Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 1 август 2013 г.
Открито в 9,03 ч.
01/08/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Христо Бисеров

Секретари: Филип Попов и Шендоан Халит

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Налице е кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)
Преминаваме към програмата за работа на Народното събрание за 1 и 2 август. Тя изцяло е съобразена с това, което беше обсъждано вчера на Председателския съвет – с лека редукция, с оглед на времето:
1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. – продължение.
2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
3. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, приет от Народното събрание на 11 юли 2013 г. и върнат за ново обсъждане с Указ на Президента.
4. Проекти за решения за попълване на състава и промени в постоянни комисии на Народното събрание.
5. Проекти за решения за избиране на постоянни делегации на Народното събрание.
6. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор.
7. Доклад за състоянието на енергетиката в Република България.
8. Доклад за извършената дейност от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси през 2012 г.
9. Парламентарен контрол.
Моля Ви, режим на гласуване.
Гласували 163 народни представители: за 133, против 11, въздържали се 19.
Седмичната програма за 1 и 2 август е приета.
Няколко съобщения:
Министърът на отбраната ни уведомява, че със своя заповед е разрешил изпращането и използването на военни въздухоплавателни средства и личен състав от военновъздушните ни сили за участие в авиационен фестивал на летище Кечкемет, Република Унгария за периода от 2 до 5 август.
В Народното събрание е постъпил Доклад за финансовото състояние на „Български енергиен холдинг” Група за периода 2009-2013 г. – „Енергетиката в цифри”, одобрен от Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг” ЕАД. Изпратен е на Комисията по енергетика, Комисията по бюджет и финанси и го има в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към първа точка за днес:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г. – продължение.
Вчера имаше девет изказвания. Има ли други желаещи да вземат отношение по § 2?
Заповядайте, госпожо Василева.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, господин министър, дами и господа народни представители! Много внимателно слушах през изминалите дни аргументите, които бяха представени, както от представителите на правителството, така и от представителите на управляващото мнозинство за актуализацията на бюджета.
Като един от основните аргументи за актуализацията беше изтъкната необходимостта от намаляване на задлъжнялостта към бизнеса. Разбирам този аргумент. Това обаче, което не мога да разбера, е, защо през цялото това време никой не упомена нищо за българските общини?
Предстои да бъде приет, доколкото разбирам, от управляващото мнозинство един бюджет, който, грубо казано, ще развърже кесията на държавата, ще бъде генерирана допълнителна задлъжнялост, ще бъде формиран един резерв за неотложни и непредвидени разходи, от които едни 286 милиона – никой не разбра за какво ще бъдат похарчени.
Те ще бъдат похарчени от правителството, но в същото време Националното сдружение на общините в Република България излезе с официално становище и с официално искане към министъра на финансите и министър-председателя на Република България да бъде обърнато внимание на българските общини, защото задлъжнялостта към бизнеса не е толкова проблем на държавата, колкото е проблем на българските общини.
Размерът на задължението на общините към бизнеса възлиза на 158 млн. лв., което съставлява близо 60% от общата задлъжнялост. И ако действително правителството проявява загриженост към бизнеса, дали не проявява загриженост към определена част от бизнеса и защо не проявява загриженост към българските общини?
Учудвам се, че този въпрос не беше повдигнат през изминалите дни, имайки предвид, че в редиците на управляващото мнозинство има и бивши кметове, които знаят състоянието на българските общини, които знаят колко тежко им е в това време на финансова криза, които знаят факта, че те трябва да се справят с редица предизвикателства, със свит пазар, с необходимостта да осигуряват собствено участие в европейските проекти, които изпълняват. Знаете, че процентът на собственото участие, което общините осигуряват, варира между 3 и 15% от стойността на обемите на договорите за безвъзмездно финансиране.
Знаете също така, че не малка част от тях е необходимо да покрият и финансови корекции. Ето защо аз не мога да разбера отношението на управляващото мнозинство, както и на българското правителство, към общините в Република България и считам, че грубо се погазва принципът за равнопоставеност. Не само централната власт, но и общините биха могли да получат част от този ресурс – този ресурс, за който никой не разбра за какво ще бъде насочен.
Затова искам да апелирам както към министъра на финансите, така и към Вас, уважаеми дами и господа от Коалиция за България и ДПС, да се замислите за българските общини и да осигурите финансиране, подпомагане на българските общини, които са в тежко финансово състояние чрез увеличаване на изравнителните субсидии. След като ще бъде увеличаван бюджетът, то нека да бъде увеличен и на българските общини.
Знаете, че наскоро беше променен Законът за устройство на територията, беше отнета част от правомощията на българските общини, беше грубо погазено правото на автономната местна власт. С това беше нарушен принципът на субсидиарност. Сега нарушавате и принципа на равнопоставеност.
Затова аз не мога да приема този бюджет, затова апелирам още веднъж да се погрижите и за българските общини.
Тук имам един конкретен въпрос към министъра на финансите. Разбираме, че методът, по който се изчислява данък добавена стойност върху водните проекти по Оперативна програма „Околна среда”, ще бъде променен – разходът от допустим ще бъде преобразуван в недопустим. С други думи това означава,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Да Ви кажа само, че времето изтече. Ориентирайте се към приключване.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: ...че до края на тази година ще бъде необходимо да бъде възстановен един обем, може би близо 60 млн. лв., в европейския бюджет. Господин министър, дали предвидихте това, когато бюджетирахте? (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Има ли реплики? Не виждам.
Заповядайте за изявление от името на парламентарна група, господин Асенов.
АДРИАН АСЕНОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, госпожи и господа народни представители! Искам да взема отношение по нещо, което не е свързано пряко с днешния ден, но е свързано с България като цяло.
Преди четири дни станахме свидетели на поредната лекомислено дадена подкрепа и обещание за подкрепа за членство в Европейския съюз от страна на българското правителство. Докато предишното правителство щедро и безотговорно даваше обещания за подкрепа на ислямистка Турция в Европейския съюз, без да се съобразява, че това ще доведе в дългосрочен план до края на българската държава, това правителство, както и всички преди това, даде лекомислено обещание на бившата Югославска република Македония за подкрепа за членство в Европейския съюз.
Ще Ви обърна внимание какво представлява бившата Югославска република Македония и какво ще легитимираме в Европейския съюз, ако ние като отговорни пред историята български държавници не си свършим работата.
Това е една исконно българска земя – люлка на българското Възраждане, в която след сръбската окупация през 1913 г. са премахнати и забранени 641 български училища, 1031 български учители, 761 български църкви, 54 български параклиса, 48 български манастири и 6 митрополити с 855 български свещеници.
В началото на 30-те години на ХХ век с цел изкореняване на българщината в Македония Комунистическият интернационал създава една от най-човеконенавистните и жестоки доктрини на света, а именно доктрината на македонизма. Процесът на македонизиране на българското население във Вардарска Македония след 1945 г. добива характер на класически геноцид. Данните говорят, че приблизително от един милион християнско население, заради защитата на собствения си български език и идентичност, са убити без съд и присъда около 23 хиляди души, 130 хиляди са осъдени на затвор между 10 и 15 години, около 200 хиляди са изселени от родните си места и общо около 300 хиляди души са постоянно наблюдавани и малтретирани от службите за сигурност, включително и към днешния момент. Така бившата Югославска република Македония, създадена след разпадането на Югославия през 1991 г., е пряк наследник на този режим.
Съгласно Конституцията на държавата, цялото българско население според доктрината „Македонизъм” е обявено за македонско. Политиката на държавата си поставя за цел под маската за запазване на конституционното име да легализира извършения културен и всякакъв геноцид след Втората световна война. Всички граждани на държавата, които се опитват да говорят открито за историческата си идентичност на така наречения „македонски народ” и днес се наблюдават от службите за сигурност.
Смисълът на тази държавна стратегия е да защити позицията пред европейската и световна общност, че процесът на дебългаризация във Вардарска Македония е приключил и българското население тук е приело новата, макар и по насилствен начин, изкуствено наложена идентичност. По тази причина всички партии в страната, целият държавен апарат, целият държавен елит са създадени и се контролират от службите за сигурност, а процесът на демократизация на държавата и обществото е тотална имитация.
Партия „Атака” осъжда всички управления на Република България, които не са създали противодействаща на македонизма нова, официална политика на България за отричане на македонизма в поддръжка на българщината и спиране на денационализацията на българската народност в Македония. Не приемаме позицията на всички управляващи досега, които не обвързват подкрепата на България към този режим за членство в Европейския съюз с конкретни условия – нещо, което гърците правят, въпреки че почти нямат исторически основания за това.
„Атака” настоява да бъдат поставени две основни обвързващи условия, които бившата Югославска република Македония да проектира и да реализира в целия си държавен апарат и едва след тяхното изпълнение и реализация да бъде дадена подкрепа за членство в Европейския съюз. Тези две условия са прекратяване на присвояването и фалшифицирането на българската история и култура и прекратяване на репресиите на българите в Македония, включващи полицейско наблюдение и тормоз, преследване, дискриминация и културен геноцид.
В заключение искам да кажа, че ние поздравяваме и благодарим на българските организации и българите в Македония, като „Радко”, Българският културен клуб в Скопие и всички, които дълги години, въпреки репресиите и излежаните години затвор отстояват принципните позиции на българщината в Македония и призовавам българската държава най-после да им помогне, както да помогне на всички, които се борят за отстояване на българщината там.
В този смисъл искам да призова българското правителство, както и управляващите, да използват своя исторически шанс, защото сега имаме исторически шанс, който не е бил отдавна и който няма да се повтори, без капчица кръв, каквито реки от кръв са се лели за българщината там, с дипломация – с умела дипломация, и държавност – с държавническа политика, да постигне българския национален интерес. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз за това изявление от името на парламентарна група.
Нямам други записали се.
Закривам разискванията по § 2.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Процедура, процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Кой иска процедура?
Заповядайте за процедура, господин Михов.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господа министри! Във връзка с това, че гледаме наистина най-важния закон в държавата, а именно актуализация на бюджета на Република България за 2013 г., предлагам дебатите да бъдат предавани пряко по Българската национална телевизия и Българското национално радио.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Има ли противно предложение? Не виждам.
Моля Ви, режим на гласуване.
Гласували 170 народни представители: за 108, против 10, въздържали се 52.
Преминаваме към гласуване на § 2 от Закона за изменение... (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Заповядайте за процедура, господин Добрев.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, господа министри, уважаеми колеги! На 16 юли тази година в мина „Ораново” се случи нещастен инцидент, при който се срути част от минната галерия. Четирима души останаха затрупани, двама от тях се спасиха, съдбата на другите двама е все още неясна. Оттогава досега – вече 16 дни, тече спасителна операция. Днес чухме рано сутринта по новините, че има още един загинал работник в мината, разбира се, не в същия участък и не по същите причини. Най-вероятно става въпрос не за трудова злополука, а за здравословен проблем.
Във връзка с актуалността на въпроса към днешния ден, имам процедурно предложение да поканим министъра на икономиката и енергетиката и да го изслушаме как вървят спасителните работи и кога се очаква да бъде достигнато предполагаемото място, където се намират останалите под земя вече 16 дни двама български миньори. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря и аз, господин Добрев. Ще се свържа с министъра на икономиката и енергетиката, ще разговарям с него и ще го поканя във връзка с това Ваше процедурно предложение.
Заповядайте, госпожо Атанасова, имате думата.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, господа министри, дами и господа народни представители! Видно е, че има колеги, които желаят да вземат думата, желаят да се изкажат като вносители по актуализацията на бюджета. Затова смятам за недопустимо да бъде прекратен дебатът, още повече този законопроект наистина следва да бъде представен пред българското общество – какви са приоритетите, политиките и накъде ще тръгнат средствата след актуализацията на бюджета.
Няма как да скриете притеснението си, така както се опитахте вчера – бързо, съвсем кратко, да прекратите дебата (реплики от КБ), да тръгнете от Народното събрание.
Дами и господа депутати и министри, отговори на някои въпроси, които българското общество задава, трябва да бъдат дадени в тази пленарна зала – не само необходима ли е актуализацията, необходим ли е заем от един милиард, който ще загроби и следващите поколения... (Шум и реплики от КБ, постоянни реплики от народния представител Петър Мутафчиев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина! Господин Мутафчиев!
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Господин Миков, бихте ли въвели ред в залата? (Продължават шум и реплики от КБ.) Може би трябва господин Бисеров да се справи, така както заяви и вчера, или господин Цонев да Ви помоли за това, или да Ви нареди? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Атанасова. (Шум и реплики от КБ.) Възприемам изказването Ви като смес от изказване по същество и по начина на водене. Затова по частта начина на водене ще взема отношение.
Осем души от вносителите са взели отношение по § 2. Освен тях са се изказали народните представители Корнелия Нинова – и като вносител, и Ивелина Василева. Разискванията са закрити. Ще преминем към гласуване. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Лично обяснение – господин Цонев.
Заповядайте.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател. За тези, които не знаят, за пръв път ползвам лично обяснение в дългогодишната си практика на парламентарист, не в практика от три години и половина.
Предизвикан съм не от друго, а от това, че една дама вече няколко седмици не излъчва позитивни послания, а би трябвало да излъчва, защото освен всичко друго, е и красива дама. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Не е нужно да се заяждате.
Никому не съм нареждал нищо. Вчера се опитах и мисля, че успях да предотвратим неща, които не бива да се случват – неща, които Вие искахте да се случат, защото започнахте да искате всяко гласуване да се прегласува, да искате почивки, поименни проверки и така нататък – хватки за бавене на времето и за удължаване на срока. От тази трибуна направих процедура и помолих да работим до приемането на закона. Но след като започнахте подобен тип парламентарно поведение, беше напълно нормално да предприемем това. Не е нужно да се конфронтираме с хората, които протестират, а и с тези, които са пратени не да протестират, а да предизвикват провокации.
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ, от място): Шамара ли имате предвид?
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не виждам нищо лошо в това, което сме направили.
Госпожо Атанасова, по отношение на това имаме ли притеснения по дебата за бюджета, уверявам Ви, на терена на бюджета нямам притеснения от нито един от Вас, ама от нито един, (ръкопляскания от КБ и ДПС), поради простата причина че няма как да имам такива притеснения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Цонев.
Господин Иванов, процедура ли? Няма изказвания, разискванията приключиха. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Ако има някой още...
От името на парламентарна група – госпожа Караянчева.
Минаха пет процедури, Вие пак искате да се върнем към разискванията. Има правилник.
Заповядайте, уважаема госпожо Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Ще ми простите, че не съм така екзактна в изказа си, както някои колеги. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Уважаеми управляващи, от какво се уплашихте вчера, че така припряно прекратихте дебатите и претупахте заседанието? Едва ли е от гнева на протестиращите, които 50 дни седят пред прозорците на парламента.
Едва ли е и от гузна съвест, защото такава Ви липсва. (Смях, оживление, възгласи „Е-е-е” от КБ.)
Единственото логично обяснение в момента е, че се притеснявате от опозицията в лицето на ГЕРБ. (Шум и смях от КБ.)
Само начинът, по който реагирате, показва Вашето фамозно високомерие. Е, няма как да заглушите гласа на опозицията, освен ако не вкарате полиция с палки тук, така както насъсквате полицията срещу обикновените протестиращи. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Апропо, в моя избирателен район такова поведение се нарича „гьонсуратлък”. И ако имате проблеми с превода, потърсете помощ от Вашите коалиционни партньори.
Спрете да се държите като девици в изповедалня! Обяснете на българските граждани защо искате да теглите този заем, който ще плащаме ние, децата ни, внуците ни. (Шум и реплики от КБ и ДПС.) С каква лихва ще бъде натоварено въпросното финансово задължение, за какво точно ще се използва, защото сте спуснали дебела информационна завеса и баламосвате хората. (Шум и възгласи „Е-е-е” от КБ и ДПС.) Обяснявате как, ако този заем не бъде взет, ще пропадне държавата, ще бъде пробит бюджетът.
Как да Ви повярват обаче протестиращите и българските граждани, след като допреди няколко месеца твърдяхте, че имате лостове да се справите с кризата и се усмихвахте благо от екрана, като в реклама на шоколадови вафли?! (Смях.)
Как да Ви повярват хората, след като посветихте първите няколко месеца на кадруване, на реваншизъм и открито назначаване на роднини, приятели и бивши кадри, които имат съмнително минало?!
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Калинки, Калинки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, тишина в залата!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Как да повярват хората в добрите Ви намерения, след като вместо да се съсредоточите върху събирането на данъци и акцизи, върху така прокламираната от Вас борба срещу корупцията (смях в КБ и ДПС), срещу контрабандата и срещу всичко останало, което заявявахте в предизборната кампания, тръгнахте да уреждате партийни членове? Много Ви е весело, защото сте оглушали за гласа на хората.
Знаете ли – само за един месец данъчните приходи са спаднали с над 110 милиона. Явно това не е приоритет на правителството. Приоритет е ДАНС, БОП, от време на време изкарвате „Белене” и разни други неща, които не са на дневен ред.
Казвате, че актуализацията на бюджета е в интерес на българските граждани. А дано, ама надали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Караянчева, не е по точката от дневния ред.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Това е от парламентарна група. (Оживление в КБ и ДПС.)
Ако парите не стигат, как ще обясните увеличението с 30% на заплатите на новоназначените областни управители и заместник-областните управители? От това, че изкарахте държавни служители от бордове на фирми, които не вземаха заплати и вкарахте Ваши партийни функционери, за да могат да получават заплати и то не малки, а тлъсти суми.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Дай пример.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Примери? Да, в борда на директорите на МБАЛ Кърджали имаше назначен човек, но ще вляза по-късно да го обясня, господин Адемов, защото господин председателят пак ще ме укори, че говоря по конкретни теми, а не е политическа декларация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не, само точката от дневния ред. Иначе конкретно можете. Да не е по точката от дневния ред.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Крокодилски сълзи роните, колеги, разделяте хората на софиянци и провинция. Подозирате ги в провокация и саботажи. (Реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Управлявате ги на върха на палките и щитовете на полицаите и имате наглостта да кажете, че при предното управление хората не са можели да гъкнат! (Оживление в ДПС.) Пълна лъжа! Обърнете внимание за какво става дума – кога Вие в предния Парламент сте влизали през тези огради и рамо до рамо са Ви пазили полицаи? От кого Ви пазят? (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Жалки са напъните Ви да обвинявате протестиращите в нецивилизованост и агресия, кметицата Фандъкова в пристрастие, господин Борисов във всички земни грехове и българските граждани, че не разбират Вашите напъни да им помогнете и да им направите живота по-добър.
Искам да Ви кажа нещо, провокирана от това, което преди няколко дена каза лидерът на ДПС, защото той има присъщия финес със асоциациите, аз искам да кажа една фраза, която е много на място в момента и тя е следната, че полифонията е обратното на комунизма. При нея е невъзможно всички ноти да са равни и еднакви по важност. Отпушете си ушите, господа управляващи, (ръкопляскания от ГЕРБ) за полифонията на протестите, ако не искате да Ви ступат с диригентската палка. (Ръкопляскания от ГЕРБ, смях и реплики от КБ и ДПС, възгласи: „Още, още!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Караянчева.
Госпожа Ангелова иска думата за процедура.
Моля Ви за тишина в залата и без подвиквания.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, правя следното процедурно предложение – гласуването по точки 4, 5 и 6 от нашето предложение да бъде поотделно за всяко една точка. Мотивите ми са, че вчера в пленарна зала се даде заявка от лидера на парламентарната група на „Атака”, че ще бъде подкрепено частично нашето предложение главно тези 85,6 млн. лв., които са от квоти за емисия парникови газове, да отидат за подкрепа на българските пенсионери и социално слабите.
В този ред на мисли се обръщам към народните представители от Коалиция за България и ДПС да проявят разум, да загърбят своите партийни пристрастия и партийна дисциплина и да подпомогнат българските граждани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Извинявайте, а по първа и втора точка как да стане? Поотделно по четири, пет и шест ли?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Предлагам в § 4, ал. 4 да се създадат точки 4, 5 и 6. Тези точки 4, 5 и 6 да бъдат подложени на гласуване поотделно всяка една от тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Извинявайте, ние обсъждаме § 2.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Това е в § 2, господин председател. По § 2 имам направено предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Да, заедно с Тотю Младенов, Гинче Караминова, Ирена Узунова, Анатолий Иванов ...
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Да, т. 1 гласи: точки 2 и 3 да отпаднат. И т. 2: „създават се т. 5 ...”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Създава се т. 5.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Да, за нея става въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Кои да бъдат отделно?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Четири, пет и шест.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: А другите да си бъдат заедно. (Оживление.)
Моля за тишина да изясним това процедурно предложение.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Имам две предложения в § 2. Първото предложение е точки 2 и 3 да отпаднат. Второто ми предложение: „Създава се т. 5”. В тази точка пет предлагам да се създадат точки 4, 5 и 6 към § 4, ал. 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Тоест тази втора точка да бъде гласувано отделно.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Да, точка 4 да бъде гласувана поотделно, точка 5 и точка 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря и аз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Направено е процедурно предложение в § 2 по предложението на народните представители Светлана Найденова, Тотю Младенов, Гинче Караминова, Ирена Узунова, Антоний Йорданов, Владимир Митрушев, Десислава Атанасова, Даниела Дариткова-Проданова, Дарин Димитров и Румен Иванов точки 4, 5 и 6 да се гласуват поотделно.
Моля гласувайте.
Гласували 171 народни представители: за 84, против 72, въздържали се 15.
Предложението не се приема.
Госпожо Ангелова, имате думата за процедура по прегласуване. Заповядайте.
Изчакайте малко да се види по групи.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): А, сега да изчакам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Лазаров иска по групи.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: А преди това бързахте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Поиска по групи точно когато вече Ви бях дал думата. Разберете се.
Имате думата, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря, господин председател.
Правя процедурно предложение за прегласуване, защото Вие на осемнадесетата секунда приключихте гласуването. Така не можаха да гласуват всички народни представители, които имат желание и имат волята да подпомогнат българските пенсионери.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Моля, прегласуване за предложението на госпожа Ангелова.
Този път прекратявам гласуването на тридесет и шестата секунда.
Гласували 194 народни представители: за 95, против 93, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на направените предложения.
Първото е предложението на Десислава Атанасова и Даниела Дариткова – неподкрепено от комисията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 200 народни представители: за 90, против 96, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Покажете резултатите от гласуването по групи.
Госпожо Дариткова, заповядайте за предложение за прегласуване. Имате думата.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господа министри! Със скоропостижното прекратяване на дебатите не дадохте възможност да защитим нашето предложение. Имаше и много други колеги, които искаха да се изкажат.
С това предложение искахме да дадем шанс на това управление да се запише с нещо позитивно в историята на българското здравеопазване. (Шум и реплики.)
Мечтата за изграждане на детска болница се надявахме да се превърне и във Ваша мечта, защото днес разчитахме на по-добре представена перфекция във Вашите парламентарни групи. (Силен шум, реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина!
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: „Човек за едното красно име живее”, както е казал един герой на Иван Вазов, който се надявам да изучават и бъдещите български поколения, въпреки Вашите усилия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Може името да му кажете, госпожо Дариткова.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Затова можехте да защитите своето име и не най-прозрачно да харчите 286 милиона, а 30 милиона да заделите за това наистина детското здравеопазване, освен лозунг за Вас, да се превърне и в един реален приоритет. Българските деца го заслужават! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Моля Ви да преосмислите това свое решение от 286 милиона заделени за харчене от това правителство – 30 милиона да отидат за по-доброто бъдеще на децата на България, за по-доброто бъдеще на страната ни! (Шум и реплики отляво.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Дариткова. Съжалявам, че спестихте името на героя на Иван Вазов на аудиторията, но може да се погледне в Гугъл. (Народният представител Емил Райнов иска думата.)
Какво има, господин Райнов? Има процедура! Няма реплика! Каква реплика?
Прегласуване!
Гласували 199 народни представители: за 91, против 95, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Покажете гласуването по групи.
Преминаваме към гласуване на предложенията. (Шум и реплики от КБ.)
Реших, че искате думата за процедура, но вече няма възможност за никаква процедура.
Заповядайте за отрицателен вот, господин Емил Райнов. Имате думата за отрицателен вот.
ЕМИЛ РАЙНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Дами и господа народни представители, отрицателен вот!
За мен е върхът на наглостта, върхът на нахалството хора, които взеха 2 милиарда пари за здравеопазване, отделени от всички български граждани, които бяха именно за този момент, взехте ги! Два милиарда! И в момента роните крокодилски сълзи и говорите за пари за здраве?! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Райнов.
Има ли други желаещи да вземат думата за отрицателен вот? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на предложението на Лиляна Павлова, Александър Ненков и Любен Татарски.
Предложението на Корнелия Нинова и Георги Гьоков е подкрепено от комисията и е включено в окончателната редакция на текста на § 2, затова няма да поставям на гласуване тяхното предложение.
Преминаваме към гласуване на предложението на Павлова, Ненков и Татарски, неподкрепено от комисията.
Режим на гласуване!
Гласували 199 народни представители: за 90, против 100, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Дайте гласуването по групи.
Има ли отрицателни вотове? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложението на народните представители Менда Стоянова, Владислав Горанов, Димитър Главчев и Диана Йорданова – предложение, неподкрепено от комисията.
Моля, режим на гласуване. (Силен шум и реплики в залата.)
Моля за тишина в залата и концентрация при гласуването!
Гласували 196 народни представители: за 88, против 100, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Отрицателни вотове няма.
Покажете гласуването по групи.
Преминаваме към гласуване на предложението на народните представители Найденова, Младенов, Караминова, Узунова, Йорданов, Митрушев, Атанасова, Дариткова, Проданова, Дарин Димитров, Румен Иванов.
Моля Ви, режим на гласуване.
Гласували 200 народни представители: за 95, против 104, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Има ли отрицателни вотове? Няма.
Покажете гласуването по групи.
Господин Цонев, имате ли готовност да продължите с доклада?
Преди това ще гласуваме основния текст, който е докладван.
Ще го докладвате ли още веднъж, или е докладван вече? (Шум и реплики.)
Моля Ви да гласуваме предложението на комисията, докладвано от нейния председател господин Йордан Цонев, за съдържанието на § 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет.
Гласували 201 народни представители: за 107, против 87, въздържали се 7.
Редакцията на § 2, както е предложена от комисията, е приета.
Госпожа Цачева – отрицателен вот. Коректно искане.
Имате думата, уважаема госпожо Цачева, за отрицателен вот.
Заповядайте.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, колеги! Гласувах „против“, за да мога да взема отрицателния вот и да споделя моето разочарование от проведено преди малко процедурно гласуване тук, тъй като нямаше друга парламентарна тактика, по която бих могла да го направя.
В тази пленарна зала много пъти, когато е имало предложения от страна на опозицията и те са били в отделни точки, парламентарната практика така го е наложила – да се уважава това искане и точките да бъдат подлагани поотделно на гласуване.
Такава мощна анблок съпротива по отношение на това предложението на госпожа Светлана Ангелова и група народни представители да бъде подложено на отделно гласуване. Ставаше въпрос за три отделни гласувания. На нас ни е ясно, че те няма да минат, но когато се говори, и Вие непрекъснато оттук, и Вашите ръководители на парламентарни групи обявявате, че сме за диалог, за конструктивна работа... (Шум и реплики от КБ.)
Малко благородство, колеги. Малките неща, които можете да дадете (шум и реплики от КБ), без да застрашите…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: … окончателния резултат от гласуването, мисля, че можехте да го направите и да дадете един знак. Не че сме го очаквали от Вас, но това е практиката в парламентаризма. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, не подвиквайте от място!
Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева.
Други желаещи отрицателен вот?
Господин Иванов, заповядайте за отрицателен вот.
Заповядайте, уважаеми господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Господин председател, благодаря, че ме допуснахте до трибуната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви се – винаги когато поискате, тя е Ваша.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Гласувах „против“, защото няколко дни сме свидетели на това как Вие по всякакъв начин се опитвате да замажете истината за този заем от 1 милиард. Питам Ви: защо не излезете и не обясните на българските граждани какво продиктува да се изтегли този заем към момента? (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
Имаше изказване, че имало заем от 800 милиона. Всички Вие знаете, че тези пари са налични по сметките на държавата и Европейският съюз ги е върнал.
Моля Ви, недейте да се криете! Недейте да криете истината за това, което ще се случи, защото в следващия параграф ще дадете едни пари на Националната електрическа компания, но всички знаем, че тези пари няма да са достатъчни. Към тях ще бъдат добавени едни 500 милиона в края на годината, за да може да замажете положението в НЕК, което Вие сега ще допуснете с намаляването цените на тока.
Уважаеми господа, дайте да говорим истината. Недейте тук господин председателстващият да се превръща в ментор – да казва кой народен представител ще се изказва, кой няма да се изказва (шум и реплики от КБ и ДПС), коя телевизия какво да говори и какви предавания да излъчва. Това не е ли дежавю? Това не е ли случващото се преди 1989 г., когато един човек управляваше държавата? (Силен шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Ако се опитвате това да направите, жестоко сте се излъгали, защото загубихте доверието на хората. Хората не искат тези пари, които Вие обещавате, че ще дадете със заема от 1 милиард. (Шум и реплики от КБ и ДПС.) Хората са отвън. Не че не искат парите, те не искат и Вас, затова кажете истината и ставайте, и си отивайте. (Шум и реплики от КБ и ДПС. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов, и пак заповядайте, когато имате охота за това.
Трети отрицателен вот – господин Михов.
Заповядайте, уважаеми господин Михов.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Аз гласувах „против“ поради една проста причина – два дена в тази зала бяха зададени десетки въпроси към министъра на финансите. Не чух нито веднъж от него съгласен ли е с тази актуализация, или не е съгласен. (Шум и реплики от КБ и ДПС.) Чухме всякакви политически изказвания и мнения, от които стана ясно, че актуализацията на бюджета е политическо решение. На мен не ми стана ясно чисто финансово той дали подкрепя тази актуализация (шум и реплики от КБ и ДПС), дали е съгласен. Той не излезе да отговори на нито един въпрос от поставените през тези два дни.
Точно поради тази причина гласувах „против“. Продължавам да твърдя и държа да получа неговото мнение относно актуализацията на бюджета. Може би, или най-вероятно политическото решение е взето някъде на друго място, на него са му дадени параметрите и той трябваше да ги облече в законова рамка. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Михов.
Когато иска, министърът ще Ви обясни своята позиция, но имайте предвид, че внесеният законопроект е от Министерския съвет. Това е малък детайл в цялата картина. (Шум и реплики.)
Изчерпахме процедурата с третия отрицателен вот.
Уважаеми господин Цонев, заповядайте – не виждам други желаещи за процедури, да докладвате следващия параграф.
Имате думата, уважаеми господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри!
„Преходни и заключителни разпоредби.“
Комисията подкрепя по принцип наименованието на подразделението и предлага следната редакция: „Заключителни разпоредби“.
„§ 3. Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджета и показателите за дейността на Министерството на инвестиционното проектиране в рамките на показателите по чл. 1.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, имате възможност за изказвания както по наименованието „Заключителни разпоредби“, така и по докладвания от господин Цонев § 3 от проектозакона.
Заповядайте, господин Горанов.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, господа министри, колеги! Ясно е за какво става въпрос в § 3, но само отчасти. Понеже в мотивите към законопроекта сумата, предложена за актуализация в разходната част, е адресирана напълно, макар да приемам техниката, използвана в актуализацията и да не е задължително да се изписва отделно, то първият въпрос ми е: Може ли някой от вносителите или от колегите от Комисията по бюджет и финанси да обясни какви са порядъците или какъв е размерът на средствата, които се очаква Министерският съвет да разпредели в бюджета на новосъздаденото Министерство на инвестиционното проектиране?
Второто е по-скоро техническо – техниката, използвана в случая, предполага наличието в изменителния закон на чл. 1. Такъв изменителен закон няма. Затова нека се обмисли при окончателната редакция кои са показателите по чл. 1, тъй като в Заключителните разпоредби на изменителния закон има параграфи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Горанов.
Има ли реплики по изказването на народния представител Владислав Горанов?
Заповядайте за реплика, господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин Горанов, да, в изменителния закон има параграфи, но § 1 е относно чл. 1. Тъй като показателите са дадени в чл. 1 и на основния, и на изменителния закон, става въпрос за показателите в чл. 1. А в изменителния закон § 1 е относно чл. 1.
Не виждам никаква колизия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Други реплики? Не виждам.
Имате възможност за дуплика, господин Горанов.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ (ГЕРБ): Господин Цонев, продължавам да мисля – независимо че знам за какво става въпрос – че е по-коректно тук да се запише „в рамките на показателите по чл. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.” В противен случай Вие в Заключителните разпоредби на изменителния закон реферирате към чл. 1 на неясно кой закон.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС, от място): Съвършено ясно е! Не става въпрос за Закона за ветеринарномедицинската дейност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли други желаещи за изказване?
Заповядайте, госпожо Павлова.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Във връзка с § 3 моят коментар е по отношение на предвиденото локиране на средства за новосъздаденото Министерство на инвестиционното проектиране. Още при сформиране на правителството и при направеното предложение за включване в състава на Министерския съвет на ново министерство, казах, че това министерство е необосновано. Нямаше даден нито един мотив защо е необходимо това министерство, защо е необходимо това изкуствено разделяне на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на две министерства – какви ще бъдат функциите, каква е добавената стойност, защо е необходимо раздуването на щат, защо е необходимо още 125 души държавни служители, чиновници, да бъдат локирани в ново министерство. От това, което виждаме като предвиждания в бюджета, от устройствените правилници, които бяха приети – на Министерството на инвестиционното проектиране и на Министерството на регионалното развитие, вчера на Министерския съвет отново се вижда – ново министерство, 125 щатни бройки, бюджет над 1 млн. лв. само за пет месеца, оставащи до края на годината, което означава, че от тук нататък трябва да издържаме още едно министерство със средно един милион и половина годишно, без да има ясно обяснение и причина защо.
В плана „Орешарски” има три много важни теми и със създаването на това министерство тези три приоритета всъщност никога не могат и няма да бъдат изпълнени.
Първият приоритет беше децентрализация. Каква децентрализация, когато в Министерството на инвестиционното проектиране имаме отнемане на правомощия – бих казала една почти противоконституционна промяна с това, че изземват функции на общините по одобрение на проекти и издаване на разрешения.
Втората тема от плана „Орешарски”, която не се реализира със създаването на това Министерство на инвестиционното проектиране, е облекчаването на бизнеса. Така само обременяваме допълнително бизнеса, създавайки допълнителни административни режими, административни услуги от още едно министерство. Така че бизнесът не само ще е затруднен, не само ще трябва да плаща допълнителни такси за услуги, но ще трябва да се чуди в кое от двете министерства да отиде и как точно да реализира своята инвестиция. Да не говорим, че за да може да функционира това министерство с тези нови 125 щатни бройки, които ще ни струват милион и половина годишно, то ще трябва да има сграда, обзавеждане, ремонти. И всичко това – един излишен разход на българските данъкоплатци.
И не на последно място – ускоряване при усвояването на европейските фондове. За какво ускоряване можем да говорим, за какви реформи в преговорите можем да говорим, за да получим европейско финансиране, когато намаляват с 10 души дирекцията „ВиК”. Господин Михалевски, говорим за водна реформа, за Закон за водите, а всъщност дирекцията се намалява с 10 бройки. Намалява се дирекция, която управлява Оперативна програма „Регионално развитие”, Дирекцията за устройство на територията, програмите за териториално сътрудничество. С 25 бройки се намаляват тези дирекции. Очевидно усвояването на европейските фондове не е приоритет на правителството и на Министерството на регионалното развитие, след като така лесно намалява хора. Живи хора ще бъдат освободени от тези дирекции. Вместо да се фокусират в усвояване на европейските фондове, те ще пълнят бройки, за да запълним бройките на новото министерство, което е необосновано, ненужно. Казах, че това ново Министерство на инвестиционното проектиране е двуглава ламя, защото част от функциите, които то ще изпълнява, ще се изпълняват и от Министерството на регионалното развитие, а именно устройственото планиране, устройство на територията, одобрението на проекти, издаването на разрешения за строеж, както и темата с жилищната политика. Това са все функции, които се припокриват от двете министерства и не е ясно защо е необходимо това разделение, не можеше ли поне да има ясно разграничение кое министерство за какво ще отговаря?!
Именно затова категорично още веднъж считам, че идеята и концепцията за това министерство трябва да бъде спряна. Това е голяма грешка, която дори представители на управляващата коалиция декларираха неведнъж.
Овреме оттеглете това решение! Спестете парите на данъкоплатците, облекчете бизнеса, а не обременявайте с допълнителни разходи българската администрация и българския бюджет. Благодаря. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, госпожо Павлова.
Господин Янков – реплика.
КРАСИМИР ЯНКОВ (КБ): Уважаеми колеги, току-що чухме една хипотеза. Направи се опит за внушение с противоречива информация и противоречиви тези. Нека занапред, говорейки за бюджета, да не се връщаме към структурата на Министерския съвет, към опити за внушения как българските данъкоплатци ще трябва да плащат повече, защото ако направим анализ и проверка на разходите на предишния кабинет, на кабинета „Борисов”, ще бъдете изключително изненадани, господа и госпожи от опозицията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, господин Иванов.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Това реплика на репликата ли е?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Реплика на госпожа Павлова.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Да, госпожо председател. Благодаря, че ми дадохте думата.
Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Павлова, структурирайки Вашето изказване, Вие гледахте какво може да се случи в бъдеще. Някои тези будят недоумение у Вас. Може би не можахте да си обясните това, което ще се случи. Това е и моята реплика – трябваше да се обърнете малко назад в миналото. Трябваше да си спомните как едно министерство се месеше в работата на друго министерство и поради тази причина от 150 проекта 145 бяха спирани поради това, че са включвали недопустими дейности за финансиране по тези програми.
Затова, госпожо Павлова, недейте да забравяте миналото. Трябва винаги да извличаме поука от миналото.
А такива несъстоятелни изказвания като това, което направи колегата преди малко, просто те не бива да бъдат обсъждани…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Репликата не е към него.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: … защото са лишени от всякаква логика.
Така че това е моята реплика към Вас, госпожо Павлова. Върнете се назад, вижте какво е било и тогава правете оценка за бъдещето. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли други желаещи за реплики?
Заповядайте, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, господа министри, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Павлова, нямаше да Ви направя реплика, ако господин Иванов не беше направил това, опитвайки се отново да напомни, видите ли, за някакви грехове.
Само искам да Ви припомня. Когато говорите за оперативните програми, колко са проектите, които поставихте под риск, които в момента са под риск по отношение на финансирането им, изхождайки от политиката на бюджета, който предвидихте през тази и предишните години? Не искам да споменавам важни за страната проекти, които в момента са рискови. Това правителство трябва да положи неусетни усилия, за да не бъдат съответно спирани тези пари, и това Вие много добре го знаете. Ако ще работим честно и ще говорим честно и почтено от тази трибуна, за което Вие неведнъж сте пледирали в Народното събрание и като министър, хайде да го правим! Да не се опитваме с опозиционни трикове по някакъв начин да обясняваме, че, видите ли, това ще попречи на оперативните програми. Дайте да видим в каква ситуация оставихте оперативните програми. Не е цветущо положението и това го знаете! Рисковете са за стотици милиони. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Павлова, имате възможност за дуплика, ако желаете.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги!
Първият ми коментар като част от дупликата ми – защо да не говорим за структура на Министерския съвет, като с изменението и актуализацията на бюджета именно заради променената структура на Министерския съвет се налага да отделяме бюджет за новото министерство, за необосновано създаденото ново министерство. Така че, разбира се, че това е тема и тя продължава да е актуална и все още има шанс да бъдат минимизирани щетите от създаването на това министерство, което е крайно излишно и необосновано, както казвам за стотен път може би, но се надявам, че Вие най-накрая ще разберете какво имам предвид.
Това, което колегата Иванов каза. Да, от дълги години има наслоен проблем между Министерството на регионалното развитие и Министерството на околната среда, още от времето на предприсъединителните инструменти, когато нямаше ясно разграничение кой управлява средствата в сектор „Води” и в сектор „Водоснабдяване и канализация”. И до днес мнението ми като експерт винаги е било, че след като имаме Министерство на регионалното развитие и благоустройството, вече нямаме благоустройството, но имахме такова – то отговаря за ВиК- дружествата, отговаря за инфраструктурата, нормално е това да е министерството, което управлява европейските фондове по отношение на инфраструктурата във ВиК-сектора, а Министерството на околната среда и водите е министерството, което отговаря за водоизточниците и за водите като ресурс в страната. Това мнение поддържам и до днес и именно този проблем сега, създавайки и трето министерство, ангажирано в този процес, още веднъж обременява и усложнява този процес. Затова трябва да минимизираме щетите, а не да ги увеличаваме.
Господин Мутафчиев, казахте за европейските фондове. Да, винаги когато има управление на европейски фондове има рискови проекти. Няма как, в живия живот нещата не са перфектни и не са като на книга. Но все пак нека да не забравяме европейските фондове, особено предприсъединителните преди години – Програма ФАР, която беше спряна и всички останали европейски фондове и рискови проекти, и това, което имаме днес като европейско финансиране. България е от малкото държави, които нямат замразени европейски фондове, на които няма наложена процедура по спиране и възстановяване на плащанията.
Да, има рискови проекти! Да, трябва да има положени усилия тези проекти да бъдат реализирани и средствата да бъдат усвоени. А не да чувам реплики от служители и управляващи новите две министерства, особено на едното, които казват: „Каквото и да загубим тази година, голяма работа, то се пише на ГЕРБ.” Няма значение на кого се пише. Това се пише на гърба на българските граждани, на гърба на данъкоплатците – всяко загубено евро или лев. Затова трябва да положим усилия. Със създаването на това министерство, с разделянето на функциите още повече усложняваме и създаваме допълнителни рискове европейските фондове да не бъдат усвоени и България да загуби така важните за нея средства. Там трябва да бъдат положени много усилия, а усилията, които полагате Вие, за съжаление, ни дърпат назад, а не вървим напред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, госпожо Павлова. (Народният представител от ГЕРБ Цветомир Михов иска думата.)
Господин Михов, искам да Ви прочета текста на чл. 80, ал. 3 от правилника, който регламентира процедурата при обсъждане на законопроект на второ гласуване. Там се казва, че народен представител може да обосновава направени предложения в рамките на пет минути за всяко предложение. Предложения нито по наименованието, нито по § 3 не са направени от никой народен представител – нито от Коалиция за България, нито от ДПС, нито от ГЕРБ.
В рамките на възможността, всички да не се почувстват ощетени, дадох възможност на двама народни представители от ГЕРБ да се изкажат, при положение че изобщо нямат направени предложения.
Заповядайте! Разбирам, че желаете непременно да стигнете до парламентарната трибуна. Можете да го направите, не Ви ограничавам, просто Ви чета текста от правилника.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Госпожо Манолова, най-малкото не Ви прави чест и много добре знаете парламентарния правилник – нямате право от мястото, на което стоите, да давате каквито и да било квалификации по отношение на народни представители!
Това дали аз искам да стигна до трибуната, или не искам да стигна до трибуната, най-малкото не е Ваша работа! Така че много моля председателят да си влезе в длъжността (реплики, възгласи и шум от КБ) и Вие да си седнете там. За пореден път нарушавате правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Аз давам думата в пленарната зала.
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Нямате право да правите квалификации! Нямате право! Това е грубо нарушение на правилника! Два дни правите постоянно нарушения.
Това дали аз искам да стигна тук, или не, не е Ваша работа. Нямате право да правите такава квалификация!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Като стигнете, кажете каква Ви е процедурата.
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Процедурата ми е следната. Тъй като от два дни явно имате проблем със зрението и не виждате колегите, които искат да се изказват, виждате само процедури за прекратяване на дебатите, тук съм приготвил поименен списък на 97 народни представители от ГЕРБ, които заявяват желание за изказване по следващия параграф.
Заповядайте, ще Ви го връча писмено. (Подава списъка.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Доколкото нито един от посочените 97 народни представители не е направил предложение по този параграф, както и няма направено предложение от който и да е друг народен представител, искането, което отправихте, противоречи на парламентарния правилник, но все пак да попитам: от Александър Руменов Ненков до госпожа Цецка Цачева желае ли някой да се изкаже по § 3, по който нямате направено предложение?
Заповядайте, господин Михов.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Госпожо Манолова, учим се от най-добрите – от Вас!
Госпожо председателстващ, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, продължавам с въпросите към Вас. Имаше Ваше изказване, в смисъл на управляващото мнозинство и на правителството, че за да заработи това министерство е необходимо да бъдат променени 82 или 83 закона. Това означава ли, че докато бъдат променени тези 82 или 83 закона, които като гледам с какви темпове работим и повечето колеги ще отидат да „ваканцуват”, през всичкото това време може би до края на годината министерството ще получи бюджет от няколко милиона – ще бъдат изразходвани за заплати и други текущи разходи, а същевременно министерството няма да работи, тъй като чисто законовата форма това министерство да заработи, е да бъдат вменени задължения, които могат да бъдат вменени единствено с промяната на доста текстове в споменатите закони, продължавам да питам: Вие съгласни ли сте да бъдат харчени бюджетни, държавни пари, пари на данъкоплатците за министерство, което в следващите шест месеца няма да има никакви права, никаква юридическа форма, под която да работи? Стигна се дотам, тъй като аз съм от Габровски избирателен район, в един местен вестник министър Данов – министър на Министерството на инвестиционното планиране, се изказа, че имало доста катарски инвеститори, които искат да инвестират в българската транспортна мрежа, но за това трябвало да имаме големи производители на плодове и зеленчуци, които да бъдат изнасяни за там.
Така и не можахме да разберем той министър на земеделието ли е, или министър на инвестиционното планиране, или той самият все още не знае за какво е сложен там? За всички нас обаче стана ясно за какво е сложен – за да бъде удовлетворено желанието на коалиционния партньор в лицето на ДПС, да имат и те парче от баницата, която се разпределя във връзка с тези проекти. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли реплики към изказването на господин Михов? Няма.
Закривам дебата по наименованието „Заключителни разпоредби” и по § 3 от разглеждания законопроект.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението „Заключителни разпоредби”.
Гласували 149 народни представители: за 94, против 44, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване § 3 от разглеждания законопроект, докладван от господин Цонев.
Гласували 151 народни представители: за 97, против 48, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Господин Цонев, заповядайте да докладвате следващия доклад.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Госпожо председател, колеги, господа министри!
По § 4 има предложение от народните представители Светлана Ангелова, Тотю Младенов, Гинче Караминова, Ирена Узунова, Антоний Йорданов, Владимир Митрушев, Десислава Атанасова, Даниела Дариткова-Проданова, Дарин Димитров, Румен Иванов – параграф 4 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по § 4?
Има заявка за изказване от господин Александър Ненков. Следващата заявка е от господин Андон Андонов.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Това беше по § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Михов обясни, че това е по § 4 – заявки за изказвания от 97 души, ще ги карам поред. Тоест този списък не е валиден.
Госпожа Ангелова има думата за изказване.
Заповядайте госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, колеги, нашето предложение е § 4 да отпадне. (Смях и реплики от КБ.) Хилете се, пак се хилете, ще видим кой ще се смее последен.
Не сме съгласни с предложението по внесения законопроект приходите от продажбата на квоти за емисии на парникови газове да се разпределят и да се изразходят съгласно Закона за енергетиката и Закона за енергийната ефективност по ред, определен от Министерския съвет. С две думи казано простичко на българските граждани, че тези пари ще потънат в нечий джоб, вместо да бъдат раздадени на българските пенсионери, на социално слабите, за да могат да си платят тока, парното, газта, да си закупят дърва, въглища за есенно-зимния период.
Питам: това ли Ви е социалното измерение на актуализацията на бюджета – да прахосате маса пари незнайно къде вместо да подпомогнете българските граждани? Благодарение на това предложение и това, че не гласувахте нашето предложение – тези 85,6 млн. лв. да отидат за подпомагане на социално слабите българските пенсионери, те ще мизерстват заради Вас, заради Вашите решения. (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев.)
Дами и господа управляващи, правите си сметка без кръчмар, но кръчмарят е навън. Това е българският народ. Рано или късно Вие ще платите висока цена за дивотиите, които правите сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: (Народният представител Владимир Тошев от ГЕРБ иска думата по процедура за начина на водене.) Господин Тошев, изчакайте да приключим процедурата по изказването на госпожа Светлана Ангелова.
Има ли желаещи за реплики към госпожа Ангелова?
Заповядайте, госпожо Ахмедова.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА (ДПС): Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми господа министри, колеги народни представители! Не мислех да правя реплика на госпожа Ангелова, но съм предизвикана от факта, че точно тя говори за пенсионери, които ще мизерстват сега, искам да й напомня, че в съвсем близкото минало поради нейните грешки, поради грешките на Политическа партия ГЕРБ българските пенсионери мизерстваха четири години. Нито с един лев не се е покачила пенсията, в последната година с 4-5 лв.
Ако това беше Вашата социална политика, ние такава социална политика не искаме. Хората, които Вие наричате кръчмар, също не искат такава социална политика, госпожо Ангелова! Да бяхте си свършили работата през четирите години, за да не се налага сега да слизате на това ниво, с което говорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Ахмедова.
Има ли други желаещи?
Заповядайте, господин Куюмджиев за реплика.
ЯВОР КУЮМДЖИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, дами и господа народни представители! Изумителна е демагогията на бившите управляващи, които, явно за почти четири години така и не се научиха какво означават европейски директиви, какво означават правилата за разпределяне на емисии.
Уважаеми дами и господа, тези 85 милиона, които Вие бленувате да бъдат дадени на пенсионерите, не могат да бъдат дадени по простата причина, че правилата на Европейската комисия задължават парите, събрани от продажба на емисии да бъдат използвани за мероприятия за повишаване на енергийната ефективност или за изплащане на енергията от зелени възобновяеми източници. Така че Вашето предложение по принцип е безсмислено.
Само в подкрепа на преждеговорящата колежка. Вашата социална политика обрече за три години и половина българските пенсионери на мизерия. Срамно е сега, плачейки, да се опитвате да направите нещо, защото имахте възможност, а не го направихте. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Четин Казак – за реплика.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Ангелова, Вашето управление по отношение на българските пенсионери беше белязано с два жалона. То започна с определението за българските пенсионери като „лош материал” и завърши с констатацията, че българските пенсионери са опукали фискалния резерв, въпреки че през целия мандат Вие не повишихте с нито един лев техните пенсии. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Така че, госпожо Ангелова, точно от Вашата партия да се чуват сега подобни – крокодилски сълзи да се леят за хала на българските пенсионери, до който Вие ги докарахте, е, меко казано, некоректно и лицемерно.
Последната обида пък, която нанесохте на българския народ, че бил кръчмар, наистина надмина всякакви граници. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Казак.
Госпожо Ангелова, ако желаете, имате възможност за дуплика.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател! Уважаеми колеги Казак и Ахмедова, явно живеете в друго измерение и тези четири години сте забравили какво е направила Политическа партия ГЕРБ по свое време за пенсионерите. (Реплики от КБ.)
На първо място, въпреки че непрекъснато Ви припомняхме от тази трибуна, на 1 юли 2009 г. ние вдигнахме пенсиите с 10%. (Силен шум и реплики отляво. Смях.)
Тази година от 1 април увеличихме доходите на пенсионерите средно с 9,8%. Сега предлагаме да получат коледни добавки и тези пари да бъдат предназначени за заплащането на ток, на парно, за закупуване на дърва и въглища. Какво лошо има в това? Ние сме опозиция и като такава ще следим всяко Ваше решение, както Вие правехте по време на нашия мандат.
Затова решенията, които днес взехте, за актуализацията на бюджета и за прахосването на тези пари, които да потънат в нечий джоб или да бъдат откраднати, по-добре да бъдат дадени на българските граждани, които най-вече имат нужда в тези тежки времена.
А липсата на информация, с която Вие мислите да замажете тази актуализация на бюджета и за какво ще бъдат похарчени тези пари, е ваш приом на управление. Ние знаем, но номерът Ви няма да мине! Благодаря. (Реплики отляво.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Тошев, заповядайте за процедура.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Процедурата е по начина на водене. Имам една молба към Вас, но всъщност вече са две, докато ми дойде времето да се изкажа.
Докато Вие спорехте с моя колега Михов, аз си направих труда да направя една бегла, което означава, непълна справка. По време на коментара на бюджета миналата година през месец декември от тази трибуна – по беглата справка, която направих, Вие сте взели четиридесет и три пъти думата, без да сте направили каквото и да е предложение по точките от бюджета. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Отнели сте на Народното събрание над 130 минути време за коментари по това, което Вие не сте предлагали за промяна.
Така че бъдете толерантни сега, когато се прави коментар по тази точка. Но може би чак сега сте стигнали, защото все пак това е точка осемдесет и чак сега Вие сега сте стигнали до нея – да я прочетете, за да може да я коментирате.
Второто, което е: това са точки, които сигурно се преписват 25 години в това Народно събрание – в правилниците на всяко негово издание. Елементарно е, след като бъде предложен текстът от водещата комисия – да бъде дадена думата на вносителите. Така че недейте да пренебрегвате тези елементарни неща.
По отношение на колегата, който се изказа за еврофондовете. От парите за емисии могат да бъдат дадени пари за енергийно подпомагане, колега, извинявайте. (Шум и реплики. Реплика от министър Хасан Адемов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин Тошев, в рамките на две минути, според парламентарния правилник, мога да отговоря на Вашата процедура по начина на водене на пленарното заседание. (Шум и реплики от ГЕРБ. Реплика от народния представител Цветомир Михов.)
Според парламентарния правилник – прочетете си текста, господин Михов.
Искам да Ви помоля внимателно да се запознаете със стенограмата от обсъждането на бюджета в края на миналата година. Нали не се съмнявате, че водещият заседанието госпожа Цецка Цачева би дала повече права на някого, отколкото му дава парламентарният правилник. Тогава Парламентарната група на Коалиция за България беше направила десетки предложения по всички текстове, за разлика от Вас, които по предходния параграф нямате никакво предложение. Аз в знак на добра воля дадох думата и възможността на четирима или петима народни представители да се изкажат, без да имат нито едно предложение.
Никога парламентарният правилник под ръководството на госпожа Цачева не е бил нарушаван в полза на опозицията, никога. Просто некоректно сте прочели стенограмата. Върнете се, тя наистина е дълга, и я прочетете отново, и тогава ще трябва да ми се извините.
Сега продължаваме с обсъждането на § 4. (Шум и реплики от ГЕРБ. )
Лично обяснение, след което Рамадан Аталай ще има възможност за изказване.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, господа министри, уважаеми народни представители! Благодаря на госпожа Манолова, която два пъти в двете минути, на които има право по новия правилник, заяви, че съм се придържала към правилника, спазвала съм правилника като председател на Народното събрание, но искам да поясня, че спазването на правилника не означава да се толерира която и да е от парламентарните групи в пленарната зала. Но има една много ясна разлика между правилата, по които работеше Четиридесет и първото Народно събрание – това бяха правилата и на предходните състави на Народното събрание, и начина на правилата, съгласно действащия в момента правилник на Четиридесет и второто Народно събрание. За първи път – за първи път! – в тези правила, ръководството на Народното събрание има право във всеки един момент на направена процедура по начина на водене още две минути отгоре за обяснение.
Тук е заровено кучето, госпожо Манолова, защото така гласувахте правилника, че във всеки един момент микрофонът, който е пред Вас, да Ви дава възможност на последна дума. Това не е демократичното в този правилник и това беше смисълът и съдържанието на процедурата, която направи колегата Тошев. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Цачева, имате възможност, ще Ви цитирам, да направите предложения за промени в правилника.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Ето това е, за което говоря – и след лично обяснение вземате думата, без да имате право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Така. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Господин Рамадан Аталай, имате възможност да се изкажете.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господа министри, уважаеми колеги! Вече втори ден разглеждаме законопроекта за изменение на бюджета. Бяха казали, че с този закон се променя политиката, която беше в предишния бюджет. Дори създателите и онези, които приеха предишния бюджет, само преди 5-6 месеца сами се отказаха от философията и от политиката на този бюджет. Те самите бяха готови да я променят, но по едно стечение на обстоятелствата февруари месец ги изненада.
Колеги, два дни се въздържах да не взема думата от тази трибуна, но ме принуди изказването на госпожа Ангелова, която няколко пъти набляга за тези 82 милиона от емисиите, които трябвало да бъдат раздадени на пенсионерите.
Колеги, ако Вие бяхте в тази зала, щяхте да установите, че с изменението и допълнението на Закона за енергетиката тези средства вече са дадени и са разпределени точно за покриване на разходите за зелената и кафява енергия. Това, за което плачете в момента, вече е изпълнено.
Но, колеги, колкото и да Ви обяснявам, Вие няма да ме разберете. Аз обаче не се учудвам от Вашето държание и съм много притеснен през двата дни, където обсъждайки Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета, влязохте в залата и влизайки в тази зала и с Вашето държание – не се учудвам от него, някои колеги може и да са изненадани – не се изненадвайте, колеги, но искам да обърна внимание, че когато се изказват определени думи, тези думи би трябвало да имат съдържание и Вие би трябвало да сте ги асимилирали.
Става въпрос за благородството, за което ни подканихте Вие, госпожо Цачева, от тази трибуна. Аз си помислих, че Вашата парламентарна група сте се събрали и сте взели решение да се върнете в нормалното състояние на всеки общественик, като всеки един гражданин на тази държава и затова призовавате към благородство. След Вашето сядане, чухме от благородните хора изрази като „усмивки от шоколади”. От благороден човек чухме чист български език „гьонсурат” – от уважаваната от нас госпожа, която е по-уважавана в Турция. От благородни хора чухме тук, че една част от народните представители могат да бъдат бити с палки, а от разумните и от Вашите компетентни хора аз направо се учудих, че имате остриета и толкова компетентни и интелигентни хора (реплики от ГЕРБ), като господин Михов и госпожа Ангелова, които през последните четири години на предишното управление не блестяха със знания и възможности, особено в сферата на бюджета.
Имахте други хора, които можеха да вземат отношение, и то разумно. Имате госпожа Менда Стоянова, имате господин Горанов, който е обучен и знае за бюджетите от господин премиера Орешарски. Той е обучен оттам. Имате и ред други хора, които наистина можеха компетентно да вземат отношение от тази трибуна, но Вие сте загубили и тази компетентност. Не след дълго, само след един час ще видите, че от тази трибуна ще прозвучат определени цифри, които Вие от Вашата компетентност ще се учудите по какъв начин и как са източени над 2 милиарда от енергетиката, защото сте били разумни.
За да приключа – мислех, че за тези два месеца, когато Ви нямаше тук, събирайки се на едно място, поне сте минали определен курс, където да знаете как да се държите в обществото. Но сигурно не сте присъствали в часа да знаете как да се държите в една свята парламентарна зала. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Когато излизате от тази трибуна, не е необходимо да викате и да крещите така, като че ли се намирате в 367 секция на изборите, господин Иванов – не е случаят тук да разнасяте чувалите с бюлетините и призовавате към разум. (Ръкопляскания от ДПС. Реплики от ГЕРБ.)
Не сте Вие, уважаеми дами и господа, които да ни призовавате да излезем и дали имаме малко съвест сред протестиращите, когато знаете, че Вие сте ги довели тук.
Но аз ще приключа изказването си с моята препоръка. Препоръчвам Ви на цялата парламентарна група довечера да отидете и да си стиснете ръцете с протестиращите пред Министерския съвет. Ако и тогава Ви посрещнат с хляб и сол, на цяла България ще стане ясно за какво иде реч. Но ако се сетят, че Вие сте управлявали през последните четири години, (реплики от ГЕРБ), но ако се сетят, че всичко това, което се случва в България, е, защото Вие ни доведохте страната до това положение, пожелавам Ви успех. (Ръкопляскания от КБ и ДПС. Реплики от ГЕРБ: „Времето, времето!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря на господин Аталай.
Реплики?
Заповядайте, господин Станилов.
Толеранс с времето получават всички изказващи се, независимо от коя политическа партия са. (Реплики на народния представител Цецка Цачева.)
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (встрани от микрофоните): За мен ли става въпрос, че сте ме толерирали?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Не, заповядайте, господин Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Искам само да кажа във връзка с изказването на колегата Аталай, че философията на бюджет на ГЕРБ и философията на бюджет на управляващата коалиция от БСП и ДПС е една и съща. Ако ми докажете, че тя излиза извън неолибералната рамка с някакви мерки, аз ще се съглася с Вас, че е различна философията. Но такова нещо няма. Този бюджет и в първия му вид, и в този, който искат да изменят, е същата постна пица на моя приятел Симеон Дянков, с който сме говорили много пъти по тези въпроси и сме разговаряли и на четири очи.
Просто няма как да се получи нещо особено ефективно. И да се приемат предложенията на ГЕРБ, и да не се приемат предложенията на ГЕРБ, това ще бъде една наистина продължаваща рестрикция, защото такива са условията на тази философия, с която се управлява нашата държава.
По тази причина ние от време на време се обаждаме на това обсъждане и понеже тук няма никакви радикални консервативни мерки няма как да се изпълнява и друга философия.
Философията е една и тя е вкарана в главите на почти всички българи – че няма алтернатива. Алтернатива обаче има и един ден в близко време, може би след един или два мандата, тя ще се наложи на всяка цена в нашата страна. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Станилов.
Има ли други реплики на изказването на господин Аталай? Има ли? Не виждам.
Имате възможност, господин Аталай, за дуплика.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Професор Станилов, ще се опитам да проявя разум, не знам дали ще бъде благороден.
Няма как да не забележите промяна във философията, когато в предишния бюджет нямаше отделени никакви средства за социално слабите. Няма как да не забележите, че това правителство още от началото отдели съответните средства дори и за първокласниците. Как не забелязвате, че със законите, които променихме, спряхме кранчетата за източване на определените икономически сектори на тази държава? Няма как да не забележите, че в този бюджет ние трябва да направим всичко възможно да спрем ГЕРБ да не крадат повече от това, което са успели, а то е 4 милиарда от резерва, 4 милиарда – източени от всички икономически сектори на тази държава. В момента се опитват да прехвърлят отговорността към нас, включително и към Вас, защото и Вие сте в тази зала, с което аз не съм съгласен. Смятам, че ако този бюджет не отговаря на изискванията на обществото, независимо дали те се пекат пред Народното събрание или на плажа, независимо дали бият тъпаните с плащане или без пари, наистина ситуацията както в Европа не е добре, и ако в България продължава така, сигурно ще дойдат други да управляват. Благодаря Ви.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Лично обяснение. (Народният представител приближава към трибуната.)
РАМАДАН АТАЛАЙ (встрани от микрофоните): Няма откъде!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Не съм Ви дала думата, господин Михов. Искате я. От кого бяхте споменат – от господин Станилов ли? (Шум и реплики. Народният представител Цветомир Михов стои до трибуната, народният представител Станислав Иванов от място иска думата.)
Господин Иванов, Вие какво желаете? Вашето име го чухме, заповядайте.
За Вас, господин Михов, ще направим справка – изчакайте личното обяснение на господин Иванов. (Реплики от ГЕРБ.)
Заповядайте, господин Иванов – ако искате лично обяснение, имате 2 минути. (Шум и реплики.)
Господин Иванов, ще говорите ли от трибуната, или не? Аз Ви дадох думата.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Аталай, как няма да се обаждам от място, като Вие боравите свободно с числата от бюджета. Говорите за 82 милиона, които били от емисии. Те са 85,6 тези пари!
Вие сте председател на Комисията по енергетика. Нямате право от тази трибуна така свободно да боравите с числа. (Шум и реплики от ДПС.)
Вашето неразбиране по темата стигна до там, че споменахте за 2 милиарда, които били платени по времето на ГЕРБ. Знам, че едни два милиарда и половина бяха платени по времето на ГЕРБ за проектите „Цанков камък” и „Белене”. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Шум и реплики от КБ. ) Така че, господин Аталай, нека да говорим с факти.
При положение, че имаше общо намаляване на разходите в сектор „Енергетика”, защо бяха платени тези 2 милиарда, което Вие твърдите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Иванов, имате лично обяснение. Докладът за енергетиката е след три точки.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Имам лично обяснение защо съм се обадил от място, възразявайки на господин Аталай, и в момента му обяснявам. Ако не следите мисълта ми, моля Ви, по-коректно.
Господин Аталай, Вие като председател на комисията, така свободно боравехте с цифри, че още веднъж провокирахте в мен желанието да се обадя от място. Сещайки се за „Цанков камък” и „Белене”, за случилото се с Кремиковци, господин Аталай, всичко това ние го знаем. Знаем, че именно натам водите отново държавата – към безконтролно харчене на пари, което ще се случи в края на годината. Тези пари не са предвидени в бюджета, ще Ви останат като излишък от парите, които ще вземете със заема, и тези 500 милиона в края на годината през НЕК ще си ги разпределите. Това ще се случи, господин Аталай, затова се обадих от място, не за нещо друго.
А когато Вие се обръщате към народен представител, поне можехте да видите, че в района, от който съм аз, има под 60 избирателни секции. Триста шестдесет и седма секция е може би 367-ма секция във Вашия район, където Вие сте извършили някакви злоупотреби, защото в моя район няма толкова секции. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Михов, заповядайте за лично обяснение.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Уважаеми господин Аталай, ще си позволя да Ви посъветвам следното. Не е лошо, когато излизате и говорите за неща, свързани с енергетиката, да декларирате от трибуната конфликт на интереси. Най-малкото е етично да го направите. Да не говорим, че председателствате и ресорната комисия.
Второ, понеже споменахте кой колко разбира от бюджет. Да, аз не разбрах много неща от бюджета, признавам си. (Смях, оживление в КБ и ДПС.)
Не разбрах защо от 1 милиард, които трябва да бъдат изтеглени, само 4% или 60 млн. лв. отиват за социални разходи – не го разбрах. Къде ще отидат останалите 940 милиона?
Не разбрах защо половината ще бъдат сложени във фискалния резерв. Господин министър, какъв ще бъде ефектът? Вземаш пари, плащаш лихва, а те седят с нулева възвръщаемост? Каква е добавената стойност за тези пари, които ще седят в бюджета? Това също не разбрах.
Не разбрах защо още 300 милиона ще бъдат за разпределение от Министерския съвет, както Вие казахте миналия път „най-прозрачно”.
Не разбрах и защо 200 милиона ще бъдат разпределени за подпомагане на бизнеса, на някакви фирми. На кои фирми? На Вашите или на някои други? (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
Не разбрах и каква ще бъде добавената стойност от инвестираните средства, защото знаете, че когато се тегли кредит, се очаква някаква възвръщаемост. (Продължаващи шум и реплики от КБ и ДПС.)
Не разбрах откъде ще бъде изтеглен кредитът.
Не разбрах и лихвата, при която ще бъде изтеглен кредитът.
Не разбрах колко години ще бъде изплащан кредитът.
Много неизвестни, които не можахте да обясните не само на мен, но и на всички граждани, които гледат, слушат, които са отвън и Ви питат. Така че имате един месец да „ваканцувате” и да обяснявате. (Силни ръкопляскания от ГЕРБ, смях и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли други заявки за изказвания?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Ангелова, Вие току що влязохте в залата. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Колко пъти ще се изказва по този параграф?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, госпожо Ангелова.
Името й беше споменато от господин Рамадан Аталай. Според нея е било в негативен план и желае лично обяснение.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател, че сте толкова стриктна и ми дадохте думата за лично обяснение за обидите, отправени към мен от господин Рамадан Аталай. Не бях в залата, но следях дебата много внимателно.
Вземам думата, за да опровергая твърдението на господин Рамадан Аталай, че съм се изказвала непрекъснато по време на гледането на актуализацията на бюджета. Защото по всеки параграф, господин Аталай, имам направени предложения, като човек, работил над 15 години в социалната сфера, който е бил заместник-председател на Комисията по труда и социалната политика и като човек, за когото са гласували над един милион български граждани. Длъжна съм да защитя техните интереси, за разлика от Вас, които отхвърлихте всички наши социални предложения. Нямате право да ми забранявате да защитавам интересите на българските граждани, на българските пенсионери, на социално слабите, на майките, на хората с увреждания от тази висока трибуна. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Възгласи „Браво” от ДПС. Реплики от министър Хасан Адемов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, Вие искате изказване.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Господа министри, дами и господа народни представители! Моето изказване е по повод ремарката, направена от колегата от Коалиция за България господин Куюмджиев. С него искам да разсея спекулациите и фриволното интерпретиране на европейското законодателство, както и да оборя обидата, която господин Куюмджиев направи, че не познаваме европейското законодателство.
Бих искала да препоръчам на колегите от Коалиция за България, и не само – на колегите от управляващото мнозинство, да се запознаят с текстовете на Директива 87 от 2003 г., както и с Директива 29 от 2009 г., с която се изменя предходната – директиви, посветени на търговията с емисии на парникови газове.
В текстовете на цитираните от мен директиви изрично е посочено, че приходите, които се генерират от продажбата на квоти емисии на парникови газове, могат да бъдат ползвани за няколко цели. До 30% от тях биха могли да влизат директно в националния бюджет. Останалите 70% биха могли да бъдат използвани от държавата членка както за конкретни проекти, свързани с измененията на климата, проекти за възобновяеми енергийни източници, екологични проекти и социални дейности. Това изрично е вписано в текста на директивата.
Затова, уважаеми дами и господа, бих препоръчала наистина по-задълбочено да четете европейското законодателство, да приемете предложението, направено от нашата група – тези средства да бъдат заделени, за да се подпомогнат с допълнителни средства за енергийни помощи българските граждани. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Василева.
Има ли реплики към изказването на госпожа Ивелина Василева?
Заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Аз се извинявам, госпожо Василева, но би трябвало да Ви е достатъчно ясно, мисля, че на повечето от Вас ви е, просто в момента се опитвате да изядете времето и да направите възможно най-много спекулации, които не знам дали е точно мястото в Парламента да се правят. Но би трябвало да Ви е достатъчно ясно, че през енергийни помощи, тук става дума за едни 82 милиона, които вече са разпределени, те вече са разпределени с предишни решения на Парламента и те трябва да отидат за намаляване цената на тока. През енергийни помощи Вие бихте могли да разпределите тези пари на не повече от 70 или 80 хил. души. През цената на тока те касаят всеки български гражданин.
Когато те са разпределят по начина, който ние предлагаме – при цената на тока и когато тези парникови емисии бъдат насочени така, че да намалят цената на тока, всеки български гражданин ползва предимството на по-ниския ток. Когато разпределим по начина, по който Вие искате, от това ще се ползват само 70 или 80 хил. души. Вие това го знаете, но не говорите за това. Не говорите за това не защото не сте осведомени, а защото спекулирате. Спекулирате, защото искате по възможност да пречите на приемането на бюджета.
Резултатът не е добър нито за нас, нито за Вас, нито за българските граждани. Ако си мислите, че пречейки и опитвайки се по някакъв начин да спрете каруцата, по всякакъв начин опитвайки се да омаскарите това, което правите самите Вие, Вие сигурно пречите на БСП, за втори в тези дни, даже за трети път от вчера насам, Ви казвам, че ние от това губим, но Вие губите много повече. Не си мислете, че това прави по някакъв начин в плюс за Вас. То носи минус за всички ни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Кутев.
Има ли желаещи за други реплики?
Заповядайте. Ще правите реплика на госпожа Василева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Колеги, така ще е оттук нататък – комфортно работихте един месец, приемахте си каквото искате, сега, когато обаче чувате и другата страна…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Към госпожа Василева, госпожо Караянчева. Говорете към нея.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да, ще говоря към госпожа Василева.
Когато чувате мнението на другата страна и когато ние искаме да Ви отпушим ушите, за да чуете за какво става дума, госпожо Василева, моля обяснете още веднъж на колегите, че когато влизаме в парламентарни дебати това е парламентарна трибуна и всеки има право да изказва своето мнение.
А относно това какво се случва в Република Турция, дали повече ме обичат в Република Турция или Република България, навсякъде по света, където има български граждани, ние сме длъжни да отидем и да им разкажем за нашата програма. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Василева, имате възможност за дуплика.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Госпожо Караянчева, ще се опитам да обясня, отговаряйки на репликата на господин Кутев.
Да, господин Кутев, наясно съм, че с тези средства биха могли да бъдат намалени сметките за ток. Аз не знам дали Вие сте правили изчисления с колко, но аз смятам, че този финансов ресурс би се отразил върху сметките на ток на българските граждани с може би не повече от една или две стотинки на домакинство. (Реплики от КБ.) В същото време Вие сам упоменахте цифрата на домакинствата и гражданите, които пряко биха се възползвали от възможността да бъдат подкрепени от българското правителство и българската държава, поради факта, че живеят в бедност и затруднение.
В този смисъл аз отново искам да подчертая, че решение на държавата е да прецени по какъв начин да изразходва този финансов ресурс, който идва като приход от продажбата на квоти в емисии на парникови газове. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Василева.
Има ли други заявки за изказвания?
Ще имате възможност след почивката, господин Горанов.
Обявявам почивка 30 мин. – до 11,35 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля народните представители да заемат местата си в залата, заседанието продължава.
Продължаваме разискванията по преходните параграфи – господин Горанов, госпожа Нинова. (Шум и реплики.)
Вие за изказване ли сте?
Заповядайте за процедура, госпожо Нинова, след това ще дам думата за изказване.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин председател, господин министър, уважаеми колеги! Правя предложение да прекратим разискванията по § 4 и да преминем към гласуване.
Този път го правя, колеги, във Ваш интерес, в интерес на колегите от ГЕРБ и срещу интересите на БСП!
Мислех, че вчера сме изслушали всички бисери на света, но днес надминахте себе си. Днес чухме, че 4% от един милиард е равно на 60 милиона! Разсмяхте и третокласниците!
След това чухме от Вас, че бюджетът бил на излишък, който ще се харчи непрозрачно, след като два дни спорим защо бюджетът е на дефицит.
Проявете някакво чувство за самосъхранение на групата на ГЕРБ. Нека да спрем с тази дискусия, защото в крайна сметка тя бие по авторитета на Народното събрание. Или господин Борисов – не, няма го, ги приберете тези хора, за да не излагат институцията, или пуснете някой, който разбира от тази работа, за да говори от тази трибуна.
Формално правя предложение да прекратим разискванията в името на авторитета на Народното събрание. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова.
Ще подложа на гласуване Вашата процедура, но с разбирането, че господин Горанов – ще помоля след процедурата да се изкаже, защото не знаех, че ще има такава процедура и му казах, че ще му дам думата.
Вие, господин Дончев, за какво? (Реплики от ГЕРБ.)
Не, няма изказване. Можете да направите обратно процедурно предложение.
Първо ще подложа на гласуване предложението, после ще дам думата на господин Горанов. Ако не се приеме да се прекратят разискванията – и други ще се изкажат.
Моля Ви, режим на гласуване за предложението на народния представител Корнелия Нинова за прекратяване на разискванията по този текст.
Гласували 127 народни представители: за 72, против 55, въздържали се няма.
Предложението на народния представител Корнелия Нинова е прието. (Силен шум в залата, провиквания: „Кворумът! Вижте кворума!”)
Имате ли някакви възражения? (Силен шум и реплики.)
Прегласуване ли искате?
Заповядайте.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Уважаеми господин председател, моля за процедура за прегласуване – пултът нещо ми отказа и не можах да гласувам. Благодаря Ви. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре, прегласуване на предложението на народния представител Корнелия Нинова за прекратяване на разискванията.
Гласували 144 народни представители: за 86, против 58, въздържали се няма.
Предложението на народния представител Корнелия Нинова за прекратяване на разискванията е прието.
Госпожа Манолова ми каза, че има две изказвания, които са заявени преди това, записали са се и това са господин Горанов и господин Дончев.
Заповядайте, господин Горанов, за да се изкажете. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Заповядайте за процедура, госпожо Савеклиева.
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! Правя процедура от името на групата на ГЕРБ, която е свързана с бисерите на управляващите и по-специално на правителството.
В Народното събрание незабавно да бъде извикан за изслушване министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев.
Поводите за тази процедура са два: вчера група граждани от Гоцеделчевско ме информираха като народен представител от Благоевград, и се оплакаха, че през целия ден им е оказван натиск от представители на полицията.
Хората са дошли на протест в София. На отиване към София са били спирани от полиция, ДАИ и КАТ без никакви причини. (Реплики от КБ.)
След като са пристигнали... (Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля за тишина в залата!
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: След като са пристигнали автобусът им е бил изгонен от паркинга пред националния стадион без обяснения и шофьорът е получил акт.
На връщане към Гоце Делчев автобусът им е бил спиран край Перник от катаджии, които са им обяснили, че им бил даден номера на автобуса, който да спрат за проверка без да има причина за подобна. Хората са стояли над два часа край Перник без никой да им дава обяснения защо – нито са извършили нарушения, нито са предизвикали с нещо органите на реда.
След това автобусът е спрян пак от КАТ край Благоевград, където са ги чакали 15 полицаи, които са им снели самоличностите без никакви обяснения за причините. След това са им разпоредили да се явят в полицейските управления, за да им връчат призовки. Обяснението на полицаите било, че „нещо се е случило в София” и хората трябва да дават обяснения, но те не знаят за какво става дума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Приключете, ако обичате, процедурата!
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Днес пък колегите от Бургас ме информираха, че там е започнало масово привикване на журналисти, които са отразявали инспекцията на последния участък от автомагистрала „Тракия”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Разбрах Ви процедурното предложение.
Процедурата Ви изтече. (Народният представител Даниела Савеклиева говори на изключени микрофони.)
Ще се свържа с министъра на вътрешните работи, но ако разкажете по окръзи какво се е случило няма да ни стигнат още два пленарни дни. (Народният представител Даниела Савеклиева продължава да говори на изключени микрофони. Шум и реплики от ГЕРБ.)
Не е маловажно, но времето Ви изтече! (Народният представител Даниела Савеклиева говори встрани от микрофоните.)
Благодаря Ви.
Ще се свържа с министъра на вътрешните работи, а Вие имате право и на Парламентарен контрол, освен всичко друго.
Заповядайте за изказване, господин Горанов. (Шум и реплики.)
Господин Горанов, ще се изказвате ли? (Реплики и провиквания от ГЕРБ.)
Заповядайте, уважаеми господин Горанов, за изказване. След като съм Ви дал думата – процедурите после ще ги направят.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председателю, господин министър, колеги! Няколко пъти поставих въпроса относно § 4 и няма да го подкрепя, защото това не е норма. Той не съдържа в себе си нищо ново, освен да създава противоречие в четящите го каква сума всъщност от квотите ще бъде използвана и за какво точно.
В § 1, или поне видно от мотивите, се предложи 86 милиона да бъдат включени в приходната и в разходната част на бюджета, а сега виждаме в § 4 да се говори за сума от 236,2 млн. лв., които, видите ли, трябвало да се изразходват в съответствие със закона. Каква е тази норма, която казва, че трябва да се спазва законът и какво тя допринася към изпълнението на бюджета за 2013 г.? Моят отговор е: нищо.
Аз разбирам смисъла на тази норма след дълъг размисъл и много анализ по следния начин: има потенциални приходи от подобни емисии, които България въобще би могла да получи, в размер на 236,2 млн. лв. Част от тях са постъпили – около 50 милиона, в предходната година. Част от сумата се планира да постъпи в тази година – именно оценката за тези 86,4 млн. лв. Очевидно има и сума, която трябва да постъпи в следващия бюджет.
Разбирам колегите от Министерството на икономиката и енергетиката, които вероятно се опитват по някакъв начин да резервират тези средства, но това няма как да стане по този начин. Първо, защото всеки бюджет е годишен – започва да тече на 1 януари и завършва на 31 декември, второ, защото, за да може определена сума публични средства да бъде изразходвана, тя трябва да бъде включена в съответния годишен Закон за бюджета.
Затова за пореден път ще попитам: каква е ролята на § 4, как 86-те милиона се съотнасят към посоченото тук число от 236,2 милиона и дали не е нарушен Законът за устройство на държавния бюджет, който предвижда в републиканския бюджет да се включват всички приходи и разходи, които държавните органи трябва да извършат в съответната бюджетна година?
Ако колегите от Министерския съвет, респективно от ресорното министерство, което вярва в целесъобразността на новия модел на ценообразуване и много разчита на тази сума, иска да си резервира тези средства, това вече е постигнато. Многократно казахте, че Вие сте ги разпределили със съответните текстове в Закона за енергетиката и в Закона за енергийната ефективност. Затова, гласувайки този текст, Вие ще направите закона за 2013 г. в колизия със Закона за устройство на държавния бюджет, така както вече с изменения в Закона за енергийната ефективност сте направили Закона за енергийната ефективност в колизия със Закона за устройство на държавния бюджет и Закона за публичните финанси, защото в него под натиск е влязъл един текст, който, ако не беше абсурден, щеше да е грешен. В него се казва, че определена част от публичните средства няма да бъдат в консолидираната фискална програма. Има нарочен запис, че считано от 1 януари 2014 г. средствата по фонда няма да бъдат част от консолидираната фискална програма.
Любопитно ми е, и вероятно ще имам възможността да го коментирам допълнително, по какъв начин тези средства ще бъдат представени в този и в следващи бюджети? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Горанов.
Реплики има ли? Не виждам.
Има думата за процедура господин Иванов.
Извинявайте, господин Дончев, след това.
Заповядайте, уважаеми господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Процедурата ми е по начина на водене.
Уважаеми колеги, досега никога не се е случвало, когато се иска да се покажат резултатите по групи, това нещо да не бъде направено.
Защо се скри тази информация, господин председател? Защо не ни показахте резултатите по групи? Искахме да видим кой как е гласувал, не виждам какво лошо имаше в това.
Благодаря, че не ми дадохте веднага думата за процедурата, защото пък след това в мен възникна още един въпрос. Когато госпожа Савеклиева говореше за нарушенията, които са направени от органите на реда с граждани на Благоевград, Вие казахте: „Ама Вие, ако тръгнете да говорите за всички общини”. Явно разполагате за същите нарушения с жители на други общини.
Моля, елате на трибуната и ни обяснете каква е Вашата информация, кои други общини и органите на реда, според Вас както казахте, са нарушили правата и до какво е довело това. Моля Ви, недейте да ни държите в информационно затъмнение и да не можем да си изпълняваме ролята на народни представители, защото много е грозно, когато народен представител разполага с информация и я укрива от останалите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Само да Ви кажа, че госпожа Савеклиева след това спомена и Бургас, и аз си казах, че ако тръгне по общини, ще стигнем твърде далеч. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Иначе не съм показал по групи, защото не съм Ви чул. (Смях и реплики.) Ще Ви моля по-звучно да артикулирате намеренията си.
Господин Горов, заповядайте.
Моля Ви от процедурите да произтичат някакви предложения, иначе аз приемам всякакви забележки по начина на водене.
ДИМИТЪР ГОРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, моята процедура е по начина на водене.
Не от господин Горанов, а от преждеговорившата разбрахме, че така наречените „спонтанни протести” са организирани с автобуси от Благоевград и други населени места в района, което, разбира се, е абсолютно право на Политическа партия ГЕРБ да прави това нещо.
Също така, Ваше задължение е, господин председател, когато изтекат двете минути, които са по правилник за процедурно предложение, да прекратявате изказващия се и да не му давате възможност повече да продължава да отнема от времето на Народното събрание. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре, разбрах. (Реплики от ГЕРБ.)
ДИМИТЪР ГОРОВ: Така че молбата ми е да спазвате този правилник и когато някой е изминал времето, което му е необходимо, да му отнемате думата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
Наистина съм бил достатъчно либерален.
Последна процедура по начина на водене, или от друг характер, ще се види.
Заповядайте, господин Петров.
ДИМИТЪР ПЕТРОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми министри! Моята процедура е във връзка с декларацията, която направихме от група, а именно да извикаме господин Цветлин Йовчев.
Моето желание, господин председател, е той да дойде веднага, да даде обяснение, защото ситуацията в Бургас е много сериозна, а именно – днес са били привиквани журналисти на разпит в полицията във връзка с нашата инспекция на автомагистрала „Тракия”. (Реплики от КБ.)
По устна заповед от кабинета на министъра, което е недопустимо. (Реплики от КБ.)
Ние в какви времена се връщаме и в какво се превръщаме?! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) В полицейска държава, или това е първата крачка за връщане на „Белене”?! По устна заповед на министъра е викан и кмет на една община и му е хвърлен бял лист, на който да дава обяснение къде е бил и защо е бил. (Реплики от КБ.)
Инспекцията на автомагистрала „Тракия” беше свързана...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Петров, спрете с инспекцията и давайте по начин на водене. (Реплики от ГЕРБ.)
ДИМИТЪР ПЕТРОВ: Процедурата ми е да извикате веднага господин Цветлин Йовчев, защото се превръщаме в полицейска държава. (Шум и реплики от КБ и ДПС. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре, разбрах Ви. Благодаря Ви.
Уважаеми господин Петров, Вашата декларация сутринта, представена от госпожа Караянчева, не засягаше тези въпроси. Госпожа Савеклиева направи процедура, на която аз дадох отговор, че ще се свържа с министъра и ще го поканя. (Реплики от ГЕРБ.) Аз не викам министрите, защото, знаете, в предния кабинет колко идваха, като ги канехме. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Господин Зафиров, отклонихте се твърде далеч. Ако и Вие ще правите процедури по начина на водене…
Няма реплики на процедури. Няма да дам думата на Добрев за процедура, защото очевидно се прави опит Народното събрание да се отклони от дневния си ред.
Господин Дончев, имате думата за изказване. (Силен шум и реплики в залата.)
Господин Зафиров, седнете си на мястото!
Има решение за прекратяване на разискванията, но ако желаете да се изкажете, заповядайте, уважаеми господин Дончев.
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Въпросът на госпожа Цачева – по какво се изказваме, след като разискванията са прекратени, е интересен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ако искате, не се изказвайте.
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Аз чакам повече от час възможността да се изкажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Имате възможност и се изкажете.
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаеми колеги, в тази зала често се говори за диалог. За съжаление много по-често се артикулира терминът, отколкото да се практикува. Диалогът предполага двустранна комуникация. Разбира се, макар и да съм изкушен, няма да правя нито лингвистичен, нито епистомологичен, нито аксиологичен, нито какъвто и да е друг анализ на диалога. Просто припомняне.
Когато в режим на диалог има реч от единия, когато дъха реч със слово, предполага се реципиентът да отговори. Вчера аз зададох въпрос на господин министъра. За да облекча вероятно обременената му памет, си позволих да го повторя. Днес ще си позволя да го потретя. В името на диалога, не толкова заради самия мен, ще чакам отговор.
Злоупотребявайки с факта, че днес съм на парламентарната трибуна и понеже господин Добрев нямаше възможност за процедура по начина на водене, призоваваме, господин председател, да подложите на гласуване предложението, което направихме, за извикване на господин министъра в пленарната зала. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Реплика – господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Дончев, наистина няма диалог, защото ако имаше диалог, нямаше да чуем тук, от тази трибуна след 20-дневни обяснения за какво се дава възможност в Закона за бюджета да бъде направена емисия от 1 милиард, нямаше да чуем десетки изказвания в посока „Ние не разбрахме“. Не разбрахте, защото не сте махнали тапите от ушите си, не разбрахте, защото не искате да разберете, не разбрахте, защото някой, който го казва, е крайно некомпетентен. Извинете, че употребявам този израз, но той се натрапва. От тази трибуна днес се питат неща, които буквално се казаха сто пъти и в комисиите, и навсякъде. Имаше две опции за милиарда. Не се прави емисия. Връщат се 800 милиона от фискалния резерв, взети през февруари. Това е във връзка с диалога.
Във връзка с това защо няма диалог…
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Аз питах за друго.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Репликата е защо няма диалог.
Фискалният резерв слиза под 5 милиарда. В края на годината и в началото на следващата министърът на финансите, аз и един куп колеги обяснихме, че има плащания по дълга, които ще свалят фискалния резерв под 4,5 милиарда. Философията на управление на дълга на този кабинет и на това мнозинство, на управление на публичните финанси предполага, и го заявяваме: високо ниво на публичните финанси по отношение на фискалния резерв. Няма да бъде изхарчен за нищо друго. За стотен път го обявяваме. За да се вдигне нивото на фискалния резерв, за да се посрещат рисковете оттам – има ли още някой, който да не го чу във връзка с диалога?
И във връзка с диалога да питам още – какъв диалог е това да се изказвате по параграфите от Заключителните разпоредби, които не са съдържателни, и да говорите по неща, които нямат нищо общо с бюджета! И какъв диалог е това – при защитата на Вашия Закон за бюджета нямахте нито едно изказване в пленарната зала. Взех стенограмите днес. Няма нито едно изказване от партия „ГЕРБ“ в защита на този бюджет, който ние сега ремонтираме. И сега да давате 97 изказвания…
Нека да чуят хората – този грешен бюджет те не го защитиха с нито едно изказване есента!
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Защо се нервиш, бе!
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ (встрани от микрофоните): Затова обяснявам, защото имате тапи в ушите си!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Дуплика – господин Дончев.
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги, позволете ми да напомня, че диалогът е двустранна форма на комуникация. Когато от едната страна има въпрос, хубаво е от другата да има отговор, за разлика от монолога, където се говори безобектно на нищото или автор рефлексивно на самия себе си. Това различава диалога от монолога.
За да бъдем съвсем точни, аз зададох съвсем друг въпрос, свързан с разходите за заплати и специално увеличените разходи за заплати, предвид увеличението на заплатите на областните управители и разширените политически кабинети, и как това се отразява на разходната част на бюджета. Благодаря. (Реплики между министър Хасан Адемов и народния представите Цецка Цачева.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаеми господин Дончев.
Преминаваме към гласуване. Внесено е предложение от народните представители Светлана Найденова, Тотю Младенов, Гинче Караминова и други за отпадане на § 4.
Предложението не е подкрепено от комисията.
Гласували 159 народни представители: за 69, против 85, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Нека да гласуваме текста по вносител, който се подкрепя от комисията.
Гласували 161 народни представители: за 89, против 67, въздържали се 5.
Съдържанието на § 4 е прието.
Заповядайте, господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми господин председател, колеги, господа министри!
Има предложение от народните представители Корнелия Нинова и Георги Гьоков за създаване на § 5.
Създава се нов § 5:
„§ 5. Законът влиза в сила от 1 август 2013 г.”
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Цонев.
Господин Гьоков, заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги, използвам възможността като съвносител на предложението, от мое име и от името на Корнелия Нинова да оттегля това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
При тази ситуация, след като оттегляте направеното за второ четене предложение, законът ще влезе в сила в нормалния порядък – три дни след обнародването му в „Държавен вестник”.
С това законът е приет.
Благодаря Ви, господин Цонев.
Министърът иска думата.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър! Искам да благодаря на тези, които подкрепиха актуализацията на бюджета и дадоха възможност за едно по-плавно, по-спокойно и нормално провеждане на фискална политика. Искам да благодаря и на тези, които не подкрепиха, за тяхното участие в дебата, тъй като Парламентът се превърна в онзи форум, в който трябва да бъде и се чуха различни мнения по въпроса. Радвам се, че актуализацията на бюджета беше причината Парламентът отново да е Парламент.
Това, което имам да кажа, е, че благодарение на тези дебати, категорично бяха разсеяни редица митове и спекулации по отношение на актуализацията на бюджета.
Първи мит – актуализацията на бюджета се прави по начин, който застрашава фискалната дисциплина.
Ясно беше доказано в редица изказвания от тази трибуна, че всъщност е малко пресилено да говорим за фискална дисциплина в истинския смисъл на думата през последните години.
Не е фискална дисциплина неплащането навреме на бизнеса!
Не е фискална дисциплина натрупването на сериозни просрочия по данък добавена стойност и плащането на лихви от страна на държавата по тях, което не представлява евтино финансиране на бюджета, тъй като само за миналата година тези лихви са в размер на 25 милиона, съизмерими със социалния пакет на правителството, който беше внесен и беше неговата първа мярка!
Не е фискална дисциплина прехвърлянето на разходи към следващи години!
Не е фискална дисциплина недофинансирането на важни бюджетни сфери!
Не е фискална дисциплина провеждането на проциклична фискална политика, която пречи на растежа!
Не е фискална дисциплина да се спрат плащанията към Световната банка през октомври 2012 г., поради което Световната банка с пълно основание в момента да казва, че е готова да спре комуникацията си с България!
Не е фискална дисциплина да не се плащат задължения, поради които България е заличена от картата на немските инвестиции по света!
Втори мит – няма нужда от актуализация на приходите или срамежливо признаване все пак, че има нужда от актуализация на приходите, тъй като очевидно дори и за дясната част от залата данъчните приходи няма как да се изпълнят.
Данните за май месец още ясно показваха негативната тенденция в това отношение, стига да бяха разчетени правилно. Данните към юни са категорични и не остава никакво съмнение по отношение необходимостта от актуализацията. Все пак правителството, както стана ясно от редица изказвания от тази трибуна, залага напрегнати цели за приходите и полага усилия да повиши тяхната събираемост.
Друг мит, който беше опроверган в процеса на актуализация – десницата в Парламента или представителите на Политическа партия ГЕРБ, които се обявяват за десница, е за по-ефективни разходи. За съжаление, в нито едно от техните изказвания не видяхме как точно те са за по-ефективни разходи. Нямаше нито едно предложение за намаление на разходите или за оптимизиране на разходите. Единственото предложение в тази насока беше за намаление на вноската в Европейския съюз, като анализите до момента показват, че от вноската в Европейския съюз няма как да реализираме спестяване.
Следващ мит по отношение на актуализацията – заради актуализацията лихвите по кредитите се вдигат, населението и бизнесът ще платят стотици милиони повече, тъй като доходността по държавните ценни книжа се покачва.
Както и на първото четене подчертах, лихвите по кредитите зависят от редица други показатели и към момента нямаме категорично дори теоретични модели в България или проиграни с емперични данни, които да доказват пряката връзка между лихвите по държавни ценни книжа и лихвите по кредити. Може да се търси връзка с развитието на така наречените „SDS-спредове” или това е застраховка за кредитно неизпълнение, която измерва суверенния риск на държавата.
С цел да отговоря и на интереса в това отношение мога да споделя следното. Някъде в периода 8-12 май или около изборите всъщност се наблюдава най-ниският SDS-спред за последните години – около 90 базисни точки, след това се покачва заради протестите и нестабилната ситуация и достига своя връх от 151 на 24 юни. Повтарям – 24 юни, преди още актуализацията да влезе изцяло в дневния ред и да бъде дискутирана. След това SDS-спреда спада и се движи в определени граници, които гравитират около 110 до 115, което е около средната за последните три месеца или рисковете премия не е основната причина и не е основание да смятаме, че лихвите по кредитите изведнъж ще се качат. Те зависят от основния лихвен процент, който зависи преди всичко от решението на Европейската централна банка, зависят и от тази рискова премия. Виждаме, че ситуацията тук е напълно нормална.
Можем да направим съпоставка и с някои страни в международен план, където също беше достигната най-ниската историческа доходност в началото на май 2013 г., но през периода май-юли 2013 г., 10-годишният бенчмарк или книжата във Франция са си покачили доходността по тях с 50 базисни точки или половин процент.
Десетгодишният бенчмарк в Германия е с 48 базисни точки по-висок.
Десетгодишният бенчмарк в Холандия е с 53 базисни точки по-висок. В по-рисковите страни 10-годишният бенчмарк – в Италия, е с 65 базисни точки, а в Испания е с 63 базисни точки. Виждаме, че това е международна тенденция и България няма как да се движи в обратна посока.
Следващата спекулация или мит – новото министерство раздува щата на държавните служители. Отговорът категорично е не, тъй като целият щат в новото министерство е компенсиран от намаляване на щата в останалите министерства. Тоест стриктно се спазва правилото да не се открива нов щат, а да бъде с компенсирани замествания, което отговаря и на въпросите по отношение на заплати и така нататък. Все пак в бюджета съществува и оптимизиране на разходите и компенсирано приспадане, компенсирано заместване на разходите в рамките на съществуващите бюджети.
Нещо повече, устройственият правилник на това министерство предвижда до края на годината то да реализира приходи с 3,7 млн. лв. по-високи от неговите разходи.
Следващ мит – актуализацията не дава нищо социално.
Разбирате, че дава, записани са директно 40 милиона за бюджета на МТСП и 40 милиона, които не са директно изразходване на средства за увеличаване на квотата за ваучери. Предстои дискусия за повишаване на минималната работна заплата в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество, както е записано в приоритетите на правителството. Надяваме се, и правим възможното, при постигане на добри резултати за приходите и оптимизиране на разходи, да дадем и коледни добавки на пенсионерите.
Следващ мит – актуализацията се прави, да бъдат дадени пари на „наши” фирми.
Кратко и ясно подчертахме, актуализацията се прави, за да бъдат платени задължения към бизнеса, които са генерирани в предходни периоди, които са генерирани в периода на управление на ГЕРБ, но ние, за разлика от ГЕРБ, не делим фирмите на „наши” и „ваши”. Просто това е задължение, което трябва да се плати. (Ръкопляскания отляво.)
Следващ мит – не разкриваме работни места с актуализацията.
Работни места не се разкриват от правителството. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Работни места се разкриват като изградим разрушената бизнес среда, като платим на бизнеса и възстановим доверието му в държавата. Реформите, които правим в бизнес средата, ще ги чуете при представяне на програмата на правителството, дават възможност за разкриване на тези работни места.
Следващ мит – задлъжняваме и натоварваме с огромна тежест следващите поколения.
Ясно и категорично е записано: „Общата дългова тежест спрямо оригиналния бюджет не се променя и остава в размер на 14,6 милиарда”. Както господин Цонев обясни неколократно, както премиерът обясни, както и аз обясних – по отношение на този милиард, той няма да бъде откраднат, а това е израз на нашата политика да поддържаме едно нормално ниво на фискалния резерв. Можем да не вземем този заем – да, но тогава рискуваме фискалният резерв да спадне драстично, а това е основна величина, която се наблюдава от агенциите за кредитен рейтинг, особено когато държавата, така или иначе, има ниско ниво на дълга.
Следващ мит – нищо не правим за общините.
Срещнете се отново с общините и съм сигурен, че те ще повторят, че актуализацията от 2010 г. е била причината сега да са задлъжнели те в такива размери, тоест ние правим за общините. Те също са предвидени по отношение на задължения, възникнали от делегирани дейности на държавата, ние правим за общините в отношение на търсене на ресурс чрез оптимизиране на разходи. Да не забравяме, че от началото на годината чрез постановление на Министерския съвет предните правителства разпределиха значителен ресурс в посока на общините. За съжаление тези общини са само с една политическа окраска.
Тоест, какво ни дава актуализацията?
И тук искам да се обърна и към господин Президента – надявам се господин Президентът да позволи бюджетният процес в държавата да продължава да протича гладко и по нормален начин.
Какво ни дава актуализацията?
Актуализацията ни позволява да прекратим политиката, която пречи на растежа, която произволно реже разходи и която генерира просрочени задължения.
Актуализацията дава възможност за изпълнение на приоритетите на правителството, в това число коректно отношение към бизнеса и разплащане на задължения в законовите срокове.
Актуализацията дава възможност за удовлетворяване на разходи, за които са поети ангажименти или които са недофинансирани, без мисъл как ще бъдат платени в последните месеци на годината.
Актуализацията дава възможност за преодоляване на липсата на резерви по отношение на разходи и дълг.
Актуализацията е сигнал към бизнеса и домакинствата за предсказуемост в отношенията, за намаляване на административния натиск и тежест и изграждане на бизнес среда с по-висока конкуренция и възможност за растеж и напредък. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Благодаря на министър Адемов и благодаря на председателя Цонев. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Изчерпахме тази точка и преминаваме към следващата точка от дневния ред. (Реплика от народния представител Цветомир Михов.)
Господин Михов, заповядайте – за процедура.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Господин председател, с оглед на краткото време, ще бъда максимално кратък.
Тъй като са Ви вменени задължения от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Вие оттук насетне трябва да подпишете проектозакона за актуализация на бюджета и чак тогава да бъде обнародван в „Държавен вестник”.
Аз питам: ще допуснете ли една голяма грешка – фактическа, този закон да бъде обнародван с Вашия подпис? Когато, сравнявайки и смятайки числата, от всички експерти, които ни се изредиха колко са добри бюджетари и колко разбират, а именно: в главната таблица в раздел „Разходи”... (Шум и реплики.)
Хубаво е и господин министърът да остане, защото в бюджета наистина е сбъркано. Сборът на всички – по пера, т. 1, 2 и 4... (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Михов, далече отидохте от процедурата, но…
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Точки 1, 2 и 4 – сборът не дава това, което сте заложили в бюджета. Наистина разликата е малка, тя е 100 лв. …
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Каква Ви е процедурата, може ли да ми кажете?
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Тя е 100 лв. …
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Каква Ви е процедурата, господин Михов?
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Ако можете да не ме прекъсвате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Прекъсвам Ви, защото не мога да разбера каква процедура искате сега.
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Процедурата я споменах още в началото…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не, Вие ме питате нещо, на което аз може би ще Ви отговоря, а може би няма да Ви отговоря, ще потърсите сам отговора.
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Господин Миков, ще подпишете ли Законопроекта за актуализация на бюджета с фактическа грешка в цифрите – с разлика, и да допуснете да бъде обнародван в „Държавен вестник” бюджет, който има фактически грешки и сборът не е равен на това, което е заложено? (Силен шум и реплики.)
Ще го допуснете ли това? Това е процедурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Това не е процедура, а въпрос, на който ще позволя Вашата интелигентност да отговори, господин Михов. Благодаря Ви. (Смях. Шум и реплики.)

Има думата господин Христо Бисеров – председател на Комисията по правни въпроси, да докладва следващата точка:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС.
Заповядайте, господин Бисеров.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: „Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по наименованието на закона? Няма.
Режим на гласуване за наименованието на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
Гласували 115 народни представители: за 84, против 12, въздържали се 19.
Предложението за наименование на закона е прието.
Моля, господин Бисеров, докладвайте първия параграф.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция в § 1:
„§ 1. В чл. 63, ал. 4 думите „една година” се заменят с „осем месеца”, а думите „две години” се заменят с „една година и шест месеца”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по § 1? Няма.
Подлагам на гласуване докладвания от господин Бисеров текст на § 1.
Гласували 108 народни представители: за 87, против 17, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по § 2 от законопроекта? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 2.
Гласували 113 народни представители: за 86, против 23, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 2:
„§ 2. В чл. 234, ал. 8 думите “две години” се заменят с “една година и шест месеца”, а думите “една година” се заменят с ”осем месеца”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по § 3, който става § 2? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 3, който става § 2.
Гласували 118 народни представители: за 87, против 23, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 3:
„§ 3. В чл. 243, ал. 9 се създават изречения второ и трето: “Отмяната може да се извърши в срок до две години, когато производството е образувано за тежко престъпление, и в срок до една година – в останалите случаи, от издаването на постановлението за прекратяване на наказателното производство. В изключителни случаи главният прокурор може да отмени постановлението за прекратяване на наказателното производство и след изтичането на този срок.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по редакцията на комисията за § 4, който става § 3?
Заповядайте, господин Радев, за изказване.
ЕМИЛ РАДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, както стана ясно от проведения дебат по това предложение в Правната комисия, говорим за второто изречение, което гласи, че в изключителни случаи главният прокурор може да отмени постановлението за прекратяване на наказателното производство след изтичането на този срок.
Всичко в идеята е много добре. Да, наистина е добре главният прокурор да има такива правомощия, но никъде не се дава легална дефиниция що е то „изключителен случай”? Това може да докара доста и разширително, и стеснително тълкуване в практиката при прилагането на този текст.
Имаше предложение да се направи легална дефиниция – що е то „изключителен случай”, и изчерпателно да се изброят в какви случаи наистина следва главният прокурор да упражни тези правомощия. Знаем и в изминалите години как такива правомощия на практика се прилагат от главния прокурор. Той няма физическата възможност на практика да се запознае с всички тези случаи, работи се от неговия екип и когато няма ясни критерии – що е то „изключителен случай”, оттук нататък ножицата може да е много широко отворена и с липсата на легална дефиниция ние да опорочим тази добра идея да има срокове, които са и преклузивни в това производство и на практика да няма вечни обвиняеми. Така че призовавам тук наистина да се замислим дали на края на този законопроект да не се предложи и легална дефиниция или в случай че такава не може да бъде предложена, това изречение да отпадне. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Радев.
Има ли реплики към изказването на народния представител Емил Радев?
Заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председателстващ.
Уважаеми народни представители, уважаеми господин Радев! Аз разбирам Вашите притеснения, донякъде ги споделям и бих се съгласил с Вас, ако ставаше въпрос тези разширения да ги взема редови прокурор. Обаче тук става въпрос наистина за изключителни случаи и за главния прокурор. Става въпрос за институция, характеризираща се със своите високи морални качества на лицата, които заемат този пост. Така че нека не се съмняваме в моралните качества на главния прокурор. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли желаещи за други реплики? Няма.
Господин Радев, имате възможност за дуплика.
ЕМИЛ РАДЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, когато говорим за процесуална правна норма, хубаво е да не намесваме морала. Колкото по-ясен е законът, колко по-изчерпателен е законът, толкова повече няма да има спорове по неговото прилагане. Това е наша задача – ние като законодател да дадем правната и нормативна рамка, така че от там нататък да не подлагаме ничие решение да се основава само на морална преценка, а все пак да намира подкрепата и на закона. Никой не се съмнява в морала на прокуратурата. Въпросът е, че ние все пак като законодатели трябва да дадем ясни рамки и ясни дефиниции, така че да улесним магистратите в прилагането на закона. Като всеки един акт, той може да подлежи на оспорване и когато няма ясна дефиниция в закона, от там нататък започва да се създава правен хаос.
Аз казах – съмнявам се, че във всички многобройни случаи, в които главните прокурори досега са отменяли такъв тип актове, са имали възможност да се запознаят изцяло сами с делата, с преписките, защото това е огромна работа. Знаете, че има дела с по 30 тома, където главният прокурор чисто физически няма как да се запознае изцяло с преписката, за да прецени има ли основание за отмяна, или не. Така че нека да не поставяме на изпитание и прокуратурата. Ако можем да дадем легална дефиниция, хубаво е да я дадем. В случай че не можем, го правим с ясното съзнание, че оставяме празнота в закона, която трябва да се запълва от практиката от тук нататък. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Радев.
Има ли заявки за други изказвания по обсъждания текст? Няма.
Подлагам на гласуване предложения от Правната комисия текст на § 4, който става § 3.
Гласували 120 народни представители: за 85, против 22, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По § 5 има предложение от народния представител Христо Бисеров за неговото отпадане.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по предложението за отхвърляне на § 5? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Правната комисия за отхвърляне на § 5.
Гласували 112 народни представители: за 88, против 15, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 4:
„§ 4. В чл. 334, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „както и когато първоинстанционният съд не е упражнил правомощието си по чл. 369, ал. 4”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 4 със съдържание, докладвано от господин Бисеров.
Гласували 107 народни представители: за 88, против 12, въздържали се 7.
Предложението, докладвано от господин Бисеров, е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията предлага следващите четири параграфа да не бъдат приемани.
Комисията предлага параграфите 6, 7, 8 и 9 по вносител да бъдат отхвърлени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по предложението за отхвърляне на докладваните четири параграфа? Не виждам желаещи народни представители да се изкажат.
Подлагам на гласуване предложението на Правната комисия за отхвърляне на параграфи 6, 7, 8 и 9.
Гласували 114 народни представители: за 88, против 17, въздържали се 9.
Предложението на Правната комисия за отхвърляне на параграфи 6, 7, 8 и 9 е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 5:
„§ 5. Създава се нова Глава двадесет и шеста с нови чл. 368 и 369:
„Глава двадесет и шеста
Разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия
Искане на обвиняемия до съда
Чл. 368. (1) Ако в досъдебното производство от привличането на определено лице като обвиняем за тежко престъпление са изтекли повече от две години и повече от една година в останалите случаи, обвиняемият може да поиска делото да бъде разгледано от съда. В тези срокове не се включва времето, през което делото е било в съда или е било спряно на основание чл. 25.
(2) В случаите на ал. 1 обвиняемият подава молба до съответния първоинстанционен съд, който незабавно изисква делото.
Разглеждане на делото
Чл. 369. (1) Съдът се произнася по молбата еднолично в седемдневен срок и когато установи основанията по чл. 368, ал. 1, връща делото на прокурора, като му дава възможност в тримесечен срок да го внесе за разглеждане в съда с обвинителен акт, с предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или със споразумение за решаване на делото, или да прекрати наказателното производство, като уведоми за това съда. В тримесечния срок не се включва срокът по чл. 242, ал. 3.
(2) Ако до изтичане на тримесечния срок прокурорът не осъществи правомощията си по ал. 1 или съдът не одобри споразумението за решаване на делото, съдът изисква делото и прекратява наказателното производство срещу обвиняемия еднолично в закрито заседание с определение. След постановяване на определението наказателното производство продължава по отношение на съучастниците, както и по отношение на другите престъпления, за които лицето е привлечено като обвиняем.
(3) Когато прокурорът осъществи правомощията си по ал. 1, но на досъдебното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, съдът еднолично в закрито заседание прекратява съдебното производство и връща делото на прокурора за отстраняване на нарушенията и внасяне на делото в съда в едномесечен срок.
(4) Ако в срока по ал. 3 прокурорът не внесе делото за разглеждане в съда или съществените нарушения на процесуалните правила не са отстранени, или са допуснати нови, съдът еднолично в закрито заседание прекратява наказателното производство срещу обвиняемия с определение.
(5) Актовете на съда по ал. 2 и 4 са окончателни.”
Госпожо председател, уважаеми колеги! След консултации с всички членове на Правната комисия правя предложение за редакционна добавка: чл. 368, ал. 1, изречение първо накрая на изречението се поставя запетая и се добавя текстът: „освен когато привличането е за убийство”. Благодаря Ви.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Че каква е тая редакционна поправка?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Тоест:
„(1) Ако в досъдебното производство от привличането на определено лице като обвиняем за тежко престъпление са изтекли повече от две години и повече от една година в останалите случаи, обвиняемият може да поиска делото да бъде разгледано от съда, с изключение на случаите, в които става дума за убийство”?
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Сега ще Ви дам текста. Изчетох го. Ето Ви го написан.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: „Освен когато привличането е за убийство” – добре.
Колеги, има ли изказвания?
Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Нямах намерения да се изказвам по този закон. Изказвал съм се в предишното Народно събрание.
От това, което председателят на Правната комисия господин Бисеров предложи сега като редакционна поправка, виждам, че очевидно и вносителите, и тези, които защитаваха цялата хипотеза, полека-лека започват да стигат до извода какво са сътворили на практика. Чудят се по какъв начин и как да излязат от това творение.
С тези предложения на практика е направена една давност. Ако за убийство давността е 20 години, две години делото седи в нечие чекмедже, след още две години то ще трябва да бъде прекратено, ако съответно е бил привлечен заподозреният или лицето като обвиняем. За тази давност става въпрос. И сега започваме под формата на редакционна поправка…
Господин Бисеров, извинявайте, аз бях на заседание на Правната комисия. Това там изобщо не е обсъждано. Присъствах на Правна комисия и се изказах.
Под формата на редакционна поправка – ама, видите ли, когато е за убийство, няма как да се приложи тази давност. Убийството е в чл. 115 и следващите от Наказателния кодекс.
Ами, ако е за терористичен акт, който не е в чл. 115 на Наказателния кодекс, и има смъртни случаи, ще се прилага ли Глава двадесет и шеста, или няма да се прилага?!
И още нещо, за да не вземам повторно думата, то ще бъде в следващи текстове. Това, което Вие правите, на практика означава прекратяване на делата. Поради което, при цялото ми уважение и несъгласие с двугодишна давност, погасителна давност за преследване, за изнасилване, за отвличания, за терористични актове, Вие в момента това правите.
Практиката на Европейския съд по правата на човека е категорична, защото при разследването се гледа обективно, всестранно, пълно разследване за разкриване на обективната истина и разумен срок на разследване. Този пример съм го давал, ще го повторя пак. На втория месец съм Ви приключил разследването, ама го държа 23 месеца в чекмеджето и на двадесет и четвъртия Ви го предявявам, за да спазя това, което Вие слагате като срокове. Разумен ли е срокът на разследване? Ами, не е. Категоричен е Европейският съд по правата на човека. Има и обратната практика – пет години разследване методично, всеки месец, сложно, фактическа и правна сложност и Европейският съюз казва: „Да, разумен е срокът на разследване. Има международен елемент.”
Вие на практика сега какво правите? Знаем, че по година- година и половина се бавят поръчки в някои държави – в Русия, Украйна и други държави, лицето е обвиняемо.
Уважаеми колеги, тази добавка, която в момента се прави, категорично не е редакционна поправка. Това коренно променя философията на приетия на първо и на второ четене законопроект. Ама, няма да се отнася ако делото е за убийство. Наред с другите ми възражения и забележки, ако не е за убийство. Ако е отвличане и е последвала смърт?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли за желаещи за реплики към изказването на господин Лазаров?
Заповядайте, господин Радев, за реплика.
ЕМИЛ РАДЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Лазаров! Това не е единствената отстъпка, която се прави в този законопроект. Явно в движение се правят много промени. Ние бяхме свидетели и че в Правната комисия беше направена добавката в чл. 368, ал. 1, като освен сроковете се сложи, че не текат сроковете, когато е било спряно производството на основание чл. 25.
Не можем да правим в движение поправки. Виждаме, че тук в момента на практика отпадна половината законопроект. В Правната комисия ад хок се вземаха решения да отпаднат и да се добавят други текстове. Оттук нататък сме свидетели, че абсолютно в противоречие с Правилника и Закона за нормативните актове в момента се предлага и тази поправка за убийствата. Нима наказанията за отвличане са по-малки или това е по-леко престъпление? Като ги погледнете в НК ще видим, че те са изравнени. Нима отвличането е по-леко престъпление от убийството? Както казахте и за тероризма.
Подходът и на Правната комисия, и на вносителите на поправките в момента е абсолютно грешен и противоречи на парламентарната практика. Не можем да си правим експерименти с такава сериозна тема, касаеща наистина борбата с организираната престъпност и всички български граждани да виждат, че ние в момента си правим експерименти в залата след обсъждания в Правна комисия, след отхвърляне идеята на вносителя по повече от половината параграфи.
Темата, за съжаление, е много чувствителна, за да си правим експерименти с такива сериозни въпроси тук в движение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Радев.
Има ли друга реплика? Няма.
Имате възможност за дуплика.
Заповядайте, господин Лазаров:
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Прав сте, господин Радев, убийството наистина е в чл. 115. Изнасилване и последвала смърт, грабеж и последвала смърт са съвсем други текстове. Там не се говори така, както е упоменат терминът „убийство”. Говори се за смърт. Да не изброявам, да не Ви досаждам.
Наистина порочното и прибързаното внасяне на този законопроект, по този начин, води до такива опити сега да ги замажем. Ние ги замазваме и правим още по-голяма беля – да замажем нещата.
Стабилен акт ли е актът на прокурора за прекратяване, защото са минали две години от привличане на лицето като обвиняем и законът го задължава да прекрати производството. След години по-горният прокурор ще го отмени или ще натоварим главния прокурор дори без да кажем кои са тези изключителни случаи. Е, леките престъпления изключителни случаи ли са? Мълчим. Фактическа и правна сложност трябва ли да има, за да е изключителен случаят? Пак мълчим, нищо не казваме. И това пак вкарахме между първо и второ четене, за да се опитаме да предотвратим тази погасителна давност.
Нищо не пречеше прокурорите да могат да удължават срока на разследване до две години и в изключения при фактическа и правна сложност главният прокурор да го продължава две-три-четири-пет години, колкото е необходимо, а не да възобновява разследването по едно вече прекратено разследване и то по силата на закона. Но така е приет този закон, така ще го гласувате и го гласувате. Мисля, че след четири или пет месеца отново ще говорим за този законопроект, защото от него ще има и последици.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Лазаров.
Има ли заявки за други изказвания.
Заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Приемам допълнението, което беше направено и докладвано от председателя на комисията. Вярно е, че то разширява, или по-скоро стеснява приложното поле на изискването за внасяне на делото в съда.
Възприемам отчасти становищата, които изказаха господин Лазаров и господин Радев. Давам си сметка, че това, което ще кажа, надхвърля строгите предели на редакционно допълнение, но, ако търсим решаването на въпроса по същество, след добавката „освен ако става дума за убийство” да се включи и текстът „или за тежко умишлено престъпление, с което е причинена смърт”. Така ще се избегнат колебанията в практиката за случаите, които посочихте – на отвличания, тероризъм, изнасилване или други престъпления, които са довели до същия резултат, независимо че там има съвкупност на престъпления. И пак казвам, за да не оставяме този въпрос да бъде решаван в съдебната и въобще в практиката на предварителното производство, според мен в духа на това ограничение, което спомена господин Бисеров, трябва да добавим и израза „или за тежко умишлено престъпление, с което е причинена смърт”.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): ПТП.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: То не е умишлено престъпление. Ако е умишлено, ще попадне в тази категория. Защото ние се ръководим от крайния резултат, който е настъпил в резултат на деяния, които са тежки, умишлени престъпления и техният резултат е причиняването на смърт.
Така напълно ще бъдем в духа и на практиката на Европейския съд по правата на човека, защото в Европейската конвенция се съдържат изискванията престъпленията, които водят до причиняване на смърт, или по-скоро там се употребява терминът „убийство”, които са с причиняване на мъчения, или на робство – там се употребяват тези изрази, но мисля, че те не са актуални за нашата действителност – не трябва да бъдат прекратявани по никакви основания за неотговорност или на процесуални основания. Мисля, че с тези допълнения ще намерим баланса между необходимостта да бъде ускорено производството и в същото време да не прекрачваме границите на неотговорност поради изтичане на срокове или някакви други процесуални причини.
Смятам, че намирането на този баланс дава предимствата на института, който беше отменен в Наказателнопроцесуалния кодекс преди няколко години и неговото възстановяване с тези ограничения. Нека, търсейки най-доброто решение по същество, да приемем тези две допълнения, макар че те наистина идват в последния възможен момент, но в края на краищата законът трябва да постигне своята цел и да намери най-сполучливите решения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Реплика ли желаете, господин Бисеров?
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, госпожо председател.
Господин Стоилов, приемам предложението, което правите. Мисля, че е разумно. То наистина намира баланса.
В такъв случай, тъй като убийството очевидно е тежко умишлено престъпление, с което се причинява смърт, текстът може да звучи така: „освен когато привличането е за тежко умишлено престъпление, с което е причинена смърт”. (Шум и реплики.)
И господин Лазаров ще гласува „за”. Благодаря Ви. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Бисеров.
Други реплики на изказването на господин Стоилов?
Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, след като започнахме да осъзнаваме какво сътворихме, тоест какво сътвориха вносителите на този законопроект, аз призовавам уважаваните юристи все пак да не гласуваме противоконституционни текстове. Това в никакъв случай и няма как да бъде редакционна поправка! Това променя чувствително и коренно духа на закона, приет на първо четене.
Не се опитвайте отново да замазвате и да затлачвате нещата.
Подходът може да бъде съвсем друг. Аз го казах преди малко – не главния прокурор или по-горния прокурор (административен), да отменя постановлението за прекратяване, защото законът е задължил разследващия да го прекрати след две години. Това може да става, защото прокурорският акт трябва да бъде един стабилен акт; защото след прекратяването на постановлението има последици – променят се мерките, човек може да отиде в чужбина, да се заличи регистрацията му като обвиняем и така нататък. Изведнъж Вие в този законопроект, за да спасим донякъде положението пак с давността, казвате: ама дайте сега този акт на прокурора, някой ще го отмени, ама след две години ще го отмени! Елементарно, елегантно – това може да стане чрез сроковете за разследване. Главният прокурор нека да го удължава две, три, пет години, колкото е необходимо. Така, по този начин той упражнява контрол и върху надолу подчинените прокуратури как работят. Но не се опитвайте с негодни средства, с противоконституционни предложения в момента да поправяте това, което е сътворено с този законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Имате възможност за дуплика, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин Лазаров, Вие посветихте Вашата реплика главно на възраженията си по предишен приет текст за извънредните правомощия на главния прокурор.
Аз не искам да се връщам към тази дискусия, защото от Вашето изказване виждам, че Вие нямате възражения по съществото на допълнението, но имате процедурни възражения, че то надхвърля пределите на редакционните промени.
По този въпрос дискусията можем да я продължим. Знаете, че винаги е въпрос на някакво натрупване, което преценява дали е премината границата или не, но за мен все пак водещо е законът да постигне това съдържание, с което наистина да не се прекрачи границата отвъд, което е недопустимо – погасяването на отговорността по други причини от процесуален характер. И затова аз в случая се ръководя преди всичко от това какво ще бъде съдържанието на закона, който гласуваме, поставяйки на втори план тази дискусия дали сме изцяло в рамките на процедурата.
И приемам предложението, което направи господин Бисеров, въпреки че аз приемах и другия текст, тъй като в него думата „убийство” пряко кореспондира със съдържанието на Европейската конвенция, но ако търсим прецизност този текст, който прочетох поглъща и другия. Той е достатъчен.
Единствено в мен остава колебанието дали тези, които извън България ще четат текста, ще разберат, че убийството напълно съвпада с причиняването на смърт. Но, надявам се, че този факт ще бъде налице и затова с направеното допълнение подкрепям текста и мисля, че той става във висока степен неоспорим по своето същество, включително и от тези, които изразяваха резерви към него. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли други заявки за изказване по обсъждания текст? Няма.
Ще подложа на гласуване първо редакционното предложение, което беше направено от господин Бисеров в окончателния му вариант.
Моля, прочетете го още веднъж от парламентарната трибуна.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: „В чл. 368, ал. 1, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя текстът: „освен когато привличането е за тежко умишлено престъпление, с което е причинена смърт”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Подлагам на гласуване редакционното предложение на господин Бисеров.
Колеги, моля, гласувайте!
Гласували 88 народни представители: за 86, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване целия § 5 в редакцията, която се предлага от Правната комисия.
Гласували 91 народни представители: за 89, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 6:
„§ 6. В чл. 405, ал. 1 се създава т. 3:
„3. с фактическа и правна сложност, възложени им от административния ръководител на съответната военна окръжна прокуратура”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по докладвания параграф?
Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, резонно е да се приравни Военна окръжна прокуратура с другите прокуратури.
Аз искам да се възползвам от това, че вземам думата по този параграф, който подкрепям, да кажа какво направихте, уважаеми колеги. За едно убийство при неизбежна отбрана, когато самоотбранява семейството си, децата си от въоръжено нападение, няма да се прилага тази кратка давност, но при изнасилване, и то тежко, ще се прилага. След две години и половина ще се прекрати делото, ако не е разследвано достатъчно добре, активно, за да бъде внесено в съда. При едно отвличане, ако Ви прочетат една, две, три, четири, пет, шест – държат Ви една година, две – средни или тежки телесни повреди, след две години и половина, особено ако е сложно разследване, както това са организирани групи, това дело ще бъде прекратено, но за убийството при неизбежната отбрана няма да бъде прекратено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Лазаров, отклонявате се от докладвания текст, много добре го разбирате.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: При едно заливане с киселина тези дела ще бъдат прекратени. Това гласувахте, уважаеми колеги.
Материята е достатъчно сложна, за да се гласува и да се пише на коляно, уважаема госпожо председателстваща. Ако Вас това не Ви вълнува, хората навън ги вълнува и от това ще има сериозни последици за българското наказателно правораздаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Лазаров, коректно беше това да го направите в отрицателен вот, защото се отклонихте съществено от текста на § 6 (реплика от народния представител Димитър Лазаров), но тъй като вече го направихте, сега народните представители имат възможност да Ви правят реплики.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Лазаров, господин следовател, ето Ви закона, по който сте работили толкова години:
„1. Убийство при неизбежна отбрана е ненаказуемо.
2. Убийство при превишаване на пределите на неизбежна отбрана не е тежко умишлено престъпление.”
Член 119 – лишаване от свобода до пет години.
Господин следовател, този закон познавате ли го и защо лъжете народните представители? Не Ви е срам! (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, господин Миков – втора реплика.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Господин Лазаров, не дойдохте, когато се обсъждаше законопроектът на първо четене. Ние знаем, че Вие имате друго разбиране – вечни обвиняеми, вечно седящи в някои тефтерчета, дълго време държани по някакъв начин.
Логиката на промените връща конструкцията на Наказателно процесуалния кодекс отпреди промените, които Вие направихте, които в редица дела бяха отчетени като ефикасен механизъм за намаляване на осъдителните присъди – това е. И сега, ако Вие не приемате въобще философията да съкратим сроковете в досъдебното производство, а да оставим под мотото „фактическа и правна сложност” години наред да се търкалят обвиняемите, за да може един или друг да търгува по определен начин с тях, независимо от коя политическа партия са – на управляващите или опозицията, това е друго нещо.
Да приравняваш давността, която е материалноправен институт, със сроковете в Наказателно процесуалния кодекс, най-малкото е некоректно. Когато се установят нови факти няма пречка отново прокурорът на базата на новите факти... Но не можем да търпим повече по десетина хиляди дела годишно да се прекратяват по давност, само че след десетата, след петнадесетата година. По десетина хиляди са, това е истината, но стоят на стендбай и всеки отива да им услужва – един да задвижи делото, друг да го спре. Това е част от генератора за корупция в правораздаването на досъдебната му фаза. А като се отиде в съда, фактите са факти, защото съдебната фаза е централна на процеса и там се реализират правата. Защо се страхуваме от съда?! За да може в рамките на разследването да си играем с обвиняемите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Миков.
Заповядайте, господин Казак, за трета реплика.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Лазаров, знам, че Вие съчувствате на Вашите бивши колеги от досъдебното производство. Беше ясно предишния път, когато беше въведено, че тази разпоредба има за цел единствено и само да дисциплинира участниците в досъдебното производство да си вършат своевременно и качествено работата, а не, както каза и господин Миков, да протакат, избирателно да задвижват едни производства, да държат във фризера други и така нататък, и така нататък.
Крайно време е да приемем такива разпоредби, които да дисциплинират съдебната система. Досъдебната фаза на тази съдебна система е сегментът, в който недъзите са най-големи. Вие го знаете най-добре.
Това ще има, освен всичко друго, като ефекти да помогне и на някои сегашни публично известни лица например, които дори желаят час по-скоро тяхното досъдебно производство да влезе в съда, за да могат да докажат своята невинност. Това ще даде възможност именно на прокуратурата част по-скоро да внесе обвинителните актове в съда и тези хора да не бъдат вечните обвиняеми, да стоят и да бъдат под прожекторите с дамгата „обвиняем” или „привлечен под наказателна отговорност”.
Не се съпротивлявайте на тази разпоредба, а дайте възможност тя да даде своите плодове и поне малко наказателният процес да заработи по-добре в интерес на обществото. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Казак.
Желаете ли дуплика, господин Лазаров?
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, не мисля повече да дебатирам тази тема. То е ясно, че когато особено важните закони с последици за българските граждани се пишат на коляно, казах: след три-четири месеца ще видим какви са последиците. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Няма други желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на Правната комисия за § 6.
Гласували 97 народни представители: за 88, против 7, въздържали се 2.
Предложеният параграф е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 7:
„§ 7. В чл. 419 се създава нова ал. 2:
„(2) Определенията на съда по чл. 369, ал. 5 подлежат на проверка по реда на тази глава на основание чл. 222, ал. 1, т. 1 3, както и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по докладвания § 7, предложен от Правната комисия? Няма.
Режим на гласуване за § 7.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Допуснал съм грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля, прекратете гласуването.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Допуснал съм грешка, госпожо председател, при изчитането на текста.
Член 422 – тук съм допуснал грешка. Правилното е: „чл. 422, ал. 1, т. 1-3”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 7.
Гласували 93 народни представители: за 87, против 5, въздържал се 1.
С това последният параграф от Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс е приет.
Господин Христо Бисеров – за процедура.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Уважаеми колеги, следващата точка в дневния ред е Ветото на президента. Тъй като Правната комисия го разгледа на вчерашно заседание и внесе доклада тази сутрин, няма формална пречка да го гледаме сега, но е по-коректно да го оставим за утрешния ден. Все пак докладът на Правната комисия е от характер, че е по-добре да бъде прочетен по-внимателно от всички, които отказвате да участвате в работата на Правната комисия.
Предлагам точка трета да се запише като точка първа за петък. При това положение ще преминем към попълване на състава на комисиите.
Няма нужда от преномериране. Просто накрая на точка трета се добавя тире – точка първа за петък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Бисеров. Виждам, че няма възражения. Да подложа ли на гласуване процедурата? (Народният представител Филип Попов иска думата.)
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (КБ): Предлагам две отделни процедури. Съгласен съм с направената от господин Бисеров процедура.
Предлагам да удължим днес пленарното заседание до изчерпване на точки 4, 5 и 6. Това е едната процедура.
Предлагам за утрешния ден точка трета да стане точка първа и да отпадне точка девета от програмата за утре. (Народният представител Рамадан Аталай иска думата за процедура.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Аталай, Вие искате да направите процедура, свързана с двете направени процедури ли? Процедурите са свързани една с друга, още повече, че на всяка процедура може да бъде направена обратна процедура.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Госпожо председател, аз нямам претенции дали точка трета ще бъде утре първа точка или изобщо няма да бъде в дневния ред, но имам претенции относно точка седем, която е от предишната Програма за работа на Народното събрание, която евентуално беше точка първа за днес, а стана точка седем. Ако няма да разглеждаме Доклада за състоянието на енергетиката в Република България сега, преди ваканцията, то след ваканцията състоянието на енергетиката ще бъде много по-тежко. Информацията, която се опитваме да вземем, ще бъде още по-оскъдна. Затова предлагам утре първа точка да бъде разглеждането на Доклада за състоянието на енергетиката в Република България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Това е самостоятелно предложение. Има ли обратно предложение?
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Господин Аталай, ако приемем предложението на господин Филип Попов, това гарантира, че утре Вашата точка ще бъде гледана като втора, защото първата ще бъде Ветото от уважение към Президента, втората ще бъде енергетиката като уважение към темата и няма да има Парламентарен контрол. Гарантирано е.
Доколкото разбирам, Вие оттегляте Вашето предложение. (Частични ръкопляскания от КБ и ДПС, смях в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Очаквам, че след тези няколко предложения отново ще има хаос в залата, както няколко поредни дни се правят процедури и те се гласуват с противоречиви гласове, тоест и вчера бяха подкрепени предложения на определени колеги, впоследствие други процедурни предложения тотално противоречаха на логиката на предходните.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС, от място): Какво означава противоречиви гласове?
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Това означава, господин Бисеров! За да Ви спестя неудобството отново да променяте дневния ред за пореден път, защото все пак този дневен ред бе гласуван тази сутрин от цялото това мнозинство, и да Ви спестя неудобството от това, че трябва да заявите на българските граждани, че нямате необходимия кворум, за да мине Ветото на Президента с Вашите гласове. Предлагам дневният ред да не се променя – от уважение към Президента и от уважение към българските граждани. Благодаря. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаема госпожо Атанасова, уверявам Ви, че Вашата тревога е неоснователна.
Ще подложа на гласуване постъпилите предложения, както са направени от народните представители. Право на Народното събрание е да извършва промени в дневния ред, което е установена парламентарна практика и в предишния, и в този Парламент.
Господин Михалевски, отказахте ли се и Вие да правите предложения по дневния ред?
РЕПЛИКА ОТ ДПС: По начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: По начина на водене – след гласуване на процедурните предложения.
Господин Михалевски, Вашето предложение във връзка с процедурните предложения ли е?
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, предлагам като последна точка за утрешния дневен ред – точка девет, след отпадането на Парламентарния контрол, да бъде внесен Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за водите, № 354-01-41, за второ четене. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Предложението на господин Михалевски е недопустимо според парламентарния правилник, защото включване на нови точки в дневния ред могат да бъдат предлагани единствено и само от председателя на Народното събрание. Аз не се ангажирам да правя подобно предложение. Ще подложа на гласуване направените до този момент предложения.
Господин Местан – по начина на водене.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Госпожо председател, уважаеми колеги! Моята процедура е по начина на водене. Госпожо председател, Парламентът заприлича на себе си. Мнозинството е обект на тежка „артилерийска” атака, както виждате, но все пак, за да не обсъждаме повече едни или други способи за тежка или лека артилерия за самоцелна стрелба срещу мнозинството, аз предлагам да подлагате на гласуване всяко процедурно предложение след направено обратно процедурно предложение. Така нещата ще си дойдат на мястото. Когато допускате второ, трето, четвърто, пето процедурно предложение, естествено се създава такова усещане. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Местан.
Предложенията, които бяха направени, са свързани с първоначалното предложение на господин Бисеров – съгласно чл. 51, ал. 2 от Парламентарния правилник, а именно за изменение в приетия ред за развитие на парламентарните заседания.
Предлагам направените процедурни предложения за промени в дневния ред да бъдат гласувани по реда на тяхното постъпване.
Първото предложение беше на господин Бисеров – точка трета, предвидена в седмичната програма, да стане точка седма, която ще се разглежда като първа точка в петък. Подлагам на гласуване предложението на господин Бисеров. (Шум в блока на ГЕРБ.)
Гласували 140 народни представители: за 95, против 45, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Точка трета ще стане точка седем и ще се разглежда като първа точка утре, в петък.
Следващото постъпило предложение е от господин Филип Попов, който предложи... (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Моля, за тишина в залата.
Той предложи удължаване на днешното пленарно заседание до гласуване на т. 6 от седмичната програма, тоест да разгледаме в оставащото парламентарно време точки 4, 5 и 6 от седмичната програма. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Ако не сте разбрали, повтарям още веднъж. Удължаване на пленарното време до приключване на т. 6 – Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор.
Моля, гласувайте. (Реплики от ГЕРБ: „Има процедура.”)
В режим на гласуване сме, моля за тишина. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: В режим на гласуване сме, моля за тишина.
Гласували 125 народни представители: за 96, против 27, въздържали се 2.
Предложението е прието, а парламентарното време е удължено до гласуване на т. 6 от седмичната програма. (Реплика от народният представител Александър Ненков.)
Подлагам на гласуване последното процедурно предложение, което се отнася до дневния ред. Това е предложението на господин Филип Попов за отпадане на т. 9 от седмичната програма.
Моля, колеги, гласувайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Искаме прегласуване. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля прекратете гласуването.
Гласували 127 народни представители: за 92, против 35, въздържали се няма.
Предложението за отпадане на т. 9 от седмичната програма е прието.
Има няколко заявки за процедури по начина на водене.
Първа беше тази на господин Петър Мутафчиев. (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Реплика от народния представител Станислав Иванов. Възгласи: „Е-е-е!” Реплика от народния представител Петър Мутафчиев.)
Господин Мутафчиев се отказва от процедурата по начина на водене.
Господин Ненков, заповядайте за процедура по начина на водене.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По начина на водене, искам да изразя своето възмущение. Вижте, Вие потъпквате за пореден път правилника на Народното събрание. Ние имаме право – Вие не давате думата на мен, на мой колега – да се изкажем по процедура, именно преди да започне самото гласуване. Вие много добре знаете, че ние имаме такова право.
Още повече Ви правя забележка, заради това че всъщност ние, чисто така, спазвайки правилника вдигаме ръка, за да се изкажем на трибуната. Не като някои мои колеги – бивши, явно, които си вземат думата, когато поискат. Така че, моля Ви се, спазвайте си правилника, който всъщност Вие сте приели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин Ненков, дадох възможност на абсолютно всички народни представители, които искаха да направят предложения по промени в дневния ред, да се изкажат, за което бях упрекната от господин Местан, затова че дадох възможност на всички да направят своите процедури. След като бяха гласувани, всички процедури по начина на водене ще бъдат реализирани. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Заповядайте, господин Иванов, да направите своите забележки по начина на водене.
Мисля, че бях максимално демократична към всички, които желаят да направят предложения по дневния ред. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Манолова, уважаеми колеги! Вие откъде знаете каква процедура съм искал?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Вие казахте, изкрещяхте...
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Сега искам по начина на водене, а преди това исках прегласуване.
Защо ме лишихте от процедурата – прегласуване, на въпрос, който беше поставен?! За да се скриете, за да излъжете българските граждани, за да можете да откраднете това, което сте решили да направите – да отидете на море. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Ето за това го правите, не Ви е срам! Затова Ви чакат хората отвън. (Продължителни ръкопляскания от ГЕРБ.)
Питам: защо не ми дадохте процедура по прегласуване? Защо?! Кой Ви дава право на Вас да ме лишавате от тази процедура, госпожо Манолова?! Кой?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Иванов, успокойте се.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Слушам Ви! Аз съм спокоен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Успокойте се и ще Ви обясня.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Обяснете ми! (Силен шум.) Времето, ако обичате, ми спрете.
Слушам Ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Довършете си процедурата по начина на водене. (Силен шум и реплики отляво. Възгласи „Е-е-е!“)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Госпожо Манолова, не на такси няма да Ви дадат да се качите, ами няма да имате право да ходите по улиците на България! (Силен шум и реплики. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Иванов, Вие очевидно не сте разбрали, че дебатите по бюджета приключила преди около два часа и процедурите, които се реализираха преди малко, се отнасят до дневния ред.
Вие ясно изразихте желание да направите свои бележки по начина на водене, имахте тази възможност, така че сега ще преминем към следващата точка от дневния ред. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Ако искате, можете да останете в залата, ако искате можете да се возите на каквото искате. (Смях. Оживление. Реплики от ГЕРБ.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВА И ПРОМЕНИ В ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Има предложения за решения – част от тях са направени от господин Камен Костадинов, друга част от господин Янаки Стоилов.
Давам думата на господин Камен Костадинов, да доложи своите предложения. (Реплики.)
Господин Костадинов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК КАМЕН КОСТАДИНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам на Вашето внимание Проекти за решения за промяна в състава на постоянните комисии. Започвам една по една.
Решение за промяна в състава на Комисията по културата и медиите – освобождава Петър Симеонов Ангелов като член на Комисията по културата и медиите, и избира Христо Дамянов Бисеров за член на Комисията по културата и медиите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Костадинов, не си пестете труда, а прочетете цялото решение, ако обичате.
ДОКЛАДЧИК КАМЕН КОСТАДИНОВ:
„РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по културата и медиите
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 1 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Петър Симеонов Ангелов като член на Комисията по културата и медиите.
2. Избира Христо Дамянов Бисеров за член на Комисията по културата и медиите.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Няма. (Народният представител Цвета Караянчева иска процедура.)
Моля да си седнете на мястото, иначе няма да Ви дам думата. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Да, да. Ако обичате на мястото си и ще Ви дам думата, когато приключи гласуването. (Реплика от народния представител Цвета Караянчева.)
Моля Ви се, добре, седнете на първия ред. Просто седнете и поискайте думата.
Продължаваме гласуването, моля.
Ако някой иска думата – да я иска от място, ще я получи. (Реплика от народния представител Цвета Караянчева.)
Благодаря Ви, колежке, за разбирането. (Реплика от народния представител Светослав Иванов.)
Моля гласувайте, не се разсейвайте.
Гласували 95 народни представители: за 78, против 12, въздържали се 5.
Не е прието предложението. (Реплики от ГЕРБ: „Прието е, прието е!”)
Господин Костадинов, заповядайте за процедура.
ДОКЛАДЧИК КАМЕН КОСТАДИНОВ: Процедурата ми е предложение за прегласуване.
Очевидно, поради шума в залата, голяма част от колегите не са чули предложението или не са успели да гласуват. Така че предлагам процедура на прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Процедура по прегласуване на предложението.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
Решението е прието. (Реплики от ГЕРБ: „Не е прието, не е прието”.)
Господин Костадинов, докладвайте следващите проекти за решения.
ДОКЛАДЧИК КАМЕН КОСТАДИНОВ:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Мехмед Юмер Атаман като член на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите.
2. Избира Александър Христов Методиев за член на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Няма.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Има, има!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има искане за процедура от заместник-председателя на парламентарната група на ГЕРБ госпожа Цвета Караянчева. (Оживление и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Моля, заповядайте – имате две минути, за да изложите своята процедура.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, благодаря Ви за удоволствието да мога да бъда тук.
РЕПЛИКА ОТЛЯВО: И ние се радваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Трябва да благодарите на Вашите избиратели.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Процедура по поименна проверка. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Сега ще направим поредната поименна проверка. Виждам, че залата е доста пълна. (Народните представители от ГЕРБ се отправят към изходите.)
Изчаквам раздвижването да приключи, защото е добре да направим поименната проверка в спокойна обстановка. (Народните представители от ГЕРБ излизат от залата.)
РЕПЛИКА ОТЛЯВО: Хайде, по-бързо, докато са тук!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Отбелязвам: господин Борисов – тук, господин Цветанов – тук, господин Михов – тук, господин Тошев – тук.
Да продължавам ли? Господин Татарски е тук. Даже и госпожа Цвета Караянчева, която поиска проверката, е тук. (Народните представители от ГЕРБ продължават да излизат от залата.)
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): И госпожа Атанасова е тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: И Десислава Атанасова е тук.
Колеги, получихме списъка с народните представители и започваме да изреждаме имената по азбучен ред:

Адриан Христов Асенов - тук
Аксения Бориславова Тилева - отсъства
Александър Димитров Паунов - тук
Александър Руменов Ненков - отсъства
Александър Христов Методиев - тук
Алекси Василев Алексиев - тук
Алиосман Ибраим Имамов - отсъства
Андон Петров Андонов - отсъства
Антон Константинов Кутев - тук
Антоний Йорданов Йорданов - отсъства
Атанас Зафиров Зафиров - отсъства
Атанас Иванов Ташков - отсъства
Атанас Стойнов Пъдев - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - тук
Ахмед Ахмедов Башев - тук
Бойко Методиев Борисов - тук
Борис Цветков Цветков - тук
Борислав Гуцанов Гуцанов - тук
Валентин Иванов Радев - отсъства
Валентин Стефанов Василев - отсъства
Валентина Василева Богданова - тук
Валери Мирчев Жаблянов - тук
Ваня Чавдарова Добрева - тук
Васил Миланов Антонов - тук
Вежди Летиф Рашидов - отсъства
Венцислав Асенов Лаков - тук
Веселин Бориславов Вучков - отсъства
Веселин Вълев Пенев - отсъства
Владимир Вълчев Митрушев - отсъства
Владимир Иванов Иванов - отсъства
Владимир Цветанов Тошев - отсъства
Владислав Иванов Горанов - отсъства
Владислав Тошков Николов - отсъства
Волен Николов Сидеров - отсъства
Гален Симеонов Монев - тук
Галина Стефанова Милева-Георгиева - отсъства
Галя Енева Захариева - отсъства
Георги Димитров Андреев - тук
Георги Иванов Андонов - отсъства
Георги Николов Мърков - тук
Георги Симеонов Горанов - тук
Георги Стоянов Кадиев - отсъства
Георги Страхилов Свиленски - тук
Георги Цветанов Марков - отсъства
Георги Чавдаров Анастасов - тук
Георги Янчев Гьоков - тук
Гинче Димитрова Караминова - отсъства
Данаил Димитров Кирилов - отсъства
Даниел Георгиев Георгиев - отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - отсъства
Даниела Владимирова Савеклиева - отсъства
Дарин Иванов Димитров - отсъства
Делян Александров Добрев - отсъства
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Деница Златкова Златева - тук
Деница Стоилова Гаджева - тук
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Вълчева Атанасова - отсъства
Десислава Жекова Танева - отсъства
Деян Цанков Дечев - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - тук
Джема Маринова Грозданова - отсъства
Диана Иванова Йорданова - отсъства
Димитър Ангелов Горов - тук
Димитър Ангелов Иванов - отсъства
Димитър Бойчев Петров - отсъства
Димитър Борисов Главчев - отсъства
Димитър Василев Аврамов - отсъства
Димитър Димчев Димов - отсъства
Димитър Николов Лазаров - отсъства
Димитър Стоянов Дъбов - тук
Димчо Димитров Михалевски - тук
Добрин Ненов Данев - тук
Доброслав Дилянов Димитров - отсъства
Донка Димитрова Иванова - отсъства
Дончо Спасов Баксанов - отсъства
Дора Илиева Янкова - тук
Дурхан Мехмед Мустафа - тук
Евгени Димитров Стоев - отсъства
Евгения Бисерова Алексиева - отсъства
Евдокия Славчева Асенова - тук
Екатерина Василева Заякова - тук
Емануела Здравкова Спасова - отсъства
Емил Димитров Райнов - тук
Емил Йорданов Радев - отсъства
Емил Страхилов Костадинов - тук
Ердинч Исмаил Хайрула - тук
Жара Веселинова Пенева-Георгиева - отсъства
Жельо Иванов Бойчев - тук
Желязко Иванов Желязков - отсъства
Захари Димитров Георгиев - тук
Здравко Димитров Димитров - отсъства
Златко Димитров Тодоров - отсъства
Ивайло Ангелов Московски - отсъства
Иван Валентинов Иванов - тук
Иван Стефанов Вълков - отсъства
Иван Стоев Чолаков - отсъства
Иван Тодоров Димитров - отсъства
Иван Тодоров Ибришимов - тук
Ивелина Веселинова Василева - отсъства
Илиан Сашов Тодоров - тук
Илия Атанасов Баташки - тук
Ирена Георгиева Узунова - отсъства
Ирена Иванова Коцева - отсъства
Ирена Любенова Соколова - тук
Йоана Милчева Кирова - отсъства
Йордан Георгиев Стойков - тук
Йордан Кирилов Цонев - тук
Йордан Стоянов Младенов - отсъства
Йорданка Колева Йорданова - тук
Калин Иванов Милчев - тук
Калина Петрова Балабанова - тук
Камен Костов Костадинов - тук
Кирил Боянов Калфин - отсъства
Кирил Добрев Добрев - отсъства
Кирил Красимиров Колев - тук
Кирил Николаев Добрев - тук
Корнелия Добрева Маринова - отсъства
Корнелия Петрова Нинова - тук
Красимир Атанасов Мурджев - тук
Красимир Георгиев Ципов - отсъства
Красимир Любомиров Велчев - отсъства
Красимир Неделчев Стефанов - отсъства
Красимир Христов Янков - тук
Красимира Пенева Анастасова - отсъства
Кристиян Роберт Димитров - тук
Лазар Огнянов Попов - тук
Лиляна Павлова Николова - отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов - отсъства
Любен Петров Татарски - отсъства
Любомир Ангелов Петков - тук
Любомир Владимиров Владимиров - отсъства
Любомир Димитров Христов - отсъства
Лютви Ахмед Местан - тук
Магдалена Ламбова Ташева - тук
Маргарита Асенова Стоилова - тук
Маргарита Николаева Николова - отсъства
Мариана Господинова Тотева - тук
Мариана Радева Бояджиева - тук
Мартин Георгиев Захариев - тук
Мая Божидарова Манолова - тук
Менда Кирилова Стоянова - отсъства
Методи Теохаров Костадинов - тук
Мехмед Юмер Атаман - тук
Миглена Дойкова Александрова - отсъства
Милена Цветанова Дамянова - отсъства
Милка Дончева Христова - тук
Милко Петров Багдасаров - тук
Минчо Мънчев Минчев - тук
Мирослав Николов Петков - отсъства
Митко Живков Захов - отсъства
Митхат Сабри Метин - тук
Михаил Райков Миков - тук
Младен Петров Червеняков - отсъства
Мустафа Сали Карадайъ - отсъства
Мустафа Фахри Ахмед - тук
Невин Халил Хасан - тук
Нели Рускова Петрова - отсъства
Нигяр Сахлим Джафер - отсъства
Николай Василев Петев - тук
Николай Веселинов Александров - отсъства
Николай Нанков Нанков - отсъства
Николай Николов Апостолов - отсъства
Николай Петков Петков - отсъства
Николай Симеонов Малинов - тук
Павел Алексеев Христов - отсъства
Павел Андреев Гуджеров - отсъства
Павел Димитров Шопов - тук
Пенко Атанасов Атанасов - отсъства
Петър Атанасов Курумбашев - тук
Петър Василев Мутафчиев - тук
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Иванов Петров - тук
Петър Илиев Дулев - тук
Петър Илиев Якимов - отсъства
Петър Симеонов Ангелов - тук
Петя Николова Раева - тук
Петя Цветанова Аврамова - отсъства
Пламен Василев Славов - тук
Пламен Веселинов Йорданов - отсъства
Пламен Дулчев Нунев - отсъства
Пламен Иванов Манушев - отсъства
Пламен Тачев Петров - отсъства
Пламен Христов Желязков - тук
Ради Николов Стоянов - тук
Рамадан Байрам Аталай - тук
Румен Василев Гечев - тук
Румен Иванов Иванов - отсъства
Румен Маринов Йончев - тук
Рушен Мехмед Риза - тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - тук
Светлана Ангелова Найденова - отсъства
Светлин Димитров Танчев - отсъства
Семир Хусеин Абу Мелих - отсъства
Сергей Дмитриевич Станишев - отсъства
Сергей Манушов Кичиков - тук
Силвия Анастасова Хубенова - отсъства
Сияна Атанасова Фудулова - тук
Смиляна Николова Нитова-Кръстева - тук
Снежина Минчева Маджарова - отсъства
Спас Янев Панчев - отсъства
Станислав Иванов Владимиров - тук
Станислав Стоянов Иванов - отсъства
Станислав Тодоров Станилов - отсъства
Стефан Господинов Господинов - отсъства
Стефан Иванов Дедев - отсъства
Стефан Иванов Танев - тук
Стефан Ламбов Данаилов - тук
Стефани Михнева Михайлова - тук
Страхил Чавдаров Ангелов - тук
Таню Христов Киряков - тук
Таско Михайлов Ерменков - тук
Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис - тук
Теодора Радкова Георгиева - отсъства
Тодор Борисов Радулов - тук
Томислав Пейков Дончев - отсъства
Тотю Младенов Младенов - отсъства
Тунджай Османов Наимов - тук
Тунчер Мехмедов Кърджалиев - тук
Ферихан Илиязова Ахмедова - тук
Филип Стефанов Попов - тук
Халил Реджепов Летифов - тук
Хами Ибрахимов Хамиев - тук
Хамид Бари Хамид - тук
Хасан Илияз Хаджихасан - тук
Христо Дамянов Бисеров - тук
Христо Илиев Калоянов - отсъства
Христо Цветанов Монов - тук
Хюсеин Хасан Хафъзов - тук
Цвета Вълчева Караянчева - тук
Цветан Генчев Цветанов - отсъства
Цветомир Цвятков Михов - отсъства
Цецка Цачева Данговска - отсъства
Четин Хюсеин Казак - тук
Шендоан Ремзи Халит - тук
Щерьо Щерев Щерев - тук
Явор Божилов Нотев - тук
Явор Бориславов Куюмджиев - тук
Янаки Боянов Стоилов - тук
Янко Александров Янков - тук

При проверката на кворума се установи присъствие на 122 народни представители. Продължаваме заседанието. (Ръкопляскания.)
Първото решение, което докладва господин Костадинов, е гласувано.
Специална покана към народните представители от ГЕРБ да заповядат в парламентарната зала. Продължаваме заседанието. (Оживление.) Има кворум.
Заповядайте, господин Костадинов.
ДОКЛАДЧИК КАМЕН КОСТАДИНОВ: Уважаеми господин председател, за направих прочит на проекта за решение преди процедурното предложение на госпожа Караянчева за поименна проверка. Така че да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Моля, гласувайте второто решение, което докладва господин Костадинов.
Гласували 86 народни представители: за 85, против няма, въздържал се 1.
Решението е прието.
ДОКЛАДЧИК КАМЕН КОСТАДИНОВ:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна на състава на Комисията по образованието и науката
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Шендоан Ремзи Халит като член на Комисията по образованието и науката.
2. Избира Лютви Ахмед Местан за член на Комисията по образованието и науката.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Решението е прието.
ДОКЛАДЧИК КАМЕН КОСТАДИНОВ:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване на състава на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Александър Христов Методиев за член на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика.
2. Избира Петър Симеонов Ангелов за член на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма изказвания.
Моля, гласувайте.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Решението е прието.
ДОКЛАДЧИК КАМЕН КОСТАДИНОВ:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по отбрана.
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Мехмед Юмер Атаман за член на Комисията по отбрана.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания по този проект? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КАМЕН КОСТАДИНОВ:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по енергетика
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Шендоан Ремзи Халит за член на Комисията по енергетика”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма заявки за изказвания
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Това бяха предложенията, внесени от господин Камен Костадинов.
Сега има няколко предложения с вносител господин Янаки Стоилов.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Господи председател, госпожи и господа народни представители, представям Ви
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по правни въпроси
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 15, ал. 1 и 2, т. 4 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Иван Валентинов Иванов за член на Комисията по правни въпроси.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма изказвания.
Моля, гласуваме решението.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Решението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Следва
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по земеделието и храните
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 2, т. 10 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Пенко Атанасов Атанасов за член на Комисията по земеделието и храните.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли някой да се изкаже по това предложение? Няма изказвания.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 95, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЯНАКИ СТОИЛОВ: Следва
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Алекси Василев Алексиев за член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Не виждам изказвания.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
С това точката е изчерпана.

Преминаваме към следващата точка:
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПОСТОЯННИ ДЕЛЕГАЦИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Давам думата на госпожа Деница Златева да докладва проектите за решения.
ДЕНИЦА ЗЛАТЕВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
„РЕШЕНИЕ
за избиране на Постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз в състав от 5 членове, както следва:
- за Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – 1;
- за Парламентарната група на Коалиция за България – 2;
- за Парламентарната група на Движението за права и свободи – 1;
- за Парламентарната група на Партия „Атака” – 1.
2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:...
Решението е прието от Четиридесет и второто Народно събрание на 1 август 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание”. Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Нека да чуем предложението на парламентарните групи за състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз, след което ще гласуваме заедно текста с имената.
ДЕНИЦА ЗЛАТЕВА (КБ): От името на Парламентарната група на Коалиция за България правя предложение за членове на Интерпарламентарния съюз: господин Михаил Миков – и за ръководител на делегацията в Интерпарламентарния съюз.
Второто ни предложение за член е на господин Петър Курумбашев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: От Парламентарната група на ГЕРБ – предложение? (Шум и реплики.)
Нека да чуем предложенията.
Господин Камен Костадинов поиска думата.
КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС): От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагам господин Алиосман Имамов за член на Постоянната делегация в Интерпарламентарния съюз, както и за заместник ръководител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Други парламентарни групи?
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): От името на Парламентарната група на Политическа партия „Атака” за член на Интерпарламентарния съюз предлагаме Деница Стоилова Гаджева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Други предложения за състав има ли? Няма.
Изказвания? Не виждам.
След като няма изказвания, поставям на гласуване Проекта за решение заедно с предложения състав и ръководство в състав: Михаил Миков и Алиосман Имамов – заместник-председател, членове – Петър Курумбашев и Деница Гаджева.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Решението е прието.
Продължаваме със следващото решение.
Госпожо Златева, имате думата.
ДЕНИЦА ЗЛАТЕВА (КБ): Господин председател, колеги!
„РЕШЕНИЕ
за избиране на Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в състав от 5 основни представители и 5 заместващи представители, както следва:
- за Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – 1 основен и 1 заместващ;
- за Парламентарната група на Коалиция за България – 2 основни и 2 заместващи;
- за Парламентарната група на Движението за права и свободи – 1 основен и 1 заместващ;
- за Парламентарната група на Партия „Атака” – 1 основен и 1 заместващ.
2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:...
Решението е прието от Четиридесет и второто Народно събрание на 1 август 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.”
Ако ми позволите, ще направя и предложение от името на Парламентарната група на Коалиция за България.
За основни членове от името на Парламентарната група на Коалиция за България предлагаме Татяна Буруджиева, освен за основен член и за заместник-ръководител на делегацията, Атанас Мерджанов – за втори основен член, за заместващи членове – Красимир Янков и Мариана Тотева, като втори заместващ член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Господин Костадинов, заповядайте за предложение за състав.
КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагам за основен член господин Джевдет Чакъров – той и за ръководител на делегацията, и господин Лютви Местан – за заместващ член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Господин Шопов, ще направите ли предложение? (Шум и реплики.)
От ГЕРБ има ли предложения? Няма.
Сега господин Шопов има възможност да направи предложение.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): От името на Парламентарната група на Политическа партия „Атака” за Парламентарната асамблея на ОССЕ предлагаме Венцислав Лаков и Гален Монев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Трябва да уточните кой е основен и кой заместващ член.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Венцислав Лаков е основен член, а заместващ член – Гален Монев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря. Има ли изказвания по точката? Няма.
Моля, режим на гласуване за решението и състава на ръководството.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Госпожо Златева, заповядайте отново на трибуната.
ДЕНИЦА ЗЛАТЕВА (КБ): Уважаеми господин председател, колеги! Предлагам на Вашето внимание
„РЕШЕНИЕ
за избиране на Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО в състав от 6 члена, както следва:
- за Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – 1;
- за Парламентарната група на Коалиция за България – 2;
- за Парламентарната група на Движението за права и свободи – 2;
- за Парламентарната група на Партия „Атака” – 1.
2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:...
Решението е прието от Четиридесет и второто Народно събрание на 1 август 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание”.
И ако ми позволите, господин председател, от името на Парламентарната група на Коалиция за България ще Ви представя кандидатите за членове на Парламентарната асамблея на НАТО.
Първо, предлагаме Спас Панчев за заместник-ръководител на делегацията.
Втората ни кандидатура е за господин Таско Ерменков за член на делегацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Костадинов.
КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагаме за членове на Парламентарната асамблея на НАТО господин Четин Казак – той и за ръководител на делегацията, и господин Мустафа Карадайъ за член на делегацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Господин Павел Шопов от името на Парламентарна група.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Господин председател, от името на Парламентарната група на Политическа партия „Атака” предлагаме за член на Постоянната делегация в Парламентарната асамблея на НАТО Илиан Тодоров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Други предложения не виждам.
Изказвания?
Заповядайте – Доброслав Димитров.
ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Иска ми се да обърна малко внимание. Когато прочетохте предложението, неслучайно са подредени по този начин – първо казахте колко се полагат на ГЕРБ, после на Коалиция за България, после на ДПС и накрая на „Атака”. Защо е така? Защото така сме подредени по брой на народните представители в това Народно събрание.
Освен че в нашия правилник в чл. 35, ал. 2 е записано, че делегации се съставят по пропорционалност на участието в Народното събрание, смятам, че това е най-нормалният начин да се случват тези неща, независимо дали това е в нашия правилник, или не. Мен лично ме учудва как 40% – тъй като на толкова се равнява ГЕРБ процентно от 240 народни представители, се равнява на една шеста?
Принципен е въпросът. Когато ни критикувахте защо си излязохме преди 30 дни, ето, за такива решения.
Да, имате мнозинство, може да го наложите. Така е, може да го наложите, но така ли трябва да бъде? Двама от Движението за права и свободи с 35 народни представители.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Тридесет и шест.
ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: Тридесет и шест, извинявайте.
Един от ГЕРБ при 97 – ние сме близо три пъти повече. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
Кое е пропорционалността? Вие да имате два пъти повече членове, отколкото ние?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Моля Ви се без разговори.
ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: Искам да отбележа, че този тип решения са именно начинът, по който се руши дори и малката възможност за диалогичност, която може да имаме в Народното събрание, и не виждам защо го правите. Реално няма една причина. Дали сме двама, или един – принципно няма значение. В крайна сметка всички представляваме държавата.
Другото нещо, в тази асамблея има фиксиран брой участници. Те са 257 и са на три семейства – консерватори, леви и либерали. Вие по този начин реално измествате баланса също така в тази асамблея, тъй като представителството на България е представено от един човек от десните и петима в другите семейства. „Атака” не съм сигурен къде по-скоро ще позиционира. Така или иначе това, което правите, на национално ниво не е правилно, на международно не е правилно и, честно казано, наистина не разбирам защо. Просто няма никакъв смисъл това, освен за да се дразним. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Това беше изказване.
Има ли реплики?
Заповядайте.
АДРИАН АСЕНОВ (Атака): Уважаеми господин председател, господа депутати! Искам само да обърна внимание – този човек от ГЕРБ, който бодро рапортува, че ще ходи в някакви семейства и че ще представлява същевременно България, да се уточни България ли ще представлява, или ще представлява някакви семейства, за които е загрижен каква ще е пропорцията в семейните отношения? Той за България ли отива, или да става за някаква пропорция? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Дуплика – заповядайте, господин Димитров.
ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Вземам дупликата само за да кажа следното.
Колега, разбирам, че имате желание да покажете мнение, но все пак нека се уважаваме. Останете малко повече в Парламента, научете как са нещата и тогава критикувайте на тази основа. Не искам да се заяждам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Давам думата на господин Камен Костадинов.
КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, моля за Вашето извинение. Явно поради напредване на времето и поради умората, която се натрупва, преди малко съм направил грешка.
Предлагам като втори член на делегацията в НАТО господин Янко Янков на мястото на господин Мустафа Карадайъ. Грешката е моя, считайте я като лапсус.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Господин Казак, заповядайте за изказване.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Колеги от ГЕРБ, ако бяхте в Народното събрание през цялото това време, ако не бяхте бойкотирали в продължение на месец и половина неговата работа, ако бяхте се включили в цялостната дейност на Народното събрание, в комисиите, при разпределението на делегациите, може би резултатът щеше да бъде друг. Но Вие предпочетохте политиката на бойкот – антиевропейското поведение да не работите тогава, когато сте избрани, и сега излизате изведнъж и със задна дата започвате да търсите сметка.
Ами, господин Димитров, съгласен ли сте, че България трябва да има адекватно представителство, колкото се може по-пълноценно, в тези парламентарни делегации? Тази адекватност и пълноценност ще се постигне ли, когато се дадат бройки на политическа партия, която реално не желае и до този момент не е декларирала желание да ги запълни? По-полезно ли ще бъде, ако отидем в тези делегации с наполовина намалени състави, и реално знаете, че там има и гласуване?
Вземете пример от Вашия лидер Бойко Борисов, който днес направи добър жест – спаси кворума. Вземете пример от него. Най-после приемете факта, че трябва да работите тук, а не трябва да стоите разкрачени между пленарната зала и кулоарите, и тогава ще седнем да говорим. Изявете желание да участвате адекватно и пълноценно в работата на Народното събрание и тогава ще говорим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Само да уточним, тъй като стана въпрос за кворума, че Бойко Методиев Борисов не е спасил кворума днес, господин Четин Казак.
Господин Димитров, заповядайте, Вие сте наред да направите реплика на господин Четин Казак.
ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, по тази логика може би трябваше направо нула места да ни дадете – по логиката, че ако сме били тук, да сме се преборили за повече. Тук не е въпрос на борба, въпросът е на принципи: или има пропорционалност на делегатите, или няма, оттам нататък всичко останало означава – ако ние не дойдем, ще дадете нула. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли дуплика? Няма.
Госпожа Деница Златева иска процедура.
ДЕНИЦА ЗЛАТЕВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин Димитров! Ще направя процедурно предложение да отложим гласуването по Решението за избиране на постоянната делегация в Парламентарната асамблея на НАТО.
Имам само една молба към Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ. Още миналата седмица на господин Главчев, който е номиниран от Вашата парламентарна група да води преговорите за състава на парламентарните делегации, беше дадено това предложение. Може би щеше да бъде по-добре, ако тези неясноти ги бяхме изчистили преди днешното гласуване, но в допълнителен разговор ще уточним разпределението в състава на тази парламентарна делегация и ще я подложим отделно на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване процедурата за отлагане на разглеждането на това проекторешение.
Моля да гласуваме предложението на госпожа Деница Златева.
Гласували 90 народни представители: за 83, против 5, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Продължаваме със следващия проект.
Заповядайте, госпожо Златева.
ДЕНИЦА ЗЛАТЕВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам на Вашето внимание:
„РЕШЕНИЕ
За избиране на Постоянна делегация на Народното събрание в Евро Средиземноморската парламентарна асамблея
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Постоянна делегация на Народното събрание в Евро Средиземноморската парламентарна асамблея в състав от трима членове, както следва:
- за Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – един;
- за Парламентарната група на Коалиция за България – един;
- за Парламентарната група на Движението за права и свободи – един.
2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:...
Решението е прието от Четиридесет и второто Народно събрание на 1 август 2013 г. и подпечатено с официалния печат на Народното събрание.”
Господин председател, ако ми позволите, да направя и предложението на Парламентарната група на Коалиция за България за член на Постоянната делегация в Евро Средиземноморската парламентарна делегация от името на парламентарната група.
Предлагаме господин Румен Йончев за заместник-ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Евро Средиземноморската парламентарна асамблея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, господин Костадинов.
КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагам за член на Постоянната делегация на Евро Средиземноморската парламентарна асамблея госпожа Петя Николова Раева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: От Парламентарната група на ГЕРБ има ли предложение? Няма.
Има ли някакви мнения и съображения по структурата, разпределението и персоналния състав? Няма.
Подлагам на гласуване решението, което беше представено от госпожа Златева, за избиране на Постоянна делегация на Народното събрание в Евро Средиземноморската парламентарна асамблея. След това ще гласуваме персоналния състав.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 91, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване персоналния състав на Постоянната делегация на Народното събрание в Евросредиземноморската парламентарна асамблея с двама членове – Румен Йончев, който ще бъде и ръководител, и заместник-ръководител на делегацията на Народното събрание, и госпожа Петя Раева, която ще бъде член на делегацията на Народното събрание.
Моля, гласувайте персоналния състав.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Персоналният състав на постоянната делегация на Народното събрание в Евросредиземноморската парламентарна асамблея е приет.
Заповядайте, госпожо Златева, да докладвате следващия проект за решение.
ДЕНИЦА ЗЛАТЕВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, преди да докладвам следващия проект за решение, позволете ми да направя предложение за отлагане на Решението за избиране на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие и Решението за Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централно европейската инициатива, тъй като са необходими допълнителни консултации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли обратно процедурно предложение? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за отлагане на обсъждането и гласуването на Решението за избиране на Постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие и на Решението за избиране на Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива.
Моля, гласувайте.
Гласували 90 народни представители: за 83, против 4, въздържали се 3.
Предложението за отлагане на обсъжданията и гласуванията на двете парламентарни делегации е прието.
Моля, докладвайте последния проект за решение.
ДЕНИЦА ЗЛАТЕВА (КБ):
„РЕШЕНИЕ
За избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарна асамблея по франкофония
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония в състав от 4 членове, както следва:
- за Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – един;
- за Парламентарната група на Коалиция за България – един;
- за Парламентарната група на Движението за права и свободи – един;
- за Парламентарната група на партия „Атака” – един.
2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:...
Решението е прието от Четиридесет и второто Народно събрание на 1 август 2013 г. и е подпечатено с официалния печат на Народното събрание.”
Ако ми позволите, от името на парламентарната група на Коалиция за България, да внеса нашето предложение за наш представител в Парламентарната асамблея по франкофония. Това е професор Методи Теохаров – за заместник-ръководител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, госпожо Златева.
Господин Костадинов, ще правите ли предложение?
КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС, от място): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Сидеров, ще правите ли предложение?
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): За Парламентарната асамблея по франкофония от политическа партия „Атака” предлагаме Магдалена Ламбова Ташева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли други предложения? Няма.
Изказвания? Забележки? Няма.
Подлагам на гласуване проекта на Решение за избиране на Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония, докладван от госпожа Златева.
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване персоналния състав на предложената Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония, както беше предложен от госпожа Златева и господин Павел Шопов.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 9.
С това персоналният състав на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония е приет.
С това изчерпахме предложенията за комисии и постоянни делегации.

Преминаваме към следващата точка от седмичната ни програма:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ, ОБЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДЛЪЖНОСТИ В ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР.
Господин Бисеров – председател на Комисията по правни въпроси, ще докладва законопроекта за второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Заглавие – „Закон за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Бисеров.
Има ли изказвания по заглавието и първите два параграфа? Няма.
Подлагам на гласуване заглавието на законопроекта и текста на параграфи 1 и 2, подкрепени от Правната комисия.
Гласували 99 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 31 се отменя.
2. Точка 38 се изменя така:
„38. членовете на управителните и контролните органи на Националната електрическа компания и на Българския енергиен холдинг;“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, имате ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложения от Правната комисия текст на § 3, докладван от господин Бисеров.
Гласували 95 народни представители: за 81, против 1, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Господин Хамид, заповядайте.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, днес пултът ми за втори път отказва. Моля да предприемете мерки квесторите да ми съдействат, не мога да гласувам.
Моля, процедура за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Процедура по прегласуване, поискана от господин Хамид.
Моля, колеги, прегласуваме предложението на комисията за § 3.
Гласували 99 народни представители: за 88, против 3, въздържали се 8.
Предложението на комисията за § 3 е прието.
Господин Бисеров, заповядайте за процедура по начина на водене.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Госпожо председател, при първото гласуване текстът беше приет. Тъй като имаше искане за прегласуване, Вие бяхте длъжна да го направите. Имам предвид обстоятелството, че при последната проверка на кворума бяха регистрирани 122 народни представители. Когато последната проверка на кворума е определила нов кворум, се спазва той, което означава, че с 62 гласа се приемат предложенията, решенията.
Правя това уточнение с оглед прецизността на нашата работа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Бисеров.
Основателна е забележката Ви, но за да не създаваме точно днес прецедент, предвид изнервената атмосфера в пленарната зала ще помоля всички да останат по местата си и да участват в гласуването.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Изнервената обстановка е само в една трета част от залата, не повече.
Предложение от народния представител Борис Цветков –създава се нов § 3а:
„§ 3а. Добавят се нови т. 40 и 41 към ал. 1 на чл. 2:
„40. главните архитекти на общините и главните архитекти на районите в градовете с районно деление;
41. представителите на държавата и общините във фирмите със 100% държавно и 100% общинско участие.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Бисеров.
Има ли желаещи да се изкажат?
Заповядайте, господин Цветков.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Извинявам се, времето напредна и може би това ще Ви отегчи.
Сега действащият закон предвижда определен кръг от длъжностни лица да спазват определени разпоредби. Законодателят е предвидил това, защото в тях има съсредоточени доста властови функции. Сами знаете, че от главните архитекти на общините и на районите, от тяхната власт определено зависят много неща.
Също така за мен е недопустимо не толкова важни комисии да не трябва да декларират по този начин своето имущество и да попълват тези декларации, а представителите на държавата във фирми като НЕК, Българския енергиен холдинг и така нататък, примерно държавните РВД, летище София да не декларират. Считам, че предложението трябва да бъде подкрепено.
Ако в бъдещ етап се реши да се намали кръгът на лицата, които подават тези декларации, тогава, разбира се, Народното събрание ще е в правото си да намали кръга. Но доколкото има 40 позиции на лица, които подават декларации към този момент, държа да гласувате предложението, което съм направил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цветков.
Предложението Ви ще бъде гласувано.
Има ли реплики към изказването? Няма.
Има ли други желаещи за изказване? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Борис Цветков за създаване на нов § 3а, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 32, против 17, въздържат се 57.
Предложението на народния представител Борис Цветков за създаване на § 3а не се приема.
Господин Бисеров, продължете.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 4:
„§ 4. В чл. 3, ал. 1, т. 5 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли за изказвания по предложението за нов § 4? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Правната комисия да бъде създаден нов § 4 със съдържание, докладвано от господин Бисеров.
Гласували 92 народни представители: за 82, против 2, въздържали се 8.
Заповядайте, господин Баташки.
ИЛИЯ БАТАШКИ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, дайте по-сериозно! Знам, че някои са по гладни от мен, но дайте да гласуваме сериозно, да изкараме наистина този закон като хората.
Предлагам прегласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Бисеров има своите основания във възражението за начина, по който протича това гласуване. Това ще бъде обсъдено на Председателския съвет и ще бъде взето решение.
Засега предлагам въпросния текст на прегласуване.
Гласували 107 народни представители: за 96, против 1, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Параграф 4 по вносител:
„§ 4. Параграф 5 от „Заключителните разпоредби” се отменя.”
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 по вносител да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по предложението на Правната комисия? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Правната комисия за отхвърляне на § 4.
Гласували 108 народни представители: за 96, против 2, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: „Заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следното наименование на подразделението: „Преходни и заключителни разпоредби”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за наименование на подразделението.
Гласували 108 народни представители: за 98, против 2, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 5:
„§ 5. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон публикуваните в Публичния регистър на Сметната палата встъпителни декларации на лицата по отменената т. 31 на чл. 2, ал. 1, както и на членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, които осъществяват дейност, регулирана от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, се заличават от страницата на Сметната палата в интернет и се предприемат действия за унищожаване на електронните и хартиени носители на тези декларации.
(2) Достъпът до декларациите по ал. 1 се прекратява от деня на влизането в сила на този закон.
(3) Образуваните до деня на влизането в сила на този закон административно-наказателни производства срещу лицата по ал. 1, неподали встъпителни декларации в срока по § 5 от „Заключителните разпоредби” на Закона за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ДВ, бр. 30 от 2013 г.), се прекратяват.
(4) Започналите проверки или ревизии по Глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно осигурителния процесуален кодекс срещу лицата по ал. 1 се прекратяват от деня на влизането в сила на този закон. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Сметната палата изпраща до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и до председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” поименен списък на лицата, чието задължение за деклариране е отпаднало.
(5) Алинеи 1-4 се прилагат и за производствата, образувани срещу лицата по чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за политическите партии, за които задължението за деклариране е отпаднало.”
Правя редакционно предложение в ал. 5 на този текст да отпаднат думите „производствата, образувани срещу”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Ще стане „алинеи 1-4 се прилагат и за лицата по чл. 17, ал. 1...” и така нататък до края?
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има ли желаещи да се изкажат по § 5? Няма.
Подлагам на гласуване първо редакционното предложение на господин Бисеров за отпадане на израза „производствата, образувани срещу”.
Моля, гласувайте това редакционно предложение за отпадане на част от текста.
Гласували 101 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 9.
Предложението на господин Бисеров е прието.
Подлагам на гласуване целия текст на предложения нов § 5, както беше докладван от господин Христо Бисеров.
Гласували 96 народни представители: за 88, против 2, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
„§ 6. В Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. ... ) в чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор“ се заменят с „държавни и други длъжности”.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Редът по ал. 3 не се прилага по отношение на политически партии, които не получават държавна субсидия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по докладвания текст? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 5, който става § 6, предложена от правната комисия.
Гласували 95 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 7.
Предложението за § 5, който става § 6, е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по докладваните параграфи? Няма.
Подлагам на гласуване докладваните § 6, който става § 7, § 7, който става § 8, и § 8, който става § 9.
Моля, колеги, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 12.
С това измененията в Закона за публичност на имуществата на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, са приети.
Това беше последна точка от днешната ни програма.
Утре започваме с: Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, приет от Народното събрание на 11 юли 2013 г. и върнат за ново обсъждане с Указ на Президента на Република България.
Следващото пленарно заседание е утре – петък, 2 август, от 9,00 часа. (Звъни.)

(Закрито в 15,04 ч.)Председател:

Михаил МиковЗаместник-председатели:

Мая Манолова

Христо Бисеров


Секретари:

Филип Попов

Шендоан Халит
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ