Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ПЪРВО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 16 август 2013 г.
Открито в 10,03 ч.
16/08/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Христо Бисеров
Секретари: Пламен Нунев и Деница Златева

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има кворум. (Звъни.)
Откривам заседанието. (Реплики от ГЕРБ.)
Сто осемдесет и седем души са регистрирани, очевидно е налице кворум и Ви предлагам да започнем заседанието, което свиках с разпореждане от 13 август 2013 г. с две точки в дневния ред:
1. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., приет от Народното събрание на 1 август 2013 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 168 от 7 август на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
2. Решение за отмяна на свикано по моя инициатива заседание за 30 август 2013 г. със същия дневен ред.
Знаете предисторията и развитието на събитията, които доведоха до свикването на днешното заседание.
Преминаваме към дневния ред.
Процедура.
Господин Мерджанов, заповядайте за процедура.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми господин министър-председател, госпожо вицепремиер, господин и госпожо министри, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение за пряко предаване на днешния дебат по наложеното вето от Президента на Републиката, дебатите да бъдат предавани пряко по Българската национална телевизия и Българското национално радио.
Мотивите ми са следните.
За първи път през новата демократична история на България присъстваме на политическо събитие от действие на Президента, което граничи с нарушаване на основния принцип на Конституцията, а именно разделение на властите. (Шум от ГЕРБ.) Смятам, че българските граждани трябва да знаят... (Шум и възгласи от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата!
АТАНАС МЕРДЖАНОВ: ... да знаят детайлно мотивите относно наложеното вето, още повече колегите отдясно така бурно напират да изразят своето мнение и позиция. Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Мерджанов. (Шум и възгласи от ГЕРБ.)
Има ли противно предложение след възгласите, които се чуха? Очевидно са били само възгласи, без това да означава несъгласие с господин Мерджанов. (Реплики от ГЕРБ.)
Моля, режим на гласуване.
Гласували 213 народни представители: за 211, против няма, въздържали се 2.
Уважаеми народни представители, позволих си да поканя Президента на Републиката за участие в днешното заседание, включително и да изложи още веднъж мотивите, с които налага вето, както и да ги допълни. В отговор получих писмо, с което искам да Ви запозная:
„Уважаеми господин председател!
Пожелавам на народните представители да проведат на 16 август 2013 г., петък, ефективен и по същество дебат по актуализацията на бюджета. Считам, че от качествена и открита дискусия ще спечелят всички и българското общество ще бъде информирано за какво ще се използва държавният финансов ресурс.
Вече оповестих публично своите мотиви за наложеното от мен вето върху Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. Те са обнародвани в „Държавен вестник” и са публикувани на интернет страницата на президента.
С уважение: Росен Плевнелиев – президент на Република България.”
Очевидно Президентът няма да вземе участие в днешното заседание, но да се чувства поканен. По всяко време има право да вземе участие в заседанията.

Преминаваме към:
НОВО ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 г., ПРИЕТ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 1 АВГУСТ 2013 г. И ВЪРНАТ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ С УКАЗ № 168 ОТ 7 АВГУСТ 2013 г. НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО чл. 101 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Има думата председателят на Бюджетната комисия – уважаемият народен представител господин Цонев да ни запознае с доклада на комисията.
Заповядайте, господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин председател.
Правя процедурно предложение във връзка с точката от дневния ред да бъдат допуснати в залата: госпожа Людмила Елкова – заместник-министър на финансите, господин Добрин Пинджуров – директор на дирекция „Бюджет”, госпожа Светла Костова – директор на дирекция „Държавно съкровище”, и госпожа Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
Моля, режим на гласуване за допускане в залата на госпожа Людмила Елкова, господин Добрин Пинджуров, госпожа Светла Костова и госпожа Милена Бойкова.
Гласували 208 народни представители: за 195, против 2, въздържали се 11.
Моля да поканите заместник-министъра и другите представители на Министерство на финансите да заемат местата си в залата.
Заповядайте, уважаеми господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, госпожо вицепремиер, дами и господа министри, уважаеми колеги!
Господин Президент, въпреки че го няма в залата, обръщам се и към него, тъй като не се съмнявам, че той по телевизията следи този дебат и ще чуе контрааргументите ни срещу неговите мотиви.
„ДОКЛАД
относно Указ № 168 от 7 август 2013 г. на Президента на Република България за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., приет от Народното събрание на 1 август 2013 г. и мотивите към указа
На заседание, проведено на 15 август 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Указ № 168 от 7 август 2013 г. на Президента на Република България за връщане за ново обсъждане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., приет от Народното събрание на 1 август 2013 г. и мотивите към указа.
На заседанието от Министерството на финансите присъстваха: Петър Чобанов – министър, Людмила Елкова – заместник-министър, Людмила Петкова – заместник-министър, Добрин Пинджуров – директор на дирекция „Бюджет”, Светла Костова – директор на дирекция „Държавно съкровище”, Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, Росица Велкова – началник-отдел в дирекция „Държавни разходи”.
От името на Министерството на финансите министър Чобанов заяви, че не се споделя икономическата логика на изложените от президента мотиви, тъй като в тях липсват правни аргументи, които да налагат връщането на закона. Той представи подробно мотивите на Министерството на финансите в подкрепа на закона и аргументите срещу президентското вето.
Председателят на комисията посочи, че на основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България, Президентът връща за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., като:
I. Оспорва § 1, относно чл. 1, ал. 1, Раздел I „Приходи”, т. 1 „Данъчни приходи” от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. със следните мотиви:
„Влошаването на макроикономическите показатели за първото полугодие е факт. Без съмнение, освен икономическите причини, за това спомага и продължаващата през почти цялата година политическа криза, която генерира нестабилност в работата на приходните администрации. Въпреки това, изпълнението на бюджета към момента не показва значителни и необратими отклонения спрямо разчетите за 2013 г. Занижаването на приходите чрез изменение на държавния бюджет е крайна мярка. Към нея следва да се пристъпи едва когато правителството е изчерпало всички възможности да подобри събираемостта.”
Становището на комисията е, че в мотивите на президента за връщането на § 1, относно чл. 1, ал. 1, Раздел I „Приходи”, т. 1 „Данъчни приходи” се съдържа следната невярна констатация, а именно, че „…изпълнението на бюджета към момента не показва значителни и необратими отклонения спрямо разчетите за 2013 г.” В подкрепа на това беше подчертано, че в бюджет 2013 г. по консолидираната фискална програма са предвидени данъчни приходи в повече от планираните за 2012 г. в размер на 1 млрд. 809 млн. лв. Към 30 юни 2013 г. са изпълнени с 379,6 млн. лв. в повече спрямо 2012 г. или 3,6% при заложен ръст от 8,4%. Ако се приеме графика на изпълнение на данъчните приходи от 2012 г. – 49% за първото полугодие и 51% за второто, изоставането от разчета за 2013 г. на събираемостта на данъчните приходи е 506,8 млн. лв. Заложено е да бъдат събрани 886,4 млн. лв. в повече спрямо 2012 г., а са събрани в повече само 379,6 млн. лв. При този темп на изпълнение е очевидно, че в края на годината неизпълнението на данъчните приходи по Консолидираната фискална програма ще бъде над 1 млрд. лв.
Обърна се внимание, че е невярно внушението, че изпълнението за месец юни бележи спад спрямо първите пет месеца на годината – данъчните приходи до 31 май са 9 млрд. 189,6 млн. лв., а до 30 юни – 10 млрд. 944,5 млн. лв. При този анализ на изпълнението на данъчните приходи, сочещо изоставането на събираемостта през първото полугодие спрямо разчета за 2013 г., правителството предлага в актуализирания бюджет за 2013 г. намаление на плана за данъчните приходи с 555 млн. лв. Правителството вече се ангажира с мерки за повишаване на събираемостта в това число чрез мерки за борба със сивата икономика, за намаляване на контрабандата, за оптимизиране на работата на приходните администрации, за да събере в повече от първото полугодие на 2013 г. 598 млн. лв. данъчни приходи само по републиканския бюджет.
Поради изложеното не може да бъде приета за вярна и констатацията в мотивите на президента, която гласи:
„Не мога да подкрепя автоматично занижаване на приходите, без да е направен опит да се подобри събираемостта на данъците, да се оптимизира работата на приходните агенции, да се подобри тяхната ефективност, да се преодолее административният натиск към бизнеса. С актуализацията на бюджета единствено се снижават стандартите на работа по събираемостта и се дава лош сигнал, че при първите признаци на проблеми сме готови да прибегнем единствено до най-лесното решение. Заявките на новото правителство за повишаване на събираемостта на приходите, в това число чрез мерки за борба със сивата икономика, за намаляване на контрабандата, за оптимизиране на работата на приходните администрации, не кореспондират по никакъв начин с принципа, заложен в настоящата актуализация в приходната част. Напротив, занижаването на данъчните приходи и компенсирането на изоставането единствено чрез увеличаване на дълга е в състояние допълнително да демобилизира приходните администрации и да се отрази върху тяхната работа.”
Както вече посочихме, правителството е направило нужното и се ангажира да събере близо 600 млн. лв. повече отколкото през първото полугодие.
II. Оспорва § 1, относно чл. 1, ал. 2, Раздел II „Разходи”, т. 4 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. със следните мотиви:
„Категорично подкрепям политиката, която предвижда да бъдат осигурени допълнителни средства за социално подпомагане, за облекчаване тежестта върху потребителите на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и за разплащане на задължения към бизнеса. Правилата на правовата държава изискват бюджетните разходи на държавните органи да бъдат определени със закон. В приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. такива разходи не се определят. Единственото увеличение е в частта „Резерв за непредвидени и неотложни разходи.” Този резерв, съгласно § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., се разходва с акт на Министерския съвет.
Настоящият закон не гарантира, че приетото увеличение на разходната част на бюджета ще бъде използвано именно за тези цели. Нещо повече, с този подход да се увеличи резервът за непредвидени и неотложни разходи се дава възможност с предвидените средства да се разпорежда Министерският съвет без санкция на Народното събрание и без необходимост да се съобразява с мотивите, които бяха заявени в публичното пространство и в пленарната зала. Трябва да има ясна и директна връзка между мотивите и конкретните пера в бюджета.
Считам, че волята на народните представители да подкрепят политиките, насочени към осигуряване на допълнителни средства за социално подпомагане и разплащане с бизнеса, трябва да намери място в текстовете на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., а именно - новите разходи да са разпределени по съответните бюджетни пера.”
По отношение на § 1, чл. 1, ал. 2, Раздел II „Разходи”, т. 4 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” Комисията по бюджет и финанси смята, че:
1. В доклада на комисията за първо гласуване по Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. ясно е отбелязано за какво ще се разходват предвидените в повече 286 млн. лв. бюджетен кредит на „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” в частта „за структурни реформи и допълнителни фискални мерки”, а именно:
- за разплащане на задължения към бизнеса – сума в размер на 160,4 млн. лв.;
- за обезпечаване на социалните плащания за най-уязвимите групи сума в размер от 40 млн. лв.;
- за облекчаване на тежестта върху потребителите при изкупуване от тях на електрическа енергия по преференциални цени по Закона за енергията от възобновяеми източници, което ще бъде за сметка на приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове. Затова в актуализираната рамка е включена оценка за приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове в размер на 85,6 млн. лв. и ресурс за разходи до размера на постъпилите приходи за 2013 г. при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.
2. Не е вярна констатацията, че разходването на бюджетни средства с постановления на Министерския съвет е непрозрачна практика.
Всъщност разходи, които се извършват с постановления на Министерския съвет, има във всички бюджети, правят се от всички правителства, защото невинаги разходите са детайлно предвидими.
За 2010 г. например с актуализацията на Бюджет 2010, извършена впрочем още през юни, тъй като една от критиките беше, че много рано се прави тази актуализация, за която сегашният Президент е гласувал в Министерския съвет в качеството си на министър на регионалното развитие, е предвидена сума от 1 148 933 000 лв., тоест изхарчени с постановление на Министерския съвет, без акт на Народното събрание.
За 2011 г. тази сума е 367 млн. лв., а за 2012 – 410 млн. лв., които също са разходвани с постановление на Министерския съвет.
Настоящата актуализация на бюджета предвижда до края на тази година средствата да бъдат 286 млн. лв. Впрочем от януари до май 2013 г. кабинетът на бившия министър-председател Бойко Борисов и служебният кабинет, назначен от Президента, са похарчили 357 млн. лева по този начин – с постановление на Министерския съвет, наречен от Президента „непрозрачен”.
Становището на комисията е, че разходването на бюджетни средства с постановление на Министерския съвет, което се обнародва в „Държавен вестник”, е достатъчно прозрачно и е бюджетна техника, която позволява гъвкавост при разходите на бюджета.
Единствената констатация, съдържаща се в мотивите към ветото на Президента, с която комисията се съгласи, е, че, цитирам: „Редица сектори продължават да са нереформирани, въпреки огромните си бюджети. Не виждам решителни действия в тази посока. Належаща е нуждата от значително повишаване на ефективността на разходваните средства с отговорност към българските данъкоплатци, а не желанието на администрацията винаги да харчи повече. Наливането година след година на все повече публични средства в нереформирани сектори създава порочен кръг, от който може да се излезе само с реформи.”
Всъщност това е обективна оценка на управлението на ГЕРБ – пълна липса на реформи и неефективност на разходването на публичните средства – ние сме съгласни с тази констатация на Президента.
Настоящото правителство показва волята си за реформи в програмата и в първите си управленски действия, които ще развие и в Бюджет 2014.
III. Оспорва § 2, т. 3, с която се изменя § 13, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и § 2, т. 4, с която се създава § 14а в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. със следните мотиви – следва цитат от мотивите:
„Актуализацията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. следваше да бъде съпроводена от анализ за въздействието върху фискалните цели на страната в средносрочен план и за постигането на заложената средносрочна бюджетна цел. Прозрачността относно средносрочните цели и структурата на финансиране на предвидения бюджетен дефицит спомага за необходимата предвидимост на средата и влияе върху инвестиционния климат, с което се явява важен фактор за устойчивото икономическо развитие на държавата.
В актуализацията на бюджета е предвидено намерение за допълнителен държавен дълг в размер до 1 млрд. лв. Този дълг обаче отново не е насочен към подкрепа на активна политика за повишаване на конкурентоспособността, растежа и подобряването на бизнес средата. Нещо повече, въпросите относно неговата необходимост, предназначение, ефект върху икономиката, обществото и бъдещото поколение останаха без убедителни отговори. Новият заем е предназначен за осигуряване на буфер, което в никакъв случай не е активна политика.
В мотивите към закона не е представен анализ за това кое е оптималното ниво на фискалния резерв, как е изчислено това ниво, доколко страната се нуждае от формирането на допълнителни буфери и коя е тяхната приемлива цена. Освен че тези буферни резерви ще струват на българските данъкоплатци допълнителни плащания по лихви, липсва и информация кои точно политики ще се финансират и по какъв начин те ще бъдат осъществявани. Законът не съдържа гаранции за целесъобразно, прозрачно и подлежащо на публичен контрол разходване на този заем.”
По изложените по-горе мотиви комисията се обедини около становището, че:
1. В актуализацията на Бюджет 2013 не се налага ревизия на средносрочната бюджетна цел, тъй като с актуализацията не се променят нейните основни параметри.
Да кажа на господин Президента, че средносрочната бюджетна цел предвижда тригодишен период и той обхваща 2014, 2015 и 2016 г. – да обърне внимание на съветниците си, които са го накарали да напише това в мотивите. Няма как с Бюджет 2013 да изменяме прогноза за следващите три години – това ще стане с Бюджет 2014.
2. Не се увеличава предвиденият лимит за размер на държавния дълг в края на 2013 г. от 14,56 млрд. лв. или 18% от брутния вътрешен продукт и лихвените плащания няма как да бъдат увеличени. Некоректно е да се поставя въпросът за ефекта върху „икономиката, обществото и бъдещите поколения”, при положение че през последните четири години правителството на ГЕРБ увеличи дълга с 4 млрд. лв. и намали фискалния резерв с още толкова. Тогава Президентът нямаше мнение по този въпрос.
3. Невярна е констатацията, че този дълг не е насочен към „активна политика за повишаване растежа и подобряване на бизнес средата”, доколкото тези средства ще бъдат внесени във фискалния резерв – от него ще се финансират разходите за изплащане на просрочените задължения към бизнеса, 160 млн. лв., и навременно връщане на задържан ДДС. Това категорично подобрява бизнес средата и са политики, насочени към растеж.
4. Вярна е констатацията, че в мотивите на закона не е представен анализ на оптималното ниво на фискалния резерв, но такъв е направен многократно при обсъждане на законопроекта на първо и второ гласуване както в Комисията по бюджет и финанси, така и в Народното събрание, и в дискусиите в медиите.
Тъй като Президентът очевидно не е слушал тези дискусии, от уважение към президентската институция ние ще му припомним този анализ на фискалния резерв.
Изискването на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. е в края на годината минималното ниво на фискалния резерв да бъде 4,5 млрд. лв. Нивото на фискалния резерв към 31 юли, преди приемането на актуализацията, е 5,6 млрд. лв. В тези средства са и постъпилите от Европейския съюз 800 млн. лв. доплащания към земеделските производители.
На 22 август от резерва ще бъдат погасени емисиите на вътрешен дълг от месец февруари – въпросните 800 млн. лв.
До края на годината от резерва ще се финансира и дефицитът по бюджета – към полугодието са финансирани само 7,6 млн. лв. от този дефицит, а той е 1,3% от брутния вътрешен продукт при 1 млрд. 100 млн. лв. Тази малка част консумиране на дефицита е основно поради неизвършените капиталови разходи.
Капиталовите разходи за полугодието са извършени само на 25,5% от общия размер на капиталовите разходи, предвиден за годината.
В края на годината, дори да не се приеме актуализацията, милиард и сто от фискалния резерв ще отидат за финансиране на дефицита, предвиден в действащия до този момент Закон за бюджета. Така нивото на фискалния резерв към 31 декември ще бъде около 3,7 млрд. лв., и то, забележете, при пълно изпълнение на приходната част – нещо, което, мисля, се убедихте, че е абсолютно невъзможно при така планираните приходи и при изпълнението за първото полугодие.
Това обуславя необходимостта от подкрепа на фискалния резерв с около 1 млрд. лв.
Плащанията през месец януари 2014 г. – 450 млн. лв. по дълга и предварителното финансиране на земеделските производители, също са в посоката, в която е и изменението на закона в тази му част, тоест че трябва да се вземе дълг.
5. Заключението от мотивите на Президента „законът не съдържа гаранции за целесъобразното, прозрачно и подлежащо на публичен контрол разходване на този заем” и останалите констатации, изводи и формулировки, съдържащи се в мотивите на ветото върху Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., не се основават на факти от анализа на планирането и изпълнението на Бюджет 2013 г., както вече имахме възможност да Ви посочим и да се убедите, и са пример за явно политическо позициониране на Президента, който се разминава с функцията обединител на нацията.”
Народните представители се обединиха около становището, че няма да коментират именно от уважение към Президентската институцията очевидни правни недоразумения, като например „частично вето”, и ако такова има за определени текстове от някой закон – да кажа на господин Президента и на неговия екип, че частично вето върху Закон за държавния бюджет е невъзможно. Ще дам само пример – ако отменяте приходната част, разбира се, че отменяте целия бюджет или пък квалификацията на приходите от данък добавена стойност като бюджетни разходи. Това е просто фискален абсурд.
„С оглед на гореизложените мотиви и проведеното гласуване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме повторно Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., приет от Народното събрание на 1 август 2013 г.
Това становище е прието с 10 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”.”
Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от БСП и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Уважаеми народни представители, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри! След представянето на доклада, само да Ви информирам – копие от Указа на Президента е раздадено на народните представители, копие от доклада, с който току-що ни запозна председателят на Бюджетната комисия – също, можем да преминем към разисквания.
Времето, с което разполагат парламентарните групи, е, както следва: Парламентарната група на ГЕРБ – 30 минути, Парламентарната група на Коалиция за България – 27 минути, Парламентарната група на ДПС – 18 минути, Парламентарната група на „Атака” – 15 минути.
Разбира се, на основание на втората алинея на чл. 54, може да се поиска удължаване на това време до една трета.
Обявявам разискванията за открити.
Министър-председателят и министрите могат по всяко време да вземат отношение и участие в разискванията по повторното обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2013 г., върнат от Президента за ново обсъждане.
Имате думата.
Ще Ви помоля да представите и заявките за изказвания.
Заповядайте за изказване, госпожо Стоянова.
Има думата народният представител Менда Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, господин премиер, госпожо вицепремиер, господа и дами министри, уважаеми колеги! След близо два месеца и повече нескончаеми дебати, различни мнения, както в медиите, така и от тази трибуна по предлаганата от правителството актуализация на Бюджет 2013 г., и най-вече по мотивите, по аргументите, по конкретните причини за тази актуализация, днес отново ветото на Президента ни връща за нов дебат в тази зала и се надявам, че ще го проведем коректно.
Аз подкрепям ветото на Президента. Подкрепям и аргументите му за връщането на закона за повторно разглеждане като в най-общ план за себе си, ще ги представя и пред Вас, съм ги групирала в три големи групи.
Първо, липсата на задълбочен и аргументиран анализ за необходимостта от намаляване на приходната част на бюджета; липса на конкретни стъпки за изпълнение на мерки за борба със сивата икономика, контрабандата и измамите с ДДС.
Второ, непрозрачно увеличение на разходната част на бюджета с около 300 милиона без разчет за това за какво се налагат и за кого са предназначени тези разходи, а в представените от правителството аргументи, по-скоро в мотивите към бюджета ще прочетем, че те са за подпомагане на гражданите в неравностойно положение и правителството да се разплати с бизнеса. Тези мотиви не отговарят на заявените от управляващите в дискусиите направления, в които ще бъдат насочени те, в тези двумесечни дискусии.
Трето, разбира се, от предходните две следва, че всичко това води до логичното следствие за увеличаване на дефицита, респективно за увеличаване на дълга за финансирането на този дефицит, без доказателства, че увеличението на дефицита и дълга ще подобрят значително положението на хората в неравностойно положение, което се афишира в мотивите или ще подобрят конкурентоспособността на българската икономика, а няма да потънат в пясъците на текущите разходи на администрацията. Под тези мотиви бих се подписала и аз.
В хода на дебата на първо и на второ четене преди около месец като мантра от управляващите бе повтаряно, че ръстът на икономиката няма да бъде 1,9%, а по-малко, и това автоматично ще доведе до спад в приходите, независимо от това, че към 31 май 2013 г. отчетните данни за изпълнението на бюджета показват едни добри ръстове спрямо предходната година от около 7,2%, от юни данните показват спад, който само от данъчните приходи е 110 милиона, тоест имаме връщане назад. И това е аргументът, доказателството, че приходите няма да се изпълнят.
Само една скоба ще ми позволите – независимо, че днес е 16 август, данните за изпълнението на бюджета за месец юли още не са публикувани в сайта на Министерството на финансите. Това може би е илюстрация за прозрачността, с която правителството работи и ще продължи да работи.
Господа управляващи, първо, ако изпълните предизборните си обещания за справянето с контрабандата и източването на бюджета и осигурите онзи милиард и 100 млн. лв. допълнителни приходи, които предлагахте да увеличим миналата година, когато приемахме Бюджет 2013, ако проведете тези мерки, които са заложени в законите – в данъчните закони, то тогава ще има преизпълнение, което би могло да покрие евентуален спад в резултат на недобрия ръст на икономиката, както и да останат пари за подпомагане на различни политики – такива, каквито Вие считате, че трябва да бъдат приоритет на Вашето правителство.
Второ, ако спрете с партизанските си действия по поголовните смени на кадрите в приходните агенции (силен шум, реплики, провиквания от ПГ на КБ и ДПС), ако спрете поривите на местните си партийни лидери за разчистване на местни сметки и личностни взаимоотношения, може би приходните администрации ще излязат от вцепенението си и ще заработят. За мен това е и основният фактор, който влияе на спада, който забелязваме – спада на приходите и то на данъчните приходи, който забелязваме през месец юни и, за съжаление, ще продължи да влияе и в следващите месеци.
В частта на разходите – първо, аргументите за увеличението им е, че така правителството ще се разплати с бизнеса и ще подобри бизнес средата. Абсолютно манипулативно твърдение!
Да се разплащаш коректно и в срок е важно, да дадеш пример за изпълнение на договорите е силен сигнал от страна на държавата, но в тази актуализация, уважаеми колеги, изобщо не става дума за това.
От мотивите на правителството става ясно, че от предвидените за разплащане с бизнеса 160 милиона в разходната част, 103 милиона ще бъдат насочени към разчистване на дълговете на силовите министерства – Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбрана. Отново селективен подход, той не е нов. Тези допълнителни разходи в МВР и МО за мен не могат да бъдат обществено приемливи на фона на огромните бюджети – над 1 млрд. лв., които тези ведомства имат.
Заявено беше, че от тези 160 милиона разходи ще бъде дадено на Министерството на здравеопазването за ремонти на болници, на Министерството на земеделието и храните за допълнителна субсидия на тютюнопроизводителите, за които в сегашния бюджет са предвидени 73 милиона, но тези харчове, колеги, категорично не могат да бъдат отнесени в графата „Разплащане с бизнеса”. Простата сметка показва, че остават още едни около 40 милиона, за които не получихме никакво обяснение към кои ведомства ще бъдат насочени, за кои просрочени задължения ще се насочат.
Отново ще направя една скоба – от месец март Министерството на финансите спря да публикува размера на просрочените задължения на ведомствата и общините, бенефициенти на тези просрочени задължения. Може би това също е илюстрация за прозрачното управление на това правителство.
Второ, от тези разходи единствено оправдани и обществено приемливи за мен биха били разходите за подпомагане на хората в неравностойно положение. Ние от партия ГЕРБ бихме подкрепили една политика, която да даде шанс на хората в неравностойно положение – не само болни и инвалиди, а и социално бедни да посрещнат разходите си, но тези 40 милиона са прах в очите на обществото. Ако искахте хората наистина да почувстват подкрепата на държавата и обществото за социално уязвимите, за подкрепа на пазара на труда за младите хора, тази сума трябваше да е много по-голяма. Това, уважаеми колеги, би могло да се постигне в този бюджет, и то без да се налага увеличение на дефицита и финансирането му с допълнителен дълг.
Към тези 40 милиона, които се предвиждат в актуализацията, можем да добавим допълнителните приходи от 85,6 милиона от продажба на квоти за емисии на вредни газове, и още 20-тина милиона, защо не, от преструктуриране на разходите. Например тук при второто четене беше предложено 10 милиона от бюджета на Парламента да бъдат заделени за тази цел, при положение че години наред той реализира икономии от своя бюджет.
Съгласно методиката на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране от изкупуването на зелена енергия и включването й на по-ниски цени в микса, Националната електрическа компания губи годишно 490 милиона. Ясно е, че с предвидените 85,6 милиона приходи от квоти тази дупка няма да се запълни, а тези 85 милиона сигурно са нула цяло, няколко нули част от тези 4% намаление на цената на електроенергията, която се отнася за всички граждани.
Много по-резонно и социално отговорно би било тези 85,6 милиона да се насочат за енергийно подпомагане на социално слаби българи, а защо не за увеличаване кръга на подпомагане и размера на помощта?! По този начин ще бъдат подпомогнати и хора, които не се отопляват на ток, а това са хората по селата и малките населени места. По възприетия от правителството подход за намаляване цената на тока на практика се облагодетелстват най-много тези, които потребяват най-много ток, а Вие знаете, че това не са социално слабите, а обикновено хората с по-високи доходи.
Колеги, мисля, че ние имаме шанс с ветото на Президента да направим някои промени в предложената актуализация.
На първо място, да задължим правителството да си свърши работата, да събере предвидените в бюджета приходи, да приведе незабавно в действие множеството законови мерки за спиране източването и контрабандата. Това бихме могли да го направим, като не приемем намаление на приходната част на бюджета. Аз Ви призовавам да подкрепим призива на председателя Станишев, цитирам: „Орешарски, върши си работата!” (Шум и смях от КБ и ДПС. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Второ, да използваме резерви в приходната и разходната част на бюджета и да ги насочим към социални разходи и разходи в подкрепа на пазара на труда, за да реализираме наистина социално отговорна политика – такава, каквато е заложена в програмата на управляващата партия.
Трето, да не увеличаваме дефицита по бюджета и харчим пари на заем за текущи разходи, разпокъсани по различни ведомства, потъващи в техните бюджети, чрез които няма да се постигнат целите за подобряване на икономиката, на инвестициите, които биха генерирали растеж и допълнителни работни места, а това – единствено приемливите разходи, които би било оправдано да се финансират с допълнителен дълг.
Затова, уважаеми колеги, накрая Ви призовавам да подкрепим една актуализация на бюджета, смислена актуализация на бюджета, и това ще го постигнем, ако днес тук, в тази зала, гласуваме за ветото на Президента и дадем шанс на Народното събрание да преправи закона до второто му четене. Благодаря. (Шум и реплики от КБ и ДПС. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Желаещи за реплика?
Господин Петър Кънев виждам.
Заповядайте, уважаеми господин Кънев.
ПЕТЪР КЪНЕВ (КБ): Уважаеми колеги, ние с госпожа Менда Стоянова като скачени съдове обикаляме по телевизиите – тази сутрин почнахме с нея един дебат. Благодаря за коректния тон!
Като джентълмен на преклонна възраст искам внимателно да Ви кажа няколко неща.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Бавно!
ПЕТЪР КЪНЕВ: Бавно.
Първо по темата реваншизъм. В по-миналия Парламент, Четиридесетото Народно събрание, бях депутат за първи път в живота си – никой не е съвършен, от Ямбол. Заедно с Наско Мерджанов, той е тук, ръководителят на Областната организация на БСП, гледахме кои са държавните структури и служби. Тридесет и четири са в Ямбол, като почнете Министерството на вътрешните работи, Пожарна, ХЕИ-та и така нататък. За четири години четири човека бяха сменени – един почина, двама се пенсионираха, един изгонихме. В Ямбол миналия мандат на Вашето управление за шест месеца от 34 – 34 бяха сменени, благодарение на Вашия областен председател на ГЕРБ (ръкопляскания от КБ и ДПС), изключително силен кадър.
Второ, днес точно това коментирахме и по разходната част. Да, Вие действително направихте един бюджет – казвам Вие, госпожо Стоянова, защото днес се разбрахме – госпожа Цачева я няма тук да се заяждам с нея, че темата „Симеон Дянков” я изчерпахме. Момчето си пише статии във Вашингтон и дава акъл на европейските министри на финансите как да се оправят. Но този бюджет не е на Дянков, а е на нашия Парламент, на Вашата комисия, на която Вие бяхте председател.
Да, това е така – най-големият бюджет, с най-висока разходна част е този, който Вие предложихте, само че за да изхарчиш нещо, трябва да го събереш. Аз няма да се спирам – миналия път коментирахме, че разминаванията в очакваните приходи са фантастично големи, затова дайте да спрем да говорим за разходната част колко е велика и красива.
По бизнес средата. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Тук вече сме на един акъл и двете страни и аз пледирам действително...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Приключвайте, господин Кънев.
ПЕТЪР КЪНЕВ: ... по новия бюджет да седнем заедно да работим. Българският бизнес има нужда от подкрепата на всички нас. По Бюджет 2014 предлагам действително да помогнем.
Поздравявам българските работодатели и синдикати за работата в тристранката – най-накрая започнахме заедно. Мерси. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кънев.
Заповядайте, госпожо Буруджиева.
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа министри и вицеминистър-председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Стоянова, аз съм изумена. Очаквах, че и вътре в Народното събрание Вие ще бъдете на висотата на името, което си градите като професионалист. Изумена съм от това, че отказвате да разберете една много проста истина и се опитвате да апелирате да правим нещо, което е абсолютен нонсенс и абсурд. Вие направихте този бюджет. Това, че ГЕРБ Вас не Ви изгони заедно с господин Дянков, защото Вие носите също толкова отговорност за това какво се случва в тази държава (ръкопляскания от КБ) поради това, че бяхте председател на Бюджетната комисия и защитавахте тази политика на съсипия, защитавахте я, това е Ваш проблем, на ГЕРБ. (Шум и реплики в ГЕРБ.) Но това, че Вие се опитвате сега да ни пробутате Вашите тези, че трябва да подкрепяме едно вето, което на практика означава Президентът в желанието му да има служебен кабинет и Вие да определяте бюджета на тази държава и политиката в тази страна, това е тотален абсурд! Не управлявате Вие! Разберете го, запомнете го и се дръжте като сериозна опозиция. България има нужда от Вас като опозиция. (Частични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаема госпожо Буруджиева.
Други реплики? Не виждам.
Госпожо Стоянова, ще се възползвате ли от правото на дуплика? Заповядайте.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Господин Кънев, благодаря за коректното изказване. Ние с Вас днес имахме възможност половин час да си приказваме по-подробно по тази тема.
Госпожо Буруджиева, Вие призовавате за конструктивна опозиция, а самата Вие с Вашата реплика се опитвате да започнете конфронтационния разговор с нас. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Аз, госпожо Буруджиева, съм най-малко конфронтационният човек в този Парламент. Бюджетът, който беше направен миналата година и приет от Бюджетната комисия, на която аз бях председател, е най-големият бюджет в историята на България. (Шум и възгласи от КБ, частични ръкопляскания в ГЕРБ.) Разходите, които бяха заложени там, бяха насочени именно към приоритетите: хората, подпомагане на социално бедните, увеличение на пенсиите. (Шум и възгласи в КБ.)
А това, което казах в моето изказване и което ние като конструктивна опозиция бихме подкрепили в една евентуална актуализация на бюджета, това е Вашата политика на социално отговорна партия, която обаче не намира отражение в предложението на правителството за актуализация. И ако Вие сте такава социално отговорна партия, ако това са Вашите приоритети, тук, в Народното събрание е мястото да дадете тежест на тези приоритети или да не дадете такава тежест.
А подкрепата на ветото на Президента е само механизъм, за да можем да поправим тази актуализация, ако желаете да изпълнявате приоритетите, за които ние бихме Ви подкрепили. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, госпожо Стоянова.
За изказване има думата господин Алиосман Имамов. Заповядайте.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Благодаря, господин председател.
Господин министър-председател, дами и господа министри, народни представители! Аз няма да говоря по детайлите на бюджета, защото те многократно са споменавани и дъвкани от най-различни позиции. Мисля да кажа само едно изречение за тези детайли.
Според мен е абсурдно да защитаваш тезата, че България ще има растеж близо 2%. Това е абсолютен абсурд при сегашните данни за развитие на българската икономика.
Не знам какви аргументи трябва да намери човек, за да защитава тезата, че видите ли, макропоказателите са реални и приходите са изпълними. Няма логичен приемлив аргумент да се защитава такава теза. Няма!
Ще взема отношение за по-важните макроикономически тенденции, които в момента българската икономика показва.
За разлика от първото четене на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., което се проведе на 25 юли 2013 г., днес имаме данни за социално-икономическото развитие на страната за края на второто полугодие или към средата на текущата година. Това е много важно, защото тези данни са основа за корекция на прогнозите и бюджетните показатели.
Няма нищо осъдително в това, уважаеми дами и господа, да се коригира бюджетът след средата на годината. Това е подход на адаптивно бюджетиране, което масово се прилага във всяка държава. Няма причина да се вдига вой срещу актуализацията, да се анатемосва тази бюджетна процедура, след като процесите са показали, че онова, което е предвидено в първоначалния вариант на бюджета, просто няма да се случи. Няма как да се случи. Няма как да се случи растеж от 2%, след като последните данни на Евростат показват, че спрямо предходната година растежът пада на 0,2%. Къде е 2%, къде е 0,2%?! Всички знаят какви са последствията от това.
Нещо повече. В тези данни на Евростат, които са публикувани преди два дни – на 14 август 2013 г., всеки от Вас може да ги види, по показателя „растеж” спрямо предходното тримесечие, тоест растежът през второто тримесечие на 2013 г. спрямо първото тримесечие на 2013 г., България вече има отрицателен показател, което означава, че ако и следващото тримесечие този показател се повтори, България вече реално е в рецесия, с всичките последствия за българската икономика и за жизнения стандарт на хората. Вярно е, че Европа излиза от повторната рецесия, макар и със слаб ръст от 0,3%. Тези данни също потвърждават тази тенденция. За наше съжаление обаче това не се отнася за България и, забележете, за още пет други европейски страни, които продължават с негативния си икономически растеж.
Искам да Ви кажа, че България със своя негативен икономически растеж вече е в една група с Италия и Испания. Това е тревожната тенденция, а не колко били разходите и приходите и да си играем на числа, многократно повтаряйки едни и същи тези.
Потреблението – вече има данни за средата на годината, които потвърждават тези негативни тенденции – като основен генератор на растежа при нашите условия, продължава да се свива. В края на юли тази година е регистрирана дефлация от минус 0,5%, докато преди година в края на юли имахме инфлация от 1,5%. Това е тревожното съотношение на данните, което говори за едно смазано потребление, потребление, което не може да генерира растеж. Дефлационната структура е още по-тревожна. Например дефлацията при хранителните стоки е минус 1,6%, а при облеклото и обувките е минус 2,5%. Това означава не само че потреблението е смачкано, а става дума за потреблението на стоки от първа необходимост, става дума за храни и облекло.
Уважаеми дами и господа, слушайки тези тревожни факти всеки човек основателно си задава въпроса: каква е връзката на тази мрачна и притеснителна макроикономическа картина и днешната тема – ветото на Президента? Тази връзка е явна и безспорна.
Актуализацията на бюджета за 2013 г. е първата, макар и малка стъпка в посока на стопиране на негативните тенденции в българската икономика и основните социални процеси. Ветото на Президента, ако бъде прието, ще забави процеса на възстановяване на българската икономика и ще задълбочи бедността, което води до влошаване качеството на живот на българския народ.
Българската икономика отново върви към пропастта, а някои си играят на тук има – тук няма, с бюджетните числа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Имамов.
Реплики? Не виждам.
Желае да се изкаже госпожа Корнелия Нинова.
Госпожо Нинова, заповядайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаеми господин Президент, обръщам се задочно към Вас и поглеждам към мястото, където беше най-логично да бъдете днес, за да защитите мотивите на ветото и да чуете нашите аргументи срещу него!
Уважаеми господин председател, господин министър-председател, дами и господа, министри и колеги! Преди да мотивирам защо не подкрепяме ветото на Президента в неговите конкретни текстове, бих искала да направя принципен коментар към преамбюла на мотивите на Президента, където се казва: „Реших да наложа частично, а не цялостно вето, за да подчертая ясно, че подкрепям предвидените 40 млн. лв. допълнително, които ще бъдат изразходвани за социални мерки.” Това сигурно звучи добре политически, но е юридически нонсенс, а житейски – удар по социално слабите хора. Защото, господин Президент, налагайки вето дори и върху текстове, които не касаят социалната тема, Вие спирате влизането на закона в сила и неговото изпълнение, тоест и социалните плащания, предвидени в актуализацията на бюджета.
Основно по трите вида мотиви. По приходите господин Плевнелиев казва: „Считам изменението на приходната част за преждевременно и неамбициозно, тъй като на практика държавата в средата на годината смъква летвата и занижава изискванията към приходните агенции.” Казано така от Президента, това е самокритика. Защото, уважаеми колеги, това намаление на приходите се налага по няколко причини, към които господин Плевнелиев има конкретно отношение.
Първо, служебното правителство, назначено от господин Президента в началото на годината, намали растежа от 1,9% на 1% от брутния вътрешен продукт, а това означава минус милиард и петстотин милиона лева в бюджета, които няма как да не се отразят в актуализацията.
Второ, в предвидените милиард и осемстотин милиона повече приходи за 2013 г. от господин Дянков, за първата половина на годината, когато управляваше служебното правителство, назначено от господин Президента, са събрани само 379 – втора причина да се наложи корекция в числата.
Трето, само несъбраното ДДС между февруари и май, когато управляваше служебното правителство, назначено от господин Президента, е 70%. Е, как правителство на два месеца работа да навакса всичко това и да не предприеме корекции в бюджета, още повече че законът го задължава да го направи, когато е видно, че приходната и разходната част се променят?!
По контрабандата – много любима тема на нашите опоненти. „Ако погледнем поетите предизборно от управляващите ангажименти за борба със сивата икономика, с контрабандата за повече приходи, всъщност с тази актуализация констатираме точно обратното”, казва господин Президентът. Не е вярно, господин Плевнелиев! Не сте чели достатъчно!
В началото на юни, когато дойде новото правителство, двете приходни агенции направиха анализ и заявиха: до края на годината няма да съберем 980 милиона. Днес записаното в актуализацията на бюджета е несъбиране на 550 милиона. За два месеца, благодарение на усилията на правителството и на приходните агенции, тези несъбираеми пари са намалени наполовина.
Разходите, които критикува господин Президентът. „По отношение на разходите генерално липсва прозрачност, липсват аргументи, защитени с цифри”. Абсолютно неотговарящо на истината твърдение. В мотивите на бюджета разходната част от 286 милиона е разписана до последния лев: 160 милиона за бизнеса, за земеделието, за тютюнопроизводителите и за здравеопазването; 40 милиона социални мерки; 86 милиона приходи от продажба на емисии за стабилизиране на енергетиката в България.
Чу се критика защо парите от продажбата на емисии не се дадат за социални разходи, а се дават в енергетиката. Колеги, по една проста причина – има европейска директива, която ние сме адаптирали и в която пише, че приходите от такива продажби могат да бъдат използвани само в енергетиката, а не за социални разходи.
Разходите не били разписани по министерства, а били сложени общо в резерва на премиера и това не било правилно. Затова е законът, затова е бюджетът – да се разпишат тези разходи конкретно по министерства.
Уважаеми господин Президент, уважаеми колеги от ГЕРБ, Вие знаете, че тези разходи вече са разписани в бюджетите на министерствата. Те съществуват там, просто за тях няма предвидени средства, за да бъдат изплатени. Това, което сега се отделя в този резерв за непредвидени и неотложни нужди, покрива разходи, които формално са записани в бюджетите на министерствата. Няма как да ги записваме втори път – освен че не е правилно, не е и законно.
Абсурдното твърдение на господин Плевнелиев за ДДС и една вярна констатация в тези мотиви, единствената може би. „Не е сложно Министерството на финансите да обяви колко дължи за данък добавена стойност”. Никак не е сложно – абсолютно вярно! И Министерството на финансите го направи – към юни 776 млн. лв. дължи за ДДС. За един месец – юли, върна 563 милиона. Тоест изпълни и ангажимента да изплаща ДДС.
И третата част от мотивите – дългът. „Не съм против самото теглене на кредит от 1 милиард, а начинът, по който се предвижда той да бъде изхарчен – за финансиране на текущи разходи”. Вероятно от господин Президента може да се очаква твърдение, че държавният резерв и текущи разходи са едно и също нещо, но от госпожа Стоянова не го очаквах. Да се твърди, че дълг може да се използва за текущи разходи, е непрофесионално.
Колеги, съществува Закон за държавния дълг и там можете да прочетете, ако се интересувате, петте изчерпателно изброени неща, за които може да се ползва този дълг. Там „текущи разходи” не фигурират. Няма да ги чета просто защото нямаме много време за изказвания.
В заключение, Президентът казва следното: „Това са моите аргументи. Те са принципни, те не са плод на каквото и да било политическо заиграване или задкулисни намерения. С това вето се придържам стриктно към конституционните си правомощия”. Тук откривам едно вярно и едно невярно твърдение. Господин Президентът изпълнява конституционните си правомощия да налага вето. Мисля, че не е вярно, че аргументите му обаче са принципни и че не са продиктувани от политическо заиграване и задкулисие. Сега ще се опитам да се аргументирам пред Вас защо.
Колеги, извадих една от правените в последните години актуализации на бюджета – 2010 г. Няма да се опитвам да внушавам реваншизъм или, колеги от ГЕРБ, да Ви обвинявам в непостоянство. Ще кажа фактите, а Вие си направете изводи дали е принципен господин Президентът и Вие в подкрепата си на ветото.
През 2010 г. актуализация на бюджета – Росен Плевнелиев я е подписал в качеството си на министър и казва следното: „Изготвените от компетентните приходни администрации оценки за очакваното изпълнение на параметрите по приходите на годишна база очертават сериозно изоставане в приходите спрямо планираните. Изоставане в приходи от ДДС 940 милиона, а приходи от акцизи – 680 милиона надолу”, месец май 2010 г. думи на Плевнелиев.
Месец август 2013 г.: „Считам изменението на приходната част за преждевременно и неамбициозно, тъй като държавата в средата на годината смъква летвата.” Откривате ли разликите, колеги?
По отношение на резерва, което сега господин Плевнелиев критикува. В 2010 г. той казва следното: „В същото време сериозен натиск върху разходите оказват и други разходи, неразчетени в Закона за бюджета. Допълнителен ресурс за обезпечаване на такива разходи предвиждаме в резерва за непредвидени и неотложни нужди в размер на милиард и триста милиона”. В 2010-та година можело, а в 2013-та година какво казва Президентът по отношение на разходите? „Нека стане ясно: В този закон в частта „Разходи” се коригира частта „Резерв” за непредвидени и неотложни разходи. Това не е редно”. Какво означава това? Че правителството може да изхарчи завишените разходи както намери за добре.
Общините – болна тема на господин Плевнелиев, може би като бивш министър. Ето какво казва през 2010 г. за актуализацията: че намаляват с 25 на сто разходите от държавата към общините, „защото с това се налага да се спестят около 140 млн. лв. на държавата” и общините трябва да бъдат орязани с тази сума. Днес господин Плевнелиев ни казва: „Не само държавата и общините са важни, защото те дължат много повече на малките и средните предприятия. Защо държавата не е предвидила пари в актуализацията на общините?”.
И социалната сфера, за която, колеги, нямате никакви аргументи да говорите, при положение че дори без актуализацията увеличихме майчинските, енергийните помощи, премахнахме данък „колиба”, парите на работниците, чиито фирми са изпаднали във фалит, нараснаха на шест заплати, енергийните помощи за социално-бедните, които коментирате по видове, увеличени дори и без актуализация на бюджета, плюс тези 40 милиона сега в актуализацията за хора с увреждания – не виждам аргументите, освен политическо говорене.
Но да се върнем на господин Президента. През 2010 г. той казва: „Предвиждаме отлагане на увеличението на добавките към пенсиите на възрастните пенсионери на 75-годишна възраст и за преживелия съпруг, което ще ни спести 142 милиона.” Пести от пенсионерите през 2010 г.! А днес казва: „Социалният пакет на правителството Орешарски от 140 млн. лв. не е достатъчен, ние настояваме за по-голям!”.
Има една игра, колеги, „открийте деветте разлики”. Можете ли да откриете една прилика между позицията през 2010 и тази днес, не девет прилики, една? Е, нито една. И на това ли му казвате „принципни мотиви”? Това ли има предвид Президентът като казва, че позицията му не е конюнктурна и не е продиктувана от друго? Напротив, това не са принципни мотиви, тези мотиви са продиктувани от конюнктура, може би от икономически интереси, може би от други. Ясна е целта на това, което се случва.
Целта на ветото и Вашата, колеги, които го подкрепяте, е една: да пречите на правителството на Пламен Орешарски да си свърши работата. Притеснителен обаче е мотивът Ви за това. Мотивът е страхът Ви, че това правителство ще си свърши работата, въпреки натиска, на който е поставено. Но, повярвайте, партия, която се движи в съществуването си от мотив страх и цели само да пречи и съсипва държавата, няма бъдеще.
Пожелавам успех на правителството, на Пламен Орешарски, на целия екип, на парламентарното мнозинство, което ги подкрепя. Защото тази политика, която се предлага, включително и с актуализацията на бюджета, това е политиката, която има бъдеще. Целта на тази политика не е да се пречи и да се съсипва държавата, а обратно, да се развива и да живеят хората на България по-добре. Благодаря Ви за вниманието! (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря на госпожа Нинова.
Има ли реплики към нейното изказване?
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ, от място): Лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Първо процедурата за реплики. Има ли желаещи за реплика? Няма.
Госпожо Стоянова, по-коректно би било да използвате процедурата за реплика, но, в крайна сметка, е Ваше право.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, мога да направя разлика кога искам да направя реплика и да взема думата за реплика и кога искам да направя лично обяснение във връзка с това, че госпожа Нинова спомена не само моето име, но каза, че некомпетентно съм внушавала, че с дълг ще се правят текущи разходи. Затова коректното е лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте.
МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо Нинова, или не сте ме слушали добре, или не сте искали да ме чуете добре, или сте го направили, но искате от трибуната да внушите нещо друго на колегите.
Дълг не може да се харчи за текущи разходи! Дългът, госпожо Нинова, финансира дефицит, а дефицитът се харчи за текущи разходи! Това е технократското обяснение. А другото е опит да внушавате некомпетентност на Президента и неговите съветници, които са писали мотивите, а респективно и на мен тук. Но явно тъй като Ви липсват аргументи, достатъчно точни и ясни, всички, които се изказаха, се връщат на 2010 г. и черпят челен опит от онзи бюджет, в който имаше над милиард лева непредвидени неотложни разходи. Но забравяте, че тогава между първо и второ четене тук, в това Народно събрание, ние разписахме в бюджета за какви направления тези милиард и сто ще бъдат похарчени. А сега го отказвате.(Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Уважаеми колеги, имате думата за изказвания.
Госпожо Нинова, нека да не влизаме в спиралата лично обяснение на личното обяснение. Ако госпожа Стоянова беше направила реплика, щяхте да имате право на дуплика. Опитваме се да наложим някакви правила. Нека да ги спазваме, независимо от коя страна на залата са исканията.
Постъпиха две заявки за изказвания, едното е от ПГ на „Атака“, а другото от ПГ на ГЕРБ. Тъй като до момента има едно изказване от ПГ на ГЕРБ, ще дам думата на искащия думата от „Атака“. След това, господин Младенов, ще можете да се изкажете Вие.
Заповядайте, госпожо Ташева.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): „Игри на глада“, „Сървайвър с истински жертви“ – така през декември миналата година лидерът на „Атака“ Волен Сидеров определи последното тогава произведение на Симеон Дянков – бюджета за 2013 г., който, забележете, беше гласуван със 122 гласа „за“, на минимума, срещу който гласува и една от водещите комисии – нещо невероятно, нещо безпрецедентно, Комисията по външна политика и отбрана.
Днес сме се събрали да решим дали да оставим този триумф на социалния дарвинизъм (ръкопляскания от КБ и „Атака“), триумф на дянковщината в сила, благодаря Ви, или да се опитаме някак си да го хуманизираме, да го облагородим. И, представете си, срещаме пречки, срещаме опозиция от тези, които уволниха Симеон Дянков заради неговата некадърност като финансов министър. Тук чуваме какви ли не дебелокожи лъжи, сякаш ние сме паднали от Марс току-що. Беше казано буквално преди минути, че в актуализацията на бюджета според държавния глава липсват мерки за борба с контрабандата. Извинявайте, неуважаеми членове на Парламентарната група на ГЕРБ, да Ви припомняме ли как Вашите депутати спираха журналистически проучвания срещу контрабандата, извършена от митничари, взети под политическото покровителство на мозъци и така нататък, и други личности от Вашите среди? Да Ви напомням ли, че контрабандата никога не е била толкова мащабна, Вие просто отворихте шлюзовете за всичко: контрабанда на цигари, на горива, на муджахидини от Сирия, ако щете, на всякакви, които пристигат с тировете и си изсипват съдържанието тук, в България?
Нямало мерки за конкурентоспособността. Извинявайте, бихте ли дали пример, аз съм сигурна, че ако се напънете, все нещо ще измислите, някаква конкретика. Конкурентоспособността на кои срещу кои ще подобрявате, ще повишавате? Кой срещу кого ще може да се конкурира по-добре, след като Вие въведете някакви мерки? Кажете си първо мерките – първо, второ, трето. Кои – банка „Пиреос“ срещу „Алфа банк“ ли ще се конкурират? „Райфайзенбанк“ срещу някоя друга чужда банка ли? Банките са 80% чужди, както знаете.
Да не би „Алфа финанс груп“ на Иво Прокопиев да започне да се конкурира жестоко с финансовите къщи на господин Божилов?
Да не би пък Вие да сте решили, че с Вашите мерки ще стимулирате по-добре конкурентоспособността на едната американска „Марица” с другата американска „Марица”? Може би в комуникациите „Глобул”, „Мтел” и „Виваком” ще влязат в една жестока конкуренция, която ще направи битката между „Кока Кола” и „Пепси Кола” жалка детска игра? (Ръкопляскания от „Атака” и КБ.) Кое срещу кое ще се конкурира? Ние нямаме производство! Средствата за производство, които могат да генерират приходи, са в чужди ръце.
Вие може би сте решили, че с тази неолиберална лакардия, която повтаряте, ще успеете все пак да вдигнете конкуренцията между производителите на вафли в България?! Представете си, че прилагате мерки, прилагате мерки, насърчавате конкурентоспособността и изведнъж цената на вафла „Боровец” от 30 стотинки става 28 стотинки. (Викове от ГЕРБ.) Прилагате нови мерки и от 28 стотинки тя пада на 25 стотинки, светът онемява и ние българите го удряме на живот!? (Реплики между народните представители от „Атака” и ГЕРБ.)
Истината е, господа, че ние в момента трябва да говорим не за цифри и за проценти. Няма смисъл да разсъждаваме защо Симеон Дянков е записал в този бюджет, че ръстът ще бъде 1,9%, а докато го представяше на тази трибуна, каза, че всъщност той ще бъде 1,2%. Хората в България, които наблюдават в момента този диспут, не разбират от цифри. Става дума за философия, за нова философия за управление на държавата. Ето, това е необходимо на България!
Миналата година ние охарактеризирахме този бюджет по този начин. Ще ви покажа вестник „Атака” от 14 декември (викове от ГЕРБ): „ГЕРБ обрече майките и децата на глад”. И това беше факт. Защото докато приемахте бюджета, отвън майки с деца протестираха не като днешните соросоиди, които дори не знаят, че тяхната собствена партия Синята коалиция миналата година гласува „против” този бюджет, а майки, с деца, които носеха надпис на гърдите си: „За мен бюджет няма!”
В същото време протестираха и пенсионерите, с които Вие се гаврихте. Вие им обещахте от 1 април да повишите пенсията с 5 лв. Спомнете си, отворете си, ако щете, архивите и папките в компютрите – с 5 лв., с една бутилка олио им обещахте да им вдигнете пенсиите. Сега се смеете и се опитвате да подиграете факта, че ние успяхме да намалим цената на тока с 5%, (шум и реплики от ГЕРБ) малко Ви се виждало, а обещавахте да вдигнете пенсиите с 5 лв. от 1 април. (Викове от ГЕРБ.)
Истината е, че Вие увеличихте дълга на България с четири милиарда, пресушихте наполовина фискалния резерв. С други думи, изхарчихте осем милиарда в пълен, плътен, черен мрак. Ние не знаем къде отидоха тези пари. Единствената причина, поради която в момента сте бесни, че правителството ще изтегли 1 млрд. лв. заем, е, че Вие няма да го харчите, а друг ще го харчи. Това е единственото, което Ви възбужда в момента. (Ръкопляскания от КБ. Викове от ГЕРБ.)
Дръжте се малко по-възпитано, ако Ви е възможно. Не подвиквайте така грозно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Момент, госпожо Ташева.
Ще Ви помоля за тишина, след това ще имате възможност да се изкажете от трибуната.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Искам да Ви припомня, че еврокомисарката Кристалина Георгиева само преди четири месеца, в началото на март, каза, че сте пренавили пружината на фискалната дисциплина и България всъщност може да вземе един милиард заем – „да емитира дълг за един милиард”, каза тя, защото смяташе, че по този начин подпомага своето правителство, правителството на Марин Райков. Тоест, тя подходи по чисто партизански принцип и критерий. Защо тогава, през март, можехте да изтеглите един милиард, а сега не можете? Ами, пак ще кажа – защото не Вие ще го харчите. Ето, там Ви боли. За нищо друго не Ви боли.
Аз призовавам онези от Вас, в които все още е останала някаква почтеност след тези четири години управление, да гласувате срещу ветото на Вашия президент. То е неграмотно написано, аз даже срещам вътре изрази (ръкопляскания от КБ) и изречения на самата Кристалина Георгиева, когато през март обясняваше защо правителството на Марин Райков би могло да тегли заем. Така че гласувайте по съвест! Благодаря. (Ръкопляскания от КБ и „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, госпожо Ташева.
Колеги, имате възможност за реплики. Явно подвикванията са били само в зала.
Господин Тотю Младенов поиска изказване, което е записано.
След това ще Ви дам думата, господин Станишев.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Първо, госпожо председател, искам да направя предложение за удължаване на времето за изказвания по дебата.
Уважаеми колеги, за трети път, когато обсъждаме предложената от правителството актуализация на бюджета на Република България за тази година, за трети път ние заявяваме категорично и ясно, че такава актуализация не е необходима. Тя не е навременна.
И второ, ако има нужда от допълнителни средства, това са само за Министерството на труда и социалната политика в рамките на консолидирания сегашен бюджет, за да може да има един по-добър социален пакет от около 150 млн. лв. – социален пакет, който се подкрепя от синдикатите и в техните искания.
Тези 40 милиона, които са предложени от правителството, е добре, но това не е достатъчно. Защото в есенно зимните месеци ни предстоят изключително тежки предизвикателства. Освен тези 40 млн. лв., ние предлагаме допълнително тези 85,6 млн. лв. от приходите от квоти от парникови газове да отидат за енергийни помощи. Не е вярно, госпожо Нинова, че Европейската директива казва, че няма право да се използват тези средства за енергийни помощи. Напротив, там изрично е упоменато, че има такава възможност – тези приходи от квоти да се използват за енергийни помощи. Тези енергийни помощи в момента се разшириха – на базата на 211 хиляди домакинства, които имаха право да ги получават, на 270 хиляди. С тези 85,6 милиона лева, които бихме могли да дадем на българските домакинства, това е допълнително за около 250 хиляди домакинства. Или, ние имаме прекрасната възможност от приходите от квоти, без да увеличаваме дефицита в бюджета, да подпомогнем над 500 хиляди домакинства в България или около милион и половина български граждани, които ще бъдат подпомогнати в Република България за помощи не само за ток, а и за дърва и въглища, особено в малките населени места.
Запомнете, милион и половина български граждани могат да бъдат подпомогнати, ако използваме тези 85,6 млн. лв. от приходите от продажби на квоти.
На трето място, актуализиране на Националния план по заетостта – предлагаме допълнително 24,4 млн. лв. да отидат за допълнителни мерки, които да стимулират наемането на млади хора до 29-годишна възраст за чиракувания, за стажувания, за да може и частният бизнес, и общините да се възползват в максимална степен от това.
Ние преди няколко седмици приехме промените в Закона за насърчаването на заетостта – промени, които бяха плод на работа на последните три правителства за последната година, година и половина, и вече са факт. Но ние трябва да осигурим тези финансови средства, за да може законът да проработи, и то още от сега, за да можем да подпомогнем по-възрастните хора на пазара на труда, за да можем да подпомогнем тези, на които им остава няколко месеца или година до пенсия, да се включат в тези програми, за да подпомогнем хората с увреждания на пазара на труда с допълнителни мерки, стимулиращи бизнеса да ги наема на работа.
Ето този пакет от 150 млн. лв., който ние предлагаме, за да се коригира и увеличи бюджетът на Министерството на труда и социалната политика в рамките на консолидирания бюджет, без да се променя рамката на консолидирания бюджет на Република България.
Това може да стане, уважаеми дами и господа, и аз призовавам да се възползвате от тази възможност, за да може в най тежките есенно-зимни месеци ние действително да подпомогнем хората с ниски пенсии, хората, които имат нужда от енергийни помощи, хората, които имат нужда от подпомагане на пазара на труда. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Младенов.
Думата поиска министър Адемов, но преди това имате думата за реплики.
Господин Ерменков, заповядайте за реплика.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители! Ако това, което току-що чухме, беше казано от депутат от ГЕРБ, който е влязъл тази година, тази сесия в Народното събрание, в това Четиридесет и второ Народно събрание за първи път, сигурно бихме го приели като сериозно. Сигурно щяхме да видим, че това наистина е загриженост на депутат, който мисли за социалната политика и смята, че народът е бил ощетен. Но когато чуваме това от министъра на труда и социалната политика на предишното правителство, който най-вероятно, когато е обсъждан бюджетът миналата година – този бюджет, който искаме в момента да актуализираме, си е мълчал, въобще не е вземал отношение по този въпрос, в резултат на което народът беше доведен до това, че месец февруари излязохме гладните на улицата, онези, които нямахме пари да хвърляме червен хайвер, ябълки, домати и хляб по Парламента, защото наистина нямахме пари, според мен това е безочие. Абсолютно безочие е в момента бившият министър на труда и социалната политика, който е гласувал за бюджета, за антисоциалния бюджет на България, да дойде и да ни говори за социалност. Трябва да Ви е срам, господин Младенов! (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Ерменков.
Има ли други реплики към изказването на господин Тотю Младенов? Не виждам.
Господин Младенов, заповядайте за дуплика.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги! Господин Ерменков, знам защо Ви боли толкова много. Защото в европейската директива ясно е записано, че приходите от продажби на квоти има възможност да се използват за енергийно подпомагане. Това само исках да Ви кажа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Младенов.
Има думата министърът на труда и социалната политика.
Заповядайте, господин Адемов.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми госпожи и господа министри! „Забранявам” – това е значението в превод на латинския термин „veto”. С него се обозначава правомощието на държавния глава да връща мотивирано закони за ново обсъждане в Народното събрание.
Идеята за разделението на властите в държавата възниква през ХVІІ век. Двама велики мислители от времето на буржоазните революции – Джон Лок и Шарл Монтескьо, стигат до многозначителната теза и извод „Власт власт възпира”.
В съвременните демократични общества властите не толкова се възпират, колкото си взаимодействат в интерес на гражданите. Тъкмо затова не водим и не искаме да водим междуинституционални войни. Повече от всякога Президентът е този, който трябва да олицетворява единството на нацията.
Най-тежкото оръжие от арсенала на президентските правомощия е използвано в момент на ярко политическо противопоставяне и едва ли постига своите легитимно поставени цели за повече амбициозност в приходната част и повече прозрачност в разходната част.
Три са ключовите послания в мотивите на президентската забрана.
На първо място, прозрачност и публичност. Искам да благодаря на господин Президента за подкрепата за социалните мерки, които, за съжаление, не са надграждащи, а просто запълват заложени дефицити. Трудно ми е да се съглася с разбирането, че правителството може да бъде обвинено в презумпция за нарушаване на закона, при все че постановления на Министерския съвет са традиционни актове, с които се реализират неотложни и непредвидени разходи.
На второ място, благодаря на народните представители от Четиридесет и второто Народно събрание, че променяйки така наречения Закон Яне Янев, дадохте възможност за рестарт на Националния съвет за тристранно сътрудничество. (Ръкопляскания от КБ.) По този начин изпълнихме една от препоръките на господин Президента за повече публични обсъждания и дискусии на актуализирания вариант на Бюджет 2013 г.
На трето място, в мотивите на отлагателното вето разписаните изисквания и пожелания за допълнителни разходи и дългово финансиране единствено и само ако водят до растеж звучат достатъчно убедително. Но когато това не е била практиката от последните години, възниква естественият въпрос: до какъв икономически растеж и заетост доведоха изхарчените 8 милиарда от предходното правителство? Или откраднатите и пренасочени 1 млрд. 400 млн. лв. здравни вноски от българските граждани до каква реформа и до какъв икономически растеж и заетост доведоха те?! С мълчаливото съгласие и с безкритичния поглед на управляващите бяха покрити текущи дефицити. Казвам всичко това не за да обвинявам или търся оправдание, но сякаш от само себе си се налага тезата за двойния аршин.
И не на последно място, обвиненията в спекулация със съдбата на социално слабите и хората в неравностойно положение звучат някак си нелепо. Ако 90 стотинки на ден са нищо за елитарната част на обществото, то същите 90 стотинки са сутрешната баница на тези страдащи деца с увреждания, особено в условия на криза.
Ясно е, че опитът за спекулация е в друга посока. Скривайки се зад забраната, волно или неволно е направен опит за делегитимация на правителството чрез ново отваряне на дискусията за парламентарната подкрепа. Остава впечатлението, че без да сме научили уроците от историята, превръщаме небезизвестната сентенция „Власт власт възпира” във „Власт опозиция подпира”. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Адемов.
Има думата за изказване господин Сергей Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми госпожи и господа министри! Днешните дебати и гласуване всъщност са част от политически процес, политическа битка за промяна или за запазване на статуквото – статуквото в икономическия, социален и политически план, наследено от управлението на ГЕРБ.
Какво заварихме преди по-малко от три месеца? Разрушена държавност и смазано гражданско общество.
Искам да припомня, защото много бързо се забравят нещата, в какво беше превърнат Българския парламент в предишните четири години – в гумен печат на чужда воля с 5% доверие.
Впрочем, къде е госпожа ИФ – идеологът и организаторът на това срамно отклонение от българската демокрация? Не е в Парламента. Само че в офисите на ГЕРБ продължава да управлява тази партия.
Заварихме президентска институция, която беше мълчалива. Две години нито дума срещу управляващите. Президент, избран с тежки измами и манипулации. (Шум, реплики и възгласи: „Е-е-е” и „У-у-у” от ГЕРБ.) Затова вероятно послушен, тъй като беше назначен да пази топлото президентско кресло, докато дойде време за кандидатурата на бившия вече министър-председател. Президент, който две години премълчаваше всички безобразия, които съсипаха и държавата, и икономиката, и гражданското общество.
Имаше министри, които безпрекословно изпълняваха всяка безумна заповед и безобразие по телефона. Как? Чрез шантаж и заплахи в резултат на брилянтната дейност на господин бившия вътрешен министър.
Всъщност цялата държава, нейният връх, управлението и институциите бяха в една мълчалива омерта – заговор на мълчанието, основан на страх и съучастие. Ето това беше картината на България. Впрочем, когато говорим за съучастие и страх, истината започва да излиза наяве. Например чрез прословутото вече тефтерче на господин Златанов – председател на Комисията за конфликт на интереси, което показва цялата технология за шантаж, за натиск, за рекетиране на хора, за да се изпълняват политически поръчки.
Вече трети месец правителството на господин Орешарски работи за промяна на всичко това, на това безобразно и грозно статукво. Работи въпреки неимоверните усилия – политически, финансови, медийни и други, цялата енергия, която се хвърля, за да му се пречи да работи, за да не може да реализира промяна. Работи въпреки усилията на бившите управляващи да се запазят и техните „калинки”, и техните корупционни схеми, и интересите на техните фирми, които са проникнали навсякъде задкулисно в българската икономика и смучат от държавата.
Ветото на господин Росен Плевнелиев е част от огромните напъни да се попречи на възстановяването и на парламентаризъм, и на нормална демократична държавност. Защото каква промяна изобщо може да се случи в политиката при бюджета на Симеон Дянков? Естествено, че никаква по същество. И аз не смятам, че основните дебати днес са икономически. Просто защото икономическите аргументи вече бяха изложени и икономическият дебат е спечелен от правителството и от партиите, които подкрепят актуализацията на бюджета. Те бяха подкрепени и от тристранните партньори – от българските синдикати и от българските работодатели, с едно много показателно изключение на една работодателска организация, която все повече се държи като политическа такава. Поне нейното ръководство.
Самите ГЕРБ се отрекоха от политиката на Симеон Дянков многократно и го изхвърлиха като ненужен парцал – употребен и изгонен в чужбина. (Реплики от ГЕРБ.) Остана последният мохикан. Той се нарича господин Росен Плевнелиев, който чрез своето вето иска да се запази бюджетът на Симеон Дянков. Наскоро прочетох една статия на тази тема, която е озаглавена по следния начин: „Само наивници вярват, че бюджетът Дянков е изпълним. И Президентът.”
Наивник ли е господин Плевнелиев? Аз не вярвам.
Не вярвам, че не знае становището и на синдикати, и на работодатели в подкрепа на актуализацията на бюджета.
Не вярвам, че не знае, че още миналата година казаха, че този бюджет е предизборен и неизпълним.
Не вярвам Президентът да не знае, че неговото служебно правителство е ревизирало прогнозата за растеж за 2013 г. от близо 2% от брутния вътрешен продукт на 1%. И не вярвам да не разбира, че това няма как да не се отрази върху приходната част.
Не вярвам господин Плевнелиев да не е информиран, че до средата на годината приходите в бюджета са 46% от планираните, а всички знаят, че първото полугодие е много по-силно, защото тогава и гражданите, и фирмите си плащат данъците. Не вярвам да не знае, че при планирано увеличение за тази година на приходите 1 млрд. 800 милиона до края на юни увеличението е само 380 милиона и зейналата дупка е огромна.
Не вярвам да не е наясно господин Плевнелиев, че правителството на Борисов през февруари е емитирало 800 млн. лв. непланирана емисия дълг, която трябва да се връща сега в края на август. Не го вярвам и защото самият Президент се хвалеше, че е съдействал за тази емисия – звънял е по банки, не знам в какво качество, за да убеждава да отпуснат тази емисия.
Не вярвам да не е информиран господин Президентът, че целият резерв за непредвидени разходи, който съществува във всеки бюджет от неколкостотин милиона лева – 209 милиона, е потрошен и опоскан от правителството на господин Борисов и на Росен Плевнелиев до края на май. И няма никакъв оперативен резерв.
Не вярвам да не е чул Президентът, че не са планирани много разходи, които са по закон – средства за хора с увреждания, пари, които са нужни за социални групи в тежко положение, като разширяването например на енергийните помощи.
Не вярвам господин Плевнелиев да не знае, че само веднъж за 24 години български Президент е налагал вето върху бюджет, при това за конкретни антиконституционни текстове, а не върху числа, таблици, разходи и приходи.
Не вярвам Президентът да не знае, че няма частично вето върху Закона за държавния бюджет, защото когато не се приемат текстове и цифри, заложени в бюджета, целият закон не действа. Затова е лицемерие да кажеш: аз подкрепям социалните разходи, но налагам вето върху други части от актуализацията. Това е лъжа!
Не вярвам господин Плевнелиев да не е наясно с всичко това. И го казвам от уважение към президентската институция. (Реплики от ГЕРБ.) Защото да повярвам, че всичко това не го знае Президентът, би означавало да го обвиня в тотална некомпетентност, а не искам да го направя. И да кажа, че в институцията Президентство е пълно с „калинки” и некадърни чиновници. Аз вярвам, че не е баш така. Значи причината на ветото е различна.
Внимателно прочетох мотивите на Президента. При това – много внимателно. И пак не мога да повярвам, че точно тези мотиви е избрал господин Плевнелиев. Защо? Защото тези мотиви би трябвало да означават или тежко раздвоение на личността, или тежка политическа амнезия. И не го вярвам.
Защо твърдя това? Заради сравнението между актуализацията през 2010 г., направена по време на управлението на Борисов, когато Росен Плевнелиев беше един от любимите министри на премиера, и актуализацията сега. Защото нещата са ясни. Когато господин Плевнелиев говори, че бюджетът занижава приходите, трябва да отговори защо през 2010 г. приходите бяха занижени с близо 2 млрд. лв. При това преди изтичането на полугодието. И защо тогава мълча, ако това е негова принципна позиция?
Когато господин Плевнелиев се противопоставя правителството на Орешарски да има резерв за непредвидени и неотложни разходи, предимно социални, които ще бъдат публично обявени, всяко едно решение, трябва да отговори на въпроса защо подкрепи резерв на правителството на Бойко Борисов общо за милиард и 200 милиона лева през 2010 г.
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ, от място): Защото строихме.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Може би защото неговото ведомство – Министерството на регионалното развитие и благоустройството, получи от тази актуализация 355 млн. лв. за различни инфраструктурни проекти. И впрочем тогава министър, а сега президент досега не отговори защо автомагистрала „Люлин” беше оскъпена с 60 млн. лв. (Реплики от ГЕРБ.) С 60 млн. лв. беше оскъпена. И други инфраструктурни проекти. Ако говорех, както говорят от днешната опозиция, трябваше да кажа: „За да се краде!”. Защото 98% от обществените поръчки се печелят от 2% от фирмите. Това не е ли корупция?
Когато Президентът роптае срещу емисията нов дълг, трябва да отговори защо беше „за” увеличаването на дълга през 2010 г. с 800 млн. лв.! Когато господин Плевнелиев се грижи за общините и плаче за тях, трябва да отговори защо в онази актуализация, за която той отговаряше, и за неговото ведомство (шум и реплики от ГЕРБ), парите за българските общини бяха намалени с 15%!
Не е възможно господин Плевнелиев да не помни всичко това, да е изтрил всички тези грозни факти! Ако е забравил, би трябвало в президентската институция да има хора, които са знаещи – да му припомнят.
Значи причината е друга – причината е политическа.
Господин Президентът с ветото заявява: забранявам на това правителство да прави бюджетна политика, различна от тази на Дянков; забранявам на Орешарски да прави промяна – ще му преча с всички сили, дори за очевидно необходими неща, каквито са социалните разходи в актуализацията на бюджета.
С това свое действие, за съжаление, господин Плевнелиев губи полагащата му се роля на обединител на нацията, посяга към конституционното правомощие на правителство и Парламент да формират политика, вживява се в ролята на политически инженер и става страна в реално съществуващото разделение в обществото. Показва за кой ли път, че изпълнява волята на партия ГЕРБ, която го назначи за Президент. (Възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.) Идентифицира се като Президент на статуквото, който води ожесточена битка за запазване на статуквото, за оцеляването на тези, които четири години вършееха из държавата и правеха каквото си поискат.
Когато формирахме правителство със 120 депутати подкрепа, знаехме, че ще е трудно. Може би не очаквахме, че противниците на промяната ще са готови да сринат и държавата заради запазване на властта и своите схеми. (Реплика от ГЕРБ.)
Сега разбираме и сме много по-наясно колко голям е залогът. Знаем, че много мерзости, схеми, различни сценарии ще се прикриват, както и досега, както винаги, с красиви думи – с думите „приемственост”, „съгласие”, „прозрачност”, „гражданско общество”.
БСП е лява партия, социална партия – подкрепя правителството на Орешарски със силната воля за реална промяна, защото ние искаме да защитим тези, които се нуждаят от подкрепа на държавата. Това се случва частично и чрез актуализацията на бюджета. Искаме да подкрепим малките и средни производители – български фирми. Ще подкрепим актуализацията, защото е първата сериозна, реална стъпка за същинската промяна в нашата държава.
Ние ще настояваме – да, за социални ангажименти, много ясна социална политика след замразяването на Борисов и Дянков; за разплащане с бизнеса, особено с малкия и среден. Ние ще подкрепим и ще настояваме за предвидима държава, която се разплаща с българския бизнес, от която може да се знае какво да се очаква, а не всеки ден да хрумва нещо ново.
Ние ще подкрепим фискалната политика като инструмент за постигане на заетост и растеж. Ще подкрепим фискален резерв, който да има достатъчно ресурс, за да не бъде поставян под удар и да не пада под законовата граница, както беше неведнъж по време на управлението на Дянков и Борисов.
Ние ще подкрепим и антимонополно законодателство, и много по-дълбоки промени. Настояваме, очакваме от правителството тази първа стъпка да бъде само начало на още по-дълбоки промени. Очакваме много по-решителна и цялостна промяна в бюджета за 2014 г. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Станишев.
Има ли заявки за реплики?
Заповядайте, господин Борисов.
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми министри! Сега разбирам защо господин Станишев не е премиер. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Сложи Орешарски да му бере срама, защото от това, което каза, се вижда как навремето господин Доган и царят са му давали указания. Иначе не би могъл да знае и да повтаря една лъжа по сто пъти.
Тук се надявам, че министърът на финансите ще намери начин да му обясни, че заемът от 800 милиона на 4 април Брюксел го е възстановил в пълния му размер! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Така ли е? Да, не – ако може, този спор да го решим днес тук. (Силен шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Борисов, говорете на залата или на господин Станишев, на когото правите реплика. Господин Чобанов сам ще реши кога да вземе думата.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Къде е заемът?
БОЙКО БОРИСОВ: Аз твърдя, господин Цонев, че на 4 април този заем, даден на българските зърнопроизводители, по искане е възстановен в пълния му обем от Брюксел.
Какъв е бил Парламентът четири години? Не знам какъв е бил, но във всички случаи работеше спокойно, идвахте на работа спокойно. А сега няма един ден, за съжаление, и ние покрай Вас, в който да не преминаваш през полицейски кордони. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Господин Станишев, това, което казвам – ако пуснете която и да е телевизия в момента, ще видите как сме обградени отвсякъде, като в Египет – с жандармерия, полиция. Ситуацията е същата. (Смях и възгласи: „Е-е-е!” от КБ.)
Аз Ви моля да не правите такива провокации, каквито правите в момента, защото накрая всички ще съжаляваме за това, което става. Не го правете. Но това си е Ваша работа.
Що се касае до Президента Плевнелиев, аз не съжалявам, че нашата партия го е излъчила. (Реплики от КБ и ДПС: „Времето!”.) Но Вашият – излъчен от Вас Президент навремето, господин Първанов, истински съжалява, че Вас Ви е посочил за заместник в БСП. Истински! (Ръкопляскания и смях от ГЕРБ.) Горчиво съжалява!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Времето Ви изтече, господин Борисов!
БОЙКО БОРИСОВ: Аз винаги съм бил добронамерен. Актуализирайте, направете това, което искате – след една година всички ние ще се чудим какво да правим с похарчените пари. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Времето Ви изтече – ще имате възможност за изказване.
БОЙКО БОРИСОВ: Ние строихме и магистрала „Люлин”, и Дунав мост 2 – бяха абсолютно провалени…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Изтече Ви времето – можете да се изкажете след това.
Има ли желаещи за други реплики?
Заповядайте. (Шум и реплики.)
Моля за тишина в залата. Всички, които желаят думата, ще я получат.
ХРИСТО КАЛОЯНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър-председател, господа колеги! Всички говорите за икономика. Аз не съм икономист – инженер съм.
Искам да Ви попитам, понеже говорите за разплащане с малкия и средния бизнес, господин Станишев, защо никъде в актуализацията не сте отразили общините, към които те са длъжници – именно такива предприятия и фирми. Защо не са отразени за разплащане задълженията на общините?
И другото, за което искам да попитам господин министър-председателя. В началото Вие обещахте, че ще намалите разходите за всяко министерство в размер на 5%. Защо не го направите? Благодаря Ви. (Реплика от народния представител Мустафа Карадайъ.)
Той го обеща – Дянков не го обеща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Желаещи за други реплики? Няма.
Господин Станишев, заповядайте за дуплика.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри, господин премиер! Не приемам акъл по отношение на макрорамката и фискалния резерв от човек, който влоши макрорамката и фискалната позиция на България с осем милиарда за четири години! (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Четири милиарда изяден фискален резерв (ръкопляскания от КБ и ДПС), четири милиарда нови дългове! Впрочем, в изядената част от фискалния резерв са милиард и четиристотин милиона откраднати от парите на българските данъкоплатци за здравеопазване. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
По закон тези пари от здравните вноски могат да се харчат само за здравеопазване, а за какво бяха изхарчени никой не знае.
Трябва да се знае – всяка година около два милиарда нов дълг се емитираше от правителството на ГЕРБ. Това са фактите и това е истината.
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ, от място): Лъжа! Лъжа!
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Всичко останало прилича на детска градина в приказките. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Станишев. (Народният представител Бойко Борисов иска думата.)
Господин Борисов, нямате възможност за лично обяснение. (Шум, реплики и провиквания от ГЕРБ.)
Няма лично обяснение на реплика и дуплика. Правилата са еднакви за всички. (Народният представител Димитър Лазаров иска думата за процедура.)
Момент! В изказванията има предварително записване. (Шумни реплики, провиквания от ГЕРБ.)
Имаше изразено желание от народния представител от „Атака” – заповядайте, след това ще се изкажете и Вие ...(Шум и реплики.)
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Имам процедура! Дайте списъка на изказващите се!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: След изказването! Седнете си на мястото! (Реплики и провиквания от ГЕРБ.) Седнете си на мястото!
Заповядайте, госпожо Николова.
МАРГАРИТА НИКОЛОВА (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Искам да Ви припомня някои факти от предишното финансово управление на страната, което се осъществяваше до голяма степен чрез добре известния метод „Проба-грешка”.
Още с първия бюджет – 2010 г., бяха орязани помощите за отглеждане на близнаци, еднократното подпомагане на майките студентки и увеличението на добавките към вдовишките пенсии. Гафът бе квалифициран като „техническа грешка”.
Да Ви припомня, че в началото на управлението на ГЕРБ през 2009 г. тотално бяха спрени всички плащания към фирмите. Държавата наложи рекет върху тях, като ги задължи неправомерно да подпишат споразумителни протоколи, чрез които приемат да бъдат редуцирани с не по-малко от 10% сумите, които имаха да получават за реално свършена и приета работа, но и тези суми не им бяха платени.
Бе въведен механизъм за погасяване на публичните задължения на съответните фирми срещу вземанията, които те имаха от министерства и ведомства с Постановление № 300 на Министерски съвет, тоест държавата прехвърли една част от задълженията към фирмите от левия към десния си джоб. Така фирмите не получиха живи пари, с което предишното финансово управление на страната положи основите на множеството фалити.
С Бюджет 2012 бе премахната обвързаността на социалните плащания с минималната работна заплата. Индивидуалната работна заплата продължи да расте относително, а социалните плащания бяха замразени.
Напразни бяха очакванията на пенсионерите, майките и социално слабите. Благодарение на така провежданата „активна социална политика” на ГЕРБ, раждаемостта през 2013 г. е под нивото от 1945 г.
Със следващото напомняне бих искала да направя паралел между актуализацията на бюджета през 2010 г. и сегашната актуализация.
В средата на 2010 г. беше направена една доста екзотична актуализация, като бяха намалени приходите с 2 млрд. лв. и увеличени разходите с 1 млрд. лв., докато с настоящата актуализация бюджетът се намалява общо: приходи – 207 милиона или осем пъти по-малко спрямо 2010 г., и се увеличават разходите с 286 млн. лв. спрямо 1 млрд. лв. за 2010 г.
С настоящата актуализация, като резерв за непредвидени и неотложни разходи, са заделени 286 млн. лв. спрямо 1 млрд. 100 млн. лв. за 2010 г. или четири пъти по-малко, които Президентът обяви като непрозрачни. Значи един милиард е бил прозрачен, а сега четири пъти по-малка сума е непрозрачна.
И още нещо искам да напомня – за бюджета на Президентството, гласуван от ГЕРБ. През 2010 г. бюджетът на Президента е 4 млн. лв., за 2011 г. също е 4 млн. лв., за 2012 г. отново 4 млн. лв. със Закона за бюджета, но когато идва на власт нашият президент, бюджетът се увеличава с 1 млн. лв., разбира се, прозрачно. За 2013 г. бюджетът на Президента е увеличен с над 50%.
Аз ще подкрепя актуализацията на бюджета. (Оживление, ръкопляскания от КБ и ДПС.) Ще гласувам по съвест (оживление), за да не се случи всичко това в бъдеще, за да има пари за майките, социално слабите и безработните, за да си получават фирмите навреме възстановяването на ДДС и плащанията, за да не дължи държавата лихви върху забавени плащания.
Аз и моите колеги ще продължаваме да следим работата на сегашното правителство, дали те изпълняват поетите ангажименти за намаляване на безработицата, за спиране на контрабандата и за повишаване на доходите. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Николова.
Има ли реплики към изказването на народния представител Николова? Няма.
Има ли заявки за други изказвания? (Реплики от ГЕРБ.)
Вие за процедура, госпожа Василева – за изказване.
Заповядайте за процедура, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, уважаеми министри, уважаеми колеги!
Госпожо председател, крайно време е да напуснете председателското място! (Ръкопляскания и смях в Парламентарната група на ГЕРБ.)
Обяснете ми в кой текст от Правилника, който Вие си приехте, е записано, че думата на народния представител в тази зала в 2013 г., а не 1945, 1946 или 1947 г., се дава след предварително записване, както Вие преди малко обявихте, или решение на пленарната зала за днешното заседание, че изказването ще става само и единствено след предварително записване.
Вие, госпожо председател, нарушавате Конституцията на Република България, съответно и Правилника! (Шум и реплики от КБ.)
Всеки народен представител има право да се изказва в тази зала! Вие преди малко обявихте друго и отказахте да дадете думата, тъй като това можело да става само след предварително записване. Покажете списъка! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Един момент, да отговоря на въпроса на господин Лазаров! (Шум и реплики в ГЕРБ.)
Това е предвидено в Парламентарния правилник: господин Лазаров, бяха направени три заявки за изказвания – от госпожа Ташева, от господин Тотю Младенов, от господин Сергей Станишев и от госпожа Николова, с вдигане на ръка от място в тази последователност. Спазих последователността – дадох думата на господин Тотю Младенов, след това на господин Станишев, след това на госпожа Николова.
Господин Бойко Борисов, ако все още желае да се изкаже, може да го направи сега от парламентарната трибуна. Просто трябваше да изчака реда си след госпожа Николова.
Народните представители имат равни права. Народният представител Бойко Борисов няма повече права от народния представител Николова. (Ръкопляскания от КБ.)
Крайно време е всички да го разберат, а сега народният представител Ивелина Василева ще може да се изкаже от парламентарната трибуна.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Говорим за списъка! Списъкът!
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, господин министър-председател, уважаеми министри, дами и господа народни представители! Повод за изказването ми е упоменатото от господин Станишев, че икономическите аргументи са изчерпани.
Аз лично не съм убедена в това. Не съм убедена, че аргументите, които касаят както целесъобразността, така и законосъобразността на предложението направено от управляващите, са изчерпани. Какво имам предвид?
При предходните обсъждания беше направена ремарка от енергийния експерт на колегите от БСП господин Куюмджиев, след което стана ясно, че той не познава в детайли текстовете на европейските директиви, които касаят търговията на квоти с емисии.
Надявам се, че за времето от 1 август досега той е успял да се запознае с текста на Директива 29 от 2009 г. Надявам се също така да е наясно с факта и не само той, а и неговите колеги, че има ясни правила, които тази директива предполага, по които е необходимо да бъдат разходвани средствата, които са получени като приходи от търговията на квоти за емисии от парникови газове, реализирани от държавите членки.
Позволете ми да Ви зачета изричните текстове и да аргументирам моята теза: „Средствата, получени от търговете на квоти, съгласно текста на директивата могат да бъдат разходвани за намаляване на емисиите на парникови газове, развитие на възобновяемите енергийни източници, мерки за предотвратяване на обезлесяването, улавяне на емисии чрез използването на гори в Общността, безопасно за околната среда улавяне на въглероден двуокис в геоложки формации, насърчаване към екологичен транспорт, финансиране на научноизследователски дейности и, забележете, мерки, насочени към подобряване на енергийната ефективност и изолацията на сградата или към предоставяне на финансова подкрепа с цел преодоляване на социалните последици за домакинствата с ниски и средни доходи. Държавите членки са длъжни да разходват средствата за една или повече от тези цели.”
Това, за което правителството е предвидило да похарчи средствата, а именно: предоставянето на нерегламентирана държавна помощ с цел намаляване – минимално, незабележимо, без ефект за социално слабите, цената на тока, съставлява нарушаване на законодателството. Съставлява нарушаване на законодателството, което касае промените на климата, съставлява и законодателството, което касае предоставяне на нерегламентирана държавна помощ.
Аз съм убедена, че експертите както в Министерството на финансите, така и в Министерството на околната среда и водите са наясно с тези рискове. Не мога да разбера защо никой не осъзнава факта, че и двете нарушения подлежат на наказателна процедура от страна на Европейската комисия, което може да доведе до много повече загуби за държавата ни отколкото ползи – промотираните от Вас ползи?!
Не мога да разбера и защо отказвате да приемете разумното предложение, което направи Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ: средствата, които не са толкова много, но ще дадат шанс на социално слабите и уязвимите хора, да бъдат подкрепени, да не бъдат разходвани за увеличаване на енергийните помощи?! Това за мен е неразбираемо упорство и инат просто защото предложението идва от страна на опозицията и Вие нямате аргументи, с които да защитите своята теза.
Надявам се, че разумът ще надделее и наистина ще докажете, че мислите за социално слабите хора. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли реплики?
Заповядайте, господин Добрев.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, господа министри, уважаеми колеги! Госпожо Василева, частично съм съгласен с това, което Вие казахте, защото може би съществува опасност от непозволен режим на държавна помощ. Затова процедурата по предоставянето на тези средства трябва много внимателно да бъде прецизирана.
Има обаче много по-голям проблем от опасността от държавна помощ и съответно две наказателни процедури. Тази опасност се състои в решението на регулатора за намаляване на цената с 5%. Вие знаете как бе направено това – след политическа заявка се събра новият състав на регулатора и отзад напред реши уравнението: ако трябва да намалим цената с 5%, какво трябва да направим. Съответно след като се въведоха всички входни данни, се оказа, че в енергийната система не достигат 498 млн. лв., и това е записано в решението на регулатора. Тези 498 млн. лв. са записани като трансфер от държавния бюджет в енергийната система.
Големият проблем е в това, че с квотите за въглеродни емисии не могат да бъдат осигурени тези средства, защото Вие знаете, че за 2013 г. и 2014 г. имаме общо 22 милиона квоти. В момента цената на тези квоти е 3,5 евро, което прави 77 млн. евро, или 150 млн. лв. От една страна, се очакват 498 млн. лв., от друга страна, максималното, което може да се получи, не са тези 85,6 милиона, а са 150 млн. лв. Това формира една дупка в енергийната система, основно в Националната електрическа компания заради промени в законите за енергетиката, направени в последните два месеца, от 350 млн. лв., което е истинската опасност включително за изпълнението на бюджета. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, господин Добрев.
Втора реплика има ли? Няма.
Госпожо Василева, желаете ли дуплика?
Заповядайте.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря на господин Добрев.
Аз лично смятам, че има абсолютна неяснота относно механизма, по който средствата, получени като приходи от търговията с емисии, ще бъдат използвани за целите на намаляване сметките за ток. Това, което разбираме, е, че ще бъде направен директен трансфер към Националната електрическа компания, което де факто съставлява нерегламентирана държавна помощ.
Смятам също така, което и преди имах възможност да изразя като позиция, че дори това да бъде направено като действие от страна на правителството, ефектът би бил минимален, абсолютно незабележим по отношение на намаляване на тежестта върху гражданите на България. Това, което имате шанс обаче да направите, е да подпомогнете социално слабите, и то не само ползващите електроенергия за целите на отопление, както стана ясно от преждеговорившите.
В този смисъл бих призовала към разумно преразглеждане на предложението, което би могло да се случи едва след като бъде прието ветото на Президента и бъдат направени последващи дискусии, анализи и подобрения на предложението за актуализация на бюджета. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Куюмджиев, заповядайте, имате право на лично обяснение.
ЯВОР КУЮМДЖИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Благодаря на дамата от Парламентарната група на ГЕРБ, че ме нарече енергиен експерт. Наистина уважавам Вашето мнение за себе си. (Смях.)
От друга страна, съм силно впечатлен от превратния начин, по който Вие четете. Явно можете да четете добре, това също Ви го признавам, но в самия преамбюл на директивата забравихте да подчертаете думичката „могат” – не са длъжни, а могат.
Начинът, по който са формирани тези пари – пак да Ви осветля, защото май че и това не знаете, 88 млн. лв., за които говорите, са налични. Те не са бъдещи, в момента ги има. (Реплики от ГЕРБ.)
Начинът, по който предлагаме да бъдат изразходвани – те помогнаха вече на 7,5 млн. българи, като им се намалиха сметките за ток с 5%. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Вашето предложение би означавало 80 милиона делено на 7,5 млн. българи – по десетина лева на година. С нашето предложение осигурихме минимум по 60 лв. на година на всеки български гражданин, не само на социално слабите, така че понякога е по-добре да мълчите, вместо да се излагате. (Шум и реплики.)
Имам друг интересен въпрос лично към Вас. Смятам, че Вие правите нещо като шизофренна ситуация – хем говорите срещу бюджета, хем давате предложения за актуализацията. Моля, отговорете ми: ако не дай си, Боже, случайно приемем някоя от Вашите безумни идеи, ще подкрепите ли бюджета или не? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Това беше лично обяснение.
Продължаваме с изказванията.
Има думата за изказване господин Владислав Горанов.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин председателстващ, госпожо вицепремиер, госпожи и господа министри, колеги! Дебатът за прегласуване на актуализацията на бюджета е на път отново да се върне в ретроспективно спекулиране с данни както от страна на едната част на Парламента, така и от другата.
Малко се говори всъщност за новата философия, която на първо и второ гласуване правителството представи пред нас.
На първото гласуване, където се представя общополитическата част и духът на предложените изменения, се твърдеше и твърди, че тя идва да промени рязко натрупаните негативи от философията на досегашното управление, свързано с отношението към малкия и средния бизнес, социалната политика и отношението във връзка с работата на приходните администрации.
Има един аргумент за подкрепа на ветото на Президента и той е дори чисто техничарски. Ако сега управляващото мнозинство подкрепи ветото на Президента, ще си даде огромен шанс да си поправи освен техническите грешки в одобрения на второ гласуване законопроект, и шанс да си направи нов анализ на приоритетите, които заложи в разходната част. Очевидно не приемате аргументите, защото видите ли, ние нямаме право да говорим за социална политика, независимо че през мандата на правителството на ГЕРБ бяха изплатени 9 млрд. лв. повече пенсии.
Приемам и упрека за липсата на 1 млрд. 400 млн. лв. от сметките на Здравната каса. Между другото, ако се гласува ветото на Президента и се върне на второ гласуване Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет, бих си позволил спекулацията да Ви предложа текст, с който тези пари да бъдат върнати в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ръкопляскания в ГЕРБ, шум и възгласи в КБ), за да може веднъж завинаги тази спекулация да бъде приключена.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Хубаво е един да взема, а друг да връща!
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Тази техника е възможна. Тук виждам много доктори, които ще подкрепят със сигурност подобно предложение.
Ветото на Президента дава още една много сериозна възможност. Безспорно промените, макар и да задават посока, която не е приемлива за нас, дават възможност за един много по-сериозен дебат и консолидиране на нашето общество около неговите приоритети. Защото ако досега по един или друг начин колегите от „Атака” успяваха да заявяват политическа позиция, сега ще им се наложи по съвест, защото няма политическа позиция, с която да оправдаят, че е крайно време да се покаже кой управлява тази държава.
Между другото може да се упрекне, че ветото е по целесъобразност, но то дава тези няколко възможности, които, ако се замислите върху тях, трябва да ги използвате.
И не на последно място, казвам го със съжаление и се надявам да не е тенденция, но разединението в обществото, за което не можем да упрекнем директно ГЕРБ, разединението в обществото, на което в момента сме свидетели, може да доведе до това, че темповете за развитие на икономиката да отидат в грешната посока и независимо от усилията на технократа Орешарски да не успеете да постигнете излизане от икономическата криза.
Затова ветото дава още един шанс – да си помислите при тези темпове, с които върви икономиката във Вашия мандат, дали не трябва допълнително да преразгледате приходната част, защото повечето изказвания, които слушах днес, бяха на статистици, а не на управляващи – не можело да се съберат приходи, икономиката вървяла еди-как си. Това отива да се говори от опозицията. Тези, които управляват, трябва да предлагат мерки, законодателни решения. Вярно е, че управлявате отскоро, но не е наша вината, че сме обградени отвън. Не е нашата вината, че сме обградени отвън!
Бюджетът, ако приемете предложенията, които направихме между първо и второ гласуване...
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Бюджетът си е Ваш!
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: ...щеше да се отдалечи повече от това, в което ни упреквате, отколкото от това, което приехте на второ гласуване.
Предлагам Ви още веднъж да си дадете шанс между първо и второ гласуване, след подкрепа на президентското вето, да преразгледате както социалната част, тъй като ако въобще има някъде смисъл за повече солидарност – тя е там, така и да си преосмислите силите по отношение на приходната част, тъй като резултатите, които показвате досега, са наистина притеснителни и може да не успее да се изпълни актуализацията. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Антон Кутев – първа реплика.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Горанов, имаше няколко неща, които бих могъл да репликирам, но едното от тях мисля, че е особено очевадно. Вие според мен буквално сте откраднали милиард и половина – не Вие лично в качеството си на заместник-министър на финансите в предишния мандат – от здравните вноски на хората, и сте ги прехвърлили в бюджета, което си е чиста кражба, ако говорим за здравното осигуряване и здравните вноски на хората. Тезата „Ние откраднахме тези пари, но видите ли, Вие можете да ги върнете” е също толкова цинична, колкото и тезата, че ние в момента сме обсадени заради Вас, а не заради нас. Преди малко аз и моите колеги не можахме да отидем при всички протестиращи, но при едната част от протестиращите отидохме. Вие защо не се осмелите, та да отидете при другата?! Вие лично защо не излезете сега?! Господин Цветанов е до Вас и се усмихва, но искам да видя срещата на господин Цветанов с протестиращите отвън. Така че, вижте, докато прехвърляте вината върху всички други, не забравяйте, че Вашият вход в Народното събрание е еднопосочен. Отвън не можете да си позволите да излезете. Затова бъдете обективни.
И най-важното, когато откраднете едни пари, помнете, че докато сте на власт, трябва да ги върнете, защото след това трябва да ги връщат други. А ние вероятно ще ги върнем. Няма да имаме друг избор. Рано или късно ще стане. (Частични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Втора реплика? Няма. (Пререкания между народния представител Антон Кутев и народни представители от ГЕРБ.)
Господин Кутев, моля Ви се – да чуем дупликата на господин Горанов. След това господин Цветанов поиска лично обяснение.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ (ГЕРБ): Господин Кутев, резервите се харчат за финансиране на дефицит. Много голяма част от резервите, за които Вие говорите, на които с нарочен текст в Закона за бюджета през 2010 г. беше премахнат целевия им характер, са формирани със средства от републиканския бюджет. Като започнем от това, че през 1999 г. започна да съществува здравна вноска, без да се извършват каквито и да било разходи от Здравноосигурителната каса, минем през това, че се увеличи размерът на здравноосигурителната вноска, без да се даде възможност тези средства да бъдат включени в разходната част на бюджета (впрочем това стана в мандата преди този на Бойко Борисов) и стигнем до там, че в същия този мандат беше направен и целеви трансфер от републиканския бюджет по бюджета на Националната здравноосигурителна каса, голяма част от тези средства бяха с произход „данъци”, а не осигурителни вноски.
Като включим в това, че през голяма част от времето на съществуването на Здравноосигурителната каса през първите й години, здравеопазването не се финансираше през Здравноосигурителната каса, а през бюджета на Министерството на здравеопазването, стигаме до извода, че не е безспорно дали е било по-целесъобразно да се държи над 1 милиард и половина, без да има ясна концепция за реформа в здравеопазването, или да се плащат лихви върху същата сума.
Така или иначе, ако се реши – аз не мога да приема тезата, че действия по силата на закон и разходи, утвърдени със закон, могат да се квалифицират като кражба – имате реалния шанс с бюджета за 2014 г. или още сега, ако си дадете такава процедурна техника, да решите веднъж завинаги този казус, за да падне една от спекулациите.
Между другото използвам секундите, които ми остават от дупликата, за да кажа само, че ако се гледат данните към края на юли 2009 г. и данните към 31 януари 2013 г., няма как да намерите тези 4 милиарда нов дълг. Най-малкото, ако сумирате дефицитите през бюджетите, които са съставени от ГЕРБ, те не дават 8 милиарда. Казвам това, защото десет пъти повторена тази неистина, тя не става истина. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Цветанов, заповядайте.
Имате думата за лично обяснение.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, това, което се случва в обществото, е функция на това, което Вие направихте в началото на Четиридесет и второто Народно събрание. Никога досега Народно събрание не е започвало с обществен рейтинг по-нисък от санитарния минимум за нормалното функциониране и съществуване.
Искам да Ви попитам: когато се гледаше актуализацията на бюджета и беше приемана от Парламента, защо излязохте с белия автобус и искахте да минете през мирно протестиращите български граждани, изразяващи своята позиция?
Що се касае до днешната ситуация и това, което каза и председателят на нашата партия, е, че конфронтацията, която Вие провокирате и целите всячески – днес Вие я демонстрирате много умело и с организацията, която създадохте за идването на толкова много български граждани от страната, за да демонстрирате някаква обществена подкрепа.
Българските граждани, които протестират вече над два месеца, протестират мирно и искат само едно – Вашата оставка, защото знаят, че това, което се случва днес в България, не е градивно и конфронтацията, която е чисто политическа, не е добра за гражданското общество. Това, което днес се случва отвън…
Представете си, ако ГЕРБ беше организирал днес да дойдат над 1000 автобуса. (Възгласи от КБ.) Какво щеше да стане?! Всяка една от политическите формации би могла да има някакъв потенциал, за да може да създаде необходимата организация и определени граждани да присъстват пред Парламента днес.
Нека да не правим изказвания, които провокират провокация! Смятам, че изказванията на Парламентарната група на ГЕРБ в днешния дебат, са изцяло само и единствено водени от това действително да има разумни предложения, да има обсъждане, аргументи, но не да има политическо противопоставяне, което Вие целите. Може би това е Вашата цел и това, което искате да се случи навън – да се засили тази провокация. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Думата има министър Чобанов.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, уважаема госпожо вицепремиер, госпожи и господа народни представители! Този път реших да сменя тактиката и да се включа в дебата в момент, в който си помислих, че дебатът се връща към фискалната част или поне, че прилича да се връща към неговата фискална част. Това можеше да стане и в началото, когато видни фискалисти от страна на ГЕРБ се изказаха от трибуната. За съжаление, тогава в изказването не усетих къде е фискалното.
Тогава бяха отправени спекулативни твърдения, които засягат прозрачността на Министерството на финансите. Спекулативни твърдения как прозрачността е нула, тъй като все още не са публикувани данните за изпълнението на бюджета през юли.
Самите фискалисти, които се изказаха по този повод, трябва добре да знаят, че тези данни се публикуват в края на следващия месец след изтичането на отчетния период, така че да изтърпят още петнадесетина дни и ще получат тези данни.
Освен това, беше посочено как не са публикувани задълженията на общините. Не само че са публикувани, но бяха публикувани и редица други показатели, които засягат финансовата дисциплина и финансовото състояние на общините.
Освен това, търсят се данни за това какви са задълженията на министерства и ведомства. Да направим справка кога са публикувани данните за първото тримесечие. Те са публикувани на 27 май, тоест два месеца след изтичане на отчетния период – първо тримесечие.
Данните за второто тримесечие ще бъдат публикувани, когато това трябва да стане – в края на август.
Да се върнем към по-съществената макроикономическа и фискална част от дебата. Можем да си зададем въпроса – къде се намираме в началото на нашия мандат? Намираме се в ситуация на една застинала икономика дори и в номинално изражение. За второто тримесечие номиналното нарастване е само 0,6%, което е сериозен сигнал за процесите, случващи се в икономиката и за вероятност от настъпване на рецесия. Това се дължи на прогонването на инвеститори в последните четири години (възгласи и реплики от ГЕРБ), на административен натиск и произвол, на разбиване на бизнес средата, на генериране на сериозни задължения и просрочия от страна на държавата.
Къде се намираме в момента? Намираме се в ситуация, в която в последните четири години липсваха реформи. Не само че липсваха реформи, но бяха – да се върнем към резерва на Националната здравноосигурителна каса – похарчени парите, предназначени за реформа чрез национализация по същество на този резерв. Можем да се върнем и към предложението, отправено от тази трибуна, да ги възстановим обратно.
Да се опитаме да ги възстановим, но нека да го направим от края на 2010 г., ако е възможно, когато те са национализирани. Какво ще получим тогава, ако имаме предвид всички онези средства по различни фондове, които трябва да се намират към определен момент във фискалния резерв? Тогава, ако ги възстановим, към края на 2010 г., тези средства няма да достигат, тоест средствата във фискалния резерв няма да достигат със 140 млн. лв. Няма как да ги възстановим. Ако към края на февруари 2013 г. възстановим средствата във фискалния резерв, които трябва да покриват всички фондове, които трябва да стоят във фискалния резерв, няма да достигат с два милиарда и половина. Как да ги възстановим?
Преминаваме нататък. Какво заварваме, тоест къде се намираме в момента?
Намираме се в бюджет, който продължава тенденцията за провеждане на проциклична фискална политика, на политика, която стопира всякакви възможности за растеж и това се вижда и в данните за макроикономическото състояние на страната.
Намираме се в ситуация, в която е създадена илюзия за фискална дисциплина. Как да имаме фискална дисциплина през последните четири години, при положение че дефицитът през 2010 г. е в размер на 2 млрд. 882 млн. лв.? Това фискална дисциплина ли е? Как да се намираме във фискална дисциплина, когато кумулативният дефицит за 2010-2012 г. е в размер на 5 млрд. 830 милиона?
Използвайки термините на господин Президента, който липсва, но заради когото сега сме тук, тези дефицити са изхарчени най-вече за текущи разходи и това предизвиква поемането на значителен дълг, като новоимитираният дълг за периода до февруари 2013 г. – по времето на управлението на ГЕРБ – е в размер на не по-малко, а малко повече от 8 млрд. лв. Това е дългът, който е взет много вероятно за текущи разходи.
Освен това казвате: „Актуализацията е много вредна. Тя нарушава фискалната дисциплина, защото сменя траекторията на дефицита.” Как да го сменя, господа, като дефицитът през 2012 г. е в размер на 360 милиона, а планираният дефицит за 2013 г. е в размер на 1 млрд. и 100 милиона, или четири пъти повече? Кога е сменена траекторията на дефицита? Сменена е с Бюджет 2013, гласуван от Вас.
Къде се намираме в момента? Намираме се в ситуация на неплащане навреме на бизнеса, натрупване на просрочия, включително по данъци и данък добавена стойност, лихви от 2010 г., които са по данъци, и ревизионни актове в размер на 90 млн. лв. и прехвърляне на разходи към следващи бюджетни години поради факта, че те не са бюджетирани в съответната година. Намираме се в ситуация, която с бързи действия разрешихме спрени плащания към Световната банка от октомври 2012 г., но продължаваме да се намираме в ситуация на спрени плащания към чуждестранни инвеститори и компании, поради които България на практика е заличена от инвестиционната карта на Европа. Намираме се в ситуация на силно надценени и нереалистични приходи. Какво правим в тази ситуация? Това е въпрос, който се задава справедливо в последните няколко седмици, в които обсъждаме актуализация на бюджета.
Първо, повишихме прозрачността и отчетността по отношение на просрочени задължения по невъзстановен данък върху добавената стойност. Анализът, който публикувахме преди няколко дни на страниците на Министерството на финансите, ясно показва следните слабости в процеса в последните четири години:
Първо, неспазване на законоустановените срокове за възстановяване на данък добавена стойност извън случаите на започнали и спрени производства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Моля Ви за тишина в залата!
МИНИСТЪР ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Второ, възстановяване на ДДС в по-малък размер през последните един или два месеца на финансовата година с цел постигане на по-добро изпълнение на приходната част на държавния бюджет.
Трето, липса на прозрачност по процеса на възстановяване на данък върху добавената стойност.
Четвърто, липса на единен и обективен принцип на възстановяване на данък добавена стойност на данъчно задължените лица.
Пето, липса на информираност на данъчно задължените лица за причините за невъзстановяване на данък върху добавената стойност в срок. Как да имаме тогава добра събираемост? Как да имаме фискална дисциплина?
Препоръки, които отправихме въз основа на този анализ към органите на Националната агенция по приходите:
Първо, стриктно спазване на законоустановените срокове за възстановяване на ДДС.
Второ, въвеждане на принцип на възстановяване на ДДС по поредност на подадените справки и декларации с деклариран ДДС за възстановяване.
Трето, изготвяне на ежемесечен анализ на структурата на невъзстановени ДДС и причините за неговото невъзстановяване.
Четвърто, въвеждане на ежедневен, не седмичен, не месечен, а ежедневен контрол върху процеса по възстановяване на данък върху добавената стойност.
Пето, публикуване на ежемесечна информация за възстановения ДДС през съответния месец на интернет страницата на Министерството на финансите. И наистина, такава информация за подробен анализ за възстановяването на ДДС през месец юли беше публикувана. Нищо повече, тя включваше и първите 12 дни на месец август.
Какво друго правим? В продължение на един месец методично и последователно, с пресконференции и брифинги представихме нашите инициативи за подобряване на фискалната дисциплина. Реформата, която предприемаме в Националната агенция по приходите, е за създаване на дирекция „Фискален контрол”, която да предотвратява измамите по отношение на вътреобщностните доставки – реформа, която съседна Румъния е направила отдавна, но ние в последните четири години не сме се вслушали в тази добра практика.
Трето, предложихме механизъм за обратно начисляване на данък добавена стойност, който ще доведе до увеличаване на приходите.
Следващо: съвместно с бизнеса направихме работна група, която да излезе с предложения, и тя вече го направи, за намаляване на административната тежест и опрощаване на процедурите с цел преодоляване, която включва и преодоляване на част от проблемите от прилагането на единна данъчно осигурителна сметка.
Следващо: ще създадем нова позиция в ръководството на Националната агенция по приходите, а именно трети заместник-изпълнителен директор с ресор събиране с ясни цели по отношение на повишаване на събираемостта и контрол върху изпълнението на горепосочените мерки.
Мисля, че с това успях да върна дебата в неговата фискална част, за което Ви благодаря. Ще го изслушам докрай с удоволствие. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Продължаваме с изказвания.
Има три заявки от ГЕРБ. Първи все пак вдигна ръка господин Стефанов.
Заповядайте, господин Стефанов.
КРАСИМИР СТЕФАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, господа министри, уважаеми колеги! Като слушах министъра на финансите изглежда едва ли не светът започва от тях. И като го слушам как говори, едва ли не досега не е имало приходни агенции, едва ли не досега не се е работило, не са предприемали мерки и така нататък.
По повод публикувания преди два-три дни анализ по отношение на невъзстановения в срок ДДС, ще кажа, че той е напълно некоректен и съдържа неверни данни. По-коректно беше да се посочат данните от 2006 г. и от 2012 г., и откакто Националната агенция за приходи съществува. За пореден път ще ми се наложи, господин Цонев, за n ти път да кажа цифрите, защото Вие за n-ти път се опитвате да излъжете обществото, че, едва ли не заради задържаното ДДС трябва да се актуализира бюджетът.
Този път по-накратко. През 2006 г. невъзстановеният данъчен кредит в началото на годината е в размер на 107 млн. лв., в края на годината е 110 милиона. През 2007 г. в края на годината става 268 милиона, през 2008 г. в края на годината става 562 милиона, а през 2009 г. става 703 милиона. Това беше в ръководството на ГЕРБ, но, така или иначе, както господин Цонев в една от бюджетните комисии каза, че тогава и те са сгрешили бюджета, и ние по някакъв начин трябваше да запушим дупката. Вярно, че е грешка, но в крайна сметка такова решение се взе.
През 2010 г. тенденцията се обръща. Тогава отчетохме, че това е една грешна тенденция и решихме, че трябва да направим така, да свалим невъзстановения данъчен кредит с една-единствена цел – да върнем пари в бизнеса. През 2010 г. от 703 милиона в началото на годината в края на годината го сваляме на 563 милиона. През 2011 г. в края на годината става 412 милиона, през 2012 г. става 354 милиона. Считам, че в момента това е оптималното ниво на невъзстановен данъчен кредит, тъй като с Вашето изказване едва ли не Вие искате да кажете, че нивото на данъчния кредит някога може да стане нула. Това посмъртно няма как да стане.
Другото, което трябва да посоча, е, че просрочените лихви не са само от невъзстановен данъчен кредит, а са от отменени ревизионни актове, които са отпреди 2009 г., тоест, те са съставени преди 2009 г. Едно административно производство обикновено тече две-три години. Така че като цяло тези лихви, които са посочени в анализа, са погрешни.
Друго: в момента казахте, че създавате дирекция „Фискален контрол”. Това не е нищо друго, освен досега действащия оперативен контрол, който извършва същите функции.
И другото, което казахте в момента: че създавате трети заместник-директор, не е нищо друго, освен да намерите място на един човек, за когото системата вече говори от два месеца. Това е, което исках да кажа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли реплики? Няма.
Господин Татарски, господин Делян Добрев, господин Томислав Дончев – това е редът, по който поискахте думата.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Времето е малко, само две минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Времето е малко, но господин Томислав Дончев получава тези две минути и нещо.
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин премиер, господин министър, уважаеми колеги! Времето изтича, което ми дава право да направя заключението, че днес имаме близо два часа и половина почти провалено парламентарно време. (Реплики от КБ.) Не си струва! Не струваше дори цената на билетите, с които много от Вас са се прибрали тук. (Реплики от ДПС.)
Имаше укор в мотивите на господин Президента за липса на прозрачност. Защо пропуснахме момента да дадете повече яснота?
Имаше искане за още аргументи. Защо пропуснахте да дадете още аргументи?
Вместо това какво слушаме днес? Слушаме къс курс по „Стопанска история”, фокусиран върху последните 3 или 4 години, слушаме реклама на вафли, следене на ценовата политика при сладкарските изделия, както и коментар по отношение на периодични издания. О, разбира се, както и коментар по отношение на любимата ми тема с „калинките”. Разбира се, тя винаги е важна, особено ако я сравним с кадровата политика, свързана с използване на утвърдени кадри от „ВИС-2”.
Днес тук се говори за милиарди – милиардите текат по-бързо, отколкото текат на фондовата борса в Ню Йорк.
Аз обаче ще си позволя едно напомняне, господин министър.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Времето!
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Във въпросната актуализация има грешка. Тя е само от 100 лв., но говори за това, че или ползвате грешна екселска таблица, или в системата има по-сериозен „бъг”. Благодаря. (Реплики от министъра на финансите Петър Чобанов.)
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС, от място): Това изказване ли е?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Дончев.
Господин министър, ако позволите по отношение на грешката, за което много се коментира. Получих писмо от Вас още след приемането на актуализирания бюджет.
Да слушат тези, които поставиха въпроса – господин Михов!
Ако направите справка, и в предишния бюджет, приет в 2012 г., цифрата е същата, защото има закръгляване след запетаята. Така че няма никакъв проблем. Ако иска, и господин министърът може да Ви го обясни.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС, от място): Ако е изказване, искам реплика по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: По изказването на господин Дончев има желаещи за реплики.
Господин Алиосман Имамов, Вашата група има време – заповядайте!
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Господин Дончев, трябва да знаете, че мярката в бюджета е в хиляди левове и тези 100 лв. нямат абсолютно никакво значение. Би трябвало да го знаете. (Викове от ГЕРБ: „Е-е-е!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Имамов.
Писмото от Министерството на финансите е доста съдържателно и изяснява този въпрос. Той възникна още, когато…
Има ли други желаещи за реплики към господин Дончев? Не виждам.
Желаете ли дуплика, господин Дончев?
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ (ГЕРБ, от място): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Уважаеми народни представители, има ли други желаещи за изказвания?
Заповядайте, уважаеми господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! Министърът на финансите завърши изказването си преди малко с констатацията, че е успял да върне дебатите в същинската им фискална част. Не, господин Чобанов! Бяхте много убедителен, но това е априори невъзможно. Защото няма нищо фискално в мотивите, с които държавният глава упражни правото си на вето върху актуализацията на бюджета. Затова, когато мотивите за ветото не са фискални, а чисто политически, дори министърът на финансите е безсилен да върне дебатите във фискалната им част.
Ветото на държавния глава е чист политически акт, с който той преследва още по-ясни политически цели.
Първо, и това е същинската цел на ветото, която няма нищо общо с официалните писмени мотиви – Президентът има за цел да подчертае зависимостта на парламентарната подкрепа за кабинета Орешарски от гласовете на „Атака”. Аз съм убеден, че ако ветото на държавния глава бъде преодоляно, основната теза, която ще се разгръща, е: „Ето я новата тройна коалиция, която управлява страната”. (Оживление в ГЕРБ.)
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Нищо ново.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Това е същинската цел на ветото на държавния глава.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Нищо ново.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Втората цел – на тази база да се налее нова енергия на протестите.
Третата цел – вече пък на базата на първите две цели, Президентът, който очевидно ускорено губи ролята си на национален обединител, да играе една нова роля – ролята на морален съдник, на морален цензор на българската политика.
Уважаеми госпожи и господа, на един Президент му отива да бъде морален съдник, на един Президент наистина му отива да бъде морален стожер – и на политиката, и на гражданското общество като цяло. Щях да му повярвам обаче, ако тук в качеството си на министър от кабинета Борисов, той не беше сред тези, които истерично ръкопляскаха на всяко изказване на лидера на „Атака” Волен Сидеров от тази трибуна в продължение на цели две години, от 2009 до 2011 г. (Ръкопляскания от ДПС.) Някой ще отрече ли този факт? (Реплика от ГЕРБ: „Да, да.”) Не можете! Защото тези, които казват „да”, също бяха сред ръкопляскащите и за щастие има архивни кадри, които пазят тези картини от онова идилично отношение между ГЕРБ и „Атака” в периода 2009-2011 г.
Уважаеми госпожи и господа, днес България наистина е разделена – има протести срещу кабинета, има подкрепящи кабинета. От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи поставям въпроса: къде е медиаторът на тези различия? Къде, при кого, при коя институция тези различия ще се срещнат?
Тук всеки един от нас е отговорен, в това число и премиерът Орешарски. Но ако за председателите на парламентарни групи е съвършено естествено състоянието, при което те се осмислят като парламентарно представени по волята на само част от суверена, ако министър-председателят е откровено политическо лице, зад което стои определена парламентарна подкрепа, то държавният глава затова е държавен глава, защото трябва да бъде над политическите различия, без да ги отрича.
Политическото различие е висша ценност на демокрацията. Без политическото различие – няма демокрация. Но не е задължително различието да е конфронтационен източник. Различието може да бъде ресурс за развитието на България, ако, разбира се, не се провокират конфронтационни отношения между различията.
Аз за сетен път ще направя едно тежко признание: кабинетът Орешарски е първият кабинет на политическото малцинство. Казвал съм го: ако разликата между 126 и 125 мандата е аритметическа, един мандат повече или по-малко, разликата между 120, с колкото разполагат двете партии, които стоят зад кабинета, и 121 мандата вече не е аритметическа. Това е разлика, която дава качеството дали зад кабинета има ясно парламентарно мнозинство, или отсъства парламентарно мнозинство.
Ние знаем, че ветото на държавния глава не може да се преодолее само с гласовете на БСП и на Движението за права и свободи. Това е неоспорим факт. Колкото и да преекспонирате този факт, той няма да се превърне в друг, той си е същият факт.
Да, и Президентът знае това. Затова е и ветото.
Но ние поехме отговорността за управлението, защото сценарият „незабавни избори” беше най-лошият за България. И продължаваме да твърдим това. И понеже сме убедени в това, заявявам: Парламентарната група на ДПС ще подкрепи за трети път закона. Не казвам „ще отхвърли ветото”, защото това е конфронтационен език. Да, за трети път ще гласуваме „за” актуализацията на бюджета.
Аз не знам как ще гласуват останалите две партии – ГЕРБ и „Атака”. (Смях, реплики и шум от ГЕРБ.) Ние заявяваме отговорно: ако е вярна тезата Ви, че ветото ще бъде преодоляно с гласовете на „Атака”, това е доказателството за нова тройна коалиция, приемате ли обратната теза – че ако те гласуват „против”, това означава ли по силата на Вашите собствени аргументи, на един-единствен акт, като самодостатъчен критерий кой къде се намира, че те биха се превърнали в част от нова тройна опозиция в лицето на Президент, ГЕРБ и „Атака”?! (Ръкопляскания от ДПС и КБ.)
Дали във Вашите призиви да напуснете отново Парламента и да бъдете последвани от старата си дружка не се крие желание да възстановите здравата прегръдка, в която бяхте в продължение на повече от две години?! (Шум и реплики от ГЕРБ.) Въпрос риторически.
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ, от място): Да отговорят от „Атака”.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Колегите вече не ме поправят, защото се убедиха, показах им речника, че това е вярна форма. (Ръкопляскания от ДПС.)
Уважаеми госпожи и господа! Това не е вето върху актуализацията на бюджета.
Господин премиер, това е вето срещу програмата на кабинета Орешарски. Там ги стяга чепикът. (Възгласи: „Браво”, единични ръкопляскания от ДПС и КБ.) Защото ако актуализацията на бюджета е концентрираният израз на правителствената политика, то ветото върху актуализацията на бюджета по тази причина е вето срещу програмата на кабинета. Ето това е истината за този акт, който днес обсъждаме.
И тук приказките, че актът на президента Плевнелиев не бил безпрецедентен, защото и друг един президент някога е бил наложил вето, е абсолютно несъстоятелна теза. Подчерта го вече господин Станишев – това вето на президента Желев е било по конституционосъобразност на текстовете. Едно е да наложиш вето, защото си видял противоконституционност в някои разпоредби, съвсем друго е да наложиш вето по целесъобразност върху числата в един актуализиран бюджет. Да, тук вече някой грубо гази в изключителните правомощия на министър-председателя и на кабинета. Ето това прави безпрецедентен акта на държавния глава.
Уважаеми госпожи и господа! Верни са не само числата в проекта за актуализация на държавния бюджет. Господин премиер, имате нашата подкрепа, защото е вярна философията на актуализирания бюджет. Онова, което искаме като Парламентарна група на ДПС от Вас, е да задълбочите и разгърнете вярната философия на актуализирания бюджет в бюджета за 2014 г., за да се превърне той в бюджета на новите политики, с които кабинетът Орешарски ще се отграничи от наследството на кабинета Бойко Борисов. Ето това искаме от Вас и в името на този Ваш ангажимент днес Вие ще получите категоричната подкрепа на Парламентарната група на Движението за права и свободи.
В заключение, искам въпреки всичко да се обърна с настоятелен призив към държавния глава: да се опита да възстанови конституционната си медиаторска роля и въпреки резултата от днешното гласуване да се опита да бъде обединителят на нацията.
Очаквам най-сетне да направи, без да противопоставя едни български граждани на други, ясното разграничение между наистина симпатично протестиращите и тези, които продължават с възгласа: „Турците вън!”. Това не може да бъде наречено „симпатично” от нито един политически лидер, още по-малко от един държавен глава.
Ние в продължение на близо два месеца не сме изрекли лоша дума по адрес на който и да е протестиращ срещу кабинета. Протестът е естествено право.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Казахте „платен”.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Ние се разграничихме единствено от възгласи като: „Турците вън” (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Разграничихме се от нихилистични възгласи. Всички останали не само сме длъжни да ги чуем, но и да се съобразим с тях. Независимо че сме тук по волята на суверена, отговорността за всяко решение е пред българските граждани като цяло.
Затова вторият ми призив е: спрете с препратките към Египет. Това е откровена обида и за българския етнически модел, и за толерантните в огромната си част български граждани. Благодаря за вниманието. (Силни ръкопляскания от ДПС и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Местан.
Реплики? Не виждам.
Има думата Николай Александров за изказване.
Ако има и други желаещи, ще моля да заявят.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (Атака): Господин председател, господа министри, уважаеми колеги! Ще се постарая да бъда максимално кратък, защото на всеки е ясно, че това вето е политическо. Няма какво да си говорим. Лъжа е да кажем, че има нещо икономическо в думите на Президента и в неговите аргументи.
От човек, който може да прочете в Пловдив „Да живее България” от листче, аз не очаквам да чуя икономически аргументи. (Смях и ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Това – прост политически жест. През 2011 г. този човек беше избран с цялата манипулация на държавата. Това Ви е пределно ясно. Галихте го по главата, гальовно, той Ви върна вето – „Танто за кукуригу!” (Смях, оживление.) Аз не виждам какво има толкова да се пънете? Излизате на трибуната, предлагате едни неща, казвате, че трябва да направите повече социална политика, повече социални мерки. Къде бяхте миналата година?! Вие от ГЕРБ сте стари народни представители.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): А къде сте Вие сега?!
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Бивши министри. Къде бяхте?! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, господин Лазаров, не подвиквайте!
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Защо тогава не предложихте тези неща?! Или Вие сте ги предлагали на тъмно и сега казвате: „Дайте повече светлина”. Защо тогава не излязохте и не осветлихте това, което сте предлагали? Защо сега излизате и казвате: „Това нещо ще има разходи на тъмно”? Къде беше Вашето осветляване?!
Излизате и казвате: „Ние искаме повече пари за майките”. Чу се, че енергетиката е в тежко състояние. Чуха се най-различни аргументи. Да, съгласен съм, че е така. Народът навън мизерства, народът гладува. И не този народ, който в момента стои отвън да протестира. И не този народ, който е платен, за да дойде да протестира, а обикновеният български гражданин, защото София е 2 милиона. От 2 милиона излизат 2-3 хиляди души.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Откъде дойдоха автобусите?
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Можете да дойдете после и да ми репликирате. Все пак сте били председателка.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Съжалявам Ви.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: И аз Ви съжалявам (силен смях и ръкопляскания от КБ и ДПС), но това е положението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, без реплики от място!
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Има ли сте една година да направите Бюджет 2013 – бюджет на финансов министър, който Вие уволнихте. (Реплика от народния представител Цецка Цачева.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Цачева, моля Ви!
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Този финансов министър, който Вие уволнихте. Финансов министър, който казваше, че 2013 г. ние ще бъдем в Еврозоната. Аз нито Еврозона виждам, нито ERM ІІ. Тук финансовият министър може да обясни на тези, които не сте финансисти, не сте икономисти, какво е ERM ІІ, защото не се влиза току-така. Не виждам какво повече можем да говорим.
Аз лично, защото казахме много ясно, че ще гласуваме по съвест, съм против това вето, защото човек... (Реплика от народния представител Цветомир Михов.)
Михов, ако си ти, ще викаш там от Габрово...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: На Михов не му обръщайте внимание, той от предния Парламент си върви така. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Не виждам как човек, който чете от лист „Да живее България”, ще може да върне вето, който го почукваха по челото и го галеха по главицата гальовно, и той сега ще върне ветото и ще каже: „Това е икономически акт”. Не, това е възползване от власт от страна на Президента за чисто политическо деяние. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ, ДПС и „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Александров.
Госпожа Цачева поиска думата за лично обяснение, преди това – реплики.
Има ли реплики?
Имате десет секунди за реплика. Коригират ме – седем. Дал съм Ви десет. Заповядайте.
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ (ГЕРБ): Ще пропусна официалностите.
Пролича си, че това изказване беше от колеги от „Атака”. Аз искам да ги попитам в този бюджет заложени ли са 500 лв. минимална пенсия и 1000 лв. минимална заплата? (Бурни ръкопляскания от ГЕРБ.) И ако това е Вашият бюджет, гласувайте за него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Втора реплика – заповядайте, уважаема госпожо Ташева.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): „Чети воловарче! То сляпото окато прави!” (Оживление, ръкопляскания от КБ, ГЕРБ и „Атака”.) Четете тук какво пише: „Управленска програма на Партия „Атака”! Никога не сме казали, че ще направим минималната пенсия 500 лв., а минималната заплата 1000 лв., ако имаме двадесет и трима депутати. Казахме, че ако имаме мнозинство, тогава ще направим това. Макар че има много примери, когато доходите в Източна Европа бяха скокообразно повишени, например с 40% и от това никой не ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Ташева, това не е реплика към господин Александров.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Не, това беше реплика към господина. (Оживление и реплики в ГЕРБ.)
Никога не сме казвали, че с 23 депутати ще изпълним своята управленска програма. Вие сте наясно с това. Но миналата година на 5 декември – един ден преди да гласувате този бюджет, който в момента ние дискутираме, ние Ви предлагахме да изравните обезщетенията за майчинство с минималната работна заплата, да я направите 310 лв. и Вие отказахте. Сега плачете. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Ташева, не може процедура към ГЕРБ. Разбирате ли?
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Добре, съжалявам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Йордан Цонев има думата за реплика към господин Николай Александров.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Господин Александров, разбира се, че ветото на Президента е злоупотреба с правомощия. Разбира се, господин Александров, че е с политически мотиви. Разбира се, че в него няма никаква икономическа логика. Видя се от изпълнението на бюджета, видя се и какво е направил служебният кабинет. Всичко това беше казано многократно. Проглушихме ушите да говорим и на Президента, и на екипа му, и на опонентите от ГЕРБ, и на онези от Института за пазарна икономика, и от целия кръг „Капитал” и така нататък какви са аргументите в полза на актуализацията. И всъщност се видя, че икономически аргументи няма.
Но аз искам да Ви кажа, господин Александров, че Вие пропуснахте да отбележите нещо много важно – навън от 63 дни има протести срещу задкулисието в българската политика. Това е мотото на протестите. Какво, освен чисто задкулисие, е поведението на Президента? Ето това е пример на политическо задкулисие (ръкопляскания от КБ и ДПС): да използваш конституционните си правомощия, за да обслужваш политическо инженерство, да обслужваш един кръг, който е станал символ на политическото задкулисие в България – кръгът „Капитал”, начело с един политолог, който след онази злополучна нощ с белия автобус написа в статия „Големият отсъстващ беше премиерът”, да му кажа на този политолог, че Ви познаваме прекрасно от 1998 г. и всички политически сили сме Ви сърбали попарата. И ГЕРБ ще я сърба с Вашето политическо инженерство. И да му кажа, че големият отсъстващ от днешния дебат е Президентът. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Цонев.
Има думата за дуплика господин Александров.
Заповядайте, господин Александров.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (Атака): Господин председател, уважаеми колеги! Колегата, на когото не знам името, съжалявам, ще помоля колежката Ташева да ми я остави, за да мога да Ви прочета, да можете да четете, защото тук пише „Управленска програма”. С 23 мандата Ви е пределно ясно, че няма как да се управлява. (Реплики от ГЕРБ.)
Това може да стане с повдигането на заплатите и пенсиите. Може да стане и е необходимо да стане. Въпросът е защо Вие не го направихте четири години? Защото Вие четири години лъгахте. И даже за мен беше смешно, че на 1 април точно ще увеличите пенсиите. Аз го смятах за първоаприлска шега. Съвсем сериозно Ви говоря, след като Вашият министър на финансите се разхождаше с едни пици и обясняваше колко сме добре и как финансовото положение на държавата е бетон стабилно, а навън ни се смееха и любимите Ви на запад финансисти казваха: „Това е невъзможно”. Министърът на финансите на Германия каза още 2010 г.: „Вашият министър на финансите е луд, как в 2013 г. ще влезете в Еврозоната?”
Така че аз ще Ви оставя това интересно четиво, за да може да си го прочетете от – до, да си го прегледате и да можете да започнете да го прилагате, защото част от мерките сте ги взели. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Колкото и да подвиквате, имахте време да се изказвате, да бяхте дошли да го направите. Имахте четири години на управление – да бяхте направили по добър бюджет, да бяхте сложили по-добър Президент. Явно този Ви върши услуга и си го държите. На мен ми е странно, че този Президент не наложи вето на Вашия бюджет миналата година, защото Вие критикувате във момента собствения си бюджет. Вие казвате: има дупки в този бюджет. Вие казвате: социалните плащания трябва да бъдат други. Казвате: енергетиката трябва да бъде друга, сигурността – друга, транспорът – друг. Нямаме осем милиона, за да започнем от 1 септември с телевизията. Ами това Вие го направихте. Къде спа този Президент тогава? Пак ли го галехте така?
И само ще помоля колегата след това навън да ти дам книжката. Благодаря Ви. (Смях, ръкопляскания в КБ, ДПС и „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Александров.
Тази процедура е изчерпана.
Госпожа Цачева – лично обяснение.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Добрев, нямате време за процедура.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ, от място): По начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Заповядайте, госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, колеги! Признавам – на ръба на Правилника предизвиках младия колега, поради неговата неопитност, за да бъда спомената и да имам възможност за това лично обяснение. (Оживление и реплики от КБ и „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Защото групата на ГЕРБ вече не разполага с време.
Но, докато сте задълбочени, уважаеми колеги от „Атака”, да четете този основоположен труд, който вече ще раздавате и на другите парламентарни групи (частични ръкопляскания от ГЕРБ), да бяхте се вслушали в изказването, в речта от тази трибуна на един от лидерите на парламентарните групи.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Това е лично обяснение.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, обяснявам защо съм нарушила Правилника, за да предизвикам колегата за лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Това няма нужда да обяснявате. Това е злоупотреба с право. Обяснете лично какво имате.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ако внимателно сте слушали, един лидер на парламентарна група ретроспективно започна с подкрепата на Вашата Партия „Атака” към ГЕРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Навлизате в сферата на изказването с това чудене, госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Той го аргументира много добре – защото Вашата подкрепа е качествена и той се срамува от това качество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Цачева, не се обръщайте към тях, а се обяснете лично.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Защото това е подкрепа за Плана „Орешарски”. (Тропане по банките от ДПС и КБ.) Вие подкрепяте Плана „Орешарски”, защото сте част от тройната коалиция. Благодаря Ви. (Бурни ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Госпожо Цачева, неудобно ми е да Ви кажа – освен че злоупотребихте, както сама казахте, с правилата, след това не се обяснихте лично, а се опитахте да предизвикате дискусия, в която няма как те да Ви отговорят. Благодаря Ви.
Времето: ГЕРБ няма време (весело оживление), Коалиция за България има 1 минута 2 секунди, Движението за права и свободи има 21 секунди и „Атака” има 1 минута 59 секунди. (Народният представител Цветомир Михов иска думата.)
Михов – не може. (Смях.)
Има ли желаещи от трите групи, които имат време, да вземат отношение?
Мисля, че се изказвахте, госпожо Ташева.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Бях споменат – имам право на лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Михов, ще го проверите после в протокола – нямате право на лично обяснение. (Продължаващи реплики от народния представител Цветомир Михов.)
Не Ви давам думата. Не Ви давам думата!
Госпожо Ташева, имам чувството, че сте се изказали, така че Вие не можете да се изкажете.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (встрани от микрофоните): Тя се изказа вече!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Други желаещи да вземат отношение? (Продължаващи реплики от народния представител Цветомир Михов.)
Нямате думата, господин Михов.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (встрани от микрофоните): На какво основание?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: На основание, че не Ви я давам! Толкова просто основание – времето на Парламента! (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Господин Михов, не мога да Ви дам думата, след като парламентарната Ви група е изчерпала времето. Мисля, че да Ви обяснявам такъв ноторно известен факт ще е подценяване на Вашата интелигентност. (Весело оживление.)
ЦВЕТОМИР МИХОВ (встрани от микрофоните): Бях споменат! Има го в протокола!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: От групите, които имат време, има ли желаещи за изказвания? Няма.
Има заявено изказване от министър-председателя господин Пламен Орешарски.
Заповядайте, уважаеми господин премиер.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, госпожо вицепремиер, господа министри! Искам да благодаря на всички, които взеха участие в този дебат по отношение на ветото на Президента върху актуализацията. Ще си позволя съвсем накратко да припомня няколкото цели, които се съдържат в предложената актуализация.
На първо място, коригиране на оптимистично планираната приходна част на бюджета, базирана на предвиждания за по-висок икономически растеж. За съжаление, този растеж няма да се случи – това е ясно за всички.
Разплащане поне на част, не на всички от просрочените задължения на държавата към бизнеса по изпълнени договори и своевременно възстановяване на ДДС.
Социални плащания, които не бяха планирани, към хора с увреждания, допълнителни работни места по програмите за временна заетост, както и разширяване на кръга от граждани, които имат достъп до енергийно подпомагане.
Рефинансиране на извънредния дълг от 800 млн. лв., взет от правителството на ГЕРБ в началото на тази година и подлежащ на изплащане този месец, буквално след няколко дни, и поддържане на фискален резерв над законово установения минимум.
В тази връзка репликата, че преките плащания са възстановени от Брюксел – това е така, обаче не върши работа, защото през февруари месец, когато заемът беше взет, фискалният резерв беше с приблизително 800 млн. лв. под законово установения минимум от 4,5 млрд. лв., подчертавам – четири и половина, записани в действащия Закон за бюджета, тоест гласувани от правителството и Парламентарната група на ГЕРБ.
Ние не сме коригирали този законов минимум от 4,5 млрд. лв. Всъщност дали ще кажем, че рефинансираме дълга, или че изпълняваме законовото ни изискване да стоим над 4,5 млрд. лв. в крайна сметка е едно и също.
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ, от място): Не, различно е!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: В обобщение, правителството актуализира тези приходни и разходни направления, които видимо бяха сгрешени още на етапа планиране. Проследих много внимателно дебата и всички аргументи, особено на опозицията, по обясними причини. Тъй като не открих нито един съществен от фискално-икономическа гледна точка, си позволявам да Ви помоля да отхвърлите ветото на Президента, за да можем да внесем поне частично корекции във водените до момента икономически и финансови политики, които задържаха растежа и възпрепятстваха едно малко по-високо ниво на социална защита на българските граждани. Като разчитам, че това ще стане, Ви благодаря още веднъж за дебатите. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: И аз Ви благодаря, уважаеми господин министър-председател.
С това изказване приемаме, че разискванията са закрити.
Преминаваме към гласуване.
Уважаеми народни представители, подлагам на ново гласуване върнатия с президентски указ Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ, от място): Има проблем с пулта! Чакайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Чакаме, чакаме – колкото трябва. Като се справите, само ми сигнализирайте, за да прекратя гласуването. (Поради технически проблеми народният представител Бойко Борисов гласува от пулта на трибуната. Весело оживление. Ръкопляскания от ГЕРБ. Силен шум.)
Господин Борисов успя да се справи.
Гласували 223 народни представители: за 129, против 94, въздържали се няма. (Ръкопляскания.)
Законът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. е приет отново от Народното събрание. (Силен шум от ГЕРБ.)
Господин Мерджанов, заповядайте – процедура за прегласуване.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги народни представители! Очевидно има някакъв проблем с пултовете и тук поведението на господин Борисов го доказа, затова правя процедура за прегласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, коректна е тази процедура. Имате право на нея.
Моля Ви, режим на прегласуване. (Шум и реплики в залата. Народният представител Бойко Борисов дава знак, че пултът му за електронно гласуване не отчита гласуването му.)
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Мога ли да гласувам отново от пулта на трибуната?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има няколко народни представители, които сигнализират, че имат проблеми с отразяването на гласа им.
Заповядайте, господин Борисов, да гласувате. (Народният представител Бойко Борисов гласува от пулта на парламентарната трибуна, оживление, от ПГ на КБ скандират: „Зелено! Зелено!“)
Моля Ви, тишина в залата!
Прекратете гласуването, посочете резултата.
Гласували 223 народни представители: за 130, против 93, въздържали се няма.
Моля, дайте резултатите по групи. (Шум и реплики в залата.)
За отрицателен вот има думата господин Бойко Борисов.
Заповядайте, господин Борисов.
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин премиер, уважаеми господа министри!
Господин Орешарски, ако бяхте казали, че искате да изтеглите кредит, за да попълните фискалния резерв и няма да го харчите, а просто да го подпрете, 94 депутати, колкото сме днес тук, щяхме да гласуваме „за“. (Шум, реплики, провиквания от КБ и ДПС.)
Момент! А когато казвате, че имате дълг, както господин Станишев ежедневно лъже, че 800 милиона имате сега да плащате, все едно сме ги похарчили, а те са възстановени от Брюксел, е нещо друго. Ако формулирате въпроса да се подпре фискалния резерв и да не се харчи, с радост бихме Ви подкрепили. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз, господин Борисов.
Друга заявка за отрицателен вот? Няма. (Реплики.)
Нямате право, Вие се изказахте, макар и за осемте секунди, които имаше групата. Друг, ако желае от Вашата група, може да направи изказване за отрицателен вот. Не виждам други.
С това процедурата по първа точка е изчерпана.

Уважаеми народни представители, уважаеми господа министри! Имаме още една точка в днешния дневен ред и тя е:
РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА СВИКАНОТО ПО ИНИЦИАТИВА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 30.08.2013 г.
Има подготвен служебен проект на решение.
Моля, режим на гласуване за отмяна на свиканото заседание на Четиридесет и второто Народно събрание за 30 август 2013 г.
Режим на гласуване.
Гласували 154 народни представители: за 109, против 36, въздържали се 9.
Позволете ми да благодаря на кабинета, на министър-председателя, на участвалите министри и на всички Вас народни представители, които прекратихте отпуската си, ваканцията си, за да гласуваме този важен закон за трети път.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,35 ч.)

Председател:
Михаил Миков

Заместник-председатели:
Мая Манолова

Христо Бисеров

Секретари:
Пламен Нунев

Деница Златева
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ