Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВАДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 18 юли 2013 г.
Открито в 9,11 ч.
18/07/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Христо Бисеров

Секретари: Филип Попов и Шендоан Халит

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)
Уважаеми народни представители, днес се навършват 176 години от рождението на Васил Левски – едно име, един пример, който за всеки българин днес и за в бъдеще ще остане нетленен.
Навършва се и една година от атентата в Бургас. Нека всеки от нас да се замисли върху всичко онова, което връща човечеството назад, всичко онова, което затваря възможностите за развитие и бъдеще и на България, и на света.
И една хубава новина – да поздравим Жельо Бойчев за сина му Петър (ръкопляскания), който е дошъл на този свят! Да му пожелаем здраве с всичките грижи на родителите и обичта на близките.
Уважаеми народни представители, по първа точка от предвидения дневен ред няма постъпило предложение от министър-председателя. В този смисъл предлагам да отложим точката – тя да остане в седмичната програма евентуално за утре, и да преминем към следващата точка от дневния ред.
По повод на информация в печата относно скандални факти в Комисията за конфликт на интереси и на основание Конституцията, където е предвидено, че Народното събрание изслушва и приема доклади за дейността на органи, които изцяло или частично се избират от Народното събрание, когато това е предвидено в закон – имам предвид чл. 84, т. 17 и едно разпореждане от юни месец, с което докладът за извършената дейност от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси през 2012 г. е разпределен на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика, по-късно стана Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси, и Комисията по правни въпроси.
Обръщам се към тези комисии да разгледат следващата седмица доклада и това да стане повод за дискусия и разискване включително в пленарната зала – как този орган, частично избран от Народното събрание, осъществява дейността си, как е бил използван, какво се е случвало там. Аз мисля, че и обществото, и Народното събрание имат нужда от отговор в рамките на парламентарната процедура.

Сега да преминем към точка седма от седмичната програма:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.
Общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо гласуване законопроекти с вносители: Янаки Стоилов и Мая Манолова; Волен Сидеров и група народни представители. (Шум и реплики.)
Точка пета остава продължение, но ще го направим, след като преминем точка седма. Става въпрос за първо гласуване на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор – продължение от вчера.
Има думата господин Христо Бисеров да представи доклада на комисията.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин председател, дами и господа!
Заглавие на законопроекта: „Закон за изменение на Закона за политическите партии”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Изказвания по наименованието на закона? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за наименованието на закона.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Заповядайте, господин Бисеров.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По § 1 има два варианта, те са докладвани в общия законопроект.
Има предложение от Красимир Велчев и група народни представители за отпадане на Вариант ІІ.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Георги Кадиев – в чл. 25 ал. 2 се отменя.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Вариант І, подкрепя по принцип текста на вносителя за Вариант ІІ и предлага следната редакция на § 1, който става параграф единствен:
„Параграф единствен. В чл. 25, ал. 3, изречение второ думите „или на политически партии, към които независимите народни представители декларират принадлежност” се заличават.”
Господин председател, правя редакционно предложение, което е съгласувано с представителите на всички политически партии, § 1 да има следната редакция:
„§ 1. В чл. 25 ал. 3 се изменя така:
„(3) Държавната субсидия, отпускана на всяка партия, представена в Народното събрание, се разпределя между съставляващите я партии според коалиционно споразумение, а при липса на такова се разпределя пропорционално на броя на народните представители от отделните партии. Министерството на финансите превежда дела от субсидията за всяка партия в посочена от нея сметка.”
Това е предложение за окончателна редакция. (Реплика от народния представител Павел Шопов.)
„(3) Държавната субсидия, отпускана на всяка коалиция, представена в Народното събрание, се разпределя между съставляващите я партии според коалиционно споразумение, а при липса на такова се разпределя пропорционално на броя на народните представители от отделните партии. Министерството на финансите превежда дела от субсидията за всяка партия в посочена от нея сметка.”
Това е редакцията, която окончателно предлагаме.
Другите предложения са приети с изключение на предложението на господин Кадиев за отмяна на ал. 2 на чл. 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаеми господин Бисеров.
Заповядайте за изказване по Вашето предложение, господин Кадиев.
Предложението на Красимир Велчев и група народни представители е прието.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (КБ): Алинея 2 на чл. 25 всъщност е свързана с чл. 27. Алинея 2 казва, че общата сума, предвидена в бюджета, се разпределя пропорционално на получените действителни гласове. Тъй като в чл. 27 правя предложение да не е пропорционално на получените гласове, предложих да отпадне ал. 2 на чл. 25. Ако сега приемем, че не отпада ал. 2 на чл. 25, това автоматично означава, че не приемаме предложението ми в чл. 27.
Моето предложение е да разгледаме чл. 27 и да се върнем на чл. 25 след решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Тоест, Вие предлагате да отложим дискусията по § 1, да обсъдим § 3 и след това да се върнем към § 1, за да проведем гласуване.
Има ли друго процедурно предложение? Не виждам.
Който е съгласен да отложим разискванията по § 1 и да разгледаме § 3, който ще определи философията и логиката на закона, моля да гласува.
Гласували 106 народни представители: за 99, против 5, въздържали се 2.
Процедурното предложение на народния представител Кадиев се приема.
Господин Бисеров, моля да докладвате § 3.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин председател, ще докладвам предложението на господин Кадиев за нов § 3:
„Създава се нов § 3:
„§ 3. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) Общата сума на държавната субсидия на политическите партии и коалиции по чл. 25 се определя в зависимост от броя на получените действителни гласове от партията или коалицията на последните парламентарни избори и от броя на спечелените мандати от партията или коалицията. За един получен действителен глас политическата партия или коалиция получава ежегодно 6 лв. За един спечелен мандат политическата партия или коалиция получава ежегодно 45 000 лв.
(2) При неучастие на политическата партия или коалиция в пленарните заседания на Народното събрание годишният размер на субсидията по ал. 1, изречение трето се намалява пропорционално на времето на отсъствие на партията или коалицията от пленарните заседания.
(3) Държавната субсидия на политическите партии по чл. 26 се определя в зависимост от броя на получените действителни гласове от партията на последните парламентарни избори, като за един получен глас партията получава ежегодно 6 лв.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Бисеров.
Има ли изказвания?
Господин Кадиев, понеже виждам, че искате думата, искам да обърна внимание на Вас и на народните представители, че в пленарните заседания не участват партии и коалиции, а народни представители.
Заповядайте, господин Кадиев.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (КБ): Уважаеми колеги, разглеждането на промените в този закон правим под натиска на обществото. Има много ясен сигнал към нас, че то иска намаляване на субсидиите. Аз си поставих за цел, когато разглеждах каква философия да променим в закона, да предложа няколко нови елемента, съобразени с практиката в други държави. Разгледал съм практиката в над 30 държави. Генералният извод е, че няма държава с държава, които да се повтарят. Всяка държава има някаква своя собствена система на субсидиране на политическите партии, изключително различни една от друга.
Настоящата българска система се отличава с две неща.
Първото е, че е много семпла - дванадесет лева на глас, ако си получил над 1% от действителните гласове. Дали са 1%, дали са 21%, дали са 51%, или 99%, няма значение. Тоест няма никаква разлика между партиите, които са извънпарламентарни и парламентарни, стига да са получили 1% от гласовете. Това води до следния негативен ефект. Много политически партии участват в изборите само и единствено да вземат единия процент. Смисълът за участие в изборите е да се влезе в Парламента, да се върши политическа дейност там, а не това да се превръща в бизнес – след като си спечелил 1%, четири години единственото, което правиш, е да получаваш субсидията. Поставих си за цел да променя това нещо.
Предложението, което съм направил, е заимствано и го има в достатъчно държави. Германия и Унгария са най-близко до нас. То се състои в следната философия. Всяка политическа партия или коалиция, получила над 1% (оставяме прага от 1%), получава 6 лв. на получен действителен глас. Това е два пъти по-малко от настоящите 12 лв. Всяка политическа партия или коалиция, която е влязла в Парламента, получава 45 хил. лв. на получен мандат. Ще кажете – защо 45 хил. лв., а не 50 хил. или 40 хил. лв. Аз тръгнах по обратния път. Моето желание беше да намалим субсидиите на партиите в Парламента с около 15% и по този начин изчислих, че горе-долу 45 хил. лв. отговарят на тази сума. Ако приемем това предложение в момента, това би намалило субсидиите на партиите в Парламента със 17%. Да, вярно, това би намалило субсидията на партиите извън Парламента с 50% – от 12 на 6 лв., тъй като те нямат мандати, но в същото време ето я и промяната във философията – тежестта се измества към партиите, които са в Парламента и които вършат политическа дейност. Това е логично. Те вършат международна дейност. Те имат представителства по места. Те имат срещи с избирателите. Нормално е и във всяка държава е така. Единствената държава, в която няма разлика между извънпарламентарни и парламентарни партии, е Канада. Всяка друга държава по някакъв начин е уредила този въпрос.
За да не съм голословен, ще Ви дам няколко примера.
Унгария. Двадесет и пет процента от бюджета се разпределя на парламентарните партии, а останалите 75% се разпределят на всички партии, включително и парламентарните. Тоест има 25% повече тежест на парламентарните партии.
Румъния. Субсидия получават парламентарно представените партии и тези, които имат поне 50 общински съветници. Значи партията може да не е парламентарно представена, но ако е спечелила 50 общински съветници, счита се, че има национално значение и затова получава субсидия.
Гърция. Осемдесет процента от субсидията, определена за партиите, се разпределя за парламентарно представените партии, 10% за партиите, представени в Европейския парламент, и 10% за партиите, които на последните национални избори са взели над 1,5% от гласовете и са представили пълен списък с кандидати в поне 70% от избирателните райони. Ето начина по който са го измислили гърците – за да бъде една партия национално представена, те са счели, че тя трябва да има пълни листи в поне 70% от избирателните райони.
В нашия случай – пак се връщам на семплостта на българската система – една партия може да има представителство само и единствено в София, да спечели 1% и да получава субсидия четири години, въпреки че нито е национална партия, нито върши някаква национална политика. Затова искам да променим философията на този закон.
Швеция. Партийна субсидия се получава на база среден брой мандати в Парламента за последните два избора. Ето го техния вариант.
Има друга държава – Холандия, където не получават субсидия, ако партията не е извършвала политическа дейност три години преди това. Тоест новообразувани партии, които току-що са се създали, независимо, че може да са на гребена на вълната и да направят много голям процент, не получават субсидия или тя се намалява двойно, тъй като преди четири години не са имали такова представителство в Парламента.
Германия. Прагът за получаване на субсидия е 0,5%. Там има таван на общата сума, която се определя в бюджета – 133 млн. евро. Те се разпределят според гласувалите в съответните парламентарни избори.
Първата промяна на философията, която исках, е да променим тежестта повече към парламентарните партии. Обясних Ви логиката.
Предложението, което правя, в цифри звучи така: общо намаляване на партийната субсидия с 22%; намаляване на субсидията за партиите в Парламента – със 17%; намаляване на субсидията за партиите извън Парламента – с 50%.
Как звучи това в числа?
От 8 млн. лв., които ще бъдат спестени за бюджета, 2 млн. 200 хил. лв. приблизително са ГЕРБ; 2 млн. лв. приблизително са БСП; 800 хил. лв. приблизително – ДПС; 400 хил. лв. приблизително – „Атака”. Остатъкът е за извънпарламентарните партии.
Поради тази причина не приемам аргумента, че, видите ли, намаляваме символично на парламентарните партии, а пък режем наполовина извънпарламентарните. Само ГЕРБ и БСП правят половината от общата сума, която ще бъде спестена – 4 милиона от 8 милиона, дори и малко отгоре.
Второто нещо, което исках да променя в предложенията, които съм направил, беше това да направим този разход по-предвидим за бюджета. В момента 12 лв. на глас умножен по брой действителни гласове. Ако гласуват 3 млн. българи гласуват – действителни гласове, 36 млн. лв. за година разход за бюджета. Ако обаче решат да гласуват 6 милиона, изведнъж стават 72 милиона. С тази нова система, тъй като имате фиксиран брой мандати в Парламента – 240, умножени по игрек лева, поне половината от субсидията ще бъде фиксирана и закована и остава гъвкава единствено останалата половина от субсидията, която се дава на част.
Третото нещо, което исках да променя във философията, беше създаване на система, която да стимулира участието в пленарни заседания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, да се ориентираме към приключване.
ГЕОРГИ КАДИЕВ: Приключвам.
Примерът, който в момента ни дава ГЕРБ, е абсолютно показателен – неучастие на една политическа партия месеци наред в пленарни заседания. Философията, която променяме, е, че тази субсидия се дава не само и единствено за политическа дейност, а и за парламентарна. Народът е казал: „Който не работи, не трябва да яде”. Вярно е, че има начин да го заобиколят. Сигурно могат да сложат един човек тук и той да играе ролята на парламентарна партия, но така или иначе поне ще стане ясно защо те са тук.
Аз разбирам основателните критики, че в края на краищата всеки депутат сам решава дали да бъде в пленарната зала или не, но в случая имаме едно много ясно изявено волеизявление. Това не е конюнктурно. Това го е правила и БСП преди, сигурно ще го прави и занапред и някой друг ще го прави, и този някой трябва да знае, че когато той умишлено решава като цялостна група да излезе от Парламента, съответно пропорционално Събранието, в което не е участвало в пленарни заседания, няма да получи субсидия. В края на краищата той е пратен тук, за да работи, а не за да не работи.
Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз.
Уважаеми господин Кадиев, само да Ви обърна внимание – Вие поставяте философски въпроси, които обикновено се разглеждат на първо четене. Комисията и аз допуснахме да обсъждаме това предложение на второ четене. Логиката на днешния законопроект, последователността и така, както е приета философията на първо четене, не предвижда промяна на схемата. Никой не е против да се дискутира този въпрос. Само Ви обръщам внимание.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (КБ, встрани от микрофоните): Не съм съгласен, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре, можете да оспорите.
По начина на водене кажете.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (КБ): Уважаеми колеги, по време на първо четене аз направих подобно изказване тук и казах, че ще имам предложения. Тогава отговорът беше: „Направете ги между първо и второ четене”. Единственото, което съм направил, ако си спомняте правилно, още тогава говорих за промяна на философията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Обръщам внимание на народните представители, когато правят предложения за второ четене, да се съобразяват с философията на приетия законопроект на първо четене. Взимам повод от конкретния случай.
Други изказвания по предложението?
Заповядайте за реплика на господин Кадиев, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, във връзка с предложенията, които прави господин Кадиев по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии, искам първо да спомена това, че във всички примери, които даде в другото законодателство, никъде нямаше конкретни числа като парични единици – крони и така нататък, бяха проценти.
Ако ние приемем по принцип такова изменение, това означава, че ако субсидията утре ще я направим 5,50, пак трябва да правим Закон за изменение на Закона за политическите партии, за да пишем ново число вътре. Това е едното нещо.
Второ, ние в момента не можем да определяме тези числа по принцип колко да бъдат като лева, защото това е въпрос, който е въпрос на Закона за държавния бюджет. Там ще видим какви ще бъдат възможностите, как ще бъде разпределението.
Третото нещо, което искам да кажа, е, че размерът на субсидията и начинът на формирането му ще зависят до голяма степен и от Изборния кодекс, защото там ние още не сме решили какво ще бъде представителството, как ще се провеждат тези избори, ще имаме ли само мажоритарни, пропорционални, колко народни представители ще бъдат и така нататък.
Затова лично аз няма да подкрепя това предложение, не защото съм против намаляването на субсидията, а защото, направено по този начин, то не е издържано. Още повече пък в частта си, която е свързана с наказването на партии, които са извън Парламента – ей така, просто на общо основание. Нали сте съгласни, че излизането от парламентарната зала също е начин на парламентарен живот?
Аз лично няма да подкрепя и това са моите виждания по въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
Заповядайте за втора реплика, госпожо Буруджиева.
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Кадиев, аз не можах да разбера философията, както се изрази председателя, и логиката Ви по повод на второто предложение, което направихте – за наказание и не допускане на възможност безнаказано парламентарни партии да решават по какъв начин ще протестират, защото Вие сте изключително известен с безрезервната защита и отстояване на личната Ви свобода и независимост като народен представител и правото Ви да не се съобразявате с абсолютно никакво решение, когато това касае Ваши лични претенции, мотиви, позиции и идеи.
Не мога да разбера логиката да забраните на цяла партия да има тази свобода. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря и аз.
Не виждам други желаещи за реплики.
За дуплика има думата народния представител Георги Кадиев. Заповядайте.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, ще си спестя отговора на въпроса с какво съм известен лично. Мисля, че всеки един от Вас иска да отстоява личната си свобода. В случая няма нищо общо с предложението, което правя. В случая моята личност не е важна. Важно е дали ние делим политическата субсидия на политическа и парламентарна дейност – това, което аз Ви предлагам. И, ако я делим на политическа и парламентарна дейност, тогава съответно трябва да има някаква санкция за това, че определена партия или коалиция не извършва тази парламентарна дейност, която е длъжна да извърши по волята на избирателите си. Избирателите са я пратили да седи в Парламента.
Ако не възприемаме тази философия, просто не приемаме точката и приключваме с въпроса.
На въпроса на колегата Ерменков – аз наистина не споменах никакви конкретни цифри в различните държави, поради простия факт, че имам ограничено време. Повярвайте ми, още два часа мога да Ви занимавам с конкретика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Процедурата Ви, господин Кадиев.
ГЕОРГИ КАДИЕВ: Все пак ще Ви дам няколко числа, за да видите, че не съм неподготвен:
- Чехия – 3,78 евро на глас;
- Словакия – 5,86 евро на глас;
Да обяснявам ли как се е стигнало до 5,86, защого това е цяла формула?
- Сърбия – 3,66 евро на глас;
- Канада – 2 долара на година;
- Германия – 3,8 и още куп други.
Общо-взето както виждате, всички се въртят около 3 евро, при това държави, които са с далеч по-големи икономики от нашата. Оттам идват шестте лева. Това, че съм се опитал горе-долу до приравня, моето предложение с това, което е ...
Естествено, че то е субективно, естествено, че нямате никакви обективни критерии, тъй като няма как да изчислите политическата дейност на една партия с обективни критерии. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кадиев.
За изказване има думата господин Христо Бисеров.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Уважаеми дами и господа! Без да правя реплика, но когато казваме, че в Канада субсидията е 2 долара, трябва да кажем как стои въпросът с даренията там, защото в България дарения няма!
Парламентарната група на Движението за права и свободи първо заявява, че подкрепя идеята за намаляване на размера на субсидията. Очевидно е, че има нужда от такъв подход.
Второ, не смятаме че това, което е предложил господин Кадиев, е удачно, по следните причини.
Първо, тази формула всъщност ощетява така наречените „малки партии”. Големите партии ще понесат по-лесно това намаляване, но делът на намаляване при тях е твърде голям. Без да правя пълна аналогия, но текстът на господин Кадиев леко се приближава към текста на „Атака”, които предлагат субсидиите за партиите между 1 и 4% изобщо да отпаднат. Тоест, такава посока, колкото и да е омекотена, не я приемаме. Трябва да запазим това положение, при което те са равнопоставени – и парламентарните, и извънпарламентарните партии. Защо парламентарните ще имат предимство? Защо партията, която е спечелила 4,1%, ще има предимство пред партията, която е спечелила 3,9%?
Второ, не е редно и всички го знаем, размерът на субсидията да се определя през постоянно действащ закон. Размерът на субсидията не е константа. Всяка година правителството преценява какви са възможностите на държавата, влиза с бюджета и казва. Това, че през последните години субсидията е държана на едно и също ниво, не означава, че е създадена непреодолима практика. Всяка година този въпрос трябва да се разглежда и заради гражданското общество. Защото разглеждането на този въпрос всяка година в процедурата по приемане на бюджет означава, че гарантираме по-голяма публичност на темата.
Пак повтарям, ние сме готови в този бюджет, който предстои наесен и който ще гласуваме, да разгледаме въпроса и да намалим субсидията. Така или иначе, господин Кадиев предлага новата формула да влезе от Нова година. Нормално е, логично е, приемаме го и по тази причина ние подкрепяме този текст.
А по въпроса за санкциониране на партиите, които не участват в работата на Народното събрание, наистина по Конституция в работата на Народното събрание участват народните представители. Трябва да санкционираме народни представители. Може би трябва да помислим да променим в правилника онзи текст за санкциите, да го направим по-краен, така че да има хипотеза, в която народният представител не получава абсолютно никакво възнаграждение, когато отсъства по-дълго време. Знаете, че сега има възможност да запази до една трета от своето възнаграждение. Затова ние не подкрепяме текста, но подкрепяме намаляването на субсидията през бюджета, което ще ни предстои.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Бисеров.
Има ли желаещи за реплики?
Заповядайте, господин Кадиев.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Първо, категорично не съм съгласен, че моето предложение е по какъвто и да е начин повлияно от предложението на „Атака”. Предложението на „Атака” беше направено далеч преди аз да направя предложение.
И 6 лева не са равни на нула лева! Не знам как това е равенство. Намаляване с 50% е голям процент, вярно е, предложил съм го. Като не сте съгласни, увеличаваме процента, но, така или иначе, трябва да има сериозно намаляване. Ако си мислим, че ще минем с 3 или 5% намаляване, няма да стане! Трябва да е повече.
И второ, съвсем ясно обясних и във всички практики, които съм изследвал, има една единствена държава, в която парламентарни и извънпарламентарни партии получават еднаква тежест на субсидията и това е Канада – 2 лева на глас за всички партии над 2%. Във всяка една друга държава има някаква формула, по която парламентарните партии получават повече средства поради простия факт, че те имат по-развити структури, международна дейност, участие в различни дейности, които извънпарламентарните нямат. И това е нормалното, не съм си го изсмукал от пръстите! Това е практиката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Кадиев.
Няма други реплики.
Заповядайте за дуплика, господин Бисеров.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Кадиев, защо си мислите, че ние си мислим, че намаляването трябвало да бъде 3 или 5%? Напротив, смятаме, че трябва да бъде много повече. И ще го направим всички заедно, когато приемаме бюджета. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Бисеров.
Думата има госпожа Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Наистина предложението на народния представител Георги Кадиев има своята логика, своите основания. Той е направил едно сериозно сравнително правно проучване на това как е уреден въпросът с партийните субсидии в редица европейски и други държави. Разбира се, може да се спори по отношение на неговите изводи, защото не може механично да се прави извод само върху размера на субсидията на получен глас за дадена партия, без да се взема предвид населението на съответната страна и оттук да се правят други съпоставки.
Но аз не искам да влизам в този спор, просто ще кажа, ще го заявя ясно от парламентарната трибуна, че предложението на народния представител Георги Кадиев е негово предложение, а не е предложение на Парламентарната група на Коалиция за България.
Парламентарната група на Коалиция за България има следното становище за субсидиите за политическите партии.
Първо, категорично те трябва да бъдат намалени.
Второ, намаляването трябва да бъде направено при условията на осигуряване на равнопоставеност между извънпарламентарните и парламентарните партии.
Трето, въпросът с конкретния размер трябва да бъде решен там, където му е мястото – в държавния бюджет, защото всяко едно от предложенията, които се правят от Закона за политическите партии, ще действа считано от 1 януари 2014 г.
Четвърто, санкции срещу политически партии, които не участват в пленарни заседания, през държавната субсидия не следва да бъдат правени. Казвам го ясно и по една друга причина. В публичното пространство, в медийното пространство няколко седмици се въртя твърдението, че, видите ли, Коалиция за България и другите парламентарни партии били подкрепили орязването на партийните субсидии на извънпарламентарните партии. Такова предложение никога не е било подкрепяно от Коалиция за България, нека да се чуе ясно от тази трибуна. Подобни внушения правеха сериозни организации, сериозни медии, които аз лично нямам никакво обяснение върху какво се основаваха. Затова казвам ясно от парламентарната трибуна, че ние подкрепяме да бъде запазен досегашният механизъм за получаване на държавни субсидии на всички партии, които са прескочили еднопроцентовата бариера на избори и че настояваме и ще направим такива предложения в Закона за държавния бюджет тази субсидия да бъде сериозно намалена. Това е нашата ясна позиция, която се надяваме да не бъде повече интерпретирана по всевъзможни начини.
Освен това искам и като председател на Комисията за взаимодействие с гражданските организации и движения да кажа, макар че този законопроект не е бил обсъждан в рамките на публичните дискусии с гражданското общество, но в контекста на коментарите по новите изборни правила е ясна и категорична позицията на българските граждани, че, най-общо казано, те искат две неща: първо, сериозно намаляване на партийните субсидии и, второ, предоставяне на партийни субсидии и на политически партии, които не са в парламента с оглед и подобряване на политическото представителство, осигуряване на политически плурализъм, и даване на шанс на нови субекти да участват адекватно в партийната надпревара.
Като цяло Парламентарната група на Коалиция за България не подкрепя предложението на господин Георги Кадиев. Аз лично оставам с моето уважение като депутат към депутат за сериозния труд, който той е положил, за изясняване на практиката на европейските страни с осигуряване на партийни субсидии. Въпреки че не подкрепям неговото предложение – не отричам, че то има своята логика, има своите основания и за в бъдеще би могло да бъде база за по-широка дискусия. Обаче без дискусия промени в принципа на финансиране на политическите партии на получаване на субсидии от държавата просто не трябва да се правят, а само след широк обществен дебат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Манолова.
Искам, преди да призова желаещите за реплики, да Ви припомня, че разглеждаме на Второ гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии – общ законопроект, изготвен въз основата на приетите на първо гласуване законопроекти с вносители Янаки Стоилов и Мая Манолова, Волен Сидеров и група народни представители.
Заповядайте, госпожо Буруджиева, за реплика. Не желаете.
Има ли други желаещи за реплики? Няма.
За изказване – господин Казак.
Заповядайте, уважаеми господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, съвсем накратко. Аз също изказвам уважението си към труда, който е положил господин Кадиев, но същевременно мисля, че това, което каза госпожа Манолова, е напълно вярно. За съжаление Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за политическите партии, господин Кадиев, беше иницииран във връзка с всеобщото ни желание да премахнем една несправедливост, която фигурираше и от която ГЕРБ се възползва максимално в предходния парламент, която даваше възможност субсидията да следва народния представител и стимулираше политическото номадство вътре в Парламента, въпреки че формално правилникът го забраняваше.
Така че това беше първоначалната идея за тази бърза промяна в Закона за политическите партии. Впоследствие възникна допълнителната идея от „Атака” – да се постави въобще на разглеждане въпросът кой да получава субсидии, кой да не получава и дойде и Вашето предложение.
Мисля, че това предложение, въпреки положения труд от Ваша страна, наистина трябва малко да отлежи, да стане обект на по-широки дискусии, за да се прецени от всички страни, да се вземат повече мнения, защото Вие виждате – обществото е доста разделено. Някои предлагат въобще да се премахне държавната субсидия, а други искат драстично намаляване. Някои например предлагат да се преразгледа въпросът дали еднопроцентната бариера, която в момента фигурира в закона, е уместна и дали тя не стимулира някои политически субекти, да участват в изборите не с цел да прескочат 4-процентната бариера, тоест да влязат в Парламента и да участват реално в политическия живот, а само с цел да прескочат тази еднопроцентна бариера и да си гарантират държавна субсидия в продължение на четири години.
Така че това са въпроси, които са сериозни и те трябва да бъдат обсъждани, но в кратката процедура, в която сме в момента, наистина не е уместно. Предстои въпросът да бъде обсъден по време на бюджетната процедура. Тогава съм убеден, че този дебат ще бъде проведен и всички тези позиции ще бъдат разгледани.
Мисля, че ще възприемем най-правилната и адекватна позиция. Няма по-гъвкава форма на определяне на държавната субсидия от ежегодното й определяне с държавния бюджет. Понеже Вие преди малко казахте да дадем повече гъвкавост, а именно сегашният модел е най-гъвкав, тъй като той дава възможност не еднократно да се фиксира в даден материален закон, а ежегодно да се преценява според конкретната ситуация – кой, колко и как да получи. Мисля, че това е най-правилният подход към настоящия момент, в тази бързо променяща се обществена среда. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Казак.
Има ли реплики към изказването на господин Казак? Не виждам.
Други желаещи за изказване по новопредложения § 3? Не виждам.
Да приключим разискванията и да преминем към гласуване.
Моля Ви, режим на гласуване за предложения от господин Кадиев нов § 3.
Гласували 78 народни представители: за 27, против 13, въздържали се 38.
Параграфът е отхвърлен, а с това и философията, която трябваше да обсъждаме преди да се върнем към § 1, където разискванията смятам, че са изчерпани.
Има ли други желаещи да се изкажат по текста – окончателната редакция, докладвана от господин Бисеров? Не виждам.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Първо, трябва да гласуваме предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Предложението, да.
Режим на гласуване за предложението, което е отхвърлено от комисията.
Предложението на Красимир Велчев е прието и инкорпорирано. Има предложение на Георги Кадиев, което не е подкрепено от комисията, и във връзка с което обсъждахме новия § 3.
Гласуваме предложението на господин Георги Кадиев.
Гласували 82 народни представители: за 20, против 24, въздържали се 38.
Предложението не е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване на докладвания § 1 от председателя на Комисията по правни въпроси. Тъй като вариант 1 – предложен от Коалиция за България, се приема по принцип, вариант 2 – предложен от Парламентарната група на Политическа партия „Атака”, се приема по принцип, няма да подлагам на гласуване тези две предложения отделно. Направо ще подложа на гласуване редакцията на Комисията по правни въпроси, която беше докладвана от господин Христо Бисеров.
Уважаеми колеги, налага ли се господин Бисеров да я прочете още веднъж? Не.
Подлагам на гласуване текста на § 1 в редакцията, предложена от господин Христо Бисеров.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: „§ 2. Член 26 се отменя.”
Предложение от народния представител Христо Бисеров – § 2 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Красимир Велчев и група народни представители – § 2 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Георги Кадиев – § 2 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има ли желаещи за изказвания по § 2 и предложенията, които са направени от народни представители към него?
Заповядайте, господин Бисеров.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Припомням, че на първо гласуване ние не подкрепихме законопроекта на „Атака”, защото съдържаше тази разпоредба – лишаване от субсидия на партиите, които са взели резултат между 1 и 3% на последните парламентарни избори. Повтарям, че считаме това за неправилно, недемократично, че това влияе отрицателно на политическия плурализъм. Всеки опит да се намали субсидията необосновано на така наречените „по-малки партии” е неправилен подход.
Затова и този законопроект, ако беше възприето това наше становище, нямаше да бъде приет на първо четене и сме предложили отпадане на този параграф. Така обосновавам нашата позиция. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Бисеров.
Реплики към неговото изказване има ли? Няма.
Други желаещи за изказвания? Няма.
Тогава ще подложа на гласуване първо предложенията за отпадане... (Реплика от докладчика Христо Бисеров.)
Добре. Тогава ще предложа – по настояване на господин Бисеров, предложението на комисията за отпадане на § 2. Комисията не подкрепя § 2 и подкрепя предложенията за отпадане на § 2.
Уважаеми колеги, моля гласувайте § 2 да бъде отхвърлен. Тоест, гласувайте както искате, но смисълът на предложението е за отхвърляне на § 2. (Реплика от народния представител Татяна Буруджиева.)
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Не, не може да чуете повече от доклада. Целият доклад по този текст е прочетен. Благодаря Ви. Имате го на банката си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Прекратете гласуването. (Реплика от народния представител Татяна Буруджиева.)
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Докладът е изчетен целия по текста, няма какво повече да бъде изчетено. Ако желаете, мога да го прочета наново, но не е редно по време на гласуване да се появяват такива процедурни предложения. Нищо повече! (Реплика от народния представител Татяна Буруджиева.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин Бисеров, не влизайте в разговор с народния представител Буруджиева.
Уважаеми колеги, ще удовлетворя желанието на залата и ще Ви прочета § 2, който гласи:
„§ 2. Член 26 се отменя.”
Предложението на народните представители Христо Бисеров, Красимир Велчев и Георги Кадиев е § 2 да отпадне.
Предложението на Правната комисия, което подложих на гласуване, е § 2 да отпадне.
Има ли някой, който да не е разбрал? Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 2.
Гласували 78 народни представители: за 70, против 6, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Пояснявам, че по този начин предложението за отпадане на чл. 26 беше отхвърлено. В чл. 26 от Закона за политическите партии се урежда получаването на държавна субсидия от всички политически партии, които са получили 1% от гласовете. С това гласуване на народното представителство се запазва старият режим, а именно всяка политическа партия, която е получили над 1% от гласовете, получава държавна субсидия.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Това прилича малко на пресконференция вече, но ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Това е с цел народните представители да са наясно какво гласуват.
Заповядайте, господин Бисеров.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Те винаги са наясно какво гласуват.
Преминавам към § 3 по вносител.
„§ 3. В чл. 31, ал. 2 се отменя”.
Ще го изчета, защото тук, ако следваме номерацията, има едно предложение на господин Кадиев, но тъй като то е под номер 4, затова ще разгледаме § 3.
„§ 3. В чл. 31, ал. 2 се отменя.”
Предложение от народния представител Христо Бисеров – § 3 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Красимир Велчев и група народни представители – § 3 да отпадне.
Предложение от народния представител Георги Кадиев – то е оттеглено по време на заседание на комисията и потвърдено сега.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по текста на § 3?
Подлагам на гласуване § 3 и по-точно предложението на Правната комисия § 3 да бъде отхвърлен.
Колеги, много Ви моля, внимавайте в доклада на Правната комисия. Режимът на гласуване вече тече. Моля гласувайте.
Гласували 78 народни представители: за 74, против 3, въздържал се 1.
С това предложението на комисията за отпадане на § 3 е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Преминаваме към предложението на господин Кадиев за създаване на нов § 4:
„§ 4. В чл. 29, ал. 1 се изменя така:
„(1) Политическите партии разходват средствата си за разработване и анализ на политики, обучения, подготовка и участие в избори, участие в работата на Народното събрание – за партиите, които имат избрани народни представители, осигуряване работата на партийните структури, организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността на партията разходи, пряко свързани с разработване на политики, набиране и квалификация на кадри, поддържане и развитие на материално-техническата база или пряка агитационна и издателска дейност.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, имате възможност за изказвания. Има ли желаещи? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за § 4, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 67 народни представители: за 14, против 28, въздържали се 25.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Последният текст, който трябва да обсъдим и гласуваме, е предложение на господин Георги Кадиев за създаване на подразделение „Заключителна разпоредба” и § 6.
„Заключителна разпоредба
§ 6. Параграф 1 относно отмяната на ал. 2 в чл. 25 и § 3 относно чл. 27, ал. 1 и 3 влизат в сила от 1 януари 2014 г.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по докладвания параграф? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за създаване на „Заключителна разпоредба” с § 6, със съдържание, което беше докладвано от председателя на Комисията по правни въпроси и не се подкрепя от комисията.
Гласували 67 народни представители: за 11, против 29, въздържали се 27.
Предложението не е прието.
С това Законът за изменение на Закона за политическите партии е приет на второ гласуване.
Уважаеми колеги, т. 5 – „Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности“ не беше подложена на гласуване. Предлагам, така както вчера обявих в края на пленарното заседание, да бъдат дискутирани и гласувани точките, които са фиксирани в дневния ред на днешното пленарно заседание, а това са след т. 6, т. 7 и т. 8 и след това ще се върнем и ще гласуваме законопроекта по т. 5, съобразно намеренията на депутатите в залата.
Виждам, че тук са представители на водещата и другите комисии, които имат отношение по темата, затова предлагам да преминем към точка осма:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.
Вносители – Димчо Михалевски, Рамадан Аталай, Ахмед Башев и Емил Костадинов, който е приет на първо гласуване на 11 юли 2013 г.
Моля председателят на Комисията по регионално развитие господин Димчо Михалевски да докладва доклада на второ четене на законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Уважаема госпожо председателстващ,
„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 354-01-37.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли желаещи да се изкажат по заглавието на закона? Няма.
Режим на гласуване.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложението за заглавие на законопроекта е прието.
Заповядайте, господин Михалевски.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие“ и се създава изречение второ: „Министърът на инвестиционното проектиране осъществява методическо ръководство и контрол върху дейността на участниците в инвестиционния процес, както и на дейностите по разрешаване на строителството, приемане и въвеждане в експлоатация на готовите строежи.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на регионалното развитие назначава Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и организира неговата работа. Министърът на инвестиционното проектиране назначава Национален експертен съвет по инвестиционно проектиране и организира неговата работа.“
3. В ал. 3 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие“.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има ли желаещи да се изкажат по редакцията на § 1? Няма.
Подлагам на гласуване § 1, докладван от господин Димчо Михалевски.
Гласували 69 народни представители: за 68, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има желаещи да се изкажат по § 2? Няма.
Подлагам на гласуване § 2.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Параграф 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 6 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „регионална политика” се добавя „Националният експертен съвет по инвестиционно проектиране”.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Националният експертен съвет по инвестиционно проектиране:
1. извършва експертиза на инвестиционните проекти, чието съгласуване и одобряване е от компетентността на министъра на инвестиционното проектиране;
2. приема инвестиционни проекти и проекти за общи устройствени планове на общините, внесени за разглеждане по реда на чл. 127, ал. 5;
3. изпълнява и други дейности, възложени му от министъра на инвестиционното проектиране.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли желаещи да се изкажат по § 3, който бе докладван от господин Михалевски? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 3.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава” се заменят с „Министърът на регионалното развитие и министърът на инвестиционното проектиране издават”.
2. В ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по § 4? Няма.
Подлагам на гласуване § 4.
Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 5, 6, 7 и 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има ли изказвания по параграфи 5, 6, 7 и 8? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 5, 6, 7 и 8, както са по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията предлага да се създадат нови параграфи 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 със следните текстове:
„§ 9. В чл. 84, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.
§ 10. В чл. 86, ал. 1 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.
§ 11. В чл. 95 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”.
2. В ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.
3. В ал. 5 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”.
§ 12. В чл. 96 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”.
2. В ал. 2, 3 и 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.
§ 13. В чл. 97, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.
§ 14. В чл. 117, ал. 1 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министърът на регионалното развитие”.
§ 15. В чл. 124, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Михалевски.
Колеги, има ли изказвания по параграфи 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, докладвани от господин Михалевски? Няма желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване докладваните параграфи от 9 до 15 включително.
Гласували 77 народни представители: за 76, против няма, въздържал се 1.
Предложението за докладваните параграфи е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 16:
„§ 16. В чл. 124а ал. 4 се изменя така:
„(4) Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се дава със заповед на:
1. министъра на регионалното развитие - за обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон;
2. министъра на инвестиционното проектиране – за обекти с обхват до една област, които са:
а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Михалевски.
Има ли изказвания по докладвания параграф? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 17:
„§ 17. В чл. 124б ал. 3 се изменя така:
„(3) Заповедите на министъра на регионалното развитие по чл. 124, ал. 2 и чл. 124а, ал. 4, т. 1, на министъра на инвестиционното проектиране по чл. 124а, ал. 4, т. 2 и на областния управител по чл. 124а, ал. 3 се публикуват на интернет страницата на съответното министерство или на областта и се изпращат на съответната община за разгласяване по реда на ал. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Михалевски.
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Колеги, гласувайте докладвания § 10, който става § 17.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 18:
„§ 18. В чл. 127 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думите „Националния експертен съвет” се заменят с „Националния експертен съвет по инвестиционно проектиране“.
2. В ал. 10 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.
3. В ал. 11 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие” и „Министерството на регионалното развитие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Михалевски.
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване докладвания параграф.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 19:
„§ 19. В чл. 128 ал. 12 се изменя така:
„(12) Проектът за подробен устройствен план се разглежда от:
1. областния експертен съвет – за обекти с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение;
2. Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика – за обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон;
3. Националния експертен съвет по инвестиционно проектиране – за обекти с обхват до една област, които са:
а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства.
Действията по съобщаването се извършват от общинските администрации.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 12, който става § 19.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 20:
„§ 20. В чл. 129 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Подробният устройствен план се одобрява със заповед на:
1. областния управител – за обекти с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение;
2. министъра на регионалното развитие – за обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон;
3. министъра на инвестиционното проектиране – за обекти с обхват до една област, които са:
а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства.
Заповедите се изпращат в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник”.
2. В ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Михалевски.
Колеги, имате ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 13, който става § 20.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 21:
„§ 21. В чл. 133 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „кмета на общината, от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „органа, компетентен да одобри плана”.
2. В ал. 7 думите „общинския експертен съвет по устройство на територията” се заменят с „експертния съвет към органа, компетентен да одобри плана”.
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) В случаите по ал. 7 със заповед на органа, компетентен да одобри плана, се допуска изработване на проект за нов подробен устройствен план или на проект за изменение на подробния устройствен план.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Михалевски.
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Колеги, моля, гласувайте докладвания параграф.
Гласували 68 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Изказвания? Няма.
Колеги, моля, гласувайте § 15, който става § 22.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията предлага да се създадат нови параграфи 23 и 24:
„§ 23. В чл. 137, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”.
§ 24. В чл. 139, ал. 5 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министърът на инвестиционното проектиране”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 25:
„§ 25. В чл. 141 се правят следните изменения:
1. Алинея втора се отменя.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Идейният инвестиционен проект се съгласува от:
1. областния управител – за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение.
2. министъра на регионалното развитие – за обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон;
3. министъра на инвестиционното проектиране – за обекти с обхват до една област, които са:
а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства.
Съгласуването се извършва въз основа на предварителна оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Михалевски.
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Моля, колеги, гласувайте.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 26:
„§ 26. В чл. 145 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Технически и работни инвестиционни проекти се одобряват от:
1. областния управител – за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение;
2. министъра на регионалното развитие – за обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон;
3. министъра на инвестиционното проектиране – за обекти с обхват до една област, които са:
а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства;
4. министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, или от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” – за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.”
2. В ал. 3 думите „или на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „на Министерството на регионалното развитие или на Министерството на инвестиционното проектиране”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Михалевски.
Желаещи за изказвания? Няма.
Предлагам да гласуваме докладвания параграф.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §18, който става §27:
„§ 27. В чл. 148 ал. 3 се изменя така:
„(3) Разрешение за строеж се издава от:
1. областния управител – за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение;
2. министъра на регионалното развитие – за обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон;
3. министъра на инвестиционното проектиране – за обекти с обхват до една област, които са:
а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства;
4. министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, или от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” – за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Михалевски.
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 18, който става § 27.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 28.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 29.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по докладваните параграфи? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 19, 20 и 21, които стават съответно параграфи 28, 29 и 30.
Моля, гласувайте.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията предлага да се създадат нови § 31, § 32, § 33 и § 34 :
„§ 31. В чл. 160, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”.
§ 32. В чл. 166, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”.
§ 33. В чл. 167, ал. 2, т.3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”.
§ 34. В чл. 168, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Михалевски.
Колеги, има ли желаещи за изказване по докладваните параграфи? Няма.
Подлагам на гласуване предложените нови параграфи 31, 32, 33 и 34.
Гласували 65 народни представители: за 65, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 35:
„§ 35. В чл. 169 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”.
2. В ал. 4 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министърът на инвестиционното проектиране”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли желаещи за изказвания по § 22, който става § 35? Няма.
Подлагам на гласуване докладвания параграф.
Гласували 65 народни представители: за 65, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията предлага да се създадат нови § 36, § 37, § 38, § 39, § 40 и § 41:
„§ 36. В чл. 169а се правят следните изменения:
1. В ал. 2 и в ал. 5 навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”.
2. В ал. 6 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството самостоятелно” се заменят с „Министърът на инвестиционното проектиране”.
§ 37. В чл. 176а, ал. 6 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министърът на инвестиционното проектиране”.
§ 38. В чл. 177, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”.
§ 39. В чл. 192, ал. 5 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.
§ 40. В чл. 193, ал. 6 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.
§ 41. В чл. 198 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.
2. В ал. 3 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министърът на регионалното развитие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Желаещи за изказвания по докладваните параграфи? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 36, 37, 38, 39, 40 и 41.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Предложението за параграфи от 36 до 41 включително е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 42.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Изказвания? Няма.
Моля, гласувайте § 23, който става § 42.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 43:
„§ 43. В чл. 220 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на регионалното развитие упражнява контрол по спазването на разпоредбите на този закон и на нормативните актове по прилагането му съобразно предоставените му правомощия. Министърът на инвестиционното проектиране упражнява контрол по спазването на разпоредбите на този закон при проектирането и строителството, в това число влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.”
2. В ал. 2 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството самостоятелно” се заменят с „Министърът на инвестиционното проектиране”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Желаещи за изказвания? Няма.
Моля, гласувайте докладваното предложение.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията предлага да се създадат нови § 44, § 45, § 46, § 47 и § 48:
„§ 44. В чл. 222, ал. 1, т. 13 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”.
§ 45. В чл. 225, ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”.
§ 46. В чл. 232б, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”.
§ 47. В чл. 236 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министърът на инвестиционното проектиране”.
§ 48. В чл. 239, ал. 1, т. 1 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие и министъра на инвестиционното проектиране съгласно компетентността им”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Изказвания по докладваните параграфи? Няма.
Моля, колеги, гласувайте параграфи от 44 до 48 включително.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 49:
„§ 49. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, ал. 1 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „Министърът на регионалното развитие” и „Министерството на регионалното развитие”, и се създава изречение второ: „Министърът на инвестиционното проектиране може да предостави свои функции по този закон на заместниците си и на други длъжностни лица в системата на Министерството на инвестиционното проектиране.”
2. В § 5 се създава т. 83:
„83. „Публични средства” са средствата, осигурени от държавния бюджет, както и средствата, отпускани по фондовете на Европейския съюз, в това число и финансови инструменти.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, изказвания? Няма желаещи.
Моля, гласувайте докладвания параграф.
Гласували 64 народни представители: за 64, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията предлага § 26 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 49.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания?
Моля, гласувайте предложението за отхвърляне на § 26.
Гласували 67 народни представители: за 66, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Обявявам почивка до 11,30 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми народни представители, моля заемете местата си. Продължаваме пленарното заседание.
Продължаваме да гласуваме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
Моля, господин Михалевски, докладвайте следващия параграф.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 50:
„§ 50. В Заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 18:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на инвестиционното проектиране одобряват строителни и технически правила и нормативи, издават наредби и инструкции и одобряват образци на документи съобразно правомощията си по прилагането на този закон.”
б) в ал. 4 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министърът на регионалното развитие”.
в) алинея 7 се изменя така:
„(7) Министърът на регионалното развитие и министърът на инвестиционното проектиране съвместно с ръководителите на заинтересуваните централни и териториални администрации одобряват техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на съоръженията и мрежите на техническата инфраструктура.”
2. В § 19 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”.
3. Параграф 30 се изменя така:
„§ 30. Изпълнението на закона се възлага на министъра на регионалното развитие и на министъра на инвестиционното проектиране съобразно правомощията им по този закон”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Михалевски.
Колеги, имате ли изказвания по § 27, който става § 50? Не виждам желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията предлага § 28 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 50.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по докладвания параграф? Няма.
Предлагам да гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на § 28.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 51.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заявки за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 29, който става § 51.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията предлага § 30 и § 31 да бъдат отхвърлени, тъй като текстовете са отразени на систематичното им място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заявки за изказвания по двата параграфа? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на параграфи 30 и 31.
Гласували 73 народни представители: за 72, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 52:
„§ 52. (1) Започнатите производства по изработване и одобряване на общи и подробни устройствени планове или на техните изменения от компетентността на министъра на регионалното развитие и благоустройството, които не са приключили до влизането в сила на този закон с издаване на акт за одобряването им, се довършват по досегашния ред от министъра на регионалното развитие.
(2) За дата на започване на производство по изработване и одобряване на общи или на подробни устройствени планове или на техните изменения по ал. 1 се смята датата на допускане (разрешаване) или възлагане изработването на съответния проект.
(3) Започнатите до влизането в сила на този закон производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж, както и по допускане и одобряване на изменения в одобрените инвестиционни проекти по реда на чл. 154, ал. 5, които са били в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството, се довършват по досегашния ред от министъра на регионалното развитие.
(4) За датата на започване на производство по съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж по ал. 3 се смята датата на внасяне на инвестиционния проект за съгласуване и одобряване в Министерството на регионалното развитие и благоустройството или Министерството на регионалното развитие.
(5) За обектите с национално значение, определени с акт на Министерския съвет до влизането в сила на този закон, подробните устройствени планове или техните изменения, както и съгласуването и одобряването на инвестиционните проекти и издаването на разрешенията за строеж, се разрешават, съгласуват и одобряват по досегашния ред от министъра на регионалното развитие.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Михалевски.
Има ли желаещи народни представители да се изкажат по § 32, който става § 52? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване докладвания параграф.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Докладваният параграф е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 53:
„§ 53. Подзаконовите нормативни актове, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството до влизането в сила на този закон, запазват действието си и се прилагат до тяхното изменение и допълнение или до издаването на съответните нови актове, доколкото не му противоречат.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли желаещи за изказвания по § 33, който става § 53? Няма.
Режим на гласуване.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 54.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 55.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване двата параграфа.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: По § 36 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който става § 56:
„§ 56. В Закона за пътищата се правят следните изменения:
1. В чл. 36 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят със „министъра на инвестиционното проектиране”.
2. В останалите текстове на закона думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството”, „министъра на регионалното развитие и благоустройството” и „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „Министерството на регионалното развитие”, „министъра на регионалното развитие” и „министърът на регионалното развитие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Изказвания? Няма.
Моля, гласувайте докладвания параграф.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: По § 37 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който става § 57:
„§ 57. В Закона за държавната собственост се правят следните изменения:
1. В чл. 42б, ал. 1 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството е възложил или разрешил по реда на чл. 124а от Закона за устройство на територията” се заменят с „компетентния орган по чл. 124а, ал. 4 от Закона за устройството на територията е разрешил”.
2. В останалите текстове на закона думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството”, „министърът на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие”, „министърът на регионалното развитие” и „Министерството на регионалното развитие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Изказвания? Няма.
Моля, гласувайте предложения параграф.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: По § 38 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който става § 58:
„§ 58. В Закона за техническите изисквания към продуктите (Обн., ДВ, бр....) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, т. 5 думите „такива, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите” се заменят с „на пуснатите/предоставените на пазара строителни продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (ОВ на ЕС, бр. L88 от 4.4.2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 305/2011”.
2. В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
„(2) Строителните продукти осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, когато отговарят на българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби и когато за тях има хармонизирани европейски стандарти, чиито номера са публикувани в „Официален вестник” на Европейския съюз, или е издадена европейска техническа оценка (ЕТО), и експлоатационните показатели на съществените характеристики на строителните продукти са определени и декларирани съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011.”
3. В чл. 9:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на инвестиционното проектиране:
1. е нотифициращ орган съгласно чл. 40 и информира Европейската комисия съгласно чл. 42 от Регламент (ЕС) № 305/2011;
2. определя специализирана дирекция за изпълнение функциите на звено за контакт относно продукти в строителството съгласно чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 и в съответствие с чл. 9, чл. 10 и чл. 11 на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави-членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО;
3. издава разрешения на лица за извършване на оценяване на съответствието и на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти, за издаване на европейска техническа оценка и на български технически одобрения на строителните продукти, когато отговарят на изискванията на чл. 43 и чл. 46 на Регламент (ЕС) № 305/2011 и на чл. 10 от този закон; отнема и преиздава издадените разрешения, разширява и актуализира техния обхват, спира и ограничава действието им;
4. определя със заповед българските национални изисквания към строителните продукти по отношение на предвидената употреба, в т.ч. за случаите по чл. 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011; заповедта се обнародва в „Държавен вестник”;
5. определя с наредба реда и условията за изпълнение на дейностите по т. 1-4, включително и за контрола на лицата по т. 3.”
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) За дейностите на звеното за контакт по ал. 2, т. 2, когато е определено с наредбата по ал. 2, т. 5 и дейностите по ал. 2, т. 3, в т.ч. за проверката на документи, проверката на място, ежегодните планирани проверки, се събират държавни такси в размер, определен съгласно тарифа, одобрена от Министерския съвет.”
4. В останалите текстове на закона думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството”, „министърът на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на инвестиционното проектиране”, „министърът на инвестиционното проектиране” и „Министерството на инвестиционното проектиране”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 38, който става § 58.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма. Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: По § 39 комисията подкрепя текста на вносителя, като параграфът става § 59.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заявки за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 65 народни представители: за 64, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 60:
„§ 60. В Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8, ал. 3 след думите „се включват” се добавя „заместник-министър на регионалното развитие”.
2. В чл. 18, ал. 3 думите „заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството” се заменят със „заместник-министър на инвестиционното проектиране”, а думите „Министерството на образованието, младежта и науката“ се заменят с „Министерството на образованието и науката”.
3. В останалите текстове на закона думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството”, „министърът на регионалното развитие и благоустройството”, „заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на инвестиционното проектиране”, „министърът на инвестиционното проектиране”, „заместник-министър на инвестиционното проектиране” и „Министерството на инвестиционното проектиране”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заявки за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване докладваният параграф.
Гласували 65 народни представители: за 65, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 41 и предлага § 41 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заявки за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на параграфа.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя текстовете на вносителя за параграфи 42, 43, 44, 45 и 46, които стават съответно параграфи 61, 62, 63, 64 и 65.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заявки за изказвания по докладваните параграфи има ли? Няма.
Подлагам на гласуване докладваните параграфи 42, 43, 44, 45 и 46, които стават съответно параграфи 61, 62, 63, 64 и 65.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Предложението за докладваните параграфи е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 66:
„§ 66. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
2. В Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 наименованието на Раздел І се изменя така: „І. Министерство на регионалното развитие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли заявки за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване докладваният параграф.
Гласували 65 народни представители: за 65, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 67:
„§ 67. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 64, ал. 9 думите „и министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие и министъра на инвестиционното проектиране”.
2. В чл. 83, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие, министъра на инвестиционното проектиране”.
3. В чл. 125, ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие, министъра на инвестиционното проектиране”.
4. В чл. 200, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие, министъра на инвестиционното проектиране”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Михалевски.
Заявки за изказвания? Няма.
Гласувайте предложението, докладвано от господин Михалевски.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя текстовете на вносителя за параграфи 49 и 50, които стават съответно параграфи 68 и 69.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли заявки за изказвания? Не виждам.
Моля, гласувайте параграфи 49 и 50, които стават съответно параграфи 68 и 69.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 70:
„§ 70. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 12, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.
2. В чл. 18, ал. 2 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министърът на регионалното развитие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Моля, гласувайте докладваният параграф.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52, който става § 71:
„§ 71. В Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 54, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”.
2. В останалите текстове на закона думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” и „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „Министерството на регионалното развитие” и „министъра на регионалното развитие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли заявки за изказвания? Няма.
Моля, гласувайте докладваният параграф.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 72.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли заявки за изказвания? Не виждам.
Моля, гласувайте § 53, който става § 72.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 54, който става § 73:
„§ 73. В Закона за електронните съобщения се правят следните изменения:
1. В чл. 292 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране, министъра на регионалното развитие”.
2. В останалите текстове на закона думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на инвестиционното проектиране” и „Министерството на инвестиционното проектиране”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Други желаещи за изказвания? Няма.
Моля, гласувайте докладвания параграф.
Гласували 65 народни представители: за 65, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 74.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля, гласувайте.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 56 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли заявки за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 56.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Предложението на комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57, който става § 75.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли заявки за изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 57, който става § 75, по предложение на комисията.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Предложението на комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 58 и предлага той да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Няма заявки за изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 58.
Гласували 68 народни представители: за 67, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 76.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли заявки за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 59, който се подкрепя от комисията и който става § 76 в окончателния доклад.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 60, който става § 77:
„§ 77. В Закона за опазване на земеделските земи се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.
2. В чл. 16 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.
3. В чл. 17, ал. 4 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране”.
4. В чл. 19 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.
5. В чл. 39, ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване докладвания § 60, който става § 77.
Гласували 65 народни представители: за 65, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61, който става § 78.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62, който става § 79.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване докладвания параграф.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 63, който става § 80:
„§ 80. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 46, ал. 3 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министърът на регионалното развитие”.
2. В чл. 46а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заявки за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване докладвания параграф.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага средната редакция на § 64, който става § 81:
„§ 81. В Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 65, ал. 1, т. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
2. В чл. 69, ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
3. В чл. 82, ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
4. В чл. 171 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заявки за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване докладвания параграф.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Предложеният параграф е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 65, който става § 82:
„§ 82. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
„1. В чл. 13, ал. 13 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
2. В останалите текстове на закона думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие” и „Министерството на регионалното развитие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заявки за изказвания има ли? Няма.
Подлагам на гласуване докладвания параграф.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 66, който става § 83:
„§ 83. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 25, ал. 5 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”.
2. В § 3 от допълнителните разпоредби думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заявки за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 66, който става § 83.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 67, който става § 84 .
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 68, който става § 85.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 69, който става § 86.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 70, който става § 87.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли желаещи да се изкажат по четирите докладвани параграфа? Няма.
Подлагам на гласуване § 67, § 68, § 69 и § 70, който стават съответно параграфи 84, 85, 86 и 87.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Предложението за четирите параграфа е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 71, който става § 88:
„§ 88. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
„1. В § 4, ал. 5 от Преходните и заключителните разпоредби думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране“, а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
2. В останалите текстове на закона думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ и „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „Министерството на регионалното развитие” и „министъра на регионалното развитие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря.
Желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване докладвания параграф.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 72, който става § 89:
„§ 89. В Закона за инспектиране на труда (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 2, т. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”.
2. В чл. 6, т. 3 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството”се заменят с „министърът на инвестиционното проектиране”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заявки за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 72, който става § 89.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Предложения параграф е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 73, който става § 90.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване § 73, който става § 90.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 74, който става § 91:
„§ 91. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 118 в текста преди т. 1 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”.
2. В § 13 от Преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря.
Заявки за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване докладвания параграф.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 75 и § 76, които стават съответно § 92 и § 93.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заявки за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 75 и 76, които стават съответно параграфи 92 и 93.
Гласували 64 народни представители: за 64, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 77, който става § 94:
„§ 94. В Закона за защита от шума в околната среда (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 5:
а) в ал. 1, т. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие”;
б) в ал. 5 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министърът на регионалното развитие”;
2. В чл. 8, ал. 1, т. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”;
3. В чл. 11, т. 7 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”;
4. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Министърът на регионалното развитие:
1. организира създаването и поддържането на регистър на агломерациите и основните пътища в страната;
2. организира дейността по определяне на агломерациите и основните пътища в страната;
(2) Министърът на инвестиционното проектиране съвместно с министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите издава наредба за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство.”
5. В чл. 21 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министърът на инвестиционното проектиране”;
6. В чл. 31, ал. 1 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министърът на инвестиционното проектиране”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Михалевски.
Заявки за изказвания по § 77, който става § 94? Няма.
Подлагам на гласуване за § 77, който става § 94.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 78, който става § 95.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заявки за изказвания? Няма.
Моля гласувайте докладваното от господин Димчо Михалевски предложение.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 79, който става § 96:
„§ 96. В Закона за устройството и застрояването на Столичната община (обн., ДВ, бр. ....) се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”.
2. В Преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 2 ал. 8 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”;
б) в § 13 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министърът на регионалното развитие”.
3. В приложението към чл. 3, ал. 2 навсякъде съкращението „МРРБ” се заменя с „Министерството на регионалното развитие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заявки за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване докладвания параграф.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 80 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заявки за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 80.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 81, който става § 97.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заявки за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 81, който става § 97.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 82 и предлага той да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване предложението § 82 да бъде отхвърлен.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението за отхвърляне на § 82 е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 83, който става § 98.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Изказвания? Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението за § 83, който става § 98.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 84, който става § 99:
„§ 99. В Закона за достъп до пространствени данни в чл. 24, ал. 2 думите „заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството” се заменят със „заместник-министър на инвестиционното проектиране”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 84, който става § 99.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 85, който става § 100.
„§ 100. В Закона за социално подпомагане в чл. 6, ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване за § 85, който става § 100.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Параграф 100 е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 86, който става § 101:
„§ 101. В Закона за интеграция на хората с увреждания в чл. 33, в текста преди т. 1 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания по параграфа? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 87, който става § 102:
„§ 102. В Закона за животновъдството в чл. 10б, ал. 1 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма изказвания.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 88, който става § 103:
„§ 103. В Закона за резерва на въоръжените сили на Република България в чл. 81, ал. 5 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма изказвания.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 89, който става § 104:
„§ 104. В Закона за измерванията в чл. 10е, ал. 2, т. 1 думите: „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма изказвания.
Режим на гласуване.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 90, който става § 105:
„§ 105. В Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество в чл. 87, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Не виждам заявки за изказвания.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 91, който става § 106.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Ако няма изказвания, пристъпваме към гласуване на § 106 по новата номерация на комисията.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 92, който става § 107:
„§ 107. В Закона за лечебните растения в чл. 57, ал. 5 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма изказвания.
Моля да гласуваме.
Гласували 65 народни представители: за 65, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 93, който става § 108:
„§ 108. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност в чл. 19, ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма заявки за изказвания.
Режим на гласуване.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 94 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма изказвания.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отхвърлянето на § 94.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Текстът е отхвърлен.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 95, който става § 109:
„§ 109. В Закона за убежището и бежанците (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 47, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма изказвания.
Моля, гласувайте.
Гласували 64 народни представители: за 64, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 96, който става § 110.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 97, който става § 111.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на двата параграфа.
Моля, гласувайте.
Гласували 65 народни представители: за 65, против и въздържали се няма.
Двата текста са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 98 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма изказвания.
Моля, гласувайте отхвърлянето на § 98 по предложение на комисията.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Текстът е отхвърлен.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 99, който става § 112:
„§ 112. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 74, ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма изказвания.
Моля, гласувайте.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 100, който става § 113:
„113. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 19, ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма изказвания.
Моля, гласувайте § 113.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 101, който става § 114:
„§ 114. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 77, в текста преди т. 1 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма изказвания.
Моля, гласувайте.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §102, който става § 115:
„§ 115. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 91б, ал. 6 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с министъра на инвестиционното проектиране”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма изказвания.
Моля, гласувайте.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §103, който става § 116:
„§ 116. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 51, ал. 12 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма изказвания.
Моля, гласувайте.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 104, който става §117.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма изказвания.
Моля, гласувайте за последния текст от законопроекта.
Гласували 68 народни представители: за 67, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
Благодарим на комисията, благодарим и на докладчика. (Ръкопляскания.) Точката е изчерпана.
Връщаме се към пета точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ, ОБЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДЛЪЖНОСТИ В ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР.
Има ли изказвания? Няма.
Тогава ще пристъпим към гласуване на законопроекта.
Моля, гласувайте на първо четене Законопроекта за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени или други длъжности в публичния и частния сектор.
Гласували 67 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 3.
Законопроектът е приет на първо четене.
Господин Филип Попов – за процедура. Заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (КБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение срокът за предложения между първо и второ четене по законопроекта, който току-що приехме, да бъде съкратен от седем на пет дни, за да можем да се вместим в сесията на Народното събрание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 65 народни представители: за 65, против и въздържали се няма.
Предложението на господин Попов е прието.

Преминаваме към следващата точка:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА.
Господин Багдасаров ще докладва законопроекта.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! От името на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта – Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за младежта, № 302-01-5, внесен от Министерския съвет на 5 юли 2013 г. и приет на първо гласуване на 12 юли 2013 г.
„Закон за изменение на Закона за младежта”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 64 народни представители: за 64, против и въздържали се няма.
Текстът на заглавието е приет.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: По § 1 – предложение на народния представител Христо Монов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Милко Багдасаров, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1:
„§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „министърът на образованието, младежта и науката” се заменят с „министърът на младежта и спорта”.
2. В ал. 3, т. 1 думите „заместник-министър на образованието, младежта и науката”, „заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма”, „заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството” и „заместник-министър на физическото възпитание и спорта” се заменят съответно със „заместник-министър на младежта и спорта”, „заместник-министър на икономиката и енергетиката”, „заместник-министър на инвестиционното проектиране” и „заместник-министър на образованието и науката”.
3. В ал. 5 думите „министъра на образованието, младежта и науката” се заменят с „министъра на младежта и спорта”.
4. В ал. 6 навсякъде думите „образованието, младежта и науката” се заменят с „младежта и спорта”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 65 народни представители: за 65, против и въздържали се няма.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: По § 2 – предложение на народния представител Христо Монов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2:
„§ 2. В останалите текстове на закона думите „министърът на образованието, младежта и науката”, „министъра на образованието, младежта и науката” и „Министерството на образованието, младежта и науката” се заменят съответно с „министърът на младежта и спорта”, „министъра на младежта и спорта” и „Министерството на младежта и спорта”.”
„Заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 2 и наименованието „Заключителни разпоредби”.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: Параграфи 3, 4, 5 и 6 са по вносител и са подкрепени от комисията.
Предлагам да се гласуват анблок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Изказвания? Няма.
Моля, гласувайте параграфите.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: По § 7 има предложение на народния представител Христо Монов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 7:
„§ 7. В Закона за развитието на академичния състав в Република България навсякъде думите „министърът на образованието, младежта и науката”, „министъра на образованието, младежта и науката” и „Министерството на образованието, младежта и науката” се заменят съответно с „министърът на образованието и науката”, „министъра на образованието и науката” и „Министерството на образованието и науката”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Изказвания? Няма.
Моля, гласувайте § 7.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: По § 8 има предложение на народния представител Христо Монов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 8:
„§ 8. В Закона за насърчаване на научните изследвания навсякъде думите „министърът на образованието, младежта и науката”, „министъра на образованието, младежта и науката” и „Министерството на образованието, младежта и науката” се заменят съответно с „министърът на образованието и науката”, „министъра на образованието и науката” и „Министерството на образованието и науката”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Изказвания? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 64 народни представители: за 64, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: Параграфи 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 са по вносител, подкрепени от комисията.
Предлагам да се гласуват анблок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Няма.
Моля, гласувайте докладваните параграфи.
Гласували 65 народни представители: за 65, против и въздържали се няма.
Текстовете се приети.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: По § 19 има предложение от народния представител Милко Багдасаров, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – § 19 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 19 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на § 19.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Параграф 19 е отхвърлен.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: Параграфи 20 и 21 са по вносител, подкрепени от комисията.
Предлагам да се гласуват анблок със съответната преномерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Преномерацията е: стават параграфи 19 и 20.
Изказвания? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: По § 22 има предложение на народния представител Христо Монов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 22, който става § 21:
„§ 21. В Закона за движението по пътищата навсякъде думите „министърът на образованието, младежта и науката” и „министъра на образованието, младежта и науката” се заменят съответно с „министърът на образованието и науката” и „министъра на образованието и науката”, думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството” и „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министърът на регионалното развитие” и „министъра на регионалното развитие” и думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма” и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят съответно с „министърът на икономиката и енергетиката” и „министъра на икономиката и енергетиката”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Изказвания? Няма.
Моля, гласувайте § 21.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: Параграфи 23, 24, 25 и 26 са по вносител и са подкрепени от комисията.
Предлагам гласуване анблок със съответната преномерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Преномерацията е: параграфи 22, 23, 24 и 25.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване тези текстове.
Гласували 65 народни представители: за 65, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: По § 27 има предложение на народния представител Милко Багдасаров, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 27, който става § 26:
„§ 26. В Закона за железопътния транспорт се правят следните изменения:
1. В чл. 30, ал. 1 и 5 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.
2. В чл. 39, ал. 1 думите „министъра на образованието, младежта и науката” се заменят с „министъра на образованието и науката”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: Комисията подкрепя текстовете на вносителя за параграфи 28, 29, 30, 31 и 32, които стават съответно параграфи 27, 28, 29, 30 и 31.
Предлагам да бъдат гласувани ан блок със съответната преномерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Моля, гласувайте текстовете със съответната преномерация.
Гласували 65 народни представители: за 65, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: По § 33 има направено предложение от народния представител Христо Монов, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 33, който става § 32:
„§ 32. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 26, ал. 2 думите „министъра на образованието, младежта и науката” се заменят с „министъра на образованието и науката” и думите „министъра на физическото възпитание и спорта” се заменят с „министъра на младежта и спорта”.
2. В останалите текстове на закона думите „министъра на образованието, младежта и науката” и „Министерството на образованието, младежта и науката” се заменят съответно с „министъра на образованието и науката” и „Министерството на образованието и науката”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли желаещи за изказвания? Не виждам заявки.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 34 и 35, които стават съответно параграфи 33 и 34.
Предлагам да бъдат гласувани ан блок със съответната преномерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Моля, гласувайте параграфи 34 и 35 по вносител, които стават съответно параграфи 33 и 34.
Гласували 63 народни представители: за 63, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: По § 36 има направено предложение от народния представител Христо Монов, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 36, който става § 35:
„§ 35. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 16а, ал. 1 думите „министърът на образованието, младежта и науката” се заменят с „министърът на образованието и науката”.
2. В чл. 84, ал. 1 думите „Министерството на образованието, младежта и науката” се заменят с „Министерството на образованието и науката” и думите „Министерството на физическото възпитание и спорта” се заменят с „Министерството на младежта и спорта”.
3. В чл. 84а думите „министъра на образованието, младежта и науката” се заменят с „министъра на образованието и науката”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме докладваният текст.
Гласували 63 народни представители: за 63, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 36.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма желаещи за изказвания.
Моля да гласуваме § 37, който става § 36.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: По § 38 е постъпило предложение от народния представител Христо Монов, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 38, който става § 37:
„§ 37. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 17, ал. 3 думите „министъра на образованието, младежта и науката” се заменят с „министъра на образованието и науката”.
2. В чл. 131, ал. 4 думите „министъра на образованието, младежта и науката” се заменят с „министъра на образованието и науката”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста.
Гласували 65 народни представители: за 65, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: Комисията подкрепя текстовете на вносителя за параграфи 39, 40, 41 и 42, които стават съответно параграфи 38, 39, 40 и 41.
Предлагам да бъдат гласувани ан блок със съответната преномерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Гласуваме текстовете на вносителя за параграфи 39, 40, 41 и 42, които стават съответно параграфи 38, 39, 40 и 41.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: По § 43 е постъпило предложение от народния представител Христо Монов, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 43, който става § 42:
„§ 42. В Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия (обн., ДВ, бр. ...) навсякъде думите „министърът на физическото възпитание и спорта” се заменят с „министърът на младежта и спорта” и думите „министъра на физическото възпитание и спорта” се заменят с „министъра на младежта и спорта”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма желаещи за изказвания.
Моля, режим на гласуване за § 42.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: Параграфи 44, 45, 46 и 47 са по вносител. Предлагам да бъдат гласувани анблок със съответната преномерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Моля, гласувайте параграфите 43, 44, 45 и 46.
Гласували 64 народни представители: за 64, против и въздържали се няма.
Тези текстове са приети.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: По § 48 има предложение от народния представител Христо Монов, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 47:
„§ 47. В Закона за транслитерацията се правят следните изменения:
1. В чл. 10 думите „министърът на образованието, младежта и науката” се заменят с „министърът на образованието и науката”;
2. В чл. 16, ал. 3 думите „министъра на образованието, младежта и науката” се заменя с „министъра на образованието и науката”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Моля, гласувайте § 47.
Гласували 64 народни представители: за 64, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: По § 49 има предложение от народния представител Христо Монов, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение от народния представител Милко Багдасаров, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 49, който става § 48:
„§ 48. В Закона за туризма се правят следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 2, т. 1 думите „заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „заместник-министър на регионалното развитие”, а думите „заместник-министър на образованието, младежта и науката” се заменят с „заместник-министър на образованието и науката”, а думите „заместник-министър на физическото възпитание и спорта” се заменят с „заместник-министъра на младежта и спорта”.
2. В чл. 79, ал. 5 думите „министъра на образованието, младежта и науката” се заменят с „министъра на образованието и науката”.
3. В чл. 146, ал. 2 думите „министъра на образованието, младежта и науката” и „министъра на физическото възпитание и спорта” се заменят съответно с „министъра на образованието и науката” и „министъра на младежта и спорта”.
4. В чл. 161, ал. 6 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма желаещи за изказвания.
Моля, гласувайте.
Гласували 63 народни представители: за 63, против и въздържали се няма.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: По § 50 има предложение от народния представител Милко Багдасаров, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание § 50 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 50 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма желаещи за изказване.
Моля, гласувайте отхвърлянето на параграфа.
Гласували 65 народни представители: за 64, против няма, въздържал се 1.
Параграфът е отхвърлен.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: По § 51 има предложение от народния представител Милко Багдасаров, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 51, който става § 49:
„§ 49. В Закона за физическото възпитание и спорта се правят следните изменения:
1. В чл. 50г ал. 7 думите „Министерството на физическото възпитание и спорта” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „Министерството на младежта и спорта” и „Министерството на регионалното развитие”.
2. В останалите текстове на закона думите „министърът на образованието, младежта и науката”, „министъра на образованието, младежта и науката” и „Министерството на образованието, младежта и науката” се заменят съответно с „министърът на образованието и науката”, „министъра на образованието и науката” и „Министерството на образованието и науката”, думите „министъра на физическото възпитание и спорта”, „министърът на физическото възпитание и спорта” и „Министерството на физическото възпитание и спорта” се заменят съответно с „министъра на младежта и спорта”, „министърът на младежта и спорта” и „Министерството на младежта и спорта”, а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството”, „министърът на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на инвестиционните проекти”, „министърът на инвестиционните проекти” и „Министерството на инвестиционното проектиране”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 64 народни представители: за 64, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 50.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма желаещи за изказване.
Моля, гласувайте § 50.
Гласували 64 народни представители: за 64, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: Параграф 53 – предложение на народния представител Христо Монов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Милко Багдасаров, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 53, който става § 51:
„§ 51. В Закона за хазарта се правят следните изменения:
1. В чл. 18, ал. 1 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“, се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“;
2. В чл. 44, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“;
3. В останалите текстове на закона думите „министъра на образованието, младежта и науката” се заменят с „министъра на образованието и науката” и думите „министъра на физическото възпитание и спорта”, „министърът на физическото възпитание и спорта” и „Министерството на физическото възпитание и спорта” се заменят съответно с „министъра на младежта и спорта“, „министърът на младежта и спорта” и „Министерството на младежта и спорта“.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма изказвания.
Режим на гласуване на § 51.
Гласували 66 народни представители: за 65, против 1, въздържали се няма.
Текстът се приема.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 52.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма изказвания.
Моля, гласуваме § 52.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Параграф 52 е приет.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: Параграф 55 – предложение на народния представител Христо Монов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 55, който става § 53:
„§ 53. В Закона за чужденците в Република България в чл. 24б, ал. 6 думите „министъра на образованието, младежта и науката” се заменят с „министъра на образованието и науката”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Няма изказвания.
Гласуваме § 53.
Гласували 64 народни представители: за 64, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 54.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма изказвания.
Моля, гласувайте.
Гласували 63 народни представители: за 63, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
Моля, прочетете последния текст.
ДОКЛАДЧИК МИЛКО БАГДАСАРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57, който става § 55.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма изказвания.
Моля, гласувайте.
Гласували 64 народни представители: за 64, против и въздържали се няма.
Текстът е приет. (Шум и реплики.)
Продължаваме работата още малко – Петър Кънев ще докладва следващата точка.
Благодаря, господин Багдасаров.


Следващата точка е:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ.
Имаме достатъчно време, за да го приемем.
Заповядайте, господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: „Закон за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за наименованието на закона и предлага наименованието да се измени така:
„Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма изказвания.
Моля, гласувайте.
Гласували 64 народни представители: за 64, против и въздържали се няма.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Параграф 1 – предложение на народния представител Йордан Цонев за създаване на нов § 1.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 1 със следната редакция:
„§ 1. В чл. 31, ал. 1, т. 15 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма изказвания.
Моля да гласуваме предложението на комисията за нов § 1.
Гласували 64 народни представители: за 64, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: По § 1 по вносител има предложение на народния представител Йордан Цонев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за § 1, който става § 2, и предлага следната редакция:
„§ 2. Създава се чл. 177а:
„Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии
Чл. 177а. (1) Признават се за данъчни цели счетоводните разходи за учредена и предоставена стипендия на ученик, придобиващ средно образование или на студент в училище в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, за период не по-малко от 12 и не повече от 24 месеца и към момента на предоставянето на стипендията са изпълнени следните условия:
1. стипендиантът е ученик в последните два класа от придобиване на средно образование или студент в последните две години от придобиване на образователна степен „бакалавър” или „магистър” и не е навършил 25-годишна възраст;
2. професията на стипендианта намира приложение в дейността на данъчно задълженото лице;
3. данъчно задълженото лице се е задължило с договора за предоставяне на стипендията да приеме стипендианта на работа за период, не по-малък от общия брой на месеците, за които се предоставя стипендията.
(2) Данъчно задълженото лице може да учреди и предостави по реда на ал. 1 стипендия на един или повече ученици или студенти.
(3) В случай че данъчно задълженото лице не приеме стипендианта на работа в срок до края на календарната година, следваща годината на завършване на обучението, при определяне на данъчния финансов резултат за годината на настъпване на това обстоятелство счетоводният финансов резултат се увеличава с размера на предоставената стипендия.
(4) В случай че данъчно задълженото лице приеме стипендианта на работа за част от периода по ал. 1, т. 3, при определяне на данъчния финансов резултат за годината на прекратяване на правоотношението счетоводният финансов резултат се увеличава с частта от предоставената стипендия, пропорционална на неизпълненото задължение по ал. 1, т. 3.
(5) В случаите когато стипендиантът откаже да започне работа в срок до края на календарната година, следваща годината на завършване на обучението, при определяне на данъчния финансов резултат за годината на настъпване на това обстоятелство счетоводният финансов резултат се увеличава с:
1. целия размер на предоставената стипендия, когато не е договорено обезщетение в полза на данъчно задълженото лице по предоставената стипендия;
2. разликата между предоставената стипендия и договореното обезщетение, когато обезщетението е договорено в размер по-малък от предоставената стипендия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Можем да пристъпим към гласуване на параграфа – моля, гласувайте.
Гласували 65 народни представители: за 64, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Комисията предлага да се създаде § 3:
„§ 3. Създава се чл. 177б:
Чл. 177б. Член 177 не се прилага за наети лица по трудово правоотношение, за които е приложен чл. 177а.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Няма.
Моля да гласуваме § 3.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: „Заключителна разпоредба”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за наименованието на подразделението и предлага наименованието да се измени така: „Заключителни разпоредби”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на наименованието на подразделението.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Наименованието е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Има предложение на народния представител Йордан Цонев за създаване на нов § 3.
Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде § 4 със следната редакция:
„§ 4. Данъчното облекчение по чл.177а се прилага след постановяване на акт от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Изказвания? Няма.
Моля да гласуваме текста.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за § 2, който става § 5, и предлага следната редакция:
„§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Изказвания? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Текстът е приет, а с това и целият закон на второ четене.

Съобщения.
На основание чл. 81 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е оттеглен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 354-01-39, внесен на 11 юли 2013 г. Вносители: народните представители Атанас Мерджанов, Атанас Стойнев, Корнелия Нинова.
Утре, 19 юли 2013 г., Парламентарен контрол.
Първо, разисквания по питания от народния представител Корнелия Нинова към министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов относно изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Второ, отговори на въпроси и питания.
1. Министър-председателят на Република България Пламен Орешарски ще отговори на питане от народните представители Сергей Станишев и Лютви Местан.
2. Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов ще отговори на въпрос от народния представител Мая Манолова и на питане от народния представител Жара Пенева-Георгиева.
3. Министърът на финансите Петър Чобанов ще отговори на две питания от народния представител Димчо Михалевски.
4. Министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова ще отговори на два въпроса от народните представители Мая Манолова и Илия Баташки.
5. Министърът на образованието и науката Анелия Клисарова ще отговори на два въпроса от народните представители Валентина Богданова и Станислав Станилов.
6. Министърът на отбраната Ангел Найденов ще отговори на два въпроса от народните представители Янаки Стоилов и Венцислав Лаков.
7. Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева ще отговори на седем въпроса от народните представители Станислав Станилов, Васил Антонов, Милка Христова, Захари Георгиев и Стефан Танев, Алиосман Имамов и Ахмед Башев, Мариана Бояджиева, и Сияна Фудулова и на питане от народния представител Йордан Стойков.
На основание чл. 90, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
– заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев – на три въпроса от народните представители Десислав Чуколов, Атанас Зафиров и Пенко Атанасов, и Кирил Добрев, и на въпрос с писмен отговор от народните представители Красимир Ципов, Веселин Вучков, Любомир Христов, Пламен Нунев и Румен Иванов;
– министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева – на три въпроса от народните представители Павел Шопов (два въпроса), и Димитър Дъбов и Иван Иванов;
– министърът на финансите Петър Чобанов – на въпрос с писмен отговор от народния представител Калин Милчев;
– министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов – на въпрос от народния представител Кирил Колев.
На основание чл. 90, ал. 4, и чл. 95, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание се отлагат отговорите на:
– въпрос от народния представител Делян Добрев, и питане от народния представител Лиляна Павлова към министър-председателя на Република България Пламен Орешарски;
– питане от народния представител Томислав Дончев – към заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова;
– два въпроса от народния представител Ивайло Московски и въпрос от народния представител Иван Вълков – към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов;
– въпрос от народния представител Владимир Тошев и питане от народния представител Лиляна Павлова – към министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева;
– три въпроса от народния представител Десислава Атанасова – към министъра на здравеопазването Таня Андреева-Райнова;
– два въпроса от народния представител Милена Дамянова и въпрос от народния представител Цвета Караянчева – към министъра на образованието и науката Анелия Клисарова;
– два въпроса от народния представител Джевдет Чакъров – към министъра на околната среда и водите Искра Михайлова;
– въпрос от народния представител Цветан Цветанов – към министъра на външните работи Кристиан Вигенин.
Това бяха съобщенията.
Утре заседанието ще бъде от 9,00 ч. по програмата.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,04 ч.)


Председател:
Михаил Миков


Заместник-председатели:
Мая Манолова

Христо Бисеров
Секретари:

Филип Попов

Шендоан Халит
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ