Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 31 юли 2013 г.
Открито в 9,03 ч.
31/07/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Христо Бисеров

Секретари: Деница Златева и Шендоан Халит

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: (Звъни.) Има кворум, откривам заседанието.
Уважаеми народни представители, на Председателския съвет уточнихме Проекта за седмична програма за работата на Народното събрание. Днешното заседание е последното по правилник. По точка трета има внесено предложение от миналата седмица за скъсяване на ваканцията на Народното събрание поради изключително натоварения дневен ред. В случай, че бъде приета точка трета, ваканцията ще бъде скъсена и това ще даде възможност седмичната програма, която е предложена, да бъде приета във висока степен.
Проектът включва:
1. Полагане на клетва от народни представители.
2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., с вносител – Министерският съвет.
3. Проект за решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2013 г.
4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
5. Проекти за решения за попълване на състава и промени в постоянните комисии на Народното събрание.
6. Проекти за решения за избиране на постоянни делегации на Народното събрание.
7. Доклад за състоянието на енергетиката в Република България. Идеята е евентуално утре да бъде точка първа в дневния ред, при условие, че бъде приета точка трета.
8. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, приет от Народното събрание на 11 юли 2013 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 153 на Президента на Република България по чл. 101 от Конституцията.
9. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор.
10. Доклад за извършената дейност от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси през 2012 г.
11. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.
12. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите.
13. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за чужденците в Република България.
14. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
15. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс – три законопроекта.
16. Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките.
17. Доклад относно обсъжданията, проведени в Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения през Първата сесия на Четиридесет и второто Народно събрание, изготвен на основание чл. 38, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
18. Проект за решение за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и забрана ползването на незаконни строежи, използвани за жилищни нужди в урбанизираните територии, както и незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на териториите на рибарските селища, изградени по Черноморското крайбрежие – продължение, разискванията са започнати.
19. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
20. Парламентарен контрол.
Моля, гласувайте Проекта за седмичната програма.
Гласували 195 народни представители: за 157, против 3, въздържали се 35.
Седмичната програма е приета.
Не правя предложение по ал. 3, има внесено предложение от народния представител Ваня Добрева, защото на Председателския съвет без възражения беше включено и прието предложението за доклада на БАН.
Преди да преминем към клетвата, няколко съобщения:
Постъпили законопроекти и проекторешения от 25 юли 2013 г. до 30 юли 2013 г.:
Проект за решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2013 г. с вносители Атанас Мерджанов и Камен Костадинов.
Законопроект за изменение на Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове. Вносители са Захари Георгиев, Васил Антонов и Деян Дечев.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. Вносители са Захари Георгиев и Христо Монов.
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносители – Захари Георгиев, Корнелия Нинова и Жара Пенева.
Законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване. Вносител – Министерският съвет.
Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за периода от 1 януари до 31 декември 2012 г. с вносител Българска телеграфна агенция.
Доклад за прилагането на Закона и за дейността на съдилищата през 2012 г. ведно със становище на Комисията по правни въпроси на Висшия съдебен съвет. Вносител – Висшият съдебен съвет.
Доклад за състоянието на енергетиката в Република България. Вносител е министърът на икономиката и енергетиката.
Проект за решение за попълване на състава на Комисията по земеделието и храните с вносители Янаки Стоилов и Петър Курумбашев.
На 26 юли 2013 г. от Сметната палата на основание чл. 7, ал. 3 от Закона за Сметната палата в Народното събрание е внесена актуализираната Годишна програма за одитната дейност на Сметната палата за 2013 г.
Програмата е изпратена на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители, които се интересуват, в Библиотеката на Народното събрание.
На 29 юли от Сметната палата в Народното събрание са постъпили:
- Окончателен одитен Доклад за извършен одит на дейността на „Холдинг БДЖ” ЕАД, който включва дейността на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за периода 1 януари 2011 г. до 30 септември 2012 г., възложен с решение на Четиридесет и първото Народно събрание;
- Становище по чл. 22, ал. 4, т. 1 от Закона за Сметната палата на Консултативния съвет на Сметната палата, което е неразделна част от одитния доклад.
С мое писмо докладът и становището са изпратени на Комисията по бюджет и финанси, на Комисията по транспорт и информационни технологии и съобщения. Който се интересува, може да ги види в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към точка първа:
ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА ОТ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
„РЕШЕНИЕ
№ 2758-НС на Централната избирателна комисия
На 26 юли 2013 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Лидия Велик Маринова, избрана от 3. многомандатен изборен район Варненски, издигната от Политическа партия ГЕРБ в Четиридесет и второто Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избрана за народен представител в 3. многомандатен изборен район Варненски, Нели Рускова Петрова, от листата на Политическа партия ГЕРБ.” и:
„РЕШЕНИЕ
На 26 юли 2013 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Искра Фидосова Искренова, избрана от 12. многомандатен изборен район Монтана, издигната от Политическа партия ГЕРБ в Четиридесет и второто Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител в 12. многомандатен изборен район Монтана, Петър Илиев Якимов, от листата на Политическа партия ГЕРБ.” и:
„РЕШЕНИЕ
№ 2760-НС София, 30 юли 2013 г.
На 26 юли 2013 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Георги Христов Борисов, избран от 3. многомандатен изборен район Варненски, издигнат от Коалиция от партии „Коалиция за България” в Четиридесет и второто Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител в 3. многомандатен изборен район Варненски, Алекси Василев Алексиев, от листата на Коалиция от партии „Коалиция за България”.”
Моля, квесторите, поканете колегите в пленарната зала, за да преминем към полагане на клетвата.
Ако обичате, заповядайте на трибуната и повтаряйте след мен. (Всички стават.)
„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!” (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
Честито!

Уважаеми народни представители, преминаваме към точка втора от седмичната програма:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 г.
Вносител: Министерският съвет.
Давам думата на председателят на комисията да представи доклада.
Господин Цонев, ако преди това е необходимо, да направите предложение за допускане в залата на лицата, които иначе нямат право да бъдат в залата.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин председател.
Ще се възползвам от тази възможност от процедура за допуск в залата на: госпожа Людмила Петкова – заместник-министър на финансите, госпожа Людмила Елкова – заместник-министър на финансите, Владимир Петров – директор на Дирекция „Държавни разходи”, Маринела Петрова – директор на Дирекция „Икономическа и финансова политика”, Милена Бойкова – директор на Дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, и Добрин Пинджуров – директор на Дирекция „Бюджет”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Добре дошъл на министър Адемов! И на министъра на финансите – добър ден и добре дошъл!
Моля Ви, режим на гласуване за допускане в залата на предложените от господин Цонев лица.
Гласували 181 народни представители: за 163, против 2, въздържали се 16.
Ако обичат, квесторите, да поканят гостите на съответните места.
Уважаеми господин председател, ако обичате да започнете с доклада на Комисията по бюджет и финанси.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 302-01-8, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2013 г., приет на първо гласуване на 25 юли 2013 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. (обн., ДВ, бр. ...)”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Колеги, има ли изказвания по наименованието на закона? Не виждам.
Моля, режим на гласуване по наименованието на закона.
Гласували 187 народни представители: за 105, против 32, въздържали се 50.
Заглавието е прието.
Заповядайте за процедура, господин Михов.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Тъй като темата представлява и е с висок обществен интерес, предлагам дебатите по актуализацията на бюджета на Република България да бъдат пряко предавани по Българската национална телевизия и Българското национално радио.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли обратно предложение? Няма.
Подлагам на гласуване предложената процедура за пряко излъчване по двете национални медии.
Гласували 188 народни представители: за 160, против няма, въздържали се 28.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Параграф 1.
Има направени следните предложения.
Първо по реда на представяне е предложението на народните представители Ваня Добрева и Милко Багдасаров:
„ В § 1, чл. 1, ал. 2, „III. Трансфери (субсидии, вноски) – нето”,
а) т. 1.8. Държавните висши училища
- от Министерството на образованието и науката – 352 464,9
б) т. 1.9. Българска академия на науките.
- от Министерството на образованието и науката 61 756,1.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Менда Стоянова, Владислав Горанов, Димитър Главчев и Диана Йорданова:
„В § 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 2013 г. по приходите на обща сума 18 400 617,5 хил. лв., както следва:”.
Следва таблица, която прилагаме към протокола от заседанието, затова няма да чета отделните показатели на таблицата. Ще прочета само тези, които са по ал. 1 и ал. 2, тоест сумарните показатели.
„(2) Приема републиканския бюджет за 2013 г. по разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз на обща сума 19 203 226,4 хил. лв., от които разходи на сума 8 238 983,0 хил. лв., трансфери (нето) на сума 10 099 028,2 хил. лв. и вноска в общия бюджет на Европейския съюз на сума 865 215,2 хил. лв., както следва:”
Отново следва таблица за разходите, трансферите и субсидии и вноски – нето, която прилагаме към протокола от заседанието.
„(3) Утвърждава бюджетното салдо по републиканския бюджет за 2013 г. в размер -802 608,9 хил. лв.
(4) Утвърждава финансирането на бюджетното салдо по републиканския бюджет в размер 1 296 030,5 хил. лв., както следва:”
Следва таблица, която също се прилага към протокола от заседанието.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Светлана Найденова, Тотю Младенов, Гинче Караминова, Ирена Узунова, Антоний Йорданов, Владимир Митрушев, Десислава Атанасова, Даниела Дариткова-Проданова, Дарин Димитров, Румен Иванов:
„В § 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 2013 г. по приходите на обща сума 18 489 217,5 хил. лв., както следва:”
Следва разбивка в таблицата на приходите, която прилагаме към протокола от заседанието.
„(2) Приема републиканския бюджет за 2013 г. по разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз на обща сума 19 356 225,8 хил. лв., от които разходи на сума 8 348 982,9 хил. лв., трансфери (нето) на сума 10 099 028,1 хил. лв. и вноска в общия бюджет на Европейския съюз на сума 908 214,8 хил. лв., както следва:”
Следва таблицата за разходите, за трансферите, субсидии и вноски – нето, и вноската в Европейския бюджет, както я съобщих.
„(3) Утвърждава бюджетното салдо по републиканския бюджет за 2013 г. в размер -867 008,8 хил. лв.
(4) Утвърждава финансирането на бюджетното салдо по републиканския бюджет в размер 1 296 030,5 хил. лв., както следва:”
Дадена е таблицата за финансиране.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 2013 г. по приходите на обща сума 18 млрд. 196 млн. 217,5 хил. лв., както следва:”
Отново следва таблица, която се прилага към протокола.
„(2) Приема републиканския бюджет за 2013 г. по разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз на обща сума 19 млрд. 492 млн. 248,1 хил. лв., от които разходи на сума 8 млрд. 485 млн. 5,1 хил. лв., трансфери (нето) на сума 10 млрд. 99 млн. 28,1 хил. лв. и вноска в общия бюджет на Европейския съюз на сума 908 млн. 214,8 хил. лв., както следва:”
Следва таблица за показателя „Разходи”, за показателя „Трансфери (субсидии), вноски (нето)” и вноска в общия бюджет на Европейския съюз.
„(3) Утвърждава бюджетното салдо по републиканския бюджет за 2013 г. в размер -1 млрд. 296 млн. 30,5 хил. лв.
(4) Утвърждава финансирането на бюджетното салдо по републиканския бюджет в размер 1 млрд. 296 млн. 30,5 хил. лв., както следва:”
Следва таблица по финансирането.
Това е всичко по § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, господин Цонев.
Уважаеми народни представители, това беше докладът на комисията по § 1.
Сега започваме обсъжданията по него.
Моля за Вашите заявки за изказвания.
Има ли желаещи?
Заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Предложението от парламентарната група на ГЕРБ е свързано с приходната част. Ние предлагаме размерът на приходите да бъде запазен такъв, какъвто е приет с настоящия бюджет, и да бъде увеличен само с 85,6 млн. лв. – приходите от продажбата на квоти за емисии на парникови газове.
Вашите аргументи за занижаване на приходната част с 207,4 млн. лв. са напълно неоснователни. От една страна, отчетът за приходите за първите пет месеца показва, че постъпленията от приходите за първите пет месеца на 2013 г. са повече в сравнение с същия период за предходната година.
Вторият важен аргумент е следният. Днес сме свидетели на поредната метаморфоза от страна на БСП. Дами и господа от Коалиция за България, искам само да Ви опресня паметта и да Ви върна във времето назад, към недалечната дата 5 декември 2012 г. Тогава тук, в тази зала бяха дебатите по приемането на държавния бюджет за 2013 г. на второ четене. Именно тогава група народни представители от Коалиция за България, и то видни народни представители – ръководството на партията и министри от настоящия кабинет, правят предложение за повишаване на приходната част на сега действащия бюджет с над млрд. 114 млн. лв. Забележете – над 1 млрд. 114 млн. лв.! Е, ако това пък не е двуличие?! Аргументите са, че приходната част е подценена и е необходимо да се стегне приходната администрация и да се съберат повече приходи от данъци и от акцизи. Сега, шест месеца след като действа този бюджет, изведнъж решихте, че приходната част е надценена и предлагате приходите да бъдат намалени с 207 млн. лв.!
Всичко това показва Вашето безсилие, Вашата некомпетентност, Вашето двуличие. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Възгласи: „Хайде сега!”, смях и шум от КБ.) Точно така е. Ами, смейте се, смейте се! Това са фактите: преди шест месеца предлагате завишавате на приходната част от над 1 млрд. 100 млн. лв., а днес казвате, че тази приходна част не може да се изпълни и предлагате да бъде намалена. Е, това не е ли двуличие от Ваша страна?! (Възгласи: „Браво!” и ръкопляскания от ГЕРБ.)
По отношение на разходната част, предлагаме тя да бъде завишена със 150 млн. лв. и те да не се прахосат за не знам си какво, а да отидат за подпомагане на българските граждани. Защото предлаганото от Вас в актуализацията на този бюджет за българските граждани е почти нищо – няма почти нищо ново или нещо в повече за подобряване на качеството на живот на българските граждани. (Шум и реплики от КБ.) Защото тези 40 млн. лв., които предлагате, са само за покриване на разходи, които трябва да се направят до края на годината от Социалното министерство.
По-нататък, когато са дебатите по § 2, подробно ще изложим за какви социални дейности ще отидат тези 150 млн. лв.. И ако Вие сте социално отговорна партия, защото се славите като социално отговорна партия и като такава партия за Вас грижата за българските граждани трябва да бъде на първо място, затова е редно да приемете нашето предложение. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и възгласи: „Браво!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли реплики? Няма.
Изказване от господин Петър Кънев.
ПЕТЪР КЪНЕВ (КБ): Уважаеми колеги, ако забелязахте, ако проверите, аз бях „въздържал се” на темата да излъчваме заседанието по телевизията, не за друго, а защото когато някои хора видят камери, пощръкляват. (Шум, смях, оживление от ГЕРБ.) Не само от Вас, не само от Вас, аз по принцип говоря.
Съжалявам, че ще опонирам госпожа Светлана Найденова.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Ще Ви се наложи, ще Ви се наложи!
ПЕТЪР КЪНЕВ: Госпожо Цачева, нямам намерения да влизам втори път в дебат с Вас. Днес нашата любима тема „Симеон Дянков” няма да я коментираме. Още повече, че колегата Томислав Дончев ми даде най-доброто определение: не „геният от Уолстрийт”, не „феноменът”, а „класикът”. (Реплики от народния представител Цецка Цачева.)
Продължавам нататък. Няма да навлизам в детайли, няма да се връщам назад – какво е било, няма да говоря за управлението нито на тройната коалиция, нито на ГЕРБ.
Не знам – госпожа Найденова или Ангелова говори преди мен. Имате ли документа – Отчет на Министерството на финансите за полугодието? Вчера Ви го раздадоха. Прочетете го.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Това реплика ли е, или изказване?
ПЕТЪР КЪНЕВ: Имам изказване, казах „изказване”. Тя ще има право на отговор, и Вие също!
Искам само да кажа, че резултатите са доста по-лоши от това, което очаквахме, и още доста по-лоши от това, което Министерството на финансите очакваше.
Аз самият не съм сигурен, че това, което те предлагат като актуализация на бюджета, ще е достатъчно изпълнимо.
Ще Ви кажа само три числа и спирам. По закон през 2012 г. приходите са били 17 милиарда и нещо. По Вашия бюджет – на предишното управление, са 18 млрд. 400 млн. лв. Разликата, която сте заложили да изпълнява това правителство сега – тази година, е 1 млрд. 400 хил. лв. плюс.
За полугодието, а знаете много добре, че първото полугодие винаги е доста по-силно от второто, нямаме никакви 1 млрд. и 400 млн. лв., дори половината от тях, а имаме само 270 млн. лв. Както и да екстраполирате тези 270 млн. лв., в рамките на една година те могат да станат половин милиард, могат да станат 600 700 милиона, но няма как да станат 1 млрд. 400 млн. лв.
Още една цифра по ДДС: 7 млрд. 100 млн. през 2012 г., 7,870 млрд. т.г., почти 780 милиона ръст се заложили. Изпълнението за полугодието е 220. Няма как да се изпълни.
Още една цифра и спирам с това. Акцизите: 4 млрд. 130 млн. през 2012 г., 4 млрд. 310 млн. тази година. Плюс 200 милиона. Изпълнението за полугодието е минус 23 милиона.
Вчера, уважаеми колеги от ГЕРБ, Вие бяхте абсолютно прави за работата на „Митниците”. Абсолютно прави, защото там трябва да се вземат много спешни и много бързи мерки. И аз между другото вече в чисто човешки план не мога да разбера ¬– един генерал Ваньо Танов, който е бил член на екипа на предишното управление, би трябвало по генералски не да излиза в отпуск, а най нормално е да излезе и да си подаде оставката. Така правят нормалните генерали, а не да се крият зад болнични.
Спирам дотук, по-нататък ще имам възможност да взимам думата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Това беше изказването на господин Кънев.
Някой желае ли думата за реплика?
Заповядайте, господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам само да напомня, че тези, които се изказват от тази трибуна, все пак трябва да имат някакъв морал. Говори се за честта на един генерал. Бях на свиждане в „Токуда”. Генерал Танов е опериран и е претърпял три операции. В момента отидете и вижте състоянието му. Много е грозно от тази трибуна така да се плюе по хората, че един генерал, вместо да си подаде оставката, отишъл в болнични. Отидете и вижте човека. Ако искате от него някаква информация, отидете на свиждане и го вижте. Бъдете хора преди всичко! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Други реплики? Няма.
Дуплика? Не желаете.
Има ли други изказвания? Ако няма други изказвания, да преминаваме към гласуване.
Господин Горанов, заповядайте.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, господа министри, колеги! Не можахме с дебата по първото гласуване, нито дори с данните от полугодието да бъдем убедени, че най-лесният път, който в момента е избран от правителството, е най-правилният път за управлението на публичните финанси до края на година.
Именно по тази причина с госпожа Стоянова, с господин Главчев и с други колеги си позволихме да предложим, отчитайки тенденциите в приходната част, установени от правителството, различен вариант на изменение в Закона за държавния бюджет, така че от една страна, да бъде запазено съществуващото салдо по републиканския бюджет, което до голяма степен ще даде възможност да не се задлъжнява допълнително, или поне новият дълг да бъде в доста по-ограничени размери, и от друга страна, в разходната част да осигури тези 40 милиона, които да покрият безплатния в кавички първоначален социален пакет, анонсиран в началото на мандата на правителството на господин Орешарски.
За нас, разбира се, беше ясно, че промените, които се направиха – разширяването на обхвата на енергийното подпомагане и увеличените размери на помощите за първокласниците, няма как да са в рамките на бюджета на Министерството на труда и социалната политика. И съвсем естествено и нормално идва предложението за увеличение, макар и на един ред в мотивите записано, че ще се предоставят допълнително 40 милиона за – забележете – един относително чувствителен закон, за който се твърди, че средства няма, а за другите закони, понеже не са чак толкова чувствителни, видите ли, осигурени средства има. Но не това е важното в нашето предложение.
Ние продължаваме да смятаме, че с компенсирани промени между отделни показатели в приходите, намалението на приходите може да бъде сведено само до няколко милиона. И сега съвсем накратко ще се опитам да Ви разкажа защо смятаме така.
Коректно се отбелязва, че номиналният ръст на данъчните приходи, защото, ако гледаме общо приходите по бюджета към полугодието, те са повече от миналата година с 941 милиона, или темпът на приходите за постъпването им спрямо същия период на миналата година дори леко изпреварва с 0,3 на сто, ако гледаме общо приходите, коректно се отбелязва, че данъчните приходи растат само с 379,6 милиона или 3,6 на сто при 8,4 на сто предвиден темп на нарастване.
Какво обаче прави впечатление? Прави впечатление, че независимо от ревизията на ръста на икономиката в 2013 г. се очаква тя да нарасне малко повече в реално изражение – с 1% спрямо 0,8 на сто в 2012 г. и в номинално изражение – с 600 милиона повече, отколкото е бил ръстът на 2011 г. спрямо 2012 г.
Защо Ви връщам на 2012 г.? Опитвам се да преценя дали приходите, които правителството на ГЕРБ успя да реализира в номинален размер повече през 2012 г. спрямо 2011 г., е непосилно да бъдат постигнати в 2013 г. спрямо 2012 г. И това, което първо ми прави впечатление, е, че номиналният ръст на брутния вътрешен продукт в 2013 г., а и реалният такъв, изпреварва ръста на 2012 г. спрямо 2011 г. Оттук веднага се налага изводът, че събраните повече близо 500 милиона в 2012 г. от данък добавена стойност спрямо 2011 г., са съвсем постижими в 2013 г. Дори по-високият размер на брутния вътрешен продукт предполага те да са по-високи.
Предложението, което прави правителството, е ръстът на данък добавена стойност в 2013 г. да е близко до този от 2012 г., следователно без въобще да се отчита по-високият темп на нарастване в номинално изражение на брутния вътрешен продукт, а така също и в реално изражение.
По отношение на акциза нещата са по подобен начин. Приблизително с 300 милиона нараства акцизът от 2011 г. в 2012 г. Колегите в момента се опитват да сведат този ръст до под ръста от 2012 г. в 2011 г. Това показва само едно – заявените предварително намерения за справяне с контрабандата са били една предизборна амбиция, която не намира реализация в сегашните предложения. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли реплики?
Господин Румен Гечев – за реплика.
РУМЕН ГЕЧЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Колега Горанов, Вие направихте една странна интерпретация на фактите, подредени по един нелогичен начин. Нека да припомним две-три основни неща.
Първо, в заложения ръст на брутния вътрешен продукт – основният показател в бюджета, който Вие сте приели и предложили в края на миналата година, се предвиждаше ръст от 1,9%. Нали така? Освен това, служебното правителство направи корекция – сваляне на ръста до 1%, тоест половината от ръста беше изконсумиран така да се каже на минус в първата част на годината. Трябва да Ви е известно, че по официална статистика и на Националния статистически институт, и на ЕВРОСТАТ, и на БНБ, първото тримесечие на 2013 г. ръстът е 0,4. Е, няма как брутният вътрешен продукт да бъде с ръст, който е към момента пет пъти по-нисък от заложения икономически растеж във Вашия бюджет. Няма как и зрителите да не разберат, че при по-малка торта ще има по-малки приходи от данъците върху тази торта, образно наречена брутен вътрешен продукт. Каквото и да правите, при забавена пет пъти динамика на брутния вътрешен продукт, няма как да Ви се обвържат балансите по приходите, при положение че разходите са заковани, даже има основателни искания от депутати за увеличение на тези разходи.
Второ, във Вашия бюджет Вие сте въвели ограничение за държавния дълг от 14,6 десети милиарда лева. Нали така? Това ограничение се спазва. Следователно, компенсирането, единственото, с което съм съгласен, е, че трябва да се търси и от правителството се търси увеличение на приходите.
В тази връзка Вие казвате, че онова, което нашите колеги са пледирали при обсъждането на Вашия бюджет миналата година, че могат да се увеличат приходите с 1 милиард, подскажете ми ако бъркам, но нашето правителство е извело допълнителни приходи от около 500 млн. лв. Нали така? За коя част на година, уважаеми колеги? За втората част на 2013 г. Дали не бъркам, че 500 милиона, умножено по две, прави 1 милиард допълнителни приходи в бюджета? Или нещо имаме проблеми с аритметиката? Така че тези 500 милиона за втората част на година са заложени от правителството и те ще помогнат за преодоляване на напрежението върху бюджета.
Освен това, има един друг проблем, с което завършвам – проблемът за дълговете, който беше атакуван. Както и Вие споменахте – допълнителен заем от 1 млрд. лв., за да се покрие старият заем. Вижте, струва ми се икономически необосновано, бих казал, и доста неморално, ...
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Времето!
РУМЕН ГЕЧЕВ: ...след като при Вашето управление сте харчили и сте вземали дългове допълнително около 2 милиарда годишно, или общо 4 млрд. лв. (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), да претендирате за погасяването на стар дълг от 1 млрд. лв. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Реплики има ли?
Госпожа Корнелия Нинова и господин Алиосман Имамов. Първо – дамата.
Заповядайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин Горанов, тъй като боравите с числа, при обсъждане на бюджет те, естествено, са важни, под формата на реплика имам един въпрос към Вас. Умишлено не го зададох на госпожа Светлана Найденова, защото съм сигурна, че няма да може да ми отговори. (Възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.) Задавам го на професионалист.
Каква е причината две различни групи колеги от ГЕРБ да правят две различни предложения по § 1 от Закона за бюджета и тези две различни предложения да се разминават драстично в числата? Каква политика в момента иска да изрази групата на ГЕРБ? Очевидно не е единна.
Как може едните да предвиждат в повече приход от данъка върху доходите на физическите лица с близо 100 милиона? Какво означава това? Предвиждате вдигане на данъци ли, на събираемост ли, на какво ли?
Ако Парламентарната група на Коалиция за България прави едното, Вие – другото, ще разбера – имаме различия във вижданията за правене на политика. Но Вашата група предлага две различни предложения, които изобщо променят макрорамката на бюджета! Една макрорамка, представена от Вас и от групата, с която сте внесли, и друга – от госпожа Светлана Найденова, която е коренно различна! Кое от тези две неща е вярното? Очевидно Вие сте объркани и не знаете какво искате от актуализацията на бюджета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Имамов.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Уважаеми господин Горанов, струва ми се, че злоупотребявате с числата и с показателите на бюджета, защото във Вашето изказване нямаше никакви аргументи против корекцията на приходите в негативна посока.
Няма как да измислите аргументи, уважаеми господин Горанов, защото икономическата активност е свита и продължава да се свива – всички макроикономически показатели сочат, че българската икономика върви надолу! След като няма добавена стойност, няма как да има допълнително данък добавена стойност. Няма кой да я произвежда тази добавена стойност. Тя непрекъснато намалява. Съвсем логично е да се очаква, че и приходите от данък добавена стойност ще бъдат по-малко. Няма логика на обратното твърдение. Няма как.
Българската икономика беше замразена през последните четири години. Размразяването е тежък проблем! Преди известно време от тази трибуна Ви казах, че след размразяването идва потоп и това е естествен процес!
Това, което правим в момента, е насочено главно към необходимостта от преодоляване на тази негативна тенденция.
Наистина българската икономика през последните четири години расте между нулата и единицата. Погледнете данните от началото на 2010 г. по тримесечия – онези данни, които показват ясно тенденциите в развитието й. Те са тревожни, негативни. Няма как да очакваме високи приходи от такава смачкана икономика, която непрекъснато върви надолу.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Дуплика – господин Горанов, заповядайте.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ (ГЕРБ): Мисля, че не ме разбрахте, уважаеми колеги, затова ще повторя моя прочит на числата.
В предложението, което сме внесли с госпожа Стоянова, господин Главчев и госпожа Йорданова, сме предложили до голяма степен сближаване на данъчните приходи до числата, които изглеждат логични на фона на икономическото развитие и, разбира се, сме предложили общо намаление на данъчните приходи спрямо първоначалния Закон за бюджета не както правителството – с 555 милиона, а с 265 милиона. В същото време сме отчели тенденцията в неданъчните приходи, която правителството е предложило – затова нашето компенсирано намаление на приходите е около 3 милиона.
Връщам се на разсъждението за номиналния ръст на брутния вътрешен продукт през последните години и защо не изглежда логично през 2013 г. да няма такъв ръст на косвените данъци, какъвто сме успели да реализираме през 2012 г. – накратко ще повторя числата.
Безспорно служебното правителство с тригодишната бюджетна прогноза коригира очакванията за растежа през 2013 г. и го сведе до номинално ниво на брутния вътрешен продукт – 79,9 млрд. лв. Зад този номинален размер на брутния вътрешен продукт стои 1% реален растеж спрямо 2012 г., която спрямо 2011 расте с 0,8. Тоест имаме ускорено според последните прогнози, с които разполагаме, увеличение на брутния вътрешен продукт както в номинално, така и в реално изражение.
Тогава питам: след като сме успели с близо 500 милиона да увеличим данъка добавена стойност от 2011 в 2012 г., след като с близо 300 милиона сме успели да увеличим постъпленията от акциз от 2011 в 2012 г., след като имаме по-висок номинален ръст на брутния вътрешен продукт в 2013 спрямо 2012 г. – не 2 милиарда, както е растял преди, а 2 млрд. 600 милиона, защо не предвиждате никакъв ръст в приходите? Защо не си поставяте амбициозни цели, а твърдите, че приходите могат да бъдат изпълнени със същото темпо, с което бяха изпълнявани при доста по-ниско ниво на брутния вътрешен продукт и при по-нисък темп на нарастване на икономиката?
Това е, което ние откриваме като тенденция на макрочисла, без да спорим с Вас дали ще успеете да преборите контрабандата, или не. Тези анализи на база на номиналните числа ни дават основание да смятаме, че твърде прибързано, продължаваме да го твърдим, се ревизира приходната част на бюджета.
Що се отнася до различието ни с колегите в социалната тематика – и нашето предложение предвижда осигуряване на разходите, които не достигат по бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Обща е тезата, че след като сте си наумили да изхарчите още 286 милиона, поне половината от тях биха могли да бъдат насочени не за разплащане на бакиите на силовите ведомства, а за социални мерки. (Реплики от КБ. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Първо – лични обяснения.
Госпожа Светлана Найденова желае лично обяснение.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Уважаема госпожо Нинова, обръщам се към Вас: преди да излезете си мерете приказките и си направена проверка на информацията. (Шум и реплики от КБ.)
Не сте Вие човекът, който ще зададе въпроса дали мога да отговоря по отношение на приходната и разходната част на бюджета. След като Вие сте един от вносителите на предложението за увеличаването на приходната част миналата година с над 1 млрд. лв. и не можете да дадете адекватен отговор, сега се чудите по какъв начин да ухапете.
За разликата от Вас аз съм финансист и съм човек с опит над 15 години в социалната сфера, а Вие какъв специалист сте в социалната сфера, че сте председател на Комисията по труд и социална политика?! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Колеги, ако правим лични обяснения на лично обяснение ... (Шум и реплики.)
Аз предлагам да продължим дебата.
Господин Михов ще се изкаже сега, понеже направи заявка и го обявих преди две минути.
След това господин Станишев заявява изказване.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, господа министри, уважаеми колеги! Според мен в нарушение на Правилника на Народното събрание времето за внасяне на предложения между първо и второ четене беше съкратено и беше неоснователно малко, тъй като събота и неделя са почивни дни. Аз проверих, Деловодството не работеше в събота и неделя, и нямаше как да внесем определени предложения.
Ще бъда принуден да направя редакционна поправка на цифрите в залата, което право ми дава правилникът. Ще се опитам в рамките на полагащото ми се време да обоснова своята поправка.
Ако искате да запишем в графа... (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Не, Вие записвате!...
ЦВЕТОМИР МИХОВ: В графата „ІІІ – Трансфери, субсидии и вноски”, в 1.5, където се трансферите за Народното събрание цифрата 50 млн. 813 хил. лв. да бъде коригирана на 40 млн. 813 хил. лв., като тези 10 милиона, които се вадят от бюджета на Народното събрание, да бъдат записани в „ІІІ – Трансфери, субсидии и вноски”, 1.2 „Държавно обществено осигуряване”.
Господин Адемов е тук, и мисля, че ще приеме с удоволствие тези 10 милиона. Там цифрата ще стане 4 млрд. 753 млн. 528.5 лв.
Съвсем накратко да се обоснова.
През четирите години, когато Политическа партия ГЕРБ беше управляваща и госпожа Цачева беше председател на Народното събрание, всяка година имахме икономии от около 10 милиона в бюджета на Народното събрание. Тъй като познавам Вашия манталитет на работа и не искам тези 10 милиона в края на годината да бъдат разпределени като 13-и, 15-и и не знам какви си заплати, тъй като може би ни очаква най-трудната зима от 1996-1997 г. насам, предлагам тези 10 милиона да бъдат на разположение на господин Адемов, за да ги разпредели във вид на енергийни помощи и друг вид разходи, предназначени за Социалното министерство. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Това е редакционната ми поправка. Моля, да бъде подложена на гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Има ли реплики към това изказване? Няма реплики.
Думата за изказване има господин Сергей Станишев – заповядайте.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Искам да подкрепя внесеното предложение на Министерския съвет по рамката на бюджета и да обоснова моята позиция.
Всъщност трябва да се кажат ясно нещата. Очевидно при планирането на бюджета на господин Симеон Дянков и правителството на господин Борисов има прогноза за икономически растеж, която няма как да се сбъдне.
Това не е моя констатация. Това е констатация на служебното правителство на господин Райков, което ясно заяви, че икономическият растеж ще бъде поне 1% по-малко от планираното в бюджета. Няма как това да не се отрази върху приходната част. Така ли е? Така е. При това разчетите са, че вероятно става дума за намаляване на приходната част с около милиард и половина, като пропорция от брутния вътрешен продукт.
Второ, няма как да се премълчи отчетът, данните на Министерството на финансите за първото полугодие, които показват тежко неизпълнение на прогнозата, направена от правителството на господин Борисов. Забележете – от двата основни данъка, особено по акцизите, там има не забавено увеличаване, има намаляване на приходите по сравнение в 2012 г.
По отношение на заложеното увеличаване на прихода, той е милиард и 400 млн. лв. на годишна основа, а към полугодието изпълнението е 271 милиона увеличаване на приходите по сравнение с 2012 г.
И се намираме в следната ситуация – знаете, щафетно бягане. Един отбор – това е отборът на България. Този, който тича и държи щафетата, пристига към следващия, който трябва да е поеме, в дадения случай – следващото правителство, последен. Предава му щафетата и казва: „Хайде отсега, от тук нататък, ти тичай, за да бъдеш първи на финалната права!”.
Публично известно е, че най-силната част в приходите на бюджета е първото полугодие. След като има такова забавяне за първото полугодие на приходната част, няма как да се навакса целият този размер за оставащите фактически пет месеца. Въпреки това правителството прави много сериозно усилие за увеличаване на проходите. Как се постига това?
Логично погледнато би трябвало на база на корекцията на прогнозата за растежа и пропорционалното намаляване на приходи, на базата на лошото изпълнение от предишното правителство на приходната част и приходните агенции, да се поиска намаляване от 2 милиарда и половина на приходната част, но не се прави.
Прогнозата на двете агенции – НАП и „Митници”, е за дупка в приходната част само по техните дейности от 1 милиард.
Правителството налага много тежък план в резултат и на сериозни промени, реорганизации по отношение на вътрешнообщностната търговия и други механизми, за неплащане на ДДС и акцизи, намалява тази дупка като прогноза на половин милиард. Значи 500 милиона трябва да бъдат навак-са-ни! Това трябва ясно да се каже.
Виждам много метаморфози и те ще проличат в днешния ден много ярко. Хора, които 4 години, политици, държавници, замразиха всички социални плащания – пари за майчинство, пари за хора с увреждания, пенсии, сега изведнъж се превърнаха в най-социалните хора, когато слязоха от власт.
Очевидно се получава една позитивна трансформация. Опозицията влияе добре на всяка политическа партия. Настъпва отрезвяване, само че когато казвате „още”, да – има адски много необходими нужди. Трябва тези, които предлагат допълнителни разходи в социалната сфера, да кажат защо парите за хората с увреждания са разчетени до края на септември? Защо е поет ангажимент към Министерството на вътрешните работи без одобрение от Министерството на финансите за двойно увеличаване на средствата за храна на полицаите? И тези пари не са осигурени в бюджета!
Защо в първото полугодие е изчерпан целият резерв на правителството, в частност в последния месец на правителството на господин Борисов – 22 постановления и решения на Министерския съвет?
От тези 350 млн. лв., похарчени допълнително през първите пет месеца – 209 са за непредвидените разходи. В този смисъл имаше вярна фраза за бакиите. Това, което прави корекцията в бюджета, е не да въвежда, за съжаление, нова философия с нови приоритети, а просто да запушва дупките, създадени от някой друг и да оправим малко поне от малко бакиите, които е наследило правителството на господин Орешарски. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Реплики има ли?
Господин Горанов.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ (ГЕРБ): Господин Станишев, ако е вярно – понеже многократно се спекулираше с числата, че по анализ на приходните агенции милиард-два няма да бъдат събрани, значи ли това, че Вие ще позволите на приходните агенции при очакван с над 2 милиарда и половина брутен продукт – по-голям в 2013 г. спрямо 2012 г., те да съберат по-малко от 2012 г.? Ако аз управлявах тези приходни звена, не бих позволил. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
Когато вървяха клиповете в предизборната кампания за 1 млрд. 400 милиона – няма как да не го спомена, бяхме упреквани във всички земни грехове. Сега изведнъж се оказва, че всъщност не сме били грешни, а може би сме били свръхамбициозни. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
Що касае Закона за интеграция на хората с увреждания, той не е на отделен ред в Закона за държавния бюджет. Опитах се да намекна, че премълчахме първоначалния безплатен социален пакет на сегашното правителство и сега е моментът да запълним недостига по бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Нека да се извадят данни за първоначалния план на Министерството на труда и социалната политика за финансиране правата по този закон. Не приемам констатацията, че е само до месец септември. Когато се разказваха самите мотиви от трибуната, се оказа, че за Закона за интеграция на хората с увреждания са необходими – чу се число около 20 милиона, а не четиридесетте, които са в мотивите към законопроекта. Ако от тях извадим допълнителните разходи за разширяване обхвата на енергийното подпомагане и еднократните добавки към учениците, може да се окаже, че средства за изпълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания е имало достатъчно в гласувания бюджет. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Друга реплика има ли към изказването на господин Станишев? Няма.
Господин Горанов, втора реплика няма да правите, нали? (Смях.) Не.
Дуплика – господин Станишев, заповядайте.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Когато някой казва „ако аз бих управлявал“, хубаво е да погледне какво е направил, когато е управлявал, защото номинално брутният вътрешен продукт на България в последните години нарасна много сериозно. Само че ако съпоставите в приходната част, особено в данъчните приходи, не може да се достигне дори номинално – не достигате, нивото от 2008 г. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Ето, това са резултатите от управлението, въпреки номиналния голям растеж на брутния вътрешен продукт.
И няма как, когато говорите какво бихте направили, ако бихте били управляващи, да не припомня – най-голямата и първа актуализация на бюджета на България за последните сигурно десет години и повече е през 2010 г., когато управлявахте, с близо 2 милиарда, ако не ме лъже паметта, и направена не след отчета на полугодието, а през месец юни – много по-рано от тази актуализация. Това са фактите и няма как да се премълчи какво казват данните и отчетите на Министерството на финансите.
При ДДС към края на месец юни – изпълнение на приходната част 46% само; при акцизи – изпълнение 42% само. Това е реалността, на която е принудено да стъпва правителството на господин Орешарски, и не приема прогнозата, която приходните агенции са дали за неизпълнение с 1 милиард на приходната част, а напротив – ускорява и намалява тази прогноза наполовина.
Само че чудеса не стават за един ден, особено в приходната част. Нужни са, господин министър, много сериозни усилия, реструктуриране в приходните агенции, сериозни промени, за да постигнете резултатите, амбициозните цели, които залагате за компенсиране на батака и дупката, оставени Ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Министър Адемов желае думата.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Понеже в хода на дискусията стана дума за това как е уточнен планът по отношение на социалните разходи, и по-точно по Закона за интеграция на хората с увреждания и по другите закони, ще си позволя, господин Горанов, точно на Вас, понеже Вие сте човекът, който сте изготвили този бюджет за 2013 г., или един от авторите, да кажа какъв е уточненият план за 2013 г., отчетът към 30 юни и очакваното изпълнение. Ще Ви покажа и каква е разликата от недостигащите средства.
Приемна грижа по Закона за закрила на детето – уточненият план е 1 млн. лв., отчетът към 30 юни е 1 млн. 918 хил. 992 лв., очакваното изпълнение към края на годината при уточнен план 1 милион е 5 млн. 300 хил. лв., разликата е минус 4 млн. 300 хил. лв. Съответно има и осигурителни вноски към тази сума от близо 800 хил. лв.
По Закона за социално подпомагане – уточненият план е 54 млн. 489 хил. 450 лв., изпълнението към 30 юни е в размер на 43 млн. 604 хил. 632 лв., или очакваното изпълнение – 55 млн. лв., минус 9 млн. лв. недостиг към края на годината.
По отношение на Закона за семейни помощи за деца – при уточнен план за 2013 г. 490 млн. лв., отчетът към 30 юни е 244 млн. лв., очакваното изпълнение е 501 млн. лв., недостигът е в размер на 11 млн. лв.
По Закона за интеграция на хората с увреждания – 155 млн. лв. уточнен план за 2013 г., отчет към 30 юни – 94 млн. лв., очакваното изпълнение – 176 млн. лв., или недостиг от 21 млн. лв.
По Закона за закрила на детето – при уточнен план 8 млн. 900 хил. лв., отчет към 30 юни 2013 г. – 5 млн. 465 хил. лв., очаквано изпълнение – 10 млн. 765 хил. лв., или разлика от близо 2 милиона – 1 млн. 800 хил. лв.
Или общият недостиг на това, което Ви прочетох, е в размер на 40 млн. лв., колкото е предложението в актуализирания вариант на бюджета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания по § 1?
Господин Йордан Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Параграф 1 е най-важният и трябва да внесем яснота, струва ми се, в края на този дебат, най-малкото за тези, които ни гледат и слушат, а и за колегите от залата, които имат друга професионална квалификация, извън икономиката и публичните финанси. Става въпрос за спор относно приходната част и малко по-малък спор относно разходната част. Концептуален е спорът относно приходната част и ще се опитам да обобщя мненията в хода на двете дискусии – в първо и второ четене в комисията, и първо четене в залата, и сега.
Става въпрос за това как е планирана приходната част на Бюджет 2013 г. от правителството на ГЕРБ, как върви изпълнението и тенденциите коректно ли отразяват и налагат да правим актуализация на бюджета, защото ако признаем, че приходната част е нереализуема, очевидно е, че трябва корекция в бюджета – независимо от разходите, тъй като става въпрос за най-важното перо. Разходите могат да бъдат свивани до определен размер.
Започвам с интерпретацията на цифрите, която уважаемият колега Горанов даде на няколко пъти от тази трибуна и в комисията.
Колега Горанов, първо, съгласен съм с Вас, че 941 милиона са повече от приходите и общо приходите по консолидираната фискална програма, защото това сочи отчетът. Да Ви поясня: не милиард и половина обаче е напрежението тук, а три. Точно три!
Милиард и 800 са данъчните приходи програма спрямо програма, два милиарда са програма спрямо изпълнение и с европейските средства са още един милиард. (Реплика от ГЕРБ.) Да, гледаме го!
По отношение на това, което Вие казахте – екстраполацията на данните назад във времето и тенденциите при превишаване на брутния вътрешен продукт с 600 милиона, което, забележете, е дадено при ръст 1%, който го няма, той вече е 0,4, но аз ще приема, че ръстът е 1% и ще приема, че са 600 милиона. Знаете ли колко събирате от 600 милиона като данъчни приходи като процент?
Знаете ли колко събирате?! Малко над 25.
Колко е 25%? Сто и петдесет милиона. О`кей, нека да ги сложим тези 150 милиона. Какво става с тези 150 милиона?
Става следното. При необходимост през 2013 г. да съберем повече данъчни приходи от милиард и 800, за полугодието са постъпили 271 милиона. Нека да прибавим 150 милиона – те не са толкова, няма да бъдат толкова уви, защото брутният вътрешен продукт няма да е повече с 1%, а ще е по-малко, но приемаме, че е така. Получава се – около 420 милиона от милиард и 800. Чудесна прогноза. Ръкопляскайте сега. Нали си ръкопляскате на всеки анализ? Ръкопляскайте и на този.
Как да го направим? Обяснете кой е този, който при събрани 400 милиона на полугодието, слагаме и тези, може второто полугодие да събере още милиард и 400. Това е абсолютно невъзможно и няма нужда да заблуждаваме никой.
Ето Ви я доказано първата обективна причина, че не е възможно да не се направи актуализация на бюджета. И тук трябваше да се консолидираме върху това – и ние, и Вие. Няма нищо страшно в това да сбъркаш прогнозата за един бюджет – динамика на кризата, лош сценарий за европейската икономика, лош за българската икономика, избори, политическа нестабилност, един куп фактори, които са извън управленските умения. Можехме и върху това да се съсредоточим.
Но да говорим тук глупости, извинете ме, това не е моят израз може би друго трябва да кажа, и отвън да стоят едни хора от едни институции – макроикономисти, шефове на макроикономически асоциации – и да говорят на Орешарски, на мен, на господин Имамов, на колегите от БСП, на Вас, че нямало никаква причина да бъде актуализиран бюджетът, това просто е невярно, опасно и подклажда напрежения, които не са в полза нито на Парламента, нито на българското общество, нито на икономиката, нито на публичните финанси.
Да не говорим за други тенденции, които касаят не само забавяне на икономическия растеж, касаят просто неумението да се бюджетира или нежеланието да се бюджетира в една обективна обстановка. Как така ще твърдите, че някой щял да „опоска”, по израза на предишния министър-председател, заем, който се взема и се вкарва във фискалния резерв? Да знаете някаква по-публична величина от фискалния резерв? Някой от Вас да е можел нещо да вземе оттам и ние да не го видим?
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ, от място): Нали така говорехте преди – че сме „изяли” резерва?
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Какво говорехме? Резервът е изхарчен! Никога не сме употребявали термина „изяли”. Резервът от 4 милиарда е изхарчен и сте увеличили с 4 милиарда дълга, и това е истината. За какво е изхарчен този резерв и дългът е предмет на анализи, които сме правили многократно.
Факт е обаче, че по отношение на приходите имаме сериозен проблем и аз още веднъж ще кажа от трибуната: актуализацията на бюджета е прекалено напрегната и оптимистична и аз много вярвам, че Министерството на финансите ще успее да я изпълни, но смятам, че дори тази актуализация е трудно изпълнима. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Някой желае ли реплики?
Господин Борисов, заповядайте.
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Не е нужно една лъжа да се повтаря сто пъти, защото тя няма да стане истина.
Безспорно, от първия ден, в който правителството на ГЕРБ дойде на власт, ние започнахме да изплащаме пенсиите, които Вие повишихте на последното си заседание на Министерския съвет. Нали така? Имаме ли спор по това?
РЕПЛИКА ОТ КБ: Не е така.
БОЙКО БОРИСОВ: Как да не е?
Второ, господин Цонев, когато апелирате към разум при вземането на подобни решения, ние неколкократно заявихме това.
Когато през месец февруари Вие казвахте: „Незабавни избори”, ние Ви предупреждавахме, че впоследствие това ще бъде тежък проблем за икономиката и финансите. Ако изборите си бяха юни месец, всичко това, за което сега говорите...
Предполагам, че няма човек в тази зала, който да мисли, че дори и в момента администрацията на държавата работи нормално – всички са сковани и чакат кого ще сменят, кого няма да сменят на средните, на ниските нива. Затова приходите са малко. Затова сигурно се правят хиляди схеми.
През месец февруари Ви казахме, че това ще доведе до тежки проблеми в страната. А Вие сега казвате същото, за да Ви предпазя от коментари – че ако има предсрочни избори, това ще фалира икономиката, ще създаде тежки проблеми. Защо, когато става въпрос за нас, Вие сте толкова категорични и не искате да отчетете тези проблеми? Мога да повторя за „Цанков камък”, за „Водно огледало”, за всички пари, които разплатихме. Мога да ги повтарям. Те няма да са градивни. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Идеята ми е: когато вкарваме държавата в криза, тези, които я вкарват, да знаят, че след това трябва да си оправят бакиите. Вие докарахте предсрочните избори. Господин Станишев активно казваше всеки ден: „Ние сме зад протестиращите, зад всеки протест. Да падат!” Сега казвате: „Ама не са събрани приходите.” Няма да ги съберете и до края на годината! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Друга реплика има ли?
Господин Горанов, заповядайте.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Цонев, бих се съгласил и не бих правил тази реплика, ако Вие не бяхте потвърдили може би неволно, или пък сега в дуплика ще отговорите какво сте имали, предвид обстоятелството че наистина през 2013 г. номинално ще има едно несимволично нарастване на брутния вътрешен продукт спрямо 2012 г. Вие цитирахте числото 600 милиона. Два милиарда и 600 милиона е всъщност номиналният ръст на брутния вътрешен продукт.
Според отчетни данни и прогнози за 2011 г. брутният вътрешен продукт е 75,2 милиарда; за 2012 г. брутният вътрешен продукт номинално е 77,3 милиарда; за 2013 г. в прогноза на служебното правителство – 79,9 милиарда; ръст на брутния продукт спрямо 2012 г. – 2,6 милиарда; 2011 г. спрямо 2012 г. – 2 милиарда ръст, тоест темп на нарастване, който трябва да се добави върху ръста, отчетен от 2011 и 2012 г. Вие предлагате ръстът на приходите да бъде запазен на нивото на 2012 г. спрямо 2011 г.
Дори и тези 600 милиона, за които спорим в момента, дават основание да се смята, че може да се постигнат размери, близки до тези, които сме предложили. Оттам нататък още дълго можем да спорим кои са приоритетите и направленията за разходната част.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Реплика?
Господин Главчев, заповядайте.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги, уважаеми господин Цонев! Нямам никаква причина да се съмнявам във Вашата голяма компетентност. Затова Ви моля да ми обясните каква е икономическата логика да се вземе един заем, на който да се плаща лихва и да стои във фискалния резерв при нулева доходност – това едно.
Второ, очевидно е, че предвиждате и нова актуализация, тъй като казахте, че в края на годината се очаква рецесия. Това пък от своя страна показва неспособност да се събират приходи. Ако не можете да събирате приходи, най-лесното нещо е да си подадете оставката, има кой да ги събере. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има думата за дуплика господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин председател.
Отзад напред.
Господин Главчев, хора, които са направили три бюджета, от които два грешни, не приемам да ми искат оставката на тема финанси и бюджет.
Към господин Горанов: точно това казах, че темпът на нарастване в едната спрямо другата година е 2 милиарда, в другата спрямо 2012-2013 г. остават 600 милиона. Сметнах Ви 25% върху тези 600 милиона. Така че нямаме разминаване изобщо в анализа. Въпросът е, че дори и така приходите няма как да достигнат до тези нива, за които говорите. Колкото и да иронизирахте и да се смеехте на въпросния милиард-два надолу, към този момент надолу са милиард и сто. Вие ги смятайте между милиард и два ли е и дали е петстотин. В момента данъчните приходи по републиканския бюджет са милиард и сто надолу, а по консолидираната фискална програма - милиард и четиристотин. Това са цифрите към полугодието, всички да го чуят и да е ясно. Дали са милиард, дали са два... Да, между милиард и два са, уви, колкото и това да звучи несериозно. Ама е несериозно, защото бюджетът е направен несериозно, страшно несериозно.
Господин Борисов, една лъжа, казана сто пъти, наистина не става истина, слава Богу, защото ако ставаше истина, всички лъжи, които Вие изговорихте през 2009 г. с друг тон, не с този тон, сега – мекия, за консенсус, а с един друг тон: опоскаха, оплюскаха, крадяха и така нататък, с всички речи, които ни държахте тук Вие, господин Борисов, за финансова стабилност, без да имате хал хабер какво е това (ръкопляскания от КБ и ДПС), казвам Ви го в прав текст, такива излагации на тема финансова стабилност не съм чувал не от министър-председател, не съм чувал от курсисти в първи курс на икономическите техникуми.
Вие нямате вина, Вашата професионална квалификация е друга. Мен да сте ме чули да се изказвам на тема гасене на пожари? (Смях и ръкопляскания от КБ и ДПС.) Не мога да разбера как не разбрахте за четири години, че финансовата стабилност не са критериите от Маастрихт?! Това е само един насочващ показател. И че да върнеш страната през 2010 г. с 4,8 свръхдефицит, да ти образуват процедура по свръхдефицит, която ти си предизвикал, и след това да я върнеш обратно, тоест да се поправиш, не означава, че някой преди теб го е направил и въобще не означава, че си постигнал финансовата стабилност. Мога да Ви извадя десетки Ваши изказвания, в които казвате: „Ние установихме финансовата стабилност”. Вие установихте топлата вода, да Ви кажа по тази логика. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Нищо не сте установили! Получихте осем милиарда фискален резерв, а платихте дълг с четири милиарда по-малко, получихте един куп неща и сега да говорите за пенсиите... Попитайте министъра си господин Младенов, пенсиите се плащат от осигуровки, от данъците, пенсиите не ги плащате Вие, никой не ги... (Народният представител Бойко Борисов иска думата.)
Пенсиите са осигурена величина! Какво сте платили за пенсиите?! Те са Ваше решение и ние дадохме Вашите пари за пенсии. А къде са осигуровките? А къде е увеличението на осигуровките и така нататък?
Моля Ви, когато се изказвате по тези теми, се консултирайте поне с експертите си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Думата има Хасан Адемов.
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ, от място): За лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Хасан Адемов има думата, така че... (реплики от ГЕРБ.)
На кое, на дуплика!? Извинявайте, но както няма лично обяснение на лично обяснение, преди малко видяхте, така няма да има и лично обяснение на дуплика. За какво е дупликата? (Реплики от ГЕРБ.) Нали дупликата е за да се изкаже становище!
Ако желаете, можете да направите изказване, но не може да се дава лично обяснение на дуплика. Какъв е смисълът на дупликата, след като сте направили реплика?! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Заповядайте, господин министър, след това думата ще има господин Михов, след това... (Шум и реплики от ГЕРБ.)
В процедура на изказване сме на господин министъра. Всички ще получите думата. Господин Томислав Дончев има изказване, ще има и по процедури.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, понеже от тази трибуна многократно е казано, че на последното заседание на кабинета на Станишев са увеличени пенсиите и те след това са плащани от правителството на ГЕРБ – да, действително има такова постановление. Само че, господин Борисов, експертите от Парламентарната група на ГЕРБ и тези, които участват в правителството, е трябвало да Ви кажат за кои пенсии става въпрос и какви са правомощията на Министерския съвет, защото тук е голямата разлика и големия проблем. Ето го постановлението на Министерския съвет от 25 май 2009 г. То е под № 128, за определяне на размера на социалната пенсия за старост. Всички останали пенсии не се определят с постановление и решение на Министерския съвет, а се определят тук, в пленарната зала със закон. Министерският съвет също може да внесе закони. Вижте и ще Ви кажа за какво става въпрос. Във въпросното постановление, за което непрекъснато говори господин Борисов, става въпрос за увеличаване на социалната пенсия за старост на 100,86 лв. месечно. Обхватът на хората, които не са изпълнили условията за придобиване на пенсия, са над 70-годишна възраст, хората, които отговарят на условията за социално подпомагане, те са 3646 човека. Тоест, това постановление се отнася единствено и само за 3646 пенсионери, а всички останали са 2 млн. 400 хиляди.
Уважаеми госпожи и господа, когато говорим за пенсии, преди малко господин Цонев каза: Министерският съвет не може да определя размеря на друга пенсия, освен на социалната пенсия за старост. Всичко останало става единствено и само със закон. Министерският съвет може да внесе законопроект, но по съответния ред. Така че Министерският съвет не може, няма как да определя друг размер на пенсиите, освен този на тези 3646 човека през 2009 г. (Реплика на народния представител Янаки Стоилов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Михов беше първият, който поиска думата по начина на водене.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Кажи колко милиона повече сте платили за тях!
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Господин председателстващ, всички разбрахме, че бързате да излезете във ваканция (Шум и реплики от КБ и ДПС.), но не се опитвайте с процедурни хватки да намалите времето по дебатите! Както казах и в началото, дебатът е много важен за българското общество.
Господин предноизказващият се, с репликите и дупликите, да не казвам името му, изключително...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Това по начина на водене ли е?
ЦВЕТОМИР МИХОВ:... излезе от обхвата на репликата, която му беше отправена. Няма нищо общо с темата и с обхвата какви са били изказванията на господин Борисов на пресконференции и така нататък. Така че Вие сте длъжен да му дадете думата за лично обяснение, тъй като дупликата, която бе направена, бе излязла изцяло извън обхвата на дискутираната тема и отправената му реплика. Така че не мерете с двоен аршин, а дайте думата и на хора, които искат да направят и лично обяснение. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Заповядайте за процедура, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми министри! Поводът за моята процедура е да Ви обърна внимание да спазвате правилника, защото репликата и дупликата нямат нищо общо с личното обяснение. При положение, че преждеговорившият няколко минути се изказва негативно относно мой колега, би трябвало Вие да му дадете думата. Ще Ви дам един много прост аргумент: какво ще стане, ако примерно на някоя дуплика някой си позволи да напсува някой колега? Вие какво, няма да му дадете думата да се защити ли? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Заповядайте за процедура, господин Борисов.
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, господа министри! Господин Адемов, Вие сте от малкото хора в правителството, които уважавам. Безспорно – дали Министерският съвет, дали Парламентът, с идването на власт на правителството на ГЕРБ разходите по пенсиите се вдигнаха с близо милиард на година. Имаме ли спор по това? (Реплика от министър Хасан Адемов.) Нямаме. Благодаря. (Шум и реплики.)
Процедурните хватки, аз не ги разбирам. (Шум и реплики от КБ.)
Това са безспорните факти в условия, когато държавата, Европа, светът летеше по нанадолнището във финансово- икономическа криза. (Реплики.)
И ако господин Цонев, който има претенции да е финансист и отчита реално фактите, ще каже: да, ГЕРБ дойде на власт в окото на бурята, когато финансово-икономическата криза в света бушуваше със страшна сила. Това е обективен факт.
Второ, господин Цонев, в моята кариера действително съм ръководил пожарогасителни действия в най-тежките пожари в България (шум и реплики) и там се искат много качества. След това пет години съм бил главен секретар на МВР, за което народът ме е избирал след това много пъти, оценявайки моята работа, и съм Ви побеждавал двете партии заедно. (Реплики от КБ.)
След това народът ме избра за кмет два пъти, за сметка на Вас. (Силен шум и реплики.)
Да си кмет на София пет години е много управленски опит, безспорен. След това същият този народ четири години ме излъчи за премиер и сега пак ми даде да съм първа политическа сила. (Силен шум и реплики отляво.)
За което Ви моля, както аз се опитвам, защото така даваме тон на хората отвън. Аз бих могъл да Ви говоря за професионалните качества при Вас – примерно на хидроинженерите, които като мандатоносители си взеха милиони за консултации (ръкопляскания от ГЕРБ), аз не съм го направил. Пазете добрия тон, който виждате. (Силен шум и реплики.)
Ние и сега сме повече депутати, отколкото сте Вие тук, и искаме някаква градивност – да успокоим обществото, да видят, че дори, както казвате: „Няма страшно да се коригира бюджет.” (Реплики.)
Има тука два милиона, три, пет, седем – ще получите съгласие за подобни цифри, но нека малко да бъдете по-смирени и Вие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, господин Борисов. (Шум и реплики отляво.)
Както каза господин Михов – да не се отклоняваме от темата, затова давам думата на господин Томислав Дончев.
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители! След неконтролируемо страстния политически дебат, след историческите справки, след смятането в стил: един, два милиарда – нито разумът, нито сърцето ми дават да смятам така, аз имам един конкретен технически въпрос, господин министър.
Правени ли са разчети в Министерството на финансите колко ще бъдат допълнителните разходи за заплати до края на годината, предвид факта, че имаме увеличаване на броя на членовете на политическите кабинети в министерствата, имаме назначаване на поне един – на областна администрация, още един заместник-областен управител; предвид факта, че заплатите на самите областни управители са увеличени с около 30% – правени ли са подобни разчети в Министерството на финансите и считате ли, че ще се вместите в заложената сума в разходната част на бюджета до края на годината? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли реплики към това изказване? Няма.
Има ли други изказвания по § 1 от закона?
Господин Кадиев, след това господин Московски и Тотю Младенов. (Шум и реплики.)
Има време за изказвания.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважавам колегата Горанов, работили сме заедно и то не лошо. Искам обаче да разсея абсолютно илюзиите му, че може да се стигне до неизпълнение на данъчните приходи с 265 милиона лева, което е неговото становище и неговото предложение.
Бих приел логиката му, ако нямахме данните от изпълнението за първите шест месеца. Доста от колегите казаха какво е това изпълнение. За съжаление, то е повече от лошо и би било истински героизъм, ако Министерството на финансите успее да вземе необходимите мерки и да стигне до неизпълнение само от 555 млн. лв. от данъчни приходи, защото към първите шест месеца се очертава това неизпълнение да е по-скоро двойно по-голямо, а не 555 милиона лева.
Ще Ви кажа за пореден път три-четири числа, за да видите колко е лоша ситуацията. Ако от корпоративен данък се очаква за годината да се получат с 10 милиона лева повече, отколкото миналата година са получени – за първите шест месеца, вместо да има някакъв ръст, макар и минимален, имате минус 20 млн. лв. надолу. Ако от данък върху физическите лица очаквате около 300 млн. лв. да имате повече приходи за цялата година спрямо миналата – за първите шест месеца имате само 66 млн. лв. повече. Една проста екстраполация показва как ще изглеждат те към края на годината. Ако от данък добавена стойност, и тук числата вече стават сериозни, очаквате около 800 милиона, за първите шест месеца имате 220 милиона. И ако от акцизите, което също беше казано, очаквате около 200 милиона за годината, вместо това имате минус 23 милиона.
Абсолютно са прави колегите и поддържам изцяло мнението за това, че не се вземат достатъчно мерки, за да се работи в посока събираемост на приходи. Не мога да си представя, и това е наследството, оставено от ГЕРБ, как може Агенция „Митници” да работи с един заместник-директор, който в момента изпълнява длъжността „директор” без абсолютно нито един заместник-директор под него? Примерно най-нормалното е, когато имате контрабанда, да работите със заместник-директор по „Митническо разследване и разузнаване”. Такъв няма. Естествено, ако отворите сайта на Агенция „Митници”, ще видите какви контрабандни канали се пресичат в момента. Например, заловени са граждани с 12 бутилки мастика.
Подобна е ситуацията и в НАП, дори бих казал и по-лоша. Вчера един от колегите от ГЕРБ каза, че всичко в НАП било наред, а пък „Митници” били виновни за неизпълнението. Не е така. Ситуацията в НАП е в пъти по-лоша, отколкото в „Митници”. И аз, от друга страна, не мога да си представя как екипът, който е докарал НАП в тази ситуация, и това неизпълнение на приходите, се вижда тука, същият екип ще продължава да работи по-добре, и ще събира повече приходи от приходи сега.
Благодаря на колегата Велчев, който каза, абсолютно уместно и правилно: „Нека бъдем хора, отидете и вижте ген. Ваньо Танов.” Аз ще отида да го видя. Четири години не съм ходил, сега ще отида в болницата. Само че няма да му задам въпроса защо не си е подал оставката, защото министър-председателят решава без оставки кой да бъде директор на Агенция „Митници” и кой да бъде директор на НАП. Чест е на министър-председателя, че от някакви човешки и хуманни чувства не го е сменил, докато той е в болницата. И това трябва да му се признае.
Бих задал обаче въпроса на ген. Танов – какво се случи и защо той примерно затвори отдел „Наркотрафик” през 2011 г.? Направих си труда да погледна данните за хванатите наркотици в България през различните години.
Сега ще Ви прочета няколко от тях. През 2007 г. – 977 кг хероин, 2008 г. – 1090 кг, 2009 г. – 928 кг. И стигаме до 2010-2011 г., когато беше разбит този отдел: 2010 г. – 222 кг, 2011 г. – 298 кг, четири пъти спада това. От 1 януари до 23 юли 2013 г. – 59 кг. До края на годината я хванем 100 кг, я не. Какво се случи там?
Знаете ли на летище София колко таблетки психотропни вещества са хванати за последните шест месеца? Седем! Седем – това е летище София, а не някакво малко летище.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Седем тона ли?
ГЕОРГИ КАДИЕВ: Не 7 тона, а 7 таблетки – някой си ги е забравил в джоба. Това е цялата борба с наркотрафика на летище София за първите седем месеца на тази година. Ето тук трябва да се вземат мерки. Това е въпросът, който аз ще задам на ген. Ваньо Танов, както и множество други въпроси за нещата, които се случват в Агенция „Митници”, за липсата на кадрови назначения по негово време. Всичко това е наследено и ако сегашното правителство има някаква вина, това е, че не взима достатъчно бързи мерки. Иначе тези разбити администрации са заварени – и НАП, и Агенция „Митници“, по начина, по който Вие ги създадохте през последните четири години. Можем да говорим с имена, но не искам умишлено да намесвам имена на колеги тук – служители на тези администрации, за да демонстрирам какво се случва там.
Повтарям последната си теза – истински героизъм ще бъде от страна на Министерството на финансите, ако успее да направи несъбираемост на данъчните приходи само 555 млн. лв. Аз по-скоро се опасявам, че неизпълнението ще бъде по-голямо и нищо чудно, дано министерството да предвиди някакви мерки, да не се стига до втора актуализация в края на годината. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Сега има реплика на господин Красимир Стефанов, след това господин Цветанов също желае да направи реплика.
КРАСИМИР СТЕФАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, господа министри, уважаеми колеги! Не съм съгласен, господин Кадиев, че ситуацията в Националната агенция за приходите е по-лоша от тази в Агенция „Митници”.
Не съм съгласен и с изказванията на колегите преди това, че едва ли не откакто е дошло правителството на господин Орешарски, има приходни агенции и те работят.
За пореден път ще припомня, че още от месец февруари Националната агенция за приходи, колегите–експерти от Министерството на финансите и от Агенция „Митници” имаха прогноза по отношение рисковете в приходната част на бюджета. Тя беше песимистична и оптимистична. Песимистичната е за неизпълнение в размер от 900 милиона, а оптимистичната е в размер на 500 милиона неизпълнение.
Това, което в момента се представя от правителството на господин Орешарски, че едва ли не са предприети мерки и рискът от приходите е стопен с 500 милиона, не е нищо друго, освен да съобщят оптимистичната вместо песимистичната прогноза.
По повод рисковете в бюджета в Националната агенция за приходите рискът беше от порядъка около 500 милиона, които представляват 250 милиона изместване на приходи, а не загуба на приходи от 2013 г. в 2014 г. по повод въвеждането на единната сметка, още от порядъка на 130 милиона – загуба от промяна в данъчната политика, и само 120 милиона – от промяна в макроикономическите показатели. Като сложим, че неданъчните приходи имат преизпълнение от порядъка на 350 млн. лв., означава, че рискът за неизпълнение на приходите от Националната агенция за приходи е само в размер на 150 млн. лв.
Още през месец февруари експертите в НАП заедно с експертите в Министерството на финансите седнаха и набелязаха конкретни мерки по повод обслужването, доброволното изпълнение на приходите в дирекцията „Управление на риска”, данъчните измами, контролната дейност, потенциалът, който се съдържа във връзка с касовите апарати със системите на НАП, съвместната система за контрол на горивата, която беше пусната преди два месеца от Агенция „Митници” и НАП. Тъй като наистина нямаше промяна в ръководството на НАП, слава Богу, и остана една приемственост – там останаха колеги, които са професионалисти и знаят как да проведат тази политика, така че да компенсират тези 150 милиона. Единственото, което остана като риск по отношение на приходните агенции и приходите, това наистина е изоставането във всякаква посока по отношение на Агенция „Митници”, и то главно в акцизите.
Аз съм съгласен, че наистина трябва да се направи нещо по отношение на Агенция „Митници“, за да се повиши приходната част по отношение на Агенция „Митници”, както беше заявявано нееднократно във всички предизборни клипове на управляващото мнозинство. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Първа реплика.
Сега господин Цветанов – втора реплика.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Все пак нека да се върнем към темата на дебата и да кажем, че два месеца и половина вече управлява сегашното правителство. Подобни обяснения, че митницата няма съответните заместници и има само един, който в момента изпълнява длъжността „директор” – Вие сте хората, които трябва да ги назначите.
За да има приходи в бюджета, трябва да има сериозна превантивна дейност, трябва да има работеща администрация и трябва да не се правят експерименти в реформите, които се правят в секторите, както в сектора за сигурност, така и в приходните агенции и в Агенция „Митници”.
Казвам това, защото в момента мога да Ви кажа, че всичко, което се случва в държавата, е на базата на липсата на всякаква координация, на взаимодействие между институциите и липса на политическа воля да се правят реални резултати. Днес стават два месеца, откакто Вие управлявате и Вие говорите за проблеми, свързани с наркотици, с приходи и така нататък. (Реплики от КБ.)
Аз само ще Ви припомня, че за 2012 г. в България на 5 юли бяха задържани 14 т хашиш. Четиринадесет тона хашиш! В 2012 г. бяха задържани 60 кг кокаин, които бяха укрити в един комбайн, който беше вкаран от Аржентина по дестинация за Холандия. В 2012 г. бяха задържани 3 т кокаин в Испания и допълнително бяха задържани още 500 кг, също в Испания – съвместна работа между службите на България и Евроатлантическите ни партньори.
Това, което е свързано с контрабанда и това, което Вие винаги сте декларирали, че можете да се справите с това – излиза ситуацията: „Крадецът вика: Дръжте крадеца!” Къде са Вашите мерки и къде са Вашите успехи?
Аз мога да Ви кажа, че като вицепремиер и министър на вътрешните работи на втория месец докладвах пред българското общество за задържаната група на Наглите за отвличанията. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Две години и половина беше във Вашия мандат! Защо не ги задържахте?
Имаше операции по акцизните стоки и беше направена справка за количествата алкохол, които бяха задържани. Вие видяхте, че от акциз за България бяха влезли в 2009 г. – мисля, че беше юни месец, когато се сформираше правителството (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) – 7 милиона, а юли месец 2010 г. – 20 милиона. Не, че българските граждани са започнали да пият, а просто искахме да има действително превенция, да има контрол и действително всички да бъдем равнопоставени в България. Това се стремим да направим, към това призоваваме и Вас. Вие управлявате два месеца.
Благодаря Ви, господин Кадиев, защото Вие действително сте един достоен човек. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Кадиев, след тези благодарности…
Има трета реплика – извинявайте, господин Кадиев. Но при тези благодарности се подведох малко.
Госпожа Менда Стоянова – трета реплика към изказването на господин Кадиев.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Кадиев, аз наистина след Вашето изказване успях да се обезпокоя дали тази актуализация на бюджета ще бъде достатъчна до края на годината. Гледайки резултатите към 30 май, с които ние довчера разполагахме, нямаше абсолютно никакво основание да считаме, че ще има такова неизпълнение на приходите, каквото се предлага в актуализацията на бюджета.
Виждайки обаче данните за месец юни, аз поддържам Вашето изказване, защото основните два най-важни приходоизточника – ДДС и акцизи, намаляват. Само за един месец – от края на май до края на юни, приходите от ДДС са намалели със 116 милиона. Данъчните приходи са 107 милиона, защото се компенсират от останалите. Ако през следващите месеци, до края на годината, правителството Ви успее да задържи това изпълнение на ДДС, аз съм убедена, че това, което ни предлага сега господин министърът, няма да се изпълни. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Реплика на докладчика Йордан Цонев към народния представител Менда Стоянова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Сега господин Кадиев има право на дуплика, след което ще има почивка, защото има заявени изказвания.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (КБ): Уважаеми колеги, единственото, което искам да заявя, е, че трябва да имаме съгласие по едно нещо. Това е, че политика се прави в разходната част, а в приходната част просто се събират приходи. Просто и ясно!
Аз съм изключително обезпокоен, когато хора – служители на данъчната администрация, стават политици. И служители на митническата администрация също, защото и такива има. Трябва да има много ясно разделение между това докъде е границата на политиците и къде е границата на тези, които събират приходите.
Това, което виждаме като изпълнение към края на месец юни, не се е случвало през месец юни. На всички Ви е ясно, че това са инертни системи, които взимат завоите бавно, плавно, като самолетоносачи, и тази система, за да бъде задвижена, й трябват няколко месеца.
Затова казвам, че ще бъде истински героизъм, ако неизпълнението бъде само и единствено 555 млн. лв. Аз вчера дадох пример на комисията и го повтарям пак – във Вашето предложение за актуализация на бюджета продължава да стои числото 132 млн. лв. от други данъци. А други данъци са данък върху лихвите. За първите пет месеца са събрани 32 млн. лв. Как си представяте да станат 132 милиона до края на годината? Очевидно е, че и Вие не сте си правили сметката, когато сте правили това предложение за актуализация на бюджета. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Дебатът по § 1 ще продължи след почивката.
Обявявам 30 минути почивка.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Продължаваме с дебатите по § 1 от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет.
Господин Младенов, заповядайте за изказване.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Когато обсъждаме внесената от правителството актуализация на бюджета за тази година, българските граждани трябва да знаят няколко неща.
Първо, в предложената от правителството актуализация на бюджета не се включва допълнително увеличаване на доходите за тази година, както на минималната работна заплата, така и на останалите доходи в сферата на образованието, здравеопазването и в социалните дейности. Остават тези, направени като минимална работна заплата от управлението на Политическа партия ГЕРБ от 1 януари за минималната работна заплата и в останалите сфери, като здравеопазване, образование и социални дейности.
Второ, в предложената от правителството на господин Орешарски актуализация на бюджета за тази година, до края на годината не се предвиждат допълнителни средства за увеличаване на пенсиите на българските граждани. Те остават така, както бяха направени от 1 април от правителството на Политическа партия ГЕРБ – близо 10% увеличение на пенсиите.
Тези две неща трябва да се знаят, когато се гледа актуализацията на бюджета, предложена ни от българското правителство.
На второ място, слушах много внимателно министъра на труда по отношение на тези 40 млн. лв. Да, те също са част от пакета, който ние предлагаме. Това ще стане ясно, когато обсъждаме § 2.
Искам тук обаче да припомня няколко неща. Всички тези плащания са по закони, по които българските граждани имат права – по Закона за социално подпомагане, по Закона за интеграция на хората с увреждания, също и по Закона за семейните помощи за деца, така и за приемните семейства, които ние разширихме изключително много през последните години. Затова са необходими допълнителни средства.
Такъв е и първият пакет, който предложи сегашното правителство – за повече средства за децата първокласници, както и за разширяване обхвата на енергийните помощи. Тъй като през последните години заради икономическата криза винаги се е увеличавал броят на хората, ползващи тези помощи по закон, затова винаги в края на годината, когато се е налагало, те са били актуализирани. Тук не виждам никаква драма.
От тази гледна точка в понеделник имахме среща със синдикатите. Те ни подкрепиха почти на 100%, за да предложим и този социален пакет от 150 млн. лв., които през най-тежките зимни месеци на тази година да подпомогнат най-уязвимите групи както на пазара на труда, така и по отношение на енергийните помощи. Пак казвам, този въпрос ще дискутираме, когато гледаме разходната част. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Младенов.
Има ли заявки за реплики по изказването на господин Тотю Младенов?
Господин Червеняков, заповядайте.
МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин Младенов, дълбоко съм убеден, че по време на второ четене на Закона за бюджета трябва да се изказват хора, които са бюджетари – да обсъждат направените предложения и да дават аргументи в защита или не на едно или друго предложение.
Очевидно днес се отклонихме от този начин на дебатиране на законопроекта за бюджета и се отдадохме на желанието си за повече политически изказвания. Това може да има някаква логика по отношение на чл. 1 от закона, но очевидно трябва ясно да се кажат някои неща, за да прекратим изказванията по следващите текстове.
Проблемът за 150-те милиона, които Вие предлагате като социални плащания, е обсъждан от всички комисии. Има пълно съгласие от страна на българското правителство за голяма част от исканията, които се правят – и за заетостта, тъй като изтичат плащанията по Оперативна програма „Човешки ресурси” до края на годината, и за необходимите средства за БАН, и по отношение на картата, която трябва да се направи на Черноморието, да бъдат осигурени. Очевидно е, че те не могат да бъдат включени, поне на този етап, като перо в бюджета.
Нека да направим друго нещо – стриктен контрол върху дейността на правителството по какъв начин се изразходват тези средства и да искаме ежемесечно отчитане по какъв начин се харчат средствата, предоставени на правителството. Как се харчат те именно за тези предложения, които се правят сега в пленарната зала? Според мен това ще бъде по-добрият подход, отколкото отново да се подаваме на политически изявления и изказвания. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Червеняков.
Заповядайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин Младенов, по § 2 ще говорим за социална политика, но сега под формата на реплика искам да кажа следното.
Изненадана съм, че за четири години, като министър на труда и социалната политика не сте разбрали, че минимална работна заплата не се променя чрез Закона за бюджета, а се прави с постановление на Министерския съвет извън бюджетната процедура. (Единични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли други реплики? Няма желаещи.
Господин Младенов, заповядайте за дуплика.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаема госпожо Нинова, съвсем накратко. Вие трябва да знаете, че при промяна на параметрите на минималната работна заплата това се отразява и на други плащания, свързани както със заетостта по Националния план по заетостта, така и други плащания, така че нещата са абсолютно свързани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Младенов.
Заявки за други изказвания?
Заповядайте, господин Радев.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! На последното заседание по първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет нямах достатъчно време да се изкажа, тъй като министърът на отбраната се изказа след като беше изтекло времето на нашата група, така че сега ще се възползвам по част от засегнатите от него теми да кажа някои неща. (Шум от КБ.)
На първо място, сигурен съм, че в залата няма, или най-малко няма между съпричастните с темата за отбраната хора, които да не искат бюджетът на Министерството на отбраната да не бъде повишен. Ние сме казали това на страница девета от Бялата книга на ГЕРБ. Там сме написали...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Радев, извинявайте, че Ви прекъсвам. Разходната част предстои да бъде обсъждана по следващия параграф.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Той говори по приходната част. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Ние сме за 1,5% от бюджета. Казали сме това като едно от условията, ако не се промени външнополитическата обстановка, че ще бъде изпълнена инвестиционната план-програма на Министерството на отбраната за периода до 2020 г., ако тези условия са изпълнени.
Похвално е, че при актуализацията министърът на отбраната в тази зала на 25-и този месец поиска увеличение на бюджета с 65 милиона. Това е добре. Похвално е, че вече втори месец той говори за някои социални придобивки, компенсации за военнослужещите.
Не е похвално това, че в момента иска тези 65 млн. лв. Той каза за какво са: 35 млн. лв. за Военномедицинска академия, 8,3 млн. лв., цитирам по памет, които иска за GSM-R, знаете за какво става дума – освобождаване на две честоти Пловдив-Свиленград, за да могат да летят самолети и да не пречат на скоростния влак. Там се дължат пари, ако не го направим. Останалите пари – 5 млн. лв., цитирам пак по памет, за старата техника – за МиГ-овете.
Моите въпроси към него тогава бяха, съжалявам, че сега го няма, но дано ни гледа, и за хората да знаят – хубаво. За Военномедицинска академия спор няма. Това е болница с национално значение. Министърът обяви 18 млн. лв., аз знам за 12 млн. лв., но да кажем, лекува 18% военнослужещи. Хубавото на Военната болница е, че във военно време тя изпълнява едни други функции, затова й казваме Военна болница. Никакъв спор няма за значението на болницата. Никакъв спор няма и по това, че дълговете на Военномедицинска болница не са направени от ГЕРБ, не са направени през последното управление. (Силен шум и реплики от КБ.) Те бяха унаследени. Аз не чух от министъра какви мерки иска срещу тези 35 милиона. Това е моят проблем, за да гласуваме „да” или „не” за бюджета.
И ще Ви кажа какво сме правили ние и какво бих го посъветвал той да направи като човек, който е участвал и в управлението на Военномедицинска академия. Иначе ние всички сме за това да дадем пари за Военномедицинска академия – 35 милиона. Те имат около 90. Винаги са били 70-80-90. Но това бяха унаследени средства. Останалото, което правехме във Военномедицинска академия, ГЕРБ направи следното: 2 милиона всеки месец за 2012 г. направихме добавяне към техните пари, погасяване на техни задължения. Аз не чувам някаква такава мярка.
След това, ние намалихме 178 души, две болници – Сливен, Пловдив, структурни промени. Предложихме дори в Сливен да бъде търговско дружество. Тоест мерки, които да дисциплинират тази система. Неслучайно на 120-годишнината на Военномедицинска академия министърът си позволи да ги критикува и да им каже, че не може така, че трябва да внимават с разходите.
Разбира се, големият проблем там са парите, които се дължат от Националната здравноосигурителна каса. И Вие го знаете. Там има три пътеки, които не се изплащат – спешната помощ не се изплаща, интензивното лечение не се изплаща и психиатричната помощ също не се изплаща. Питам аз министъра: нещо в тази посока прави ли се? Хубаво, ще Ви дадем тези 35 милиона, както някъде прочетох, на фирмите, които са доставяли лекарства. Но срещу това трябва да има мерки. Всички или голяма част от тези, които са ангажирани с Военномедицинска академия, знаем, че там, въпреки добрите специалисти и отлично оборудване, те са със застаряваща възраст. Някакви мерки за подмладяване на Военномедицинска академия не виждам срещу тези пари. Затова аз не мога да приема, че трябва да погасим едни 35 милиона точно там, при положение че има много други места, аз чух и в Социалното министерство има нужда за такива пари.
Това е за Военномедицинска академия. Могат разбира се, да се направят още неща там, но такива мерки не чухме. И затова аз не съм убеден, не са убедени и моите колеги от ГЕРБ, предполагам, че и някои от Вас не са убедени за тази актуализация тези пари да се дадат там. Предполагам и протестиращите заради това също да не са съгласни с тази актуализация.
Второто нещо, което говореше министърът, това беше за пари, които да се дадат за GSМ-R. Да, този проблем обаче трябва да кажeм за цифровизацията и за DVB-T също има програма, тя е отреди 4 5 години, почнала отдавна, също не се датира от времето на нашето управление. Много пари има преди това, които не са платени. Тези пари се дължат сега. Разбира се, тези 8,3 са само за GSМ-R, за тази отсечка Пловдив – Свиленград. И ние наистина трябва да ги платим. Аз тук не мога да направя някаква корекция. Не мога да кажа: „Защо ги искате тези пари?“ Разбира се, ние го правехме обратно, ние си ги ползвахме от нашия бюджет. И разбира се, с актуализации, които не ги правехме юни месец. Но да кажем, че тук може да се говори за пари, които се искат, има логика за това.
Какво става с остатъка до 65 милиона? Министърът каза, че самолетите са на земята. Някои не летят, даже повечето – казва той. Има един-два от вертолетите – също. Той не казва цялата истина, разбира се, защото така е удобно. Истината е, че тези са унаследени проблеми. Ние платихме, и ще го повтарям винаги, 576 млн. лв. до края на 2012 г. Това го направи правителството на ГЕРБ. Това е половината от бюджета на Министерството на отбраната, ние го плащахме четири години. Никакви пари нямахме за тези договори, които са сключвани, разбира се, от 2000 г., те не са сключвани само от тройната коалиция. Но това е правило – нашето министерство без да иска допълнителни пари.
Затова аз не съм убеден, затова предполагам, че и колегите ми не са убедени, че е справедливо Министерството на отбраната да иска такива пари в момента. И може би министърът прави това само по олимпийския принцип: ние ще поискаме, пък колкото дадат. Има други сфери, които аз мисля, а и от това, което чувам от залата, от експертите, от финансистите, където тези пари са може би по-необходими. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Радев.
Реплика – господин Райнов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Добре е да следите по-точно за времето, много се просрочва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля, колеги, съобразявайте се с 5-минутните изказвания и с 2-минутните за реплики. Никой не го спазва, така че не си позволих да прекъсна господин Радев.
ЕМИЛ РАЙНОВ (КБ): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! За пореден път присъстваме на опита за манипулация от бившите управляващи от партия „ГЕРБ”. Тук току-що пет пъти се повтори, че тези дългове са унаследени от 2000 г. Пред мен е докладната записка, в която пише: дългове към края на 2008 г. – 890 лв., дългове към края на 2009 г. – 1 млн. 104 хил. лв., дългове към края на 2010 г. – 3 млн. 632 хил. лв., към края на 2011 г. – 13 млн. 300 хил. лв., към края на 2012 г. – 39 млн. 500 хил., към средата на 2013 г. – 26 млн. 900 хил. лв.
Така че приказките с онова тежкото наследство – недейте! Военна болница в края на 2008 г. има 890 лв. задължения. Четете, господа. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Райнов.
Господин Цветков – за реплика.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Уважаеми господин Радев, уважаеми колеги! Аз, от една страна, съм доволен от това, което казахте в тази му част, че Вие не отричате по принцип необходимостта от предвидените и поисканите в тази актуализация средства за отбраната. От друга страна обаче със самото си изказване накрая сами влизате в противоречие с тезите си, че да, трябва да са, но дали всъщност трябва да има такива неща?
Преди мен говорившият Райнов каза за тоталното разминаване между истината и Вашето твърдение, че тези средства за ВМА специално са натрупани от преди това. Вие виждате, че 890 лв. е реално това, за което говорите. Всички останали милиони левове са натрупани точно по Вашето управление и аз се учудвам, че Вие сте били заместник-министър на отбраната допреди няколко месеца. Или са Ви заблуждавали, или нямате тази информация, с която аз съм се запознал като народен представител в тази комисия.
По втория въпрос – Вашите резерви за другите средства, разполагам като член на тази комисия с писма от министъра на отбраната. Това е писмо с изх. № 217 от 11 юли 2012 г., другото е от 14 септември, писмото е до Симеон Дянков като вицепремиер, до министъра на транспорта Ивайло Московски, до министъра по управление на средствата от Европейския съюз. И там аргументирано се казва какви са рисковете пред държавата и свързани с европейските средства, и съвместяването с транспорта по новата жп линия, ако спешно поетапно не се дадат тези пари. И когато Ваш министър, Вие сте му бил заместник, аргументирано е искал тези средства, по една или друга причина разбираме или не защо не са направени, сега Вие да сте против даването им, макар закъсняло и макар не в пълен обем, според мен е нелогично.
Иначе пак казвам накрая – подкрепям Ви за първата част от Вашето изказване, че не оспорихте необходимостта да се дадат тези средства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, господин Панчев, за реплика.
СПАС ПАНЧЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господа министри, драги колеги! Позволявам си да направя реплика на колегата. Бях заместник-министър в 2009 г. До 2005 г. основно военната техника в Българската армия беше руска. От 2005 г. наследихме договори, подписани от предходното правителство, за модернизация на Българската армия. През 2005 2009 г. ние изпълнявахме тези договори и изплатихме голяма част от задълженията по тези договори. Разбира се, част от тези задължения останаха и в следващите години, което беше заложено в договорите по доставката на тези съоръжения.
Истина е, че Вие получихте като наследство част от тези задължения, но никоя армия не плаща наведнъж това, което купува, а всичко е разчетено по години. Това го получихте като наследство и беше нормално Вие да го плащате.
Трябва да стане ясно, че Вие сте получили в наследство коректно плащане, а не нещо, което е било извънредно, което е било ненужно и което Вие сте наследили, защото ние не сме направили своевременно плащане на тези съоръжения.
Вярно е, че Военномедицинска академия е институция в България, която обслужва не само Българската армия, а национална институция, която, искам с гордост да кажа, има най-добрите лекари, предлага най-добрите медицински услуги. Истина е, че там се лекуват не само военнослужещи. Ние сме се старали през всичките тези години да подпомагаме академията, така че в края на годината да не остават задължения и не сме оставили такива, както преди малко беше споменато.
Вярно е, че 80 и повече милиона не са малко пари, като задължение на Военномедицинска болница, които са останали в наследство и трябва правителството на премиера Орешарски да плаща сега, но това са ангажименти, които Вие имахте през тези години и трябваше да търсите тяхното решение, както ние сме го търсили в миналото. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Панчев.
Господин Радев, желаете ли дуплика?
Заповядайте.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги! Аз благодаря, че не излизаме от експертния тон и малко политика има в това, защото става въпрос само за финанси и за Министерството на отбраната. И аз няма да се отклоня, но нека изкажа по друг начин моето притеснение за парите, които се искат в момента от Министерството на отбраната. Ще отговоря и на тримата, разбира се.
Тези наследени 576 милиона – да, те са от договори отпреди това. Но те бяха 500 – това е половин милиард. Ние оставихме само 55 милиона неразплатени! Нашето правителство, нашето министерство нямаше нито един договор, който да не е финансово осигурен! Такива договори не сме подписвали – това е голямата Ви болка. Такива имаше преди това и ние тях плащахме! За това говоря.
За тези милиони – ясно, но какви са мерките срещу това? Не виждам мерки. Аз се опитах да попитам: какви са мерките срещу тези 35 милиона за Военна болница? Не че не трябва да се дават тези пари – всички сме „за”, и специално за Военномедицинска болница.
Аз казах някои от тези мерки. Даже ние се опитахме да обединим МВР и Военна болница, за да намалим разходите. Не се получи по ред причини. Надявам се Вие да измислите нещо по добро, като управляващи в момента.
Господин Цветков, за тези 8,3 – за тях казах „да”. GSM-R не може да се отлага повече най-малко заради това. Просто погледнах назад, и през тройната коалиция – не казвам, че БСП в момента са виновни за това. Но там има едни други пари, преди това честоти са подарявани, а сега не можем да ги продаваме. От там тръгва проблемът.
Ние чудеса правихме, само и само да намерим решение – не го намерихме. Много се надявам Вие да го намерите, но виждам, че посягате към готовите пари – може би това е решението. Нямам представа – затова не говоря за тези 8,3. И Ви казах „да” – те са може би едните пари, които си заслужават.
За 1,5% от брутния вътрешен продукт, господин Панчев – да, съгласни сме, но това е от две хиляди и четиринадесета. Така сме го поискали и ние, в Бялата книга така сме записали. В момента нека бъдат по-скромни от Министерството на отбраната – това е моят апел, защото има други места, където трябва да отидат тези пари. Иначе аз ли ще съм този, който не иска, като бивш офицер, парите да отидат за Министерството на отбраната? Трябва да се намери мярата, да се намери най-подходящото място, където да бъдат дадени. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Радев.
Други заявки за изказвания? (Реплика от КБ.) Длъжна съм да попитам народните представители желаят ли да се изкажат.
Заповядайте, господин Тодоров.
ИЛИАН ТОДОРОВ (Атака): Уважаеми колеги, в този проектобюджет аз не виждам нищо различно от стария – на ГЕРБ. Всъщност и от ляво, и от дясно предприемат едни и същи мерки, но тези мерки не са насочени към социалната сфера, към повишаването на жизнения стандарт на българите, към повишаването на пенсиите, на заплатите, на реалния бизнес.
Сега Вие се подсмихвате и се подигравате, обаче забравяте, че при четиригодишното управление на ГЕРБ изтеглихте заем в размер на 2,6 млрд. лв. Тогава нямаше проблем да се теглят заеми – сега явно има. (Единични ръкопляскания от „Атака”.)
Защо не се насочите в това, колеги отляво? Вие знаете много добре, че с тези минимални пенсии, които българските граждани са принудени да получават – 150-170 лв., не могат да водят нормален живот. Те са на ръба на оцеляването – за тях никой не мисли. Мислим само за авиониката на самолетите в Българската армия, за всичко друго, но не и за хората в България! А те са основните, за които трябва да се мисли.
Какво стана със заплатите в държавния сектор? Колко пъти Ви повтаряхме, че трябва да се намали държавната администрация, която е от основните причини за тежката корупция в страната? Каза ни се и от Европа. Защо не вземаме мерки в тази насока? А на тези, които останат, да им бъде повишена заплатата. Никакви мерки.
Казахме Ви да стимулираме бизнеса в България с нисколихвени кредити, за да може да тръгне нагоре, да се вземе въздух, защото в момента условията на банките са непосилни – непосилни за започване на бизнес. И в това няма никакви промени.
Всъщност Вие показвате – и от дясно, и от ляво, че следвате абсолютно една и съща финансова политика, строга към обикновения човек, който е оставен на ръба на оцеляването, и всъщност хората не Ви интересуват. Всичко друго Ви интересува, но не и българският гражданин. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Тодоров.
Има ли реплики към изказването на господин Тодоров? Не виждам.
Други заявки за изказвания има ли, колеги?
Заповядайте, господин Московски.
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Считаме, че е ненавременно искането за актуализация поради няколко причини. По-важно е да се спомене следното. След първото четене колегата Добрев разви тази теза и аз ще я повторя още веднъж сега.
Косвените ефекти от актуализацията на бюджета. Между другото, преди около десетина дни Вие направихте опит да емитирате дълг и той се провали. Само за сравнение, когато ние емитирахме дълг, записванията бяха 1,5 – 1,6. При Вас миналата седмица се получи 1,1 и прекратихте процедурата с обяснението, че са технически причините, но както и да е.
Защо го казвам? Защото според мен се случиха две неща. Или банките се разбраха и бойкотираха Вашия дълг, или заради несигурността и нестабилната ситуация в България – и политическа, и икономическа такава, пазарът не го поиска.
Какво означава това? Този един милиард, който искате Вие – несериозно е да се твърди, че ще търсите външно финансиране, тоест ще го емитирате на международните пазари. Тъй като всички знаем, че се изисква много време за такава подготовка, най-вероятно ще търсите заем от вътрешни източници.
На практика и примерът, който се случи преди десетина дни, означава, че при следваща такава емисия най-вероятно лихвите ще тръгнат нагоре, а международната обстановка го подсказва. Дори само с половин пункт да счетем, че лихвите ще тръгнат в посока повишаване, тоест цената на този дълг ще се оскъпи поне с половин пункт, това означава, както и колегата Добрев предния път обясни, 35 милиарда кредити на фирми и около 17 милиарда на домакинства и физически лица. Което на практика означава, че този дълг, който Вие ще емитирате, ще се понесе от всички тези субекти – домакинствата и бизнеса. По наши изчисления, това ще са между 250 и 270 милиона. Направете сравнение – 160 милиона от този дълг искате да дадете за социални нужди или за доплащания, което ще струва на работещите хора, на домакинствата и на бизнеса между 250 и 270 милиона.
Един коментар, ако ми позволите да направя, заради темата, която се дискутира – за GSM-R. Първо 8,3 милиона, колкото се цитираше – само една част от сумата, заявена от Министерството на отбраната за освобождаване на радиочестотен сектор. Сумата е доста по-голяма, тя надвишава 30 милиона и най-вероятно ще бъде разпределена в следващите години.
Неслучайно ние не сме го плащали до момента. Между другото, има кореспонденция – аз разговарях с министъра на финансите и той пое ангажимент това да бъде проверено, между нас и международни експерти, включително Европейската комисия сме информирали. Според мнението на външни експерти сумата е почти двойно завишена от тази, която е необходима, за да се направят промените за освобождаване, тоест подновяване на техниката за освобождаване на радиочестотен сектор. Така че когато се започне харченето, изразходването на тези суми, искрено се надявам да се следи стриктно и да се намерят обективните цени, стойности на това оборудване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Московски.
Заповядайте за реплика, господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, госпожо председател.
Господин Московски отвори една тема, по която искахме да говорим и може би до края на дискусията щяхме да говорим, тъй като с колеги от ГЕРБ вече сме говорили на тази тема, а и финансовият министър даде доста ясни обяснения по темата – темата за емисията „Дълг”. Той обясни, че ще се излезе на международните финансови пазари, защото знаехме каква е ситуацията във вътрешния.
И понеже Вие очертахте две тенденции – или едната, или другата е причина за малкото записване и оскъпения дълг, аз да Ви кажа – има и трета, и тя е съществената! Третата е, че портфейлите на българските банки и инвеститори са пълни с ДЦК (държавни ценни книжа) от последните четири години. Огромен процент от портфейлите им всъщност е в ДЦК и те не могат да понесат повече от това.
И всяка емисия на вътрешния пазар, понеже ме предизвиквате да Ви го кажа, а не е полезно да се говори на тази тема, изобщо ние, политиците, трябва да не говорим на тези теми, но тук съм длъжен да Ви отговоря, защото иначе камерите ще оставят друго впечатление, че не сме го прогнозирали това и че не знаем, че е така. Тъкмо обратното – прогнозирали сме го и знаем, и затова финансовият министър каза, че този дълг ще бъде с комбинирани дългови инструменти. И точно обратното – ще се излезе на международния пазар. И има време, и се предвижда как да се излезе.
Ето Ви още една причина и вместо да направим една удобна актуализация през октомври, за която и Вие ще се съгласите, ние правим една неудобна политически през юли. Не че не можем да преценим политическите ефекти, а защото сме принудени да търсим в условията, които ни оставяте, възможните инструменти.
И третата причина, поради която се налага да отидат във фискалния резерв, без да правим бакалски сметки за лихвите, е защото през декември-януари, особено в началото на януари, когато са и плащанията по дълга – лихвените и нелихвените, нашите сметки са, че фискалният резерв ще слезе под, доста под 4,5 милиарда по тези причини, които днес разискваме. И тогава няма да имаме гъвкавостта да излезем нито на вътрешния, нито на външния пазар. Ще слезем под задължителния минимум и ще направим бели и в сектора, и в управлението на дълга, и чисто политически.
По тази причина е актуализацията сега. Предвидено е, ще се излезе на пазарите, но оскъпяването на вътрешния дълг не се дължи на тези фактори, които казахте, а просто им напълнихте портфейлите, особено с емисията от 800 милиона, която се направи в рамките на 24 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цонев.
Господин Местан първо поиска реплика, след това Вие – господин Гечев.
Господин Гечев, заповядайте за реплика.
РУМЕН ГЕЧЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Господин Московски, едно уточнение.
Първо, сметките Ви са напълно грешни и спекулативни. Защо? Един милиард дълг, даже да е на вътрешния пазар, да допуснем, че не е на външния, както е решило министерството, а е на вътрешния. Общият кредитен портфейл е към 60 млрд. лв.
По каква статистика, тук професор по статистика е колегата Имамов, да му обясните как така един милиард към 60 милиарда ще доведе до 1% повишение на лихвата. Това е някаква новост в икономическата теория.
Второ, защо спекулирате? Вие казахте – сега, ако приемем Вашата постановка, че между половин и един процент, добре. Ако приемем това, което казвате Вие, то не е приемливо, тъй като противоречи на елементарните разчети. Излиза, че при Вас тази тежест при два милиарда и три десети дълг, който сте взимали, е била още по-голяма. Значи какво излиза, че според Вас икономическите закони при ГЕРБ са красиви и умни, а при левицата – не са. Странно заключение! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Гечев! (Ръкопляскания от КБ.)
Има ли друга реплика?
Желаещ за трета реплика няма.
Ако желаете дуплика – заповядайте, господин Московски.
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ (ГЕРБ): Уважаеми господин Гечев, повишението с половин пункт вече е факт.
Господин Цонев, аз не го говоря това с идеята да създавам напрежение в системата или някаква интрига. Говоря го от гледна точка на това, че се създава потенциално напрежение и тежест за следващия бюджет, който, така или иначе, идва 2014 г.
Всички сме наясно, че съществуват достатъчно теми, които налагат ангажимента на бюджета за следващата година 2014 г. Налага се най-вероятно да се преструктурират тежки секторни задължения в огромни държавни компании – знаете, че така е в системата на държавните железници, така е в енергийната система на България.
Най-вероятно, понеже слушам изказвания в последните дни и от – ще си позволя, господин Гуцанов, не знам дали е тук, чух, че е направил изказване, че най-вероятно ще се опита да се рестартират ангажиментите спрямо японския заем „Джайка”, който предвиждаше инвестиции в пристанищна инфраструктура, сам по себе си, и аз твърдя, че той е един добър и изгоден заем, но при положение, че съществуват алтернативи, които не изискват ангажименти на бюджета, а именно публично частно партньорство или концесии, от там нататък вече въпросът е наистина дали да се отива в посока вземане на заем и ангажимент на бюджета.
Ако този процес продължи и допълнително се натовари бюджетът за 2014 г., знаете, че излизат 300 милиона, които задължително влизат като плащания заради повишението на пенсиите. Съмнявам се, че увеличавайки сега бюджета на две силови министерства, догодина ще успеете да го намалите или редуцирате в тези обеми, в които се увеличава сега.
Аз Ви дадох пример, че 8,3 милиона са само едно начално плащане до GSM-R. Предстоят до 30 милиона, ако не се редуцира сумата догодина да бъдат плащани, така че всичко това го казвам, за да се има предвид в предстоящото много тежко натоварване на Бюджет 2014 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Московски.
Има думата господин Местан за изказване.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители! Не знам дали съзнаваме, но ако направим експеримент и предоставим стенографския протокол от днешното заседание по този най-важен параграф от Проекта за Закон за актуализация на държавния бюджет на Република България на виден политолог – международен, и му се постави задача да определи политическата принадлежност на ораторите към лявото, центъра или дясното, като разбира се няма да има предварителна информация за политическата битност на тези оратори, той тотално ще се обърка. Със сигурност обаче ще причисли към крайно лявото почти всички оратори, с едно или две изключения, от бившата управляваща партия ГЕРБ. Убеден съм в това. Забелязваме едно късно, закъсняло олевяване на българската десница, парламентарно представена в лицето на ГЕРБ.
Тези дебати поставят въпроса за границите между ляво, център и дясно и може би трябва да се съгласим, че ако това заличаване е в името на публичния интерес, няма по-хубаво от това заличаване, но когато заличаването на тези граници проявява безпринципността в политиката, защитата на диаметрално противоположни тези в зависимост от това дали една партия е управляваща или опозиция, тогава вече се изправяме пред една тъжна картина на политическата неопределеност.
Уважаеми колеги от българската десница, струва ми се, че днес и на първо четене на закона, Вие проявихте едно не просто олевяване, а дадохте повод да се говори за левичарството като късната болест на българската десница.
След като в продължение на четири години се държахте абсолютно ляво спрямо нуждите на българския бизнес, който в условия на криза се нуждаеше от откровено дясна политика, на подпомагане на бизнеса, и същевременно четири години се държахте тотално дясно спрямо социалните нужди на българските граждани, което беше в основата на благосклонното отношение на синдикатите към министър Тотю Младенов, те го поддържаха – поддържаха усилията, които той имаше в кабинета, но същевременно искаха оставката на министър Симеон Дянков, на вицепремиера, защото надделяваше неговата политика, не тази на социалния министър, и сега, след четири години замразяване на доходи и на пенсии, днес да защитавате теза за 150 милиона допълнителни харчове за социалните нужди на българските граждани, кого мислите, че ще убедите? Кого мислите, че ще убеди една дясна партия, която, повтарям отново, четири години се държеше ляво спрямо бизнеса и дясно спрямо социалните нужди на българските граждани, че изведнъж е станала социално чувствителна партия?! Няма да се получи, няма да мине и номерът!
Нямах намерение да се изказвам, но взех думата, за да отправя предварително един призив и към държавния глава. Ако наистина възнамерява да наложи вето върху закона, нека вникне в дебатите по същество и още веднъж да премисли това свое намерение, защото никак не е случаен фактът, че по отношение единствено на Закона за държавния бюджет дори законодателният орган е лишен от право на инициатива. Четиридесет и девет души народни представители можем да се обърнем към Конституционния съд, осемдесет могат да поискат оставката на председателя на Парламента, но дори двеста и четиридесет народни представители вкупом нямат право да внасят Закон за държавния бюджет, нито проект за неговата актуализация. Това е изключителна територия на изпълнителната власт (шум и реплики от ГЕРБ) и никога не е било друг орган на държавната власт да се намесва в тази изключителна територия на компетенции на изпълнителната власт, защото бюджетът представя в концентриран вид цялата политика на един кабинет. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Аз завършвам с това – че в тази зала няма нито една политическа сила, която да не е минала през мелачката на управлението. Това се отнася и за опозицията днес – в лицето на ГЕРБ и на „Атака”. И тези две партии бяха в управление на страната...
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Времето! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ЛЮТВИ МЕСТАН: ... поне за период от две години – 2009-2011 г., така че урокът за всички нас е, че трябва да държим сметка за това, което говорим, докато управляваме, защото ще ни се наложи да защитаваме същите позиции, когато избирателят ни отреди ролята на опозиция. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Местан.
Уважаеми колеги, имате възможност за реплика.
Заповядайте, госпожо Ташева.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Госпожо председател, господа министри, дами и господа народни представители! На нас ни е известно самолюбуването, в което председателят на Парламентарната група на Движението за права и свободи изпада винаги, когато види камера или микрофон. Той така се увлича, че забравя да се слуша.
Господин Местан, „Атака” никога не е била в управлението, (смях и реплики от ГЕРБ), и Вие много добре знаете това. (Шум и реплики.)
О, спокойно! Така, така!
Обстоятелството, че Вие не правите разлика между парламентарна подкрепа и участие в изпълнителната власт, си остава за Ваша сметка. Ще Ви се смее цял свят. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Ние сме дали – момент, момент, подкрепа на партията ГЕРБ от...
Август месец ли се заклехте?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Юли.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Да, мисля, че юли, август 2009 г., до декември 2010 г. и януари 2011 г. – това е периодът на нашата подкрепа. След това вече Ви искахме оставките, например на Вашия вътрешен министър, и Вие много добре го знаете, така че престанете да търсите на чия глава да прехвърлите бремето от Вашата корупция. Ние оттеглихме нашата подкрепа, защото видяхме, че това не е политическа партия (шум и реплики от ГЕРБ), тя няма никаква идеология, а е по-скоро един конгломерат от лобистки групи, каквито си оставате и до ден-днешен. (Шум и реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от КБ, ДПС и „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, госпожо Ташева.
Има ли други желаещи за реплики?
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Момент, господин Михов, да изчерпим процедурата реплика-дуплика, освен ако не желаете реплика. Желаете ли реплика...
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Беше реплика, как да желая реплика?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: ... на господин Местан, тъй като госпожа Ташева направи реплика на господин Местан?
Заповядайте, господин Местан, за дуплика.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо Ташева, ако трябва да бъда искрен, съм изразявал респекта от начина, по който Вие построявате Вашите изказвания, включително и пред колеги от Парламентарната група на ДПС. Връщам Ви комплимента.
Ще трябва обаче да се съгласите, че бях пределно коректен да кажа, че точно в периода 2009-2011 г. Вие бяхте част от управляващото мнозинство. Ако за краткото време на изказването си не съм прецизирал, че става въпрос за участието Ви в управляващото парламентарно мнозинство, а не пряко в изпълнителната власт, то дупликата ми позволява да внеса тази корекция. Визирам участието на „Атака” не с министри в кабинета на господин Бойко Борисов, а период от близо две години, в който „Атака” беше част от парламентарното управляващо мнозинство – партия, подкрепяща кабинета Борисов (реплики от ГЕРБ), партия, която спаси в три вота на недоверие кабинета Борисов, след като „Ред, законност и справедливост” и Синята коалиция вече бяха оттеглили подкрепата си. Тоест на три вота на недоверие, госпожо Ташева, кабинетът Борисов нямаше да оцелее, ако не беше подкрепата на Политическа партия „Атака”. За мен това е участие в управляващото парламентарно мнозинство, без да визирам и никога не съм казвал, че сте участвали с министри или заместник-министри.
Завършвам с още едно доказателство за това, че бяхте едно управляващо мнозинство. Повтарям, това са бурните аплаузи, с които бяха посрещани речите на Вашия лидер господин Волен Сидеров от всички народни представители от ГЕРБ и от целия кабинет. Повтарям, от целия кабинет без изключение и от всички народни представители – не ръкопляскания, а бурни, нестихващи ръкопляскания. Това не се прави за изказвания на опозицията, а на управляващото мнозинство. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Местан.
Има ли заявки за изказвания?
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Цветанов, Вашето име не беше споменато от госпожа Ташева (шум и реплики от ГЕРБ), а текстът на чл. 56, ал. 1 е, че имате право, ако сте засегнат лично или поименно. Поименно не бяхте засегнат, ако сте се разпознали някъде. (Смях. Ръкопляскания от „Атака”.)
Заповядайте.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председателстващ.
Уважаеми дами и господа народни представители! На колежката от „Атака” искам да й благодаря за това откровение, че не са участвали в откровенията от 2009 до 2013 г., но пък сега е видно, че с подкрепата на „Атака” беше избрано правителството, което днес управлява. (Шум и реплики от ДПС.)
РУШЕН РИЗА (ДПС, от място): Хайде стига!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Това, което мога да кажа на колежката от „Атака” за разграничаването на бившия вътрешен министър, това беше всъщност припознаването, че от 2009 до 2013 г. бях такъв, да, аз съм горд, че не съм получавал подкрепата от „Атака”, защото когато започнаха да се оплакват Ваши депутати от разни офшорни компании, където са преведени пари и разследването, което започна, но зацикли, странно защо, разбира се, че нямаше как да получаваме подкрепата от такава партия. (Реплика от народния представител Деница Гаджева.)
Също така искам да Ви припомня случая, който беше пред джамията в София, която посегнахте на българските мюсюлмани и показахте една демонстрация не на толерантност, а на противопоставяне. Политическа партия ГЕРБ и аз като бивш вътрешен министър, разбира се, трябва да защитавам българските граждани, независимо от тяхната етническа принадлежност, а Вие бяхте тези, които ме назовахте, че дори съм бил министър на Турция. Благодаря Ви. (Силни ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, господин Станилов.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Да видим сега как ще гласувате!
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Как ще гласуваме, това е работа на „Атака”, не е работа на ГЕРБ.
От името на Парламентарната група на „Атака” искам да кажа следното. Вече няколко пъти се случва, когато оттук, от тази трибуна се изричат откровени лъжи. От името на парламентарната група искам да кажа на екзекутора на Парламентарната група на „Атака”, че за нас никога не е било чест да го подкрепяме и не сме го подкрепяли, имали сме критики към него, защото той ни наричаше с най-гнусни думи от тази трибуна. Учеше ни на междуетнически отношения, на толерантност и прочие. Искам да му кажа, че когато аз съм защитавал първия си докторат по междуетнически отношения на Балканите, той е минавал прав под масата. (Смях и ръкопляскания в „Атака”.)
В петък казах защо сме Ви подкрепяли и Вие не разбрахте. Ние Ви подкрепяхме с надеждата, че ще свършите нещо, а Вие не свършихте нищо. Управлявахте по начина, по който се управляваше България от промяната досега и затова сега сме на това положение.
Освен това, понеже господин министърът спомена и инцидента пред джамията – тогава бяхме нападнати от ислямистите, нашето беше мирна демонстрация. Вие може всякак да го приказвате и да го разговаряте, но има документи, има документални кадри, които го показват. Това го правим всяка година, но едва тогава бяхме нападнати, преди това не и то при Вашето управление. И Вие още от чужбина започнахте да ни оценявате, без да сте провели следствие, без да сте разбрали за какво става дума и така нататък.
Така че точно от Ваше име аз лично не се засягам, но за залата искам да кажа да престанете с тези чудовищни спекулации. Могат да Ви кажат и от Парламентарната група на Движението за права и свободи, която е наш антипод... (Възгласи от ГЕРБ.)
Вие думата „антипод” нещо... Значи със семантиката не сте добре, вземете да се образовате малко, какво ми се смеете?
Още Лютви Местан каза, че имаме цивилизационни различия. Ние сме си признали помежду си тези различия и водим принципиални борби. Тук да сте ме чули да нападам някой лично от Парламентарната група на Движението за права и свободи? Няма такова нещо. Мисля, че Вие сте забравили даже да четете. Вземете и прочетете нашата програма и ще видите за какво става дума! (Ръкопляскания от КБ, ДПС и „Атака”.)
Срамно е да нападате по този елементарен начин „Атака”, измислете нещо по-оригинално, по-цивилизовано! Излизате на трибуната и започвате да цвилите. За какво – за нищо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Станилов.
Заповядайте, господин Мерджанов, за процедура. (Народният представител Цветомир Михов иска думата.)
Аз Ви дадох думата, Вие я отстъпихте на господин Цветанов. Няколко пъти Ви попитах.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги народни представители! Видно е, че последните няколко изказвания бяха посветени на общополитически теми и междуетнически отношения. Затова правя процедурно предложение да прекратим дебатите по § 1 и да преминем към гласуване. (Възгласи от ГЕРБ: „А-а-а!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Направено е процедурно предложение за прекратяване на дебатите по § 1...(Народният представител Цветомир Михов иска думата. Шум и реплики от ГЕРБ.)
Постъпило е процедурно предложение за прекратяване на дебатите. Парламентарният правилник допуска прекратяването на дебатите по процедура по второ гласуване. Това е невъзможно само когато става дума за обсъждане на законопроект на първо четене, когато времето на парламентарните групи е фиксирано в правилника и всяка група има правото да се възползва в пълен обем от своето време. На този дебат до момента са посветени 3 часа и половина.
Заповядайте, господин Михов, за обратно процедурно предложение. (Ръкопляскания и викове „Е-е-е” от ГЕРБ.)
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Госпожо председателстваща, всички разбираме Вашите пристрастия, но при положение, че има заявени и изказвания, и процедури, нямате право да подлагате такава процедура на гласуване! (Шум от КБ и ДПС.) Имаше заявени изказвания от колеги, аз също имах заявена процедура. Нямате право да ги лишавате от законното им право да направят дебат и изказвания по толкова важна тема!
Поради тази причина правя обратно процедурно предложение, а моето процедурно предложение беше съгласно чл. 60, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от името на Парламентарната група на ГЕРБ за 30 минути почивка.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): След гласуването.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Няма гласуване! Длъжни сте да я дадете! Не се гласува!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има направено процедурно предложение от народен представител Атанас Мерджанов. Дадох Ви думата за обратно процедурно предложение. Заявки за изказвания не бяха направени. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Въпреки многобройните ми подканяния. Поставям на гласуване предложението на народния представител Атанас Мерджанов за прекратяване на дебатите.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Защо бягате от дебати?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: След това ще дам исканата от Вас почивка.
Моля, гласувайте.
Гласували 200 народни представители: за 106, против 93, въздържал се 1.
Процедурното предложение на народния представител Атанас Мерджанов е прието.
Заповядайте за предложение за прегласуване, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, защо се страхувате от дебата? Уважаеми колеги, Вас Ви е страх! Страх Ви е както да чуете хората, които са на улицата... (Възгласи: „У-у-у” и освирквания от КБ.)
Уважаеми колеги, все пак се приема бюджет! Докога ще продължавате да бъдете непрозрачни във Вашите действия? Заблуждавате българските граждани. Направихте нарочна Комисия за гражданското общество, а се страхувате от дебата, страхувате се да чуете гласа на хората. Не пианото, Вие не можете да чуете гласа на хората, а не звука на пианото. Докога, госпожо председател, ще се страхувате от въпросите на българските граждани? Защо искате прекратяване на дебата? Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля за тишина!
Господин Лазаров, Вие на практика не направихте искане за прегласуване. (Шум и реплики.) Но по подразбиране предполагам, че това искахте да кажете.
По отношение на Вашето желание да дебатирате, очевидно е от искането на господин Михов за почивката. Тоест, Вие искате да разтакавате, не искате да дебатирате.
Колеги, прегласуваме предложението на господин Мерджанов.
Гласували 201 народни представители: за 107, против 93, въздържал се 1.
Предложението на народния представител Атанас Мерджанов е прието.
Господин Михов при условията на чл. 60, ал. 2 поиска прекъсване от името на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, което съм длъжна да дам в рамките между 15 и 30 минути. Давам почивка от 15 минути.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господа народни представители, моля да заемете местата си. Моля председателят на Бюджетната комисия, който докладва, да го поканите в залата. (Шум и реплики.)
Кой иска процедура?
Господин Дончев – заповядайте, за процедура.
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Преди повече от час зададох съвсем конкретен и според мен не чак толкова сложен въпрос на финансовия министър. Преди гласуването на § 1 искам да го призова, ако гледа отнякъде телевизия, да дойде в залата и да ми отговори. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаеми господин Дончев.
Това не беше процедура.
Преминаваме към гласуване на § 1. (Шум и реплики.)
Постъпило е предложение от народните представители Ваня Добрева и Милко Багдасаров, неподкрепено от комисията.
Моля Ви, режим на гласуване.
Гласували 144 народни представители: за 14, против 33, въздържали се 97.
Предложението не е прието.
Има предложение от народните представители Менда Стоянова, Владислав Горанов, Димитър Главчев и Диана Йорданова, неподкрепено от комисията.
Моля Ви, режим на гласуване.
Гласували 176 народни представители: за 77, против 90, въздържали се 9.
Предложението не е прието. (Силен шум и реплики.)
Кой желае процедура?
Заповядайте, господин Михов.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Имам процедура за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Подлагам на прегласуване предложението на госпожа Менда Стоянова, Владислав Горанов, Димитър Главчев и Диана Йорданова, неподкрепено от комисията.
Гласували 191 народни представители: за 83, против 97, въздържали се 11.
Предложението не е прието. (Силен шум и реплики.)
Моля Ви, покажете по групи. Благодаря.
Направено е предложение от народните представители Светлана Ангелова, Тотю Младенов, Гинче Караминова, Ирена Узунова, Антоний Йорданов, Владимир Митрушев, Десислава Атанасова, Даниела Дариткова-Проданова, Дарин Димитров и Румен Иванов, което също не е подкрепено от комисията.
Моля Ви, режим на гласуване.
Гласували 188 народни представители: за 82, против 96, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
Госпожо Ангелова, желаете процедура?
Заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Господин председател, уважаеми колеги отляво, отдясно и в центъра. Моля Ви, проявете по-голяма мъдрост и по-голяма чувствителност към социалните проблеми на българските граждани. (Силен шум и реплики. Възгласи: „Е-е-е!” отляво. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: В противен случай ги обричате на бедност с това, че не гласувате нашето предложение. Благодаря. (Силен шум и реплики отляво.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Какво е Вашето процедурно предложение?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Процедурното ми предложение е за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Прегласуване на предложението, неприето от комисията.
Гласували 196 народни представители: за 86, против 101, въздържали се 9.
Предложението не е прието. (Силен шум и реплики.)
Моля Ви, покажете по групи. (Реплики.)
Има спор в ръководството дали господин Михов е направил редакционно предложение. (Шум и реплики. Реплика от народния представител Цветомир Михов.)
Моля да го повторите пред залата, за да знаем. (Реплика от народния представител Йордан Цонев.)
Моля Ви, господин Цонев, моля Ви. (Силен шум и реплики.)
Господин Михов, имате думата да кажете Вашето предложение, за да го подложа на гласуване.
Заповядайте. (Силен шум и реплики. Реплики между народните представители Цветомир Михов и Йордан Цонев.)
Господин Цонев, моля Ви. (Реплики.)
Заповядайте, господин Михов.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Господин председател, аз съжалявам, че Вие не бяхте в залата, когато направих своето редакционно предложение – дадох го писмено. Ако дамата до Вас не Ви го е предала, не знам дали си говорите, много Ви моля да Ви го предаде. Има го писмено при Вас и много моля да бъде подложено на гласуване, тъй като то сто процента отговаря на Правилника за организацията и дейността на Четиридесет и второто Народно събрание. На сто процента е редакционно и по никакъв смисъл не променя философията на закона, внесен на първо четене. Променят се единствено и само цифри, правили сме го многократно.
Обърнете се към практиката на Народното събрание назад, за да видите, че това е възможно. Гласували сме с Вас четири бюджета, когато Вие сте били в опозиция – по същия начин сте правили редакционни поправки в зала. Не нарушавайте парламентарната практика! (Силен шум и реплики. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Михов.
Направили сте това предложение, намери се (смях, оживление) и ще го подложа на гласуване.
Режим на гласуване за редакционното предложение на господин Михов.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: То не е редакционно... (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Прекратете гласуването и посочете резултат. (Силен шум и реплики.)
Гласували 198 народни представители: за 86, против 110, въздържали се 2.
Предложението на господин Михов не е прието.
Моля, по групи. Благодаря Ви.
Господин Местан, имате думата за процедура. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Вие, за прегласуване ли искате? (Реплика от народния представител Цветомир Михов.) Понеже преди Вас поиска... (Реплики.)
Господин Михов има думата за процедура за прегласуване.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри! Правя процедура за прегласуване с ясния мотив, че това, което предложих, не беше по никакъв начин нито тип заяждане, нито популистко решение.
За тези, които не са били народни представители през последните четири години в Четиридесет и първото Народно събрание, ще обясня отново най-накратко. Всяка година Народното събрание не спестяваше около 10 милиона – всяка година! – които по смисъла на закона се връщаха обратно в бюджета.
Тъй като, казах и тогава, познавам Вашия манталитет на работа, това го направихте и през 2008 г., когато в края на годината, на 23 декември, от излишъка си дадохте тринадесета и не знам каква заплата, бъдете така добри, да бъдем солидарни с хората, които ги очаква тежка, да не правя паралел, Виденова зима (шум и реплики отляво), да се лишим от голяма част от придобивките, които имат народните представители, и тези 10 милиона, които, така или иначе, ще бъдат спестени, да ги дадем на хората. А не да даваме възможност на управляващото мнозинство в последния момент да ги разпределя по начин, по който виждаме как ще бъдат разпределени в Министерския съвет. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Михов.
Режим на прегласуване.
Гласували 196 народни представители: за 87, против 107, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Господин Местан, отказвате се от процедура.
И така, § 1 е приет. (Шум и реплики.) Отхвърлено е предложението.
Преминаваме към § 1 по предложението на комисията.
Режим на гласуване. (Шум и реплики. Реплика на докладчика Йордан Цонев: „Параграф 1 – в предложение на комисията. Той го каза току-що. Вие не слушате!”)
Гласували 198 народни представители: за 110, против 88, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Господин Лазаров, заповядайте.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, моля да подложите на прегласуване. (Ръкопляскания, шум и реплики, оживление в КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата!
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: На мен не ми стана ясно какво гласуваме. Вие обявихте, че § 1 е приет. Веднага след това подложихте на гласуване, но какво, собствено казано, на мен не ми стана ясно?
Това, между другото, е типично потвърждение за непрозрачността и начина, по който Вие прокарвате цялата си законодателна политика от първия ден на Народното събрание. Обявихте, че § 1 е приет. Какво гласувахме? Извинявайте, аз не разбрах!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Лазаров. Вашето предложение е основателно.
Моля режим на прегласуване на § 1 в редакцията на Комисията по бюджет и финанси.
Гласували 202 народни представители: за 107, против 89, въздържали се 6.
Параграф 1 в редакцията на комисията е приет.
Госпожо Атанасова, какво искате Вие – процедура? Процедура. В смисъл, че няма отрицателни вотове. Преди Вас е господин Мерджанов.
Заповядайте за процедура, господин Мерджанов.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви.
Господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители! Вземам думата, за да направя две процедурни предложения.
Всички знаете, че от утре, 1 август 2013 г., започва отпуската на народните представители по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Ето защо, предлагам да прекратим разискванията по точка 2, да преминем по точка 3 и след нейното приемане да преминем отново на точка 2 за окончателното приемане на второ четене на актуализацията на бюджета за 2013 г.
Второто ми процедурно предложение е удължаване на работното време на Народното събрание до приемането на точка 2 и точка 3 от седмичната програма. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Мерджанов.
Тоест, има две процедурни предложения. Едното е за отлагане на разискванията.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): По начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Заповядайте, госпожо председател.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Много внимателно следих какво бе направеното процедурно предложение. Тук, от трибуната, бе заявено, че се иска прекратяване на разискванията по точка 2. Вие, господин Миков, сте длъжен да подложите това предложение на гласуване и Ви моля да спазвате правилника коректно. (Реплики от КБ и ГЕРБ.) Има стенограма!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Мерджанов, бихте ли взели отношение за уточнение какво желаете? Аз разбрах, че иска отлагане.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Заяви, че иска прекъсване, то не е отлагане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Аз разбрах, че иска отлагане.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Господин председател, права е госпожа Цачева, може би трябва да изясним. Процедурното предложение, което направих, е за прекъсване на дебатите.
Второто ми процедурно предложение е да прекратим разискванията до 16,00 ч. в днешния ден. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Прекъсване на дебатите по точка 2, преминаване към точка 3 от седмичната програма и удължаване на работното време до 16,00 ч. в днешния ден. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Той каза до приемане на точка 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Местан, желаете ли думата?
Имате думата, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, струва ми се, че правилникът ще е безсилен да ни даде основание и затова ще се възползвам от правото си да направя реплика по начина на водене. (Реплики от ГЕРБ.)
В този смисъл, господин председател, моля да изискате процедурните предложения да се правят поотделно, да се гласуват поотделно и всичко ще си дойде на място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Абсолютно сте прав.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Ясна е волята – днес ще се работи до приемането на точка 2 и точка 3 (шум и реплики от ГЕРБ) и аз бих предложил удължаване на пленарното заседание до приключване на точка 2 и точка 3. Благодаря. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Местан.
Това беше едно коректно предложение. Приемам включително забележката и ще моля народните представители да правят по едно процедурно предложение.
Госпожо Атанасова, заповядайте.
Господин Лазаров, държите ли още...?
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): След като чуя госпожа Атанасова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре.
Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря ви, господин Миков.
Уважаеми дами и господа народни представители, господин председател, господа министри! Пореден ден на потъпкване на парламентарните правила.
Само преди няколко дни от тази трибуна бяха поискани шест процедури по начина на водене, включително от заместник председателите на Народното събрание, с едно единствено искане – председателят да си влезе в ролята, да дава думата на народните представители, както е записано в текстовете на правилника.
Господин Миков, такова безобразие при воденето на пленарното заседание на Народното събрание никога не е било допускано. Вие не само че неглижирате народните представители от дясната половина на залата, но допуснахте за втори път от тази парламентарна трибуна да бъде взета думата от народен представител, без никой да му я даде. (Ръкопляскания и възгласи „Браво!” от ГЕРБ.) Преди две седмици така допуснахте Делян Пеевски да крещи срещу групата на ГЕРБ, а сега допуснахте господин Цонев да проявява подобно поведение.
Моля Ви, влезте си в ролята! Очевадно Ви е изключително трудно. Очевадно не можете да се ориентирате нито в процедурите, нито в спазването на правилника. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Но Ви умолявам, ако имате необходимост от почивка, вземете си я и да продължим нормалната работа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Атанасова, и за съвета за почивката. Имаме да свършим преди това работа.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Нека поотделно да ги гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Предлагам, съобразявайки се с процедурата по начина на водене, двете направени предложения от господин Мерджанов да бъдат гласувани поотделно.
Първото предложение е за..
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Лазаров, питах Ви за процедура, Вие казахте „госпожа Атанасова”. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Спрете да пречите на заседанието! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Първото предложение на господин Мерджанов е да прекратим разискванията, да прекратим и отложим разискванията по Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Прекратяваме или отлагаме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля, режим на гласуване. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
„Прекратяване” не е предлагано. Имаше прекъсване. И отлагане. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Гласуваме.
Гласували 184 народни представители: за 136, против 43, въздържали се 5.
Господин Михов – за процедура.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Миков, явно Ви е трудно или напрежението Ви е повечко.
Вие казахте „прекратяване” и „отлагане”. Кое от двете? Или и двете?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Прекъсване. Имаше предложение за прекъсване.
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Няма, имах предвид записана стенограма, която е гласувана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Каквото в правилника няма, господин Михов.
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Има стенограма. Вие казахте: „Прекратяване и отлагане”. Има го в стенограмата. Кое от двете? Или гласувахме нещо трето? Не знам. (Реплики от ГЕРБ.)
„Прекратяване и отлагане”. Проверете в стенограмата! Кое гласувахме? Ако е „прекратяване”, прекратихме дебатите, и толкова. Ако е „отлагане”, за кога отлагаме? Има процедури, има правила.
За всички стана ясно, че искате прекратяване на дебатите по § 1. Всички хора могат да видят как се изказахте по най-важния закон на държавата. Не можаха да видят дебатите докрай. Поне спазвайте процедурите, като не друго.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Михов. Това беше процедура по начина на водене. (Реплики от ГЕРБ.)
Прекъснати и отложени са разискванията.
Поставям на гласуване удължаването на работното време до изчерпване на...
РЕПЛИКИ ОТ КБ И ДПС: До 16,00 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: До 16,00 часа, защото имаше предложение до изчерпване на точка трета. До 16,00 часа, господин Мерджанов.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 194 народни представители: за 116, против 78, въздържали се няма.
Пленарното заседание е удължено до 16,00 часа.
Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, първо, господин Мерджанов направи предложение да се отложат дебатите по точка втора и да бъде гласувана точка трета.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: По § 2.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Вие подложихте преди малко на гласуване да бъдат прекратени дебатите по точка втора и нещо последващо. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Естествено, след като бъдат прекратени дебатите по точка втора, ние няма какво повече да гласуваме по този точка.
Господин Мерджанов направи две предложения, що се касае до продължителността на заседанието. Първото беше до „гласуване на точка втора и трета”, след което...
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ, от място): Аз се коригирах.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Не, не се коригира, след това замъгли нещата и каза „до 16,00 часа”.
Моля Ви се, обявете кое от предложенията на господин Мерджанов, а за мен е недопустимо да прави две такива предложения, гласуваме?!
След това предложението на господин Местан, но Вие не сте подложили неговото предложение на гласуване, беше да се удължи дебатът до приемането на точка втора.
Господин Мерджанов предложи „до гласуването на точка втора и трета”, а след това – „16,00 часа”.
Много Ви моля, господин председателю, за мен дебатът по точка втора, а ерго – приемането на бюджета, е прекратен.
Това всъщност са последователни действия в нашето заседание. Вие поискахте прекратяване на дебата по точка първа, по внесения законопроект, сега искате прекратяване на дебата по целия бюджет. Очевидно продължавате да се страхувате от този дебат. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Лазаров. Стенограмата ще премахне всички смущения кой какво е предложил.
И господин Местан имаше предложение, но разбрах, че той не желае да го подлагам на гласуване. (Реплика от народния представител Лютви Местан.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Защото е прието предложение, което се покрива.
Госпожо Цачева, заповядайте.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, господин Казак! Наистина и господ не може да ни помогне в тази ситуация.
Колеги, знаете ли какво направихте току-що с гласуването си? Отложихте дебатите по второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за следващо пленарно заседание. (Силен шум, възгласи: „Е-е-е”, смях от КБ.)
Не викайте „Е-е-е”. Отворете си правилника и четете. Там е казано, че когато се извършват процедурни съгласувания, „предложение за отлагане на следващо заседание”. Това ли направихте, уважаеми колеги?!
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Не!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А кой ще каже какво току-що гласувахме и приехме? Пак ли стенограмата, господин Миков? (Силен шум и реплики от ГЕРБ и КБ.) Какво ще правим до 16,00 часа днес?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Цачева, ще се запознаете със стенограмата.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Какво ще правим днес до 16,00 часа, след като сме отложили гласуването на бюджета за утре? Това можем най-рано, ако приемем допълнителни решения.
Член 65, ал. 1, т. 2 – „предложение за отлагане на следващо заседание”. Няма парламентарна практика да се прекъсва една точка, след което да си гласуваме нещо друго, в случая – ваканцията, и да се връщаме към онова, което някой си мисли, че днес трябва да приемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева.
Господин Казак, заповядайте.
Само да се ориентираме: има прието предложение за удължаване на работното време и за преминаване към следващата точка от дневния ред.
Господин Казак, заповядайте.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, по начина на водене.
Уважаеми господин председател, явно става за всички в тази зала, че депутатите от Политическа Партия ГЕРБ, които почиваха цял месец, са отвикнали да работят конструктивно. (Шум, смях, възгласи „Е-е-е” от ГЕРБ.) Те се измориха, след четири часа дебат се измориха бързо-бързо, поискаха почивка от половин час, ... (Продължаващ силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля за тишина в залата!
ЧЕТИН КАЗАК: ...и сега, вместо да участват конструктивно в продължението на дебата и приключването на тези две точки, непрекъснато задават въпроси, кой – разбрал, кой какво не разбрал, какво предложение било направено, какво предложение не било направено. (Шум и тропане по банките от ГЕРБ.)
Уважаеми колеги, ако имате проблем с концентрацията си, за съсредоточаването си върху темата на дебата, починете си още малко, върнете се отпочинали и тогава ще продължим. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Казак, за процедурата по начина на водене.

Преминаваме към:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА 2013 Г.
Вносители са Атанас Мерджанов и Камен Костадинов.
Моля да представите проекта.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Дадох думата вече. (Смях в ГЕРБ.)
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Внасяме Проект за решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2013 г.:
„Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Лятната ваканция на Народното събрание за 2013 г. е от 5 август 2013 г. до 31 август 2013 г. включително.”
Правя редакционна поправка, господин председател, която нанасям в момента, е: вместо „7” – „5 август”, тъй като според седмичната програма не са предвидени пленарни заседания за 5 и 6. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Мерджанов.
Всъщност Вие представихте Проект на решение за съкращаване на лятната ваканция (оживление и смях в ГЕРБ), която да започне от 7 август. При представянето направихте и редакционно предложение.
Имате думата за разисквания.
Има ли желаещи да коментират Проекта за решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание?
Господин Михов, заповядайте за изказване.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Господин председател, уважаеми колеги, осъзнавам, че рискувам после да вляза в процедура на лични обяснения, но съвсем кратко за всички Вас и за всички зрители и слушатели бих желал да обясня на какво станахме свидетели днес.
Когато имаше дебат върху най-важния закон в държавата, а именно бюджета, господин Мерджанов стана и направи предложение за прекратяване, отлагане и така нататък на дебатите веднъж на § 1, втори път на точката. И чудейки се защо е всичко това и такова бързане, а то какво било? – Да бъде гласувана ваканцията. Ако толкова много Ви се почива и толкова много сте се изморили или не чувате какво казват хората отвън, е голям проблем. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля за тишина в залата, пречите на оратора.
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Тепърва ще Ви играе лоша шега.
Това, което направихте с процедурни хватки – да отложите дебата по § 1 и сега проектозакона за бюджета, за да гледаме ваканцията, ако не всичко друго, поне не е честно и морално спрямо хората, които са отвън. Излезте тук и кажете: Ние го правим за това, затова и затова, защото ни е наложено и защото ни е казано.
Аз се радвам, че господин министърът на финансите е тук. Ако той има малко чест и мъжко достойнство, да излезе и да каже: Аз също не съм съгласен с бюджета, но така ми го наложиха дали от Боянските сараи, дали от някъде другаде, това е положението. (Ръкопляскания от ГЕРБ, шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви за Вашето изказване, господин Михов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Заповядайте, господин Хафъзов.
ХЮСЕИН ХАФЪЗОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Позволете ми да споделя личните си мотиви, поради които ще гласувам „за” лятна ваканция, както Вие я наричате.
Преди всичко бих искал да Ви кажа, че никога през живота си не съм ваканцувал, никога не съм бил някъде на почивка било то на море, било то на плаж, било то на планина.
Никога! Не смятам да го сторя и сега. (Реплики от ГЕРБ.) Слушайте – не смятам да го сторя и сега.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Светец!
ХЮСЕИН ХАФЪЗОВ: Благодаря Ви. Кандидат светец. (Смях в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви не влизайте в диалог със залата. Има процедури, по които се реализира диалогът.
ХЮСЕИН ХАФЪЗОВ: Не отричам обаче правото на всички колеги да почиват. Това също искам да го подчертая. Искам да споделя какво ще правя аз, за да ме чуят моите избиратели. (Смях в ГЕРБ.) И то е: ще работя, през тази ваканция ще работя и ще продължавам да посещавам населените места, където хората са ми гласували доверие, за да чуя техния глас, защото медиите не отразяват тяхното мнение. Това съм го правил още от третия ден, когато бях избран за народен представител. Още от третия ден! Няма една събота, неделя или понеделник, когато не съм посетил някое от населените места съответно в страната или в чужбина, където хората са гласували за мен. (Силен шум и реплики в ГЕРБ.) Ще продължавам да го правя, без обаче да отричам правото на всеки да оползотвори времето както намери за добре.
Позволете ми все пак да имам възможност през цялата ваканция да разговарям с хората, да продължават да ме подкрепят, така както са го правили досега и да ме призовават да не подавам оставка, да продължавам да работя. Имам нужда от това да чуя и техния глас, а не само Вашия призив за оставка.
Уважаеми колеги, много често по време на предизборната кампания се налагаше да цитирам една мъдра мисъл, която гласи, че тайната на щастието е в свободата, а тайната на свободата е в смелостта. В момента моите избиратели ми припомнят тази сентенция и ми казват: „Не подавай оставка, идвай тук, за да продължаваме да те подкрепяме.” (Шум, оживление в ГЕРБ.) Аз имам нужда да чуя техния глас. Продължавам да го правя през тази ваканция без значение дали Вие, или който и да е било друг ще го прави по същия начин или ще отиде на море.
Поради тази причина моля Ви, подкрепете ме да стигна отново до моите избиратели, да бъда в постоянна колаборация с тях. Ето, и срещу това ли ще се изправите? (Шум и реплики в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, говорете на залата, а не на конкретните желаещи да диалогизират.
ХЮСЕИН ХАФЪЗОВ: Нещо повече, лятната ваканция е много добра възможност наистина да посетим най-вече планинските места, защото през зимата ще ни бъде по-трудно. (Смях в ГЕРБ.) Така че работете, имате възможност, аз Ви давам пример със себе си. Продължавайте да работите през лятната ваканция. (Реплики от ГЕРБ.)
Аз, между другото, сам за себе си обичам планинарството. (Смях в ГЕРБ.) Да, обаче по стечение на обстоятелствата живея в населено място в подножието на една планина. (Смях в ГЕРБ.) Не е задължително да се печем на морето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата.
ХЮСЕИН ХАФЪЗОВ: Не е задължително да изгаряме на морето. Знаете, че това е до голяма степен и вредно. (Смях и ръкопляскания в ГЕРБ.) Така че няма да ходим на море, продължаваме да работим. Аз и Вие продължаваме да работим, само че в избирателните си райони. Нещо против?
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: В Бургас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Казах Ви да не диалогизирате. Моля Ви, обърнете се към микрофона.
ХЮСЕИН ХАФЪЗОВ: Да, от Бургас, но пак казвам – никога не съм ходил на море. Отново Ви казвам – не поради друго, а по религиозни съображения, господин Цветанов. Има изключително нелицеприятни и неприятни гледки на море. Нито аз, нито моето семейство, нито моята дъщеря някога са ходили съответно да се печат на море.
Ще продължаваме да работим. В събота, неделя, понеделник досега, а сега цял месец до края на ваканция ще бъда в Бургаския избирателен район, ще разговарям с хората. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Призовавам Ви да го сторим заедно. Благодаря Ви, подкрепете ме. (Оживление. Бурни ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Хафъзов.
Реплики?
Заповядайте, уважаема госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, колеги! Уважаеми господин Хафъзов, аз съм съгласна с Вас, че Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание никъде не използва понятието „лятна ваканция”, но Ваш заместник-председател – господин Камен Костадинов, така е предложил редакцията на проекта за решение.
Проектът за решение, ще го повторя, въпреки че Вие добре сте го чули и аз съм съгласна с Вас: „Лятната ваканция на Народното събрание за 2013 г. ще бъде от – до”.
В този смисъл Ви моля да направите редакционна поправка, предложение в смисъла, в който Вие се изказахте. И след като от събота, в неделя, понеделник, а сега вече и в сряда, четвъртък и петък сте в избирателния си район, кога ще „ваканцувате”? (Весело оживление.) Значи през цялото време ще работим.
Моля Ви да направите предложение за редакционна промяна в този смисъл. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева.
Извинявайте, госпожо Цачева, но се страхувам, че в чл. 42, и във втората, и в третата, и в четвъртата алинея се говори за „ваканция”, за „ваканциите” и за „парламентарните ваканции”.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Но няма „лятна”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Така че въпросът с ваканциите мисля, че почива в правилника – има „ваканции”.
Моля Ви – следващите реплики. Господин Ненков и господин Радев.
Заповядайте, уважаеми господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! За да остана в добрия тон, първо искам да благодаря на преждеговорившия за неговото изказване – за това, че все пак създаде доста добро, приповдигнато настроение в залата.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Ваканционно.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Ваканционно – да.
Оставям настрана, че колегата е от Бургаски избирателен район – може би и аз, ако бях оттам, нямаше да съм ходил никога на море, тъй като все пак това е моят роден град, но не за това Ви направих реплика.
Исках да Ви кажа, че по принцип в самия правилник право на народния представител е да разпределя своето време. И по правилник заседанията са регламентирани да бъдат именно в сряда, четвъртък и петък, за да може в понеделник и вторник всеки от нас да разпредели така времето си, че да стигне до максимален брой свои избиратели. Смятам, че всеки нормален човек трябва да има време и за почивка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Ненков.
Господин Радев, понеже сте трима от Вашата група и господин Местан поиска думата, на него я давам за реплика. (Шум, реплики и възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.)
Заповядайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, господин председател.
Колеги, успокойте се.
Когато се искат реплики от различни парламентарни групи, госпожо Цачева, председателят трябва да балансира между парламентарните групи. (Реплики от ГЕРБ.)
Да, да, към Вас се обръщам – с оглед на Вашия опит, за да успокоите колегите.
Моята реплика е обаче към господин Хафъзов.
Уважаеми господин Хафъзов, Вие сте теолог, със склонност към езотериката и имам един много колегиален съвет към Вас. Дори когато си служите със скритите внушения и прибягвате до средствата на иронията, препоръката ми към Вас е да съобразите това ниво на комуникация с нивото на реципиента. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Бедни ми приятелю, не бяхте разбран днес и причината не е във Вас! Ние станахме свидетели на кризата на рецепцията, която се прояви като профанизирано отношение към толкова стойностното Ви изказване. (Весело оживление.)
Занапред ще Ви моля, още докато правите изказванията, да обяснявате, че „ваканция” е понятието, а „лятна” е определението към него. Правилникът борави с категорията, с понятието „ваканция”. И когато тази ваканция се случва през лятото, става „лятна ваканция”; когато е през зимата, става „зимна ваканция”. Факт е, че в правилника има понятие „ваканция”. Тези неща е добре да обяснявате по-подробно. В противен случай и занапред ще бъдете обект на профанирана рецепция. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Местан.
Господин Хафъзов, желаете ли думата за дуплика?
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Процедура по начина на водене!
Господин Хафъзов, ако желаете дуплика (реплики от ГЕРБ) – Михов после ще го видя, няма Вие да ми казвате кога да му обърна внимание. (Весело оживление.)
Заповядайте, господин Хафъзов.
ХЮСЕИН ХАФЪЗОВ (ДПС): Искам да подчертая това, което вече казах, уважаеми дами и господа – че аз не съм против който пожелае – да почива, или който желае, съответно да използва лятната ваканция, времето, което ще гласуваме като някакъв интервал без работа, както искате – така. Без да правим словесни еквилибристики, така или иначе можете да използвате това време кой както реши. Аз съм сигурен, че ще има и такива, които ще искат да продължават да се виждат със своите избиратели.
Отново казвам, в моята практика на народен представител от няколко месеца не е имало нито един ден, без да съм провел срещи, и то не канейки, а посещавайки! И искам да продължавам да го правя! Разбира се, че понеделник, събота, неделя – тези дни са достатъчни, но желанието ми да продължа да работя през този месец е огромно! Не ме ограничавайте. Това беше моят призив.
Не мога обаче да си позволя дуплика към председателя на нашата партия не от страхопочитание, а защото съм решил за себе си, че никога не мога да споря с трима човека в тази държава – господин Лютви Местан, Коритаров и д-р Николай Михайлов, психиатъра. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Хафъзов.
Уважаеми господин Михов, заповядайте за процедура.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, тъй като от господин Местан – ще ми позволи да се обърна към него…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Давам Ви думата за процедура, а не да се обръщате към господин Местан.
ЦВЕТОМИР МИХОВ: По начина на водене!
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Не искам диалог!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Само секунда – спрете да изясним работата. Или правите процедура по начина на водене и се обръщате към мен, или се обръщате към господин Местан и Ви отнемам думата. (Весело оживление.)
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Господин председател, по какъв начин избирате от коя парламентарна група и кой точно да отправи реплика, когато има заявени повече от три?
Тъй като бе изказано мнение, че трябвало да има баланс, аз бих попитал Вашия заместник: какъв бе балансът, когато бе предпочетен господин Мерджанов за процедура за отлагане на дебатите? Тогава този баланс не го видяхме, а сега го виждаме.
Моля Ви, не мерете с двоен аршин. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Михов. Това беше процедура по начина на водене.
Други желаещи за изказвания по проекта за решение – за скъсяване?
Заповядайте, уважаеми господин Червеняков.
МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Колеги, аз предлагам малко да свалим напрежението и да гледаме текстовете от нашия правилник.
Имам бележка по начина на водене на заседанието, тъй като в чл. 51, ал. 2 са дадени само пет случая, по които могат да се правят процедурни предложения, а те са: прекратяване на заседанието, отлагане на заседанието, прекратяване на разискванията, отлагане на разискванията, отлагане на гласуването. Всичко останало, което се представя като процедура е извън приетия от нас правилник.
Искам да Ви кажа, че беше направен един опит за грубо внушаване, че сме нарушили правилника с предложението, което беше направено от господин Мерджанов. Именно като процедурно предложение то беше направено по т. 4 на чл. 51, ал. 2 – отлагане на разискванията.
Това, което беше представено на Вашето заседание по чл. 65, ал. 1, т. 2 – предложение за отлагане на следващо заседание, се касае за случаите, в които се гласуват предложенията по даден законопроект. (Реплики от място от народния представител Цецка Цачева.)
Очевидно е, че преди да се правят каквито и да било изказвания, не е лошо да си правим справка и с правилника, който сме приели. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря. Приемам го по начина на водене, че не съм възразил на изказване на народен представител. (Шум и реплики.)
Само така мога да го приема.
Имате думата за реплика – заповядайте. (Шум и реплики.)
С това изказване той се изказа по начина на водене и аз го приемам като процедура, но щом е изказване – направете му реплика.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Господин председател, уважаеми колеги! Когато от това място се препоръчва да четем правилника на Народното събрание, коректно е този, който прави предложението, също да е прочел правилника.
Искам да припомня, че в момента обсъждаме конкретна точка с конкретен проект за решение. И всички, които взимат думата и застават на това място, за да правят изказване, трябва да го правят по предложения проект за решение.
Това, което ни предложи преждеговорившият, действително може да се квалифицира по начина на водене и то не обаче по тази точка в този режим, в който сме, а по едни процедури, които...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Минаха преди време...
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: ... които преминаха и след малко ще се върнем обратно на тях след гласуването на тази точка.
Нека да бъдем наистина по-сериозни и когато правим предложения да се чете правилника, първо ние да сме го прочели!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Извинявайте, понеже отправихте този призив – има ли право сега господин Червеняков на дуплика? Добре, защото вече съвсем... (Оживление.)
Господин Червеняков, желаете ли дуплика? (Силен шум, провиквания.)
Да или не? Не!
Други желаещи за изказвания?
Заповядайте, господин Радев. Вие сте за изказване, а не за процедура по начина на водене.
Заповядайте.
ЕМИЛ РАДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател. Все пак това явно е единственият начин, след като ти се ограничават права на реплики, на процедури и така нататък, ще трябва да се изкажем. Все пак можеше от съображения за икономия на пленарно време да свършим някои неща като реплики.
Уважаеми колеги, разбрах, че преждеговорившият колега е от Бургаски избирателен район. Дано не греша. Аз съм от Варненски избирателен район. Благодаря все пак, че ни пращате на работа по избирателните райони. Наистина през летния сезон е доста приятно да бъдеш на Черноморието – там, където са избирателните ни райони – Бургаски и Варненски. Но все пак нека да напомним, че това, което хората очакват да се свърши, е тук и в тази пленарна зала. (Шум и реплики.)
Като говорим за среща с избирателите все пак да не забравяме, че една голяма част от избирателите в момента стои отвън и слуша много добре нашия дебат. (Силен шум, реплики, провиквания от КБ и ДПС.)
Който иска да се срещне с тях, но като гледам – нямате желание сутрин да се срещате с тях. Това показва и зоната за сигурност около Народното събрание и бързината – в 4,00 ч. явно тръгва белия автобус от Парламента (оживление), така че нека все пак се отнесем сериозно.
Август месец, както и друг път, можеше да бъде един работен месец – месец, през който, както твърдите, че спешно трябва да се приемат доста нормативни актове, нека те да се приемат, защото същинската работа на този Парламент е тук, в тази пленарна зала. Тук се приемат законите. По избирателните си райони чуваме мнението на нашите избиратели, но това, което правим, го правим тук. На практика се финализират нормативните актове точно в тази зала. (Шум и реплики.)
Аз разбирам, че в нашите избирателни райони, във фейсбук тече доста информация и отляво, и от средата, че господин Орешарски ще бъде на Евксиноград, което е в моя избирателен район! Все пак Ви призовавам да бъдем конструктивни и все пак да оправдаем доверието на всички онези хора, които искат нужните промени и нужните нормативни актове да се приемат сега и веднага и да продължим... (Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, тишина в залата!
ЕМИЛ РАДЕВ: Да продължим, макар че ще прекъснем резервациите на някои от Вас в Евксиноград, все пак да продължим да работим през месец август. Благодаря Ви за вниманието. (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Радев.
Реплики?
Заповядайте.
АХМЕД БАШЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз ще кажа нещо, което със сигурност не е много популярно във времето, в което работим, но трябва да не сме популисти в края на краищата.
Със сигурност тук има много юристи, много специалисти, особено в дясната част на залата, които не бива да четат само правилника на Народното събрание, а трябва да четат и Кодекса на труда. (Реплики.)
Ако някой е почивал, ако някой има резервация на Евксиноград, си е негов проблем, но аз идвам от кметската, от местната власт, работил съм до момента седем месеца по 15 часа на ден за разлика от много от Вас и имам нужда от почивка.
Това може да не се хареса на много хора или на някои хора, защото очевидно такова мнение се наложи в българското общество, че народният представител трябва да няма къща, трябва да няма кола, трябва да няма хубави дрехи, трябва да няма почивка, но това не е така. Ние имаме нужда да се възстановим от тежката работа, защото освен че съм работил в общината, аз съм работил и в селското стопанство едновременно, за да може моето семейство да изкарва прехраната си. И имам страшно голяма нужда от почивка в момента. И Ви моля да се съобразите и с Кодекса на труда, и с тези, които имат нужда от почивка. Благодаря Ви. (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Башев.
Други реплики?
Господин Радев, желаете ли думата за дуплика?
Заповядайте.
ЕМИЛ РАДЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Башев, отскоро сте тук. Само да Ви кажа, че ние не се водим по Кодекса на труда, нашите правоотношения с държавата не се уреждат от Кодекса на труда. Имаме правилник – изричен нормативен акт със силата на закон, затова и нямаме нормирано работно време, затова и ползваме дадени екстри, така че като говорим, да не се сравняваме все пак с миньорите и със земеделските производители. Правили сме го и друг път, когато в 2009 г. ГЕРБ получи правото да стъпи в този Парламент и да направи мнозинство, август месец беше един работен месец, така че това не е прецедент за Българския парламент. Когато има добро желание – това става. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
За изказване – госпожа Атанасова, след това госпожа Цачева.
Госпожа Атанасова – за процедура, а госпожа Цачева – за изказване.
Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа, виждаме, че колегите от управляващото мнозинство наистина много се вълнуват от това дали ще имат лятна ваканция. Дори споделиха с нас къде ще я прекарат.
Предполагам, че българските граждани също се интересуват от това кой от народните представители се е уморил, кой желае да се среща с тях, кой желае да работи, кой желае да дебатира по Закона за държавния бюджет и неговата актуализация.
Поради тази причина предлагам отново да включим камерите на Българската национална телевизия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Те не са изключвани, госпожо Атанасова. (Шум и реплики.)
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Изключени са, господин Миков! За да може цялото общество да види колегите от предимно Парламентарната група на Движението за права и свободи колко желае да се отправи към морските дестинации.
Моля да подложите процедурата на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, ще го подложа веднага!... (Шум и реплики.)
Имате обратно процедурно предложение – господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (БСП): Колеги, аз се извинявам, но това, което виждам тук в момента, бих го определил като вакханалия на духа и на емоцията.
Не знам защо си мислите, че някой иска да види това.
Още по-малко пък мога да си представя защо си мислите, че това ще Ви помогне.
Това, което правим в момента в тази зала е абсолютно срутване, окончателно унищожаване на малкото останал рейтинг на Народното събрание. Идиотските подвиквания, които чувам постоянно, не много интелигентните усмивки, слабите подхвърляния, да не говорим за подбора на говорители, който, извинете ме, колеги, бихте могли да направите по-добър – всичкото това не помага на нас, разбира се. А на Вас, ей Богу, никак!
Недейте да сривате последните остатъци от някакво достойнство. Всеки един от нас, мен ме е срам от това, което се случва тук и затова, ако искате го предавайте по която искате телевизия, но това не Ви помага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Те не искат, залата иска.
Какво Ви е предложението? Да не се предава ли? (Смях. Шум и реплики.)
Щом е обратно – добре.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за пряко излъчване на заседанието.
Гласували 168 народни представители: за 89, против 49, въздържали се 30.
Предложението е прието.
Моля да включите камерите на Българската национална телевизия и микрофоните на Българското национално радио.
Има думата за изказване народният представител Цецка Цачева.
Заповядайте, уважаема госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! На нашето внимание е представен проект за решение, с който се предлага предвидената по правилника на Народното събрание ваканция за месец август да бъде съкратена и да бъде реализирана във времето от 5 до 31 август 2013 г. Посочени са и съответни основания от Конституцията и текстове на нашия правилник.
Самото наличие на този проект за решение доказва, че има нещо необичайно в начина, по който работи Народното събрание. Аз очаквах от вносителите да изложат някакъв мотив, освен да ни прочетат проекта, който е раздаден на всички народни представители, защо се налага това предлагано от тях съкращение и защо само в този срок.
Мисля, че за всички нас е ясно, че след като Парламентът работи под обсада, след като не малка част от българските граждани са по площадите и по улиците на големите градове в страната... (Силен шум и реплики от ДПС и КБ.)
Аз мога да изчакам и докато стане „Добро утро”.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС, от място): Ние сме чакали, Вие не сте чакали.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Въпросът е, че предложен в този вид, проектът за решение не може да бъде подкрепен и се обръщам към групите, чиито представители са направили предложението му. Причините са няколко.
Първо, ще се спра на чисто формалните юридически причини защо не бива ние като законодателна институция да подлагаме на гласуване проект за решение, представен ни в този вид, след което ще развия съображения по същество и ще направя конкретни редакционни предложения.
Защо не може да бъде подкрепено решението в този му вид? Защото когато казваме, че ваканцията ще бъде от 5 август, и когато имаме текст в правилника, че редовните пленарни заседания са до 1 август, трябва в същия този проект за решение да бъде визирано и какво ще правим в дните от 1 до 5 август. (Шум и реплики.) Има текстове в нашия правилник, които указват, че извънредни пленарни заседания не могат да се провеждат в дните по аргумент от чл. 44, ал. 2 от Правилника, определени за такива. Тоест в четвъртък и в петък не можем да провеждаме извънредни заседания. Няма и такъв проект, внесен с това решение.
Освен това, когато се предвиждат извънредни заседания, защото явно, че това е имало предвид ръководството, когато ни предлага дневния ред, гласуван тази сутрин, трябва да има и конкретно посочен дневен ред за всяко едно такова заседание. Няма такъв дневен ред.
Припомням Ви, че тази сутрин ние гласувахме Проект на седмична програма за пленарно заседание на 31 юли 2013 г. Питам Ви, колеги, тъй като Вие явно ще подкрепите, имате мнозинство, решението в този вид и ако аз не бях добронамерена към Вас, щях да оставя да го гласувате по този начин и да Ви питам какво правим в утрешния ден, след като нямаше да имате решение за извънредно пленарно заседание? Какво щяхте да направите тогава? (Шум и реплики от КБ.)
Хубаво е да подвиквате от място, но си отворете правилника и четете. (Шум и реплики от КБ.)
Да, има една хипотеза в нашия правилник, която казва (реплика от народния представител Димчо Михалевски), че и в пленарните дни, тоест и в четвъртък, и в петък може да има извънредно пленарно заседание. Но трябва да признаем публично и на глас пред всички граждани, които ни гледат, кога това може да се случи.
Ще се позова на текста от правилника: „Извънредни заседания могат да се проведат (частични ръкопляскания от КБ за прекъсване на изказването) по всяко време...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Моля Ви за тишина в залата!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: ... при наличие на извънредни обстоятелства”. (Реплика от народния представител Димчо Михалевски. Шум и реплики от КБ.)
Нека да го кажем високо и на глас: ние сме в хипотеза на извънредни обстоятелства.
Господин председателсващ, ще се справите ли с господин Михалевски, който непрекъснато ми прави реплики?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Михалевски, не ме принуждавайте да се справям с Вас. (Смях.)
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тъй като обясних защо в този му вид проектът за решение не може да бъде подкрепен, правя конкретни предложения със съответната им обосновка.
На всички е известно, че на 28 юни 2013 г. с № 354-01-34 в Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Съгласно нашия правилник комисиите, на които председателят е разпределил този законопроект, бяха длъжни в триседмичен срок да го включат в дневния си ред и да го обсъдят. Този срок за всички е ясно – 28 юни, повтарям, е изтекъл.
Това, заради което ние в момента сме в извънредна ситуация, са исканията на хората за оставка и за промени в изборното законодателство. Затова предлагам така записаното като проект за решение да стане т. 1, да се махне определението „лятна” и да звучи:
„1. Ваканцията на Народното събрание за 2013 г. е от деня на гласуване на ЗИД на Изборен кодекс с № 354-01-34 до 31 август. (Шум и реплики. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Второ, тъй като тук имаше подвиквания и опониране, че не сме в извънредна ситуация, то щом не сме в извънредна ситуация, извънредни пленарни заседания ще провеждаме в дните, които по принцип не са приети за пленарни заседания, тоест извън четвъртък и петък.
Затова предлагам т. 2:
„2. Да се проведе извънредно пленарно заседание на 5 август 2013 г. от 9,00 ч. с точка в дневния ред: „Първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 354-01-34, от 28 юни 2013 г.”
Тъй като тези мои предложения в т. 1 и 2 са направени на основанията, на които ни се предлага въпросното решение, коректно е да се добави след текста „и чл. 42, ал. ”- „във връзка с чл. 44, ал. 2 и ал. 3, изречение първо”. В противен случай признаваме, че сме в извънредна ситуация от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Дайте да покажем – така и така сме със своите избиратели най-често, отколкото в тази пленарна зала, да се обединим около думите, които младите колеги толкова откровено споделиха с нас - за необходимостта от срещи с избирателите по време на месец август в Бургаския избирателен район, но нека да направим изключение за този август. Нека да започнем за едно, за две извънредни заседания, да гласуваме тези правила, които очакват от нас хората, след което ще има време за всичко, но не може с това решение. С този Проект за решение нищо не казваме. Не можем да го гласуваме във вида, в който го предлагате, тъй като няма мотиви какво ще правим в дните 1, 2, 3 и 4 август, докато стигнем до 5 август, за да излезем във ваканция. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Реплика – господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Цачева, при цялото ми уважение към Вас мисля, че умишлено се опитвате да манипулирате залата, тълкувайки превратно правилника.
Цитирам Ви чл. 42, ал. 2: „Народното събрание е във ваканция от 22 декември до 10 януари, 10 дни по Великденските празници и от 1 до 31 август ежегодно.
Алинея 3. По изключение Народното събрание може да реши дните на ваканциите да бъдат променени.”
Цитирам чл. 44, ал. 1: „Редовните пленарни заседания на Народното събрание се провеждат сряда, четвъртък и петък от 9,00 до 14,00 ч.”
Госпожо Цачева, с целия Ви не малък парламентарен опит, отговорете на въпроса: когато Народното събрание по изключение реши, че ваканцията, която по принцип е от 1 до 31 август, ще бъде от 5 до 31 август, изпълнява ли текста на ал. 3 на чл. 41? Да или не – отговорете ми с дупликата. Аз мисля, че перфектно изпълнява разпоредбата на ал. 3. Народното събрание по изключение решава ваканцията, която по правилник е от 1 до 31 август, сега да бъде от 5 до 31 август.
В останалото време Народното събрание не е във ваканция. Нали така? Значи по правилник чл. 44, ал. 1 – сряда, четвъртък и петък, всяка седмица, когато Парламентът не е във ваканция, са пленарни дни. Така че ако решим сега, че ваканцията започва от 5 август, то това означава, че четвъртък и петък са редовни пленарни дни и няма нужда да гласуваме специално решение за извънредни заседания. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Ако имате нещо, за да оборите тази теза, излезте и го направете, но моля Ви, нека добросъвестно да тълкуваме и цитираме правилника, а не да се опитваме да манипулираме само и само с едничката цел да се харесаме на някои други, които не са в тази зала. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Втора реплика – господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря.
Аз няма да влизам в спор за разпоредбите на правилника.
Уважаема госпожо Цачева, по време на Вашия мандат като председател на Четиридесет и първото Народно събрание, ако не ме лъже паметта, ние имахме решение за промяна на текста, който урежда от кога до кога е ваканцията на Народното събрание. Аз щях да повярвам, че Вие сте не просто искрена в тезата си, а и необорима, ако когато по Ваше предложение сме променили дните за ваканцията, онези извънредни дни, които през онзи месец август на 2009 г. сме работили – периодът от 1 до 10, за всеки ден ли обявявахте извънредно заседание?
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Да.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Не, не беше за всеки ден.
Господин Четин Казак е екзактен в тезата си – по изключение разпоредбата, която урежда ваканцията, за тази година гласи: „Ваканцията е от 5 до 31 август”.
Вярно е, че днес приехме – ето, аз ще се съглася с Вас – програма, която визира само днешния ден. (Реплика от ГЕРБ.)
Не се притеснявайте. Благодаря Ви за подсказването, и без Вас се бяхме сетили вече, но не можехме да обявим дневен ред от 1 до 3 август включително, защото така бихме влезли в нарушение с правилника. Затова обявихме един достатъчно сериозен дневен ред от над 15 точки – 17 точки, защото след като се гласува това решение, ако се отхвърли, приключваме днес, но ако се приеме предложението за промяна ад хок в правилника за 2013 г., в която ваканцията започва от 5-и, тези точки от дневния ред ще се гледат с нарочен акт на Народното събрание, който ще се приеме въз основа на решение за промяна в дните за ваканцията. Ще се обяви дневен ред за четвъртък и петък като за редовни пленарни дни, след които ще се излезем в парламентарна ваканция.
Аз наистина имам молба да не влизаме в излишни спорове. Явно е, че има да се свърши още работа за тези два дни. Ще се въздържа от коментари – дали не ми мирише на това, че „след четири години социален геноцид искаме 150 милиона, когато сме в опозиция”, а ми мирише на „40 дни си почивахме, а сега ще искаме да се работи през месец август”.
Предлагам да спестим тези дебати на българските граждани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Трета реплика? Няма.
Има думата за дуплика госпожа Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, колеги! Уважаеми господин Казак, аз съм изключително облекчена, защото с репликата си господин Местан, признавайки, че това, което сме гласували като програма за тази седмица, е само за днес, отговаря на въпросите, които ми зададохте Вие.
Можеше ли това да бъде избегнато и да не се чудим дали ще са извънредни утрешните заседания или редовни? Можеше! Можеше това да се направи, ако прецизни бяха ръководството и вносителите и се бяха спрели на текстовете от правилника и на парламентарната практика.
Прав е господин Местан, когато се връща към лятото на 2009 година, но направете справка с конкретното решение, направете справка с начина, по който тогава е задаван дневният ред, и тогава, когато изчерпахме точките, предварително обявени по дневния ред, с разпореждане е свикано заседанието на Народното събрание.
Аз пак твърдя, че без редакционни промени в предложения Проект за решение, ние ще имаме некоректно решение, което Вие ще подкрепите, от което ще възникнат много въпросителни след това.
Обръщам се, въпреки че Вие сте ми обърнали гръб, господин Местан, съвсем добронамерено и коректно. Аз можех да замълча и може би щях много повече да се харесам на имагинерни личности, които Вие визирате от трибуната, ако бях замълчала и ако в утрешния ден бях направила разсъжденията си. Но в подкрепа на моите убеждения за парламентаризма, че тук дебатът, от тази трибуна, в пленарната зала – коректно Ви обяснявам, пак повтарям, можех да замълча, но оттам нататък гласувайте, каквото прецените за добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Следващо изказване –госпожа Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, наистина е обидно за Народното събрание, когато бивш председател на Събранието прави абсолютно произволни тълкувания по парламентарния правилник.
Господин Казак беше достатъчно коректен в репликата си, за да Ви обърне внимание на простото, логично тълкуване на текстовете на чл. 42 и чл. 44 от парламентарния правилник, според които времето извън парламентарните ваканции е редовно пленарно време, в което редовните пленарни заседания се провеждат в сряда, четвъртък и петък в определеното от правилника време. Това означава, че след като ваканцията ще започне от 5-и, утре и вдругиден – четвъртък и петък, ще има редовни пленарни заседания. По този въпрос парламентарният правилник няма никакво колебание. Няма никакво колебание и коректният прочит на тези текстове.
Естествено, че е логично за следващите два дни да има парламентарна програма и това е, госпожо Цачева, което ще бъде направено отново в рамките на парламентарната процедура. Предлагам Ви да прочетете чл. 49, ал. 3, в която се казва как се прави парламентарната програма. Тоест днес до 18,00 ч. Проектът за парламентарна програма за редовните пленарни дни – четвъртък и петък – утре и вдругиден, ще бъде внесен.
Вие също така ще имате възможност, ако имате някакви предложения по седмичната програма, вместо да правите интерпретации от парламентарната трибуна ад хок, да направите това според парламентарния правилник, като ги внесете писмено като народен представител и като парламентарна група според разпоредбите на правилника.
За Ваше улеснение, ако нямате търпение да изчакате до 18,00 ч., когато ще бъде внесен Проектът на седмичната програма, ще Ви кажа, че най-вероятно той ще повтори точките в дневния ред, които са включени за днешното пленарно заседание. Направихме го така, за да бъдат ориентирани народните представители, в случай че има промяна в парламентарната ваканция, за това какво ще се разглежда утре и вдругиден – абсолютно коректна постъпка от страна на парламентарното ръководство.
Разбира се, предвид протакането на дебатите и опитите Ви всячески да губите парламентарно време може би няма да стигне времето за всички включени точки, така че е възможно да бъде направена корекция и в седмичната програма да останат само най-важните точки от дневния ред.
Що се касае до идеята Ви да поставите на обсъждане в пленарната зала внесения от Вас Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс, освен чисто формално наличието на парламентарни срокове – кога и как това може да се случи, искам да Ви дам съвет като юрист на друг юрист. Не внасяйте този законопроект! Той е написан толкова нескопосно и толкова непрофесионално, и толкова против всякаква правна логика, че ако не дай Боже бъде приет такъв законопроект, това означава, казвам го най-отговорно от тази парламентарна трибуна, да бъде блокирано провеждането на избори в Република България.
Този проект е пълен с правни и логически грешки. Няма да ги изреждам, не му е тук времето и мястото. Там се предлага да се гласува и за мажоритарно, и за пропорционално издигнати кандидати. Едните не се броят, преференциите не се отчитат, на едно място се предлагат отделни бюлетини, с които се гласува (шум, реплики и възгласи от ГЕРБ), после се броят гласовете от интегрални бюлетини. Съветвам Ви, защото съм убедена, че Вие като юрист не можете да напишете такива текстове. Имам огромното подозрение обаче, че нито Вие, нито някой от подписалите се под този проект изобщо ги е чел. Така че прочетете какво сте внесли и ако смятате, че този документ е годен да бъде обсъждан в пленарната зала, само тогава го внасяйте. Иначе, Ви казвам, рискувате да бъде отхвърлен, защото ще застраши изобщо провеждането на избори в България.
Писането на норми, особено на норми на Изборния кодекс, е занятие, което изисква наистина професионална компетентност и правни умения на тези, които изготвят текстовете. Не знам кой Ви го е писал, но той е негоден нито за приемане, още по-малко за прилагане.
Ако се интересувате от това какво се случва в Изборния кодекс, също така използвам парламентарната трибуна, за да Ви уведомя за графика, по който работи Временната парламентарна комисия за изработване на нов Изборен кодекс. Утре, ако искате, може да се включите в последните публични обсъждания на важните теми от кодекса.
Месец август парламентарната комисия в състав работни групи ще посвети на писането на всички варианти на Изборния кодекс, така че до края на парламентарната ваканция да сме готови с написаните текстове в техните многообразни варианти. След това, ако искате, през септември можете да се включите в дебатите в Комисията по Изборния кодекс.
За да се върнем към темата, Ви повтарям още веднъж: утре и вдругиден има редовни пленарни заседания. Програмата за утре и вдругиден ще бъде внесена според парламентарния правилник – до 18,00 ч. и Вие ще имате възможност да правите допълнителни предложения според парламентарните процедури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Манолова.
Дискусията по тази тема очертава високия шанс и за извънредни заседания.
Госпожо Цачева, заповядайте за реплика.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, колеги! Госпожо Манолова, много се объркахте! Толкова много се объркахте!
Днес имаме приета седмична програма. Кого заблуждавате, че след малко, до 18,00 ч. ще правите предложения за четвъртък и петък, като тук сред точките 7, след точка 8 стои болдвано с тъмен шрифт „евентуално точка втора за четвъртък”. Това нещо го направихме сутринта в 9,00 ч., много преди да се постави на разискване Проектът на решение за удължаване на времето. Защо не сте си свършили работата като представляващ ръководството на Народното събрание, госпожо Манолова? Такъв компетентен юрист – само Вие давате оценки на законопроектите – защо не написахте една грамотна програма и едно грамотно решение? (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ.) След това да давате акъл как се пишат правни норми и каква високоотговорна дейност е това.
Да, но не сте Вие критикът! Не сте Вие последната инстанция, която ще дава оценка на 96 народни представители, зад които стоят повече от 1 милион български граждани, които са направили това предложение. Хайде да видим Вашия проект. Вие знаете много добре колко по-лесно е да се критикува. Така ли е? Много по-лесно е, след като имаш готовия текст, да намериш пробойните и недобрите редакции в него.
Ще дойде и Вашето време – тук, на това място, от тази трибуна. Обещавам Ви! Текст по текст, госпожо Манолова, със съответните квалификации, цитирайки Вашите квалификации от стенограмите на Народното събрание. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева.
Други желаещи за реплики към госпожа Манолова?
Уважаеми господин Радев, заповядайте.
ЕМИЛ РАДЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Манолова, в момента, когато обсъждаме един негоден акт, който сте предложили на Народното събрание за гласуване, моля, знам, че тактиката „най-добрата защита е нападението” е печеливша, но все пак не бъдете Вие критикът какви проекти за нормативни актове се вкарват в Народното събрание.
Мястото за решаване дали един нормативен акт е добър или лош, дали става или не става и така нататък е именно с гласуване в тази пленарна зала, единствено и само! И никой от нас няма право да се произнася преди да бъде обсъден един проект, преди да си каже цялото Народно събрание мнението по него, а не да се дават оценки кое става и кое не става. Конституцията дава едно изключение и това е ако се произнесе Конституционният съд, ако е надлежно сезиран. Така или иначе аз също съм любопитен какъв перфектен нормативен акт Вие и Йоло Денев ще ни предложите за гласуване (смях и ръкопляскания в ГЕРБ.)
Очаквам с интерес да го видя в тази зала. Моят призив е наистина нека изборното законодателство влезе максимално бързо, за да можем максимално рано да сме подготвени за едни следващи избори, да не го правим както винаги. Вие обичате този стил в 99-ата минута да се приемат такива важни за всички граждани нормативни промени, но все пак моля, отстранете недостатъците по т. 3 от днешния дневен ред и недейте да давате критики на един проект за нормативен акт, който даже смятам, че не сте прочела внимателно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Радев.
Госпожа Атанасова има думата за трета реплика, ако няма реплика от друга група.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаема госпожо Манолова, наистина беше по-редно да се признае от тази трибуна, че е допусната грешка в решението, което е предложено, решението, което това управляващо мнозинство ще вземе може би след малко. От миналата седмица единственият мотив да се правят какви ли не промени в дневния ред на Народното събрание, е един-единствен: да излезете в отпуска. Всички български граждани вече го разбраха.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Вие досега бяхте в отпуск.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Два месеца Ви нямаше!
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Не е коректно когато се предлага един негоден нормативен акт, толкова пламенно да го защитавате. Даже е обидно за Вас като юрист. Така както ръководството на събранието днес показа невъзможност за справяне с реда в пленарната зала, невъзможност, която се показва вече седмици наред, поне защитете достойнството на временната Комисия по изработването на изборните правила. Не коментирате един внесен законопроект, който дори в комисиите не е разглеждан, и то съвсем умишлено, за да не се даде възможност на хората, които вече почти петдесет дни протестират, да Ви изметат от властта. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Атанасова, понеже обсъждаме индивидуален акт, всички говорят за нормативни актове, не знам вече…
Заповядайте, госпожо Манолова, за дуплика.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По реда на репликите.
Госпожо Цачева, правната грамотност е задължителна не само към авторите на един индивидуален акт, какъвто е седмичната програма и решението за ваканцията на Народното събрание, но има и изисквания за правната грамотност на четящите този акт и на изказващите се по него. Съвсем коректно, както вече обясних, програмата, която приехме тази сутрин, е наименована седмична програма, защото визира само днешното пленарно заседание, защото без произнасяне на Народното събрание за скъсяване на парламентарната ваканция, тази пленарна седмица щеше да бъде само от един ден – от днешния ден. Както сама прочетохте, но изключихте от общия си коментар, за точките, които се отнасят евентуално за четвъртък, е написано „евентуално“. „Евентуално“ означава под условие. Условието е ясно за всеки, който слуша този дебат: ако бъде скъсена парламентарната ваканция и утре и вдруги ден има редовни пленарни заседания, тогава условието ще бъде изпълнено. Няма как да бъдат отбелязани под условие тези точки.
Както вече казах, днес до 18,00 ч. според разпоредбата на чл. 44 от Правилника ще бъде внесена парламентарната програма за редовните пленарни заседания в четвъртък и петък. Ще имате възможност да направите свои предложения, ако желаете.
Ще пропусна подхвърлянията за работата на временната парламентарна Комисия за изработване на Изборен кодекс, защото продуктът, който ще представи тази комисия, тепърва ще се види. Но ние видяхме Вашия продукт…
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Кои сте Вие?
МАЯ МАНОЛОВА: … Кодекса Фидосова, в който активно участвахте всички Вие, го видяха всички български граждани, видяхме го как работи и мнението на всички е, че трябва да бъде основно променен. Тоест, Вие вече се провалихте и това е доказано, а какво ще направим ние, предстои да видим. Аз не бягам от дебати, ще спорим от парламентарната трибуна.
Що се отнася до парламентарната почивка, на Ваше място щях да имам някакъв срам и някакво неудобство, ако бях мързелувала един месец, както Вие го направихте…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Времето!
МАЯ МАНОЛОВА: … сега изобщо да имам очи и уста да водя този дебат от пленарната трибуна! Но явно Вие нямате такъв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Бисеров има думата за изказване.
Заповядайте, уважаеми господин Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа! Тъй като ГЕРБ изместиха дебата върху това дали програмата е седмична или дневна, върху това дали утре заседанието трябва да бъде извънредно или не, искам да се опитам да го върна там, където е и да припомня, че с това проекторешение две парламентарни групи предлагат да се намали ваканцията. Нали така? Срещу това никой не предлага да няма ваканция.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Напротив!
ХРИСТО БИСЕРОВ: Защото който предлага да няма ваканция, внася проект за дневен ред! Демагозите от ГЕРБ, които два месеца ходят по курорти, докато тук ние работим, не внасят предложение за отмяна на ваканцията. Вярно е това, което казах преди няколко дни: Вие искате да имате ваканция, за да не работите и за да получавате заплата. Това искате! Два месеца не работихте и получавахте намалени заплати. Ако искахте да няма ваканция, да бяхте внесли проект за решение. Къде Ви е проектът за решение? (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Къде Ви е проектът за решение? Къде е Бойко Борисов? Къде е Цветан Цветанов?
Всъщност на каква ваканция ще ходи Цветан Цветанов? Той е сигурно с мярка за неотклонение и затова трябва да седи тук, в София, и затова и не може да ходи на ваканция горкият. (Викове: „Е-е-е!“ от ГЕРБ.)
Вие нямате проект за решение за отмяна на ваканцията и затова не говорете несъществени неща. Ние предлагаме ваканцията да бъде съкратена, за да може утре и вдругиден този дневен ред да бъде изпълнен изцяло и България да има коригиран бюджет и всички тези закони, които сме записали тук. Ние ще го направим независимо от това, че Вие два месеца кой знае къде ходите. Никой не Ви знае къде бяхте, сигурно бяхте по Малдивите, по Сейшелите, да си посетите офшорните сметки, там бяхте. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Бисеров.
Реплики не виждам. Други желаещи за изказване? Не виждам. Разискванията са приключени.
Преминаваме към гласуване на Проекта за решение.
Ще го прочета още веднъж с направените редакционни предложения.
„РЕШЕНИЕ
във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2013 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Лятната ваканция на Народното събрание за 2013 г. е от 7 август 2013 г. до 31 август 2013 г., включително.”
Има направено предложение от народния представител Атанас Мерджанов при докладването на проекта, при представянето – 7 август да се замени с 5 август, и има... (Шум и реплики.)
Вашето редакционно предложение да го предложа ли, господин Бисеров? (Реплики.)
Господин Бисеров ми е дал предложение. (Реплика от народния представител Христо Бисеров.)
Вие си го направете тогава, да.
Заповядайте.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Правя предложение за редакционна промяна.
Госпожо Цачева, в духа, в който и Вие коментирахте. Наистина думата „лятна” може и да не съществува в редакцията, защото ще ни предстои евентуално и зимна ваканция, както е по коледните дни.
И ако използваме редакцията на текста от Правилника, това решение би трябвало да звучи така: „Народното събрание е във ваканция от 5 август 2013 г. до 31 август 2013 г.”, и горе в заглавието ще пише: „Решение във връзка с ваканция на Народното събрание за 2013 г.”
По този начин няма да спорим дали е лятна, колко е лятна и въобще цялата тази какафония тука – колко дявола има на върха на иглата, която ГЕРБ вкара в един обикновен дебат, става излишна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Бисеров.
Тази редакция премахва съмнението дали месец август е летен месец. (Смях.) И можем да преминем към гласуване.
Господин Мерджанов, държите ли да подлагам на гласуване и Вашето предложение на гласуване. (Реплика от народния представител Атанас Мерджанов.)
Оттегляте го, добре.
Ще Ви прочета редакцията на Проекта за решение с окончателните предложения на господин Бисеров, които първо подлагам на гласуване. (Реплика от народния представител Цецка Цачева.)
Имате ли?
Заповядайте, уважаема госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Господин председател, ако подложите окончателния вариант, както Вие считате, че е той, след като господин Бисеров направи уточнения от тази трибуна – кога ще бъдат подложени редакционните предложения в две точки, които аз направих? (Реплики.)
Значи, казано е, прочетете правилника. Госпожо Манолова, помогнете на членовете от ръководството. Първо се подлагат на гласуване направените редакционни предложения с номерация: първа точка, както съм изчела; втора точка – с допълнение на основанията за решенията, и едва след тези резултати от гласуванията може да пристъпите към окончателно гласуване на проекта от вносителите. Мисля, че поне по тази процедура няма да имаме спор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Нямаме спор.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Манолова кима утвърдително. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не, не. Аз Ви моля да ги докладвате, защото не сте ги представила писмено.
Докладвайте ги от трибуната, за да ги подложа на гласуване.
Тук има един бегъл запис и се страхувам да не изкривя волята Ви и затова ги докладвайте и ще ги поставя на гласуване.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
„РЕШЕНИЕ
във връзка с ваканцията на Народното събрание за 2013 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 3 във връзка с чл. 44, алинея 2 и алинея 3 изречение първо от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Ваканцията на Народното събрание за 2013 г. да е от деня на гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс с № 354-01-34, от 28 юни 2013 г.
2. Да се проведе извънредно пленарно заседание на 5 август 2013 г. от 9,00 часа с дневен ред: Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 354-01-34, от 28 юни 2013 г., първо четене.” (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Чудесно, благодаря Ви.
Моля, режим на гласуване. (Шум и реплики от КБ.)
Господин Стоилов, ако имате нещо – от трибуната.
Режим на гласуване за Проекта за решение в редакцията предложена от госпожа Цачева.
Гласували 192 народни представители: за 86, против 106, въздържали се няма. (Шум и реплики.)
Ако обичате, покажете по групи. (Реплики.)
Видяхте ли вече?
Господин Мерджанов оттегли своето редакционно предложение и ще Ви запозная с Проекта за решение, според редакцията предложена от господин Бисеров.
„РЕШЕНИЕ
във връзка с ваканция на Народното събрание за 2013 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 42, алинея 2 и алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Народното събрание е във ваканция от 5 август 2013 г. до 31 август 2013 г., включително.”
Моля Ви, режим на гласуване за тази редакция.
Гласували 179 народни представители: за 102, против 75, въздържали се 2.
Решението е прието.
Господин Мерджанов – за процедура.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Както стана ясно, отлагането на разискванията стана на основание чл. 51, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, независимо че госпожа Цачева се опита да направи внушение, че това е направено по смисъла на чл. 65.
Ето защо правя процедурно предложение отново да се върнем на разискванията по втора точка, а именно – второ четене на Законопроекта за републиканския бюджет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Противно предложение има ли? Няма.
Моля Ви, режим на гласуване. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Господин Велчев, възмущението в галерията може да се пренесе пред микрофоните. И не само да подвиквате там, а да дойдете. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Питах за противно предложение. Гласувайте сега! (Силен шум и реплики.) Питах!
Благодаря Ви, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 133 народни представители: за 103, против 26, въздържали се 4.
Преминаваме отново към разискванията по § 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет.
Имате думата, уважаеми господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Слава Богу, че се връщаме към същинската работа.
Преди § 2 обаче има предложение на народните представители Ваня Добрева и Милко Багдасаров относно създаването на § 1а:
„Създава се § 1а:
„§ 1а. В чл. 6, в текста на ал. 1 се правят следните изменения:
а) числото „5 746 884,7 хил.лв.” се заменя с „5 755 384,7 хил.лв.” и числото „5 206 317,3 хил.лв.” се заменя с „5 214 817,3 хил.лв.”
б) В таблицата към чл. 6, ал. 1, в ред 11, колона „разходи” числото „433 131,6” се заменя с „441 631,6” и в колона „субсидии от (вноски за) централния бюджет, числото „814 592,7” се заменя с „823 092,7”.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Има ли желаещи за участие в разискванията?
Заповядайте, госпожо Дамянова.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, колеги народни представители! Не ми дадохте възможността да се изкажа по § 1. Радвам се, че предложението на колегите Ваня Добрева и Милко Багдасаров ми дава това основание да изложа своите мотиви и доводи сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: То не беше ли в § 1, но Вие искате по него да вземете отношение?
МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Прочетете § 1а, те са свързани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Права сте.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Става въпрос за предложения, които се отнасят до допълнителни средства за наука и за образование. Недоумение буди у мен фактът – защо като че ли удобно и мълчаливо пропуснахте тези текстове? Предложението на колегите е за допълнителни средства, които да бъдат дадени както на Българската академия на науките, така и средства, които да бъдат отпуснати за увеличаване на единните разходни стандарти за дете и ученик.
Къде отива, уважаеми колеги отляво, Вашето обещание в предизборната кампания, което аз ще Ви напомня? „Веднага след изборите ще дадем 15 млн. лв. за спасяване на БАН от финансовия геноцид, упражнен от ГЕРБ” – заявиха кандидат-депутатите от трите софийски листи на БСП, свързани професионално с образованието и науката. Това ще бъде целева спасителна субсидия.
Защо, уважаеми колеги, Вие не подкрепихте това предложение от народните представители Ваня Добрева и Милко Багдасаров? Защо, след като неколкократно беше заявявано от Вас в предизборната кампания образованието като приоритет и тези теми, по които бяхте доста словоохотливи в Четиридесет и първото Народно събрание, сега са отхвърлени и не вземате отношение по тях?
Нещо повече, министър Клисарова тази сутрин обяви, че ще инжектира финансово училищата, като им даде допълнително между 25 и 30 хил. лв. Къде отиват тези Ваши обещания и не подменяте ли за пореден път вота на Вашите избиратели? (Оживление в КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли реплики към това изказване? Няма.
Има ли друго изказване? Няма.
Пристъпваме към гласуване на § 1а.
Заповядайте за процедурно предложение, няма да Ви откажем.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, правя процедура – искам поименна проверка, тъй като смятам, че няма необходимия кворум в момента в залата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Нека да направим справка с правилника.
Тъй като става въпрос за поименна, а не за друга проверка, тя трябва да бъде извършена поименно.
Сега започваме поименната проверка по познатия ни начин – изчитаме имената на народните представители и които са в залата, ще Ви моля да вдигат ръка и да се обаждат.
Адриан Христов Асенов - тук
Аксения Бориславова Тилева - отсъства
Александър Димитров Паунов - тук
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Христов Методиев - тук
Алекси Василев Алексиев - тук
Алиосман Ибраим Имамов - тук
Андон Петров Андонов - тук
Антон Константинов Кутев - тук
Антоний Йорданов Йорданов - отсъства
Атанас Зафиров Зафиров - тук
Атанас Иванов Ташков - отсъства
Атанас Стойнов Пъдев - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - тук
Ахмед Ахмедов Башев - тук
Бойко Методиев Борисов - отсъства
Борис Цветков Цветков - тук
Борислав Гуцанов Гуцанов - тук
Валентин Иванов Радев - отсъства
Валентин Стефанов Василев - отсъства
Валентина Василева Богданова - тук
Валери Мирчев Жаблянов - тук
Ваня Чавдарова Добрева - тук
Васил Миланов Антонов - тук
Вежди Летиф Рашидов - отсъства
Венцислав Асенов Лаков - отсъства
Веселин Бориславов Вучков - отсъства
Веселин Вълев Пенев - отсъства
Владимир Вълчев Митрушев - отсъства
Владимир Иванов Иванов - отсъства
Владимир Цветанов Тошев - отсъства
Владислав Иванов Горанов - отсъства
Владислав Тошков Николов - отсъства
Волен Николов Сидеров - тук
Гален Симеонов Монев - отсъства
Галина Стефанова Милева-Георгиева - отсъства
Галя Енева Захариева - отсъства
Георги Димитров Андреев - тук
Георги Иванов Андонов - отсъства
Георги Николов Мърков - тук
Георги Симеонов Горанов - тук
Георги Стоянов Кадиев - тук
Георги Страхилов Свиленски - тук
Георги Цветанов Марков - отсъства
Георги Чавдаров Анастасов - тук
Георги Янчев Гьоков - тук
Гинче Димитрова Караминова - отсъства
Данаил Димитров Кирилов - отсъства
Даниел Георгиев Георгиев - отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - отсъства
Даниела Владимирова Савеклиева - отсъства
Дарин Иванов Димитров - отсъства
Делян Александров Добрев - отсъства
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Деница Златкова Златева - тук
Деница Стоилова Гаджева - тук
Десислав Славов Чуколов - тук
Десислава Вълчева Атанасова - отсъства
Десислава Жекова Танева - отсъства
Деян Цанков Дечев - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - тук
Джема Маринова Грозданова - отсъства
Диана Иванова Йорданова - отсъства
Димитър Ангелов Горов - отсъства
Димитър Ангелов Иванов - отсъства
Димитър Бойчев Петров - отсъства
Димитър Борисов Главчев - отсъства
Димитър Василев Аврамов - отсъства
Димитър Димчев Димов - отсъства
Димитър Николов Лазаров - отсъства
Димитър Стоянов Дъбов - тук
Димчо Димитров Михалевски - тук
Добрин Ненов Данев - тук
Доброслав Дилянов Димитров - отсъства
Донка Димитрова Иванова - отсъства
Дончо Спасов Баксанов - отсъства
Дора Илиева Янкова - тук
Дурхан Мехмед Мустафа - тук
Евгени Димитров Стоев - отсъства
Евгения Бисерова Алексиева - отсъства
Евдокия Славчева Асенова - тук
Екатерина Василева Заякова - тук
Емануела Здравкова Спасова - отсъства
Емил Димитров Райнов - тук
Емил Йорданов Радев - отсъства
Емил Страхилов Костадинов - тук
Ердинч Исмаил Хайрула - тук
Жара Веселинова Пенева-Георгиева - тук
Жельо Иванов Бойчев - тук
Желязко Иванов Желязков - отсъства
Захари Димитров Георгиев - тук
Здравко Димитров Димитров - отсъства
Златко Димитров Тодоров - отсъства
Ивайло Ангелов Московски - отсъства
Иван Валентинов Иванов - тук
Иван Стефанов Вълков - отсъства
Иван Стоев Чолаков - отсъства
Иван Тодоров Димитров - отсъства
Иван Тодоров Ибришимов - тук
Ивелина Веселинова Василева - отсъства
Илиан Сашов Тодоров - тук
Илия Атанасов Баташки - тук
Ирена Георгиева Узунова - отсъства
Ирена Иванова Коцева - отсъства
Ирена Любенова Соколова - отсъства
Йоана Милчева Кирова - отсъства
Йордан Георгиев Стойков - тук
Йордан Кирилов Цонев - тук
Йордан Стоянов Младенов - тук
Йорданка Колева Йорданова - тук
Калин Иванов Милчев - тук
Калина Петрова Балабанова - тук
Камен Костов Костадинов - тук
Кирил Боянов Калфин - отсъства
Кирил Добрев Добрев - тук
Кирил Красимиров Колев - тук
Кирил Николаев Добрев - отсъства
Корнелия Добрева Маринова - отсъства
Корнелия Петрова Нинова - тук
Красимир Атанасов Мурджев - тук
Красимир Георгиев Ципов - отсъства
Красимир Любомиров Велчев - отсъства
Красимир Неделчев Стефанов - отсъства
Красимир Христов Янков - тук
Красимира Пенева Анастасова - отсъства
Кристиян Роберт Димитров - тук
Лазар Огнянов Попов - тук
Лиляна Павлова Николова - отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов - отсъства
Любен Петров Татарски - отсъства
Любомир Ангелов Петков - тук
Любомир Владимиров Владимиров - отсъства
Любомир Димитров Христов - отсъства
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Магдалена Ламбова Ташева - тук
Маргарита Асенова Стоилова - тук
Маргарита Николаева Николова - отсъства
Мариана Господинова Тотева - тук
Мариана Радева Бояджиева - тук
Мартин Георгиев Захариев - тук
Мая Божидарова Манолова - тук
Менда Кирилова Стоянова - отсъства
Методи Теохаров Костадинов - тук
Мехмед Юмер Атаман - тук
Миглена Дойкова Александрова - тук
Милена Цветанова Дамянова - отсъства
Милка Дончева Христова - тук
Милко Петров Багдасаров - тук
Минчо Мънчев Минчев - тук
Мирослав Николов Петков - отсъства
Митко Живков Захов - отсъства
Митхат Сабри Метин - отсъства
Михаил Райков Миков - тук
Младен Петров Червеняков - отсъства
Мустафа Сали Карадайъ - тук
Мустафа Фахри Ахмед - тук
Невин Халил Хасан - тук
Нели Рускова Петрова - отсъства
Нигяр Сахлим Джафер - тук
Николай Василев Петев - отсъства
Николай Веселинов Александров - тук
Николай Нанков Нанков - отсъства
Николай Николов Апостолов - отсъства
Николай Петков Петков - отсъства
Николай Симеонов Малинов - отсъства
Павел Алексеев Христов - отсъства
Павел Андреев Гуджеров - отсъства
Павел Димитров Шопов - тук
Пенко Атанасов Атанасов - тук
Петър Атанасов Курумбашев - тук
Петър Василев Мутафчиев - тук
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Иванов Петров - тук
Петър Илиев Дулев - тук
Петър Илиев Якимов - отсъства
Петър Симеонов Ангелов - тук
Петя Николова Раева - тук
Петя Цветанова Аврамова - отсъства
Пламен Василев Славов - тук
Пламен Веселинов Йорданов - отсъства
Пламен Дулчев Нунев - отсъства
Пламен Иванов Манушев - отсъства
Пламен Тачев Петров - отсъства
Пламен Христов Желязков - тук
Ради Николов Стоянов - тук
Рамадан Байрам Аталай - тук
Румен Василев Гечев - тук
Румен Иванов Иванов - отсъства
Румен Маринов Йончев - тук
Рушен Мехмед Риза - отсъства
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - тук
Светлана Ангелова Найденова - отсъства
Светлин Димитров Танчев - отсъства
Семир Хусеин Абу Мелих - отсъства
Сергей Дмитриевич Станишев - отсъства
Сергей Манушов Кичиков - отсъства
Силвия Анастасова Хубенова - отсъства
Сияна Атанасова Фудулова - тук
Смиляна Николова Нитова-Кръстева - тук
Снежина Минчева Маджарова - отсъства
Спас Янев Панчев - отсъства
Станислав Иванов Владимиров - тук
Станислав Стоянов Иванов - отсъства
Станислав Тодоров Станилов - тук
Стефан Господинов Господинов - отсъства
Стефан Иванов Дедев - отсъства
Стефан Иванов Танев - тук
Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
Стефани Михнева Михайлова - отсъства
Страхил Чавдаров Ангелов - тук
Таню Христов Киряков - тук
Таско Михайлов Ерменков - тук
Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис - тук
Теодора Радкова Георгиева - отсъства
Тодор Борисов Радулов - тук
Томислав Пейков Дончев - отсъства
Тотю Младенов Младенов - отсъства
Тунджай Османов Наимов - тук
Тунчер Мехмедов Кърджалиев - тук
Ферихан Илиязова Ахмедова - тук
Филип Стефанов Попов - тук
Халил Реджепов Летифов - тук
Хами Ибрахимов Хамиев - тук
Хамид Бари Хамид - тук
Хасан Илияз Хаджихасан - тук
Христо Дамянов Бисеров - тук
Христо Илиев Калоянов - отсъства
Христо Цветанов Монов - тук
Хюсеин Хасан Хафъзов - тук
Цвета Вълчева Караянчева - отсъства
Цветан Генчев Цветанов - отсъства
Цветомир Цвятков Михов - отсъства
Цецка Цачева Данговска - отсъства
Четин Хюсеин Казак - тук
Шендоан Ремзи Халит - тук
Щерьо Щерев Щерев - тук
Явор Божилов Нотев - отсъства
Явор Бориславов Куюмджиев - тук
Янаки Боянов Стоилов - отсъства
Янко Александров Янков - тук
Сто двадесет и четири преброени народни представители присъстват в залата. (Ръкопляскания.)
Продължаваме работата, в процедура на гласуване сме.
Има предложение за § 1а, което не се подкрепя от Комисията по бюджет и финанси.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 3, против 41, въздържали се 49.
Предложението не е прието.
Министър Чобанов искаше думата за кратко изказване.
Имате думата.
МИНИСТЪР ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Нека това гласуване да не оставя у никога в тази страна впечатлението, че сме загърбили проблемите на образованието. Напротив, ние ги разглеждаме като много сериозни проблеми. Неслучайно настоящото правителство вече преведе четири милиона на БАН. Неслучайно, когато с потрес разбрах, че Библиотеката на БАН няма как да функционира, веднага съм се разпоредил да намерим и буквално да изтръскаме джобовете, да намерим тези 500 хиляди, които да бъдат използвани, за да може тази Библиотека да функционира. Така че проблемите ще бъдат решавани и те ще бъдат решавани с оптимизация на разходите в движение. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има думата Йордан Цонев да доклада § 2 по вносител.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин председател.
По § 2 има направени предложения от народните представители Десислава Атанасова и Даниела Дариткова – в § 2, се създава т. 4:
„В § 4, ал. 4 се създава т. 4:
„4. изграждане на национална педиатрична болница – 30 000 хил.лв.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Корнелия Нинова и Георги Гьоков:
„1а. В § 9, ал. 10 числото „189” се заменя с „217”.”
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Лиляна Павлова, Александър Ненков и Любен Татарски:
„В § 2 да се създаде т. 4:
„4. В § 4, ал. 4 се създават т. 4 и 5:
„4. За обезпечаване разработването на общи устройствени планове на всички общини, които не са възложили същите в указания § 123 (1) от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройство на територията в размер на 2 млн. лв.
5. За обезпечаване въздаване създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на всички населени места в черноморските общини, да се изработи ортофотоплан в мащаб 1:1000 и едромащабна топографска карта в мащаб 1:5000, както и специализирани карти, включително Охранителните зони „А” и „Б”, брегоукрепителните и брегозащитните съоръжения, езерата, лагуните и дюните в крайбрежната зона в размер на 10 млн. лв.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Менда Стоянова, Владислав Горанов, Димитър Главчев и Диана Йорданова – в § 2, т. 2 се изменя така:
„2. В § 13 ал. 1 се отменя.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Светлана Найденова, Тотю Младенов, Гинче Караминова, Ирена Узунова, Антоний Йорданов, Владимир Митрушев, Десислава Атанасова, Даниела Дариткова-Проданова, Дарин Димитров, Румен Иванов:
„В § 2:
1. Точки 2 и 3 да отпаднат.
2. Създава се т. 5:
„5. В § 4, ал. 4 се създават т. 4, 5 и 6:
„4. за обезпечаване на социални плащания по Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за прилагането му, Закона за семейните помощи за деца и Правилника за прилагането му и Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му в размер на 40 млн. лв.”
5. за разширяване обхвата на лицата, получаващи енергийни помощи в размер на 85, 6 млн. лв.
6. за увеличаване на средствата по Националния план за заетост за заетост на безработни млади хора до 29-годишна възраст, на безработни лица с трайни увреждания и лица в предпенсионна възраст в размер на 24,4 млн. лв.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 5 числото „160” се заменя с „200”.
2. В § 9, ал. 10 числото „189” се заменя с „217”.
3. В § 13, ал. 1 числото „2,0” се заменя с „3,0”.
4. Създава се § 14а:
„§ 14а. Министерският съвет може да поема външен държавен дълг, включително чрез емисии на държавни ценни книжа на международните пазари, в размер общо до 1,0 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута при условия за последваща ратификация.”
5. Създава се § 57а:
„§ 57а. Присъдените по дело № ICC 17339/GZ/MHM суми се отчитат като приход по бюджета на Министерството на финансите за 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания по § 2?
Имате думата.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин председател, господа министри, колеги! С колегата Георги Гьоков тук правим предложение за повишаване размера на месечната добавка за отглеждане на деца с увреждане и тя да стане от 189 на 217 лв. Няма нужда да Ви убеждавам колко е необходимо това увеличение за тези деца и техните семейства. Ще Ви дам само малко аргументи и числа.
Ако се приеме, това увеличение ще засегне 22 хиляди деца, ще представлява със 140 лв. повече за месеците от август до декември за тези деца. Общо на бюджета за пет месеца – от август до декември 2013 г. – ще струва около 3 млн. лв.
Благодаря на колегите в комисиите и на тези в залата, които биха подкрепили този текст. Радвам се, че комисията подкрепя това предложение и го подлагаме за гласуване тук. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Реплики има ли? Няма.
Госпожа Ангелова поиска думата. Заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, колеги! Както беше казано, в предлаганата ни актуализация от страна на управляващите няма нищо социално освен тези 40 млн. лв., които са предназначени за разходи на вече съществуващи социални помощи и интеграционни добавки. Тези 40 млн. лв. са капка в морето от проблемите, които стоят пред българските граждани и които чакат своето решение – проблемите с безработицата, с доходите, с икономиката.
Хората трябва да знаят какво ги очаква в социалната сфера и какво ще получат до края на годината, ще се напълни ли техният джоб или ще отънее още повече. Отговорът е ясен, че те няма да получат нищо в социалната сфера и нищо добро няма да ги очаква до края на година. Затова ние сме направили нашето предложение за един пакет от социални мерки на стойност 150 млн. лв. И за да не отидат тези пари на хаос, и за да не бъдат похарчени за нещо друго, а не за българските граждани, ние сме изписали точно, конкретно за какво да бъдат изразходени тези 150 млн. лв.
Но преди да кажа за какво да бъдат изразходени, искам да направя забележка към Комисията по бюджет и финанси, защото предложението, което беше внесено между първо и второ четене от мен и от група народни представители от Парламентарната група на ГЕРБ, не е коректно. В § 2, в т. 5 във входираното в Деловодството на Народното събрание предложение по т. 5 ние сме записали, че 85,6 млн. лв. предлагаме да отидат за разширяване обхвата на лицата, получаващи енергийни помощи и за еднократно допълнително плащане към пенсиите на пенсионерите. Това последното за пенсионерите го няма.
Аз не се учудвам, че Вие сте скрили това наше предложение за еднократно доплащане към пенсионерите, защото българските пенсионери, които са над два милиона и четиристотин хиляди трябва ясно и категорично да знаят, че няма да получат нищо от Вас, уважаеми дами и господа от Коалиция за България. Вие забравихте българските пенсионери и нищо няма за тях. (Шум и реплики в КБ, ръкопляскания от ГЕРБ.) Да, затова ние предлагаме те да получат еднократно плащане към своите пенсии, за да могат да посрещнат предизвикателствата на отоплителния сезон. Защото Вие по този начин, след като не им увеличавате пенсиите и не им давате нищо за енергийни помощи, те няма как да си платят тока, няма как да си платят парното, газта. И това Ваше намаляване на тока се оказа един кьорфишек. Какво ще правят българските пенсионери? Затова проявете разум и приемете нашето предложение, а именно: тези 85,6 млн. лв., които са приход от продажби на квоти за емисия от парникови газове да отидат за еднократно допълнително плащане към пенсиите на пенсионерите.
На следващо място, ние предлагаме 24 млн. 400 хил. лв. да отидат към Националния план за действие по заетостта. По този начин с тези средства ще бъдат разкрити работни места за безработни млади хора до 29-годишна възраст, за хора с увреждания в трудоспособна възраст, за хора в предпенсионна възраст. С тези близо 25 млн. лв. до края на годината, уважаеми дами и господа управляващи, Вие ще можете да разкриете 20 хиляди работни места! Ето, по този начин ние Ви помагаме да изпълните Вашите предизборни намерения за разкриване на 250 хиляди работни места, защото вече два месеца не сте разкрили нито едно!
Вместо да намалява безработицата през летния сезон, напротив, тя се увеличава. За последните четири години никога не е имало такъв висок процент на безработица през летния сезон. Ето един шанс Вие да поправите тази грешка.
Останалите 40 млн. лв. предлагаме да отидат за разходи на Социалното министерство – за интеграционни добавки и за социални помощи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Мерси.
Госпожа Богданова – за реплика.
Заповядайте, уважаема госпожо Богданова.
ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Господа министри, дами и господа народни представители! Аз ще си спестя изказването по тази проблематика, но признавам, че след съвместната ни работа в Четиридесет и първото Народно събрание за мен представлява изключителен интерес възможността да се запозная с доскорошния заместник-председател на Комисията по труда и социалната политика. Защото, ако тази теза, която току-що разви, беше нейна три години и половина, вероятно днес разговорът ни щеше да бъде друг.
Уважаеми госпожи и господа вносители на текстове по § 2, Вашата управленска философия, Вашето отношение към пенсионерите, към социално слабите, към хората с проблеми и с очевидни нужди представлява философията на Бюджет 2012 г.! Каквото сте имали да кажете за решаването на тези проблеми, Вие го казахте в края на 2012 г.!
Аз съм от хората, които редовно са правили предложения към четири поредни бюджета и знам, че нито едно мое предложение не беше прието.
След като Вашата философия е там, след като Вие не подкрепихте актуализацията на бюджета и счетохте, че от нея няма нужда, аз не разбирам по друг начин, освен като чисто лицемерие, желанието Ви от сърце и много да разпределяте парите тук.
Ще си позволя да попитам: ако Вие предлагате с парите при актуализацията да бъдат обезпечени социалните плащания по Закона за интеграция на хората с увреждания и правилника му, Закона за семейни помощи за деца и правилника за прилагането му и Закона за социално подпомагане и правилника му, значи ли, че признавате, че приетият от Вас закон не е обезпечил изпълнението на три базови закона в системата на труда и социалната политика? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря и аз. Много точна бяхте, госпожо Богданова.
Господин Ерменков, заповядайте.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! От всичко, което чухме в изказването, единственото нещо, което беше вярно, е, че наистина никога в България не е имало толкова много безработни.
Предполагам, че господата от ГЕРБ не ни обвиняват нас, че ги има тези безработни в момента. Предполагам, че това е резултат на тяхната политика, а всичките тези раздавания, които се опитват да бъдат направени в последния момент, относно късно събудилото се чувство за социална справедливост, някак си ми идват много – да ги чувам от тях, които говореха за алчните пенсионери, изяли резерва, за хората, които въобще не знаят какво е това труд, мързеливите, тези, които трябваше да отглеждаме картофи и така нататък. Няма да се спирам на това нещо.
Ще се спра само на въпроси, свързани с енергетиката. Осемдесет и пет милиона лева отиват към НЕК, за да може цялата българска общност да получи намаление на електроенергията. Осемдесет и пет милиона лева са част от онзи компенсаторен механизъм, който позволи цената на електроенергията да не се вдигне с 40%. И това не е наша оценка, това е оценка на онази председателка на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, която беше определена от Вашето министерство, от Вашия министър! Тоест когато говорим за кьорфишек, този кьорфишек е 45%. Хайде да не е 45, а е 44,9! И 85 милиона отидоха там! Няма да Ви напомням.
Може да не го знаете, Вие не бяхте тук, когато приехме такива разширения на обхвата на енергийните помощи – увеличихме ги със 70 хиляди човека, които ще получават повече енергийни помощи! Това видимо не сте го погледнали, не сте го прочели, докато бяхте на плажа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Господин Кутев, заповядайте.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Найденова, като заместник-председател на комисията от предишното Народно събрание би трябвало да сте наясно, че голяма част от предложенията, които в момента правите, доста засилени, в по-големи обеми бяха правени по време на обсъждането на бюджета за 2013 г. Тогава Вашата група всъщност ги отказваше, тогава Вашето мнозинство считаше, че това е бюджетът на Симеон Дянков, който трябва да бъде съхранен.
Така че в момента Вие правите същите предложения при актуализацията на бюджета, на Вашия бюджет, защото ние се опитваме да актуализираме бюджета в рамките, в които Симеон Дянков го е правил, тоест актуализираме неща, които Вие сте правили, и излизате с предложения, които тогава Вие не сте приели!
Вероятно си мислите, че това е хитър политически ход, с който сега, като опозиция, ще започнете да искате повече от управляващите и, видите ли, ще ги поставите в неудобно положение.
Искам да Ви кажа, че това е дълбоко невярно съждение. С подобни безобразни действия Вие изглеждате глупаво.
Проблемът обаче е, че аз, намирайки се в тази зала, се чувствам като човек, който се е намесил в ромска свада. Когато се карат два ромски рода и някой се намеси там, няма как да излезе ненабит от тази работа. В момента с омерзителното си, недостатъчно умно поведение ме вкарвате в ситуация, в която аз не искам да присъствам. Повече ум, повече разум и малко повече доблест, ако можете, в постъпките си – мисля, че всички, тук дето се намираме, ще изкараме някой и друг ден повече в Парламента. (Реплика от ГЕРБ: „Това ли Ви е целта?”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Госпожа Найденова има думата.
Заповядайте, уважаема госпожо Найденова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Обръщам се към дамите и господата, които ме репликираха, към дамите и господата от така наречената „социално отговорна партия”, като такава за Вас грижата към българските граждани трябва да бъде първостепенна грижа, трябва да бъде на първо място! (Шум и реплики от КБ.)
Не Ви ли е срам, че Вие пренебрегвате българските граждани?! Не Ви ли е срам, че Вие нищо няма да дадете до края на годината? (Силен шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, тишина в залата!
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: От тези 286 млн. лв., които ще ги прахосате незнайно за какво! (Шум и реплики.)
Затова се обръщам към Вас още веднъж да проявите разум. Да, да проявите разум и да преразгледате Вашето предложение, да гласувате за този социален пакет от 150 млн. лв., за да могат българските граждани да бъдат спокойни, да могат да посрещнат зимата.
Навън е 35 градуса, но след 3-4 месеца температурите ще станат минусови и тогава... (Оживление.)
Сега се хилите, но тогава други ще се хилят, защото тези протести от политически ще станат социални. И през зимата няма да могат българските граждани, пенсионерите, да си платят и тока, и парното, и газта. Тогава ще видим на кой ще се хилите. Затова проявете повече разум и повече чувствителност и помогне на над 3 милиона български граждани да бъдат спокойни и да повишат качеството си на живот. Иначе ги очаква тотална бедност и мизерия. (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
Има много желаещи за изказвания, но първо ще дам думата на господин Цонев за процедура, след това – на министър Адемов, който също е поискал думата. След това ще са всички останали.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Процедурата ми е всъщност извинение от името на комисията и от името на експертния състав на комисията, затова че е пропуснато в края на изречението в предложението на колегите от ГЕРБ, а именно „и за еднократно допълнително плащане към пенсионерите”.
Направихме справка с предложението Ви. Вие сте права. Моля да бъдем извинени. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Това беше коректно. Благодаря, господин Цонев.
Има думата министър Адемов.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Не знам защо, като чуя колегите от Парламентарната група на ГЕРБ да говорят за социална политика, се сещам за народната поговорка: „Щом даряването на подаръци е след сватба, може и волове да дарим!” (Ръкопляскания от ДПС.)
Защо казвам това? Защото, уважаеми колеги от Парламентарната група на ГЕРБ, Вашето управление ще се запомни с един изключително важен етикет. На този етикет пише: „Отказ от социална политика”.
След като през четиригодишния мандат на Вашето управление замразихте всички социални помощи сега в момента да говорите за енергийно подпомагане, да говорите за социално подпомагане, да говорите за подпомагане на майките с деца най-малкото е нескромно от Ваша страна.
Ще Ви кажа поред за какво точно иде реч.
Уважаеми колеги, по време на Вашето управление, понеже говорим за енергийно подпомагане и сега Вие предлагате сумата от 85 млн. 600 хил. лв., ето аз сега ще Ви кажа какво сте направили Вие в продължение на тези 4 години.
През 2008-2009 г. в отоплителния сезон право на отпуснати целеви помощи, право на енергийно подпомагане са имали близо 260 хиляди български граждани и семейства.
През 2012-2013 г. в отоплителния сезон благодарение на предложения от Вас бюджет от 260 хиляди хората, които имат право на енергийно подпомагане, са намалели на 210 хиляди, тоест благодарение на финансовата подкрепа за хората, които имат нужда от енергийно подпомагане, на така наречените „енергийно бедни” помощта е намаляла за 50 хиляди човека. И сега изведнъж в рамките на актуализацията на бюджета, след като през тези 4 години никога не сте предлагали повече от 70 милиона за енергийно подпомагане, изведнъж се сещате да предложите 85 млн. 600 хил. лв. Вероятно това е опит да флиртувате с тези, които през месец февруари не можеха да си платят сметките и Ви свалиха от власт, само че българският избирател, българският гражданин знае кой, кога, какво е направил и дава своята оценка, когато това е необходимо.
Затова, уважаеми колеги, сега да приемем тази сума от 85 млн. 600 хил. лв. няма как да се случи и не защото нямаме желанието да разширим кръга от лицата, които имат право на енергийно подпомагане, а защото само за два месеца от управлението на това правителство и на това мнозинство ние направихме това, което Вие направихте за 4 години, само че с обратен знак. Ние дадохме възможност на 60-70 хиляди да имат достъп до енергийно подпомагане с мерките в краткосрочен план, които взехме, а за 4 години Вие намалихте хората, които имат право на енергийно подпомагане, с 50 хиляди. Това са фактите, които можем да Ви ги предоставим, ако имате такова желание!
Още нещо искам да кажа – по отношение на пенсионерите. Уважаеми колеги от ГЕРБ, срамно е да слушам Ваши изказвания на тема „пенсионери”.
След като в продължение на 4 години ги обрекохте на глад и мизерия, след като в края на Вашия мандат се сетихте предизборно да увеличите размера на пенсиите единствено в рамките на Вашия 4-годишен мандат, сега да говорите за пенсии, след като все още не е приключила календарната година, Вие много добре знаете, че коледните надбавки и дискусията за тях е винаги в края на годината. Не се притеснявайте, ще намерим финансов ресурс за тях, и затова, бъдете спокойни, тази дискусия все още не е финализирана.
Що се отнася до темата „заетост”. Уважаеми колеги, след като Вие предизборно сте изхарчили 85 на сто от парите от Националния план за действие по заетостта, след като предизборно сте сключвали договори с безработни и след изборно сте отменяли тези договори, сега да говорите, че сте загрижени на тема „заетост” да предлагате 24 млн. 600 хиляди е изключително непочтено.
Затова, уважаеми колеги, когато говорим на тема социална политика е необходимо да направите всичко възможно да говорите по-малко на тази тема или да млъкнете, да за може българският избирател по някакъв начин да Ви прости.
Иначе, говорейки на тази тема, създавате асоциацията и усещането, че отново, връщайки се власт, можете да проведете същата политика. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаеми господин министър.
Госпожа Павлова – за изказване...
За процедура? Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин председател. Не бих си позволил да взема реда на една дама, но тъй като времето напредва, правя процедурно предложение за удължаване на времето до приключване на тази точка от дневния ред. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев. (Шум и реплики.)
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ (встрани от микрофоните): До приключване на тази точка от дневния ред, е предложението. Ако имате някакво друго процедурно предложение, направете го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има предложение.
Има ли друго обратно, противно предложение? Няма.
Всички искат да приключим тази точка от дневния ред.
Моля Ви, режим на гласуване.
Гласували 156 народни представители: за 153, против 2, въздържал се 1.
Похвално е това желание да се приключи с изменението и допълнението на бюджета.
Госпожо Павлова, заповядайте за изказване.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Както беше коректно докладвано, нашето предложение за допълнение в § 4 на предложения законопроект, не беше подкрепено от комисията, но аз държа да го представя още веднъж на Вашето внимание и да дам своите аргументи по това защо считам, че е редно това предложение да бъде още веднъж разгледано и гласувано и, надявам се, да бъде подкрепено.
Това уточнение, което искам да направя, е, че нашите предложения са по отношение на § 4, именно – към предвидените допълнителни средства в резерва в размер на 286 млн. лв., така както те са предвидени в тях да бъде направено едно преразпределение и в рамките на тези средства, а не като увеличение, което като дебат възникна в рамките на обсъжданията на комисията, част от тези средства, а именно 12 милиона да бъдат предвидени за две много важни теми.
Едната от темите е кадастърът. Това, което предлагаме, е да се обезпечи възлагането на кадастрални карти в размер на до 10 милиона лева. Защо го предлагаме?
Безспорен факт е, че има частични суми в бюджета, ще се разгледа и в бюджетната процедура за 2014 г. необходимостта от възлагане на кадастрални карти, само че само преди няколко седмици това Народно събрание гласува мораториум върху разпореждането с имоти – държавна и общинска собственост, на територията на Българското Черноморие, който мораториум спира разпореждането с имоти.
Това е една много притеснителна тема. Вие знаете – бяхме против. Бяхме против, поради един прост факт: този мораториум с разпореждането върху държавни и общински имоти по Българското Черноморие означава, че българските общини, че държавата не може да възлага нито проекти за брегоукрепване, нито за борба с ерозията. Не могат да бъдат правени проекти, свързани с развитие на туристически атракции. Това са все изключително важни теми, които трябва да бъдат бързо разрешени и този мораториум да отпадне.
За да може да отпадне мораториумът, едно от основните условия и мотиви за неговото приемане беше наличие на кадастър. Именно затова апелирам още веднъж да се предвидят тези средства в рамките на допълнителния резерв, но не като допълнителни средства, а в рамките на тези допълнителни 286 милиона.
Втората точка – имаме вече в § 3 предвиден 1 милион за възлагане на общи устройствени планове, който по предложение тогава от Министерството на регионалното развитие, във времето, в което аз ръководех това министерство, предвидихме за тази изключително важна тема – възлагането на общи устройствени планове, тъй като голяма част от общините нямат такива планове и това довежда до безразборно застрояване и презастрояване на българските градове, на българските курорти.
Това, което предлагаме, е сумата от 1 милион да бъде увеличена с още два. Какъв е мотивът в тази посока? Съгласно Закона за устройство на територията всички 264 общини в Република България имаха срок до месец май тази година да възложат разработването на тези общи устройствени планове. Сто тридесет и четири от тях, или поне това е бройката, която имам като информация от колегите от Националното сдружение на общините, не го направиха поради липса на финансов ресурс.
Сега тази дейност е възложена на новосформираното Министерство на инвестиционното проектиране. Считам, че ако предоставим по-висок ресурс и министерството го възложи едновременно, включително ще има икономия от мащаба и така ще можем да подкрепим тези над 130 общини да възложат изготвянето на своите общи устройствени планове. Те са много важни и от гледна точка на презастрояването, но и от гледна точка на това да има по-добро планиране за развитието на градовете и регионите. Това ще даде възможност и за по-добро планиране на проектите и инвестициите от европейските фондове, които тези общини ще планират.
В заключение към мотивите – защо тези две точки? Защото в презентацията, която министър Чобанов направи – за какво биха се изхарчили тези допълнителни 286 милиона от резерва, аз видях две точки. Едната вече се обсъди днес – това са честотите на Министерството на отбраната, но другата беше за една сериозна сума – ремонт на спортни бази. Едва ли ремонтът на спортни бази е толкова неотложен, или както чух отново аргумент: гасене на пожари. Там едва ли има пожари, там едва ли е толкова наложително. По-добре е да направим кадастъра, да махнем мораториума, да направим общите устройствени планове на общините, а пък спортните бази може би трябва да почакат, или да се търси публично-частно партньорство за тях.
Считам, че това е по-разумният разход, около който да се обединим. Въпреки че не получихме подкрепата на Бюджетната комисия, апелирам да гласуваме и да подкрепите това наше предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Павлова.
Има ли реплики?
Господин Михалевски, заповядайте за реплика.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Павлова! Аз се радвам – ГЕРБ най-после узря, че трябва да се дават пари за кадастър. Четири години бяха необходими да разберем това – че най-после разбирате неговата важност.
Само че в момента се изпълняват търговете за специализираните карти за дюните. Тук ще Ви направя една бележка – не е вярно, че мораториумът действа върху общинските земи, действа само върху държавните имоти, и терминът „разпореждане” не ограничава българската държава и българските общини да изработват проекти. Ограничава продажбата на тези терени – нещо, което, за съжаление, се случи в края на миналата година. По тази причина по принцип подкрепяме предложението, че трябва да има допълнително финансиране за кадастъра и вече имаме конкретни договорености с министъра на финансите – той е тук, може да го потвърди, че за следващата година ще бъдат сключени допълнителни минимум осем милиона за изработване не само на кадастрални карти по Черноморието, но кадастрални карти в осем софийски района, в достатъчно на брой български градове. Това са големи общини от 25 български града, където ще бъде изработена едромащабна топографска карта, така че за две години – 2014 г. и 2015 г., Агенцията по кадастъра да инвестира тези 19 милиона.
Само ще припомня на нашите зрители, че по времето на тройната коалиция бяха инвестирани в такива дейности над 78 млн. лв. за изработване на кадастъра. По времето на ГЕРБ бяха инвестирани нула лева. Тези 78 млн. лв. донесоха 95 млн. лв. приходи в бюджета именно от реализацията на дейностите след изработване на кадастралните карти.
Имате нашата подкрепа, но тъй като има и още една техническа подробност, че максимално агенцията и всички геодезисти в България могат да изработят дейности в рамките на една календарна година за не повече от 10 милиона, решението сега няма да бъде състоятелно. А ние ще си решим проблема с дюните до края на тази година, ще свалим мораториума, ще планираме за следващата година осем милиона, така че най-после ще нормализираме дейностите.
По отношение на общите устройствени планове само ще Ви кажа – два милиона са крайно недостатъчни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Времето Ви изтече за устройствените планове.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Благодаря Ви, господин Миков.
Там тепърва ще говорим в бюджета за 2014 г. – значително по-голям ресурс, само че по друг модел. Благодаря. (Реплика от народния представител Лиляна Павлова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Изчакайте, госпожо Павлова, може да има още някой желаещ.
Други желаещи за реплики? Няма.
Госпожа Павлова – за дуплика.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Михалевски, категорично не мога да се съглася с Вашето тълкувание, защото мораториумът касае разпореждане с имоти държавна собственост, но разпореждането означава, че държавата не може да предоставя тези имоти, тези терени на общините, които могат да кандидатстват за финансиране, за да получат средства и за брегоукрепване, и за археологически обекти, и за туристически атракции, така че с тази част от Вашия коментар не мога да се съглася.
Не мога да се съглася и по темата за специализираните карти, че сега вървят поръчки. Поръчките бяха проведени още през 2012 г. Специализираните карти на всички черноморски плажове бяха възложени, разработени и са готови и тяхното приемане вече два месеца не се случва.
Тук идва логичният въпрос: защо не работи Министерството на регионалното развитие? Всички знаем защо, много пъти сме го казвали (ръкопляскания от ГЕРБ), защото нямаше как да функционира два месеца поради неговото изкуствено разделяне, така че нека да си кажем истината в очите.
Да, не сме възлагали кадастър през изминалите четири години. В условията на бюджетни рестрикции нямаше финансов ресурс, с който да направим. Въпреки това успяхме и направихме специализирани карти за цялото Черноморско крайбрежие, за всички плажове на територията на страната, и то за 317 хил. лв., а не както беше поръчката за 25 млн. лв., която така любезно ни бяхте завещали. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: И аз Ви благодаря.
Господин Тотю Младенов.
Заповядайте, господин министър.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Откакто Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ в понеделник, след среща със синдикатите, предложи своя социален пакет, който да се гледа от Народното събрание, от вчера, а и днес слушам, че ГЕРБ няма право да предлага каквото и да било, включително в социалната сфера. Това е много странно разбиране за демокрация.
Тъй като 22 години съм се борил за демокрация в България (шум и реплики от КБ), имам чувството, че се намирам някъде на друго място, а не в Българския парламент 2013 г. Кой може да забранява на парламентарна група или на народен представител да прави предложения, включително и в социалната сфера?
Второто нещо, на което исках да обърна внимание, е свързано с този социален пакет. Тъй като вече има събрани приходи от продажбата на квоти за емисии на парникови газове в размер на 85,6 млн. лв., едно от предложенията в социалния пакет е: вместо тези пари да отидат във една фалирала система като Националната електрическа компания и да се загубят, и да потънат в една бездънна яма, без да се усети от българското население или от бизнеса, по-добре да бъдат използвани и да бъдат подпомогнати още 250 хиляди домакинства. Или от общо действащите в момента 270 хиляди да станат 520 хиляди домакинства, средно милион и половина български граждани.
Какво лошо има в това? Какво лошо има в това тези един милион и половина български граждани, които са затруднени да поемат своите разходи в есенно-зимния период за отопление – било то на дърва, на въглища, на ток, на парно, на газ, да бъдат подпомогнати от българската държава? Не е ли по-рационално тези пари да отидат в хората, отколкото някъде, където няма да има никакъв ефект от това? Ето, това предлагаме ние. Какво популистко има в това, че искаме да помогнем на хората? Защо не сме го направили миналата година? Защото сега е приходът от този тип квоти. Затова го предлагаме сега – да отиде за българските граждани. Защо предлагаме да има повече средства за активните мерки на пазара на труда? Аз пожелавам на министър Адемов да усвоява толкова пари по оперативната програма, колкото усвоявахме ние, защото работеха десетки хиляди хора по различни програми и продължават да работят по тях (реплика на министър Хасан Адемов).
Това, че 85% – казвате, доктор Адемов – били похарчени от Националния план по заетостта, Вие бъркате между похарчени и договорени. Доктор Адемов, договорени са 85% за Националния план по заетостта. И искаме да Ви дадем още пари, за да помогнем на младите хора за стажуване, за чиракуване, на възрастните хора, на които предстоят няколко месеца до пенсиониране и не могат да си намерят работа, на хората с увреждания на пазара на труда. Ето, това искаме да направим. Какво популистко има в това?!
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Адски популистко!
ТОТЮ МЛАДЕНОВ: В тези 40 млн. лв., които предлагате, ние също предлагаме да бъдат осигурени пари, защото в това се включва онова, което направихте – да се увеличат парите за децата първокласници, да се разшири обхватът на хората, които получават енергийни помощи, за приемните родители, които развихме през последните години. Какво лошо има в това?
По отношение на пенсионерите. Господин Адемов, искам да Ви кажа следното. Както и да го говорите, от 1 юли 2009 г. правителството на Политическа партия ГЕРБ осигури увеличените пенсии на българските пенсионери.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Какво сте осигурили?!
ТОТЮ МЛАДЕНОВ: След това направихме пенсионна реформа, за да бъде устойчива тази система, за да могат хората след време да получават по-високи пенсии. И сега, от 1 април, както го направихме – с близо 10%. Само това е пътят. И дано не се случи това, което искате да направите – да спрете пенсионната реформа. Защото в тази демографска криза, повярвайте ми, Вие ще изправите тази система пред фалит и няма да има пари за пенсии на българските пенсионери, на сегашните и на бъдещите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: А на Вас времето Ви изтече.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Не го правете това. Не го правете това! (Ръкопляскания от ГЕРБ. Реплики между министър Хасан Адемов и народния представител Цветомир Михов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Татарски.
ЛЮБЕН ТАТАРСКИ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Отново ще се върна към предложението, което направихме заедно с госпожа Павлова и господин Нанков – за промяна в § 2 в Закона за изменение и допълнение, който сега обсъждаме, и се отнася до § 4. Искането, което сме направили с нашето предложение, е за осигуряване на допълнителни средства за устройствено планиране, за общи устройствени планове. Тези, които са били в миналото Народно събрание, знаят, че на този въпрос беше обърнато много сериозно внимание поне на два пъти.
Първият път беше, когато гледахме Закона за управление на отпадъците. Спомняте си, че се наложи пълна ревизия на тази част от закона, която изискваше от общините да имат одобрени и влезли в сила общи устройствени планове, за да могат да организират събирането на отпадъците. Наложи се да връщаме този закон няколко пъти, да го променяме, за да стигнем до един никакъв вариант. Защо казвам никакъв? Не може да има устройствена част от територията без план за това. Общите устройствени планове са задължителни. Сега, когато вече е приета Националната концепция за пространствено развитие, е необходимо и общините да разработят своите общи устройствени планове.
Преди малко чухме от госпожа Павлова, че над 130 общини все още не могат и не са пристъпили към тази стъпка, която беше заложена в Закона за устройство на територията. Една година този Закон за устройство на територията го обсъждахме надълго и нашироко, за да стигнем до тези текстове, които задължиха общините в 6-месечен срок да въведат, да направят съответните задания, да вземат решения в общинските съвети и да пристъпят към изработването на тези планове. Оказа се, че почти две трети от тях все още не са го направили. Причината е прозаична – просто нямат средства.
В разговор с представители на Сдружението на общините – споделям сега с Вас тяхното притеснение, че в гласуваните днес промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет, няма равнопоставеност между общините и държавата. Всички разходи, предвидени в закона, който гледаме, се отнасят за държавни институции. За общините отношението е нула.
Това, което ние предлагаме, е нищожно. В § 4, ал. 4, т. 3, която вече съществува, сме записали миналата година 1 млн. лв. за тази дейност. Сега предлагаме тя да бъде увеличена с още 2 млн. лв. Те са крайно недостатъчни. Тук и господин Михалевски го каза преди малко. Но трябва да подтикнем общините да свършат това. Без общите устройствени планове не може да има развитие на територията, не може да има изпълнение на регионалните програми, не може да има изпълнение на европейски проекти.
Така че нашето желание е макар и с малко, но да подпомогнем общините.
Що се отнася до кадастралните планове и карти и специализираните карти на Черноморското крайбрежие – да не се връщаме към дебата, който беше в тази зала при гледането на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие – колко тогава Вие настоявахте и казахте, че това е необходимо! Да, тук бих се обърнал към преждеговорившия, не го виждам, че сигурно за половин година не могат да се изконсумират 10 милиона, но 5 милиона могат да се изконсумират...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Преди Вас говори господин Младенов. Може би имате друг предвид, към когото да се обърнете?
ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Не. Става въпрос за един от тези, които направиха реплика.
Та поне половината от тази сума може да бъде предвидена за изработване на тези специализирани карти. Иначе и нашето Черноморско крайбрежие го оставяме на произвола на съдбата във вида, в който е в момента и не ни харесва.
Затова ще се обърна към Вас – да подкрепите нашето предложение в тези две точки, а именно в § 4, в ал. 4, т. 3 се променя – числото 1 млн. лв. се променя на 3 млн. лв. Съответно се създава нова т. 4, която в нашето предложение е дадена като т. 5 – за обезпечаване създаването на кадастрални карти.
В тази зала има доста представители на местната власт. Обръщам се към тях с молба за разбиране и съпричастност към проблемите на общините. Два милиона не са нищо, но са крайно необходими на българските общините. Две трети от общините са без общи устройствени планове. Така повече не може да продължава! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря и аз.
Не виждам желаещи за реплики.
Има думата за изказване госпожа Караминова.
ГИНЧЕ КАРАМИНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам думата, тъй като съм вносител в предложението за увеличаване на средствата по Националния план за заетостта, младежката безработица, хора в предпенсионна възраст, хора с трайни увреждания.
Много, наистина много се говори за младежката безработица. Важното е обаче какво правим. Миналата седмица ние приехме мерки, в които работодателите ще бъдат стимулирани през първите шест месеца с 30% от осигурителните вноски, вторите шест месеца – с 50%, третите шест – със 75% от осигурителните вноски. Трябва да Ви кажа, че това е абсолютно недействаща, неработеща популистка мярка.
Събрах работодателите в моя регион в почивните дни – нито един от тях няма да кандидатства и не иска да ползва преференциите по тази мярка. Какво правим ние? Хвърляме прах в очите на хората.
Аз също гласувах „за”, тъй като само едно работно място да бъде разкрито, все пак е доход в едно българско семейство. Към предлаганото увеличение на средствата, стимулиране на работодателите с 40 или 50% от работната заплата, или цялата работна заплата – ще Ви припомня отново началото по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, където работодателите се стимулираха с цялата работна заплата, и то на осигурителния праг на длъжността, която заемаха – имаше изключително голям интерес. Ако се поеме част от работната заплата, тогава работодателите ще имат интерес, тогава ще се възползват и наистина ще бъдат назначени млади хора.
Няма смисъл от механизми, които на практика няма да бъдат действащи. Така че въпросът е не само да говорим за младежка безработица, това, че хората напускат България, а да направим мерки, които наистина ще заработят. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Караминова.
Господин Московски, заповядайте.
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ (ГЕРБ): Господин председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Имам бърз и много конкретен въпрос. Става въпрос за § 2, т. 4; § 57а – това е на вносител, а иначе подкрепен от комисията – т.5.
Става въпрос за следното: „присъдените по дело, № ICC 17339 GZ/MNM, суми се отчитат като приход по бюджета на Министерството на финансите за 2013 г.” Обяснявам съвсем накратко. Става въпрос за присъдени приходи по клоу-бек делото за БТК, където правителството на ГЕРБ направи изключително много усилия, за да защити държавния интерес. (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев.)
Господин Мутафчиев, ако имате да кажете нещо, заповядайте на трибуната, но не подвиквайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Той знае как! Вие не му давайте думата! Аз ще му я дам, ако иска!
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Извинявайте, господин председател.
Конкретният въпрос към вносителите е следният: какво налага тези приходи да се отчитат по бюджета на Министерството на финансите, а не към бюджета на ресорното Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, тъй като те са и притежатели на „златната акция”?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Желае ли някой да отправи реплика към уважаемия народен представител Ивайло Московски? Няма такива.
Господин Ненков, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри! Искам отново да се върнем на нашето предложение за изменение в точки 3 и 4, а именно за увеличение на частта „Разходи за изработването на общи устройствени и кадастрални карти”.
По-специално искам да се спра върху общите устройствени планове. Бих повярвал, тъй като и господин Михалевски, който излезе преди малко от залата, говореше, че тези пари са крайно недостатъчни. Да, съгласен съм, че са недостатъчни. Но още в миналата комисия, в миналия Парламент с колегите както от управляващото мнозинство така и от опозицията възприехме наистина подхода, в който за Бюджет 2013 г. гласувахме един милион допълнителни средства, а именно за изработването на тези общи устройствени планове.
Пак казвам – бих бил много добронамерен, ако не виждаме всъщност причината за изработването на тези планове. Досега говорим и преди няколко седмици Вие гласувахте Мораториум за разпоредителни сделки с държавни имоти и така нататък. Преди няколко години гласувахте закон, с който наложихте и мораториум върху разпоредителни сделки в моя избирателен район – Студентски.
Хубаво, казвате една година от приемането на закона Вие ще свалите мораториума. Как ще свалим този мораториум, когато, първо, нямаме изработени такива кадастрални карти? В много общини липсват, само една трета от общините имат общи устройствени планове. Именно тава дава възможност за големи злоупотреби, които са се случвали през последните години – не искам да визирам през чие управление и така нататък. Именно липсата на тези устройствени планове води до тези проблеми.
Да, сега може средствата да са недостатъчни, но ако покажем воля, както каза и господин Татарски – наистина в тези изменения за общините не говорим дори за една стотинка – хубаво е тези два милиона да бъдат наистина разплатени и да отидат по предназначение за общините.
Във връзка с това, тъй като за 2013 г. беше гласуван един милион, по мои впечатления от срещи с Националното сдружение на общините, доколкото разбирам може би заради изкуствената трансформация на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, този един милион, за който говорихме, беше приет, но все още не е отишъл като трансфер към Министерството на инвестиционното проектиране. Така че моля господин министърът на финансите да каже каква е причината.
И още нещо. Именно тези устройствени планове миналата година, когато имаше изменение на Закона за устройството на територията през октомври, освен че дадохме срок до 26 май тази година кметовете да внесат в общинските съвети инициативата за започване на процедура за изготвянето на тези устройствени планове, така също въведохме срок в Преходните и заключителни разпоредби, а именно § 149 от ЗУТ, вкарахме и краен срок, в който тези устройствени планове трябва да бъдат изработени – до 2016 г.
Да, сега може би не е на дневен ред и си казваме, че има време дотогава, но за изработването на такъв устройствен план са необходими приблизително три години. Точно заради това апелирам чисто колегиално, в нашето предложение няма никакъв политически мотив, да се вслушате наистина в думите ни и да подкрепите предложението ни, а именно общините да могат да използват тези средства. По информация на Националното сдружение на общините 135 общини са заявили, че за устройствените планове имат нужда от финансиране. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаеми господин Ненков.
Заповядайте, госпожо Нинова, за изказване.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин председател, господа министри, колеги! Ще говоря по социалната тема, засегната в § 2 и ще коментирам това, което досега колегите от ГЕРБ предложиха и казаха.
Опитах се да го обобщя в две тези.
Първата е – от това правителство, от този парламент и от тази актуализация не може да се очаква нищо в социалната сфера. Не е направено нищо в социалната сфера досега и няма да се направи с актуализацията на бюджета.
Уважаеми колеги, Вие не бяхте на работа един месец, но очаквах, че поне сте следили какво се върши тук, докато си почивахте. Очевидно не сте го направили, затова ще Ви кажа какво се случи тук докато не бяхте на работа.
Увеличи се размерът на обезщетението за отглеждане на дете от една на две години от 240 на 310 лв. От 1 юли 40 хил. деца ще бъдат подпомогнати и това струва на правителството и на държавата 17 млн. лв.; подпомогнати са домакинствата с ученици в първи клас от 150 на 250 лв. – 45 хил. семейства ще го получат – струва на държавата 5 млн. лв.
Разшири се системата за енергийно подпомагане – от 210 хил., 270 хил.семейства ще получат енергийни помощи; премахнахме данък „колиба”, от който ще бъдат облекчени 426 хил. семейства.
Променихме Закона за гарантираните вземания на работниците, с което помагаме на хората, които не са си получили заплатите, че фирмите им са изпаднали във фалит – ще получат по шест заплати по 1200 лв. всяка от тях; въведохме мерките за подпомагане при намиране на първо работно място на млади хора – 71 хил. млади хора ще могат да се възползват от тази мярка. Не сте прави, че работодателите са против.
Колеги, наистина отсъствахте от работа, иначе щяхте да бъдете в комисиите и да видите, че всички работодателски организации и синдикати подкрепиха мерките за младежка заетост – рядък случай на пълно единомислие на изпълнителна, законодателна власт, работодатели и синдикати. Четиридесет милиона лева в повече за хората с увреждания и 40 млн. лв. за ваучери. И на това Вие му викате нищо в социалната сфера за месец и половина-два.
По въпроса за пенсиите: защо, колеги, в момента не дискутираме въпроса за пенсиите? Вие сигурно не знаете, че от един месец има внесен проект за промяна в Кодекса за социално осигуряване. Скъпи пенсионери, не сме Ви забравили! Предложението за възстановяването на действието на швейцарското правило, което колегите от ГЕРБ замразиха, е внесено от един месец, тоест увеличаването на пенсиите всяка година.
Предложението за замразяване на стажа и възрастта и за две години предсрочно пенсиониране е внесено, както сме Ви обещали. Не го разглеждаме отново по вина на опозицията от ГЕРБ, казвам го без реваншизъм. Това е въпрос на Националния съвет за тристранно сътрудничество. А той не се събира по вина на един Закон за имуществото, който беше приет от мнозинството на ГЕРБ и работодателите не искат да обсъждат никакви теми, свързани с пенсионни промени. Ако този закон не съществуваше и НСТС се събираше нормално, днес можехме да говорим и за пенсии. Но не сме се отказали от този въпрос, променяме Закона за имуществото, ще има Национален съвет за тристранно сътрудничество и пенсионерите ще получат това, което заслужават и за труда, и за годините.
Втората Ваша теза, колеги, беше: „Нека да се върнем назад във времето и ще видим, че БСП са лицемерни” – цитирам го, защото тази дума е крайна – „едно говорят в опозиция, а друго правят когато управляват.” И така, колеги, понеже четири години работех като опозиция срещу Вас, се научих на едно нещо: на такова празно политическо говорене действа само едно – документът, черно на бяло. Затова извадих 90 страници стенограми от Четиридесет и първия Парламент и ще Ви кажа какво значи лицемерие и непоследователност, след като Вие самите давате това определение.
Бюджет 2012 е обсъждат през 2011 г. От Коалиция за България предлагаме месечната добавка за деца с увреждане да стане от 189 на 203 лв.
Гласуване: 141 народни представители – „за” 23, „против” 67, „въздържали се” 51. Можете да се сетите кой тогава е гласувал против това предложение на Коалиция за България. Тоест ние сме последователни, правим го тогава, правим го и сега.
Второ, от този бюджет за 2012 г. в наше предложение – мое и на Драгомир Стойнев, при този ръст на безработицата предлагаме увеличение на средствата по Националния план по заетост на 100 млн. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Нинова, приключвайте!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Гласуване – 40 за, 67 против, 93 въздържали се. Познайте кой тогава е бил против и въздържал се.
Мога да продължа със същото по този бюджет, който сега гледаме, който е минал по същия начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Недейте да продължавате.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Всичко, което сме предлагали, Вие сте го отхвърляли. Сега го предлагате енергично, дори агресивно, да не кажа от време навреме гузно. Но очевидно нямам време, затова се обръщам към министъра на финансите.
Моля за извинение, колеги, господин председател, дайте ми половин минута, защото мисля да кажа нещо важно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ще Ви направят реплика, не се притеснявайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Господин министър, от името на Коалиция за България представям позиция, която не сме променили. Моля да намерите начин за увеличение на минималната работна заплата от 1 октомври тази година. Това фигурира като ангажимент и във Вашата програма на правителството, която обсъждахме тук, в този Парламент и в тази зала. Моля да се намери възможност да се увеличи минималната работна заплата. Тя не е предмет на Закона за бюджета, но Министерският съвет може да го направи.
И второ,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Нинова!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Моля от резерва за неотложни нужди да се предвидят осем милиона лева по плана за заетост. Аргументите ни са това, че...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Нинова, залата Ви търпи и аз Ви търпя! Приключвайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: ...до края на годината 32 хиляди души ще останат безработни. Начинът това да бъде компенсирано е с увеличение на Плана за заетост с 8 милиона, за който има резерв в този бюджет.
Благодаря за търпението на залата и на председателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: И аз благодаря.
Има ли желаещи да репликират?
Заповядайте, госпожо Атанасова.
Казах Ви, че ще имате още три минути, а Вие не ми вярвахте.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Госпожо Нинова, приемете го като жест на добронамереност към Вас, за да имате възможност да изкажете цялата си теза и призива към министъра на финансите, но и като стил на коректност беше редно да отбележите, че голяма част от всичко споменато като мерки, които това Народно събрание е гласувало през този един месец, се дължи на подкрепата на ГЕРБ. Нека да не забравяме, че именно по предложение на нашата парламентарна група беше предвидено средствата за майчинските да бъдат изплащани от 1 юли, а не от 1 октомври, както бяха предложили колегите от Коалиция за България и ДПС. Нека да не забравяме, че мерките за младежката безработица миналата седмица бяха подкрепени от Парламентарната група на ГЕРБ. Казвам го неслучайно, защото ние заявихме, че ще подкрепяме всичко, което е в полза на хората, така че да имат по-добър стандарт на живот. Предполагам и че някои от мерките, които ние сме предложили, ще получат Вашата подкрепа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има думата Адриан Асенов за реплика.
АДРИАН АСЕНОВ (Атака): Ще бъда изключително кратък. Искам да направя реплика на едно Ваше изречение. Казахте, че се молите да се намерят пари за повишаване на заплати и така нататък. Не е необходимо да се молите, необходимо е да го направите Вие – като управляващи и като мандатоносители и правителството най-вече като инициатива и реализация, а именно да спрете източването на България. Не откриваме Америка, държавата се източва, източва се националният капитал, източват се приходите на българите, които изтичат в чужбина. Всичко изтича в чужбина, а Вие се молите да се намери някак си, от ръкавите да се изкарат някакви доходи, някакви средства. Средствата ги имаме, въпросът е, че не се управляват правилно.
Относно колегата от ГЕРБ Тотю Младенов, на когото преди малко исках да направя реплика, но така и не можах да направя комуникация с председателя на Народното събрание. Нека ГЕРБ да не говорят за социална политика. Да говорят от ГЕРБ за социална политика е все едно Сталин да говори за демокрация и човешки права. По времето на Вашето управление това министерство беше напълно излишно и докара хората дотам, че са в най-отчаяното състояние, в което са били от 23 години насам. (Единични ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли трета реплика? Няма желаещи.
Заповядайте за дуплика, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаема колега Атанасова, Вие подкрепихте мярката за увеличаване на обезщетенията за отглеждане на дете, така нареченото майчинство и мерките за младежка безработица. Това е факт. Но тогава моля, разберете се във Вашата група да говорите еднакво. Малко преди Вас беше казано, че не е направено нищо в социалната политика от това правителство и от този Парламент. Една минута по-късно Вие казвате: да, направихте, но заедно с нас. След това друга наша колега казва, че мерките за младежка безработица не давали никакъв ефект, а пък Вие ги хвалите, че заедно сме ги приели и сте ги подкрепили. Значи едно от тези неща е вярно. Цял ден във Вашата група има две различни позиции. По актуализацията на бюджета сте предложили две различни предложения, които се бият помежду си и са абсолютно неприемливи едно спрямо друго.
Към колегата, който прикани да не се молим за увеличението на минималната работна заплата, ще кажа само, че в случая думата „моля” беше форма на учтиво обръщение към един министър. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Това беше дуплика.
За изказване има думата господин Волен Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Господин председател, дами и господа народни представители, господа министри! Предварително казвам, че няма да се упражнявам по ирония. Мога да го правя, но няма, защото става дума за съдбата на много хора в България, които наистина няма как да си плащат сметките за ток и да си купят дърва и въглища. За съжаление в 21-и век в България страшно много хора зависят от дърва и въглища, а не от някакъв друг енергиен източник.
По тази причина веднага казвам, че подкрепям предложението, което дойде, ако не се лъжа, от Светлана Ангелова. И не ме интересува дали то идва от ГЕРБ, дали идва от някоя политическа партия, срещу която мога да кажа страшно много критики. Не ме интересува това, защото предложението, ако се приеме от залата, ще даде някой друг лев на живи хора.
За живия човек, който сега слуша, гледа и ни преценява, е важно да получи тези пари на ръка, за да може да си купи въглища. А кой го предлага – дали той има морално право, дали няма морално право, дали флиртува...? Нека да флиртува – защо? – оставете да флиртуват, нека да флиртуват, стига това да носи реална полза за хората.
Ще кажа нещо повече. Какво лошо има, ако отсега се определи коледната надбавка за пенсионерите? Господин министърът на финансите е тук и той може веднага да каже, да го даде като уверение. Добре, дори да не може да се запише сега в този текст – да се даде като уверение, като морално уверение, че на Коледа пенсионерите с най-ниски пенсии наистина ще получат коледна надбавка. Сметнахме го с колегите: милион и половина горе-долу, които са с най-ниски пенсии – ако им се дадат по 50 лева, това са 75 млн. лв.
Веднага ще Ви покажа откъде да ги вземете. Бюджетът на Българската национална телевизия е 70 милиона, бюджетът на Българското национално радио е 42 милиона – ето ги парите, от които веднага може да дадете по 50 лева на най-бедните пенсионери. (Шум и реплики.)
Четиридесет и седем милиона са парите на партиите, които получават. Ние сега подготвяме поправка в Закона за партиите да няма субсидии – не само за извънпарламентарните, и за парламентарните партии. Четиридесет и седем милиона от държавните субсидии за партиите могат също така да отидат за добавка за пенсионерите. Ето Ви предложение, без да се нарушава цялата рамка.
Макар че бихме могли да разсъждаваме за тези 908 милиона, които плащаме в Европейския съюз. За какво плащаме там близо 1 милиард? За какво плащаме, ако ми кажете, господин министър, и какво получаваме срещу това – дали нещо адекватно?! Може би това вече е тема за друго цяло отделно заседание.
Има много пера, от които могат да се вземат тези пари, освен от предложеното от госпожа Ангелова. Както казах, Българското национално радио или Националната телевизия, могат тези седемдесет – общо 112 млн. лв., да бъдат прехвърлени за по-полезни нужди. А тези медии ще се издържат, както и другите медии се издържат.
Ето Ви предложение, ето и партиите – мислете върху това, приемете го и забравете кой, как е управлявал, защото нападките помежду Ви по никакъв начин не помагат на най-бедните хора. А в крайна сметка трябва да направим така с това заседание, с това гласуване, накрая хората да разберат, че еди-кой си ще получи някой друг лев – дали ще са 200, или 250 хиляди домакинства, няма никакво значение. Няколкостотин хиляди българи ще чуят от цялото заседание накрая, че ще получат енергийна помощ или 50 лева коледна надбавка.
Ако приключим заседанието с такова решение, аз лично ще бъда много доволен и ще има полза от заседанието на Парламента в България. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „Атака”. Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли реплики?
Госпожа Ангелова, желаете реплика? Да.
Заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Господин Сидеров, благодаря Ви, че освен ние от ГЕРБ, и Вие – от „Атака”, се погрижихте за българските пенсионери. (Шум и реплики. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Искам само да направя едно допълнение, явно не сте го разбрали. В т. 5 на моето предложение, където става въпрос за изразходване на тези 85 млн. 400 хил. лв. от продажбата на квоти от парникови газове, аз бях входирала предложение, в което пише: „За разширяване обхвата на лицата, получаващи енергийни помощи и за еднократно допълнително плащане към пенсиите на пенсионерите”. Но от Комисията по бюджет и финанси, съвсем умишлено сигурно, са пропуснали това еднократно плащане към пенсиите на пенсионерите, защото ги е срам, че не те са загрижени за българските пенсионери, а ние от опозицията, се грижим за тях. Благодаря Ви. (Силен шум и реплики. Единични ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли втора реплика? Няма.
Желаете ли дуплика, господин Сидеров? Не.
Процедурно предложение – господин Курумбашев.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Моето процедурно предложение е да приключим с разискванията по тази точка за днес. (Възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.) Да продължим с разискванията по точката като точка първа от утрешния ни дневен ред. Благодаря Ви. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Има ли обратно процедурно предложение?
Заповядайте.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Правя обратно предложение, тъй като по този параграф има записани за изказване няколко народни представители. Смятам, че ние като вносители трябва да обосновем своите предложения и не виждам защо се бърза с прекратяването на пленарното заседание.
Мисля, че вече всички от Вас трябва да са спокойни – ще излязат отпуска. Това Ви беше най-сериозната тема през днешния ден. (Шум и реплики.) Обаче по-сериозна тема за българските граждани е: средствата в актуализирания бюджет в какви пера ще бъдат разпределени.
Разбирам, че имате притеснения по отношение на това как ще си тръгнете днес – дали с бял автобус, с розов или с такси, но спокойно, не се пазете от народната любов! Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Моля, режим на гласуване. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Курумбашев.
Гласували 172 народни представители: за 99, против 70, въздържали се 3.
Прието е процедурното предложение. (Шум и реплики.)
Покажете по групи.
С това днешното заседание приключи – закривам заседанието. (Звъни.)
Утре в 9,00 ч. по програма, която ще Ви бъде представена при откриване на заседанието.

(Закрито в 16,33 ч.)Председател:

Михаил Миков

Заместник-председатели:
Мая Манолова

Христо Бисеров

Секретари:

Деница Златева

Шендоан Халит
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания