Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, вторник, 29 октомври 2013 г.
Открито в 10,02 ч.
29/10/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Христо Бисеров

Секретари: Пламен Нунев и Филип Попов

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)
Знаете, че днес имаме извънредно заседание, на което ще се опитаме да упражним силен контрол върху изпълнителната власт, който във времето е забавен доста.
Преди това ми позволете да направя няколко съобщения.
На 25 октомври 2013 г. в Народното събрание е постъпило искане от главния прокурор на Република България за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Сергей Станишев – народен представител в Четиридесет и второто Народно събрание.
На 28 октомври т.г. е постъпило заявление от народния представител на основание чл. 132, ал. 4 от правилника, с което се изразява писмено съгласие по смисъла на чл. 70, ал. 2 от Конституцията за възбуждане на наказателно преследване.
На 23 октомври е предоставена приетата от пленарната сесия на Икономическия и социален съвет Резолюция относно присъединяването на Република България към Декларацията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, за международни инвестиции и мултинационални компании, и към ръководните принципи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за мултинационалните компании – нова редакция, 2011 г. Можете да се запознаете с внесения материал в Библиотеката на Народното събрание.
На 24 октомври 2013 г. в Народното събрание е внесен доклад от Сметната палата с обобщените резултати от прегледите на качеството на приключили одити в периода 1 октомври 2012 г. до 16 май 2013 г. от Годишната програма за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г., приета от Консултативния съвет на Сметната палата. Можете да се запознаете в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 25 октомври до 28 октомври 2013 г.:
Питане от:
- народните представители Теодора Георгиева, Александър Ненков, Данаил Кирилов и Николай Нанков към Иван Данов – министър на инвестиционното проектиране, относно акт за държавна собственост за Студентски град;
- същите народни представители към Анелия Клисарова – министър на образованието и науката, относно Акт за държавна собственост № 945 от 1971 г. за Студентски град. Изисква се писмен отговор;
- същите народни представители към Десислава Терзиева – министър на регионалното развитие, относно същия акт - № 945/1971 г. за Студентски град. Следва да се отговори писмено до 8 ноември 2013 г.;
- народния представител Борислав Гуцанов към Пламен Орешарски – министър-председател на Република България, относно заема от Японската банка за международно сътрудничество, предназначен за изграждане на нови контейнерни терминали във Варна и Бургас. Следва да се отговори в пленарното заседание на 8 ноември 2013 г.
Постъпили са писмени отговори от:
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев на въпрос от народните представители Аксения Тилева, Андон Андонов, Емил Радев, Кирил Добрев, Красимира Анастасова, Лиляна Павлова, Нели Петрова, Николай Апостолов, Павел Христов, Пламен Йорданов и Пламен Манушев;
- заместник министър-председателя Цветлин Йовчев на въпрос от народния представител Корнелия Маринова;
- заместник министър-председателя Цветлин Йовчев на въпрос от народния представител Васил Антонов;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов на питане от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на околната среда и водите Искра Михайлова на въпрос от народния представител Джевдет Чакъров;
- министъра на образованието и науката Анелия Клисарова на въпрос от народните представители Донка Иванова и Ирена Коцева;
- министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева на въпрос от народния представител Маргарита Стоилова;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов на питане от народния представител Станислав Владимиров.
С това изчерпахме писмените отговори.
Днес парламентарният контрол ще продължи до 16,00 ч. Възможността за отговор е на около 62 въпроса и питания, зададени от народни представители. Броят на въпросите е 46, питанията са 16. По груба преценка необходимото време е 10 часа и 54 мин. или около 11 часа. Очевидно днес няма да успеем да изчерпим парламентарния контрол, така че ще продължим в петък.
Преминаваме към първия въпрос от днешния дневен ред – въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към госпожа Искра Михайлова – министър на околната среда и водите, относно изпълнение на Приоритетната ос 2 – „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на оперативна програма „Околна среда“
Уважаеми господин Чакъров, заповядайте да зададете своя въпрос.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Михайлова, настоящият ми въпрос е свързан с изпълнението на Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда” за периода 2007-2013 г., а именно подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци. Напоследък в публичното пространство беше представена информация за проблемите по изпълнението на Оперативна програма „Околна среда” като цяло и конкретно за тази приоритетна ос.
Въпросите ми са свързани с индикаторите за изпълнение, по които конкретно ще се отчитаме пред Европейската комисия. Индикаторите за измерване на напредъка по изпълнение на приоритетната ос, както са заложени в Оперативна програма „Околна среда” са два вида – индикатор за резултат и индикатор за изпълнение.
Индикаторът за резултат е „Население, обслужвано от регионални системи за управление на отпадъците”. Предвидено е, че стойността му в края на периода – 2013 г., трябва да бъде 3 млн. 967 хил. жители, които да бъдат обслужвани от регионалните системи за управление на отпадъците.
Индикаторът за изпълнение „Изградени и завършени интегрирани системи за управление на отпадъците”. Предвидено е, че в края на периода – 2013 г., трябва да бъде 27 системи.
Във връзка с това въпросите ми към Вас са: първо, какво е изпълнението на индикатора с резултат към 1 юли 2013 г., тоест шест месеца преди края на програмата и каква е стойността на населението, обслужвано от регионални системи за управление на отпадъците? Очаквате ли в края на 2013 г. да се достигне до заложения брой жители? Какво е изпълнението на индикатора за изпълнение към 1 юли 2013 г., тоест шест месеца преди края на програмата и колко са изградените и завършените регионални системи за управление на отпадъците? За изграждането на колко интегрирани системи за управление на отпадъците има сключени договори за финансиране по оперативната програма към 1 юли 2013 г.? По колко от тези договори вече е стартирало строителството и реализацията на тези системи? Колко са изградените и завършените регионални депа за отпадъци към 1 юли? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Ще продължа след малко. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Чакъров.
Госпожо министър, заповядайте за отговор на няколко въпроса.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Чакъров, във връзка с поставените от Вас въпроси относно изпълнението на официалните индикатори на Приоритетна ос 2 на оперативната програма, на първо място бих искала да Ви информирам, че с Решение от 14 февруари 2013 г. Европейската комисия е одобрила изменение на програмата, което включва и преразглеждане на съществуващите индикатори, техните целеви стойности и годините, за които се отнасят.
Стойността в края на периода ще се измерва към края на 2015 г. в съответствие с крайната дата за допустимост на разходите, съгласно Регламента на Европейския съюз.
Целевата стойност на индикатора за изпълнение – „Изградени и завършени интегрирани системи за управление на отпадъците” се изменя на 24. Текстът на изменението е достъпен на официалната интернет страница на оперативната програма. Очаква се всички регионални системи, за които към момента има сключени договори, да бъдат изпълнени преди края на 2015 г.
Към 1 юли 2013 г. са изградени и се експлоатират две регионални депа – Ботевград, с население 52 хил. 791 жители и София – население 1 млн. 291 хил. 591 жители. Общото обслужвано население от Регионални системи за управление на отпадъците, финансирани от оперативната програма към 1 юли 2013 г. е 1 млн. 344 хил. 382 жители. Достигане на заложения брой обслужвани жители към края на 2013 г. няма да бъде възможно.
Към края на 2009 г., тоест в средата на програмния период, само Столична община е подала проектно предложение за финансиране по програмата. Всички други региони, предвидени за финансиране, подготвят проектните си предложения с много голямо закъснение. Освен това целевата стойност се измерва към 2015 г.
Що се отнася до изпълнението на индикатора изградени и завършени интегрирани системи за управление на отпадъците има изпълнен един проект – изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ботевград.
Към 1 юли 2013 г. в изпълнение са 19 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в регионите Ботевград, Бургас, Борово, Бяла област, Русе, Варна, Видин, Габрово, Добрич, Костенец, Самоков, Левски, Никопол, Луковит, Малко Търново, Панагюрище, Перник, Плевен, Разлог, Столична община, Стара Загора, Ямбол и Хасково.
Със започнало и завършено строителство на регионални депа са два региона – Ботевград и София. Започнало е строителство в три региона – Бургас, Габрово и Перник. Приключили са процедурите за избор на изпълнител за строителство и са сключени договори за строителство на 5 региона – Видин, Добрич, Плевен, Разлог и Ямбол. Обявени са обществени поръчки за избор на изпълнител на строителство и подадени оферти. В процес на изпълнение са 6 региона.
Риск от неусвояване на средствата по Приоритетна ос 2, разбира се, съществува. Една от най-важните причини са в четири точки – реализирани икономии при провеждане на поръчките, в зависимост от избрания от общините начин на управление възможност за освобождаване на ресурс от възстановим ДДС. Възможно е забавяне на действителното изпълнение и възможно забавяне изпълнението на проектите, поради недоволство на местното население. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо министър.
Заповядайте, уважаеми господин Чакъров, за реплика.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаема госпожо министър, колеги, фактите, които съобщихте, не се нуждаят от коментар. Видно е едно.
Първо, че за тези 4 години са построени само две регионални депа от необходимите 25, които трябваше да бъдат построени. Донякъде информацията, че има стартирали строителства на регионални депа е добра, но то е отново типично, по нашенски – в последния момент, в последните години на щурм да спасим каквото можем. Това не е достатъчно.
Определено може да се каже, че има пълен провал по отношение на изпълнение на Приоритетна ос 2 от страна на Оперативна програма „Околна среда”, както и на ос 1. Този провал се дължи на управленски грешки от страна на министър, ресорен заместник-министър и управляващ орган.
С цялата си отговорност заявявам, че на края на управлението на тройната коалиция имаше всички предпоставки за изпълнение на тази ос. Да, имаше и проблеми с някои общини, които трябваше да бъдат преодолени и да се изпълни изцяло тази амбициозна цел – да има регионални депа, които да отговорят на всички критерии на европейското и на нашето национално законодателство. Вината през цялото време се прехвърляше и се прехвърля към общините. Общините изграждат капацитет, министерството трябваше да бъде водещият субект и в партньорство с общините да реализират тази цел. Още повече – всички ние знаем, че за втори път получаваме средства от европейски фондове от предприсъединителния период и първия програмен период от 2007 до 2013 г. Повече пари за регионални депа страната ни няма да получава. Те трябва да бъдат изградени от всички нас като данъкоплатци и това ще легне върху нашите плещи. За съжаление, пропусната е изключително благоприятна възможност да бъдат построени те, но това не се е случило. Посочих вече, за съжаление, заради управленски грешки, които можеха и трябваше да бъдат преодолени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Чакъров.
Госпожо министър, желаете ли дуплика?
Заповядайте, уважаема госпожо министър за дуплика.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Чакъров, благодаря Ви за коментарите.
Забавянето по изпълнение на ос 2 на Оперативна програма „Околна среда” е огромно. В момента се опитваме да наваксаме закъснение от порядъка на 3 години и половина, в които част от депата, които в момента са в строителство, е можело да бъдат изградени.
Резултатът е такъв, че ние сме в риск първо да не покрием индикаторите, които са заложени в оперативната програма – това е факт, защото няма да изградим 24 депа, въпреки промяната, и второ, ще натоварим държавния бюджет с изпълнението на проекти, които е можело да бъдат финансирани и подкрепени от оперативната програма. За съжаление имаме пакет от проекти за изпълнение на регионални депа, за които има решение на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда от месец февруари 2013 г., с което се определя необходимият бюджет за изграждане на една клетка, кантар и обслужваща инфраструктура на регионалните депа за твърди битови отпадъци на регионите Пазарджик, Дупница, Благоевград и при товарната станция за отпадъци Своге от регион Костинброд. Това означава, че средствата, предназначени за екологична инфраструктура, които биха могли да бъдат насочени към други проекти, на практика са заделени за доизпълнение на ангажиментите на оперативната програма по проекти, които не могат физически да бъдат изпълнени, за които в продължение на три години и половина са водени разговори, готвени проекти, но не са стигнали до фазата на изпълнението. Искам да допълня, че бюджетът на приоритетната ос на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. е 717 млн. лв., договорените средства са 116% и въпреки това няма да можем да изпълним индикаторите, които са заложени при договарянето на програмата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо министър.
Преминаваме към следващия въпрос, също зададен от господин Чакъров, относно актуализацията на проекта за изграждане на водна инфраструктура в Асеновград, финансиран със средства от Оперативна програма „Околна среда”.
Заповядайте, уважаеми господин Чакъров, за да зададете въпрос.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Михайлова, още на първото заседание на Комисията по околната среда и водите на 27 юни в хода на дискусията за проблемите по изпълнението на Оперативна програма „Околна среда” във връзка с реализацията на трите – ако трябва да бъдем коректни, са четири големи водни проекта, Вие посочихте, че има писмо специално от страна на Европейската комисия, в което се посочва, че за тези проекти ДДС-то не е възстановим разход. Посочихте, че когато тези проекти са били готвени и когато общините са се ангажирали с тях на този етап в подготовката това не им е било казано от страна на Министерството на околната среда и водите, даже дори са били уверявани в противното.
Конкретно за Проекта за ВиК инфраструктура на община Асеновград, доколкото ми известно, той е внесен за оценка в Министерството на околната среда и водите в края на месец декември 2011 г. и все още е в оценка. Проектът е оценен и одобрен от междинното звено и от управляващия орган. Тъй като стойността на проекта надхвърля 100 млн. лв., съобразно регламента той трябва да бъде изпратен за одобрение от страна на Европейската комисия, както бяха одобрени проектите на Враца и на Габрово.
В момента по моя информация тече именно оценката от страна на Европейската комисия. Проектът е на стойност 109,5 млн. лв. Това е един безспорно важен проект за общината, както е важен за всички общини с оглед на изграждането на така необходимата инфраструктура за пречистване, а и нейната инфраструктура. Позицията на Европейската комисия е ясна – че ДДС е невъзстановим разход по проекта. Тогава съгласно европейските правила този разход би останал за сметка на община Асеновград. Приблизително този разход би бил някъде към 22 млн. лв. Имайки предвид, че годишният бюджет на цялата община е 30 милиона, то е видно, че това е невъзможно.
Моите въпроси към Вас съвсем накратко са следните: уведомена ли е община Асеновград, водена ли е кореспонденция, какви мерки са предприети и за Асеновград, и за другите големи водни проекти този проблем да бъде преодолян? Управляващият орган и междинното звено като водещ субект Министерството на околната среда и водите разяснил ли е този въпрос и защо едни и същи проекти в началото на програмния период се третират по един начин, а накрая по друг? Това не е ли неравнопоставеност спрямо различните субекти – на първо четене Враца и Габрово, сега другите четири общини? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Чакъров.
Заповядайте, уважаема госпожо министър.
Уважаеми народни представители, моля да се съобразяваме с времето, защото и без това дневният ред днес е доста напрегнат.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Чакъров! Проект за рехабилитация на ВиК мрежата с ново изграждане на пречиствателна станция за отпадни води за град Асеновград е подготвен по Програма ИСПА, тъй като е на стойност над 50 млн. евро и през март 2012 г. е изпратен за оценка в Европейската комисия. През юли 2012 г. от страна на комисията са изпратени коментари и въпроси във връзка с оценката на проекта, които са препратени на общината на 17 юли 2012 г.
През месец юни тази година – 2013, е получен изчерпателен отговор на всички въпроси и същите бяха изпратени на Европейската комисия, за продължаване на оценката на проекта.
По информация от община Асеновград от миналата година общината подготвя документация за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по проекта. Министерството на околната среда и водите е предложило проект на споразумение на общината, в която се ангажира да й съдейства за подготовката на документациите за обществени поръчки за дейностите по строителство и строителен надзор и независимо че същото не е подписано от община Асеновград, на 31 август 2012 г. се предадени изготвени документации за възлагане на дейностите по строителство и строителен надзор от Министерството на околната среда и водите към общината.
Обществените поръчки са обявени от община Асеновград със срок за подаване на оферти до 24 октомври, тоест, сега е изтекъл срокът. Включването в проекта на ДДС като допустим за финансиране от фондовете е съгласно указания на министъра на финансите за третиране на ДДС, издадени през 2007 г. Тълкуването на Европейската комисията на ДДС-то като недопустим разход е ново изискване, което е дефинирано в специално писмо, изпратено през месец май до управляващия орган на оперативната програма.
За разрешаването на въпроса за допустимостта на ДДС е необходимо да се предприемат съвместни действия на различни институции на национално ниво, за което съм представила доклад до министър-председателя и министър на финансите с изложена фактическата обстановка и предложения за разрешаване на проблема. Въпросът беше обсъждан и на срещата със заместник министър-председателя госпожа Златанова. Следва при изготвяне на отговора на Европейската комисия по отношение на ДДС да се отчетат и протичащите на национално ниво законодателни изменения и тяхното влияние върху третирането на ДДС за проекти за изграждане на ВиК инфраструктурата. Очакваме решение на националния Парламент по отношение на Закона за водите.
Съгласно чл. 56 допустими за възстановяване разходи са всички разходи, направени до 31 декември 2015 г. Реално бенефициентите могат да правят разплащане по проекта не по-късно от октомври 2015 г., тъй като преди подаването им в Европейската комисия те подлежат на проверка. Съгласно изпратения на 24 юни 2013 г. график за изпълнение на проекта, община Асеновград предвижда да въведе в експлоатация съоръженията до февруари 2015 г., тоест, все още при благоприятно разрешаване на въпроса с ДДС има шанс проектът да бъде реализиран. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо министър.
Господин Чакъров, желаете ли реплика?
Заповядайте, имате думата за реплика.

ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Госпожо министър, явно има несвършена работа, явно има недостатъчно разясняване при подготовката на проекта от страна на управляващия орган, който е водещият субект към общините, които подготвят тези проекти. Явно, че този проект е подготвен като техническа помощ от ИСПА. Тогава, когато бях министър, имаше риск да загубим парите вследствие на възникнали непреодолими проблеми за строителство на депото в Перник. Тогава ние с разговори с делегацията на Европейската комисия успяхме да запазим тези средства и да ги пренасочим като техническа помощ. Доколкото си спомням, с тези средства се подготвиха проекти за три големи агломерации – за Айтос, за Асеновград и за Гоце Делчев. Аз като министър определено имам опит в това отношение и знам по какъв начин се подготвиха проектите на Враца и на Габрово. Видно е, че там няма такива проблеми. За съжаление, проблемите тук са много сериозни и ние като законодатели – за това, което Вие се обърнахте с колегата Димчо Михалевски и група народни представители, сме внесли съответните предложения проблемът да бъде решен.
Във всички случаи трябва да бъде намерено решение за ДДС, защото не само Асеновград, а рискуваме да загубим и още три големи проекта, тоест средствата и реализацията за програмния период, а това не бива да се случва.
С оглед на това се надявам на решение от Ваша страна в диалог с Министерството на финансите, с общините, естествено и с Европейската комисия, да се намери балансирано и разумно решение, така че тези проекти да бъдат реализирани. Имайки предвид колко много средства предстои да загубим, за съжаление, и по първа ос, където е 70% от ресурса, и по втора ос – за отпадъците, където всичко е било готово – план, график за съдействие, за съжаление и това не се случва. Така че се надявам Вие да намерите най-доброто решение, така че тези проекти да бъдат реализирани. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Чакъров.
Желаете ли дуплика, госпожо министър? Да.
Заповядайте.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Господин Чакъров, да, така е. Проектите са рискови. Това са три големи проекта и засягат общините Добрич, Пловдив и Асеновград. България има опит с няколко големи проекта, които преди това са били одобрени. Те са били одобрени с ДДС възстановим разход. Това е един от казусите, с който ние се сблъскваме. Решението на Европейската комисия да определи ДДС като невъзстановим разход за големите водни проекти в България е на база на едно решение на Европейския съд по отношение на транспортни проекти в Унгария.
Прехвърлянето на тази практика върху водните проекти в България събужда доста проблеми в управлението на проектите, но, така или иначе, ситуацията със собствеността на ВиК-инфраструктурата и фактът, че общините получават безвъзмездна помощ, след което предоставят изградените обекти безвъзмездно на търговски дружества, буди въпросителни в Европейската комисия и създава проблем с признаването на ДДС като възстановим разход. Необходими са законодателни промени, необходима е промяна във Водния сектор. Тези проекти всъщност показват, че в продължение на повече от четири години България не е разгърнала, не е реализирала промяната във Водния сектор, която започна със създаването на ВиК-асоциациите и промените, които бяха направени в Закона за водите по време на Четиридесетото Народно събрание.
По време на Четиридесет и първото Народно събрание така и не се достигна до приемане на промени в Закона за водите или до приемане на специален закон за ВиК, проблемите не бяха решени и в момента не само тези проекти са застрашени. Застрашено е приемането на Споразумението на България и Оперативна програма „Околна среда” за следващия период, ако страната ни не предложи адекватен план за провеждане на разумна реформа във ВиК-сектора. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо министър.
Преминаваме към следващия въпрос. Думата отново има народният представител господин Джевдет Чакъров да зададе въпроса.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Михайлова, настоящият ми въпрос – трети за днес, е свързан с изпълнението на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда”, а именно подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води за рамковия период 2007-2013 г.
Според обосновката и рамката, която има ос 1 – за подобряване на инфраструктурата за пречиствателни станции за линейни обекти, са предвидени близо 71% от първа ос на Оперативна програма „Околна среда”. Видно е, че това е изключително сериозен финансов ресурс, но същевременно е и недостатъчен за изграждане на така необходимата водна инфраструктура. Това говори още веднъж, че ние имаме изключителен императив над нас като политици, тези средства да бъдат реализирани на максимално, тоест на 100%. За съжаление, това още не се случва. Още при избирането на настоящото правителство вицепремиерът госпожа Зинаида Златанова и Вие, посочихте, че има много сериозни рискове да бъдат загубени средства. Преди малко също посочихте, че имаше опити те да бъдат пренасочени за други дейности, не че те не са потребни, но не са приоритетни.
Във връзка с това моите въпроси към Вас са: какво е финансовото изпълнение по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда” към 1 юли 2013 г.; какъв е размерът на авансовите, междинните и окончателните плащания; за колко инфраструктурни проекта за изграждане на водна инфраструктура към посочената дата има сключени договори; за каква сума са; по какъв начин Вие подхождате за решаването на проблема със свръхдоговарянето, което е повече от видно; очаква ли се към края на настоящата година и респективно към края на настоящия програмен период да бъдат загубени средства; ще се изпълнят ли индикаторите да бъдат обхванати близо 2 милиона допълнително население в предвидените 65 нови рехабилитирани пречиствателни станции за отпадни води? Също така, ако може да дадете още разяснения за ДДС-то, което е много сериозен проблем след реализацията, имайки предвид обема от средства – финансовия ресурс, който е предвиден за големите проекти? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Чакъров.
Уважаема госпожо министър, заповядайте, за да отговорите на развития въпрос.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Чакъров, към 1 юли 2013 г. по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда” са договорени проекти на обща стойност 4 млрд. 43 млн. лв. или 161% от бюджета на оста.
Изплатените средства към същата дата са в размер на 668 млн. лв. или 26,61% от бюджета на оста. От тях авансовите плащания са в размер на 392 млн. лв. – 58% от всички плащания, които са направени, а междинните 255 млн. лв. – 38%, окончателните 20 млн. лв. – само 3%.
Към същата са сключени 114 договора за изграждане на инфраструктура в сектор „Води”, от които 26 са комбинирани проекти за проектиране и строителство. Общата стойност на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ е 3 млрд. 773 млн. 907 хил. 342 лв. От тези 114 договора по 47 проекта бенефициентите са възложили строителство и са в процес на изпълнение. По 14 договора строителството е приключило. Двадесет и шест проекта са във фаза на проектиране, а останалите 27 провеждат процедури за избор на изпълнител за строителни дейности. Относно броя на завършените и интегрирани цикли, първо, позволете ми да обърна внимание, че поради големите нужди в сектора много малко от проектите успяват да решат всички проблеми в града, за който се отнасят. Повечето от проектите още при подготовката предвиждат следващи етапи на изпълнение, които да посрещнат нуждите от реконструкция и разширение на инфраструктурата.
Тъй като няма общоприета дефиниция на интегриран воден цикъл, позволете ми да Ви представя информация за изпълнение на проектите като цяло.
Към 1 юли 2013 г. са пуснати в експлоатация 21 ВиК-обекта в 14 общини, до края на 2013 г. се очаква да бъдат пуснати в експлоатация още шест проекта. По още 42 проекта е възложено строителство, от което може да се прогнозира, че към края на 2015 г., ако всички проекти, които са стартирали строителство към момента, бъдат изпълнени в срок, се очаква да бъдат пуснати в експлоатация.
По отношение на разчетите за изпълнение на индикаторите следва да се отбележи, че съгласно изменението на оперативната програма, което е било одобрено от Европейската комисия на 14 февруари 2013 г., индикаторите се изменят. Те са изменени както следва: индикатор за население, свързан с пречиствателни станции за отпадни води – 60%; брой жители, които ще бъдат присъединени към ВиК мрежи или ще ползват отреконструирана рехабилитационна мрежа – 1 млн. 500 хил. жители; нови рехабилитирани пречиствателни станции за отпадни води – 45 броя. Това изменение е било направено във връзка с изменението на оперативната програма, с което се насочва сериозна сума пари към мерки по чистотата на атмосферния въздух. То е в резултат на ясната преценка, че Приоритетна ос 1 няма да бъде изпълнена, не може да бъде реализирана, не могат да бъдат постигнати заложените в началото на програмата индикатори. В тази връзка е взето решението за пренасочване на средства и съответно намаляване на параметрите на индикаторите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо министър.
Господин Чакъров, заповядайте за дуплика към отговора на министъра.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Това, което чухме и виждаме за Приоритетна ос 2, се повтаря и тук, госпожо министър – картината не е никак добра, напротив. Тук трябва да се подходи на щурм, последните години да се спасяват средства. Видно е, че отклоняването на средства за други цели и дейности за чистотата на атмосферния въздух е „спасителен ход” с оглед на това да не се загубят тези пари, да не бъдат отчетени като загубени.
Както за Приоритетна ос 2, тук бих казал също, че цялата тази бъркотия, която се получава, е вследствие на чисто управленски грешки от страна на министър, ресорен заместник-министър и на управляващ орган.
Всичко това казвам с оглед на това, че към края на мандата на тройната коалиция – към месец юли, бяха договорени и уточнени с Европейската комисия нови правила за работа и регламенти за реализация на Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда”, а именно кандидатстването да не става на конкурентен принцип, а да става чрез покани.
Тогава от аспект на коректност ние предоставихме тези правила да бъдат гласувани от Комитета за наблюдение и от Мониторинговия комитет в началото на мандата, но, за съжаление, те бяха гласувани с огромно закъснение, за да бъдат реализирани и приети – близо две години след като бяха уточнени с Европейската комисия. Това доведе до много сериозно закъснение. Освен това бяха променени и правилата – подходи се към покани и проекти на зелено, трябваше на зелено да се проектира и се извърви цялата процедура. Видно е, че това породи огромно закъснение и ние рискуваме в момента да загубим огромни средства.
Видно е, че по време на мандата на ГЕРБ се строеше с договорите, които са подписани по време на тройната коалиция – преди месец юли 2009 г., и се откриваха основно тези обекти, които бяха подписани по Оперативна програма „Околна среда” – Приоритетна ос 1.
Искам да се възползвам от възможността, че се говори по темата за ОПОС с оглед на това, че е имало спиране на проектите тук – по време на дебатите за вота на недоверие, а също така и на последното заседание на Комисията по околната среда и води е казано, че е имало спиране на средства.
Още веднъж от високата трибуна на Народното събрание заявявам най-отговорно, че никога не е имало спиране на средства по Оперативна програма „Околна среда” и по Приоритетна ос 1. Има сериозни управленски грешки, които довеждат всички нас до ситуация в състояние да загубим огромни средства, вследствие на посочените управленски грешки – да не ги повтарям, от страна на ръководното тяло на министерството за предходния мандат по време на управлението на ГЕРБ.
Позицията, която е представена от тогавашния екип на ръководството на министерството, ще Ви цитирам, нещо което в никакъв случай не бива да се повтаря, че това, което трябва да бъде подавано като проекти, трябва да е средно между идеен и технически проект. Идеен проект с елементи на технически проект, който води след това до препроектиране и точни финансови разчети за строителството. В този контекст, в зала „Запад” към края на предходния мандат имаше едно обсъждане кой е виновен. От страна на управляващия екип на министерството тогава се видя, че всички други са виновни, но не и екипът на министерството, а всъщност видно е откъде произлизат и произтичат грешките. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Приключвам, уважаема госпожо председател. Трябва да се работи с общините в партньорство. Водещият субект трябва да е министерството със своя вече изграден капацитет – експертен, административен, така че до края на мандата съм убеден, че Вие ще реализирате сериозен напредък по Оперативна програма „Околна среда” и за следващия програмен период в никакъв случай тези грешки не бива да се допускат в името на това страната ни и всички ние, като граждани на тази страна, да се изгражда необходимата инфраструктура и да се подобрява качеството и стандарта на живот за всички нас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Чакъров.
Заповядайте, госпожо министър. (Реплика от министър Искра Михайлова.) Спестихме време от дупликата на министъра, така че нещата като сумарно време са наред.
Следващият въпрос е от народните представители Страхил Ангелов и Петър Курумбашев относно текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на Приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
Заповядайте, господин Ангелов, да развиете Вашия въпрос.
СТРАХИЛ АНГЕЛОВ (КБ): Дами и господа народни представители, уважаема госпожо Михайлова! Въпросът ми до известна степен се припокрива със зададения от господин Чакъров.
Въпреки това има някои моменти, които бих искал да изясним относно напредъка на изпълнението на Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда”.
Бих искал да ни информирате за общия размер на договорените средства по тази приоритетна ос, както и за общия размер на изплатените средства, броя на изпълнените проекти и проектите в процес на изпълнение във връзка с изграждане на регионалните системи за управление на отпадъците, както и за прогнозата за степента на усвояване по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда” към края на 2013 г.
Искам да Ви попитам съществува ли риск от автоматично освобождаване на средства по Приоритетна ос 2 за 2013 г., не само за нея, но и като цяло? Предвид текущия статус на изпълнение на конкретните проекти, има ли възможност част от тях да не бъдат приключени в рамките на периода на допустимост на разходите и какво смята да предприеме в тази връзка Министерството на околната среда и водите в лицето на управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов.
Уважаема госпожо министър, заповядайте да отговорите.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ангелов, уважаеми господин Курумбашев! Към 1 октомври 2013 г. размерът на договорените средства по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” възлиза на 837 милиона. Изплатените средства са в размер малко над 167 милиона, което прави 23,27% от общия размер на приоритетната ос.
Към настоящия момент са изградени два инфраструктурни обекта в рамките на приоритетната ос, депата за битови отпадъци в регионалните системи за управление на отпадъците – в регион Ботевград и на Столична община. Първото е пуснато в експлоатация, а второто е в период на техническо тестване.
Към днешна дата в изпълнение са общо 19 проекта в Проекта за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община по отношение на инсталациите за компостиране на площадката в „Хан Богров” и инсталацията за механично и биологично третиране, така нареченият „Завод за МБТ”.
Що се отнася до усвояването по оста, прогнозите на управляващия орган са, че плащанията по Приоритетна ос 2 до края на годината ще достигнат около 347 млн. лв. с натрупване – 167 плюс 180 нови плащания. Точната стойност зависи от активността на бенефециентите и темповете на изпълнение на реалните строителни дейности.
Във връзка с поставения въпрос относно риска от загуба на средства по Приоритетна ос 2 следва да се има предвид, че правилото за автоматично освобождаване на средства се прилага на ниво фонд, а не на ниво приоритетна ос. Приоритетна ос 2 се финансира от Европейския фонд за регионално развитие, който също финансира приоритетни оси 3 и 4 на програмата. Предприемат се всички необходими мерки, за да се предотврати загуба на средства и в случай, че прогнозите на управляващия орган за плащания до края на годината се реализират, смятаме, че няма да има загубени средства от автоматичното освобождаване до края на годината.
По всички проекти за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците, за които има сключени договори, се планира строителните работи да приключат до средата на 2015 г. Предстои окончателно одобрение на Проекта за регионалната система за управление на отпадъците – Велико Търново. Общината е предприела мерки за преодоляване на забавянето.
Усилията на управляващия орган и междинното звено на оперативната програма, и на министерството като цяло, са насочени към своевременно приключване на всички сключени договори както в рамките на Приоритетна ос 2, така и по цялата програма. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо министър.
Господин Ангелов, желаете ли реплика? Не.
Господин Курумбашев? Не.
С това изчерпахме процедурата по въпроса и отговора.
Преминаваме към следващия въпрос. Той ще бъде зададен от народните представители Страхил Ангелов и Деница Караджова и е относно комплексни мерки за преодоляване на проблеми, които могат да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти.
Заповядайте, господин Ангелов, да развиете въпроса към министър Искра Михайлова.
СТРАХИЛ АНГЕЛОВ (КБ): Дами и господа народни представители, уважаема госпожо Михайлова! Във връзка с получено писмо в Министерството на околната среда и водите от Генерална дирекция „Регионална политика” на Европейската комисия относно третиране на ДДС на големите водни проекти, а именно Пловдив, Добрич, Асеновград и Плевен, кандидатстващи за съфинансиране от Оперативна програма „Околна среда”, определянето на данъка като недопустим разход за финансиране от фондовете и препоръката за спазване на този подход и спрямо проектите, одобрявани на национално ниво, моля да ни отговорите:
По отношение на кои проекти във Водния сектор ще е валидно становището на Европейската комисия за финансираните средства от Европейския съюз – само по отношение на бъдещите проекти или и на такива, които вече са в процес на изпълнение и са одобрени при хипотезата на невъзстановим ДДС?
Ще се наложи ли възстановяване на национално ниво към Европейската комисия на вече одобрени и разплатени разходи за данък добавена стойност? За чия сметка ще бъдат разходите по недопустимия за финансиране ДДС – държавата ли ще го поеме, или общините-бенефициенти?
Какви законодателни промени считате за наложителни с оглед преодоляването на проблемите, които могат да възникнат вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Ангелов.
Заповядайте, госпожо министър, да отговорите на въпроса на народния представител.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ангелов, уважаема госпожо Караджова! Бих искала да напомня, че споменатото от Вас писмо на Генерална дирекция „Регионална политика” на Европейската комисия недвусмислено категоризира данък добавена стойност като недопустим разход за трите големи проекта, подадени за оценка за изграждане на ВиК-инфраструктура в градовете Пловдив, Добрич и Асеновград.
Относно други проекти горепосоченото писмо не дава ясни насоки. Единственото указание, цитирам писмотоq е: „Да се следва същият подход при всички малки проекти, одобрени на ниво управляващ орган, на тази оперативна програма”. Това е дословният превод на текста в писмото.
Във връзка с това, според националната правна уредба, която третира възстановяването и съответно допустимостта на финансиране на ДДС, съгласно Указание на министъра на финансите, с изх. № 91-00-502 от 27 август 2007 г., ДДС е възстановим по реда за ДДС и съответно допустим разход за финансиране от оперативните програми, когато стоките и услугите, финансирани от програмите, са предназначени за извършване на освободени доставки, безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на бенефициента.
Следва да имаме предвид, че допустимостта на разходите за ДДС на национално ниво е изцяло от гледна точка на правото на бенефециента да ползва данъчен кредит. Разглежда се единствено данъчният статут на задълженото лице и видът разходи, финансирани със средства от оперативните програми. В този смисъл преценката от страна на Европейската комисия за ДДС, като недопустим за финансиране, не може автоматично да промени неговото третиране на национално ниво.
В настоящия момент бенефециентите нямат право на данъчен кредит по Закона за ДДС, тъй като изградената инфраструктура със средства на оперативната програма не се ползва за предоставяне на последващи облагаеми доставки, а се предоставя на операторите за експлоатация безвъзмездно.
С евентуалното приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите, който Вие сте внесли заедно с господата Димчо Михалевски и Джевдет Чакъров, би могло да се създадат условия бенефициентите да възстановяват платения ДДС. За целта трябва да бъде взета под внимание цялата верига от стопански взаимоотношения между общините, извършващи разходите за инвестиции, водните асоциации, водните оператори и завършваща с цената на комплексната водна услуга, която потребителите заплащат, и в която е включен дължимият ДДС. В този смисъл законопроектът следва да уреди не само прехвърлянето на собствеността на активите, но и да изясни еднозначно правата и задълженията във връзка с ДДС на всички участници в процеса.
В допълнение, следва да се има предвид, че при възникване право на данъчен кредит по Закона за ДДС за бенефициентите, тоест по силата на Договора за безвъзмездна финансова помощ и указанието на Министерството на финансите, бенефициентите на програмата ще бъдат длъжни да го упражняват. От това ще възникнат последствия. Бенефициентите ще бъдат длъжни да възстановяват в оперативната програма разходите по ДДС, които държавата им е възстановила, оперативната програма ще трябва да намали сертифицирането към Европейския съюз на разходи с размера на ДДС, което вече не е възстановимо. Обръщам внимание, че тези средства няма да се загубят, а ще се насочат към други проекти. Непосредственият ефект обаче ще бъде рязко увеличаване на целите за усвояване на средствата за конкретната година. Ще възникне непосредствена необходимост от осигуряване на по-голям размер оборотни средства за общините, за да могат в бъдеще да уреждат в срок търговските си взаимоотношения с доставчиците. Републиканският бюджет ще трябва да разполага със средства за възстановяване на ДДС по всички инвестиционни проекти при спазване условията за ползване на данъчен кредит, уредени в закона, а не само за бъдещи проекти и това ще намали приходите в бюджета. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Михайлова.
Заповядайте, господин Ангелов, да зададете два уточняващи въпроса в рамките на процедурата по питане, на които министърът ще отговори.
СТРАХИЛ АНГЕЛОВ (КБ): Уважаема госпожо Михайлова, благодаря за изчерпателния отговор.
По отношение на третирането на ДДС, като допустим разход в Оперативна програма „Околна среда”, аз искам да изразя своето притеснение и до известна степен разочарование относно факта, че Европейският съд е отсъдил, че ДДС не е допустим разход още миналата година. За съжаление въпреки това някой е продължил да го плаща от Кохезионния фонд, в случая с Приоритетна ос 1.
Надявам се Европейската комисия да не вземе най-лошото за България решение – да наложи ДДС като невъзстановим разход от датата на решението на съда, тъй като при това положение бихме натоварили бюджета с повече от 230 млн. лв.
Надявам се, също така, да бъде намерено решение в максимално кратък срок и да не се стига до възстановяване на вече платени средства към Европейската комисия за данък добавена стойност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Ангелов.
Госпожо министър, заповядайте да отговорите.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин Ангелов. Казусът с данъка върху добавената стойност по отношение на големите водни проекти по Оперативна програма „Околна среда” е конкретен казус за три големи проекта. Той обаче се отнася за всички договори, които ще се сключват оттук нататък в областта на водния сектор, влияе върху подготовката и договарянето на споразумението за партньорство между България и Европейския съюз за следващия планов период, дава отражение и при подготовката на Оперативна програма „Околна среда” за следващия планов период, която планира сума от порядъка на над 850 млн. евро във водния сектор.
Ние трябва да имаме пълна яснота как ще бъде третирано ДДС-то, с какви средства трябва да разполага държавата и/или да ги предостави на общините, за да могат те да покрият първоначалните си разходи по ДДС и да могат да реализират водни проекти.
Не на последно място, като държава ние трябва да предоставим на партньора ни – Европейската комисия, ясен план и визия по какъв начин ще реализираме реформата във ВиК сектора, за да можем да гарантираме яснота в собствеността, в предоставянето на тази собственост, в определянето на цените за крайната водна услуга и не на последно място, в третирането на ДДС в процеса на изпълнението на проектите и строителството.
В такъв смисъл, от изключително значение е още в тази сесия Четиридесет и второто Народно събрание да вземе решение по Законопроекта за изпълнение и допълнение на Закона за водите, за да можем да продължим с планирането на реформата във ВиК сектора и това да залегне в основата на договарянето на споразумението между България и Европейския съюз за следващия период и съответно на Оперативна програма „Околна среда”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо министър.
Господин Ангелов, заповядайте за вземете отношение. Не желаете.
Преминаваме към следващото питане към госпожа Михайлова, отправено от народния представител Борис Цветков, относно състоянието на Природен парк „Витоша” и какво предвижда Министерството на околната среда и водите за бъдещето и развитието му.
Уважаеми господин Цветков, заповядайте да развиете Вашето питане.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! В едно от първите Ви изявления в телевизионно студио Вие заявихте, цитирам, че: „На Витоша няма места за почивка, няма добри и обезопасени пътеки. Трябва промяна, за да се промени състоянието на парка, а не да се презастрои с хотели”.
Няма софиянец и българин, който да не се съгласи с тази Ваша оценка. Особено тежки са проблемите, свързани с опазването на парка от пожари, запазването на биологичното разнообразие и природните забележителности.
Природен парк „Витоша” се радва на „вниманието” на две министерства – Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и храните. Според Вас това двувластие не води ли до прехвърляне на проблемите и съответно до тяхното нерешаване?!
Уважаема госпожо министър, моето питане е: какво е състоянието на Природен парк „Витоша” и какво предвижда Министерството на околната среда и водите за бъдещото и развитието му?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цветков.
Госпожо министър, заповядайте да отговорите на депутатското питане.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Цветков! Парк „Витоша” е обявен през 1934 г. с Постановление № 3А 1154-22 от 27 октомври 1934 г. на министъра на народното стопанство като национален парк. Това е първият национален парк на Балканския полуостров и един от първите в Европа.
През 1935 г. се създава и първата специализирана администрация на парка за управлението му.
Площта на парка е увеличавана многократно и в момента достига 26 547 хектара, като територията му попада в три области, три общини и в землището на 15 населени места.
След приемането на Закона за защитените територии през 2000 г. със заповед на министъра на околната среда и водите паркът е прекатегоризиран в природен парк.
В границите на парка се съхранява изключително биологично разнообразие, като цялата му територия е включена в Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000”.
През годините в парка е изградена и значителна туристическа инфраструктура, която включва над 290 км алеи и пътеки, 35 км пътища, 69 хижи, хотели и почивни домове с 3900 места за настаняване, 205 хектара ски писти, 4 въжени линии, 7 стационарни скивлека и други, като са отчетени годишно около 2,5 милиона посещения на български граждани и гости на страната ни.
Съгласно данните от мониторинга, състоянието на природния комплекс на парка като цяло е добро. Независимо от горната констатация, следва да се отбележи, че е налице проблем, причинен от нападението на корояда типограф върху част от смърчовите гори в парка. Друг съществен проблем е поддръжката на съществуващата инфраструктура и подмяната на вече значително амортизираните съоръжения.
Дирекцията „Природен парк „Витоша” е поделение на Изпълнителната агенция по горите, която е в състава на Министерството на земеделието и храните. Тя осъществява контрол по спазването на режимите в парка, установени от Закона за защитените територии, заповедта за обявяване и плана за управление, в това число върху държавните горски стопанства, които осъществяват правото на собственост и стопанисване на горските територии в парка.
Министерството на околната среда и водите осъществява правото на собственост от името на държавата и управлява двата резервата, разположени в границите на Природен парк „Витоша” – резерват „Бистришко бранище” и резерват „Торфено бранище”, и провежда процедура за изработване, приемане и утвърждаване на план за управление на парка.
Чрез регионалния си орган – РИОСВ – София, Министерството на околната среда и водите осъществява контрол по спазването на режимите в парка. При заявените инвестиционни намерения МОСВ провежда и процедури по ОВОС, екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на защитените зони.
Считам, че споделянето на отговорностите между структурите на две министерства дава възможност да бъде използван по-пълноценно кадровият и материален потенциал на двете ведомства с цел опазване на парка.
Искам само да допълня и ще го развия в по-нататъшните си отговори, че Министерството на околната среда и водите чрез Оперативна програма „Околна среда” е подкрепило природния парк с поредица от проекти, за които съм готова да дам информация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Цветков, заповядайте, имате възможност да зададете два уточняващи въпроса на министър Михайлова.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председателстваща.
Очевидно на този етап Природен парк „Витоша” не изпълнява в цялост целите си, за които е създаден. В този смисъл, какви конкретни мерки ще бъдат предприети, за да се подобри взаимодействието между Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните и Столична община за цялостно подобряване на състоянието на Природен парк „Витоша” с цел ефективното използване на парка от гражданите на София и страната?
Второ, предвижда ли Министерството на околната среда и водите конкретни финансови мерки по проекти, финансирани от Европейския съюз и/или държавния бюджет, за решаване на най-наболелите проблеми на парка, като: подобряването на стопанисването му, усъвършенстването и подобряването на инфраструктурата, съхраняването и обогатяването на природните богатства и биоразнообразието?
Има напрегната публична дискусия, че най-ценното на Витоша – смърчовите гори, загиват, както и Вие подчертахте, защото дърветата са нападнати от корояд. Изнесоха се данни, че има загинали смърчови дървета в частните имоти в Бояна, но че тази епидемия вече е заразила и Рила. Има ли направен мониторинг и оценка на ситуацията? Какво е положението? Каква е стойността на загубените гори и как ще се решава този въпрос?
Всички сме свидетели, че на Витоша има стари, овехтели съоръжения, които вече са опасни за хората. Има публично мнение, че планът за управление на Витоша е противоречив и забранява модернизацията на спортната инфраструктура. Има ли анализ на този въпрос и план как това ще се преодолява? Недопустимо е да се пренебрегва сигурността на хората, които ползват лифтовете на Витоша. Без никакво съмнение те не отговарят на днешния стандарт за сигурност.
Това са натрупани проблеми от години, но искам да подчертая, че те са от първостепенен публичен интерес – екология, здраве и сигурност. Ще се заеме ли правителството с решаването на тези проблеми?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Госпожо министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Цветков, искам да подчертая, че проблемите в парк „Витоша” са много и аз съм напълно съгласна с Вас – те засягат както състоянието на биоразнообразието, флората и фауната на територията на парка, така и състоянието на инфраструктурата, която позволява посещението на парка от гражданите на София и гостите на столицата.
Що се отнася до някои конкретни проблеми, искам да подчертая, че например охраната на резерватите „Бистришко бранище” и „Торфено бранище” до края на 2009 г. е била осъществявана от РИОСВ – София, чрез отделянето на две щатни бройки за служители по охраната. В края на 2009 г. и тези служители са били съкратени. След пожара в резерват „Бистришко бранище” през 2012 г. е поет ангажиментът за осигуряване на охрана. След приемането на новия Закон за горите охрана както на горските територии, така и на резерватите в парка на практика няма! Това е проблем, който трябва да бъде решен основно чрез Плана за управление на парка и да се види каква е необходимостта от охрана на защитените зони, резерватите и от охрана на останалата част на парка, която подлежи на специален режим.
Изключително важно е да бъде разработен План за управление на парка, и той да бъде модерен план, който да отговаря на изискванията, които поставя модерното използване на защитените територии и паркове.
Бих искала да подчертая, че Министерството на околната среда и водите чрез Оперативна програма „Околна среда” подкрепя Природния парк „Витоша” с три проекта, които са специално насочени към него.
Първият проект е „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България” – това е схемата. Природен парк „Витоша” е сключил договор на стойност 1 млн. 280 хил. 197 лв. за проект с наименование „Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за управление на Природен парк „Витоша”. Договорът е спрян временно поради подаден сигнал за нередности до дирекция АФКОС към Министерството на вътрешните работи. Срокът за действие на проекта е спрян – първоначално е бил декември месец 2012 г. Това е един от рисковите проекти по Ос № 3 на оперативната програма, който, за съжаление, ако не бъде изпълнен, ще лиши от възможност природният парк да изпълни 11 конкретни мерки, заложени в проекта, в това число – поддържане и възстановяване на местообитанията от различен вид, намаляване на натиска върху Боснешкия карстов район и пещерата „Духлата”, и много други дейности, които са предвидени.
Вторият проект е с наименование „Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за управление на Природен парк „Витоша” – фаза 2”, на стойност 1 млн. 899 хил. 975 лв. Според информация, която имаме към момента, от дейностите по проекта са изпълнени само 20%, което също го поставя в категорията на рисковите проекти, тъй като и той трябва да бъде завършен до май 2015 г. Обект е на специално внимание от оперативната програма, за да бъде ускорено неговото изпълнение.
Третият проект е „Дейност по устойчиво управление на Природен парк „Витоша” на стойност, забележете, 5 млн. 240 хил. 300 лв. По този проект има над 25 дейности. За съжаление, и той е на етап изпълнение 20%.
Тоест оперативната програма е подкрепила Природен парк „Витоша” с над 8 млн. лв., което е сериозен ресурс за природен парк и неговото управление. Очакваме той да бъде ефективно използван. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Имате право на отношение.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаема госпожо министър, първо, известно е, че предишното ръководство на парка е печелило и „реализирало” редица проекти, финансирани от националния бюджет и Европейския съюз. Но очевидно те са били насочени и са преследвали лични финансови интереси, а не решаване на проблемите на парка, защото няма никакъв видим ефект. За мен това е очевиден, ярък пример за имитиране на екологична дейност, а истинската насоченост е постигане на лични цели. Считам, че е редно да се направи оценка на извършеното в тази насока.
На второ място, състоянието на голяма част от горските масиви, изградени с доброволния труд на софиянци през последните 40-50 години, по компетентната оценка на специалистите лесовъди е в недобро състояние. За да не използвам по-тежки думи, състоянието е плачевно. Очевидно е, че е необходима бърза намеса на специализирани и компетентни институции – Институтът по горите, Лесотехническият университет, Биологическият факултет, съответните държавни органи и така нататък.
Предлагам Ви да заделите финансови средства – би могло и по „Техническа помощ”, още тази година, в краен случай за следващата – 2014 г., за решаване на неотложни проблеми, свързани със стопанисването и осигуряването на устойчиво развитие на горите на Витоша съгласно лесовъдската практика за намаляване на рисковете от пожари и усъвършенстване на инфраструктурата на парка.
Трето, уважаема госпожо министър, предлагам Ви още тази година да организирате дискусия, кръгла маса – както и да я наречем, в която да вземат участие специалисти от Вашето министерство, от Министерството на земеделието и храните, от Столична община, от научните среди, неправителствените организации, на която да се обсъдят и набележат необходимите законодателни и практически мерки и действия за цялостно усъвършенстване на системата на управление на природните паркове и на защитените територии, като, естествено, на първо място поставим Природен парк „Витоша”. Редно е според мен те да се управляват от единно ведомство. Явно приказката „много баби – хилаво бебе” сега най-точно илюстрира липсата на единна държавна политика и действия в тази област.
Уважаема госпожо министър, аз съм готов активно да съдействам и участвам в решаването на изложените проблеми. Същевременно, ако не се предприемат необходимите действия от Ваша страна, си запазвам правото да инициирам съответните законодателни промени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Следващият въпрос е от господин Антон Кутев – относно изграждането на пречиствателна станция в Силистра.
Заповядайте.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Въпросът ми касае изграждането на пречиствателна станция в Силистра. Проектът стартира преди няколко месеца. Имаше определени затруднения, особено в първоначалния етап от развитието на проекта, които бяха свързани включително и с видими забавяния през първите месеци, със забавяне от няколко месеца на стартирането на процедурите.
Моята молба е да ми кажете: на какъв етап е изпълнението на проекта, какви са крайните срокове? Реално погледнато, изпълнението предполага ли възможност за приключване на този проект в срок? На какво ниво се намира в момента пречиствателната станция в град Силистра? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Заповядайте, госпожо министър.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, на 30 юни 2010 г. Министерството на околната среда и водите е отправило покана към община Силистра за кандидатстване по процедура за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 хиляди еквивалент жители по Приоритетна ос № 1 на Оперативна програма „Околна среда”.
Съгласно поканата две години по-късно – през 2012 г., община Силистра представя проектно предложение за оценка с наименование „Изграждане на районна пречиствателна станция за отпадни води в Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на град Силистра”.
След успешно приключилата оценка проектното предложение на община Силистра е одобрено за финансиране от оперативната програма и на 20 ноември 2012 г. между община Силистра и Министерството на околната среда и водите е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ в размер на 70 млн. 364 хил. 757 лв.
С изпълнението на този важен инфраструктурен проект община Силистра ще постига следните индикатори:
- ще бъде изградена 26 км нова канализационна мрежа, включваща довеждащ колектор, заустващ колектор и вътрешна канализационна мрежа;
- ще бъде рехабилитирана 16 км съществуваща канализационна мрежа, която включва главни канализационни клонове и вътрешна канализационна мрежа;
- ще бъде рехабилитирана и модернизирана 9 км съществуваща водопроводна мрежа;
- ще бъде изградена районна пречиствателна станция за отпадъчни води, която на по-късен етап ще пречиства и отпадъчните води на две съседни населени места – Айдемир и Калипетрово.
По-конкретно относно статуса на изпълнение на проекта Ви представям следната информация. Изграждането на районната пречиствателна станция за отпадъчни води е на следния етап: към настоящия момент община Силистра в качеството си на възложител е публикувала обявление за обществена поръчка за избор на изпълнител, който да подготви работни проекти и да извърши строителните дейности по изграждането на пречиствателната станция за отпадни води. Тръжната процедура е на етап отваряне на плика с ценови оферти на кандидатите.
За тази дейност по договора за предоставяне на безвъзмездната помощ са предвидени общо 27 млн. 532 хил. 468 лв. Съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ строителните дейности следва да приключат на 31 декември 2014 г. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Реплика.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо министър, зададох този въпрос именно от гледна точка на моето притеснение за това, че Вие казахте – досега, една година от срока за изпълнение на проекта, тоест от ноември 2012 г., сега сме вече почти ноември 2013 г., почти една година мина, а ние сме на ниво „Отваряне на плика”, тоест оттук нататък трябва да стартират всички строителни дейности, които – забележете, трябва да завършат окончателно след една година и един ден!
След като ние за 50% от времето на практика сме стигнали до това да отворим плика, тепърва ни чака цялата дейност от тук нататък по извършването на проекта, като се има предвид, че всъщност това, което предстои – дните сега и напред са зима, реално погледнато ние би трябвало да очакваме при най-добро развитие на обстоятелствата и при положение, че няма по-нататъшни спънки, ние би трябвало да очакваме, че в рамките на лятото, което предстои, тази пречиствателна станция ще бъде изградена.
На мен ми се струва, че проектът е силно закъснял от тази гледна точка. Аз считам, че по отношение на министерството единствената грешка, която допусна то, е, че когато подписваше договора през ноември 2012 г., тогава министърка на околната среда и водите беше Вашата колежка от ГЕРБ, тогава се оказа, че депутат от ГЕРБ, пък е съборил подробния устройствен план, което се оказа, че е част от закъснението до момента.
Една година по-късно цялото това закъснение на стартиране на процедурите идва именно заради това, че депутат от ГЕРБ и министър от ГЕРБ тогава не си говореха, за да може депутатът да каже, че със собствената си фирма е съборил в съда процедурите, които съответно ще забавят изпълнението на проекта.
Това обаче е част от проблема. Другата част от проблема е, че трасето на тези тръбопроводи, които Вие изброихте, минава през местност, която със сигурност има археология. Няма как в момента, в който започне изпълнението, отдолу да излезе археология, която да забави процеса, доколкото на мен ми е известно, поне с 6-7 месеца етапа на изпълнение. Това е реалността.
Задавам Ви този въпрос, за да се опитате да вземете мерки и да поправите стореното досега от Вашите предшественици. Реалността е, че има реална опасност от закъснение на проекта. Затова Ви моля първо да кажете, ако е възможно, какви са Вашите механизми все пак за въздействие оттук нататък. Ясно е, че не всичко е във Вашите възможности.
Второ, все пак да кажете какво ще се случи в случай, че този проект не бъде изпълнен до декември 2014 г., както казвате, което е след една година? Има ли опасност да се загубят парите? Изобщо какви са действията, които трябва да се предприемат? Имаме, за съжаление, да наваксаме огромното изоставане, предизвикано от несъстоятелността на предишното управление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, благодаря Ви за този коментар и допълнителните въпроси.
Това насочва допълнителния ми отговор в реалната посока. Този проект за община Силистра е един от рисковите проекти, по които има сключени договори, но има много голяма вероятност той да не бъде реализиран в рамките на този планов период. Някои от причините споменахте и Вие.
Някои от причините са и това, че предстои забавяне, ние отваряме офертите, дали няма да има допълнителни обжалвания, това не се знае. Понякога те могат да забавят с повече от шест месеца избора на изпълнител.
Това, което предприема Министерството на околната среда и водите в момента е следното: ние заварихме ситуация, в която имаме няколко групи проекти във водния сектор, които очевидно будят притеснение и водят до рискови решения.
Първата група е от 26 проекта, които са били одобрени и са с две фази – проектиране и изпълнение. От тези 26 проекта на стойност над 900 млн. лв. към този момент ще бъдат подготвени като проектиране само шест проекта, за изпълнение въобще не може и да става дума за останалите проекти. Само като проектиране ще бъдат готови шест проекта, тоест това е един пакет от рискови проекти, които ние дори не разглеждаме за реализация в този планов период.
За другия пакет от проекти, това са проектите, към които спада и община Силистра, каза се за проекта в Силистра, това са проекти, по които има сключени договори, по които в момента – забележете, в края на оперативната програма, се правят търгове и се избират изпълнители. Те са разделени на няколко групи. Някои от тях са успели да се справят с избора на изпълнители и вече работят. Те имат пред себе си един строителен сезон и половина да извършат строителни работи по проекти, които са много тежки, на стойност над 50 млн. лв. в повечето случаи, и самото изпълнение в рамките на един строителен сезон вече е риск.
Другата категория са проекти като Силистра, за които очевидно се вижда, че даже няма да имат и тази половинка от строителния сезон и би трябвало, ако се изпълнят всички условия, да изпълнят проекта в рамките на един строителен сезон.
Аз правя срещи с всички строителни фирми, които са спечелили вече обществените поръчки и се опитваме да направим графици, които действително да направят възможно изпълнението на проектите. В момента екипи на министерството пътуват из страната и посещават на място всички проекти, по които има сключени договори, в това число и Силистра. Ще се срещнат и с ръководството на общината, за да изградим обща стратегия.
Моето лично мнение е, че ако до края на годината нямаме яснота с избор – окончателно избран изпълнител, строител, надзор, одит и така нататък, и нямаме уверението на изпълнителя, че може да се справи в рамките на един строителен сезон, договорът трябва да бъде прекратен и той да бъде разглеждан отново през следващия планов период. В противен случай ние ще загубим средства по този проект, ако той не бъде изпълнен в срока на плановия период. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Продължаваме със следващия въпрос. Той е от народния представител Борис Цветков относно проверка на сигнал за извършени нарушения от кмета на Столична община на издаденото комплексно разрешително за „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на СО – „Депо за неопасни отпадъци „Садината”, и предприетите действия на Министерството на околната среда и водите за недопускане на подобни нарушения в бъдеще.
Господин Цветков, заповядайте, имате думата.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър, на Столична община е издадено комплексно разрешително за „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на СО – „Депо за неопасни отпадъци „Садината”. В него е посочено много ясно условие 11.2.97, според което, цитирам: „Притежателят на настоящето разрешително да приеме за депониране отпадъците, посочени в условие 11.2.8, само в случаи, че отпадъците са подложени на предварително третиране”.
Получих сигнал от граждани, че с официално писмо от кмета на Столична община с изходящ № СО 26-00-55-67 от 23 август 2013 г. се разпорежда на съответните фирми и длъжности лица извозването на депо „Садината” на отпадъци с код 20 03 01 – смесени битови отпадъци, от три столични района, считано от 23 август 2013 г., очевидно без каквото и да е третиране и сепариране.
Ето защо отправям към Вас следните въпроси. Има ли нарушения на издаденото комплексно разрешително, извършени с писмо на кмета на Столичната община от 23 август 2013 г., и извозвани ли са смесени битови отпадъци след тази дата в нарушение на действащите разпоредби и разрешения? Констатирани ли са извършените нарушения? Какви действия са предприети за прекратяването им – за незабавно преустановяване на извозването на нетретиран и несепариран смесен битов отпадък и за отмяна на писмото на кмета, разрешаващо това? Какви действия ще предприеме министерството за недопускане на подобни нарушения в бъдеще?
От предприетите от повереното Ви министерство действия зависят както защитата на обществения интерес, така също и предотвратяване на нарушения и грешки, създаващи опасност за загуба на доверие и финансиране с европейски средства на толкова важния и чакан от дълги години от всички жители и гости на столицата Завод за третиране на отпадъците.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Заповядайте за отговор на въпроса.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Цветков! Експлоатацията на Депо за неопасни отпадъци „Садината” започва от 1 февруари 2013 г., за което Столичната община е уведомила Изпълнителната агенция по околна среда и Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, със съответното писмо от 15 януари 2013 г.
По поставените от Вас въпроси бе извършена проверка на място от РИОСВ – София, на Депо за неопасни отпадъци „Садината”. В резултат на проверката не се установи неспазване на условието от комплексното разрешително, което е в сила от 5 юли 2012 г. При проверката се установи, че на Депо за неопасни отпадъци „Садината” се използва клетка 1, работен участък с работна площ от около 500 кв. м на ден. На депото постъпват битови отпадъци, предварително третирани в сепариращи инсталации на площадки в кв. „Суходол” – район „Овча купел”, кв. „Требич” – район „Надежда”, и в кв. „Филиповци” – район „Люлин”. Постъпващите отпадъци са определени с код и наименование 19 12 12 – други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11, класифицирани съгласно Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците.
С писмо с изх. № СО 7637-1 от 28 май 2013 г. на Столичната община са изискани доказателства от оператора на депото „Чистота-Искър” ЕООД за установяване на факта, че предварителното третиране чрез сепариране на смесени битови отпадъци не допринася съществено за намаляване на количеството битови отпадъци, които да се приемат на Депото за неопасни отпадъци „Садината”.
В изпълнение на указанията на горецитираното писмо „Чистота-Искър” ЕООД извършва пробно третиране за обследване на отпадъците с битов характер с код и наименование 20 03 01 – смесени битови отпадъци. Същите са генерирани в районите предимно от селски тип, в които преобладаващите отпадъци са от градински вид – растителност, клони и други биоразградими отпадъци от райони „Нови Искър”, „Кремиковци”, „Панчарево”, „Слатина”, „Подуяне” и „Искър”.
За периода от 1 юни 2013 г. до 30 юни 2013 г. от „Чистота-Искър” ЕООД е извършено обследване – пробно третиране на отпадъци в сепариращите инсталации на площадка в кв. „Суходол“, които постъпват от тези райони. Обследването включва претегляне на входа на сепариращата инсталация на постъпилите смесени битови отпадъци от всеки район, поотделно сепариране и повторно измерване на количеството сепарирани отпадъци на изхода на инсталацията. От извършеното обследване се установява, че предварителното третиране чрез сепариране на смесени битови отпадъци не допринася съществено за намаляване на количеството им на изхода на инсталацията.
Няма да продължавам нататък с информацията за разменената кореспонденция между РИОСВ, Столичната община и съответната фирма, която управлява депото. Искам само да Ви уверя, че след подадения от Вас сигнал и поставения въпрос РИОСВ – София, ще продължи да упражнява контрол по изпълнение на поставените изисквания в условията на комплексното разрешително на депото. Предстои още една проверка до края на годината, за да бъдем сигурни, че комплексното разрешително се изпълнява в пълните му изисквания. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Заповядайте за реплика, господин Цветков.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър, според мен от отговора Ви става ясно, че има сериозни нарушения, щом има и такива Ваши предписания за нови проверки.
Защо при изричен текст в разрешителното, недопускащ депониране на нетретиран отпадък, се допуска депонирането на такъв от три, а Вие споменахте и повече столични райони? Нали не очаквате целият боклук, тоест всички отпадъци от три столични района с десетки хиляди граждани, много фирми и обекти да генерират само градински отпадък?!
За мен е непонятно как Вашите служители, извършващи проверката, на които доскоро им беше разпореждано от предишните ръководства в Столичната община да не се констатират никакви нарушения, са решили, че с измерването на показателите на три камиона с отпадъци могат да си затворят очите за целия друг боклук, или да приемат, че той изцяло е градински?! Съзнават ли, че с това свое действие не правят услуга нито на нарушителите от ръководството на Столичната община, нито на страната?! Кого се опитват да заблудят?!
Но още по-тревожни са констатациите, че при проверката на тези мои сигнали депонираният третиран отпадък не е сепариран, тоест води се третират и сепариран, взети са средствата от данъкоплатците, но всъщност не е или не е качествено сепариран, а в същото време са взети или откраднати тези средства. Нали сте наясно, че човекът, длъжностното лице, подписало писмото разрешение, напълно съзнателно го е направил, знаейки че нарушава това комплексно разрешително, че нарушава европейските и законовите изисквания и норми? В противен случай излиза, че ние или Вие подценявате хората в Столичната община.
Оттук е и очакването ми към Вас: какви действия ще предприемете, за да изясните реалното състояние на проблема, да санкционирате виновните лица, включително и в структурите на министерството, които не са оказали необходимия контрол? Какво ще предприемете в бъдеще, за да не се налага само след сигнали да се констатират нередности, да се правят препоръки и да се налагат санкции, за да не се поощряват нарушенията, поради които има опасност да се доведе до сериозни щети, санкции или загуба на европейски средства?
Очевидно е, че освен санкции, трябва и помощ. Не може безучастно държавата и министерството да гледат как има опасност да се провали и застраши европейското финансиране на най-големия екологичен проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Дуплика – заповядайте, госпожо министър.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Уважаеми господин Цветков, благодаря Ви за коментара и допълнителните въпроси.
Това, което мен най-много ме притеснява и в отговора, който Ви давам днес, е буквално формулираното изречение: „От извършеното обследване се установи, че предварителното третиране чрез сепариране на смесени битови отпадъци не допринася съществено за намаляване на количеството им на изхода на инсталацията.” Това обезсмисля технологията за сепариране на отпадъците и поставя под въпрос качеството и изпълнението на комплексното разрешително. Точно това уверение от фирмата, която се занимава с управлението на депото, ме кара да мисля, че е необходима допълнителна проверка.
Надявам се, че новото ръководство на РИОСВ – София, ще пренебрегне натрупали се вече проблеми с контрола, ще успее да се справи със затлачените над 400 преписки по контрол и по сигнали от граждани и ще проведе една качествена проверка, която ще ни даде резултати, които да ни дадат основания за съответните решения. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Това беше по този въпрос.
Преминаваме към следващия, който е от господин Тунчер Кърджалиев относно проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг” по сключен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ.
Заповядайте, господин Кърджалиев.
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо министър, община Омуртаг положи големи усилия за изпълнение и успешно финализиране на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг”. В началото се проведе обществена поръчка за избор на изпълнител и се сключиха необходимите договори по реда на Закона за обществените поръчки. Междинното звено по Оперативна програма „Околна среда” бе надлежно уведомявано чрез месечни доклади, а при нужда представители на общината участваха и в редица работни срещи.
В конкретния случай МОСВ промени философията на техническата помощ, след като вече бяха подписани договорите, а параметрите за работа – определени. Проектът е изпълняван при условията на множество промени, налагани на общината. Това затрудни управлението на проекта и постави изпълнителя в неблагоприятното положение непрекъснато да преработва разработките си.
Изпълнителят „Аквапартньор” ЕООД подписва декларация, че ще преработи проектния пакет съгласно изискванията. За съжаление фирмата не спазва този ангажимент. Проектният пакет не бе приведен в необходимия вид. Община Омуртаг се възползва от правата си по договорите и предявява претенции за санкции и неустойки, като не изплаща останалата част от договора. В края на програмния период община Омуртаг подава окончателно искане за средствата. С писмо от 19 април 2013 г. обаче е уведомена от ръководителя на междинното звено за отказ от верифициране на средствата, като се посочва, че не приемат за изпълнени обясненията на община Омуртаг по 15 от общо 29 препоръки. Това са средства, получени като авансово плащане и верифицирано междинно искане. Те са изплатени на изпълнителя по проекта за реално извършена работа, като всички плащания по проекта са извършени съгласно нормативната уредба на страните и сключените договори. Във връзка с това от страна на общината са подадени две жалби до министъра на околната среда и водите от месеците май и юни.
Уважаема госпожо министър, въпросите ми след описания случай са следните: Каква е обективната ситуация по този преплетен казус към настоящия момент и какви са възможните изходи от нея? Как може да се помогне на община Омуртаг – било за довършване на проекта, било заради законното им право на аргументация и защита? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Госпожо министър, имате думата за отговор на въпроса.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кърждалиев, Договорът за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” с община Омуртаг е подписан на 29 декември 2008 г. със срок за изпълнение на дейностите 18 месеца – до месец юни 2010 г. Във връзка с Решение № 72 от 26 февруари 2010 г. на ръководителя на управляващия орган, на 6 април 2010 г. е сключено Допълнително споразумение № 1 към Договора за безвъзмездна финансова помощ, обвързващо подготовката на проекти с принципите за икономичност, ефективност и ефикасност, отразени в подхода и методологията за подбор на проекти по Приоритетна ос 1, като подобен подход е приложен към още 119 проекта, финансирани по оперативната програма.
Подписаното с община Омуртаг споразумение удължава и срока за изпълнение на дейностите на 24 месеца, тоест до месец декември 2010 г., и на Договора за безвъзмездна финансова помощ на 28 месеца, тоест до месец април 2011 г. Окончателното искане за средства е дължимо от бенефициента на 25-ия месец с цел финалното му процедиране. На 28 декември 2010 г. по искане на бенефициента е сключено Допълнително споразумение № 2 към Договора за безвъзмездна финансова помощ, с което срокът за изпълнение на дейностите по проекта е удължен с още пет месеца.
На 4 август 2011 г. в договарящия орган на оперативната програма постъпва писмо от община Омуртаг с желание Договорът за безвъзмездна финансова помощ да бъде временно спрян, тъй като не могат да бъдат завършени всички съгласувателни процедури от страна на общината. Това възпрепятства бенефициента в издаването на разрешение за строеж и предоставяне на окончателен доклад и окончателно искане за средствата.
След извършена проверка, експертите от договарящия орган преценяват, че искането е основателно и Договорът за безвъзмездна финансова помощ е спрян на 12 август 2011 г. до отпадане на обстоятелствата. Докато договорът е временно спрян, с представители на община Омуртаг са провеждани четири срещи за преглед на изпълнението на проекта, обективизирани с паметни записки, които са изпратени на общината с официални писма. В доклада от проверката са и въпросните 29 препоръки, за които Вие споменахте и за които управляващият орган – междинното звено, има претенции, че не са изпълнени докрай. Следва дълго обяснение на хронологията по казуса.
Това, което мога да Ви кажа в резюме, е, че от една страна договорът не е завършен, няма краен резултат по изпълнението му. Той е бил договор за подготовка на проект. Не е завършена подготовката на проекта, тъй като няма издадено разрешение за строеж от община Омуртаг.
От друга страна обаче процедурата, която е следвана от междинното звено по време на преговорите с община Омуртаг, буди недоумение. Неверификацията на част от разходите по проекта също буди недоумение. Правим проверка на всички неверифицирани разходи на определени общини.
Определено се наслагва мнението, че отношението е било към определен кръг от общини, а не към всички общини – верифициенти на оперативната програма. Казусът „Омуртаг” е един от казусите, който ми дава основание да считам, че мога да сезирам правозащитните институции, на първо място прокуратурата, за да бъде разгледан той и да не се повтаря подобна практика, да бъде защитена волята на общината, а също така и интересите на европейските данъкоплатци, които финансират оперативната програма. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Кърджалиев, заповядайте. Имате думата.
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС): Благодаря.
Госпожо министър, аз се присъединявам към Вашите констатации – имам предвид преднамереното отношение. Според представители на община Омуртаг причината за отказа е наистина субективно преднамерено отношение, като въобще не се отчита фактът, че Омуртаг е малка община, с оскъден бюджет и ограничени финансови възможности.
Още един детайл. Въпреки подадени жалби община Омуртаг все още, поне към 18 септември, откогато е въпросът, дължи сумата 397 870 лв. според решение на ръководителя на междинното звено госпожа Йона Христова заради отказ от верификация на изплатените средства по проекта, включващ сумата на изплатения аванс и верифицираните разходи.
На всичко отгоре съгласно получените от НАП писма, на община Омуртаг предстои издаване и на акт за частно-държавно вземане. Ръководството на община Омуртаг настоява в жалбата си до Вас за независима и безпристрастна проверка на свършената работа и изплатените суми по проекта, за независим анализ на казуса, съобразен с възможностите на общината и в крайна сметка да бъде отменен от цитираното писмо.
Те имат и друго основание, което дебело искам да подчертая от тази трибуна – на 16 февруари е една от тези четири срещи, които Вие упоменахте, по време на предходния министър, на която присъстват представители на община Омуртаг, в това число и кметът, представители на министерството в лицето на госпожа Яна Георгиева – началник на отдел „Мониторинг”, както и незнайно по какви причини – представители на фирмата изпълнител „Аквапартньор” ЕООД. Там госпожа Георгиева в императивен стил и недвусмислено заявява, че общината задължително трябва да преведе следващия транш пари, като на възраженията, че работата на фирмата не е качествена, тя е отговорила, че това е без значение за нея. Тази настоятелност и безпардонен стил, уважаема госпожо министър, на служителка на МОСВ в присъствието на фирмата изпълнител и пред няколко свидетеля, не е ли основание да се подозират условия, включително и за корупционен мотив?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Госпожо Михайлова, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Да, господин Кърджалиев. Много въпросителни буди казусът с Омуртаг. Точно заради това искам още веднъж да заявя от тази висока трибуна, че той ще бъде обект на специален сигнал към прокуратурата, за да се направи безпристрастна оценка на поведението на всички длъжностни лица, които са работили по проекта, и да бъде защитен интересът на общината, като същевременно подчертавам, че задача на тази проверка ще бъде и защитата на интереса на общата европейска политика и средствата, които са вложени в проекта. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, госпожо министър.
Продължаваме с питане от народните представители Страхил Ангелов, Димчо Михалевски и Младен Червеняков относно текущото състояние във връзка с изпълнение на проектите, одобрени за финансиране в рамките на процедура – следва номерът й – „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 хиляди жители”.
Заповядайте, господин Ангелов, да развиете питането.
СТРАХИЛ АНГЕЛОВ (КБ): Уважаема госпожо министър, по така наречената „19-а процедура” в рамките на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда” бяха сключени 26 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, състоящи се от две фази – подготовка и изпълнение.
Моля да дадете информация относно напредъка на тези договори по отношение на първата фаза, а именно подготовката. Има ли вече постъпили прединвестиционни проучвания в Министерството на околната среда и водите, на база на които да може да се направи равносметка относно стойността на тези проекти? Има ли риск от забавяне и неизпълнение на тези проекти? Има ли проект по 19-а процедура, който ще бъде изпълнен и като втора фаза в рамките на настоящия програмен период? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Това беше питането на тримата колеги, госпожо министър.
Заповядайте.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ангелов, уважаеми господин Михалевски, уважаеми господин Червеняков, процедурата известна като 19-а процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” в агломерации над 10 хиляди еквивалент жители е обявена на 18 август 2010 г. и след успешно приключила оценка между Министерството на околната среда и водите, и общините бенефициенти са сключени 26 договора за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проектни предложения за агломерации над 10 хиляди еквивалент жители на обща стойност 918 млн. 140 хил. 248 лв. Проектите са разделени на два етапа – подготовка и изпълнение, като за всеки етап се сключва отделно споразумение.
Първият етап приключва с одобрение от страна на оперативната програма на изготвената документация за инвестиционните проекти, прединвестиционно проучване, идейни проекти, анализ, разходи, ползи. Тези документи определят и параметрите, включително и стойността на второто споразумение за изпълнение на същинските инвестиционни мерки.
След подписване на договорите за безвъзмездна финансова помощ е реализирано значително забавяне при възлагане на дейностите по подготовка на инвестиционните проекти.
Към настоящия момент бенефициентите са в процес на разработване на проектната документация, като същата се представя за преглед в управляващия орган на програмата. На общините се предоставят детайлни констатации и препоръки с цел преработка на проектната документация и привеждането й в съответствие на нормативната уредба с изискванията на оперативната програма.
С цел разясняване на предоставените констатации и препоръки се провеждат работни срещи и консултации, както и посещения на място в населените места, за които се предвиждат мерки.
Управляващият орган на оперативната програма е осъществил преглед на представена от бенефициентите проектна документация както следва:
- преглед на прединвестиционни проучвания за 23 агломерации – Сарафово, Меден рудник, Китен, Елхово, Гълъбово, Левски, Смолян, Дряново, Пазарджик, Сандански, Тутракан, Попово, Златни пясъци, Чирпан, Албена, Разлог, Ихтиман, Разград, квартал „Овча купел” – Столична община, Елин Пелин, Каварна, Кюстендил и Радомир;
- преглед на идейни проекти за агломерации – Чирпан, Пазарджик, Попово, Разлог, Гълъбово, Сарафово, „Овча купел” и Левски;
- преглед на финансов анализ за агломерации – Чирпан и Каварна.
Процесът на преглед продължава, като се очаква до края на годината да бъдат одобрени и първите проектни документации. Опитът показва, че не винаги се отразяват всички първоначално дадени бележки и препоръки, което налага повторно връщане на документите.
Във връзка с поставения от Вас въпрос за актуални стойности на инвестиционните мерки обръщам внимание, че такива може да има едва, след като бъдат готови идейните работни проекти и бъдат изготвени финансово-икономическите анализи.
Въпреки забавянето на изпълнението на някои от проектите общините работят активно и на този етап сме убедени, че всички ще успеят да приключат подготовката до края на този програмен период, тоест до края на 2015 г. За изпълнение – физическо строителство по някои от тези проекти, не може да става и дума в рамките на този период! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: За уточняващи въпроси, заповядайте, господин Ангелов.
СТРАХИЛ АНГЕЛОВ (КБ): Уважаема госпожо министър, считам, че индикативни стойности могат да бъдат получени и на база окрупнени показатели, които фигурират в прединвестиционните проучвания, ако по всички тези проекти са получени такива, а Вие преди малко сама казахте, че това е факт.
Също така, лично аз силно се надявам оценката да не протече по начина, по който тя течеше до този момент. Имаше проекти, които стояха в оценка повече от две години. Мнението ми е, че Министерството на околната среда и водите не би следвало да оценява проектите по начина, по който това е правено до момента. Тоест експертите в министерството не би трябвало да гледат техническите параметри на всеки един проект, тъй като нормативната уредба в Република България предполага немалък брой органи, които да контролират качеството и съвместимостта на тези проекти.
Или иначе казано, ако сега започнем отново да връщаме, да преработваме, пак да връщаме – имаше проекти, които бяха получили по над 10 становища. Следва да се има предвид, че ако това нещо се случи и с проектите по 19-а процедура, много от тях няма да бъдат завършени и на първа фаза, а именно подготовка. Това би оказало изключително негативен ефект върху програмата като цяло, а и върху следващата оперативна програма. Имам предвид тази за новия програмен период, тъй като голяма част от тези проекти, като изпълнение, а именно строително-монтажни работи, ще залегнат във финансовата рамка за следващия програмен период на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Госпожо министър, заповядайте да дадете отговор на уточняващи въпроси.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
Господин Ангелов, за съжаление, мога да се съглася с една голяма част от Вашите констатации по отношение на мярката. Искам само да отбележа, че тя е проектирана и заложена като мярка, която да включва подготовката на проектите и тяхното евентуално изпълнение, поради факта че точно агломерациите с над 10 хиляди еквивалент жители не са имали готови проекти, с които да кандидатстват по оперативната програма към периода 2010 г.
Лошото в изпълнението на мярката е, че и сега – 2013 г., три години по-късно, тези проекти не са готови. Ако са заложени като логичен мост и преход от едната оперативна програма към другата и ако бяха готови, завършени проекти, то това би било плюс при подготовката на следващата оперативна програма. Но към днешна дата те не са готови. Най-добрите очаквания, които имаме като управляващ орган на оперативната програма, е не повече от 6 от тези 26 проекта да бъдат завършени като проектиране към края на 2013 г. Не повече от 6. Тоест, не повече от 6 от тези проекти, заложени като мост към следващата програма, ще могат да бъдат включени към следващата оперативна програма.
За останалите проекти предстои изключително много работа в периода до края на 2015 г. Изразих надежда, че ще бъдат завършени на фаза проектиране до края на 2015 г. Това е лошото в изпълнението на мярката. Лошото е, че имаме проекти, по които са внасяни по три пъти представени прединвестиционни проучвания за преглед, два пъти представено инвестиционно проучване, проведени по две работни срещи, изпратени по две писма и препоръки и в момента се очаква общината да внесе ревизирани документи. Това е масово състояние при тези проекти, което поставя под въпрос тяхното изпълнение във фаза подготовка, проектиране до края на програмния период. Процедурата е рискова и за съжаление няма да свърши работата, за която е била заложена с най-добри намерения. Това се е получило в резултат на изключителното забавяне на оценките и препоръките от страна на управляващия орган, но не и по-малкото забавяне в представянето на документация от страна на общините, които очевидно не са имали готовност за подготовка на такива проекти. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Ангелов, имате възможност да вземете отношение към отговора.
СТРАХИЛ АНГЕЛОВ (КБ): Уважаеми дами и господа народни представители, госпожо Михайлова! Това, което чухме тук, е една неприятна констатация. Наистина предназначението на 19-а процедура беше тези 26 проекта да станат един списък с големи проекти към следващата оперативна програма. Жалко и тъжно е, че тази процедура е обявена преди почти две години и половина, даже може би вече три и към днешна дата нямаме по-голяма част от тези проекти, дори и елементарна готовност.
Лично аз се надявам Министерството на околната среда и водите да направи необходимите изводи, разбира се, във Ваше лице, и да се вземат мерки в рамките на следващия програмен период това да не се случва повече. Очевидно е, че Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” на практика е провалена. В края на програмния период имаме много слабо усвояване на средствата по тази оперативна програма. Надявам се хората, които са допуснали това нещо да се случи, да понесат съответната отговорност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви, господин Ангелов.
Следва въпрос от народния представител Атанас Пъдев относно състоянието на находището за минерална вода – изключителна държавна собственост, в Павел баня и възможностите за увеличение на експлоатационните ресурси.
Заповядайте, господин Пъдев.
АТАНАС ПЪДЕВ (КБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Съгласно Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите, в списъка за находищата на минерални води в Република България под № 54 фигурира находище Павел баня. Едновременно с това и на база на заповедите за утвърждаване на експлоатационните ресурси на минерални води – изключителна държавна собственост, под № 104 и Заповед от 2013 г., е отразено въпросното находище. След направена справка за наличните ресурси от минерална вода и посочените в нея данни, става ясно, че всички налични води са на самоизлив с кота на устие под 398 до 401 метра. От регистъра на ресурсите е видно, че в момента се експлоатират четири от деветте налични сондажа. Една част от неизползваемите се нуждаят от профилактика, а един от тях и от доразпробиване, с което могат да се осигурят допълнително между 15 и 20 литра в секунда.
Уважаема госпожо министър, с оглед значението и възможността за развитието на балнеологията и спа туризма в гр. Павел баня и привличането на инвестиции в този толкова важен отрасъл, Ви моля да ми отговорите какви са възможностите за профилактика на неизползваемите сондажи, както и довършването на основния, какви са предприетите мерки, отнасящи се за лицата, за които е установено, че от години присвояват неправомерно минерални води?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Сега да чуем отговора на министър Михайлова.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Пъдев! С цел актуализиране на естествените експлоатационни ресурси на находище Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора, през 2012 г. бе възложена обществена поръчка за изготвяне на хидроложки доклад за оценка на ресурсите на находището. Въз основа на извършеното специализирано актуално проучване на действащите водовземни съоръжения от находище в Павел баня, в доклада бяха определени ресурсите от хидрогеотермална енергия на находищата. Докладът за оценка установява, че находището се намира в условия на свръх експлоатация, водовземането се осъществява в режим на критично ползване. Въз основа на доклада със заповед на министъра на околната среда и водите през март 2013 г. са утвърдени експлоатационните ресурси на находищата на минерална вода в Павел баня и община Павел баня, област Стара Загора, в размер на 10,59 литра в секунда. Находището е разкрито с 6 броя водовземни съоръжения, от които 4 експлоатационни: сондаж № 3 и сондаж № Ц37, сондаж Ц38 и сондаж Х19, за които след горната заповед са утвърдени и технически възможните им дебити и от които има издадени 15 броя разрешителни за водовземане по реда на Закона за водите с общ предоставен ресурс 12 литра в секунда.
Като контролен и стопанисващ орган, съгласно Закона за водите и Наредбата за проучване, ползване и опазване на подземните води, Басейнова дирекция за управление на водите в Източно-беломорския район – гр. Пловдив, е предприела действия по редуциране на водните количества на издадените разрешителни за водовземане до определените със заповедта на министъра дебити в съответното водовземно съоръжение.
За останалите 2 броя съоръжения от находище Павел баня – сондажи 1 и 2, проведеното специализирано проучване установява, че поради настоящото си техническо състояние към момента не е целесъобразно да се експлоатират, а да бъдат преоборудвани и използвани като мониторингови, след провеждане на съответните ремонтно-възстановителни дейности.
По повод постъпило в Министерството на околната среда и водите писмо от кмета на община Павел баня относно възможността за регистриране на открит незаконно изграден и ползван нерегламентирано кладенец на контролния орган „Басейнова дирекция за управление на водите Източно-беломорски район” в град Пловдив, е възложено да изиска допълнителна информация за наличието на документация от изграждането на кладенеца, оборудването му, извършване на изменения, дебит, водно ниво и температура на водата с цел изясняване на типа и състава на разкритата вода. Авторите на хидроложкия доклад са категорични, че в едно такова сложно от хидрогеоложка гледна точка находище като Павел баня, с оглед съхраняване на ресурс от минерална вода е недопустимо издаването на разрешителни за изграждане на нови сондажи. Това би довело само до преразпределение и намаляване на съществуващия ограничен ресурс от минерална вода. При извършването на планови проверки на място контролният орган - „Басейнова дирекция”, не е констатирал друго нерегламентирано водовземане на минерална вода от находище Павел баня. В Министерството на околната среда и водите не е постъпила информация за неправомерно водовземане от находище Павел баня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Заповядайте за реплика.
АТАНАС ПЪДЕВ (КБ): Уважаема госпожо министър, в момента ставаме свидетели на това, че биват намалявани количествата на ползване на минералните води именно от това находище към всички ползватели, сред които се намират и специализираните болници за рехабилитация, които са към Министерството на здравеопазването, както и „Профилактика, рехабилитация и отдих” към Министерството на труда и социалната политика. Същевременно на всички прави впечатление свободното изтичане на минерална вода в коритото на река Тунджа от два водоизточника, които не се използват по абсолютно никакъв начин. От направени проверки преди няколко месеца става ясно как изчерпаният, в кавички, ресурс на минерална вода се присвоява неправомерно, като това ставаше с мълчаливото съгласие именно на контролния орган, който цитирахте, в лицето на Басейнова дирекция – Пловдив.
Във връзка с това Ви моля да предприемете необходимите действия кражбата на минерална вода да бъде преустановена, както и да предприемете действия по увеличаване на дебита на минерална вода в находище „Павел баня”, с изграждането именно на нови сондажи и профилактирането на старите, тъй като на базата на друго изследване, което е направено от проф. Щерев и колектив през 2008-2009 г., се доказва именно наличието на неусвоен ресурс от минерални води, като същевременно с това ползваното количество към момента представлява около 12% от всичко, което може да бъде черпено. При Ваше желание бих могъл да предоставя на Вашето внимание именно тази докладна записка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, господин Пъдев.
Госпожо министър, желаете ли думата за дуплика?
Заповядайте.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
Благодаря за проявената добра воля да предоставите друг доклад, който е различен от този, с който разполагаме в Министерството на околната среда и водите. Изразявам готовност и с община Павел баня, и с експерти, които са работили по докладите, да проведем работна среща. Заповядайте и Вие, за да разгледаме казуса и да видим къде всъщност е истината – дали изтича неправомерно качествена минерална вода, или има недостиг в дебита на извора, за да намерим оптималното решение, което е най-добро за развитието на балнеологията в района. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, госпожо министър.
Следва питане на госпожа Ивелина Василева относно изграждане на канализации в малките селища.
Заповядайте, госпожо Василева.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Госпожо министър, уважаеми колеги! Госпожо Михайлова, в редица изявления като ново направление във Вашата политика подчертахте изграждането на канализации в малки населени места. Мисля, че няма да сгреша, ако още в самото начало подчертая, че това е изпитаният стар подход на тройната коалиция за усвояване на средства без – нито социален, нито екологичен ефект.
Като резултат от управлението на тройната коалиция през 2009 г., знаете, бяха заварени проекти, финансирани канализации в населени места, в някои случаи обезлюдени – под 100 жители, канализации, към които никой от живеещите не желаеше и все още не желае да се присъедини. Канализации, които ВиК-дружествата отказват да въведат в експлоатация, канализации, които завършват без пречиствателни модули и станции и поради тази причина по-скоро създават екологични проблеми и точкови замърсявания, вместо да решават такива.
Милиони бяха заровени в земята – средства, които отидоха напразно за проекти, които не донесоха ползи и ефекти. По времето на тройната коалиция около 500 милиона беше финансирането, осигурено чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, които бяха заделени за такъв тип проекти.
Към старта на управлението на ГЕРБ това, което заварихме, бяха одобрени и новоподписани договори към месец май 2009 г. – общо 285 проекта на стойност над 160 млн. лв., като в същото време наличността на сметката на ПУДООС беше 4 млн. 900 хил. лв.
Бих казала, че проектите, за които говоря, не биха могли да бъдат обосновани с никакви национални и европейски нормативни изисквания, защото всички знаем, че законодателството изисква централизирани канализационни системи да бъдат изграждани в населени места над 2 хиляди еквивалент жители. Казвам това не защото не считаме, че хората в малките населени места е необходимо да бъдат обезпечени с подобни съоръжения, но го казвам с ясното убеждение, подкрепено от всички нормативни документи, подкрепено и от експертите в областта, че далеч по-подходящи са друг тип съоръжения, например модулни, лагуни, индивидуални системи за пречистване, които наистина водят до реални ползи.
Вие заявявате, че ще продължите финансирането на тези проекти и всъщност това за нас е абсурдна позиция. Затова ми се иска ясно да заявите: каква е политиката на Министерството на околната среда и водите по отношение на централизираната канализация в малките населени места?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Госпожо министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Василева, във връзка с постъпилото питане за изграждане на канализации в малките селища Ви представям следната информация.
Съгласно договора за присъединяване на България към Европейския съюз страната ни е поела ангажимент да изпълни изискванията на Директива 91271/ЕС относно пречистване на отпадъчните води от населени места със следните отлагателни срокове – за изграждане на канализационна мрежа и пречистване на отпадъчните води от агломерации с над 10 хиляди еквивалент жители срокът е бил 31 декември 2010 г.; за изграждане на канализационна мрежа и пречистване на отпадъчните води от агломерации между 2 и 10 хиляди еквивалент жители до 31 декември 2014 г.
Съгласно директивата ангажименти към агломерациите с по-малко от 2 хиляди еквивалент жители има само по отношение на осигуряването на подходящо пречистване и то само в агломерации с по-малко от 2 хиляди еквивалент жители, в които има частично или напълно изградена канализационна мрежа.
Министерството на околната среда и водите като орган на национално ниво по управление на водите докладва на всеки две години на Европейската комисия за хода на изпълнение на директивата, като в рамките на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и водите и на Оперативна програма „Околна среда”, финансира инфраструктурни проекти в областта на ВиК по процедури и приоритети, одобрени от управляващите органи на съответните програми.
В същото време политиката по управление на канализационните системи де юре не е от компетенциите на Министерството на околната среда и водите, а съгласно Закона за водите се провежда от министъра на регионалното развитие на национално ниво и от кмета на общината на местно ниво.
Предвид изричното становище на Европейската комисия относно приоритетите за финансиране в рамките на Приоритетна ос 1 на оперативната програма, през последните години усилията и средствата по нея са насочени към изграждане на канализационни мрежи и осигуряване на съответното пречистване в агломерации с над 10 хиляди еквивалент жители.
До края на настоящия програмен период не се предвиждат процедури по подготовка или изпълнение на проекти за ВиК мрежи и съоръжения по Оперативна програма „Околна сред 2007-2013“.
След финализиране и одобряване на партньорското споразумение между България и Европейската комисия на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ обявяването на процедурите и приоритетите ще бъде извършено след допълнителен анализ и при спазване на препоръките на комисията. Агломерациите с над 10 хиляди еквивалент жители да бъдат първи приоритет. През следващия планов период като втори приоритет в рамките на ОПОС през следващия период в областта на ВиК е идентифицирано изграждането на канализационна мрежа, осигуряване на пречиствани отпадъчни води в агломерации между 2 хиляди и 10 хиляди еквивалент жители. Изграждането на инфраструктура по събиране и пречистване на отпадъчни води в агломерации с по-малко от 2 хиляди еквивалент жители е предвидено, както и до момента по Програмата за развитие на селските райони.
Едно допълнение, ако позволите, към официалния текст, който за Вас е абсолютно ясен. Допълнението се състои в това, че освен ангажиментите, които имаме към Европейския съюз по изпълнението на директивата, ние имаме ангажименти и към българските граждани. Освен средствата, с които разполагаме от Европейския съюз, имаме и национален бюджет, по който можем да определяме приоритетите.
Аз няма да приема постановката, според която гражданите, живеещи в малки населени места, независимо колко малки са те, да бъдат дискриминирани поради факта, че живеят в малки населени места.
Да, права сте, че могат да бъдат използвани нови технологии и модулни станции, и всякакви други възможности, за да се гарантира равно качество на живот и в малките населени места.
За съжаление дотук нито по Оперативна програма „Околна среда“, нито в управлението на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, не са били използвани възможностите на новите технологии. Това поставям като приоритет и ще продължавам да държа, че българските граждани са равни по отношение на правата им за опазване на околната среда и качеството на живот, независимо къде живеят. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, госпожо министър.
Госпожо Василева, имате думата.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Безспорно вълнуваща пледоария, но бих казала с популистки характер предвид на това, че не вярвам, който и да било жител на тази държава да счита някой друг за лишен от права.
Това, което нас ни притеснява, е амбицията да се реанимират проекти, които са доказано неефективни.
Вие, госпожо министър, сама изложихте основните принципи и приоритети, които са заложени в европейското законодателство, в националното такова, в програмата „Околна среда“, а също така и в програмата „За развитие на селските райони“. В този смисъл не приемам казаното от Вас, че до този момент не са извършвани инвестиции, защото има ясна демаркация и инвестиции по линия на програмата „За развитие на селските райони“ са извършвани в населени места под 2000 еквивалент жители.
Това, което мен ме притеснява, е както споменах, твърдата амбиция и намерение да продължите политиката на тройната коалиция, която създава екологични проблеми, а не решава такива, създава социални проблеми, а не решава такива.
Безспорно това е нещо, което трябва да бъде поставено на обсъждане и предвид това Ви моля да заявите, тъй като Вие упоменахте, че ще бъде заделян национален ресурс, какви критерии ще прилагате за финансирането на подобни проекти и за какви населени места ще заделяте финансиране? Също така какъв ще бъде обемът на националното финансиране, което Вие ще заделяте за проекти, за които няма безпристрастен, обективен и незаинтересован от лични облаги експерт, който би подкрепил? Безспорно това са проекти, които водят до нечия облага, но не и до полза на жителите на малките населени места. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Госпожо министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Василева! Подчертах, че политиката по отношение на малките населени места е национална политика. Тя е основна политика, към която е допълнение и изпълнение на политиката ни към Европейския съюз и изискването на директивата като страна член на Европейския съюз.
Искам само да напомня за всички народни представители, че управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда с решение от 27 август прие приоритети с равна тежест, насочени към възможно най-оптимално разходване на финансовия ресурс на предприятието.
С финансирането на проекти във ВиК-сектора приоритетите са както следва: довършване на довеждащи и главни колектори до пречиствателни станции за отпадни води за агломерации с над 10 хиляди жители при спазване на изискванията на чл. 127 от Закона за водите, довършване на второстепенна канализационна мрежа към главни и довеждащи колектори до градски пречиствателни станции за отпадни води или до малки пречиствателни станции за агломерации между 2 хиляди и 10 хиляди еквивалент жители с цел натоварване на капацитета на пречиствателната станция при спазване на изискванията на чл. 127 от Закона за водите. Финансиране или съфинансиране на обекти изпълнявани със средства по програми ИСПА, ФАР и други при финансиране на обекти, съпътстващи обекти, финансирани със средства на Европейския съюз или други източници.
Тези приоритети са публикувани на сайта на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и те по никакъв начин не противоречат нито на ангажиментите на България към европейските директиви, нито на общата ни политика. Това обаче, което искам да подчертая, е, че в продължение на повече от три години и половина Предприятието за управление на дейностите по управление на околната среда е изпълнявало функцията на инструмент, който подпомага единствено и само изпълнението на Оперативна програма „Околна среда“. Това, което е било функция на предприятието по време на прословутата тройна коалиция, финансирането на по-малки обекти за населени места, които не могат да бъдат предмет на подкрепа на оперативната програма, е отпаднало напълно от дейността на предприятието. Броят на прекратените проекти е впечатляващ. Броят на проектите, които са завършени на 50-60% и които самият управителен съвет на предприятието при предходното правителство е решило, че могат да бъдат довършени, е също впечатляващ. Работата на предприятието трябва да се нормализира, за да се намери нормален инструмент за реализиране на проекти в областта на околната среда, които не са подкрепени от Оперативна програма „Околна среда“. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Заповядайте, госпожо Василева, имате възможност да вземете отношение.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря.
Безспорно Предприятието за дейностите по управление на опазване на околната среда беше инструмент за законосъобразно прилагане на политиките, свързани с опазването на околната среда.
Безспорно голяма част от проектите, които Вие цитирате, бяха прекратени поради факта, който изтъкнах преди малко, а именно липсата на финансова обезпеченост, липсата на ясни критерии от гледна точка на икономическа, техническа целесъобразност и ефективност на тези проекти.
В този смисъл аз искам да изразя неудовлетвореността от отговора на министъра, защото така и не разбрахме какъв ресурс ще бъде заделян за подобен тип проекти.
Това, към което искам да призова, е максимална прозрачност при разходване на средствата и да изразя надеждата си, че континюитетът на това правителство е тези практики да бъде максимално кратък, за да не се нанесат вреди върху околната среда. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Остана още един въпрос към министър Михайлова, който е от госпожа Корнелия Маринова, след което ще направим почивка.
Въпрос относно определяне на целеви средства в Бюджет 2014 по Закона за управление на отпадъците.
Заповядайте, госпожо Маринова.
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо министър! Един сериозен проблем и една тревога ме подтикнаха да задам този въпрос днес. Проблемът съществува повече от 20 години и е нерешен на територията на община Ловеч, на много други общини, в това число и от област Ловеч.
Става дума за залежали опасни отпадъци – пестициди, от бившите ТКЗС-та, станали собственост впоследствие на ликвидационните съвети, а още по-късно – на общините. Независимо от грижите, които се полагат за тяхното съхранение по опазване на околната среда, налице е реална опасност за живота и здравето на хората, защото става дума за такива, които се намират на територия от поне 20 землища от 34 от община Ловеч. Налице е опасност също така и за замърсяване на почвата и водите.
Запозната съм с това, че от 2011 г. стартира Проект по българо-швейцарската програма за сътрудничество. Наясно съм, че ПУДООС – Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, е изпълнителна агенция, която да управлява тези средства и в периода от 2011 до 2019 г. ще трябва да се реши проблемът по обезвреждането и извозването на тези опасни отпадъци. Все пак ми се иска да знам в какъв по-реалистичен срок от време ще се осъществи това.
Във връзка с това моят въпрос към Вас е: Внесено ли е в Министерски съвет предложение по чл. 56, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за определяне на целеви средства за изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на битови, масово разпространени и опасни отпадъци, колко и за кои населени места? Включва ли Вашето предложение целеви средства за почистване и рекултивация на места, замърсени с отпадъци, колко и за къде? Какво е Вашето виждане, в това число и във времеви порядък, за решаване на проблема с разположените в община Ловеч опасни отпадъци и пестициди, които години наред създават опасностите, за които говорих? Благодаря Ви предварително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Госпожо министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин председател.
Дами и господа народни представители, уважаема госпожо Маринова! Министерството на околната среда и водите е внесло предложение в Министерството на финансите за допълнително осигуряване на финансови средства за изграждането на четири броя пилотни проекта за изграждане на площадки за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, четири броя пилотни проекта за изграждане на пунктове за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци, два броя пилотни проекта за въвеждане на система за разделно събиране на текстилни отпадъци, един брой претоварни станции, два броя сепариращи инсталации, осем броя депа за неопасни отпадъци в регионите от страната, които не са получили финансиране по Оперативна програма „Околна среда” и държавния бюджет до момента. Общата стойност на необходимите средства за изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци е 53 млн. лв.
В предложението до Министерството на финансите за Проекта на бюджета за 2014 г. са включени допълнителни средства за рекултивация на шест депа, разположени на територията на общини Берковица, Севлиево и Дряново, довършване на вече стартиралите проекти за рекултивация на осем стари сметища в Севлиево, Лом, Русе и Созопол, приключване на Проект „Закриване и рекултивация” на осем стари сметища. В област Кърджали – осигуряване на средства за финансиране на проекти за рекултивация 41 общински депа, които са подадени до момента в Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда. Депото в община Ловеч, с площ 35 декара, също е включено в списъка на депата, за които са необходими средства за закриване. Общо необходимите целеви средства за почистване и рекултивация на места, замърсени с отпадъци за 2014 г., възлиза на около 88 млн. лв.
Пестицидите с изтекъл срок на годност представляват проблем за страната от 1990 г. след ликвидирането на бившите трудово-кооперативни земеделски стопанства и аграрно-промишлени комплекси. Във връзка с това Ви информирам, че към момента тяхното количество е 14 471 тона, които се съхраняват в 357 склада, както и в 1965 херметично затворени стоманено-бетонни контейнери, така наречени ББ-кубове. В община Ловеч количеството на тези отпадъци е 72 800 килограма твърди и 11 700 литра течни, 3500 килограма смесени с инертни материали, съхранявани в 19 броя складове.
В изпълнение на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г. в последните години Министерството на околната среда и водите активно търси източници за финансиране за обезвреждането на залежалите пестициди, които се съхраняват в изоставени или необезопасени места, представляващи риск за околната среда.
Във връзка с това министерството кандидатства пред Швейцарската Конфедерация за финансова подкрепа за предприемане на действия за решаване на проблема, като разработи и защити проект, който беше одобрен за изпълнение по българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът е на стойност 38 млн. лв. В рамките на проекта ще бъдат унищожени над 6000 тона от залежалите пестициди, съхранявани в държавни и общински складове, както и в затворени ББ-кубове.
Проектът има за цел да подпомогне общинските администрации, тъй като финансовите им възможности са ограничени и не разполагат с административен капацитет и със специализирани познания. Към настоящия момент се извършва предпроектно проучване, което включва инвентаризация на съхраняваните на територията на страната пестициди и замърсяването, причинено от тях.
С писмо № 04-00-2541 от 17 октомври 2013 г. до министъра на финансите бяха поискани допълнителни средства в размер на 167 млн. лв., част от които 141 милиона са за разходите, които посочих по-горе извън утвърдения разходен таван на Министерството на околната среда и водите за 2014 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Госпожо Маринова, заповядайте за реплика.
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА (ГЕРБ): Уважаеми колеги народни представители, господин председател, госпожо министър! Смесиха се малко средствата, които са по европейските фондове и от държавния бюджет. Аз очаквах да чуя точно от държавния бюджет кои, колко средства и за къде ще бъдат използвани.
Вие цитирахте в това число и спечелен проект от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда от предишното правителство, и двата модула, които включва този проект.
Искрено се надявах, че ще чуя и във времето един линеен график на това как ще бъде решен проблемът с опасните отпадъци, за пестицидите. Освен това бих искала и изразявам категоричната си надежда, че няма да се мултиплицира опитът от времето на тройната коалиция, когато ще се превеждат средства на общините директно без това да минава през Предприятието за управление на дейностите, без разходооправдателни документи, без строгата отчетност и прозрачност – нещо, което е жизнено необходимо и пред българските данъкоплатци, и пред европейските такива. Благодаря. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Дуплика!
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Маринова.
Съжалявам, ако в желанието си да изразя всички цифри не сте се ориентирали кои са от държавния бюджет и кои са по европейски фондове. Тук въобще не съм споменавала нито една цифра от Европейския структурен фонд. Споменах необходимостта от допълнително финансиране от държавния бюджет на проекти, обекти, свързани в това число и с опасните отпадъци, които не са намерили подкрепа от Оперативна програма „Околна среда”, по една или друга причина, в повечето случаи просто оперативната програма не е могла да се справи.
Всички цифри, които изредих, са нужни, необходимост по Програмата за управление на отпадъците, които трябва да бъдат покрити от националния бюджет. Това е по първия Ви въпрос.
По втория Ви въпрос – ще има ли линеен график за справяне с опасните отпадъци, мога да кажа, че след инвентаризацията на състоянието на опасните отпадъци, особено пестицидите в страната, ще имаме яснота каква част от тях въобще може да бъде изнесена от страната и унищожена с помощта на швейцарското правителство. Понеже това е непрекъснат процес, който изисква съвместни усилия на Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите и общините, това усилие предишните години не е направено. Предстои ни да свършим тази работа, тъй като с един проект, с който ще бъдат неутрализирани 6000 тона от общо наличните 14 хиляди тона отпадъци, очевидно въпросът с опасните отпадъци няма да се реши. Очевидно трябва национално усилие.
Надявам се, че когато Вие подкрепите бюджета за 2014 г., ще подкрепите и възможността за първи път от много години да се кандидатства с конкретни проекти по болни теми, за които през последните години нищо не е направено, и да се реализира Национална програма за унищожаване на опасните отпадъци. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо министър. Това бяха въпросите и питанията към Вас.
Благодаря за участието Ви в днешното заседание.
След почивката ще продължим с въпроси към министъра на здравеопазването госпожа Таня Андреева.
Първа ще има думата за няколко въпроса госпожа Десислава Атанасова.
Обявявам почивка до 13,15 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, ще продължим парламентарния контрол с въпроси към министъра на здравеопазването госпожа Таня Андреева.
Първа ще зададе своя въпрос относно мерките по отношение на цените на лекарствените продукти народният представител Десислава Атанасова.
Госпожо Атанасова, заповядайте да развиете своя въпрос.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Андреева, като основен приоритет в работата си като министър на здравеопазването преди няколко месеца – при встъпването си в тази длъжност, заявихте търсенето на мерки за намаляване цените на лекарствените продукти. Вече четири месеца след заявката в тази посока нито една законодателна инициатива не е предприета от Министерството на здравеопазването, с изключение на промяната в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, която е изискване по евродиректива, и разгледания на първо четене миналата седмица от Народното събрание идентичен законопроект, предложен от колеги от две парламентарни групи.
Моят въпрос е зададен на 11 юни. Въпреки това считам, че той е актуален, защото и до този момент няма никаква реална политика по отношение на лекарствената политика в България.
Въпросът ми е: какви законодателни промени или промени в подзаконови нормативни актове предвиждате да бъдат осъществени за реализирането на заявения от Вас приоритет по отношение намаляване цените на лекарствените продукти? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Атанасова.
Госпожо Андреева, заповядайте да отговорите на въпроса на народния представител Десислава Атанасова.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Госпожо Атанасова, към настоящия момент условията и редът за определяне на цените на лекарствените продукти, както и критериите за включването им в Националната система за реимбурсиране са определени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Съществуващата законова уредба е доразвита в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистрация на цените. От 2007 г. са приети няколко промени на европейско ниво, като последната директива е от 2007 г. – транспониране на изискванията за европейска регулация на цените на лекарствата. Както и Вие знаете, съществува механизъм за вътрешно и външно рефериране на цените.
Образуването на цените на лекарствените продукти се извършва въз основа на външно рефериране към цените на производителите в референтни държави, които към момента са 17. За ценообразуваща в България се приема откритата в тези държави най-ниска цена на производителя за същия лекарствен продукт.
За периода на действие на този механизъм ценообразуването е насочено към търсене на най-ниската цена в държави членки, които са подбрани съобразно сходни на българските икономически и демографски условия, както и с наличието на възможност за ефективно търсене в лекарствените им листи.
Следва да се има предвид, че уредбата в частта „Ценообразуване и реимбурсиране” от 2007 г. до момента е променяна многократно в посока оптимизиране и допълване механизмите за намаляване на цените на лекарствените продукти.
Наред обаче с очакванията за положителни резултати, в крайна сметка се оказва, че към днешна дата има два основни проблема, към които са насочени и мерките, които разписваме нормативно. Това е, първо, дъмпингът на цени на лекарства, което води до невнасяне на лекарствени продукти или нерегистриране на такива на по-ниска цена, отколкото е в момента, което води, за съжаление, до дефицити на пазара – в много случаи те са за сериозни заболявания.
Вторият неблагоприятен ефект от търсенето на изкуствено смъкване на цените на лекарствата е паралелният износ. В този смисъл мерките, които следва да се предприемат, трябва да са насочени към преодоляване най-вече на негативните последствия на пазара на лекарствени продукти.
Освен в законопроектите, които Вие цитирахте, в момента се разработват и допълнителни мерки за изчистване на порочните практики, като тук искам да кажа, че се работи върху нова методология на договаряне и закупуване на лекарствени продукти.
Освен това, България подкрепи една инициатива на Белгия, която дава възможност, в момента това се обсъжда и на европейско ниво, фирми – вносители на иновативни продукти, да имат право на специална политика на ценообразуване в по-специфични държави, каквато е и България, без да се съобразяват с другите 17 референтни държави като ценообразуване.
Бих искала да подчертая, че формалното ценообразуване, и в частност намаляването цените на лекарствата, не следва да се разглежда като самостоятелен процес и да се превръща в основна цел. По-скоро следва да се разглежда като част от общия приоритет на оптимизиране и редуциране на публичните разходи за лекарствени продукти.
Една от основните мерки в тази насока е въвеждането на принципи на регионална лекарствена употреба и лекарствена използваемост на две нива – микрониво, за всеки отделен пациент и лечебно заведение, и макрониво – по заболявания, по групи пациенти или на национално ниво. По този начин оптимизирането на изразходването на публичния ресурс ще се постигне чрез въвеждане на механизми за проследяване на броя на лекуваните лица, вида на назначаваната терапия, както и резултатите от нея.
Успоредно с това започна работа върху няколко регистъра, които са свързани с по-скъпоструващите терапии, защото Вие знаете, че особено в Националната здравноосигурителна каса при договаряне на цените, е много важно да се знае всъщност за каква група става въпрос. Към днешна дата Касата плаща всичко, което на практика й се представя като фактура от лечебните заведения.
За постигане на посочените цели аз вече казах – работим върху няколко промени, които споменах.
На дневен ред е и Законът за здравното осигуряване. Смятам, че всички мерки и механизми, които ще бъдат обсъдени и предложени, разбира се, представени и на Здравната комисия, ще допринесат в посока за по-цялостно развитие на лекарствената политика в България. И пак казвам – неизразходването на обществения ресурс, а не просто самоцелно да се намаляват цените на лекарствата, защото очевидно това води до много неблагоприятни последствия, които рефлектират и върху пациентите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Андреева.
Позволих си да Ви оставя да говорите по-дълго, извън времето. Надявам се, че госпожа Атанасова искаше да чуе Вашия отговор.
Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Да, действително държах да чуя в пълнота отговора на министър Андреева, но колкото и дълго да бяхте удължили времето, не се очертаха политиките и мерките, които Министерството на здравеопазването през следващата 2014 г. ще продължи да отстоява.
Госпожо Андреева, за всички в тази зала или поне за тези, които имат отношение към сектор „Здравеопазване”, е ясно как се формират цените на лекарствените продукти. Те се формират благодарение на всички мерки, които предприе нашето правителство и усилията, които предходното Народно събрание използва, за да станат възможни като законодателна инициатива мерките, които бяхме предложили.
Моят въпрос беше конкретно за мерките, които Вие и Вашият екип ще предложите и на Народното събрание, а и като подзаконови нормативни актове оттук нататък. За всички нас е ясно, че цените на лекарствата в България да се реферират със 17 други държави – членки на Европейския съюз, и да се търси най-ниската цена, е заслуга на правителството на ГЕРБ!
Заслуга на правителството на ГЕРБ е и намаляването с по два процентни пункта надценките на търговците на едро и търговците на дребно.
На мен ми е интересна и Вашата позиция по отношение на ДДС на лекарствата. Дали Вие ще предложите и кога на финансовия министър да има и такава ставка по отношение на ДДС на лекарствата?
Това са мерки, които наистина ще доведат до намаляване цените на лекарствата. А иначе, преди малко признахте, че има няколко проблема, пред които е изправена лекарствената политика, като например дъпинг на цените, защото е факт, че са най-ниски в цяла Европа от страните, с които се реферираме и на това се дължи паралелният износ, спрямо който колегите от ДПС и от БСП предложиха законодателни инициативи, е отново заслуга на правителството на ГЕРБ. Благодаря. (Шум и реплики от КБ.)
Държа да ми отговорите какви ще бъдат Вашите законодателни мерки и инициативи в тази посока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Атанасова.
Заповядайте, госпожо Андреева, за дуплика към отношението на госпожа Атанасова към Вашия отговор.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Благодаря, госпожо Манолова.
Само искам да обърна внимание, госпожо Атанасова, че все пак в България нищо не започва и не свършва с ГЕРБ. И това да си приписвате европейски решения и директиви като заслуга на Вашето правителство и в частност Ваша, вече малко преминава границите на разумното.
Мисля, че в няколко посоки изтъкнах това, което смятаме да предприемем и това, което беше внесено и като законопроект от моите колеги от Здравната комисия – и д-р Джафер, и д-р Райнов. Недейте така да разделяте нещата, защото в тези екипи винаги участват юристи от Министерството на здравеопазването. И ако при Вас решенията се вземат еднолично, при нас все пак се гласуват от хора, които са в бранша и разбират за какво става въпрос.
В тази посока, освен още веднъж да изговоря всичко, което Ви казах като мерки.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Не, няма нужда!
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Е, щом няма нужда – благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо министър.
Разговорът между Вас ще продължи със следващия въпрос –госпожа Десислава Атанасова ще Ви пита за работата на Националния съвет по цени и реимбурсиране.
Заповядайте, госпожо Атанасова, за да зададете своя въпрос.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Манолова.
Считах, че това не е разговор между народен представител и министър, а парламентарен контрол, но Вие както обикновено нямате добра преценка къде точно се намираме в момента!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Ако обичате, не ми давайте оценки, защото ще се наложи и аз да Ви дам и няма да ми бъде трудно.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Госпожо Андреева, с промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се създаде Национален съвет по цени и реимбурсиране, правоприемник по отношение на функциите на Комисията по цени и реимбурсиране. Това стана през миналата година възможно с решение на Народното събрание и ангажимент от цялата Комисия по здравеопазване тогава по отношение на проблема с цените на лекарствените продукти.
Съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина до 20 март 2013 г. започналите и неприключилите процедури пред Комисията по цени и реимбурсиране се довършват от нея по досегашния ред.
Моят въпрос към Вас е: колко от разгледаните от Комисията по цени и реимбурсиране процедури касаят утвърдени цени на лекарствени продукти по чл. 261а, ал. 1 и утвърдени пределни цени на лекарствени продукти по чл. 261а, ал. 2? В колко от процедурите е утвърдена по-ниска цена в проценти и абсолютна стойност? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, уважаема госпожо министър, за да отговорите на зададения въпрос.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Госпожо Атанасова, съгласно § 130, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина след 1 април 2013 г. неприключилите процедури пред Комисията по цени и реимбурсиране се довършват от Националния съвет по цени и реимбурсация? На основание горната разпоредба Националният съвет е приел от Комисията по цени и реимбурсиране 276 броя неприключили процедури.
Общият брой на разгледаните процедури, съгласно § 130, ал. 2 от закона, е 246 броя.
Считано от 30 април 2013 г. с влизането в сила на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти към 25 октомври 2013 г. от Националния съвет са разгледани общо 2830 процедури от общо подадени 3244. От тях процедура за включване на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък, включително образуване на цена по чл. 261а, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, са постъпили 159, разгледани са 132 от тях.
Процедура по удостоверяване липса на промяна в цена, заявяване промяна на цена и служебна промяна на цена – подадени декларации по реда на чл. 43, ал. 1 и 2 – 994 броя; извършени служебни проверки по същия член, ал. 3 – 661 броя.
От така извършените проверки са установени по-ниски цени за 45% от лекарствените продукти; влезли в сила решения за намаляване цените на 627 лекарствени продукта, образувани по реда на чл. 261а, ал. 1 и 2 от закона, от които 191 лекарствени продукта се реимбурсират на 100% от Националната здравноосигурителна каса.
От продуктите, посочени в т. 1, намалението на пределната цена е както следва: до 5% – 108 броя; от 5 до 10% – 85 броя медикаменти; от 10 до 20% – 96; от 20 до 50% – 197, и над 50% – 141. От горепосочените лекарствени продукти 419 се заплащат от НЗОК, с ниво на реимбурсиране 100% – 191, 75% – 22, 50% – 86, и 25% – 110 броя. Шестнадесет броя се заплащат от Министерството на здравеопазването 100% и 202 – от лечебните заведения пак на 100%.
Срещу издадените решения на Националния съвет са постъпили общо 180 жалби, извършени проверки по контрол на цените в аптеките – 69, в различни области на страната. От тях 25 са извършени по Черноморието, като 80% от лекарствените продукти са над пределните цени. Съставени са актове и предписания на нарушителите.
Вече казахме по какъв начин се извършва образуването на цените на лекарствените продукти.
За процедурите по ценообразуване и включване на лекарствени продукти в Позитивния списък не е въведено електронно управление на процесите, включително и през 2012 г., когато се обединяват действащите дотогава две комисии в Комисия по цени и реимбурсиране. Липсата на електронизиране на процесите на ценообразуване и реимбурсирането им и липсата на електронен обмен на данни между Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса изключително затруднява обработването на информацията и извършването на анализи в тази посока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо министър.
Госпожо Атанасова, заповядайте за реплика.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Благодаря, госпожо министър, за отговора. Стана ясно, че наистина имало смисъл така да бъде променен законът, че да заработи Националният съвет по цени и реимбурсация. Надявам се, че Вие ще възприемете този ред на работа и това няма да бъде поредната структура в Министерството на здравеопазването, която ще претърпи законодателни или други промени.
За мен е обнадеждаващо, както и Вие самата изброихте, че над 150 продукта са намалили цената си с над 50%, а над 20% по-ниска цена вече имат над 60 продукта и така нататък. За мен е обнадеждаващо и че четири месеца след като Вие поехте поста министър на здравеопазването, по отношение на Националния съвет по цени и реимбурсиране няма някакви персонални или законодателни промени. Видно е, че този национален орган работи. Аз винаги ще подкрепям да има един орган, който ще следи българските граждани да заплащат много по-ниски цени за лекарствените продукти.
Надявам се, че Вие ще положите всички усилия колегите от Националния съвет по цени и реимбурсиране да работят в далеч по-добра обстановка и да бъде изградена интернет връзка за по-голяма достъпност на работещите в Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса до електронните регистри. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз, госпожо Атанасова.
Желаете ли дуплика?
Госпожо Атанасова, министърът не желае дуплика, заповядайте да зададете следващия въпрос относно увеличаване на възнагражденията на работещите в Спешна помощ.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Госпожо Андреева, като Ваш приоритет, когато заехте поста министър на здравеопазването, заявихте създаването на по-добри условия на труд и увеличение на възнагражденията на работещите в Спешна помощ. Видно е, че четири месеца, откакто управлявате системата на здравеопазването, мерките по отношение на служителите в Спешна помощ досега единствено са били законодателни и са били предприети от всички парламентарни групи, а именно за защита на работещите в Спешна помощ лекари срещу нападения.
Видно е, че дори и тази законодателна инициатива, подкрепена от всички нас, явно не среща разбиране в някои от народните представители, защото миналата седмица от парламентарен контрол на Ваш колега – вицепремиера Йовчев, стана ясно, че на народен представител от Движението за права и свободи е съставен акт за административно нарушение, тъй като е нанесъл побой над български лекар в българска болница, но сега моят въпрос е друг.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: И го задайте, защото времето тече.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Какви мерки и в какъв срок ще предложите за реализиране на заявените от Вас приоритети? Дали в бюджета за 2014 г. на Министерството на здравеопазването са планувани такива средства, тъй като от бюджета, който е качен на сайта на Министерството на финансите, става ясно, че Министерството на здравеопазването ще има далеч по-малко средства от средствата, които са били предвидени за 2013 г.? Триста шестдесет и осем милиона бяха предвидени за тази година да е бюджетът, 359 за следващата 2014 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз, уважаема госпожо Атанасова.
Заповядайте, уважаема госпожо министър, за отговор.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Уважаеми господин председател, госпожо Атанасова! Да започна отзад напред. В бюджета за 2014 г. са заложени няколко приоритета, по които ще работи Министерството на здравеопазването, като един и може би най-важният от тях е Спешната помощ.
По отношение на ресурса, с който ще работи Министерството на здравеопазването. За да бъдем коректни към аудиторията, към народните представители, които може би нямат пълната информация, искам да кажа, че реално ресурсът на Министерството на здравеопазването ще бъде по-голям, защото при предишното управление, независимо от бюджета, който е бил отпуснат първоначално на Министерството на здравеопазването от 368 милиона, реално вече бившият, за щастие, министър на финансите е удържал от бюджета на министерството 69 милиона, които ние няма да получим. Реално ресурсът, който е оставило Министерството на здравеопазването за 2013 г., е с близо 70 милиона по-малък.
Надявам се министър Чобанов да не си позволи такова нещо. Сигурна съм, че няма да си го позволи, защото за мен е абсурд министърът на финансите – това не е упрек към Вас лично, да управлява Министерството на здравеопазването. Към Вас лично моят упрек е, че не сте отстояли интересите на това министерство.
Във връзка с поставения въпрос. Настоящата система за Спешна помощ е създадена във време, в което системата на здравеопазването в инфраструктурата на държавата е позволявало оптимално да бъдат извършвани съответните услуги. Днес много неща са се променили. Все по-осезаемо е отклонението от актуалните тенденции по отношение на взаимодействието и интеграцията в рамките на общата система на здравеопазване. Налице е обществено очакване за промяна в системата на Спешната помощ поради това, че по времето на предишното управление по скоро беше декларирано желание за промени, но фактически – смея да кажа – почти нищо не се случи.
Ние сме готови с нашия План за действие по отношение на Спешната помощ, който ще касае не само промени в структурата, но и оборудване, подмяна на линейки и поетапно увеличаване на заплатите на работещите в Спешната помощ.
От всички поставени искания – за да бъда съвсем коректна – по време на Вашето управление имаше увеличаване на заплатите с 18% по Решение на Министерския съвет от 2012 г. в изпълнение на държавния бюджет на Република България. Но за съжаление и тук се оказва, че реално заплатите са били повишени с около 13%. Дотам промените в Спешната помощ спряха.
Към момента това, което е разписано в бюджета за следващата година, е стартиране – вече казах за част от нещата, няма да имам време, вероятно отговорите са ми по-дълги – но това, което касае увеличаването на заплатите на Спешната помощ е от 1 януари 2014 г. повишаване с 10% и при наличие на ресурс – във втората половина на годината с още 5%. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаема госпожо министър.
Заповядайте за реплика, уважаема госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо Андреева, не знам с кои данни и с какви цифри разполагате, но официалната интернет страница на Министерството на финансите говори нещо съвсем различно. За 2013 г. бюджетът на Министерството на здравеопазването е 368 млн. лв. Считам, че това е повече от 359 млн. лв., какъвто е бюджетът за следващата 2014 г. Не знам как ще увеличите заплатите на работещите в Спешна помощ при намален бюджет, как ще купите нови линейни, след като средствата за капиталови разходи на министерството са намалели с 5 милиона за 2014 г.?! Надявам се да успеете да убедите финансовия министър за Вашия план за действие, какъвто и да е той и когато и да го представите, но ако по същия начин ще отстоявате правото на работещите в Спешна помощ, както отстояхте правата им при разглеждане на Законопроекта за телефон 112, то по-добре не се захващайте. Те нямат нужда от Вашата помощ и подкрепа, защото освен че няма да имат увеличени заплати, или ако имат – ще имат някакви 10%, въпреки че Спешната помощ е приоритет за Вас, ще трябва да обслужват и пациенти, които подават сигнали чрез SMS-и. Чух Вашата позиция по този въпрос – позиция, която изразихте в едно телевизионно предаване, позиция, по която се съгласихте с телевизионните водещи, че някой глупак е предложил подобен законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви се, тези, които имат право да внасят законопроекти, не са глупаци, госпожо Атанасова!
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Не съм казала подобно нещо, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Всеки колега има право да упражнява законодателна инициатива.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Те определят глупаците!
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Освен това считам, че сега е моментът, когато се обсъжда Бюджет 2014, когато цялата система на здравеопазването се тресе от проблеми, защото държавата не желае да актуализира бюджета на Здравната каса, Вие, госпожо министър, трябва да застанете до колегите си и да отстоявате техните права. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: И аз благодаря.
Заповядайте, уважаема госпожо министър.
Всеки има право да упражнява законодателна инициатива, както прецени.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): През последните четири години бяхте ли в България?
ХРИСТО МОНОВ (КБ, от място): Тя е била на Марс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, господин Монов, недейте да седите толкова близко до госпожа Атанасова. Мисля, че обстановката ще се успокои.
ХРИСТО МОНОВ (КБ, от място): Аз съм вече на почтена възраст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Заповядайте, госпожо министър.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Благодаря, господин председател.
Дами и господа народни представители! Смятам, че е абсолютно несериозно да вземам думата, за да отговарям на някакви хипотетични, въображаеми в главата на госпожа Атанасова теории, защото очевидно тя не знае какво се е случило с бюджета на Министерството на здравеопазването. Аз отново ще го обясня, защото сметката е въпрос на проста алгебра. От отпуснат бюджет на Министерството на здравеопазването 368 млн. лв., което много правилно цитирахте, Министерството на финансите си е взело 69,5 млн. лв., така че реално Министерството на здравеопазването е работило с малко по-малко от 300 млн. лв. Ясно ли стана като аритметика?
Очевидно 300 милиона е много по-малко от 358 млн.лв., но да не навлизаме и да се хващаме за конкретната сума. Това, което отново заявявам като ангажимент на правителството, е разписано подробно в Закона за бюджета за следващата година. Приоритет ще бъде Спешната помощ, за която ще бъдат отпуснати повече от 14 млн. лв., за да се осъществи там реформата, да се подсигури апаратура. Това е извън капиталовите разходи на Министерството на здравеопазването, но ако се наложи, и част от капиталовите разходи ще отидат за Спешна помощ, за да се осигурят апаратура, линейки и част от преструктурирането на Спешната помощ, както и инвестиция по програма, свързана с Министерството на образованието, за допълнителна квалификация на лекарите, работещи там. Във връзка с това има и промени в Наредба № 34 за тяхната специализация.
За мен в личен план приоритет е Спешната помощ и оживяването на лечебните заведения, за които Вие направихте всичко възможно, за да ги фалирате през последните четири години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, госпожо министър.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител госпожа Мая Манолова – заместник-председател на Народното събрание. (Оживление в групата на ГЕРБ и реплики: „Е-е-е!” .)
Заповядайте, уважаема госпожо Манолова, да зададете въпроса си към министър Андреева.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Зададох този въпрос в началото на месец юли, когато Върховният административен съд отмени постановлението на Бойко Борисов за определяне на цените и обемите на медицинските дейности. Очаквах, че след пет месеца този въпрос вече ще е загубил своята актуалност, но не се оказах права, защото начинът, по който ГЕРБ и кадрите на ГЕРБ в здравеопазването определяха цените и обемите на медицинските дейности, се оказа основна причина за срива в Националната здравноосигурителна каса днес. Той е същият, по който правителството на ГЕРБ в лицето на финансовия министър Дянков (реплика на народния представител Красимир Велчев) с мълчаливото съгласие на кадрите на ГЕРБ в Здравната комисия...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Велчев, ще Ви накажа. Влезете за малко и се развикате.
МАЯ МАНОЛОВА: ...и в Министерството на здравеопазването определиха бюджета на Националната здравноосигурителна каса. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Забележка, господин Велчев!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Да бе, разбира се!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: И ще Ви изгоня след малко.
Госпожо Манолова, задайте си въпроса. (Силен шум и реплики в ГЕРБ.)
МАЯ МАНОЛОВА: Тази наглост няма граница.
Искам ясно да се чуе от тази трибуна, че положението в Здравноосигурителната каса, напрежението сред лекарите и пациентите, за което стана дума преди малко от тази трибуна, е породено от начина, по който ГЕРБ, финансовият министър Дянков и Министерството на здравеопазването написаха бюджета на Националната здравноосигурителна каса. (Шум и реплики в ГЕРБ.)
Уважаеми колеги и български граждани, които слушате този дебат! Да, предишните управляващи заложиха нула лева за болниците в последните месеци. Нула лева за болниците в последните месеци!
Те написаха бюджет, по-точно господин Дянков написа бюджет, срещу който никой от седящите в тази зала, които бяха депутати в предишния Парламент, не възропта и резултатът е налице. (Реплики и възгласи от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Приключвайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: Затова, уважаема госпожо министър, искам да Ви попитам: как ще се справите до края на тази година с бомбата в здравеопазването, която Ви завеща ГЕРБ? По какъв начин ще осигурите пари за болниците, за българските лекари и за българските пациенти?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
Уважаема госпожо министър заповядайте за отговор. (Народният представител Снежана Дукова иска думата по начина на водене.)
Кой иска по начина на водене?
Изчакайте малко, госпожо министър. Извинявайте!
Заповядайте, госпожо Дукова, по начина на водене.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Многократно заявявате и в Четиридесет и първото Народно събрание, и сега: „Свещена простота”, когато някой продължи не по темата.
Сега Ви казвам, че когато Мая Манолова говори, нарушава интонационната среда в това Народно събрание. Проглушава ушите на народните... (Говори при изключен микрофон.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: И Вие го нарушавате.
Госпожо Дукова, когато някой Ви нарушава интонационната среда, точно Вие да правите тази забележка, звучи странно. (Реплики от ГЕРБ.) Ще Ви дам думата, изчакайте.
СНЕЖАНА ДУКОВА: ...те се представят. Но тя трябва да свали своите мъжки хормони. Благодаря. (Смях и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Какво да Ви кажа?! Те, хората, Ви гледат!
Заповядайте, госпожо министър.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Господин председател, дами и господа народни представители! Съжалявам! Обстановката е да се смее ли човек, или да плаче.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не, недейте да плачете!
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Госпожо Манолова, в края на 2012 г. Българският лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса предприемат предварителна процедура на договаряне на обемите и цените на медицинска помощ за 2013 г. В рамките на същата година за голяма част от конкретните медицински дейности е договорена по-висока цена от действащата през 2012 г.
По същото време в Народното събрание е внесен Проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2013 г., във връзка с което Българският лекарски съюз отказа да подпише Рамковия договор. Всичко това доведе до необходимост от нова преоценка на залаганите обеми и цени на медицинската помощ за 2013 г.
Националната здравноосигурителна каса предлага за 2013 г. да бъдат заложени старите цени, като по този начин не се приемат коментираните преди това от Българския лекарски съюз повишени цени на медицинските услуги. Българският лекарски съюз е поканен от НЗОК за провеждане на процедурата по договаряне, предвидена в Закона за здравното осигуряване. В резултат на това, след като Българският лекарски съюз отказва участието, НЗОК инициира резервната процедура, въведена от Закона за здравното осигуряване с цел защита на системата при недостигане на договореност. В Министерския съвет е внесен проект на постановление за обемите и цените на медицинска помощ, в което са заложени старите цени. Това са прогнозните обеми и цени на НЗОК, а не договорените такива. Същите са приети с Постановление № 5 на Министерския съвет за приемане на обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване за 2013 г.
Може да се приеме, че въвеждането на старите цени е довело до отнемане на възможността лечебните заведения да получат по-големи приходи от медицинска дейност, но от друга страна, като предоставян пакет услуги са запазени правата на гражданите за 2012 г. В този смисъл правата на здравноосигурените не са засегнати и съответно качеството на оказваната им помощ не е нарушено, поради обстоятелството че за 2013 г. е въведена цена на медицинските дейности, идентична с тази от предходната година.
С решение на тричленен състав на Върховния административен съд от 30 май тази година постановлението е отменено. Мотивите на съда за това решение са свързани изцяло с общата процедура по приемане на постановлението като нормативен акт и не разглеждат въпроси на уредбата по същество, нито въпроси относно елементите на провеждане на процедурата по договаряне на обемите и цените между Касата и Българския лекарски съюз.
Административното производство е образувано по жалба на Българския лекарски съюз и НЗОК е участвала като заинтересована страна. В този смисъл постановлението и понастоящем е действащ акт. Няма да изчитам до края, защото на всички е ясно това постановление.
Във връзка с бюджета на НЗОК действително от четири години бюджетът на НЗОК се прави за десет месеца като се разчита, обикновено в края на годината след месец септември, да бъде размразен резервът, който е 10% от бюджета на Касата и с него да се разплаща към договорени партньори. Проблемът обаче е, че освен начина, по който се прави бюджетът, още към средата на тази година преразходът на Касата беше твърде голям, което в общи линии предначерта как ще приключи тази година.
За съжаление, в момента никак не е лесно на министъра на финансите да намери финансов ресурс, с който да разплати 100% дейността на лечебните заведения. Въпреки това, това ще се случи, защото, познавайки премиера и министъра на финансите, независимо че трябва да се оправят последствия, които им бяха завещани, те няма да оставят лечебните заведения без разплатена дейност и лекарите, и специалистите, „Здравни грижи“ и всички работещи там да получат своите заплати. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо министър.
Реплика от госпожа Манолова.
Заповядайте, госпожо Манолова. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
Изчакайте малко, госпожо Манолова.
Господин Велчев, разсейвате ме. Подвиквате оттам. Накрая ще приложа правилника в стриктния му прочит. Пречите!
Вижте, има колеги, които искат да слушат контрола.
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, благодаря Ви за отговора! Благодаря Ви и за начина, по който се справяте с тежката ситуация в Националната здравноосигурителна каса, с проблема с финансирането – проблем, както стана ясно и от Вашия отговор за тези, които са го чули, наследен от предишния финансов министър Дянков с мълчаливото съгласие на ръководството на Министерството на здравеопазването. (Реплики и възгласи от ГЕРБ.)
Поздравявам Ви за това, че за първи път през последните години виждам наистина здравен министър, който отстоява бюджета както на министерството, така и бюджета на Здравноосигурителната каса! Поздравявам Ви за това, че Вие се преборихте за тези 104 милиона, за които имаше традиционни апетити от Финансовото министерство, да бъдат оставени като излишък на Касата, че се преборихте да бъдат използвани за здравни дейности! Ако предишните министри на здравеопазването бяха проявили Вашия характер, сега нямаше да сме в ситуацията (реплики и възгласи от ГЕРБ), в която да не достигат пари за болниците и да няма откъде да бъдат намерени.
Само ще припомня, че с мълчаливото съгласие на предишното ръководство на Министерството на здравеопазването и на депутатите на ГЕРБ, които са втори мандат, бяха откраднати 1 млрд. 400 милиона от Националната здравноосигурителна каса. (Реплики и възгласи от ГЕРБ.)
След това бяха откраднати 360 милиона – през 2011 г. През 2012 г. – още 50 милиона от Националната здравноосигурителна каса. Ако тези пари бяха останали в Касата, сега нямаше да бъде проблем откъде да бъдат намерени 80-90 или 100 млн. лв. дефицит в резултат на лошото планиране на Вашите предшественици. (Реплики и възгласи от ГЕРБ.)
Наистина здравният министър трябва да има характер и да отстоява интересите на пациентите и на лекарите! Продължавайте да го правите и ще имате и нашата подкрепа. (Възгласи: „Браво!“ Реплики и възгласи от ГЕРБ.) Един сценарий, много различен от това, което се случваше през последните четири години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Това не е реплика! Това бяха хвалебствия!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Велчев, налагам Ви порицание за този начин на поведение и ще Ви изгоня от залата след малко! Дръжте се още така и ще Ви изгоня!
Госпожо министър, заповядайте за отговор. Нямате.
Заповядайте по начина на водене, господин Велчев, а госпожа Атанасова за лично обяснение.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Свидетели сме на грубо нарушаване на реда на Народното събрание, и то от заместник-председателя на Народното събрание!
РЕПЛИКА ОТ ДПС: И от теб!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Тук първо въпросът, който зададохте, госпожо Манолова, беше не към министъра, а към госпожа Атанасова – бившия министър. Всичко това, което изговорихте и след това като реплика, това ли смятате за реплика – тези хвалебствия?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не обяснявайте, направете по начина на водене, не се обяснявайте с народните представители, ако обичате!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Какво да направя, Вие не ме ли слушате?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Аз съм водил, а не госпожа Манолова!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Ама точно! Защо не я прекъснете? Виждате как се нарушава Правилникът!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ще Ви обясня защо.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Престанете с този популизъм, защото затова хората са на улицата! Защото виждат цялата порнография, която се прави в Парламента! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Велчев, първо Ви напомних, после Ви наложих „порицание”, седите и подвиквате от дъното на залата с ръцете в джобовете. Сега направихте едно изказване от трибуната по начина на водене и излязохте без да чуете също моя коментар по начина на водене. Това не е поведение на народен представител! Който смята, че поведението е такова, е негов мащаб на преценка за неговата интелигентност и спазване на правилата в Народното събрание! (Ръкопляскания от КБ.)
Заповядайте, госпожо Атанасова, за лично обяснение.
Не ми ръкопляскайте!
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Чувствам се длъжна да взема процедура по лично обяснение, тъй като през последната една година съм била министър на здравеопазването.
Госпожо Манолова, когато толкова категорично приветствате действията на министър Андреева за защита на системата на здравеопазването, трябва да споменете още няколко факта. От четири месеца няма нито една мярка и нито една адекватна политика за работещите в този сектор. Освен това, това че в момента липсва всякакъв управленски капацитет в Националната здравноосигурителна каса и в Министерството на здравеопазването за справяне със ситуацията, не се дължи на управлението на ГЕРБ, дължи се на Вашия лош кадрови подбор, госпожо Манолова. Неслучайно и Ваши колеги – от Вашата парламентарна група, избират МВР пред БСП! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
И не на последно място, очаквам да аплодирате министър Андреева, че за първи път Българският лекарски съюз сезира главния прокурор за това, че се упражнява рекет върху българските болници, върху изпълнителните директори, върху българските лекари! Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз.
Госпожо Атанасова, нищо лично нямаше, нито беше обяснение. Разменяте си постоянно взаимно упреци под формата на лично обяснение.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Защо обяснявате сега?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Единственото лично обяснение е, че се чувствате засегната, когато сте била министър и след това говорехте за периода после. Това е част от уважението към Правилника. Така е. Не мога да дисциплинирам волята, полета на мисълта и изказванията. Нека всеки да се съобразява – и отляво, и отдясно.
Други няма. Моля за следващия въпрос.
Заповядайте, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги!
Уважаема госпожо министър, моят въпрос касае немалка част от българските граждани, които ползват услугите на общинските болници. Тъй като тук прозвуча думата за адекватни политики, за да знаем откъде тръгваме, ето Ви картината на адекватните политики като резултат. Без да е изменен броят на общите болници през последните години, те се движат от порядъка на 300-365, броят на общинските болници е паднал от 169 на 134 или с 20%, на държавните болници е намалял от 72 на 63 или с 12,5%. На частните болници за сметка на това в големите градове се е увеличил от 94 на 142 или с 51%. Междувременно финансирането на болничната помощ през последните години нараства грубо от 870 милиона на близо милиард и половина. Това увеличение е със 63%. За сметка на това обаче общинските болници са получили увеличение само с 33%, за сметка на частните, които са получили увеличение с 422%. Сто и петдесет български общини нямат никакво болнично заведение, а 69 имат само едно, и то е под въпрос, защото политиката, която беше водена към общинските болници през последните години, първо наложи две тежки ограничения, които де факто обезсмислят възможността за тяхното съществуване.
Първото беше спирането на субсидията, която държавата целево даваше, за да могат да бъдат задържани специалистите и да гарантират даването на здравни услуги на огромна част от българското население, което живее в тези региони. Втората беше умишленото изкуствено вдигане на нивата на компетентност, което само съкрати възможността на тези болници да ползват услугите на Здравноосигурителната каса и финансирането на своята дейност.
В тази връзка моят въпрос към Вас е: какви мерки сте предприели вече и какво ще предприемете в рамките на бюджета, който тепърва предстои, за да може тази очевидно пагубна политика и резултат, който беше постигнат през последните години да бъде променен най-малко с отношението, което дължим на милион и половина български граждани в тези региони? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Михалевски.
Заповядайте, уважаема госпожо министър, за отговор.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, господин председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми господин Михалевски! Един от приоритетите на правителството е осигуряването на по-качествено и най-вече достъпно здравеопазване, възстановяването на баланса и взаимовръзката между отделните елементи на здравната система. Това налага да бъдат подкрепени държавните и общинските лечебни заведения в по-малките, отдалечени населени места. В изпълнение на плана за действие на правителствената програма в процес на подготовка – вече завърши, е Методика за реда и критериите за субсидиране на общински лечебни заведения за болнична помощ в труднодостъпни и отдалечени райони през 2014 г. Съвместно с Националното сдружение на общините в България разработихме методиката и списъка на лечебните заведения, които ще бъдат субсидирани.
Освен това в ангажимента на правителството – в Закона за бюджета на държавата, по отношение на лечебните заведения ще има възможност за кандидатстване по програми към Фонд за устойчиво развитие на регионите, където съвместно отново с Националното сдружение на общините Министерството ще може да провежда и други програми, насочени към тези лечебни заведения.
Общият размер на субсидията за 2014 г. за тези лечебни заведения ще бъде в размер на 8 млн. лв. В тази връзка вече е стартиран проектът за възстановяване на дейността на болницата в град Девин. Към момента там е отпусната цялата субсидия, която общината и ръководството на болницата представиха във връзка с нов бизнес план за развитие на лечебното заведение.
Доколкото имам информация, вече са стартирани процедури за избор на изпълнители, за ремонт, за апаратура. Добрата новина е, че има и хора, които са готови да помогнат на региона. Имаме инвеститор – партньор, който ще възстанови и ще направи цялата инфраструктура около лечебното заведение. Така че в тази посока ще се развива нашата програма за следващата година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаема госпожо министър.
Господин Михалевски, желаете реплика.
Заповядайте, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Госпожо министър, благодаря.
Донякъде това е обнадеждаващо, че се възстановява специалната субсидия за общинските лечебни заведения в труднодостъпни икономически региони. Смятам, че за да гарантираме устойчиво предлагането на услугата по болнична помощ в лечебни заведения в тези региони, трябва да извървим поне още две крачки. Ще Ви моля до края на годината, независимо от натоварването по приемането на бюджета, да се опитаме да ги извървим.
Първата, наистина моля и това е поет ангажимент, вероятно пропуснахте да го кажете, е, да има специфични правила за нивата на компетентност за тези болници. Над петдесет години масово в случаите на общинските болници са предлагали много сериозни здравни услуги – дори и високоспециализирани операции, на които ние сме били свидетели при срещите си там, и не е възможно в момента да им бъдат отнети такива нива на компетентност просто с количествени показатели, които те не могат да изпълнят и очевидно ги вкарват в невъзможност да финансират дейността си.
Второ, нека да положим усилия, знам, че работите по Здравната карта, но наистина да дадем онези репери и стожери в отдалечените региони, за да можем да знаем, че там ще има болници, които са общински, които ще срещат дългосрочната подкрепа на държавата не само за един мандат, а за години напред.
Тези две неща са важни, защото държавата ни има ангажимент към регионите не само по отношение на здравеопазването, а и по много други политика, но без наличието на здравеопазването и на образованието всякакви други политики са безсмислени.
Така че разчитам на Вас, и в специално изслушване в комисиите, тези две крачки да имат своята материализация до края на годината. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Михалевски.
Госпожо министър, желаете ли дуплика? Да.
Заповядайте.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Благодаря, господин председател.
Действително пропуснах да го кажа, работи се и върху нивата на компетентност, както и по Здравната карта, която ще очертава не просто болници, а потребности за регионите, което пък от своя страна ще определи кои са необходимите и задължителни лечебни заведения и съответно с какви специалности в тях ще трябва да съществуват. Безспорно има голяма част от общинските лечебните заведения, които със сигурност ще останат. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо министър.
Господин Кирил Добрев е задал въпрос относно разширяване пакета за плащане от Здравоосигурителната каса за стоматологично лечение.
Заповядайте, господин Добрев, да отправите въпроса към госпожа Андреева.
КИРИЛ ДОБРЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Бюджетът за дентална помощ за 2013 г. представлява 4,37% от бюджета на Националната здравноосигурителна каса за здравноосигурителни плащания или средно на българин за дентално здраве годишно по Каса се полагат 14,62 лв. Това покрива едва 20% от лечебните стоматологични нужди на населението.
Пакетът лечебни дейности за деца до 18 г. е сравнително задоволителен – включва един преглед и четири дейности годишно, в това число лечение на кариеса на временни и постоянни зъби и неговите усложнения, както и екстракция на зъби. Затова пък пакетът за дентални услуги за здравноосигурени над 18 години е символичен и абсолютно недостатъчен. Възрастните имат право годишно на един преглед и две дейности – две пломби или две екстракции.
От началото на функциониране на Здравната каса досега ние сме сериозни длъжници на населението за профилактика и лечение на денталните заболявания. Така препятстваме зъболекарското съсловие да изпълнява лечебните си задължения по Хипократовата клетва. Министърът на здравеопазването има сериозни правомощия и задължения да ръководи здравеопазването в страната.
Моят въпрос към Вас е: каква е визията на министъра на здравеопазването и какво смята да предприеме за заплащане от Здравната каса на по-широк пакет стоматологично лечение за 2014 г.?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Добрев.
Госпожо министър, заповядайте за отговор на поставения въпрос.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Добрев, денталната помощ по ал. 1 се определя като основен пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК, съгласно Наредба № 40 на Министерството на здравеопазването. С Постановление на Министерския съвет от 27 декември 2012 г. за приемане на методики за остойностяване и заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване, методиката за остойностяване на дейностите в извънболничната дентална помощ, съгласно Приложение 4а и Методика за заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ, съгласно Приложение 4б, определя и пакетите и обемите дейности в денталната помощ по задължителното здравно осигуряване. Няма да изчитам всичко, което то включва.
Ще допълня, че в момента ние водим разговори с Българския зъболекарски съюз по отношение на това да се включи и допълнителна услуга към пакета „Дентална помощ”, касаеща преди всичко възрастните хора, тъй като факт е, че задължителното здравно осигуряване не обхваща пациентите с частично или тотално обеззъбяване, което, разбира се, по-нататък води и до други здравословни проблеми. Една социална мярка в това отношение ще бъде и разработването на програма към Министерството на здравеопазването за следващата година, в която ще се предвиди работа с тези хора и възможност за финансиране за изработване на протези на хора, които са с този проблем.
За съжаление, към този момент финансовият ресурс, с който разполага Здравната каса при всички допълнително вкарани в нея дейности, вероятно няма да разреши разширяване на пакета за дентална помощ в по-големи обеми, както би ни се искало. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо министър.
Господин Добрев, заповядайте за реплика.
КИРИЛ ДОБРЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо министър.
Въпреки трудното финансово състояние както на държавата, така и на Националната здравноосигурителна каса, се надявам, че Министерството на здравеопазването и министърът на здравеопазването, който има изключителни правомощия в изпълнителната власт по отношение на здравеопазването, ще направи необходимото за разширяване пакета „Стоматологична профилактика и лечение” в общия Здравен пакет на здравноосигурените и ние ще дадем нещо по-добро за хората във връзка с денталните заболявания. Искрено се надявам на това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Добрев.
Госпожо министър, желаете ли дуплика? Не.
Минаваме към следващия въпрос от госпожа Десислава Атанасова относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на събираемостта на здравните осигуровки.
Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаема госпожо Андреева, по последни данни на Националната агенция по приходите и в отговор на мой писмен въпрос, финансовият министър твърди, че с прекъснати здравноосигурителни права са 2 млн. 37 хил. български граждани.
Въпреки заявената от Вас позиция, че Националната агенция по приходите и Националната здравноосигурителна каса са институциите, отговорни за събираемостта на дължимите здравни осигуровки, съгласно Закона за здравното осигуряване: какви са законодателните инициативи, които ще предприемете за решаване на увеличаващия се дефицит в Националната здравноосигурителна каса?
За всички нас е ясно, че за да има средства в Националната здравноосигурителна каса за разплащане на дейностите, които се извършват от лечебните заведения, следва да се повиши събираемостта. Вие предлагате ли конкретни мерки и идеи като министър на здравеопазването и като отговорна за политиката, която осъществява Министерският съвет в сектор „Здравеопазване“ по отношение на неосигурените български граждани? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Атанасова.
Заповядайте за отговор, уважаема госпожо министър.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Благодаря, господин председател.
Дами и господа, госпожо Атанасова! Както е добре известно, задължението за заплащане на здравни осигуровки от всички задължително осигурени лица произтича от установения в Закона за здравното осигуряване солидарен модел на финансиране на здравната система, а набирането на средствата от задължителните здравноосигурителни вноски е вменено като законов ангажимент на Националната агенция за приходите.
Законът за здравното осигуряване установява принципа, че заплащането на дължимите здравни осигуровки от задължените лица следва да им гарантира свободен безплатен достъп до медицинска помощ, финансирана от Националната здравноосигурителна каса. При невнасяне на здравни осигуровки лицата заплащат за оказаната им медицинска помощ.
Действащото законодателство не регламентира функции на Министерството на здравеопазването в областта на администрирането на оперативните процеси по събиране на здравноосигурителни вноски. Невнесените дължими здравни осигуровки се събират от Националната агенция по приходите, която е под ръководството на Министерството на финансите.
От посоченото дотук става ясно, че законодателството непротиворечиво урежда всички права и задължения, както на гражданите, така и на администрацията по отношение на заплащането на здравни осигуровки.
За съжаление проблемът с ниската събираемост на здравноосигурителните вноски рефлектира комплексно в негативна насока върху цялата здравна система.
От една страна, в общия случай здравно неосигурените имат възможност да ползват медицински услуги, които се финансират от Националната здравноосигурителна каса и следва да заплащат за своето лечение. Често това е невъзможно за част от тях поради факта, че нямат възможност да заплатят своето лечение. Това от своя страна рефлектира изцяло върху финансовото състояние на лечебните заведения, за чиято сметка се осъществява това лечение.
От друга страна, невнасянето на здравноосигурителни вноски намалява и приходите на Националната здравноосигурителна каса и води до недостиг на средства за заплащане на дейност, лекарства, консумативи и така нататък.
От съществено значение са и затрудненията на лечебните заведения, в които се лекуват здравно неосигурени граждани, тъй като, както вече казах, в много голям брой от случаите те са изцяло за сметка на лечебните заведения.
От посоченото дотук това, което е от особена важност за Министерството на здравеопазването, е да работи в посока повишаване на доверието на гражданите в здравната система, което може да се постигне чрез по-високо качество на медицинската помощ, навременен и улеснен достъп до такава и доброто отношение на медицинските екипи към пациентите в лечебните заведения.
Ролята на Министерството на здравеопазването виждам по-скоро в посока към това как да се подобрят условията в лечебните заведения, да се изключи доплащането за дейности, които се финансират от Националната здравноосигурителна каса и към това всеки един здравно неосигурен да е наясно, че постъпвайки в лечебно заведение, трябва да заплати изцяло това, което струва съответната консултация, диагностика, лечение и така нататък в лечебното заведение.
Безспорно преодоляването и на спада в доверието е изключително важно. Твърде дълго се случваше това. Всички помним заклеймяването на лекарите като убийци в бели престилки. За съжаление, това е процес. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, да приключвате.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Твърде много надежди се възлагат на това правителство за 3-4-5-6 месеца или дори една година, да поправи всички беди, които се случваха в последните години. Така че нека да спрем с политическото лицемерие и цирка, защото в крайна сметка всяко нещо се нуждае от време, за да бъде въведено – най-малкото нормативи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Моля ви да се съобразявате с времето – и питащите, и отговарящите.
Заповядайте за реплика, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаема госпожо Андреева, добре е известно на всички, които познават българското законодателство в областта на здравеопазването, за това кой е отговорен за събирането на здравни осигуровки. Да, действително това е Националната агенция по приходите.
Добре е известно, че и Националната здравноосигурителна каса е институцията, която заплаща за извършената медицинска дейност.
Но на Вас известно ли Ви е, каква е Вашата роля? Защото Вие имате законодателна инициатива, госпожо Андреева! Вие и Вашите колеги министри, и целият Министерски съвет бихте могли да положите усилия да решите въпроса с неосигурените български граждани.
Безспорно е, че за сметка на лечебните заведения, неосигурените български граждани ползват услугите и тези лечебни заведения трупат дългове. Тези дългове не са се натрупали през последните 1-2 или 4 години, това е тенденция и докато няма законодателна инициатива, докато няма правителство, което да сложи проблема на масата и да го реши, ще продължава този финансов недостиг в Националната здравноосигурителна каса и българските граждани няма да се осигуряват. Докато няма идея за това как ще се развива българското здравеопазване, все още ще спада доверието в българското здравеопазване, в системата и във Вашето правителство. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Госпожо Атанасова, ако позволите една малка забележка – нямат министрите законодателна инициатива. (Реплика от народния представител Десислава Атанасова.) По Конституция – Министерският съвет, но не заблуждавайте министър Андреева, че има законодателна инициатива. (Възгласи: „Е-е-е!“ и реплики от ГЕРБ.)
В Конституцията пише, че имат народните представители и Министерският съвет, министрите нямат законодателна инициатива – да сме наясно.
Заповядайте, госпожо министър.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Аз ще кажа само няколко изречения. Очевидно всякакви предложения за крути мерки, част от които бяха Ваши предложения – да се отнемат лични документи и хората да се пращат на заточение, няма да свършат работа. (Възгласи: „Е-е-е!“ от ГЕРБ.)
Хората изгубиха доверие в системата – това е безспорен факт! Също така е факт, че докато непрекъснато се говори негативно за здравеопазването, не вярвам, че нашите съграждани ще повярват, че нещо много хубаво се случва.
Трети безспорен факт е, че през 2009 г. болниците бяха с 39 милиона задължения, а днес те са повече от половин милиард. Аз ще оставя всеки да направи своите заключения, защото наистина ми омръзна това нихилистично говорене от Ваша страна. (Реплики от ГЕРБ.) В Министерството на здравеопазването няма никаква следа от опити за стабилизиране на системата на здравеопазването и от законодателни предложения да се повиши събираемостта на здравните вноски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря ви, госпожо министър.
Следва въпрос от госпожа Атанасова относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на кадровата обезпеченост в структурите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, и предвидените 10% съкращения.
Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател! Госпожо Андреева, през месец август всички ръководители на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити бяха уведомени, че следва да извършат съкращения на 10% от заетите служители. След остра реакция от синдикални и съсловни организации, Вие обявихте, че разпратените писма с подобно съдържание и нареждане от Ваша страна са техническа грешка.
В началото на месец септември заявихте, че такива съкращения все пак ще бъдат извършени по предложение на ръководителите на съответните ведомства и структури.
Към момента, въпреки че въпросът ми е доста отдавна, каква е кадровата обезпеченост на структурите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити? Предвиждате ли съкращения? Предвиждате ли съкращенията от 10%, които финансовият министър смята да наложи във всички администрации, и дали Ви е известно, че всички синдикални и съсловни организации се противопоставят на това? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз, уважаема госпожо Атанасова.
Госпожо министър, заповядайте за отговор на зададения въпрос.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, господин председател.
Дами и господа народни представители, намаляването на щатната численост на системата на Министерството на здравеопазването предвиждаше съкращаване на незаети длъжности от администрацията на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, а не на медицински персонал.
С Постановление № 161 от 2013 г. на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерство на регионалното развитие и Устройствен правилник на Министерството на инвестиционното проектиране е предвидено намаляване на щатната численост на системата на Министерството на здравеопазването с 10%. Тези щатни бройки ще бъдат намалени за сметка на незаетите длъжности във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, които имат административно-технически характер.
Политиката, която води Министерството на здравеопазването, е да се запази кадровата обезпеченост на наличния медицински персонал в структурите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването.
В заключение ще помоля да не се правят внушения и да не се спекулира със съкращаването на административен персонал в Министерството на здравеопазването. Само за справка – през 2012 г. от Министерството на здравеопазването са освободени 63 служители, което представлява повече от 23% от щата на Министерството на здравеопазването. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо министър.
Заповядайте, уважаема госпожо Атанасова, ако желаете, за реплика по повод отговора на министъра.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Госпожо Андреева, да твърдите от парламентарната трибуна, че синдикалните и съсловните организации злоупотребяват с Вашите писма, според мен е нонсенс, но всъщност стана ясно от отговора на въпроса, че ще има такива съкращения. Аз смятам, че те ще засегнат всички структури на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването. Считам, че тази система не може да подлежи на политическа чистка, на политическа метла или на скрити под съдържанието „административни съкращения на незаети служители”, както се нагледахме през последните четири месеца на единствените действия от Ваша страна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
Желаете ли дуплика? Заповядайте!
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Благодаря, господин председател.
Изпратеното писмо е от главния секретар на Министерството на здравеопазването, а не от министъра, защото Вие продължавате със спекулациите. Действително първоначално тя не беше посочила, че става въпрос само за администрация, но е ясно посочено, че е съгласно Постановление на Министерския съвет и се иска предложение от второстепенните разпоредители. Никъде императивно не се нарежда да бъдат направени такива съкращения.
Второ, искам само да кажа, че през 2012 г. са освободени 15 човека – ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет на министъра на здравеопазването, и в досиетата в Министерството на здравеопазването седяха препоръките от областните съвети на ГЕРБ кои хора да бъдат назначени. Точно на тези места са тези 18 освободени от второстепенните разпоредители и още 62 – не, 63 от Централното управление на Министерството на здравеопазването. Мисля, че оттук нататък всеки коментар от моя страна е излишен. Политическата чистка беше, но в едно друго време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо министър.
Преминаваме към следващия въпрос.
Има думата народният представител Димитър Димов да зададе въпрос относно имунизацията на бежанците в България.
Заповядайте, уважаеми господин Димов.
ДИМИТЪР ДИМОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, дами и господа народни представители! Госпожо Андреева, Министерството на здравеопазването заяви, че всички бежанци, които влизат на територията на България от 1 до 15-годишна възраст ще бъдат имунизирани. Всеки ден виждаме какво се случва в болничните заведения в страната. Там се извършват профилактични прегледи на тези бежанци. Също така има и бременни жени, също бежанци, които вече раждат на територията на България. Всичко това обаче знаем много добре, че е за сметка на българския данъкоплатец.
Във връзка с това въпросът ми към Вас е: какъв е броят на лицата, които предстои да бъдат имунизирани и каква е сумата, която ще се отпусне за тази цел? Какъв е броят на бежанците, постъпили за профилактични прегледи и лечение в нашите здравни заведения и какви средства ще похарчи държавата за тяхното лечение? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Заповядайте, уважаема госпожо министър.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, господин председател.
Дами и господа, уважаеми господин Димов! Във връзка с хуманитарната криза в Сирия и военните действия непрекъснато се увеличава броят на чуждите граждани, преминали нелегално държавната граница на Република България. Около 20% от преминалите границата са деца, които в повечето случаи нямат документация за проведени профилактични имунизации.
Поради дългия период до получаване на закрила и свободния режим на движение, рискът от възникване на ваксинно предотвратими заразни заболявания сред детския контингент е особено голям. По данни на Световната здравна организация през последните три години вследствие на военните действия имунизационният обхват в Сирия е изключително нисък.
На 30 септември на разширено заседание на ведомствения щаб на Министерството на здравеопазването за справяне с миграционния натиск бе взето решение действително за имунизиране на всички деца до 15-годишна възраст. Имунизациите се извършват и в момента в бежанските лагери срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенца тип „Б”.
Целта е обхващането с основните ваксини да се извърши максимално бързо след влизането в страната на тези деца, като това безспорно предотвратява разпространението на тези заболявания и заразяването на деца, наши съграждани в България.
Във връзка с това на 1 октомври 2013 г. беше разпоредено на РЗИ, на чиято територия има разкрити бежански центрове, в спешен порядък да организират и започнат извършването на имунизациите. Понастоящем по данни на МВР до 4 октомври 2013 г. са настанени около 350 деца, половината от които вече са ваксинирани. Другата половина предстои да бъдат ваксинирани, тъй като са били с оплаквания. За прилагане на ваксинация децата трябва да са клинично здрави.
По отношение на това какъв е броят на бежанците, постъпили за лечение в наши здравни заведения и какви средства ще похарчи държавата, в лечебните заведения на област Ямбол, Хасково и София-град са хоспитализирани общо 104 лица, които до момента нямат статут на бежанци. Поради това не е осигурено финансиране за тяхното лечение, а то възлиза на 105 хил. 723 лв. Най-голям е броят на хоспитализираните лица в осем лечебни заведения в гр. София – 48 на брой, като тяхното лечение е на стойност 80 хил. 600 лв. Най-много са хоспитализирани в многопрофилните болници и в Институт „Пирогов” – 18 на брой. В Специализираната болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести са хоспитализирани общо 11 лица, като 10 от тях са със стомашно-чревни разстройства и едно лице е с хепатит „А”.
В двете лечебни заведения в област Хасково са хоспитализирани 36 лица, а в Свиленград – 26 лица, като общата сума за тяхното лечение е 16 581 лева.
В двете лечебни заведения в област Ямбол са хоспитализирани общо 20 лица. Сумата за тяхното лечение е 8400 лева.
От всички хоспитализирани лица най-голям е броят на хоспитализираните лица от Сирия – 65 на брой.
Ще кажа, че Вие сте прав – според нашето законодателство лечението на сирийските граждани със статут на бежанец се поема и финансира от Националната здравноосигурителна каса. В момента такова е действащото законодателство в нашата страна и няма друг механизъм, по който това да се случва. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо министър.
Уважаеми господин Димов, заповядайте за реплика.
ДИМИТЪР ДИМОВ (Атака): Благодаря, госпожо председател.
Госпожо Андреева, благодаря Ви за изчерпателния отговор.
Зная, че това, което прави в момента Министерството на здравеопазването, донякъде е належащо, тъй като има голяма опасност за развитие на много болести за нашето население от хората, влизащи на територията на България.
Също така обаче ние от „Атака” знаем, стана ясно, че хората, които в момента се обявяват за сирийски бежанци, идват от Сомалия, Мали, Алжир, Нигерия и още много, много други държави. И всъщност какво излиза?! България, която се чуди да вземе 1 2 милиона за своето здравеопазване, тъй като средствата са доста ограничени, лекува граждани на 10 други държави, защото те се представят за сирийски бежанци, а не гражданите на Сирия.
Също така знаем и настояваме тези пари да бъдат давани не за лечението на тези бежанци, а за онкоболните в България, диабетиците, инвалидите, децата в неравностойно положение, за много други групи от хора, които имат крещяща нужда от тези пари.
Всъщност какъв е проблемът в момента? Ще дам за пример инвалидите, за които държавата няма възможност да отпуска пари за акумулаторни батерии за техните колички. Това е изключително голям проблем. Казвам го от личен опит, защото към нас, като народни представители от „Атака”, се обръщат страшно много хора с такъв проблем и ние се стараем да помагаме с каквото можем.
В същия момент обаче даваме пари за лечението на бежанци.
В България не стигат парите за децата в неравностойно положение. Стига се дотам, че се правят показни кампании в националните телевизии, призовава се да се пускат есемеси и родителите на тези деца чакат на доброто желание на хората да пуснат есемес по телефоните си, за да се осигурят необходимите средства за лечението на техните деца.
В същия момент обаче ние лекуваме децата на бежанците. Според нас от „Атака” това не е правилно. Не трябва стотици хиляди левове да се дават за лечението на тези хора, а да се насочат към българите, които имат нужда от тези пари.
Още веднъж казвам: не хвърлям вината върху Вас, като министър на здравеопазването. Вие донякъде сте задължена да го направите. Хвърлям вината върху партиите БСП, ДПС и ГЕРБ, които отхвърлиха предложението на Партия „Атака” в залата да бъде затворена границата с Турция и тези бежанци да спрат да влизат на наша територия. Само тогава и Министерството на здравеопазването няма да бъде принуждавано да хвърля стотици хиляди левове за лечението на тези пришълци. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Димов.
Госпожо министър, заповядайте, ако желаете дуплика.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин Димов, Вие сте напълно прав. Ежедневно и при мен идват хора, за които, за съжаление, недостатъчно е помислено във времето – хора с увреждания, в неравностойно положение, децата, не само инвалиди, батериите за количките, но и децата с кохлеарни импланти имат проблеми, хора с редки заболявания – безкрайни са проблемите. Уверявам Ви, че всеки ден работим върху тях. Като представител на изпълнителната власт нямам никакви правомощия, освен да се съобразявам със законодателството на държавата.
Тук сте хората, които могат да внесат промени и чрез тях да задължат министрите да спазват един или друг нормативен ред. В момента такова е законодателството и ние не можем да не се погрижим за бежанците. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Андреева – и за отговора на въпроса на господин Димов, и за участието Ви в днешния парламентарен контрол. С това въпросите към Вас се изчерпиха. Хубав ден и успешна работа до края на деня!
Сега преминаваме към въпросите към господин Петър Стоянович – министър на културата, който ще отговаря първо на въпрос от народните представител Страхил Ангелов и Кирил Добрев относно състоянието на паметника на Цар Освободител.
Заповядайте, господин Добрев, да развиете Вашия въпрос.
КИРИЛ ДОБРЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, с този въпрос нямам никакви намерения да Ви изпитвам по историята за паметника на Цар Освободител. Мъчно ми става обаче, когато всяка вечер по него се катерят мирно протестиращи български граждани.
Искам само да припомня за онези, които го ползват за катерушка, че паметникът на Цар Освободител е построен в едни от най-тежките години в икономически план за България. Той е издигнат в знак на признателност на целия български народ. Почетен председател на инициативния комитет е самият княз Фердинанд, а с дарения за изграждането му са се включили абсолютно всички народни представители, без значение от тяхната политическа или партийна принадлежност. В инициативата за събиране на средства са се включили още стотици хиляди българи.
Само преди няколко месеца паметникът беше ремонтиран и затова е в това добро състояние.
Господин министър, изминаха близо месец и половина, откакто с колегата Страхил Ангелов Ви зададохме този въпрос. От началото на протеста паметникът беше окичен с всевъзможни плакати и балони. Дори в определени моменти беше опънат простор, на който къмпингуващите наоколо хвърляха прането си. Към днешна дата паметникът е почистен. Не зная дали ние с колегата Ангелов имаме някакво отношение към този въпрос, но силно се надяваме.
Затова, ако към днешна дата трябва да задам актуален въпрос към Вас, той е: имате ли някаква комуникация със Столична община и госпожа Фандъкова? Питам Ви, за да разбера има ли шанс в скоро време бирфестът наоколо да бъде затворен.
Сутринта, когато идвах на работа – това е съвсем сериозно – протестиращите праскаха карти и единият се ядосваше защо не му е дошла четвърта деветка. (Шум, смях, оживление.)
Специално към Вас, защото Вие отговаряте за паметника: имате ли някакви намерения да разкарате строшеното пиано, защото на неговото място хората, които изпитват уважение и признателност, поднасят цветя? Благодаря Ви, господин министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Добрев.
Уважаеми господин Стоянович, заповядайте да отговорите на депутатския въпрос.
МИНИСТЪР ПЕТЪР СТОЯНОВИЧ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър! Господин Добрев, господин Ангелов, отговорът на Вашия въпрос, разбира се, е актуализиран от времето, когато го зададохте, но за да има яснота за всички присъстващи, ще започна малко отпреди.
Паметникът на Цар Освободител е обявен за недвижим паметник на културата с национално значение в далечната 1955 г. и попада в обхвата на голяма територия с културно-историческо наследство със статут на групов паметник на културата.
На 7 октомври тази година разпоредих извършване на проверка от Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” в нашето министерство. Заключението на дирекцията е, че констатираните обстоятелства в зоната на паметника не нарушават разпоредбите на Закона за културното наследство и не създават опасност за увреждане на недвижимата културна ценност.
Използвам случая да кажа, че благодарение на този случай и на Вашия въпрос видяхме за пореден път, че в Закона за културното наследство има изключително много пропуски, които мисля, че в тазгодишната му редакция ще нанесем.
Нещо, което конкретно ще отговори на Вашия въпрос – чл. 17, ал. 2 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, и за паметниците на културата, и други възпоменателни знаци на територията на Столична община. Кметът на съответната община, в случая – Столична, пряко отговаря за стопанисването и опазването на паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на град София.
Съвсем логично поисках от уважаваната от мен госпожа Фандъкова да ме извести дали е издавано разрешение за поставяне на плакати и преместваеми обекти върху паметника и зоната около него. В отговора си тя подчерта, че съгласно разпоредбите на Закона за събранията, митингите и манифестациите режимът на тяхното провеждане е уведомителен, а не разрешителен.
За разполагането на преместваеми обекти около паметника на Царя Освободител на площад „Народно събрание” се издават съгласувателни писма от общината. Тя, кметът на София, е съгласувала разполагането на пет броя палатки и две шатри с обща площ 200 квадратни метра. „В момента тече процедура по съгласуване на писмо за разполагане на десет броя палатки, два броя шатри, музикален кът с роял, видеоекран и балон с размери осем на пет метра на площ – отново 200 квадратни метра.” Цитирам нейното писмо.
На 23 юли тази година е издадено съгласувателно писмо за разполагане на роял, като посоченото място е до палатковия лагер, между хотел „Радисън” и паметника на Цар Освободител, което сте видели и Вие вероятно, и Вашите колеги, а и от проверката на моя инспекторат е установено, че роялът е разположен върху паметника, в основата на постамента. По този повод Столична община твърди, че не е издавала съгласувателно писмо за разполагане на преместваеми обекти върху паметника.
В писмото на госпожа кмета се съобщава още, че са извършвани проверки на Столичния инспекторат по сигнали за поддържане на околното пространство, но резултатите от тези проверки на нас, като министерство, не са ни предоставени. Липсва информация и за винилите, закрепени към оградата на паметника, която също е защитена зона. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Бих искал да кажа още две неща накрая. Правото на протест, разбира се, в България е конституционно гарантирано, но по реда на съответния закон и никой протест не бива да застрашава целостта на културните ценности.
Не на последно място, искам да припомня, че паметникът на Царя Освободител беше изцяло реставриран със средства от руски граждани и неглижирането може да доведе до тълкувание за неуважение към нашите международни партньори.
В заключение бих искал да подчертая отговорността на общината да се грижи за обектите, реставрирани по проект под нейно ръководство. Каквото зависи от министерството, ще го сторим с удоволствие. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Преди да дам думата на господин Ангелов, искам да Ви съобщя, че току-що бях информиран за скръбната вест, че днес е починал академик Христо Недялков – диригент на Детския радиохор. Една забележителна личност с безспорен принос в българската музикална култура. Основател на Детския радиохор на Българското национално радио. Повече от 50 години негов диригент, вложил десетилетни благородни усилия за развитието на детските таланти в България, под чиято умела диригентска палка са израснали поколения български хористи, разнесли славата на България.
Във връзка с това Българското национално радио подготвя днес от 15,00 до 15,30 ч. специално извънредно предаване и молбата е парламентарният контрол да се предава на друг канал, ако няма някой да възразява по този въпрос. Парламентарният контрол ще бъде предаван по Радио София.
Предлагам тези, които сме в пленарната зала, да изкажем почитта си към такъв скромен и обичан от всички труженик на българската култура, разнесла славата на България. (Всички стават. Едноминутно мълчание.) Благодаря Ви.
Благодаря Ви, уважаеми министри.
Продължаваме с парламентарния контрол.
Има думата за реплика господин Страхил Ангелов.
Заповядайте, уважаеми господин Ангелов.
СТРАХИЛ АНГЕЛОВ (КБ): Дами и господа народни представители, уважаеми господин Стоянович! Ще започна с максимата, която гласи, че мерило за зрелостта на една нация е нейното отношение към собственото й минало.
Считам, че поставянето на пиано на мястото, където се поднасят венци и цветя – на паметника на Цар Освободител, не би следвало да бъде толерирано нито от Вас, нито от Столична община.
Интересен е отговорът на госпожа Фандъкова, който Вие зачетохте тук. (Оживление, реплики от ГЕРБ.) По този повод мога да кажа, че софиянци отдавна нямат традиции да живеят на палатки – отдавна. (Реплика от ГЕРБ: „Вие ги изкарахте на палатки!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля за тишина в залата.
СТРАХИЛ АНГЕЛОВ: Да бъдат осквернявани паметници по този начин намирам за проява на лош вкус, на лошо отношение и на лошо възпитание. Аз съм възпитаван в един малко по-различен дух – паметниците не са, за да се слагат плакати, лозунги по тях, да се катерят хора и да се слага пиано!
В тази връзка много моля да направите необходимото това пиано да бъде премахнато оттам. Включително, ако се налага, и аз имам готовност физически – просто да го дръпнем. Там не му е мястото – не се вижда надписът. (Оживление, реплики от ГЕРБ.) Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Ангелов.
Уважаеми господин министър, заповядайте – имате две минути за дуплика.
МИНИСТЪР ПЕТЪР СТОЯНОВИЧ: Господин Ангелов, единственото, което мога да направя в това си качество, е да разговарям с кмета на София отново и в дух на обща загриженост за българското културно наследство да постигнем правилно решение. Аз лично също смятам, че… (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Ангелов, господин Господинов, много Ви моля – залата е голяма.
МИНИСТЪР ПЕТЪР СТОЯНОВИЧ: Аз също съм на мнение, че всякаква форма на посегателство, или дори частично разрушение, върху паметници на българската история, особено с такова национално значение, е укоримо и неправилно. В края на краищата има закони и с кмета на София трябва да намерим начина, по който да предотвратим по-нататъшното посегателство върху паметника. Ще се чуем с Вас – да Ви разкажа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Следващият въпрос отново е към Вас. Той е от народните представители Гинче Караминова и Ирена Коцева – относно пътуването до Русия на целия кабинет на Министерството на културата.
Заповядайте, госпожо Караминова, да развиете Вашия въпрос.
ГИНЧЕ КАРАМИНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми господин министър, колеги! Много се изговори за Вашата командировка в Русия. Много интервюта се дадоха и все пак останаха неясноти относно това пътуване. Нямаме съмнение, че е необходимо поддържането на добри връзки на Министерството на културата, с българската общност в Молдова и Украйна – двете страни, през които сте минали на път за Русия. Нямаме и съмнение в значимостта на българската експозиция, която сте открили в Москва.
За нас е необяснимо обаче, че във време на икономическа криза, когато се набират средства за възстановяване на Пловдивския театър, когато средствата не достигат, за да се изплатят заплатите на български артисти, се харчат пари от държавния бюджет за пътуване на висши чиновници от повереното Ви министерство.
Наистина Вашето присъствие е важно и необходимо, но толкова необходимо ли беше присъствието на целия кабинет на Министерството на културата? Не се ли премина границата?
В тази връзка въпросът към Вас е: какви конкретни резултати постигнахте? Какви споразумения и договорености осъществихте и подписахте? Колко струва на държавата тази командировка – Вашата, и на целия кабинет на Министерството на културата? Каква беше ролята и задачата на всеки от придружаващите Ви лица? Дали не е валидна българската поговорка: „По-добре сам, отколкото неподходящо придружен“ или ако перифразирам: „Скъпо придружен“? Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, уважаеми господин Стоянович, за да отговорите на въпроса на народния представител.
МИНИСТЪР ПЕТЪР СТОЯНОВИЧ: Госпожо председател, дами и господа, госпожо министър!
Госпожо Караминова, госпожо Коцева! Радвам се много, че след като много подробно, мисля, в Комисията по култура и във Ваше присъствие разказах за тези три командировки, събрани в едно пътуване, сега имам възможност да го направя и пред тази висока трибуна.
Накратко по маршрута: в Болград – среща с ръководството и абсолвентите на българската гимназия „Раковски“, която прерасна в голяма среща на български общности от три държави – България, Сърбия и Украйна.
В Киев имах среща с директора на Киевско-Печорската лавра. Договорихме проект за сътрудничество, който включва обмен на експерти и технологии в областта на реставрацията, български експерти в научни конференции и семинари, кадри – обучение на български кадри от Украйна и в Украйна, на културни институти под егидата на ЮНЕСКО.
С посланика ни в Киев обсъдихме възможността и параметрите за създаване на български културен институт там, който още не е създаден, независимо от голямата общност.
Разбира се, най-важната част от посещението беше голямата изложба „Легендите оживяват – Тракийското злато на България“ в Московския исторически музей. Няма да се спирам на това. Мисля, че достатъчно сте информирана от пресата за това.
С директора на Чуждестранната библиотека в Москва начертахме план за изпълнението на втория етап от инициативата „Нов български роман“. Тук бих искал да подчертая, че тя е започнала по времето на господин Рашидов и го поздравявам за това нещо.
Ще засилим допълнително с руската страна обмен на преводачи и ще възстановим преводаческата школа.
Ще отбележим 200-годишнината от рождението на Лермонтов с двуезично издание.
С министъра – моят колега от Русия господин Медински, обсъдихме възможност за разширяване на сътрудничеството между двата културни института.
С директора на „Болшой театър“ господин Урин обсъдихме възможност за проект за взаимни гостувания на Софийската опера и балет и „Болшой театър“ – тук.
Пропускам, разбира се, тъй като е дълъг списъкът.
Не на последно място – с нашия посланик в Молдова, направихме последен преглед на забавеното с годините преподписване на Спогодбата за културно сътрудничество между двете държави. Надявам се в рамките на няколко месеца да имаме готов първи проект на това споразумение.
Любезни госпожи Караминова и Коцева, благодаря Ви наистина още веднъж за този въпрос, който даде възможност макар и съвсем накратко, да запозная Българския парламент с изключително важните, ползотворни, според мен, перспективни срещи и разговори, които съм имал.
Трябва да призная че това, освен полезно, беше едно изключително уморително за мен пътуване, тъй като пропътувах почти 5 хиляди км с автомобил, за да мога да занеса над 200 кг дарения, книги, носии и прочие на българската общност в две държави.
Дотук отговорих, мисля, за целесъобразността на моето пътуване. Оттам насетне Вие добавяте и едно обвинение към мен, което беше тиражирано, разбира се, според мен изключително недобронамерено и в пресата, че съм ощетил българската държава едва ли не с 20 хил. лв.
Аз смятам, че това е – да Ви кажа и честно, една откровена лъжа. Обидно е да занимаваме Българския парламент за пореден път с технически отчети на една командировка, която за целия този голям път струваше на държавата 1050 лв. бензин.
Цитирам веднага, за да Ви дам и техническите данни… (Реплики от ГЕРБ.) Цената на моята едноседмична… (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Много Ви моля, господин Иванов, не подвиквайте от място! Оставете министърът да отговори. Госпожа Караминова беше достатъчно ясна.
МИНИСТЪР ПЕТЪР СТОЯНОВИЧ: Цената на моята едноседмична командировка в три държави е 4500 лв., като искам да подчертая, че ако бях пътувал със самолет или бях изпратил даренията за българската общност с карго, сумата щеше да набъбне на 10 700 лв., тоест колкото и странно да се отчитам по този начин, вместо да утежня хазната с 20 хил. лв., както злоумишлено се твърдеше по мой адрес, аз съм спестил на държавата около 5200 лв., изминавайки въпросните почти 5 хил. км.
Смятам, че съм отговорил на Вашия въпрос.
Искам да заявя нещо: аз съм доволен, че направих това пътуване, което беше, пак казвам, може би доста уморително, но важно. Бих го направил отново, ако целта на българския национален интерес ме задължава да го направя. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Уважаема госпожо Коцева, заповядайте за реплика.
ИРЕНА КОЦЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги! Уважаеми министър, действително аз за втори път имам възможността да чуя Вашия отчет за това пътуване – веднъж в Комисията по култура, втори път тук, в отговор на нашия парламентарен въпрос, но наистина покой не ми дава защо иначе толкова добра визита беше така отразена. Вие трябва „да отидете”, „да развиете”, „да възстановите” българската диаспора.
В медиите, вместо да отразят това добро, което Вие сте направили, Вашите срещи, възхитата на хората, виждайки изложбата, която ние показахме с толкова богата експозиция, единственото нещо, което се коментира е броят километри, които сте пропътували, колко харчи Вашият джип.
Вярвам, че с това дълго пътуване Вие наистина оценихте пътищата, построени от ГЕРБ (ръкопляскания от ГЕРБ), както и CV-то Ви ще бъде попълнено с професионален опит в каране на джип, но не това е моята тема.
Вие, като министър на културата, използвахте стилистична фигура и говорите за книгите в килограми. Според мен, както се говори за домати и кашкавал. Последното, разбира се, много е използвано като храна за идеи, сервирана в землянки, но аз няма да говоря и по тази тема.
Неудобно ми е като учител да Ви спомена, че количеството невинаги означава качество и искрено се надявам, че качеството на книгите, които Вие така героично пренесохте в Украйна, в Молдова, в Русия, е било оценено, както е оценено и това героично самопожертвователно пътуване от цялата ни диаспора.
Ще ми позволите да перифразирам един великолепен полски сатирик: господин Стоянович, преизпълнихте ме с толкова оптимизъм за това, че ще се развиват връзките ни с Молдова, Украйна и Русия, че Вие с това пътуване ни спестихте, икономисахме много държавни пари, че повече и троха не мога да поема. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин министър, заповядайте за отговор на репликата на госпожа Коцева.
МИНИСТЪР ПЕТЪР СТОЯНОВИЧ: Госпожо Коцева, аз ще кажа само няколко думи по същество.
Вие сте човек партиен политик и вероятно сте задължена да говорите по този начин. Аз няма да вляза в този тон, за което моля да ме извините.
Две неща ще спомена просто технически – един километър не съм извървял сам с автомобил. За това нещо има шофьор. (Реплики от ГЕРБ.)
По законите на страната… (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Много Ви моля, господин Иванов!
Господин Иванов, престанете да крещите от място! (Шум и реплики.)
МИНИСТЪР ПЕТЪР СТОЯНОВИЧ: Не Ви чувам.
Тази кола се предостави от Националната служба за охрана и пропътуваният път се заплаща от Министерството на културата, като всяка нормална командировка. Всички документи са налице.
Второ, дали тези книги, които аз съм пренесъл, са само на килограм домати и са безстойностни, трябва да питате творческите съюзи и съответните издателства – български, които са ги предоставили. Ако нямате вяра на тях, аз не мога да ги сравня с картофи, извинете ме.
И трето още нещо, което държа да кажа, тъй като при задаването на въпроса беше споменато – Вашата колежка казва, че българските артисти са неплатени и че има някакви проблеми вероятно с българските театри. Няма един лев в момента, който нашето правителство да не е осигурило за заплати, за хонорари и тепърва за издръжка на българските театри. (Реплики от ГЕРБ.)
Много моля! Нека не използваме българската култура и изкуство за правене на партийна политика. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоянович.
Благодаря Ви за отговора и за участието Ви в днешния парламентарен контрол. Това бяха въпросите към Вас. Успешен ден!
Преминаваме към въпросите към госпожа Георгиева – министър на младежта и спорта.
Първа ще й задава въпрос госпожа Миглена Александрова.
Въпросът е относно даване под наем на зала „Фестивална“ на „Нова броудкастинг груп“.
Заповядайте, госпожо Александрова, да зададете Вашия въпрос към министъра.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА (Атака): Уважаема госпожо председателстваща, уважаема госпожо министър! В медиите се коментира информацията, че Министерството на младежта и спорта отдава под наем спортна зала „Фестивална” в град София на Нова телевизия за сума десетки пъти под реалния размер. Зала „Фестивална” не се използва за спорт, каквото е предназначението й, а за шоу програми. Когато не се снимат реалити формати там, залата се използва за склад на Нова телевизия. По този начин българският спорт се жертва в името на медийния комфорт, и не само това – в сградата на зала „Фестивална” се строят гримьорни, гардеробни, студия и други съоръжения, за които няма разрешение и не отговарят на изискванията за безопасност.
В тази връзка въпросът ми към Вас е: Министерството на младежта и спорта отдава ли под наем спортна зала „Фестивална”, кой е наемателят, кой министър я е отдал и в какъв размер е наемът?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова.
Уважаема госпожо министър, заповядайте да отговорите.
МИНИСТЪР МАРИАНА ГЕОРГИЕВА: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Александрова! Зала „Фестивална” е част от капитала на „Академика 2011” ЕАД, чийто принципал е министърът на младежта и спорта. Като търговско дружество, регистрирано по реда на Търговския закон, „Академика 2011” ЕАД сключва договори за наем за срок до три години чрез управителните си органи – изпълнителен директор и Съвет на директорите.
Договорът за отдаване на зала „Фестивална” на „Нова Броудкастинг Груп” АД с № 02064, заради който поставяте Вашия въпрос, е сключен на 6 юни 2013 г. от тогавашния изпълнителен директор на „Академика 2011” ЕАД Борис Тодоров след единодушно решение на Съвета на директорите на дружеството, взето на 20 май 2013 г. Лицата, взели решението за предоставяне на обекта за заснемане на реалити програми, членовете на Съвета на директорите са назначени на 15 септември 2011 г. от министъра на физическото възпитание и спорта, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала. Съгласно договора обектът е предоставен за провеждане на снимки на телевизионно предаване на 30 юни, 27 юли и 31 август 2013 г., като наемателят има право да го използва и в дните, предхождащи снимачните дни. Следователно залата е трябвало да бъде предоставена на „Нова Броудкастинг Груп” АД за шест дни, което по никакъв начин не би следвало да направи използването й за спортни цели в периода юли-август 2013 г. невъзможно. Договореното възнаграждение за наем за шест дни е определено съобразно пазарни принципи и тогавашният Съвет на директорите на „Академика 2011” ЕАД е приел, че цената на ден е 2 хил. лв.
След смяната на ръководството на „Академика 2011” ЕАД новите управителни органи на дружеството са направили пълен преглед на договора с „Нова Броудкастинг Груп” АД. Комисия, назначена от изпълнителния директор със заповед № 38 от 30 август 2013 г., е извършила проверка на място на 2 септември 2013 г. и е съставила протокол за установените редица нарушения. Констатирано е, че в периода 30 юни – 2 септември 2013 г. в залата без прекъсване са били разположени оборудване и реквизити на наемателя, като върху една четвърт от територията на основната зала са били монтирани декори и гримьорни. По този начин ползването на обекта е продължило доста повече от регистрираните в договора шест дни.
Договорът с „Нова Броудкастинг Груп” АД е прекратен на основание изтичане на срока и същият няма да бъде подновен при досегашните условия. Зала „Фестивална” е освободена от разположеното там имущество на наемателя и същата може ефективно да се ползва за спортни цели.
Накърнените интереси на „Академика 2011” ЕАД ще бъдат защитени с всички правно регламентирани средства. Към днешна дата дружеството е предявило парична претенция към „Нова Броудкастинг Груп” АД, като претендира обезщетение за неправомерно ползване в дните, извън договорените. Изпратена е покана за доброволно изпълнение с № 430 от 13 септември 2013 г. В случай че доброволно изпълнение не последва, „Академика 2011” ЕАД подготвя завеждането на гражданско дело срещу „Нова Броудкастинг Груп” АД.
За правилното управление на зала „Фестивална” новото ръководство е преразгледало договорите и с други контрагенти и някои от тях са прекратени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо министър.
Заповядайте, госпожо Александрова. Имате право на реплика към отговора на министъра.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА (Атака): Госпожо Георгиева, благодаря Ви за отговора. Радвам се, че прекратявате порочната практика да се жертва българският спорт в името на медиен комфорт. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова.
Госпожо министър, желаете ли да добавите нещо? Не.
Тогава преминаваме към следващия въпрос.
Той ще бъде зададен от народния представител Ирена Соколова и е относно промените в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 62 от 12 юли 2013 г.
Заповядайте, госпожо Соколова, да зададете Вашия въпрос.
ИРЕНА СОКОЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председателстваща.
Уважаеми господа министри, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Аз бих искала с този въпрос да ми обясни госпожа министърът, извън формалните и функционалните характеристики в Устройствения правилник на министерството, тъй като по същество те не се различават от тези, които бяха определени като такива и в стария Устройствен правилник на министерството, кое налага въвеждането на различни от досегашните формулировки и как те променят функционално основните дейности?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Соколова.
Заповядайте, госпожо министър, да отговорите.
МИНИСТЪР МАРИАНА ГЕОРГИЕВА: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Соколова! Легалните дефиниции на понятията, които съставят номенклатурата на дирекциите в специализираната администрация на министерството, са поместени в специалните закони и подзаконовите нормативни актове, регулиращи обществените отношения в областта на младежта и спорта, и са във връзка с международно приетата терминология.
В областта на сектора, отнасящ се до политиката за младежта, са предвидени две дирекции: „Политика за младежта” и „Младежка информация и координация”. Във връзка с необходимостта за целенасочени инвестиции в областта на развитието на младежката инфраструктура, която не винаги попада в определението на образователна, културна и спортна инфраструктура, и в отговор на нарастващите потребности на младите хора в страната се подготвя Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за младежта, в който ще бъде поместена нова глава „Младежки обекти”, уреждаща въпросите относно младежката инфраструктура.
Относно номенклатурата „Спортна инфраструктура и управление на държавното участие”, легалното определение на термина „спортна инфраструктура” е в Допълнителната разпоредба на Закона за физическото възпитание и спорта – § 1, т. 30.
Вторият компонент от наименованието на дирекцията се отнася към дейности, свързани с прилагане на разпоредбите на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Министърът на младежта и спорта упражнява правата на едноличен собственик на капитала с еднолични търговски дружества в областта на спорта и социалния туризъм, в които държавата е акционер, в рамките на предоставените му правомощия.
В допълнение, компонентът „управление на държавното участие” е съотносим по аналогия с названието „управление на собствеността, стопанско управление, държавно управление”, но същият, предвид на смисловата му натовареност, е определено по-подходящ.
По отношение номенклатурата на дирекция „Елитен спорт”. Съгласно § 1, т. 14 от Закона за физическото възпитание и спорта – спорт за високи постижения, специализирана система от средства, методи и форми на двигателна активност на лица, картотекирани като спортисти, с цел постигане на максимална изява при подготовка и участие в състезания, организирани и контролирани от спортни организации.
Термините „спорт за високи постижения” и „елитен спорт” се препокриват смислово, като понятието „елитен спорт” е възприето в държавите – членки на Европейския съюз, както и в международните документи за дефиниране на дейности, свързани със спортистите с доказани успехи и постижения и спортистите с потенциал за развитие на спортна кариера.
Елитният спорт обхваща цялостната система от средства, методи и форми, предполагащи развитието на спортните изяви на талантливите и елитните спортисти. Понятието „елитен спорт” е залегнало в стратегическите документи на Министерството на младежта и спорта – Национална стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в Република България 2012- 2022 г., Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г.
Относно номенклатурата на Дирекция „Масов спорт”. При разработването на нормативни документи, свързани със спорта и в частност с масовия спорт, спорт за всички, спорт в свободното време, се ползва терминологията, наложила се в документите на Европейския съюз, Съвета на Европа, ЮНЕСКО, европейските неправителствени спортни организации, Европейската асоциация за масов спорт, Международния олимпийски комитет. Ползват се термини като „масспорт”, „радспорт”, „спортфорум”. В международните документи термините „масов спорт”, „спорт за всички” и „спорт в свободното време” имат еднакъв смисъл и взаимно се припокриват. Наименованията „масов спорт”, „спорт за всички” и „спорт в свободното време” се срещат и в стратегическите документи на министерството, цитирани по-горе. Всички тези употреби са взаимозаменяеми, защото назовават едно и също нещо. По тази причина няма противоречие с легалното определение, посочено в Закона за физическото възпитание и спорта.
Съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на действащия Закон за физическото възпитание и спорта, „спорт за всички е система от широко достъпни средства, способи и форми на двигателна активност за развлечение, укрепване на здравето и подобряване на физическата годност на хората през свободното им време чрез индивидуални или групови спортни занимания”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, уважаема госпожо министър, за отговора.
Заповядайте за реплика, уважаема госпожо Соколова.
ИРЕНА СОКОЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! По отношение на понятието „национални младежки обекти и съоръжения”, чл. 4, ал.10 от Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, който беше направен сега, гласи: „Управлява спортните обекти и съоръжения – държавна собственост, предоставени от Министерския съвет, като упражнява контрол по опазването на режима за ползване на националните младежки и спортни обекти и съоръжения – държавна или общинска собственост, за нуждите на младежта, спорта, както и на социалния туризъм”.
Всъщност това управление е едно от най-важните правомощия, които има министърът на младежта и спорта, делегирани му или регламентирани в Закона за физическото възпитание и спорта с оглед провеждането на политиките и обезпечаване на законосъобразното използване на държавни и общински спортни обекти, съоръжения и техника. В тази връзка понятието, въведено в новия правилник – „национални младежки обекти и съоръжения”, следва да бъде определено по значение и смисъл. То не може да бъде тълкувано просто така. Никъде в действащото българско законодателство няма легална дефиниция, да не говорим, че самó по себе си влиза в противоречие със специалните норми в Закона за физическото възпитание и спорта и въвежда в заблуждение.
В Закона за физическото възпитание и спорта, както казахте и Вие, точно в § 1, т. 30, законодателят е дал легална дефиниция на „спортни обекти и съоръжения”.
По отношение на нововъведените дирекции с наименование „Спортна инфраструктура и управление на държавното участие”, „Елитен спорт” и „Масов спорт”, точно през 2008 г. българският законодател е хармонизирал и възприел тези дефиниции в Закона за физическото възпитание и спорта и им е дал легално определение, както и Вие ги прочетохте. Простата замяна на „спорт за високи постижения” с „елитен спорт” и „спорт за всички” с „масов спорт” не може да бъде просто игра на думи и никой от европейските законодатели, когато е установявал своите разпоредби, не е оставял въпроса да се тълкува от държавните членки и по смисъл да преформулират названията и термините.
По отношение на новосъздадената Дирекция „Спортна инфраструктура и управление на държавното участие”, съгласно § 1, т. 30 „Спортни обекти и съоръжения са спортна инфраструктура, движими или недвижими вещи и прилежащите към тях терени, общежития за спортисти, административни складови постройки, обслужващи съответната спортна инфраструктура, предназначени за подготовка на състезатели и за трайно задоволяване на обществените потребности в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, за провеждане на спортни, културни и други мероприятия”.
Всъщност, госпожо Георгиева, от правно-историческа гледна точка, държавното управление е система от институции, осъществяващи дейността на държавата. То обхваща средствата за осъществяване на държавната политика, както и механизмите, по които се определя тя. В повечето съвременни форми на управление, държавното управление функционира чрез три, поне формално обособени клонове – законодателна, изпълнителна и съдебна власт.
В тази връзка възможно ли е някой да допусне, че промяната в Устройствения правилник е удобна процедурна хватка, за да можете законосъобразно да освободите хора от Министерството на младежта и спорта?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, госпожо Соколова.
Заповядайте, госпожо министър, да отговорите на репликите на госпожа Соколова.
МИНИСТЪР МАРИАНА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Соколова, доколкото слушах репликата Ви, аз съм склонна да се успокоя, че ние с Вас по същество нямаме противоречие или недоразумение. Въпрос на реторика, защото Вие предпочитате да останем в класическите наименования, а новият Устройствен правилник е предпочел наименования, които се срещат – както прочетох и в отговора си – в международните документи и международни употреби. Когато става въпрос за подобно предпочитание, не виждам драма. Тук нещата стоят почти по аналогия за употребата на „народен представител” и на „депутат”. Така взаимна замяна мисля, че не крие никаква злоупотреба в никаква посока.
По-нататък, по отношение на това, че Вие подозирате, че новата номенклатура „Спортна инфраструктура и управление на държавното участие” е въпрос на процедурна хватка, както казвате, за да се освободя от държавни служители – това не отговаря на истината. Аз се мотивирах с новата дирекция. По отношение на освободените държавни служители, които са работили в тази конкретна дирекция, ще Ви кажа само, че с оглед задачата на кабинета Орешарски да се направят съкращения в държавната администрация, дирекциите бяха намалени по Закона за администрацията – 11-членен състав. При това положение, пак по тези закони, не може да има отдели. Освободените служители, които са били началници на отдели, са били освободени по тази причина. Значи нищо лично и нищо персонално като насока или предпочитания. В посока на това, че аз отговарям единствено коректно, ще кажа, че директорът на предишната дирекция с друго наименование, биде поканен и работи като директор на друга дирекция в министерството – „Административно-правно и информационно обслужване”. Значи не съм целяла да се освободя от никакви държавни служители по субективни съображения.
Оттам нататък, за националните младежки обекти – има употреба на такава номенклатура, но аз посочих и в отговора си, че коректното изписване на другите обекти, които са основа при изпълнение на Закона за младежта, предстои в Закона за изменение и допълнение на този акт, и те подлежат на приемане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, уважаема госпожо министър.
Следващият въпрос ще бъде зададен от господин Страхил Ангелов относно състоянието на Конна база „Хан Аспарух” – гр. София.
Искам да съобщя на народните представители, че поради участие в Тристранния съвет, все още министърът на финансите, който е предвиден за следващ отговарящ и теоретично би имало време за един въпрос към него, няма да отговаря.
Ще преминем към въпросите към господин Иван Данов. Той е тук. Тук са и народните представители, които ще задават въпроси. Казвам това за хората, които следят парламентарния контрол.
Заповядайте, уважаеми господин Ангелов, да зададете Вашия въпрос към министър Георгиева относно състоянието на Конната база.
СТРАХИЛ АНГЕЛОВ (КБ): Благодаря, госпожо председател, че ме насочвате към моя въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Много въпроси зададохте днес.
СТРАХИЛ АНГЕЛОВ: Аз съм млад и все още паметта ми не ми изневерява.
Уважаема госпожо министър, въпросът ми е относно финансовото състояние на Конна база „Хан Аспарух”. Искам да Ви попитам: посещавали ли сте скоро съоръжението, тъй като то е в доста окаяно състояние, поне според съвременните разбирания за това как би трябвало да изглежда едно съоръжение за конен спорт в истинския смисъл на тази дума.
Също така искам да Ви попитам: какво възнамерява Министерството на младежта и спорта да предприеме в тази връзка? Предвиждат ли се инвестиции, предвиждат ли се промени в начина, по който това съоръжение ще се управлява? Понастоящем съоръжението събира средства основно от наеми, много от които очевидно не се събират както трябва, тъй като имаме информация за натрупани немалки задължения. Тоест има наематели, които от години не плащат. Лично аз не мога да разбера кой е допуснал и на базата на какъв договор се случва това нещо – да си държиш коня там, и да не плащаш?
Ако аз например си отдавах жилището под наем, бих подхождал най-вероятно отговорно. Когато наемателите не ми плащат, ще търся възможности да си събера задълженията.
Очевидно подходът през годините е бил различен. Лично аз имам усещането, че по този начин съоръжението няма да получи своето развитие и да отговори на нуждите на българския конен спорт. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов.
Чуйте отговора на министър Георгиева, която ще отговори на Вашия въпрос.
МИНИСТЪР МАРИАНА ГЕОРГИЕВА: Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Ангелов, Конно-спортна база „Хан Аспарух” е структурно звено към Национална спортна база – търговско дружество към Министерството на младежта и спорта. Конно-спортната база разполага с множество съоръжения, на които се провеждат обучения и състезания.
Базата отговаря на изискванията за провеждане на спортно-тренировъчна дейност и международни състезания от висок ранг съгласно правилниците на международните федерации по конен спорт и модерен петобой. Важна социална функция на базата е езда на деца с трайно намалена способност за социална адаптация, страдащи от церебрална парализа, аутизъм и други специални потребности.
Към 31 юли 2013 г. численият персонал в звеното възлиза на 14 човека, като средната работна заплата е в размер на 384 лева. Националната спортна база води регистър „наемно-договорни отношения”, посредством който оперативно се поддържа текуща информация за свободните и незаетите обекти и подобекти, които се отдават под наем след изготвена оценка от лицензиран оценител, посредством провеждане на търгове или конкурси. По данни от регистъра, към 31 юли 2013 г. Национална спортна база има сключени за конно-спортната база 58 договора, в това число с продължителност от 10 години – един, договори за наем – 14, договори за услуги – 43.
Съгласно представения в Министерството на младежта и спорта отчет за дейността на Националната спортна база към 31 юли 2013 г., вземанията на дружеството по отношение на сключени договори за наеми и предоставени на територията на конната база услуги за 2013 г. възлизат на 72 370 лева. Съветът на директорите отчита, че в резултат на лошо управление и липса на регулярен контрол през последните пет години са се натрупали вземания от наематели и ползватели на предоставени на територията на Конно-спортна база „Хан Аспарух” услуги в общ размер на 261 466 лева. За събирането на всички посочени вземания дружеството води съдебни дела.
Министерството на младежта и спорта оказва специализирана правна консултативна помощ на Национална спортна база, извършва регулярно наблюдение по статуса на делата. При упражняваната дейност на конно-спортната база по издръжка и експлоатация не се отчитат задължения към доставчици, в това число юридически лица и корпоративни монополисти.
Съгласно изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор ми е докладван одитен доклад от звено „Вътрешен одит” към Министерството на младежта и спорта за извършен през месец май 2013 г. одит относно, в съответствие с действащото законодателството, сключените и действащи към момента договори за наем на обекти, собственост на Национална спортна база. В обхвата на извършената проверка са анализирани действащите договори на дружеството към момент, към който упражняващ правата на държавата едноличен собственик на капитала на дружеството е бил министърът на физическото възпитание и спорта.
Одитната проверка е констатирала множество пропуски по отношение продължаване на срока на сключени вече договори за наем с първоначален срок на сключване от 10 години, за които не е искано разрешение от едноличния собственик. В резултат на извършени предписания и препоръки от министъра на младежта и спорта настоящето ръководство на Националната спортна база е изготвило и утвърдило вътрешни нормативни актове, в които процедурите за отдаване под наем отговарят на законовата и подзаконовата нормативна база, регламентираща правомощията на едноличния собственик на капитала и управителните органи на дружеството. В същите е указан редът за провеждане на конкретните видове процедури, допустимите субекти, срокове и общи условия. Процедурите са разписани детайлно и във всички етапи, като са разработени мерки за текущ и последващ контрол на изпълнението на сключените договори.
Към настоящия момент предстои изграждане и въвеждане на интегрирана система за управление на единна база данни за непосредствена проследимост на провежданите процедури и контрол върху сключените договори от Националната спорта база. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо министър.
Господин Ангелов – реплика.
СТРАХИЛ АНГЕЛОВ (КБ): Уважаема госпожо Георгиева! Занимавам се с конен спорт от 11-годишен, сега съм на 36 години. Конната база „Хан Аспарух” е отговаряла на всички изисквания, по моя скромна преценка, преди повече от 30 години.
Към настоящия момент съоръжението наистина се нуждае от инвестиции. Лично аз храня надежда и ще бъда радетел те да бъдат намерени и то да придобие облика, който подобава на такова съоръжение в ХХІ век.
Относно мерките, които са предприети по подобряване начина, по който се управлява конната база, благодаря за изчерпателния отговор, който Вие ми дадохте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Ангелов.
Госпожо министър, желаете ли дуплика?
МИНИСТЪР МАРИАНА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.
Благодаря Ви, господин Ангелов, за препоръките, още повече от човек, който разбира спецификата на съоръжението.
Ще призная, че не само това съоръжение е в незавидно състояние. Всички разбираме, че нуждата от инвестиции не е лесно занимание, но политиката на Министерството на младежта и спорта е в тази посока. Може би предстоящите прегледи на съоръженията и сключването на нови договори ще съдържа и такава клауза с инвестиционен характер. Имам съзнание, че това не е нова практика и че ние не правим нововъведение.
Обръщам внимание, че това, което съобщих в отговора си за системата за контрол – последващ и перманентен, при спазване на клаузите на договора, е важно и то е нововъдение. Това, което сме констатирали в почти всички договори с клаузи за инвестиции вътре, просто е било в ущърб на Националната спортна база и изобщо на собствеността на държавата за спортни имоти и съоръжения. Много такива примери могат да се дадат, но, да речем, най-болезненият в публичното пространство, по който носим отговорност и работим за преодоляването му, е случаят със Стадион „Българска армия”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо министър.
Това беше последният въпрос към Вас в днешния парламентарен ден.
Благодаря Ви за отговорите. Желая Ви успешен ден!
Преминаваме към въпросите към господин Иван Данов – министър на инвестиционното проектиране. Към него ще отправят питане госпожа Лиляна Павлова и господин Николай Нанков. Питането им е относно политиката в областта на кадастъра.
Заповядайте, госпожо Павлова, да развиете своето питане.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Нашият въпрос е по една изключително важна тема, може би не толкова атрактивна, колкото на предишния колега, но е тема, която касае всички български граждани и бизнеса – развитието на кадастъра. Предвид че създаденото министерство, оглавявано от Вас и в много Ваши интервюта и заявления заявихте, че кадастърът ще бъде Ваш основен приоритет, нашият въпрос касае няколко подвъпроса. Използвам да попитам като начало за една Ваша реплика в едно Ваше интервю, че ще разработите изцяло нова концепция за кадастъра. Какво налага изработването на изцяло нова концепция за кадастъра е моят основен въпрос, защото кадастърът като система има изработена концепция, законодателство и една добра база?
За съжаление, включително и нашето правителство, сме длъжници на кадастъра, както и всички предишни, за това, че няма достатъчно финансиране, за да бъде разработен за 100% на територията на страната. В момента покритието с кадастрална карта е малко по-малко от 20%. За нас представлява интерес каква е тази изцяло нова концепция, какво ново и новаторско ще направите, какво направихте в тази посока за изминалите вече доста над 100 дни, пет месеца от Вашето управление? Какво се случи с възложените през 2012 г. готови и разработени специализирани карти за морските плажове, които са готови от март месец, не са приети все още, за съжаление вече почти една година, откакто първите от тях бяха готови. Вашият колега – министърът на регионалното развитие, каза, че с 41 плажа има проблем, но с 280 няма, но, както виждаме, тези карти продължават да не се приемат. Какви са сроковете, кога предвиждате да ги приемете, защото приемането на тези специализирани карти за морските плажове е изключително важно за темата, свързана с отдаването под наем или на концесия на тези плажове, които са нестопанисвани към момента. Това е много актуална тема да се свърши сега, през зимата, за да може през летния сезон да обезпечим охраняемост на плажовете.
Не на последно място какъв е финансовият ресурс, който предвиждате за тази и за следващата година за разработването на кадастрални карти? Тук може би отново трябва да реферирам едно Ваше изказване, че с предвидените пари, които Ви е обещал министърът на финансите, ще покриете една трета от територията на страната с кадастрална карта през следващата година. Надявам се да получите това финансиране и Ви го пожелавам. От проектобюджета това не е видно, но Вие ще ни споделите, надявам се, как точно ще го постигнете. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, уважаема госпожо Павлова.
Заповядайте, уважаеми господин Данов, да отговорите на питането на народните представители.
МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Павлова, уважаеми господин Нанков! Първо ще отговоря за концепцията, после по останалите въпроси.
Основният проблем, който е с кадастъра, който основно касае гражданите, това е грешката, която се натрупва, тъй като има разминаване между регулация и кадастър. При консултациите, които са правени до този момент със специалистите по геодезия и кадастър, витае мнението, че би трябвало тези линии да се уеднаквят. Така е в Западна Европа. По този начин ще се избегне това разминаване, което води до доста неприятни ситуации, при положение че поискате скица за проектиране, тъй като Ви изпращат в една геодезическа фирма, където трябва да се регулира този проблем. Това е свързано и с допълнително плащане. Това е концепцията с две думи, за да може да се облекчи целият процес на проектиране и вадене на съответната скица. Надявам се да стане възможно, въпреки че вероятно от една идея до крайния резултат трябва да мине известно време, да се проучат всички страни, за да не се получи нещо, което не е желано.
На първия Ви въпрос ще отговоря така. След запознаване с дейността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и среща с нейното ръководство констатирах, че проблемите в това ведомство произтичат основно от факта, че през последните четири години не са предоставени финансови средства за създаване на кадастрална карта и регистри за нови територии, което е довело до забавяне на изпълнението на дългосрочната програма за дейността по създаване на кадастър и имотния регистър, прието от Министерския съвет през 2001 г. През първите сто дни насочих дейността касаеща кадастъра, в три направления. Инициирах седмични срещи с ръководствата на камарите, инженерите по геодезия, на инженерите в инвестиционното проектиране и с Асоциацията на геодезическите фирми. Определихме основните задачи в областта на геодезията и кадастъра, набелязахме конкретни мерки за ускоряване на създаването на кадастрална карта на страната, възлагане на геодезически дейности и актуализиране на едромащабната топографска карта. Разработен е в проектобюджет за 2014 г. и е актуализирана бюджетната прогноза за 2015-2016 г. на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Проектобюджетът за 2014 г. предвижда създаване на кадастрална карта за 29 броя землища в областите Варна и Бургас, попадащи в охранителна зона Б, кадастрална карта за осем района на град София, кадастрална карта за 13 общински центъра и 27 други населени места, кадастрална карта само за земеделски земи без урбанизираните територии, специализирани карти за обектите лагуни, лимани, влажни зони, брегозащитни и брегоукрепителни системи и съоръжения, за които в момента няма такава и са извън морските плажове и дюни, определени на границата на охранителни зони А и Б. За постигане на главните цели са предвидени следните средства в размер 10 млн. лв. за 2014 г., това са, естествено, прогнози, за 2015 г. 13 милиона, за 2016 г. 13 милиона.
Посочените по-горе средства са извън необходимите средства за издръжка на агенцията. Активно работим по проект за изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър в сътрудничество с браншовите организации, като при изготвянето на промените взехме предвид становищата на външни експерти. С тези промени ще ускорим създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри, ще увеличим броя на населените места, в които служенето с кадастрална информация е от една администрация.
По втория Ви въпрос. В изпълнение на задълженията по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие през септември 2012 г. агенцията е създала и приела специализирани карти и регистри на всички морски плажове, разположени в територии с одобрена кадастрална карта – общо 278 броя с площ 890 хектара, изработени през 2012 г. и приети през март 2013 г. Заснети са границите на всички разположени плажове до обекти дюни, брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения и други. Определени са количествените и качествени характеристики.
Във връзка с промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие от март 2013 г., касаещи обхвата на морските плажове, към чиято територия се включват и пясъчните дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица и тези, попадащи върху морския плаж, е създадена междуведомствена работна група със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите. Основните задачи на тази група са: допълване на специализирания регистър към вече приетите специализирани карти на морските плажове с определените по проекта картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза първа на Министерството на околната среда и водите, характеристики на дюните, създаване на специализирани карти и регистри на плажове в територии без одобрена кадастрална карта, пет землища в област Варна; създаване на специализирани карти и регистри на дюните, разположени извън обхвата на морските плажове и в охранителна зона Б.
За изпълнение на горните дейности с Постановление 119 на Министерския съвет от 18 май 2013 г. са осигурени средства в размер на 500 000 лв., от които до момента са сключени договори на стойност 31 хил. 728 лв. след проведени обществени поръчки.
Местоположенията на границите на дюните са посочени от представители на Българската академия на науките, упълномощени от Министерството на околната среда и водите.
Геодезическите дейности по заснемане на границите на морските плажове и дюните са приключили през месец юни и месец юли 2013 г. Материалите и данните по така изработените специализирани карти са предоставени в края на месец юли 2013 г. за становище по компетентност на Министерството на околната среда и водите. Окончателната приемателна комисия, след която да се променят дюните в приетите специализирани карти на морските плажове и на новосъздадените специализирани карти на дюните извън морските плажове и в охраняваната зона „Б”, ще бъде проведена след получаване на всички необходими становища.
Третият въпрос, до края на 2013 г. предвиждаме окончателно приемане и разплащане на дейности по създаване на кадастрална и специализирани карти на морските плажове и дюни в пет землища в област Варна, които нямат кадастрална карта, както и без специализирани карти на дюните, разположени извън обхвата на морските плажове и в зона „Б”, попадащи в землища с одобрен кадастър.
Агенцията по география, геодезия и кадастър предвижда да бъдат сключени договори, да приеме и да разплати част от изпълнената работа по открита процедура за възлагане на обществена поръчка за създаване на кадастрална карта за територии на населените места от област Варна, включена в зона „Б”, и създаване на специализирани карти на обекти, крайбрежни езера, острови, лагуни, лимани, влажни зони, влагоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения за територията на област Добрич.
Обществената поръчка е обявена с решение от 19 юни 2013 г. на изпълнителния директор на агенцията. След обжалване в Комисията по защита на конкуренцията, на основание на чл. 39, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, процедурата е прекратена и повторно обявена с решение от 22 август 2013 г. Офертите се приемаха до 3 октомври 2013 г.
Средствата за разплащане горепосочените дейности, общо в размер на 500 хил. лв., не са предвидени и предварително заложени в бюджета на агенцията, а са предоставени с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2013 г. на служебното правителство. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Данов.
Господин Нанков, Вие ли ще зададете уточняващи въпроси?
Заповядайте.
НИКОЛАЙ НАНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър, благодаря за изчерпателния отговор, но това, което спомена и колежката Павлова, че проблемът не е толкова в концепцията, колкото във финансирането. Очаквах да чуя малко по-детайлна бюджетна прогноза от Вас, тъй като в едно Ваше интервю прочетохме, че средствата не са 10 милиона, а 2,5 милиона за следващата година.
Във връзка с това, говорейки изцяло за промяна на концепцията, очаквах да чуя като отговор на първия въпрос подготвеният от Вас Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър и какво предвижда той в тази насока. Добре си спомняте, че предложеният от народни представители от Политическа партия ГЕРБ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър предвиждаше решаването на подобни проблеми, а именно несъответствието между регулация и кадастър. За съжаление, той беше отхвърлен с доста лека ръка от парламентарното мнозинство в Четиридесет и второто Народно събрание.
Като доуточняващи въпроси бих искал да попитам: кога възложихте изработването на кадастрална карта, тъй като Вие споменахте в друго свое интервю, че ще ги възложите максимално бързо – още в рамките на 2013 г., за да може през месец март 2014 г. да има подписани договори и до средата на 2014 г. да имаме изработена кадастрална карта за землищата на населените места, за които споменахте. Ако не сте възложили изработването, бих желал да ми отговорите кога възнамерявате да го направите, в отговор отново на това Ваше изказване?
Бих искал да попитам, тъй като Вашата колежка министър Терзиева спомена, че само 41 от 280-те плажа на нашето Черноморско крайбрежие са проблемни, ако мога така да се изразя, проблемни от гледна точка на несъответствие между заснеманията, извършени от геодезисти на БАН за възложените специализирани карти през 2012 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на тези заснемания, за които Вие споменахте, извършени и приети през месец юли 2013 г.: защо бавите приемането на специализираните карти за останалите 239 плажа? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Нанков.
Уважаеми господин министър, заповядайте да отговорите на уточняващите въпроси на народния представител.
МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Ще започна с Проекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Не мога да Ви отговоря защо е отхвърлено предложението на госпожа Павлова в проектозакона, въпреки че в него има доста експертни постановки. Така че в бъдеще смятам, че мога да разчитам на Вашата помощ и това, което е разумно, смятам да го приемем, тъй като това разминаване между кадастър и регулация е огромна пречка и огромно затруднение абсолютно за всички, включително и за хората, които сме в тази зала, защото трябва да отговаряме на такива въпроси.
По въпроса за бюджета. Това е проектобюджет, имам уверение от министър Чобанов – бяхме поискали 12 милиона за кадастър, успяха да ни отделят 10 милиона. Аз лично не съм чел целия проектобюджет, но смятам, че тези 10 милиона ще бъдат отделени, още повече че ние ги поискахме да бъдат целево – не да бъдат в рамките на бюджета на министерството, а да бъдат отделни, така че в даден момент да не могат да бъдат пренасочени в друга посока, което да доведе до неизпълнение на тази задача.
Възлагането на кадастър за следващата година. Това е процес, който не може да стане от днес за утре. Бихме желали да стане непосредствено, след като действително тези пари са отделени, тъй като Агенцията по геодезия, картография и кадастър трябва да обяви обществени поръчки, а те траят, знаете, един месец. В момента това, което съм наредил, е да подготвят евентуално задание за тези обществени поръчки и да изчакаме момента, в който ще бъде приет бюджетът. След това започва обявяване на процедурата, обжалване и така нататък с надежда работата по кадастъра да започне в сезона, когато това е възможно.
Относно плажовете. Присъствал съм на една комисия, тъй като управляваната от Министерството на инвестиционното проектиране Агенция по геодезия, картография и кадастър е страна по изпълнението на договора за Черноморското крайбрежие – там плажовете, които са проблемни, всъщност от гледна точка на кадастъра няма проблемни плажове, има проблемни плажове от гледна точка на становището на учените от Българската академия на науките. Това, което си спомням от тази среща, е, че според техните постановки, критерии, ще Ви излъжа – или 95, или 98% от плажовете попадат в категория дюни или зараждащи се дюни, което води до много сериозен проблем, който вероятно не е в компетенциите на министерството, което ръководя. Би трябвало Министерството на околната среда и водите да намери решение на тази ситуация, защото тя е изключително неприятна от гледна точка на Закона за Черноморското крайбрежие.
Да не развивам темата докрай, но мисля, че това е отговорът, тъй като последиците от установяване, че тези плажове са дюни, означава, че според същия този Закон за Черноморското крайбрежие няма начин на това място да се строи каквото и да е, с извинение, включително и тоалетни, което води до много тежки последици за крайбрежието. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Уважаема госпожо Павлова, имате възможност в рамките на две минути да изразите отношение към отговора на министъра, след което ще приключим днешния Парламентарен контрол.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин министър, с огромно съжаление трябва да отбележа, че не съм удовлетворена от отговора Ви, тъй като не получихме и конкретика в отговора по отношение на това: планирате ли да изготвите нов законопроект? Ако, да – кога? Изготвяте ли го вече? Коя е тази изцяло нова концепция за кадастъра? За такава също не чухме. Надявам се, че правите разлика между финансиране на една дейност и чисто нова концепция за нейната реализация. Явно и такава няма.
Казахте, че ще покриете една трета от територията на страната с кадастрална карта. Искрено Ви пожелавам успех и ще Ви подкрепим в тази инициатива, но не знам как ще го направите с 10 млн. лв., които са заложени в централния бюджет индикативно. Защото този план, който Вие цитирахте, от 2001 г. – за изработване на пълен кадастър в страната на 100-процентно покритие, предвижда 140 милиона, за да бъде това постигнато. За периода от 2001 г. досега са инвестирани 70 милиона и покритието е под 20%. Как?! Аз като финансист правя сметката: как с 10 милиона ще направим една трета от територията на страната? Ако Вие го направите, ще е похвално, дай Боже всекиму. Но или тогава се е работило на изключително завишени цени, или сега цените са паднали много, или и аз не знам как точно ще го постигнете.
Отговорът за специализирани карти за Черноморското крайбрежие е още по-притеснителен, защото от него става ясно, че трите министерства не могат да се разберат, мнението на БАН тотално е объркано. Недейте да прехвърляте и на колегите от МОСВ, те прехвърлят пък на Вас и колегите от МРР. Трите министерства си прехвърляте топката. Очевидно Министерството на регионалното развитие, Министерството на инвестиционното проектиране и Министерството на околната среда сте като орел, рак и щука – прехвърляте си топката. Това ще доведе да нямаме приети специализирани карти за морските плажове и ще има много трудности, дори да възложите кадастрални карти и те да бъдат приети, ако продължавате по този начин некоординирано и с лоша комуникация да си прехвърляте топката.
Затова бих Ви посъветвала, бихме Ви подкрепили да им осигурим финансиране, но и по някакъв начин да се подобри законодателството и взаимоотношенията между министерствата, защото по този начин, както вървят нещата сега, проблемът само ще се задълбочи и няма да бъде поправен в положителна посока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Павлова.
Това беше последният въпрос за днешния парламентарен контрол.
Благодаря на министър Данов за участието му в днешния контрол. Ще продължим с въпросите и отговорите към Вас в петък по време на редовния Парламентарен контрол.
С това закривам пленарното заседание. Следващото ще се проведе утре, 30 октомври, от 9,00 ч. (Звъни.)

(Закрито в 16,06 ч.)
Председател:

Михаил МиковЗаместник-председатели:

Мая Манолова

Христо Бисеров


Секретари:

Пламен Нунев

Филип Попов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания