Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 23 май 2003 г.
Открито в 9,03 ч.23/05/2003
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателят Благовест Сендов
  Секретари: Силвия Нейчева и Веселин Черкезов

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Уважаеми народни представители, позволете ми в самото начало да направя едно съобщение във връзка с насрочените за днес разисквания по питането на народния представител Анели Чобанова към министъра на държавната администрация Димитър Калчев.
  Има постъпили две писма. Едното е от министъра на държавната администрация, с молба за отлагане на разискванията поради неговото заболяване. И второто е молба от народния представител Анели Чобанова за отлагане на разискванията по същите причини.
  Те ще бъдат пренасрочени за друга дата и за това парламентарният контрол ще започне с отговори на актуални въпроси и питания.
  Уважаеми народни представители, вчера в пленарната зала се е разглеждал на второ четене законопроектът за ордените и медалите в Република България. Бих искал да получа информация отложено ли е гледането на този законопроект?
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ, от място): Отложено е.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: И няма сега да се продължи с него?
  ЯВОР МИЛУШЕВ (НДСВ, от място): Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: В такъв случай, съгласно приетата вчера точка от дневния ред, преминаваме към:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.
  Има думата госпожа Анелия Мингова да представи Доклада на Комисията по правни въпроси относно законопроектите за изменение и допълнение на Търговския закон, внесени от Министерския съвет, от народните представители Йордан Нихризов и Росица Тоткова, и от Мирослав Севлиевски. Общ проект.
  Заповядайте, госпожо Мингова.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, представям ви доклада на Комисията по правни въпроси.
  Наименованието на закона е: “Закон за изменение и допълнение на Търговския закон”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: То не би могло и да бъде иначе, защото това са изменения и допълнения на Търговския закон.
  Моля, гласувайте наименованието на закона.
  Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 1 комисията подкрепя текста на вносителя и той е следният:
  “§ 1. Член 14 се изменя така:

  “Промяна на седалището
  Чл. 14. (1) Преместването на управлението на дейността на търговеца в друго населено място трябва да бъде заявено за вписване в съда, където е регистрацията на търговеца.
  (2) Когато новото седалище е в района на друг съд, съдът по първоначалната регистрация на търговеца вписва промяната и изпраща служебно фирменото дело на съда по новото седалище.
  (3) Съдът по новото седалище открива партида на търговеца в търговския регистър въз основа на решението по ал. 2 служебно или когато то е представено от лице, оправомощено да заяви вписването.
  (4) Когато промяната на седалището подлежи на обнародване, то се извършва от съда по първоначалната регистрация на търговеца и от съда по новото седалище.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 1 предполагам, че няма проблеми?
  Моля, гласувайте § 1, така както е подкрепен от комисията.
  Гласували 98 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 2.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 2 има предложение от народния представител Огнян Герджиков, което е подкрепено от комисията и тя предлага следната редакция за § 2:
  “§ 2. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Когато се прехвърля цялото предприятие на търговско дружество, за прехвърлянето е необходимо решение, взето съгласно чл. 262п.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в изречение първо накрая се добавя “до размера на получените права”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Желаещи по § 2? Не виждам.
  Моля, гласувайте § 2 според редакцията на комисията.
  Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 3 има предложение на народния представител Огнян Герджиков. Комисията подкрепя това предложение и предлага § 3 със следната редакция:
  “§ 3. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Прехвърлянето на предприятие се вписва в търговския регистър по партидата на отчуждителя и на правоприемника.”
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  “(2) Когато седалищата на отчуждителя и на правоприемника са в района на различни съдилища, прехвърлянето се вписва от съда, където е регистрацията на отчуждителя. Съдът по регистрацията на правоприемника вписва прехвърлянето въз основа на решението на съда по регистрацията на отчуждителя служебно или когато то е представено от лице, оправомощено да заяви вписването.
  (3) Вписванията по предходните алинеи се обнародват в “Държавен вестник” от съда по седалището на отчуждителя и от съда по седалището на правоприемника.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.”
  Господин председателю, ако ми позволите само едно редакционно уточнение. В т. 2, ал. 2, трябва да бъде в множествено число - “в районите на различните съдилища”. Не е ли по-добре “районите”?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Не съм категоричен. Нека да го оставим така и след това може да се промени.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ако се налага.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това изобщо не засяга текста по същество.
  Така че по § 3, уважаеми народни представители, има ли желаещи да се изкажат? Не виждам.
  Моля, гласувайте § 3 в редакцията на комисията.
  Гласували 86 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 3.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 4 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:

  “§ 4. Член 16а се изменя така:

  “Обезпечение на кредиторите
  Чл. 16а. (1) Правоприемникът управлява отделно преминалото върху него търговско предприятие за срок от 6 месеца. Срокът тече отделно за кредиторите на отчуждителя от датата на обнародване на прехвърлянето от съда по седалището на отчуждителя, а за кредиторите на правоприемника – от датата на обнародване от съда по седалището на правоприемника.
  (2) В срока по ал. 1 всеки кредитор на отчуждителя или правоприемника, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на съответното вписване на прехвърлянето, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът се ползва с право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежали на неговия длъжник.
  (3) Членовете на управителния орган на правоприемника отговарят солидарно пред кредиторите за отделното управление.”
  По § 5 комисията подкрепя текста на вносителя:
  “§ 5. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 2, 3, 4 и 5 се изменят така:
  “(2) Клонът се вписва в търговския регистър при съда по седалището на търговеца въз основа на писмено заявление, което съдържа:
  1. седалище и предмет на дейност на клона;
  2. данни за лицето, което управлява клона, и за обема на представителната му власт.
  (3) Към заявлението по ал. 2 се прилага и нотариално заверено съгласие с образец от подписа на лицето, което управлява клона.
  (4) Съдът по седалището на търговеца изпраща незабавно на съда по седалището на клона препис от решението за вписване на клона заедно с препис от партидата на търговеца в търговския регистър. Клонът се вписва от съда по неговото седалище въз основа на решението по ал. 2 служебно или когато то е представено от лице, оправомощено да заяви вписването.
  (5) Всички промени за клона се вписват от съда по седалището му. След вписването той изпраща незабавно препис от решението на съда по седалището на търговеца за отбелязване в партидата на търговеца.”

  2. Създават се ал. 6 и 7:
  “(6) Съдът по седалището на търговеца изпраща служебно на съда по седалището на клона препис от всяко решение, с което се вписват промени за търговеца, за отбелязване в партидата на клона.
  (7) Клон на чуждестранно лице, регистрирано с право да извършва търговска дейност според националния си закон, се вписва в търговския регистър при съда по седалището на клона.”
  § 6. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Търговските дружества по ал. 1, т. 1 и 2 са персонални, а тези по т. 3 – 5 капиталови”.
  Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  “(4) Със закон може да се предвиди, че определена дейност може да се извършва само от даден вид търговски дружества.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
  По § 7 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
  “§ 7. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение първо накрая се добавя “в едногодишен срок след възникване на дружеството, а когато учредяването е подлежало на обнародване, след обнародването”.
  2. Създава се нова ал. 4:
  “(4) Съдът изпраща служебно за прилагане по фирменото дело на дружеството препис от исковата молба по ал. 2 след образуване на производството, от влязлото в сила определение за прекратяването му, както и от влязлото в сила решение, с което искът се отхвърля.”
  3. Досегашните алинеи 4 и 5 стават съответно алинеи 5 и 6.”
  По § 8 комисията подкрепя текста на вносителя и той е следният:
  “§ 8. Създава се чл. 73в:
  “Плащания на съдружници-акционери
  Чл. 73в. Плащания на съдружници и акционери, произтичащи от дялове или акции в търговско дружество, които са заложени или запорирани, се извършват, ако кредиторът със залог или запор не се противопостави в едномесечен срок след писмено уведомление. При противопоставяне дължимата сума се влага в банка за обезпечение на кредитора.”
  По § 9 комисията подкрепя текста на вносителя, а той е следният:
  “§ 9. В чл. 98, ал. 2 след думите “прекратяването на дружеството” се поставя запетая и се добавя “неговото преобразуване”.
  По § 10 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
  “§ 10. В чл. 126 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.”
  2. В ал. 3, т. 4 се изменя така:
  “4. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2.”
  По § 11 комисията подкрепя текста на вносителя и той е следният:
  “§ 11. В чл. 134 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Съдружник, който не е гласувал за решението по ал. 1, има право да прекрати участието си в дружеството съгласно чл. 125, ал. 2 и 3. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието – за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението – за всички останали съдружници.”
  2. В ал. 3 се създава изречение трето:
  “За връщането на допълнителни парични вноски чл. 73в не се прилага.”
  Комисията подкрепя този параграф.
  “§ 12. В чл. 137, ал. 3, изречение второ, след думите: “не гласува” се добавя “и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  "§ 13. В чл. 138, ал. 3 след думите "от капитала" се поставя запетая и се добавя "както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2, спадне под размера на вписания капитал."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
  "§ 14. В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите "увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване" и думите "избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор" се заличават.
  2. Създава се ал. 4:
  "(4) Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър."
  Параграфът е подкрепен от комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми народни представители, имате думата по представените параграфи, които са подкрепени от комисията.
  Не виждам желаещи за изказване от § 4 до § 14 включително.
  Моля ви, гласувайте параграфи от 4 до 14 включително така, както са представени и подкрепени от комисията.
  Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
  Параграфите се приемат.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 15 има предложение на народните представители Мингова и Пенчев, което е подкрепено от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип и текста на вносителя и предлага следната редакция за § 15:
  "§ 15. В чл. 141 се създават нови алинеи 4, 5 и 6:
  "(4) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.
  (5) Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.
  (6) Отношенията между дружеството и управителят могат да се уредят с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 15 има ли желаещи?
  Тук аз бих сложил един пълен член, но той може да се сложи и без да се казва. Не "освобождаването в Търговски регистър", а "в Търговския регистър".
  Господин Пенчев иска да каже нещо. Той е един от вносителите и вероятно иска нещо да уточни.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Действително няма спорове по този текст, но ми се иска още веднъж да подчертая, че с този параграф се прави една много важна, много съществена промяна.
  Досега имаше редица случаи в практиката, когато поради една или друга причина управителят на дружество с ограничена отговорност или член на съвета на директорите на акционерно дружество иска да бъде освободен, но това не става поради бездействие на дружеството – или не се свиква събрание, или оправомощеното за това лице, тоест новият управител, поради една или друга причина не упражнява своето право на инициатива да изиска вписването. Даже мога да ви дам пример с наши народни представители, които знаете, че съгласно нашия правилник не можеха да бъдат повече членове на управителни органи на търговски дружества. И не знам дали и досега този пропуск е изправен, защото поради една или друга причина съответните органи не свикват общи събрания, бавят се и не правят съответните вписвания.
  Затова аз смятам, че това е много важна промяна, защото се дава възможност на заинтересованото лице, макар то да не представлява вече дружеството и да не е оправомощено по смисъла на закона да инициира вписването, сега да може да инициира това вписване, за да може да бъде отразена действителността. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пенчев. Това е казусът Соломон Паси, който също с месеци се бореше да бъде освободен от подобен ангагжимент.
  Има ли други желаещи за изказване? Не виждам.
  Моля, гласувайте § 15 в редакцията на комисията.
  Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
  Параграфът се приема единодушно.
  Госпожо Мингова, можете да представите няколко параграфа ан блок.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви, господин председател.
  "§ 16. В чл. 142 ал. 3 се изменя така:
  "(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди."
  Текстът е подкрепен от комисията.
  "§ 17. В чл. 155 се създава т. 3:
  "3. по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  По § 18 комисията подкрепя текста на вносителя със следната редакция:
  "§ 18. Член 169 се изменя така:
  "Подписка
  Чл. 169. Акционерно дружество може да бъде учредено чрез подписка за набиране на капитал, само ако закон изрично предвижда условията и реда за това.
  § 19. В чл. 174 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1, т. 4 след думата "надзорен" се добавя "и управителен".
  2. В ал. 2 след числото "10" се поставя запетая и се добавя "както и имената на членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет"."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.
  "§ 20. В чл. 185 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието думите "Прехвърляне на" се заменят с "Разпореждане с".
  2. В ал. 1 след думите "се прехвърлят" се добавя "и залагат".
  3. Създава се ал. 3:
  "(3) Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранця", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложени акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. Член 473 не се прилага."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  "§ 21. В чл. 187а, ал. 6 думите "активите" се заменя с "имуществото"."
  Комисията подкрепя текста.
  "§ 22. В чл. 220 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение трето:
  "Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет, не може да представлява акционер."
  2. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Акционерите с привилегировани акции без право на глас, както и членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас."
  3. Създава се ал. 3:
  "(3) Когато наетите лица са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  "§ 23. В чл. 221 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 думите "и определя възнаграждението им" се заличават.
  2. Създава се нова т. 5:
  "5. определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет, съответно на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;"
  3. Досегашната т. 5 става т. 6.
  4. Досегашната т. 6 става т. 7 и в нея след думата "експерт-счетоводител" се поставя запетая и се добавя "взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на Фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент".
  5. Досегашните точки 7, 8, 9 и 10 стават съответно точки 8, 9, 10 и 11."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “§ 24. В чл. 222 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “годишно” се добавя “в седалището на дружеството, освен ако в устава е предвидено друго място на територията на Република България” и изречение второ се заличава.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания – не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.”
  3. Досегашните алинеи 2 и 3 стават съответно алинеи 3 и 4.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “§ 25. В чл. 223 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение второ, думите “притежаващи поне една десета от капитала” се заменят с “които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала”.
  2. В ал. 2 числото “1/10” се заменя с “5 на сто” и се създава изречение второ:
  “Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “§ 26. Създава се чл. 223а:
  “Включване на въпроси в дневния ред
  Чл. 223а. (1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.
  (2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. По искането за представянето им съдът се произнася с определение в деня на постъпването му или най-късно на следващия работен ден.
  (3) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.
  (4) Най-късно на следващия работен ден след определението на съда по ал. 2 акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл. 224.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “§ 27. В чл. 224 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея изречение второ се заличава.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  “(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, местожителството и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а.
  (3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “§ 28. В чл. 227 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея изречения второ и трето се заличават.
  2. Създават се алинеи 2 и 3:
  “(2) Решенията по чл. 221, т. 1-3 се вземат само ако на общото събрание е представена поне половината от капитала. Уставът може да предвиди и по-голям кворум.
  (3) При липса на кворум в случаите по ал. 1 и 2 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “§ 29. В чл. 228, ал. 2, думите “отделно за всеки клас” се заменят с “по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “§ 30. В чл. 230 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение първо, думите “т. 1-3” се заменят с “т. 1, 2 и 3 (само на прекратяване)”, а в изречение второ думите “друго мнозинство” се заменят с “друго по-голямо мнозинство”.
  2. Създава се ал. 3:
  “(3) Когато законът или уставът предвижда гласуване по класове, правилата за мнозинство и кворум се прилагат за всеки клас поотделно.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “§ 31. Член 230а се отменя.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 32 и предлага следната редакция:
  “§ 32. В чл. 231 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223” се заменят с “които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а”.
  2. В ал. 3 думите “увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване” и думите “избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори” се заличават.
  3. Създава се ал. 4:
  “(4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.”
  “§ 33. В чл. 232 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  “(4) По искане на акционер или член на съвет на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.”
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “§ 34. В чл. 233 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 233, ал. 4, след думата “членовете” се добавя “на съвета на директорите и на надзорния съвет”.
  2. Създава се ал. 5:
  “(5) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “§ 35. В чл. 234 се създава ал. 3:
  “(3) Членовете на съветите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 2.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  По § 36 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
  “§ 36. Член 236 се изменя така:
  “Особени правила за сключване на сделки
  Чл. 236. (1) Уставът на дружеството може да предвиди определени сделки да се сключват след предварително разрешение на надзорния съвет, съответно по единодушно решение на съвета на директорите. Такива ограничения може да постави и надзорният съвет, съответно съветът на директорите.
  (2) Само по решение на общото събрание на акционерите могат да се сключват следните сделки:
  1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
  2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
  3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.
  (3) Уставът на дружеството може изрично да предвиди сделките по ал. 2 да се извършват по решение на съвета на директорите, съответно на управителния съвет. В този случай е необходимо единодушно решение на съвета на директорите, съответно предварително разрешение на надзорния съвет.
  (4) Сделка, сключена в нарушение на ал. 1-3 е действителна, а лицето, което я е сключило, отговаря пред дружеството за причинените вреди.”
  “§ 37. Член 237 се изменя така:
  “Права и задължения
  Чл. 237. (1) Членовете на съветите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.
  (2) Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.
  (3) Лице, предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите, съответно надзорния съвет, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.
  (4) Членовете на съвета на директорите и на управителния съвет нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако уставът изрично допуска това или когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

  (5) Членовете на съветите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.
  (6) Алинеи 1 – 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на съвети, съгласно чл. 234, ал. 1”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “§ 38. В чл. 238 се създава ал. 4:
  “(4) Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставяне на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “§ 39. В чл. 239 след думите “съответния съвет” се поставя запетая и се добавя “като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  По § 40 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
  “§ 40. Създават се чл. 240а и чл. 240б:

  “Отговорност по искане на акционери
  Чл. 240а. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите, съответно на Надзорния и Управителния съвет, за вреди, причинени на дружеството.

  Договори с членовете на съветите и свързани
  с тях лица
  Чл. 240б. (1) Членовете на съветите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, съответно Управителния съвет, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.
  (2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите, съответно на Управителния съвет.
  (3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2 е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Предлагам да спрем дотук.
  По параграфи от 16 до 40, уважаеми народни представители, имате думата.
  С това темпо след 10 минути ще приключим работата по законопроекта.
  Има ли желаещи за изказвания?
  Господин Пенчев, имате думата.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да обърна вниманието ви на някои съществени моменти от промените в Търговския закон.
  Добро впечатление ми прави, че много проблеми, които възникнаха в практиката и бяха решавани по един или друг начин, вече са намерили своето законодателно уреждане. Това е, например, за констативния протокол, заверен от нотариус.
  Много дружества на своите събрания използваха този инструмент, макар че не беше предвиден в закона и възникваха доста спорове в съдебната практика такъв протокол има ли някакво значение или няма? Знаете в колко случаи има конфликт между акционери на акционерни дружества, между миноритарни дялове и мажоритарни дялове, правят се алтернативни събрания и какво ли не още. За мен е много положително, че вече е възприето този протокол да бъде официален документ по смисъла на Търговския закон.
  Също така ограничаването при сключването на определени сделки – такова правило, такова ограничение се раждаше в много устави на акционерни дружества, но сега вече виждаме, че законът определя праг на сделките, които не могат да бъдат сключени от органи, които извършват текущото оперативно управление.
  Тук обаче искам да обърна внимание на един много интересен подход в Търговския закон. Досега подходът беше, че когато има императивна норма, налагат се някакви прагове или ограничения, то тази норма не може да бъде нарушавана от устава на съответното дружество, т.е. по съгласие на съответните съдружници. Принципът беше, че в устава може да се предвиди по-тежък ред, но не и по-лек. Сега виждаме в два случая, когато става дума за ограничаване на възможността да се сключат определени сделки, както и при извършване на конкурента дейност, че е предвиден механизъм, макар че нормата е императивна, това е една забрана, предвидена е възможност в устава да бъде предвидено друго, т.е. нещо по-либерално. И това за мен е правилен подход, защото в края на краищата, най-редно е самите съдружници да си определят по какъв начин ще се разпореждат с имуществото или пък дали ще позволят на някой член на управителен орган да извърши конкурентна дейност в определени случаи. Макар да е предвиден по-тежък ред с единодушно решение, така или иначе за мен този подход вече да може императивните норми да бъдат едва ли не смекчавани в устава, е положителен. Всъщност, положително е решението, че тези сделки, които са недействителни по силата на устава на дадено дружество, са действителни по отношение на третите лица, защото в края на краищата не всяко трето лице е длъжно да търси устава на дружеството, да чете разпоредбите преди да сключи някаква сделка. Това е за сигурността на гражданския оборот.
  В заключение пак искам да кажа, че с тези промени, макар и доста безспорни - виждате, че няма дебати, за мен, се прави една много важна стъпка напред в развитието на търговското право. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пенчев.
  Има ли други желаещи за изказване? Не виждам.
  Уважаеми народни представители, позволете ми да подложа на гласуване ан блок параграфи от 16 до 40, включително така, както бяха представени и подкрепени от комисията.
  Моля, гласувайте тези параграфи.
  Гласували 123 народни представители: за 123, против и въздържали се няма.
  Текстовете се приемат единодушно.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 41 има предложение на народния представител Йордан Нихризов и предложение на народните представители Мингова и Пенчев, които са подкрепени от комисията. Тя подкрепя тези предложения и не подкрепя текста на вносителя и предлага § 41 със следната редакция:
  “§ 41. В чл. 241 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Броят на членовете на Управителния съвет е от 3 до 9 души и се определя в устава”.
  2. Създава се ал. 6:
  “(6) Отношенията между дружеството и член на Управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Надзорния съвет или чрез упълномощен от него член”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По § 41, където има две приети предложения и един общ текст на комисията, имате думата.
  Заповядайте, господин Пенчев.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Искам само да уточня в какво точно се състояха нашите предложения както на господин Нихризов, така и на госпожа Мингова.
  В сегашния текст беше предвидено, че до 9 души може да бъде управителният орган, но нямаше минимален брой членове. По моему, съвсем правилна е яснотата, която господин Нихризов и ние внесохме: “от 3 до 9”, защото действително един колективен орган от 2 души малко трудно би вземал решения. Това е едното.
  Другото е, че в практиката и в теорията се води спор какви са точно отношенията между членовете на управителните органи и самото дружество – дали са някакви граждански договори, трудови и т.н. Знаеше се, че е договор за управление, но не е лошо това да бъде казано изрично в закона и най-вече да бъде решен този спорен въпрос – кой ще подпише договорите с този член на Изпълнителния съвет, който представлява дружеството и който подписва договорите с останалите. Този въпрос също е решен. Ще видите, че в следващите текстове той е решен по аналогичен начин и за другите видове дружества.
  Това е накратко. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря на господин Пенчев.
  Има ли други желаещи за изказване? Не виждам.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване § 41 в редакцията на комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 114 народни представители: за 113, против няма, въздържал се 1.
  Параграф 41 се приема.

  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: По § 42 има предложение на народните представители Мингова и Пенчев, подкрепено от комисията.
  Комисията подкрепя и текста на вносителя и предлага следната редакция за § 42:
  “§ 42. В чл. 242 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  “(4) Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.”
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  3. Създава се ал. 6:
  “(6) Отношенията между дружеството и член на надзорния съвет могат да се уредят с договор. Договорът се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите, или от едноличния собственик.”
  “§ 43. В чл. 243 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ:
  “Докладът съдържа съответно и данните по чл. 247, ал. 2 и 3.”
  2. В ал. 4, изречение първо след думите “задълженията си” се поставя запетая и се добавя “като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  По § 44 има предложение на народните представители Мингова и Пенчев, което е подкрепено по т. 1 и 4.
  Комисията е подкрепила предложението на вносителя по т. 1 и предлага § 44 със следната редакция:
  “§ 44. В чл. 244 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.”
  2. Създава се ал. 7:
  “(7) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите, или от едноличния собственик.”
  “§ 45. В чл. 247 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  “(2) В доклада за дейността задължително се посочват:
  1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
  2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;
  3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
  4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
  5. договорите по чл. 240б, сключени през годината.
  (3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството."
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “§ 46. В чл. 247а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 и 2 думите “нетна стойност на активите” се заменят с “чиста стойност на имуществото”.
  2. Създава се ал. 5:
  “(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в устава е предвиден по-дълъг срок.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “§ 47. В чл. 251 ал. 3 се създава изречение второ:
  “Експерт-счетоводителят участва в заседанието на надзорния съвет, съответно на съвета на директорите, по ал. 1 и 2.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “§ 48. Създава се чл. 251а:
  “Проверка по искане на акционери
  Чл. 251а. (1) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контрольор, който да провери годишния счетоводен отчет.
  (2) В случай, че общото събрание не вземе решение за назначаване на контрольор, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от окръжния съд по седалището на дружеството.
  (3) Назначеният контрольор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.
  (4) Разноските за проверката са за сметка на дружеството.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  “§ 49. В чл. 252 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
  а) точка 5 се изменя така:
  “5. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 4;”
  б) създава се нова т. 6:
  “6. ако в продължение на шест месеца броят на членовете на съвета на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4;”
  в) досегашната т. 6 става т. 7.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Еднолично акционерно дружество не се прекратява със смъртта или с прекратяването на едноличния собственик на капитала.”
  Комисията е подкрепила текста на вносителя.
  Предложението ни с господин Пенчев по § 44, което не е възприето в т. 2 и 3, го оттегляме за улеснение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви. Оттеглянето на тези предложения наполовина намалява моя гняв.
  Има нещо, с което не съм съгласен и искам да го споделя. То е по § 42, т. 3, където се създава ал. 6. Там е казано: “Отношенията между дружеството и член на надзорния съвет могат да се уредят с договор”. Това нещо силно ме смущава. Какво означава “могат да се уредят с договор”?! Значи могат и да не се уредят с договор. Какво ще рече това? Няма как член на надзорния съвет да бъде такъв и да няма договорни отношения между него и дружеството, където упражнява тези си функции. А дали този договор ще бъде експресис вербис или не, е въпрос на законодателна техника. Но да се каже “могат да се уредят с договор” според мен звучи несериозно.
  Ще помоля госпожа Мингова или господин Пенчев да вземат отношение по въпроса.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Предполага се, че е възможно да няма сключен договор между тях.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Обаче договор има ли?
  ИВАН ИСКРОВ (НДСВ, от място): Писмен договор. Волеизявление трябва да има.
  ДОКЛАДЧИК АНЕЛИЯ МИНГОВА: Не е задължително договорът да бъде в писмена форма, за да е валиден.
  Между другото ние в § 15 гласувахме подобна ал. 6 – “Отношенията между дружеството и управителя могат да се уредят с договор за възлагане на управлението”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Трудно мога да преглътна подобна формулировка – “да могат да се уредят”, което включва в себе си и обратната хипотеза – да няма договор. Аз не мога да си представя да няма договорни отношения между член на съответния съвет и дружеството. Трудно мога да си го представя.
  Има думата господин Пенчев.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, споделям Вашите разбирания. Понеже Вие нямате в момента процедурната възможност, тъй като няма кой да води заседанието, да направите процедурно предложение, аз правя процедурно предложение: “могат да” да се замени със “се уреждат”. Ако трябва, да прегласуваме § 15, за да има синхрон. Всъщност това е предложение за отпадане, което може да се направи и в залата. Това трябва да бъде и за § 15, ал. 6.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Има предложение за прередактиране на § 15, ал. 6, за който стана дума, както и за § 42, ал. 6 – да се преформулират “могат да се уредят с договор” да се преформулира в “се уреждат с договор”.
  Уважаеми народни представители, моля, гласувайте тези редакционни промени в двата текста.
  Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
  Приемат се.
  Подлагам на гласуване ан блок параграфите от 42 до края, като се имат предвид оттеглените предложения от госпожа Анелия Мингова и господин Пенчев.
  Моля, гласувайте подкрепените от комисията редакции.
  Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
  Приемат се единодушно.
  С това приключи първата част от доклада за второто четене на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон. Поради това, че изменението беше подготвено грижливо, виждате колко малко време отне в пленарната зала. Това ни дава възможност да имаме по-голяма почивка – не половин час, а повече от 55 мин.
  В 11,00 ч. – парламентарен контрол. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: (звъни): Уважаеми народни представители! Възобновявам заседанието.

  Преминаваме към:
  ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
  Новопостъпили питания в периода 16 – 22 май 2003 година:
  Постъпило е питане от народния представител Лъчезар Тошев към Георги Петканов – министър на вътрешните работи, относно данни за извършвана дейност от нерегистраната секта "Висарион" в България и други нерегистрирани религиозни групи. Следва да се отговори писмено до 2 юни.
  Постъпило е питане от народния представител Лъчезар Тошев към Божидар Финков – министър на здравеопазването, относно причините за ликвидация на "Здравпроект" ЕООД. Следва да се отговори писмено до 2 юни.
  Постъпило е питане от народните представители Кръстьо Петков и Петър Мутафчиев към Николай Василев – заместник министър-председател и министър на икономиката, относно инвестиционната политика на правителството. Следва да се отговори в пленарното заседание на 30 май.
  Постъпило е питане от народния представител Васил Паница към Николай Свинаров – министър на отбраната, относно проблеми с неиздължени работни заплати на работниците и служителите в авиоремонтен завод "Георги Бенковски" – Пловдив, от "Терем" АД, София. Следва да се отговори писмено до 3 юни.
  Постъпило е питане от народния представител Стойчо Кацаров към Милен Велчев – министър на финансите, относно изплащане на обезщетение на съкратени миньори от мина "Колош". Следва да се отговори в пленарното заседание на 30 май.
  Постъпило е питане от народния представител Панайот Ляков към Мехмед Дикме – министър на земеделието и горите, относно извършени нарушения от управителя на "Напоителни системи" ЕАД – Пазарджик. Следва да се отговори в пленарното заседание на 6 юни.
  Постъпило е питане от народния представител Николай Камов към Пламен Петров – министър на транспорта и съобщенията, относно текущото състояние на летище Варна и готовността му за летния сезон 2003 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 30 май 2003 г.
  Писмени отговори за връчване:
  - от заместник министър–председателя и министър на икономиката Николай Василев на актуален въпрос от народния представител Димитър Дъбов;
  - от заместник министър–председателя и министър на труда и социалната политика Лидия Шулева на актуален въпрос от народния представител Росица Тоткова;
  - от министър Неждет Моллов на актуален въпрос от народния представител Емилия Масларова;
  - от министъра на външните работи Соломон Паси на актуален въпрос от народния представител Стойчо Кацаров;
  - от министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме на актуален въпрос от народния представител Радослав Илиевски;
  - от министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски на актуален въпрос от народния представител Любомир Пантелеев;
  - от министъра на отбраната Николай Свинаров на актуален въпрос от народния представител Петър Жотев;
  - от министъра на вътрешните работи Георги Петканов на актуален въпрос от народния представител Бойко Великов;
  - от министъра на правосъдието Антон Станков на актуален въпрос от народния представител Петър Димитров;
  - от министъра на вътрешните работи Георги Петканов на актуален въпрос от народния представител Петър Димитров;
  - от министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова на актуален въпрос от народния представител Бриго Аспарухов.
  Министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме няма да участва в парламентарния контрол днес поради заболяване. Писмото е от 22 май 2003 г., от 15,59 ч.
  Уважаеми народни представители, министърът на вътрешните работи Георги Петканов ще отговори на актуален въпрос от народния представител Евгени Чачев относно издаването на транзитни визи от Гранична полиция в ГКПП.
  Заповядайте, господин Чачев, да развиете Вашия актуален въпрос към министър Петканов. Ще Ви помоля да се вместите в рамките на 3-те минути. Заповядайте.
  ЕВГЕНТИ ЧАЧЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
  Уважаеми господин министър! На 18 април т.г. в 0,00 ч. подчинените Ви служители от "Паспортен контрол" на Гранична полиция в контролно-пропускателните пунктове на територията на Хасковска област започват да издават единични транзитни и двойни транзитни визи и съответно да събират сумите от 22 и 42 евро държавна такса плюс комисионна за издаване на визите.
  Оплакванията на преминаващите през държавната граница са, че за платената от тях сума за транзитна виза не получават какъвто и да е документ от Гранична полиция, за разлика от съществуващата досега практика.
  Уважаеми господин министър! Моят въпрос към Вас е: кое наложи Гранична полиция да събира тези такси, къде отиват събраните от тях суми и как се отчитат и не е ли това втора серия на сигнала, който беше отправен от общинския координатор на НДСВ в Свиленград господин Николай Колев до министър-председателя, председателя на Народното събрание и министъра на финансите? Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Чачев.
  Министър Петканов, заповядайте да отговорите на актуалния въпрос от народния представител Евгени Чачев. Ще Ви помоля да се вместите в рамките на 5 минути.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Благодаря.
  Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Чачев, на поставения от Вас актуален въпрос предоставям следния отговор.
  В процеса на хармонизиране на националното законодателство с шенгенското acquis и с оглед поетите от страната ни ангажименти в контекста на Глава ХХIV – "Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи" – настъпиха съществени промени в режима на влизане, пребиваване и транзитно преминаване на чужденци през нашата страна.
  През м. август 2002 г. беше извършен задълбочен анализ и оценка на дейностите, извършени в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и правомощията на компетентните органи. Това беше обусловено и от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 от 20 май 2002 г. Съществен въпрос на този етап е ясното дефиниране на реда и условията за издаване на визи на границата и компетентните органи, овластени да осъществяват тази дейност.  Неразделна част от този въпрос е изпълнението на Визовата спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция. От гледна точка на българското законодателство към настоящия момент визи на границата се издават по изключение, когато това се налага от извънредни обстоятелства или от хуманитарни причини, както и в случаите, нетърпящи отлагане, или ако това е предвидено в ратифициран международен договор, който е в сила за Република България. Органите за граничен паспортен контрол на КПП могат, съгласувано със службите за административен контрол на чужденците или с дирекция “Консулски отношения” на Министерството на външните работи, да издават еднократни визи за летищен трансфер, транзитно преминаване и краткосрочно пребиваване за срок от 10 дни. Всичко това се прави с оглед на държавния интерес.
  Доколкото в нормативната уредба няма легална дефиниция на понятието “държавен интерес”, следва да се възприеме, че този израз отразява целия спектър от политически, икономически, юридически и социални интереси на българското общество.
  Изложеното налага извода, че при условията на чл. 9, ал. 6 от Закона за чужденците в Република България, когато това се налага от държавния интерес, няма правна пречка органите на изпълнителната власт, каквито са и тези за граничен паспортен контрол, да извършват действия по прилагане на междуправителствената спогодба, в това число да издават визи за транзитно преминаване. Така дефинираният подход обезпечава прилагането на Наредбата за реда и условията за издаване на визи, приета с постановление на Министерския съвет № 97 от 11 май 2002 г., където са разписани и конкретните действия на органите на граничния паспортен контрол и конкретните КПП по издаването на визи. Определени са и длъжностните лица, овластени да издават визи на границата във вече изброените случаи. Така ще бъде преустановена съществуващата практика по издаване на разрешения за единични или двойни транзитни преминавания на турски граждани от един частно-правен търговски субект, както беше досега.
  Организацията по събирането на таксите на КПП от органите на МВР е съобразена със следните законови изисквания. Държавните такси за единични и двойни транзитни визи, издавани от КПП-тата, се събират от държавни органи, бюджетни организации, на основание чл. 9, ал. 6 от Закона за чужденците в Република България и Визовата спогодба между правителството на България и правителството на Турция: Тарифа № 4 - за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси; Тарифа № 3 - за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси. Те постъпват в държавния бюджет съгласно чл. 1, ал. 1 от този закон. Тези такси са съответно 20 и 40 евро, като към тази сума обслужващата банка добавя и регламентираната комисионна за банково обслужване. Отклонение от посочения режим за събиране на държавни такси, в частност събирането им от частно-правни субекти търговски дружества, е възможно единствено при положение, че това е изрично разписано в закон. Към настоящия момент това не е предвидено.
  В случая под термина “събиране” следва да се разбира администрирането на съответния вид приход, контрол и организация на набирането на средства по дадена сметка, доколкото всички приходи от държавни такси постъпват в републиканския бюджет. Тоест съответното държавно учреждение обезпечава заплащането на таксите от субекта, на когото се предоставя определена услуга, и внасянето на получените приходи в републиканския бюджет.
  Към момента на КПП “Капитан Андреево” инкасирането на държавните такси се извършва от “Росексимбанк” АД, а на “Малко Търново” - от Булбанк. При извършване на банковата услуга търговските банки събират комисионна, определена от тях по съответния ред. Посочените по-горе търговски банки документират извършените банкови услуги по установения ред. Турските граждани, преминаващи транзитно по реда на визовата спогодба, получават на КПП-то два документа – държавната таксова марка, която се полага в документа им за задгранично пътуване, и банково бордеро за извършеното плащане.
  Министерството на вътрешните работи не разполага с данни относно нарушения за издадена виза. С оглед на изложеното и след направената допълнителна проверка не бяха установени случаи, в които на транзитно преминаващи турски граждани да не са издавани документи, удостоверяващи заплащането на такса за издадени таксови марки по Визовата спогодба с Република Турция от 1993 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Петканов. Просрочихте времето.
  Заповядайте, господин Чачев, имате право на реплика.
  ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин министър, Вие отговорихте много напоително на част от поставения ми въпрос. Отговорът Ви е много точен, но Вие не казахте, че основната цел на занятието в края на краищата е била да бъде подменена служба “ТИР” с “Росексимбанк”.
  Затова аз ще ви припомня обръщението на общинския координатор на НДСВ в Свиленград до министър-председателя, до председателя на Народното събрание, до Вас и до министъра на финансите, което аз получих от министъра на финансите в качеството си на народен представител от Хасковска област.
  “Уважаеми съмишленици, обръщаме се към вас със смесени чувства за разрешаване на наболели проблеми в Свиленград. Можем да получим укор от ваша страна, но преди повече от година ние обикаляхме и говорихме за нов морал и ново време. Нещата, които стават в нашия град, се свързват с нас, а ние нямаме нищо общо с цялата история.
  Започваме с Митница “Свиленград”. Безобразията са невероятни. Как и по какви критерии стават назначенията, ние не знаем. Говори се, че управлява “Мултигруп”. В безмитната зона директорът Костадин Грозев изнудва клиентите да плащат 500 долара на камион в зоната, а отчита по 200 долара. Разликата прибира в джоба си. В “Капитан Андреево” изнудва клиентите да плащат по 300 долара за транзит, а отчита с фактури в предприятието около 25 долара, като разликата и тук отива в джоба му. Личната фирма на директора Грозев прави застраховки в няколко офиса в Свиленград и на граничните пунктове. Пак личната фирма на Грозев е представител на Търговската палата и прави сертификати за качеството и произхода на внесените продукти. Който не плаща на Грозев, цените са по-високи.
  Ще завърша с финала: все още вярваме на новото време и се надяваме на справедливост!”
  Господин Петканов, аз ще Ви връча това писмо, за да Ви го припомня. А дали все още хората Ви вярват?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Чачев.
  Господин министър, заповядайте, имате право на дуплика.
  МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин Чачев, всъщност от това, което прочетохте, аз съумях да разбера, че се касае за митниците, а не за Гранична полиция. Въпреки това ще се опитам да направя нещо в тази насока. Вашият въпрос се свързваше със събирането на средства по повод транзитните визи. Вие употребихте една терминология, която на мен ми допада – “Целта на занятието е да бъде подменена фирма “ТИР”, тоест частното търговско дружество с едно държавно учреждение или държавен орган, какъвто е Граничната полиция. Това е изискване на законодателството и затова ние сме го направили. Това първо.

  Не е допустимо, съгласно действащото законодателство, един частно-правен субект да върши държавна дейност, каквато е тази на КПП-тата. Естествено, че в този случай интересите на частно-правното дружество са накърнени и то трябва да търси ответна реакция. Вероятно и Вашият въпрос е свързан по някакъв начин с тази реакция.
  Второто нещо. Вие казвате, че има оплакване на преминаващи през държавната граница лица, на които са събрани такива суми, а не е издаден документ. Този документ се издава не от Гранична полиция, а от банките, които фактически събират тези средства. Но, доколкото се касае само за едно Ваше твърдение, без да се сочат кои са потърпевшите, кога това е станало, кой е събрал тези суми неоснователно – повече не бих могъл да кажа. Всъщност това е едно голо твърдение, което не е потвърдено с никакви доказателства. Затова аз считам, че то не е вярно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Преминаваме към питане от народния представител Панайот Ляков към министъра на здравеопазването Божидар Финков относно писмо на Съюза на фармацевтите в България до БТА за спестени средства от Националната здравноосигурителна каса при заплащане на лекарства директно на производител-доставчик.
  Заповядайте, господин Ляков, да развиете Вашето питане в рамките на 5 мин. пленарно време.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин министър, във въпросното писмо Съюзът на фармацевтите в България изразява своите съмнения в достоверността на оповестените от Националната здравноосигурителна каса данни за спестени около 30 млн. лв. от парите за лекарства 2002 г., благодарение на заплащане на определен брой скъпоструващи лекарства – те са с цена 0 от реимбурсния списък 2002 г. – с презумпцията, че са намалени злоупотреби в аптеките.
  Имайки предвид, че отчетените разходи 240 млн., от които 170 млн. платени пряко на доставчик, са само за 10 месеца, че плащането обхваща два периода: м. януари–април по Националния рамков договор 2001 г. и м. май–октомври по Националния рамков договор 2002 г., когато рязко, над два пъти, нараства делът на лекарствата, изплащани извън нормалния ред, както и факта, че въпреки оповестените около 30 млн. лв. спестени в периода м. май–м. октомври 2002 г. – това прави по 5 млн. лв. на месец – се стига до рязко, над два пъти, намаляване след 15 февруари 2003 г. на степента на реимбурсация на повечето лекарства от реимбурсната листа, изплащани по нормалния ред. Тоест над два пъти повече трябва да заплащат болните и предвид огромния преразход на парите за лекарства логично изниква въпросът как е възможно при спестени за шест месеца 30 млн. лв. да се стигне до преразход от 28 млн. лв., по най-прости сметки, за трите месеца – м. октомври– декември 2002 г. и м. януари 2003 г., когато бяха похарчени половината от парите за лекарства за 2003 г. и в чии джобове са потънали след като “крадливите” фармацевти 70 процента са отстранени от веригата на заплащане?
  За изясняване на този въпрос Ви питам:
  Какви точно месечни суми по позиции е изплатила Националната здравноосигурителна каса в периода м. май 2002 г.– м. януари 2003 г. за лекарства с цена 0 от реимбурсния списък за 2002 г.?
  Какви точно суми месечно по същите позиции е изплатила Националната здравноосигуритерна каса в периода м. януари–м. април 2002 г.?
  Колко и кои са доставчиците по позиции и количества и какви точно суми са им изплащани месечно по позиции в периода от м. май 2002 г. до м. януари 2003 г. за лекарства за цена 0?
  Как по месеци се е променял списъкът на лекарствата с цена 0?
  Колко и кои са дистрибуторите на горните доставчици и знае ли Националната здравноосигурителна каса колко от парите на осигурените са отишли за комисионните им и какъв точно е процентът на комисиона?
  Какви суми за такси 1,00 лв. на една рецепта с лекарства, заплащани пряко на доставчик, са изплатени сумарно месечно на аптеките през 2002 г.?
  Обществото има право да знае защо въпреки непрекъснатото “спестяване” на парите за лекарства и въпреки ежегодното им увеличаване болните вече заплащат с пъти повече отколкото при старта на Касата? Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
  Господин министър, заповядайте да дадете отговор на питането на народния представител Панайот Ляков в рамките на 10 мин. пленарно време.
  МИНИСТЪР БОЖИДАР ФИНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ляков, тъй като Вашият въпрос по същество е адресиран към дейността на Националната здравноосигурителна каса, то и моят отговор е изготвен въз основа на справка, представена от изпълнителния директор на Националната здравноосигурителна каса.
  По въпрос № 1а: Какви суми (месечно и по позиции) е заплатила Касата за лекарства от ценова група “0” от реимбурсния списък за периода м. май 2002–м. януари 2003 г.?
  Отговор: За бюджетната 2002 г. Националната здравноосигурителна каса е заплатила 239 млн. 17 хил. лв. за лекарства. От тях директно на производител или представляващо го лице, регистрирано по Търговския закон, са заплатени 59 млн. 528 хил. лв., което е около 23 процента. На аптеки, сключили договор с районните здравноосигурителни каси, са заплатени 182 млн. 489 хил. лв. или около 77 процента, в т.ч. и по 1,00 лв. на аптека. За периода м. май 2002 до м. януари 2003 г. включително директно на производител или представляващо го лице, регистрирано по Търговския закон, са заплатени 63 млн. 45 хил. лв. касово изпълнение и по отчетни периоди – 76 млн. 560 хил. лв.
  Сумата за аптеки, сключили договор с районните здравноосигурителни каси е 145 млн. 991 хил. лв., в т.ч. и по 1,00 лв. на аптека. Следователно около две трети от сумите са заплащани на аптеки и директно, и една трета от тях – на дистрибутор.
  По въпрос № 1б: Какви суми е заплатила Касата за периода януари 2002–април 2002 г.?
  Отговор: За периода януари–април 2002 г. Националната здравноосигурителна каса е заплатила за лекарства директно на производител или представляващо го лице по Търговския закон 8 млн. 995 хил. лв. касово и 4 млн. 332 хил. лв. по отчетни периоди. На аптеки, сключили договор с районните здравноосигурителни каси, са заплатени 71 млн. 159 хил. лв.
  За този период Касата е заплащала директно на доставчик следните позиции: инсулини – всички форми, адиоретин и лечебни храни.
  Извод: На аптеките е заплатено средно около 80 процента от средствата за лекарства за периода м. януари до м. април 2002 г. и около 70 процента за периода от м. май 2002 до м. януари 2003 г.
  По въпрос 2а: Колко и кои са доставчиците по позиции и количества и какви точно суми са им изплащани месечно по позиции за периода май 2002 – януари 2003 г.?
  Отговор. За периода май 2002 – януари 2003 г. лекарствените продукти, заплащани на доставчик – производство на 24 производителя, са се доставяли до аптеките от 29 търговци на едро. Съгласно договорните условия за 2002 г. изборът и броят на търговците на едро се посочва и зависи изцяло от волята на производителя на медикамента.
  По въпрос 2б: Как по месеци се е променял списъкът на лекарства от ценова група “0”?
  Отговор. За периода м. януари – м. декември 2002 г. броят на лекарствените продукти, заплащани директно от Касата, се е променял осем пъти, както следва:
  - от 1 януари до април – 76 броя продукти;
  - на 1 май – 144;
  - на 16 май – 142 с отпадане на 2 продукта;
  - на 1 юли – 172, добавяне на 30 продукта;
  - на 16 август – 177 продукта, отпадане на 2 продукта по писмо на фирмата и добавяне на 7 продукта, от които: 3 детски храни и 4 глюкомери и тест-ленти;
  - на 16 октомври – 165 продукта, отпадане на 14 продукта по писмо на фирмите и добавяне на 2 тест-ленти;
  - на 1 ноември – 176 продукта, добавяне на 11 продукта;
  - на 1 декември – 180 продукта, добавяне на 4 продукта.
  По въпрос 2в: Колко и кои са дистрибуторите на доставчици и какъв е процентът на комисиона?
  Търговските надценки, които Националната здравноосигурителна каса заплаща на търговците на едро за тези позиции, са договорени от 0 до 3%, а в случаите, когато стойността на трите процента надвишава 15 лв., се заплащат точно 15 лв.
  Съгласно Наредбата за ценообразуване при стойност 31,1 лв. допустимата търговска надценка за търговец на едро е 7%, но не повече от 15 лв. общо.
  Националната здравноосигурителна каса и през 2002 г. е запазила постигнатите договорености с търговците на едро инсулиновите форми да се доставят при 0% търговска надценка.
  По въпрос 3: Какви суми са изплатени сумарно на аптеките през 2002 г. за такси по 1 лв.?
  Отговор. По касов отчет за платените през 2002 г. суми са изплатени рецепти по 1 лв., включващ суми за изпълнители от м. декември 2001 г. до м. октомври 2002 г. и възлизат общо на 878 хил. 145 лв.
  Сумите за периода от м. ноември до м. декември са заплатени през януари и общо при това положение за 2002 г. възлизат на 1 млн. 123 хил. 553 лв. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, министър Финков.
  Заповядайте, господин Ляков, имате право на уточняващи въпроси в рамките на две минути.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател!
  Уважаеми господин министър, Вашият отговор беше много ценен с подробната информация, която ще ми послужи като база за продължаване на разследването на един проблем, който според мен е изключително основен и може би най-важният в лекарствената политика.
  Моите колеги говориха надълго и нашироко в дебата, който проведохме през миналия петък, и предполагам, че този дебат трябва да продължи.
  Моят допълнителен въпрос се отнася за тези лекарства, които съществуват в списъка за частично и изцяло платени от Националната здравноосигурителна каса, където вместо съответните графи, които са общо пет - цена на производител, договорена надценка на едро, договорена надценка на дребно в аптека, максимална продажна цена на Националната здравноосигурителна каса в аптека и ниво на заплащане от Националната здравноосигурителна каса, има само един ред, където пише: “Заплащане на доставчик”.
  Моите колеги Ви казаха много ясно, че при тази схема не е ясно каква част от платените лекарства стигат до аптеките. Доц. Китов даже Ви каза, че е установено, че има част от тези лекарства, които се продават в Македония. Вие, след като направихте промените в закона и установихте контрол върху Здравноосигурителната каса, фактически я национализирахте, не може сега да се оправдавате само с действия на Здравноосигурителната каса и да вдигате ръце и да казвате, че тя може да прави каквото си иска, след като имате мнозинство в Управителния съвет и всъщност трябва да контролирате изцяло нейната дейност.
  Питам Ви: смятате ли тази схема на заплащане на доставчик да я промените?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
  Господин министър, имате възможност да отговорите на уточняващия въпрос от народния представител Панайот Ляков в рамките на пет минути.
  МИНИСТЪР БОЖИДАР ФИНКОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители!
  Уважаеми господин Ляков, аз продължавам да твърдя, че Касата, независимо от промените в Закона за здравното осигуряване, остана обществена институция. Що се отнася до Управителния съвет, там има приблизително добре балансирани представителства и на политическите сили, от една страна, и от експертна гледна точка, от друга страна. Както съм споменавал и друг път, имам едно-единствено безпокойство, че броят на икономистите и юристите в Управителния съвет е значително повече от броя на лекарите, което при това ниво на развитие на Здравноосигурителната каса като капацитет и като път в своето изграждане, тъй като тя още не е окончателно изградена, е малко или много смущаващо.
  Но мога да Ви уверя от ръководството на Касата, че тя полага всички усилия към ограничаване на разходи, които не са целесъобразни, а камо ли законосъобразни. В този смисъл миналата година беше предприета тази мярка – да се извършва заплащане за медикаментите не на аптеките, а на дистрибуторите с оглед отстраняване на още едно потенциално, казвам, звено, което би могло да бъде източник на корупция.
  Повече едва ли мога да отговоря, освен да кажа, че това беше моята позиция.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин министър.
  Господин Ляков, имате възможност да изразите Вашето отношение към отговора на министър Финков.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Вие не ми отговорихте на въпроса, но според мен трябва да бъде ясно, че всички тези пари не са пари нито на Здравноосигурителната каса, нито на министерството, нито на вашето правителство, а това са пари на болните хора или изобщо на всички тези, които плащат здравни осигуровки, като от парите, които събира Здравната каса, се възползват, разбира се, болните – принципа на солидарността. Има проблем с тази схема. Проблемът е сериозен и има съмнения в корупция, има съмнения за облагодетелстване на лица и на фирми.
  За да се изчисти и да е ясно, че няма такава възможност, това може да стане, само ако тази процедура стане напълно прозрачна и в списъка на вашата Интернет-страница е ясно кои са доставчиците; колко е цената на производител; каква им е надценката, за която сега ми говорихте; какви количества отиват в аптеките и стигат до болните. Само тогава ще изчезнат тези съмнения.

  Защото тенденцията, за която казах в моето изказване, за това, че уж непрекъснато се увеличават средствата за лекарствата, а болните в същото време продължават да плащат повече. Това е парадокс, който показва, че тези пари отиват някъде другаде.
  Обръщам се към Вас като министър на здравеопазването -много внимателно опитайте и упражнете всичките си правомощия, за да направите тази схема напълно прозрачна и за да няма каквито и да било съмнения за корупция и действително парите за лекарства да отиват при тези, за които са предназначени – болните хора, които имат нужда от тях. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
  Преминаваме към актуалния въпрос от народния представител Йордан Бакалов към министър Финков относно заверката на протоколи за лекарства на хронично болни от районните здравноосигурителни каси.
  Заповядайте, господин Бакалов, да развиете Вашия актуален въпрос. Разполагате с 3 минути.
  ЙОРДАН БАКАЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Моят актуален въпрос е изцяло продиктуван от питане на български граждани, които са над 70 години и от Нова година, съгласно разпоредбите на Националната здравноосигурителна каса, хронично болните са длъжни да заверяват своите протоколи за лекарства на всеки шест месеца. Това струва на болните освен финансови разходи и неудобства от пътуването им до областния град, а тези болни са по принцип на над 70 години.
  Искам да ви прочета писмото, което съм получил като народен представител от Пловдивска област от госпожа Зара Борисова Иванова и госпожа Вера Борисова Русева. Ще ви го прочета буквално, за да разберете за какво става въпрос:
  "Като болни от паркинсон на възраст над 70 години, въпреки че сме диспансеризирани, на всеки шест месеца ни издават нови протоколи за лекарства и ни разкарват като добитък до гр. Пловдив само за един подпис и печат от районната здравноосигурителна каса."
  Уважаеми господин министър, не знам каква е причината за промяна на наредбата от Нова година, но мисля, че даже и 7-процентното увеличение на пенсиите от 1 юни не може да компенсира пътуването и неудобството, което се създава с промяната на наредбата, на тези хора, които са, както вече казах, на над 70-годишна възраст.
  Ето защо моят актуален въпрос е: кое налага болните с хронични заболявания да заверяват през шест месеца протоколи за лекарства в районните здравноосигурителни каси? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Бакалов.
  Заповядайте, господин министър, да дадете отговор в рамките на 5 минути.
  МИНИСТЪР БОЖИДАР ФИНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бакалов! Няма промяна в никаква наредба. Всъщност новите клаузи, за които Вие споменахте, не са и нови, те са елемент на Националния рамков договор, който се подписва в резултат на съгласувателна процедура между Българския лекарски съюз, Българския стоматологичен съюз и Националната здравноосигурителна каса и тъкмо в него са заложени въпросните текстове, които определят кога и как се издават протоколи за отпускане на лекарства на хронично болни – това е чл. 53 от Националния рамков договор.
  Има три групи лекарства:
  "Група 1" – тези, които се отпускат по протокол по реда на чл. 55, раздел VI, глава 11 от Националния рамков договор.
  "Група 2" – това са лекарствата, които сега ще коментираме – лекарства за определени заболявания, които се предписват само от специалисти по профила на заболяването, които са сключили договор с районните каси за извънболнична помощ.
  "Група 3" – лекарства, предписвани от общопрактикуващите лекари, които могат да бъдат назначавани и от специалисти на генеричен принцип.
  Лекарствените продукти, които се разрешават по протоколи, тоест първата група, се разделят на три подгрупи:
  - "Група 1а" – разглеждат се и се утвърждават от комисия в Централното управление на Касата. Това са лекарства с много висока цена за относително малък брой пациенти;
  - "Група 1b" – разглеждат се и се утвърждават от комисия в районната здравноосигурителна каса;
  - "Група "1с" – издават се от специалист по профила на заболяването и само се заверяват в районната здравноосигурителна каса.
  Лекарствените продукти, които се предписват по Протокол 1с, който се заверява от районната каса, се отнасят до хронични заболявания, които изискват компетентност от специалист при назначаването на терапията, като например захарен диабет, паркинсон, епилепсия, психични заболявания, специални храни за деца и т.н. Решението за лечение на пациенти с такива лекарства не може и не следва да се взима от общопрактикуващия лекар. Ако тези лекарства например биха били в група 2, болните би трябвало действително ежемесечно да се явяват на преглед за издаване на рецепта от специалист, което би ги затруднило, обаче протоколите от "1с" се издават и заверяват от районната здравноосигурителна каса действително през шест месеца, след което личният лекар издава рецептите ежемесечно, без да е необходимо болният да търси специалист за това. Когато обаче състоянието на болния не позволява да отиде за заверка на протокола, тоест на шестте месеца, то това може да бъде извършено от упълномощено от него лице, тоест не е необходимо да отива повторно. В Националния рамков договор е записана и тази възможност, за която пациентът, с моето най-голямо уважение към неговите неудобства, които са му създадени, трябва да знае, за да може да упълномощи лице, което да представи неговата осигурителна карта в районната здравноосигурителна каса. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Бакалов, имате възможност за реплика към министър Божидар Финков.
  ЙОРДАН БАКАЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! От Вашия отговор, доколкото разбрах, действително тези хора трябва да намерят едно лице, което да посещава примерно областния център през шест месеца, за да му заверяват протоколите. Не мога да разбера логиката. Не съм лекар, не мога да разбера Вашата логика, при положение, че това са болести, както и Вие казахте, за които и децата знаят, че са неизлечими – като паркинсон, диабет, епилепсия.
  При това положение не виждам смисъл от това, след като един път болният вече е диспансеризиран, защо е нужно през шест месеца да ходи някой, независимо дали е той или някой негов роднина, за да посещава, примерно, районната здравноосигурителна каса и отново да му се заверяват тези протоколи. За мен това е пълна безсмислица, а и при положение, че до Нова година е имало друг установен ред и не се е налагало същите тези болни да посещават областния център! Аз съм от област, която е доста голяма и разстоянията са доста големи, и тези хора нямат тази възможност да пътуват. Така че според мен, господин министър, да се върне старият режим, а именно служителите от здравноосигурителната каса да посещават поне общинските центрове - Асеновград, Карлово, Калояново и т.н., за да могат тези хора, които ще бъдат сигнализирани, естествено, че тогава ще има представители от здравноосигурителната каса, да си заверяват на място тези протоколи.
  Моите разсъждения са в тази посока. Не виждам защо трябва да се разсъждава в друга посока, защото всички ние тук трябва да направим така, че животът на хората да бъде улеснен, а не затруднен, особено на хората на преклонна възраст! Това е моят допълнителен въпрос – има ли някаква възможност това да се коригира? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Бакалов.
  Министър Финков, имате право на дуплика в рамките на 2 минути.
  МИНИСТЪР БОЖИДАР ФИНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Бакалов! Предното питане беше свързано с контрол върху разходите и мероприятия за избягване на корупционни схеми. Тази логика, която е административна и е наложена от Касата по отношение на пациентите, които консумират медикаменти от група "1с", е именно, за да има някакъв контрол върху разхода на лекарства, тъй като не всички заболявания, които се третират с тези медикаменти, имат такъв непрекъснат ход. Някои от тях имат ремисии, налага се да се смени лечението даже много по-често от шест месеца. И тази хипотеза за подписване на талона веднъж на шест месеца от чисто медицинска гледна точка не е съвсем издържана, тъй като много пъти това се налага да се прави и по-рано. Това е направено за контрол. Контролът, както знаете, затруднява изпълнението на определени функции, така че ако в случая Касата не е намерила златната среда, тоест баланса между контролните функции и затрудненията, които контролните функции упражняват по отношение на определени групи пациенти, съм сигурен, че в следващия Национален рамков договор това, с едно предложение от Вас или от по-широк кръг заинтересовани лица, ще намери своето решение. Но на този етап това може да стане само с анекс към договора и промяна на условията. Така е договорено в края на миналата година.
  Все пак апелирам към тези, които биха могли да упълномощят свои близки да поемат ангажимента да презаверяват техните здравни книжки – нека да го направят.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Неждет Моллов – министър без портфейл, ще отговори на питане от народния представител Панайот Ляков относно изпълнението на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество.
  Заповядайте, господин Ляков, да развиете Вашето питане към министър Моллов, знаете, в рамките на 5 минути.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! По този въпрос трябваше да отговори министър-председателят, но така или иначе господин Моллов ще играе ролята на необходимия грешник.
  Уважаеми господин министър, Рамковата програма е резултат на започналия диалог между ромската общност и българското правителство и съдържа основните принципи за цялостна държавна стратегия за реално равноправие на ромите в България. Пълноценното интегриране на ромите е в пряка зависимост от създаването на условия за съхранение на индивидуалните им граждански права. Стратегическа цел на програмата е да се премахне неравностойното третиране на ромите в българското общество.
  Според Антонина Желязкова – известен наш специалист и ръководител на Международния център по проблемите на малцинствата и културните взаимоотношения, расте антагонизмът между българи и роми и кривата на негативните стереотипи, страхът и омразата срещу ромите и тази крива се увеличава стремглаво. Дискриминацията спрямо ромите в обществения живот предпоставя проблемите на общността в социално-икономически и културно-образователен аспект. И в двата аспекта елиминирането на дискриминацията се превърна в основен политически приоритет на България.
  Маргинализацията на ромите през последните години струпа огромно социално напрежение и стана проблем № 1 за присъединяването ни към Европейския съюз и вътре в страната. Ужасяваща е безработицата с ромската общност. Според данни на Антонина Желязкова близо 70 на сто от ромските младежи на възраст 17 - 29 години, не са работили нито един ден в живота си. Също така остър е проблемът с образованието на ромите. Всяка година се увеличава процентът на неграмотните сред тях. Изключително нисък е здравният им статус. Ромските квартали нито се развиват, нито се благоустрояват и придобиват завършена характеристика на гета, където насилието е ежедневие.
  В Рамковата програма, част II е казано, че “елиминирането на дискриминацията спрямо ромите трябва да стане един от основните политически приоритети на българската държава”, защото ромите в България са обществената група, която заема най-ниското стъпало в обществената йерархия. И там като мерки, които трябва да бъдат предприети, на първо място е записано защитата от дискриминация. Записано е, че трябва да има промяна на действащото законодателство за защита от дискриминация, т.е. трябва да бъде приет антидискриминационен закон. Този закон и до момента, макар че влезе в Народното събрание и бе представен от Министерския съвет, не е гласуван и не е приет от Народното събрание. Това принуди представители на мнозинството – депутати от НДСВ, да внесат свой законопроект, който още не съм проверил дали съвпада или се различава от законопроекта на Министерския съвет.
  На второ място в програмата е записано, че трябва да бъде създаден държавен орган за предотвратяване на дискриминацията. Държавната агенция, за която аз Ви питах и Вие казахте, че всеки момент ще бъде създадена, но това беше преди няколко месеца. До момента тази държавна агенция продължава да не е създадена.
  Така че, даже от гледна точка на тези основни мерки, които е трябвало да бъдат предприети по Рамковата програма, Вие не сте направили нищо досега.
  Моята констатация е, че няма съществени положителни промени в приобщаването на ромите и при гарантирането на човешките им права.
  Макар че отговорът ми е ясен, все пак аз Ви питам, уважаеми господин министър, как се изпълнява Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и какви конкретни мерки предприема правителството? Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
  Господин министър, заповядайте да отговорите на питането на народния представител Панайот Ляков. Разполагате с 10 минути.
  МИНИСТЪР НЕЖДЕТ МОЛЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ляков! Равноправното и пълноценно интегриране на ромите в обществото е приоритетна задача на правителството. Ето защо в своята управленска програма “Хората са богатството на България” то потвърди ангажираността си към приетата с Решение № 14 на Министерския съвет от 22 април 1999 г. Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество.
  Още в уводната й част тя съдържа основни принципи на цялостна държавна стратегия за осъществяване на реално равноправие на ромите. Разбира се, ние си даваме сметка, че става дума за много тежки, натрупали се през годините проблеми. Ние си даваме също така сметка, че за съжаление бързи резултати не е реалистично да се очакват. За нас обаче това не е основание за демобилизация, а точно обратното – стимул за концентриране на необходимите усилия за постигане на поставените в програмата цели с активното участие на ромското малцинство.
  Основна причина, поради която по наша преценка буксуваше Рамковата програма в годините след нейното приемане, е липсата на конкретизация на дейностите, заложени в нея, както и на отговорностите за тяхното реализиране. Ето защо Националният съвет по етническите и демографските въпроси се насочи към разработването на конкретен план за действие с краткосрочни, средносрочни и дългосрочни приоритети. С тази задача се зае Сдружението на ромските организации “Парламент Рома” в сътрудничество със специалистите от Българската академия на науките като дейността им се финансира от Световната банка. Успоредно с това със средства от Програма ФАР, Световната банка, Съвета на Европа, американската Агенция за международно развитие и други източници, колективи от експерти на министерствата, от ромската общност и други независими експерти разработват политики в областта на образованието, здравеопазването, жилищните условия, трудовата заетост, икономическото развитие и социалното подпомагане. Националният съвет по етнически и демографски въпроси, в сътрудничество с компетентните министерства и специалисти от ромската общност, работи за привличане на средства за изпълнение на Рамковата програма. Общата стойност на проектите по Програма ФАР и по други източници, по които работим, надхвърля 13 млн. евро. От тях ще отбележа по-специално: в областта на образованието – за преквалификация на учителите, подготовка на помощници на учители, подготовка на деца в предучилищна възраст и материално подпомагане на учебния процес – 3,3 млн. евро; в областта на здравеопазването – за обучение на лекари и медицински сестри за работа сред ромската общност, оборудване на 15 практики на лични лекари – около 1 млн. евро; за подобряване на жилищните условия на райони, населени с малцинствено население в 6 общини, в което влиза: изграждане на водопроводи, канализация, улична настилка, ромски център, детска градина, изработване на устройствен план, строителство на 11 двуетажни къщи – около 6,2 млн. евро; за подпомагане на 12 ромски културно-информационни центрове – 1 млн. евро.
  В изпълнение на Рамковата програма в началото на тази учебна година министърът на образованието и науката утвърди указания за интегриране на децата и учениците от малцинствата. Централно място в него е отделено на децата и учениците от ромски произход. Регионалните инспекторати, общините и училищните ръководства планират и осъществяват конкретни дейности в изпълнението на указанията.
  Необходимо е да се отбележи, че беше изменен и Законът за народната просвета, с което от есента на тази година се въведе задължителна и безплатна предучилищна подготовка на всички деца, а това е от особено значение за децата от ромското малцинство. С Наредба № 6 от Министерството на образованието и науката се сложи край на безпрепятствения прием на деца с нормални умствени възможности, много от които ромчета, в т.нар. помощни училища.
  От 1 януари 2003 г. всички деца са включени в системата на здравното осигуряване, като средствата за това се поемат от държавния бюджет. Това гарантира здравните грижи на ромските деца.
  От голямо значение е и успешно развиващата се програма “От социални грижи – към осигуряване на заетост”, която цели да бъдат обхванати 100 хил. безработни, предимно роми.
  В културната област през миналата година Националният съвет по етнически и демографски въпроси и Министерството на културата подкрепиха редица изяви на ромското малцинство, между които Десетият юбилеен ромски фестивал в Стара Загора и турнето на наш ромски симфоничен оркестър съвместно с испанската фолклорна група на Пако Суарес в България, Испания и Португалия.
  Що се отнася до заложеното в Рамковата програма развитие на антидискриминационното законодателство, както Вие сам отбелязвате, господин Ляков, Министерският съвет внесе през септември м.г. в Народното събрание проект на Закон за предотвратяване на дискриминацията. Както знаете, той беше одобрен по принцип от всички четири парламентарни комисии и ние се надяваме, че той ще влезе в пленарната зала, независимо в какъв вид. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, министър Моллов.
  Господин Ляков, имате възможност да зададете уточняващи въпроси на министър Моллов. Заповядайте!
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин министър, Вашият отговор потвърди моето категорично становище, че Рамковата програма не се изпълнява, че има проекти, но няма политика. Всички тези проекти – Вие не ги споменахте всичките, а те са много повече – са описани в правителствения доклад за състоянието на малцинствата в България, но Вие знаете, че тези проекти, макар и много важни, макар и предназначени за обучение, за създаване на капацитет, за решаване и на конкретни проблеми, не могат да променят една цялостна ангажирана, непрекъсната, всекидневна политика на правителството. Тази политика липсва. Липсва и поради липсата на законодателство. Липсва и поради това, че няма агенция, защото вашият съвет не може да играе тази роля. Затова Вие не можахте да ми дадете конкретен отговор на много важни въпроси, които задават ромите в България и ромските неправителствени организации.
  Защо не беше опростена и улеснена процедурата за оземляване на ромите? Колко роми бяха оземлени в България през 2002 г.? Как се осигурява здравеопазването освен създаването на тези кабинети в ромските квартали, за които Вие говорихте?
  Знаете ли, че има програма за ограмотяване, квалификация и заетост на Министерството на труда и социалната политика, която е насочена към безработни представители на етническите групи на пазара на труда, които са с ниско образование и без образование? Вместо да бъде концентрирано вниманието върху тази програма и действително у тези хора да се създадат умения и квалификация, за да им позволят да излязат от състоянието на трайна безработица, знаете ли колко хора са обучени през 2002 г.? За шест месеца – 50 лица! Ето за такива неща говорим и тук трябваше да кажете по-конкретно за вашия план за действие: какво включва и какво сте направили досега. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Ляков.
  На мен ми е малко трудно да разбера уточняващите въпроси, но все пак имаше известно обръщане към Вас, господин Моллов, във въпросителна форма. Затова можете да вземете отношение по това, което усещате като уточняващи въпроси от народния представител Панайот Ляков.
  МИНИСТЪР НЕЖДЕТ МОЛЛОВ: Уважаеми господин председател, господин Ляков! Аз споменах програми, които се реализират. Не са завършили, а се реализират в момента. Но Вие категорично подчертахте, че не се прави нищо в момента. С това абсолютно не мога да се съглася, защото съм ви цитирал само програми, които са в ход. Не казвам, че са завършени, но са започнати и са доведени донякъде: и жилищата в Пазарджик, и градоустройственият план в Стара Загора, и кабинетите за ромите, и обучението на помощник-учители, и обучението на роми и полицаи, за което не споменах тук, и обучението на медицински сестри от ромските среди, така че не приемам това, което казахте, че тези програми не вървят. Друго нищо не мога да Ви кажа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Моллов.
  Господин Ляков, имате възможност да изразите отношението си към отговора на министър Неждет Моллов.
  ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (ПСОДС): Аз казах, че има проекти, които се изпълняват и които не могат да заменят една цялостна всекидневна държавна политика, която да бъде адекватна на изключително острия проблем с ромите в българското общество. Говорим за осъзнаване колко е остър проблемът и че той може да минира включително присъединяването ни към Европейския съюз и към НАТО. Знаете, че в Сената на САЩ една от забележките към България беше за отношението към малцинствата и специално към ромското малцинство.
  Тази политика липсва, защото Вие не сте направили основни неща – да не ги повтарям пак. Минаха месеци откакто Ви питах за агенцията и още не е направена агенция. Какво Ви пречи да направите тази агенция, след като е ясно, че Съветът не може да изиграе тази роля, да контролира и да провежда тази цялостна политика?
  Втори важен въпрос: има сериозни опасения от страна на ромското малцинство, че от страна на друго малцинство те са дискриминирани. Вие си спомняте, че Емел Етем, заместник-председателката на ДПС, нарече ромите лентяи и безделници. Беше написано отворено писмо от 14 ромски организации – имам ги на списък. До момента ДПС официално не е дало дали подкрепя това становище или се разграничава от него. Няма такава официална позиция и не давайте възможност в неправителствени организации и особено чужди неправителствени организации да се появява съмнение, че Вие дискриминирате ромите, че се появява втора, вторична дискриминация на ромите. (Оживление и смях в ДПС.) Това са опасения, които са изказани пред ромски организации. Не се смейте, а много сериозно се разграничете от тези изявления и смятайте ромите за равноправни хора като всички нас, а не като второ качество хора, както е написала госпожа Емел Етем. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Ляков.
  Актуален въпрос от народния представител Бойко Великов относно внесени депозити за участие в търгове за изкупуване на пшеница, които не са върнати на кооперациите.
  Заповядайте, господин Великов.
  БОЙКО ВЕЛИКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Във връзка с реализацията на пшеница за държавния и военновременния резерв се създава система, при която лицензирани брокери – посредници на Софийската стокова борса, сключват договори за изкупуване на пшеница със заявители, които са решили да участват в търгове, например, “Дракон” ЕООД – град Габрово. Съгласно сключените договори 3 на сто от общата сума е трябвало да се преведат на съответния брокер като депозит за участие в търговете. Брокерите са обявили на заявителите, че са включени за изкупуване на пшеница в съответните количества.

  Въпреки многократните обещания обаче от страна на въпросните брокери, голяма част от сделките не са осъществени. В края на годината заявителите, преди всичко кооперации, са потърсили своите депозити, защото депозитът всъщност е гаранция за сключване на сделката и той е неприкосновен. Когато те са си потърсили парите след като сделките не са били изпълнени, се е оказало, че парите са изтеглени от съответните брокери. И досега посочените кооперации не са получили своите депозити. Това са кооперацията “Бъдеще” в град Долна Оряховица, кооперацията “Универсал” също от Долна Оряховица, “Агротоп” от с. Писарево, “Селска защита”, с. Лесичери, “Сортови семена инвест” – Свищов, “Доверие” – Козаревец и много други от Великотърновски регион.
  Уважаеми господин министър, моят актуален въпрос е: кога ще бъдат върнати депозитите, които се дължат на кооперациите, след като сделките не са осъществени, което е било задължение на брокерите, според сключените договори? Мога да ви представя съответните договори, с които разполагам.
  Кой носи отговорност за задържането на тези суми, които не са малки, в продължение на един доста дълъг период от време?
  Считате ли, че тази практика, която държавата е приела чрез посредници на Софийската стокова борса е правилна? Доколко законни са тези въпросни 3% комисионни върху сделките? Защо въобще са необходими тези посредници при сключването на въпросните сделки, а те не се осъществяват непосредствено между производителите и Софийската стокова борса? Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Великов.
  Господин министър, заповядайте, за да отговорите на актуалния въпрос на народния представител Бойко Великов. Разполагате този път с пет минути.
  МИНИСТЪР НЕЖДЕТ МОЛЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Великов!
  По поставения от вас актуален въпрос и след направената проверка се установи следното.
  Безспорно въпросът Ви се отнася до изкупуване на пшеницата – реколта 2002, в изпълнение на Постановление на Министерския съвет № 198 от 29 август 2002 г., по силата на което беше възложена на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” да изкупи хлебна пшеница, отговаряща на определени показатели от реколта 2002, което се извърши с посредничеството на стоковите борси в страната и по цени, определени в самото Постановление № 160.
  Дейността по изкупуването на пшеницата се извърши при строго спазване на правилата за борсовата търговия и изискванията на Закона за стоковите борси и тържищата. За целта Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” упълномощи определени брокери с опит в борсовата търговия, на които беше възложено изкупуването на зърното.
  Съгласно чл. 48 от Закона за стоковите борси и тържищата, борсовите сделки се сключват от членове на съответната стокова борса чрез упълномощени брокери.
  В посочения от Вас случай Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” е сключила два договора за доставка на хлебна пшеница – борсов договор № 323 от 5 ноември 2002 г. за доставка на 500 тона пшеница с “Универсал” - Долна Ораховица и втори борсов договор № 317 от 4 ноември 2002 г. за доставка на 1500 тона пшеница от “Бъдеще” – Долна Оряховица.
  И по двата договора договорираната пшеница не е доставена в складовете на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” по причина, че предпочитана база от доставчиците е с. Козаревец, тя е била запълнена и последните са отказали да доставят пшеницата в предложените им други бази на агенцията в Образцов чифлик и Разград, а чл. 3.1. от договора, който е пред мен гласи:
  “Чл. 3.2. В случай, че продавачът не достави стоката в срока по предходния член, съгласно графика от настоящия договор, последният се счита за прекратен автоматично”.
  Това е клауза, която е залегнала в договора, който е сключен между доставчика и клиента.
  Посоченият договор е сключен с посредничеството на Софийска стокова борса като борсов представител на доставчиците – на тези кооперации, с фирма “Дракон” ЕООД, град Габрово, чрез брокера си Боян Драгиев Димитров. Останалите кооперации “Агротоп” – с. Писарево и земеделска кооперация в с. Камен, нямат сключени договори за доставка на пшеница с Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”.
  Тъй като въпросите засягат съдбата на внесените депозити от страна на земеделските кооперации следва да отбележа, че след съвместно уточнение между Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” и изпълнителните директори на стоковите борси в страната, бе решено по сделката в изпълнение на Постановление на Министерския съвет № 198, да не бъде събиран гаранционен депозит. За обикновените сделки такъв се събира. Това се направи с цел облекчаване на доставчиците и постигане на бърза реализация на сделката.
  Действително, в конкретния случай след проверката се установи, че посочените от Вас кооперации и търговски дружества – доставчици, не са внесли гаранционен депозит нито по сметката на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”, нито по сметка на Софийската стокова борса, тъй като такъв не е следвало да бъде внесен по взаимно споразумение с Изпълнителната агенция.
  От проверката допълнително се установи, че фирма “Дракон” ЕООД, град Габрово, като борсов представител на ОПП “Бъдеще” и СД “Универсал”, е получила от тях комисионно възнаграждение за борсовото представителство в размер на 3% от стойността на сключените договори, което явно е останало неразбрано от кооперациите и те са смятали, че това е депозит за участие. Само за сравнение ще ви кажа, че борсовите посредници, които наема Държавната агенция получават възнаграждения от 0,5 до 0,8%, а тези явно са брокери, в работата на които ние не можем да се месим.
  Безспорно това са частноправни отношения възникнали между кооперациите и техните борсови представители и в случая не се касае за неправомерно задържане на депозити от страна на Държавната агенция или от стоковите борси.
  Предвид на горното, в случай, че няма сключен борсов договор, платените суми следва да бъдат върнати от брокерите обаче, които реално са ги получили като възнаграждение, а при съмнение за злоупотреба ощетените кооперации следва да се обърнат за съдействие към компетентните и правораздавателните органи в страната.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Господин Великов, имате право на реплика. Заповядайте.
  БОЙКО ВЕЛИКОВ (КБ): Уважаеми господин министър, аз разбирам, че са били спазени всички изисквания на закона при изкупуване на пшеницата, но в същото време оставам с впечатление, че действително в посочения от мен случай посочените кооперации са били ощетени, защото става въпрос за комисионни в рамките на 3% с договори, които те са сключили. Аз Ви казах, че разполагам със съответните договори и с вносните бележки, с които те са внесли съответните суми в рамките на 3%, без да бъде изпълнена самата сделка.
  Вие посочихте конкретни примери за изпълнението на сделката, при която е било отхвърлено изкупуването на пшеницата да стане в с. Козаревец, което е много близо, то е на няколко километра буквално от тези кооперации и те са били прехвърлени на няколко десетки, дори може би повече от 100 километра, което считам за напълно нецелесъобразно и което влиза в разрез с интересите на самите кооперации.
  От Вашия отговор останах с впечатление, че сега кооперациите могат да търсят тези средства единствено по съдебен път и по съдебен ред да възвърнат тези суми за тези комисионни. Явно, според мен, при подбора на въпросните брокери, които са в изпълнение на закона, трябва да се внимава, защото едва ли е целесъобразно да се сключват подобни договори за комисионни, защото от тези договори, с които разполагам оставам с впечатление, че са точно за комисионни, а не като депозитни гаранции. При това положение тези брокери са си позволили извън тези гаранции, които са необходими, да сключват и договори за комисионни, което е в нарушение може би от страна на самите брокери, защото комисионните би трябвало да бъдат в рамките на 0,3 – 0,4 от процента, а не 3% така, както е.
  Моята молба е в бъдеще при такава практика да се прави подбор, който няма да ощетява с подобни комисионни кооперациите, които, пак повтарям, са принудени по съдебен път сега да търсят своите средства, които са вложили. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Великов.
  Господин министър, имате възможност за дуплика в рамките на 2 минути. Заповядайте.
  МИНИСТЪР НЕЖДЕТ МОЛЛОВ: Благодаря, господин председател.
  Господин Великов, искам да поясня. Сделката се сключва между двама наети брокери. Кооперациите наемат брокер и държавната агенция наема брокер. Брокерите сключват сделката помежду си, за която докладват в срок до 3 дни на съответните упълномощили ги физически или юридически лица. В този случай кооперациите са си наели брокер, който е различен от брокерите на държавната агенция. Исках това да подчертая. А комисионните – те са по уговорка. Аз ви казах само за брокерите, които работят за държавната агенция. Там не допускаме повече от 0,8. Кооперациите са допуснали да бъде – 3, а може и 8, 10. Това е по тяхна уговорка. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин министър.
  Сега дойде времето на министър Ковачев, който ще отговори първо на актуалния въпрос от народния представител Любен Корнезов относно работна група по последиците от предсрочното закриване на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй".
  Заповядайте, господин Корнезов, в рамките на 3 минути да развиете Вашия актуален въпрос към министър Милко Ковачев.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Господин министър, на 7 май правителственият говорител заяви, че Вие ще оглавите, цитирам: "работна група, която до 30 юни т. г. да предложи на правителството как да продължи преговорите с Европейската комисия за последиците от предсрочното закриване на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй". Още веднъж повтарям: "предсрочното закриване на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй"! Надявам се, че са Ви известни двете решения на Върховния административен съд, с които се отмени Решение № 641 на Министерския съвет за затваряне на 3 и 4 блок през 2006 г., въпреки Вашата съпротива. Ще изпълните ли решението на Върховния административен съд, господин министре, или се поставяте над Конституцията, над законите и над интересите на България? Ще изпълните ли, господин министре, решението на Народното събрание от 2 октомври 2002 г., че 3 и 4 блок не могат да бъдат затваряни преди пълноправното членство на България в Европейския съюз?
  Ще цитирам Вас, господин Ковачев – това, което сте казали на 26 септември 2002 година: "Със 100-процентова сигурност мога да кажа, че блокове 3 и 4 отговарят на съвременните международни стандарти". Това са Ваши думи, господин министър. Ще ги повторите ли тук?
  Казали сте и още нещо: "Ако има лицензия, правителството ще изпълни". Ваши думи!
  Както Ви е известно, господин министре, надявам се и на дамите и господата тук, а и не само в тази зала, от днес 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй" имат 8- и 10-годишна лицензия: 3 блок – 8-годишна, а 4 блок – 10-годишна лицензия.
  Моят въпрос, господин министре, е: ще изпълните ли решението на Народното събрание, на съда и лицензията за експлоатацията на 3 и 4 на АЕЦ "Козлодуй" след 2006 г., повтарям – след 2006 г., или ще оглавявате група за ликвидация на централата? Чакам Вашия отговор.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, господин Корнезов.
  Министър Ковачев, имате думата да дадете отговор на актуалния въпрос.
  МИНИСТЪР МИЛКО КОВАЧЕВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Корнезов! Аз получих Вашия въпрос. Всъщност той е: кои са членовете на работната група, каква задача им е поставена и какво точно е съдържанието на правителственото решение. Затова съм Ви донесъл правителственото решение, за да можете да се запознаете с него.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Ще Ви бъда благодарен.
  МИНИСТЪР МИЛКО КОВАЧЕВ: Това е, както знаете, в изпълнение на Закона за достъп до информацията. С удоволствие ще Ви го представя веднага.
  Господин Корнезов, позволете ми да Ви информирам все пак, че в съответствие с точното съдържание на Решение № 351 от 12 май 2003 г. на Министерския съвет на Република България, е създадена междуведомствена работна група със следните задачи: изготвяне на проект за позиция за провеждане на консултации с Европейската комисия относно последиците от предсрочно извеждане на някои блокове на АЕЦ "Козлодуй", базиращи се на достигнато ниво на безопасност на блоковете и оценка на разходите с оглед защита на националните интереси. Това се съдържа в решението на Министерския съвет, а не това, което чрез въпроса си се опитвате да внушите на българското общество и на народните представители. В тази връзка искам да уточня, че в посоченото решение става въпрос за някои блокове на АЕЦ "Козлодуй".
  В състава на работната група са включени по един експерт от следните министерства: Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, Министерството на външните работи, Министерството на икономиката, Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването и Агенцията по ядрено регулиране. Ще Ви предоставя решението, за да не Ви мъча да си записвате.
  Решението на Министерския съвет предвижда възможност към междуведомствената експертна група да бъдат привлечени за участие и други експерти след самостоятелно или съгласувано със съответния министър и с председателя на Агенцията за ядрено регулиране решение от моя страна като председател на групата. В 10-дневен срок след определяне състава на междуведомствената работна група е предвидено да бъде свикано заседание на групата за приемане на правилата и графика за нейната работа. Срокът, в който работната група трябва да представи своя доклад пред Министерския съвет, е 30 юни, както правилно цитирахте.
  Заповядайте едно копие от решението на Министерския съвет, за Ваша информация.
  По повод на някои други вмъкнати реплики във Вашия въпрос, искам да кажа нещо друго. Вие, господин Корнезов, и значима група от народни представители, внесохте преди известно време пред Конституционния съд искане за отмяна на някои разпоредби на Закона за енергетиката, свързани с разпределение на топлина. Вие, господин Корнезов, подведохте българските потребители, българските граждани и народните представители и Конституционният съд преди три дни се произнесе много ясно, че Вие подведохте българските граждани, че ние сме спазили конституционните текстове, че ние прилагаме законосъобразност и конституционност. В този смисъл отново във Вашия въпрос се съдържат редица инсинуации, но в крайна сметка животът ще докаже тяхната правота.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин министър, имайте предвид, че Вие сте тук да отговаряте на въпроси, а не да обвинявате народните представители и да давате оценки за тях. Много Ви моля!
  МИНИСТЪР МИЛКО КОВАЧЕВ: Не съм дал нито оценка, нито обвинение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Корнезов, имате думата да изкажете отношението си към отговора.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря, господин председателю.
  Господин министре, моят въпрос е за АЕЦ "Козлодуй", за 3 и 4 блок, а не за топлинното счетоводство, където недоволството е масово! Ако Вие стоите зад топлинното счетоводство в този момент, това е Ваш проблем. Но в Конституционния съд има трима съдии, които са се подписали с особено мнение. Да оставим сега топлинното счетоводство.
  Господин министър, не аз, а Вие искате от тази трибуна да заблудите българските граждани. Ето Ви изявлението на правителствения говорител от 7 май; ето Ви изявлението на заместник-министъра на външните работи господин Любомир Тодоров, където е казано, че Вие оглавявате група за затварянето на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй”.
  Господин министър! Даже Швейцария проведе наскоро референдум по въпросите на ядрената енергетика и швейцарските граждани казаха “да” на ядрената енергетика, на строежа на ядрени централи и на експлоатацията им.
  Струва ми се, господин министър, че не толкова Европа, а явно Вие и Вашето правителство искате да закриете ядрената ни централа. И ще кажа с болка тук и ще приключа: зная, господин Ковачев, че Вие сте потомствен енергетик и добър специалист в областта на енергетиката. Но явно това не е достатъчно, господин министър, защото се иска сила, иска се кураж, иска се мъжество, за да се защитят 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй”. Но явно Вие нямате нито сила, нито кураж. Но дано Ви е останало мъжеството и да се оттеглите от поста си, защото в България има българи, които могат да защитят нашата АЕЦ “Козлодуй”. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Ковачев, желаете ли реплика? Заповядайте.
  МИНИСТЪР МИЛКО КОВАЧЕВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Корнезов, ако имате въпроси към заместник-министъра на външните работи, задайте ги към министъра на външните работи, а не към мен. Не мога да коментирам изявления на заместник-министър, които при това не знам направени ли са, не са ли. Хората могат да отговорят.
  Второто нещо – за куража, мъжеството и за призива Ви. Аз от тази трибуна няколко пъти съм говорил и ще повторя отново. Аз лично, като министър, и екипът и управлението на АЕЦ “Козлодуй” през миналата година завършиха една мащабна модернизация. Ние подготвихте една проверка от Международната агенция по атомна енергия и тя за пръв път показа – за пръв път показа! – положителни резултати, които са постигнати в “Козлодуй”. Не по времето на което и да било предно правителство, а за пръв път, като мобилизирахме целия ресурс – интелектуален, професионален и финансов, за да постигнем тези резултати.
  Това, че е проспано много време по време на Вашето правителство, на предни правителства ние не можем само с мъжество да го преодолеем. Но мъжество не ми липсва въобще.
  И още нещо – ние представихме както на българската общественост, така и на нашите партньори от Европейския съюз всички тези резултати. И те са първите фактически резултати от 12 години емоции около нашата атомна електроцентрала, постигнати благодарение на нашите усилия, професионализъм и мъжество, които проявихме. И недейте да обиждате българските енергетици, включително и в атомната централа.
  Това е, което аз мога към момента да Ви кажа. Вие сте запознати с постановките в затворената глава “Енергетика” и ние се готвим интензивно за партньорската проверка, която предстои. Ние същевременно се готвим и за третия пасаж в тази преговорна глава, която е оценка на икономическите и социални последици. Именно затова тази група сега е и навременна, и с ясна задача и трябва да реализира своята работа. Но никъде в решението на Министерския съвет не е посочено, че е група за затваряне на 3 и 4 блок.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Правителственият говорител го каза. Аз ще Ви изпратя правителствения говорител.
  МИНИСТЪР МИЛКО КОВАЧЕВ: И много моля, наистина недейте да заблуждавате обществеността! Има ясно решение, което Вие като юрист много добре познавате - каква е силата на това решение, какво е казано в него, и четете само него. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Давам думата на народния представител Росица Тоткова да развие питането си относно изисквания за заемане на длъжност електромонтьор по поддържане на ремонт на електропроводни линии, мрежи, възлови станции, трафопостове и улично осветление.
  Заповядайте, госпожа Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! През месец февруари тази година от “Електроразпределение” – София-област, клон Благоевград, район Петрич са освободени работници на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда. Ще си позволя да прочета текста на т. 6 от чл. 328: “Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2, когато работникът или служителят не притежават необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната длъжност”.
  Уважаеми господин министър! Освободените работници са заемали длъжност ел.монтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии, мрежи и т.н., да не ги изброявам. Те са преминали – и са преминавали многократно – през проверка на знанията и са положили успешно изпити по Наредбата за техническата експлоатация на електроцентрали и мрежи и Правилника по безопасност на труда. Защитили са успешно и притежават IV квалификационна група.
  Всички тези уволнени работници, уважаеми господин министър, са работили в системата на “Електроразпределение” дълги години и имат трудов стаж от 12 до 22 години. Предполага се, че през цялото това време те са трупали професионални знания и опит, които са прилагали в практиката.
  За да бъдат освободени тези работници, обаче, основания в действащия Кодекс на труда не са били намерени. И затова според тях, а и според мен, е пристъпено към промяна на длъжностната характеристика с дата от 17 юни 2002 г., където в длъжностната характеристика са се променили изискванията за професионална квалификация и образование. На основата на тази нова длъжностна характеристика всъщност тези хора са освободени. На тяхно място са назначени нови работници, които хората познават, за които и уволнените, и всички останали знаят къде са работили, къде те са трупали професионални знания и умения, като например под формата на стрелочници в БДЖ, в което няма нищо обидно. Напротив, много достойна е всяка професия, но тук става въпрос за професионалния опит и знания.
  Струва ми се, уважаеми господин министър – и аз затова съм отправила питане, а не актуален въпрос към Вас – че е извършено действие, което всъщност е един начин да се заобиколи Кодексът на труда. При напълно редовни, безсрочни трудови правоотношнения, работодателят се е възползвал от т. 6 на Кодекса на труда, променяйки длъжностната характеристика. Не знам дали това е много справедливо или не е справедливо – аз ще направя моя коментар след Вашия отговор – но от името на освободените работници, от името на гражданите на Петрич и от мое име, разбира се, аз, уважаеми господин министър, се обръщам към Вас със следните въпроси:
  Какви са изискванията в “Електроразпределение” за заемане на длъжността електромонтьор по поддържане и ремонт в област Благоевград в Република България и в район Петрич?
  Спазват ли се тези изисквания за всички, заемащи тази длъжност, или допускате изключения по други причини, по други мотиви, по други качества, които притежават хората?
  Аз искам да получа от Вас еднозначен отговор точно за това дали тези изисквания са еднакви за всички граждани, което предполага отговор на въпроса дали всички граждани в Република България имат еднакви права.
  След като една част от работниците са освободени на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда, уважаеми господин министър, има ли конкретно в “Електроразпределение”, район Петрич, хора, които заемат длъжността “ел.монтьор”, без да притежават изискванията, които са вписани в длъжностната характеристика?
  Искам да завърша с това, че Вие сте позволили, след като длъжностната характеристика е променена през м. юни 2002 г., хората повече от 7-8 месеца да работят на работно място, за което те на практика по Ваша преценка не отговарят. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, госпожо Тоткова.
  Господин министър, имате думата да отговорите на питането.
  МИНИСТЪР МИЛКО КОВАЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Тоткова, позволете ми най-напред да ви благодаря за устойчивия интерес и грижата, която проявявате към хората, най-вече интереса Ви към кадрови въпроси в енергийния отрасъл и особено квалификацията на персонала в електроразпределителните предприятия.
  След като Ви благодаря, искам също така да Ви помоля да бъдете коректна, за да не подвеждаме слушателите в тази зала, че аз съм отговорен за длъжностните характеристики в електроразпределителните дружества. Това е отговорност на ръководствата на тези стопански обекти, които, както знаете много добре, по Конституцията са равноправни икономически субекти и те имат своята икономическа самостоятелност и самостоятелността да вземат своите решения, включително за назначения, за изпълнение на Кодекса на труда, за промяна на длъжностните характеристики в съответствие със задачите на предприятието, което ръководят. В този смисъл длъжностната характеристика не съм утвърждавал аз, а съответният ръководител. И ще Ви представя една длъжностна характеристика, за да си я имате.
  Основните изисквания към персонала, обслужващ техническите съоръжения, са определени в приета Наредба за експлоатация на електрическите централи и мрежи с Постановление № 196 от 26 септември 2000 г. на основание чл. 70 от Закона за енергетиката и енергийните ресурси от 2 октомври 2002 г. В глава четвърта на наредбата са посочени редът за подбора на персонал, отговорностите за неговото управление, съдържанието на длъжностните характеристики за всяко работно място. И припомням отново, че това е прието от вашето правителство, тази наредба, и ако ме призовавате да не я спазвам, по-скоро го кажете ясно.
  За лицата, назначени на оперативна и ремонтна работа, са определени задължителни изисквания да преминават предварителни и периодични медицински прегледи, предварителни и периодични инструктажи за безопасност на труда и да полагат периодични изпити съгласно наредбата за техническа експлоатация на електрическите централи и мрежи.
  През 2001 г. министърът на образованието и науката е утвърдил списък на професиите по професионални направления по предложение на Националната агенция за професионално образование и обучение. Лицата, обслужващи електрически съоръжения във всяко електроразпределение, е необходимо да са придобили съгласно този списък професия “електромонтьор” от направление “Електротехника и енергетика” със специалности по поддържане на силнотокови съоръжения на високи и ниски напрежения. В националната класификация на професиите, утвърдена със Заповед № 54 от 26 март 1996 г. на министъра на труда и социалните грижи, за този вид дейности е определена професия “монтьор на електрически мрежи и системи от клас VII – висококвалифицирани производствени работници”.
  През 1997 г. в Националната електрическа компания, когато към този момент и електроразпределенията са към нея, днес те са самостоятелни стопански единици, е създаден фирмен класификатор на професиите и длъжностите, съгласно който за сектор “Поддържане” е определена длъжността”електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии, възлови станции, трафопостове и улично осветление”. Длъжностните характеристики се утвърждават от съответните работодатели. След преструктуриране на Националната електрическа компания съгласно уставите на електроразпределителните дружества тези правомощия се упражняват от управителите на техните клонове, в случая на клон Благоевград. В конкретния случай - за Електроразпределителен район Петрич, длъжностната характеристика за длъжността “електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии, възлови станции, трафопостове и улично осветление” е утвърдено от управителя на клон Благоевград на 12 юни 2002 г. съгласно щатното разписание, утвърдено от изпълнителния директор на “Електроразпределение”, София-област. В нея за заеманата длъжност се изисква завършено средно техническо или професионално техническо образование със силнотокови специалности. Оценката на професионалните знания и умения се осъществява чрез периодично полагане на изпити по правилата за техническа експлоатация и безопасност на труда. Спазването на определените изисквания за всички заемащи посочената длъжност е отговорност на съответния работодател, който осъществява необходимия подбор на кадри по Кодекса на труда и договор за възлагане на управлението. В цитирания случай необходимостта от такъв подбор е наложена поради несъответствие с изискванията за образование и специалност, приложени в чл. 328, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда, а именно: “Работодателят може да прекрати трудовия договор, когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за ефективно изпълнение на работата”.
  В заключение, уважаема госпожо Тоткова, искам да помислите дали с това, което Вие казвате, не застрашавате живота и здравето на тези хора, след като не притежават необходимата квалификация и всичко това не съответства на законодателството и подзаконовата нормативна уредба у нас.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, господин министър.
  Госпожа Тоткова, имате възможност да зададете до два допълнителни въпроса.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, вярно е, че Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание ми дава право да задам до два допълнителни въпроса, но Вие би трябвало да ми отпуснете още 5 минути, за да си задам въпроса към министъра на енергетиката и енергийните ресурси.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Въпреки голямото ми желание, няма такава възможност.
  РОСИЦА ТОТКОВА: Въпреки голямото желание на всички, от името на които аз задавам въпроса, министърът на енергетиката не ми отговори на въпроса. Той ми каза неща, които аз знам, започна отговора си с поучителна, а след това с образователна част, която, господин министър, аз мисля, че можете да запазите точно за тези ръководители, за които Вие отговаряте.
  Моят въпрос към Вас беше: всички хора, работещи, които са на длъжността “ел.монтьор”, отговарят ли на изискванията, които Вие казахте – завършено средно техническо или професионално техническо образование по силни токове. Това е моят въпрос – дали Вие прилагате изискванията на Кодекса на труда и вашите специфични изисквания в енергетиката за всички граждани в България по еднакъв начин или тези изисквания важат за едни граждани, а за други граждани не важат. Аз Ви питам, ако има такива, които не отговарят, тогава Вие делите хората на едни, за които сме загрижени за техния живот, и на други, за които не сме загрижени за техния живот. За мен е много важно българските граждани да знаят, че са равни пред закона. Това е справедливостта, която те очакват. Това е именно онзи проблем, който вълнува хората. И аз много Ви моля Вие да отговорите на този въпрос – има ли в Петрич такива хора, които, след като са освободени лица, работили повече от 20 години в тази система, без да е имало някакви забележки по отношение на тяхната работа, на тяхно място да са дошли други хора, които не притежават това образование, но притежават очевидно други качества.
  Аз имам към Вас уточняващ въпрос освен основния въпрос: имате ли, уважаеми господин министър, изискване към кандидатите за работа и работещите в “Електроразпределение” да са били коректни към Националната електрическа компания, тоест, както сега се казва, да не са придобивали незаконно електрическа енергия за собствени нужди или, както народът го казва, да не са извършвали кражби на електрическа енергия? Освен квалификационните характеристики дали Вие имате изисквания за морални качества на тези хора. Задавам този въпрос, тъй като Вие, уважаеми господин министър, наскоро излязохте в пресата с изискването да има затвор за такива хора. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, госпожо Тоткова.
  Уважаеми господин министър, имате 5 минути, за да отговорите на двата допълнителни въпроса.

  МИНИСТЪР МИЛКО КОВАЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин председател! Уважаеми дами и господа народни представители!
  Уважаема госпожо Тоткова, не знам дали аз съм образовал някого, но Вие непрекъснато се опитвате мен да образовате.
  Първо, тук имам списък от пет лица, които са освободени. Не искам да цитирам техните имена, защото ценя личното достойнство на всеки един. Справката, която ми е дадена, говори за следното: едното лице притежава основно образование; второто лице притежава основно образование; третото лице притежава средно общо образование; четвъртото лице притежава специално образование – Техникум по електроника, специалност “Съобщителна техника”; и петото лице притежава специално образование – Техникум по механизация в селското стопанство, специалност “Механизация на селското стопанство”.
  Аз мога да Ви обещая едно нещо. Въпросът, който задавате: дали се прилага равномерна отговорност на стопанските ръководители, аз ще го проверя еднозначно. Еднозначно ще проверя дали се прилага.
  Първо, такъв въпрос не може да съществува. Всички граждани в Република България са абсолютно равнопоставени и такъв отговор въобще не може да съществува. Това е отговорност на тези ръководители и те я носят пред закона на тази страна.
  От друга страна, дали има изискване за лоялност?
  Уважаема госпожо Тоткова, аз мисля, че също поставяте въпрос, който е абсурден. Законите на тази страна казват, че всеки си плаща това, което потребява. Законите на тази страна са равнопоставени за всички и оттам не може да има някакво специално изискване. Но същевременно е много важна лоялността към компанията, в която се работи. Защото сме имали и такива случаи, аз трябва да ви го кажа и лично съм се занимавал с някои от тях, когато работещи в енергийни предприятия са си позволявали да забавят плащането си на сметки или в известен период не са ги плащали. Не можем да толерираме такова нещо, няма да го толерираме и това е ясно на всички управителни тела в енергетиката и в Министерството на енергетиката и енергийните ресурси. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Госпожо Тоткова, ако желаете да изразите отношението си към отговора, заповядайте.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател!
  Уважаеми господин министър, аз не съм доволна от Вашия отговор. Не съм доволна, защото Вие говорите нещо на себе си. Аз исках да ми отговорите има ли хора в район Петрич, изобщо в “Енергоразпределение” в България, които заемат длъжността “ел.монтьор” и не отговарят на тези изисквания, които Вие цитирахте. Този въпрос съм Ви го задала съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Вие през цялото време ми отговаряте, но не на мен, Вие отговаряте на себе си.
  Защо не ми отговорихте конкретно на въпроса? Аз съм Ви задала конкретен въпрос и искам да получа конкретен отговор, уважаеми господин министър. А не да ми обещавате в далечното бъдеще да проверявате дали това е така. Вие трябваше днес да ми отговорите на този въпрос. Защото правата на българските граждани са гарантирани със закон, но този закон трябва да се спазва от всички. Вие, като министър на енергетиката, носите отговорност за работата на всички поделения, които са на подчинение на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси. Нима искате да ми кажете, че аз трябва да задавам въпроса, а някой служител, който се намира на n-то ниво, или може би трябва да викнем самите хора тук и те да отговарят – имат или нямат. Такава е Конституцията на Република България. В съответствие с Конституцията на Република България Вие трябва да ми отговорите на въпроса, който се отнася за вашата система.
  Аз ще очаквам от Вас в най-скоро време писмено да ме уведомите дали има такива случаи, в които не са спазени изискванията на длъжностната характеристика. Конкретно за всеки отделен случай настоявам за това.
  И второ, господин министър, препоръчвам Ви да проверите дали има в район Петрич хора, на които има съставени актове за кражба на електрически ток. Точно такива работещи и Вие ги взимате на работа и по този начин давате пример на всички останали.
  Очаквам от Вас, господин министър, да ми отговорите в най-кратък срок на тези въпроси. Ако не го направите, аз ще се възползвам от правото, което ми дава Конституцията, и ще Ви задам отново този въпрос. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, госпожо Тоткова.
  С това завършихме въпросите и питанията към министър Ковачев. Благодаря за участието в парламентарния контрол.
  Преминаваме към питане на народния представител Стефан Николов Мазнев относно изпълнение на решението на Върховния административен съд от 28 март 2003 г. за съдбата на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй” към министър Меглена Кунева.
  Заповядайте, господин Мазнев.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател! Аз съм задал въпроса преди два месеца, но неизвестно защо преди малко един от въпросите придоби темата, която трябваше да разискваме с госпожа Кунева.
  Уважаеми дами и господа, уважаема госпожо Кунева! Петчленен състав на Върховния административен съд потвърди становището на тричленния състав на ВАС и на 28 март т.г. окончателно отмени решението на Министерския съвет за затваряне на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй” през 2006 г. Така една независима институция, каквато е българският съд, доказа, че аргументите на ОДС при предишния вот на недоверие са били основателни и че правителството е нанесло сериозен удар в българските национални интереси и в частност на българската атомна енергетика.
  Стана ясно още, че сегашното правителство не изпълнява дори собствената си енергийна стратегия, която бе така шумно прокламирана. От друга страна, Министерският съвет най-демонстративно си присвои функциите и на Агенцията по ядрено регулиране, която съгласно закона единствена може да се произнася по въпросите за дейността на атомните оператори у нас. Ще припомня, че агенцията предостави лиценза за експлоатацията на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй” до 2010-2012 г., основавайки се най-вече на високите нива на безопасност на тези блокове. Статусът на безопасност бе високо оценен и от мисията на Международната агенция по атомна енергетика, която се проведе през м. юни миналата година.
  Интересно защо правителството предизвиква проверки за нивото на безопасност на АЕЦ, а след като получи добри резултати не успява да ги използва добре в преговорите и да защити интересите на България. Това най-малкото доказва, че този кабинет не умее да води преговори и да се бори и то с добри аргументи за българския национален интерес.
  Като цяло, в случая става въпрос за един казус около закриването на Глава “Енергетика”, тъй като, от една страна, Министерският съвет трябва задължително да изпълни решението на Върховния административен съд, а от друга страна, вече е поет един сериозен външнополитически ангажимент, което е и прецедент в преговорите с Европейския съюз.
  Уважаема госпожо Кунева, моето питане към Вас е: какви мерки и последващи действия ще предприеме правителството за изпълнение Решението на Върховния административен съд от 28 март т.г. за съдбата на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй” и за защита на българската атомна енергетика? Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, господин Мазнев.
  Госпожо Кунева, имате 10 минути да отговорите на питането.

  МИНИСТЪР МЕГЛЕНА КУНЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Мазнев! Преди да пристъпя към отговор на поставения въпрос, бих искала да напомня какви са моите функции, за да имате точна представа от какви предпоставки излизам, за да Ви дам точен и конкретен отговор на въпроса, който поставяте към мен.
  Моята компетентност е свързана, първо, с координиране на конкретното изпълнение от Република България на постигнатите с Европейския съюз договорености.
  Второ, осъществяване на системно наблюдение, координиране и хармонизиране на дейността директивите по евроинтеграция към другите министерства и ведомства.
  Трето, координиране кореспонденцията на отделните министерства и ведомства с институциите на Европейския съюз и мисията на Република България.
  Четвърто, определянето на национален координатор за връзка с Бюрото за техническо подпомагане и обемна информация.
  Пето, утвърждаване на ръководителите и състава на делегацията по отделните сектори за водене на диалога.
  Шесто, изготвяне на окончателен проект на Националната програма за приемане на достиженията на правото на европейските общности по предложение на работните групи и внасяне в Съвета по европейска интеграция за разглеждане.”
  Цитирам Ви Постановление № 33, с което се определят моите функции, още повече, че току-що на този въпрос, свързан с 3 и 4 блок и извеждането от експлоатация, решението на Народното събрание, на Върховния административен съд, отговори министърът на енергетиката. Тъкмо затова на мен ми се струва, че е необходимо да е ясно какви са ангажиментите на главния преговарящ и министър под европейските въпроси в тази посока. Както сами виждате, аз работя под мандат от правителството. Позволявам си това напомняне, защото Вашият въпрос е насочен към съдбата на ядрени съоръжения, той е експертен въпрос, на който министърът на енергетиката и енергийните ресурси току-що много подробно отговори.
  Като член на колегиален орган, разбира се, Министерският съвет, ще отговоря, основавайки се изцяло на мотивите на съда, който беше фокус на Вашето внимание, в определения по хода на делото и съдебното решение.
  С риск да бъда малко подробна на места, ще цитирам дословно решението на Върховния административен съд:
  “Решение № 30-44 от 28 март 2003 г. на Върховния административен съд в 5-членен състав беше потвърдено Решение № 164 на ВАС 5 отделение, с което се отменя Решение № 641 на Министерския съвет от 1 октомври 2002 г. в частта, в която е одобрена допълнителна информация към позицията за преговори по Глава 14 “Енергетика” от бъдещия договор за присъединяване на Република България към Европейския съюз, според която България приема общата позиция на Европейския съюз. Документът е Конф-БГ-79-01 относно извеждането от експлоатация на блокове 3 и 4 и се ангажира тези блокове да бъдат изведени през 2006 г. Основният аргумент, посочен в мотивите на съдебното решение е, че то противоречи на енергийната стратегия. Съдът приема, че Решение № 641 на Министерския съвет, цитирам: “се отнася към административните дейности по извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения по смисъла на Закона за безопасно използване на ядрената енергия” и преди приемането му е следвало да бъде извършено предварително “комплексен анализ на възможността за поддържане и повишаване на нивото на безопасност и управление на ресурса на ядрените съоръжения в съответствие с националното законодателство и задълженията, произтичащи от Конвенцията за ядрена безопасност”, както и да бъдат отчетени “енергийният баланс, либерализацията на енергийния пазар и възможните алтернативи, икономическото, социалното и екологическото въздействие при извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения преди изтичането на технически обоснования и икономически изгоден ресурс” съгласно изискванията на Енергийната стратегия на Република България, одобрена с Решение на Народното събрание от 17 юли 2002 г.
  Това е всъщност текстът от решението на Върховния административен съд, който много често се цитира твърде свободно, първо, че е отменено цялото решение на Министерския съвет, което не отговаря на истината и второ, какви са мотивите и в каква част те са релевантни към въпроса, който толкова често се поставя.
  След внимателен анализ на мотивите, извършен от експерти както и от системата на изпълнителната власт, така и от изтъкнати специалисти в областта на правната теория, се наложи виждането, че от самото решение на ВАС формално не следва конкретно задължение на Министерския съвет да предприеме определени действия. Въпреки това предвид важността и чувствителността на този въпрос в допълнение на това, което беше извършено и се върши, продължава активната работа на правителството, свързана с всички аспекти на енергетиката и в частност на ядрената енергетика, като в този смисъл е и приетото от Министерския съвет Решение № 351 от 12 май 2003 г. за създаване на междуведомствена работна експертна група за изготвяне проект на позиция за провеждане на консултации с Европейската комисия относно последиците от предсрочно извеждане от експлоатация на някои блокове на АЕЦ “Козлодуй”.
  По-подробно за този въпрос ще може да вземете информация от това, което министърът на енергетиката и енергийните ресурси каза преди мен. Няма да се връщам отново на тези аргументи. Що се отнася до преговорния процес, то в Междуправителствената конференция е представена напълно законосъобразно допълнителна информация. На два пъти съдът е сезиран от заинтересовани граждани с искане за спиране на изпълнението и на два пъти съдът не е уважил такова искане. Бих искал да цитирам мотивите на съда, с които той отхвърли искането за спиране, цитирам: “Касае се за акт на Министерския съвет, който вече е станал международно достояние, и от друга страна – непосредственият резултат, затварянето на блокове 3 и 4 на АЕЦ “Козлодуй”, така както е дефиниран в жалбата, е бъдещо събитие, което евентуално ще настъпи през 2006 г.”. Това е цитат от съдебното решение, виждате колко много “ако”, колко много условност има в тази част от мотивите. Следователно, налице е едно изпълнено решение на правителството, което е породило и конкретните правни последици, към които е било насочено, това е изпълнен административен акт. А последица от това, смятам, че вече е повече от ясно, е предварителното затваряне на Глава “Енергетика”. Това е постигнато с това административно решение за приемане на допълнителната информация.
  По отношение на представена допълнителна информация в Междуправителствената конференция съдът в мотивите си прави извода, че това е извършено въз основа на специално упълномощаване от Министерския съвет и като акт на външна политика не може да се контролира по съдебен ред. Разбира се, основанията за това го намираме в самия Закон за Висшия административен съд, където изрично тези актове са изключени от обжалване. В този смисъл, позволете ми отново да цитирам: “Главният преговарящ представя позициите на страната ни в Междуправителствената конференция по преговорите с Европейския съюз, за което Министерският съвет му предоставя мандат”.
  Точка 2 на Решение № 641 Министерският съвет е възложил на министъра по европейските въпроси и главен преговарящ да представи в Междуправителствената конференция по преговорите с Европейския съюз допълнителната информация към позициите на Република България по Глава “Енергетика”. Решението за предоставяне на мандат по т. 2 е различно от решението по т. 1”. Това е казал съдът. Това е основание да се приеме, че външнополитическите последици от решението на Министерския съвет не са били обект на съдебен контрол и решението на ВАС не засяга извършеното в хода на преговорния процес по предварително затворената Глава 14 и по-конкретно не налага отварянето й преди процедурата на така нареченото “финално договаряне”.
  От друга страна, от правна гледна точка, не съществува установено с нормативен акт задължение на Министерския съвет да изменя или допълва Решение № 641. Евентуалните бъдещи действия на Министерския съвет, свързани с преценката дали правителството следва да договаря друг краен срок за извеждане, са политически въпрос, при разрешаването на който да се отчита националният приоритет и постигнатото до момента в хода на преговорите, включително в резултат на предварителното затваряне на Глава “Енергетика”. За момента правителството е поело ангажимент с определени параметри в Междуправителствената конференция и ако този ангажимент не бъде променен, то следва да осигури изпълнението му в съответствие с обнародваните, ратифицирани и влезли в сила за Република България международни договори, закони и решения на Народното събрание и с всички актове, имащи отношение към тази материя и действащи към момента на извеждане на блокове 3 и 4 на АЕЦ “Козлодуй” от експлоатация.
  Доколкото съдът разделя решението на Министерския съвет на две – по т. 1 и 2 и приема, че предмет на съдебен контрол е част от допълнителната информация, одобрена в т. 1 от решението на Министерския съвет част, то това, което ще направи правителството, е, разбира се, да се съобрази с решението на съда, като конкретните стъпки се извличат от мотивите на самото решение, а именно “Действително решението на Министерския съвет от 1 октомври 2002 г. не съставлява акт, с който се разпорежда фактическото затваряне на блокове 3 и 4 на АЕЦ “Козлодуй”. Това може би щеше да бъде добър аргумент и в отговора на министър Ковачев на народния представител господин Корнезов. Това е решението на съда! С тази допълнителна информация не се поема, както е казал и съдът, фактическото затваряне на блокове 3 и 4. За това има друг ред и той е подвластен на друго законово уреждане.
  За затваряне на ядрени съоръжения в рамките на период от няколко години – продължава в мотивите си съдът – е необходимо в съответствие с енергийната стратегия на Република България да бъде извършен предварително комплексен анализ на възможността за поддържане и повишаване нивото на безопасност и управление на ресурса на ядрените съоръжения, както и да бъдат отчетени енергийният баланс, либерализацията на енергийния пазар и възможните алтернативи, икономическото, социалното и екологическото въздействие при извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения преди изтичане на технически обоснования и икономически изгоден ресурс.
  Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, госпожо Кунева.
  Господин Мазнев, имате възможност да зададете до два допълнителни въпроса.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, госпожо Кунева, за отговора.
  По отношение на първата част – до кого следваше да бъде отправено питането – напълно съм съгласен с Вас. Ето това е документът, в който аз отправям питане до министър-председателя на 3 април, веднага след като излезе решението на Върховния административен съд, но, забележете, председателят на Народното събрание, явно не искайки да дава отговора на министър-председателя, който много се затруднява при такива отговори, ми пише: “Към министър-председателя се отправят питания, които се отнасят до общата политика на правителството – сякаш затварянето на 3 и 4 блок не е обща политика – а отправеното питане засяга преговорния процес за присъединяване към Европейския съюз.” Това е отговорът на господин Герджиков. Аз просто друго не мога да направя, освен да отправя питането си към Вас, което съм и направил и Ви благодаря, че в края на отговора Вие наистина дадохте тези нюанси.
  По отношение на Вашия отговор, това наистина беше един възел от думи във втората част от въпроса, едни витиевати фрази, аз не знам дали някой от зрителите разбра за какво става въпрос, дали ще изпълните решението или не, но може би цари такава яснота и в самото правителство, щом получавам такива отговори.
  Искам да Ви попитам нещо съвсем човешки. Говори се за прословутата партньорска проверка. Първо, доколкото знам, самото правителство закъсня технологически да извърши тази партньорска проверка, на която много се надяваше за евентуално незакриване на 3 и 4 блок през 2006 г. И искам да Ви кажа, че Литва затвори Чернобилските си блокове, но успя да издейства, както всички знаете, значителна сума от финансови средства. Освен това Вие поехте твърд ангажимент за 3 и 4 блок, но от другата страна ние не получихме твърд ангажимент за влизането ни в Европейския съюз. И както беше изказването преди известно време на господин Ферхойген, това е цел на България, но не е цел на Европейския съюз. И макар че закъсняхме с партньорската проверка, ако резултатите все пак от нея са положителни, искам да Ви попитам ще промени ли правителството решението си по отношение поне на датата на закриване на 3 и 4 блок през 2006 г.?
  И евентуално като подвъпрос,разбира се, ако желаете да ми отговорите, дали ще бъде отворена Глава “Енергетика”? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин Мазнев.
  Госпожо министър, имате възможност да отговорите на двата допълнителни въпроса в рамките на 5 мин.
  МИНИСТЪР МЕГЛЕНА КУНЕВА: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Мазнев! За да се избегнат всякакви съмнения, искам да ви кажа, че днес на този дебат, който се оказа, че е твърде ясно ориентиран и поради питането на господин Корнезов, и поради Вашето питане, мисля, че опозицията и нашите зрители и слушатели можаха да получат един доста пълен отговор на това как и от експертна гледна точка, от гледна точка на енергетиката, и от външнополитическа гледна точка, тоест всичко, което правителството може да направи, стоят нещата по отношение на преговорния процес, безопасността на 3 и 4 блок и нашата преговорна позиция по-нататък как ще се развива.
  Така че аз мисля, че от активността на правителството днес по тези въпроси не би трябвало да сте недоволен.
  Колкото до витиеватостта на фразите аз направих няколко пъти уговорка, че аз ще цитирам решението на Върховния административен съд. За съжаление от факта, че никой не чете решението на Върховния административен съд се правят много манипулативни изказвания и това служи не толкова за изясняване на българската национална позиция, колкото, съжалявам че ще го кажа, на доста популистки изказвания дори и от тази трибуна. Аз не направих нищо друго освен да цитирам решението на Върховния административен съд. Така говори нашият съд, на мен не можете да ми се сърдите за това.
  Пак ще кажа, че това, което българското правителство смята да направи, е да спази решението на Върховния административен съд. А Върховният административен съд ни задължава в рамките на период от няколко години да съобразим действията си с енергийната стратегия на Република България. В рамките на няколко години! Това и ще направи правителството.
  Конкретно за преговорния процес и за партньорската проверка, разрешете ми със съгласието на министъра на енергетиката да спомена, че нито едно от двете твърдения не са точни. България не се е забавила с партньорската проверка, точно обратното, ние дадохме нашето искане и информацията за обема на партньорската проверка, който България иска още в началото на годината. Това естествено е един процес, който не ангажира само комисията, а ангажира 15-те страни-членки. Тоест това е един не общностен, а много повече междуправителствен подход. И това е хубаво всички ние да го знаем, когато работим в остатъка от времето за резултатите от тази партньорска проверка. Това не е общностният подход, ние не преговаряме тук с комисията, а преговаряме с всяка една от страните-членки. Това дава нюанс и мисля, че допълнително ви дава възможност да разберете колко сложно се постига тази партньорска проверка.
  Дали ние ще променим в зависимост от резултатите финалното договаряне? Да, след като има финално договаряне, както беше междупрочем и процесът с десетте страни, знаете, че всяка от страните може да поставя нови нюанси в окончателното приключване по всяка една от главите. Аз мога да ви дам страници и страници примери с опита на десетте, които в последното преговорно време те успяха действително да променят някои от предварителните договорености. Ако ние имаме достатъчно основание да направим това, не се съмнявайте, че то ще се случи. Междупрочем, един от начините да получим тази партньорска проверка е и затварянето на Глава “Енергетика”. Мога да Ви уверя, и това е вече не толкова в контекста на конкретния отговор на въпроса Ви, но мисля, че е важно политически да се знае, че ако ние не бяхме приключили преговорите по тази преговорна позиция, нямаше да има никаква надежда за партньорска проверка. Тоест по силов начин не може да бъде променен нито меморандумът, който е сключен за започването на преговорите в 1999 г., нито отношението на всички тези 15 страни, знаете, някои от които са категорично антиядрени.
  Освен всичко искам да Ви убедя, че датата 2007 г. е напълно твърда, доколкото нещо може да бъде напълно сигурно на този свят, зависи естествено от нашите усилия. Това е целева дата, по нейното произнасяне е отговорен Европейският съюз, а не комисарят Ферхойген. Изказването, което цитирате, не е официално и на няколко пъти той коригира своето изказване, за да няма никакво объркване. Междупрочем, той ще идва в България и ще имате възможност и лично да го питате. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, госпожо Кунева.
  Господин Мазнев, имате възможност да изразите отношението си към отговора.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС): Уважаема госпожо Кунева, по отношение на партньорската проверка наистина технологичните срокове за тази година са изпуснати и това е мнението на експерти от Агенцията по ядрено регулиране, което излезе в пресата. Проблемът е, както казах в началото на своя въпрос, че въпреки положителната оценка на Международната агенция по атомна енергетика, чиято мисия се проведе през м. юни миналата година, нашето сегашно правителство не успя да договори добри дати за 3 и 4 блок. Вие сравнявате с други страни. Да, както споменах, наистина Литва договори затварянето на Чернобилските блокове срещу една много добра сума. Освен това някои други държави наистина договориха затварянето на блокове срещу евентуално членство в Европейския съюз. Проблемът е, че нашето правителство не умее да договаря. Ние просто харизахме 3 и 4 блок ей така, бадява, въобще без никакви компенсации. Но аз тук дори искам да Ви оправдая, тъй като много добре си спомнят всички, че още на 20 януари миналата година премиерът Симеон пред Костас Симитис, министър-председателя на Гърция тогава, каза, че натам вървят нещата, 3 и 4 блок ще бъдат затворени през 2006 г. По този начин аз смятам, че точно той носи персоналната вина за затварянето на 3 и 4 блок и по този начин той наистина обезмисля вашите усилия – и на Вас, и на господин Ковачев, и на Соломон Паси по-нататък в преговорния процес аз знам какви усилия бяха полагани от работни групи, но предварителната оферта на Симеон да се затворят в 2006 г. 3 и 4 блокове доведе дотам, че обезмисли Вашите усилия. Все едно да играеш карти и да си покажеш картите, а после да се чудиш защо те цакат. Ами ще те цакат, защото знаят какво си казал.
  Така че персонална вина за затварянето на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй” носи точно премиерът на България, който, пак повтарям, на 20 януари 2002 г. пред Костас Симитис декларира, че тези блокове ще бъдат затворени през 2006 г. и по този начин продаде българските национални интереси, продаде българската атомна енергетика. (Председателят Благовест Сендов дава звуков сигнал.)
  Благодаря Ви, господин председател, но имам още една минута по правилник. Говорил съм само две минути.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Имате две минути!
  СТЕФАН МАЗНЕВ: Вижте правилника, имам три минути.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Две минути, за да изразите отношението си към отговорите. Това е по ал. 3.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС, от място): Това не е актуален въпрос, а питане – тогава е три минути. Вижте правилника!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: При питане е.
  Добре, като седнете на моето място, ще го направите три минути.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС, от място): Постоянно се заяждате!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Не съм толкова стриктен. Нямате основание да възразявате. Прочетете ал. 3.
  (Неразбираеми реплики от място на господин Стефан Мазнев.)
  Прочетете ал. 3 на чл. 85, който се отнася за питане.
  Благодаря, госпожо Кунева.
  Преминаваме към питане от народните представители Росица Тоткова, Петър Жотев и Георги Стоилов относно изискванията за упражняване на туроператорска и туристическа дейност към заместник министър-председателя Николай Василев. Кой ще развие въпроса? Госпожа Тоткова, заповядайте.
  Господин Мазнев, елате тук и вземете правилника, защото в протокола е записано, че Ви лишавам от права.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС, от място): При изразяване на мнение е до три минути.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: С такова добро отношение към дясната опозиция съм!
  Заповядайте, госпожо Тоткова. Досега не съм мерил времето Ви.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! С Постановление 233 на Министерския съвет от 27 септември 2002 г. е приета Наредба за лицензиране на туроператорската и туристическата агентска дейност на основание Закона за туризма. Според нас, но най-важно че според упражняващите различна туроператорска дейност по смисъла на Закона за туризма тази наредба създава, цитирам: “Изкуствени и бюрократични препятствия и усложнения в дейността на лицензираните и законно работещите туроператори и турагенти и ги тласка в сивата икономика на туризма”.
  Повишаването на качеството и културата на обслужване на туристите е изключително важно, но то не трябва да се използва като фасада за поставяне на непосилни и най-вече незаконосъобразни изисквания към туроператорите и турагентите. Тези изисквания освен непосилни и незаконосъобразни водят до задушаване на средния и дребен бизнес в тази област и могат да бъдат разчетени, господин министър, като умишлени и в интерес на големите туроператори.
  Във връзка с това, уважаеми господин министър, искам да Ви обърна внимание, че с наредбата Вие въвеждате изисквания за минимална численост на специализирания персонал. На туроператор – 5 действащи и работещи във фирмата, а когато упражнява и дейност като туристически агент – 6; на туристически агент – 2 души; на туристически агент, който извършва резервации и продажба на самолетни билети – 3 души, в т.ч. 2 за продажба на самолетни билети. Никъде в Закона за туризма законодателят не е поставил изискване за минимална численост на персонала, нито е предвидил такава възможност като право на Министерския съвет или на министъра. Така Вие, уважаеми господин министър, си присвоявате права, които Народното събрание не Ви е дало. Няма да говоря за чл. 8 от Конституцията на Република България, защото това Ваше отношение към Конституцията за нас е ясно и Вие го изразихте много очевадно пред всички български граждани със Закона за приватизацията.
  Но Ви питам, поставяйки изисквания за численост на персонала в тези дейности, Вие какво правите? Стимулирате средния и дребен бизнес, намалявате нивото на безработицата или защитавате интересите на големите туроператори?
  С наредбата Вие поставяте изисквания за образование, езикова квалификация и трудов стаж към лицата, упражняващи функции по управление на туроператор или туристически агент. На какво основание, уважаеми господин министър, Вие правите това, ако собственикът на туроператора или туристическия агент лично осъществява управлението, а е назначил прокурист или управител за тази цел?
  Освен това, уважаеми господин министър, как стимулирате младите хора, които завършват образованието си с насоченост към туризма, за да започнат работа към туроператор или туристически агент? Давате ли си сметка, че поставяйки изисквания към тях да имат 2-годишен трудов стаж в областта на туризма, те практически не могат да го придобият, защото няма как да работят в тези фирми, които се занимават именно с дейност в областта на туризма. Вие изобщо им отнемате тази възможност и не знам дали си правите сметка и дали си правите извода, че по този начин всъщност поставяте едно дискриминационно изискване към тези хора.
  Най-накрая, уважаеми господин министър, с тази наредба без законът да Ви дава право, Вие отново сте надхвърлили своите права, защото нямате никакви основания да поставяте изисквания, освен за броя на работните места, защото Вие, от една страна, поставяте изискване за броя на работещите, след това поставяте изискване за броя на работните места, поставяте изискване за наличната техника – да има компютър, факс и телефон, но определяте дори и работното време на тези фирми, че дори и етажа, на който трябва да бъдат разположени техните офиси. Ако става дума за жилищна сграда - на първия или втория етаж. Но много великодушно, ако е офис-сграда, най-накрая се съгласявате, че можело и до третия етаж.
  Уважаеми господин министър, крайно време е да разберете, че в Република България законите се приемат от Народното събрание. Крайно време е да разберете, че грижите за малкия и дребен бизнес не са само думи, на които Вие сте особено щедър, а действия и създаване на условия. Крайно време е да разберете, че трябва да се вслушате в гласа на тези, за които “се грижите”. Поставям в кавички думата “грижите”, защото виждате как те оценяват тези грижи.
  С надеждата, че Ви помагаме да разберете тези прости истини, от името на членовете на Бургаската регионална туристическа камара Ви питаме: какви ангажименти поемате като министър на икономиката за промени в Наредбата за лицензиране на туроператорска и туристическа агентска дейност, за решаване на проблемите на туроператорите и туристическите агенции? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, госпожо Тоткова.
  Заповядайте, господин Василев.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател на Народното събрание.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Преди да започна да отговарям на въпроса на уважаемите народни представители, отправен към мен, бих искал да кажа две думи, тъй като преди малко се спомена името на министър-председателя, когото в момента аз имам честта да замествам. Явно по време на последния парламентарен контрол преди обсъждането на вота на недоверие през следващата седмица ние всички се опитваме да използваме времето за парламентарен контрол като подготовка за този вот. Но, уважаеми господин Мазнев, министър-председателят на Република България миналата година не е казвал по Българската телевизия… (Реплики от ПСОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Уважаеми господин министър, Вие също използвате времето за парламентарен контрол, за да защитавате правителството, което ще стане следващата седмица.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Така е.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да отговаряте на зададения въпрос в рамките на 10 минути.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря, но искам да завърша предишното си изречение.
  Министър-председателят не е казвал, че ще се затворят 3 и 4 реактор през 2006 г., тогава, когато го цитирате. Това го каза друг.
  РЕПЛИКИ ОТ ПСОДС: Това не е в темата на въпроса.


  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаема госпожо Тоткова, уважаеми господин Жотев и господин Станилов! Най-напред аз ви благодаря за вашия интерес към развитието на туристическия отрасъл, както и към специалната наредба, която е изключително важна за туроператорите. Бих искал да ви уверя, че със Закона за туризма, с наредбите и с цялостния стил на управление и регулиране на туризма не считам, че се създават изкуствени препятствия пред развитието на туризма в нашата страна. Това показват и самите резултати на туризма, които са силно положителни.
  ОБАЖДАТ СЕ ОТ ОДС: Това не е темата на въпроса.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: За последните две години се наблюдава постоянен ръст както на броя на туристите – с приблизително 10 на сто на година, така и на приходите от международния туризъм. През тази година ние очакваме те да надвишат 1,5 млрд. щатски долара.
  Наистина, когато обсъждахме Закона за туризма, както и наредбата, която вие цитирате, в тези дискусии активно участие взеха представителите на целия туристически бизнес и изискванията към упражняващите такъв вид дейност са изцяло съобразени с предложенията на туристическите сдружения. Аз лично имам честта и удоволствието постоянно и периодично да се срещам с всички представители на туристическите организации и лично да обсъждам с тях тези проблеми.
  Конкретно новият Закон за туризма, който беше приет от Народното събрание, въведе Директива на Европейския съюз 90314 за груповите и индивидуални туристически пътувания с обща цена. Ние въведохме изцяло нов раздел за туристическите пътувания с обща цена, който:
  1. съдържа норми относно правото на информация на потребителите на туристическите услуги;
  2. утвърждава правна уредба на Договора за организиране на туристическо пътуване с обща цена;
  3. въвежда задължителна застраховка срещу неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора; урежда лицензионните режими по нов начин – чрез изчерпателни, точни и систематизирани правила за издаване на лиценз за извършване на туристическите дейности, възможност за отказ на такива, прекратяване и отнемане на лиценза; въвежда високи критерии за лицензираните лица, гаранция за високо качество на предлаганата услуга, както и трамплин за конкурентоспособност на международния пазар.
  Нещо много важно, уважаема госпожо Тоткова. Новият закон премахва лицензирането за хотелиерите – семейните хотелиери и ресторантьори – условие многократно по-силно препятстващо развитието на туристическия бизнес по отменения вече Закон за туризма от 1998 г. В разговорите ми с всички туроператори и участници на туристическия пазар, ако имаше едно нещо, наследено от миналото, което най-много ги притесняваше, това беше точно лицензирането на семейни хотелиери и ресторантьори.
  През последните месеци са проведени множество срещи в туристическия бранш, включително с Българската асоциация на туристическите агенции – БАТА, Българската туристическа камара, Българската асоциация за алтернативен туризъм, с местните и регионални сдружения в бранша, включително във Варна и Бургас на туристическите борси “Панаир на туризма в свободното време” в гр. Варна през ноември м.г. и март т.г., на изложението “Ваканция 2003” в гр. София през февруари 2003 г., на организираната от БАТА Национална конференция по Закона за туризма и Наредбата за лицензиране на туроператорската и туристическата дейност през м. декември м.г. в София, на първото, второто и третото заседание на Националния съвет по туризъм, проведени неотдавна в Министерството на икономиката. На тези срещи имаше две основни предложения на браншовиците, представени на срещите:
  1. да отпадне изискването за минималната численост на персонала, упражняващ съответния вид дейност;
  2. да се направят редакционни промени на изискванията към лицата, управляващи туроператорската и туристическата агентска дейност.
  Уважаема госпожо Тоткова, предложенията са приети, така че има подобрение в наредбата, която вие цитирате.
  С моя Заповед № 97 от 3 април 2003 г. съм конституирал работна група, която да предложи съответните изменения и допълнения в Наредбата за лицензиране на туроператорската и туристическата агентска дейност. Групата приключи своята работа и проектът за изменение и допълнение на наредбата в момента продължава да се съгласува с всички министерства. Окончателният вариант на проекта на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на тази наредба ще бъде разгледан на следващите заседания на Министерския съвет.
  Това, което бих искал да ви уверя, е, че вследствие на вашия въпрос, за което аз съм ви благодарен, ще проведа още едно обсъждане на тази наредба и на конкретните текстове както със специалистите от Министерството на икономиката, така и с представителите на туристическия бранш. Ако е необходимо, ще бъдат направени допълнителни подобрения. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, господин заместник министър-председател.
  Господин Жотев, имате възможност да зададете до два допълнителни въпроса.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин министър! Трудно ми е да задам само два допълнителни въпроса, тъй като Вие избягахте от конкретните отговори на всички въпроси, които Ви поставихме. Говорихте ни, започвайки от премиера и какви неща смятате да получите като постъпления от туризма през тази година.
  Ние имаме конкретни въпроси към една наредба, която е едно недоносче. Господин министър, как така сте се срещали с представителите на бизнеса, след като писмото до нас е от Бургаската регионална туристическа камара? Вие не уважавате ли региона Бургас или слушате големите туроператори, които определено имат интерес в едно помещение да работят, примерно, пет човека?
  Питам допълнително, господин министър, макар че това е в основния ни въпрос и просто го повтарям: как познахте Вие с Вашия голям умствен капацитет, че трябва да бъдат пет човека? Че тези пет човека трябва да имат 10 години трудов стаж? Не бихте ли кандисали, господин министър, на 9 години, ако може? Дайте да се застъпим.
  Как разбрахте също така, че младите хора, след като завършат, не могат да работят? Какво да правят? Да ходят да мият чинии, да не работят като туроператори? Какъв е проблемът на един младеж, господин министър, като е завършил и е на “ти” с компютъра, от студентската скамейка да отиде да работи в едно такова бюро? Какъв е проблемът? Защо трябва някъде да го наема германец или турчин в някакъв курорт другаде и там да получи тези две години? Кой съчини, господин министър, това недомислие всъщност? Как Вие имате кураж да казвате, че очаквате постъпления от туризма? Тези постъпления са въпреки Вас, въпреки Вашата дейност, господин министър. Просто, защото бизнесът в туризма е набрал такава скорост, че нито един министър, дори Николай Василев с всичките си недомислия, не може да направи… Благодаря ви. (Оживление и смях в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, господин Жотев.
  Господин Василев, имате думата да отговорите на допълнителните въпроси.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Жотев! Всъщност аз, честно казано, не можах да разбера какво точно искате да ме попитате. Най-напред Вие разбира се ме прекъсвахте и репликирахте от залата веднага, когато започнах да давам добрите данни за туризма. Да, разбира се, българският туризъм е в разцвет и той продължава да се развива с положителни темпове, въпреки сложната международна конюнктура след 11 септември 2001 г., след бързо развилата се криза в Ирак и въпреки епидемиите в някои части на света.
  Напълно съм убеден, уважаеми господин Жотев, че ако имаше негативен ръст в туризма, вашият въпрос щеше да бъде основно защо е негативен и тогава нямаше да кажете, че въпреки доброто управление на туризма, грешката е, да речем, в международната конюнктура или грешката е в слабостта на българския туристически бизнес. А сега казвате, че всичко хубаво няма нищо общо с управлението на туризма.
  Уважаеми господин Жотев, ще Ви припомня последната върхова година на вашето управление вие каква ставка по ДДС заложихте за следващото правителство и какъв щеше да бъде ръстът в туристическия отрасъл, ако ние се бяхме съобразили с вашето споразумение с МВФ. Аз като министър на икономиката вече втора година не позволявам ДДС за туризма да бъде повече от 7 на сто, вие позволихте да бъде 20 на сто. (Реплики от ПСОДС.) Той беше нула и вие заложихте за следващото правителство 20 на сто. Затова ние три месеца след вас преговаряхме.
  След това Вие питате защо 10 човека, защо 5 човека, защо 2 години. Каква е Вашата контратеза, господин Жотев? Ако бяхме написали 9 години, Вие щяхте да питате защо не са 10 или 8? (Реплики от ПСОДС.)
  Питате защо трябва да е на първия или на втория етаж. Защото, уважаеми дами и господа, основната цел на развитието на туризма в България е повишаване на качеството на туризма, защита на клиента и подобряване на имиджа на България като една модерна и цивилизована туристическа дестинация. Нашите експерти в бранша, съгласувано със специалистите от туристическия отрасъл смятат, че е по-добре леко и постепенно да се вдигне летвата за някои туристически дейности именно с цел защита на клиента и повишаване имиджа на България. Случвало ли Ви се някога на вас да бъдете обслужени лошо от туристическа агенция? Съгласен ли сте в кв. “Младост” на 11-я етаж да бъде офисът на съответната туристическа агенция? Всичко това са стъпки, които правят България постепенно по-модерна и по-цивилизована.

  Ние считаме, че тези промени са правилни и отново се ангажирам пред вас, че те ще бъдат обсъдени още веднъж наистина, за пореден път, преди да бъдат внесени в Министерския съвет. Благодаря за вашето внимание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин Василев.
  Госпожо Тоткова, имате две минути за да изразите отношението си към отговорите.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместващ министър-председателя на Република България Симеон Втори!
  Аз тъкмо си мислех, че най-после ще ми се отдаде възможността да Ви кажа, макар и не съвсем удовлетворена, но все пак да изкажа това, че нашият въпрос Ви е накарал да се замислите по това, че Вие сте нарушили закона, защото Вие нарушавате Закона за туризма. Законът за туризма не Ви дава право да приемате тези количествени характеристики. В него никъде не е записано, че има такива изисквания и че Вие имате право да поставяте такива изисквания. И аз тъкмо си мислех, че Вие осъзнавате в края на краищата какво сте извършили и Вие с това, което казахте, ми отнехте тази възможност, за което аз много съжалявам. Защото в този водопад от думи, с който непрекъснато заливате народните представители, може да се удави и най-добрият плувец!
  Трябва да знаете, че има нужда от реални условия. Дали е на 11-я етаж, това е мой проблем като потребител и аз ще избера дали да отида на 11-я етаж или на 38-я етаж. Аз не знам просто как Вие си представяте всичките тези неща, но нашият въпрос беше зададен на 14 март т.г. Вие имахте безкрайно много ангажименти – неотложни международни ангажименти. Може би някои от тях са били свързани и с туризма, но Вие, уважаеми господин заместващ министър-председателя трябва да знаете, че именно от името на тези браншовици – Бургаската туристическа регионална камара, още през м. януари т.г. е изпратена декларация до президента на Република България, министър-председателя на Република България, председателя на Народното събрание на Република България, министъра на външните работи, министъра на икономиката, изпратено е до председателите на парламентарните групи и парламентарните сили, представени в Народното събрание, и Вие трябваше досега да сте решили този въпрос, защото туристическият сезон започна.
  Имаше много притеснения за това как международната конюнктура и както Вие казвате – грешки в международната конюнктура, ще ни окажат влияние. Най-голямата заплаха – по-голяма, отколкото е острият респираторен синдром, по-голяма, отколкото са всички конфликти, където и да било, сте Вие с това, че не искате да видите проблема! Вие просто не искате да го видите!
  За съжаление аз трябва да констатирам това. Това е заплахата. Това е заплахата за българския дребен и среден бизнес – Вашите решения, които вземате и с които Вие им поставяте непреодолими пречки! Вие ги поставяте тези непреодолими пречки и ги обричате на това да нямат възможност да извършват своята дейност и по този начин да има конкуренция. За мен, за съжаление, остава убеждението, че това го правите, за да защитавате интересите, което неведнъж е ставало в Народното събрание, точно от Вас – на големи туроператорски фирми. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, госпожо Тоткова.
  С това завършихме с питането.
  Преминаваме към актуален въпрос от народния представител Петър Димитров относно финализирането на сделката за продажбата на БТК.
  Заповядайте, господин Димитров.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Господин председател, господин Василев! Аз честно казано се колебая дали да задавам актуалния си въпрос, тъй като той по-скоро е неактуален въпрос. Зададен е на 25 март т.г. Според Конституцията и правилникът господин Василев трябваше да ми отговори на 28 март т.г. Ще ми отговаря два месеца след това. Вие сами разбирате, че иракската война продължи два пъти по-малко, отколкото времето, през което господин Василев трябваше да ми отговори.
  Освен това миналата седмица той беше в България. Да кажем, ако през други периоди е бил някъде другаде, той повтори варианта със Сталин – след нахлуването на хитлеристка Германия се скри, но от това нахлуването на изчезна. Значи, затова, че Ви нямаше през това време провалът с БТК стана до голяма степен катастрофа и вместо да го управлявате, Вие действително се скрихте.
  Все пак аз не мисля, че въпросът ми е неактуален. Въпросът ми е какво ще стане с печалбата на БТК за 2002 г. след приватизацията и колко са собствените инвестиции, които така нареченият инвеститор, ще направи?
  Разбира се, бихте могли да се усмихнете и да кажете: господин Димитров, минала работа, за тези два месеца тук и сделката се спря. Но, това просто не е така!
  Сделката сега е в съда и купувачът отново е “Вива” и ако съдът реши в полза на “Вива”, Вие разбирате, че съдът ще потвърди договора за приватизация, който е подписан от Агенцията, и тогава печалбата и дивидентът за 2002 г. от държавния бюджет ще трябва да се върне и отново да влезе в БТК или да влезе във “Вива” и въпросът за трите години и за това как “Вива” няма да инвестира нито цент, си остава.
  Така че аз, господин министър, не мисля, че за тези два месеца се деактуализира въпросът. Появи се нова актуалност и искам да отговорите на тази актуалност: какво ще стане, ако “Вива” спечели делото, което сега се води? Какво ще стане с печалбата, и с инвестициите, и с договора?
  И за да Ви напомня малко какво сте казали – на първата си пресконференция като вицепремиер Вие сте казали, че приватизацията трябваше отдавна да е завършила. “Ние имаме политическата воля да я приключим незабавно!” – значи, ако това е незабавно – след 2 години, не знам кое е бавното?!
  И какво казвате в момента? Вие казвате на 21 февруари: “изпълнителната власт е свършила своята работа, но причините за неосъществяването засега на това раздържавяване са някъде другаде”. Къде, господин Василев?
  Казвате: “Ние сме жертва на една много мощна, безпрецедентна и добре организирана кампания от тъмни сили, включително и политически, с цел да се провали нашата дейност!”. Кои са тези тъмни сили, господин Василев? Може би искате опозицията да Ви ръкопляска вместо да Ви критикува? Как виждате управлението – в политически комфорт ли? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Василев, за да отговорите на питането.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател на Народното събрание.
  Уважаеми господин Димитров, най-напред ще кажа, че аз категорично не съм съгласен, че съм се криел или нарочно не съм бил на парламентарен контрол. Почти всички петъци през тези месеци съм бил в София, но до мен просто не стига редът. Ето, виждате, че аз за днес имам 7 въпроса за парламентарен контрол, за които, за съжаление, просто не може да стигне времето. Така че парламентарният контрол в България просто тече бавно и въпросите са много повече от времето, вследствие на натрупването. Така че да не останат нашите слушатели и зрители с впечатление, че аз нарочно не съм отговарял на Вашия въпрос.
  Напротив, дори много по-добре щеше да бъде преди два месеца да обсъдим тази тема, но между другото, за четвърти път, уважаеми господин председател, аз получават актуален въпрос на тема “БТК”. Продължавам да започвам своите отговори с въпроса: защо някой разпределя тези отговори за мен? Защо аз трябва да отговарям за дивидента на едно търговско дружество, чийто принципал е просто един друг министър? Означава ли това, че следващият път като има дивидент на Националната електрическа компания, на “Автомагистрали” ЕАД или, например, на някое друго дружество, пак ще питате за това министъра на икономиката?
  Аз считам, че този въпрос не трябва да бъде отправен към мен. Но така или иначе, щом съм на трибуната на Народното събрание, аз ще Ви отговоря.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСОДС, от място): Но Вие сте вицепремиер! Отговорете в качеството на такъв.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Разбира се, вицепремиерът не отговаря за всичките министри в това правителство. Този въпрос трябва да бъде към друг министър.
  Уважаеми господин Димитров, по отношение на дивидента Вие знаете какъв е верният отговор. Той се разпределя по решение на общото събрание на съответното дружество, която роля играе принципалът, тоест министърът на транспорта и съобщенията. Когато той прецени и както той прецени, следвайки определени правила в държавата, той ще може да разпредели този дивидент. Така или иначе, това не може да бъде извадено в контекста на евентуалната приватизационна сделка независимо от това какво съдебно решение ще има и независимо от това кой е купувачът и кога ще бъде сключена.
  По-интересен считам въпроса Ви за това какъв е размерът на собствените средства на “Вива Венчърс”, които холдингът ще инвестира в БТК. Не зная точно защо задавате въпроса за така наречените “собствени средства” и какво разбирате под това.
  В конкурсната документация при процедурата за БТК има три критерия – първият от тях е продажбата цена с най-голям дял в точките, по които се извършваше класирането, вторият критерий това бяха извършените инвестиции и третият критерий това бяха запазените работни места.
  По отношение на изчислението на инвестициите има много ясна методика, разработена от Надзорния съвет на Агенцията по приватизация, която е останала отпреди няколко години, тоест ние използваме същия не лош модел, който ние наследихме. И тази методика казва две неща: че за инвестиции се признава или увеличението на акционерния капитал на дружеството, тоест ако прецени кандидат-купувачът да увеличи капитала и да налее свежи средства в дружеството и да ги използва за каквото е необходимо, например, за оборотни средства, това се счита за инвестиции.

  Вторият вариант е, ако бъдат реализирани инвестиции в дълготрайни материални активи на дружеството.
  Според информацията, с която разполагам, офертите на “Вива Венчърс” и на “Коч холдинг тюрк телеком” са включвали 450 млн. евро минимални инвестиции, от които 50 млн. лева за незабавно увеличение на капитала към деня на приключване на сделката и останалите 400 милиона - минимални инвестиции за следващите няколко години. Друг е въпросът, че на практика огромните нужди от модернизация, цифровизация и допълнителни инвестиции в БТК предполагат и реализацията на много по-мащабни инвестиции от минималните обещания.
  В неформален план, разполагам с информация и от медиите, споделена от самите инвеститори, че “Вива Венчърс” предвижда инвестиции до 700 млн. евро, а “Коч холдинг тюрк телеком” – от порядъка на 600 млн. евро. Това са значителни суми и надявам се това да отговаря на Вашия въпрос. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви, господин Василев.
  Господин Димитров, имате думата да изразите отношението си към отговора.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Ясно и кратко: дивидентът е договорен да остане в БТК от Агенцията за приватизация, а не от Министерството на транспорта. Отговорността персонално е на хората, които Вие ръководите и Вие носите тази отговорност. Продължавате да повтаряте, че някой щял да инвестира. Този някой, който ще инвестира, са клиентите на БТК и се поема ангажиментът БТК да инвестира в БТК. Няма ангажимент на “Вива Венчърс”, макар че в стратегията изрично се казва, че БТК не може да генерира собствен ресурс, затова трябва да се привлече ресурсът на мощен инвеститор. Нула цента, нула стотинки, нула каквото искате, са собствените инвестиции на “Вива Венчърс”. Всичко е за сметка на потребителя на БТК.
  Господин министър, аз напомням собствените Ви думи. Искам да отговорите. Вие казвате: “Кой ще понесе политическата отговорност, ако след целия този хаос инвеститорите резонно си заминат от страната и не дойдат други, а тези компании рухнат в наши ръце и цената им продължава да пада в бъдещето. Тогава кой ще е виновен?” Аз се питам “Кой е виновен за това, че сделките не станаха?”.
  Това, което се случи през последните дни, ме тревожи особено по една проста причина. Отново ми прилича на огромна далавера. Формално излизаше, че сделката се прекъсва, за да водим преговори с американците от “Коч”, само че вместо да водим преговори с американците от “Коч”, ние ще водим съдебни дела с “Вива Венчърс”. И сега съдът ще раздаде екстрите. Съдът трябва да даде тези 200 млн. лв. печалба от дивидента. Съдът трябва да натика в ръцете на “Вива Венчърс” всички тези неща, които замирисаха на съд, замирисаха на затвор.
  Мисля, че с това, което се случи, беше измамено обществото, бяха измамени политическите ви партньори, това беше поредната брокерска игра. Много съжалявам, господин Василев, България не е борса. Не я разигравайте по този начин! Ние нямаме друга възможност, нямаме друга родина, нямаме Лондонското сити, нямаме квартири на други места. Това е единствената ни родина. Отнасяйте се към нея и като към своя родина и престанете с това разграбване, което се прави в момента. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Желаете ли реплика, господин Василев? Заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Димитров! Аз всъщност предлагам сега с Вас да не изпадаме в много дълбока дискусия, защото в думите, които Вие казахте, основно се съдържа популизъм. Аз не бих искал да изпадна в същата ситуация. Сделката още не е приключила. Процедурата не е приключила. Предлагам когато това се случи, с Вас да обсъдим по същество кой, как, на каква цена, с какви инвестиции и какви ангажименти купува или не купува БТК. Към този момент нещо повече от това с Вас не бихме могли да измислим. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин Василев.
  Има още 4 мин. Има да се прочетат съобщения. За да продължим заседанието на Народното събрание, трябва Народното събрание да гласува. Ако се ангажирате да осигурите кворум, ще проведа гласуването.
  Има думата за процедурно предложение господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми дами и господа, става въпрос за лихвоточките. Вчера правителството е приело законопроект, с който орязва реално вложителите с дългогодишни влогове. Този въпрос съм го задал на 9 април.
  Константна практика в работата на Народното събрание е била питанията и актуалните въпроси, започнали в редовното време, макар и да просрочат с няколко минути, да се довършат. Мисля, че интересът на над 300 хил. души е много по-голям отколкото 5 или 10 мин. на полупразната зала. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря. Приемам забележката.


  Съобщения:
  Временната комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България ще проведе заседание на 27 май 2003 г. от 13,30 ч. в сградата на пл. “Народно събрание” № 2, зала “Запад”. Временната комисия ще проведе заседанието при съответен дневен ред.
  Комисията по земеделието и горите ще проведе заседание на 28 май 2003 г., сряда, от 16,30 ч. в зала № 130 в сградата на пл. “Княз Ал. Батенберг”.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 13,58 ч.)

  Председател:
  Огнян Герджиков

  Заместник-председател:
  Благовест Сендов

  Секретари:
  Силвия Нейчева

  Веселин Черкезов


  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ