Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ДВАДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 18 септември 1992 г. (Открито в 9 ч. и 30 м.)

18/09/1992
Председателствали: заместник-председателят Снежана Боту¬шарова
Секретари: Георги Петров и Христо Атанасов
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Добър ден на всички! Уважаеми госпожи и господа народни представители, откривам пе¬тъчното заседание на Народното събрание. Ще го започна с прочи¬тане на новопостъпилите питания. Постъпили са след 11 септември т.г.:
Питане от народния представител Васил Златаров към мини¬стъра на вътрешните работи Йордан Соколов относно съдбата на буит без съд и присъда български гражданин.
Постъпило е питане от народния представител Христо Марков към министър-председателя Филип Димитров относно виждането на правителстовто за преструктурирането на военнопромишления ком¬плекс.
Постъпило е питане от народните представители Румяна Куртева, Донка Дончева и Димитър Велев към министъра на образо¬ванието и науката Николай Василев относно незаконосъобразни действия на Министерството на образованието и науката по обявя¬ване на конкурсите за директори на училища и детски градини.
Има две питания от народния представител Христо Марков към министъра на отбраната Александър Сталийски относно броя на действащите генерали и процедурата по производството им и относно установяване на фактическата истина за смъртта на ред¬ник Александър Балабанов.
Постъпило е питане от народния представител Стойчо Шапа-тов към министъра на правосъдието Светослав Лучников относно позиция на министерството по приложението на чл. 12 от Закона за кооперациите.

Има питане от народните представители Ана Караиванова и Велко Вълканов към министъра на правосъдието Светослав лучни-ков относно мерки за приключване на следствените дела в опреде¬лените от закона срокове.
И още едно питане, последно, от народния представител Марин Тодоров към министъра на вътрешните работи Йордан Соколов относон съдбата на 14 загинали жители на с. Махалата, Плевенско.
Има постъпили и три писмени отговора по питане на госпо¬дин Исмаил Исмаил от министър лучников. Ако е тук господин Ис-маил Исмаил...
Нека, господин Лютфи, да предам. Да.
Има писмен отговор на питане от господин Невен Пенев. На питането е отговорил министър лучников.
И за господин Стойчо Шапатов, заповядайте, има писмен отговор от министър Праматарски.
Господин Пенев, заповядайте.
Уважаеми госпожи и господа, искам да поставя пред вас един принципен въпрос, който трябва да решите. Бих желала да чуя мнението ви.
Вчера до 18 ч. са постъпили няколко искания за включ¬ване в дневен ред днес. Аз ще ги упомена и бих желала да чуя мнението ви, тъй като днес по принцип е ден за парламентарен контрол, ние така сме го приели и гласували. Нека да ви съобщя постъпилите предложения за точки в дневния ред. Ще ги чета според времето, както са постъпили.
Има предложение от госпожа Нора Ананаиева за включване за днес на проект за решение относно осигуряване на средства за изкупуване на гроздето, извършване на есенната сеитба, внесено от група народни представители от парламентарния съюз на 1 сеп¬тември.
Има предложение, внесено от господин Орсов, за нова точка - решение за изменение и допълнение на Правилника за орга¬низацията и дейността на Народното събрание.
Има предложение с искане за включване в днешния дневен ред, внесено от госпожа Ана Караиванова, проект за решение за отмяна решението на Народното събрание от 7 юли 1992 г. за задър¬жане под стража на народния представител Андрей Карлов Луканов.

Има постъпило предложение за нова точка от господин Ахмед Доган относно искане за предсрочно освобождаване на пред¬седателя на Народното събрание. Искам да попитам раздадено ли е това предложение с мотивировката? (Групов отговор от блока на СДС: "Не!")
Аз помолих, моля, господа квесторите да вземат от Прав¬ния отдел или от деловодството и да донесат, ако не са раздадени материалите. Сутринта е разпоредено да бъдат направени в 240 екземпляра.
Това са направените предложения, постъпили вчера. Аз бих желала да чуя вашето мнение, тъй като това променя процеду¬рата по правилника. Виждате колко предложения има направени.
А, и още едно, извинете, пропуснах - предложение от председателя на анкетната комисия Христо Марков, който пред¬лага за следващата седмица доклада на анкетната комисия за уста¬новяване лицата, организирали действия за противопоставяне и неподчинение на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Също вчера постъпило.
Моля за вашето мнение.
Господин Юнал Лютфи.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги народни представители, вярно е това, че обикнове¬но петък е ден за парламентарен контрол, но няма да бъде първият прецедент, в петък да работим като в нормален парламентарен ден - с друг дневен ред.
Ето защо, упълномощен съм от името на парламентарната група на Движението за права и свободи да предложа като точка номер едно в днешния дневен ред на Народното събрание да бъде внесеното вчера - 17 септември, предложение от председателя на парламентарната група на Движението за права и свободи в 17,50 ч., а именно на осонвание чл. 37, ал. 5 от Правиника за организацията и дейността на Народното събрание, предложение в дневния ред на пленарното заседание за днес, 18 септември, петък, да бъде включена следната точка: искане за предсрочно освобождаване на председателя на Народното събрание. Благодаря ви. Предлагам да се гласува това предложение. (Бурни ръкопляска¬ния от блока на СДС и от страна на опозицията, възгласи "Браво"! от страна на депутати от СДС.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина в залата.
Предложението, господин Лютфи, следва от внесеното пред¬ложение вчера, но аз бих искала все пак да чуя и колегите юристи, пък и не само юристи, тъй като днес е денят за парламентарен контрол, както виждате, има множество направени предложения. (Шум в залата, реплики в блока на опозицията.) По принцип трябва да се реши какво да правим. Кажете! (Шум в блока на опозицията, реплики.)
Досега не сме правили изключения или ако е правено, е решавано преди това.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): А, правили сме! (Шум и реплики от страна на опозицията)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Така е, правено е, но сме решавали преди това. (Шум в залата, реплики от страна на опозицията.)
Господин Орсов, заповядайте.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Госпожо Ботушарова, госпожи и господа народни представители, упълномощен съм от името на нашия парламентарен съюз да заявя пред вас, че поддържа¬ме внесените три предложения за включване в дневния ред, което означава, че ние поддържаме предложението на ДПС, днес да няма парламентарен контрол, а като точки от дневния ред да бъдат вкючени тяхното искане за оставката на председтаеля на Народното събрание, нашите искания за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, за проекта за решение за осигуряване на средства за изкупуване на гроздето и за есенната сеитба и за останалите ,които са напра¬вени, и ви моля да бъдат поставени на гласуване.
Действително днес не е първият петък, в който няма да се занимаваме с парламентарен контрол, и естествено ние решаваме това, преди да започне самия ден за парламентарен контрол. Така че, моля ви, гопожо Ботушарова, да поставите на гласуване предло¬жените изменения в дневния ред, което би означавало, че ако днес остане време, след приемането и свършването на тези точки от дневния ред, може би и да има парламентарен контрол. Благода¬ря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Екатерина Михай¬лова.

ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Въпросът, който в момента трябва да решим, е това какво ще гледаме днес и дали днес трябва да бъде ден за парламентарен контрол, или трябва да имаме друг дневен ред.
Действително в правилника на Народното събрание е казано, че по принцип петъкът е ден за парламентарен контрол. Това оз¬начава, че е възможно понякога в петъците ние да не извършваме парламентарен контрол, а да се занимаваме с други въпроси, както сме го правили много пъти - ние сме гледали закони в петъка, а не сме извършвали парламентарен контрол.
Но всеки път, когато сме го правили, то се е поставяло за разискване поне един ден преди това и сме гласували изрично... (Протести от опозицията.) Така е, колеги, погледнете как е било. Никога в петък не сме решавали да сменим процедурата. Винаги е било един ден преди това. Още повече, аз смятам, че не може като точка първа да разискваме въпроса за оставката на предсе¬дателя на Народното събрание, тъй като това искане, което е направено, не ни е раздадено, поне на нашата парламентарна група на СДС... (От опозицията показват раздадения текст.) Да, в момен¬та вие вдигате и ми показвате, но аз лично все още в този момент не съм го получила и не съм го видяла. Ако на някой от вас е дадено, на мен все още не ми е дадено и аз не съм видяла дали е наред или не.
Считам, че този въпрос може да бъде разгледан, разбира се, но когато са спазени всички изисквания, които имаме по про¬цедурата, а те в случая не са. Ние сме получили други искания:
искането на госпожа Нора Ананиева за проект за решение, това сме го получили; получихме и доклада на Анкетната комисия още вчера. Това са въпросите, които евентуално бихме могли да разглеж¬даме, макар че пак влизаме в противоречие с това, че не сме решили, че днес няма да е парламентарен контрол. Министрите са дошли и считам, че имаме нарушение на процедурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Соня Младенова има думата.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХМД, ХРП, СМС, ФБСМ,НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-5"): Уважаеми колеги, само няколко думи искам да кажа. Когато приехме в правилника да се каже, че по принцип е ден за парламентарен контрол денят

петък, това означава, че може да има изключения от принципа. В политиката, уважаеми колеги, времето обикновено не достига, когато политиката се прави качествено, и времето притиска поли¬тиците да правят изключения от принципа. Точно днес е такъв ден, в който изключението от принципа налага, и аз тук правя своето процедурно предложение, да гласуваме дали обществено-историческите условия и необходимоста на днешния ден налагат ние да приемем посочената точка първа от дневния ред.
В заключение и като малка обструкция на преждеговорив-шата искам да кажа следното: уважаеми колеги, никъде в правилни¬ка не се говори, че когато се иска промяна на работата на Народ¬ното събрание за деня петък, е необходимо да се раздават всички документи, особено когато се касае до личностни промени.
Аз съзнавам, и вие също надявам се, че е важна една такава стъпка, но не бива да сравняваме оставката на председа¬теля на парламента със законопроекти, които ние решаваме.
Изискванията на правилника за предварително раздаване на материалите - 24 часа, се отнася само за законопроектите.
Така че, госпожа председателстваща, аз ви моля да прекра¬тим дебатите по дневния ред и предложенията за него и вие да подложите отново на гласуване систематизацията за дневния ред, както беше предложено от господин Лютфи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Мицев, реплика ли искате? Добре, по процедурен въпрос. Заповядайте!
МАРГАРИТ МИЦЕВ (СДС): Уважаема госпожо председателства¬ща, аз съм против приемането на така направеното предложение от госпожа Соня Младенова поради това, че се нуждаем от по-задълбочен анализ ан конкретната обществено-историческа обстанов¬ка, както тя я каза (ръкопляскания от мнозинството.)
Не може към едно кардинално решение да се пристъпва лекомислено. България много пъти е страдала от лекомислени поли¬тици, а за съжаление от лявата страна има много такива.
От друга страна, за да не бъдем толкова лекомислени зададох преди малко въпрос на един известен български юрист, Емил Бучков от Движението за права и свободи: ако това е искане, то всяко искане трябва да бъде придружено с проект за решение. Едно е да се иска, но друго е да се реши. Аз искам да дружа с една красавица, но ако няма решение между нас няма да стане това. (Ръкопляскания от мнозинството и шум в залата.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не, госпожа Младенова, не може. Ако е за лично обяснение...
СОНЯ МЛАДЕНОВА (от място); Искам да направя дуплика на репликата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не реплика, а той поиска думата по процедурен въпрос. Ако госпожа Младенова иска лично обяснение, то накрая ще го има, до три минути. (Силен шум в залата.)
Господин Лучников, искахте думата. (Шумът в залата още повече се усилва.) Моля ви се, по правилника е. Дайте да не се караме. Вижте чл. 50 от правилника. Министрите са тук. Вие сте гласували този правилник. Много ви моля! Моля за тишина в залата!
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС, от място(: В залата не може да се работи. Няма тишина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина в залата! Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Уважаеми госпожо предсе¬дателстващ, многоуважаеми дами и господа! Аз не мога да разбера защо тези, които толкова много пледират за спазване на Консти¬туцията, отказват конституционното право на един министър да се изкаже, когато намери това за необходимо. (Шум и реплики в залата.) Давате ми право, нали? (Шумът и репликите в залата продължават.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, чл. 50 от пра¬вилника разрешава. И друг път сме давали думата на министри. Ако трябва, ще ви го прочета.
МИНИСТЪР СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ; Аз съм много търпелив и...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, ако този шум продължава, ще ме принудите да прекъсна заседанието за малко.
МИНИСТЪР СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Аз съм много търпелив и ще ви изкачам да проявите вашата култура на парламентаристи и също така се надявам, че вие ще ми позволите и аз да взема отношение по обществено-историческата обстановка, в която се намираме. Защото това не е привилегия само на някои от вас.
Тука виждам все сериозни хора, получили по един или друг начин народното доверие. Затова е крайно време да престанем да си играем с привидности и да бием самара вместо да удряме коня.

Защо не кажете направо каква е вашата цел, а се залавя¬те с такива маргинални въпроси като това кой да бъде председа¬тел на Народното събрание и кой да не бъде? Вашата цел, господа, трябва да я заявите открито пред българския народ! Вие трябва да му кажете от тази трибуна каква е вашата крайна цел, защото вие искате да дестабилизирате нейното управление. Вие искате да се получи в нея хаоса, в който да се развихря мафиозната престъпност, от която се "перат" "мръсни" пари, в която да се саботира смяната на системата, в която да се саботира аграрна¬та реформа, в която да се саботира привитизацията, в която да се саботира реституцията. Това е, господа, вашата цел и вие трябва да я кажете тук открито на всички, а не да се скривате зад такива палеативни мерки, зад които не един път сте се скри¬вали.
И аз съжалявам много, че от нашите съюзници от ДПС се намериха хора, които да се поддат на вашите внушения да няма в тази страна едно здраво правителство, годно да управлява, годно да извърши историческата смяна, която, господа, и вие преди няколко заседания, когато се гласуваше доверие на това правителство, впрочем когато вие искахте да му се гласува недо¬верие, вие сами от тази трибуна заявихте, че тази политика е единствено правилна (смях в залата).

Защо тогава вие казахте, че тая правилна политика трябва да се изпълнява от други хора? Ако вие искахте да бъдете аргу¬ментирани политици, вие трябваше да кажете какво искате да се промени в тая политика. Но вие нищо не казахте и вие нищо не казвате, скъпи приятели от ДПС (реплики от опозицията и ДПС), освен това, че искате някаква друга политика, искате някаква смяна, искате смяна на личности, а не смяна на политика.
Вие трябва да знаете, че в тоя момент на историческа отговорност българският народ слуша и гледа. И той ще оцени правилно позицията на всеки един т нас. Той ще разбере, че сега не е време за боричкания и смяна на личности. Той ще разбере, че сега е момент за преценка на бъдещите хора в неговата история. Защото тая история се пише сега тука, днес от всички вас и от всички нас.
СТЕФАН ПРОДЕВ (БСП, от място): Защо ни четете морал? (Реплики на недоволство от мнозинството.)
МИНИСТЪР СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Господин Продев, най-малко вие имате право да правите такава реплика, защото, господин Продев, вие сте тоя, който започна да насъсква тоя народ един срещгу друг. Вие започнахте... (Ръкопляскания и възгласи "Бра¬во!" и "Точно така" от мнозинството.) Вие започнахте с тоя гамен¬ски, бих казал, просташки тон на вашия вестник. Вие това започнах¬те. (Недоволство от опозицията, свиркания и ръкопляскания от мнозинството.)
Вие трябва да разберете веднъж завинаги, че или трябва да продължавате да заставате пред нас с маската на лоялна лява опозиция, или трябва откровено - и народът иска това от вас -да смъкнете тая маска и да покажете своя деструктивен характер. Ако вие не направите това, вие много се лъжете, мислейки че някого ще заблудите. Народът много добре ви е познал и народът мнго добре ще ви познае. (Единични ръкопляскания от мнозинст¬вото. )
Аз си позволявам тук да се обърна... ЧАВДАР КЮРАНОВ (БСП, от място): Реквием е това. МНИИСТЪР СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Аз си позволявам, господин Кюранов, да се обърна към вас, да се обърна към господин Йончев, да се обърна към всички вас, които искате и аз смятам, че не само искате - може би искрено желаете да бъдете социалдемократи,

да бъдете едни модерни леви политици. Защо вие напрягате така положението? Сега, в момента, когато нашата страна защищава своята финансова политика пред международните финансови инсти¬тути и ликвидира последиците на фалита, пред който фалит вашето правителство на господин Луканов изправи тая страна.
Вие знаете много добре, че нас световната общност ни прие в положението на фалирала държава, на банкрутирала държава. На държава, която е спряла своите плащания. И ние с една година страшни мъки и много ловкост се опитваме да убедим тая общност, че ние ще си оправим имиджа. Че ние не сме оня ориентален фали¬рал търговец, който иска да завлече своите кредитори, а иска с тях да има едни почтени отношения на стопански партньор.
И точно сега, момента, когато нашата делегация отива там и е почти уверена и почти всички сме уверени, че ние ще получим едни прекрасни условия за ликвидиране на нашия фалит, вие намерихте точно тоя момент да дестабилизирате правителството, да дестабилизирате цялата страна. Защо го правите, господа, ако искате да бъдете едни верни, искрени и честни демократи и партьори в тая зала?
Аз още един път апелирам към тия от вас, които наистина милеят за тая страна, които не мислят за някакви теоретични концепции, на които да подчинят нашата действителност, а, напро¬тив - милеят за живите хора в нея, милеят за бъдещето на нашите деца, милеят за бъдещите поколения на тоя народ, именно тези хора да си помислят дали трябва да сотанат на тая деструктивна линия като смущават работата на Народното събрание, на цялата държавна власт с такива несериозни, лични заяждания, бих казал направо.
Но вие във вашите предложения за дневен ред, които много ме смущават, искате не само да смените председателя на Народното събрание, който беше избран почти с консенсус (недоволство в залата), вие искате да се преразгледат мерките за неотклонение срещу уважавания от мен господин Луканов. Аз вече по тоя въпрос имах един път случай да ви говоря.
Една страна е демократична дотолкова, доколкото в нея важи правилото за господство на мнението на мнозинството. Право или криво, по тоя въпрос мнозинството взе решение. Право или криво, по тоя въпрос у нас сега се води една редовна съдебна

процедура. Една процедура, при която господин Луканов има такива права на защита и такива права на защита не само юридическа, но и хуманна, каквато в малко страни могат да се предоставят на подследствени.
Аз и миналия път ви казах за учудването на хората от Запад как може един човек, задържан, срещу когото се провежда следствие, да пише статии и да взема становища по много въпроси, включително и по своята собствена кауза в пресата... Къде го има това нещо, господа? - Кажете! - Няма го и няма да го има.
Защо искате сега вие, защо настоявате отново да се пре¬разгледа тоя въпрос, когато вече следствието почти приключва, когато господин Луканов ще бъде изправен пред съд и в тоя процес той ще има пълната възможност да бъде защитен и както нашият народ, така и цялата световна общественост да научи истината за него. (Шум в залата.) Това е също един, извинете, не съвсем почтен трик, за да се отклонява Народното събрание, да се откло¬нява правителството от неговата творческа работа.
Аз още един път си позволявам да ви призова да помисли¬те по-добре и да ревизирате тая ваша политика на деструктивно саботиране действията на цялата държавна власт в трите й клона -законодателна, изпълнителна и съдебна, за да може ние всички с общи усилия да изведем страната от онова положение, в което не искам да кажа кой я докара. Не искам да кажа, защото не искам да конфронтирам.
Искам да апелирам всички да помогнем за нейното извеждане от там. И да ни помогнете на нас, които сме се впрегнали в това.
А ако пък искате, вие да се впрегнете - заповядайте, гопода! Нямаме нищо против да ви видим впрегнати в тая тежка задача, в която ние сме се впрегнали засега.
Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от мнозин¬ството. )
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Направено е процедурно предложение да се прекратят разискванията. Аз го подлагам на гласуване, за да може след това да се реши какво ще правим по-нататък. (Александър Йорданов иска думата.)
Моля ви, господин Йорданов, нека да гласуваме. После, ако има други въпроси. Процедурното предложение беше да се прекратят разискванията по дневния ред. Досега се разискваше

по дневния ред и има процедурно предложение да се прекратят тези разисквания.
Моля, гласувайте процедурното предложение да се прекра¬тят разискванията по дневния ред.
Гласували народни представители 216. За са 122, против -91, 3 се въздържат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър, имате думата. (Шум в залата.)
Вижте, ако продължавате така, ще прекъсна заседанието. (Силен шум в залата.)
МИНИСТЪР ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вие знаете, че аз съм заставал на тази трибуна само тогава, когато съм бил поканен от ваша страна да отговарям на ваши въпроси и актуални питания. Но аз съм длъжен в тази обстановка да поискам за първи път думата като министър на селскостопанското развитие, земе-ползването и възстановяването на поземлената собственост, за да кажа съвсем накратко за тези три месеца, откакто съм избран, какво е направено в областта, най-важното, за да го имате пред¬вид... (Смях и ръкопляскания в опозицията.)
Това е свързано пряко с двата въпроса, които са ми за¬дадени днес. (Шум в залата.)
КЛАРА МАРИНОВА (БСП, от място): Недейте така! Интелигент¬ни хора сте! Вчера искахме да ни отговорите... То бива партийна дисциплина, бива...
МИНИСТЪР ГЕОРГИ СТОЯНОВ: В рамките на няколко минути искам да говоря за това, за което много често се поставя, че поземлената реформа не върви. (Шум и протестни реплики в опо¬зицията. )
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина в залата. Какъвто правилник сме гласували, такъв ще го прилагаме. (Шум и реплики в залата.) Дневният ред, господин Михайлов, е гласуван, а има предложения към него. Моля за тишина в залата.
МИНИСТЪР ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Искам да кажа за онова, което само преди два дни се обсъждаше в Комисията по земеделието в Народното събрание, за това, което беше поставено пред министер¬ството като основна задача. Аз искам да ви информирам за това, което ние наричаме сега есенна кампания, което означава осигуря¬ване хляба на народа за 1993 г. Това са неща, които не могат да не бъдат важни за всички вас. Неслучайно...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина в залта. Моля ви, при този шум аз ще прекратя за 15 минути заседанието.

Не же-лая тук да идват и да ми се дават съвети, след като правил¬никът е за всички. (Шум в залата.) Прекратявам заседанието за 15 минути. Петнадесет минути почивка! (Звъни.)

(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Продължаваме заседанието.
Министърът на земеделието желае да продължи думите си. Аз ви моля, господин министре, по-накратко да направите вашето изложение. Заповядайте. (Искат думата от опозицията.) Прекъснах по средтаа думата на министъра, ще ви я дам за поцедура. Прекъс¬нах изказването на министъра знаете защо. Моля, имайте търпение да го изслушате. Ще ви дам думата.
МИНИСТЪР ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Уважаема госпожо председтаел, уважаеми народни представители, аз продължавам само оттам, където прекъснах.
Само по проблема на това, което правим в момента и което се задава непрекъснато като въпроси от народните представители, а те не са малко. Вече са постъпили около 15 такива питания. Проблемът на есенната сеитба само с три думи искам да ви кажа.
Проблемът за финансирането на есенната сеитба наистина стои и пак повтарям в сряда се разгледа много обстояйно на Коми¬сията по земеделието. На вашето внимание сигурно ще бъде пред¬ставен и един проект за решение от правителството по този въпрос. И искам да ви кажа, че всичко онова, което от министерството трябва да се направи, е направено. Всичките разчети, които са направени за подготовката на есенната сеитба по общини, са даде¬ни. Но ние срещаме определени трудности, трудностите в работата на ликвидационните съвети от това, че върху тях тежат огромни задължения като кредити, натрупани преди тяхното въвеждане и преди изменението на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
Искам да ви информирам, че в момента, дори когато сме към края на реализацията на стопанската продукция и когато нор¬малната крива на задълженост в селското стопанство спада от 6 млрд. и половина дълг, който ние регистрирахме през месец юни 1992 г., сега е спаднал на 2 млрд. Но тези 2 млрд. стават едни непогасяеми дългове, което пречи, което възпира търговските банки да отпускат тези целеви кредити, които са асболютно необхо¬дими за извършването на нормална есенна кампания при спазването на необходимата технологична карта.

Искам да ви кажа и това, че добивите, които ние получих¬ме тази година са добри, но ние не можем да ги очакваме 1993 г., ако не направим нужното, за да внесем в земята онези необхо¬дими торове и препарати, онези хербициди, които вече трета година не са внасяни, т.е. не е спазвана технологичната карта за разви¬тие.
От тази гледна точка аз моля и за вашето съдействие всичко онова, което трябва да бъде направено да гарантираме хляба на народа за 1995 г. да бъде направено, а това са 13 млн. декара обработваема земя. Това е въпрос, на който днес трябваше да отговарям актуално за състоянието на агротехническата защита в земеделието.
Аз искам да ви кажа и това, че ликвидационните съвети на места изпитват огромни затруднения с това как да реализират своята продукция. Досега никой не се е занимавал с този въпрос. Предстои прибирането на една много добра реколта от грозде. Ние знаем, че в преработвателните предприятия има огромни количе¬ства преработена продукция, която още не може да намери своя пазар. И затова тази реколта, която ние очакваме, трябва по някакъв начин да бъде реализирана, т.е. да бъде изкупено грозде¬то, защото сега е много важно, когато ние сме в средната фаза, във втората половина на фазата по възстановяване на собственост¬та върху земеделските земи, тази увереност на производителя трябва да бъде запазена. Ако неговата реколта не бъде изкупена нормално, ако той не бъде материално обезпечен, мисля, че той няма да пристъпи към опазването, развитието на такива подотрасли в българското земеделие като производството на грозде.
Така стои и проблемът с тютюна, който непрекъснато се задава, който също е много важен за нас, тъй като това е сурови¬на за една огромна българска преработвателна промишленост.
По тези проблеми аз исках да ви запозная съвсем накрат¬ко, както виждате, без да губя вашето време. Ето днес трябваше да отговарям конкретно на зададени от вас въпроси, а тези въпроси валят всеки ден в нашето министерство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Митева иска думата по процедурен въпрос.
НАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на 6СП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-5"): Благодаря ви, госпожо председател. Мариела Митева - Предизборен съюз на БСП

и другите партии. Бих искала да направя едно предложение... (Реплики от мнозинството: "Изреди ги".)
Господине, по какъв начин ще говоря аз от трибуната си е моя работа. Дали ще изредя всички партии или не, това също си е моя работа. (Шум от мнозинството.) И не сте вие тези,които ще ми казвате по какъв начин да говоря аз от трибуната.
Та, имам едно предложение към госпожа Ботушарова да се съобрази с чл. 37, ал. 4 от правилника, където е записано, че "предложенията за изменение и допълнение към дневния ред се поставят на гласуване в началото на пленарното заседание".
Вече е 11 без десет. Аз ви предлагам, госпожо председа¬тел, да поставите на гласуване нашите предложения. Те са само четири. Спор по тях няма. И след това министрите могат да гово¬рят, когато си искат, макар че ние в момента все още не искаме оставката на правителството, а на председателя на парламента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Александър Йорданов има думата.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Аз съм много съгласен с това, което каза госпожа Митева. Това е точно така. Началото на заседа¬нието вече свърши. То отдавна мина. Сега сме в средата на засе¬данието и затова може би министър-председателят пак ще поиска думата. Благодаря ви. (Смях и шум от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър-предсе¬дателят има думата. Моля ви с тези процедури толкова време сме загубили. Недейте да упреквате... (Шум в залата.)
Моля ви. Имате думата. Заповядайте.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представтиели! Аз мисля, че преди да вземете своите решения за дневния ред на това заседание, някой трябва най-после да назове нещата в тази зала с техните истински имена.
Мисля, че всеки разумен човек, който наблюдава ситуация¬та в България в настоящия момент, би трябвало да стигне до един твърде притесняващ извод и той е, че демокрацията в България е в опасност. (Смях от опозицията и ръкопляскания от мнозин¬ството. )

Аз ще се постарая да ви посоча какви са фактите, да направя своите изводи от тях и да ви очертая рисковете, пред които хора в тази зала са готови да изправят сдтраната.

Вие много добре разбирате, че това, което става в днеш¬ния и вчерашния ден, не може да бъде разглеждано откъснато от всичко останало и че внезапният ход, който беше предприет вчера, за искане оставката на председателя на Народното събрание, колко¬то и странен да изглажда той на пръв поглед в контекста на уве¬ренията и клетвите на някои представтиели на парламентарни групи, че за тях и за тяхната парламентарна група, имам предвид парла¬ментарната група на ДПС, оставката на председтаеля въбоще не е проблем, тъй като те са удовлетворени от неговия начин на работа, колкото и странно да звучи на пръв поглед в това дей¬ствие, то очевидно е част от общата тъкан на картината, която в момента се развива в България. И за никого не е тайна, че искането на оставката на председтаеля на парламента, не е нищо друго, а генерална репетиция за сваляне на правителството. Да, благодаря ви, господа от опозицията, че вие оценявате като правил¬ни моите думи.
За никого от хората, които присъстват в тази зала, а, струва ми се, и за никого от хората, които са извън тази зала, не е тайна, че именно това е вашата цел.
Защо ви казвам, че демокрацията в България е поставена в опасност? Защото въпреки красивите пирказки, които ние от доста време насам слушаме, приказки, в които всички - включително и тези, които критикуваха програмата на Съюза на демократичните сили и полемизираха с нея предизборната ситуация, тези, които я хулеха преди това и твърдяха, че тя е лоша алтернатива на техните програми, всички те в момента се опитват да твърдят, че видите ли, голямата ценност за тази страна е програмата на Съюза на демократичните сили. Въпросът е обаче кой я бил прила¬гал, как я бил прилагал и едва ли не всички наши опоненти са готови да се хванат здраво на работа по програмата на Съюза на демократичните сили.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС, от място): На ударен социалисти¬чески труд!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Тва е интересна трансформация на позициите, която едва ли би могла да заблуди някого. Пределно ясно е, че обектът на нападки и агресия в момен¬та не е този, който се опитва да осъществи промени в тази страна,

не е и начинът, по който тези промени биват осъществявани, атака¬та е срещу самите промени и няма нищо чудно в това, че днес
позициите на толкова много сили, които се противопоставяха на развитието на демократичния процес, се обединиха с други, които въпрос на по-сложно интелектуално усилие е да се разбере защо заемат тази позиция и застават на тази страна в момента.
Но вие си спомняте ,че от момента, в който това прави¬телство беше създадено, то започва да работи в условия на борба и не спря да прави това и до днес. В първите шест месеца ние бяхме снабдени с 40 стачки и всяка една от тях имаше основно несиндикални искания.
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БлП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", от място): А 90-та година какво беше?
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕл ФИЛИП ДИМИТРОВ: В момента, в който правителството показа, че може да се справи с този напор, в момента, в който то показа, че няма да отстъпи именно от тази програма, която вие сега жалите и над която леете "крокодилски" сълзи, в същия момент се премина към една ое по-активна форма на антинационално поведение. А именно започна кампания в печата, във всички медии, в контактите с чужди страни, която беше насоче¬на само към едно: да убеди света, да убеди Европа, да убеди тези, които са готови да ни подкрепят, че България не трябва да бъде подкрепяна. Това, което в продължение на месеци раздухва¬ше така наречената "независима преса", вдъхновявана от бивши водачи на кампанията на бившата Комунистическа партия, това, което тази преса непрекъснато раздухваше, беше опитът да се създаде впечатление в света, че България не е онази стабилна държава, която всички ние се мъчим да докажем, че е, че в Бълга¬рия са възможни трусове, падания на правителства, отстъпления от рпоцеса на реформите, изобщо връщане назад. Тоест, че на България не трябва да се вярва, че на България не трябва да се помага, че България не трябва да бъде член на световната общност на цивилизованите народи.
Ако това не е антинационална политика, кажете ми, за Бога, какво е!
Нещо повече. В момента струва ми се, че ние сме много близо до една възможност тези злощастни пророчества, тези опити

да се дискредитират процесите на промяна в България и в крайна сметка да се дискредитира самата България, да се превърнат и в реалност. Защото вие много добре разбирате, че това, което е подложено днес на атака, не е личността на господин Савов, не е моята личност, не е и кабинетът и личността на неговите членове. Това, което днес е обект на вашата атака, са промени¬те в България. (Ръкопляскания от блока на СДС.)
Аз имах възможността да заставам пред вас и да говоря за политиката на правителството и нито един от неговите критици не можа тук да развие една системна и подробна теза срещу тази политика. А тази политика, политиката на правителството е полити¬ка на Съюза на демократичните сили.
Защо това е така? Сигурно е много лесно да се дават съвети за много добро развитие на някакъв конкретен детайл от социалната и икономическата реалност. Но една систематична по¬зиция би означавала по някакъв начин да се стигне до това тези отделни детайли да бъдат съчетани и всички те да могат да дейст¬ват в такъв синхрон, че нещата да вървят напред. Такава система никой от критиците на правителството не можа да предложи. И това е разбираемо, защото практически политиката на СДС днес няма алтернатива като политика на промяната. Нейните алтернативи могат да бъдат само застой или връщане назад и всеки, който не разбира това, би трябвало да си даде сметка за него (ръкопляс¬кане от блока на СДС.)
Удивителното е, че този процес на натрупване на агтресия-та към правителството и към управлението на Съюза на демократич¬ните сили се разви така, че да достигне своята кулминационна точка тъкмо в настоящия период. Интересно е да си поставим въпро¬са защо. И аз мисля, че всеки, който следи развитието на ситуа¬цията в България, при всички трудности, пред които кризата ни изправя, при всичките мъки, ако щете, които народът е принуден да преживява, може лесно да си отговори на този въпрос.
Това е така, защото в момента първите реални резултати от работата на това управление са на път да бъдат реализирани. Вие много добре разбирате, че атаката срещу правителството и срещу управлението на Съюза на демократичните сили и аз аз ще повтарям това в такова единство именно затова, защото те не могат да бъдат разделяни, таки атака в момента е противопоста-

вяне именно на онова, което беше направено. Защото никой от вас не може да отрече, че така или иначе в тази страна е постиг¬ната финансова стабилизация. Никой от вас не може да отрече, че именно това правителство, базирано върху този парламент и това мнозинство, усдпя да овладее инфлацията. Инфлацията, която през юни месец беше 2,4 на сто, не знам има ли тук от тези, които прогнозираха 6, а през август тя стигна до 1,2 на сто. естествено, че до края на годината ще има моменти, когато тя ще се покачи, но това се нарича "контрол над инфлацията", дами и господа! И вие не можете да отречете, че правителството постиг¬на това. (Ръкопляскания от блока на СДС.)

Аз си спомням безкрайните вопли, които се разнасяха из пресата по повод на високия лихвен процент. Защо, дами и господа, сега, когато лихвеният процент спада, когато от 54 процента той стигна 41, защо сега вие, които толкова държахте на това, вместо да сте доволни, преминавате в атака? Защото просто тези съображения, които засягат благото на страната, очевидно не са толкова важни за вас. (Ръкопляскания от СДС и възгласи: "Браво!", "Браво!") Можете ли да отречете, че българ¬ският лев в момента поддържа курс 22,20 към долара, спадайки до това от нивото на 23,50? И се държи почти като някоя от ста¬билните европейски валути. И на практика той вече е вътрешно-конвертируем. (Ръкопляскания.) Имаше ли го това в програмата на Съюза на демократичните сили? (Ръкопляскания.) Имаше го. Постигнато ли е? Постигнато е. (Продължителни ръкопляскания.)
Има ли някой от вас, който може да отрече факта, че след "благодатното" управление на господин .Луканов към януари месец 1991 г. валутният резерв на България беше нула! И към ноември 1991 г. той беше в резултат на подкрепата на Международ¬ния валутен фонд 300 млн. долара? Известно ли е вам, господа, че днес той е 1 и половина млрд. долара? (Ръкопляскания.) Извест¬но ли ви е още, дами и господа, че за първи път от 1939 г. насам в България, изчислено в твърда валута, износът надхвърля вноса с 300 млн. долара? (Ръкопляскания.) Ясно ли ви е какво означава това? Вие може би ще кажете:
- Да, ограничено е потреблението. И това са въпроси на конюнктура.
Разбира се, че е така. Но само по себе си като белег за това, че българската икономика може да стъпи на краката си, това е факт! И този факт беше реализиран при управлението на Съюза на демократичните сили от това правителство, което вие искате да свалите. (Ръкопляскания.)
Известно ли ви е на вас, че повремето, когато доларът се обменяше по фалшивия курс 2 лева, измислен от вас, през 1989 г. средната работна заплата в България се изчисляваше на 80 долара, които, разбира се, никой от никъде не би могъл да получи реално. Известно ли ви е, че днес средната работна заплата при курса на долара 22,20 лв. е 100 долара, т.е. спрямо фалшивия курс дори тя се е повишила (ръкопляскания), съизмерна с онова,

което единствено може да гарантира развитието на тази страна, а именно съотнасянето й към цивилизования свят и световния пазар? Вие не може да не знаете всичко това. Вие сте народни представи¬тели. Вие сте избрани, за да дойдете тук и за да защитавате интерените на този народ и на вашите избиратели, за всички от коит това е еднакво важно.
Вие не може да не знаете това. А следователно, щом го знаете и искате да свалите това правителство, вие вървите против интересите и на своите избиратели. (Ръкопляскания от СДС и скан¬дирания.) И странно защо точно сега вие с най-голяма активност искате да свалите това правителство. Защо точно сега, когато България е на път - и вие всички много добре го знаете, даже имате във вашите деловодства проекта, внесен от правителството, засягащ въпросите тъкмо на външния дълг - когато България е на път да повиши своята кредитоспособност, да стане отново възмо¬жен кредитен партньор за чуждия свят след онази злощастна исто¬рия със скандалното ппрератяване на плащанията от господин Лука¬нов? Точно сега господин Костов, който стои насреща ми, след няколкочаса ще замине за Ню Йорк, за да преговаря по тези въпро¬си, за да подпише - най-после! - Спогодбата за защита на ивне-стициите със Съединените американски щати и за да разговаря с представителите на Фонда и на Световната банка. Защото едни хора, които пригласят на кампанията с правителството, преди няколко дни заявиха, че - видите ли - единствените, които под¬крепяли това правителство, били Международният фонд и Световна¬та банка. Ами, дами и господа, ако това е така, ако международ¬ните финансови институции подкрепят това правителство, готови са да му дадат своя кредит и вярват, че резултати в реформата в България са постигнати, а вие му се противопоставяте - толкова по-зле за вас! (Ръкопляскания.)
Известно ли ви е, дами и господа, че България, която -пак повтарям - преживява трудности, които биха могли да замъг¬лят преценката на обикновения труженик, който всеки ден трябва да се справя с тези проблеми, но които трудности не могат и не трябва да замъгляват преценката на вас - цвета на тази нация, които сте дошли тук, за да решавате нейните проблеми. Защо в рамките на тези усилия все пак ние сме държавата от източно-

европейските страни, по отношение на която нашите партньори са готови да подпишат разширеното финансово споразумение, което да гарантира на България около 700 млн. долара, но вече дадени не за финансова стабилизация, а даде за преструктуриране и за инвестиции, т.е. точно за да бъде направено това, което вие се оплаквате, че не било направено и искате да се прави. Ами, дайте я тази възможност!
Но вие много добре разбирате, че тогава, когато вие успеете да сринете това правителство, когато може би и този парламент ще бъде поставен под заплаха, тогава всички тези на¬мерения ще бъдат преоценени. Вие вероятно не си правите илюзия¬та, че ако успеете да докажете на света своята толкова често повтаряна теза напоследък, че България не е стабилна страна, че в България имало конфронтация, сблъсък, напрежение и не зная какво още, че в края на реформата не вървяла и т.н. - а тя оче¬видно, ако падне правителството, ще бъде забавена - вие много добре си давате сметка, че ако успеете да докажете на света това, то ние ще трябва да се простим с тези възможности поне за известен период от време.
Ето това е реалната картина за нещата, дами и господа. Мога да добавя към нея и това, че вие като народни представите¬ли знаете неща, които хората в страната може би не дотам знаят. Вие за разлика от обикновените граждани не може да не знаете, че в момента вече Агенцията по приватизация е фактически готова със своите приватизационни планове. Тя има вече своята програма за приватизация и ликвидация. Вие като народни представители не може да не знаете, че практически до вчера беше почти готова, а днес до 10 часа, както разбирам, е била окончателно приготвена програмата за намаляването на дълговете на предприятията - също един въпрос, по който тук, в тази зала, бяха изказани съображения колко ужасно е, че това не било станало.
Вие, господа народни представители, знаете това. И точно тогава, когато го знаете, точно тогава, когато виждате, че онуй, за което ние полагахме нечовешки усилия през цялото това време, а вие изисквахте да го направим, се прави - тогава вие искате да свалите това правителство! (Ръкопляскания.)

Днес, разбира се, че всички тези резултати имат своята цен. И смешно е да се правят опити да се сравнява България с Франция или с АМерика, или с Великобритания, или Германия. Разби¬ра се, че България е една страна в криза. Разбира се, че хората търпят и усилия, и страдания, защото трябва да излязат от криза¬та, в която комунистическото управление вкара тази държава. А тази криза се мери разбира се, в такива неща като спад на производството, за което вие толкова много говорите.
Но този спад, който се реализира днес в условията на загубата на пазари - защото, каквото и да си говорим, за никого не е тайна, че разпадът на съветския пазар беше страхотен удар за нас.В условията на една усложнена политическа ситуация вие знаете какви загуби претърпяхме от санкции срещу Ирак, -Либия и Сърбия, но вие също ги гласувахте, заото разбирахте, че това е единственият път, по който може да върви държавата и всичко останало я обрича на изолация.
И в крайна сметка в условията на това, че ние правим пазарно стопанство, дами и господа - нали всички сте за пазарна икономика, - ами, ще намалеят държавните субсидии. Това е положе¬нието.
Естествено е, че ние трябва да минем през тези трудно¬сти. Но в момента, в к ойто ние се опитваме да подадем главата си над водата и когато казваме - аз имам предвид не правителство¬то, аз имам предвид България - вие тръгвате срещу България! (Ръкопляскания и възгласи от СДС: "У-у-у".)

Вие обичате да говорите за безработицата, вие обичате да говорите за това как правителството било мащеха за частния бизнес. Един от хората, които ви пригласят - господин Кръстьо Петков - заяви пред господин Сингх преди само два дни, че над 300 000 души в България работят в частния сектор. Това ли е мащехството на правителството, дами и господа? Да не говорим, че в момента има поне 250 000 частни фирми. Обърнете внимание аз цитирам само своите опоненти.
Добре, говорите често и за социалната политика на прави¬телството. Вярно е, че е трудно да се увеличават пенсиите, но в крайна сметка това в някаква степен също се направи. Вярно е, че има хора, които се почувстваха ощетени от това увеличение, т.е. че при тях то беше недостатъчно. И това е взето предвид и първото увеличение на пенсиите трябва да започне именно с тях.
Вие говорехте за това и аз със съжаление трябва да почер-тая, че дамите и господата от ДПС говореха за това, че ние не вземаме достатъчно мерки за защита на хората, които напускат определени региони в страната. Аз не съм сигурен дали всичката отговорност имате право да прехвърлите на правителството, дами и господа от ДПС, защото в местната власт вие управлявате тези краища.
РЕПЛИКА ОТ ДЕПУТАТ ОТ ДПС: Изолирахте ги! Как можете да обвинявате...
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Ами ето точно... Точно вчера кабинетът гласува и вие знаехте, че това ще бъде направено, вие знаехте, че това ще бъде направено - гласува 65 млн. лв. за инвестиции в региона на Мадан. Вие вероятно смята¬те, че това означава нищо да не се върши. И това е част от същата тази програма, за която ние не един път сме говорили с вас. Но аз се питам защо точно вие днес тръгвате срещу нас?
РЕПЛИКИ: Ние не сме срещу вас...
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДТАЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Вижте, аз ви благо¬даря за това, което казахте. Аз се радвам, че вие казвате, че вие не сте срещу нас, защото аз съм убеден, че елмекторатът на Движението за права и свободи не може да бъде срещу СД.С-'! (Бурни ръкопляскания от СДС.)

Защото, днес България се гордее най-много с нещо... (бурни ръкопляскания от СДС), ако днес България се гордее най-ного с нещо, то е, че тя успя да излезе от онзи отвратителен казан на етнически сблъсъци и напрежение, в който ни бяха вкара¬ли комунистическите началници и ако това беше постигнато, то беше постигнато именно поради Съюзът на демократичните сили. естествено, че вие трябваше да защитавате тази теза. Можехте ли да я реализирате без Съюза на демократичните слии?
ДЕПУТАТ ОТ ДПС (от място): А вие без нас?!.. (Смях от опозицията.)
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Естествено е тогава, когато ние се борим за интересите на някого, неговите представи¬тели да седят до нас, а не да се обръщат срещу ни. (Ръкопляскания от СДС.)
Това, което е смущаващо, е друго. Смущаващото е, че в настоящия момент вие, дами и господа от ДПС, би трябвало да си дадете сметка и аз се чудя защо не го правите, накъде биха могли да ни поведат всички тези неща.
Вчера вие предприехте един акт, който, както много добре знаете и съзнавате, не може да бъде обяснен с персонални мотиви. Вчера вие извършихте един акт, който ви постави в сътрудничество с една партия, която вие преди няколко само месеца искахте да забраните. Вчера вие предприехте този акт, не знам дали с ясна¬та сметка за това или не, чрез който вие всъщност дадохте ход на една кампания, насочена срещу вашия съюзник, срещу тези, на които вие можете да разчитате за защитата на интересите на своя електорат, защото пак повтарям - тогава, когато турците маршируваха пред Народното събрание и викаха: "Имената! Имената!" и викаха: "Единство!" един от хората, който стоеше пред тях, пред вратите на Народното събрание с вдигната ръка, бях аз. И не само аз седях там. Там седяха представителите на Съюза на демократичните сили, които от първия ден на неговото създава¬не, че даже и отпреди неговото създаване защитаваха тази кауза.
Вие давате ли си сметка, дами и господа, какво ще пише във вестниците в деня, след като вие свалите правителството? Във вестниците ще пише, че вие и бившите комунисти свалихте първото демократично избрано правителство на България!

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС, от място): Това ще остане и в историята! ... (Ръкопляскания от СДС.)
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Вие обаче не моме да не си давате сметка за нещо друго и то е, че колкото и да си говорим тези приказки за новото правителство на СДС и затова как СДС ще управлява непрекъснато - вие не можете да не държите сметка за това, че СДС има своята позиция и тази позиция на СДС е, че то отстоява именно тази политика на промяна. Нека да приемем, че СДС ще реши да направи друг кабинет. Щом то държи на тази позиция, то ще направи такъв кабинет, който ще отстоява същата позиция и ако трябав ад бъдете верни на това, което заявя¬вате днес - вие ще трябва пак да гласувате против него, а ако вие направите това, оттам нататък пътят към хаоса е отворен.
Защо казвам "пътят към хаоса"? Защото вие много добре разбирате, че оттам нататък има много малко възможни игри. Едната игра е играта на избори. Хубаво. НИе винаги сме готови да приемем избори. Не е там въпросът. Досадно ще бъде това, че реформата наситина ще бъде забавена. Надявам се, че българският народ ще бъде достатъчно мъдър, за да не допусне да му се създаде един парламент като полския, през който и мишка не може да мине, пък камо ли и закон.
Но има и още по-лош вариант и вие сигурно си давате сметка за него. Каквото и да правите оттук нататък вие трябва да го правите подръка с бившата Комунистическа партия. Проблемът е в това, че тъкмо от тази страна на залата са хората, които искаха вие да бъдете забранени, които твърдяха, че вие не сте организация, която може да участва в изборите, които твърдяха, че мерките за защита на човешките права на турското население в България са нещо, което е много опасно за националните интереси и не един път ние чувахме доста остри и настъпателни националисти¬чески изказвания от там. Какво ще стане тогава? Хайде, ако прие¬мем, че вие ще се разберете някак - всичко е наред. Но давате ли си сметка какво може да стане, ако всичко това, което се прави в момента даде храна на онези лозунги и на онези амбиции, срещу които всички ние се борихме? Давате ли си сметка накъде може да бъде тласната тази страна по пътя на нестабилността, по пътя на давещата се в една политическа криза реформа, по пътя на една своего рода безизходица, в която винаги ултиматив-

ната карта, която изкача на хоризонта е именно националистическа¬та? Давате ли си сметка за това, дами и господа от ДПС?
Защото аз си давам сметка за това! И понеже от първия ден, от който съм в политиката, през времето, когато бродехме около кръглата маса, напуснали столовете си, за да се съвещаваме с противната страна и за да ги карданисваме да вземат някакви мерки, които да могат да облекчат напрежението именно в тези региони, за които сега толкова често се говори - ние, хората от Съюза на демократичните сили, и аз казвам това като участник и човек, видял това с очите си, защото бях на тази Кръгла маса и ако си спомняте тъкмо с това се занимавах - ние се борихме, за да отстоим вашите права!
Добре. В крайна сметка това, за което трябва да си дадете сметка, е че, освен Съюзът на демократичните сили в тази държава всички останали формации, всички останали съществуващи и несъще¬ствуващи партии вътре или извън парламента, имаха моменти, когато се изкушиха от тези националистически лозунги и Съюзът на демокра¬тичните сили беше единственият, който не тръгна по този път.

Помислете хубаво имате ли сметка да неутрализирате този свой партньор!
Добре, и все пак нека да се върнем към този въпрос, който според мен е най-важният, защото в крайна сметка нещата в тази страна трябва да бъдат назовани с истинските им имена. Защо точно сега? Аз говорих дотук за това, което е в противоре¬чие с интересите на държавата, за това, което не държи сметка и се противопоставя на онези позитивни елементи, които започват да се проявяват в развитието на България, на българската икономи¬ка и т.н. Но хайда да си кажем истината докрай. Има и още нещо. Това е нещото, което събра тези на пръв поглед толкова нееднород¬ни сили, и за което аз веднъж говорих пред вас. И тогава - колко наивен съм бил, изказах надеждата, че вие, представителите на опозицията, можете да разберете, че рискувате да станете играчка в ръцете на лица и кръгове с мръсни намерения. Защото тогава, както вероятно си спомняте, аз заявих и в крайна сметка съм готов да заявя и сега: убеден съм, че огромното мнозинство от вас, които седите от тази страна на залата, не сте ангажирани с това, което бих нарекъл мафия. Но вашето поведение може да принесе полза в крайна сметка само на нея. И не е случайно, че тъкмо сега и тъкмо днес атаката става толкова настойчива. Не е случайно това, че тогава, когато българското правителство прави стъпки, които застрашават...
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС, от място): Защо изгонихте журналистите?
(Журналистите опразват балкона. Шум и реплики в залата.) ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, господин квесторът от балкона да дойде при мен. (Всички гледат към балкона и не знаят какво става.)
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Какво става изобщо? АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС, от място): Става въпрос кой гони журналистите от балкона. Кой е дал заповед?
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, разбирайки за какво става дума аз ви моля, наредете журналистите да не бъдат гонени от мястото, което им се полага! (Ръкопляскания в залата.) В крайна сметка, ако ние трябва да си кажем истините, трябва да ги чуят всички.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕМАНА БОТУШАРОВА: Моля господин квесторът от балкона да дойде. (Шумът в залата продължава.)
(Звъни.) Прекъсвам заседанието. Моля, народните представи¬тели да излязат извън пленарната зала. Много моля, излезте извън пленарната зала. Ако трябва, след 15 минути ще продължим.

(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕМАНА БОТУШАРОВА: Някои от господа квесто¬рите да провери защо журналистите не са пуснати на балкона. Уважаемите госпожи и господа народни представители да побързат с влизането в пленарната зала. Залата е проверена от Службата за сигурност. (Смях от блока на БСП.)
Моля охраната, която е на пропуска, ако се чува, да пусне госпожите и господата журналисти да влязат.
Господин Филип Димитров има думата да продължи. Надявам се, че ще бъдете кратък, господин министър-председтаелю. След като завърши своите думи господин министър-председателя, след това думата ще има господин Палчев. (Шум в залата, реплики от блока на опозицията.)
Моля за тишина в залата. Знаяя, че някои от вас разбират трудността на председтаелството в днешната ситуация и моля за търпение и взаимно уважение. Спомняте си, че и друг път е имало, и други парламентарни групи са ползвали трибуната за свои пози¬ции, за защита на позиции, така че нека да бъдем толерантни едни към други. Освен това следваме и правилника, така че моля ви. Ще има ли тишина в залата, за да може господин министър-председателя да завърши своите думи? (Шум в залата, реплика от блока на СДС: "Къде са журналистите?")
Журналистите още не са пуснати горе. Господин квестор, защо журналистите не са заели местата си?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Докато не дойдат жунралистите, няма да започнем. Ние сме за свободната журнали¬стика.
КЛАРА МАРИНОВА (БСП, от място): Ние предлагаме кворумът да се брои само от народни представители, а не и от жунралисти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Пуснати са госпожите и господата журналисти. Идват да заемат местата си. Добре.
Мислим и за тях, и с основание. (Ръкопляскания от опози¬цията посрещат излезлите на балкона журналисти.)
Имате думата, господин министър-председателю.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Благодаря ви уважа¬ема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни пред¬ставители! Както много често се случва напоследък, когато се

опитах да се докосна до един въпрос, който според мен е може би най-болният въпрос в тази страна, аз бях прекъснат. (Възгласи "Е-е-е", шум от страна на опозицията.) Това, което искам да ви кажа, засяга не просто интересите на отделни хора. То в край¬на сметка засяга отново съдбата на България, защото да допуснем в една страна да се развихри онова, което, разбира се, има почва да се създаде и да се проявява във всички страни, и особено в държави, които преживяват такава разтърсваща промяна, каквато преживява България, да оставим това да се развихри, е изключител¬но опасно за интересите на страната. А това е нещо, което споме¬нах и преди малко, което ние за краткост наричаме "мафия", нека да употребяваме друга дума, ако искате. Става въпрос за организи¬раната и съвместна дейност на лица и целият не просто да правят мръсни сделки, но които по някакъв начин се опитват да имат контрол над държавата мимо нейните институции.
И ние трябва да сме слепи, ако не си даваме сметка, че опити за такъв подход в България съществуват, че опити за създаване на такива групировки са в ход, ич е в крайна сметка безогледната политическа ненавист към първото демократично избра¬но правителство на тази страна, към неговия парламент, ако щете, или поне към годността му да върши ефикасно своята работа, са в служба на подобни интереси. (Реплики от опозицията.)
Вие сте парламентът на България, господине от опозицията, и понеже вие сте парламентът на България, това, за което трябва поне от време на време да се сещате в него, е какво грози Бъл¬гария и какви са рисковете ,пред които тя е изправена.
Беше много лесно да се отдадат някои явления, които възникваха още в началото на управлението на СДС на ненаместилите се още политически пластове, на устрема към решаване на въпроси със замах или силово, но постепенно фактите започнаха да показ¬ват, че става въпрос за нещо много по-сложно.
Удивителното е, че тогава, когато започнаха окупации, нахлувания и завладявания - в случая с Бистрица например, вие реагирахте много твъдо, вие настоявахте да се потърси сметка за това. Удивителното обаче е, че когато правителството, а то набираше сили постепенно, и вие много добре го знаете, събра сили, за да предприеме такава стъпка, вие се упълчихте среущ нея и срещу него.

Всичко това на пръв поглед може да изглежда един частен случай и нещо странично, но вие като народни представители без съмнение сте забелязали, че в последните месеци и то точно тога¬ва, когато започна активният опит за дискредитацията на парламен¬тарното мнозинство и на правителството пред външния свят, точно тогава то успя да консолидира силите си дотолкова, че да предприе¬ме стъпки в борбата тъкмо с престъпността.
Борбата с престъпността, разбира се, има много аспекти. В тази борба в един по-широк смисъл на думата се включва също и процесът, който би трябвало всеки момент да започне срещу героите от "възродителния процес". И аз се питам защо представи¬телите на ДПС в тази зала са готови да се противопоставят на своя съюзник в момент, когато той е готов да потърси сметка и от техните мъчители.
Но нещата, които имам предвид, засягат онази сфера от престъпността, която се занимава с изграждане на сили в общество¬то, които са способни да разиграват държавата и да контролират ситуацията независимо от нейните институции.
Спомням си неодобрението, с което споменатите, контроли¬рани от бивши функционери на днешната опозиция вестници, проте¬стираха срещу действията на Министерството на вътрешните работи тогава, когато се справяше с организирани банди за грабежи, отвличания и контрабанда. Спомням си остротата, с к оято се реагира на действията на вътрешния министър тогава, когато той посегна на архивите на стопански организации, които от много отдавна дори и в тази зала, се е споменавало, че операциите, които извършват невинаги са чисти.
Спомням си масовият ентусиазъм, който настана, когато бяха направениконстатациите за изчезналите пари в "Нефтохим" и също така си спомням как оментът, в който се направи опит от правителстовто, и слава Богу, както вече показват фактите, успешен, защото "Нефтохим", дами и гспода, тръгва, когато се направи този опит да се поставят нещата под контрол, започнаха естествено отново атаки срещу правителството.
Нещо повече, аз искам да ви припомня една много скорошна ситуация, при която, когато нещата опряха до незаконни действия по износа на оръжие, също така тази преса започна да се вайка за националните интереси. Защото очевидно по стар комунистически

обичай някои хора в тази страна продължават да мисля, че един¬ственият начин тя да се представи добре пред света е, когато има нещо нередно, то да се укрива. И тогава се направиха опити да бъде злепоставено правителството. И тогава, дами и господа от опозицията, вие подкрепихте тези опити. Нещо повече, стигнах¬те до една голяма измама. Вие се опитахте да внушите на българ¬ския народ и на българските избиратели, че не е в интерес на България тя да говори истината, че не е в интерес на България та да сътрудничи в разкриването на престъпления, каквито се извършват по света и които във всяка демократична държава могат да се случат, но демократичната държава се познава именно по това, че тя ги възпира и парира. И че дава пълна публичност на информацията за тях. Стигнахме до там да се лъжем, че видите ли, понеже българското правителство разкрива в сътрудничество с правителствата на чужди държави естествено машинации от между¬народен мащаб, то щяло да било да загуби от това. И България щяла била да загуби от това.
Аз искам да ви кажа, дами и господа, че именно благодаре¬ние на това поведение на българското правителство, именно благо¬дарение на постоянния подход към тези въпроси от гледна точка на публичността и строгото спазване на законността, именно затова сегапрез идващата седмица, ще бъде приобщена България към
^.
страните, за които не важат ограниченията на Коком . (Ръкопляска¬ния от мнозинството.)

Само че проблемът е друг. Проблемът е в това, че всички тези способи на действие, които аз изредих, като добавям към тях контрабандата, рекетинга и други действия, които е ясно, че са били извършвани в тази държава, спадат към една и съща категория действия - категорията действия, които облагодетелстват и които ползват онези групировки, които ние за краткост наричаме "мафия".
Обърнете внимание кога се развива кампанията срещу бъл¬гарското правителство и срещу парламентарното мнозинство в Народ¬ното събрание. Тя се развива тогава, когато пръстът е сложен в раната. Тя се развива тогава, когато става ясно за всички, че нарушения има, че има сили, които тези нарушения ги ползват и че в крайна сметка тогава, когато дори институциите срещат трудности и ние трябва да четем как от определен институции изхождат поне по четири противоречащи се обяснения за едно и също действие, което някой служител в тях е извършил...
И вие много добре знаете, че тези действия са действия, които могат да създадат риск за България. Рискът от това в нея демократичните промени да бъдат задържани от неефикасността на институциите, над които тежи сянката и бремето на такива мафиотски структури.
Е, добре! Ще създадем ли мътната вода, ако ние успеем да взривим стабилността на тази държава? Очевидно е, че потоци мътна вода ще ни залеят, и очевидно е, че в тези потоци мътна водна риба ще хванат точно тази част от хората в България, които вървят по пътя на престъпността.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (БСП, от място): Благодаря за вниманието! МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Аз разбирам, че сигурно има много хора в тази зала, които ако биха констатирали, че действията им обективно служат на такива интереси, биха се стреснали. И сигурно много хора биха извършили онзи елементарен психологичен механизъм, по който такива неща се отричат и се казва: "Е, това няма значение..."
Има значение, дами и господа! Има значение и това, че в момента пред вашите очи правителството на България набира сили, за да се справи с подобни проблеми. И много голямо значение ще има, ако тези усилия бъдат провалени от вас.

Добре! Аз знам какво значи парламентарна аритметика. И аз знам, че в крайна сметка парламентът е този, който в най-голяма степен ще определи развоя на събитията оттук нататък. Но аз говоря всички тези неща пред вас, защото мисля, че е крайно време да видим истината в очите.
Председателят на парламента господин Стефан Савов бърка само на тези, които са едновременно против Съюза на демократични¬те сили, против неговото парламентарно мнозинство и неговото правителство. Атаката срещу господин Савов не е персонална атака. Тя е атака срещу Съюза на демократичните сили. И тук, гледайки към хората, с които сме били рамо до рамо достатъчно дълго време, аз искам те много ясно да разберат това.
Тази атака е атака срещу Съюза на демократичните сили. Това е генералната репетиция за сваляне на правителството на Съюза на демократичните сили. (Реплики от опозицията.)
Защо тя протича така? (Ръкопляскания и смях от опозиция¬та. )
Тя протича така, защото за всички вас е ясно едно (репли¬ки от опозицията), че събирането на тези две парламентарни групи в едно би означавало те да тръгнат зад една кауза. Тази кауза не е каузата на Движението за права и свободи. (Шум в залата.)
Искам обаче да ви уверя, че ако зад искането на оставката на господин Савов стои някаква надежда, че Съюзът на демократични¬те сили може по този повод да се разедини, да се разцепи (шум сред опозицията) или да отстъпи от своите позиции, това, надявам се, просто няма да стане. (Ръкопляскания от мнозинството.) Така че, правейки тази стъпка, след нея неизбежно би дошла следващата. И следващата стъпка е атака срещу и сваляне на първото демократич¬но избрано правителство на България. (Смях от опизицията.)
Отговорността, дами и господа, е ваша! Поемете си я! (Бурни и продължителни ръкопляскания от СДС; всички стават и приветстват членовете на правителството, присъстващи в парламен¬тарната зала; парламентарната група на мнозинството скандира:
"Се-Де-Се!", показвайки знака "Виктория".)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: При мен са постъпили две бележки за процедурни предложения - на господин Александър Йорданов и на господин Филип Боков. Господин Палчев също иска думата. За да се спазят нещата, ще дам първо думата за двете

процедурни предложения и на господин Палчев. (Недоволство в залата.)
Гоподин Йорданов - процедура. Господин Боков - процедура. Господин Палчев...
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! В тази зала преди малко, когато Съюзът на демократичните сили ръкопляскаше, не ръкопляска¬ше единствено Минчо Минчев и Ахмед Доган. Това е символично. (Шум в залата; реплики от ДПС.)
Във всички случаи обаче обърнете внимание върху бележ¬ките. Още в 12 ч. и 7 м. аз поисках да направя процедурно предло¬жение. Не можех да го направя и от място да прекъсна министър-председателя, така както преди това постъпиха някои, затова съвсем тактично си написах на бележката дори часа, в който пода¬дох искането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, по същество!
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Защото се случи един неприятен инцидент в тази зала - а именно да бъде прекъсната речта на министър-председателя на България. Аз очаквам, че тази вечер нашата национална телевизия ще излъчи повторно тази реч... (ръко¬пляскания от мнозинството, смях и ръкопляскания от опозицията.)

Има чужди национални телевизии, които могат да излъчат след това вашите речи, но във всички случаи това, което каза министър-председателят, е от съдбовно значение за нашата страна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Йорданов, имате две минути. Две минути е за процедурно предложение.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): И добре е всеки да го чуе, всеки да го разбере.
Тъй като взех думата като председател на Парламентарна¬та група на СДС да направя процедурно предложение, искам най-напред може би да го мотивирам. (Шум в залата, ръкопляскания в СДС.)
Ако залата обаче, тъй като аз съм бил винаги толерантен към народните представители, ако залата не желае да мотивирам процедурното предложение, ще го направя без мотиви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Йорданов, съглас¬но правилника процедурният въпрос се поставя в рамките на две минути, без да се засяга същността на главния въпрос.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): В рамките на тези две минути, аз няма да използвам и двете минути, ще бъда съвсем кратък.
Парламентарната група на СДС...
РЕПЛИКА ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Иска почивка.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): ... която твърде внимателно изслуша словото на министър-председателя...
РЕПЛИКИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: ...иска да го анализира сега.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): ... има желанието да...
КЛАРА МАРИНОВА (БСП, от място): ... да изучава речта му. . .
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: ... да обсъди... (бурни ръкопляска¬ния в опозицията), да обсъди последващото ни поведение в пленар¬ната зала, иска половин час почивка. (Бурни ръкопляскания в опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не може. Двадесет и пет минути почивка. (Звъни.)

(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, поканете народни¬те представители да влязат в залата.
Часът е 15. Закривам заседанието. (Звъни.) (Викове в залата, протестни реплики, скандирания "Остав¬ка")
(Закрито в 15 ч.)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Снежана Ботушарова)
СЕКРЕТАРИ:
(Георги Петров)
(Христо Атанасов)
Форма за търсене
Ключова дума
ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни заседания