисията.
  Гласували 95 народни представители: за 90, против 5, въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  Госпожо Андреева, ще оттеглите ли Вашето предложение?
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС, от място): То фактически е същото.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Да, то се припокрива. Затова го оттегляте. Благодаря.
  Господин Корнезов, има и ал. 2 – редакция на комисията.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Мога ли да прочета текста и да го гласуваме?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля Ви да прочетете текста, който да подложим на гласуване – Вашето редакционно предложение за чл. 1.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Дами и господа, мога ли да предложа?
  “Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за награждаване с държавни награди – ордени и медали, на български и чужди граждани.
  (2) Президентът на Република България награждава с ордени и медали по ред, предвиден в този закон.”
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: То е същото като нашето.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Е не, добавяме към ал. 1, която е различна, а ал. 2 остава.
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ, от място): Трябва да има старшинството, защото то определя същността на ордените. То не може да бъде променяно.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Не може в чл. 1 да се определя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Милушев, искате ли изказване под формата на реплика на господин Корнезов, за да гласуваме? Искате ли?
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ, от място): Както го предложите. Съгласен съм.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Добре.
  Гласуваме чл. 1, ал. 1 и 2, така както беше предложена редакционната корекция и представена в залата от господин Корнезов.
  Моля да гласувате.
  Гласували 85 народни представители: за 63, против 22, въздържали се няма.
  Текстът е приет.
  Обявявам 30 минути почивка. (Звъни.)


  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ (звъни): Продължаваме нашата работа по Закона за ордените и медалите в Република България.
  Господин Данаилов, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Благодаря, господин председател.
  Ние вече гласувахме чл. 1, алинеи 1 и 2. Продължаваме нататък.
  “Държавни награди, ордени и почетни медали” – това е подзаглавие.
  Тук има предложение от господин Милушев:
  Второто подзаглавие на Глава първа да се измени така:
  “Ордени и медали”.
  Комисията подкрепя това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Второто подзаглавие на Глава първа да бъде: “Ордени и медали”.
  Комисията подкрепя предложението, добре.
  Моля, продължете по-нататък.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Ще чета, както се разбрахме, само членовете, които не са приети от комисията.
  По чл. 2 комисията фактически подкрепя всички предложения, освен предложението на народните представители Благовест Сендов и Петко Ганчев, което гласи:
  В чл. 2, ал. 2, след т. 3 се създава нова т. 4 със следното съдържание…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Преди това има предложение на Йордан Соколов, което комисията не подкрепя.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Да, извинете, връщам се назад.
  Предложение на народния представител Йордан Соколов:
  “2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Ордените, подредени по старшинство са:
  1. “Стара планина”;
  2. “Св. св. Кирил и Методий”;
  3. “За гражданска заслуга”;
  4. “За военни заслуги”.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Орден “За храброст”, който е извън подреждането по старшинство”.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Благовест Сендов и Петко Ганчев:
  1. В чл. 2, ал. 2, след т. 3 се създава нова т. 4 със следното съдържание:
  “4. Орден “Джон Атанасов”.”
  2. Точка 4 става т. 5.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от народния представител Петко Ганчев:
  1. В чл. 2, ал. 2, т. 1 “Васил Левски”, сегашните точки 1, 2, 3 и 4 стават съответно 2, 3, 4 и 5.
  2. Член 2, ал. 3, т. 2 “За заслуги” да отпадне и на негово място като т. 2 – “За храброст”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от народния представител Панайот Ляков:
  1. В чл. 2, ал. 2, т. 4 с нов текст:
  “4. “За храброст”.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Кина Андреева и Николай Младенов:
  1. Член 2, ал. 2 и 3 придобиват следната редакция:
  “(2) Ордените, подредени по старшинство са:
  1. орден “Св. Иван Рилски чудотворец”;
  2. орден “За гражданска заслуга”;
  3. орден “За военна заслуга”;
  4. орден “Св. св. Кирил и Методий”.
  (3) Военен орден “За храброст”, който е извън старшинството.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Лъчезар Тошев:
  1. В чл. 2, ал. 2 се добавят нови точки 5 и 6:
  “5. “Борис Христов”;
  6. “За граждански заслуги”.
  2. В ал. 3, т. 1 се заличава.
  “2. “За заслуги”.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  По-нататък се продължава с темата за медалите.
  Нека да прочета предложението на комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Не, има още едно предложение – на Кина Андреева и Николай Младенов.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Но, това е предложение за медалите.
  Аз предлагам първо да минем за ордените, защото са доста предложения, след това за медалите. По-добре ще е така.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Добре.
  Какво е окончателното становище на комисията?
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ:

  “Ордени и медали

  Чл. 2. (1) Държавните награди на Република България са ордени и медали.
  (2) Ордените, подредени по старшинство са:
  1. “Стара планина”;
  2. “Св. св. Кирил и Методий”;
  3. “За гражданска заслуга”, “Мадарски конник”;
  4. “За храброст”.”
  Това е предложението на комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Това е за чл. 2. Алинея 2 защо не я прочетохте?
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Тогава ще зачета ал. 2, която се отнася до медалите.
  Алинея 1 е: “Държавните награди на”…, а ал. 2: “Ордените, подредени по старшинство са: “Стара планина”, “Св. св. Кирил и Методий”, “За гражданска заслуга”, “Мадарски конник” и “За храброст”.
  Ще зачета тогава предложенията за ал. 3:
  Предложение на госпожа Андреева и господин Младенов:
  1. “Алинея 4: “Медалите са:
  1. медал “За заслуга”.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Явор Милушев:
  1. Член 2, ал. 3 се изменя така:
  “(3) Медалите, подредени по старшинство са:
  1. “За заслуга”;
  2. “Български Червен кръст”.”
  Само че това предложение е подкрепено от комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Прочетете и текста на комисията.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ:
  “(3) Медалите, подредени по старшинство са:
  1. “За заслуга”;
  2. “Български Червен кръст”.”

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Колеги, започваме дискусията по онези предложения, които не са подкрепени от комисията.
  Заповядайте, господин Милушев. Вашите предложения се подкрепят, но – по принцип.
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Предложенията, които бяха изчетени, не бяха подкрепени единствено за това, защото трябваше да ги гласуваме ан блок в комисията. Въпреки това някои от тях са инкорпорирани в текста на вносителя.
  Днес ще направя предложение, но то не е допълнително предложение, във връзка с ордена “Гражданска заслуга”, който съчетава в себе си и военната заслуга. Има два вида. Единият е с дъбови листа и плодове, а другият – с мечове. На практика единият е за гражданска заслуга, а другият – за военна заслуга. Откакто се води дебатът за ордените и медалите на първо четене, измина една година, случиха се много събития, получихме покана в НАТО, дата за присъединяване, кризата в Ирак. Аз и много от нас помъдряхме през това време. Институциите също придобиха по-голям опит през изминалия период.
  Затова днес аз правя предложение в ал. 2, т. 3 след “Гражданска заслуга” да сложим запетайка и да добавим “За военна заслуга”.
  По-нататък единственото нещо, което ще направим в статута на ордените, е същият текст да се повтори още веднъж, само че вместо “дъбови клонки с плодове”, както е изписано и на герба, ще сложим “мечове между рамената на кръста”.
  Ще ви предложа и текста за статута – кои имат право да се награждават.
  Вярвам, че народното представителство ще се обедини около моето предложение, защото това са предложения на господин Соколов, на госпожа Андреева, на много народни представители. То беше и мое, но военната заслуга беше съчетана в ордена “За гражданска заслуга”, като имахме предвид световната практика – че военните лица са граждани с пагони.
  Затова моля да приемете и да подложим на гласуване това мое предложение. Така редакцията на ал. 2 ще придобие следния вид: “Ордените, подредени по старшинство, са: 1. “Стара планина”; 2. “Св.Св. Кирил и Методий”; 3. “За гражданска заслуга”, “За военна заслуга”, “Мадарски конник”; 4. “За храброст”.
  Така не променяме абсолютно нищо, само обогатяваме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Има думата госпожа Кина Андреева.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз искам да представя пред вас нашето предложение – моето и на господин Николай Младенов, във връзка с орденската система. Ние сме се опитали да съчетаем в нашето предложение българската традиция с един малко по-модерен подход и затова предлагаме ордените в Република България по старшинство да бъдат следните видове:
  Най-високият орден да бъде орденът “Св. Иван Рилски Чудотворец”. Това е ново нещо. Такъв орден не е имало в България, но има смисъл най-висшият орден на дадена страна да се получава наистина от много малко хора и за изключителни заслуги.
  В момента орден “Стара планина” е раздаден на огромно количество хора. Някои от тях за съжаление, меко казано, са доста компрометирани, които компрометираха и самата награда. Не може носител на най-висшия български орден да бъде човек, известен търговец с оръжие, какъвто е господин Манджуков. Не може носител на орден “Стара планина” да бъде бившият финансов министър, който носи отговорност за голямата икономическа катастрофа на България като господин Белчо Белчев и още много други. Господин Вежди Рашидов е прекрасен творец, но той си позволи да посегне на полицай, което в една демократична държава е недопустимо.
  Затова предлагаме да се въведе нов орден. В българската традиция Св. Иван Рилски Чудотворец олицетворява чистотата, жертвеността и изключителната заслуга. Той се ползва с много големи почести. Затова предлагаме да бъде въведен такъв орден.
  Освен това, следвайки българската орденска традиция, ние предлагаме да има орден “За гражданска заслуга” и “За военна заслуга”. Тук нашето предложение съвпада с това на колегата Милушев и на господин Соколов. Аз лично нямам възражение те да бъдат с равен статут, тоест единият да не е с по-висок статут от другия, но мисля, че това би трябвало да се приеме от залата.
  Орден “Св. Св. Кирил и Методий” също е традиционен орден в сферата на културата и образованието.
  Искам обаче да обърнете внимание и на другото наше предложение, а именно “Военният орден за храброст”, който отново, каквато е традицията, ние предлагаме да бъде извън старшинството на системата, защото Орденът за храброст се дава в изключителни случаи за заслуги по време на военни действия или на мироопазващи сили, в каквито нашата страна може все по-често да бъде ангажирана. Затова не би трябвало такива смели действия или подвизи, които ние ще пожелаем да наградим с този орден, да бъдат на най-ниското стъпало на орденската система. Отново искам да повторя, че такава е била традицията, докато този орден е съществувал.
  Предлагам да обмислите сериозно и нашето предложение. В него има много логика. Разбира се, в Преходните разпоредби е предвиден текст, който казва, че всички носители на досегашните ордени, които биха отпаднали, се ползват и продължават да бъдат техни кавалери, тоест те не могат да загубят своите права. Благодаря ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, госпожо Андреева.
  Заповядайте, господин Милушев, имате думата за реплика.
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ): Благодаря.
  Уважаема госпожо Андреева! Ние много сме дискутирали по тези въпроси. Вашето предложение по същество променя философията на целия закон, а Вие срещу нея нямате нищо против.
  Ордените и медалите след герба, химна и знамето не са просто четвъртият символ на държавата, те са средство за проява на държавата. Държавата наблюдава всички свои граждани във всички периметри на тяхната дейност и изважда достойните примери и ги награждава, за да бъдат пример за общественото развитие.
  Все пак, Иван Рилски не е покровител само на България, той е покровител на миньорите, той е и аскет. Нима ще затворим нашето духовно пространство в пещерата, символично казано, на Иван Рилски?
  Докато орденът "Стара планина" говори за нашия суверенитет, за нашето геостратегическо положение, орден "Св. Св. Кирил и Методий" обединява духа и цивилизационния процес на България, участието в цивилизационните процеси на Европа. Другите ордени – "За гражданска заслуга", "За военна заслуга", "Мадарски конник", наблюдават и гражданското присъствие.
  Орденът "За храброст". Ние живеем в ХХI век. За разлика от времето, когато след виковете "Напред, на нож! По пет на нож!" са гинали за свободата на майка България и са получавали този орден, ние днес живеем в друго време. Именно това е новата философия на закона. Не може ние да го отделяме, стимулирайки такива героични прояви, естествено, но в други времена, преповтаряйки ги. А това, че един, двама или трима души са получили, според вас, недостойно, незаслужено отличието орден "Стара планина", въобще не го прави по-малко значим, отколкото е в момента. Орден "Стара планина" са го получили и много държавни глави. Нима тяхното достойнство е по-малко?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Времето изтече!
  ЯВОР МИЛУШЕВ: В никакъв случай не бива да изхождаме от тази традиция. Затова моля да бъде прието предложението на вносителя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви много.
  Госпожо Андреева, желаете ли думата за дуплика? Заповядайте.
  КИНА АНДРЕЕВА (ПСОДС): Благодаря Ви.
  Господин Милушев, аз не виждам как моето предложение нарушава философията на закона. Точно обратното, то се вписва чудесно във философията на закона. Практически нашите предложения 90 процента съвпадат. Разликата е, че ние с колегата предлагаме въвеждането на един нов орден, защото смятаме, че една нова демократична България трябва да има и нови демократични символи, както впрочем направихме и с герба. В това няма нищо страшно.
  А недейте да затваряте Иван Рилски в пещерата. Той освен аскет е мъченик и е един човек, личността на когото по много достоен начин би могла да олицетворява точно най-висшите постижения на една нация – и духовни, и всякакви други.
  А що се отнася до ордена "За храброст", много опростявате нещата. Никой не иска сега да викаме "По пет на нож!". Разбира се, че не това е смисълът. Аз само ще прочета какво сме предложили ние за този орден: "С военен орден "За храброст" се награждават български граждани за изключителни заслуги към Република България във време на война или участие във военни и мироопазващи дейности, хуманитарни операции и за поощрение на личната храброст и воинската доблест". Това не е призив към кръвопролитни битки или нещо подобно, това е един начин българските воини да получат едно подобаващо им се признание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Има думата народният представител Йордан Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Благодаря.
  Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В доклада е отбелязано, че комисията не подкрепя второто ми предложение.
  Всъщност, в по-голямата си част то е прието, особено в редакцията на комисията.
  Аз подкрепям и предложението, което направи господин Явор Милушев – един от двамата вносители на законопроекта – наистина в т. 3, ал. 2 на чл. 2 като равнопоставен да се добави и орден “За военни заслуги”. Не може орден “За гражданска заслуга” да се подразделя на орден “За гражданска заслуга” и “За военна заслуга”. Той би могъл да бъде като наименование орден “За заслуги” и тогава вече да бъде за гражданска или за военна – в двете разновидности. Но ако ние приемем – аз това го поддържам – да има орден “За гражданска заслуга”, трябва да има и орден “За военна заслуга”.
  И на последно място ми се струва, че наистина трябва да проявим разум. Не може орденът “За храброст” – най-уважаваният може би в миналото орден, ние да го сложим на последно място по старшинство. Просто орденът “За храброст” е несъизмерим с другите ордени. Той се дава наистина за храброст. Орденът “За храброст” в миналото се е давал предимно за участие във военни действия. Дай Боже такова участие ние да нямаме. Но ние виждаме, че място за даване на този орден ще има при много от случаите, в които България участва в мироопазващи сили.
  Орден “За храброст” спокойно може да се дава на лица, които са проявили лична храброст, да кажем, при едно природно бедствие. Да кажем, при спасяване от земетресение, при спасяване от наводнение, когато хора, жертвайки собствения си живот, спасяват други, там не можеш да дадеш орден “За гражданска заслуга” или орден “За военна заслуга”, ще се даде орден “За храброст”. Нека да го има този орден. Наистина, с нищо не губи законопроектът, напротив, само ще спечели, ако той бъде изваден от подреждането по старшинство.
  Може ли ние да съизмерване орден “За храброст” пред или след, да кажем, един орден, който се дава за гражданска заслуга или дори за военна заслуга? Извинявайте, ако ще ги подреждаме, орденът “За храброст” винаги би трябвало да бъде пред ордена “За военна заслуга”. Може ли ние да съизмерваме орден “За храброст”, да кажем, с орден “Кирил и Методий”, който се дава в съвсем определени случаи – на културни дейци, на дейци на науката, на изкуството?
  Аз приемам това предложение за редакция на комисията с добавката, която направи господин Явор Милушев в ал. 2, т. 3 – орден “За гражданска заслуга”, “За военни заслуги” и “Мадарски конник”, и след това да си остане като нова, отделна алинея орден “За храброст”, който е извън подреждането по старшинство. Това е моето предложение за ал. 3. Ще се преномерира сегашната ал. 3.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: И предлагате нова ал. 3?
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да, ще стане нова ал. 3 и сегашната ал. 3 ще стане ал. 4.

  Нека да помислим, аз не бих имал нищо против да има орден "Български Червен кръст" или медал.
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ, от място): Винаги е било медал.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да, но медал, който се е давал от Българския Червен кръст. Не може българското правителство да даде медал "Български Червен кръст".
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ, от място): Никога не е било орден.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не е възможно, затова или трябва да отпадне, или ако искаме да има медали, които да раздават отделни организации със своята полезна дейност, може. Но "Български Червен кръст" като държавна награда, която ще се дава от президента, аз не я виждам.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Добре.
  Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат?
  Има думата председателят на комисията.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Абсолютно съм съгласен с новото предложение, което е направено от господин Соколов и госпожа Андреева - "За военни заслуги". Разбира се, че Народното събрание ще реши "За храброст" дали да бъде извън старшинството, като отделна алинея, както го предложиха.
  Сигурно ви прави впечатление, уважаеми народни представители, че комисията е била със становище да не подкрепя предложения за ордени с посочени имена. Много дълго време обсъждахме, европейската практика е същата и в края на краищата като имена и като традиция е "Св. св. Кирил и Методий". И тъй като това беше повод за големи дискусии, отпаднаха предложения за именити българи, които да влязат като имена в орденовата система. Това исках да кажа. Иначе можем да пристъпим към гласуване на направените предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря, господин председател.
  Заповядайте, господин Милушев.
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, подкрепям предложението за създаване на нова ал. З, където да бъде отделен орден "За храброст", но в случай, че статутът, който е предложен по-нататък и приет от комисията, бъде приет така, както е приет от комисията. Иначе променяме нещата по същество, което е недопустимо. А след това медалите ще бъдат в ал. 4.
  А преди това моля да бъде прието след "гражданска заслуга" добавката "за военна заслуга".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Да, това ще го подложим на гласуване отделно.
  Уважаеми колеги, започваме гласуването.
  Започваме с предложението на господин Соколов. Разликата се състои в това, че предложението на господин Соколов почти съвпада с предложението на комисията. Новото, което предлага господин Соколов, е да има нова ал. З, която гласи:
  "(З) Орден "За храброст", който е извън подреждането по старшинство."
  Моля,гласувайте.
  Гласували 108 народни представители: за 100, против 8, въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  Преминаваме към другото предложение, което не се подкрепя от комисията, а то е на народните представители Благовест Сендов и Петко Ганчев.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: "1. В чл. 2, ал. 2, след т. З се създава нова т. 4 със следното съдържание:
  "4. орден "Джон Атанасов".
  2. Точка 4 става т. 5."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля, гласувайте това предложение, което не се подкрепя от комисията.
  Гласували 90 народни представители: за 12, против 61, въздържали се 17.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение е на народния представител Петко Ганчев.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: "1. В чл. 2, ал. 2, т. 1 "Васил Левски", сегашните т. 1, 2, 3 и 4 стават съответно т. 2, 3, 4 и 5.
  2. Член 2, ал. З, т. 2 "За заслуги" да отпадне и на негово място като т. 2 "За храброст"."
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Гласуваме предложението на народния представител Петко Ганчев.
  Гласували 89 народни представители: за 6, против 73, въздържали се 10.
  Предложението не се приема.
  Следва предложението на народния представител Панайот Ляков.
  Господин Ляков оттегля предложението си.
  Следващото предложение е на народните представители Кина Андреева и Николай Младенов.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Само трябва да имате предвид, че едно от двете предложения на господин Соколов "За граждански заслуги", което възприехме, трябва да влезе по някакъв начин, да го гласуваме и него.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Четете предложението
  без него.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: "1.Член 2, ал. 2 придобива следната редакция:
  "(2) Ордените, подредени по старшинство, са:
  1. орден "Св. Иван Рилски Чудотворец";
  2. орден "За граждански заслуги";
  (Прескачам това, което е предложено и което трябва да гласуваме.)
  4. орден "Св. св. Кирил и Методий"."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Алинея 3 вече е приета.
  Гласуваме предложенията, както ги чухте, без предложението за нова ал. З, тъй като тя вече е гласувана и приета.
  Моля, гласувайте предложенията на народните представители Кина Андреева и Николай Младенов, които комисията не подкрепя.
  Гласували 93 народни представители: за 22, против 61, въздържали се 10.
  Предложенията не се приемат.


  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Предложение от народния представител Лъчезар Тошев:
  1. В чл. 2, ал. 2 се добавят нови точки 5 и 6:
  “5. “Борис Христов”;
  6. “За граждански заслуги”.
  2. В ал. 3, т. 1 се заличава.
  3. “За заслуги”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Тошев, желаете ли думата?
  ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (ПСОДС, от място): Да гласуваме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лъчезар Тошев.
  Гласували 94 народни представители: за 14, против 59, въздържали се 21.
  Предложението на народния представител Лъчезар Тошев не се приема.
  Продължаваме по-нататък с предложението на Кина Андреева и Николай Младенов.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Предложение: “Орден “За военна заслуга”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Не.
  Предложение от Кина Андреева и Николай Младенов:
  “(4) Медалите са:
  1. Медал “За заслуга”.”
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Ние решихме да приключим с гласуването за ордените и след това да чета какво предлагат. Става въпрос, че прескачаме ордена “За военна заслуга”, който възприехме да влезе наред със “За гражданска заслуга”, “За военна заслуга” – новото, “Мадарски конник”, предложено от господин Соколов и госпожа Андреева.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Но тъй като заглавието на главата е “Ордени и медали”, предлагам да довършим. Вие прочетохте и ал. 3 – “Медали” и ги подредихте.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: В нашето предложение, което ще стане ал. 4, се получава следното.
  Предложение от народния представител Кина Андреева и народния представител Николай Младенов:
  “(4) Медалите са:
  1. Медал “За заслуга”.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Практически друго предложение няма освен предложенията на народния представител Явор Милушев, които са приети – “За заслуга” и “Български червен кръст”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Соколов, Вие искахте думата, заповядайте.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС, от място): Предложението на Кина Андреева е прието, защото самата комисия след това предлага.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Да, то е прието. Господин председател, защо казвате, че не е прието?
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Защото по принцип сме го приели, а е написано “неприето”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми народни представители, преминаваме към окончателната редакция на глава “Ордени и медали”, чл. 2, ал. 1, 2 и 3, както бяха докладвани от председателя на комисията господин Стефан Данаилов.
  Моля, гласувайте за окончателния текст.
  ГИНЬО ГАНЕВ (КБ, от място): За медалите нищо не гласувахме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Всичко се гласува в момента, господин Ганев.
  ГИНЬО ГАНЕВ (КБ, от място): А ал. 4?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Всичко се гласува в момента, и медалите. Те са в четвърта алинея. Гласуваме и четвърта алинея включително.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Тук имаше възражение от господин Соколов за “Червен кръст”. Това е по отношение на медалите, господин Ганев е прав.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля, отменете гласуването.
  Уважаеми колеги, гласуваме на две части окончателната редакция на текста, която касае ал. 1 и 2 с т. 1, 2, т. 3 с поправката “За гражданска заслуга”, “За военна заслуга”, “Мадарски конник”. Това се приема?
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Да, това се приема.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Точка 4 – “За храброст”.
  Гласуваме това.
  Моля, режим на гласуване.
  Само чл. 2, ал. 1 и 2.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Господин председател, да прочета това, което гласувахме за ал. 2:
  “(2) Ордените, подредени по старшинство, са:
  1. “Стара планина”;
  2. “Св. Св. Кирил и Методий”;
  3. “За гражданска заслуга”, “За военна заслуга”, “Мадарски конник”.”
  Точка 4 беше гласувано да мине като отделна ал. 3, което е гласувано.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Алинея 3, отделна – “За храброст”.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Става: “Военен орден за храброст”, който е извън старшинството. Това сме гласували.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: И ал. 3 става ал. 4 – за медалите.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Алинея 3 става ал. 4 – “Медалите, подредени по старшинство, са:”
  Тук имаше един спор.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин председател, разбрахме всичко.
  Гласуваме ал. 1, 2, нова 3 алинея, касаеща ордена “За храброст”, както ги прочете председателят на комисията.
  Моля, режим на гласуване.
  РЕПЛИКИ: Ние в момента сме в процедура на гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Прекъснете гласуването!
  Гласуваме ал. 1, 2 и 3, така както бяха докладвани от председателя на комисията.
  Гласували 95 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 4.
  Член 2, ал. 1, 2 и 3 са приети.
  Уважаеми народни представители, по ал. 4, касаеща медалите, подредени по старшинство, има предложение от народния представител Йордан Соколов да отпадне медалът “Български Червен кръст”.
  Подлагам на гласуване това предложение за отпадане от новата ал. 4 медалът “Български Червен кръст”.
  Какво мисли комисията по този въпрос?
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Господин Милушев даде своите възражения, но не се аргументира много точно защо “Български Червен кръст”. Ако иска, да каже.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Чухте аргументите на вносителя – господин Соколов, който прави предложението.
  Подлагам на гласуване предложението на Йордан Соколов за отпадане на медал “Български Червен кръст”.
  Гласували 105 народни представители: за 46, против 58, въздържал се 1.
  Предложението за отпадане на медал “Български Червен кръст” не се приема.
  ГИНЬО ГАНЕВ (КБ, от място): Това не е работа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Пленарната зала решава.
  Заповядайте за процедура, господин Мутафчиев.


  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Тъй като се отхвърли предложението на господин Соколов, аз ще предложа да се прегласува това предложение. Аз лично не съм убеден, че трябва да гласувам текста на вносителите. Затова защото Червеният кръст е международен знак. По какъв начин ние трябва да вкараме този знак като орден на България? Това е мотивът ми, поради който аз подкрепих предложението на господин Соколов и настоявам да се повтори гласуването.
  Ако има някои по-сериозни мотиви, нека да се кажат, но за мен знакът е международен и не бива да го вкарваме в българските медали. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение да се прегласува предложението на Йордан Соколов.
  Моля, гласувайте отново предложението на Йордан Соколов от ал. 4 да отпадне т. 2 “Български червен кръст”.
  Гласували 133 народни представители: за 91, против 38, въздържали се 4.
  Предложението на господин Йордан Соколов е прието.
  При това положение ал. 4 звучи така:
  “(4) Медалите са:
  1. “За заслуга”.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Господин председател, предложението е “За заслуга”, а текстът на ал. 4 става:
  “(4) Медалите са:”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля да гласувате за редактирания нов текст на ал. 4.
  Гласували 72 народни представители: за 69, против 3, въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Господин председател, комисията предлага да се създаде чл. 2а, който става чл. 3.
  Това е предложение на господин Явор Милушев, което комисията е гласувала, само че той го е предложил в чл. 10, който е доста по-нататък, а комисията реши, че мястото на статута е именно тук. Защото, ако отиде по-нататък, ще стане още по-сложно.
  “Статут
  Чл. 3. (1) Ордените и медалите имат лента (носач) и миниатюра за всекидневно носене – умалено копие на съответната степен.
  (2) Ордените и медалите имат статут, който включва:
  1. описание на формата и лентата на ордена и на медала за всяка степен;
  2. описание на звездите на ордена;
  3. описание на миниатюрите за всекидневно носене;
  4. определение на заслугите, за които се награждава;
  5. правила за носене на ордена и медала.
  (3) Награждаването с ордени и медали става в съответствие със Закона за държавния протокол.
  (4) На наградените лица, заедно с ордените и медалите, се връчват орденски и медални книжки, подпечатани с държавния печат.
  (5) Наградените с ордени и медали лица се вписват в “Дневник-регистър на наградените” към Президента на Република България.”
  Това е предложението на комисията и на вносителя съответно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Не виждам да има предложения за изменение и допълнение.
  Моля, гласувайте чл. 3 със заглавие “Статут”, така както беше докладван от председателя на комисията Стефан Данаилов.
  Гласували 89 народни представители: за 88, против 1, въздържали се няма.
  Член 3 със заглавие “Статут” е приет.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: “Глава втора – Ордени”.
  Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на глава втора.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля, гласувайте наименованието на Глава втора “Ордени”. Комисията подкрепя предложението на вносителите.
  Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
  Наименованието на Глава втора “Ордени” е прието.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Предложения по чл. 3, които не са приети.
  Има предложение на народния представител Петко Ганчев за нов чл. 3, ал. 1:
  “Чл. 3. (1) С орден “Васил Левски” се награждават български и чуждестранни граждани, политически, държавни и стопански дейци, творци на образованието, науката и изкуството, които имат изключително големи заслуги за развитието на материалната и духовна култура на Република България, за усъвършенстване на системата на обществените отношения, за издигане на нейния международен авторитет.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на народния представител Йордан Соколов да се създаде нова ал. 2:
  “(2) С орден “Стара планина” с лента се награждават български и чуждестранни държавни глави, председатели на парламенти и министър-председатели, които имат особено големи заслуги към Република България.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение от народния представител Петко Ганчев:
  1. Чл. 3, ал. 2: “Орден "Васил Левски" е с лента."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на народния представител Панайот Ляков:
  1. В чл. 3, ал. 3, изразът "в изключителни случаи" се заменя с "включително".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на народния представител Йордан Соколов:
  Въвежда се нова ал. 3 със съдържание:
  "(3) С орден "Стара планина" без лента се награждават български и чужди граждани, които имат изключително големи заслуги към Република България."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение на госпожа Андреева и господин Младенов:
  1. Член 3 отпада и на негово място се създава чл. 3 със следната редакция:
  "Чл. 3. (1) С орден "Св. Иван Рилски Чудотворец" се награждават:
  1. Български граждани - граждански, военни и духовни лица за заслуги от национално и историческо значение, ако същите вече са кавалери на най-високата степен на следващия по старшинство орден.
  2. Чужди граждани - държавни глави, министър-председатели, ръководители на международни организации и най-висши духовници, ако същите са вече кавалери на най-високата степен на следващия по старшинство орден.
  (2) Орден " Св. Иван Рилски Чудотворец " представлява четирираменен алебарден кръст, покрит с бял емайл с големина 60 мм, в четирите краища на кръста с по една зелена и червена ивица, всяка с дебелина 1 мм.
  1. Аверс: златен пръстен с черен надпис "Св. Иван Рилски", в долната част – орнаменти. Цветен медальон с канонично изображение на светец Иван Рилски Чудотворец. Под раменете на кръста, около пръстена, на разстояние 4 мм от него – наситенозелен лавров венец с дебелина 1,5 мм.
  2. Реверс: златен пръстен с надпис "Република България", червен медальон с датата на учредяването.
  3. Лентата има широчина 111 мм и е бяла, с по една зелена и червена ивица в двата края, всяка с дебелина 2 мм. Носи се през дясното рамо. Степента е прикрепена със златен лавров венец.
  4. Звезда: шестолъчова (всеки лъч се състои от седем банели, редуващи се от сребрист и златист метал) с диаметър 99 мм, в центъра на която е изображението на ордена. Носи се на лявата страна на гърдите.
  5. Розетката на ордена е с цветовете на националния трибагреник.
  (3) Орден "Св. Иван Рилски Чудотворец" има само една степен."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение от народния представител Панайот Ляков:
  В чл. 3, ал. 4 изразът "политически, обществени и стопански дейци, дейци на културата" се заменя с "политици, учени, интелектуалци и бизнесмени"."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Това са неприетите предложения, господин председател.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 3, който става чл. 4:
  “ Орден “Стара планина”
  Чл. 4. (1) С орден "Стара планина" се награждават:
  1. Български граждани - държавни глави и ръководители на правителства, министри, политици, общественици, културни дейци и стопански ръководители, военни лица и представители на духовенството, които имат изключително големи заслуги към Република България.
  2. Чужди граждани - държавни глави и ръководители на правителства, министри, политици, общественици, културни дейци и стопански ръководители, които имат изключително големи заслуги за двустранните отношения с Република България и за развитието на международното сътрудничество, укрепването на сигурността и мира между народите, както и за защита на правата и свободите на човека.
  (2) Орден "Стара планина" е с лента и без лента:
  1. С орден "Стара планина" с лента се награждават държавни глави, министър-председатели, както и граждански лица. На наградените се връчва и звезда на ордена.
  2. С орден "Стара планина" без лента се награждават министри, дипломати, политически, обществени и стопански дейци, дейци на културата, военни лица, представители на духовенството, както и носители на други български и чужди ордени.
  (3) Орден "Стара планина" с лента е без степени.
  1. Орден "Стара планина" с лента има:
  а) формата на петолъчна звезда със златни кантове, покрита с бял емайл, прикрепена чрез напречен бант и златен лъв за бяла лента с българския национален трибагреник от дясната страна. Носи се през рамо;
  б) звезда на ордена върху златни лъчи - петолъчна звезда със златни кантове, покрита с емайл, в средата с пръстен със златни кантове с емайл и надпис "Стара планина". Носи се на гърди.
  (4) Орден "Стара планина" без лента има две степени: първа и втора, и две категории - с мечове – връчва се на военни лица, и без мечове – връчва се на граждански лица.
  1. първа степен: върху сребърни лъчи петолъчна звезда със златни кантове, покрита с емайл, в средата с пръстен със златни кантове, покрит с емайл и надпис "Стара планина", прикрепена чрез златен лъв за бяла лента с българския национален трибагреник. Носи се на шия.
  2. втора степен: върху сребърни лъчи петолъчна звезда със сребърни кантове, покрита с емайл, в средата сребърен пръстен и надпис "Стара планина", прикрепена чрез сребърен лъв за бяла лента с българския национален трибагреник. Носи се на шия.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Данаилов.
  Не са приети една цяла поредица предложения.
  Моля, онези народни представители, които искат да защитят предложенията, да заповядат за дебат.
  Заповядайте, господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Благодаря.
  Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да се изкажа направо по предложението на комисията, по нейната редакция, която в по-голямата част приемам.
  Имам бележка по ал. 2, точки 1 и 2. В началото на текста се казва кои се награждават с орден "Стара планина". След това се казва, че орден "Стара планина" е с лента и без лента. Отново се преповтаря вече кои лица се награждават с лента и кои без лента. Ако наистина намерението на комисията е било да направи някакво разграничение, трябва да се помисли по т. 1 "С орден "Стара планина" с лента (това е най-високото отличие) се награждават държавни глави, министър-председатели, както и граждански лица." Излиза, че се награждават всички. Тогава просто няма разлика между орден "Стара планина" с лента и орден "Стара планина" без лента, защото, както е изброяването за ордена без лента, това са също граждански лица.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: С по-малко заслуги.

  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Никъде не се говори за заслугите.
  Аз дори бих предложил, понеже наистина е важна материя, която трябва и да остане, не само сега, като я гласуваме, а и за много години напред, може би да отложим чл. 4, за да се помисли за редакция.
  Ако ние казваме кои се награждават, трябва ли да има преповтаряне след това? Или тогава за разграничението за “Стара планина” с лента да се каже “за изключително големи заслуги”, а пък без лента – само за “изключителни заслуги”, да кажем.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Да, има такова нещо.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Вярно е, че в други орденни системи наистина съществува това, което мисля, че и у нас е било по-рано – да кажем, с най-високите степени да се награждават само лица, които са заемали държавен или обществен пост, само държавни глави, само държавни глави и министър-председатели или и министри. Вече категориите може да са различни.
  Но в момента, в който ние кажем: “държавни глави, министър-председатели, както и граждански лица”, нищо не казваме. Това означава, че всеки може да получи този орден без лента, както и следващата точка – и с лента.
  Просто разграничителният критерий трябва да съществува. Трябва да се помисли добре. Иначе другото аз го приемам.
  И втора чисто редакционна бележка, пак в същата точка – “на наградените се връчва и звезда на ордена”. Не трябва ли да се каже, че орден “Стара планина” с лента има и звезда, която се връчва на наградените?
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ, от място): Ние вече го написахме в предишния текст, че всички ордени имат миниатюри, а този има звезда.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Къде сте го написали? Няма такова нещо.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Аз разбирам желанието на всички да участват активно в дебата, но като председател не мога да приема, че могат да се водят разговори от трибуната и от банките. И то да се водят свободни разговори. И аз наистина ви моля да спазвате реда в парламента и да се изказвате от трибуната. В момента говори господин Соколов. Разбирам, че продължава да има неясноти, продължава да има предложения и след малко ще предложа процедура как да се реши този въпрос.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре, нека на мен да ми стане ясно.
  Така както е текстът на комисията излиза, че звезда има само орден “Стара планина” с лента. Орден “Стара планина” без лента няма звезда. Защото това е текстът. Това ли е предложението на комисията?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Господин Соколов, да разбирам ли това като процедурно предложение за отлагане на чл. 4?
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да, правя процедурно предложение наистина да се отложи чл. 4, ако не се възразява, да се огледа текстът и просто да се направи една по-прецизна редакция. Тя няма да води до промени, а само до подобряване на текста. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Соколов.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Господин председател, аз предлагам Явор Милушев, който е вносител на това предложение, да вземе думата по това, което сподели господин Соколов, или действително да отложим текста и да го редактираме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Има процедурно предложение. За да изясним нещата, тъй като очевидно все още има съображения, за да не нарека всичко това спор, затова как да се формулират най-точно текстовете на този наистина отиващ далеч в историята закон, защото не ми се вярва в следващите 30 години да се гласува нов Закон за ордените, т.е. призивът е да бъдем максимално прецизни.
  И без да виждам някаква политическа намеса или нюанс в спора, предлагам да процедираме така: на първо място трябва да подложа на гласуване всички онези предложения на народните представители, които са дали такива, и които не са подкрепени от комисията.
  На второ място има един окончателен текст. По него има предложение – той да бъде отложен, за да бъде доизпипан.
  И тогава чак ще дам думата на господин Явор Милушев да направи предложение по процедурата.
  Затова ще вървя по реда на нещата.
  Започваме с предложението на народния представител Петко Ганчев за нов чл. 3, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте. И моля за по-голяма енергичност при гласуването не за друго, а защото имаме доста текстове, по които трябва да се произнесем.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Господин председател, извинявайте, че се намесвам, но има един такъв момент, че някои вече гласувани преди това текстове практически не съществуват като предложение за ордени и наистина няма смисъл да гласуваме всичко.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Във всички случаи сме в ход на гласуването. Разбрах това нещо, но ще ме извините, тъй като аз влязох в този дебат в 12,30 ч. и няма как да знам какво точно се е случило преди това.
  Добре, отменете гласуването, явно е безсмислено да спорим по този въпрос.
  Вървим нататък.
  Има предложение от народния представител Панайот Ляков – в чл. 3, ал. 3 изразът “в изключителни случаи” се заменя с “изключително”.
  Комисията не подкрепя това предложение.
  Подлагам го на гласуване.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 81 народни представители: за 18, против 54, въздържали се 9.
  Предложението не се приема.
  Има предложение на народните представители Кина Андреева и Николай Младенов. То цялото е за ордени, които до този момент не са приети в закона. Следователно, не можем да гласуваме нещо, което няма отношение към предишни текстове на закона. Затова няма да го подложа на гласуване.
  Следващото предложение е на народния представител Панайот Ляков.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Господин Ляков иска да защити своето предложение.
  Заповядайте, господин Ляков.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, направих това предложение, защото смятам, че термините, които са използвани доста далеч от променената обществена обстановка и фигурите, които я олицетворяват. Тези общественици, културници, стопански ръководители според мен вече не съществуват като фигури в нашия обществено-политически живот. Това са някакви термини, които се използваха в миналото. Имаше стопански ръководители, държавни предприятия, имаше и културни дейци, имаше и общественици, и съобщественици и т.н.
  Няма учени! Значи, не може да има логиката, че ще награждаваме общественик, ако той е и учен, и общественик, защото има учени, които не се занимават с обществена дейност, които си работят в някаква научна област, световно признати са, европейско признати са, имат голям принос за научното развитие на страната, академици или член-кореспонденти, имат школа, преподаватели са и т.н. По тази формулировка тези хора не могат да бъдат наградени с орден “Стара планина”.
  Терминът “интелектуалци”, който за мен е обобщаващ термин и тук могат да се включат всички тези споменати вече културни дейци, това са хора с голям принос за духовното израстване на една нация, които слагат отпечатък, дават еталон в духовните критерии. Тук влизат и художници, и писатели, и артисти, и преводачи, и изобщо хора, които се занимават с изкуство и са със значителен принос в натрупванията, в изграждането на българската култура.
  За мен също така по-точен е терминът “бизнесмени”, колкото и да звучи не по български, тъй като знаете, че и двете части на думата са с чужд корен, но в крайна сметка тези хора управляват големите компании. Ще ви дам два примера, които са показателни и са свързани с развитието на икономиката на България. Единият е с господин Сорос, който знаете, със своята идея за отвореното общество, със своята фондация, със средствата, с които финансира изграждането на това отворено общество в източноевропейските страни даде своя съществен принос за напредъка на реформите. Той си е един чист бизнесмен. Не мога да го окачествя по друг начин.
  Също така и Бил Гейтс – шефът на известната компания, който също има голям принос за техническото развитие и на българската икономика, и на българските филми, и на българската администрация също е бизнесмен, макар че той има и изобретения. Той е в известна степен и учен, но в крайна сметка, ако го характеризираме чисто по отношение на приноса, който има и дейността, с която се занимава, той си е чист бизнесмен. Ако дойде време един такъв човек да бъде награждаван, той също няма как да попадне тук, защото той не е стопански ръководител.
  Би трябвало да се намери и аз съм предложила вариант, без да претендирам, че той е най-добрият с тази характеристика, която направих, но според мен той отговаря на съвременните условия в България и по-точно обхваща тези хора, които заслужават да бъдат наградени с този висок български орден. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря на господин Ляков.
  Ще подложа на гласуване неговото предложение.
  Някой друг иска ли да изложи аргументи по този въпрос?
  Заповядайте, господин Данаилов.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Мога ли нещо да предложа?
  На мен ми се струва, че най-добре е да отложим гласуването на чл. 4, за да може наистина да се съобразим с разграничаването и степенуването на ордените, макар че вие ще дадете думата на господин Милушев той да защити това, което е предложил и което ние сме възприели. На мен все ми се струва, че има нужда от разграничаване и определение на определените степени. И, за да можем да вървим нататък, тъй като има много други предложения за другите ордени, на мен ми се струва, че трябва да се прегледа това още веднъж.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин Данаилов, за тази добавка.
  Да разбирам ли, че това, което Вие предлагате е също да не гласуваме по предложението на народния представител Ляков? То се отнася към новия чл. 4.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Неговите текстове могат да влязат в една евентуална корекция, затова предлагам да не гласуваме.
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ, от място): Противно становище имам. Това сме го осъждали в комисията!
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Ние сме го обсъждали, но сега като прочетем цялото, има неща, които…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Аз много моля да не влизате в диалози от банките и от трибуната.
  Искам да внеса малко ред, защото наистина ми се струва, че нещата излизат от контрол.
  Първо, призивът ми е да спазваме процедурата, да не водим диалози вътре в залата, макар че участниците в диалозите са ми много симпатични.
  На второ място, искам да помоля да решим въпроса по процедурата, която предложи господин Соколов и която беше подкрепена от докладчика – председател на Комисията по културата.
  Сега искам да чуя обратните аргументи от господин Милушев и след това ще подложа процедурното предложение на гласуване. Това ще определи дали ще гласуваме по предложението на Панайот Ляков.
  А аз мисля, че това е известен ред във всичко онова, което се опитваме да направим тук.
  Заповядайте, господин Милушев.
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, приветствам това наистина да стегнем малко хода на нашата работа, защото преди малко твърде лекомислено отпадна един от най-старите български медали – за Българския Червен кръст.
  Правя противно процедурно предложение по две причини.
  Първо, в чл. 3 ние вече приехме, че ордените и медалите имат лента, миниатури за всекидневно носене, умалени копия и т.н.
  Статутът на орден “Стара планина”, господин Соколов, е възпроизведен така, както съществува в момента и както вече са го получили държавни глави и достойни български граждани. Звездата е въпросната миниатура на този орден. Разбира се, звездата има и звезда. Прочетете чл. 3, който приехме преди малко.
  Естествено е, когато казвате, че с орден “Стара планина” с лента да се награждават само държавни глави и министър-председатели като отпаднат гражданските лица. Много сме дискутирали по този въпрос, но това изключва възможността за изключителен принос към държавата да бъдат награждавани други лица, които не са били държавни глави или министър-председатели. А в момента ние сме възпроизвели точно това в текста, за което вие сте говорили във Великото Народно събрание, когато сте запазили ордена “Стара планина”. Ние сме били достатъчно толерантни към дискусията във Великото Народно събрание и възпроизведохме това, което то е изисквало. Статутът на орден “Стара планина” е точно този, който съществува в момента. Всяка промяна в този статут отново ще доведе до явно неразбиране на материята и промяна на съществото на самия орден, на неговия смисъл.
  Затова аз моля наистина да бъде приет текстът така, както е предложен от комисията, а ако Стефан Данаилов има конкретно предложение за това, тепърва ние можем да разсъждаваме. Ние сме обсъждали предложението на господин Ляков, но ако има конкретно предложение, нека да го каже от трибуната, за да видим какво обсъждаме, но тепърва да обсъждаме и да отлагаме мисля, че с това ние ще нарушим динамиката на целия закон. Разговори от общ характер тук можем да водим, но все пак би трябвало внимателно да прочетем текстовете, които гласуваме. Това ще бъде от полза на закона.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Благодаря Ви.
  Разбирам това като противно процедурно предложение – да не се отлага.
  Има предложение на народния представител Йордан Соколов за отлагане, подкрепено от докладчика и председател на Комисията по културата, и контрапредложение на господин Милушев – да се гласува така, както е подкрепено от комисията, в окончателната му редакция.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Йордан Соколов за отлагане на гласуването по чл. 3, който става чл. 4, в окончателната му редакция от комисията.
  Гласували 105 народни представители: за 57, против 48, въздържали се няма.
  Предложението за отлагане на чл. 4 се приема.
  Моля председателят на комисията да предприеме необходимите мерки, та редакциите, които са необходими, за да се стигне до съгласие и общо приемане, да се разгледат достатъчно експедитивно.
  В такъв случай няма да подлагам на гласуване предложението на народния представител Панайот Ляков, тъй като част от съображенията очевидно могат да залегнат в окончателния вариант на редакцията.
  Преминаваме към стария чл. 4, който се отнася до ордена “Мадарски конник”.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Има предложения за различните видове ордени, но тук е дадено по реда на предложенията и е малко трудно да бъдат разделени по реда, по който сме ги гласували – в смисъл първи, втори, трети.
  По чл. 4:
  “Орден “Мадарски конник”
  Чл. 4. (1) С орден “Мадарски конник” се награждават чужди граждани с особено големи заслуги за установяването, укрепването и развитието на двустранните отношения с Република България:
  1. дипломатически представители, акредитирани в Република България;
  2. чуждестранни обществени дейци и представители на въоръжените сили на други страни.
  (2) Орден “Мадарски конник” има:
  1. две степени – първа и втора;
  2. две категории:
  а) с мечове – дава се само на представители на въоръжените сили;
  б) без мечове – дава се на цивилни лица.”
  По-нататък следват предложенията, но става доста объркано. Следва предложение от господин Йордан Соколов за орден “Св. Св. Кирил и Методий”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Карайте по текста.
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Иначе става страшно.
  Предложение от господин Соколов:
  “1. Член 4 отпада.
  2. Създава се нов чл. 4:
  “Чл. 4. Орден “Св. Св. Кирил и Методий” – следва текстът на вносителя с неговия чл. 5.”
  Комисията подкрепя това предложение.
  Предложение на господин Ляков:
  “В чл. 4, ал. 1, т. 2 изразът “обществени дейци” се заменя с “лидери на гражданското общество и на неправителствени организации”.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Следва много обстойно предложение на господин Милушев, което комисията подкрепя:
  “1. Член 4 става чл. 6 с подзаглавие “Орден “Мадарски конник”.
  2. Член 4 се изменя така:
  “Чл. 4. (1) С орден “Св. Св. Кирил и Методий” се награждават български и чужди граждани, които имат значим принос за развитие на културата, изкуството, образованието и науката.
  (2) Орденът “Св. Св. Кирил и Методий” има следните степени:
  1. огърлие;
  2. първа степен – златен, с оранжева лента;
  3. втора степен – сребърен, с оранжева лента.
  (3) С орден “Св. Св. Кирил и Методий” се награждават:
  1. с огърлие – лица със значими заслуги за развитието на културата, изкуството и науката;
  2. с първа степен – лица с големи заслуги в областта на културата, изкуството, образованието и науката;
  3. с втора степен – просветни и читалищни дейци с принос в областта на образованието и културата;
  (4) Орден “Св. Св. Кирил и Методий”:
  1. с огърлие:
  а) златен кръст, покрит с емайл, на лицевата страна медальон, в средата на кръста с изображение на Св. Св. Кирил и Методий и надпис “Св. Св. Кирил и Методий”, на обратната страна върху медальона националният трибагреник и надпис “24 май” и “България”, пламъци между раменете на кръста; огърлието има елипсовидни медальони и се носи на шия;
  б) звезда на ордена с огърлие: върху златни лъчи – златен кръст, покрит с емайл, медальон в средата на кръста с изображение на Св. Св. Кирил и Методий с надпис “Св. Св. Кирил и Методий” с надпис “Св. Св. Кирил и Методий”, пламъци между раменете на кръста. Носи се на гърди;
  2. първа степен: златен кръст, покрит с емайл, медальон в средата на кръста с изображение на Св. Св. Кирил и Методий с надпис “Св. Св. Кирил и Методий”, на обратната страна върху медальона националният трибагреник и надпис “24 май” и “България”, пламъци между раменете на кръста, носи се на гърди;
  3. втора степен: сребърен кръст, покрит с емайл, медальон в средата на кръста с изображение на Св. Св. Кирил и Методий с надпис “Св. Св. Кирил и Методий”, на обратната страна върху медальона националният трибагреник и надпис “24 май” и “България”, пламъци между раменете на кръста; носи се на гърди.”
  Това предложение е подкрепено от комисията.
  Предложение на Кина Андреева и Николай Младенов:
  “1. Член 4 отпада и на негово място се създава нов чл. 4а със следната редакция:
  “Чл. 4а. (1) С орден “За гражданска заслуга” се награждават български и чужди граждани за изключителни заслуги към Република България за дългогодишна, безукорна и непрекъсната служба и във връзка с кръгли годишнини. Наградата се дава за заслуги в гражданския сектор, политиката, дипломацията, администрацията, кръгли годишнини на особено заслужили лица, които вече са носители на други отличия.
  (2) Орден “За гражданска заслуга” представлява пизански кръст, покрит с бял емайл, със златни кантове.
  1. Аверс: Златен надпис “За гражданска заслуга”. Червен медальон със златния български коронован лъв. Между раменете – дъбови клонки, покрити със зелен емайл и червено емайлирани жълъди.
  2. Реверс: Златен надпис “Република България”. Червен медальон с датата на учредяването.

  3. Прикрепя се към лентата със златен лавров венец.
  4. Розетката представлява четирикратно редуване на цветовете масленозелено и бяло в равни части на кръга. В средата с римски цифри от златист метал са посочени степените – съответно I, II и III.”
  (3) Орден “За гражданска заслуга” има три степени:
  1. С I степен – Голям кръст – се награждават български и чуждестранни държавници, министър-председатели, предстоятели на Православни църкви, по изключение – министри – за дългогодишна безукорна служба и на големи кръгли годишнини.
  а) Голям кръст се връчва на български граждани, ако същият е притежавал II степен на същия орден, от предишното награждаване са изминали най-малко 5 години и има доказани предпоставки за новото награждаване.
  б) Изображението на Орден “За гражданска заслуга” I степен – Голям кръст, представлява:
  Лента с широчина 99 мм, масленозелена с по една тънка бяла ивица в двата края, всяка с дебелина 1 мм. Носи се през дясното рамо. Степента се прикрепя със златен лавров венец.
  Звезда – осмолъчова (всеки лъч от по пет банели), има диаметър 99 мм, от сребрист метал, в центъра на която е изображението на ордена. Носи се на лявата страна на гърдите.
  2. С II степен – Командирски кръст – се награждават български и чуждестранни политици, министри, общественици, висши духовници от традиционните у нас и други вероизповедания, дипломати, видни учени, дейци на науката, изкуството, по изключение – на висши държавни служители за дългогодишна безукорна служба и на големи кръгли годишнини.
  а) Командирски кръст се връчва на български гражданин, ако същият е притежател на III степен на същия орден, от предишното награждаване са изминали най-малко 5 години и има доказани предпоставки за новото награждаване.
  б) Изображението на Орден “За гражданска заслуга” II степен – Командирски кръст, представлява кръст с диаметър 60 мм и се носи с лента на шията, прикрепен със златен лавров венец. Лентата повтаря цветовете на лентата през рамо.
  3. С III степен – Кавалерски кръст – се награждават български и чуждестранни висши държавни служители, чиновници и служители.
  а) Изображението на Орден “За гражданска заслуга” III степен – Кавалерски кръст – представлява кръст с диаметър 50 мм, като дъбовите клонки и жълъдите са от златист метал. Носи се на триъгълна лента на лявата страна на гърдите, прикрепен със златен лавров венец. Лентата повтаря цветовете на лентата през рамо.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Кина Андреева и Николай Младенов.:
  “5. Създава се нов чл. 4б със следната редакция:
  “Чл. 4б. (1) С орден “За военна заслуга” се награждават български и чужди граждани за изключителни заслуги към Република България в областта на отбраната, националната сигурност, опазване на обществения ред, мироопазващи акции и хуманитарни операции – в мирно и военно време, за дългогодишна и безукорна служба в Българската армия.
  (2) Орден “За военна заслуга” представлява пизански кръст, покрит с тъмночервен емайл, със златни кантове.
  1. Аверс: Бял, със златен надпис “За военна заслуга”. Червен медальон със златния български коронован лъв. Между раменете на кръста – два пресечени с остриетата нагоре златни меча. Когато се дава за заслуга във военно време, върху аверса се поставя венец от лаврови и дъбови клончета (военна декорация).
  2. Реверс: Златен надпис “Република България”. Червен медальон с датата на учредяването.
  3. Прикрепя се към лентата със златен лавров венец.
  4. Розетката представлява четирикратно редуване на цветовете тъмночервено и бяло в равни части на кръга. В средата с римски цифри от златист метал са посочени степените – съответно I, II и III.
  (3) Орден “За военна заслуга” има три степени:
  1. С I степен – Голям кръст – се награждават български и чуждестранни държавници, по изключение министри и висши военни за големи заслуги, дългогодишна безукорна служба и на големи кръгли годишнини.
  а) Голям кръст се връчва на български гражданин, ако същият е притежател на II степен на същия орден, от предишното награждаване са изминали най-малко 5 години и има доказани предпоставки за новото награждаване.
  б) Изображението на орден “За военна заслуга” I степен – Голям кръст, представлява:
  Лента с широчина 99 мм, тъмночервена с по една тънка бяла ивица в двата края, всяка с дебелина 1 мм. Носи се през дясното рамо. Степента се прикрепя със златен лавров венец.
  Звезда: осмолъчова (всеки лъч от по пет банели), има диаметър 99 мм, от сребрист метал, в центъра на която е изображението на ордена. Носи се на лявата страна на гърдите.
  2. С II степен – Командирски кръст – се награждават български и чуждестранни висши военни, видни учени и дейци на военната наука, висши държавни служители на Министерството на отбраната и организациите в системата на международната сигурност, по изключение – на български и чуждестранни старши офицери за извънредни заслуги, дългогодишна безукорна служба и на големи кръгли годишнини.
  а) Командирски кръст се връчва на български гражданин, ако същият е притежател на III степен на същия орден, от предишното награждаване са изминали най-малко 5 години и има доказани предпоставки за новото награждаване.
  б) Изображението на орден “За военна заслуга” II степен – Командирски кръст, представлява кръст с диаметър 60 мм и се носи с лента на шията, прикрепен със златен лавров венец. Лентата повтаря цветовете на лентата през рамо.
  3. С III степен – Кавалерски кръст – се награждават български и чуждестранни старши офицери и висши държавни служители в областта на отбраната; чиновници и служители за дългогодишна безукорна служба и на големи кръгли годишнини; по изключение – на младши офицери за изключително големи заслуги. Кавалерски кръст може да се връчва и на срочнослужещи и свръхсрочнослужещи в Българската армия и в чужди армии при големи изключения и за извънредни заслуги – по предложение на министъра на отбраната, в случаите, когато не се дава военен орден “За храброст”.
  а) Изображението на Орден “За военна заслуга” III степен – Кавалерски кръст – представлява кръст с диаметър 50 мм. Носи се на триъгълна лента на лявата страна на гърдите, прикрепен със златен лавров венец. Лентата повтаря цветовете на лентата през рамо.”
  Тук има един момент. Комисията не подкрепя това предложение, но днес беше възприето да съществува и такъв орден. Така че тук и господин Милушев трябва да си каже мнението, тъй като все пак той е вносител, но ние това трябва да го имаме предвид, тъй като той не беше в ордените.
  Комисията предлага следната редакция на чл. 4, който става чл. 5:

  “Орден “Св. Св. Кирил и Методий”

  Чл. 5. (1) С орден “Св. Св. Кирил и Методий” се награждават български и чужди граждани, които имат значим принос за развитието на културата, изкуството, образованието и науката.
  (2) Орденът “Св. Св. Кирил и Методий” има следните степени:
  1. огърлие;
  2. първа степен – златен, с оранжева лента;
  3. втора степен – сребърен с оранжева лента.
  (3) С орден “Св. Св. Кирил и Методий” се награждават:
  1. с огърлие – лица с особено значими заслуги за развитието на културата, изкуството и науката;
  2. с първа степен – лица с големи заслуги в областта на културата, изкуството, образованието и науката;
  3. с втора степен – дейци на образованието, културата и читалищното дело.
  (4) Орден “Св. Св. Кирил и Методий”:
  1. огърлие:
  а) златен кръст, покрит с емайл, на лицевата страна медальон в средата на кръста с изображение на Св. Св. Кирил и Методий и надпис “Св. Св. Кирил и Методий”, на обратната страна върху медальона българският национален трибагреник и надпис “24 май” и “България”, пламъци между раменете на кръста; огърлието има елипсовидни медальони и се носи на шия;
  б) звезда на ордена с огърлие: върху златни лъчи – златен кръст покрит с емайл, медальон в средата на кръста с изображение на Св.Св. Кирил и Методий и надпис “Св.Св. Кирил и Методий”, пламъци между раменете на кръста; носи се на гърди;
  2. първа степен: златен кръст, покрит с емайл, медальон в средата на кръста с изображение на Св.Св. Кирил и Методий и надпис “Св.Св. Кирил и Методий”, на обратната страна върху медальона е българският национален трибагреник и надпис “24 май” и “България”, пламъци между раменете на кръста; носи се на гърди;
  3. втора степен: сребърен кръст, покрит с емайл, медальон в средата на кръста с изображението на Св.Св. Кирил и Методий и надпис “Св.Св. Кирил и Методий”, на обратната страна върху медальона е българският национален трибагреник и надпис “24 май” и “България”, пламъци между раменете на кръста; носи се на гърди.”
  Пак ви казвам, по предложенията вариантът, който беше приет, след това настъпиха много промени и затова е такава кашата. И все пак след орден “Стара планина” по реда, който сме предложили е “Св.Св. Кирил и Методий”. И ние можем да гласуваме, тъй като конкретни предложения за “Св.Св. Кирил и Методий” не са постъпили, освен може би това, което беше на господин Ляков.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Възниква следният проблем: в чл. 2 е гласувано да има ордени “Стара планина”, “Св.Св. Кирил и Методий”, “За военна заслуга” и “Мадарски конник”. Тук има предложения, които се отнасят до ордена “За военни заслуги”…
  ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Да, това, което е предложението на госпожа Андреева, тъй като вносителят в началото не е предложил.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ: Аз ще дам кратко прекъсване за шест минути, тъй като искам да внесем някакъв ред в това, което е прието, което е предложено като ордени и т.н., защото по-нататък виждам отново чл. 5 и ордени на “Св.Св. Кирил и Методий”, който ни предстои да гласуваме.
  Давам кратко прекъсване, за да внесем ред в текстовете. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН АГОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
  Направихме интензивна консултация за това как трябва да се процедира по-нататък с работата по този законопроект.
  Първо, искам да съобщя, че отлагаме разискванията по второто четене на законопроекта за ордените и медалите, тъй като при гласуванията в залата са настъпили изменения, и то основни изменения в текста, които преподреждат ордените и медалите. Има добавени ордени, които оттук нататък правят невъзможна работата по този доклад.
  Затова се разпореждам Комисията по културата да преработи доклада и да го съобрази с новото гласуване по чл. 2, където са описани всички ордени и медали; да се опишат точно предложенията, които са направени, така че да е прегледно кое за кой от новоподредените ордени и медали се отнася.
  Във вторник Комисията по културата ще разгледа този нов доклад и се надявам в дневния ред за другата седмица този въпрос да бъде разгледан без отлагане. Имам съгласието на част от вносителите на предложенията, на председателя на Комисията по културата.
  Следователно, оповестявам още веднъж: отлагам разискванията по законопроекта за ордените и медалите.
  Благодаря Ви, господин Данаилов.
  Ще направя съобщенията за парламентарния контрол.
  Парламентарен контрол на 23 май 2003 г. (петък):
  l. Разисквания по питането на народния представител Анели Чобанова към министъра на държавната администрация Димитър Калчев относно бездействието на областния управител на Разградска област по отношение на решение на Върховния административен съд, както и разпореждане на Разградската окръжна прокуратура и продължаващото незачитане на законите в Република България.
  ll. Отговори на актуални въпроси и питания:
  1. Министърът на вътрешните работи Георги Петканов ще отговори на актуален въпрос от народния представител Евгени Чачев.
  2. Министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме ще отговори на актуален въпрос от народния представител Моньо Христов и на две питания от народните представители Моньо Христов и Васил Калинов и Кръстьо Петков.
  3. Министърът на здравеопазването Божидар Финков ще отговори на актуален въпрос от народния представител Йордан Бакалов и на питане от народния представител Панайот Ляков.
  4. Министър Неждет Моллов ще отговори на актуален въпрос от народните представители Бойко Великов и на питане от народния представител Панайот Ляков.
  5. Министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Любен Корнезов и на питане от народния представител Росица Тоткова.
  6. Министърът по европейските въпроси Меглена Кунева ще отговори на питане от народния представител Стефан Мазнев.
  7. Заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители: Петър Димитров; Любен Корнезов и Петър Димитров; Румен Петков и Румяна Георгиева, на три питания от народните представители Росица Тоткова, Петър Жотев и Георги Станилов; Михаил Миков и Румен Петков; Петър Димитров.
  На основание чл. 78, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със 7 дни са поискали:
  - заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев на актуален въпрос от народните представители Петър Мутафчиев и Кръстьо Петков;
  - министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски на питане от народния представител Елка Анастасова и на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Бриго Аспарухов.
  Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на финансите Милен Велчев.
  Поради заболяване в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на държавната администрация Димитър Калчев.
  Съобщения:
  Комисията по културата ще заседава на 27 май 2003 г. (вторник) от 14,00 ч. в зала № 130 в сградата на Народното събрание на пл. “Александър Батенберг” № 1 при следния дневен ред:
  1. Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за народните читалища № 353-13-6 от 5 март 2003 г. – второ гласуване.
  Предполагам тук ще бъде включена в дневния ред и новата редакция на доклада за второ четене на законопроекта за ордените и медалите.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 13,50 ч.)


  Заместник-председатели:
  Камелия Касабова

  Асен Агов

  Юнал Лютфи

  Секретари:
  Светослав Спасов

  Несрин Узун  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ