Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТИН И ТРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 1 декември 2004 г.
Открито в 9,00 ч.

01/12/2004
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Камелия Касабова и Любен Корнезов
  Секретари: Гадар Хачикян и Весела Лечева

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Уважаеми народни представители, откривам пленарния ден. Като първо число на месеца програмата се конструира, като на първо място са предложенията по ал. 7 на чл. 40 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. По ротационния принцип те са, както следва:
  - от Парламентарната група на Народен съюз: доклад на Временната анкетна комисия за проверка на Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница;
  - от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори: предложение за второ четене на Законопроекта за генномодифицираните организми;
  - от Парламентарната група на Коалиция за България: първо четене на Законопроекта за временна забрана за разпореждане с недвижимите имоти и движими вещи, одържавени със Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе;
  - от Парламентарната група на Обединените демократични сили: първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет;
  - от Парламентарната група на Движението за права и свободи няма постъпило предложение;
  - от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили: първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване;
  - от Парламентарната група на Новото време: второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за допитване до народа.
  Всичко това не подлежи на гласуване, то си влиза по право.
  Оттук насетне следват предложенията по ал. 3 и те са, както следва:
  1. Първо четене на няколко законопроекта за научните степени и научните звания.
  2. Второ четене на Законопроекта за медиацията.
  3. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
  4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за администрацията.
  5. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи.
  6. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност.
  7. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост.
  8. Второ чете на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка.
  9. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
  10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване.
  11. Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през 2003 г.
  12. Второ четене на Законопроекта за политическите партии.
  13. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 181 на Международната организация на труда относно частните бюра по труда.
  14. Законопроект за ратифициране на Международната конвенция по спасяване.
  15. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Споразумението между правителството на Република България и Програмата за развитие на Обединените нации.
  16. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на България в многогодишния план за действие на Общността за създаване на условия за безопасно ползване на Интернет и на нови on-line технологии чрез борба с незаконното и вредно съдържание.
  17. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г.
  18. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси.
  19. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн.
  20. Първо четене на Законопроекта за защита на потребителите.
  21. Първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения.
  22. Второ четене на Законопроекта за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия.
  23. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния дарителски фонд “13 века България”.
  24. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание и върнат с указ на президента.
  25. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване.
  26. Парламентарен контрол.
  Така изглежда програмата вероятно до края на мандата на Тридесет и деветото Народно събрание.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, моля ви, гласувайте този проект за програма.
  Гласували 163 народни представители: за 151, против 2, въздържали се 10.
  Приема се.
  И понеже тази програма изглежда твърде скромна, има още предложения и те са, както следва:
  - От народния представител Моньо Христов, който предлага проекторешение за освобождаване на членове от Комисията за разкриване на документи за установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност. То е в комисията и подлежи на разглеждане, не са изтекли сроковете, доколкото съм наясно. Затова не го подлагам на гласуване.
  - От народния представител Пламен Кенаров - проекторешение за освобождаване на Атанас Щерев от поста председател на Комисията по здравеопазване.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, подлагам на гласуване това предложение.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 196 народни представители: за 85, против 92, въздържали се 19.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение е на народния представител Йордан Нихризов, който предлага като точка в дневния ред да се включи Законопроектът за Инспекцията по труда с вносител Росица Тоткова. Това предложение беше мотивирано многократно.
  Моля, уважаеми народни представители, гласувайте това предложение.
  Гласували 188 народни представители: за 60, против 83, въздържали се 45.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение е също на народния представител Йордан Нихризов, който предлага да се включи като точка в дневния ред Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защитените територии.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ОДС, от място): Може ли да обоснова предложението?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: А, да, разбира се, заповядайте. Можете да го направите.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, предложението за изменение и допълнение на Закона за защитените територии се отнася за облекчаване на процедурата по обявяване на защитените територии. В момента периодът за обявяване на една защитена територия обхваща няколко години, като най-дълъг е престоят в администрацията. От момента, в който научнообоснованият доклад, най-често на Българската академия на науките, постъпва в министерството, периодът за вземане на решение е най-малко една година. В резултат на тази изключително тромава процедура в последните години на пръсти се броят случаите, в които ние увеличаваме площите на защитените територии в България.
  Известно ви е, че природата на България е уникална, че тя, за разлика от много от европейските страни, е запазена в своя, фигуративно казано, див вид и ние имаме интерес да защитим тази природа. Не само че не се защитава природата, не се увеличава делът на защитените територии, нещо повече, навлиза се с активно строителство в територии, които имат изключителна ценност за природното богатство.
  По тази причина ние предлагаме срокът за вземане на решение от администрацията значително да се съкрати.
  Освен това предлагаме да се увеличи относителната тежест на мнението на учените от Българската академия на науките, тъй като в крайна сметка това е най-важният момент в подготовката на решение за обявяване на защитена територия.

  По този начин освобождаваме в известна степен администрацията от изкушенията да се поддава на натиск на заинтересовани хора да строят в защитени територии или в терени, или територии, които представляват изключителна ценност за природното богатство на България.
  Законопроектът цели само повишаването на защитата на природата в България. Той отговаря на поети ангажименти към Европейския съюз. Не зная дали всички сте уведомени, но ние сме поели ангажимент за един кратък период за не повече от десет години да увеличим с 10% защитените територии в България, които в момента са само 5%. Ако работим с този темп и така увеличаваме защитените територии, мисля, че и за 50 години няма да изпълним тези задължения.
  Затова, ръководейки се от любовта си към природата, която вярвам, че всички притежавате, се надявам, че всички ще подкрепите този законопроект. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Манева.
  Искам да обърна внимание, че този законопроект е постъпил на 29 септември. На следващия ден – 30 септември, е разпореден на Комисията по околната среда и водите. Още няма становище, но е изтекъл двумесечният срок. Затова е коректно да подложа на гласуване направеното предложение по ал. 3 за включването му в дневния ред.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 185 народни представители: за 91, против 40, въздържали се 54.
  Госпожо Манева, имате възможност да поискате прегласуване, тъй като малко не достигна, за да бъде подкрепено Вашето предложение. Заповядайте.
  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ОДС): Уважаеми колеги, аз се надявам, че разбрахте каква е причината да предложим този законопроект. Наистина, ако имате поне малко положително отношение към проблемите, свързани със защитата на околната среда, няма причина да не подкрепите този законопроект. Смело можете да гласувате “за”.
  Ако някой има апетити да навлезе в защитена територия и има достатъчно контакти с Министерство на околната среда, той ще може да го постигне въпреки този закон. Така че ако някой се тревожи за навлизането в Централния рилски резерват или друга територия, бъдете спокойни, това може да се случи въпреки този законопроект. Но той ще реши общите проблеми и ще даде тласък за защитата на природата. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Манева.
  Уважаеми народни представители, моля, гласувайте отново направеното предложение от госпожа Евдокия Манева.
  Гласували 203 народни представители: за 112, против 44, въздържали се 47.
  Предложението се приема, законопроектът се включва в дневния ред.
  Следващото предложение е от народния представител Христо Кирчев, който предлага в програмата на Народното събрание за тази седмица да се включат законопроекти за браншовите организации. Вносители са Валери Димитров и Никола Джипов Николов.
  Уважаеми народни представители, моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 184 народни представители: за 67, против 65, въздържали се 52.
  Това предложение не се приема.
  Следващото предложение е от народния представител Валентин Василев, който предлага като точка в дневния ред да се включи Законопроектът за равните възможности на жените и мъжете. Вносители са Надежда Михайлова и група народни представители.
  Моля, уважаеми народни представители, гласувайте това предложение.
  Гласували 181 народни представители: за 56, против 70, въздържали се 55.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение е с вносител Любен Корнезов. Той предлага в дневния ред да бъде включен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти. Вносителите на този законопроект са Любен Корнезов и Михаил Миков.
  Господин Корнезов, заповядайте.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю.
  Уважаеми колеги, многократно съм правил предложения този законопроект да влезе в дневния ред на парламента. Той е по-известен в обществото като “Закона за запетайката”.
  Всички сме съгласни, че това е един несправедлив закон, чрез който всъщност държавата ограбва своите граждани. Тази държава е продала на гражданите определено жилище, получила е цената на жилището, гражданите са заплатили тази цена и сега с този несправедлив закон в края на краищата държавата изгонва тези граждани, на които е продала това жилище. Каква по-голяма несправедливост от това? Парламентът е този, който трябва да разреши този проблем, няма кой друг орган.
  Чухме, че тази година има 1 милиард излишъци в бюджета, а за разрешаването на проблема не са необходими повече от 1 млн., максимум 2 млн. и то пари, които гражданите са дали на държавата.
  Затова ви моля, уважаеми дами и господа, поне да дадем един сигнал на тези онеправдани граждани – да включим законопроекта в тазседмичната програма. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Корнезов.
  Уважаеми народни представители, моля, гласувайте предложението на народния представител Любен Корнезов за включване на тази точка в дневния ред.
  Гласували 194 народни представители: за 55, против 88, въздържали се 51.
  Предложението не се приема.
  Следващото предложение е от народния представител Димитър Дойчинов, който предлага като точка в дневния ред да бъде включен проект за решение за създаване на Временна анкетна парламентарна комисия, която да извърши проверка на дейността на министри, областни управители, кметове и други държавни служители по удовлетворяването на реституционните претенции на Симеон Сакскубургготски.
  Господин Дойчинов, заповядайте, много пъти сте го мотивирали, може би сега имате нещо различно, с което да го мотивирате.
  ДИМИТЪР ДОЙЧИНОВ (КБ): Уважаеми господин председателю, тъй като това е любима тема на българския народ, необходимо е и писмено да я мотивираме – защо е необходимо да влезе в дневния ред проекторешението за създаване на Временна анкетна парламентарна комисия, която да извърши проверка на дейността на министри, областни управители, кметове и други държавни служители относно удовлетворяването на реституционните претенции на Симеон Сакскобургготски.
  Мотивите можем да визираме по следните измерения.
  Първо, от гледна точка на приетия на първо четене проектозакон за бюджета за 2005 г., поведението на министър-председателя и на министрите беше изумително съчетание от наглост и недобронамереност и нито капка извинение за закъсненията, нито капка извинение за отсъствието от дискусията.
  Второ, независимо от сладникавия бюджет, с който според вулгарните апологети всеки може да се разболее от диабет, кой от вас може да се ангажира къде в приходната част на бюджета се виждат приходите от царските имоти и какъв е техният размер? За колко милиона лева платени или по-скоро за колко милиона лева неплатени данъци става дума?

  Трето, разходната част на Бюджет 2005 г. ощетява и осакатява цели социални сфери и дейности. Поради липса на ясна стратегия не са разкрити сериозни резерви и в приходната политика на бюджета не само от царските имоти.
  Четвърто, политиката на министър-председателя е политика на взаимно предоверяване, а всяка политика на предоверяване в своята дълбока същност води до взаимно опрощаване на пропуски, грешки и провали. Получава се порочен кръг. Министър-председателят се прави, че не вижда тежките нарушения на законите от министри, областни управители, кметове и други държавни служители, защото са в негова полза.
  Пето, онзи ден тук, от тази трибуна, една управляваща дама започна да се изживява като зъболекарка на опозицията. Но по темата за царските имоти цялото управляващо мнозинство може само да фъфли безсмислено.
  Шесто, разрешете ми да се позова на един пример, даден от Клод Адриан Хелвеций преди около 300 години в книгата му “За ума”: “Ако успехът от бдителността и честността на тези, които вие назначихте, внимавайте да не бъдете принудени относно избора на своите подчинени. Впрочем, помислете, че ще бъдете заобиколени от мошеници, че трябва сигурно око, за да бъдат открити, и че най-важната, но в същото време най-трудната наука за един министър-председател е науката за избора.”
  Дами и господа, нека се вслушаме в гласа на Хелвеций, нека днес направим далновиден избор. В противен случай с този проблем утре ще се занимават и прокуратурата, и идващото 40-то Народно събрание. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дойчинов.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението на господин Дойчинов за тази точка в дневния ред.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 206 народни представители: за 96, против 106, въздържали се 4.
  Не се приема.
  Заповядайте за процедура, господин Маринчев.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, преди малко по предложение на госпожа Манева в програмата за тази седмица влезе Законът за защитените територии. Второто гласуване показа доста сериозно мнозинство на хората, които желаят този закон да се разгледа в пленарната зала. И тъй като той е съвсем малък, само от три текста, си позволявам да направя процедурно предложение той да бъде т. 2 в нашата програма за седмицата. Първа точка е Законът за научните степени и звания. Той е доста голям, ще предизвика сериозен дебат, предполагам, че ще отиде почти целия ден днес. И след него да приемем и този закон, който е само от три текста.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Става дума за т. 2 по ал. 3?
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ: Да, от седмичната програма. Тоест за утре.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване направеното предложение от господин Маринчев.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 102 народни представители: за 87, против 68, въздържали се 47.
  Предложението за т. 2 не се приема.
  Постъпили законопроекти и проекторешения:
  Законопроект за националната стандартизация. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическа политика. Разпределена е и на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по правни въпроси, Комисията по европейска интеграция.
  Проект за декларация на 39-то Народно събрание с вносител Станимир Илчев. Доколкото си спомням отдавна го приехме.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина. Вносител – Стойчо Кацаров и група народни представители. Водеща е комисията по здравеопазването.
  Проект за решение за приемане на концепцията за участие на Република България с военни контингенти в операции зад граница. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията. Вносители – Васил Маринчев, Теодора Константинова. Водеща е Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство.
  Законопроект за ратифициране на Протокола от 1996 г. към Конвенция на международната организация на труда относно търговското корабоплаване. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт и телекомуникация. Разпределен е още на Комисията по труда и социалната политика и на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета с вносители Елка Анастасова, Милена Михайлова и Николай Чуканов. Водеща е Комисията по образованието и науката. Разпределен е още и на Комисията по културата.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, има ли други предварителни въпроси? Не виждам.

  Преминаваме към първа точка:
  ДОКЛАД НА ВРЕМЕННАТА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕКСПОРТ НА КРЕДИТНА ЛИНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БАНКА АВСТРИЯ КРЕДИТАНЩАЛТ И ДОГОВОРА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ПОСТРОЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА НОВА ПЕДИАТРИЧНА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФИРМА “ВАМЕД ИНЖЕНЕРИНГ” ВИЕНА, АВСТРИЯ.
  Заповядайте за процедурен въпрос, господин Станилов.
  КРЪСТЬО СТАНИЛОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, точката, която предстои да разгледаме, е достатъчно значима. Става дума за републиканска болница. Медиите доста време са занимаваха с проблема. И, за да има максимална прозрачност и да не останат никакви съмнения около тази тема, нашето предложение е дебатите да бъдат предавани пряко по Българската национална телевизия и Българското национална радио.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРАДЖИКОВ: Дебатите или цялата точка?
  ГЕОРГИ СТАНИЛОВ: Цялата точка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Постъпило е процедурно предложение за пряко предаване на тази точка от дневния ред.
  Уважаеми народни представители, моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 186 народни представители: за 103, против 46, въздържали се 37.
  Предложението се приема.
  Моля камерите на Българската телевизия и микрофоните на Българското национално радио да бъдат включени за пряко предаване на тази точка.
  Моля господин Борислав Китов да представи доклада и проекторешението.
  Заповядайте, господин Китов.
  ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

  “ДОКЛАД
  на Временната анкетна комисия за проверка на Споразумението
  за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма “Вамед Инженеринг” Виена, Австрия”

  С решение от 21 юли 2004 г. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България създаде Временна анкетна комисия за проверка на Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма “Вамед Инженеринг” Виена, Австрия.
  За периода 21 юли 2004 г. – 10 ноември 2004 г. Временната анкетна комисия проведе 15 заседания и бяха взети съответните решения. В процеса на дейността на Временната анкетна комисия на основание чл. 80 от Конституцията на Република България, чл. 94, чл. 95 и чл. 97 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, бяха изискани материали, обяха поставени въпроси до Министерския съвет и до 9 министерства, ведомства, институции и търговски дружества: Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите, Комисията по бюджет и финанси, Столична голяма община, Медицински университет – гр. София, Военномедицинска академия – гр. София, Многопрофилна болница за активно лечение “Александровска, Специализирана болница за активно лечение по педиатрия – гр. София, Архитектурно дизайнерска агенция “А.Д.А”.
  Към министъра на здравеопазването господин Славчо Богоев бяха отправени писмени въпроси относно състоянието на детското здравеопазване в България, наличните ресурси в болничната педиатрична мрежа и процент на използваемостта им, възможността за довършването на недостроената сграда на Педиатричния институт на територията на Медицинския университет, гр. София, и наличието на съответните експертизи, кой е вносител на предложението за построяването на нова педиатрична болница, авторството на предоставения на народните представители от Комисията по здравеопазването Проект за изграждане на нова педиатрична болница, становището на Министерство на здравеопазването относно преместването на Инфекциозната болница във Военномедицинска академия, становището на Министерство на здравеопазването за възможността за съвместно ползване на пералня, кухня и други обслужващи звена от двете болници, кореспонденция между Министерство на здравеопазването и Министерство на финансите относно проекта, преписка от предварителните договори с Банка Австрия Кредитанщалт за искане на кредитната линия, евентуалното наличие на плащанията, свързани със сключените договори или дейност, осъществявана по тях, наличие или отсъствие на задание за Проекта за изграждане на нова педиатрична болница, количествено-стойностни сметки, технически спецификации, виза за проектирането и ситуацията върху кадастралната основа, наличието на правен анализ на Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма “Вамед Инженеринг” - Виена, Австрия, персонализиране на екипа, водил преговорите с “Вамед Инженеринг”, източника на средствата, с които ще бъдат платени наказателни лихви при евентуално забавяне на ратификацията на договора, както и защо и от кого е била заложена датата 30 юни 2004 г. за краен срок за влизане в сила на договора.
  Към министъра на финансите господин Милен Велчев бяха отправени писмени въпроси относно критериите за избор на Банка Австрия Кредитанщалт, екипа и документацията от предварителните преговори с Банка Австрия Кредитанщалт, както и молбата да предостави на комисията списък на всички проекти, кандидатстващи за финансиране с държавни заеми или държавна гаранция за 2004 г.
  Към Министерския съвет е била отправена молба за предоставяне на комисията на стенограмите от заседанията на Министерския съвет, на които е било взето решение за подписване на Споразумението за експертна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма “Вамед Инженеринг” – Виена, Австрия, решението за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница, както и решението за провеждането на преговорите и подписването на Допълнителното споразумение към Договора за проектиране, построяване и оборудване на новата педиатрична университетска болница между Република България и фирма “Вамед Инженеринг” – Виена, Австрия и, разбира се, Допълнителното споразумение към Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт, както и придружаващата ги документация.
  Комисията отправи писмена покана към ръководството на фирмата “Вамед Инженеринг” – Виена, Австрия, за среща във връзка с разискваните проблеми, на която получи отговор от административния директор на фирмата господин Волфганг Нолшер, който изрази съжалението си поради факта, че през посочения от комисията период - м. октомври - ръководният екип на “Вамед Инженеринг” е възпрепятстван да посети България заради други ангажименти, както и изрази готовността си да отговори писмено на всички зададени въпроси.
  На основание чл. 80 от Конституцията на Република България в заседанията на Временната анкетна комисия взеха участие и отговориха на поставените въпроси министърът на здравеопазването господин Славчо Богоев, министърът на финансите господин Милен Велчев, министърът на здравеопазването през периода юли 2001- юли 2003 г. доц. Божидар Финков, заместник-министърът на здравеопазването през периода септември 2001 – март 2003 г. доц. Петър Тенчев, ректорът на Медицинския университет, гр. София, проф. Владимир Овчаров, заместник-ректорът по икономическите въпроси на Медицинския университет, гр. София, господин Христо Аначков, националният консултант по педиатрия проф. Владимир Пилософ, директорът на Болницата по педиатрия доктор Николай Дренски, директорът на Националния център по детска онкохематология проф. Драган Бобев, директорът на Многопрофилна болница за активно лечение “Александровска” доктор Силви Кирилов, директорът на Болницата по инфекциозни и паразитни болести д-р Костадин Костов, ръководителят на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина доц. Майда Тихолова, ръководителят на Интензивно отделение към Болницата по педиатрия доц. Анадолийска, екипът на Архитектурно-дизейнерска агенция “А.Д.А.”.
  Работата на Временната анкетна комисия бе затруднена от председателя на Комисията по бюджет и финанси госпожа Нина Радева, която отказа да предостави на комисията стенограмите от заседанията на Комисията по бюджет и финанси, на които е било дискутирано Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма “Вамед Инженеринг” – Виена, Австрия, така също от министъра на финансите господин Милен Велчев, който не отговори на едно от изпратените му писма, мотивирайки го впоследствие с невъзможността то да бъде намерено в деловодството на Министерството на финансите, от заместник министър-председателя на Република България госпожа Лидия Шулева, която до края на срока на действието на Временната анкетна комисия не предостави протоколите от заседанията на Съвета за икономическа реформа, тогава носещ името “Съвет по структурната политика”, оглавяван от господин Николай Василев, на които са били обсъждани инвестиционните проекти, кандидатстващи за финансиране с държавни заеми, и проекти, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция за 2004 г., и от министъра на здравеопазването господин Славчо Богоев, който до края на срока на действието на Временната анкетна комисия не отговори на две от изпратените му писма.
  Временната анкетна комисия извърши проучване по:
  І. Предоставените документи:
  1. Договор за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма “Вамед Инженеринг” – Виена, Австрия, сключен на 19 март 2004 г.
  2. Проект на Министерство на здравеопазването от м. март 2003 г. за преструктуриране на Софийската болница за активно лечение по детски болести – изграждане на нова педиатрична университетска болница.
  3. Извлечение от Протокол № 7 от заседанието на Министерския съвет на 19 февруари 2004 г., съдържащо решение за одобряване на проекта за Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и проекта на Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма “Вамед Инженеринг” – Виена, Австрия, копие от документацията, с която проектът на решение е внесен в Министерския съвет и копие от стенографски запис по тази точка от заседанието.
  4. Копие от стенографски запис по т. 13 и т. 14 от заседанието на Министерския съвет на 29 април 2004 г., на което е било взето решение за одобряването на проекта на решението за предложение до Народното събрание за ратифициране на Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма “Вамед Инженеринг” – Виена, Австрия и проекта на решението за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумение за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт.
  5. Финансовата обосновка към проекта на решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратифициране на Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма “Вамед Инженеринг” – Виена, Австрия.
  6. Решение № 384 на Министерския съвет от 4 май 2004 г. за предложение до Народното събрание за ратифициране на Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма “Вамед Инженеринг” – Виена, Австрия и копие от документацията, с която проектът на решение е внесен в Министерския съвет, включително и становищата на министерствата, получени при съгласувателната процедура.
  7. Писмо № 02.01-75 от 4 май 2004 г. до председателя на Народното събрание, с което е изпратен одобреният с Решение № 384 на Министерския съвет от 4 май същата година Договор за проектиране, построяване и оборудване на новата педиатрична университетска болница.
  8. Законопроект за ратифициране на Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма “Вамед Инженеринг” – Виена, Австрия.
  9. Споразумение за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт, сключено на 10 март 2004 г.
  10. Решение № 385 на Министерския съвет от 4 май 2004 г. за одобряване на Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и приемане на предложение за ратификация на същото от Народното събрание.

  11. Писмо № 02.01-76/04.05.2004 г. до председателя на Народното събрание, с което е изпратено одобреното с Решение № 385 на Министерския съвет от 04.05.2004 г. Споразумение за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и австрийската банка.
  12. Проектозакон за ратифициране на Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт.
  13. Писмо на Министерство на финансите с изх. № 91-00-189/21.02.2003 г. до всичките министерства във връзка с бюджетната процедура за 2004 г.
  14. Писмо на Министерството на здравеопазването до Министерството на финансите с изх. № 04-20-75/31.03.2003 г., съдържащо предложенията на Министерството на здравеопазването за инвестиционни проекти, кандидатстващи за финансиране с държавни заеми и проекти, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция за 2004 г.
  15. Предложение за инвестиционни проекти - Нова педиатрична болница - София, Министерство на здравеопазването, от м. март 2003 г.
  16. Списъкът на предложените от всичките министерства инвестиционни проекти, кандидатстващи за финансиране с държавни заеми и проекти, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция за 2004 г.
  17. Доклад на министъра на финансите господин Милен Велчев относно приемането на решение на Министерския съвет за одобряване на списъка на проектите, които ще се финансират с държавни заеми и със заеми, по които се предвижда издаване на държавна гаранция за 2004 г., както и придружаващата го документация.
  18. Решение на Министерския съвет № 513 от 18 юли 2003 г. за одобряване на проект, който ще се финансира със заем, по който се предвижда издаване на държавна гаранция за 2004 г.
  19. Експертизата на проекта на Министерство на здравеопазването от м. март 2003 г. за “Преструктуриране на Болницата по детски болести ЕАД, София - Изграждане на нова педиатрична университетска болница” от м. април 2004 г., изготвена от Архитектурно дизайнерска агенция "АДА" ООД.
  20. Заповед № РД-17-271/02.04.2003 г. на министъра на здравеопазването за предприемане на действия по реализация на малка обществена поръчка чрез пряко договаряне (експертиза относно предложение на фирма "Вамед инженеринг" - Австрия), с Приложение № 1 към нея - Задание за изпълнение.
  21. Заповед № РД-17-278/07.04.2003 г. на министъра на здравеопазването за обявяване на изпълнител на обществена поръчка "АДА" ООД.
  22. Писма на Министерство на здравеопазването до Министерство на финансите с изх. № 04-20-86/05.04.2004 г., изх. № 04-20-86/20.04.2004 г. и изх. № 04-20-86/05.04.2004 г., съдържащи молби за актуализацията на бюджета на Министерството на здравеопазването с размера на съфинансирането от българска страна по Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница, между Република България и фирма "Вамед Инженеринг" - Виена, Австрия.
  23. Стратегия за преструктуриране на болничната помощ, приета с Решение № 762 на Министерския съвет от 19 ноември 2002 г.
  24. Извлечение от Протокол № 41 от заседанието на Министерския съвет на 28 октомври 2004 г., съдържащо решение за одобряването на проекта на Допълнително споразумение към Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и проекта на Допълнително споразумение към Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница.
  ІІ. ДРУГИ:
  1. Писмени отговори, получени от Министерския съвет, министерствата, ведомствата, институциите и търговските дружества на поставените от Временната анкетна комисия въпроси.
  2. Устни отговори на официалните лица, взели участие в заседанията на Временната анкетна комисия.
  3. Анализ на състоянието на детското здравеопазване в България, предоставен от Министерството на здравеопазването.
  4. Таблицата за броя на болничните педиатрични легла в София и процента на използваемостта им през 2002-2003 г., предоставена от Министерството на здравеопазването.
  5. Справка относно използваемостта на леглата в педиатричните звена на Александровската болница за 2003 г. и детските терапевтични отделения в структурата на Александровска болница.
  6. Справка относно броя и използваемостта на леглата в педиатричните звена в лечебните заведения - общинска собственост в гр. София.
  7. Писмо на началника на Военномедицинска Академия бригаден ген. доц. Стоян Тонев относно терена за изграждането на Болницата за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести "Проф. Иван Киров".
  8. Писмо на ректора на Медицинския университет проф. Владимир Овчаров относно недостроената сграда на Института по педиатрия.
  9. Становището на ръководителя на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина доц. Майда Тихолова относно преместването на Инфекциозната болница във Военномедицинска академия.
  10. Качествените показатели на болниците по детски болести - София.
  11. Идеен проект за построяване на Болница за активно лечение на инфекциозни, паразитни и тропически болести - София.
  12. Техническата експертиза на Бюрото за оценка на недвижимите имоти и индустриалната собственост "Дисконт".
  13. Решение на Народното събрание от 24.10.1996 г. за даване на съгласие за сключване от Министерския съвет на договор за заем с Фонда за социално развитие на Съвета на Европа (Обн., ДВ, бр. 93 от 1.11.1996 г.);
  14. Решение на Народното събрание от 13.06.1996 г. за даване съгласие за сключване от Министерския съвет на Договор за стоков кредит с фирмата "Сименс" (Обн., ДВ, бр. 52 от 18.06.1996 г.);
  15. Решение на Народното събрание от 30.07.1997 г. за даване на съгласие Министерският съвет да сключи кредитно Споразумение с АБ "СВЕНСК ЕКСПОРТКРЕДИТ" - Стокхолм, Швеция, надлежно гарантирано от Кралство Швеция, за заем в рамките на групата на 24-те промишлено развити държави за стабилизация на платежния баланс (Обн., ДВ, бр. 62 от 5.08.1997 г.);
  16. Решение на Народното събрание от 25.02.2004 г. за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на гаранционно споразумение между правителството на Република България и Японската банка за международно сътрудничество по Договор за заем за рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ "Марица-изток 2" - ЕАД, между Японската банка за международно сътрудничество и ТЕЦ "Марица-изток 2" - ЕАД (Обн., ДВ, бр. 19 от 9.03.2004 г.);
  17. Решение на Народното събрание от 18.09.2002 г. за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Рамково кредитно споразумение между Банката за развитие към Съвета на Европа и "Насърчителна банка" - АД, и Република България. (Обн., ДВ, бр. 90 от 24.09.2002 г.);
  18. Решение на Народното събрание от 16.01.1997 г. за даване на съгласие Министерският съвет да даде гаранция на оторизираната от правителството на САЩ Стоково-кредитна корпорация за извършване на банковите операции и посрещане на задълженията по експортната кредитна лния Джи Ес Ем - 102 за доставка на хлебна пшеница (Обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.1997 г.);
  19. Решение на Народното събрание от 31.07.1997 г. за даване на съгласие Министерският съвет да сключи договори за заеми с Европейската инвестиционна банка и с Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие (Обн., ДВ, бр. 62 от 5.08.1997 г.);
  І. Фактическа страна
  От представените документи се установява следната фактическа обстановка:
  Идеята за изграждането на нова педиатрична болница се е зародила през 2002 г., според тогавашния министър на здравеопазването доц. Божидар Финков и сегашния министър Славчо Богоев. От техните отговори става ясно, че идеята не е била предшествана от анализ на детското здравеопазване, наличните ресурси в болничната педиатрична помощ и нуждите й за в бъдеще.
  Според доц. Финков не е било вземано политическо решение по този въпрос. Обратното твърди Славчо Богоев, тогавашен заместник-министър.
  Според доц. Финков едни от многото инвеститори, които се появяват в този период са и "Вамед инженеринг", които предлагат да реализират проект за нова педиатрична болница. Не става ясно дали фирмата "Вамед инженеринг" идва самостоятелно и случайно в България, като идването й съвпада с идеята за изграждането на педиатричната болница, която тя предлага да изпълни, или събитията се развиват по някакъв друг сценарий.
  Пак според доц. Финков, след срещата с "Вамед инженеринг" Министерството на здравеопазването е поискало писмо за намерение от тяхна страна и идеен проект за това, което биха могли да направят. Такъв проект е представен и служи впоследствие за основа на проекта на Министерство на здравеопазването от м. март 2003 г. за ”Преструктуриране на Болницата за активно лечение по детски болести, ЕАД - София - Изграждане на нова педиатрична университетска болница”.
  "Вамед инженеринг" представят и макет на бъдещата болница, чиято промоция се провежда в края на 2002 г. в хотел "Хилтън" в присътствието на министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски, тогавашния министър на здравеопазването доц. Божидар Финков, министъра на финансите г-н Милен Велчев, министъра на транспорта г-н Пламен Петров, ресорните заместник-министри, директора на Болницата за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести д-р Костадин Костов и представители на австрийската страна. Според д-р Костов тогава се споменава за изграждането на две болници - на педиатричната болница и впоследствие на инфекциозната болница, като в проекта на "Вамед инженеринг" се споменава бегло, че строителството на новата инфекциозна болница също ще бъде извършено от "Вамед инженеринг".
  По това време според доц. Финков не е било обсъждано финансирането на проекта, нито са коментирани ценовите му параметри, освен устното становище на "Вамед инженеринг", че става въпрос за около 40 млн. евро. Според министрите Милен Велчев, Божидар Финков и Славчо Богоев "Вамед инженеринг" са тези, които препоръчват Банка Австрия Кредитанщалт за финансираща институция.
  При разглеждането на законопроектите за ратификацията на Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма "Вамед инженеринг" - Виена, Австрия, на Народното събрание е представен "Проект за преструктуриране на Болницата за активно лечение по детски болести ЕАД, София - Изграждане на нова педиатрична университетска болница". Съгласно записаното на титулната страница, този проект изхожда от Министерството на здравеопазването и е от март 2003 г.
  Самият проект е неподписан, поради което не може да се установи кой е неговият автор, дали действително проектът е от март 2003 г. и кой е възложил неговото изготвяне.
  Проектът е със следните параметри:
  Фаза 1. Строителство до ключ и оборудване на нова педиатрична университетска болница - София, разположена на територията на съществуващата Инфекциозна болница със следните основни данни: брой легла – 150, брой болнични отделения – 6, брой звена за амбулаторно обслужване – общо 17, сектор “Образна диагностика” – включващ общорадиологична апаратура и компютърен томограф, сектор “Обучение” - лекционна зала и помещения за семинари, площ на обекта – около 60 000 кв. м.
  Фаза 2. Строителство до ключ и оборудване на нова инфекциозна университетска болница - София, разположена наблизо.
  Услугите, предоставяни от лабораторията, аптеката, кухнята, пералнята и управлението на материалите ще бъдат използвани от двете болници.
  Проектът разглежда само фаза 1, като въобще не става въпрос за фаза 2.
  Бюджетът за проектиране за изграждане новата педиатрична университетска болница е както следва:
  1) проектиране и управление на проекта – 7 259 000 евро;
  2) строителни работи – 12 810 000 евро;
  3) механични и електроинсталации – 6 405 000 евро;
  4) медицинско оборудване и обзавеждане – 11 956 000 евро;
  5) болнична информационна система – 4 270 000 евро;
  общо – 42 700 000 евро.
  Изпълнител на проекта е “Вамед инженеринг” – Виена, Австрия. Финансиране на проекта: 85% от сумата се предоставят под формата на експортен кредит от Банка Австрия Кредитанщалт и 15% е съфинансирането от българска страна.
  Посоченият срок за изпълнение на фаза 1 е тридесет месеца, като в същото време е конкретизиран общо на 20 месеца: 6 месеца за проектиране; 8 месеца за строителни работи, механични и електрически системи; 6 месеца за медицинско оборудване, мебели, информационни системи и обучение.
  Предвидена е схема за вътрешен контрол на проекта, като в същото време липсва необходимият за това размер на финансови средства и източниците за тях.
  Несъразмерно голяма е предвидената сума за проектиране и управление на проекта. Тя е в размер на 7 259 000 евро. Отнесена към общата инвестиционна стойност, тя представлява около 17% от нея, а само към строителната стойност - близо 40%. За сравнение, цените на всички фази на инвестиционното проектиране по Наредба № 1 на Камарата на архитектите в България са в размер на 3.5 до 10% от строителната стойност на сградата, като за конкретния тип сгради тя е 5.5%. За управление на инвестиционния проект, надзор и инвеститорски контрол се полагат още приблизително около 2%, или общо 7 - 7.5%.
  При тези обстоятелства, разходите за проектиране е следвало да се предвидят в размер на 19 315 000 евро по 5.5% или 1 100 000 евро. За управление на проекта - 42 700 000 евро по 2% - към 860 хил. евро, или общият размер на разходите за проектиране и управление на проекта е следвало да възлезе на около 1 960 000 евро, а не предложените 7 259 000 евро.
  От така представения проект не става ясно как е определена крайната цена на проекта, тъй като той не съдържа никаква информация за обема на строителните работи, предвидените материали, оборудване и обзавеждане, както и параметрите на информационната система.
  От пояснителните документи става ясно, че шестте отделения, предвидени в новата болница, ще бъдат с терапевтична насоченост.
  Не е ясно как е определена структурата на новата болница при положение, че водещите педиатри в България - националният консултант по педиатрия проф. Пилософ, бившият национален консултант по педиатрия проф. Драган Бобев и други не са вземали участие в изготвянето на проекта, нито пък е било потърсено тяхното становище.
  Мнението на проф. Пилософ, изказано по време на заседанието на Временната анкетна комисия, е, че проектът не включва всички структури, необходими за една модерна детска болница, изградена по европейски модел, т.е. да е поливалентна, в която да са представени всички основни направления в педиатрията: детска хирургия, детска неврология, детска нефрология, онкохематология, урология и други.
  Обосновката на проекта като аргумент за изграждането на тази болница визира високата детска смъртност в България. Съгласявайки се напълно с необходимостта от предприемането на спешни мерки за подобряването на този показател, учудване буди липсата на отделения за детска хирургия, детска онкохематология и травматология, където смъртността е най-висока, като в същото време детската смъртност в съществуващата болница по педиатрия за 2003 г. е 0,6% при около 13% за България за 2004 г.
  ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): Тринадесет на хиляда.
  БОРИСЛАВ КИТОВ: Абсолютно правилно, на хиляда.
  Липсата на концепция за развитието на педиатрията в България не е позволило на Министерството на здравеопазването да изготви конкретно задание за структурата на педиатричната болница, като Министерството се е задоволило с устно задание за изготвяне на структурата на педиатричната болница със 150 легла и 6 терапевтични отделения, възложено на директора на Болницата по активно лечение по инфекциозни и паразитни болести д-р Костадин Костов.
  Според водещи специалисти-педиатри - проф. Бобев и доц. Анадолийска, съвместното ползване на обслужващите звена от двете болници е недопустимо от медицинска гледна точка.
  Съществува и експертиза на проекта от 11април 2004 г. От записаното в нея, същата е изготвена от фирма "А.Д.А" ООД. Експертизата, както стана ясно, е възложена на "А.Д.А" ООД от Министерството на здравеопазването въз основа на заповед на министъра на здравеопазването № РД-17-278 и е със следното задание за изпълнение: Анализ и оценка на градоустройствената среда; становище дали предоставеното проектно решение изпълнява условията на чл. 15, ал. 2 от Наредба № 4 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството; анализ и оценка на функционалните елементи и връзките между тях съгласно действащите в Република България "Норми за проектиране на болнични заведения", както и санитарните и противопожарните изисквания; и последно - оценка на използваните строителни технологии, предвидените за влагане строителни материали и изделия.
  От съдържанието на тази експертиза е видно, че експертите са рецензирали проект, изготвен и предложен от "Вамед инженеринг", съдържащ конкретен архитектурен проект с разпределения на всички етажи, фасада - разрез, ситуация върху кадастрална основа, обемна визуализация, перспективни изгледни на предлаганата сграда, както и предварителни технически спесификации по архитектурно-строителна част, по част ОВК, по част ВиК и по част Електроинсталации.
  От експертизата е видно, че проектът е типов и не отговаря в представения вид на изискванията на българското законодателство - стр. З и 4, сградата е лошо ситуирана, функционалното решение е неясно, структурирането на болницата ще създаде затруднения при функционирането на отделните й звена - стр. 9, а в обемно архитектурно отношение се създава впечатление за прилагането на една позната за болничните сгради схема, без да е съобразена с прилежащата територия.
  Според архитектурния проект с разпределения на всички етажи, разгърнатата застроена площ на обекта възлиза на 11 807 кв. м., а според параметрите на предоставения на "А.Д.А" ООД проект тя трябва да е около 60 000 кв.м. Според експертите от "А.Д.А" вероятно става въпрос за нелепа грешка, а според Комисията е възможно да става въпрос за умишлено заблуждаване.
  С § 16 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2004 г. в рамките на бюджетната година се предлагат за утвърждаване по законоустановения ред държавни инвестиционни заеми и държавни гаранции по външни кредитни споразумения на базата на списък от одобрени от Министерския съвет проекти съгласно Приложение № 7.
  В Приложение № 7 е предвиден държавен инвестиционен заем в размер на 36 млн. 295 хил. евро с кредитодател Банка Австрия Кредитанщалт и получател Министерството на здравеопазването. Заемът е предвиден за проект “Преструктуриране на болницата за активното лечение по детски болести ЕАД, София - Изграждане на нова педиатрична университетска болница”.
  Законът за държавния бюджет на Република България е в сила от 1 януари 2004 г.
  Според представената от министър Велчев документация относно процедурата на одобряване на проектите, които ще се финансират с държавни заеми и със заеми, по които се предвижда издаване на държавна гаранция за 2004 г., заявените в Министерството на финансите проекти за финансиране са 17, включително два, внесени от Министерството на здравеопазването - проектът “Преструктуриране на болницата по детски болести - Изграждане на нова педиатрична болница” със заемодател Банка Австрия Кредитанщалт и проектът “Преструктуриране на болничната помощ” със заемодател Фонд за сътрудничество в икономическото развитие на Република Корея.
  Министерството на здравеопазването предостави на Временната анкетна комисия внесеното в Министерството на финансите “Предложение за инвестиционни проекти. Нова педиатрична болница София” с дата март 2003 г. Този документ повтаря почти дословно визирания по-горе проект “Преструктуриране на болницата за активно лечение по детски болести ЕАД, София – Изграждане на нова педиатрична университетска болница” и съдържа всичките недостатъци, посочени от “АДА”, ООД. Освен това, в този си вид, проектът не отговаря на изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2004 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и само формално отговаря на наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми и проекти, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция от 7 февруари 2003 г.
  С писмо № 03-00-0492 от 16 юли 2003 г. министърът на финансите Милен Велчев внася в Министерския съвет за разглеждане доклад и проект на решение на Министерския съвет за одобряване на списъка на проектите, които ще се финансират с държавни заеми и със заеми, по които се предвижда издаване на държавна гаранция за 2004 г. В доклада си министър Велчев предлага на Министерския съвет да предостави държавна гаранция единствено за проекта “Рехабилитация на блокове 1-4 на ТЕЦ “Марица-изток 2”.
  На 18 юли 2004 г. излиза Решение № 513 на Министерския съвет за одобряване на проект, който ще се финансира със заем, по който се предвижда издаване на държавна гаранция за 2004 г., в което решение се одобрява единствено проектът “Рехабилитация на блокове 1-4 на ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД, финансиран от Японската банка за международно развитие и сътрудничество.
  Впоследствие министър Велчев подписва проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2004 г., в Приложение № 7 на който фигурира и проектът “Преструктуриране на болницата за активно лечение по детски болести ЕАД, София - Изграждане на нова педиатрична болница”, и предвиденият за него инвестиционен заем, без да има данни за съответното решение на Министерския съвет.
  Чрез горепосочения начин на действие органите на изпълнителната власт са подвели Народното събрание при приемането на бюджета за 2004 г., относно процедурата и действителната същност на проекта за детска болница.
  С писмо изх. № 04-00-12/10.02.2004 г. главният секретар на Министерството на здравеопазването доц. Красимир Гигов е изпратил до главния секретар на Министерския съвет господин Севдалин Мавров съвместния доклад от министъра на здравеопазването Славчо Богоев и министъра на финансите Милен Велчев относно проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на проекта на Споразумение за експортна кредитна линия за инвестиционен проект “Преструктуриране на болницата за активно лечение по детски болести” ЕАД, гр. София.
  В доклада е посочено, че този проект се предлага за одобрение в изпълнение на Стратегията за преструктурирането на болничната помощ, приета с Решение № 762 на Министерския съвет от 19 ноември 2002 г. В частта си “Инвестиционна политика” тази стратегия обаче предвижда като първа стъпка да бъде разработена инвестиционната стратегия и инвестиционната програма в здравеопазването. При липса на такава към дадения момент не става ясно, как горепосоченият проект е определен като съответстващ на приоритетите на стратегията.
  Към писмото не са приложени и не са описани като приложения изискуемите от чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 2 от Закона за международните договори доклад за съответствието на споразумението с Конституцията, законодателството и международните задължения на Република България, както и с правото на Европейския съюз и съгласие на Народното събрание по чл. 84, т. 9 от Конституцията.
  Въпреки това с Протокол № 7 от 19 февруари 2004 г. Министерският съвет е одобрил Проекта на Споразумение за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт като основа за водене на преговорите и е упълномощил министъра на здравеопазването и министъра на финансите да проведат преговорите и да подпишат това споразумение от името на Република България при условие за последваща ратификация и е одобрил проекта на Договор за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма “Вамед Инженеринг” – Виена, Австрия, като е упълномощил министъра на здравеопазването да го подпише от името на Република България при условие за последваща ратификация.
  От стенографския протокол на заседанието на Министерския съвет е видно единствено, че проектът е бил приет, само защото министър-председателят е казал “подкрепяме”. Как и дали са гласували останалите членове на Министерския съвет, остава неизвестно.
  От разговорите с министър Богоев става ясно, че няма издадена заповед за оторизиране на екипа, който да проведе преговорите с “Вамед Инженеринг”. Пак според него на различните етапи в преговорите са участвали различни експерти, без да са водени паметни бележки. От това обяснение не става ясно по какъв начин и при спазването на каква процедура се е стигнало до Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична болница между Република България и фирма “Вамед Инженеринг” – Виена, и кой е подготвил този договор.
  Споразумението и договорът са сключени от министъра на здравеопазването и от министъра на финансите в нарушение на дадения им от Министерския съвет мандат, тъй като и в двата документа не е предвидено като условие за влизането им в сила тяхната ратификация по реда на чл. 85, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Конституцията.
  На 4 май 2004 г. Министерският съвет е приел Решение № 384, с което е одобрил Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма “Вамед Инженеринг” – Виена, Австрия и е внесъл в Народното събрание законопроекта за ратифицирането на този договор, придружен с мотиви. В съгласувателното писмо към министъра на здравеопазването, относно проекта на решение за предложение до Народното събрание за ратификация на Договор за проектиране, построяване и оборудване на новата болница министърът на финансите Милен Велчев обръща внимание, че в договора не е уточнено за чия сметка ще бъде предвиденото в т. 5.3 и т. 5.4 увеличаване на стойността на проекта в случаите на неспазване на срока на влизането на договора в сила, още повече, че в подписаното Споразумение за експортна кредитна линия не се предвижда случай на увеличаване на стойността на проекта.
  Също така министър Велчев изрично отбелязва, че независимо от предвидените клаузи за авансово плащане в рамките на 30 дни след подписването на договора, същото не следва да се извършва преди ратификацията от Народното събрание, от което могат да бъдат направени изводи, че липсата на изричен текст в договора, визиращ необходимост от ратификацията, поражда възможност за тълкуване на датата на влизане в сила на договора.
  Не става ясно защо тези съществени пропуски не са били посочени от министър Велчев при разглеждането на решение за одобряване на проекта на Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект “Преструктуриране на детската болница” в Министерския съвет, на което предложение той е бил съвносител, защо не са били взети предвид при воденето на преговорите преди подписването на договора, или пък защо след запознаването с тях Министерският съвет не е взел решение за отстраняването на тези пропуски.
  На 4 май 2004 г. Министерският съвет е приел решение № 385, с което е одобрил Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и е внесъл в Народното събрание Законопроект за ратифициране на същия с мотиви.
  От разговорите с министър Велчев става ясно, че няма издадена заповед за оторизиране на екипа, който да проведе преговорите с Банка Австрия Кредитанщалт. Пак според него на различните етапи в преговорите са участвали различни експерти, пак без да са водени паметни бележки. От това обяснение не става ясно по какъв начин и при спазването на каква процедура се е стигнало до въпросното споразумение и кой е подготвил това споразумение.
  Към датата на изготвяне на настоящия доклад няма решение на Народното събрание, с което да се дава съгласие за сключването на споразумението за посочения заем по реда на чл. 84, т. 9 от Конституцията на Република България.
  На 28 октомври т.г. Министерският съвет е одобрил проекта на Допълнителното споразумение към Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична болница между Република България и фирма “Вамед Инженеринг” – Виена, Австрия, и е упълномощил министъра на здравеопазването да проведе преговорите и да подпише Допълнителното споразумение от името на Република България при условията за последваща ратификация.
  На същата дата Министерският съвет е одобрил и проекта на Допълнителното споразумение към Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект “Преструктуриране на СБАЛ по детски болести София ЕАД - Изграждане на нова педиатрична болница” между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и е упълномощил министъра на здравеопазването и министъра на финансите да проведат преговорите и да подпишат Допълнителното споразумение от името на Република България при условията за последваща ратификация.
  В допълнителните споразумения е направен опит да се коригират част от посочените от Временна анкетна комисия нарушения, с което Министерският съвет косвено признава, че в подписаните договори има съществени пропуски, които накърняват българските интереси, а посочените от комисията пропуски са съществени.
  Считаме, че предложената промяна е частична и не поправя основните закононарушения, допуснати при сключване на договорите. Целта е да се подобрят незначително параметрите на договорите и да се промени срокът на влизането на договорите в сила от 30.06.2004 г. на четири месеца след ратификацията им с оглед избягването на предвидените наказателни санкции.
  Буди учудване решението на Министерския съвет за промяна на параметрите на двата договора през периода, когато те са проучвани от Временната анкетна комисия, създадена с решение на Народното събрание, като смятаме, че към подобни мерки би следвало да се пристъпи след запознаването с доклада на Временната анкетна комисия, с цел съобразяването с всичките й препоръки.
  ІІ. По условията на Договора за проектиране, построяване и оборудване на новата педиатрична университетска болница между Република България и фирма “Вамед Инженеринг” – Виена, Австрия и Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт, Временната анкетна комисия стигна до следните изводи:
  1. По Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма “Вамед Инженеринг” – Виена, Австрия.
  1.1. Инженерно-строителни и структурни работи и дейности.
  В подписания на 18.03.2004 г. Договор между Министерството на здравеопазването и “Вамед Инженеринг” Виена, Австрия има съществени пропуски, неточности и неясноти, а именно:
  1. Чертежите са изготвени с дата 23.01.2003 г.
  Разгърнатата застроена площ е общо 11 807,41 кв. м. В същото време в Предложение за инвестиционен проект – Нова педиатрична болница /изготвен през март 2003 и внесен в Министерски съвет в изпълнение на бюджетната процедура за 2004 г./ и в Проекта за Преструктуриране на СБАЛ по детски болести ЕАД, София – Изграждане на нова педиатрична университетска болница, разгъната застроена площ е 60 000 кв. м, като крайната цена на изпълнението на проекта е една и съща – 42 700 000 евро.
  2. Представените бележки и констатации в експертизата на “А.Д.А.” ООД са съществени и е следвало изцяло да бъдат отразени.
  3. Никъде в договора няма записано изискването за “изграждане на ключ”, докато в проектното предложение на Министерския съвет това е изрично записано /стр. 5, т. 1.5/.
  4. Според Приложение № 9 към Договора и дефинициите за чуждестранния и местния дял от стойността на договора всичките строителни материали, механични и електрически системи ще бъдат произведени извън България и внесени в България на името на Работодателя, което означава, че според клаузите 4.3.1 и 4.3.2 ще бъдат освободени от ДДС. Според министър Богоев част от строителните материали, като пясък, чакъл и други ще бъдат от местен произход. За да се избегне възможността да се претендира за освобождението им от ДДС е необходимо да има изрична клауза, че за материали, оборудване и услуги, доставяни от България, Изпълнителят трябва да заплаща ДДС.
  5. Според клауза 7 на Договора Изпълнителят има права да наема местни лица за подизпълнители. В тези случаи Изпълнителят трябва да плаща ДДС върху обема на работите, оборудването и услугите.
  6. В клауза 9 на Договора “Пречки, забавяния и прекъсване на извършваните работи” не следва да има удължаване на срока за завършване при случаите по:
  а) клауза 9.2.1 “... лоши метеорологични условия”;
  б) клауза 9.2.2 “... неосигурено количество работна ръка, оборудване или материали от Изпълнителя”.
  Нормалната практика при тези случаи е не Работодателят да удължава срока за завършване, а, напротив, Изпълнителят да плаща неустойки за забавяне, каквито в Договора не са предвидени.
  7. В клауза 11 “Прекратяване на договора” липсват санкции за прекратяване на договора по вина на Изпълнителя по отношение на загуби, щети, неустойки, както и разходи, направени от Работодателя по договора за кредит за изграждане на обекта, а, напротив, говори се “компенсации” /клауза 11.4.3.1/.
  8. Клауза 12 “Предаване/приемане и прехвърляне на рискови задължения”.
  Липсва задължение на Изпълнителя да застрахова и работната ръка.
  9. Клауза “Гаранции”.
  Вместо да се говори за “компенсации” при отстраняване на дефекти по вина на Изпълнителя /клаузи 13.4.1 и 13.6/ трябва да се предвидят санкции за Изпълнителя, когато забави или не отстрани дефектите в срок.
  10. Приложение № 4 – план-график.
  Следва да се отстранят несъответствията между плащането на извършените видове работи – Приложение № 5 и Приложение № 4 и № 9.
  11. Приложение № 5 – график на плащанията.
  Предвидени са плащания за първите пет месеца на сума общо от 5% стойността на договора плюс авансово плащане от 15%.
  По същество това означава авансово плащане общо от 20%.
  Нормалната практика за договори “за изграждане на ключ” е авансовото плащане да бъде в размер на 10-15%, включително мобилизационния период /Приложение № 4/.
  В заключение въз основа на предоставените материали и документи, могат да се направят следните изводи:
  1. В подписания договор за строителство са допуснати много съществени пропуски, неясноти и неточности, които могат да компрометират изпълнението на договора за изпълнението на обекта, както и показват неговата икономическа нецелесъобразност.
  2. Заложените условия по договора по изпълнението на предвидените видове работи и непрецизираните задължения на страните по договора са неизгодни за българската страна.
  3. Заложените параметри по отношение на цена на договора са необосновано високи. Поради схематичността на проекта не става ясно как е изчислена крайната му цена.
  Всичко това като цяло ще доведе до сериозно компрометиране или трудности при евентуално бъдещо изграждане на обект “Нова педиатрична университетска болница”.
  1.2. Оборудване
  Поради описателния характер на спецификациите за оборудването на новата педиатрична болница е невъзможно то да бъде остойностено екзактно и, съответно, остава неясно дали исканата сума за оборудване е реалистична.
  1.3. Болнична информацинона система
  Съществуват няколко подхода за изграждане на болничната информационна система:
  1. Разработване по задание на клиента. Това е най-скъпоструващият вариант и цената зависи от това, на кого остават правата за собственост и разпространение.
  2. Закупуване на готово решение. Този подход често се прилага при липса на изградена структура, а информационната система определя организацията на технологичния процес в конкретния обект.
  3. Закупуване на потребителска платформа. При този метод се предлага ядро на информационна система, което след необходимо допълнително параметризиране се нагажда към конкретния обект.
  От предоставените документи и проведените от комисията разговори с официални лица става ясно, че няма задание за информационна система. При това положение става ясно, че става въпрос за втория или третия вариант – закупуване на готов проект или потребителска платформа, която ще бъде допълнително параметризирана от български подизпълнител /Приложение № 9, т. 8 – “Внедрителски услуги”/.
  Основният въпрос, който се задава при разработване на информационна система, е кого ще обслужва тя. От спецификацията се разбира, че продуктът е типов за общо обслужване на болница, не е уникален за конкретна структура и съответно, може да се приложи и за специализирана педиатрична болница. За да бъде разширен обхватът на системата са включени допълнителни стандартизирани системи /от други производители – стр. 21 на Приложение № 2.4, без включени права/, интегрирани през комуникационен сървър със стандарт за пренасяне на данни в здравеопазването.
  Ще разгледаме и двата варианта – готово решение и потребителска платформа.
  Направената спецификация в Приложение № 2.4 /от стр. 4 до стр. 50/, има характер на спецификация по рамков договор за внедряване на готово решение или платформа.
  От приложението се вижда, че е предвидено инсталиране на хардуер и софтуер, адаптирането му към клиента и обучение на потребители.
  “Вамед Инженеринг” в този договор е представител на производителя на софтуер за болнично заведение. В същото време той договаря условията за доставката.
  От Приложение № 5 – Схема на плащане през месеци 26 и 27 се плаща софтуер и хардуер и предвидените проценти от общата сума са 36%, което от 4 695 900 евро е 1 690 524 евро – приблизително 1,7 млн. евро.
  Следователно останалата част около 3 млн. /плащане за месеци 20 и 21/ е предвидена за компютърна мрежа, представляваща кабели, розетки, рутери и т.н., която реално не може да бъде повече от 100 хил. евро.

  От Приложението може да се предположи, че плащането по месец 26 и 27 е за софтуер и хардуер и е предвидената цена 36 % от цялото или 1 700 000 евро. Ако от тази цена се приспадне цената на хардуера и базовия софтуер, които включват:
  Работни станции + Windows + NS Ofice - 100 бр. - 100 000 евро
  Сървър - 1 бр. – около 10 000 евро
  Операционни системи (NT, UNIX) - 10 000 евро
  Система за управление на база данни ОRACLE за 100 потребителя - 50 000 евро.
  Периферни устройства и архивираща система – 100 млн. евро.
  Общо не повече от 300 000 евро, като всички цени са приблизителни и завишени (примерно, в проекта е включена Система за управление на база данни PROGRES (стр. 23), значително по-евтина от ОRACLE.
  При така направената сметка цената на потребителския софтуер възлиза на 1 400 хиляди евро.
  Даже отчитайки факта, че в цената на потребителския софтуер има включена адаптация на продукта към българската нормативна уредба (стр. 8 и 9 на Приложение 2.4), цената е необяснимо висока, изхождайки от следните съображения:
  - проектът е параметризиран и типизиран - софтуерът е типов;
  - обхватът на системата е разширен с включени допълнителни стандартизирани системи;
  - закупени са лицензии (стр. 23 на Приложение 2.4) за текущата версия на продукта, което означава закупуване право на ползване, а не на разпространение;
  - отделно се сключва договор за поддръжка (стр. 15 на Приложение 2.4);
  - срокът за ползване на лицензиите е 9 години (стр. 15 на Приложение 2.4), след което не става ясно какво се случва с болничната информационна система;
  - нови версии на продукта се заплащат (стр. 23 на Приложение 2.4) ;
  - при неправомерно използване, следва наказание - заплащане на изходния код (стр. 15 на Приложение 2.4) .
  В такъв случай ние говорим не за закупуване на софтуер, а за правата за ползване на продукта. Цената при този вариант не може да надхвърли 500 хил. евро. Продукт с подобен обхват и на такава цена може да бъде разработен в България и предоставен за ползване от всички болници.
  Отчитайки че в цената на договора има предвидена сума за гарантиране на изпълнението (обучение на кадри на изпълнителя), цената може да се увеличи максимум до 1 млн. евро.
  От цитираното задължение на стр. 15 на Приложение 2.4 - "Изходният код трябва да бъде предоставен на трета страна в рамките на два месеца след предаването", следва, че фирмата-производител предоставя на трета страна правата за поддържане на продукта.
  Има вероятност този продукт да е от тип платформа, с която могат да се изпълняват конкретни задания на клиента. Тогава може да се предположи, че този договор се използва за получаване на ноу-хау или права от третата страна (за разработване на нов такъв продукт или масово разпространение на този), като договорът не визира коя ще бъде тази страна и от кого ще бъде посочена.
  Заключение:
  1. Договорът е под ключ - от гледна точка на изпълнителя, който се явява генерален контрагент (ползващ подизпълнители) на възложителя.
  2. От договора не става ясно, какви са правата и задълженията на третата страна по договора за съхранение и поддръжка на сорс кода на продукта. При тази висока цена е недопустима възможността да са договорени права, които отиват в трета фирма.
  В договора е необходимо изрично да се посочи кой придобива правата и при какви условия за евентуално разпространение и поддръжка на текущата версия на продукта.
  3. Цените на компонентите на информационната система, от които е съставен, са завишени над два пъти.
  По Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт.
  Условията на Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт са следните:
  Кредитополучателят (Република България, представлявана от министъра на здравеопазването) следва да открие сметка в Банка Австрия Кредитанщалт (кредитодател), по която да постъпят средствата по кредитната линия. Предвидено е заемът да бъде усвоен на два транша в рамките на 2 години и 6 месеца. Погасяването на заема следва да стартира 6 месеца след приключването на работите по Договора за изпълнение и ще се изплаща на 20 еквивалентни вноски за период от 10 години.
  Подлежащият на плащане лихвен процент по главницата на заема е определен на базата на шестмесечен Евробор плюс надбавка от 0,95% годишно преди началото на лихвения период и ще бъде актуализиран на всеки 6 месеца след това на същата база.
  Таксата ангажимент върху неусвоените суми по заема е в размер на 0,3% годишно. Наказателната лихва по просрочените суми следва да се начислява за периода на неизпълнение в размер на 1% над надбавката от 0,95% годишно и приложимия Евробор на месечна база.
  Таксата за управление е 35 000 евро.
  Предвидено е таксата ангажимент, лихвата и наказателната лихва да се изчисляват на базата на годината от 360 дни и месец от 30 дни.
  От представените документи и отговори на официалните лица по време на заседанията на Временната анкетна комисия не става ясно на базата на каква процедура е била избрана Банка Австрия Кредитанщалт и водени ли са разговори с други банки при условията на държавна гаранция.
  На въпроса на комисията дали България би могла да получи по-добри условия за предоставяне на заем, министърът на финансите Милен Велчев призна, че банките като Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Световната банка и т.н. обикновено предоставят финансиране при по-изгодни условия, но подходът при получаване на финансиране от тези институции е проектите, които кандидатстват за финансиране, да бъдат обсъждани доста време преди сключването на договора и този конкретен проект не се вписва в типа проекти, които се финансират от тези институции.
  Министър Велчев не даде смислено обяснение защо времевият ресурс за изпълнението на проекта е бил толкова ограничен, че не са потърсени по-изгодни възможности за финансиране.
  По законосъобразността на Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма "Вамед Инженеринг" - Виена, Австрия и Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт.
  Временната комисия счита, че са налице следните незаконосъобразни действия:
  Министърът на здравеопазването не е изпълнил Закона за обществените поръчки, действащ до 1 октомври 2004 г.
  Видно от Договора, сключен между Република България и "Вамед Инженеринг", предметът на този договор е изпълнението на проектирането, строителството, доставката и монтирането на оборудване, софтуер и обучение на персонала, предоставяне на ноу-хау на обект Нова педиатрична университетска болница в София.
  Когато такива дейности се възлагат от държавата, както е в случая, то тези дейности по силата на чл. З от Закона за обществените поръчки съставляват обект на обществена поръчка.
  С оглед стойността на строителството, доставките и услугите, предмет на договора (42 млн. евро), прилагането на Закона за обществените поръчки по отношение на тези дейности е задължително (чл. 7 от Закона за обществените поръчки).
  Комисията не споделя становището на министъра на здравеопазването, че по отношение проекта на "Вамед Инженериг" не следва да се прилага Законът за обществените поръчки, тъй като по силата на чл. 6, т. 2 от същия, договорът с "Вамед Инженеринг" е бил сключен по силата на международно споразумение и предвидена в такова споразумение процедура.
  Споразумението с Банка Австрия Кредитанщалт не е и не може да бъде такова международно споразумение. Да се приеме обратното означава, че изпълнителната власт може да сключва споразумения с частни лица, каквато е Банка Австрия Кредитанщалт, с които да игнорира българските закони.
  Не може да се сподели и становището, че проектът на "Вамед Инженеринг" не е обект на обществена поръчка, тъй като касае управление на държавен дълг (чл. 3, ал. 1, т. 3, б. "у" от Закона за обществените поръчки).
  Чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния дълг изрично казва, че държавен дълг може да се поема за финансиране на инвестиционни проекти, когато са одобрени от Народното събрание. От тази разпоредба е видно, че, първо, следва да е налице инвестиционен проект, одобрен от Народното събрание, а след това да се решава въпросът за поемане на държавен дълг.
  Законът предвижда това, защото първо трябва да се реши какво, къде, как и на каква цена ще се построи и едва след това да се вземе решение за финансирането му чрез държавен дълг.
  В този смисъл поставянето на държавния дълг пред проекта може да се третира единствено като оправдание на изпълнителната власт за допуснатото заобикаляне на Закона за обществените поръчки.
  Наред с това чл. 3, ал. 1, т. 3, б. "у" от Закона за обществените поръчки изключва като обект на обществена поръчка само финансовите услуги, свързани с управлението на държавния дълг. Това означава, че законът допуска изключение само при наличие на държавен дълг, а не и при формиране на такъв във връзка с инвестиционен проект.
  Горните обстоятелства очевидно са били известни на Министерството на здравеопазването. Със своя заповед № РД-17-271/02.04.2003 г. тогавашният министър на здравеопазването Финков е открил процедура за реализация на малка обществена поръчка с предмет избор на изпълнител за изготвяне на експертиза относно предложението на "Вамед Инженеринг". С последваща Заповед № РД-17-278/07.04.2003 г. министър Финков е определил за изпълнител на обществената поръчка "А.Д.А." ООД.
  Тези действия на министъра показват, че той е знаел, че по отношение на проекта на "Вамед Инженеринг" следва да се приложи Законът за обществените поръчки, след като е приложил този закон по отношение на експертизата на същия проект.
  Временната анкетна комисия счита, че провеждането на процедурата по Закона за обществените поръчки е било задължително. Само с провеждането на такава процедура Министерството на здравеопазването би получило най-малкото информация за най-изгодната оферта, в т.ч. и цена, по която може да се реализира инвестиционен проект от типа на този на "Вамед Инженеринг".
  Този начин на действие е в съответствие със Закона за обществените поръчки и с предвидените в чл. 9 от същия принципи: гарантиране публичност на процедурата и прозрачност; свободна и честна конкуренция; осигуряване на равни възможности за участие на всички кандидати; гарантиране опазването на търговската тайна на кандидатите и техните предложения.
  Отделно от това провеждането на процедура по Закона за обществените поръчки най-малкото ще даде на възложителя информация за най-изгодната оферта, в т.ч. и цена, по която може да се реализира инвестиционният проект.
  Министърът на здравеопазването, министърът на финансите и Министерският съвет са нарушили Закона за държавния дълг и приетата на основание чл. 5, ал. З и чл. 22 от същия Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане, приета с Постановление на Министерския съвет № 28 от 7.02.2003 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 14.02.2003 г.), тъй като министърът на здравеопазването през м. март 2003 г. е внесъл в Министерството на финансите проект, кандидатстващ за финансиране с държавен заем, който не отговаря на изискванията на инвестиционен проект по смисъла на закона и наредбата. Видно от писмо № 02-01-150/10.09.2004 г. и писмо № 02-01-167/27.09.2004 г. на Министерството на здравеопазването до Временната комисия и Приложение № 2 към него, е бил внесен само формален идеен проект, в който не е записана неговата стойност. Този проект е всъщност проектът на "Вамед Инженеринг", който Министерството на здравеопазването е обработило във вид, който формално да отговаря на изискванията на Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция и за реда за тяхното разглеждане.
  Доказателство за горното е и фактът, че до момента не е ясно на кое строително петно ще се строи болницата. Наред с това проектът на "Вамед Инженеринг" не отговаря на изискванията на българското законодателство в областта на строителството. Това е подчертано в експертизата на проекта, изготвена от Дизайнерска агенция "А.Д.А." ООД от 11 април 2004 г., възложена от Министерството на здравеопазването по реда на Закона за обществените поръчки.
  С доклад № 03-00-386 от 2 юни 2003 г. министърът на финансите е внесъл в Съвета по структурна политика при Министерския съвет на Република България предложенията за инвестиционни проекти, кандидатстващи за финансиране с държавни заеми, и за проекти, за чието финансиране се предлага издаване на държавна гаранция през 2004 г. В този доклад министърът на финансите е направил предложения да не бъдат одобрявани проекти за финансиране с държавни заеми и проекти, за чието финансиране се предлага издаване на държавна гаранция през 2004 г., и Министерският съвет да определи приоритетни проекти, за които да бъдат потърсени възможности за финансиране с национални източници.
  С писмо № 09-00-0492 от 16 юли 2003 г., отправено до министър-председателя, министърът на финансите е изпратил доклад и проект за решение на Министерския съвет за одобряване на списък на проектите, които ще се финансират с държавни заеми, и със заеми, по които се предвижда издаване на държавна гаранция за 2004 г. В приложения списък фигурира един единствен проект "Рехабилитация на 1-4 блок на "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД", но не и проектът за детска болница.
  Този списък е одобрен с Решение на Министерския съвет № 513 от 18 юли 2003 г.
  Впоследствие в проекта за бюджет за 2004 г., освен проектът "Рехабилитация на 1-4 блок на "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД", е включен и проектът за болницата. Това показва, че проектът за болницата е включен в бюджета за 2004 г., без да е бил одобряван от Министерския съвет и без да е одобряван от Съвета за структурна политика при Министерския съвет, както изисква Наредбата.
  През м. март 2003 г. и през м. юли 2004 г., когато е бил внесен, разгледан и одобрен списъкът с проектите, които ще се финансират с държавни заеми и със заеми, по които се предвижда издаване на държавна гаранция за 2004 г., проектът за детска болница не е бил одобрен от Народното събрание, както изисква чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния дълг.
  Чрез горепосочения начин на действие органите на изпълнителната власт са подвели Народното събрание при приемането на бюджета за 2004 г. относно действителната същност на проекта за детска болница.
  Министърът на здравеопазването, министърът на финансите и Министерският съвет са нарушили Конституцията и Закона за международните договори на Република България, защото чл. 84, т. 9 от Конституцията изисква съгласие на Народното събрание за сключване на договорите за държавни заеми.
  Това съгласие следва да е изрично. Такава е и практиката на Народното събрание. С нарочни решения Народното събрание дава своето съгласие за сключване на договор за държавен заем и мандат на Министерския съвет да сключи договора.
  Конкретен пример в случая е Решението на Народно събрание от 25 февруари 2004 г. за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на гаранционно споразумение между правителството на Република България и Японската банка за международно сътрудничество по Договор за заем за рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ "Марица-изток 2" - ЕАД, между Японската банка за международно сътрудничество и ТЕЦ "Марица-изток 2" - ЕАД (Обн., ДВ, бр. 19 от 9 март 2004 г.), т.е. за другото споразумение, включено също в Приложение № 7 към § 16 на Закона за бюджет на Република България за 2004 г., заедно с финансирането на разглеждания инвестиционен проект на Министерство на здравеопазването.
  Съгласие на Народното събрание по чл. 84, т. 9 от Конституцията за сключване на споразумението с Банка Австрия Кредитанщалт няма. Няма такова съгласие и за сключването на Договора с "Вамед Инженеринг", който се явява част от споразумението.
  За такова съгласие не може да се приеме включването на инвестиционния проект в Закона за държавния бюджет за 2004 г., който е приет от Народно събрание.
  В § 16 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2004 г. и § 16, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2005 г. е записано, че в рамките на бюджетната година се предлагат за утвърждаване по законоустановения ред държавни инвестиционни заеми на базата на списък от одобрени от Министерския съвет проекти съгласно Приложение № 7. Тази разпоредба на закона изрично подчертава, че държавните инвестиционните заеми следва да бъдат утвърдени по законоустановения ред. Такова утвърждаване е съгласието на Народното събрание по чл. 84, т. 9 от Конституцията, което, както бе посочено по-горе, следва да е конкретно и изрично.
  Наред с посоченото, чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния дълг изрично повелява, че когато се касае за договори за държавни заеми, то тези договори се подписват по реда на Закона за международните договори.
  Редът по Закона за международните договори на Република България от своя страна предвижда, че проектът за споразумението с Банка Австрия Кредитанщалт е следвало да бъде внесен от министъра на здравеопазването и министъра на финансите в Министерския съвет заедно с доклад за съответствието на споразумението с Конституцията, законодателството и международните задължения на Република България, както и с правото на Европейския съюз (чл. 4, ал. 1 от закона) и с приложено съгласие на Народното събрание по чл. 84, т. 9 от Конституцията на страната.
  Тези изисквания на закона и Конституцията не са спазени.
  С писмо изх. № 04-00-12/10.02.2004 г. главният секретар на Министерството на здравеопазването доц. Красимир Гигов е изпратил на главния секретар на Министерския съвет Севдалин Мавров съвместния доклад от министъра на здравеопазването Славчо Богоев и министъра на финансите Милен Велчев относно проект за Решение на Министерския съвет за одобряване на проекта на Споразумение за експортна кредитна линия за инвестиционен проект "Преструктуриране на СБАЛ по детски болести" – ЕАД, град София - изграждане на нова педиатрична университетска болница.
  Към писмото не са приложени и не са описани като приложения изискуемите от чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 2 от Закона за международните договори доклад за съответствието на споразумението с Конституцията, законодателството и международните задължения на Република България, както и с правото на Европейския съюз и съгласие на Народното събрание по чл. 84, т. 9 от Конституцията.

  Въпреки това, с Протокол № 7 от 19.02.2004 г. Министерският съвет е одобрил Проекта на Споразумение за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт като основа за водене на преговори и е упълномощил министъра на здравеопазването и министъра на финансите да проведат преговорите и да подпишат това споразумение от името на Република България при условие за последваща ратификация и е одобрил проекта на Договор за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница в София между Република България и фирма "Вамед инженеринг" - Виена, Австрия, като е упълномощил министъра на здравеопазването да го подпише от името на Република България при условие за последваща ратификация.
  Споразумението и Договорът са сключени от министъра на здравеопазването и от министъра на финансите в нарушение на дадения им от Министерския съвет мандат, тъй като и в двата документа не е предвидена като условие за влизането им в сила тяхната ратификация по реда на чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията.
  Действано е точно в обратната посока. Без да има съгласие на Народното събрание за заема и без да предвидят последваща ратификация съгласно дадения им мандат, министрите, от името на Република България, са декларирали в клауза 9.1 (1х) на Споразумението, че всички разрешения на българските органи за законност на Споразумението и Договора са налице.
  По силата на клауза 8.1. (У1) от споразумението, за неизпълнение на същото се счита и случая, при който всякакви български разрешения, съгласия, регистрации или одобрения (правителствени или други), изискуеми за валидността, приложимостта или законосъобразността на Споразумението или на заема по някаква причина са недействащи (т.е. и ако липсват). След като липсват съгласие на Народното събрание и ратификация, то държавата вече е в неизпълнение на споразумението.
  По силата на клауза 8.2. (II), втори абзац от Споразумението, Банка Австрия Кредитанщалт може да иска обезщетяване за вреди от това неизпълнение. Тъй като Споразумението е подчинено на австрийския закон, може да се окаже, че по този закон то е влязло в сила. В този случай едно наше възражение, че Споразумението задължително следва да влезе в сила след ратификация от Народното събрание по българския закон, може да не бъде прието и държавата да плати претендираните вреди.
  Споразумението и договорът не защитават държавния интерес и в друга насока. В клаузи 5.3, 5.4 и 5.5. от Договора е записано, че ако същият не влезе в сила до 30.06.2004 г., то стойността му започва да се увеличава с по 0.4 % месечно до ефективната дата на договора, но не повече от 5 % от стойността на договора.
  Министър Велчев твърди, че датата 30.06.2004 г. е записана в договора поради очакванията, че той ще бъде ратифициран доста преди тази дата.
  Той, както и министърът на здравеопазването, не представиха на временната комисия информация за преговорите, водени с "Вамед инженеринг" и с Банка Австрия Кредитанщалт, и за лицата, които са водили тези преговори. Поради това не е ясно кой е сложил датата 30.06.2004 г. в договора и кой е дал твърдяните от министъра очаквания за ратификация до тази дата.
  Въпросната клауза обаче към 30.10.2004 г. вече е увеличила стойността на договора с 1,6%, които в цифрово изражение представляват 755 000 евро.
  В Договора и Споразумението не е предвидено за чия сметка ще е това увеличение.
  Това не е предвидено и в съвместния доклад на двамата министри относно проект за решение на Министерския съвет за одобряване на проекта на Споразумение за експортна кредитна линия за инвестиционен проект "Преструктуриране на болницата за активно лечение на детски болести", внесен на 10.02.2004 г. в Министерския съвет, нито в придружаващата доклада финансова обосновка.
  Не е предвидено и в доклада и финансовата обосновка на министър Богоев, с който вече подписаният договор е внесен в Министерския съвет за вземане на решение за внасянето на предложение за неговата ратификация в Народно събрание (приложение към писмо на МЗ изх. № 04-00-34/20.04.2004 г.).
  При съгласуването на проектодокументите, свързани с решението на Министерския съвет във връзка с ратификацията, Министерството на финансите изпраща до Министерство на здравеопазването писмо изх. № 04-03-60/16.04.2004 г. В това писмо Министерство на финансите изненадано констатира, че не е уточнено за чия сметка ще бъде предвиденото в т. 5.3 и 5.4 увеличаване на стойността на проекта.
  Това изглежда странно, при положение че през м. февруари същото това министерство, съвместно с Министерство на здравеопазването, е внесло проекта за договор, в който фигурира датата 30.06.2004 г.
  На въпроса на временната комисия за чия сметка ще е увеличението на стойността на договора министър Велчев отговаря с писмо изх. № 01-00-244/20.10.2004 г., че това увеличение следва да е за сметка на утвърдения бюджет на Министерството на здравеопазването.
  С други думи, при условията на т. 5.4 от договора, стойността на проекта ще се увеличи с 2 135 000 евро за сметка на българската държава.
  Това в никакъв случай не може да се приеме за защита на държавния интерес.
  Отделно от посоченото, по силата на Споразумението и на Договора изпълнителят "Вамед инженеринг" е освободен от ДДС за всички стоки, внесени в България във връзка с осъществяването на проекта.
  Това поставя "Вамед инженеринг" в привилегировано положение по отношение на местни фирми - подизпълнители, което нарушава правилата за свободната конкуренция.
  Гореизложеното показва, че изпълнителната власт не е защитила добре държавния интерес, а по-скоро е обслужила схемата, дадена от Банка Австрия Кредитанщалт и "Вамед инженеринг".
  Това може да коства на българския данъкоплатец най-малко 42 000 000 евро."
  Подписано е от всички участници, като господин Хасан Адемов и господин Хюсеин Чауш са го подписали с особено мнение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Китов, ако са Ви останали сили, ще Ви помоля да представите проекта за решение.
  ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: “Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България”, чл. 75, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и след като обсъди доклада на Временната анкетна комисия за проверка на Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционния проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и Договора за проектиране, построяване и оборудване на Нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма “Вамед инженеринг” Виена – Австрия, реши:
  1. Приема доклада на Временната анкетна комисия за проверка на Споразумението за експорт на кредитна линия за инвестиционния проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и Договора за проектиране, построяване и оборудване на Нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма “Вамед инженеринг” Виена, Австрия.
  2. Народното събрание предлага на Министерския съвет на основание чл. 72 от Правилника за дейността на Народното събрание да оттегли законопроекта за ратифициране на Споразумението за експорт на кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт № 402-02-35, внесен от Министерския съвет на 5 май т.г. и Законопроекта за ратифициране на Договора за проектиране, построяване и оборудване на Нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма “Вамед инженеринг” Виена, Австрия № 402-02-34, внесен от Министерския съвет на 5 май т.г.
  3. Докладът на Временната анкетна комисия за проверка на Споразумението за експорт на кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и Договора за проектиране, построяване и оборудване на Нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма “Вамед инженеринг” Виена, Австрия да се предостави на главния прокурор на Република България за предприемане на действия съгласно пълномощията.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Китов.
  Заповядайте, госпожо Константинова, за процедурно предложение.
  ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми народни представители, поради факта, че това, което разглеждаме в момента, е изключително важен въпрос, поради факта, че във Временната анкетна комисия се установи поредица от нарушения на закони, както и нарушения на Конституцията при споразумението и сключването на договора за проектиране, оборудване и строеж на Нова педиатрична университетска болница, поради факта, че предстои един дебат, по време на който твърде вероятно ще възникнат много въпроси към министъра на здравеопазването и министъра на финансите, а също така е възможно управляващото мнозинство да се опита с процедурни хватки да спре дебата, за да не стане достояние на цялата българска общественост срамът от нарушението на законите от страна на Министерския съвет, а също и нарушение на Конституцията, предлагам министърът на финансите и министърът на здравеопазването на бъдат поканени в тази зала, да бъдат задължени да дойдат, за да дават отговори на въпросите, които ще възникнат по време на дебата, за да чуят всички защо са нарушени законите при сключването на договора и при споразумението, защо е нарушена Конституцията на Република България от Министерския съвет!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Константинова.
  Едно коректно предложение, което аз искам да поставя на гласуване.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението да бъдат задължени да се явят в пленарната зала министърът на финансите Милен Велчев и министърът на здравеопазването Славчо Богоев.
  Моля, гласувайте това процедурно предложение.
  Гласували 196 народни представители: за 192, против 4, въздържали се няма.
  Предложението се приема почти единодушно.
  Искам да помоля по най-бързия начин да бъдат поканени настоятелно министър Велчев и министър Славчо Богоев в пленарната зала, за да присъстват и да вземат участие в този дебат.
  Уважаеми народни представители, дали е разумно да започнем дебата още преди да са дошли министрите?
  Струва ми се, че това не е добро. Още повече, че остават броени минути до редовната ни почивка. Така че с ваше разрешение аз бих дал почивката сега, за да може междувременно двамата министри, които бяха задължени, да се явят в пленарната зала.
  Обявявам почивка до 11,30 часа. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Уважаеми народни представители, възобновявам заседанието.
  Искам да припомня, че преди почивката беше гласувано предложението, направено от госпожа Константинова, да бъдат задължени министърът на финансите Милен Велчев и министърът на здравеопазването Славчо Богоев да бъдат в пленарната зала и да участват в обсъжданията по тази точка от дневния ред.
  Получих следната информация. Министър Милен Велчев е в Съединените американски щати от няколко дни, от два дена, така че той няма как да бъде в пленарната зала. За министър Славчо Богоев има информация, че бил болен, но тя все още не е потвърдена официално. Чакам официалното потвърждение на информацията за министър Славчо Богоев. (Реплики на народния представител Стела Банкова.)
  Официално е потвърдено току-що, че министър Славчо Богоев е болен, а министър Милен Велчев е в Съединените американски щати. Това е фактическата обстановка, уважаеми народни представители. “Ин посибилиум нон ест облигацио”, не може да има задължение за невъзможни неща, не можем да изискваме министър Велчев да дойде от Съединените щати за 15 минути. (Шум и реплики от опозицията.)
  Госпожо Цветкова, заповядайте, вероятно имате процедурно предложение как да излезем от ситуацията.
  ВАНЯ ЦВЕТКОВА (НДСВ): Имам процедурно предложение, тъй като и опозицията отчете, че е изключително важно присъствието на министъра на финансите и министъра на здравеопазването и поради невъзможността им те да присъстват по обективни причини, да отложим дебата за по-следващ път. (Реплики на народния представител Теодора Константинова.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има направено процедурно предложение за отлагане на разискванията, докато двамата министри са в състояние да участват в разискванията.
  Заповядайте, госпожо Константинова, имате противно процедурно предложение.
  ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ОДС): Имам противно процедурно предложение. В своето предложение и в своята процедура аз казах, че управляващото мнозинство ще се опита да отложи дебатите, както се и случи, но намериха наистина много добър мотив.
  Категорично съм против отлагането на дебатите, защото по този начин всичко ще се размие във времето. Смятам, че най-после трябва да погледнете истината в очите и да дадете възможност да се научи това, което ние научихме в анкетната комисия. Крайно време е да престанете да защитавате явни нарушения на законите, да престанете да прикривате явни нарушения и лобистки интереси на Министерския съвет. И да чуете това, защото, наблюдавайки залата, съм абсолютно убедена, че докато се четеше докладът, повечето от хората, макар и малко, четяха вестници, други си говореха, а около пет души слушаха, но не знам дали чуваха това, което се казва.
  От доклада ще ви стане ясно, защото има конкретни обосновки на твърденията, че са нарушени законите, че това е така. Надявам се това да се отрази върху вашето гласуване, а не да впервате очите си в маркерите, които ви се показват. (Реплики от ДПС.)
  Много ви моля да не ме репликирате. Елате и говорете тук, ако имате смелост. Но нямате смелост дори да се проведе дебатът! Затова го отлагате.
  Имам противно процедурно предложение. Така е, истините болят! (Ръкопляскания и възгласи “Браво” от ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Константинова.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, моля, гласувайте направеното процедурно предложение от госпожа Ваня Цветкова за отлагане на разискванията по тази точка.
  Гласували 212 народни представители: за 111, против 99, въздържали се 2.
  Предложението се приема.
  Заповядайте, господин Кацаров, имате възможност да поискате прегласуване.
  СТОЙЧО КАЦАРОВ (ОДС): Благодаря Ви, господин председател. Срам ли ви е? Срам ли ви е? (Шум и реплики от мнозинството.)
  АХМЕД ЮСЕИН (ДПС, от място): По същество говори!
  СТОЙЧО КАЦАРОВ: Срам ли ви е да изслушате дебата за една от далаверите на Милен Велчев и Славчо Богоев? Това ли е причината? Бягате, така ли?
  РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, от място): Къде се намираш ти? Как говориш?
  СТОЙЧО КАЦАРОВ: Искате да се скриете? Не можете да се скриете! Не можете да се скриете от това! Докладът, освен всичко друго, е изпратен и на прокуратурата! Страх и срам!
  АХМЕД ЮСЕИН (ДПС, от място): Друг път искате министри, а сега не искате?!
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Нали министри искахте? Какво да правим?
  СТОЙЧО КАЦАРОВ: Недостойно, господин Илчев, недостойно – процедурни хватки, за да избягате от срама, за да скриете министрите си от резила, защото всички в тази зала вече знаят, а надявам се, че и българският народ знае, че зад тази машинация стои Сакскобургготски. Това е истинската причина, за да бягате! Не е Милен Велчев, не е Славчо Богоев! Това е истинската причина!
  Искам прегласуване!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Кацаров.
  Уважаеми народни представители, моля, гласувайте отново предложението за отлагане на разискванията.
  Гласували 217 народни представители: за 115, против 101, въздържал се 1.
  Предложението е прието. (Шум в залата. Реплики на народния представител Стела Банкова.)


  Преминаваме към следващата точка:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИЗМИ.
  Не знам защо мисля, че генно модифицираните организми е по-добро.
  Това е второ четене, продължение. Предстои докладване на Глава четвърта.
  Искам да поканя господин Чакъров.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, правя процедурно предложение да бъде подложено на гласуване допускането в пленарната зала на заместник-министър Фатме Илияз и на заместник-министър Бойко Боев, както и на началник отдел “Биологично разнообразие и защитени територии” към Министерство на околната среда и водите госпожа Мария Карадимова и госпожа Еолина Милова – старши експерт в дирекция “Европейска интеграция”. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля преди да подложа на гласуване процедурното предложение за достъп до залата, камерите да бъдат изключени, тъй като прякото излъчване беше за предходната точка от дневния ред. Моля камерите да бъдат изключени.
  Моля, гласувайте процедурното предложение за допускане до пленарната зала.
  Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
  Процедурното предложение е прието.
  Моля да заповяда с доклада господин Чакъров.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на Глава четвърта и на Раздел І и предлага следната окончателна редакция:
  "Глава четвърта – “Процедура за освобождаване на ГМО в околната среда и пускане на пазара на ГМО или комбинация от тях като продукти или съставка на продукти”.
  “Раздел І – “Оценка на риска за човешкото здраве и околната среда от освобождаването на ГМО в околната среда и пускането на пазара на ГМО или комбинация от тях като продукти или съставка на продукти”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли изказвания по заглавието на Глава четвърта? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме наименованието на Глава четвърта и Раздел І.
  Гласували 91 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 4.
  Заглавията са приети.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! За чл. 41 е постъпило предложение на народните представители Борислав Великов и Джевдет Чакъров.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 41 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 41. (1) Преди освобождаването на ГМО в околната среда или пускането им на пазара като продукти или съставка на продукти всяко физическо или юридическо лице е длъжно да извърши оценка на риска за човешкото здраве и околната среда.
  (2) Оценката на риска включва резултати от извършените наблюдения и подробен план за наблюдение на потенциални краткосрочни и дългосрочни последици за човешкото здраве и ефекта върху околната среда от освобождаването на ГМО в околната среда и пускането им на пазара.”
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли изказвания по текста на чл. 41? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме редакцията на комисията за този текст.
  Гласували 77 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 3.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: По чл. 42 има предложение на народния представител Светлин Белчилов – в чл. 42, ал. 2 в края на текста се добавят думите “и според изискванията на документите по чл. 1а”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложението на народния представител Евдокия Манева е подкрепено по принцип.
  Подкрепено е по принцип и предложението на народния представител Теодора Литрова.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 42 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 42. (1) Оценката на риска обхваща преценка за всеки отделен случай на всички потенциални неблагоприятни последици върху здравето на човека и животните, околната среда и биологичното разнообразие, които могат да настъпят пряко или косвено при освобождаването в околната среда и/или пускането на ГМО на пазара, включително анализ на потенциалните кумулативни и дългосрочни последици от освобождаването или пускането на ГМО на пазара.
  (2) Оценката на риска се извършва въз основа на съществуващите научни и технически данни от национални и международни източници.
  (3) Оценката на риска се извършва в съответствие с принципите и методологията, съгласно Приложение № 1.
  (4) Въз основа на оценката на риска лицата по чл. 41 определят необходимостта и методите за управление на риска.
  (5) Оценката на риска включва и заключение за потенциалното въздействие върху човешкото здраве и околната среда от освобождаването на ГМО в околната среда или при пускането им на пазара.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли изказвания по този текст на чл. 42?
  Заповядайте, господин Белчилов.
  СВЕТЛИН БЕЛЧИЛОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Моето предложение във връзка с чл. 1 не беше прието от народните представители по време на второто четене на законопроекта в Комисията по околната среда. Така че оттук нататък във всички текстове, където съществува, то ще се повтаря. Предлагам да приемете някакво компромисно решение оттук нататък, за да не се губи процедурно време.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Ако го оттеглите, няма да гласуваме тези предложения, които са аналогични на представеното.
  СВЕТЛИН БЕЛЧИЛОВ: Оттеглям го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Белчилов.
  Оттегляйки го сега, по-нататък няма да го подлагаме на гласуване. Благодаря Ви за това улеснение.
  Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакцията на чл. 42.
  Гласували 80 народни представители: за 71, против 4, въздържали се 5.
  Текстът е приет.

  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: “Чл. 43. (1) При наличие на нова научна информация за ГМО и за последиците от освобождаването му в околната среда или пускането му на пазара върху човешкото здраве или околната среда се извършва нова оценка на риска.
  (2) С оценката се определя дали рискът се е променил и дали е необходима промяна на неговото управление.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 43.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли желаещи за изказвания по този текст? Няма.
  Подлагам на гласуване чл. 43, подкрепен от комисията.
  Гласували 82 народни представители: за 73, против 4, въздържали се 5.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми колеги, има предложение на народния представител Теодора Литрова за създаване на нов чл. 43а. По първи пункт комисията подкрепя предложението й по принцип, то е отразено систематично в чл. 77б.
  В следващия пункт нейното предложение също е подкрепено по принцип, като е отразено систематично в чл. 51.
  В трети пункт нейното предложение е следното:
  3. освобождаването в околната среда на ГМО на територията на община с приети стратегии за развитие на екологично земеделие и екотуризъм.
  Комисията не подкрепя предложението й в тази част.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Изказвания по това предложение за нов чл. 43а? Няма желаещи.
  Подлагам на гласуване частта от предложението на госпожа Литрова, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте по т. 3.
  Гласували 94 народни представители: за 49, против 44, въздържал се 1.
  Текстът е приет.
  Прегласуване – заповядайте, господин Чакъров.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за прегласуване на предложението на госпожа Литрова.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля ви, гласуваме още веднъж предложението на госпожа Литрова, което не е подкрепено от комисията в тази част от предложението.
  Гласували 111 народни представители: за 41, против 66, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: “Чл. 44. Условията и редът за извършване на оценка на риска от освобождаването и пускането на ГМО на пазара, както и информацията, която трябва да се съдържа в заключението по чл. 42, ал. 5 се определят с наредба за освобождаване на ГМО в околната среда и предлагането й на пазара, приета от Министерския съвет.”
  Има постъпили предложения на народните представители по този пункт.
  Бих искал да посоча – предложението на Великов и Чакъров е подкрепено по принцип, като систематичното му място е в преходните и заключителни разпоредби.
  Предложението на народния представител Светлин Белчилов вече е оттеглено и няма да бъде изчетено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 44.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Изказвания по чл. 44? Няма желаещи.
  Гласуваме текста на комисията за чл. 44.
  Гласували 82 народни представители: за 72, против 6, въздържали се 4.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: “Раздел ІІ – Освобождаване на ГМО в околната среда”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на Раздел ІІ, Глава четвърта.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  По наименованието на Раздел ІІ има ли желаещи? Няма.
  Моля да гласуваме наименованието на Раздел ІІ.
  Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: По чл. 45 има постъпило предложение на народния представител Лъчезар Тошев.
  Комисията подкрепя предложението в първи пункт, а във втори пункт предложението е подкрепено по принцип. Това е отразено в предложените от комисията нови членове 77а и 77д.
  Предложението на Наим Наим и група народни представители не е подкрепено, но от името на вносителите си позволявам тук да изразя ясното становище, че оттеглят предложението си.
  Предложението на народния представител Светлин Белчилов е оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 45 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл.45. (1) Освобождаването на ГМО или комбинация от тях в околната среда се извършва след получаване на разрешение, издадено от министъра на околната среда и водите, след положително становище от комисията.
  (2) Разрешението по ал. 1 се издава за всеки отделен случай въз основа на писмено заявление от лице по чл. 41.”
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли изказвания по този текст? Няма.
  Предложенията, които не се подкрепят от комисията, са оттеглени.
  Гласуваме текста на вносителя за чл. 44, подкрепен от комисията.
  Гласували 76 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 7.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: За чл. 46 има постъпило предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложението на народните представители Великов и Чакъров е подкрепено по принцип от комисията.
  Предложението на народния представител Светлин Белчилов е оттеглено.
  Предложението на народния представител Теодора Литрова е подкрепено по принцип от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 46 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл.46. (1) Заявлението по чл. 45, ал. 2 се подава до министъра на околната среда и водите и се състои от:
  1. техническо досие, което включва информацията, необходима за извършването на оценката на риска за околната среда от освобождаването на ГМО или комбинация от тях в околната среда;
  2. оценка на риска и заключение по Раздел І от тази глава, включително описание на използваните методи и позоваване на стандартни или международно признати методи и библиографска справка.
  (2) Техническото досие съдържа:
  1. обща информация, включваща:
  а) идентификация на заявителя: име, номер на документа за самоличност и постоянен адрес – за физическите лица или наименование, седалище и адрес на управление, регистрация по БУЛСТАТ – за едноличните търговци и юридическите лица;
  б) имена, квалификации и опит на научните работници и специалисти, отговорни за проекта;
  в) наименование на проекта;
  2. информация относно ГМО, в това число и маркерните гени, които се съдържат в него;
  3. информация относно условията и начините за освобождаване и приемащата околна среда;
  4. информация относно взаимодействията между ГМО и околната среда;
  5. план за наблюдение с цел идентифициране на последиците от ГМО върху човешкото здраве и/или околната среда;
  6. информация за контрола, методите за ремедиация, третирането на отпадъците и планове за спешни действия при аварии;
  7. карта на стопанството, заявено за култивиране на трансгенни култури и неговите съседи, списък на собствениците на съседните полета и начина на производство (биологичен или конвенционален);
  8. резюме на досието.
  (3) Данните, които трябва да съдържа информацията по ал. 2 и формата на заявлението се определят в наредбата по чл. 44.
  (4) Заявлението се подава на български език и на английски език. Заявлението може да се подаде и по електронен път.
  (5) Към заявлението се прилагат удостоверения за актуално състояние на заявителя и документ за платена такса.”
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли изказвания по този текст? Няма.
  Моля да гласуваме редакцията на комисията за чл. 46.
  Гласували 81 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 6.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаеми колеги, преминаваме на чл. 47:
  “Чл. 47. (1) Заявителят може да се позовава на информация, данни или резултати от изследвания и анализи по предишни заявления, подадени от други лица до министъра на околната среда и водите или до съответните компетентни органи на други държави при условие, че нямат поверителен характер или предишните заявители са дали писменото си съгласие за тяхното използване.
  (2) Заявителят може да представи допълнителна информация извън посочената в чл. 46, която счита за необходима.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 47.
  За чл. 48 има постъпило предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението в т. 1.
  Предложението по т. 2 е оттеглено, както е оттеглено и предложението на народния представител Светлин Белчилов.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 48 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 48. (1) При констатирани непълноти или неточности заявителят се уведомява в 7-дневен срок от постъпване на заявлението.
  (2) Заявителят е длъжен да отстрани непълнотите или неточностите в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1.
  (3) Комисията проверява достоверността и пълнотата на информацията, съдържаща се в подаденото заявление, точността на извършената оценка на риска, адекватността на плана за наблюдение, на предвидения контрол, на методите за ремедиация, на начините за третиране на отпадъците и на плановете за спешни действия при аварии.
  (4) Министърът на околната среда и водите въз основа на становище на комисията може да поиска от заявителя да предостави допълнителна информация извън посочената в чл. 46, като мотивира писмено искането си.
  (5) В 60-дневен срок след подаване на заявлението комисията изготвя становище и го предоставя на министъра на околната среда и водите.”
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има ли изказвания по тези текстове? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме чл. 47 и чл. 48 в редакцията на комисията.
  Гласували 76 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 5.
  Текстът е приет. (Шум и реплики в залата.)
  Давам думата за процедура на народния представител Ахмед Юсеин.
  АХМЕД ЮСЕИН (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Моля за поименна проверка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Точно щях да я направя, господин Юсеин.

  Адриана Георгиева Брънчева - òóê
  Алеко Константинов Кюркчиев - отсъства
  Александър Великов Маринов - тук
  Александър Димитров Паунов - отсъства
  Александър Манолов Праматарски - отсъства
  Александър Стоянов Арабаджиев - отсъства
  Александър Христов Филипов - отсъства
  Алекси Иванов Алексиев - тук
  Алиосман Ибраимов Имамов - отсъства
  Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер - тук
  Ангел Вълчев Тюркеджиев - òóê
  Ангел Петров Найденов - òóê
  Андрей Лазаров Пантев - тук
  Анели Гинчева Чобанова - òóê
  Анелия Йорданова Мингова - òóê
  Анелия Христова Атанасова - тук
  Антонина Бончева Бонева - îòñúñòâà
  Антония Стефанова Първанова - òóê
  Асен Димитров Гагаузов - òóê
  Асен Йорданов Агов - отсъства
  Асен Любенов Дурмишев - отсъства
  Атанас Атанасов Папаризов - тук
  Атанас Димитров Щерев - òóê
  Атанас Крумов Додов - òóê
  Атанас Петров Василев - отсъства
  Атанаска Михайлова Тенева-Ганева - òóê
  Ахмед Демир Доган - отсъства
  Ахмед Юсеин Юсеин - тук
  Благой Николаев Димитров - òóê
  Бойко Илиев Рашков - òóê
  Бойко Кирилов Радоев - îòñúñòâà
  Бойко Стефанов Великов - отсъства
  Борислав Бориславов Цеков - тук
  Борислав Георгиев Владимиров - îòñúñòâà
  Борислав Георгиев Спасов - отсъства
  Борислав Димитров Китов - тук
  Борислав Любенов Великов - тук
  Борислав Николов Ралчев - тук
  Борислав Славчев Борисов - тук
  Ботьо Илиев Ботев - тук
  Валентин Илиев Василев - îòñúñòâà
  Валентин Николов Милтенов - тук
  Валери Георгиев Димитров - òóê
  Валери Димитров Цеков - îòñúñòâà
  Ваня Крумова Цветкова - òóê
  Васил Богданов Василев - îòñúñòâà
  Васил Димитров Паница - òóê
  Васил Тодоров Калинов - îòñúñòâà
  Васил Христов Маринчев - òóê
  Величко Стойчев Клингов - îòñúñòâà
  Венко Митков Александров - òóê
  Венцислав Василев Върбанов - îòñúñòâà
  Весела Атанасова Драганова - отсъства
  Весела Николаева Лечева - òóê
  Весела Николова Караиванова-Начева - отсъства
  Веселин Борисов Черкезов - îòñúñòâà
  Веселин Витанов Близнаков - òóê
  Владимир Иванов Димитров - отсъства
  Владимир Михайлов Дончев - òóê
  Владимир Стоянов Джаферов - òóê
  Владислав Борисов Костов - отсъства
  Гадар Агоп Хачикян - тук
  Георги Владимиров Юруков - îòñúñòâà
  Георги Георгиев Пирински - òóê
  Георги Костов Станилов - тук
  Георги Любенов Хубенов - òóê
  Георги Стефанов Панев - отсъства
  Георги Тодоров Божинов - òóê
  Георги Чавдаров Анастасов - тук
  Гиньо Гочев Ганев - òóê
  Господин Христов Чонков - òóê
  Даниел Василев Вълчев - отсъства
  Даниела Владимирова Никифорова - òóê
  Даринка Христова Станчева - тук
  Джевдет Ибрям Чакъров - òóê
  Диляна Николова Грозданова - отсъства
  Димитър Енчев Камбуров - тук
  Димитър Иванов Абаджиев - тук
  Димитър Иванов Стефанов - отсъства
  Димитър Илиев Димитров - отсъства
  Димитър Кателийчев Пейчев - îòñúñòâà
  Димитър Лазаров Игнатов - îòñúñòâà
  Димитър Милков Ламбовски - îòñúñòâà
  Димитър Николов Димитров - òóê
  Димитър Станимиров Дойчинов - тук
  Димитър Стоянов Дъбов - тук
  Димитър Цвятков Йорданов - îòñúñòâà
  Димчо Анастасов Димчев - òóê
  Донка Стефанова Дончева - отсъства
  Евгени Захариев Кирилов - òóê
  Евгени Стефанов Чачев - òóê
  Евгений Стефанов Бакърджиев - îòñúñòâà
  Евгения Тодорова Живкова - отсъства
  Евдокия Иванова Манева - тук
  Екатерина Иванова Михайлова - òóê
  Елиана Стоименова Масева - тук
  Елка Панчова Анастасова - òóê
  Емел Етем Тошкова - îòñúñòâà
  Емил Илиев Кошлуков - отсъства
  Емилия Радкова Масларова - отсъства
  Енчо Вълков Малев - отсъства
  Златка Димитрова Бобева - òóê
  Иван Георгиев Иванов - òóê
  Иван Йорданов Костов - тук
  Иван Николаев Иванов - тук
  Иван Павлов Павлов - отсъства
  Иван Тодоров Козовски - тук
  Иво Първанов Атанасов - тук
  Илчо Георгиев Дуганов - тук
  Ирена Иванова Маринова-Варадинова - отсъства
  Ирина Георгиева Бокова - тук
  Исмет Яшаров Саралийски - тук
  Йордан Ангелов Нихризов - тук
  Йордан Георгиев Соколов - тук
  Йордан Иванов Бакалов - тук
  Йордан Мирчев Митев - тук
  Йордан Николов Памуков - тук
  Йордан Стоянов Димов - отсъства
  Камелия Методиева Касабова - тук
  Камен Стоянов Влахов - тук
  Касим Исмаил Дал - отсъства
  Кемал Еюп Адил - отсъства
  Кина Симеонова Андреева - тук
  Кирил Станимиров Милчев - тук
  Клара Петкова Петрова - тук
  Коста Георгиев Костов - тук
  Коста Димитров Цонев - тук
  Кръстанка Атанасова Шаклиян - отсъства
  Кръстьо Илиев Петков - тук
  Лиляна Калинова Кръстева - тук
  Лъчезар Благовестов Тошев - тук
  Любен Андонов Корнезов - тук
  Любен Йорданов Петров - отсъства
  Любомир Пенчев Пантелеев - тук
  Людмил Славчев Симеонов - тук
  Лютви Ахмед Местан - тук
  Люцкан Илиев Далакчиев - тук
  Маргарита Василева Кънева - тук
  Мариана Йонкова Костадинова - отсъства
  Марианна Борисова Асенова - отсъства
  Марина Борисова Дикова - тук
  Марина Пенчева Василева - отсъства
  Марио Иванов Тагарински - отсъства
  Мариус Цаков Цаков - тук
  Мария Вердова Гигова - отсъства
  Мария Иванова Ангелиева-Колева - тук
  Мария Иванова Спасова-Стоянова - тук
  Милена Иванова Милотинова-Колева - отсъства
  Милена Костова Паунова - отсъства
  Милена Христова Михайлова-Янакиева - тук
  Мима Петрова Ненкова-Запрянова - отсъства
  Минчо Викторов Спасов - отсъства
  Мирослав Петров Севлиевски - тук
  Михаил Райков Миков - отсъства
  Михаил Рашков Михайлов - отсъства
  Младен Петров Червеняков - отсъства
  Моньо Христов Христов - тук
  Муравей Георгиев Радев - отсъства
  Мустафа Зинал Хасан - тук
  Надежда Николова Михайлова - отсъства
  Надка Радева Пангарова - тук
  Надя Димитрова Атанасова - тук
  Наим Иляз Наим - отсъства
  Наско Христов Рафайлов - тук
  Недялко Иванов Калъчев - отсъства
  Несрин Мустафа Узун - тук
  Никола Джипов Николов - отсъства
  Николай Георгиев Камов - отсъства
  Николай Евтимов Младенов - отсъства
  Николай Петров Бучков - тук
  Николай Симеонов Николов - тук
  Николай Цветанов Чуканов - отсъства
  Нина Стефанова Чилова - тук
  Нина Христова Радева - тук
  Нонка Дечева Матова - отсъства
  Огнян Стефанов Герджиков - отсъства
  Огнян Стефанов Сапарев - тук
  Осман Ахмед Октай - отсъства
  Панайот Борисов Ляков - тук
  Пенка Иванова Пенева - тук
  Петко Димитров Ганчев - тук
  Петър Василев Мутафчиев - тук
  Петър Владимиров Димитров - тук
  Петър Иванов Агов - тук
  Петър Стоилов Жотев - отсъства
  Петя Велкова Божикова - тук
  Пламен Димитров Кенаров - тук
  Пламен Неделчев Моллов - тук
  Радослав Георгиев Илиевски - тук
  Радослав Николов Коев - тук
  Ралица Ненчева Агайн - тук
  Рамадан Байрам Аталай - тук
  Расим Муса Сеидахмет - отсъства
  Ремзи Дурмуш Осман - тук
  Росица Георгиева Тоткова - тук
  Румен Йорданов Петков - отсъства
  Румен Стоянов Овчаров - отсъства
  Румяна Денева Георгиева - отсъства
  Румяна Цанкова Станоева - тук
  Рупен Оханес Крикорян - отсъства
  Светлин Илиев Белчилов - тук
  Светослав Иванов Спасов - отсъства
  Сергей Дмитриевич Станишев - отсъства
  Сийка Недялкова Димовска - отсъства
  Силвия Петрова Нейчева - тук
  Снежана Великова Гроздилова - тук
  Снежина Венциславова Чипева - тук
  Стамен Христов Стаменов - тук
  Станимир Янков Илчев - тук
  Стела Димитрова Ангелова-Банкова - тук
  Стефан Атанасов Минков - тук
  Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
  Стефан Николаев Мазнев - тук
  Стилиян Иванов Гроздев - тук
  Стойко Илиев Танков - тук
  Стойчо Тодоров Кацаров - тук
  Стоян Илиев Кушлев - тук
  Татяна Дончева Тотева - отсъства
  Татяна Стоянова Калканова - тук
  Теодора Владимирова Литрова - тук
  Теодора Георгиева Якимова-Дренска - отсъства
  Теодора Димитрова Константинова-Гайдова - тук
  Тодор Костов Бояджиев - отсъства
  Тодор Найденов Костурски - тук
  Тома Янков Томов - отсъства
  Тошо Костадинов Пейков - тук
  Хасан Ахмед Адемов - тук
  Христо Атанасов Механдов - тук
  Христо Ганчев Марков - отсъства
  Христо Йорданов Кирчев - отсъства
  Христо Любенов Георгиев - отсъства
  Хюсеин Ниязи Чауш - тук
  Цветан Петров Ценков - отсъства
  Цонко Киров Киров - отсъства
  Четин Хюсеин Казак - тук
  Юлияна Дончева Петкова - тук
  Юнал Саид Лютфи - отсъства
  Юнал Тасим Тасим - тук
  Явор Тодоров Милушев - тук
  Янаки Боянов Стоилов - тук

  В залата има 123 народни представители. Моля поне 76 да останат в залата, за да продължим работата си по законопроекта.
  Продължаваме със следващия текст, господин Чакъров.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми колеги, за чл. 49 има постъпило предложение от Джевдет Чакъров и група народни представители.
  Комисията подкрепя предложението им.
  По последния пункт предложението им е оттеглено.
  Има предложение на народния представител Светлин Белчилов – в чл. 49, ал. 2 думите “т. 2-6” се заменят с “т. 1-7”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложението на народния представител Евдокия Манева е подкрепено от комисията.

  Предложението на народния представител Теодора Литрова в първи пункт не е подкрепено от комисията, а именно чл. 49, ал. 1 и ал. 3 се изменят, както следва:
  “Чл. 49. (1) В 90-дневен срок от подаване на заявлението МОСВ провежда обществено обсъждане.”
  По втори пункт предложението е подкрепено по принцип. Комисията подкрепя по този начин нейното предложение.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 49 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 49. (1) След изготвяне на становището по чл. 48, ал. 5 Министерството на околната среда и водите провежда обществено обсъждане, което не може да продължи повече от 45 дни.
  (2) При общественото обсъждане се представят резюмето на техническото досие, резюмето на оценката на риска по чл. 42 и становището на комисията по чл. 48, ал. 5.
  (3) Не може да бъде предмет на обсъждане информацията, определена за поверителна по реда на Глава шеста.
  (4) Не по-късно от 30 дни преди датата на обсъждането в един централен всекидневник, чрез местните средства за масово осведомяване, чрез поставяне на обяви в съответните кметства в района на освобождаване на ГМО в околната среда, както и на Интернет страницата на информационната система по чл. 4, ал. 2 се обявяват предметът на обществено обсъждане и мястото, където необходимата информация е на разположение на заинтересованите лица. В известието се обявяват и датата и мястото, където ще се проведе общественото обсъждане.
  (5) Всяко лице може да предостави становище по предмета на обсъждането писмено или в електронна форма.
  (6) За участие в общественото обсъждане се канят и заявителят или негови представители и членовете на комисията.
  (7) При общественото обсъждане се води протокол, който се прилага към документите за издаване на разрешението.”
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказвания по този текст.
  Господин Белчилов, заповядайте.
  СВЕТЛИН БЕЛЧИЛОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Във връзка с моето предложение по чл. 49, ал. 2 – принципите, които Законът за генетично модифицираните организми трябва да спазва и които трябва да съответстват на Европейските директиви, а именно, принципът за обществеността. Обществото има право да бъде информирано относно управлението на генетично модифицираните организми, както и да бъде включено в процеса на издаване на разрешения в съответствие с този закон.
  Именно в тази връзка е и моето предложение – в 45-дневния срок за издаване на заявлението на Министерството на околната среда и водите да се проведе обществено обсъждане, а не след като е взето вече становището на Министерството на околната среда и водите. Защото темата, по която в момента дискутираме и приемаме този закон, е изключително важна и обществото трябва да знае, трябва да има пълна прозрачност за това какво се случва и какви храни ще консумира през следващите десетилетия.
  Затова предлагам да подкрепите моето предложение във връзка с чл. 49.
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли други изказвания по тези предложения?
  Господин Чакъров, ако желаете, вземете отношение.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми колеги, предполагам, че и представителите на вносителите в лицето на двете министерства също може да искат да вземат отношение. Но добре е все пак да стане ясно, че в случая за общественото обсъждане се предоставят резюмето, първо на техническото досие, резюмето на оценката на риска, както е предвидено по чл. 42, както и становището на комисията по чл. 48, ал. 5.
  В комисията се водеха доста сериозни дискусии и дебати. Всичко това да бъде предоставено ан блок за общественото обсъждане, което ще се провежда в съответния регион, в съответното населено място, както е предвидено в регламентацията, която е предвидена в чл. 49. Това е налице.
  Освен това, съвсем коректно на уважавания от мен колега Белчилов искам да посоча, че в ал. 7 се предвижда при общественото обсъждане да се води протокол, който също би се приложил към документите за издаване на разрешението. Така че в такъв аспект цялата информация, която е необходима, ще се предостави за общественото обсъждане на обществеността. И впоследствие искам да посоча, че общественото обсъждане, което ще се провежда, ще се протоколира и би се приложило към цялостната документация за евентуалното издаване на разрешението. Така че всичко това, което има предвид господин Белчилов, бих си позволил да му кажа, е предвидено и е налице като условие. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Белчилов, заповядайте за дуплика.
  СВЕТЛИН БЕЛЧИЛОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Чакъров! Искам точно да обясня тази малка разлика, която явно е пропусната при гласуването на двата текста.
  В първия текст има “в 45-дневен срок от подаване на заявлението Министерство на околната среда и водите провежда обществено обсъждане.” Крайният вариант, който ни се предлага, гласи: “След изготвяне на становището Министерството на околната среда и водите провежда обществено обсъждане...”. Именно този изпреварващ момент на общественото обсъждане трябва да се има предвид. Отново ще кажа – принцип на обществеността. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има ли други изказвания по този текст?
  Господин Чакъров, заповядайте за изказване.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми колеги, позволявам си да взема отново думата с оглед на това, че точно по този пункт, господин Белчилов, имахме наистина много сериозни дебати в комисията. И бих могъл да кажа днес от трибуната на Народното събрание, че колегите от комисията се обединихме около позицията – становището на комисията да бъде предоставено и то да бъде налице при провеждането на общественото обсъждане. Именно това е предвидено в разпоредбата на чл. 49, така че като позиция, като информация, становището също да бъде предоставено на вниманието на обществеността, където ще се провежда общественото обсъждане. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Госпожо Литрова, заповядайте за изказване.


  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз смятам, че предложеният текст е коректен, защото инициативата, която имаха народните представители-участници в Комисията по околната среда и водите, и които подкрепиха направеното от мен предложение в общественото обсъждане да залегне и становището на комисията, направено по чл. 48, ал. 5 и това, че всъщност на обществено обсъждане ще подлежи и становището на комисията - мисля, че е едно достояние на общия текст по чл. 49. По този начин косвено възразявам срещу предложението на колегата Белчилов, защото тези предложения бяха съгласувани с европейските директиви, с всички срокове, които също се даваха по отношение на провеждането на обществените обсъждания.
  Единствено бих помолила за по-голяма коректност в ал. 1, където се казва, че след изготвяне на становището по чл. 48, ал. 5, Министерството на околната среда и водите провежда обществено обсъждане, което не може да продължи повече от 45 дни. Точно така, както е казано, няма достатъчно яснота. В случая не е ясно кое не може да продължи?
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Общественото обсъждане.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА: То трябва да се проведе не по-късно от 45 дни.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Приема се като процес.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА: Ако ние не напишем, че не се провежда не по-късно от тези 45 дни, тогава ще е ясно, че ние ще можем да се съобразим с последващите срокове, които се изискват от Европейската директива. Това е моята корекция. Ако представителите на министерството или Комисията по околната среда и водите имат някакви допълнителни изяснения, аз с удоволствие ще ги изслушам.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Госпожо Литрова, нека да видим какво предлагате – в ал. 1 след запетаята, какво да бъде?
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА: Аз помолих за едно разяснение, защото в случая Министерството на околната среда и водите провежда обществено обсъждане, което не може да продължи повече от 45 дни. Това означава, че теоретично 45 дни ние можем да провеждаме обществено обсъждане – нещо, което не е предназначението на този закон.
  На мен ми се струва, че е логично в рамките на не по-късно от 45 дни да се проведе общественото обсъждане, защото тогава ние няма да можем да влезем в последващите срокови изисквания, които поставят европейските директиви. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Представителите на министерството, ще вземате ли отношение по този проблем? Как точно е съдържанието на директивата и възпроизвеждате ли я в този вариант?
  Има думата заместник-министърът на околната среда и водите госпожа Фатме Илияз.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ФАТМЕ ИЛИЯЗ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Бих искала да изразя становището на министерството по направеното предложение от народния представител госпожа Теодора Литрова. Считаме, че предложението е съвсем коректно и е в синхрон с директивата на Европейския съюз за генно модифицираните организми. Така че Министерството на околната среда и водите подкрепя така направеното предложение от госпожа Теодора Литрова с редакцията “не по-късно от 45 дни”. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: “… провежда обществено обсъждане, което не може да продължи…”.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ФАТМЕ ИЛИЯЗ: … което да се проведе не по-късно от 45 дни.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Други изказвания? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме предложението на господин Белчилов по този параграф, което не е подкрепено от комисията.
  Гласували 89 народни представители: за 10, против 56, въздържали се 23.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласуваме предложението на госпожа Теодора Литрова в ал. 1, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (НДСВ, от място): Аз го оттеглям.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Оттегляте го. Благодаря.
  Моля да гласуваме редакцията на комисията за чл. 49 заедно с тази редакционна корекция, която се направи в ал. 1 – обсъждането да се проведе не по-късно от 45 дни.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 80 народни представители: за 77, против 1, въздържали се 2.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 50 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 50. (1) Въз основа на становището на комисията и резултатите от общественото обсъждане и след съгласуване с министъра на земеделието и горите, министърът на околната среда и водите издава или отказва издаването на разрешение за освобождаване на ГМО или комбинация от ГМО в околната среда в срок до 90 дни от получаване на заявлението.
  (2) Срокът по ал. 1 спира да тече:
  1. до отстраняване на непълнотите или неточностите в заявлението;
  2. докато заявитеят предостави допълнителна информация по чл. 48, ал. 4;
  3. докато се провежда обществено обсъждане по чл. 49, което не може да удължи срока по ал. 1 с повече от 30 дни.
  (3) Освобождаването на ГМО в околната среда се извършва поетапно, съобразно предвидените в разрешението условия, като за изпълнението на всеки етап се съставя протокол. Към следващ етап се пристъпва само ако при предходния етап не са установени неблагоприятни въздействия върху околната среда или здравето на хората, животните и биоразнообразието.
  (4) В разрешението по ал. 1 се определят срока и условията, при които да се извършва освобождаването на ГМО в околната среда, включително задължителните отстоявания, съгласно Приложение № 2”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря ви.
  Има ли изказвания по този текст? Няма желаещи.
  Моля да гласуваме редакцията на комисията за чл. 50.
  Гласували 83 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 4.
  Текстът е приет.

  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: По чл. 51 има предложение от народния представител Светлин Белчилов, което е оттеглено.
  Предложение от народния представител Евдокия Манева, което е подкрепено по принцип от комисията и е отразено систематично в новосъздадения чл. 77д.
  Предложение на народния представител Теодора Литрова – в чл. 51 се създава нова ал. 2, а досегашната ал. 2 става ал. 3:
  “(2) Министърът на околната среда и водите отказва да издаде разрешение за освобождаването на ГМО в околната среда, при наличие на поле в съседство с органичен начин на производство.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  По втория пункт нейното предложение е подкрепено по принцип, но е отразено систематично в чл. 50.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 51 и предлага следната окончателна редакция:
  “ Чл. 51. (1) Министърът на околната среда и водите отказва да издаде разрешение за освобождаване на ГМО в околната среда, когато заявителят не е отстранил непълнотите или неточностите в заявлението си в срока по чл. 48, ал. 2 или ако становището на комисията е, че има рискове за човешкото здраве или околната среда и че предприетите мерки за защита са недостатъчни или неефективни.
  (2) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Установихте ли това несъответствие?
  Министерството ще вземе ли отношение?
  Ще вземете ли отношение или да преминем по-нататък? Да отложим гласуването на този текст, защото не можем да изчакваме повече в залата.
  Господин Чакъров, да отложим гласуването? Има ли други текстове за отлагане?
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Предлагам да гласуваме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Какво да гласуваме? Нали има някакви проблеми в тоя текст? Най-лесно можем да гласуваме. Ще отстраните ли проблемите?
  Заповядайте, госпожо Литрова.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че в случая не се получава разминаване на сроковете, защото, както знаете, в продължение на няколко седмици се опитахме да съобразим сроковете, които се предлагат в нашия закон, със сроковете на Европейската директива. Така че, ако отворим Европейската директива, ще видим, че всъщност има и срокове, които достигат до 120 дни. Мисля, че нашият законопроект, с така направените предложения, които са гласувани от Комисията по околната среда и водите, са коректни и по никакъв начин няма да нарушим тези европейски разпоредби.
  Моля да подложите за гласуване текста така, както е предложен от Комисията по околната среда и водите.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Поддържам предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Преминаваме към гласуване на предложенията по текста на чл. 51.
  Госпожо Литрова, оттегляте ли предложението, което не е подкрепено от комисията?
  Заповядайте.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (НДСВ): Аз ще продължа със защита на предложенията, които съм направила. В случая това се отнася за ал. 2 в чл. 51, което предложение не е прието от Комисията по околната среда и водите, където се казва, че министърът на околната среда и водите отказва да издаде разрешение за освобождаването на ГМО при наличие на поле в съседство с органичен начин на производство.
  Това предложение е продиктувано от последователната политика на всички български правителства след 1989 г., които поставят за свой основен приоритет екологичното и биологично земеделие. Така че, ако искаме България успешно да се намеси на европейските пазари точно в тази ниша, където бихме могли да бъдем конкурентоспособни и да изнасяме продукция, която е екологично чиста и в пъти по-скъпа отколкото продукцията, произведена по конвенционален път, а още пък по-добра в сравнение с генетично модифицираната продукция, ми се струва, че това предложение е коректно. В интерес на българската държава е българските министри да търсят най-доброто решение за политиката по отношение на опазване на околната среда и по отношение на българското земеделие.
  Затова ми се струва, че народното представителство би трябвало да се съобрази с това предложение, тъй като то е в посока на българския национален интерес.
  Бих искала процедурно да попитам къде е отразено предложението, което съм направила в чл. 43а, където се казва, че систематично е отразено в чл. 51? Имам предвид предложението, в което се казва, че освобождаването в околната среда на трансгенни култури, контролирането на които е невъзможно, е отразено по документите на комисията в чл. 51.
  На мен ми се струва, че това би следвало да бъде в чл. 77б, 77д и т.н.
  Мисля, че е коректно да отбележим за протокола, че тази препратка не се е отнасяла към чл. 51.
  Още веднъж призовавам Народното събрание да подкрепи предложението ми да не се отглеждат храни-мутанти в съседство на полета с екологично чиста продукция, получена по биологичен път. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Желаещи за изказвания?
  Заповядайте, господин Белчилов.  СВЕТЛИН БЕЛЧИЛОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Моето изказване е в подкрепа на предложението на госпожа Литрова. Ще ви спомена още един от принципите, които трябва да съблюдава законът при неговото приемане, а именно принципа на задължителните допълнителни предпазни мерки. Ще ви дам само един пример.
  Ако в съседство до такава площ има площи, които са за семепроизводство, и настъпи някакво замърсяване в продукцията, която произвежда тази семепроизводна станция, какво ще се случи? Държавата задължително трябва да предприеме мерки за намаляване и предотвратяване на последиците от негативните ефекти, причинени от дейности с генетично-модифицирани организми.
  Именно в тази връзка аз ви моля да подкрепите предложението на госпожа Литрова, тъй като бъдещето на българската селскостопанска продукция е в посока екологично чисто земеделие, а не генетично-модифицирани организми. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте, госпожо заместник-министър.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ФАТМЕ ИЛИЯЗ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Бих искала да изразя становището на Министерството на околната среда и водите по отношение предложението на народния представител Теодора Литрова. Министерството на околната среда и водите не подкрепя така направеното предложение, поради следните причини.
  Както вече е посочено в ал. 1 на чл. 51, министърът на околната среда и водите отказва да издаде разрешение, когато са налице рискове за човешкото здраве и/или околната среда или когато предприетите предпазни мерки са недостатъчни и неефективни. Решението за освобождаване в околната среда се дава за точно определено място и то се издава тогава, когато е гарантирано, че освобождаването не създава риск за околната среда. Също така в Приложение № 2 на закона се определят минималните отстояния между посевите с генетично-модифицирани организми и околните посеви от същия вид растения, които ще бъдат индивидуализирани за различните видове култури и ще гарантират, че няма да се осъществява опрашването на растения, които не са генетично-модифицирани с генетично-модифицирани растения.
  Не можем да подкрепим във всеки случай на съседство с поле с органичен начин на производство да се издаде отказ. Съгласно ръководството на Европейската комисия за развитие на национални стратегии и добри практики за осигуряване на съвместното осъществяване на генетично-модифицирани култури с конвенционално и биологично земеделие различните видове земеделско производство трябва да бъдат равнопоставени. В допълнение, съгласно чл. 59, в заявлението за освобождаване в околната среда заявителят трябва да посочи информация относно условията на освобождаване и приемащата околна среда, което ще включва информация и за съседните посеви. Тази информация ще бъде взета предвид при издаването на разрешение, което ще гарантира защита на посевите, намиращи се в близост до територията, на която се извършва освобождаването. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Други изказвания по този текст има ли?
  Заповядайте, господин Чакъров.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми колеги, бих искал по-скоро да изразя както моята позиция, така и позицията на повечето членове на Комисията по околната среда и водите при разглеждането на този казус вследствие предложението на госпожа Литрова. Бих искал да кажа съвсем коректно, че в този аспект не се подкрепи нейното предложение от комисията, но то даде идеята за създаването, всъщност то вече е факт, на едно приложение към чл. 50, където след консултации с експерти от Министерството на земеделието и горите се изисква да бъде изготвена именно тази таблица, това предложение, където минималните разстояния за даден вид култура бяха удвоени. Например, ако 100 метра е отстоянието за дадена култура в аспекта, който предвижда госпожа Литрова, ние сме предвидили това да бъде точно двойно като разстояние от едната до другата култура. В такъв аспект е направено това предложение, което се подкрепи от членовете на комисията, и то се счита като достатъчно условие. Взети са предвид стандартите, които са приети предимно за Европейския съюз, които да бъдат за още по-сигурно в двоен размер за нашата страна. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Чакъров.
  Има ли други желаещи?
  Госпожо Литрова, заповядайте.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми доктор Чакъров, това, че всъщност Комисията по околната среда и водите прие едно приложение, с което да се представи минимални отстояния от видове земеделски култури, изобщо не може да реши глобалния проблем да защитим българските земеделски производители, които желаят да произвеждат екологично чиста продукция, от замърсяванията, които ще настъпят, когато в съседство с тях има полета с генно изменени култури.
  Така че отстояния, които Вие предлагате тук, в случая за соя, удвоеното отстояние между полета от соя и друг вид, и генетично чиста соя, са два метра. Казвам го теоретично. Представете си, уважаеми народни представители, ние сме удвоили разстоянието и то се е оказало накрая два метра! При всички случаи два километра не са достатъчни, а да не говорим за отстояния, които се дават тук като възможност да бъдат само в рамките на два метра.
  По-нататък предложението, което е, когато засяваме маслодайна рапица отстоянието, е от 400 метра. Доказано е, че замърсяване на полета от нормално произведена рапица с генетично изменена рапица се замърсяват на разстояния по-големи от 26 километра.
  Така че, ако българският национален приоритет е България да има успешна земеделска политика и да изнася в Европа екологично чиста продукция, която е в пъти по-скъпа, народните представители би следвало да подкрепят предложението, което съм направила, и да не се заблуждават, че тези отстояния по някакъв начин могат да спасят българското земеделие от генетично-модифицираните организми, които ще го замърсяват.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: За втора реплика думата има господин Великов.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми доктор Чакъров, Вие не споменахте във Вашето изказване, че всъщност тези нормативни изисквания, които са по Приложение № 2, са дадени от Националната агенция по сортоизпитване. Така че методите, които те използват, са безспорно научнообосновани. Независимо от моето голямо уважение към колежката Литрова, но все пак тя не е професионално ангажирана точно с определението на минималните отстояния за различните култури. Мисля че това, което е възприето в чл. 77 и в други членове по отношение защитата на българското екологично земеделие, пък дори и на конвенционално, са достатъчно радикални. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Има ли други желаещи народни представители да се изкажат?
  Заповядайте, госпожо Манева.

  ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В чл. 51 са изразени основанията, които може да използва министърът на околната среда, за да откаже издаването на разрешение за освобождаване на ГМО в околната среда.
  Моето предложение е свързано с още една възможност да бъде отказано освобождаването на ГМО в околната среда и тя предвижда координация с органите по генно модифицирани организми на Европейския съюз, т.е., задължава министъра на околната среда, освен съображенията на Националната комисия да прави консултации с органите по генно модифицираните организми на Европейския съюз. Ако там е направен отказ, той да се основава на него и да не допусне и в България да бъдат освобождавани подобни генно модифицирани организми.
  Такъв текст в момента, в който станем членове на Европейския съюз, от само себе си ще влезе в сила, защото ще бъдем длъжни да се съобразяваме с процедурите в Европейския съюз, но сега, преди членството ни задължава още веднъж да направим проверка как в Европейския съюз се отнасят към определени организми, по които се правят експерименти и допуснати ли са те за освобождаване в околната страна в тези страни. Трябва да се съобразяваме навреме с опита, който имат европейските страни.
  В основанията, в които се твърди, че по принцип е прието предложението, се прави препратка към чл. 77д. В него обаче текстът касае процедурата за внос на ГМО и няма нищо общо с този текст.
  Опитвам се да намеря къде е този текст …
  Ще погледна, но това е изключително важен проблем и трябва да бъде отразен както трябва в закона, защото това означава …
  Открит е текстът, благодаря. Оттеглям …
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Това е конструктивен подход - управляващи и опозиция стигнаха до истината, до консенсус.
  Има ли други желаещи народни представители да вземат думата? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Теодора Литрова, което не се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 111 народни представители: за 48, против 47, въздържали се 16.
  Заповядайте, госпожо Литрова.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (НДСВ): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Преди няколко минути съвсем справедливо заместник-министърът на околната среда и водите отбеляза, че политиката на една страна включва стратегическия план за развитие на определени отрасли. Стратегическият план за развитие на българското земеделие, стратегическият план на българската икономика и стратегическият план на опазване на околната среда изискват народните представители да не допуснат в съседство на екологично чиста продукция да се отглеждат храни, които са в състояние да замърсят храната, да замърсят продукцията на един земеделски стопанин и по този начин да му нарушат конституционните права. Генетично модифицираните организми заразяват екологично чистите организми. Това, че България няма да може да продаде успешно на европейския пазар продукция, означава, че е в ущърб на българския държавен интерес, а това, че един земеделски стопанин ще фалира, когато си мисли, че предлага екологично чиста продукция, а се окаже, че тя е замърсена, това ще бъде и лична трагедия на човека и нарушаване на човешките му и гражданските права.
  В интерес на България и на българските граждани е в съседство да не произвеждаме генетично модифицирани храни. Нямаме нужда от тези храни. Българската природа и българските земеделски стопани имат традиции, имат възможност да водят успешна земеделска политика. Няма нужда да ги убиваме по този начин.
  Моля да се прегласува моето предложение и да дадем шанс на българския земеделски производител.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, госпожо Литрова.
  Уважаеми народни представители, отново подлагам на гласуване предложението на народния представител Теодора Литрова.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 132 народни представители: за 79, против 53, въздържали се няма.
  Предложението на Теодора Литрова е прието.
  Подлагам на гласуване и текста на комисията, разбира се, с модификацията с вече приетата ал. 2 по предложение на госпожа Литрова.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 85 народни представители: за 70, против 5, въздържали се 10.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: “Чл. 52. Министерството на околната среда и водите уведомява заявителя за решението по чл. 50 или за отказа по чл. 51 в 14-дневен срок от постановяването му.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 52.
  По член 53 има постъпило предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители, което комисията подкрепя.
  Има предложение на народния представител Светлин Белчилов, което е подкрепено по първи пункт по принцип от комисията, а по втори е оттеглено от вносителя.
  В чл. 53 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 53. (1) В случаите на промени, настъпили при освобождаването на ГМО или комбинация от ГМО, които могат да повишат риска за човешкото здраве или околната среда след издаването на разрешение за освобождаване, заявителят е длъжен незабавно да:
  1. предприеме необходимите мерки за защита на човешкото здраве и околната среда;
  2. информира министъра на околната среда и водите за промените или за новите обстоятелства;
  3. преразгледа прилаганите предпазни мерки и да ги промени, ако е необходимо.
  (2) Когато информацията по ал. 1 постъпи в Министерството на околната среда и водите или стане известна на членовете на комисията, тя подлежи на оценка от комисията. Информацията по ал. 1 и оценката на комисията се предоставят на обществеността.
  (3) Изискването по ал. 1 се прилага и при наличие на нова научна информация, свързана с повишаване на риска за човешкото здраве или околната среда – както по време на разглеждане на заявлението, така и след издаване на разрешение за освобождаване.
  (4) В случаите по ал. 1-3 министърът на околната среда и водите въз основа на становище на комисията променя условията или спира временно или завинаги освобождаването на ГМО в околната среда, като посочва мотивите за това и уведомява обществеността.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има ли желаещи за изказване по тези два текста? Не виждам.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване тези текстове в окончателната редакция на комисията, както бяха представени.
  Гласували 93 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 2.

  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми колеги, по чл. 54 има предложение на народния представител Светлин Белчилов, което е оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 54. (1) След освобождаването на ГМО в околната среда лицето, получило разрешение за това, е длъжно в сроковете, определени в него, да уведоми министъра на околната среда и водите за резултатите от освобождаването по отношение на риска за човешкото здраве и околната среда.
  (2) Информацията по ал. 1 се предоставя по начин, определен с наредбата по чл. 44.”
  По чл. 55 предложението на Джевдет Чакъров и група народни представители е подкрепено от комисията, както е подкрепено и предложението на народния представител Евдокия Манева.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 55 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 55. Министърът на околната среда и водите отнема разрешението за освобождаване на ГМО в околната среда при допуснати нарушения на условията, определени с издаденото разрешение.”
  По чл. 56 има постъпило предложение на Наим Наим и група народни представители, което е подкрепено по принцип от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 56. (1) В Министерството на околната среда и водите се създават и поддържат в електронен вид публични регистри на:
  1. издадените разрешения за освобождаване на ГМО в околната среда;
  2. площите, на които е разрешено освобождаването на ГМО.
  (2) Регистрите по ал. 1 са част от информационната система по чл. 4, ал. 2.
  (3) В регистрите се вписват обстоятелствата и данните, определени в наредбата по чл. 44.
  (4) В регистрите се вписват и промените в данните и обстоятелствата по ал. 3.
  Чл. 57. За издаване на разрешенията по този раздел Министерството на околната среда и водите събира такса.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 57.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По тези четири текста – 54, 55, 56 и 57, има ли желаещи за изказване? Струват ми се безспорни. Не виждам желаещи.
  Моля ви, гласувайте текстовете в окончателната редакция на комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Гласували 80 народни представители: за 77, против 1, въздържали се 2.
  Текстовете са приети.
  ДОКЛАДИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ на Глава четвърта и предлага следното наименование:
  “Раздел ІІІ – Пускане на пазара на ГМО или комбинация от тях като продукти или съставка от продукти”.
  По чл. 58 са постъпили предложения на народните представители Великов и Чакъров.
  Комисията подкрепя предложението им по принцип, както подкрепя по принцип и предложението на народния представител Светлин Белчилов.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 58 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 58. (1) Пускането на пазара на ГМО или комбинация от тях като продукти или съставка на продукти, които не са храни или съставки на храни по смисъла на Закона за храните, се извършва само след получаване на разрешение от министъра на земеделието и горите.
  (2) Министърът на земеделието и горите издава разрешение въз основа на писмено заявление от лице по чл. 41, което желае да пуска на пазара ГМО или комбинация от тях като продукти или съставка на продукти и положително писмено становище на комисията.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: По чл. 58 има ли желаещи народни представители да вземат отношение? Няма.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 82 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 3.
  Член 58 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: За чл. 59 предложението на народния представител Лъчезар Тошев е оттеглено, нашето предложение също е оттеглено.
  Предложението на доц. Великов и моето е оттеглено в пункт първи. Във втори пункт то е подкрепено по принцип, в трети пункт е изцяло подкрепено и в четвърти пункт е подкрепено.
  Предложението на народния представител Светлин Белчилов в първи пункт е оттеглено, подкрепено е по втори пункт.
  Предложение на народния представител Теодора Литрова: в чл. 59, ал. 1, т. 8 се изменя така:
  “8. предложение за срока на действие на разрешението за предлагане на пазара, който не може да бъде по-дълъг от три години;”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложението на народната представителка Евдокия Манева е оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 59 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 59. (1) Заявлението по чл. 58, ал. 2 се подава до министъра на земеделието и горите и съдържа:
  1. идентификация на заявителя:
  а) име и номер на документа за самоличност и постоянен адрес – за физическите лица;
  б) наименование, седалище, адрес на управление и регистрация по БУЛСТАТ – за едноличните търговци и юридическите лица.
  2. информация относно ГМО;
  3. информация относно условията и начините за освобождаване на ГМО и приемащата околна среда;
  4. информация относно взаимодействията между ГМО и околната среда;
  5. информация относно наблюдението, контрола, третирането на отпадъците и плановете за спешни действия при аварии;
  6. оценка на риска и заключение по Раздел І от тази глава;
  7. условията, при които продуктът може да бъде пускан на пазара, ако има такива, включително начина на употреба;
  8. предложение за срока на действие на разрешението за пускане на пазара, който не може да бъде по-дълъг от пет години;
  9. план за наблюдение и предложение за неговия срок на действие;
  10. предложение за начина на етикетиране на продукта;
  11. предложение за опаковане на продукта;
  12. резюме на цялото досие;
  13. допълнителна информация.
  (2) Заявлението се подава на български език и на английски език. То може да се подаде и по електронен път.
  (3) Към заявлението се прилага удостоверение за актуално състояние на заявителя и документ за платена такса.
  (4) Информацията по ал. 1, т. 2-5, изискванията към плана за наблюдение по ал. 1, т. 9, допълнителната информация по т. 13 и формата на заявлението се определят с наредбата по чл. 44.
  (5) Информацията по ал. 1, т. 2-5 и т. 13 трябва да отчита разнообразието на местата в страната за употреба на ГМО като продукти или съставка на продукти и да включва данни и резултати, получени от научни и развойни освобождавания на ГМО с цел изследване на въздействието на освобождаването върху човешкото здраве и околната среда.” Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: И така, уважаеми дами и господа, имате думата по чл. 59 от законопроекта.
  И все пак, за да отразим точно в протокола, заглавието на Раздел ІІІ – както всъщност, струва ми се, беше докладвано - “Пускане на пазара на ГМО или комбинация от тях като продукти или съставка от продукти”, го гласувахме заедно с чл. 58. Гласувахме заглавието и чл. 58. Да уточним това.
  И така, по чл. 59 има ли желаещи за изказване? Няма желаещи.
  Моля, гласувайте първо предложението на народния представител Теодора Литрова, което не е подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте, уважаеми дами и господа!
  Гласували 103 народни представители: за 15, против 58, въздържали се 30.
  Предложението на народния представител Теодора Литрова не се приема.
  Второ, поставям на гласуване чл. 52, така както е предложен от комисията и докладван от нейния председател.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 91 народни представители: за 75, против 2, въздържали се 14.
  Член 59 е приет.


  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 60 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 60. Отделно заявление за пускане на пазара се изисква, когато ГМО или комбинация от ГМО, за които вече е подадено заявление, ще бъдат използвани за цели, различни от посочените в първоначалното заявление.
  Чл. 61. (1) Заявителят включва в заявлението информация или резултати от пускания на същите ГМО или същата комбинация от ГМО, за които е подавал заявление или ги е осъществил на територията на страната или извън нея.
  (2) Заявителят може да се позове на информация или на резултати от предишни заявления на други заявители или да предостави допълнителна информация, която счита за подходяща, при условие че информацията и резултатите не са поверителни или другите заявители са дали своето писмено съгласие.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 61.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата. Няма желаещи.
  Моля, гласувайте членове 60 и 61.
  Гласували 103 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 7.
  Членове 60 и 61 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: По чл. 62 има постъпило предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители, което е оттеглено.
  Има предложение на народния представител Наим Наим и група народни представители.
  1. В чл. 62 да се създаде нова ал. 3 със следната редакция:
  “(3) В случаите по чл. 59, ал. 5 министърът на земеделието и горите въз основа на становище на комисията се произнася с мотивирано решение по искането на заявителя в 14-дневен срок от подаването на заявлението.”
  2. Сегашните алинеи 3, 4 и 5 да станат съответно алинеи 4, 5 и 6.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложението на народния представител Белчилов е оттеглено.
  Има предложение на народния представител Евдокия Манева, което е подкрепено по принцип. Систематично е отразено в чл. 6.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 62 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 62. (1) При констатирани непълноти или неточности заявителят се уведомява в 7-дневен срок от подаване на заявлението.
  (2) Заявителят е длъжен да отстрани непълнотите или неточностите в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1.
  (3) Комисията проверява достоверността и пълнотата на информацията, съдържаща се в подаденото заявление, точността на извършената оценка на риска, адекватността на плана за наблюдение, начините за третиране на отпадъците и плановете за спешни действия при аварии, както и предложението за начина на етикетиране и опаковане на продукта.
  (4) След приключване на проверките министърът на земеделието и горите въз основа на становище на комисията може да поиска от заявителя да предостави допълнителна информация, като мотивира писмено искането си.
  (5) В 60-дневен срок след подаване на заявлението комисията изготвя становище и го представя на министъра на земеделието и горите.”
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, имате думата по чл. 62.
  За процедура има думата председателят на комисията.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, като един от съвносителите на предложението заедно с народния представител Наим Наим оттегляме предложението си, което не е подкрепено от комисията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря.
  Имате думата, уважаеми дами и господа.
  Има думата господин Белчилов.
  СВЕТЛИН БЕЛЧИЛОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа народни представители! Предлагам да се промени чисто редакционно ал. 4 след запетайката: “може да поиска от заявителя да предостави допълнителна информация, като мотивира писмено искането си” с “изисква от заявителя”. “Може да поиска” да се замени с “изисква”.
  “(4) След приключване на проверките министърът на земеделието и горите въз основа на становище на комисията “може да поиска” да се замени с “изисква” от заявителя...”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Вместо “може да поиска” да се постави “изисква”?
  СВЕТЛИН БЕЛЧИЛОВ: Да отпадне “може да поиска” и да се замени с “изисква”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: “Комисията изисква от заявителя...”
  СВЕТЛИН БЕЛЧИЛОВ: Императивно да бъде изисквано.
  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ (НДСВ, от място): Това променя смисъла.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (НДСВ, от място): Това не е редакционна бележка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Тук има елемент доколко това е редакционна поправка. Вие сам казвате, че това е задължение да се изисква от заявителя, а не по преценка. Може да може, но може и да не може.
  СВЕТЛИН БЕЛЧИЛОВ: Да, затова предлагам да бъде заменено с “изисква”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Белчилов.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (НДСВ, от място): Допускате ли това, господин председателю? Съдържанието се променя!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Ако има съгласие, кажете, вие сте специалисти в тази област. Аз знам, че това надали е техническа или редакционна поправка. Но ако всички сме съгласни, че така трябва да бъде, можем да го направим. Или да дадем възможност на министъра да прецени за всеки конкретен случай.
  Има ли възражения? Готов съм да ги чуя, господин Великов.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председателю. Аз смятам, че тук се изменя смисълът на текста на вносителя, както и това, което ние надълго и нашироко обсъждахме после в комисията. Такова предложение нямаше там. Смятам, че “може да поиска допълнителна информация” дава една възможност, ако се наложи, но да задължим във всички случаи да се изисква допълнителна информация мисля, че не е уместно. Не се постига по-голямо уточняване на процедурата или по-рестриктивен, или по-желан от нас режим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви.
  Има ли други колеги?
  Госпожо Литрова, заповядайте.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (НДСВ): Благодаря Ви, господин председателю. Аз бих искала да се изкажа против предложението на колегата Белчилов и да защитя първоначалния текст на комисията, защото този текст “може да поиска от заявителя да предостави допълнителна информация” наистина касае евентуално изискване на такава информация, когато проверката е установила някакви конкретни данни. Допълнителната информация не може да се изисква, защото тя не би била допълнителна информация. Ако е някакво задължително основание да бъде предоставена, комисията ще поиска тази информация още преди да започне процедурата.
  Поради тази причина поддържам предложението на комисията, защото това е само тогава, когато има презумпцията, че нещо е настъпило. И тогава комисията ще прецени дали да поиска допълнителна информация. А когато няма негативна информация, тогава всъщност няма как да й вменим някакво задължение, което не се нуждае от изпълнение. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други колеги народни представители, които желаят да вземат отношение?
  За реплика има думата господин Белчилов.

  СВЕТЛИН БЕЛЧИЛОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, именно във връзка с това е моето предложение “да изисква”, тъй като след приключване на проверките по ал. 1 и ал. 2 може да са постъпили неблагоприятни промени или изменения, както искаме можем да ги наречем. Възможността “може да поиска”, а може и да не поиска, създава една възможност, меко казано, за заобикаляне на законните разпоредби. Така че отново искам да бъде записано, може би за някои звучи доста императивно, че изисква от заявителя да предостави допълнителна информация. Мисля, че по-точно и по-конкретно е моето предложение. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Това беше реплика, така че, ако желаете, имате право на дуплика.
  Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по този текст? Няма.
  Първо, по предложението на народния представител Светлин Белчилов.
  Предложението, което прави за ал. 4, не е редакционно. В чл. 71, ал. 2 изрично е казано, че са допустими в пленарната зала само редакционни поправки. А това не е редакционна поправка, тъй като има друго съдържание. Следователно, не мога да го поставя на гласуване.
  И така, поставям на гласуване чл. 62 така, както е предложен от комисията.
  Гласували 114 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 26.
  Член 62 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, за чл. 63 има постъпило предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители, което е оттеглено.
  Предложението на Наим Наим и група народни представители е подкрепено по принцип от комисията.
  Има предложение на народния представител Светлин Белчилов – в чл. 63, ал. 2 думите “т. 4-11” се заменят с “1-13”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложението на народния представител Евдокия Манева е подкрепено от комисията.
  Предложението на народния представител Теодора Литрова по ал. 1 е оттеглено, по ал. 3 е подкрепено по принцип от комисията. Във втория пункт комисията подкрепя нейното предложение.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция за чл. 63, ал. 1:
  “Чл. 63. (1) След изготвяне на становището по чл. 62, ал. 5 Министерството на земеделието и горите провежда обществено обсъждане, което не може да продължи повече от 45 дни.
  (2) При общественото обсъждане се предоставят резюмето на техническото досие, резюмето на оценката на риска по чл. 42 и становището на комисията по чл. 62, ал. 5.
  (3) Не може да бъде предмет на обсъждане информацията, определена за поверителна по реда на Глава шеста.
  (4) Не по-късно от 30 дни преди датата на обсъждането в един централен всекидневник и чрез местните средства за масово осведомяване, както и на Интернет-страницата на информационната система по чл. 4, ал. 2 се обявява предметът на обществено обсъждане и мястото, където необходимата информация е на разположение на заинтересуваните лица. В известието се обявяват и датата и мястото, където ще се проведе общественото обсъждане.
  (5) Всяко лице може да предостави становище по предмета на обсъждането писмено или в електронна форма.
  (6) За участие в общественото обсъждане се канят и заявителят или негови представители и членове на комисията.
  (7) При общественото обсъждане се води протокол, който се прилага към документите за издаване на разрешението.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми дами и господа народни представители.
  Не виждам желаещи.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Светлин Белчилов, което не е подкрепено от комисията. То беше докладвано тук.
  Моля да гласувате за предложението на народния представител Светлин Белчилов.
  Гласували 91 народни представители: за 7, против 59, въздържали се 25.
  Предложението на народния представител Светлин Белчилов не се приема.
  Поставям на гласуване предложението на комисията за чл. 63.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 102 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 12.
  Член 63 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: За чл. 64 има постъпило предложение на Наим Наим и група народни представители, което е подкрепено по принцип от комисията.
  По принцип е подкрепено от комисията и предложението на народния представител Светлин Белчилов.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 64. При наличие на нова научна информация по отношение на увеличаване на риска за човешкото здраве или околната среда преди издаването на разрешение за пускане на пазара заявителят е длъжен незабавно да:
  1. предложи необходимите мерки за защита на човешкото здраве и околната среда;
  2. информира министъра на земеделието и горите за новата информация и предлаганите мерки по т. 1;
  3. преразгледа наличната информация и предложи промени в условията за пускането на пазара.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми дами и господа народни представители. Няма желаещи.
  Моля да гласувате за чл. 64 така, както се предлага от комисията.
  Гласували 105 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 3.
  Член 64 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: За чл. 65 има постъпило предложение на Джевдет Чакъров и група народни представители, което е оттеглено.
  Има предложение на народния представител Светлин Белчилов:
  В чл. 65 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата “становище” се заменя с думата “решение”.
  2. Създава се нова ал. 4:
  “(4) Министърът на земеделието и горите и производителят на продукта изпращат в установените срокове искането за разрешение до органите на Европейския съюз, предвидени в документите по чл. 1а.”
  3. Създава се нова ал. 5:
  “(5) Решението на министъра на земеделието и горите влиза в сила след получаване на съответните разрешителни според документите по чл. 1а.”
  4. Алинея 4 става съответно ал. 6 и преди думите “по отношение на” се добавя “при условията на ал. 5”.
  5. Алинея 5 става ал. 7 и преди думите “за горски” се добавя “при условията на ал. 5”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложението на народния представител Евдокия Манева е подкрепено в първи пункт, а във втори пункт предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 65 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 65. (1) Въз основа на положително становище на комисията и резултатите от общественото обсъждане и след съгласуване с министъра на околната среда и водите министърът на земеделието и горите издава разрешение за пускане на ГМО на пазара или отказва издаването на разрешение в срок до 90 дни от получаване на заявлението.
  (2) Срокът по ал. 1 спира да тече:
  1. до отстраняване на непълнотите или неточностите в заявлението;
  2. до предоставяне от заявителя на допълнителна информация по чл. 62, ал. 4;
  3. докато се провежда обществено обсъждане по чл. 63, което не може да удължи срока по ал. 1 с повече от 30 дни.
  (3) Разрешението се изпраща на заявителя в 14-дневен срок от постановяването му.” Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми дами и господа. Няма желаещи.
  Поставям на гласуване предложението, направено от народния представител Светлин Белчилов.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 96 народни представители: за 15, против 60, въздържали се 21.
  Предложението на народния представител Светлин Белчилов не се приема.
  Поставям на гласуване чл. 65, така както се предлага от комисията.
  Гласували 88 народни представители: за 81, против 3, въздържали се 4.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 66 и предлага следната окончателна редакция:
  “Чл. 66. (1) Разрешението за пускане на ГМО на пазара съдържа:
  1. идентичността на ГМО, пускан на пазара във вид на продукти или съставка на продукти, отразена с уникален код;
  2. срока, за който се издава;
  3. условията за пускане на ГМО на пазара, включително специалните условия за употреба, обработка и опаковане на ГМО и условията за опазване на определени екосистеми или географски райони;
  4. задължение за заявителя да съхранява контролни проби, които се предоставят при поискване от контролните органи;
  5. изискванията за етикетиране;
  6. изискванията към плана за наблюдение и неговия срок на действие, както и задълженията, ако има такива, на лицата, които продават продукта или на потребителите на продукта в случаите на ГМО, които се отглеждат.
  (2) Правилата за образуване на уникалния код по ал. 1, т. 1 се уреждат с наредбата по чл. 44.
  (3) Разрешението се издава за срок не по-дълъг от пет години.
  (4) По отношение на ГМО, предназначени за производство и пускане на пазара като семена и посадъчен материал, срокът по ал. 3 започва да тече от деня на вписването на сорта в официалната сортова листа съгласно Закона за посевния и посадъчния материал.
  (5) За горски репродуктивен материал срокът по ал. 3 започва да тече от деня на вписването на базовия източник, който съдържа ГМО в Националния регистър на горската семепроизводствена база.”
  За чл. 67 има постъпило предложение на Наим Наим и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.
  Народният представител Светлин Белчилов е оттеглил предложението си.
  Предложението на народния представител Евдокия Манева е подкрепено от комисията по принцип, като то е отразено систематично в новосъздадения от комисията чл. 77д.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция за чл. 67:
  “Чл. 67. (1) Министърът на земеделието и горите мотивирано отказва издаването на разрешение за пускане на пазара, ако становището на комисията е, че има рискове за човешкото здраве или околната среда и че предприетите мерки за защита са недостатъчни или неефективни и когато заявителят не е отстранил непълнотите или неточностите в заявлението си в срока по чл. 62, ал. 2.
  (2) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.”
  За чл. 68 има постъпило предложение на Наим Наим и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция за чл. 68:
  “Чл. 68. (1) В Министерството на земеделието и горите се създава и поддържа в електронен вид публичен регистър на издадените разрешения за пускане на ГМО на пазара.
  (2) Електронният регистър по ал. 1 е част от информационната система по чл. 4, ал. 2.
  (3) На вписване в регистъра подлежат обстоятелствата и данните, съдържащи се в разрешението за пускане на ГМО на пазара.
  (4) В регистъра се вписват и промените в данните и обстоятелствата по ал. 3.”
  За чл. 69 има постъпило предложение на Наим Наим и група народни представители, подкрепено от комисията.
  Предложение на народния представител Светлин Белчилов, подкрепено по принцип от комисията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция за чл. 69:
  “Чл. 69. (1) Лицето, получило разрешение, провежда наблюдение в няколко етапа по плана по чл. 66, ал. 1, т. 6, одобрен с разрешението, и изготвя доклади за резултати от наблюдението върху пускането на ГМО на пазара като продукти или съставка на продукти, които предоставя на министъра на земеделието и горите.
  (2) След изтичане на първия период за наблюдение от плана за наблюдение и въз основа на докладите по ал. 1 министърът на земеделието и горите може да задължи лицето, което е получило разрешението, да измени или допълни плана за наблюдение в съответствие с издаденото разрешение и в рамките на одобрения план за наблюдение. Министърът на земеделието и горите взема решението си въз основа на становище на комисията.
  (3) Резултатите по плана за наблюдение са достъпни за обществеността.” Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: И така, от чл. 66 до чл. 69 включително – има ли желаещи народни представители да вземат отношение по тези текстове? Няма.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 81 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 4.
  Тези текстове са приети.
  Предлагам да се докладва чл. 70 и да приключим за днес.
  ДОКЛАДЧИК ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: По чл. 70 има постъпили предложения:
  От народния представител Стилиян Гроздев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението им.
  Подкрепено е и предложението на Наим Наим и група народни представители от комисията.
  Предложение на народния представител Светлин Белчилов:
  В чл. 70, ал. 1 след думите “да се осигури наблюдение на” се добавят думите “на комисията на”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложението на народния представител Евдокия Манева е подкрепено от комисията в първи пункт. Във втори пункт то е оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция за чл. 70:
  “Чл. 70. (1) В Министерството на земеделието и горите се създава и поддържа в електронен вид публичен регистър на площите, засети с генетично модифицирани растения, за които има разрешение за пускането им на пазара, за да се осигури наблюдение на въздействието на тези генетично модифицирани растения върху човешкото здраве и околната среда съгласно чл. 69.
  (2) Регистърът по ал. 1 е част от информационната система по чл. 4, ал. 2.
  (3) Лицата, които отглеждат генетично модифицирани растения при условията на ал. 1, са длъжни да спазват задължителни отстояния на площите, засети с генетично модифицирани растения от съседните площи, засети с немодифицирани растения от същия вид съгласно Приложение № 2.
  (4) Лицата, които отглеждат генетично модифицирани растения при условията на ал. 1, са длъжни да информират Министерството на земеделието и горите за местонахождението и размера на засетите площи.
  (5) Министерството на земеделието и горите уведомява Министерството на околната среда и водите за местонахождението и размера на площите.” Благодаря.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата, уважаеми дами и господа. Няма желаещи да вземат думата.
  Поставям на гласуване първо предложението на народния представител Светлин Белчилов.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 95 народни представители: за 22, против 55, въздържали се 18.
  Предложението на народния представител Светлин Белчилов не се приема.
  Поставям на гласуване предложението на комисията за чл. 70, както той беше докладван тук, пред вас.
  Гласували 104 народни представители: за 93, против 2, въздържали се 9.
  Член 70 е приет.
  Наближава краят на работното време.
  Ще направя няколко съобщения. Междупрочем, вие знаете, че всички комисии, които са обявили, че днес ще имат заседание, ще започнат работата си в 14,30 ч., респективно в 15,00 ч., включително и Комисията по околната среда и водите, само че нейното заседание е от 16,30 ч.

  Комисията за промени в Конституцията ще проведе своето заседание в петък от 10,30 ч.
  Следващото заседание е утре от 9,00 ч.
  Закривам днешното пленарно заседание.


  (Закрито в 13,58 ч.)

  Председател:
  Огнян Герджиков

  Заместник-председатели:
  Камелия Касабова
  Любен Корнезов
  Секретари:
  Гадар Хачикян
  Весела Лечева


  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ