Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ШЕСТДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София,четвъртък, 5 декември 2013 г.
Открито в 9,03 ч.
05/12/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Алиосман Имамов

Секретари: Пламен Нунев и Деница Караджова

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добър ден, уважаеми колеги! Ако обичате, процедура по регистрация!
Добре дошъл и на министър Чобанов! (Шум и реплики: „Айде, айде!“)
Откривам заседанието. (Звъни.)
Без да викате „Айде“, не „Айде“, бюджет се приема. (Шум и реплики.)
Присъствието в залата е необходимо и за гласуването, не само за регистрацията.
Уважаеми народни представители, днес ще продължим с разискванията от вчера и с гласуванията, но очевидно, че се очертава необходимост от извънредни заседания.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Събота и неделя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Едва ли в неделя. Има светли празници, но понеделник, вторник е необходимо да заседаваме.
Стигнахме до § 6. Разискванията са приключили и ще преминем към гласуването на § 6, както беше докладван по Допълнителния доклад на Комисията по бюджет и финанси.
Режим на гласуване за § 6.
Гласували 182 народни представители: за 116, против 38, въздържали се 28.
Параграф 6 е приет.
Заповядайте, уважаеми господин Горанов.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председателю, господин министър, колеги, взимам процедура за отрицателен вот, за да …
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ:Не сте се изказвал?
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Не съм се изказвал. Само двама колеги успяха вчера да вземат думата по § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Заповядайте.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Искам да обърна внимание на новия чл. 35а, ал. 1 – приемете това изказване като най-доброжелателна закачка. Искам да обърна и внимание на формулата, по която ще се определя таксата, която се събира от производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници.
Колеги, според мен, тук е допусната една, ще я нарека техническа грешка, или пък, ако не съм прав, ще моля Кирчо Атанасов да ме поправи.
Колеги, може ли да умножаваме нещо с процент? Има ли в математиката или в аритметиката отговор на уравнението 2 по 20% равно на нещо, или поне питам: колко е 2 по 20%? Колеги, 2 по 20% е нищо, тъй като процентът мери съотношение. Той не е число. Във формулата, която сме записали в момента, за разлика от всички други формули, които използваме в законодателството, обикновено записваме „на сто” или посочваме превърнатият процент в число – „20 върху 100” или „0,2”.
Вчера разбрах, че се готвят промени в Закона за енергетиката, свързани с тази тематика и ще моля тогава това да бъде коригирано. В противен случай ще остана с убеждението, че формулата е сбъркана нарочно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Горанов.
Други отрицателни вотове?
Заповядайте, господин Добрев. Не сте се изказвал вчера, сега имате право на отрицателен вот.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, гласувах „против”, не защото съм против да се направят промени в тази посока. Още преди няколко месеца с колеги коментирахме, че е справедливо да бъдат ограничени часовете на централите до базата, която е използвала ДКЕВР, за да определи тяхната преференциална цена, защото това е справедливият подход. При положение, че при определена база часове е изчислена преференциална цена и тази цена гарантира определената норма на възвръщаемост, най-справедливото нещо било да се приложи тази цена за купуваната електроенергия.
Гласувах „против” обаче, защото тази промяна, първо, се прави само на едно четене в Закона за бюджета без никакъв дебат. Второ, още преди нейното гласуване ние даваме заявка за това, че ще я променяме. Колеги, даваме заявка, че още преди да е публикуван в „Държавен вестник” Закона за бюджета и въпросната промяна, ние ще внесем друго изменение в Закона за възобновяеми енергийни източници, с което да я модифицираме с различен процент за различните видове инсталации, с евентуално освобождаване на най-малките инсталации. Мисля, че това е порочен подход, който не трябва да използваме оттук нататък. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Добрев.
Има ли други желаещи за отрицателен вот? Не виждам.
Приехме § 6, както предложи първия ден госпожа Стоянова, сега има допълнителен доклад по чл. 1 във връзка с § 6. Трябва да се докладва и той.
Заповядайте, господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър!

„ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД
към доклад с вх. № 353-02-76 от 3 декември 2013 г.
за второ гласуване на Законопроекта за държавния бюджет
на Република България за 2014 г. № 302-01-33, внесен
от Министерския съвет на 30 октомври 2013 г. и приет
на първо гласуване на 14 ноември 2013 г.”

Комисията подкрепя текста на вносителя относно редакцията на чл. 1 и предлага следната окончателна редакция:
„Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2014 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:”
Прилагам таблица към стенограмата на заседанието.
„(2) Приема държавния бюджет за 2014 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:”
Прилагам таблица към стенограмата. Докладът е раздаден на народните представители, можете видите корекциите.
„(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2014 г. както следва:”
Прилага се таблицата към стенограмата.
„(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет, както следва:”
Също се прилага таблица.
„(5) Средствата от резерва по ал. 2, Раздел ІІ, т. 4.1.2 се разходват въз основа на акт на Министерския съвет, както следва:
1. за публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ в размер до 500 млн. лв.;
2. за структурни мерки и програми за развитие на образованието в размер до 100 млн. лв., в това число до 22 млн. лв. за увеличаване на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища, определена в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда и за увеличаване на диференцираните нормативи за издръжка на обучението в приоритетни професионални направления;
3. за програми за развитие на иновациите в размер до 20 млн. лв.;
4. за бойна подготовка и бойна готовност на видовете въоръжени сили в размер до 20 млн. лв.;
5. за инвестиции и програми в областта на енергетиката в размер до 150 млн. лв.”
Това е другата корекция вследствие на приетия § 6.
„(6) Министерският съвет определя условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното разходване на средствата по ал. 5, т. 1 за постигане на икономически растеж, устойчиво развитие на регионите, създаване на възможност за генериране на заетост и доходи, и повишаване на конкурентоспособността на икономиката.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля, гласувайте.
Гласували 185 народни представители: за 106, против 66, въздържали се 13.
Член 1 от Закона за държавния бюджет е приет.
Заповядайте, уважаеми господин Ненков, за отрицателен вот.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Гласувах против чл. 1 поради три причини.
Първата причина е затова, че приходната част е абсолютно неизпълнима и ще Ви кажа защо, и изкуствено е раздута.
Само след актуализацията на бюджета, който Вие направихте, се очаква до края на годината да има близо 600 милиона по-малко събираемост в митници и НАП. Не знам дали си спомняте, може би сте забравили, че говорихме за милиард и половина веднага след като дойдете на власт – милиард и половина повече приходи, ще спрете и контрабандата и така нататък, което абсолютно показва, че това правителство е импотентно (реплики „Е-е-е”от КБ и ДПС) и няма как да изпълни тази приходна част.
Втората причина, заради която гласувах „против”, е това, че в чл. 1 Вие угодно си предвидихте 640 милиона разходи за държавност, където по никакъв прозрачен метод не е ясно как ще бъдат разпределени. Може би ги оставяте в ръцете на чиновници, които на чисто политически принцип ще разпределят този ресурс следващата година.
Третото, което според мен е най-същественото и причина да гласувам против този член, е това, че два дни абсолютно безпрецедентно прекратявате дебатите при положение, че има записани колеги да се изказват именно за тези 640 милиона с цел... То е ясно, че Вие няма да ги приемете, но поне се опитахме или поне искахме да се опитаме да Ви вразумим и тези пари наистина да бъдат разпределени като капиталови разходи по различни пера за различни области и то за хубави проекти – за инфраструктура, за детски градини (реплики „Е-е-е”от КБ и ДПС), за училища, а не по този непрозрачен начин. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Ненков.
Заповядайте, уважаеми господин Младенов.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Гласувах против чл. 1 по две причини основно.
В перото за икономически растеж и държавност няма заделени пари за инвестиции в човешки ресурси и допълнителна заетост. Нашето предложение беше да бъдат заделени допълнително 67 милиона лв. за активни мерки на пазара на труда, за програми за чиракуване, за стажуване за млади хора до 29-годишна възраст, за възрастните хора над 50 години и за хората с увреждания. Искахме допълнително 67 милиона към националния план по заетостта да бъдат заделени от това перо за развитие на човешките ресурси, тъй като бизнесът очаква това, общините го очакват, особено тези, където няма друг бизнес и разчитат на тези програми.
Искам да Ви уведомя, че безработицата расте и ще продължава да расте през следващата година. Заложените пари в националния план по заетостта за следващата година са колкото тази година, но сумарно заедно с оперативната програма „Човешки ресурси”, парите за обучение, квалификация и заетост през следващата година ще бъдат по-малки от тази година. Именно от тази гледна точка ние поискахме допълнително 67 млн. лв. да бъдат заделени за допълнителна заетост в тази посока.
На второ място, както миналата година бяха заделени 30 млн. лв. за изграждането на нови детски градини, поискахме и през тази година да бъдат заложени в бюджета допълнително 30 млн. лв. за изграждането на нови детски градини, за да може младите семейства спокойно да ходят на работа и да има кой да се грижи за техните деца.
Основно поради тези две причини, а най-вече и заради това, че в икономическия растеж и държавност няма предвидени средства за развитие на човешките ресурси, а без това нещо няма развитие на икономиката. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Младенов.
Заповядайте, уважаема госпожо Маринова – не сте се изказвала по чл. 1. (Оживление.)
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Гласувах категорично чл. 1 от Закона за държавния бюджет, защото образованието бе гръмко прокламирано за приоритет. Само че не можем да разберем какъв е този приоритет, който залага едва 0,1% увеличение за образование от брутния вътрешен продукт. Не можем да разберем и това: що за приоритет е когато единният разходен стандарт се увеличава с 1,3%, какво ще постигнем? Говорим за младите учители, за ръст на работните заплати, с които да ги привличаме – как точно ще го осигурим това?!
Нещо, което е много тревожно, за което абсолютно алармирам. Говорим за добавките, които ще бъдат изплащани на общините, за целодневно обучение, за поевтиняване на храненето, за стипендии на учениците, за извънкласни дейности, за материално-техническа база. Колеги, те ще бъдат изплащани на 95%. Те не само няма да бъдат увеличени, а ще бъдат изплащани в много по-малък размер. Това ще затрудни общините и неминуемо ще има последици.
Още нещо. В ал. 5 на чл. 1 пише, че допълнителните средства, които ще се заделят за образование, са до 100 милиона. Колеги, един милион – и това е до 100 милиона! Колко ще бъдат заделени? Сто милиона, по-малко?! Въпросите остават.
И още, до 22 милиона за висшето образование. Колеги от управляващото мнозинство, за какво се споразумяхте с висшите училища – нещо, за което не се споразумяхте със средните училища, с детските градини. Няма как да подкрепим чл. 1! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Маринова.
Приключи процедурата.
Моля председателят на комисията, уважаемият господин Цонев, ако обичате, да докладвате чл. 2.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: „Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2014 г., както следва: ... (Таблицата се прилага към стенограмата на днешното заседание.)
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2014 г., както следва: ... (Таблицата се прилага към стенограмата на днешното заседание.)
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Висшия съдебен съвет, както следва: ... (Таблицата се прилага към стенограмата на днешното заседание.)
(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства в размер до 5 000,0 хил. лв. от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(6) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.”
Предложение на народните представители Цецка Цачева, Снежина Маджарова, Данаил Кирилов и Димитър Лазаров:
„В чл. 2:
1. В ал. 1:
а) На ред II. Разходи, числото 434 000,0 се променя на 460 000,0 .
На ред 1. Текущи разходи, числото 428 950,0 се променя на 454 114,0.
На ред 2. Капиталови разходи, числото 4 450,0 се променя на 5 286,0.
б) На ред III. Бюджетни взаимоотношения (Трансфери), числото 294 000,0 се променя на 320 000,0.
На ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-), числото 294 000,0 се променя на 320 000,0 .
2. В ал. 2:
На ред Висш съдебен съвет, числото 11 962,0 се променя на 12 798,0 .
На ред Върховен касационен съд, числото 14 091,0 се променя на 14 413,0.
На ред Върховен административен съд, числото 10 270,0 се променя на 11 100,0.
На ред Прокуратура на Република България, числото 169 414,0 се променя на 176 500,0.
На ред Съдилища на Република България, числото 221 973,0 се променя на 238 029,0.
На ред Национален институт на правосъдието, числото 2 601,0 се променя на 3 400,0.
На ред Инспекторат към Висшия съдебен съвет, числото 3 089,0 се променя на 3 160,0.
На ред Всичко:, числото 434 000,0 се променя на 460 000,0.
3. В ал. 5 числото 5 000,0 се променя на 10 000,0.
4. Средствата по точки 1 и 2 да се осигурят за сметка на резерва по чл. 1, ал. 2, т. 4.1.2.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цонев.
Можеше да си спестим текста на вносителя, но няма значение – това не е грешка, а просто малко време. (Реплика от докладчика Йордан Цонев.)
Както и да е, грешки няма.
Изказвания?
Заповядайте, за да мотивирате предложението за промяна в бюджета на съдебната система.
СНЕЖИНА МАДЖАРОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! На първо четене в становището одобрихме бюджета на съдебната власт за 2014 г. и размера, предложен от Министерския съвет. Предвиждаме разходи общо в размер на 434 милиона за съдебната система. Докато проектът на Висшия съдебен съвет, който беше отхвърлен на първо четене и днес не е на нашето внимание, предвиждаше общо разходи в размер на 543 млн. 552 хил. лв., повече от 108 милиона разлика между това, което Висшият съдебен съвет заяви като необходимост и беше одобрено на първо четене от Народното събрание.
Очакваното изпълнение по бюджета на съдебната власт към края на 2013 г. е в размер на 449 млн. 400 хил. лв. Тази сума се формира от утвърдените разходи по Закона за държавния бюджет за 2013 г. Завишена е сумата на преходния остатък, съгласно чл. 2, ал. 5 от закона за 2013 г., в размер на 29,6 млн. лв. Завишение със 17,9 млн. лв., съгласно постановление на Министерския съвет и отправено предложение до министъра на финансите за одобряване на допълнителен бюджетен кредит по бюджета на съдебната власт за 2013 г. в размер на 3,9 млн. лв. за нуждите на прокуратурата на Република България. Това са задължения по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.
Какво предстои да подкрепите, уважаеми дами и господа, след като преди малко отхвърлихте нашето предложение да бъде завишен бюджетът на съдебната власт с 26 млн. лв.? Както казах към края на тази година вече има натрупан дефицит в размер на повече от 16 млн. лв. в бюджета за съдебната власт. Тоест ние предварително залагаме очакван дефицит, недостиг на финансови средства, необходими за нормалното функциониране на съдебната власт. Четиристотин тридесет и четири милиона лева – това е санитарният минимум, и то със заложен дефицит, който няма да бъде достатъчен през следващата година, за да осигурим нормалното функциониране на съдебната власт.
Какво по-точно отхвърлихте, уважаеми дами и господа, гласувайки чл. 4 във вида, в който е предложен от Министерския съвет и отхвърляйки нашето предложение за промени в него? (Реплики от КБ.)
Няма да достигнат средствата за необходимата реформа по отношение на материалните и кадрови ресурси в съдебната власт – попълване на незаети щатни бройки за магистрати и съдебни служители, обновяване на материалната база за подобряване организацията на работа, повишаване на професионалната квалификация на правоприлагащите органи, използване на съвременни технологии.
Всички знаем, че Висшият съдебен съвет полага неимоверни усилия да прекрои така наречената „съдебна карта” с оглед решаване на проблема с неравномерната натовареност в системата. Тук, в тази зала обсъждахме отчета на съдилищата и това беше единият от основните проблеми, който беше откроен пред съдебната система. За съжаление обаче, с гласувания от Вас бюджет няма да достигнат средствата за изплащане на обезщетения за закритите съдебни бройки и командироването на магистрати в други райони, тоест Вие предварително залагате неизпълнение на предприетата от Висшия съдебен съвет реформа.
В момента в магистратурата има свободни 505 бройки в цялата система. Висшият съдебен съвет е задължен от Закона за съдебната власт да провежда конкурси за заемане на бройките, но затова са необходими средства за заплати и осигуровки за назначаване на новите магистрати. Всъщност с повишаване на осигурителния праг от 2400 лв. за действащите в момента магистрати няма да достигнат средствата за заплащане на тези осигуровки. Повече от 6 млн. лв. са необходими, но те липсват в предложения проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето, госпожо Маджарова.
СНЕЖИНА МАДЖАРОВА: Господин Имамов, аз искам да Ви помоля, първо, пет минути имам като вносител и още пет минути да ми дадете възможност да се изкажа по чл. 2. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Не, не, всичко е във времето. Моля Ви се. Ние не сме на първо четене. Моля Ви се. Приключвайте.
СНЕЖИНА МАДЖАРОВА: В заключение, още много са нещата, които би трябвало да се кажат по отношение бюджета на съдебната власт.
Уважаеми дами и господа, съдебната власт е независима. В какво положение поставяме нашите колеги от магистратурата? В положение да се молят на изпълнителната власт през годината да бъдат осигурявани допълнителни средства за дофинансиране на тази система. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) В унизително положение ще поставим магистратурата през следващата година с одобрения от Вас бюджет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Петдесет секунди повече.
СНЕЖИНА МАДЖАРОВА: Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Ясно е, че средствата в държавния бюджет не стигат за редица секторни политики и ако трябва да избираме по-малкото зло, за да разпределим това, с което разполага държавата, в никакъв случай то не бива да бъде за сметка на бюджета на съдебната система.
Аргументите ми за това са няколко.
Първо, преждеговорившият спомена, че тя е независима власт с оглед спазване разпределението и разделението на властите, поради което нейното самостоятелно функциониране трябва да бъде гарантирано.
За мен обаче по-тревожен е вторият аргумент, който ще споделя с Вас. Всички знаем, че основните забележки в Доклада по механизма за сътрудничество и проверка са по линия на съдебната власт.
Преди седмица тук, в Народното събрание се проведе среща с представители на Комисията по правни въпроси и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с представители на Европейската комисия във връзка с Механизма за сътрудничество и проверка. Един от първите въпроси, които ни беше поставен на нас – народните представители от всички парламентарни групи в Четиридесет и второто Народно събрание, беше относно бюджета на съдебната система и ще бъде ли във възможност съдебната система със средствата, които са предвидени за Бюджет 2014 да изпълни препоръките на Европейската комисия в Доклада по механизма и проверка?
Малко преди това в Комисията по правни въпроси бяхме изслушали мнението на представителите на Висшия съдебен съвет, отговорът е категорично не. Защото, колеги, стана ясно от преждеговорившия, че очакваното изпълнение на разходната част за настоящата 2013 г. е 459 милиона. Имаме 9 милиона, които задължително няма как да не бъдат похарчени в следващата бюджетна година – 6 от тях идват от повишената база за осигуровки с оглед вдигане на прага на осигуровките, а 3 милиона задължително са предвидени за фигурата на съдебния преводач, който така или иначе вече ще бъде задължителен за съдебната система. Тоест от очакваните разходи на стойност 459 милиона към момента имаме още 9, които така или иначе ще бъдат направени.
Питам тогава: какво правим, залагайки една сума, която предварително обрича на дефицит съдебната система? Но не е тук проблемът и не тук е заровено кучето.
Аз съм убедена, че правителството няма да остави съдебната система недофинансирана, но ще се случи друго, непрозрачно – само с актове на правителството от предвидения огромен по размер буфер или както там казват специалистите – средства за харчене не по предвидения начин, тези пари ще бъдат дадени.
Кому пречи, след като очакваме през януари-февруари нов доклад, Народното събрание, Парламентът, законодателната власт да разпредели средствата така, както очакват всички наши граждани – прозрачно, и да се каже за какво ще се харчи? Защото има една друга много голяма опасност. С оглед предвижданията на правителството за процентно съкращаване в администрациите е ли възможно да бъдат съкратени магистрати?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не. Как ще бъде изпълнено това решение на правителството? – Чрез съкращаване в администрацията. Може ли един магистрат да работи без административна подготовка и хора, които да обработват делата? Не може!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин председател, приключвам.
Заради това за мен вече е ясно, след като при обсъждането на чл. 1 в предходните два дни бяха прекратени разискванията, не ни беше дадена възможност да защитим предложенията си, аз знам как ще гласувате, но след декември месец 2013 г. ще има и февруари 2014 г., когато ще дойде докладът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля, приключвайте!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тогава няма да казваме, че не сме видели, не сме разбрали, не сме знаели. Благодаря Ви. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Реплики?
Господин Иванов, заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо Цачева, това, което разбрах от Вашето изказване, но не ми стана съвсем ясно – моля да ме опровергаете, ако това, което съм разбрал, не е така, защото то е много стряскащо – чух, че оттук нататък, ако има недостиг в съдебната власт, тя ще се дофинансира с решение на Министерския съвет.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Естествено.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Откъде, е единият въпрос, госпожо Цачева?
Другият въпрос е по какъв начин, кога ще се решава да се дават пари и кога – не? По този начин съдебната власт не е ли поставена в зависимост от изпълнителната власт? Аз поне това разбрах. Надявам се, че не е така, защото ако е така, госпожо Цачева, за каква независима съдебна власт говорим? Какво се случва? – С решение на Министерския съвет оттук нататък ще разпределяме абсолютно всички порции не само във властта, а и в независимата съдебна власт, като ще я държим непрекъснато под чехъл с това дали ще й дадем пари, или няма да й дадем пари, дали ще може да изпълнява своите функции независимо, или ще бъде зависима от изпълнителната власт. Надявам се, че не съм Ви разбрал, госпожо Цачева. Ако обаче е така, съжалявам за държавата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Иванов.
Има ли други реплики?
Заповядайте за втора реплика, госпожо Маджарова.
СНЕЖИНА МАДЖАРОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Цачева, споменахте, че предварително е заложен недостиг освен за средствата, необходими за осигуровки, също така за осигуряване на едни 3 млн. лв., необходими за въвеждане на фигурата на съдебния преводач. Вчера по време на заседание на Правната комисия беше обсъден Законопроектът за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс, който предвижда транспониране на директивата точно за съдебния преводач. Тоест тази фигура все още не е въведена, но предстои да бъде въведена.
Какво всъщност ни предлага Министерският съвет с този законопроект? Той ни предлага изменение в Закона за съдебната власт, което оправомощава, делегира права на Министерството на правосъдието да приеме наредба за прилагане на тези разпоредби. В предложения текст липсва какъвто и да било срок за изготвяне на наредбата. Аз и вчера по време на дебата в Комисията по правни въпроси споделих, че виждам последователност в действията на Министерския съвет. Всъщност вероятно ние ще приемем законопроекта, доколкото трябва да транспонираме европейската директива, но тъй като няма да има средства за въвеждане на тази фигура, това само ще бъде един закон, който реално няма да бъде прилаган. Това са проблемите, които залага Министерският съвет с тези гласувания. Така че уважаема госпожо Цачева, това са проблемите. Правя Ви реплика, защото казахте, че задължително ще бъдат необходими – не, очевидно, няма да бъдат необходими.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Маджарова.
Трета реплика? Няма.
Госпожо Цачева – дуплика.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, господа министри, дами и господа народни представители! Господин Иванов, правилно сте ме разбрали. Независимата съдебна власт без санкцията на Народното събрание ще бъде дофинансирана, а няма как това да не се случи с тези суми, които сега залагаме в бюджета и след малко ще станат закон, от изпълнителната власт. Разбира се, че в договорките няма как да не предвидим и обвързаност, но по-тъжното е, че една съдебна власт ще попадне в онзи раздел за икономически растеж и държавност, тоест едната власт ще получава от изпълнителната власт сумите, които са й необходими.
Дали ще стигнат дотам, както каза госпожа Маджарова – с подзаконови нормативни актове да отменят онова, което са поели като ангажимент към съдебната система, аз докато не го видя, не искам да го повярвам. Просто не мога да повярвам, че по този начин може да се работи.
Но аз поставям още един въпрос. Говорим за продължаване на реформата в съдебната система – внесохме обстоен Законопроект за промяна в Закона за Висшия съдебен съвет, говорим за електронно правораздаване. Но няма предвиден ред в настоящия бюджет за необходимите средства по въвеждане на това правораздаване.
Оттук въпросът е: можем ли да покрием препоръките в доклада; можем ли да очакваме сваляне на този мониторинг от страна на Европейската комисия? Не можем! Дали е изцяло във възможността на законодателната власт, това е друг въпрос. Беше отчетено в сегашния доклад по законите – това, което се изисква от нас, в голяма степен е направено. Но ние трябва да проявим още една идея постоянство, да направим така, че тази съдебна независима власт да има условия да работи. Защото ако ние не сме направили това, не можем и като политици и държавници да изискваме от тях да изпълнят онези критерии и препоръки, които ни спъват и заради които сме обект на честа критика от нашите европейски партньори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Цачева.
Заповядайте за процедура!
ХРИСТО МОНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми колеги! След така направените две задълбочени изказвания и още по-задълбочените реплики и дуплика, мисля, че и на нас, неюристите, ни стана ясен проблема, затова предлагам да прекратим разискванията по този член. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Цачева, имате думата, но аз лично няма да подложа на гласуване това предложение. Мисля, че имаме достатъчно време до 31 декември, така че няма да го подложа на гласуване. (Ръкопляскания от ГЕРБ и възглас: „Браво!” от ГЕРБ.)
Но искам всеки, който се изказва, да спазва правилника, включително и от Вашата парламентарна група.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Значи ще бъдат толерирани злоупотребите на опозицията?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Не, няма да бъде толерирано никакво нарушение на правилника. Никакво! (Реплика на народния представител Янаки Стоилов.)
Имате думата за изказвания.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Има процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: За изказвания имате думата! Няма желаещи за изказване.
Преминаваме към гласуване.
По чл. 2 има предложение на народния представител Цецка Цачева и група народни представители, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 134 народни представители: за 43, против 90, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 2, подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 139 народни представители: за 94, против 40, въздържали се 5.
Предложението по чл. 2 е прието.
Отрицателен вот?
Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Няма да правим процедура по прегласуване. Очевидно заявлението, че и неюристите са разбрали за какво става въпрос, беше просто казано във въздуха.
Уважаеми колеги, защо гласувах „против” предложението на Министерския съвет? При близо 450 милиона до момента разходи на съдебната система, предложението е 430 млн. лв. Очевидно е заложен дефицит. Аз няма да повтарям това, което казаха колегите, че се увеличава таванът на необлагаемия минимум на 2400 лв., оттам моментално започва да се трупа този дефицит. Петстотин незаети бройки има, които трябва да бъдат заети. Ние говорим за бързина на правосъдие. Очевидно няма как да бъдат назначени тези магистратски длъжности при този дефицит.
Искам да напомня още нещо. В тази зала тази година беше гласувано изменение в Закона за специалните разузнавателни средства, уважаеми колеги, където беше казано, че заявителите за ползване на специални разузнавателни средства трябва да плащат. Такъв заявител е прокуратурата. Това не е предвидено, изобщо не е предвиждано в бюджета на съдебната система. Също не е предвиждано, макар че не е точно това темата, но ще го спомена, и в бюджета на Министерството на вътрешните работи.
Какво говори това? Това говори, уважаеми колеги, че някой очевидно има желание да пречи на правосъдието в България. Аз отново ще се спра на темата. Снощи беше гласуван съдебният преводач. След като не се заплаща на съдебен преводач, очевидно, че няма да могат да бъдат гледани и съответните дела, а това е наш европейски ангажимент. (Реплики от КБ и ДПС: „Времето, времето!“) Тук се поставя въпросът…
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Приключвам.
Поради това аз гласувах „против” предложението на Министерския съвет, защото наистина опасно се поставя в зависимост независимостта на съдебната система от изпълнителната власт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви.
Какво желаете, госпожо Атанасова?
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Отрицателен вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Заповядайте, обикновено се очаква експерти в областта на правото да вземат отношение по този въпрос. (Оживление.)
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Тя е юрист, член на Правната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Заповядайте.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, гласувах „против” предложението на управляващото мнозинство не само заради споделените вече аргументи и в изказванията, и в предходния отрицателен вот от колегите. И не само защото и вчера беше гласувано решение на Комисията по правни въпроси за това, че са необходими повече средства за съдебните преводачи.
Със законопроект, приет през 2012 г., се засяга още една тема, а именно за възлагащите съдебно-медицински експертизи. В този бюджет на съдебната власт не са предвидени достатъчно средства, а всички юристи в тази зала и членове на Правната комисия са наясно, че органът, който възлага съдебно-медицинската експертиза, трябва да я заплати.
Затова и не само поради тази причина, но защото и през следващата 2014 г. няма да се гарантира по-прозрачна, по-бърза съдебна система, по-достатъчно заети магистрати в съдебната система, а и изглежда никога няма да дочакаме електронно правосъдие. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Преминаваме към следващия чл. 3.
Господин Цонев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3:
„Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2014 г., както следва: … (Таблицата се прилага към стенограмата на днешното заседание.)
(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва: … (Таблицата се прилага към стенограмата на днешното заседание.)
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Народното събрание, както следва: … (Таблицата се прилага към стенограмата на днешното заседание.)
(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
(5) В срок до 31 януари 2014 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
(6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т.1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка.
(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.”
Има предложение на народния представител Михаил Миков, което е подкрепено от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Цонев, предложението не се представя, не се чете.
Вие представихте редакционния текст – то е включено в него.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: В редакционния текст е включено предложението на господин Миков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Член 3 – бюджетът на Народното събрание. Едно предложение на господин Миков, което е прието от комисията и е включено в редакционния й текст.
Изказвания по бюджета на Народното събрание?
Госпожа Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, господин министър, дами и господа народни представители! Аз очаквах господин Миков да защити предложението си, макар и подкрепено и влязло в основния текст по доклада на комисията.
Когато говорим за бюджета на Народното събрание, специално председателят трябва да проявява грижата на добър стопанин. Похвално е, че е предложено и комисията е приела намаляване в някои от перата в разходната част на Народното събрание. Въпросът обаче е: за сметка на какво? Дали това е за сметка на повишаване качеството на работата, или водени от чисто популистки основания?
В случая това, което се прави с бюджета на Народното събрание през тази година, господин Миков, е с чужда пита помен. Похвално е, че върнахте в държавния бюджет близо 15 милиона, но 12 милиона и половина от тях са събирани от предходните два състава на Народното събрание. И те не са заради нещо друго – за увеличаване броя на постоянните комисии, за раздуване щата на администрацията, а са за подобряване работата в пленарната зала, от каквато безспорно имаме нужда.
В момента при включени три лаптопа прекъсвачът спира! Тоест народните представители в Четиридесет и второто Народно събрание в пленарната зала не могат едновременно, на един ред, да включат три лаптопа поради причина, че сградата е амортизирана! И не може да поеме тези разходи! (Шум и реплики от КБ.)
Колеги, не ме апострофирайте. Аз знам, че Вие нямате нужда от лаптопи. На Вас са Ви достатъчни опорните точки…
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Цачева, продължавайте.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: На Вас са Ви достатъчни опорните точки! (Ръкопляскания от ГЕРБ. Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля, не репликирайте от залата!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Но няма добър стопанин, който да похарчи събрани средства от две предходни народни събрания – не за дом, а да ги похарчи във Вашата стилистика, по Вашия начин за популистки действия! Да, хубаво е да бъдат изядени и изпити, но след като имаш дом, където да работиш!
Или сте решили, че няма нужда от Народно събрание, няма нужда от парламентаризъм – стигат указанията на „Позитано” 20 и опорните точки! (Реплики от КБ.)
Съжалявам, че бях рязка, но Вие ме предизвикахте! Вие, от Вашата комунистическа партия ме предизвикахте! (Силен шум, смях и възгласи: „Е-е-е!” от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Цачева, моля, заемете мястото си. (Реплики между госпожа Цецка Цачева и народни представители от ПГ на КБ.)
Реплики?
Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (КБ): Уважаеми господин председател! Не Ви казвам „колежке партийна секретарка”, защото аз съм бил секретар на партиен комитет – най-големият в София, и сте много ниска по партиен пагон от мен. (Ръкопляскания от КБ.)
Самата Ви риторика е като на партиен секретар и си личи, че дълго време сте възпитавана като член на БКП! Но най-мразя ренегатите, които се правят на демократи. (Ръкопляскания и смях от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Втора реплика?
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър! Уважаема госпожо Цачева, само не казвате от кого ще бъдат изядени и изпити тези средства – от тези хора, нискодоходните групи, чиито доходи четири години бяха замразени! Четири години тези хора не получиха нищо за Коледа! Е, тази година ще получат и това е подкрепа за политиката на правителството.
И от чии пари са събирани тези 15 милиона? От чии пари? От същите тези хора, при които се връщат! Важно е да има пленарна зала – аз ще се изкажа след това и ще разкажа повече неща. И ще обоснова моето предложение за намаляване на бюджета на Народното събрание.
Само че когато се говори за изяждане и изпиване, казвайте от кого! Нека и министърът да каже. Защото в момента правителството търси възможност тези хора по-нормално, по-спокойно да посрещнат Коледните празници! Аз смятам, че да се говори по този начин е цинизъм!
Народното събрание има възможност във всеки един момент да гласува държавния бюджет и да определи повече средства и за пленарната зала, и за нова сграда, и за пет нови сгради. Само че то трябва да се съобразява с обществените нагласи, с обществените нужди и с възможностите на бюджета! След това ще направя изказване по другия въпрос и ще обоснова предложението си, както искате. Благодаря Ви. (Реплика от народния представител Цветомир Михов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Михов, не се обаждайте от място! Това е нарушение на членове 50 и 52 от правилника – предупреждавам Ви официално!
Друга реплика? Няма.
Госпожо Цачева, заповядайте за дуплика.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Господин Паунов, този ден ще стане много тъжен за мен, защото най-героичният момент в новата ми биография, списвана от коментаторите в интернет сайтовете, беше, че съм била партиен секретар на структура, в която никога не съм работила! А Вие току-що казахте, че и това не е достатъчно, така че аз съм много разочарована. (Реплика от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля да не се обаждате от място.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Един героичен момент от това, което в момента върви от Вашите списвачи по опорните точки – Вие го разбихте!
Що се отнася до господин Миков – това не са мои думи. Не го виждам в залата – а, извинявайте, господин Миков. Аз просто цитирах член на Вашата партия – госпожа Татяна Дончева, когато вчера в публично… (Възгласи от КБ: „Е-е-е!”.)
Какво „Е-е-е!”, не е ли член на Вашата партия госпожа Дончева? Това са нейни думи – направете справка!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Цачева, отново влизате в диалог със залата.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Считате, че не беше коректно да се позовавам?! Така че Вие трябва да обясните, а не аз, защото темата е повдигната от член на Вашата партия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря на госпожа Цачева.
Министър Чобанов има думата за изказване.
МИНИСТЪР ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Изказване е малко силно казано, по-скоро ще е реплика.
Това, което искам да направя, е да благодаря на председателя на Народното събрание за жеста, който направи към българските пенсионери, така че след четири години те отново да видят онзи лъч на надеждата, който ги крепеше преди това. Да видят коледните добавки, които наистина са много важни за тях и идват в точния момент.
Иначе, ако се върнем към самата дискусия, това, което разбрах до момента от критичните изказвания на опозицията, като, разбира се, ще си затворя за малко очите за моментите, в които беше преминавана границата на добрия тон, е, че за тях реформата е само в посока увеличаване на бюджетите на съответните ведомства. Но ако се случи така, че управляващите да предложат някъде да се намалят средствата, както е в предложението на господин Миков, това е популизъм. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.)
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Не сте слушали внимателно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря на министър Чобанов.
Изказвания по чл. 3?
Господин Миков, заповядайте.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаеми господин министър, уважаеми народни представители! Трябва да дам обяснение за това предложение и къде виждам резервите за намаляване на разходната част.
Резервите са в постепенно ограничаване на разходите за хартия. Народното събрание харчи изключително много хартия, ненужно много хартия, включително след това плаща такса смет за тази хартия. (Реплики от ГЕРБ.)
Това са въпроси, които не са решени дълги години. Крайно време е да се преминава към електронизация на дейността на Деловодството, на документооборота. Това се случва в много парламенти, включително онзи ден го коментирахме какви са практиките в Румънския парламент – създадени са предпоставки за това, инвестирани са в предишните години доста средства в преносна среда. Тази година получихте лаптопите – всички! (Шум и реплики.) И след Нова година, вече го коментирахме и на Председателски съвет, ще вървим в тази посока.
Къде са другите резерви? Другите резерви са в по-икономично разходване на средствата.
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ (ГЕРБ, от място): В станцията във Велинград...
МИХАИЛ МИКОВ: Мога да говоря много и за станцията във Велинград. (Реплики от ГЕРБ.)
Ще ми направите реплика.
Другите резерви са свързани с едно по-икономично разходване на средствата. Има абсолютни възможности за това.
Защо смятам, че не е подходящо сега да започнем строителството на пленарната зала, за която средства са събрани и от тазгодишния бюджет включително, и не планираме следващата година. По няколко причини.
Първата е, че разходът за обекта е планиран за 26 млн. лв.
Втората причина е, че строителството не е възможно да се реализира в относително къс срок, а самата опозиция – Вие, казвате че този Парламент няма особено дълъг живот. (Шум и реплики.)
Вие правите така, че той да няма особено дълъг живот. (Реплики от ГЕРБ.)
Вие отсъствате от тази пленарна зала и тя става достатъчно широка понякога за присъстващите народни представители.
Укрепването на парламентаризма има много други параметри освен условията, в които заседаваме. Да, необходимо е този въпрос да се реши, но смятам, и една голяма част от народните представители също, че не е сега моментът за едно строителство в другата сграда на Народното събрание. Апропо тази сграда е строена от същата онази партия, за която се изказвате сега в негативен контекст. (Ръкопляскания от КБ.)
Едно строителство трайно би затруднило функционирането на комисии за един относително дълъг период, би създало проблеми и най-вече би срещнало в тази политическа среда на остра конфронтация обществено неразбиране. Не че не е необходимо, необходимо е.
Другите разходи, които могат да бъдат икономисвани, пак казвам, са свързани с едно по-добро планиране – планиране на разходите, планиране на обществените поръчки, което може да доведе до това намаляване на разходите от 627 хил. лв.
Защо съм предложил намаляване на приходната част? От няколко години след преминаването на вариант електронен вестник на „Държавен вестник” приходите рязко намаляват и са правени еквилибристики, и не са изпълнявани собствените приходи в предишните години. Категорично не са изпълнявани заложените собствени приходи. Защо да обещаваме собствени приходи, които няма да изпълним?
Можем да въведем такса за електронен достъп, но смятам, че „Държавен вестник” не бива да бъде ограничаван с такса за електронен достъп. И смятам, че Народното събрание не е приходна агенция. И смятам, че планирането, какъвто е Законът за държавния бюджет, трябва да бъде максимално реалистично. Не да обещаваме, че ще вкараме тези средства и нека проверим как се изпълнява бюджетът в предишните години с тези приходи. Приходната част не се е изпълнявала. (Реплики от ГЕРБ.)
И нормално е да не се изпълнява, защото, пак казвам, че Народното събрание не е приходна агенция. Това е моето разбиране.
Можем да въведем и такса за посещение на Народното събрание. Нужно ли е това? Затова съм предложил съответното намаляване на приходната част.
И най-важното – смятам, че Народното събрание в тази обстановка трябва да дава пример на самоограничение на разходите. И аз много се надявам, че министерствата, ведомствата, агенциите...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето, господин Миков!
МИХАИЛ МИКОВ: Всички ще разчетат правилно този апел. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, господин Миков.
Реплики?
Госпожа Цачева, след това господин Лазаров.
За трета реплика – господин Добрев.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Миков, споделям и в основното ми изказване по тези текстове заявих, с това започнах, Вашите предложения за намаляване както в разходната част, така и за приходната част, като приемам, че това е по-добре обосновано.
Споделям виждането Ви, че се харчи страшно много хартия, но Вие сам заявихте във Вашето изказване, че за да достигнем румънския парламент и други парламенти, преди това трябва да бъде направена инвестиция, защото какво ни топли, че ги имаме тези лаптопи, след като те не могат да работят в тази зала? (Шум и реплики от КБ.)
Какво? Няма къде да ги заредим, а за един нормален петдневен пленарен ден, това не може да се случи. (Шум и реплики.)
На следващо място – споделям това, че средства от Народното събрание са върнати в държавния бюджет. Но, хайде да бъдем коректни! От тези 15 млн. лв., които връщате за 2013 г. – Парламентът два месеца не е работил по причина на предсрочните избори. След това в Парламентарната група на ГЕРБ сме спестили точно тези суми, които са над сумите за пленарната зала, и питам аз – Вие какво спестихте? Защото 12,5 млн. лв. са от предходни народни събрания. Разликата от 2,5 млн. лв. за българските пенсионери са от депутатите на ГЕРБ, които не идваха на работа! (Силен шум и реплики от КБ.)
Така че бъдете коректни, господин Миков! (Силен шум в залата.)
Обяснете ми в дупликата как ще постигнете оптимизация на работата без преди това да инвестирате, защото всички икономисти казват, че за да има оптимизация, преди това трябва да има процес на инвестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето! Благодаря. (Реплики и провиквания от КБ, народният представител Татяна Буруджиева репликира изправена: „Лъжкиньо!”.)
Господин Лазаров, заповядайте за втора реплика.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Вие други думи освен това не знаете! Това са Ви отправните точки! (Народният представител Татяна Буруджиева права, от място: „Как не Ви е срам! Лъжете!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Цачева!
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! (Силен шум в залата, реплики от КБ.) Уважаеми господин Миков! (Силен шум в залата, реплики и провиквания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля, дайте възможност на господин Лазаров да направи своята реплика!
Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Миков, съгласен съм с казаното от Вас, че – да, трябва да се правят икономии, а също и с намерението на правителството.
Аз очаквах от Вас да кажете защо това Народно събрание има повече парламентарни комисии. И каква работа вършат те? И каква икономия правят те? Защо има отделна комисия, макар че има Министерство на икономика, енергетика и така нататък, изведнъж се оказва, че има две комисии – едната по икономика, другата по енергетика...
Има и една комисия, за която аз досега не съм чул кой знае какво нещо да е правила – за срещи с гражданското общество.
Ето това не е ли форма на съкращаване на разходите на Народното събрание? Или просто трябваше да бъдат направени повече комисии, за да можете Вие от управляващата коалиция, да си разпределите председателските места? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Господин Добрев за трета реплика.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Господин Миков, някой Ви е заблудил с това, че ако ползваме много хартия, хвърляме много хартия и плащаме много такса смет. Таксата смет се плаща на базата на данъчната оценка и гласуваните от Столичния общински съвет промили за такса смет. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Тя е фиксирана и не зависи от количеството хартия.
Похвалихте се, че са раздадени компютри на народните представители. Аз, доколкото си спомням, такива компютри ни бяха раздадени и в Четиридесет и първото Народно събрание, а по-старите народни представители може би ще кажат, че последните 7 8 мандата винаги е имало компютри. Ако наистина искате да съкратите разходите и започвате от хартията, то тогава нека да престанем да раздаваме отвън тези материали, а да качваме всичко на страницата на Народното събрание.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Така ще стане. Точно това ще направим.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Аз не съм вземал материали от началото на този мандат. Всичко го има в страницата на Народното събрание и го ползвам оттам, така че това е начинът да се съкрати от хартията.
А по отношение на различните комисии по икономика и енергетика, прав е господин Лазаров. Основният проблем дори не е в разходите, а в това, че не можем да ги посещаваме, защото те са в едно и също време. Комисиите към едно министерство, където е нормално членовете на комисиите да бъдат едни и същи, заседават, за съжаление, с половин час разлика и трябва да избираш дали да отидеш на едната комисия, или на другата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Добрев.
Господин Миков – за дуплика.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Първо, господин Добрев, трябва да знаете, че Народното събрание не плаща по данъчна оценка, а плаща по по-добрия вариант, защото се икономисват десетки хиляди левове от това. Има значение колко са регистрираните кофи, както се казва в същия закон, и само тази година ще намалим с 30 хил. лв. от темата хартия.
Защо повече парламентарни комисии, господин Лазаров? Защото трябва да има повече парламентарен контрол, защото трябва да има повече експертна работа в комисиите и защото Парламентът трябва да бъде истински, не придатък на изпълнителната власт, но това е мнение. А те са повече, защото мнозинството така е решило. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
И накрая, госпожо Цачева, средствата, икономисани от Вашите възнаграждения, също са преведени в бюджета. Икономии са отнесени в бюджета, но те не са в тези 15 милиона. Те са само 350 хиляди.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Само?!
МИХАИЛ МИКОВ: Само 350 хиляди са от икономиите – не само Вашите, и на другите народни представители, които са отсъствали. Те също са върнати в бюджета, и не са повече, госпожо Цачева, от милионите, които бяха планирани за строителството на пленарната зала.
Един основен въпрос: защо тогава е планирано закупуването на нови мобилни компютри, след като е планирано пленарната зала да стане след 3-4 години, когато амортизационният им срок ще е изтекъл? Планирането на преносимите компютри, за които говорите, че няма къде да се зареждат, е от Ваше време.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Не е вярно – от господин Пирински е. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
МИХАИЛ МИКОВ: Да, сменени са, поръчката е планирана в бюджета за тази година – същите преносими компютри, които сега закупихме. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Е, защо ги планирахте, като нямаше къде да се зареждат? Смятам, че е несериозно това. Има къде да се зареждат. Ако трябва, ще вземем специални мерки в това отношение – да Ви осигурим още по-добро електроснабдяване.
Всъщност да Ви кажа, че има още един проблем – цените на тока се намаляват, разходите за електроенергия се увеличават. Там тепърва ще направим одит да видим защо се увеличават тези разходи при общото намаление на цените на електроенергията и ще Ви запозная с резултата. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от народния представител Делян Добрев. Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Миков.
Изказвания?
Заповядайте за процедура.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Господин председател, вземам тази процедура, както казахте вчера, споделям, че съм на ръба на правилника, но само с едно изречение коректно да отговоря на господин Миков.
Договорът за лаптопите е подписан по времето на Четиридесетото Народно събрание от господин Пирински и там има клаузи за преактуализиране. Вие можете да прекратите този договор, господин Миков, но уважавайте и стореното от Вашите предшественици в Четиридесетото Народно събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Цачева, това няма отношение към чл. 3. (Шум и реплики от КБ и ДПС.) Моля, съобразявайте се с точката.
Изказвания?
Госпожа Атанасова.
Искам да напомня, че водим дискусия по бюджета на Народното събрание.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа! Предложението на господин Миков ще получи моята подкрепа. (Реплика: „Браво!” от КБ.) Аз ще гласувам „за”, но считам, че се злоупотребява както от страна на вносителя на това предложение, така и от страна на представителя на Министерския съвет, който заяви, че това е единственият светъл лъч в последните четири години.
Не съм съгласна с това твърдение, тъй като, ако вносителят на предложението действително не от популизъм или други подбуди прави това предложение, на първо място трябва да се отговори на въпроса: защо управляващото мнозинство не посегна в размер, по-голям от този един лев, с който ще се намалят партийните субсидии?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Това няма отношение към този член, госпожо Атанасова. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Защо, когато се говори за отношение към българските граждани, бяха отхвърлени редица предложения на опозицията? Но и това няма отношение към разисквания въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Няма, госпожо Атанасова. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Но по отношение на разходите на Народното събрание трябва да се отговори на въпроса: защо е необходимо да функционират толкова много парламентарни комисии? Защо се създават допълнителни такива? Защо са предвидени заместник-председатели от всички парламентарни групи, и това води до допълнителни разходи...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: ... както за техните възнаграждения, така и за обслужването на тези комисии? (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Аз моля господин Миков – не го виждам в залата, но господин председател...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето, госпожо Атанасова. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Господин председател, извинявам се, че се налага да Ви напомня...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Грешката е моя, извинете, продължете. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Е, какво лошо има в това да си признаеш грешката?
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Няма нищо, поздравявам Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Продължавайте до пет минути.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря Ви, господин председател.
За всички тези контрааргументи трябва да си даваме сметка, когато правим подобни изказвания.
Няма да коментирам и тезата, че данъкът и използваната хартия влияят на разходите на Народното събрание, защото колеги преди мен го направиха. Но когато се правят подобни предложения, нека да не прекаляваме с популизма. И ние сме били управляваща партия, и ръководството на Народното събрание е било и от членове на Парламентарната група на ГЕРБ. Народните представители, които са били в Четиридесет и първото Народно събрание, много добре знаят, че тогава реално е имало намаляване на разходите и средствата, които се икономисват, винаги се връщат в държавния бюджет. Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Реплики на изказването на госпожа Атанасова?
Заповядайте, госпожо Ахмедова.
ФЕРИХАН АХМЕДОВА (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Атанасова, имам една молба към Вас – ако нямате какво ново да кажете, много Ви моля не се изказвайте! Защото част от икономията на парламентарното време също ще икономиса от бюджета на Народното събрание. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Други реплики? Не виждам.
Заповядайте за дуплика, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо Ахмедова, аз пък Ви поздравявам, че Вие за втори път се изказвате в пленарната зала. Досега оставах с впечатлението, че единствено само нечленоразделна реч може да се чуе от средната част на залата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми колежки, личните заяждания не са от полза на всички ни. Това е времеядство.
Господин Станилов, заповядайте.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Излизам, само с няколко изречения да Ви разкажа една притча, която, онези, които бяха в Четиридесетото Народно събрание, са я слушали. (Шум в залата.)
Моля Ви, да ме изслушате внимателно, а всеки да разчете притчата както иска.
Ако всички народни представители в тази зала си съблечем хубавите дрехи, облечем по един чувал и излезем пред Народното събрание с по един бич и се самобичуваме, ще се събере огромна тълпа и ще ни ръкопляска. Но след това никой няма да ни избере в него.
Това Ви казвам заради бюджета, спестяванията, икономиите от бюджета на Народното събрание. Запомнете го – няма да ни изберат! Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Станилов.
Преминаваме към гласуване на чл. 3.
Гласуваме редакцията на комисията с включено, прието предложение на господин Миков.
Гласували 154 народни представители: за 124, против 20, въздържали се 10.
Член 3 е приет.
Господин Цонев, заповядайте да докладвате чл. 4 – бюджет на Сметната палата.
Господин Цонев, понеже е подкрепено без предложения, предлагам Ви да не четем текста – така е по правилник.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Член 4 – бюджет на Сметната палата.
Член 5 – бюджет на Администрацията на Президента.
Тук няма никакви предложения между първо и второ четене.
Имате думата за изказване Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване – предлагате анблок. Надявам се, че няма възразяващи.
Гласуваме чл. 4 и чл. 5 по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 140 народни представители: за 98, против 9, въздържали се 33.
Предложенията са приети.
Заповядайте господин Цонев да докладвате чл.6 – бюджет на Министерския съвет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 6 има направени предложения от народния представител Веселин Вучков и група народни представители:
„1. В чл. 6 „Бюджета на Министерския съвет”, ал. 1, Раздел ІІ, т. 1.1. числото „3 500,0” се заменя с числото „4 500,0”.
2. В Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4 числото „2 000,0” се заменя с числото „3 000,0”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Йордан Цонев и Спас Панчев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Петя Аврамова, Ирена Узунова и Ирена Коцева – в Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4:
„1. В т. 8, в графа „Сума” числото „350,0” се заменя с „300,0”.
2. Създава се т. 10:
„10. „За създаване на регистър, картотека и картографиране на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България” със сума „50,0 хил. лв.”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6:
„Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2014 г., както следва. (Таблицата се прилага към стенограмата.)
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва. (Таблицата се прилага към стенограмата.)
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерския съвет, както следва. (Таблицата се прилага към стенограмата.)
(4) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията съгласно Приложение № 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цонев.
Откривам дискусията по чл. 6 – бюджет на Министерския съвет.
Има ли желаещи за изказване?
Заповядайте.
ДИАНА ЙОРДАНОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, ще представя на вниманието Ви предложението, направено от голяма група колеги от ГЕРБ. Тук предлагаме увеличаване с 1 милион в резерва на Министерския съвет и по-точно в частта „Разпределение на субсидията за вероизповедания”, конкретно за ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква.
Считаме, че предвидените средства са недостатъчни, още повече че като народен представител – от мое име и от името на колегите от Бургаски многомандатен район, сме започнали преди доста време строителство на един голям храм в квартал „Меден рудник” – най-големият квартал на територията на Бургас.
Използвам повода да призова колегите и от другите парламентарни групи да ни подкрепят, защото инвестицията е доста мащабна. Половината от нея вече е извършена към този православен храм, който ще обслужва не само 80 хиляди жители на територията на „Меден рудник”, а ще има изградено и неделно училище, и друг тип части. Мислим, че е доста по-разумно тези средства да се дадат за изграждане на храмове, отколкото да се дадат за подслушване.
Колеги, сумата, която предлагаме, е за сметка на увеличения с 29 милиона, забележете, бюджет на ДАТО – бившата СДОТО. Считаме, че православието, образованието на нацията, са много по-важни от средствата, които са предвидени.
Виждам, че колегата Цонев и Панчев също са направили такова предложение. Тяхната сума е наполовина от предложената от нас. Това обаче показва, че действително има нужда от финансиране точно в тази област.
Призовавам Ви за разум и подкрепа най-вече от колегите не само от Бургаски избирателен район, но и от всички вярващи в залата – нещо, което Вие многократно сте изтъквали. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания по разглеждания текст на чл. 6?
Заповядайте, госпожо Аврамова.
ПЕТЯ АВРАМОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Господин министър, уважаеми колеги, взимам думата да обоснова предложението, което сме направили към чл. 6 и то е за промяна, която предлагаме в таблицата към Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4. Предложението е да се създаде нова т. 10 със следното наименование:
„10. За създаване на регистър, картотека и картографиране на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България”.
Тези средства да бъдат взети от т. 8, това е „За ремонт на религиозни сгради на Българската православна църква с национално значение” и да бъдат включени в отделна графа.
Колеги, Дирекция „Вероизповедания” към Министерския съвет разпределя всяка година субсидии по подадени искания от съответните вероизповедания за ремонт и строителство на храмове, манастири и молитвени домове на регистрираните в България вероизповедания. Тази пасивна роля на дирекцията, като стереотип на работа от години, според мен, е погрешна. Има изготвена карта с означение на църкви и манастири и тя е от далечната 1995 г. Тази карта и отбелязаното на нея състояние на сградите отдавна не е актуално.
Смятам за абсолютно наложително да бъде възложено изготвянето на регистър на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на България, да се направи картотека, която да опише техническото състояние на сградния фонд, физическото износване, експлоатационната му годност и собствеността на сградите. На картата на България да бъде нанесена актуална информация на наличието на храмове, молитвени домове и манастири на съответните вероизповедания. Сборът от картовия носител – регистърът и картотеката, ще дадат онази информация, с която задължително трябва да разполага Дирекция „Вероизповедания”, за да може да планира средствата, с които държавата субсидира регистрираните вероизповедания, и сама да може да направи планове и програми за ремонт на сградния фонд.
Това, което имаме в момента, е почти на сляпо разпределение на средства. Има църкви в селата на България, които са в трагично състояние, с течащи покриви, унищожаващи се ценни старини, икони и иконописи. Голяма част от църквите са актувани като общинска собственост, което е парадокс, а общините нямат възможност и е логично да не се грижат за тях.
Ако бъде прието това наше предложение, а аз не се съмнявам, че в тази зала има воля за това да има яснота за броя, вида и състоянието на тези храмове на духовността, то държавата, помагайки чрез предоставяне на субсидия, ще може да го направи информирано, планирано и средствата да бъдат насочени там, където действително има най-голяма нужда. Изготвяйки информирано програма за подпомагане ремонта на храмовете, молитвените домове и манастирите на регистрираните вероизповедания, то и заложените средства в бюджета за субсидиране могат да бъдат разпределени по най-коректния начин.
Накрая не мога да отмина без коментар предложението, което е направено от колегите, от господин Йордан Цонев за увеличаване на средствата за субсидии на вероизповеданията в България, с 500 хил. лв., но, забележете, колеги, „като резерв”.
Аз лично съм възмутена от желанието да се залагат средства в бюджета с абсолютно неясни правила за изразходване. Такива са средствата в размер на 500 млн. лв., които никой не знае как ще бъдат разпределени и похарчени. Такива, господин Цонев, по същия скандално непрозрачен начин искате да бъдат заложени към субсидиите за вероизповеданията. Как ще се изразходват тези средства, по какви критерии, на кой ще бъде дадено и на кой – не? Пак ли залагаме средства, които да се разпределят тайно за наши хора? Възмутена съм, че това се прави в сферата на духовното, което трябва да браним от опорочаване, да го браним от налагане на тертипа „наши и ваши”, „Батко и Братко”. Не ме разбирайте погрешно. Аз не съм против тези средства. Напротив, смятам, че средствата за ремонт на храмовете на духовността не са достатъчни, но смятам за недопустимо въвеждането на такъв тип политика за изразходване на обществени средства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Трябва да приключвате, госпожо Аврамова.
ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Реплика – господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Уважаема госпожо Аврамова, всъщност моята реплика я бях замислил не като реплика, а като изказване, за да Ви посоча, че сме решили да обърнем внимание и сме казали на директора на Дирекция „Вероизповедания” Вашето предложение да бъде прието и тези средства да бъдат насочени от този резерв. Оставам на Вас правото да използвате думи като „възмущавам се”, „ужасно”, „възмутително”, „непрозрачно” и така нататък.
Вече имах възможност в продължение на няколко месеца – при приемането на актуализацията на бюджета и при приемането на този бюджет, да кажа, че разходването на средства с Решение на Народното събрание или с Решение на Министерския съвет е еднакво прозрачно, защото се извършва по закон, защото е публично и защото след съответния акт намира място и по съответния начин става достояние на обществеността.
Идеята за възстановяване на резерва от 500 милиона – забележете думата „възстановяване”. Не е „създаване”, а „възстановяване”. Това е една практика, която съществуваше в годините с оглед на това, че към Дирекцията по вероизповедания постъпват най-различни искания от различни храмове през годината и тази дирекция трябва да има възможност, да има и резерв, какъвто е имала през годините и е разходвала абсолютно прозрачно, защото обществото е виждало нейните решения и къде отиват парите от този резерв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Пак подчертавам, използвайте каквито искате думи, но там те ще бъдат разходвани прозрачно и Вашето предложение ще бъде удовлетворено чрез средствата от този резерв. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Втора реплика?
Заповядайте.
ПЛАМЕН СЛАВОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители, използвам това право на реплика, за да се обърна не само към госпожа Аврамова, а и към всички колеги в пленарната зала и да кажа, че за първи път от много години субсидията за вероизповеданията е увеличена. Това стана благодарение на един много сериозен и отговорен диалог, който беше проведен с Министерството на финансите. Искам да благодаря на министъра на финансите господин Чобанов за разбирането, с което се отнесе към предложението, което беше направено от състава на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика.
Тази увеличена субсидия е в отговор и на очакванията от страна на ръководствата на регистрираните вероизповедания и най-вече на най-големите от тях. Активният диалог, който се води с държавата, да намери израз и в отделянето на повече средства именно за ремонт, възстановяване и поддръжка на храмове, манастири и молитвени домове на регистрираните вероизповедания.
Госпожо Аврамова, би било редно, когато заявявате и аргументирате Вашето предложение по такъв емоционален начин, да намерите и достатъчно доза реализъм, за да отчетете, че в продължение на един немалък период от време субсидията никога не е променяна и че променената субсидия тази година, както и резервът, за който господин Цонев също говори, е една възможност, която ще бъде използвана, убеден съм, по достатъчно пълноценен и ефективен начин както от ръководството на регистрираните вероизповедания, така и от държавата, така и от общините. Защото изразходването на тези средства за поддръжка на храмове, манастири и молитвени домове винаги е било в диалог и с общините в нашата страна. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Славов.
Трета реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, госпожо Аврамова.
ПЕТЯ АВРАМОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Вземам думата за дуплика. Само с две изречения. Първо, при положение че това ще бъде прието, господин Цонев, като наше предложение и тези средства ще бъдат отделени за картотека „Картографиране и регистър”, аз се учудвам, че комисията не е приела това наше предложение. Това, което казахте преди малко, още повече ме притесни – че Вие сте наредили на директора на дирекция „Вероизповедания” да използва от резерва тези средства, за да направи това картографиране.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не съм използвал тази дума!
ПЕТЯ АВРАМОВА: Все пак съм благодарна, че ще има увеличение на бюджета и се радвам, че бюджетът на Република България не го приемаме като една обща сума за разход и след това да бъде разпределян по някакъв начин. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Аврамова.
Заповядайте за изказване, господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин председател.
Всички призиви за добър, колегиален тон, срещат точно такъв отговор. Нали виждате добрият тон какъв отговор среща?! После се сърдите, когато от тази трибуна имаме малко по-остър политически тон, който дори понякога преминава границите на възпитанието и на нормалното.
Опитах се многократно да Ви обясня, че нищо не прави по-прозрачно разходването на едни средства, ако това става с акт на Народното събрание. Абсолютно нищо! Никой от Вас не ми каза с какво е по-прозрачно. След като е ясно едни средства за какво се дават, в коя бюджетна статия, в кой бюджетен ред отиват тези средства, след като е ясно кой е органът, който взема решение, след като е ясен и начинът, по който те стават публични, въпреки всичко се опитваме да повдигнем тона на едно друго ниво. Добре, това е Ваше право.
В отговор на темата за вероизповеданията ще Ви кажа още факти, които може би не знаете.
Когато имаше голям бюджетен излишък, абсолютно непрозрачно – във Вашата терминология, правителството на Сергей Станишев с решение на Министерския съвет, постановление, по предложение на министъра на финансите Орешарски даде 5 милиона от излишъка, което представлява двугодишната субсидия за вероизповеданията и която беше абсолютно непрозрачно – във Вашата терминология, изразходвана във всички епархии в страната с решения на същата Дирекция по вероизповедания, разбира се, и по предложение на съответните ръководни органи на вероизповеданията – Светия Синод и останалите. Така че има практика.
Освен това това мнозинство има и волята и го е правило, когато имаше достатъчно бюджетни средства, без дори да се похвали, че го е направило тогава. Когато има възможност, ще го правим. Този резерв се възстановява за това.
Дали бихме могли да го разпишем на отделни редове – бихме могли, разбира се. Но когато в годината възникнат спешни нужди, кажете ми откъде ще бъдат покрити? Това е практика – всяко едно ръководство на Дирекцията по вероизповедания винаги го е казвало: „Когато го разпишете по този начин, нямаме никаква мобилност да вземем решение, когато възникне ситуация, в която трябва да дадем, да покрием определен разход”.
Не съм използвал, госпожо Аврамова, думата „наредихте”, а казах, че уведомих директора, че има предложение на колеги от ГЕРБ и не го скрих, което е разумно и удачно. Понеже има предвиден резерв и това може да бъде отнесено в резерва, имайте го предвид и се опитайте да го решите в полза на разумното и удачно предложение на колегите от ГЕРБ. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цонев.
Това беше изказване.
Заповядайте за реплика, госпожо Узунова.
ИРЕНА УЗУНОВА (ГЕРБ): Господин Цонев, за други числа от бюджета не съм се надявала на какъвто и да е диалог и разбиране, но действително за предложените от нас 50 хил. лв. за регистър на храмовете, манастирите и молитвените домове се надявах на диалог и разбиране. Щях да Ви повярвам, че искате този диалог, ако сред депозирането на нашето предложение само тези 50 хил. лв. бяха заложени в един отделен ред. Щом толкова сте сигурен, че от този резерв ще отидат пари за „Картотекиране и регистър”, просто резервът да бъде записан като 450 хиляди.
Иначе, уважаеми господин Цонев, всичко опира до това – обещаното не е като даденото. Ако днес гласуваме 50 хил. лв. за регистър, това вече ще бъде дадено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Узунова.
Има ли желаещи за други реплики?
Заповядайте.
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Цонев! Аз също имам много сериозни съмнения по това дали можем да повярваме на предложението и дали ще бъдат включени средства за картотекиране и изработване на регистър, но всъщност репликата ми е по повод доверието, което трябва да имаме към Дирекцията по вероизповеданията по отношение на прозрачността.
Спомнете си в заседанието на комисията – Вас Ви нямаше, но председателят на Комисията по вероизповедания и парламентарна етика е тук, беше внесено едно предложение по т. 8, ред 8 в разпределението на субсидията, за ремонт на религиозни сгради на Българската православна църква с национално значение, където са разписани 350 хил. лв. Предложението гласеше, че тъй като има предвидено финансиране за над 60 обекта с европейски средства, текстът да бъде по-общ и да бъде за ремонт на религиозни сгради с национално значение. Това означава, че съвсем произволно ще се определят такива обекти. Наистина имаме сериозни съмнения в прозрачността за разходване на средствата, поради което бихме искали да бъдете по-конкретни в разписването и да бъде предвидена такава сума от 50 хил. лв. за изработване на регистър. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Маринова.
Има ли желаещи за трета реплика? Не виждам.
Заповядайте за дуплика, господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин председател.
Не разбрах последната колежка – отпаднало ли е предложението, или е прието, прощавайте? Защото е останал този текст: „За ремонт на религиозни сгради на Българската православна църква с национално значение” (Реплика от народния представител Корнелия Маринова.)
Да, останал е, колежке. Не Ви чувам обаче. Да ви го прочета ли? „Т. 8 За ремонт на религиозни сгради на Българската православна църква с национално значение 350 хил. лв.”. Така че тази реплика я приемам просто като недоразумение, което се е получило в хода на обсъждането. Това предложение не е прието, изобщо не е стигнало до Комисията по бюджет и финанси.
Ако нямате доверие на избрания от Вас директор на дирекцията, дайте някой друг, дайте някакво предложение да го предложим на министър-председателя да го сменим. Директорът на дирекцията, който ще разпределя този резерв, е назначен от министър-председателя Бойко Борисов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цонев.
Има ли желаещи за други изказвания?
Заповядайте, госпожо Узунова, за изказване.
ИРЕНА УЗУНОВА (ГЕРБ): Ето на такъв тон, с който завърши господин Цонев, не искам да се подавам в моето изказване, защото не е важно господин Велинов от кого е назначен, важно е дали той изпълнява добре работата си като директор на Дирекция „Вероизповедания”.
Извинете ме за това малко отклонение.
Сега ще се опитам да Ви убедя, без каквито и да са политически мотиви, за това колко е важно през следващата година да се направи стъпката за създаване на регистър и картотека към дирекция „Вероизповедания” на Министерския съвет.
Уважаеми колеги, разходването на предвидените средства в бюджета за 2014 г., ако няма подобен регистър и картотека, ще бъде като наливане в каца без дъно. Това не са силни думи, защото в България, повярвайте, няма нито един регистър и няма никаква надеждна информация за това колко са православните храмове, манастири и параклиси, колко са храмовете и молитвените домове на другите религии. Уважаеми колеги, който и да е директор на дирекция „Вероизповедания” не може, няма как да предложи ясни критерии за разпределянето, в рамките на календарната година, на средства, които ще отидат за поддържането на тези молитвени домове и храмове.
Знаете, че в България регистрираните вероизповедания са 108. В тази карта, за която Ви спомена колегата Аврамова, правена 1995 г., забележете – от Военното министерство, са нанесени приблизително 3900 православни храма, 1060 мюсюлмански молитвени домове и точката е сложена до там. В интернет пространството има качен един наречен „Национален регистър на храмовете в България”, в който национален регистър, забележете, са отразени 2608 православни храма, църкви, манастири и параклиси, 1428 мюсюлмански джамии и тюрбута. Това Ви го казват като една статистика. Няма човек в България, който да се ангажира и да каже колко на брой са, по кои региони са разпределени храмовете и молитвените домове, в какво състояние са те и имат ли нужда от ремонт, поддръжка и къде реално, ако няма такива, а населението иска – следва, може и държавата трябва да помогне за строителството им. Затова апелирам към Вашия разум. Ще използвам и довода, че средствата, които са необходими за регистъра и картотеката, са много малко на фона на държавния бюджет.
Моля Ви, подкрепете вписването на 50 хил. лв. за създаване на регистър и картотека на молитвените домове и храмовете в България, защото това действително ще бъде първата стъпка да имаме общ поглед и да знаем, че от тук нататък всеки лев, даден за вероизповедание, ще отива на мястото си. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, госпожо Узунова.
Реплики към изказването на госпожа Узунова?
Заповядайте.
ХЮСЕИН ХАФЪЗОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Госпожо Узунова, аз лично ще подкрепя тази инициатива. Тя наистина е необходима и даже бих казал, че е закъсняла. Обаче за статистиката, регистъра и картотеката за храмовете, предполагам, че няма да е излишно да се обърнем към господин Бойко Борисов. Защото си спомням, ако не ме лъже паметта, преди няколко години от национален ефир той заяви категорично, че новопостроените мюсюлмански храмове в страната са 1500. Това беше негово твърдение. Аз знам защо се случи и защо го каза, за да провокира настроения срещу мюсюлманската общност и да добие политически дивиденти. Разбира се, направи го преди да стане министър-председател.
Според мен няма да е лошо да почерпим от неговия опит и компетенции, защото съм сигурен, че общият брой на мюсюлманските храмове не е повече от 1500, а неговото твърдение беше, че новопостроените са толкова. Това провокативно говорене според мен е много опасно, въпреки това обаче като компетентен, може би и картограф, би трябвало да се обърнем към него да ни помогне. Лично аз ще подкрепя Вашето предложение. Смятам, че то е необходимо.
По темата за религиозните обекти, съответно за религиозните деноминации, както въобще и за субсидията, мога да говоря не пет минути като изказване, а десет пъти по пет, но смятам, че в момента страната не е готова на това демократично говорене. Мога да говоря толкова демократично, колкото Вие не можете да си позволите. За голямо съжаление, именно заради тази несъвместимост в демократичните представи и нагласи, смятам на този етап да се въздържа. Благодаря Ви.
Следващият бюджет може би не трябва да бъде приет по този начин, имам предвид специално по тази точка. Няма да се съобразя с това, че не сте достатъчно демократични. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Хафъзов.
Господин Цонев, заповядайте за втора реплика.
Има ли трета реплика? Няма.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо Узунова, първо, в тона ми нямаше нищо насочено към господин Велинов, нито това кой го е назначил. Аз му имам доверие. Вие виждам, че му нямате доверие, след като смятате, че той няма да даде тези пари, след като и от парламентарната трибуна е казано, че трябва да отидат. По тази причина правя следното редакционно предложение:
- От окончателната редакция на Приложение № 1, т. 10 „Резерв” да се продължи с: „Резерв, в това число за създаване на регистър, картотека и картографиране на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България 50 хил. лв.”, а в графата „Сума” е общо 500 хил. лв., като 50-те хил. лв., в това число от тези 500 хил. лв.
Тъй като това е редакционна поправка и тя не променя таблиците и окончателната сума, отговаря на очакванията на колегите, мисля, че можем да приемем редакционната поправка. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Цонев, когато дойде ред на Приложение № 1, моля да представите в писмен вид Вашето предложение за промяна в текста.
Госпожо Узунова, имате думата за дуплика.
ИРЕНА УЗУНОВА (ГЕРБ): Господин Цонев, ето за такъв диалог и разбиране говорех. Смятам, че след направеното от Вас редакционно предложение колегите в тази зала единодушно ще подкрепят отделянето на средства за регистъра и картотеката.
На уважаемия господин Хафъзов искам да кажа, че приемам себе си за демократ и съм готова, господин Хафъзов, да воювам за това Вие да можете да кажете своето мнение винаги и навсякъде, макар то да е различно. Но Вашата парламентарна група е тази – от съскащите, която опитва по всякакъв начин да заглуши думите на опозицията. И Вие вляво, и Вие вдясно сте хората-цензори, които по никакъв начин нямате моралното право да говорите за демокрация. Потъпкахте я! (Възгласи от ДПС: „Е-е-е!”) Потъпкахте я! (Шум и реплики от ДПС. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Узунова.
Колеги, ако има желаещи за изказвания, давам почивка, ако няма – гласуваме.
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Гласуваме.
Към чл. 6 има предложение на народния представител Веселин Вучков и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 127 народни представители: за 48, против 78, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на народния представител Петя Аврамова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. (Реплики от докладчика Йордан Цонев.)
Предложението, господин Цонев, е за Приложение № 1, но ще бъде гласувано по-нататък в текста. (Реплики.)
Няма никакво недоразумение, уважаеми колеги, Приложение № 1 ще се гласува отделно.
Гласуваме неподкрепеното от комисията предложение.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 135 народни представители: за 48, против 60, въздържали се 27.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на чл. 6 в редакция на комисията. (Реплика от докладчика Йордан Цонев.)
Пак казвам, Приложение № 1 ще бъде гласувано по-късно.
Гласуваме текста на чл. 6 в редакция на комисията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 137 народни представители: за 88, против 16, въздържали се 33.
Предложението е прието, а с това и чл. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Почивка до 11,45 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Продължаваме с обсъждането на бюджета.
Уважаеми господин Цонев, заповядайте да докладвате чл. 7.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По чл. 7 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има ли изказвания по чл. 7? Няма.
Обявявам режим на гласуване за чл. 7, моля, колеги, гласуваме чл. 7.
Гласували 117 народни представители: за 86, против 13, въздържали се 18.
Член 7 е приет.
Моля, господин Цонев, докладвайте чл. 8.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 8 има направени две предложения.
Първото предложение е на народния представител Даниела Савеклиева и група народни представители – в чл. 8:
„В ал. 1:
а) в II. Разходи, числото „2 266, 0” се заменя с „2 578,0”;
б) в II. Разходи, т. 1, числото „2 236, 0” се заменя с „2 548,0”;
в) в III. Бюджетни взаимоотношения (трансфери) - числото „2 266, 0” се заменя с „2 578,0”;
г) в III. Бюджетни взаимоотношения (трансфери) - т. 1, числото „2 266, 0” се заменя с „2 578,0”;
В ал. 2 се правят следните изменения:
а) в т. 1 числото „993, 0” се заменя с „1 305,0”;
б) в т. 2 числото „993, 0” се заменя с „1 305,0”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Десислава Атанасова и Лиляна Павлова:
„В чл. 8, ал. 1, Раздел II числото „2 266,0” се заменя с „2 500,0” и в Раздел III числото „2 266,00” се заменя с „2 500,0”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цонев.
Колеги, има ли желаещи да се изкажат по този член?
Заповядайте, госпожо Савеклиева – предполагам, че ще обосновете Вашето предложение.
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! Отново искам да повторя тук, пред всички, че това не е увеличение на бюджета на Омбудсмана, а запазване на нивото на бюджета от 2013 г.
Доверието към българската институция „Омбудсман” се повиши през последните години. В момента, в началото на месец декември, жалбите, постъпили към Омбудсмана, вече са над 7 хиляди. Това естествено предполага повече работа и повече експертност в неговата дейност, което не може да се случи при орязването на бюджета му.
През 2012 г. с изменението в Закона за Омбудсмана на институцията е възложена нова функция: „Национален превантивен механизъм, съгласно Факултативния протокол към Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание”. Омбудсманът на Република България е независима институция за правата на човека, съгласно така наречените „Парижки принципи”.
Отново повтарям и апелирам, че това е нещо, което е изключително необходимо, за да се защитят правата на гражданите в Република България. С отказа си да подкрепите предложението още веднъж доказвате, че няма смисъл да има прозрачност в работата на институциите и да не бъдат защитавани правата именно на българските граждани.
През последните години функциите, които са поети от Омбудсмана, са доста и са в интерес на обществото. Моля Ви още веднъж да подкрепите нашето предложение и да гласувате „за”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви.
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Другото, което искам да попитам, е какви са мотивите, за да бъда орязан бюджетът на Омбудсмана?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Савеклиева.
Колеги, има ли реплики към това изказване? Няма.
Има ли желаещи за други изказвания?
Ще дам думата първо на госпожа Павлова, за да обоснове и второто направено предложение, а след това и на Вас, господин Николов.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, с риск да се повторя с колежката, но още веднъж държа да обоснова направеното от нас предложение за увеличаване бюджета на Омбудсмана.
Преди всичко у нас буди недоумение каква е причината за орязването на бюджета? От една страна, бюджетът за издръжка на администрацията на Омбудсмана е намален с 312 хил. лв. От друга страна, е направено искане за намаляване на администрацията и на персонала на Омбудсмана с 10%.
Считаме, че така направеното намаление освен, че е посегателство върху независимостта на единствения орган, призван да защитава правата на гражданите, но това ще доведе до съкращаване на дейността и функциите, за които той е призван. Както вече стана ясно, с над 45-50% има увеличение на броя на жалбите и оплакванията, които постъпват към Омбудсмана.
В декларация, приета на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа още веднъж бе заявена необходимостта, първо, от укрепване на институцията на Омбудсмана, повишаване на неговата ефективност, както и разширяване на функциите и дейностите, с които той се занимава. Именно затова апелираме поне за връщане на стария бюджет, какъвто той беше през 2013 г. и неговото ненамаляване, а тенденцията от тук нататък разбира се, трябва да бъде към стабилизиране и разширяване функцията на Омбудсмана, за да не правим ограничения в неговата дейност.
Откъде предлагаме да бъдат взети средствата? Това също е една много важна тема, която трябва да отбележа. Това, което предлагаме е средствата за увеличението на бюджета на Омбудсмана или може би не трябва да го наричаме „увеличение”, защото по своето същество това е запазване на съществуващия бюджет, да бъдат взети от чл. 45, а именно от бюджета на Държавна агенция „Технически операции”, тъй като както стана ясно бюджетът за подслушвания е увеличен с 35 млн. лв. от бюджета за тази година. Считаме, че това увеличение е необосновано и не е необходимо, затова нашето предложение е да увеличим разходите с 234 хил. лв. в чл. 8 в бюджета на Омбудсмана за сметка на чл. 45, а именно бюджета на Държавна агенция „Технически операции”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Павлова.
Колеги, има ли реплики към това изказване? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Николов.
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ (ГЕРБ): Госпожо председател, господин министър, дами и господа народни представители! Искам да Ви поясня, че става въпрос само за 312 хил. лв. Това е бюджет, който не е на нивото и на 2011 г. В Комисията по правата на човека, жалбите и петициите на гражданите всички единодушно подкрепихме и председателят дори пое ангажимент той да внесе това предложение, но виждаме, че това е било само плод на приказки.
Според мен по този начин се орязват функциите на институцията Омбудсман. Още повече, че в този бюджет основният голям разход е за наема на сградата, а сградата е на такова място, че няма друга и това е решение на Министерския съвет от преди две правителства.
Затова се обръщам към Вас да подкрепите това наше предложение. Не са толкова много парите, които се налага да бъдат дадени, още повече, че ние не искаме увеличение, а просто запазване бюджета на Омбудсмана от 2013 г. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Николов.
Колеги, има ли реплики към това изказване? Няма.
Има ли други заявки за изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване предложението на народните представители, които не са подкрепени от Бюджетната комисия.
Първо ще подложа на гласуване предложението на народния представител Даниела Савеклиева и група народни представители.
Моля, колеги, гласувайте.
Гласували 146 народни представители: за 65, против 74, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми колеги, гласувах против връщането на стария бюджет на Омбудсмана по една проста причина. Предполагам, че всеки от тримата изказващи се колеги досега, които подкрепиха това предложение, са виждали подробно освен другите разходи, включително и нивото на заплатите в това ведомство.
Искам да Ви кажа, че на Ваше място бих бил по-кротък, защото един подробен списък със заплатите и с допълнителното материално стимулиране в омбудсманията би направил сериозен обществен скандал, според мен. Затова Ви моля да не спекулирате с това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Кутев.
Има ли други отрицателни вотове? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Десислава Атанасова и Лиляна Павлова.
Моля, колеги, гласувайте.
Гласували 154 народни представители: за 67, против 84, въздържали се 3.
Предложението на народните представители Десислава Атанасова и Лиляна Павлова не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 8, който се подкрепя от Комисията по бюджет и финанси.
Моля, колеги, гласувайте.
Гласували 144 народни представители: за 86, против 45, въздържали се 13.
Член 8 е приет.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Отрицателен вот!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, гласувахме поредица от няколко бюджета, свързани с независими институции, каквито са и съдебната власт, и Омбудсмана и така нататък. Забелязвам тенденция към намаляване парите на тези институции. Много странно защо се прави това. Едната възможност е съставителите на бюджета да са толкова некадърни, че да не могат да намерят приходи и да режат от тези институции. Втората възможност е все пак те да имат някаква мисъл в главата, да знаят какво правят и да обслужват теснопартийни интереси, които, продиктувани от това да се държат в зависимост тези институции. Единственият начин да го направят, е да им отрежат парите и да им дават когато те преценят и по колкото те преценят.
Затова, уважаеми колеги, гласувах „против” сега. Затова гласувах „против” и в предишните предложения. Не взех думата, за да не губя времето на Народното събрание за приемането на най-важния закон за държавата тази година, но накрая исках да кажа това нещо.
Уважаеми колеги, няма нищо градивно в това, което правите. Да държите подвластни чрез пари независими институции, – не искам да използвам най-тежката дума, че е пълна простотия и няма да кажа, че е пълна простотия, – но е едно абсолютно невежество и невъзможност от Ваша страна да намерите други лостове да си попълните бюджета, от една страна, и от друга страна да оставите тези институции да работят като независими такива. Защото с всичко това, което правите, пак казвам, целта Ви е да държите зависими независимите институции. А най-глупавото е да го правите не с някаква мисъл в главата, а с финансови лостове. Затова аз гласувах против и повечето колеги от нашата група. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Иванов.
Сам пребройте колко обидни квалификации използвахте само в рамките на две минути.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Една.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли други желаещи?
Заповядайте, госпожо Атанасова.
И госпожа Атанасова – отрицателен вот. Предполагам, че ще надмине господин Иванов. (Оживление и реплики от ГЕРБ.)
Заповядайте.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, господин министър! Вземам процедура по отрицателен вот, тъй като аз имах противно на това предложение, което Вие току-що подкрепихте. Отхвърлихте предложение на опозицията за увеличаване средствата на Омбудсмана с наистина смешна сума от 300 хил. лв. Но това не е най-голямата беда. Най-голямата беда е, че наистина вече не оценявате кои обществени институции, за да гарантират обществения интерес, за да гарантират защита на гражданските права, трябва да бъдат финансирани.
Съжалявам, че ще кажа отново, че не само лишихте съдебната система чрез рестриктивния бюджет, който беше гласуван преди няколко параграфа, и българските граждани за достъп до правосъдие, но вече ги лишихте и от достъп до това да могат поне да се жалват срещу определени решения или действия на определени административни органи до единствената институция в държавата, която е с доста по-голям рейтинг, взети заедно от тези на правителството и Народното събрание, за съжаление.
Дами и господа, аз бих искала да кажа и още нещо – очаквах поне членовете на комисията, които са подкрепили при гласуването на бюджета тези 300 хиляди за Омбудсмана, отново да защитят своето предложение, тоест гласуване, да не се водят от опорните точки или от партийното нареждане. (Реплики от КБ и ДПС: „Времето!”)
И последно очаквах, госпожо Манолова, Вие като председател на Комисията за координация и взаимодействие с гражданските организации, също да защитите правото на българските граждани да взаимодействат с една независима институция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Атанасова.
Има ли трети отрицателен вот? Няма.
Заповядайте, господин Цонев, да докладвате следващия член.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 9 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли изказвания по чл. 9? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 9 по текста на вносителя, подкрепен от Комисията по бюджет и финанси.
Гласували 145 народни представители: за 84, против 41, въздържали се 20.
Предложението за чл. 9 е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 10 има две предложения – от Джема Грозданова и група народни представители:
„В чл. 10:
1. В ал. 1, в Раздел ІІ „Разходи” числото „101 327,8” се заменя със „107 327,8”.
2. В ал. 2, т. 3 числото „8 247,5” се заменя с „14 247,5”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Второ предложение от Джема Грозданова и група народни представители:
„В чл. 10:
1. В ал. 1, Раздел ІІ „Разходи” числото „101 327,8” се заменя със „107 327,8”.
2. В ал. 2, т. 3 числото „8 247,5” се заменя с „14 247,5”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин Цонев, правейки сравнение, не виждам разлика между предложенията на двете групи народни представители. Предполагам, че ще се ограничат до обосноваването на едно предложение, доколкото те са абсолютно идентични. Само съставът на народните представители е различен, и то частично различен, предложенията са еднакви.
Заповядайте, госпожо Грозданова.
ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Предложенията наистина са едни и същи – не знам защо се е получило така, че и двете предложения са намерили място в доклада.
Уважаеми дами и господа народни представители! В проекта бюджетът на Външното министерство е намален с 4,5%. Интересното е, че приходната част се увеличава с 2 млн. лв., но увеличението е за сметка на консулската дейност, защото не се предвижда и не можем да очакваме продажба на собственост зад граница, въпреки че в бюджета са предвидени около 5 млн. лв. приходи от това.
Разходната част на бюджета на Външното министерство е намалена с около 4,7 млн. лв. Намалението обаче е за сметка на реалната външнополитическа дейност. В досегашните програми с номера 4 и 5, които наистина са реалната политика и консулска дейност, за 2013 г. е имало около 14,4 млн. лв. В новата програма обаче „Политика 3”, където са върнати и са поставени нашите програми от 2013 г. – между 5 и 10, има всичко 8 млн. 247 хил. 500 лв., или с около 6 милиона по-малко. Затова нашето предложение е тези 6 млн. лв. да се върнат обратно в бюджета на Външното министерство.
При това положение не само се съкращава бюджетът, а съкращението е за сметка, както вече казах, на реалната политика. При това разходите за администрацията в София се увеличават с 1,2 млн. лв., а за издръжката на посолствата – само с 200 хил. лв.
Знам, че ще ми кажете, че в централния бюджет, в разходната му част има 12 млн. лв., които са предвидени за Външното министерство, обаче това са пари, които всъщност са за разходи на държавата ни в чужбина. Това са пари за финансовите ни ангажименти по Споразумението на правителството на Република България с Германия, както и за финансовите ни ангажименти към Черноморското икономическо сътрудничество.
След всичко, което казах, изводът, както вече стана ясно, е, че всъщност външната политика не е приоритет на това правителство и от обявените намерения на министър Вигенин да бъдем външноикономически фактор няма и следа.
Ако това е 4-годишната перспектива на България, ние ще се окажем отново неглижирани и в изолация, както ни се е случвало преди в подобни управления.
Също така не може да се очаква никакво развитие на дипломатическата служба при този бюджет и тази структура на бюджета, освен минимално увеличение на заплатите в структурите в София.
Има един проблем, който в момента няма да обсъждам, но той е опасен – това е заиграването с изградената визова система. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Грозданова.
Има ли реплики към това изказване? Няма.
Господин Манушев, заповядайте за изказване.
ПЛАМЕН МАНУШЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Вземам думата по бюджета на Министерството на външните работи като член на Комисията по външна политика. От дебатите, които направихме там, се вижда, че с този бюджет, намален с 6 милиона за Министерството на външните работи, то трудно ще изпълни своите функции и трудно ще бъде представително за нашата държава по света.
Имайки предвид, че намалението няма да е само от 6 милиона, тъй като съгласно чл. 55 от Закона за държавния бюджет към края на годината ще бъдат осигурявани само 95% от този бюджет, означава още 5 милиона по-малко, което ще затрудни работата на нашите дипломати в чужбина още повече. Струва ми се, че няма как тези 5%, които са в размер на 5 млн. лв. някъде, да бъдат похарчени през ноември или през декември, когато всички са в Коледна ваканция – в чужбина.
Смятам, че представителствата ни имат нужда от тези пари, тъй като тяхното положение е незавидно. Имам личен опит от това, което беше в Лондон. Многократно община Лондон се опитваше да глобява нашето посолство, защото имаше най-лошия външен вид, макар че сградата беше една от най-прекрасните, за това, че не можем да осигурим средства тя да бъде ремонтирана и поддържана. Инфраструктурата е в ужасно състояние. Имаме дипломати, които сами си карат автомобилите. (Реплика от КБ: „Не е лошо това!”.)
ПЛАМЕН МАНУШЕВ: Това може да не е лошо, но е лошо. Дипломацията е важно нещо и там реципрочността, показването на държавността, с какво отива дипломатът, нашият посланик е много важно. Карането на колата лично от посланика ни в Канада – не е нормално той да няма шофьор. Това нещо е изключително важно в чужбина – правят се изводи за нашата държава.
Това ще рече, че външната ни политика наистина не ни е приоритет, а тя показва нашата държава, отношението на нашата държава към останалите и тяхното отношение към нас – с посланиците и мисиите ни зад граница. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Манушев.
Колеги, има ли желаещи за реплики към това изказване? Няма.
Има ли други изказвания?
Господин Цонев, заповядайте за изказване.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Бях провокиран от предните две изказвания и затова реших да кажа няколко думи по бюджета на Министерството на външните работи и по това доколко външната политика е приоритет или не е приоритет.
Колеги, не всеки приоритет означава пари. Има приоритети, които – напротив, дори могат да свият разходите и пак да бъдат приоритети.
Един от приоритетите, които това правителство и министър Вигенин си поставиха, е икономизация на външната политика, тоест външната политика да спомага за инвестиции, да спомага за установяване на контакти и така нататък.
Понеже се каза, че при предишни правителства страната е изпадала във външнополитическа изолация, бих искал да припомня на колегите от ГЕРБ, че предишните две правителства преди тяхното, в които ДПС има честта да участва, реализираха по един от големите национални стратегически приоритети на страната: правителството от 2001 г. до 2005 г. във „външнополитическата си изолация” – по терминологията на колегите от ГЕРБ, беше прието в НАТО. Не мога да си представя да те приемат в Северноатлантическия пакт в условия на външна изолация!
Правителството на Сергей Станишев, така наречената „тройна коалиция”, реализира, както се казва, усилията на целия преход и страната беше приета в Европейския съюз. И това, според Вас, стана в условия на външнополитическа изолация.
Колеги, без да съм специалист по външна политика, нито по дипломация, не смятам, че ако госпожа Меркел те тупа по рамото, това означава, че имаш страшна външна политика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Колеги, реплики има ли към това изказване? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Уважаеми господин Цонев, ще подложа едновременно двете предложения на гласуване, защото и вносителите се съгласиха, че те имат абсолютно идентично съдържание. Нали, госпожо Грозданова? (Шум и реплики.)
Подлагам на гласуване предложенията на народния представител Джема Грозданова и група народни представители и Джема Грозданова и група народни представители, които са еднакви по характер.
Моля, колеги, гласувайте.
Гласували 142 народни представители: за 63, против 74, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 10.
Моля, колеги, гласувайте.
Гласували 149 народни представители: за 86, против 47, въздържали се 16.
Член 10 е приет.
Моля, господин Цонев, докладвайте следващото предложение.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 11 има направено едно предложение от народните представители Валентин Радев и група народни представители:
„В чл. 11:
1. В ал. 1:
а) в Раздел II „Разходи” числото „1 021 475,0” се заменя с числото „1 081 475,0”;
б) на ред 1 числото „969 081,0” се заменя с числото „989 081,0”;
в) на ред 2 числото „52 394,0” се заменя с числото „92 394,0”.
В съответствие с предложенията в този член се извършват съответните промени в Раздел III „Бюджетни взаимоотношения”.
2. В ал. 2:
а) на ред 1 числото „957 304,0” се заменя с числото „1 017 304,0”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Цонев.
Колеги, имате думата за изказвания.
За изказване – заповядайте, господин Радев.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! Аз ще направя пореден опит да изправим, според нас – колегите вносители, една несправедливост на бюджета.
Искам да Ви припомня как се е променял бюджетът за отбраната в проценти от брутния вътрешен продукт от началото на века: в 2000 г. е бил близо 2,81%, около него, даже малко над него. След това в годините на криза – 2008-2009 г., стига до 1,3.
Най-неприятното е, че за 2016 г. се предлага от колегите в тригодишната рамка да слезе до 1,13, под психологическата граница 1,2% от брутния вътрешен продукт!
В 2013 г. бюджетът е 1 млрд. 80 млн. лв. Това успяхме да направим ние, когато бяхме на власт.
Всички знаем, че Министерството на отбрана се нуждае от модернизация, от превъоръжаване. Всичко това е говорено и от тази трибуна, включително и от министър Ангел Найденов. Той ни обясняваше доста подробно, че липсват, включително акумулатори, гуми и така нататък. Тук спор няма.
Спор няма и по това, че Министерството на отбрана е едно от най-реформираните министерства. В 2008 г. имаше сериозни съкращения. През нашия мандат направихме също и то съкращения на администрация – повече от 30% на централната администрация и до 2% от администрацията на щабовете на видовете въоръжени сили, което не е правено. Така че срещу реформа могат да се дават пари. И това беше правено досега.
За изненада на всички, въпреки че в бюджета е написано, че растежът на икономиката ще е 1,8% и всички знаем, че стремежът е към 1,5% от брутния вътрешен продукт да бъде даден на Министерството на отбраната, отново казвам, за изненада на всички експерти, специалисти, които се докосват до Министерството на отбраната, до сигурността и отбраната въобще, е, че този бюджет е орязан. Той не е запазен дори същият, а е орязан с 60 милиона.
Министърът на отбраната лично засили тези очаквания, като аз съм го казвал веднъж, в неговата първа пресконференция казва, дословно цитирам: „Стремежът е към 1,5% от брутния вътрешен продукт”, и добави, че като минимум това е необходимо за създаване на възможности за модернизация и превъоръжаване.
Същите думи и изречения могат да се прочетат в предизборната програма на БСП.
Тук се сещам за една реплика в изказване, което направи моя колега Влади Горанов от тази трибуна, когато беше първото четене на Закона за бюджета. Той каза, че управляващите не вярват на своите министри. Аз това донякъде го разбирам, ако става въпрос за министри от експертно правителство, каквото е то, но не мога да го разбера за най-партийно представения министър, какъвто е министър Ангел Найденов. Защо коалицията няма доверие на човека, натоварен с най-много партийно доверие – министърът на отбраната? Той не успя да убеди своите колеги от Министерския съвет да бъде поне запазено нивото от 1 млрд. 80 млн. за Министерството на отбраната, като закръглявам цифрата на хиляди.
Обяснението е единствено и логиката води натам, че Въоръжените сили и националната сигурност не са приоритет на това управление. То, разбира се, каза едни други приоритети, но аз и колегите от ГЕРБ считаме, че ако не е приоритет, поне трябва да бъде запазено нивото, постигнато през 2013 г. Но ако това е така – че то не е приоритет, кажете го на глас, уважаеми управляващи?! Кажете го, и хората от отбраната – военнослужещите и цивилните служители, да знаят, че, да, оставяме Ви на бюджет на оцеляването. Колкото можете, толкова. Няма да има превъоръжаване, няма да има ново въоръжение, няма да има модернизация, няма изпълнение на план-програмата за инвестиции. В такъв смисъл ГЕРБ не може да подкрепи такъв бюджет за оцеляване.
Нашето предложение в чл. 11 – съжалявам, че вече е гласуван чл. 1, да се вземат от ал. 5 на чл. 1 20 милиона от т. 3 и т. 4, нашето предложение беше да отпаднат, от развитието на инвестициите и бойната подготовка и бойната готовност на видовете въоръжени сили, и още 20 милиона от новата Държавна агенция „Технически операции” – ето, 60 милиона да ги добавим в този чл. 11, и така изравняваме позициите с 2013 г.
По-лошото обаче, което много ни притеснява, е, че тригодишната рамка – от тази трибуна Ви показвах тази табулограма (показва), която залагате Вие – е надолу. На ГЕРБ до 2015 г. е нагоре, Вашата до 2016 г. е надолу. Вие отсега казвате, че няма да има пари. Не само тази година ще бъде орязан бюджетът с 60 милиона, но ще бъде орязан и следващата, и по-следващата година. Това е притеснително и аз Ви призовавам да се опитаме да намерим отнякъде другаде, след като вече не може по чл. 1, да се намерят пари и да се възстанови само това, което е направено от правителството на ГЕРБ, а не да се стига до срамните 1,13% от брутния вътрешен продукт за 2016 г. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Радев.
Има ли реплики към това изказване?
Господин Иванов, заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колега Радев, аз не разбрах – Вие изказахте съмнение за това как е съставен бюджетът на Министерството на отбраната, или това кой е съставителят на бюджета, защото изказахте съмнение, че министърът не е успял да убеди партийните си другари за правотата на неговите действия – да бъде подкрепен и увеличен бюджетът за отбраната?
Обаче, уважаеми колега, аз мога да продължа със съмненията и да Ви кажа, че силно се съмнявам, че господин Найденов се е опитал да говори само с неговите партийни другари. Надали само те управляват. Може би тези, които управляват армията, не са от неговите среди?! Това е техният коалиционен партньор и те не са разрешили на господин Найденов да ползва по-голям бюджет, от една страна, защото другото, което бих могъл да си помисля, че той не е поискал по-голям бюджет, е абсолютно недопустимо.
Ако пък изпаднем в хипотезата, че не е могъл да убеди неговите другари да му отпуснат по-голям бюджет, какво означава това? Че може би се е занимавал с дейности, които не са присъщи, като примерно да се назначават млади сътруднички и така нататък, което аз дълбоко не го вярвам, господин Радев. (Силен шум, реплики и смях от ГЕРБ, КБ и ДПС.) Или той е трябвало да застане твърдо и да си защити бюджета пред неговите партийни другари, да излязат срещу техния коалиционен партньор и твърдо да поискат повече пари, защото това е техният министър, това е техният партиен другар, който те трябва да защитят, или изпадаме в хипотезата, че тук се случват неща, които не са съвсем присъщи за един министър. Не разбрах в кое от двете се съмнявате – че той не е защитил пред партийните другари, или че те управляват Министерството на отбраната? Моля да изясните това нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Горанов, Вие желаете ли реплика все още, или ще разговаряте по телефона? Може и двете – това не сме го правили, но...
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ (ГЕРБ): Напредват технологиите, госпожо Манолова.
Господин Радев, аз, за разлика от колегите, разбрах какво предлагате, но не съм съгласен. Не приемам концепцията, че определени сектори трябва да бъдат обвързвани с брутния вътрешен продукт и техните разходни нива да отчитат подобни съотношения.
Ясно е, че през годините, а и в нашия мандат, водената данъчна политика предполага ниска преразпределителна роля на държавата, която се оттегля от определени сектори и не може съпоставката с други натовски държави, където преразпределението през бюджета е с 10-15-процентни пункта по-високо, да бъде сравнявано с преразпределителната роля за отбрана на българската държава. Анализ и съпоставка би могло да бъдат правени, но при отчитане на нивото на преразпределение на българския бюджет в икономиката съпоставимо, да кажем, с европейските държави – членки на НАТО. В този смисъл темата за достатъчността на бюджета за отбрана е актуална, но тя не трябва да минава през дебата за нива от брутния вътрешен продукт – тема, услужливо наложена от нашите натовски партньори като аргументи на всички правителства, които се опитват да мотивират бюджета за отбрана.
Затова препоръчвам на всички колеги, изкушени от темата отбрана, да не поставят никога дебата на плоскост процент от брутен вътрешен продукт, тъй като ако това се прави за всички сектори, сборът от числата ще надхвърли 100.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Горанов.
Има ли други желаещи за реплики?
Заповядайте, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Радев, аз съм облекчен от това, което каза господин Горанов. Време е да се спре да се говори кой сектор какъв процент от брутния вътрешен продукт и от бюджета трябва да вземе, а да се говори за политики.
Тук искам да репликирам и колегата Станислав Иванов. Не става дума за партийни и непартийни другари, а за политиката, която ще се прокарва през тази година във всеки един от секторите, включително и в сектора на отбраната. Аз съм убеден, че с това, което се предлага в бюджета, Българската армия ще може да изпълнява своите функции, и не само това, но ще може да изпълнява и ангажиментите, които имаме като страна – членка на НАТО. Всяка година бюджетът ще бъде различен. Може би догодина ще бъде много по-висок процент, защото ще се налага по някои договори да се изпълняват конкретни ангажименти от Министерството на отбраната, така че нека да не следваме елементарна политика на разпределение на отделните сектори. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
Господин Радев, заповядайте за дуплика. Надявам се, че поне Вие ще говорите с повече уважение към Българската армия, отколкото Вашите колеги от ГЕРБ.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Иванов, аз мога много кратко да Ви отговоря. Нямам съмнения, че господин Найденов, престоявайки толкова време в Парламента, е достатъчно опитен по материята на Министерството на отбраната, затова е и министър на отбраната вероятно. Нямам съмнение, че той самият иска бюджетът да бъде поне запазен. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Не ме карайте да правя спекулации кой и по каква причина бюджетът... Разбира се, което е неприятното, и той в последните си интервюта повтаря, че е достатъчен и те ще се справят. Няма да го кажа от тази трибуна. Имам съмнения може би като Вашите, или може би не точно такива. Аз се опитвам да направя нещо просто – експертно да докажа с факти, с числа, че не трябва да се минава тази граница, и не искам да обсъждам личности.
Господин Горанов, с Вас сме говорили и преди това за този процент от брутния вътрешен продукт. Съжалявам, че имате такова становище по въпроса.
Няма друг критерий, по който да кажем, че това министерство или което и да е министерство – аз казвам само за Министерството на отбраната, тъй като то си има НАТО, другите министерства нямат такава структура и не са свързани с нея – няма как да бъде определено достатъчни ли са средствата, или не са достатъчни? Тук се опитвам да отговоря успоредно и на господин Мутафчиев.
Господин Мутафчиев, Вие също казвате: „Да, няма нужда да се говори за процент от брутния вътрешен продукт”. Казвате, че сте съгласен и вярвате, че Министерството на отбраната, въоръжените сили ще изпълнят задачите си. Добре, аз веднага ще Ви попитам: как, защо го казвате? Какви са Ви аргументите? По какво разбрахте, че ще го изпълнят? Ние им намаляваме средствата, няма да говоря дори за процент, говоря за орязване. Орязваме бюджета и Вие казвате: „Да, ние ще продължаваме да го изпълняваме.“ Аз Ви казвам, че бях там три години и половина, и сега сме на ръба. Ние бяхме, но плащахме много пари назад – не обсъждам защо. Числото го знаете – 576 милиона. Платихме ги.
Сега трябва глътка въздух и ние толкова вярвахме, че ще имате 100 милиона капиталови разходи, за да се започне, Министерството на отбраната да стъпи и да продължи да върши това, което може, а не да потъва надолу.
Това ме боли и това се опитвам да Ви кажа – не трябваше просто да орязваме! Затова споменавам този процент – 1,5%, не зная защо Ви притеснява, господин Горанов, обръщам се към Вас – НАТО няма друг критерий. Всички държави се сравняват по процент от брутния вътрешен продукт. Те дори не говорят за 1,5%, а говорят за 2%. Ние, разбира се, не говорим за 2%, ние сме в криза.
Нещо друго обаче искам да Ви кажа. Единственият аргумент, който чух от председателя на Комисията по бюджет и финанси, съжалявам, че го няма господин Цонев. Той каза: „Да, ама във време на криза… Обсъждахме го много. Министър Ангелов даде аргументи, но режем от силовите министерства.” Изумително! Кога сме в криза ние, не мога да разбера?! Бяхме в криза през 2008 г. и 2009 г. През 2010 и 2011 г. се качваме нагоре. Или, извинявайте, тук ще кажа нещо политически, ние сме в криза, когато управлява БСП. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Сега пак ли предвиждате криза? Такъв извод си правя. Ако предвиждате криза с тази тригодишна рамка, орязвайте го бюджета, говорете за 1,19% през 2015 г., за 1,13% от брутния вътрешен продукт за 2016 г., кажете обаче на всички: „Дойдохме да управляваме и ще управляваме със задълбочаваща се криза. Благодаря. (Народният представител Станислав Иванов иска думата за лично обяснение.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Не сте споменат, господин Иванов. (Народният представител Станислав Иванов застава на трибуната и иска думата за лично обяснение.)
Седнете си на мястото! Слушаме Ви достатъчно!
Заповядайте, господин Цветков, за изказване. (Шум, реплики и възгласи от ГЕРБ. Народният представител Станислав Иванов не напуска трибуната и иска думата.)
Казах, че няма да Ви дам думата.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Защо да не ми дадете думата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Защото в процедура реплика, дуплика, в която сте участвали Вие... (Народният представител Станислав Иванов продължава да говори встрани от микрофоните.)
Не ми крещете! Седнете си на мястото! Да не Ви помогна да си седнете. (Шум, възгласи и реплики от ГЕРБ.)
Моля квесторите, отстранете господин Иванов от трибуната.
Заповядайте, господин Цветков.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, чухме интересни аргументи от изказващите се досега. Разбира се, някои от репликите бяха свободни интерпретации и съчинения.
Предлагам да прекратим разискванията и да преминем към гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Обратно процедурно предложение?
Какво искате, господин Тошев? (Народният представител Владимир Тошев заема мястото на трибуната.)
По-спокойно! Не съм Ви дала думата за изказване, има направено процедурно предложение.
Заповядайте.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря! (Реплики от КБ.)
Може! Може, колеги, да се изкажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Не, може да направите обратно процедурно предложение. (Шум, реплики, възгласи от КБ и ДПС.)
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Тя ми разреши, моля Ви се. Тя ми разреши! Току-що ми разреши!
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Тя не може да разрешава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Дадох Ви думата за обратно процедурно предложение.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Колеги, нека да не си играем на парламент и на бюджет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Имате 2 минути да обосновете обратното си процедурно предложение.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): В тази зала пропуснахме половината секторни политики с такова предложение на колегите вляво. За „Сигурност” говорихме само 5 минути, и да спираме да говорим.
Вижте изказванията в Комисията по отбрана. Който има допуск за сигурност, да отиде, защото протоколите са секретни, за да видите за какво става въпрос. Ако нямате допуск, прочетете вестниците и изказванията на Ангел Найденов. Никъде той не подкрепя политиките, които се провеждат в сектора. (Шум, реплики, възгласи.) Нека да си кажем мнението и тогава да гласувате това, което сте си решили!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Тошев.(Народният представител Павел Шопов иска думата.)
Колега Шопов, постъпило е процедурно предложение, трябва да го подложа на гласуване, след това ще Ви дам думата за друга процедура.
Подлагам на гласуване процедурното предложение, направено от народния представител Борис Цветков, за прекратяване на дебатите по чл. 11.
Гласували 131 народни представители: за 77, против 53, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Прегласуване – заповядайте, господин Тошев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Колеги, съвсем спокойно ще Ви кажа. Направих си труда в документите, които са видни в интернет пространството – 17 пъти имате официално и подчертано национална сигурност, национална сигурност, национална сигурност във Вашите базови документи.
Прочетете вчерашното изявление на министър Ангел Найденов. Вие не го подкрепяте него. Дайте поне ние да си кажем съображенията за това, не говорим политически. Принуждавате ни да правим тези неща и да се изразяваме политически по тема, в която има национална политика, а не партийна или партизанска. Недейте така! Имаме да направим още две изказвания по тази тема. Защо го прекратявате? Бързаме за някъде?! Коледа няма да избяга, и Боровец няма да се подмести, и Чамкурия си е тук!
РЕПЛИКА ОТ КБ: Продължавайте.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Какво продължавайте?! Какво лошо каза колегата, като Ви казва цифри, които Вие отнемате?! Къде отидоха тези 60 милиона? Защо ги смъквате надолу? За какво говорим ние тук? Нека да Ви обясним. Тенденция има в това нещо. Казах Ви и предишния път, когато говорихме на първо четене – подводен флот никога няма да имаме, защото го затворихме заради пари! Недейте да затваряме армията заради пари, защото тогава – може би някои от тази зала ще се радват, че ще ни командва друга армия, обаче няма да съм аз. (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, това беше процедура по прегласуване.
Подлагам на прегласуване процедурното предложение на народния представител Борис Цветков за прекратяване на дебатите по чл. 11.
Господин Шопов, след това ще Ви дам думата
Гласували 144 народни представители: за 83, против 59, въздържали се 2.
Предложението на Борис Цветков е прието.
Дебатите са прекратени.
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател! Уважаема, пак казвам, госпожо председател, Вие се намирате на изключително високо място. От тази трибуна, на която сте, имате възможности според правилника, с които да обуздаете някои хора. Те обаче продължават да върлуват.
Взех думата по начина на водене конкретно – това, което преди малко видяхме, че се случва с един депутат с индианското име „Момчето с чувалите“. Така го знае цяла България. (Смях, реплики, ръкопляскане от ДПС.) Той преди малко отново напираше, отново вдигаше ръка по начина на водене.
Не знам инфантилизъм ли е това? Още не е получил явно мъжкото си име, както е в индианските книги. (Възгласи от ДПС: „Браво!“) Остава си на ниво на забавачка най-много може би.
Вие нямате право да ги оставите да принизяват институцията по този начин, по който те го правят. Прочетете си текста, добре знаете, аз не Ви обвинявам, че не го знаете! Не мога да разбера каква е тази нерешителност, притеснение или мекушавост, поради която не прилагате набора от наказания, който имате. Едното от наказанията е отстраняване от залата.
От вчера имахте поне десет пъти не възможността, а задължението, казвам задължението, да достигнете до този текст. Стига сте оставяли някои хора да подлагат българското Народно събрание на посмешище, и да го вкарват в рубрики на разни телевизии с онова, което Вие всъщност допускате да се прави. Благодаря Ви и още веднъж Ви моля да влезете във високата роля, която имате и да се държите твърдо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Шопов. Забележките Ви са изцяло основателни. (Шум и реплики.)
Подлагам на гласуване текста на чл. ... (Шум и реплики.)
Седнете си на мястото, ако ще искате думата. (Обръща се към народния представител Станислав Иванов. Реплики от народния представител Станислав Иванов.)
Казах да седнете на мястото си и да вдигнете ръка, както го правят всички народни представители.
Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Процедурата ми е по начина и тя е насочена към Вас. Когато не ми дадохте думата за лично обяснение и казахте, че господин Мутафчиев се е обърнал към мен в процедурата реплики – дуплики, не е вярно. Аз правех реплика на господин Радев, господин Мутафчиев също правеше реплика на господин Радев и въобще не сме стигали до процедурата дуплики. Аз не бях основният изказващ се, за да бъда намесен в изказването на господин Мутафчиев.
Това, че прекъснахте отново дебата, и това, че не можахме да се изкажем, не знам защо го правите, госпожо Манолова. Защо точно Вие спирате изказванията, когато колегите се опитват да защитят по-големия бюджет на Министерството на отбраната? Защо Вие го правите? Вие сте партиен другар на господин Ангел Найденов. От една партия сте. (Весело оживление в ГЕРБ. Шум и реплики в КБ и ДПС.)
Няма нищо лошо в това ние да защитаваме като опозиция. (Шум и реплики в КБ и ДПС.) Не знам защо колегите крещят в момента, но ние като опозиция защитаваме господин Найденов, а Вие го спирате. Недейте така, оставете ни в дебата да изкажем нашите становища, за да видим къде е истината.
Аз не си спомням някога госпожа Цачева да е спирала някой да се изказва в предишното Народно събрание. (Възгласи от КБ и ДПС: „Е-е-е!”) Никога не го е правила и това е правилният път. Благодаря Ви, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, госпожо Дукова.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, този път ще бъда „бяла и добра” (весело оживление, шум и реплики) и ще кажа следното.
Уважаеми колеги отляво, не спекулирайте ...
РЕПЛИКИ ОТ КБ: По начина на водене ли?
СНЕЖАНА ДУКОВА: Да, по начина на водене, защото каквото и да направи госпожа Манолова, в този случай поведението Ви е безпрецедентно и ще кажа защо. Това е провокация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Към мен, госпожо Дукова, защото иначе ще натисна червеното копче.
СНЕЖАНА ДУКОВА: В момента говоря за Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Дайте ми възможност и аз да съм добра като не нарушавате правилника.
СНЕЖАНА ДУКОВА: Това, което правите с позволението на водещия днес заседанието, провокира цялата негативна енергия. (Шум и реплики от КБ.)
Викайте по-силно, защото не мога да Ви чуя. (Шум и реплики от КБ.)
Да, това казах – с нейно позволение.
Вие правите невероятни провокации, защото не искате да вземем отношение по този нелицеприятен за българската нация бюджет. Вие нямате друг избор освен да правите процедурни предложения за прекратяване на дебатите по най-недостойния начин, защото нито един от Вас не стана да защити позиция.
Срамувам се, госпожо Манолова, когато позволявате прекратяване на дебата по отношение на една такава секторна политика. (Народният представител Йордан Цонев прехвърля картата си за гласуване от ръка в ръка.)
Господин председател на Бюджетната комисия, не ми вадете очите с тази карта, за да ме спрете, защото ще ме принудите да цитирам велики икономисти, (силен шум и реплики), които казват: „Не надскачайте боя си, не е толкова голям!”. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.) Тежко на българската нация, ако икономисти като Вас – слагам скоба, без да цитирам – правят този бюджет на България! Дайте възможност да защитим нашите тези и наистина да отстоим една позиция, която Вие трябваше да отстоявате. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Дукова, последните две изказвания са най-яркото доказателство защо този дебат трябва да бъде прекратен. Ако това е професионален и експертен дебат ... (Шум и реплики.)
Колеги, много Ви моля да не злоупотребяваме повече с тази процедура – по начина на водене. Да гласуваме чл. 11, защото наистина това, което се чува от парламентарната трибуна, показва едно прекалено ниско ниво за обсъждане на държавния бюджет.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентин Радев и група народни представители по чл. 11.
Гласували 150 народни представители: за 58, против 91, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Заповядайте за прегласуване, господин Тошев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги, ще намерим форма да си кажем това, което искаме, но Ви моля да прегласуваме тази точка, защото с нея ние само предлагаме да се изравни бюджета на Министерството на отбраната с 2013 г. Само да се изравни и нищо повече!
Казвам Ви: Министерството на отбраната няма възможност и няма право да кандидатства за пари по национални и европейски програми и проекти. Министерството на отбраната не трябва в края на годината да получава пари евентуално от резерва, ако ги има, защото Министерството на отбраната има три вида разплащания – едното е за самоиздръжката; второто е за капиталови; третото е за подготовка. Вие в момента режете 60 млн. лв. за бойна подготовка и бойна готовност на поделенията в Българската армия. Ние Ви казваме откъде да ги вземем, без да нарушаваме никакъв баланс на нищо. Само тези 900 милиона, които вече станаха в резерва, с Постановление на Министерския съвет да не бъдат раздавани, поне 60 от тях, а да бъдат дадени още отсега в бюджета и да знае министър Ангел Найденов, че може да разполага с тези пари от 1 януари, а не от 1 декември 2014 г. Само за това Ви молим и нищо повече. Ако това не е справедливо, нека да дойде тук някой да ме опровергае.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, това беше процедура по прегласуване.
Прегласуваме предложението на народния представител Валентин Радев и група.
Гласували 152 народни представители: за 59, против 87, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Господин Цонев – за отрицателен вот.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господин министър!
Гласувах „против” това предложение, защото още при първото четене на бюджета в залата и при второ четене в комисията, казах каква е позицията на мнозинството, защо този бюджет е орязан. Ние смятаме – това е наша отговорност, че когато икономиката е на ръба на рецесията и когато сме си поставили като основна задача – и правителството, и мнозинството, да рестартираме икономиката, да я върнем на пътя на растежа, един от методите, един от начините това да се случи, е чрез орязване на военните бюджетни разходи. Това е практика, която е описана и в теорията. Има я и в практиката на европейските държави, в това число и на Великобритания, ако си спомняте Ви казах как през 2008 и 2009 г. те за първи път от век и не знам още колко години орязаха своите бюджетни разходи и съкратиха цели военни подразделения.
Сега да казвате, че не ставаме да защитаваме позициите си, е най-малкото непочтено колеги, това е нашата позиция!
Но колкото до това, че се спират дебатите, аз също съм против това да бъдат спирани дебатите, но когато едно предложение, уважаеми колеги, говоря съвсем добронамерено, се аргументира от 5 човека с едни и същи аргументи... Направих си труда, обещах Ви когато гледахме бюджета на НЗОК, че ще прегледам стенограмите и ще подчертая колко пъти аргументите се повтарят. Просто не можете да си представите! Едно и също предложение от 3-4 народни представители с абсолютно едни и същи аргументи.
Добре, това нормална практика ли? Да, право е на всеки народен представител да стане и да се изкаже в рамките на 5 минути по всеки член. Обаче има и злоупотреба с право. Когато дебатът върви в тази посока, право пък на други народни представители е да го прекъснат.
Хайде да влезем в рамките на нормалния дебат, да се защитават предложенията от един народен представител и изказванията да бъдат с различни аргументи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цонев.
Има ли желаещи за други отрицателни вотове? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване чл. 11 по вносител, подкрепен от Комисията по бюджет и финанси.
Моля, гласувайте.
Гласували 148 народни представители: за 91, против 53, въздържали се 4.
Член 11 е приет.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Отрицателен вот!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Вие, госпожо Дариткова, също ли желаете? (Реплика от народния представител Даниела Дариткова.)
Аз Ви виждам, не е нужно да суфлирате от залата.
Заповядайте, господин Димитров.
ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, вземам тази възможност да се изкажа, тъй като, както се видя преди малко, не успяхме да се изкажем по тези предложения всички, които искахме. Има две посоки, с които не съм съгласен и гласувах „против”.
Едната е относно практика да се прекратяват дебатите. Четири години ГЕРБ не прилагаше такава практика, нямаше в своя правилник и не го прилагаше. Вие най-добре знаете, госпожо Манолова, използвали сте всяка възможност да се изказвате надълго, седели сме тук до два сутринта, за да обсъждаме закони и никога не сме си позволявали да отнемаме възможността на депутати от опозицията да не могат да обяснят защо не са съгласни с едно или друго нещо.
Второто нещо е относно липсата на дебати. Съгласен съм когато има 20 изказвания, или 3, 5, или 10 с едни и същи аргументи, че в един момент наистина е излишно да се продължават дебатите. Само че ние току-що прекратихме дебатите след едно изказване.
За мен за да има дебати трябва да има поне две, може би три изказвания, но едно не е дебати. След едно изказване прекратяване дебатите. Наистина вече започвате да прекалявате и да минавате границата на разумното.
Да, така е. Излишно е да се чуват 15 еднакви мнения, но на първото мнение да се прекратят дебатите, е абсурдно, тъй като не са се провели.
Второто нещо: има една мантра, която се повтаряше четири години, за лошия „Дянков”, който правеше така и така с този и този бюджет, особено за армията. От тази трибуна многократно се е говорило за лошия „Дянков”. И какво се оказа? Че „лошият Дянков” даде с 60 милиона повече пари от „добрия господин Чобанов”, който дори не ни слуша в момента.
„Добрият Чобанов” намали бюджета на армията с 60 милиона, не говоря за проценти. Владислав Горанов е прав относно това дали да говорим за проценти или не, но ние говорим за номинална стойност. „Добрият Чобанов” дава 60 милиона по-малко от „добрия Дянков”. Това е крайната сметка. Това е, което обещахте по време на изборите на военните, че бюджетът за тях ще бъде по-добър от предишния, ще бъде по-добре за тях. Какво стана? Шестдесет милиона по-малко. Затова съм против и затова моите колеги са също против. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
Заповядайте, господин Манушев.
ПЛАМЕН МАНУШЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители!
Най-малко силно съм притеснен от отношението към този изключително важен въпрос, отношението към бюджета на Министерството на отбраната е един от основните фактори за националната сигурност.
Гласувах „против”, защото бюджетът категорично не е достатъчен. Не само не приемам тези аргументи, че сме в криза и затова няма. Повярвайте, има един санитарен минимум, след който не може! Ако присъствахте на първото заседание на Комисията по отбрана за бюджета, какво каза началникът на отбраната и всички генерали? Да Ви стане тъжно за нашата армия.
За какво става въпрос? Шестдесет милиона по-малко за капиталови разходи означава спиране или неправене на ремонти и докуване на корабите, на самолетите, което означава, че нашите бойни системи ще станат опасни за хората, които ги експлоатират, не ще бъдат боеспособни да воюват някъде. Това нещо не може да се приема! Тази тенденция е убийствена на българската армия! Убийствена!
Много е критикуван Симеон Дянков, че е намалил ... Продължава намалението. Повярвайте, свидетел съм на цялата тази история от 1991 г. насам. При тази тенденция с 1,13 за 2016 г., повярвайте, че няма да могат да се плащат заплатите, камо ли да има кораби да плават или самолети да летят. Танковете може и да вървят, сигурно.
Расмундсен казва на Парламентарната асамблея на НАТО: господа парламентаристи, повярвайте, неплащането на 2% от БВП ще излезе много по-скъпо на държавите ни, на съюза ни, отколкото плащането. Казвам го и го интерпретирам за нас: плащането на 1,5% от БВП ще ни излезе много по-скъпо от плащането! Не може, има някакъв предел, някаква граница!
Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Манушев.
Заповядайте, за трети отрицателен вот, господин Тошев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, изказаха се няколко тези, които изобщо не са верни.
Първо, намаляване на бюджета – намалихме го вече с 60 милиона при положение, че с 2,8 милиарда се увеличава БВП.
Второто – при заложен растеж – трябва да кажете кое е истината ... Трябва да кажете тук, от тази трибуна, защото съвсем официално беше казано, че ще бъдем в рецесия, а Вие сте ни разчели бюджет с 1,8% растеж. Това рецесия ли е, застой ли е или е наистина малко нагоре?
За армията, никой не си даде труда да обоснове за какво ни е тази армия. Цитирам Вашия министър Ангел Найденов: „Армията има три функции” – това не го е открил той, от римско време насам тя винаги ги има – „Първата функция е защита на родината, на Република България, втората е участие на мисии по международните ни договори и ангажименти, третата ни мисия е бедствия и аварии”.
По първите две сте заложили някакви парици. Да дойде един от Вас тук и да ми покаже в тази дебела тухла, наречена „Бюджет на Република България за 2014 г.”, къде има заложен един лев за участие на армията в бедствия и аварии.
Ще Ви кажа защо споменавам това. Миналият четвъртък в Комисията по отбрана, когато след напълно солидарно изказване, че това не става за бюджет на армията – те гласуваха „против” и „въздържали се”. Точно по това време – в 14,40 ч., на бул. „България” и „Тодор Каблешков” е паднал един 60-тонен кран, който задръстил движението към „Бояна”, където се движат някои видни държавни фигури в момента. Знаете ли кой разчисти булеварда за 40 минути? (Реплики.) Знаете ли кой го разчисти за 40 минути?! Армията – униформени с пагони, дори не си бяха облекли бойните дрехи, а бяха с ежедневна униформа, защото от тук нататък само те могат да участват. (Реплики: „Времето, времето!”)
Времето си е време. (Шум и реплики. Оживление, смях.)
Защо не го прекъснахте? Хубаво е времето. (Реплики от ДПС.)
Жалко, колеги. Жалко! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Това беше последният отрицателен вот. Преминаваме към следващия член от бюджета. (Шум и реплики.)
Очаквам господин Йордан Цонев да го докладва. (Реплики.)
Колеги, мисля, че си давате сметка, че с този дебат и хората от ГЕРБ, които имат отношение към армията, не донесоха за повишаване на нейния авторитет. (Възгласи: „Е-е-е! Шум и реплики от ГЕРБ.)
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 12 има направени две предложения от народния представител Веселин Вучков и група народни представители.
„В чл. 12, Раздел II, т. 1 числото „985 257,0” да се замени с „999 257,0”; В Раздел „III. Бюджетни взаимоотношения с централния бюджет” числото „985 257,0” да се замени с „999 257,0”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Павел Христов и група народни представители:
„В чл. 12, ал. 2
а) в ред 1.1. след думата „граница” се добавя „в т.ч.:”
б) след ред 1.1. се създава нов ред 1.1.1. „Система за видеонаблюдение на гр. Варна и гр. Аксаково”, в графа „Сума” се добавя числото „4 700,0”;”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по чл. 12 и направените предложения?
Господин Вучков, заповядайте.
ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
По отношение на този текст наистина се надявам да имаме възможност да се изкажем всички, включително не само от нашата парламентарна група, защото това е неотделима част от реформата на целия сектор „Сигурност”.
Преди малко станахме свидетели на обсъждането на бюджета на Министерството на отбраната, сега предстои обсъждането на не по-малко важния текст на Министерството на вътрешните работи, особено в контекста на заявените намерения за реформи във Вътрешното министерство, а още повече с оглед на реформите, които бяха направени в ДАНС, ДАТО през лятото на тази година.
Намирам за изключително важно да се даде възможност на всички да се изкажат, защото точно в тези няколко числа, които виждаме тук в бюджета, концентрира израз на цялата идея за реформа.
Специално за вътрешните работи, бих искал да кажа, че гласуването на този законопроект общо взето съвпада с една идея за нов Закон за Министерството на вътрешните работи. В проектът, който сме получили в Парламента и който предстои да гледаме и в комисията, се предвижда той да влезе в сила на 1 януари 2014 г., заедно с бюджета, който гласуваме днес, тоест на една и съща дата. Така че реформите, които са заявени като идея, очевидно трябва да бъдат в синхрон със Закона за бюджета. Но дали е така?
Специално искам да обърна внимание на министъра на финансите – господин Чобанов, защото имам чувството, че някой се опитва да Ви подвежда, вероятно с оглед на това, което е заявено като Закона за МВР и това, което сте представили като проектобюджет на Министерството на вътрешните работи.
В закона за МВР, който ще влезе в сила заедно със Закона за бюджета на 1 януари, са предвидени многократно увеличени нови разходи на Вътрешното министерство. Наистина, многократно! Обърнете внимание на това.
Ние ще дебатираме по тях, когато му дойде времето, но специално искам да подчертая: нови разходи за нощен труд за работа на българските полицаи и пожарникари – досега нощният труд не е бил отчитан и заплащан отделно от общите социални бонуси, които се дават на служителите на МВР; ще се отчита времето на разположение и ще се заплаща съответно; работата в почивни и в празнични дни – нещо, повтарям, което досега не е правено; лимитът на извънредния труд се увеличава значително.
Не знам дали някой си дава сметка какви разходи годишно отиват за извънреден труд на българките полицаи и пожарникари? Между 20 и 30 млн. лв. годишно, колеги, досега. Сега с този завишен лимит на тримесечие, който не е млък, съм сигурен, че може би около 100 млн. лв. ще са необходими, само като извънредно перо за извънреден труд.
Безплатно пътуване в градския транспорт на всички служители на Вътрешното министерство, независимо дали са държавни, или работещи по трудов договор. Това също е много голям разход в бюджета, господин финансов министър. Да не говоря за увеличените разходи за бежанци.
След малко колеги ще имат възможност да вземат отношение по тази тема. Става дума наистина за много голям разход, който не виждаме в проектобюджета. Там са предвидени някакви много малки суми от порядъка на над 5 млн. лв.
Ще бъдем благодарни, господин Чобанов, ако може да вземете отношение за това, че не виждаме в проектобюджета специални областни политики, предназначени за Специалната куриерска служба и дирекция АФКОС. Добре, да кажем, че те не са чак толкова важни и не са толкова познати, но за „Български документи за самоличност” – кой ще издава личните документи след 1 януари, след като няма такава бюджетна политика, отбелязана изрично? Предвижда ли се някаква реформа в тази област?
Телефон 112 – няма нито ред.
Няма предвидено самостоятелно финансиране на доброволните формирования, които общините създадоха през тази и миналата година.
Ето защо, според мен, този бюджет за Министерството на вътрешните работи, който предлагате, се намира в абсолютно противоречие със Закона за МВР, който предстои да гледаме на Вътрешна комисия и който вероятно ще влезе в сила на 1 януари 2014 г.
Съвсем откровено Ви споделям и не преувеличавам това, което казвам. С този Закон за МВР, който вероятно ще влезе в сила от догодина, новите разходи на Вътрешното министерство, по моя бегла преценка, трябва да се увеличат с няколкостотин милиона лева. Това няма как да стане, при положение че Вие орязвате бюджета на МВР през 2014 г. в сравнение с 2013 г., 2012 г., 2011 г. и така назад във времето.
По тази причина Ви призовавам да подкрепите нашето предложение, което направихме между първо и второ четене, защото всичко това, което представих пред Вас, намира опора в конкретни числа, конкретни емпирични данни, които всеки може да намери, когато се поинтересува. Съответно, само подкрепата на по-голям бюджет за Вътрешното министерство ще осигури нормалното функциониране на системата за сигурност и изобщо на министерството в частност. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Вучков.
Има ли реплики към изказването на господин Вучков? Няма.
Има ли други заявки за изказвания?
Заповядайте, господин Христов.
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ (ГЕРБ): Госпожо председател, уважаеми колеги! Обръщам вниманието Ви на планираните капиталови разходи в бюджета на МВР, които са само 14 млн. 299 хил. лв. – изключително малко, имайки предвид огромния сграден фонд, с който разполага Министерството на вътрешните работи.
В по-голяма част от областните дирекции на МВР не са правени ремонти от близо 25-30 години. Битовите условия, при които работят полицейските служители, са изключително лоши и мизерни, дори мога да кажа унизителни. (Реплики.) Уважаеми колеги, нима не Ви интересуват условията, при които работят тези, които Ви пазят денонощно?
Предстои закриване на фирма „BMV”, която предоставяше във вид на дарение близо 5 млн. лв. годишно на Министерството на вътрешните работи. Друг е въпросът, че ще бъдат съкратени около 450 служители. От 2002 г. благодарение на средствата от фирма „BMV” имаше възможност да бъде обновяван автопаркът на Министерството на вътрешните работи.
Уважаеми колеги, мога да споделя за Областна дирекция – Шумен. Автопаркът на патрулните автомобили е с пробег около 300-350 хил. км и ние разчитаме тези автомобили да осигурят спокойствието и сигурността на българските граждани.
Благодарение на дарение от фирма „BMV” се направи ремонт на районно управление в Областна дирекция на МВР – Шумен, това е Областното управление – Каолиново, на което не е извършван ремонт от 25 години, откакто е създадено.
Също така започна изграждането на Полицейски участък в Хитрино.
Вероятно си спомняте и откритото Районно управление в Бургас. Могат да бъдат посочени стотици примери, но предполагам, че капиталовите разходи в бюджета на МВР няма да бъдат увеличени. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Христов.
Има ли реплики към това изказване? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители! Аз ще потвърдя казаното от моите колеги и ще вляза малко повече в конкретика относно перата, които са предвидени.
Не знам дали перата са направили впечатление на господин Цонев и министъра на финансите, но в предвидените приходи, помощи и дарения за 2014 г. са записани 174 млн. лв. Ще припомня, че за 2013 г. бяха предвидени 111 млн. лв., като в тях влизат парите, които са от СОТ, те са някъде около 20-25 милиона годишно, както е било практика във всички години назад. Тази сума от 174 милиона се увеличава с това, което е задължение от Закона за публичните финанси и тук вече влизат и пари, които са с друго предназначение и промяна на законодателството, което беше прието преди близо две години. Искам да кажа, че в тези пари са включени средствата, които са осигурени за специалния фонд по Закона за движение по пътищата, където 50% от глобите на нарушителите отиват за инвестиране в превенцията на пътната безопасност. Тези пари, които в момента са над 30 млн. лв., ще бъдат изхарчени неясно по какъв начин и непрозрачно, а не по предназначение, както е записано в закона.
Тук е добавена и сумата от прогнозните 28 млн. лв., които са по Договора за български документи за самоличност с фирмата „Сименс”. Аз проумявам разбирането на днешните управляващи, че успяхме да намалим този договор, който беше подписан през месец април 2009 г. за 116 млн. евро и беше намален със 17 млн. евро или 34 млн. лв. точно от ръководството на Министерството на вътрешните работи през 2009-2013 г. Притеснително е, че тези пари няма да стигнат абсолютно за покриването на дейностите на Министерството на вътрешните работи. Като добавим и това, което е записано за необходимите пари за убежища и бежанци, където е предвидена сумата от 5 млн. 200 хил. лв., нали не си представяте, че тези средства, които трябва да бъдат осигурени от републиканския бюджет, ще бъдат достатъчни, за да може да се осигурят всички дейности, които са в компетенцията на Министерството на вътрешните работи?
Нека да припомним, че през последните няколко месеца на Вашето управление Вие дадохте над 15 млн. лв. целево за покриването на дефицитите, които имаше от високата имиграционна вълна към България.
Затова смятам, че разходите трябва да бъдат изписани прозрачно, детайлно, но също така трябва да бъде завишена и позицията, която е свързана с бюджетните взаимоотношения, трансфера от републиканския бюджет.
Предлагаме да бъдат увеличени тези средства с около 100 млн. лв., защото няма как да бъдат изпълнени всички дейности, за които говорих преди малко. Това, което казаха колегите – от предстоящия Закон за МВР, трябва да бъдат допълнително направени разходи извън този бюджет, който в момента коментираме, да припомня, че доколкото имаме информация, този Закон за МВР не е съгласуван и няма финансова обосновка дали Министерството на финансите е в състояние да поеме тези разходи, за които говори колегата Вучков.
Това са много сериозни проблеми и не е допустимо капиталовите разходи да бъдат 14 милиона, а паралелно с това да увеличим разходите, които ще направи републиканският бюджет за специализираните дирекции за подслушвания и проследявания. Знаете, че годишно в бюджетите на Министерството на вътрешните работи тази сума е била не повече от 20 млн. лв. В момента ние говорим само за Държавна агенция „Технически операции” – 49 милиона, отделно имаме увеличаване на предстоящия бюджет за Държавна агенция „Национална сигурност” с 27 милиона, като обосновката беше, че това са парите от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, която премина в структурата на Държавната агенция „Национална сигурност”. Да припомня, че не повече от 20 милиона бяха разходите за издръжката и поддържането на дейността на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, което означава, че имаме още 7 милиона разлика и тези 29 отиват там, тоест стават 36.
Да си припомним и последния закон с шеф на Комисията по правни въпроси Христо Бисеров. Знаете, че там с промените в Закона за специалните разузнавателни средства се направи финансова обвързаност на дейностите за исканията, свързани с подслушване и проследяване.
Нека да бъдем абсолютно коректни и действително да осигурим бюджет покриващ разходите, които трябва да бъдат направени. Искам да Ви припомня, че месечно се харчат над 2 млн. лв. за допълнителните дейности, които в момента Министерството на вътрешните работи прави за охраната на днешните управляващи, на сградата на Народното събрание, на Министерския съвет, на всички посещения, които са правят от министър-председателя и, разбира се, това, което се предприе като действия за охраната на българо-турската граница. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли реплики към изказването на господин Цветанов?
Заповядайте, госпожо Петрова.
НЕЛИ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Господин Цветанов, това, което разбирам, е, че този фонд, от който Вие преди година и половина ни дарихте сумата от 100 хил. лв. за направата на десет пешеходни пътеки на територията на цяла България, сега незнайно къде отиват и незнайно от кого ще бъдат използвани.
Господин министър, не знам дали сте запознати, че преди две години родители, които загубихме децата си, се обединихме в една неправителствена организация и направихме всичко възможно да подобрим културата на шофиране в България.
Господин министър, много Ви моля, не позволявайте тези пари да се използват непрозрачно. Заради децата, които си отидоха, и заради децата, които продължават да живеят в България, направете така, че тяхната безопасност да е приоритет за Вас. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Петрова.
Заповядайте, господин Иванов, за реплика.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин Цветанов, правя Ви реплика, защото аз и господин Вълков сме вносители на този текст за бюджета за 2011 г., когато заедно с Вас и под Вашето ръководство стартирахме промените в Закона за движението по пътищата, в Наказателния кодекс и в НПК. Тези промени доведоха именно до това – загиналите по пътищата в България от 1100 в момента да са под 600 човека.
Господин Цветанов, тогава ние записахме в бюджета за следващата година, че ще бъде създаден този фонд и тези средства ще се разходват целево.
Господин Цветанов, в момента трябваше да се каже също, че правим следното – не само, че вземаме тези средства, те няма да бъдат разходвани целево, а за нещо, което ще прецени министърът.
Отива на вятъра цялата политика, която толкова години градихме и която доведе до намаляване на жертвите по пътищата. Тези средства, уважаеми колеги, от целевото им разходване за осъществяване на превенцията на участниците в процеса за движение по пътищата, ще бъдат изразходвани за запълване на дупки.
Господин министър, обръщам се и към Вас – нима не Ви е мил животът на българските граждани? Шестстотин човека повече тази година ще посрещнат Коледа, благодарение на тази програма и тази превенция, която се осъществяваше чрез средствата, набрани в този фонд.
Не можахте ли отнякъде другаде да намерите тези пари, господин министър, и да ги заложите в държавния бюджет, а се налага да режете парите, които ние заложихме да се изразходват целево? Не знам кое Ви е смешно в момента, господин министър? (Реплика на министър Петър Чобанов.) Но на нас не ни е смешно!
РЕПЛИКИ ОТЛЯВО: Времето, времето!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Когато ние се срещахме с майките на загиналите деца, господин министър, видяхме тяхната болка, направихме необходимите промени и застанахме дори и срещу господин Дянков и защитихме този фонд! В момента Вие го съсипвате! Благодаря Ви. (Ръкопляскания и викове: „Браво!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Реплика ли желаете, господин Цветков?
Нека все пак да има реплики и от другите парламентарни групи.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Цветанов, Вие до скоро бяхте ръководител на ведомството и учудващо за мен и за други колеги се оказа, че не сте проявявали необходимата грижа като ръководител и са се натрупали много отпуски във висшия ръководен състав, един от който е господин Калин Георгиев. Оказа се, че при освобождаването му от министерството огромни средства са изплатени, включително за трудово възнаграждение.
Аз Ви питах, тогава Ви нямаше в залата – бойкотирахте Събранието, питах и Бойко Борисов. Исках да го призовете, както направихте това към други служители, тези средства да бъдат дарени, защото се оказа, че поради Ваше недоглеждане като ръководител сте допуснали да се натрупат толкова много неизползвани отпуски и да се изплатят.
Между другото днес излизат публикации във вестниците, че държавата продължава да плаща разходи за наем и консумативи за жилище, пак на Калин Георгиев. Така че бъдете и самокритичен към това, което Вие сте направили като недобро ръководство и загуби от него.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Лично обяснение!
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ, встрани от микрофоните): Имаш дуплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цветков.
Това беше реплика в рамките на реплика-дуплика, няма как да има лично обяснение, но ако желаете дуплика, имате три минути.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, не знам дали тази важна тема, която постави и Нели Петрова, някой успя да я чуе от тези, които определят какви решения да се вземат в държавата и в Парламента? През цялото време, през което Нели говореше, поне от уважение към нея, трябваше господин Миков, който е председател на Народното събрание, и господин Йордан Цонев, който е шеф на Бюджетната комисия, да я слушат, от уважение и към действията, които сме предприели всички заедно, за да може действително да има един специален фонд, който да допринесе за намаляване на жертвите по пътищата.
Уважаеми колеги, традиционно в страната ни жертвите по пътищата до 2009 г. бяха по хиляда човека. През последните две години те са под 700 – 656 и 600 през миналата година.
Програмата, която планирахме, реформите, които направихме, това, което се случи, е, че сме спасили годишно по над 400 човешки живота. Ако това не си заслужава да продължите Вие, да го продължим всички заедно и да подкрепим това като законодателна промяна, защото е недопустимо в бюджета за догодина тези пари да отиват в общото. Те трябва да бъдат в този специален фонд.
Имаше колеги от БСП, които организираха кръгла маса за безопасността по пътищата. Всъщност те самите трябва да застанат тук и да подкрепят фонда. Въпросът е, че когато вървеше тази дискусия, те не знаеха за този специализиран фонд. Сега, в момента, в който разбраха, го сложиха в общото, за да бъде изхарчен за дейности, с които да охранявате днешното си управление – с полицейското присъствие, което рефлектира и върху малките населени места, където всъщност то липсва.
Що се отнася до начина, по който са изразходвани средствата, и това, което цитирате от Сметната палата, мога да Ви кажа, че ако днес сте слушали председателя на Сметната палата, той каза много ясно, че ръководството на министерството за тези четири години е намалило един договор, подписан от Вас, с 34 млн. лв. Тридесет и четири милиона лева! А в момента говорите за Калин Георгиев, който сигурно е взел 10 хил. лв. обезщетение за неизползван отпуск. (Реплики от КБ.) Но мога да Ви кажа, че Калин Георгиев беше изключително висок професионалист и неговото присъствие в системата на МВР беше, за да координира оперативната дейност. Мога да Ви кажа, че сегашният Ви главен секретар, ако не ходи на работа, мисля, че ще е по-добре, защото колегите ще се оправят по-добре. Благодаря Ви. (Бурни ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Павел Шопов – за изказване.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Аз не мога да разбера какво е цялото това пенявене тук? (Оживление отляво и в центъра.) В миналото Народно събрание, когато се създаваше този така наречен „Специализиран фонд”, юристите обяснихме на някои хора, че според общото законодателство, според Конституцията и всички нормативни актове не може, колеги, глоби да отиват в някакъв специализиран фонд.
Цветанов, има школа на МВР в Симеоново, иди и изкарай един най-кратък и елементарен курс, за да разбереш и проумееш тези истини. (Смях, ръкопляскания от КБ и ДПС.) Защото Вие от ГЕРБ май никога няма да можете от милиционери да станете полицаи и никога няма да можете от пожарникари да станете огнеборци. Това е разликата!
Тук не става въпрос за едно свидно отроче на ГЕРБ – ние направихме фонда и спасихме българския народ от катастрофи, намалихме броя на убитите. Това е въпрос на общи мерки на цялото общество. Това тук не е партийна повеля, това тук не е въпрос според програмата на ГЕРБ, каквато никой от миналото Народно събрание не можа да види и прочете – много пъти сме говорили за това, тя веднага, още 2009 г., беше свалена от сайта на ГЕРБ, за да не стават за резил, това тук не е въпрос на една политическа сила.
Пак повтарям, какво искате да внушите на българския народ? Че този специализиран фонд – отроче на ГЕРБ, ще бъде премахнат, жертвите ще хвръкнат нагоре?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Времето! Процедура!
ПАВЕЛ ШОПОВ: Парите за специалните средства, за камерите, за които съм задавал въпроси и които едвам мръднаха за четири години, би трябвало да станат хиляди по българските пътища. Само че не станаха. (Реплика от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля Ви за тишина! Ще имате възможност да се изкажете спокойно!
ПАВЕЛ ШОПОВ: Парите пак ще се използват за целта, само че по друг начин – спазвайки законодателството, по начин, който е конституционен. Защото кой ти мислеше в ГЕРБ, че има Конституция, че има закони, че има Обща теория на правото, общо наказателно-правна доктрина, логика? Тези неща кой да ги чете, кой да ги знае, кой да ги учи?
Вучков, обясни му на твоя началник някои неща! Ама и ти си мълчеше в миналия мандат. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Реплики?
Заповядайте, госпожо Петрова, за реплика.
НЕЛИ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Шопов, Вие бил ли сте, присъствали ли сте на детско погребение? (Реплики.) Дошли ли сте в Симеоновград, Варна, Бургас, Русе, за да видите как едни родители плачат и се борят за живота на други деца? Нямате право от тази трибуна да обиждате хора, които са помогнали на такива почернени родители. И се молете да не бъдете на нашето място. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте за реплика.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (Атака): Госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Шопов, ще се обърна към Вас – това, което Вие се опитахте да подскажете на колегите от ГЕРБ, явно не го разбраха. На мен също ми е болно, когато има жертви по пътищата, но не смятам, че жертвите по пътищата трябва да бъдат използвани за пиар на гърба на МВР и за включване в дискусията на бюджета. Това е първото.
Друго, ако толкова държим на тези фондове и цялостното разписание, трябва да погледнете най-вече при себе си, когато сте стартирали тези процедури, действително е могло да ги заложите по начин, че да не бъдат отменени. Първото, което е, за да се намалят жертвите по пътищата е дълг на абсолютно всички. Не съм съгласен...
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Превенции.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Да, прав сте, господин Иванов, превенциите са дълг на цялото общество. И не съм съгласен жертвите по пътищата да бъдат използвани в дебата с цел пиар, с цел да се упрекват едни или други хора и да бъдат включвани като парични средства и гледани като парични маси. Ако ще наблягате на принципа на Сталин: „Една човешка жертва е трагедия, жертвата на милиони е статистика”, недейте да го правите! Обръщам се към абсолютно всички. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Александров.
Трета реплика?
Заповядайте, господин Радев за трета реплика.
ЕМИЛ РАДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Шопов! Явно дългото седене в този Парламент Ви е намалило доста правните познания. Фондът е учреден в Закона за движение по пътищата, както и в много други закони, правени много преди мандата на ГЕРБ. И това е един доста често използван принцип в нашето законодателство – за създаване на специализирани фондове.
Откакто беше създаден този фонд парите от глобите, от санкциите не отиваха в държавния бюджет, отиваха във фонд, който се грижи изрично за безопасността по пътищата, а не да отиват оттам нататък за дейности, които нямат нищо общо с безопасността и с по-добрите пътища, по-добрите мантинели, ограничаването на скоростта, пешеходните пътеки и така нататък. Да, на някой не му е изгодно да отиват за такива мероприятия, защото не могат да се харчат непрозрачно и за мероприятия, които са далеч от жертвите по пътищата.
И резултат наистина имаше. Жертвите по пътищата спаднаха, защото и парите, които се събираха от санкции, които всички ние като шофьори плащаме, трябва да отидат там, където безопасността по пътищата се повиша, а не там, където по незнайни пътища ще изчезват по някакви проекти, където няма да има никакъв резултат.
Запазете този фонд, не посягайте на него, не посягайте върху сигурността на нашите деца, не посягайте върху сигурността на всички, които се движат по българските пътища! И без това трябва доста пари да се инвестират в тях – както за спазването на законите, така и за по-добрите условия за безопасност по тях. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Радев.
Господин Шопов, заповядайте, имате възможност за дуплика.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Ще започна с господин Радев. Господин Радев, аз мислих, че сте добър юрист и сте наясно с това, че не могат пари от санкции да ходят във фондовете, без значение какви са те. Който го прави, прави нарушение – и конституционно, и законово нарушение. Тук става дума за елементарен правен ред, не става въпрос за друго. И това могат да го правят лидери, които настояват и заповядват. Казват: „Ще идат тези пари там, ще направим един фонд, с който да се кичим, за „глупашки мантинели”.” Нали помните – имаше една приказка, когато се откриваше надлезът над Бургас: „Какви са те?” – „Ами, мантинели за глупаци, за тези, дето ще се хвърлят оттук”. Така се управляваше държавата. (Оживление.)
Колкото до първата госпожа, която явно е депутатка по тази линия, бих казал (шум и реплики от ГЕРБ), за да използва нещастието на хората и да се използва днес тук, и на нея ще й отговоря: парите, които се даваха за безопасност, бяха малко, те бяха малко включително и за „глупашки мантинели”, защото се ограничаваха с тези глоби, които полицията не събираше и които от камерите не се събираха, а това е една от основните слабости. Вие давате ли си сметка, ако се събираха всички пари, какви по-сериозни мерки можеха да бъдат взети?
Затова и в миналото Народно събрание задавах въпроси по темата: какво се прави, събират ли се пари? Поставят ли се камерите? Даваха се обещания и нищо не се правеше. Парите влизаха в този фонд и потъваха. Те изчезваха като вода в пясък, защото този фонд не създава контролни механизми за неговото изразходване, а това не можеше да стане поради Вашето управление – на ГЕРБ.
Така че много хора бяха почернени, много хора бяха пострадали, защото парите в този фонд се използваха непрозрачно. Те отиваха, влизаха в този фонд, хлопваше се вратата и никой – нито правителствените организации, нито обществото можеха да проследят къде отидат те.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Шопов, правя Ви забележка за отношението Ви към народния представител Нели Петрова.
Заповядайте, господин Вучков, за лично обяснение.
ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ (ГЕРБ): Вземам лично обяснение за това, че ми беше споменато името. Наистина не мога да разбера защо започваме дебат по темата за Фонда за пътна безопасност – колегите от „Атака”. Разбирам да се повдигне дебат за разходите на МВР, да кажем; за тези предстоящи разходи, които ще гласуваме утре, за подслушване – 20 милиона по предложение на Бюджетната комисия ще станат 43 милиона годишно.
Но има едни числа, които са най-обективните числа, колеги – на жертвите по пътищата, защото там не може никой да си играе със статистиката. Не е както с престъпленията. Няма случай, който да не е установен! Точно пътната безопасност не бива да се ползва за партийна пропаганда и никой не я ползва! Аз не чух някой днес да си прави пиар с това! Просто Вие се опитвате да дискредитирате един фонд, който за три години наистина проработи! В него няма нищо противозаконно и противоконституционно.
Не само МВР е допринесло за намаляване двукратно на жертвите по пътищата, за да стигнем до нивото от 1962-1963 г. Има много други фактори, като например по-добри пътища, добри кампании по медиите, които бяха проведени, много силно съдействие на неправителствения сектор!
Но все пак числата са абсолютно безпристрастни, точни и обективни. От 1000-1200 те са вече под 600! Наистина Ви призовавам да се вгледаме в тези цифри, които, освен всичко друго, са продукт именно на този Фонд за пътна безопасност, който се администрира вече 2-3 години. Силно се надявам, че и министърът на финансите ще подкрепи тази наша идея, изразена днес в такава тревога. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря.
Господин Цветанов – за лично обяснение.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Шопов, по една или друга причина имаме различни мнения, но аз изпитвам уважение към Вас, защото все пак сте народен избраник. И не смятам, че трябва Вие да бъдете критерият, за да определяте какви са качествата на всеки един народен представител от Парламентарната група на ГЕРБ и начина, по който те са номинирани и са били избрани. Само мога да Ви кажа, че Нели Петрова е представител на неправителствена организация – в диалог с тях успяхме да направим тази законодателна промяна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Цветанов, по този повод господин Шопов не се е обръщал към Вас. (Реплики от КБ.)
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Начинът, по който са избирани депутатите, е прозрачен – за партия ГЕРБ! Но не знам начина, по който избрахте Вашите депутати. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ. Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте за изказване. (Реплики от ГЕРБ.)
По една процедура – разберете се кой ще я направи. Четирима души – по начина на водене.
Заповядайте, господин Тошев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, моля Ви да бъдете с еднакъв аршин към всички. Умишлено отложих тази процедура във времето, за да се успокоя малко, защото не може, независимо от всичко, да се обръщаме както ни дойде към народни представители. Иначе ще ни предизвикате тук да казваме: „Мая, Майче, Манолова” и други такива, да не говоря за хората, които ги няма. Не е подобаващо за Вашето място, за това място и за всяко в тази зала да допускате един народен представител да се обръща към други народни представители без никакво чувство, дори за възпитание, да не говоря за уважение и така нататък. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Тошев, длъжна съм да призная, че имате основание, защото много обидни квалификации се чуха днес в тази зала. Но съгласете се, че огромен принос за това имат и Вашите колеги от ГЕРБ. Благодаря.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Вие имате инструментариум в ръцете си – използвайте го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Много Ви моля.
За изказване – народният представител от „Атака”
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Процедура!
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Процедура по начина на водене!
Господин Курумбашев, заповядайте за процедура.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Дебатите по тази точка за пореден път минаха границата в пленарната зала. Между другото, минаха и представите за това, че имате някакво желание да се води наистина конструктивен дебат. Затова предлагам разискванията по този член да бъдат прекратени.
Моля да подложите на гласуване моето предложение. (Частични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин Курумбашев, ще подложа на гласуване Вашето предложение, но точно преди това дадох думата на народен представител от „Атака” и би било некоректно да гласуваме преди неговото изказване. (Силен шум и реплики от залата.)
Заповядайте.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (Атака): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, ще се опитам да върна дебата там, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Много Ви моля – по същество.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: ...където му е мястото по същество.
Министерството на вътрешните работи е една система – няма какво да крия, не съм толкова компетентен, но от чисто финансова гледна точка и в предишното управление, и в този бюджет има редица пропуски. В този услужливо е фиксиран, без 44 милиона, до милиард. В предишния беше малко повече.
Определено от проблемите, с които съм се запознал по време на срещите, изникват няколко съществени неща. Първо – има областни дирекции на полицията, където администрацията е повече от редовите полицаи. Второ – в системата на МВР има патрули, които са пешеходци поради липса на гориво. Действително има много сериозни проблеми в системата. Знаем и бежанската вълна, която е в момента.
Не смятам, че, карайки се по този начин, ние ще помогнем с каквото и да било – тази система е изключително тромава и трябва да претърпи съществена реформа. Реформа с цел да влезе в насоки да защитава обществото.
Имайте предвид, че обществото плаща за нещо, от което не иска да се възползва. По дефиниция МВР и армията са особен вид налози, които обществото плаща, но не би желало да достига до тях, тъй като тогава значи, че има съществен проблем.
Трябва да се запитаме: ще решим ли тези проблеми на хората с бюджета, който залагаме и по начина, по който говорим в залата? Ще презащитим ли границите с 671 милиона по начина на разписване? Определението е доста дълго. Ще помогнем на гражданите ли? Или бюджетна програма „Убежище и бежанци” – 5 млн. 200 хиляди? Трябва да помислим в тази насока, а не в насоката да се хващаме за дребните неща и да се караме.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Каква е процедурата? Свърши времето!
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Не е процедура, а изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Това е изказване на господин Александров.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Изказване – това поисках.
Уважаеми колеги, когато излизате на трибуната, защото и Вие сте управлявали, в момента управляват други две партии, имате доста кусури, които да си кажете. Оттук насетне знам, че ще има доста неща, за които ще се „дракате”, така да се каже, но ще Ви помоля за едно – никога недейте да намесвате чисто човешката съдба. Когато трябва да говорим за пари, когато гледаме бюджета, да, действително трябва да търсим повече пари за превенция – да не се случват човешки нещастия в нашето общество, но ние не сме хората, които трябва да ги използваме, и то на гърба на обществото, за да правим политика. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Александров.
Реплики? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Петър Курумбашев за прекратяване на дебатите по чл. 12.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Има процедура! Процедурата се подлага веднага на гласуване!
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, гласуваме предложението на господин Петър Курумбашев.
Гласували 133 народни представители: за 82, против 51, въздържали се няма.
Процедурното предложение на господин Петър Курумбашев е прието.
Господин Попов, заповядайте – прегласуване.
ФИЛИП ПОПОВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Правя процедурно предложение за прегласуване. Някои от колегите не успяха да упражнят правото си. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, процедура по прегласуване.
Прегласуваме предложението на господин Петър Курумбашев за прекратяване на дебатите по този член.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Процедура по начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Гласували 148 народни представители: за 90, против 58, въздържали се няма.
Дебатите са прекратени.
Преминаваме към гласуване на чл. 12… (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Злоупотребявате с тази процедура!
Първо ще гласуваме – и след това!
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Веселин Вучков и група народни представители по чл. 12.
Моля, колеги, гласувайте! (Шум и реплики.)
Гласуваме предложението на господин Веселин Вучков и група народни представители по бюджета на МВР.
Гласували 146 народни представители: за 57, против 83, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване предложението на народния представител Павел Христов и група народни представители по чл. 12, което не се подкрепя от Бюджетната комисия.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Имаше процедура! (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: По начина на водене ще Ви дам думата след гласуването, разбрахме се!
Гласуваме предложението на господин Павел Христов.
Това е предложение на господин Павел Христов и група народни представители по бюджета на МВР.
Бюджетната комисия не го подкрепя.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Про-це-ду-ра! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Стоянова, господин Цонев, налага ли се да отменим гласуването? Не.
Моля, прекратете гласуването.
Гласували 151 народни представители: за 63, против 84, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Заповядайте за прегласуване.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Искам процедура по прегласуване – веднъж, че някои от колегите не можаха да гласуват.
И втори път, защото не беше даден шанс изобщо да бъде защитено това предложение. Тук не ставаше въпрос изобщо за промяна на параметрите на бюджета. Ставаше въпрос за предвиждане на 4,7 млн. лв. за разплащане на система за видео-наблюдение във Варна и Аксаково, ползваща се именно от областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – една система, която от 7-8 месеца не функционира и една система, която се грижеше за безопасността и разкриването на престъпления на територията на община Варна и община Аксаково.
От името на Парламентарната група на ГЕРБ искаме половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Павел Христов и група народни представители.
Моля, гласувайте.
Гласували 153 народни представители: за 68, против 82, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Давам 15 минути почивка по искане на Парламентарната група на ГЕРБ. (Реплики.)
Длъжна съм да дам почивката веднага след като е поискана.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, продължаваме пленарното заседание.
Думата иска министър Чобанов.
Заповядайте, уважаеми господин министър, след което ще гласуваме чл. 12.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Имаше процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Казах, че процедурата ще бъде, след като приключим с гласуването. Мисля, че вече го казах. (Реплика от народния представител Десислава Атанасова.)
Госпожо Атанасова, няколко пъти Ви обясних кога ще имате думата за процедура.
Заповядайте, господин Чобанов.
МИНИСТЪР ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Напълно съм съгласен, че темата, която разисквахме в последните 45 минути преди почивката, е с много висока социална чувствителност и значимост. Поради тази причина категорично завявам от тази трибуна, че никой няма намерение по какъвто и да било начин да отклонява или разходва тези средства за нещо друго.
Но за да сме абсолютно убедени в това, поемам ангажимент в постановлението за изпълнение на бюджета да бъде изрично разписано, че по съответстващия процент в Закона за движение по пътищата, който се отделя за камери и така нататък, тоест по тази линия, включително и преходният остатък за тази цел от тази година, ще бъде описано, че се изразходва конкретно и точно за тази цел. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Чобанов.
Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване на чл. 12 от бюджета.
Предложенията бяха гласувани.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 12.
Гласували 129 народни представители: за 81, против 15, въздържали се 33.
С това чл. 12 е приет.
Заповядайте, госпожо Атанасова, за процедура. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
Моля, колеги, за тишина в залата – ще говори госпожа Атанасова. (Смях и реплики от КБ и ДПС.)
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, вземам думата за процедура по начина на водене, защото считам, че правилникът на Четиридесет и второто Народно събрание следва да се прилага спрямо поведението на всички народни представители. Неведнъж от тази парламентарна трибуна от народни представители от различни парламентарни групи бяхте призовавана за това, но изглежда не чувате не само гласа на опозицията, но и на коалиционните си партньори и колегите си от управляващото мнозинство.
Уважаема госпожо Манолова, това, че Вие допуснахте един народен представител от тази парламентарна трибуна да се подиграе с личната трагедия на наш колега от Парламентарната група на ГЕРБ, на народен представител, който е загубил смисъла на живота си, беше недопустимо. Считам, че господинът, който си позволи по-безпрецедентен начин отново да сведе до нечувани граници дебата в Народното събрание, следва не само да бъде наказан съгласно правилника на Народното събрание, следва лично да се извини от парламентарната трибуна на госпожа Петрова не само за тона си, не само за това, че я обиди пред всичките й колеги, че е избрана от листата на Парламентарната група на ГЕРБ в Четиридесет и второто Народно събрание заради личната си трагедия. Това е нечовешко, уважаеми дами и господа! Отдавна минахте границите на парламентарния дебат – вече сте извън границите на човечността! Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаема госпожо Атанасова, господин Павел Шопов беше наказан от мен за своето изказване. Наложих му предвиденото в правилника наказание забележка и я обявих от парламентарната трибуна. Не мисля, че допринасяте за приключване на този неприятен инцидент в Парламента с повтарянето на едно внушение, което може би беше направено в неговото изказване. (Реплика от народния представител Десислава Атанасова.) Може би!
Аз не мога да накарам никого да се извини. Мога да го накажа и за първи път, откакто ръководя пленарни заседания, съм наложила наказание на народен представител, макар че многократно съм била предизвиквана с различни неприлични прояви в залата да наложа подобно наказание и на други депутати. (Шум и реплики.)
Уважаеми колеги, продължаваме с разглеждането на бюджета.
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА - ВАНИОТИС(КБ, встрани от микрофоните): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, госпожо Буруджиева.
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА - ВАНИОТИС (КБ): Уважаема госпожо председател на Народното събрание, колеги, уважаеми господин министър! Много Ви моля, когато председателствате Народното събрание, да не влизате постоянно в режим на диалог. Вие сте председател на Народното събрание. Не можете да се обяснявате с госпожа Атанасова, която само броени час или два преди това обясни, че в центъра на залата седят малоумници, и точно този колега сега да ми говори за морал е безумно. Още по-безумно е да ни се губи на всички времето по време на гласуване на бюджет, и Вие да се обяснявате с нея. Излезте отвън и се обяснявайте. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Буруджиева.
Ще си взема бележка и от Вашата критика, но Ви обръщам внимание, че процедурата на госпожа Атанасова беше според парламентарния правилник по начина на водене и когато е зададен конкретен въпрос на водещия заседанието, той е длъжен да отговори. Това е според текста на чл. 51, ал. 4 от правилника. Тя ме попита защо не съм наказала господин Шопов (силен шум и реплики от КБ) и аз коректно обясних, че той е бил наказан.
Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждането на следващия член.
Моля, докладвайте го, уважаеми господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 13 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 13 от бюджета.
Гласували 138 народни представители: за 86, против 25, въздържали се 27.
Член 13 от бюджета е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 14 има две предложения.
Предложение на народните представители Йордан Цонев и Янаки Стоилов, подкрепено от комисията.
Предложение на народните представители Тотю Младенов, Светлана Ангелова, Галя Захариева, Гинче Караминова:
В чл. 14 „Бюджета на Министерство на труда и социалната политика”, ал. 1, Раздел II, т.1.2 числото „959 523,0” се заменя с числото „1 046 523,3” и в Раздел III числото „1 033 578,8” се заменя с числото „1 120 578,8”.
В ал. 2, т.1 „Политика в областта на заетостта числото „96 601,2” се заменя с числото „163 601,2” и в т.3 „Политика в областта на социална закрила и равните възможности“ числото „169 348,3” се заменя с числото „189 348,3”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 14:
„Чл. 14 (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г., както следва. (Следва таблица, която прилагаме към стенограмата от това заседание.)
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва. (Таблицата се прилага към стенограмата)
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва. (Таблицата се прилага към стенограмата.)
(4) Финансирането на част или изцяло на отделни услуги свързани с изпълнение на мерки и програми за повишаване пригодността на заетост на младежи може да се извършва чрез ваучери.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цонев.
Колеги, има ли изказвания по докладвания член?
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги! Ще обоснова предложението, направено от Парламентарната група на ГЕРБ за увеличаване на средствата за заетост по Националния план за действие по заетостта с 67 млн. лв.
По последните данни на Евростат безработицата в България към края на месец октомври е 13,2% или това са близо 450 хиляди български граждани, останали без работа и препитания. Такъв висок процент на безработицата досега не е имало от 10 години насам.
Тревожни са данните и с младежката безработица. Процентът на младежка безработица у нас е 28,8% при средна младежка безработица в Европейския съюз 23,7%. Тенденцията е през следващите месеци безработицата в България да се увеличава, тъй като се очаква в края на годината да приключат договорите за заетост по различните схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Ще приключат в края на декември и договорите за заетост по националните програми и проекти.
Всичко това ще допринесе десетки хиляди български граждани да се влеят в редиците на безработните. Икономическата пасивност, липсата на достатъчно чужди инвестиции и недостатъчната подкрепа от страна на държавата към малкия и средния бизнес са допълнителни фактори, които водят до тежкото положение на пазара на труда.
На фона на тази мрачна картина в заетостта правителството нехае и вместо да вземе решение за този важен проблем с безработицата в България, вместо да увеличи парите за заетост по Националния план за действие по заетостта в бюджета на Социалното министерство, управляващите предлагат тези десетки хиляди безработни български граждани да станат контингент на бюрата по труда, на „Социално подпомагане”, да получават социални помощи и обезщетение, да мизерстват, да гладуват те и техните семейства.
Това ни накара нас, народните представители от Парламентарната група на ГЕРБ, с право да искаме повече пари за заетост през следващата година в бюджета на Социалното министерство. Парите, които са заложени през следващата година в Социалното министерство за заетост, са абсолютно същите като сума, както през 2013 г.
Има обаче едно но, за което малцина от Вас знаят. През 2012 г. и през 2013 г. като управляващи ние допълвахме тези средства по Националния план по заетост от пари по различните схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. През следващата година при най-добро стечение на обстоятелствата новите схеми от новия програмен период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще бъдат отворени най-рано през месец септември. Какво ще правят дотогава тези 450 хил. български граждани, които са безработни? Къде ще намерят работа и препитание? Затова от Парламентарната група на ГЕРБ искаме социална защита на българските граждани, изпаднали от пазара на труда и са се влели в редиците на лицата, които са в неравностойно социално положение.
Призовавам народните представители от всички парламентарни групи, ако действително сте ангажирани към проблемите с безработицата, ако Вие, от БСП, действително сте социално отговорна партия, ако все още не сте се отказали от предизборното Ви обещание за създаване на 250 хил. работни места, ако Ви е грижа за тези 450 хил. безработни български граждани – за тях и техните семейства, гласувайте за нашето предложение за увеличаване на средствата за Националния план за действие по заетостта. В противен случай всички думи и послания, които Вие, уважаеми дами и господа управляващи, които непрекъснато бълвате от тази трибуна и от медиите за съпричастност, за солидарност, за социален бюджет, ще бъдат пълна лъжа и измама.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Има ли реплики към това изказване? Няма
Заповядайте, господин Младенов, за изказване.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, действително бюджетът на Министерството на труда и социалната политика за следващата година е по-голям – това е добре. Но има две основни политики, които са силно подценени – политиката по заетостта, от една страна, и другата е, политиката за енергийно подпомагане на българските граждани, което касае много граждани на Република България.
Защо политиката по заетостта е подценена? Защото, действително средствата, предвидени по Националния план за действие по заетостта за 2014 г. са същите, както актуализираният бюджет на министерството за тази година – 96 млн. 601 хил. лв.
Имайки предвид, че Оперативна програма „Човешки ресурси” по различните схеми за заетост – за млади хора, за чиракувания, за възрастни хора над 50 години, за хора с увреждания, за обучение и квалификация – бяха изключително много, може би до края на тази година ще бъдат над 400 млн. лв.
През следващата година, въпреки допълнително планираните средства по Оперативна програма „Човешки ресурси” и за младежката заетост, сумарно парите по Националния план за действие по заетостта и по Оперативна програма „Човешки ресурси” за 2014 г. спрямо тази година ще бъдат по-малко.
Именно от тази гледна точка ние предложихме допълнително 67 млн. лв. към Националния план по заетостта, тъй като в момента в цялата държава регионалните планове по заетост се правят и се приемат от областните управи.
Не могат да се удовлетворят всички желания, които имат общините и бизнеса в съответните областни структури.
Именно от тази гледна точка, поради това че се увеличава безработицата и се очертава да расте и през следващата година, ние предлагаме допълнително 67 млн. лв. за заетост, които да се използват в нашата страна. Това го чакат от общините, чакат го от бизнеса, чакат го и хората в България.
Второто нещо, в бюджета за 2014 г. са предвидени 40,3 милиона към бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката, респективно към НЕК, приходи от продажбата на квоти за емисии на парникови газове.
Ние предлагаме 50% от тази сума, именно 20 милиона допълнително да бъдат дадени към Министерството на труда и социалната политика за енергийно подпомагане.
Действително за следващата година министерството е планирало 10,2 милиона повече за енергийно подпомагане. По този начин около 270 хиляди български домакинства ще се възползват от енергийни помощи.
Ако се приеме да бъдат дадени допълнително 20 милиона от приходите от квоти на парникови газове, аз мисля, че допълнително около 60 хиляди домакинства ще имат възможност да се възползват от есенно-зимния период за енергийни помощи, или сумарно над 330 хиляди домакинства биха имали възможност да се възползват от тази помощ, или това са близо 1 милион български граждани.
Говорих с господин Ерменков преди няколко седмици и той се съгласи, че 1%, а ние предлагаме това да са 50%, от приходите продажба на квоти за емисии да отидат за енергийно подпомагане на българските граждани, а останалите да останат в НЕК. Още повече, че тези допълнителни 150 милиона, които гласувахме тази сутрин, отиват точно там.
Нашето предложение е да се увеличи бюджета на Министерството на труда и социалната политика за следващата година с 67 милиона за заетост допълнително и с 20 милиона допълнително за енергийни помощи за българските граждани, които имат ниски доходи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Младенов.
Колеги, има ли реплики към това изказване? Няма.
Заповядайте за лично обяснение, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (КБ): По въпроса за това, че е говорено с мен, аз не си спомням да е имало такъв факт, още повече пък да съм говорил за 1% от тези приходи. Много моля, ако някой е имал желание да говори с мен и е искал да го чуя, да не прави това в действителност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, господин Горанов.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, господин министър, колеги, често в бюджетните закони вкарваме паразитни текстове, които нямат характера на норми. С това, освен че увеличават обема на „Държавен вестник”, не постигат някакви регулативни цели.
В чл. 14 е предложено от колегите да се създаде една нова ал. 4:
„(4). Финансирането на част или изцяло на отделни услуги, свързани с изпълнение на мерки и програми за повишаване пригодността за заетост на младежи, може да се извършва чрез ваучери”.
Аз не искам господин Стоилов да го приеме като лична обида, тъй като той е един безспорно добър юрист. Упрекът, че това няма характер на норма, не бива да провокира в него мое отношение към неговите способности като юрист. Но трябва да обърна внимание, че ако има някаква идея за промяна на политиката по начина на фактическо предоставяне на индивидуалните помощи за заетост, не е това начинът. Или ако идеята е да се смени концептуално политиката са необходими много повече норми. Много повече норми и то не в Закона за държавния бюджет, с един текст, имащ указателен характер, а не характер на норма, подчертавам, в който обаче трябва да се дадат и много допълнителни пояснения или много допълнителни регламенти от типа: какво е това ваучер за целите на Закона за насърчаване на заетостта; кой е приносителят на този ваучер; кой черпи права от него?
Знаете, че в Закона за корпоративното подоходно облагане има регламент, свързан с предоставянето на ваучери за храна. Там изчерпателно е уреден механизмът, по който се издават, предоставят и се извършва цялостното разпореждане с ваучерите и ползването на правата, свързани с тях.
В тази норма, практика, между другото, по която има, само че е уредена с подзаконов нормативен акт, се дава една насока като дори не се указва коя част точно и в какъв обем от програмите и проектите може или трябва да се финансира чрез ваучери. По принцип винаги е било по-добре индивидуалните помощи да бъдат предоставяни чрез инструмента на ваучер. По този начин се постига по-добра връзка между правата на правоимащите и се избягват възможности за каквито и да било злоупотреби. Но, ако нормата се запази само в този вид, ако тя не се доразвие с някакъв подзаконов нормативен акт, на практика няма да произведе никакво действие.
В този смисъл, не съм убеден дали имаме възможност в хода на сегашното обсъждане да подобрим текста, но смятам, че ако се запази само в този си вид, е безпредметно, както между другото понякога се изкушаваме, не казвам, че това е само в този законопроект – в Закона за годишния държавен бюджет, да включваме доста текстове, които, пак казвам, имат характер на указания, препоръки, но в никакъв случай – характер на норми. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Горанов.
Има ли желаещи за реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, още веднъж потвърждавам от името на Коалиция за България, че заетостта остава наша основна грижа и политика не само през следващата година, а през следващите години. Оценяваме, че безработицата е огромен проблем за България и съсредоточаваме усилията си чрез различни политики за нейното намаляване.
Уважаеми колеги от ГЕРБ, ако притесненията Ви за финансирането по Националния план за действие по заетостта на първо четене на бюджета бяха в някаква степен основателни, то днес вече не са. Искам да се аргументирам защо – да покажа един документ, с който вероятно не сте запознати, готова съм да Ви го предоставя след това. Става въпрос за изпратеното писмо от комисар Андор, с което уведомява българското правителство, че сумата на специфичната алокация за България по инициативата за младежка заетост е одобрена.
Колеги, става дума за следното – специална бюджетна линия на Европейската комисия в размер на 55 млн. 188 хил. 745 евро догодина за България само за борба с младежката безработица.
Отделно от това по оперативна програма по линия на Европейския социален фонд – 55 млн. лв. Тоест, 110 млн. евро ще имаме в повече за борба с младежката безработица. Ето го, колеги, писмото, показвам Ви го официално, може би за пръв път. Ще Ви го предоставя, за да се уверите, че това решение е окончателно.
Нямайте съмнение, че догодина тези пари ще дойдат и ще бъдат усвоени, защото през тази седмица предстоят разговори на представителите на Министерството на труда и социалната политика в Брюксел, на които ще бъдат предоставени схемите, начините, процедурите, по които ще бъдат усвоявани тези средства от младите хора на България между 15 и 24 години. След като бъдат договорени тези схеми, до края на годината Министерският съвет планира да одобри с постановление окончателния вариант, по който тези средства ще бъдат използвани догодина. Тоест, дори Вашето предложение за увеличаване на средствата за борба с безработица и конкретно за младежка безработица са малки като число в сравнение с това, което очакваме за борба с младежката безработица догодина по линия на младежката гаранция от Европейския съюз.
Защо предлагаме, колеги, да има изричен текст в Закона за бюджета за използването на ваучерната система при усвояването на средствата за борба с младежката безработица? Защото това е задължително да се запише, за да даде основания на колегите от Министерството на труда и социалната политика в подзаконов нормативен акт да доразвият тази теза, да я конкретизират, да я представят на преговорите в Брюксел и тя да бъде одобрена там. Тоест, няма как в Закона за бюджета да развием в конкретика ваучерната система за младежка гаранция, но е задължително да има такъв текст, за да развържем ръцете на екипа на Министерството на труда и социалната политика, когато договарят схемите за използване на тези схеми за младежка гаранция и тази възможност да бъде предоставена. Така че тревогите Ви по отношение на финансирането на пазара на труда към този момент – второ четене на бюджета, са неоснователни. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Нинова.
Реплики заявиха госпожа Ангелова и господин Младенов.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстващ, уважаема госпожо Нинова! Тревогите на народните представители от опозицията са напълно основателни, защото тези 55 млн. лв., които размахвате и които непрекъснато ни натрапвате, са само за младежка безработица. Младежката безработица като процент от цялата безработица в България е едва 30%. Какво правят другите 350 хил. безработни български граждани, които са над 29-годишна възраст? Те откъде ще получат пари? Това, което Вие приказвате, е замазване на очите на Вашите избиратели, защото парите, които са предвидени в Националния план за действие по заетостта за следващата година, още веднъж ще подчертая, са абсолютно същите като сума, както през 2013 г. Но голяма част от тези лица, които се назначават по националните програми и проекти по тези пари от Националния план за действие по заетостта, получават минимална работна заплата.
През 2014 г. минималната работна заплата ще скочи с 30 лв. Това значи, че между 10 и 12 хил. български граждани, които са безработни, няма да могат да се възползват от тези национални програми и проекти. Това трябва да стане ясно на българските граждани, а не да говорите небивалици.
С Вашето изказване лъсна цялото Ви лицемерие в социалната политика. Не е само грижата Ви към безработните младежи. Нищо не сте направили в бюджета на Социалното министерство за хората с увреждания, нищо не сте направили в държавния бюджет за работещите, за хората, които работят в държавната администрация, защото за поредна година заплатите им ще бъдат абсолютно същите. Така че в момента Вие приказвате едни неистини, които няма да бъдат забравени от българските граждани. Когато дойдат избори през 2014 г., Вие ще бъдете наказани, защото тези 250 хил. работни места няма как да ги създадете. Вие с Вашата политика в социалната сфера ще създадете нови 250 хил. безработни български граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте за реплика, господин Младенов.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, госпожо Нинова, ще се наложи да бъда по-конкретен. Най-атрактивните програми по заетостта, по Оперативната програма „Човешки ресурси” за миналата година и за тази година „Развитие и подкрепа за заетост”, където работиха над 90 хил. човека, една голяма част от тях са в бюрата по труда, получаваха в разстояние на една година 380 лв. плюс осигуровките. Тези пари бяха предназначени както за българския бизнес, така и за общините. Над 90 хиляди човека! Тези пари са изчерпани, тоест за нова заетост по развитие и по подкрепа за заетост няма да има.
Вторите 55 милиона, които Вие ги цитирахте, ще дойдат за следващия програмен период, може би след първото полугодие на следващата година. Действително, парите за младежка заетост, траншът, ще бъде 55 милиона догодина и допълнително има локиране над 27 млн. лв. от междинното звено „образование” към междинното звено „заетост”. Няма да стигнат тези пари, повярвайте ми! Ще се получи един луфт. Затова ние предлагаме тези допълнителни 67 милиона, за да покрият този луфт. Независимо кое ще е правителството есента на догодина и независимо какъв ще е Парламентът тогава, ще се наложи да се актуализира бюджетът за заетост, повярвайте ми! Затова правим това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли желаещи за трета реплика?
Заповядайте за дуплика, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаеми колеги, като Ви слушам, имам чувството, че не сте чели бюджета. Не сте ли видели, че има 12 милиона в повече за хората с увреждания, за да твърдите, че се намалява финансирането на хора с увреждания? Не сте ли видели, че се увеличават средствата за децата с увреждания на 248 лв. от 217? Като говорите нещо, поне си служете с фактите и с числата.
Не разбирам и притесненията Ви за увеличаваща се безработица, след като в Закона за бюджета е записано безработицата за догодина да намалее. И това число ли не сте видели?
А може би и изнесената информация от Националния статистически институт за третото тримесечие на тази година, че има открити нови 68 хил. работни места? Това са добри сигнали дори и в политически противоречия по един Закон за бюджета, трябва да ги отчитате! Добри са сигналите за 1,7% ръст на очакванията за бизнес средата в последното тримесечие, защото другата линия, по която очакваме да се повиши заетостта е подобряване на бизнес средата.
Тези тенденции, които забелязваме още в края на тази година, уверявам Ви, догодина ще се задълбочават – и безработицата ще намалее, и финансирането е адекватно, както по Националния план за заетост, така и по европейските програми.
Питате, колега, откъде останалите извън възрастовата група 15 24 години ще ползват средства за заетост, защото европейските пари са насочени към групата 15-24 години. От Националния план за действие по заетостта ще ползват! Досега оттам ползваха и младите хора, и останалите над 24 годишна възраст. Сега за младите има и европейски средства, но Националният план за действие по заетостта действа за всички останали над 24-годишна възраст. Това не отменя действието на националния план, откъдето те могат да ползват финансиране за намиране на работни места. Така че наистина страховете Ви са неоснователни, а аргументите – не много силни. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова.
Заповядайте, господин Шопов.

ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Благодаря, госпожо председател.
Искам да направя лично обяснение и извинение на госпожа Петрова. Ние с нея се разбрахме в коридора. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Самият аз съм много натъжен от това, което се случи. Обясних й, че не съм целял да я обидя. Не съм знаел някои обстоятелства, които се оказа, че са толкова трагични.
Моето изказване беше в друга насока, беше чисто юридически. Обясних й, а мисля, че тя прие моите извинения. Ако се счита за засегната, не съм целял да я нагрубя, да я обидя и да я засегна. Ако е така, се извинявам от трибуната и съжалявам, че така са били възприети моите думи. Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов.
Един добър сигнал към всички народни представители – всеки може да сгреши, добре е да се извиняваме.
Колеги, има ли други желаещи да се изкажат?
Заповядайте, господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, господин министър! Докато отсъствах от залата, разбрах, че е имало дебат по текста за ваучерите. Бих искал да поясня, може би господин Горанов е поставил въпроса, че това не са реални пари. Искам да кажа защо сме записали този бланкетен текст, с който даваме възможност на Министерския съвет, в частност на Министерството на труда и социалната политика, да разработи тази система. Тя ни беше предложена от КНСБ и не е новост.
Предният път обясних, че се прилага в страни от Европа – не само по отношение на младежката, но основно по отношение на младежката безработица. Това е ваучерна система, при която има и самоучастие на тези, които поръчват съответната услуга. Не бих искал да Ви губя времето и да разказвам как изглежда тази система. Ще я видите, когато бъде разработена. Бих искал да Ви кажа, че не е камуфлаж. Според нас наистина е нещо, което, след като работи в страни като Белгия, Холандия и така нататък, би могло да проработи и в България с тези пари, които идват по линия на Европейския съюз. Исках да направя само това уточнение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Заповядайте, господин Горанов.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ (ГЕРБ): Коментарът, господин Цонев, беше, че ако идеята е на законово ниво да се въведе регламент, какъвто безспорно липсва, само тази норма не го дава. Защото аналогията, която изведох с ваучерите за храна в Закона за корпоративното подоходно облагане, препраща към наредба. Освен че в наредбата има доста ясно разписани правила, свързани с тези ценни книги и тяхното движение, а и в самия закон има някои дефиниции, които ще помогнат.
Затова си позволих да упрекна вносителите на текста в това, че са напълнили закона с текст, който няма характер на норма, дотолкова, доколкото не урежда никакви отношения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Горанов.
Господин Цонев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Госпожо председател, благодаря Ви.
Няма да споря с колегата Горанов, може би има основание. Обаче ние смятаме, в частност и аз мисля, че този текст позволява да бъде разработена наредба, в която да бъде използвана ваучерната система за разходване на средствата по съответната програма.
Както не си позволих да споря и за формулата, където ставаше въпрос за процентите, защото трябваше да кажа, че 20% е достатъчно ясно записано във формулата, тъй като става въпрос за „про-цент”, което е съотношение върху 100 и може да не бъде записано. Самата дума „процент” означава съотношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Колеги, преминаваме към гласуване на предложенията към този член.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Тотю Младенов и група народни представители, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 137 народни представители: за 55, против 78, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Заповядайте за процедура.
ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА (ГЕРБ): Госпожо председател, излизам да направя процедура за прегласуване, като се опитам с две изречения да убедя колегите отляво и в център да подкрепят нашето предложение. Преди малко от тази трибуна се каза колко ще бъдат средствата за младежката безработица и за покриване на борбата с нея и в същото време се направи коментар, че парите, които са заделени в Националния план за заетост, ще покрият другите възрастови групи от пазара на труда и хората, които си търсят работа. Само че разликата в парите е огромна. Разликата в средствата е различна за младите и за другите възрастови групи, а в същото време съотношението в броя на безработните лица е обратно – повече са хората над 24 години, които са по бюрата по труда и имат нужда от заетост, отколкото младите хора. Така че няма нищо лошо в това да подкрепите нашето предложение и да бъдат увеличени парите по Националния план за заетост. С това ние ще подпомогнем и изпълнението на Вашата програма. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Захариева.
Това беше предложение за прегласуване.
Колеги, прегласуваме предложението на господин Тотю Младенов и група народни представители.
Гласували 137 народни представители: за 53, против 81, въздържали се 3.
Предложението на народния представител Тотю Младенов и група народни представители е отхвърлено.
Сега подлагам на гласуване текста на чл. 14, както беше представен от господин Йордан Цонев.
Моля, колеги, гласувайте редакцията на комисията за чл. 14.
Гласували 149 народни представители: за 94, против 35, въздържали се 20.
Член 14 е приет.
Моля, уважаеми господин Цонев, да докладвате следващия параграф. (Реплики от ГЕРБ.)
Вече дадох думата на господин Цонев да докладва параграфа. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Извинявайте.
Заповядайте, господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители по чл. 15:
В чл. 15 „Бюджет на Министерство на здравеопазването”:
1. В ал. 1, Раздел II, т. 1 числото „344 082,0” се заменя с „351 082,0” и в Раздел III, т.1 числото „330 482,0” се заменя с „337 482,0” и
2. В ал. 2, т. 2 „Политика в областта на диагностиката и лечението – за Фонд асистирана репродукция числото „282 352,0” се заменя с „389 352,0”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Сергей Станишев, Лютви Местан и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 15.
След първите три алинеи има таблици, които ще приложим към стенограмата, затова чета само текста на алинеите:
„Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г., както следва:...”
Следва таблица.
„(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:...”
Следва също таблица.
„(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:...”
Следва пак таблица.
„(4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565” за закупуване през 2014 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.
(5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2014 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цонев.
Изказвания?
Заповядайте за процедура, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Правя процедурно предложение за удължаване на пленарното заседание до 20,00 ч. днес. Благодаря. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има процедурно предложение, предстои гласуване. (Реплики от народния представител Цветомир Михов.)
Ще предложите друг час ли?
Заповядайте.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Господин председател, благодаря Ви.
Уважаеми колеги, парламентарната практика през последните години показва, че в малките часове на денонощието сме по работоспособни, така че аз предлагам да бъде удължено времето на пленарното заседание до окончателното приемане на бюджета. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Гласуваме направеното процедурно предложение.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: На кой?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Естествено, не обратното, а първото процедурно предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 141 народни представители: за 90, против 30, въздържали се 21.
Процедурното предложение е прието.
Уважаеми колеги, дискусия по чл. 15.
Заповядайте, госпожо Дариткова.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър! (Силен шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми колеги, пазете си силите, имаме още доста работа. Моля за тишина.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА- ПРОДАНОВА: След неколкодневен безпрецедентен диктат с процедурни хватки над опозицията и абсолютна резистентност към всички предложения, които идват от Парламентарната група на ГЕРБ, днес все пак имаме някакъв проблясък. Макар не облечен в законодателна форма, той беше заявен от министъра на финансите на тази трибуна и затова обнадеждена, сега представям нашето предложение, което касае увеличаване със 7 млн. лв. на средствата за Фонд „Инвитро”, а именно тези пари да дойдат от бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност”. Вече беше изтъкнато, че този бюджет е увеличен с 27 млн. лв. под предлог, че средствата са необходими за поддръжката на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, която ще се озове в състава на ДАНС. В предходната година бюджетът на ГДБОП е бил 20 млн. лв., затова смятаме, че тези 7 млн. лв. ще са добра инвестиция в бъдещето на България.
Статистиката сочи, че тази година ще се родят 4500 по малко новородени в България. Демографските показатели ни поставят на трето място в Европа по застаряване на нацията. Всичко това трябва да даде възможност в този бюджет да се отрази някаква глобална и дългосрочна политика. Каква по-добра инвестиция от инвестицията в бъдещето на България в повече новородени за следващата година? Защото намалявайки Фонд „Инвитро” с наполовина бюджет, това означава по-малко родени българчета през следващата година, по малко български семейства, които ще могат да се възползват от тази политика. (Силен шум.)
Аз наистина смятам, че това не може да бъде цел и не може да бъде някакво оправдание за тези, които намалиха бюджета на Министерството на здравеопазването. Двадесет и деветте милиона, които сега се дават допълнително там, всъщност не увеличават бюджета на министерството, а увеличават бюджета на Националната здравноосигурителна каса, защото отиват за плащане на ваксини. Разбира се, процедурната и законова технология откъде да идват средствата за ваксини и за инвитро може да бъде различна, важното е тя да бъде правилно законово оформена, но политиката трябва наистина да дава бъдеще на нацията. (Силен шум.) Бъдещето на нацията е в децата, в младежите, а инвестицията в здраве и в повече деца ще бъде инвестиция с дългосрочен дивидент в бъдещето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Колеги, прекалено шумно е в залата, особено отдясно. Госпожа Дариткова не заслужава такова отношение.
Продължавайте, госпожо Дариткова.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Аз наистина смятам, че трябва сериозно да се отнесете към това, което казвам. Виждам, че сте достатъчно весели и възбудени. Вашите колеги говорят и се вълнуват повече. Надявам се наистина да са развълнувани от това, че в криза намалявате бюджета на Министерството на здравеопазването, защото заявихте, че би следвало други бюджети да се намалят, а увеличавате бюджета на Министерството на вътрешните работи, аз не виждам никаква политика в това.
Не виждам никаква дългосрочна визия, а по-скоро виждам страх и решение да задържите властта на всяка цена, без да мислите после какво ще се случи с България. Инвестирайки в по-доброто социално положение на пенсионерите, помислете и за това кой след време ще издържа пенсионната система на България. Нека тези 7 млн. лв. да ги дадем допълнително за Фонд „Инвитро”, защото това е бъдещето на нацията. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Дариткова.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Джафер.
НИГЯР ДЖАФЕР (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър на финансите, ще се наложи да Ви благодаря публично от тази трибуна затова, че направихте така, че да се разграничите и да ни покажете един друг модел на финансов министър, различен от този на Симеон Дянков.
Благодаря на Вас, благодаря и на Комисията по бюджет и финанси, която подкрепи предложението за увеличението на бюджета на Министерството на здравеопазването.
За първи път от пет години парите от здравни осигуровки ще отиват само за здраве и за първи път от пет години няма да има прехвърлени дейности от Министерството на здравеопазването към фонда, който работи с пари на здравноосигурените български граждани. (Ръкопляскания от ДПС.)
В този смисъл нашето предложение е за увеличение на бюджета на Министерството на здравеопазването с 29 милиона, като ефектът е в три посоки. На първо място, бяха освободени 29 милиона от пари за здравни осигуровки, които ще останат в бюджета на Касата и ще отидат за харчовете на болниците. На второ място, ще се увеличи с още 29 милиона бюджетът на Министерството на здравеопазването, за да може да се покрият разходите по имунопрофилактиката – дейност, която безспорно е ангажимент на държавата, а не на здравните фондове. Така трябва да бъде у нас, така е по света.
Ето защо нашето предложение е да се увеличи бюджетът на Министерството на здравеопазването с 29 милиона, като това се отрази в ал. 2, т. 1 – Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве, като се намалят разходите за лихви по централния бюджет с 22 милиона и се намалят разходите от бюджета на ДАТО – Държавна агенция „Технически операции”, в това число по политиката в областта на прилагането на СРС. Мисля, че държавата дължи този жест на българските граждани. Прекалено много пари бяха дадени за подслушване, редно е да отиват за здраве. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Сега колко са?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Има ли реплики? Не виждам.
Има ли други изказвания по чл. 15 – бюджет на Министерството на здравеопазването?
Заповядайте!
МИЛКА ХРИСТОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Подкрепям текста на вносителя по чл. 15 със следните мотиви.
Като член на Здравната комисия виждам в предложенията от Министерството на здравеопазването ясен ангажимент то да намери решение на проблемите, които години наред изтъкваме и все оставят нерешени. Ясно прочитам в предложения текст за бюджет, че здравеопазването е приоритет на правителството. Ясно виждам амбицията в този сектор да започне реформа в посока по-добра събираемост на здравноосигурителните вноски. Важно е да се увеличи контролът върху тяхното разпределение и разходване.
В системата на Министерството на здравеопазването през 2014-2016 г. ще функционират 114 броя самостоятелни здравни и лечебни заведения на бюджетна издръжка. Искам да изкажа опасението си за финансовото състояние на голяма част от тях. Българското здравеопазване трупа дефицити. Почти 20% от лечебните заведения са пред фалит, а лекарите и медицинските сестри получават унизително ниски заплати. Тези сведения не са нови за нас. Оценявам като стъпка в положителна посока заложените 6 млн. лв. за общинските болници в отдалечени и рискови райони и общото предвидено увеличение на субсидиите за болнична помощ на общинските лечебни заведения.
Много добър знак според мен е заложеното увеличаване на заплащането на медицинския персонал. В предложените цифри се виждат първите мерки, които министерството предприема, за да спре развитието на проблема с недостига на кадри. Ще цитирам само предвиденото увеличение с 10% на средствата за персонал в центровете за спешна медицинска помощ, както и увеличаването на средствата за персонал на държавните психиатрични болници с 20%, считано от 1 януари 2014 г.
С тези мотиви аз ще подкрепя проекта. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Христова.
Реплики?
Заповядайте, госпожо Дариткова.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Христова, известно време наистина се заявяваше, че здравеопазването е приоритет, но при представянето на този бюджет липсваше такава формулировка, така че сте се заблудили.
Няколко години слушам от финансисти, че в нереформирана система допълнително средства не бива да се наливат. Същото чух и от финансисти от това управление.
Не виждам как ще бъдете оптимистично настроена с бюджет на Министерството на здравеопазването, който е с 9 млн. лв. по-малък, отколкото този през 2013 г. и натоварен с повече плащания – с плащания допълнително на средства за фонд „Ин витро”, което досега не се плащаше, тоест още 7 милиона надолу, с плащания на 8 милиона за разликата в потребителската такса на пенсионерите, което се прие в бюджета на Касата? Оттук нататък как ще се покриват основните функции и дейности на Министерството на здравеопазването, които сега е поддържало? Аз лично наистина се притеснявам, защото там най-сериозното намаление е в сферата на промоцията и профилатиката, и то на заразните заболявания. От тази трибуна вече имах възможност да изкажа тревогата си, че епидемичната обстановка в околните страни не е спокойна и ние трябва да бъдем подготвени за такава възможност и вероятност.
От друга страна, средствата за ваксини – 29 милиона, са по-малко от заложените през 2013 г. Те са били 35 млн. лв. Възможно е статистически наистина да са по-малко, да са изхарчени толкова. Но това е поради факта, че в Министерството на здравеопазването е имало запаси. Тоест ако направим извод за ефективното харчене на средствата, когато са управлявани от Касата, и когато се управляват от Министерството на здравеопазването, това не е в полза на Министерството на здравеопазването.
От друга страна, Министерството на здравеопазването не се занимава със събираемост на здравни осигуровки.
Наистина е полезно да се увеличат заплатите, защото няма достатъчно специалисти, но изходното ниво е много ниско и тези 10% по никакъв начин няма да се отразят на по-голямата привлекателност на работните места и в спешната, и в психиатричната помощ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето, госпожо Дариткова!
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Проблемите остават. Този бюджет е бюджет на статуквото и на задълбочаването на кризата в здравеопазването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Има ли втора реплика? Не виждам.
Имате възможност за дуплика, госпожо Христова. Отказвате се.
Изказвания?
Заповядайте, господин Горанов.
Вие сте принципен човек, но в момента, когато Ви дадох думата, трябваше да сте седнал на мястото си, съгласно чл. 50 и 51.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Веднага да излезе!
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ (ГЕРБ): Аз мога и прав, господин председател. (Смях от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Заповядайте, господин Горанов.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: В ал. 4 и ал. 5 за поредна година се създава регламент относно управлението на средствата по един отдавна приключил заем от Световната банка – заем, който продължава да стои с името си от класификатора на Световната банка „Бул 45-65” – проект „Реформа” в Здравния сектор.
Колеги, къде е проблемът в ал. 4 и ал. 5 на вносителя? От много години, но особено в годините след 2007 г., откакто Република България трябва да прилага Договора за функциониране на Европейския съюз, стои проблемът с държавните помощи, свързани с това, че бенефициенти или ползватели на механизма, предвиден в така наречения „Револвиращ фонд” могат да се прилагат само по отношение на определен вид – селективно определен, на лечебни заведения по отношение тяхната собственост.
Възмездността, предвидена в ал. 4, изисква само връщане на предоставеното, но тя не регламентира насрещна престация. Това автоматично влиза в хипотезата на държавна помощ, за която решение няма.
Според мен тези текстове се нуждаят от допълнение по отношение на възможността за тяхното прилагане в рамките на действащото европейско законодателство. Те трябва да бъдат в сила само след нотификация на Европейската комисия по отношение допустимостта на тази държавна помощ и да бъдат прилагани само тогава, когато имаме положително решение за допустимост на помощта.
Между другото има и други проблеми в Законопроекта за държавния бюджет, по които ще имам възможност в хода на следващите дискусии да коментирам. Но това е проблем, който всеки момент може да бъде повдигнат от всяка една от десетките-стотици лечебни заведения, които нямат достъп до този инструмент, тъй като са ограничени от това, че не са държавни или общински.
Отново бих приел критиката, че коментарът ми е ненавременен, но обръщам внимание на колегите от Министерството на здравеопазването като администратор на тази държавна помощ да предприемат необходимите мерки да я приведат в синхрон с действащото европейско законодателство по отношение на държавните помощи.
В противен случай могат да се изправят пред ситуация, в която да направят много лоша услуга на всички държавни и общински лечебни заведения, имали неблагоразумието в ситуация на правна несигурност да използват механизма на Револвиращия фонд, съществуващ с остатъците от средствата по Взаимното споразумение БУЛ 4565.
Затова дори и тук да няма текстове, които да служат като индулгенция пред Европейската комисия, моля да се предприемат необходимите мерки от страна на Министерството на здравеопазването алинеи 4 и 5 на чл. 15 да се прилагат само след положително решение на Европейската комисия по отношение допустимостта на държавната помощ, която безспорно представлява работата на Револвиращия фонд, създаден със заем от Световната банка. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, господин Горанов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания по чл. 15?
Господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, ще взема повод за изказването си от думите на уважаваната от мен д-р Дариткова, чиято критика към бюджета се заключваше в две думи, които бяха: „Това е бюджет на статуквото и стагнацията”. Критиката, разбира се, беше развита много добре.
Като изключим добрите опити да престанем да изземваме парите на здравноосигурените за практики и политики, за които държавата трябва впоследствие да плаща чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, какъвто е въпросният случай с ваксините, както и още няколко случая; като изключим, че в здравеопазването се опитваме да решим най-спешните нужди, каквито са Спешната, психиатричната помощ и така нататък, това наистина е бюджет на статуквото, д-р Дариткова. Ще се съглася с Вашата критика. Но на кое статукво?! Статуквото – такова, каквото е. Ако това е бюджет на статуквото на Министерството на здравеопазването, за което, с тези малки изключения, съм съгласен с Вас, как бихме нарекли бюджетите на въпросното министерство през годините, когато Вие управлявахте държавата?
Не се връщам случайно на това – не за да се заяждам, а за да подчертая още веднъж, че когато става въпрос за здравеопазване, всички сме в дълг към нацията. Когато става въпрос за здравеопазване, в критиката, която отправяме от тази трибуна към управляващите, аз съм правил три години това към Вас и винаги съм започвал изказването си със самокритика. Винаги започвах така: „Ние от ДПС, БСП и НДСВ в тройната коалиция не направихме реформата и сме задължени на българското общество” и тогава започвах изказванията си.
Този план в думите Ви, изразен с компетентност и със забързан ритъм, е много хубав, но ако включваше и яснота, че всички сме в дълг. Ако това е бюджет на статуквото, представяте ли си колко хубаво щеше да звучи, ако това статукво бяхте го променили за четирите години? Тогава сега щяхме да имаме само задачата да правим бюджети на статуквото – нищо друго!
Мисля, че когато говорим специално за здравеопазването, трябва да говорим с повече самокритичност, не казвам да не критикувате управляващите, опазил ме Господ от това, но казвам, че всички сме в дълг пред нацията. Предстои ни реформа, предстои ни да изберем модела й и да постигнем съгласие по него не само помежду си, но и с тези, които касае реформата – както лекари и медицински персонал, така и всички български граждани. Това беше моето желание – да прозвучи някаква доза самокритичност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цонев.
Реплики?
Госпожа Дариткова.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Цонев, ако сте слушали внимателно изказването ми на първо четене по този законопроект, аз наистина започнах с думите самокритика и критиките, които сме чули тук, в тази зала.
Политическа отговорност се носи по два начина – чрез оставки и чрез избори. Ние показахме и в единия, и в другия начин, че сме отговорни хора.
Знам колко е сложно да се промени системата на здравеопазване, но знам и колко много тя се употребява политически. Това трябва да се избягва. Тук ще имате пълна наша подкрепа. В медицината обаче, когато се закъснява с едни промени, обикновено лечението става много сложно.
В тези години не успяхме да използваме кредита от доверие, който имахме в началото на нашето управление, защото реформата наистина се нуждае от промени, които невинаги се приемат добре. Там кредитът от доверие трябва да е сериозен.
Бих подкрепила всяка промяна в положителна посока, дори и минимална, ако я виждам в този бюджет. За съжаление, няма нещо, за което да се изкажа позитивно. Това е моето голямо притеснение, защото дойдохте с претенции за експертност и добра подготовка, защото не сте нови за управлението и би следвало да познавате системата, но няма стратегия, няма общи действия; има епизодични.
НИГЯР ДЖАФЕР (ДПС, от място): Шест месеца сме, а Вие – четири години къде бяхте?!
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Бяхте заявили в стоте дни, че стратегията е готова, още повече тя трябваше да бъде представена на Брюксел, за да може здравеопазването и реформите в него да се финансират за следващия програмен период. Имам притеснения, че стратегията не е готова, че няма да получим допълнителни средства за реформи и че със задълбочаването на кризата нещата ще стават още по-сложни.
Никакво намерение за промяна в начина на финансиране на болничната помощ; никакво намерение за повече инвестиции в профилактика и превенция – нещо, което се прави навсякъде по света, но не се случва в България!
Пак повтарям: ние направихме своите грешки и носим отговорност за тях, но в момента управлявате Вие и няма да можете още дълго да се оправдавате с това, което ГЕРБ направи или не направи за четири години. Отговорност сега ще се търси от Вас.
НИГЯР ДЖАФЕР (ДПС, от място): Вие се оправдавахте така четири години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Втора реплика? Не виждам.
Господин Цонев – за дуплика.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаема д-р Дариткова, щяхте най-вероятно да видите, поне от от нашата партия, от нашата парламентарна група предложение за модел, ако не бяхме спрени от факта, че няма как да стартираме този модел без резерв. Повярвайте, цялата стратегия за демонополизация на Касата и за всичко, което следва от там нататък, беше изградена върху фундамента на увеличаване на здравната вноска с 22% и непипане на тези пари до момента, в който се набере достатъчен резерв, за да стартира новият модел. Няма как да го стартираме без финансов ресурс – това е. Иначе щяхте да видите не в първия месец, а още на 15-ия ден модела. Наистина няма ресурс, с който да стартираме новия модел. Няма да се връщам повече на тази тема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цонев.
Други изказвания по чл. 15? Не виждам желаещи да вземат отношение.
Моля уважаемите народни представители да заемат местата си в залата, предстои гласуване.
Гласуваме предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 27, против 79, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Гласуваме редактирания от комисията текст за чл. 15.
Моля, гласувайте.
Гласували 112 народни представители: за 86, против 16, въздържали се 10
Текстът на чл. 15 е приет.
Господин Цонев, представете чл. 16.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин председател.
По чл. 16 има направени няколко предложения.
Първото предложение е на народния представител Веселин Вучков и група народни представители:
„В чл. 16:
В ал. 1:
а) ред „ІІІ.1 Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет”, графа „Сума” числото „817 328,2”, се заменя с „821 693,2”.
б) ред „III. 2 Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации”, графа „Сума” числото „424 207,3” се заменя с „428 572,3”.
В Приложение № 3, към чл. 16, ал. 4:
а) ред 4 „Технически университет” – Габрово”, графа „Сума” числото „5 696,5” се заменя с „6 696,5”.
б) ред 5 „Русенски университет „Ангел Кънчев”, графа „Сума” числото „13 650,5” се заменя с „15 015,5”.
в) ред 8 „Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас”, графа „Сума” числото „5 591,8” се заменя с „7 591,8”. ”
Комисията не подкрепя предложението, но е частично, аз ще поясня, защото става въпрос за увеличение с онези суми за качество. По-нататък ще го изясним това.
Предложение на народния представител Георги Марков и група народни представители:
„В чл. 16, ал. 4, приложение № 3, № 14 числото 6 191.8 (хил. лв.) се заменя с числото 7 205.4 (хил. лв.).”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Милена Дамянова и група народни представители:
„В чл. 16 се правят следните изменения:
В ал. 1:
а) В ред II „РАЗХОДИ” числото „420 255,90” се заменя с „453 563,38”;
б) В ред 1. „Текущи разходи” на ред II „РАЗХОДИ” числото „417 198,9” се заменя с „450 506,38”;
в) В ред III „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)” числото „393 120,9” се заменя с „426 428,38”;
г) В ред „Бюджетни взаимоотношения с централния бюджет” на ред III числото „817 328,20” се заменя с „860 635,68”.
В ал. 2:
а) В ред 1 „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот” числото „364 165,60” се заменя с „387 453,08”;
б) В ред 2 „Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал” числото „50 755” се заменя с „60 755”;
б) В ред „ВСИЧКО” числото „420 255,90” да се замени с „453 563,38”.
В Приложение 3 към ал. 4:
В ред 1 „Българска академия на науките”, в графа „Сума” числото „72 496,8” се заменя с числото „82 496,8”.
В ред „Всичко”, графа „Сума” числото „424 207,3” се заменя с „434 207,3”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изказвания по чл. 16?
Заповядайте, господин Михов.
И на Вас ще препоръчам друг път като искате думата, трябва да бъдете седнал на мястото си. (Реплики от ГЕРБ.) Това са изискванията на чл. 50 и 52, господин Михов.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Добре, приемам забележката, господин председател. Другия път ще седна и ще я искам от място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Точно така. Имате думата.
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Много благодаря.
Като един от вносителите на промените в този член, свързан с директните плащания с университета, с висшите училища, бих желал като начало да Ви запозная с една статистика, която излезе в понеделник. Осемдесет процента от младежите, които днес завършват своето висше образование, са в науки, свързани с икономиката, правото и социалните дейности. Съвсем скоро, даже и към днешна дата, следващата, по-следващата година България ще започне да страда за специалисти, изучавали технически науки. Университетът в Габрово е точно такъв. Той е един от трите университета в България, от така наречените „технически университети”.
Специално за Габрово инженерите са недостатъчни, но за сметка на това достатъчно необходими. Над 60, може би 70% от производството, индустрията в Габровска област са свързани с обработката на метали, икономиката като цяло е насочена в тежката промишленост.
И в момента представителите на този бранш, на този бизнес в тясно взаимодействие с Техническия университет – Габрово, се опитват да разработват определени научно-изследователски звена, които са финансирани от предприемачите, за да могат да накарат младите хора да учат все повече и повече технически науки. Това е точно връзката между бизнеса и образованието.
Всички знаем, от колко време го говорим, от години – не само от този, предния или по-предния Парламент, на всички семинари, на които присъстваме, че връзката между бизнеса и образованието я няма. Всички трябва да направим така, че да се произвеждат образовани кадри, които трябва да са потребни на икономиката, а не кадри, които просто да имат дипломи, да са завършили висше образование и впоследствие да стават клиенти на Бюрото по труда.
Моето конкретно предложение е насочено към това целевата субсидия на Техническия университет в Габрово да бъде вдигната с 1 милион, който, бъдете сигурни, няма да бъде изхарчен за редовна издръжка, за отопление или за заплати. Този 1 милион ще бъде насочен точно към научно-изследователската дейност, към тази връзка между бизнеса и университета.
В заключение бих призовал двамата мои колеги от изборния район – единия не го виждам, а господин Стойков мисля, че е тук, въпреки че не са избрани с гласовете на габровци, все пак са представители на този изборен район – поне два гласа да получим от тях, като управляващи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря на господин Михов.
Реплики към господин Михов? Не виждам.
Заповядайте за изказване.
ДИАНА ЙОРДАНОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Предложението, което сме направили с колегите, касае завишаване на субсидията на Техническия университет „Асен Златаров” в Бургас с 2 млн. лв. и ще се обоснова защо. Първо, сумата, която е определена за тази година, е безкрайно недостатъчна за покриване на не повече от 70% от разходите, които са необходими за нормална дейност. Говоря за средства, необходими за покриване на работни заплати, а оттам нататък си представете за всичко останало. Една част от тази сума ни е необходима, за да може да се разшири кръгът, обхватът на студентите, които ще могат да получават стипендии. Още повече този университет е единственият държавен университет на територията на Бургаска област, от който се ползват студенти от цяла България.
И не на последно място, голяма част от колегите, присъстващи в тази зала, имат топли спомени от студентските си години, защото са завършили известния ХТИ „Асен Златаров” – Бургас.
Имайте предвид, колеги, че е плод на четиригодишни усилия и работа от страна на депутати от ГЕРБ и съвсем скоро ще стане факт и Медицинският факултет към този университет.
Призоваваме колегите от останалите групи, тъй като в момента те също активно се включиха в тези процедури, да ни подкрепят. Още повече че сегашната министърка на образованието в неофициални разговори с ректора на ХТИ е заявила, че обмисля все още подписването – документите са й на бюрото, минали са всички процедури по акредитация, защото, видите ли, според нея е удачно такъв факултет да се открие в Медицинския университет – Варна. Да, тя е от Варна, но мислим, че е редно този път да загърби местния си нихилизъм и да обърне поглед към всички учебни заведения, защото тя не е министър на образованието на Варна. Още повече, виждаме субективно отношение към Бургаския университет – субсидията за тази година не само че не покрива разходите, а на всичкото отгоре е намалена със 107 хиляди!
Едно сравнение Ви давам – субсидията на Техническия университет във Варна, забележете, е увеличена с 305 хиляди. Субсидията на Икономическия университет – Варна, е завишена с 436 хиляди! Тоест за варненските ВУЗ-ове субсидията може да се увеличи със 740 хиляди, а за бургаския единствен държавен университет, повтарям, субсидията е намалена със 100!
Каква е логиката? Ако някой може да ми даде разумно обяснение, нека заповяда – ще бъда благодарна да получа някакъв отговор.
Колеги, призовавам всички народни представители от Бургас и всички колеги, които притежават диплома от ХТИ – Бургас, да не вадя статистика, да подкрепят нашето предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Йорданова.
Реплики?
Заповядайте.
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги! Госпожо Йорданова, предвид заявените приоритети на правителството, а един от тях е именно образованието, за 2014 г. и предвид това, че в приходната част на бюджета са заложени около милиард и половина повече приходи, доколкото разбрах от Вас, предвид всичко това като приоритет, за всички висши учебни заведения са намалени бюджетите, само за Варна са увеличени. Имате ли някакво логическо обяснение за това?
Разбрах, че заложеният бюджет за „Асен Златаров” е около 70% от нуждите – санитарният минимум, на това учебно заведение и при положение че се очаква откриване на Медицински факултет, можете ли да ми кажете: каква ще бъде допълнително нуждата на университета при откриването на този факултет? Евентуално това да е базата да обосновете искането за увеличението на парите за „Асен Златаров”. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, господин Бойчев.
Втора реплика? Не виждам.
Госпожо Йорданова, заповядайте за дуплика.
ДИАНА ЙОРДАНОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Господин Бойчев, както споменах, отпуснатият за тази година бюджет, така наречените „субсидии”, покрива около 70%. Даже процентът е доста по-малък – варира между 66 и 68. Пак повтарям, това са нужди и цифри – единствено суми за работни заплати. От там нататък си дайте сметка как и по какъв начин колегите в ХТИ „Асен Златаров” ще успеят да работят и да развиват учебната година. Тоест трябва да са някакви факири.
За нуждите на Медицинския факултет – трябва да се има предвид, че още през 2011 г., тъй като тогава започна процедурата за акредитация, Общинският съвет – Бургас, заложи в бюджета си 200 хил. лв., които бяха отделени за проектиране на въпросния факултет. Сумата, която е нужна, по тогавашни изчисления и по тогавашни количествено-стойностни сметки, които са правени, надхвърляше милион и седемстотин хиляди. Затова ние направихме предложението.
Още повече призовавам колегите от БСП да се замислят как ще натиснат червения бутон, защото, колеги, ако на Вас не Ви е ясно, колегите от Бургас – тези, които са си бургазлии, а не тези, които им спуснахте отгоре, много добре знаят, че преподавателите в ХТИ „Асен Златаров” са Ваши гласоподаватели – на 99,9%. Така че подкрепете колегите поне в това отношение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз на госпожа Йорданова.
Изказвания?
Заповядайте.
ЙОРДАН СТОЙКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Съзнателно поисках думата за изказване, макар че бях провокиран от изказването на колега, говорил преди мен, за да кажа две неща.
Първо, без съмнение най-бързо възвръщаемата се инвестиция е инвестицията в образованието. Като хора, които сме отговорни за бъдещето на страната ни, е нормално да търсим възможност за отделяне на повече средства за образование и за повишаване качеството на образованието.
Мисля си, че сумата от 22 млн. лв., която допълнително е заложена в бюджета за 2014 г. за висше образование, е добра стъпка в тази насока. Тя винаги ще може да бъде и по-голяма, но си мисля, че на фона на това, което е било досега, стъпката е правилна.
Що се отнася до другото, което исках да кажа, то е, че когато вървиш по един път, ако спираш да вземаш и да хвърляш камък по всяко куче, което те залае, няма да стигнеш дотам, докъдето си тръгнал.
Смятам, че ние сме изпратени тук от нашите съграждани да работим, да приемаме закони, а не да създаваме условия за спад и за непрекъснато понижаване на рейтинга и доверието в Народното събрание. И когато някой казва нещо, нека първо да прецени дали може да раздели на две газки бензина. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Стойков.
Реплики?
Заповядайте, госпожо Дамянова, за реплика.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми колеги, хубаво е, че цитирате премиера Орешарски, но би било добре да ми отговорите на въпроса къде думите на господин Орешарски намират своята проекция в Законопроекта за бюджета за 2014 г., който разглеждаме в момента.
Аз не зная какво сравнение правите с изминалите години, но както и вчера имах възможността да го подчертая, ръстът на средствата за образование през 2013 г. беше 0,3% от брутния вътрешен продукт. Ръстът в момента е 0,1%! И аз така и не разбрах как точно решихте от този предизборен фонд за образование, който е до 100 милиона, да фиксирате точна сума само за висшите училища.
Аз разбирам, че академичните протести не са нещо, което Ви се нрави. Разбирам също така, че, например, изключително много Ви дразни и това, че миналата година увеличението например на единните разходни стандарти за училищата, което ГЕРБ постигна, беше 6,5% и че това, което Вие постигате в момента е 1,3, което се равнява на 0-процентно увеличение на учителските заплати, което обещавахте щедро преди изборите, така и в момента, но как наистина думите, които преди малко казахте, намират проекцията си в законопроекта за бюджета? (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Дамянова.
Втора реплика – заповядайте, господин Михов.
Аз Ви препоръчах нещо, Вие държите да не се съобразявате. Следващият път няма да Ви дам думата.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги! Уважаеми господин Стойков, с цялото ми уважение към Вас, искам да Ви припомня само няколко факта: по време на управлението на Политическа партия ГЕРБ в Техническия университет в Габрово бяха направени няколко големи инвестиции. С 1,5 млн. лв. от фонд „Козлодуй” за енергоспестяване университетът беше газифициран. Има ли смисъл в цифри да Ви припомням това каква икономия за университета е – доста голяма!
И аз мога да Ви призова от тази трибуна само към едно – аз като народен представител от 7. многомандатен Габровски изборен район успях да убедя своите колеги да ме подкрепят в моето предложение за 1 млн. лв. повече за Техническия университет в Габрово. И бих Ви призовал и Вие, като народен представител от същия избирателен район, да успеете да убедите Вашите колеги да подкрепят това предложение.
И понеже си служите с доста поговорки, аз ще Ви кажа още една: „По делата ще ги познаете, а не по приказките”. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Трета реплика? Не виждам.
Господин Стойков – за дуплика.
ЙОРДАН СТОЙКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз се радвам, че Техническият университет в Габрово е висше учебно заведение с перспективи, което продължава да се развива и да върви напред. Нека обаче да не си позволяваме да приписваме заслугата затова на една или друга политическа партия. Има академичен съвет, ръководство, не на последно място – студенти, които правят едно учебно заведение, така че фонд „Козлодуй” е толкова заслуга на правителството на Бойко Борисов и на народния представител уважаемия господин Михов, колкото и в много по-голяма степен – заслуга на ръководството на висшето училище.
Що се отнася до единия милион, аз мога да Ви предложа да бъде не с 1 милион, а с 2 млн. лв. увеличен бюджета на Техническия университет в Габрово. Въпросът е, че това са възможности. И когато се давим в дивия популизъм, трябва да си даваме сметка, че ще имаме нужда и от глътка въздух.
По отношение на репликата на колежката Дамянова – аз мисля, че са твърде спорни тези данни, които посочвате, но в личен план с удоволствие бих ги обсъдил с Вас. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Стойков.
За изказване – заповядайте.
ИРЕНА КОЦЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги народни представители! Аз ще започна своето изказване, като ще се върна на мотивите към Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Там на страница 35 е записано: „Предвидени са допълнителни средства за финансиране на БАН, като най-важно звено за развитие на българската наука и иновации, необходими за развитие на икономиката в България”.
В представените документи към бюджета обаче няма информация за това какви политики в областта на науката ще се реализират с предвидения бюджет. Няма анализ как ще се използват бюджетните средства, ресурсите от структурните фондове и рамковите програми на Европейския съюз за осъществяване на интегрирани и еднопосочни политики в науката, технологиите и иновациите.
С представения бюджет се върви по течението и не се въвеждат нови политики и инструменти за управление на науката в полза на обществото.
Какво говорят цифрите? Бюджет 2014 г. предвижда трансфер, цитирам т. 1.8, подточка 1 – Министерство на образованието и науката: 72 млн. 496 хил. и 800 лв., което в сравнение с Бюджет 2013 г. за БАН – 71 млн. 500 хил. лв., представлява ръст приблизително с 1,3.
Правим извода, че в приоритетните за правителството области, каквито Вие обявихте, като инвестиционни програми за икономически растеж и устойчиво развитие, програми за развитие на образованието, на здравеопазването, социалните потребности на нацията не попада науката, като основен потенциал за развитие на икономиката, основана на знанието, което може да осигури значителен ръст, основан на конкретните ни предимства.
За нас този подход е недалновиден. Нашето предложение е основано и провокирано от мисълта, че във Вашия бюджет не е отразена политическа и управленска логика, не е ясно какъв иновационен индекс на България целите да постигнете. Предлагаме да се въведе нов подход, нов инструмент за подпомагане на публичното финансиране на научните изследвания от структурните фондове, от рамковите програми, освен национално съфинансиране, а именно и предоставяне на оперативен ресурс за оборотни средства за изпълнение на тези проекти. По този начин заделените за тази цел ресурси ще имат над 300% възвръщаемост. В противен случай с предлаганите средства ще се покрият разходи като работни заплати и осигуровки, стипендии, пожизнените възнаграждения на академиците и член-кореспондентите, обезщетения по Кодекса на труда и частично текущи разходи, сред които канални връзки, охрана на обекти за оперативни дейности с държавно и обществено значение. При тези финансови условия ще се затрудни изпълнението на програмата за стабилизация и развитие на Българската академия на науките и на новите изисквания, които държавата има към научните звена.
Освен това, тази субсидия е в пряка връзка с получаваните собствени приходи на БАН и увеличаването на обществените средства ще доведе както до увеличаване на собствени приходи и привлечени средства, така и до общ Раздел „Разходи” по брутния вътрешен продукт. Непокрити обаче ще останат значими разходи и средства за електроенергия, вода, топлоенергия, членски внос в международните организации. Министерството на външните работи възлага на БАН да поддържа международно сътрудничество с над 30 страни и организации, като за тази дейност не са предвидени средства от бюджета. За членски внос на 25 организации също не са предвидени средства от бюджетната субсидия. За тази цел предлагаме да се включи и трансфер от бюджета на това министерство.
Предлагаме да се преразгледа предвидената субсидия за Българската академия на науките, като тя се завиши с 10 млн. лв., отбелязвайки критичния минимум на субсидията, цитирам Академията: 88 млн. 200 хил. лв.
Призванието на институцията от ранга на Академията е да развива фундаменталните науки под финансовата опека на държавата. Единствено държавата може да осигури възможност за поддържане на научните изследвания, за да бъде Академията наистина български научен център. Благодаря Ви, че ми дадохте възможност да говоря 16 секунди повече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Реплики?
Заповядайте.
ВАНЯ ДОБРЕВА (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Коцева! Истината е, че слушах много внимателно това, което споделихте пред нас. Ерудицията ми по литература ми напомня, че има едно гениално произведение на Христо Ботев, което се казва „Смешен плач”.
Струва ми се, че когато става въпрос за Българската академия на науките, специално Вие, уважаеми колеги от ГЕРБ, би следвало скромно да мълчите. Само скромно да мълчите, защото не е имало такъв огромен поход срещу българската наука, не е имало такъв геноцид, обявяване на българските учени едва ли не за престъпници, какъвто Вие организирахте. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Така че в момента да чуваме от тази трибуна подобни фалшиви призиви на евтин популизъм, на нещо, което трябва да забравим, е най-малкото невъзпитано, даже изисква някаква скромност, която българите винаги имаме в душата си. Поне надявам се искрено, че и Вие в някакъв момент вътре, в себе си, ще разберете, че това, което казвате, е цинично.
А що се отнася за БАН, да кажа – Вашето правителство, уважаеми колеги, направи така, че 40% от бюджета на БАН беше съкратен. Вие установихте практика, която я няма в нито една европейска държава, даже бих казала африканска и латиноамериканска държава, където има подобни наченки на научни структури, учените да си плащат сами електричеството и всичко онова, с което работят.
Вие установихте и практиката на неплатените отпуски, така че в този момент Вие да коментирате, когато това правителство увеличава бюджета на Българската академия на науките с близо 15 милиона, струва ми се – с много голямо уважение към Вас го казвам, защото знам, че Вие не сте виновни, виновни са други, че на този етап бих помолила да замълчите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Добрева.
Втора реплика? Не виждам.
Дуплика – госпожа Коцева.
ИРЕНА КОЦЕВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председателстващ.
Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Добрева, Вие сте председател на Комисията по образованието и науката, аз съм член на тази комисия. Може би сте пропуснали да ме видите някъде там. Това, което казах току-що, са думите и исканията на академиците. Това нещо е подписано от академици от БАН, така че нищо лошо не съм казала, това не е популизъм. (Шум и реплики от КБ.)
Може би като популизъм би прозвучала стенограмата от миналата година, когато се е приемал Бюджет 2013 г. – предложение на народните представители Валентина Богданова, Ваня Добрева и Ивелин Николов: т. 1, т. 8 – числото да се замени..., числото да се замени..., числото да се замени...
Защо Вие смятате, че имате по-голямо право да се обръщате към Народното събрание – Вие към Народното събрание миналата година, за да завиши средствата, трансферите към БАН, отколкото аз?! Аз съм народен представител. В момента аз съм очите и говорителя на БАН, за което благодаря. (Реплики: „Браво!” и ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Коцева.
Други изказвания по чл. 16?
ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА (КБ, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Споменаха ли Ви, госпожо Богданова? (Силен шум и реплики от КБ и ГЕРБ.)
Имате думата. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми госпожи и господа! Радвам се, че госпожа Коцева цитира мое предложение със споменаване на името.
Разликата между мен и Вас, госпожо Коцева, е, че тогава, когато ние правихме предложение за повишаване на бюджета на БАН, той в четири бюджета, предложени от ГЕРБ, беше 59 милиона – при 95 милиона в последния бюджет, приет от Четиридесетото Народно събрание при друго мнозинство. Днес Вие, очите и ушите на Българската академия на науките, трябва да чуете и да признаете, че бюджетът на БАН в този пръв бюджет на едно ново мнозинство е увеличен с близо 15 млн. лв. Това е разликата между мен и Вас и държа да я подчертая.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Лъжете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Богданова.
Изказвания?
Заповядайте.
ДОНКА ИВАНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вземам думата по предложението, което направихме по ал. 2 – за увеличение с 23 хил. 287,48 хил. лв. Давам си сметка за безрезултатността на всяко предложение за увеличение на разходната част от бюджета, след като в чл. 1 не бяха отразени нашите предложения. Толкова обаче се говори за образованието като приоритет, че е естествено да потърсим проекция на това намерение в държавния финансов план.
Без анализ цифрите в Бюджет 2014 г. изглежда, че го потвърждават. Така ли е обаче? Нееднократно и при първо четене, и сега от тази трибуна, колеги заявиха, че имаме съмнения, доказвайки го с езика на числата. Ние искаме да бъде приоритет, настояваме за това, настояваме да продължат успешните политики от предходните години. Това може да стане само, ако цифрите на бюджета са адекватни на намеренията на политиките, ако така са разчетени, че да осигурят дейности по тези политики.
Аз потърсих политиките в мотивите към Законопроекта за държавен бюджет за 2014 г. Нови такива не открих, но пък стана ясно, че има намерение да се продължат успешните практики от предходните 3-4 години.
Една от тях е подобряване качеството на образованието чрез въвеждането на електронното обучение, въвеждане на нови информационни и комуникационни технологии в училище, но за това е необходимо финансово обезпечение и още повече, необходим е чувствителен ръст. Все пак да приемем, че образованието е реален приоритет, или това все още е само намерение?
Не открих отговор на моя въпрос – какви са възможностите на този бюджет за осигуряване на средства за реализиране на програма за въвеждане на нови информационни и комуникационни технологии в училище, с което да бъдат преодолени разликите между нивото на ползване на съвременни технологии от учениците и тяхното приложение в образователния процес.
Ще припомня: през 2012 г. започна 4-годишен проект за продължаващо въвеждане и обновяване на ИКТ в училищата, стартира инициатива за оборудване с терминални работни места и бяха финансирани около 500 училища. Акцентът на програмата и за 2013 г. беше обновяването и подмяната на технологичната материална база. От общия бюджет за това – 6 млн. 500 хил., 5 млн. лв. бяха осигурени за 2013 г. и резултатите са налице – обнови се компютърната материална база с минимум 10 хил. нови компютърни работни места, базирани на терминални решения, постигна се съотношение ученици на компютризирано работно място 1:11, и естествено е при тези резултати тази програма да продължи.
Уважаеми колеги от управляващото мнозинство, ако Вие реално имате намерение да продължите успешните политики по националните програми, Вие бихте приели нашето предложение за увеличаване на бюджета по ал. 2 , чл. 16 – политики в областта на всеобхватното и качествено образование, и в частност увеличение на средствата за електронно обучение и „ИКТ в училище”.
Това предложение е в контекста на нашия въпрос: реален приоритет ли е образованието? Вслушвайки се в съвета на господин Горанов, няма да съотнасям бюджета на образованието към брутния вътрешен продукт, но ще кажа, че в европейските държави той не е по-нисък от 5,2%. Европейската комисия препоръча 6%, а в България той е 3,8.
За съжаление, в момента става дума за действителни потребности в образователната система, за нуждите на училищата, в които учат българските ученици, и за децата, които се подготвят за училище в детските градини в групи по 34 и повече деца, при това чакайки с години за място в тях.
Уважаеми колеги, наскоро икономисти изчислиха, че ако се преодолеят пропуските в постиженията на днешните ученици, това би добавило 1,1%-процентни пункта към годишния прираст на брутния вътрешен продукт в страната, а в дългосрочен план – 3,5 милиарда към националния продукт след 15 години. Нека да мислим в перспектива. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Иванова.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте.
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, говорим за бюджета на Министерството на образованието и науката – не виждам министъра на образованието и науката, не виждам и министъра на финансите.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: И миналата година ги нямаше.
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА: Колега, не ме репликирайте! Заповядайте след мен, вземете си думата и говорете както трябва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля, госпожо Маринова, продължете.
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА: Преди малко се чу съвет от ляво за това да говорим за политики. Знаете ли, колеги, наистина ми се ще да говорим за политики, а те са разписани в ал. 2 на чл. 16 от Закона за държавния бюджет на Република България. За реализиране на политиката в областта на всеобхватното достъпно и качествено образование и обучение и предучилищното възпитание и подготовка, и за ученето през целия живот става реч – предложение, което е по т. 2, буква „а“ от предложението на госпожа Дамянова и група народни представители от Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ иде реч.
Категорично считаме, че заложените средства са недостатъчни и предлагаме да бъдат завишени с 23 млн. 307 хил. 480 лв. Защо? Когато се твърди, че професионалното образование е приоритет, би трябвало да бъдат заложени и съответните средства за подобаващ ръст на единния разходен стандарт за професионално обучение.
Разписани са 6 програми, чрез които ще се реализира тази политика. Междувременно това са програмите от управлението на политическа партия ГЕРБ и Министерството на образованието, младежта и науката: осигуряване на качеството в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование с бюджет малко над 44 милиона; улесняване достъпа до образование и приобщаващо образование с бюджет 44 милиона, или с около 20 милиона по-малко от бюджета за миналата година; училищно образование – програма, включваща дейностите по организиране и провеждане на училищната подготовка в общообразователните, специалните и професионалните училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на образованието и науката.
Тази програма включва и средства за стопанисването и управлението на материално-техническата база на училищата за нейното подобряване, за прилагане на енергийно-ефективни мерки и за допринасяне за активен спорт в училище.
Колеги, става дума за 322 училища, а в тази програма са планирани ремонтни дейности за 150 от тях. Между нас има много учители, директори – дали са реалистични тези прогнози, или ще се работи на парче, ще се кърпят дупки и после гръмко ще се превъзнасяме, че професионалното образование е приоритет?
Програма „Развитие на способностите на децата и учениците“ е с проектобюджет от малко над 8 милиона, междувременно по-малко средства от заложените за Програма „Образование на българите в чужбина“. Има много сигнали и е редно добре да проследим как всъщност се разходват средствата по тази програма.
В проектобюджета на Министерството на образованието и науката са разчетени също и 18 млн. 152 хил. 453 лв. за Програма „Учене през целия живот“. И тук целевата група, правя една препратка към становището на Министерството на образованието и науката, включва изключително широк контингент от адресати и бенефициенти. Всички тези потребители на образователната услуга са толкова много, и обръщам специално внимание на това, за да акцентирам върху бюджета на тази програма – малко над 18 милиона.
Как са мотивирани разчетите за реализиране на тази така важна политика – по ал. 1, т. 1? Ще Ви кажа – никак! Без правила, без приоритети и критерии. От нас се иска доверие, нещо повече – иска се одобрение.
Тук има няколко въпроса, които следва да поставим. В становището, в документа от Министерството се казва, че една от мерките за подкрепа и развитие на образованието и науката е подобряване на качеството на обучение чрез осигуряване достъпа на добри учители. Министър Клисарова смело цитира данни, че относителният дял на младите учители е намалял до 4% от общия брой на педагогическите специалисти. И още, че през 2014 г. са осигурени средства за финансирането на мерки за привличане и задържане в професията на педагогически кадри, като е поставен акцент върху стимулирането на младите учители да продължат трудовата си заетост в малките училища в отдалечените региони.
Госпожи и господа управляващи, какви мерки, кои региони, кои училища са малки, къде са осигурените средства? В прословутия резерв, или тук в тези политики? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Обещанията на госпожа Клисарова бяха твърде много, малко като в съня, но когато се събужда, до нея не е прекрасният принц, а е седенкуващият премиер министър Орешарски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Приключвайте, госпожо, ще Ви спра микрофона.
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА: Уважаеми господин председател, благодаря Ви за търпението.
Ние искаме аргументи за това къде са приоритетите, разписани и мерките за младите учители. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Процедура – заповядайте, госпожо Тотева.
МАРИАНА ТОТЕВА (КБ): Уважаеми господин председател, от дългите разисквания по параграфа мисля, че станаха ясни основните моменти – че има 100 милиона повече от предишния бюджет.
Правя предложение, с оглед на това, че се изчерпаха аргументите, да преминем към гласуване и да прекратим дебатите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Противно предложение ли имате?
Заповядайте.
Искам само да Ви напомня, че за три предложения досега има седем изказвания.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, сигурно Ви е противно да изразяваме аргументи и становища относно Законопроекта за бюджета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Едва ли някой е използвал подобен израз.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Затова правя обратно предложение на направеното току-що, защото смятам, че този Парламент наистина вече е на прага на това да изчерпа тотално своето доверие, което е получило от българските граждани.
Ставаме свидетели на цензура, ставаме свидетели на ограничаване свободата на словото, ставаме свидетели на това как управляващото мнозинство не дава възможност на опозицията да изрази нито своите аргументи, за да защити своите предложения, нито пък да изрази критиките си към внесените от управляващите текстове.
Гледа се бюджетът на Министерството на образованието – чл. 16, изключително важен бюджет, който касае българските деца и българското образование.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Сто милиона имате повече.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Госпожи и господа от управляващото мнозинство, сигурно паметта Ви е къса, защото когато се разглеждаше важният за България Законопроект за предучилищно и училищно образование, ще Ви напомня, че в Четиридесет и първото Народно събрание дебатирахте само върху заглавието три часа. Отговорността за това децата ни да продължават да учат в нереформирана образователна система, да имат ниски резултати на международните изследвания по грамотност е Ваша и тежи на Вашата съвест. Направете си изводите какъв пример давате Вие относно принципите на демокрацията на българските деца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Гласуваме направеното процедурно предложение за прекратяване на дебатите по чл. 16.
Гласували 127 народни представители: за 85, против 42, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Продължаваме с гласуването на предложенията по чл. 16.
Първо гласуваме предложението на народния представител Веселин Вучков и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 128 народни представители: за 43, против 85, въздържали се няма.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на народния представител Георги Марков и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 123 народни представители: за 32, против 82, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на народния представител Милена Дамянова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 132 народни представители: за 45, против 82, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
(Народният представител Красимира Атанасова иска думата за процедура.)
Ще Ви дам думата, но пак ще Ви напомня, че чл. 50 и чл. 52 изискват, когато искате думата да бъдете на мястото си.
Аз трябва да спазвам правилника.
Заповядайте, сега правя компромис. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Моля, прочетете чл. 50 и чл. 52
КРАСИМИРА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам процедура по прегласуване, тъй като част от колегите не успяха да гласуват този така важен чл. 16 от Законопроекта за държавния бюджет – средствата за Министерството на образованието и науката. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля, режим на гласуване.
Гласували 134 народни представители: за 43, против 90, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на чл. 16 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 135 народни представители: за 92, против 37, въздържали се 6.
Предложението за чл. 16 е прието.
Заповядайте за отрицателен вот, госпожо Тилева.
АКСЕНИЯ ТИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, в образованието, както е казал Мечо Пух, колкото повече, толкова повече.
Искам да обясня защо гласувах „против” въпреки огромното си желание да подкрепям каузите в образованието, защото смятам наистина, че образованието е кауза, а не политика.
Имахме желанието с колегите да Ви поясним в кои от националните програми виждаме, че е необходимо да се направи подобрение, така че да има ефект в цялата система. Нищо политическо и нищо лично към колегите от лявата половина на залата.
Искам да Ви споделя, че 2014 г. и 2015 г. ще бъдат рискови за системата на образованието от гледна точка на възрастта на хората, които работят в системата на училищното и предучилищното образование. Повече от 50% от учителите ни, колеги, са на възраст над 50 години. Това означава, че през следващите три или четири години ще имаме нужда от силен младежки потенциал, който да се влее в редиците на учителите.
Но имаме и една друга нужда, с която бихме могли например чрез Националната програма за оптимизация на училищната мрежа да подпомогнем детските градини именно в изплащане на обезщетенията на пенсиониращите се учители.
Има още един пропуск в националните програми, една несправедливост заради факта, че детските градини не са били част от допустимите кандидати по тях, а именно мярката бе „свободен час”. Искаше ми се да Ви разкажа и да Ви обясня защо само два милиона и половина ще бъдат достатъчни да обезпечат лекторските часове на отсъстващите учители в детските градини, а знаете, че две години преди постъпване в училище предучилищната подготовка е задължителна, организацията е целодневна и няма как да оставим децата си на произвола на съдбата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето, госпожо Тилева!
АКСЕНИЯ ТИЛЕВА: Благодаря Ви, господин председател.
Много ми се иска следващият път залата в болшинството си да гласува за бюджета на образованието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: И аз Ви благодаря.
Заповядайте за втори отрицателен вот.
СИЛВИЯ ХУБЕНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Гласувах против, защото смятам, че една от най-важните системи в развитието на обществения живот на държавата ни, е недофинансирана. В разговори с мои колеги, които направиха предложения, част от които бяха обосновани, а други бяха цензурирани, за да не бъдат чути, им казах, че исканията, които отправят, са малко за развитие на образованието. Започнали са първите стъпки за частични реформи в образователната система. Започнали са реформи, свързани с всички нас...
Господин председател, все пак ще имам ли възможност да се изкажа нормално...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Имате основание, госпожо Хубенова, в залата шумът е над нормалното равнище. Моля Ви, дайте възможност този, който говори от трибуната, да каже това, което желае.
Ще удължа времето...
СИЛВИЯ ХУБЕНОВА: Освен това, уважаеми дами и господа, мисля, че всички ние сме били част от тази образователна система. Болшинството от нас са били също участници в нея като родители, а някои от нас ще бъдат част от нея като бъдещи баби и дядовци, примерно.
Днес ние залагаме развитието на образователната ни система в бъдеще. Притеснена съм от това, че няма достатъчно средства за обезпечаване на целодневното обучение, което беше въведено поетапно и че българските училища в почти всички общини, особено в малките, трудно ще успеят да осигурят целодневното обучение на учениците в началната училищна възраст.
Затова, уважаеми колеги, гласувах „против”, защото считам, че някак между другото подминахме един от най-важните, казвам го още веднъж, бюджети, част от бюджети... Особено слушайки последните негативни изказвания...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля приключвайте!
СИЛВИЯ ХУБЕНОВА: ...за нивото на образователната ни система, съпоставена с европейската.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря. (Народният представител Ваня Добрева иска думата за процедура. Шум и реплики от ГЕРБ.)
Не съм дал думата за процедура, госпожо Павлова. Не се притеснявайте, аз съм последователен в правилата.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Думата се взема от място, както казахте, господин председател.
Уважаеми колеги, гласувах „против” бюджета, който е определен на Министерство на образованието и науката за следващата година, защото когато човек чуе приоритетите и обещанията, които министерството трябва да изпълни и сравни числата, които са в таблицата пред Вас...
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ, от място): Нали се изказа? Какъв е този отрицателен вот?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожа Дамянова направи реплика. Моля Ви!
МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Направила съм реплика, моля Ви да следите какво се случва в пленарната зала!
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ, от място): Няма значение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Не е същото, господине.
Моля, продължете, госпожо Дамянова!
МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Мисля, че трябва да се запознаете с правилника и да направим разлика между реплика, изказване, дуплика и другите процедури!
Смятам, че приоритетите и очакванията, които се възлагат на Министерството на образованието са неизпълними и на практика са една измама. Защо?
Когато човек сравни числата, с които министър Клисарова защитаваше бюджета на първо четене в Комисията по образованието науката, с тези, които са реално в бюджета, ще си помисли, че Министерският съвет е внесъл грешния законопроект в Народното събрание.
Според министъра на образованието и науката в Бюджет 2014 са заложени повече „12,7 млн. лв. за професионално образование, 27,2 млн. лв. за качество на предучилищното и училищното образование, 15 милиона за ИКТ, 6 млн. лв. за задържане на педагогическите кадри в системата, 16,7 милиона за модернизиране на професионалното образование, 59 милиона за превенция на отпадането от училище”. Тоест общо 136,6 млн. лв. повече. Ако обаче сметнем общата сума на средствата за предучилищно и училищно образование по бюджета на МОН, където са програмите, за които министър Клисарова говори, ще видим, че увеличението е едва 18 млн. 132 хил. 328 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето! Приключвайте!
МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Тоест имаме един недостиг от 40 млн. лв. Ето затова гласувах „против”, защото този бюджет е една измама. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Заповядайте за процедура.
ВАНЯ ДОБРЕВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вземам думата по един изключително приятен повод.
Бих искала да Ви помоля във връзка с 8 декември – предстоящият празник, да поздравим студентите днес! (Всички стават и приветстват гостите с ръкопляскания.)
Днес сред нас са колеги от Велико Търново, от Софийския университет, които дойдоха специално да наблюдават нашата работа. Бих искала да им благодаря за това, че са тук, като председател на Комисията по образованието и науката, и да пожелая, ако ми разрешите, от името на всички ни, много здраве, много лично щастие, много радост и лека сесия! (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Добрева.
Уважаеми колеги, приключихме с гласуванията по чл. 16, следва чл. 17 – бюджет на Министерството на културата.
Господин Цонев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В чл. 17 има направени предложения. Първото е на народните представители Гинче Караминова и група народни представители.
„В чл. 17:
1. В ал. 1, „II. Разходи”, числото „120 739,6” се заменя с „132 739,6”;
2. В ал. 2:
В ред „1. Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство”, числото „13 662,0” се заменя с „15 662,0”;
В ред „2. Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование”, числото „102 300,9” се заменя с „112 300,9”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Изказвания?
Заповядайте, уважаема госпожо Караминова.
ГИНЧЕ КАРАМИНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Знам, че е уморен министърът на финансите, но аз искам да изтъкна своите аргументи пред него, тъй като бюджетът за култура е единственият бюджет, който не беше приет на първо четене в комисията. Нашите аргументи са изключително важни и бих искала и той да ги чуе.
Непрекъснато казваме, че културата е духовността на българите. В такъв случай стимулирането на културата е атестат за това, доколко управляващите имат желание да стимулират духовността. Наистина трудно е да се прави реформа, но в момент на икономическа криза ние имахме волята и направихме реформа, която заработи. Това е видно, но бюджетът, който ни се предлага, демонстрира пълно пренебрежение към културата и хората, които я създават. Оптимизмът на управляващите за приходи от 2 млн. лв. е или крайно наивен, или откровено циничен предвид икономическата криза в страната, или пък е залагане на нещо като петилетен план или трудова норма, която трябва да се изработи.
От друга страна, намалението с 2 милиона е под санитарния минимум и стопира реформата. Аз питам: това ли е визията на управляващите за развитието на българската култура? Значи, залагат се приходи, залага се ръст от 10% за 2014 г., а същевременно държавата не е в състояние да осигури съответните средства по системата за делегираните бюджети, тъй като те не са обезпечени в реална бюджетна прогноза. Тоест очаква се ръст, а няма гаранции, че театрите, музеите, културните институции ще получат изработеното.
По много от програмите е ясно, че средствата няма да стигнат за покриване на едно минимално равнище. Редица показатели в бюджета за култура са механично посочени, без да е извършен необходимият междусекторен анализ. Ще дам пример. Посетителите в музеите и галериите спрямо предходната година показват ръст 5%. В такъв случай трябва да се попита дали съответства тази прогноза на данните за ръста на туризма през тази година и прогнозата за 2014 г.? Направен ли е финансов анализ какви ще са допълнителните приходи от този прогнозен ръст и къде ще отидат?
Затова исках да задам въпрос към министъра на финансите дали е запознат с приноса на изкуството, културата, творческата индустрия, културния туризъм, културното наследство към брутния вътрешен продукт? Знаем, че всички сектори бяха засегнати от икономическата криза, но в сектор „Култура” има нарастване на икономическия прираст с 4% към брутния вътрешен продукт, а това, което получава културата, е нищожно. Сектор, важен за българската икономика, който генерира икономически принос, заетост и преки чуждестранни инвестиции.
Ще взема по-подробно отношение по програма „Филмово изкуство”. Там са предвидени средства от 12 млн. 700 хил. лв. в пълно противоречие с чл. 17 от Закона за филмовата индустрия и в разрез със схемата за държавна помощ, нотифицирана от Европейската комисия през 2010 г., както следва: за 7 игрални филма, за 14 документални и пълнометражни и 160 минути анимация. Реално за 2014 г., по чл. 17 от Закона за филмовата индустрия, средствата за филмово изкуство трябва да бъдат 18 млн. 920 хиляди. Неизпълнението на Закона за филмовата индустрия за 2014 г. поставя под въпрос устойчивото развитие на българската филмова индустрия, а за да се постигне устойчивост на разпространението на български филми и да имаме кинематография от европейски тип е необходимо производството поне на дванадесет игрални пълнометражни филма.
Във връзка с приемането на Националната стратегия за изкуството, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм 2014-2020 г., неизпълнението на чл. 17 от Закона за филмовата индустрия ще попречи на постигането на заложените стратегически и оперативни цели за устойчивото развитие на българското кино. Подобен вид държавна регулация лишава сектора от стабилност и създава условия за непълен пазар и неравномерно разпространение на продукта. А неоспорим факт е, че през последните години производството на български филми се промени в положителна посока и като признание и като зрителски интерес икономическият принос на българската филмова индустрия непрекъснато нарастваше, и то в период на икономическа криза.
С цел устойчивост на растежа е необходимо такова финансиране на българската кинематография, което да допринесе устойчивост на производството, преодоляване на пазарните дефекти, свързани с разпространението на български филми и достъпа до културния продукт. Това са основателни аргументи и ние от Парламентарната група на ГЕРБ предлагаме увеличение с 4 милиона по Програма „Филмово изкуство”, тъй като инвестирането в културен продукт носи висока възвръщаемост. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Караминова.
Има ли реплики?
Господин Антон Кутев – първа реплика, заповядайте.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Колеги, изкуших се да направя тази реплика, защото видях, че госпожа Караминова си прочете цялото изказване и сега искам да видя дали ще си прочете и дупликата. (Реплика от народния представител Гинче Караминова.)
Добре, това би било хубаво.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Давайте по същество. Господин Кутев, отправете несъгласие.
АНТОН КУТЕВ: Не е несъгласие, а конкретен въпрос.
Тъй като половината от Вашето написано слово беше посветено на това как не се изпълнява през тазгодишния бюджет Законът за филмовото изкуство, не се изпълнява субсидията. Искам да Ви питам: гласували сте четири бюджета като част от мнозинството в тази зала – в кой от четирите бюджета, се изпълни Законът за филмовото изкуство? Четири бюджета – няма нужда да Ви казвам кои са годините, Вие ги знаете! В кой от четирите бюджета се изпълни Законът за филмовото изкуство? Имате ли обяснение как се получава така, че когато за една година се намалява с 2 милиона субсидията за култура, Силистренският театър – отваря, а по времето, когато при Вас ужким не беше така – затваряше. Защо при Вас Силистренският драматичен театър затвори, а при нас с 2 милиона по-малко пари – отваря?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Втора реплика?
Заповядайте.
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги, не можах да се въздържа от реплика, защото това, което се каза тук, беше една гола лъжа. Затворен театър в Силистра няма, първо. (Силен шум и реплики от КБ.)
Второ, говорим за бюджета за култура. Това че той е намален с 2 млн. лв. и това, че цялата парламентарна комисия отказа да приеме този бюджет не Ви ли говори много, колеги?! (Силен шум и реплики от КБ.)
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Говори ни.
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ: А демагогията, с която се излиза...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Господинов, обърнете се надясно към госпожа Караминова – към нея е репликата. Изказване можете да направите и после, няма пречка.
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ: Говорим за Бюджет 2014...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, репликата е към госпожа Караминова. (Шум и реплики от КБ.)
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ: Разбира се, репликата ми обаче е свързана с това, че в крайна сметка култура имаше, имаше ръст, ако говорим за театралното изкуство и артистите бяха стимулирани. А това, което се казва оттук не е вярно. Аз не знам за някакво възстановяване на някакъв театър, който е бил закрит.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не репликирате господин Кутев. Можете после да направите едно изказване за Силистренския театър и да изчистите отношенията с господин Кутев, защото казвате, че не е вярно.
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ: Не мога да се въздържа, когато се лъже от трибуната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Въздържайте се, в рамките на правилника, имате възможност. (Реплики.)
Господин Атанасов, напомням Ви да спазвате правилника.
Заповядайте за дуплика, госпожо Караминова.
ГИНЧЕ КАРАМИНОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Кутев, това че поглеждам бележките си означава, че аз наистина съм се готвила за този дебат. Затова настоявах мотивите и аргументите ми да бъдат чути.
Що се отнася до бюджета по Програма „Филмово изкуство”, всяка година след 2009 г. той беше повишаван с един милион. Наистина, ако не можеше да се постигне тази формула по чл. 17 в Закона за филмовото изкуство причината беше, че започнахме от много нисък старт.
Това за Силистренския театър изобщо не е коректен пример, защото нека да погледнем и Благоевградския театър – артистите там чакаха дълго време, за да си получат заплатите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Караминова.
За второ изказване има думата госпожа Ирена Коцева.
Заповядайте, госпожо Коцева.
ИРЕНА КОЦЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Културата е онова, което ни дава отговор кои сме, това, което ни дава отговор на въпроса кои са нашите ценности – на отделния човек, за нацията към която принадлежим. Културата е визията и стратегията ни за бъдещето. Би трябвало да е така! Не и за това правителство!
Приоритетните области на правителството в културата тотално отсъстват. В Бюджет 2014 г., бюджетът на културата е намален с 2 млн. лв., ако прибавим и 2 млн. лв. завишени приходи сами можете да си направите извода колко скъпернически малко вложи държавата в културата, пускайки само рекламни обещания или мълчи гузно – за справка стенограмата от постоянната Комисия по култура. Затова и ние не намираме в него нито едно основание да бъдем поне малко спокойни за бъдещето на културата.
Уважаеми дами и господа управляващи, Вие изпълнихте с ново съдържание епиграмата на Радой Ралин: „Като чуя за култура, се хващам за кобура”. (Шум и оживление.) Но когато нямаш лидери на духа, по улиците имаш патрулиращи, има реч на омраза, ненавист и страх. Учени, преподаватели, журналисти и артисти излязоха на улицата и правителството отговори с наказателна мярка – бюджет целящ унищожаване на духовността. От бит и духовност, когато махнем духовността, остава битът. Остават хора докарани до духовна нищета, на чийто житейски хоризонт са само бутилка минерална вода, сандвич и екскурзия до София – отиване и връщане, или награждаването на лицето от контрапротеста с властта да формира културни политики, от които нищо не разбира. И получаваш тоалетната на Давид Черни, не като метафора, а като аутопсия на обществото.
Хората, за които Биг Брадър е единственото културно преживяване, без проблем преглъщат истинския, Оруелския Биг Брадър, с който тоталитарният политик мисли, че властта е негова завинаги.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Браво!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Мутафчиев, по-тихо там.
ИРЕНА КОЦЕВА: В началото на годината еврокомисарят по образование и култура Андрула Василиу каза на лидерите на Европейския съюз с безпрецедентно остър тон: „Не смейте да намалявате бюджета за култура. Културата е особено нужна по време на криза”. Разликата тук е явна, тя е цивилизационна. Предлага ни се обиден бюджет за култура.
В година на икономическа криза трябва да разходваме максимално аргументирано, затова и сега задавам въпрос: кой и как определи сакралната сума за планирани археологически проучвания? С помощи, за съжаление, не можем да изненадаме никого, но ние имаме национално богато културно наследство, би следвало Министерството на културата да получи средства, за да гарантира оцеляването и спасението на ключови обекти – първата столица Плиска, където работещата там експедиция трябва спешно да получи средства; аварийно е положението с Александровската гробница – национален кандидат, потенциален за списъка на ЮНЕСКО; хълмът Трапезица – ранният укрепен дворцов комплекс; Провадия – най-старият град в Европа.
Тоест, за да се осъществи минимум от дейности по консервация и реставрация на археологическото наследство на Министерството на културата са й нужни средства. Отделно държавата е длъжна съгласно Закона за културното наследство да осигури средства за редовни археологически проучвания, които минимум са около милион лева на година.
Тези недостатъчни средства за гарантиране на българското културно наследство биха могли да се вземат например от Министерството на инвестиционното проектиране, тъй като е ясно, че и там едва ли ще могат ефективно да усвоят всичко предвидено в рамките на календарната година. Предвидените средства в бюджета на Министерството на културата за консервация и реставрация са изключително недостатъчни. Неглижирането на културното наследство и обектите с неотложни нужди е в разрез с Конституцията на Република България, чл. 23, където се казва, че държавата се грижи за опазване на националното, историческо и културно наследство, както, разбира се, противоречат и на редица текстове от Закона за културното наследство. Благодаря Ви, господин председател. (Ръкопляскания от ГЕРБ, КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз.
Има ли реплики към изказването на госпожа Коцева? Няма, само аплодисменти.
Заповядайте за процедура, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз благодаря на двете колежки за литературните есета на тема „Развитие на културата”. Наистина съм трогнат от това, което чух, но имам едно предложение – виждам, че всички го имат написано и седемте колеги, които са предложили едно предложение, ще го защитават, много Ви моля, предайте листовете към стенограмата, за да можем да продължим по-нататък. Благодаря Ви. Мисля, че такава инициатива може да се поеме. (Шум, оживление и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре, това е едно приканване за написаните изказвания да се прилагат към стенограмата, но няма да подлагам на гласуване такова приканване, то е авторски труд, не е задължително.
Заповядайте, уважаема госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да обоснова нашето предложение. Искаме 2 млн. лв. повече за дейността на обществените библиотеки и на читалищата. Читалищата и обществените библиотеки особено в малките населени места, в малките градове са единствените институции, които са източник на информация и култура за българските граждани. Те са средище на традиции и на духовност. Ние сме силно обезпокоени от факта, че управляващите се дистанцират от дейността на обществените библиотеки и читалищата, защото парите, които са заложени в Бюджет 2014 за развитието на читалищната и библиотечна дейност, са твърде малко. Те ще стигнат само и единствено за изплащане на работните заплати и за покриване на осигуровките на служителите, които работят.
Също така силно сме обезпокоени от ниското заплащане на служителите, които работят в тези две институции. В много случаи това са хора с висше образование, хора с огромен опит и потенциал и е срамно тези дългогодишни служители да получават такива ниски заплати.
Миналата година с нашето предложение, което направихме в Бюджет 2013 г., на Министерството на културата предложихме да бъдат увеличени с 10% единните стандарти за издръжката на читалищата и библиотеките. (Шум и реплики.)
Моля, господин председател, да въведете ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина! (Шум и реплики. Народни представители от различните парламентарни групи стоят прави между банките.)
Народните представители господин Младен Червеняков, господин Иванов, господин Тошев, господин Мутафчиев, Спас Панчев, госпожа Буруджиева, господин Ерменков – седнете, и всички останали – седнете! Не си вадете картите – ще имате 10-15 секунди, не се притеснявайте. Уважаеми колеги, всички са уморени, но заседанието продължава.
Господин Тошев и господин Червеняков! Моля Ви, пречите на госпожа Ангелова. Ако не чувате председателя, поне се уважавайте взаимно.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря Ви, господин Миков.
Както казах, миналата година ние увеличихме с 10% единните разходни стандарти за издръжка на читалищата и на библиотеките. Увеличихме с 10% работните заплати на тези служители.
Сега в Бюджет 2014 г. не виждаме увеличаване на работните заплати, не виждаме повече пари за издръжката на тези две институции. Единствено има повече 68 хил. 551 лв., които са предназначени за разликата от повишаването на минималната работна заплата на служителите, които получават минималното заплащане и работят в тези две институции.
Ние от Парламентарната група на ГЕРБ смятаме, че тези 3 млн. 656 хил. 258 лв. са крайно недостатъчни за издръжката на над 3500 читалища в България. Тези обидно малко средства единствено стигат за изплащането на работните заплати и осигуровките на служителите, които работят там. Няма средства за ремонт, няма средства за дейност, няма средства за обогатяване на библиотечния фонд. В повечето случаи се разчита единствено на спонсорства и дарения. Срамно е, че едно читалище не може да си позволи да извади от бюджета си през годината 20 лв., за да се купи нова книга или да бъде обновен книжният фонд.
Читалищата са делегирана от държавата дейност, но за съжаление държавата не е никак щедра спрямо тях. Липсата на достатъчна подкрепа от страна на държавата за развитието на читалищната и библиотечната дейност са показател за ниската заинтересованост на управляващите за образователното и културното развитие на нацията.
Така че, уважаеми колеги, аз Ви призовавам да подкрепите нашето предложение и да гласувате за повишаване бюджета на Министерството на културата. Проявете национално самосъзнание и подкрепете това предложение, за да можем да съхраним духовния живот на нацията ни. Без култура – няма прогрес! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: И аз Ви благодаря, госпожо Ангелова.
Има ли желаещи да репликират? Няма.
Господин Антон Кутев направи заявка, отказва се.
Заповядайте за процедура, господин Вучков.
ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ (ГЕРБ): Господин председател, с оглед важността на законопроекта и примерът, който дадохме преди около два часа, че някои числа могат да се коригират като например бюджета на МВР с участието на финансовия министър, предлагам прекъсване на заседанието, докато в залата пристигне министърът на финансите, както и съответните министри, по чиито ресори предстои гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Прекъсване означава почивка ли, или какво?
ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Почивка!
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Идва, идва!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля да поканите министъра на финансите в пленарната зала. Той беше цял ден тук, това не може да бъде повод да прекъсваме заседанието. (Реплики от ГЕРБ.)
Преди да дам думата на господин Добрев, ще Ви съобщя, че е постъпило искане на основание чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за Проект за решение за предсрочно освобождаване на заместник-председателя на Народното събрание госпожа Мая Манолова (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Утре на основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание ще бъде поставено на разглеждане, за да спазим правилника. Явно ще трябва да удължаваме времето за бюджета, но тази дискусия ще се състои утре, да Ви кажа.
Господин Добрев, заповядайте за изказване.
КИРИЛ ДОБРЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, няколко думи, които ще продължат темата от изказването на госпожа Ангелова, за библиотечно-информационната дейност и защо е необходим по-голям бюджет и за тази дейност.
Трябва да се осигурят в Бюджет 2014 г. необходимите средства за обществените библиотеки, за да могат те да осъществяват основната си функция, да осигуряват конституционното право на българските граждани за достъп до информация. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля за тишина в залата, пречите на оратора!
КИРИЛ ДОБРЕВ: Трябва да се осигурява пълноценно библиотечно-информационно обслужване, да се провежда целенасочена политика за реформиране и развитие на библиотечния сектор.
Колко са ценни 27-те регионални библиотеки – стълб на библиотечно-информационната дейност в България и останалите читалищни библиотеки, аз няма да се впускам в детайли и в обяснения. Но искам само да спомена на какво се дължат увеличените разходи за персонал и разходи за издръжка, които налагат актуализация на бюджета на библиотеките.
В сегашно време имаме повишаване разходите както за персонал, така за издръжка, без да е променена основната работна заплата на работещите в библиотеките. Това се дължи на ежегодно увеличаване разхода за допълнително възнаграждение за признат трудов стаж, увеличени осигуровки за сметка на работодателя, увеличени разходи на работодателя за заплащане на първите три дни при временна нетрудоспособност, увеличени разходи за плащане на обезщетение по Кодекса на труда във връзка с пенсионирането на служители.
Обективно са увеличени разходите за издръжка във връзка с увеличените цени на вода, топлоенергия и електроенергия, увеличените суми по всички договори за поддръжка на хардуер, на библиотечен софтуер, СОТ, асансьори, противопожарна охрана и прочие, увеличени разходи за консумативи, за текущи ремонти, а също така са драстично намалени разходите за набавяне на библиотечни документи – нещо, което е много важно, дигитализация на библиотечните фондове, текуща професионална квалификация на персонала, развитие на библиотечни системи, потребности на ползвателите, финансово участие на библиотеките в международни програми и проекти.
Затова ние подкрепяме Българската библиотечно-информационна асоциация, така че единният разходен стандарт за субсидирана бройка в библиотеките да се запази поне на равнището на стандарта от 2008 г. – 11 хил. 871 лв., за което са необходими допълнително 2 млн. лв. Заставаме зад това искане на Българската библиотечно-информационна асоциация и Ви молим да гласувате в подкрепа на българските библиотеки. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Добрев.
Желае ли някой да възрази на господин Добрев? Не виждам.
Процедура – господин Димитър Горов.
ДИМИТЪР ГОРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предлагам да прекратим дискусията по този член и да преминем към гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Горов, то и без това нямаше изказвания.
Госпожо Дамянова, заповядайте – противно процедурно предложение можете само в този момент да направите.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): За обратно процедурно предложение съм, уважаеми господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Да, заповядайте за противно предложение.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Уважаеми колеги! Хубаво е, че преди няколко минути приветствахме на крака и с ръкопляскания студентите, които ни наблюдават. Не мислите ли обаче, че не показваме добро поведение като народни представители и като техни избраници включително с методите, с които искате да прекратим дебатите по най-важния закон – Законопроекта за бюджета за 2014 г.?! Не искате ли тези студенти да чуят какви са аргументите на опозицията, ако щете и Вашите аргументи, с които ще защитите бюджета за култура, който между другото не беше подкрепен включително и от Ваши народни представители в комисията? Не искате ли тези млади хора да чуят аргументите, с които ние сме „против” бюджета на Министерството на културата?
Уважаеми млади хора, той е намален в сравнение с 2013 г. (Шум и реплики.) Как показвате на тези млади хора (шум и реплики), ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля за тишина в залата!
МИЛЕНА ДАМЯНОВА: ... че България е демократична държава?!
Не искам да Ви напомням позицията на Националното представителство на студентските съвети по повод на 1 ноември. Прочетете си я отново и си помислете как ще подходите в тази ситуация, когато младите хора освен отвън, Ви гледат и отвътре! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Дамянова.
Преминаваме към гласуване на направеното процедурно предложение от господин Горов.
Гласували 117 народни представители: за 73, против 44, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Господин Господинов има думата по начина на водене.
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, това, което се случва тук, не е най-приятното, което могат да гледат студентите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Сега имате възможност.
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ: То отне моята възможност да кажа няколко думи на хората, които би трябвало да бъдат много по-съпричастни по отношение на културата.
Неслучайно председателят на Вашата Комисия по културата не е тук – господин Стефан Данаилов. (Силен шум и възгласи: „Е-е-е!” от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, тишина в залата!
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ: Срам го е от този бюджет, господа! (Силен шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, тишина в залата! (Силен шум и реплики от КБ.)
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ: Господин председател, мисля, че не е уместно по този начин да приключваме с всички теми, които касаят...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Господинов, това, което мислите, е добре.
Кажете какви са проблемите по начина на водене, защото за това имате думата? (Шум и реплики от КБ.)
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ: Идеята е тук да има дебат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата!
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ: Аз се обръщам по-скоро към мнозинството. (Силен шум от КБ ДПС.)
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Процедурата е към председателя!
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ: Въпреки това!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля за тишина в залата!
Благодаря Ви, уважаеми господин Господинов.
Дотук имаше четири изказвания. Господин Кутев се отказа.
От вносителите на предложението са се изказали госпожа Караминова, госпожа Коцева, госпожа Ангелова и господин Добрев.
Имаше гласувано решение, не аз съм прекратил разискванията по текста, а залата го прекрати с мнозинство.
Нека преминем към гласуване, уважаеми народни представители.
Гласуваме предложението по чл. 17, направено от народните представители Гинче Караминова, Ирена Коцева, Красимир Велчев, Ирена Соколова, Лъчезар Иванов, Светлана Ангелова и Кирил Добрев, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 131 народни представители: за 43, против 83, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя, подкрепен от Комисията по бюджет и финанси.
Гласували 131 народни представители: за 90, против 37, въздържали се 4.
Текстът е приет, а с това е приет чл. 17.
Господин Господинов. заповядайте, имате думата за отрицателен вот.
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ (ГЕРБ): Колеги, това наистина е важно. С много лека ръка преминахме към следващата тема.
Културата е нещо, по което всички ние и най-вече Вашите лидери отляво, като започнем от господин Станишев, говорителя на партията, и всички останали, пряко ангажирани, при тях би трябвало да бъде сигнална лампа. Когато я няма културата, какво става с един народ?! (Силен шум и реплики от КБ.) Има доста примери в тази насока.
Бих искал да кажа на господин Кутев няколко неща, защото той излезе на тази висока трибуна и излъга, защото в Силистра има театър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, не такива думи от трибуната!
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ: Този театър наистина работи и пълни своите зали.
По отношение на изкуството това, което се създава под формата на комитети и други организации за възстановяване, наистина е лицемерно!
В театрите имаше сериозна криза и липса на посетители до реформата, направена от предходното правителство. Тогава се създаде стимул за всички актьори – доплащане на билет, което означава, че всеки посетител, всеки зрител носи със себе си допълнително финансиране на тези институции в България. Тази система се показа като успешна и работеше.
В момента се предприемат реформи в тази посока.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: В коя посока?
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ: Знаете много добре, че артистите излязоха точно по тази тема и искаха да променят нещата по отношение на бюджета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Приключвайте, ако обичате, господин Господинов!
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ: Дълбоко сте неправи! Мисля, че Вашите ръководители имат голяма грешка по отношение на бюджета за културата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Господинов.
Заповядайте, господин Тошев – отризателен вот.
Господин Кутев, и на Вас ще дам думата, засегнат сте, даже с лексика, неподходяща за пленарната зала.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Започна един много конструктивен дебат по тема култура. Не трябваше да го прекъсвате за пореден път.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ние обсъждаме бюджета. Темата сега не е култура.
Вие искате отрицателен вот по чл. 17.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Култура без бюджет е много трудна история.
Първо, Вие ни затворихте устата, нарушавайки всички правила и традиции на това Народно събрание, в което Вие имате изключително голям опит, както и госпожа Мая Манолова. Не говорихме по секторна политика „Национална сигурност”. Прекъснахте по здравеопазване. Сега прекъснахме по култура. Един сектор, който има, Вие казахте – и правилно – четири човека са се изказали. За 6-7 сектора в тази област четири човека са крайно недостатъчни.
И пак Ви напомням, че имаше процедурно предложение от моя колега Вучков да дойде тук министърът на финансите, да присъства...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Проверете ще идва ли министърът, или да прекъсваме.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Той си тръгна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не, ще дойде.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Добре, нека да дойде. Да вземем почивка докато дойде. Защото ние говорим неща, които няма кой да ги чуе. Кой ще реагира на тези приказки?
Може ли за 15-20 минути да се обсъди киноизкуство, да се обсъдят училища, да се обсъдят библиотеки, да се обсъди туризъм, да се обсъди археология? Моля Ви, недейте така. Следват още секторни политики. Нека да си кажем аргументите. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви тишина! Не викайте! Госпожо Буруджиева!
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Много сте устата, обаче не сте аргументирана. Няма да Ви кажа името, за да не излизате тук. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, дръжте се парламентарно и не подвиквайте на изказващите се.
Други желаещи?
Господин Иванов, заповядайте за отрицателен вот.
Ако можете накрая направете един отрицателен вот, защото всичко дотук са споделени размисли по повод разискванията в пленарната зала.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, за да обоснова отрицателния вот ще започна с това, че преди малко тук като Матросов на амбразурата се появяха хора, които нямат нищо общо с културата. (Смях и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, тишина!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Господин Мутафчиев, господин Горов апелираха към това да бъдат прекъснати дебатите.
Защо, колеги, трябва да прекъснем дебатите за културата при положение, че това не се аргументира от хора, които са в сферата на културата? Разбирам тук да беше станал господин Мартин Захариев, да беше станала госпожа Буруджиева например да аргументира, а не да изпращате, пак казвам като Матросов на амбразурата… (Председателят изключва микрофоните, народният представител продължава да говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Иванов, пак ще Ви дам думата, но моля Ви, отрицателният вот е обяснение защо Вие сте гласували, а не защо някой народен представител не се е изказал. Това са някакви Ваши размисли, които са ирелевантни към тази процедура. Моля Ви, направете отрицателен вот.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря, господин председател, за коректната забележка.
(В залата влиза министърът на финансите Петър Чобанов. Бурни ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, тишина в залата! Знам, че всички обичат министъра на финансите, особено когато става въпрос за бюджет, но въздържайте емоциите.
Господин Иванов има думата за отрицателен вот. Моля Ви за тишина в залата!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Защо гласувах против? Защото, ако пак казвам, бяха станали хора, които са от сферата на културата тук (оживление в КБ и ДПС) да аргументират по някакъв начин това, което е предложено като бюджет за Министерство на културата, бих го приел може би. Но да се опитват тук хора, които са толкова далеч от културата (реплики от КБ и ДПС) да защитават тези, които не са им ясни – това ме накара, господин председател, да гласувам против. Опитайте се следващия път да накарате Ваши колеги да станат и аргументирано да изложат своите тези за сферата, която разглеждаме за да се опитат аджеба да ни убедят да гласуваме различно. Защото иначе ще продължим да не подкрепяме бюджета, тъй като хората, които се опитват да го защитават, са далеч от разискваните теми.
Затова, господин председател, аз гласувах против. Благодаря Ви, че ми дадохте възможност да се аргументирам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов. И повече Ви дадох.
Само да Ви кажа, че председателят нито има възможност, нито ангажимент да накара някого да се изкаже. Вие имате мотив срещу съдържанието на чл. 17, защото не са се изказали от мнозинството. Всеки има право на своите мотиви.
За лично обяснение – заповядайте, госпожо Буруджиева.
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър – толкова дълго очакван, уважаеми колеги! Взимам думата за лично обяснение, първо, да благодаря за оценката на господин Иванов, но щеше да е прекрасно, ако представителите на нашата парламентарна група в нашата комисия имаха нещо общо с медиите и с културата също.
Второ, ще използвам възможността…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, обяснете се лично. Не коментирайте представителите на другите групи във Вашата комисия. (Реплики от ГЕРБ.)
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС: Защото ставаше дума, той обиди неоснователно кой е културен и кой не е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не, той говореше различни неща извън темата. Вие обяснете лично. (Реплики от народния представител Станислав Иванов.)
Господин Иванов, седни си! (Оживление.)
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС: Господин Иванов, след този скандал на култура, който заявихте, не е много прилично. Това е, което исках да кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Буруджиева.
Господин Кутев, заповядайте за второ лично обяснение. Но Ви моля процедурите да не се използват за споделяне на някаква импресия.
Заповядайте, господин Кутев. (Реплика на народния представител Станислав Иванов.)
АНТОН КУТЕВ (КБ): Не си сам в залата, господин Иванов. Има и други като Вас.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Господинов, аз на Ваше място...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Кутев, влизате в дискусия. Той после ще поиска лично обяснение. Не искам да превръщаме ...
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не може лично обяснение на личното обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не може лично на лично, но си спестете тези дискусии извън правилата.
АНТОН КУТЕВ: Няма как да не влезна в дискусия по този въпрос. Влизам конкретно – темата на лично ми обяснение е обвинението на господин Господинов за това, че съм бил излъгал – нали така казахте? – затова, че театърът в Силистра няма да се отваря. Нали това казахте? Това беше свързано с моето лично обяснение.
Ясната ми е тезата. Ако Вие имахте каквото и да било основание, очаквам с нетърпение да чуя всичките Ви доводи пред обществеността в Силистра, надявам се да направите всичко възможно да осветлите своята дейност като депутат от Силистра по отношение на Силистренския театър през миналия мандат, а тя се състои в следното, господин Господинов. Докато Вие бяхте депутат, а Вашето правителство беше на власт и господин Вежди Рашидов беше министър, Вие закрихте Силистренския драматичен театър и го превърнахте в смесен театър и в подразделение на Добричкия. От тогава в Силистра Драматичен театър няма и това го знае всеки силистренец. Вие направихте същото не само със Силистренския театър, а с още десетина други театри.
Сега да ме обвинявате мен, че съм бил лъжел – за какво излъгах? Че Вие с Вашия глас и Вашето правителство, Вашият министър закрихте театъра, че Вашият собствен кмет, който е кмет на ГЕРБ, не посмя да направи една пресконференция, когато го закривахте, че направихме пътека до Вашия министър да му обясняваме, че този театър може да работи, въпреки съкращаването на парите, и че същият този театър само след няколко месеца, Драматичният театър в Силистра ще работи отново. Къде излъгах, господин Господинов? Отидете и го обяснете това на избирателите си в Силистра. Но искам да Ви кажа, че продажбата на обувки и на билети за театър са различни неща. Те нямат общо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Кутев.
Господин Иванов, заповядайте за процедура по начина на водене. Но това означава към мен. Защото Вие едни други тук се...
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Към Вас, да.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На какво станахме свидетели? Госпожа Манолова я няма, но тук е господин Миков. Той нарушава правилника по същия начин, по който го правеше госпожа Манолова. (Оживление.)
И какво е нарушението? Имаше процедура по изказване, реплики, дуплики и тогава трябваше да бъде дадено личното обяснение. След това минахме процедура по гласуване. Аз обясних, аргументирах своя отрицателен вот и в един момент Вие давате, на какво основание, думата на преждеговорившия за лично обяснение, за процедура, която е минала преди няколко процедури.
Господин председател, поискахме оставката на госпожа Манолова, защото два дни тя нарушава правилника. Не ни карайте да искаме и Вашата оставка и предсрочното Ви освобождаване сега. (Шум и реплики от КБ и ДПС.) Няма нужда. Прекратихте дебатите по т. 1 да не можем да се изкажем, сега избирателно давате думата на който прецените. Следвайте правилника, за да бъдете на висотата на мястото, на което се намирате, господин председател. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Ще осмисля тази вечер Вашите тълкувателни разсъждения. (Оживление.)
Моля, господин Цонев, да докладвате чл. 18.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Аз казвам – господин Иванов да го докладва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не може господин Иванов – Вие ще го докладвате.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Защо? Господин Иванов говори днес достатъчно.
Господин председател, не ми дадохте думата и аз се чувствам засегнат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Прекратиха се разискванията.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Исках да кажа защо гласувах „против” процедурата.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Искай процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не може по процедурата. Отрицателен вот – не може.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не може по процедурата. Щях да кажа, че ми отнехте естетическото…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, докладвайте! Господин Цонев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не може ли да разведрим малко обстановката?
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Може!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Тя е ведра.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Мнозинството ми отне естетическото удоволствие да слушам колежките от ГЕРБ! Това исках да кажа.
По чл. 18 има направено предложение, уважаеми колеги, от народните представители Ивелина Василева, Ирена Узунова, Павел Христов, Силвия Хубенова, Митко Захов и Станислав Иванов:
„В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
- В Раздел II „Разходи” числото „43 954,3” се заменя с „47 954,3”, а числото „41 942,0” се заменя с „45 942,0”.
- В Раздел III, т. 2 числото „-25 238,0” се заменя с „-21 238,0”.
- В Раздел V числото „43 954,3” се заменя с „47 954,3”.
2. В ал. 2:
- В т. 1 числото „7 459,3” се заменя с „8 459,3”.
- В т. 3 числото „1 293,5” се заменя с „2 293,5”.
- В т. 5 числото „8 970,3” се заменя с „10 970,3”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Откривам разискванията по чл. 18.
Господин Иванов – за изказване.
Заповядайте.
Моля Ви за тишина в залата! Групи се оформят в различни ъгли – или седнете по местата, или поне не вдигайте шум в залата.
Заповядайте, господин Иванов, но виждате, че това е само един апел, в който не всички ще се вслушат.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Да, господин председател, мисля, че няма ред в залата, но след като Вие считате, че това е необходимият ред…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Това е възможният ред, господин Иванов.
Заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Разглежданият член касае бюджета на Министерството на околната среда и водите. Един бюджет, който, както всички останали бюджети, след всичките пропагандирани от Вас, изказани силни думи, че Вие ще развивате секторните политики, че ще направите всичко възможно секторните политики да бъдат по-добри от това, което беше по времето на ГЕРБ, се оказа, че просто е една продънена фраза, която не намира изражение в бюджета.
За какво говоря? От Политическа партия ГЕРБ считаме, че секторната политика по околната среда и водите е недофинансирана. Вие ще кажете може би, че не е така.
Веднага искам да Ви зачета част от отговор, по линия на парламентарния контрол, на госпожа министърката към госпожа Василева, в който пише:
„Одобрените разходни тавани за периода 2014-2016 г. не позволяват изпълнението на основни задължения по националното законодателство и нормалното функциониране на националната система за мониторинг на околната среда.
Средствата са крайно недостатъчни за покриване на текущата издръжка на министерството и 24 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в минимален обхват, като редица задачи за доставки, услуги и специализирани научни разработки, както и довършване на проекти по програма ИСПА, остават финансово неосигурени.”
Уважаеми колеги, това казва Вашият министър на зададен от нас въпрос.
Защо, уважаеми колеги, когато ние правим предложение за промяна на бюджета на Министерството на околната среда и водите, Вие не го подкрепите? Какво толкова искаме? Искаме да Ви спасим това, което Вие обещахте на българските граждани – че ще развивате този сектор! Защо не ни подкрепите, уважаеми колеги? Какво толкова се случва?
Дори сме предложили откъде да дойдат парите! Парите ще дойдат по линия на ПУДООС – 36 милиона са по ПУДООС от продажба на емисии, но само 6 милиона могат да влязат по бюджета на Министерството на околната среда и водите, защото иначе ще си надскочи тавана.
Поради тази причина ние предлагаме да бъде завишен таванът и те да станат 10 милиона. По този начин ще има достатъчно средства да се финансира обещаното от Вас.
Иначе изпадаме в хипотезата, че Вие сте излъгали българските граждани. Вчера, между другото, направих забележка на колегата Златко Димитров – той беше повдигнал въпроса за два града – Ловеч и Георги Дамяново, не са само те! Двадесет области в България изпитват недостиг! Защо не позволите да дофинансираме бюджета на Министерството на околната среда и водите и да не изпадаме в хипотези, че Вие заблуждавате българските граждани?!
„Преходният бюджет за 2014 г. и всички материали към него по категоричен и недвусмислен начин показват, че политиката в областта на опазване на околната среда и водите на правителството е продънена!”
Ако някой от Вас стане и опровергае това, което казвам, аз ще му бъда безкрайно благодарен, защото това ще означава, че ще може спокойно да бъде развивана политиката, за която Вие сте поели ангажименти.
Аргументите в тази насока, колеги, са много. Може да се каже, че искаме, от една страна, да добавим тези 4 милиона; от друга страна, искаме да се добавят още 2 милиона, които са за управление на чистотата на атмосферния въздух, уважаеми колеги. Тези пари са за мониторинг, за продължаване на международни ангажименти, които са поети и да се осигурят средногодишните разходи за нормалното функциониране на министерството.
Защо това не го подкрепите? Защо бягате от това, което Вие сте поели като ангажимент, при положение че опозицията в момента се опитва да Ви измие ръцете и да Ви извади от блатото, в което сте пропаднали?!
Уважаеми колеги, мисля, че съвсем нормално е с ръка на сърцето да приемете това, което сте обещали на българските граждани. Тук, с гласуването сега да опровергаете всичко онова, което личи от така заложените параметри в бюджета на Министерството на околната среда и водите!
Затова Ви моля – подкрепете нашите предложения, за да не излъжете българското общество отново. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Има ли желаещи да възразят, да репликират господин Иванов?
Заповядайте.
Само да Ви кажа, господин Иванов, че в това предложение няма нито едно от тези числа, които цитирахте. (Оживление и смях от КБ и ДПС.) Има 14 числа.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (встрани от микрофоните): Аз казвам откъде ще ги вземем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Упорито гледах – няма нито едно!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (встрани от микрофоните): Господин председател, казах откъде ще дойдат парите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Заповядайте, госпожо Хубенова.
СИЛВИЯ ХУБЕНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Иванов, бих желала да Ви направя реплика в следния вид. (Шум и реплики от КБ.)
Не, това е реплика. Аз съм поискала реплика на господин Иванов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Това е реплика на господин Иванов.
СИЛВИЯ ХУБЕНОВА: Това, че някой е отразил изказване, не е моя грижа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ами, и от администрацията са изморени хората.
СИЛВИЯ ХУБЕНОВА: Да, разбира се.
Когато тук представяхте Плана Орешарски, бяхме свидетели на пламенно изказване от госпожа Искра Михайлова...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Иванов не е представил Плана Орешарски, моля Ви се!
СИЛВИЯ ХУБЕНОВА: Момент! Аз искам да кажа нещо, свързано с госпожа Искра Михайлова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Репликата е към него.
СИЛВИЯ ХУБЕНОВА: Мога ли да продължа, господин председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Разбира се, но, моля Ви, правете реплика, не споделяйте впечатления.
СИЛВИЯ ХУБЕНОВА: Защото другия път като изляза на трибуната, да Ви кажа, ще си донеса бележника да ми напише някой оценка, защото тук се леят едни менторски тези...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Късно е за тази работа. Това навремето се е случило.
СИЛВИЯ ХУБЕНОВА: Случвало се е достатъчно добре при мен, да Ви кажа честно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Браво!
СИЛВИЯ ХУБЕНОВА: Та, исках да кажа, че не знам кога госпожа Искра Михайлова, господин Иванов, е била искрена – когато тук пламенно защитаваше тезата си, че след три години и половина управление на ГЕРБ, сега екологията и опазването на околната среда ще са приоритет, и че всичко това ще бъде включено в програмата на правителството на господин Орешарски или когато на 1 юни е отговоряла на въпрос на госпожа Беновска по Радио „К 2” защо въпросите, свързани с околната среда, не присъстват активно в Плана Орешарски?
Отговорът на госпожа Михайлова е: „В Плана Орешарски има няколко булета, където се говори за превръщането на природните ресурси в ресурс на икономическото развитие, те обаче, разбира се, не са достатъчни”.
Така че, къде е истината, господин Иванов?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Хубенова.
Преди да дам думата за следваща реплика, да Ви прочета чл. 55, ал. 2:
„(2) Репликата е кратко възражение по съществото на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от две минути”.
Алинея 3 е за трите реплики.
„(4) Репликираният народен представител има право на отговор – дуплика, с времетраене до три минути след приключване на репликите.”
Това казва Правилникът.
СИЛВИЯ ХУБЕНОВА (ГЕРБ, от място): Е-е?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Други желаещи за реплики има ли?
Заповядайте, но ще Ви моля да направите „кратко възражение”, както казва Правилникът.
ДИМИТЪР КОЧКОВ (КБ): Много кратко ще бъде моето възражение, господин председател.
Уважаеми колеги, аз бих предложил на колегите от ГЕРБ след огромния гаф, който беше направен от трима техни бивши министри с Оперативна програма „Околна среда”... (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Към господин Иванов да е възражението, а не към колегите Ви от ГЕРБ!
ДИМИТЪР КОЧКОВ: ...да си замълчат и да гласуват предложената точка във вида й. (Реплики от КБ, шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Кочков.
Други? (Реплики.)
Господин Господинов, нека да приключи тази процедура и ще Ви дам думата.
Нека да Ви помоля господин Иванов да направи дуплика и тогава господин Господинов ще каже каква процедура има.
Заповядайте, господин Иванов.
Дуплика е отговор на възраженията, които аз не ги разбрах, но...
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
На господин Кочков няма как да му отговоря, тъй като по същество той не е направил реплика.
Госпожо Хубенова, Вие ме репликирахте донякъде правилно, защото наистина, когато говорим за това раздвоение в изказванията на едно място и на друго място, може би ние трябва, основавайки се на тях, да видим докъде се простира сериозността на намеренията на тези хора, които правят тези изказвания.
Не може така брутално да се сменят мотивите, да се сменят тези, на едно място да се говори едно, на друго място да се говори друго и най-накрая да не се получава нищо.
Факт е, госпожо Хубенова, че в крайна сметка, както казва и самата министърка госпожа Михайлова, бюджетът на Министерството на околната среда и водите е недофинансиран.
Остава наистина въпросът кога тя е била искрена, но аз на този въпрос няма как да отговоря. Единствено мога да направя предположение, че тя и в двата случая не е била искрена, защото когато се сменят тези два пъти, когато два пъти се променя мнение, може би ще има и трети, и четвърти път или всеки път ще говорим това, което ни изнася в момента.
Затова мисля, госпожо Хубенова, че репликата Ви е много точна. Следва да бъде обсъдена и наистина колегите, когато гласуват, да вземат и нея предвид, за да могат да подкрепят това, което ние предлагаме. Защото иначе ще оставим една дупка – съвсем колегиално се обръщам към Вас, ще оставим една дупка в бюджета, която ще е достатъчно голяма! Недейте да правите това, което направихте с „малките бюджети”!
Слава Богу, досега не сте ни спрели от изказвания, но подкрепете нашите предложения, за да може това министерство да изпълнява своите задачи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Господин Господинов искаше да каже нещо по повод негово изказване.
Заповядайте, в рамките на процедура.
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ (ГЕРБ): Господин председател, съвсем кратък ще бъда.
По повод предишно мое изказване искам да кажа няколко думи за един човек, който дълбоко уважавам – председателят на Комисията по културата и медиите.
Желая му скорошно оздравяване.
Това, което казах, е, че не присъства и е по други причини. Неуместно е това към този момент, за което му се извинявам на него лично.
Пожелавам му скорошно оздравяване. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Това е един коректен начин на отношение. Всички бъркаме понякога.
Благодаря много, господин Господинов.
Други желаещи за изказване?
Заповядайте, госпожо Хубенова. (Шум и реплики от КБ.)
Господин Мутафчиев, моля Ви!
СИЛВИЯ ХУБЕНОВА (ГЕРБ): Уважаеми колеги, аз ще се опитам да мотивирам една част от нашето предложение и то е свързано с повишаване с 1 млн. лв. субсидията за управление на водните ресурси.
Мисля, че за никой от Вас не е необходимо да обосновавам колко зле е водния сектор в страната и колко необходими са тези средства.
За да се мотивирам ще започна най-напред с цитиране на части от мотивите към бюджета, който ни беше представен от Министерството на околната среда и водите. (Силен шум в залата, народни представители прави, на групи, разговарят шумно.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Кънев!
Извинявайте за малко.
Господин Кънев, разтурете седянката там отзад! Станахте много шумни в един момент.
Продължете, госпожо Хубенова.
СИЛВИЯ ХУБЕНОВА: В Комисията по околната среда и водите, на която аз съм член, беше представена една много добра разработка за бюджета на Министерството на околната среда и водите. Тук бих искала да започна моето изказване с това, което е написано всъщност в мотивите към бюджета, представени ни от министерството.
Когато се говори за водния сектор и трябва да бъдат отразявани ползите за обществото, експертите от министерството, включително и министър Михайлова, която аз много уважавам, са записали следното: „Необходима е оптимална осигуреност на населението и икономиката с природна вода в достатъчно количество и е необходимо качествено, справедливо разпределение на наличните водни ресурси, осигуряване на ефективното им използване при отчитане въздействието върху свързаните с тях екосистеми, достигане и поддържане в добро състояние на всички води на територията на страната, предотвратяване или смекчаване на последиците от вредното въздействие на водите при наводненията и при засушаване, осигуряване на диалог и сътрудничество по отношение на използването и опазването на водите в международните речни басейни.”
Аз напълно се съгласявам с това становище на министерството, подкрепено от госпожа Михайлова, и бих желала наистина да Ви призова да гласувате увеличението с 1 млн. лв. в този сектор.
Бих искала да добавя и още няколко аргумента, които са следните. Предстои разработване на вторите планове за управление на речните басейни, които са под критерии за европейско финансиране. В момента предстои да се изготви икономически анализ на водоползването за периода 2007-2013 г., на който да се основават мерките и ценовата политика във вторите планове за управление на речните басейни. Предстои изготвяне и приемане на наредба за нормите за водопотребление по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите. В процес на подготовка е изменението на тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, с което да се въведат икономически стимули за намаляване на водопотреблението и стимулиране на пречистването на водите. Предстои разработване на анализ за възстановяване на разходите за възможно най-широк кръг водни услуги, като предварително условие за Програмата за развитие на селските региони. В процес на подготовка и вече е внесен Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, под който са се подписали част от колегите от Българската социалистическа партия.
В този случай всичко това, което предстои като ангажименти на Министерството на околната среда и водите и което е условие за предоставяне на европейските средства по Оперативна програма „Околна среда”, бих Ви призовала, колеги, да подкрепим със средствата от 1 млн. лв. министерството, които да бъдат използвани за повишаване на административния капацитет и на контрола. Мисля, че всички, които милеят за опазването на околната среда в страната ни, би трябвало да подкрепят това наше предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Хубенова.
Има ли реплики? Няма.
Други желаещи за изказвания?
Господин Иванов – процедура. (Реплика от народния представител Ирина Узунова.)
Има изказване госпожа Узунова, но преди това поиска за процедура господин Иванов, каня Ви по няколко пъти.
Заповядайте за процедура.
ИВАН ИВАНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Правя процедурно предложение дебатите по този член да бъдат прекратени и да преминем към гласуване на текста. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Аз Ви благодаря, господин Иванов, но ще си позволя да допълня. Може ли да се изкаже госпожа Узунова и след нея дебатите да спрат? По едно и също време вдигнахте ръка, аз дадох думата на Вас. Нека се изкаже госпожа Узунова и тогава ще поставяме на гласуване. (Шум и реплики.)
Госпожо Узунова, извинявайте.
Нека първо го гласуваме, но точно така, че след госпожа Узунова ще се прекъснат разискванията.
Моля Ви, режим на гласуване за направеното предложение. (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.)
Е, не може по следващия, тя искаше по този.
Гласували 109 народни представители: за 71, против 38, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Госпожо Узунова, заповядайте за изказване и след това ще се премине към гласуване.
ИРЕНА УЗУНОВА (ГЕРБ): Уважаеми колеги, преди малко от тази трибуна имаше призив да разведрим обстановката. Аз сега ще Ви кажа на почивката с колегите от групата на ГЕРБ върху какво се смяхме. Бяха лозунги и девизи от времето на социализма. Мен лично най-силно и тематично ме разсмя девизът, който е бил върху предприятията „Водоснабдяване и канализация”: „На партията вярност, на народа чиста вода”.
Сега с бюджета, който предлагате на Министерството на околната среда и водите (силен шум и реплики от КБ и ДПС), остава единствено първата част: „На партията вярност...”, знаем и коя е партията. Евентуално за народа може да остане редакцията: „за народа гола вода”. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Много смешно! Много смешно!
ИРЕНА УЗУНОВА: Не мога да не отбележа в това свое изказване, че Вие сте изключително последователни в отхвърлянето на всяко едно от предложенията на Политическа партия ГЕРБ по Бюджет 2014, но това, колеги, не е онази последователност, която води до развитие. Това е последователност, която води до регрес. Че дейностите по опазване на околната среда не са приоритет на Вашето правителство, всички видяхме още при представянето на бюджета, но че политиката в тази сфера не Ви интересува и, забележете, проваляте собствения си министър, лъсна с факта, че между първо и второ гласуване не сте направили и опит да запазите минимума от дейности за нормално функциониране на министерството.
Тук, колеги, ще си позволя да цитирам буквално министър Михайлова, която при отчета на първите сто дни на министерството, извършен на 121-вия ден, на 30 септември 2013 г., заявява: „Министерството на околната среда и водите трябва да е с 10 милиона по-голям бюджет за догодина спрямо сегашните 44 млн. лв., и това е минимумът, за да можем да гарантираме изпълнението на политиките, за които отговаряме.” Край на цитата на министър Михайлова.
Какъв е резултатът с днешна дата? Бюджет с над 1 млн. лв. по малък за 2014 г. от тазгодишния. Къде е сега министър Михайлова, за да ни каже за какво по-напред ще харчи Министерството на околната среда и водите? От нейните думи става ясно, че не са гарантирани дори минимумът политики, вменени в изпълнение на Министерството на околната среда и водите. Тогава какво ще работят в системата на министерството? Най-вероятно това, което Вие в тройната коалиция мисля, че владеете брилянтно, а именно приливането от пусто в празно, защото какво получаваме като предложение за второ гласуване? Пълна незаинтересованост за околната среда и водите, което ни повече, ни по-малко ни води и до по-ниско качество на живот на хората в България.
На стотния си ден министър Михайлова си помечта за 10 милиона повече, а с предложението на Орешарски и Чобанов получи 1 милион по-малко. Защо са намалени такива важни средства, които са за мониторинга, управлението на водите, замърсяването на въздуха и така нататък? Няма специално пред Вас да аргументирам защо тези сфери са изключително важни, защото допускам, че елементарната Ви екологична култура е достатъчна, за да разберете, че това министерство се нуждае от допълнителен ресурс. Затова и направихме нашите предложения. Те са реалистични, мисля, че са отговорно преценени и осъществими. Ние предлагаме увеличение на бюджета на Министерството на околната среда и водите (силен шум и реплики от ДПС и КБ) разходите на министерството с 4 млн. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Узунова, възгласите са към Вас – просрочвате времето, определено Ви за изказване. Моля, завършете изречението.
ИРЕНА УЗУНОВА: Довършвам.
Необходима е само и единствено Вашата воля, за да се реализират тези политики.
Накрая искам да попитам и с това завършвам, колеги, завършвам. (Шум, възгласи, реплики.)
Питам госпожа министър Михайлова: ако Вие, управляващото мнозинство от БСП, ДПС и „Атака” блокирате нейната работа, това не означава ли, че тя следва достойно да си подаде оставката? (Шум, възгласи и реплики в КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Узунова, просрочихте времето с една минута.
Колеги, има ли желаещи за реплики? (Реплика от КБ.)
Няма как да не й дам думата за реплика. След като има допуснато изказване на госпожа Узунова, предполагам, че ще си завъртят процедурата до край.
Заповядайте, госпожо Павлова.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател, за възможността да си завъртим процедурата докрай, спазвайки парламентарния Правилник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Разбира се, заповядайте.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Госпожо Узунова, провокирахте ме с изказването, че няма да има чиста вода, а ще има „гола вода”, но и „гола вода” няма да има, защото в бюджета на Министерството на околната среда и водите, и в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството няма предвидено финансиране за дейности, свързани с водоснабдяване. Ще продължи да има области на режим на водата и ще продължат хората да нямат питейна вода, например Омуртаг, Севлиево и много други. Това, за съжаление, е моята констатация. (Реплика от народния представител Хамид Хамид.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, госпожо Павлова.
Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо Узунова! (Съскане от ДПС.) Не сте съвсем права в констатациите в изказването си. Не само че с един милион е намален бюджетът на Министерството на околната среда и водите, но следва да си зададем и въпроса: дали и как ще бъдат компенсирани разходите, които правителството следва да предвиди вследствие на това, че вече са спрени средствата по Оперативна програма „Околна среда”? Кой ще плати на бенефициентите?
И понеже има реплики от колегите от средната част на пленарната зала, бих искала да кажа: ако те не са разбрали, че твърденията на господин Орешарски, че ГЕРБ и нашето управление е виновно, за да бъдат спрени парите по „Околна среда”, бяха опровергани от Европейската комисия, не само че не могат да говорят, но не могат и да чуват. Благодаря.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Баба Ви е виновна, че са спрени еврофондовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, госпожо Буруджиева – трета реплика.
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Узунова! Искам да Ви задам въпрос: малко ли са европейските средства, които откраднахте, че говорите за още?! (Бурна реакция в опозицията.)
Уважаема госпожо Узунова! Искам да Ви задам въпрос: малко ли е онова, което причинихте на българския народ със спирането на парите в „Околна среда”, или искате още? И накрая, уважаема госпожо Узунова, поучете се от Вашия колега, съжалявам, че не му знам името – доктора, анестезиолог, който е прозрял, че всички тук Вие се борите да ни наложите с този бюджет да постигнем стандарта от 2008 г. За съжаление, след Вашето четиригодишно управление, няма как да го постигнем за шест месеца. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, госпожо Узунова, за дуплика.
Моля да се вместите във времето от три минути.
ИРЕНА УЗУНОВА (ГЕРБ): Неуважаема госпожо Буруджиева! (Силен шум и възгласи: „У-у-у!” от КБ и ДПС.) Подготовката (бурна реакция в КБ и ДПС, тропане по банките) за кражбата ... (Възгласи: „У-у-у!”Силен шум и тропане по банките от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаема госпожо Узунова, в съответствие с чл. 137 от Правилника Ви напомням да се държите уважително към народните представители, както е предвидено в Правилника. (Силен шум, реплики и възгласи от КБ и ДПС.)
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Как си позволява такова нещо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Засечете времето на госпожа Узунова.
ИРЕНА УЗУНОВА: Председателстващата...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Засечете времето на госпожа Узунова. Очевидно тя иска да злоупотреби с възможността да прави дуплика. (Силен шум, възгласи, реплики, тропане по банките от КБ и ДПС.)
ИРЕНА УЗУНОВА: Дайте ми възможност да говоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Съжалявам, Вие го предизвиквате с Вашето отношение от трибуната.
Моля, колеги, за тишина!
ИРЕНА УЗУНОВА: Кражбата на европейски средства, колеги, ставаше и нейните основи са залагани през 2008 г. и до средата на 2009 г. Затова, госпожо Буруджиева, този бюджет е бюджет на узаконената кражба, облечена в празното говорене – лъжа!
Колкото до това, че Вие се опитвате да лъжете, че евросредствата са спрени заради правителството на ГЕРБ, разходете се до Брюксел и вижте кой и защо спира средствата на Вашето правителство.
Завършвам пак с лозунг от социализма: „Уважаеми граждани, гответе се за отпадъци”! Оставка! (Възгласи: „У-у-у!” от ДПС и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Узунова, в съответствие с чл. 137 от Правилника Ви налагам наказание – забележка. (Възгласи и реплики от ГЕРБ. Народните представители Лиляна Павлова и Станислав Иванов искат думата за процедура.)
Заповядайте, господин Панчев.
СПАС ПАНЧЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, драги колеги! Чувствам се омерзен, обидно ми е като на селска седянка. Дори по селата няма такова нещо, което става в нашия Парламент.
Драги колеги, това би трябвало да е елитът на нацията. Тук трябва да са седнали най-представителните личности от различните партии. На какво обръщаме Българския парламент? Срамно е, уверявам Ви!
Говорих с колеги и отляво, и отдясно, и от центъра. Виждам, че при повечето от колегите има желание да работим по бюджета за 2014 г. – най-важният закон за следващата година, законът, който решава бъдещето на България, на нашия народ.
Не превръщайте това заседание в такъв тип седянка. Нека да работим делово. Съгласихме се, че трябва да се изслушваме, да давате предложения, да ги чуем, да гласуваме. Не обръщайте заседанието на такова сборище, което не отговаря на Българския парламент!
Скъпи колеги, тъй като Вие казахте, че сте готови да работим, искам да направя предложение от тази трибуна – с още два часа да продължим работното време засега в днешния ден. (Ръкопляскания от КБ. Народните представители Станислав Иванов и Лиляна Павлова искат думата за процедура.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Панчев.
Постъпило е процедурно предложение, ще го подложа на гласуване, след което ще Ви дам думата, госпожо Павлова, за процедура по начина на водене.
Гласували 120 народни представители: за 90, против 20, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, моят апел към Вас и към всички в залата е да се придържаме към нормалния тон на поведение. Мисля, че е редно да направим това. Това беше редно да направим и пред младите хора, които бяха тук.
Госпожо председател, бих искала още веднъж да апелирам към Вас да осигурите ред в залата, а не всички да имаме усещането, че или се намираме в терариум, или от време на време присъстваме на поведение на африканско племе, което тропа по масите. Благодаря. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Павлова. Ще се опитам да въведа ред в залата.
Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, благодаря Ви за това, че ми дадохте възможност да направя процедурата.
Колеги, казах го преди няколко минути, сега ще го повторя: когато някой не е в материята, по-добре е да не се изказва, за да не предизвиква реакции. (Шум и реплики в КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Каква е процедурата, господин Иванов?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Затова, госпожо Манолова, когато видите, че някой, който не е в темата, се опитва да говори, по-добре е да го прекъснете, за да не се получава това, което се получи сега.
Госпожа Буруджиева каза, че сме откраднали пари от оперативната програма. Ние в момента разглеждаме бюджета, който няма нищо общо с оперативната програма. Това са две различни неща. (Шум и реплики в КБ.)
Моля Ви, въвеждайте ред! Когато някой не разбира, когато някой не е в темата, не е въпрос просто да излезе и да се изкаже. Той трябва да каже нещо смислено. Но, когато не е по темата, Ваше задължение е да му направите забележка и да прекъснете неговото изказване.
Благодаря Ви, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Иванов.
Сигурно сте пропуснали да чуете, че темата за оперативната програма беше започната от госпожа Павлова.
Колеги, преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 127 народни представители: за 38, против 89, въздържали се няма.
Предложението на Ивелина Василева и група народни представители е отхвърлено.
Господин Петър Мутафчиев – за отрицателен вот.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми господа народни представители, гласувах „против“ по няколко причини.
Първо, че проблемите, които наследихме от ГЕРБ в екологията, в околната среда не можем да ги решим с този един милион. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
И четири.
Няма да повтарям това, което се случи в скоро време с оперативната програма, но ще припомня цялата политика, която водихте през тези три години и половина на управление. Защото Вие спряхте в Пловдивска област над 15 проекта по водоснабдяването, за да може да нагласите Вашите фирми и да принудите кметовете. Възстановихте ги две години и половина след спирането им. Защото, ако Вие искрено искахте днес това да бъде прието, нямаше да гласувате 38 човека. Видяхте ли се колко човека от ГЕРБ подкрепиха това предложение?
Аз искам да питам вносителите: искрени ли сте, след като не можахте да накарате Вашата парламентарна група да гласува? Как искате другите да Ви подкрепят?! Къде са 90-те подписа, които положихте преди малко в искането на оставката на заместник-председателя на Народното събрание? Значи там консенсуси може да намирате?!
Това е още едно доказателство, че Вие не искате да работите по бюджета, че Вие искате да бави приемането на бюджета, Вие искате да провалите бюджета, но няма да се случи. Гарантирам Ви, че няма да допуснем да се качите на главата на Народното събрание. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
Колеги, подлагам на гласуване чл. 18 по вносител, подкрепен от Комисията по бюджет и финанси.
Гласували 127 народни представители: за 94, против 30, въздържали се 3.
С това чл. 18 е приет.
Моля, господин Цонев, да докладвате следващия член от бюджета.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, по чл. 19 има направени две предложения.
Направено е предложение от народните представители Делян Добрев, Владислав Горанов и Менда Стоянова – „В чл. 19 „Бюджет на Министерството на икономиката и енергетиката”, ал. 1, Раздел ІІ, числото „122 802,3” се заменя с „522 802,3”; в т. 1 числото „122 130,2” се заменя с „521 130,2”; в т. 1.1. числото „63 644,7” се заменя с „463 664,7”; в т. 1.1.2. числото „63 574,7” се заменя с „463 574,7” и в Раздел ІІІ числото „40 300” се заменя с „440 300”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Тотю Младенов, Светлана Ангелова, Галя Захариева и Гинче Караминова – „В чл. 19 „Бюджета на Министерство на икономиката и енергетиката”, ал. 1, Раздел ІІ, т. 1.1.2. „Субсидии за нефинансови предприятия” числото „63 574,7” се заменя с числото „43 574,7” и в Раздел ІІІ числото „40 300” се заменя с числото „20 300”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цонев.
Колеги, има ли изказвания по този член?
Заповядайте, господин Добрев.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, да Ви припомня: на 1 август тази година регулаторът взе решение, с което намали цената на тока с 5%. За да се случи това във финансовия модел регулаторът калкулира приходи от 498 млн. лв. от продажбата на квоти за въглеродни емисии, които трябва да бъдат прехвърлени на НЕК с решение на Министерския съвет. За да стане, разбира се, това, тези суми трябва да са заложени в бюджета за 2013 г. и в бюджета за 2014 г.
Това, което имаме до момента от актуализирания бюджет за 2013 г. и от проекта на бюджет – по вносител за 2014 г., са 85 милиона за 2013 г., от които НЕК е получила 75 до момента, и 40 милиона за 2014 г., което прави общо малко над 120 млн. лв. Разликата между 498 милиона и тези 120 млн. лв., които би трябвало да са осигурени и да бъдат преведени на НЕК, е 360 млн. лв. само от тази калкулация за недовзетия приход.
Вчера имахме заседание на Комисията по енергетика, на което изслушахме Националната електрическа компания и колегите от Енергийната комисия много добре чуха, че калкулираните недовзети приходи от страна на Националната електрическа компания до 1 юли 2014 г. се очаква да бъдат в размер на 620 милиона. Тези 320 360 милиона, които липсват от квотите за въглеродни емисии плюс приходите, които ... и неизпълнението на регулаторната рамка да доведат до недовзет приход от страна на Националната електрическа компания с 620 милиона до 1 юли 2014 г. Това, разбира се, ще е един огромен проблем на 1 юли догодина и според мен общото разбиране на комисията беше, че трябва да се търси начин това да бъде коригирано. Един от начините е да бъдат осигурени средства не в целия размер от 620 милиона, но поне така, както са по решението на регулатора липсващите средства в размер на 400 млн. лв. от бюджета за 2014 г., за да може тези пари да се получат от Националната електрическа компания и да не са недовзет приход към 1 юли.
Каква е опасността? Опасността е, че ако не се приеме това решение и не бъдат осигурени допълнителни приходи в Националната електрическа компания заради – искам тук да подчертая, решение на регулатора, защото дейността на НЕК е регулирана. Неговите финансови резултати, неговите парични потоци, неговата задлъжнялост се дължат изцяло на регулаторни решения. Да, заради решението на регулатора, който е независим орган в България, това го знаем, за субсидия в размер на 498 млн. лв. приходи от продажба на въглеродни емисии, които обаче не се случват в необходимия обем, към 1 юли догодина регулаторът ще бъде изправен пред искане за признаване на 620 милиона недовзет приход или това, което днес правим или не направим, ако бъде прието предложението за тези 400 мегавата трансфер към НЕК, ще се окаже една бомба със закъснител към 1 юли следващата година.
И не са само тези 620 милиона, защото от 1 юли следващата година за следващия регулаторен период 500-те милиона липса, които позволиха намаляването на цената на електроенергията с 5% отново ще ги има. Тази дупка не е еднократна, това е хронична недостатъчност на тези 500 милиона. От сега нататък, ако не се коригира цената. Шестстотин и двадесет милиона и петстотин милиона от следващия регулаторен период прави над 1 млрд. лв., които регулаторът по някакъв начин трябва да калкулира в цената. Никога не съм си позволявал да правя прогнози за цената на електроенергията, защото има независим орган, който трябва да прави това.
Но искам да Ви уведомя, да Ви подскажа, че оборотът в електроенергията е 4 милиарда. При 4 милиарда оборот на НЕК да имаш 1 милиард недовзет приход, над 1 милиард, всеки един от вас може да изчисли какъв ще бъде ефектът. Донякъде той ще бъде може би компенсиран или облекчен от промените в Закона за ВЕИ от евентуалното въвеждане на такса ограничение на часовата работа, съгласно решението на регулатора за по-малък брой часове, но средствата, които ще се получат от това, няма да покрият и една трета от необходимите средства на Националната електрическа компания. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Добрев.
Колеги, има ли реплики към това изказване? Няма.
Има ли желаещи за други изказвания?
Заповядайте, господин Младенов. Вие ще обосновете, предполагам, второто предложение.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Още веднъж искам да се спра на един принципен въпрос, който не е намерил решение от българското правителство, включително и от Българския парламент, а именно как трябва да се изразходват приходите от продажба на квоти за емисии на парникови газове. Ние виждаме, че цялата сума от 40,3 млн. лв. се залага към Министерството на икономиката и енергетиката, респективно към Националната електрическа компания. Мисля, че трябва да има заделен определен процент освен за Националната електрическа компания от приходите от продажба на квоти за емисии на парникови газове, и определен процент и за енергийна ефективност, за санирането на жилищата в Република България, да има определен процент и за енергийно подпомагане на хората, които са с ниски доходи. Именно от тази гледна точка нашето предложение, което сме направили, е 20 милиона от тези приходи от продажбата на квоти за емисии на парникови газове, да отидат от Министерството на икономиката и енергетиката към Министерството на труда и социалната политика. Какво ще постигнем с това?
На първо място тези 20 милиона ако останат в Министерството на икономиката, респективно в НЕК, почти няма да се забележат. Както чухте от господин Добрев, дупката там е над 600 милиона.
От друга страна обаче тези 20 милиона ако ги заделим и ги дадем на действително нуждаещите се, които са с ниски доходи и които могат да покрият част от разходите си за ток, парно, газ, дърва или въглища, мисля, че на тях можем да помогнем. Тези 20 милиона се равняват на допълнително около 60 хиляди домакинства или около 200 хиляди български граждани. Директно могат да отидат тези пари да подпомогнем тези български граждани, които са в затруднение и то в най-тежките есенно-зимни месеци.
Затова моето предложение е принципно част от тези приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове да отиват и за други цели – за енергийно подпомагане и за енергийна ефективност. Затова нашето предложение е 20 милиона от тази сума да отиде към Министерството на труда и социалната политика за енергийно подпомагане. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Младенов.
Има ли реплики към изказването на народния представител?
Заповядайте за реплика, господин Добрев.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Господин Младенов, не съм съгласен с това, което Вие казахте, защото решението за това каква политика ще следва правителството, вече е взето.
Съгласен съм с Вас по принцип, че вместо да се намалява цената на тока за всички, трябваше да си остане такава, но да се увеличат със същата сума целевите помощи на хората, които имат нужда. С намаляване на цената за всички, от тази социална функция ще се възползват и хора, които нямат нужда от такава помощ. Но тъй като вече решението е взето по принцип от правителството и е факт от 1 август тази година, е късно да бъдат прехвърлени средства към помощи за отопление, защото тези средства трябва да бъдат насочени другаде.
Днес господин Миков каза от тази трибуна, че токът уж паднал с 5%, а всъщност сметките на Народното събрание растат. Той ще се опита да намери каква е причината, да се надяваме, че това ще е факт само за Народното събрание, а не и за други клиенти, ползващи електроенергия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли друга реплика към господин Младенов? Няма.
Желаете ли дуплика, господин Младенов?
Заповядайте.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги народни представители, господин министър! Направих същото предложение, ако си спомняте и лятото, когато обсъждахме актуализацията на бюджета и ние тогава предложихме тези 83 милиона от приходите от квоти също да отидат за енергийно подпомагане. Тогава не се прие това решение и, пак казвам, лишихме доста домакинства от допълнителна помощ.
Само за илюстрация, господин Добрев, ще Ви кажа следното нещо. В момента около 270 хиляди домакинства в България получават енергийни помощи. С нашето предложение, което правим сега, можеше да станат над 330 хиляди български домакинства или над 1 милион български граждани, които са в затруднено финансово положение и които можеха да получат допълнително средства за ток, парно, газ, въглища или дърва. Ето това искахме да направим, за да подпомогнем действително в тежките зимни месеци допълнително наши български граждани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Младенов.
Има ли други изказвания? (Реплики от ГЕРБ.)
Колко души искате да се изкажете още?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ, от място): Колкото сме гласували!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Бяха обосновани и двете предложения.
Заповядайте, госпожо Ангелова
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да допълня колегата Младенов, за да разберете какво е нашето искане и то да може да бъде подкрепено, защото тук става въпрос за социално слабите български граждани. Ние искаме от тези 40 млн. лв., които се предвиждат през следващата година, да влязат в бюджета от продажба на квоти на парникови газове, половината – 20 млн. лв., да бъдат отделени за енергийно подпомагане, вместо да потънат в нечий джоб, както потънаха средствата тази година.
Нека да припомним, че през месец август, когато беше актуализацията на бюджета, гласувахме тези 86 милиона да отидат в НЕК. От Парламентарната група на ГЕРБ предложихме да бъдат дадени за енергийно подпомагане, Вие не подкрепихте това предложение. И ето, те потънаха в нечий джоб – нито има енергийно подпомагане, нито има енергийна ефективност.
Нашето предложение е отново да преосмислите и да гласувате тези пари да бъдат дадени в бюджета на Социалното министерство, за да може 60 хил. социално слаби български граждани да преживеят през зимния период, да могат да си платят тока, парното, да си купят дърва и въглища. По този начин ние ще дофинансираме и без това изтънелия бюджет на Финансовото министерство и така Вие може да се похвалите, че подпомагайки социално слабите граждани, давайки възможност на повече хора да се възползват от системата на социално подпомагане, действително този бюджет да бъде социален.
Проявете съпричастие, съчувствие и разбиране към тези десетки хиляди социално слаби български граждани, дайте шанс на тези хора да преживеят зимата и да се стоплят! Благодаря Ви. (Шум и реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли реплики към това изказване? (Реплики от КБ.) Няма реплики.
Процедура.
МАРИАНА ТОТЕВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По двете предложения бяха изложени достатъчно аргументи за тяхната обосновка и с оглед на това правя предложение за прекратяване на дебатите и преминаване към процедура на гласуване. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има направено процедурно предложение. (Реплика от народния представител Любен Татарски.)
Заповядайте, господин Татарски.
ЛЮБЕН ТАТАРСКИ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Искам да направя обратно предложение на току-що направеното от колежката, защото не съм съгласен, че когато говорим за икономика и енергетика – две становища, две позиции, две мнения са достатъчни.
Къде отиде туризмът, колеги? Защо за него не искаме да чуем и една дума, защо не ни давате възможност? Точно това щях да направя в моето изказване. Знаете, че не съм от хората, които честичко излизат на трибуната, но защо и по каква причина Вие ни забранявате да изразяваме позиция си по толкова важни въпроси?! Че зачертахте думата „туризъм” в наименованието на министерството, не означава, че този сектор трябва да бъде оставен настрана и с лека ръка да гласуваме едни 4 млн. лв. за туризъм – тези средства не стигат само за реклама!
Предлагам да не се приема това предложение, защото има възможност и необходимост от доста дебати по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Татарски.
Колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение, направено от госпожа Тотева.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 90 народни представители: за 78, против 12, въздържали се няма.
Процедурното предложението е прието. (Реплики от ГЕРБ: „Процедура!”)
След гласуването.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Делян Добрев и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията по бюджет и финанси.
Гласували 99 народни представители: за 16, против 83, въздържали се няма.
Предложението не е прието.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте за прегласуване, след това ще Ви дам думата за процедура.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моля, процедура за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, прегласуваме предложението на господин Делян Добрев и група народни представители.
Гласували 104 народни представители: за 16, против 88, въздържали се няма.
Предложението не е прието.
Заповядайте, за процедура.
КРАСИМИРА АНАСТАСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на Политическа партия „ГЕРБ” предлагам поименна проверка на кворума (силен шум и реплики от КБ и ДПС), защото очевидно е, че в залата няма кворум и не може най-важният закон в държавата да бъде гласуван без кворум. Благодаря Ви. (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Госпожо председател, представителите на ГЕРБ неведнъж показват, че не познават правилника. Знаете, че това може да стане единствено преди гласуване – да се иска по принцип и да се иска от представител на ръководството.
От друга страна, виждаме, че ако някой несериозно се отнася към приемането на бюджета, това е точно най-голямата парламентарна група, която е в опозиция. Тя затова е и в опозиция. В момента присъстват 18 човека. Осемнадесет човека гласуваха за предното предложение. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Въпреки това те искаха даже прегласуване. Така че целта е да се бави работата на Парламента. Затова категорично съм против да подлагате на гласуване за поименна проверка. Благодаря Ви. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, в залата присъства представител на ръководството на Парламентарната група на ГЕРБ и очевидно това е със съгласието на ръководството. Освен това предстои гласуване на следващо предложение на господин Тотю Младенов, така че аз ще направя поименна проверка на кворума като отбелязвам за присъстващи: господин Господинов, Делян Добрев, (шум и реплики) Ивайло Московски, Лиляна Павлова, Владислав Горанов, Красимир Велчев, Аксения Тилева и госпожа Светлана Ангелова. И Корнелия Маринова е тук. (Силен шум, реплики и оживление.)
Продължавам с останалите:

Адриан Христов Асенов - тук
Аксения Бориславова Тилева - тук
Александър Димитров Паунов - тук
Александър Руменов Ненков - отсъства
Александър Христов Методиев - тук
Алекси Василев Алексиев - тук
Алиосман Ибраим Имамов - тук
Андон Петров Андонов - отсъства
Антон Константинов Кутев - тук
Антоний Йорданов Йорданов - отсъства
Атанас Зафиров Зафиров - тук
Атанас Иванов Ташков - отсъства
Атанас Стойнов Пъдев - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - тук
Ахмед Ахмедов Башев - тук
Бойко Методиев Борисов - отсъства
Борис Цветков Цветков - тук
Борислав Гуцанов Гуцанов - тук
Бюнямин Хюсеин Хасан - тук
Валентин Иванов Радев - отсъства
Валентин Стефанов Василев - отсъства
Валентина Василева Богданова - тук
Валери Мирчев Жаблянов - тук
Ваня Чавдарова Добрева - тук
Васил Миланов Антонов - отсъства
Вежди Летиф Рашидов - отсъства
Венцислав Асенов Лаков - отсъства
Веселин Бориславов Вучков - отсъства
Веселин Вълев Пенев - тук
Владимир Вълчев Митрушев - отсъства
Владимир Иванов Иванов - отсъства
Владимир Цветанов Тошев - отсъства
Владислав Иванов Горанов - тук
Владислав Тошков Николов - отсъства
Волен Николов Сидеров - отсъства
Гален Симеонов Монев - отсъства
Галина Стефанова Милева-Георгиева - отсъства
Галя Енева Захариева - отсъства
Георги Димитров Андреев - тук
Георги Иванов Андонов - отсъства
Георги Николов Мърков - тук
Георги Симеонов Горанов - тук
Георги Стоянов Кадиев - тук
Георги Страхилов Свиленски - тук
Георги Цветанов Марков - отсъства
Георги Чавдаров Анастасов - тук
Георги Янчев Гьоков - тук
Гинче Димитрова Караминова - отсъства
Данаил Димитров Кирилов - отсъства
Даниел Георгиев Георгиев - отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - отсъства
Даниела Владимирова Савеклиева - отсъства
Дарин Иванов Димитров - отсъства
Делян Александров Добрев - тук
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Деница Златкова Караджова - тук
Деница Стоилова Гаджева - отсъства
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Вълчева Атанасова - отсъства
Десислава Жекова Танева - отсъства
Деян Цанков Дечев - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - тук
Джема Маринова Грозданова - отсъства
Диана Иванова Йорданова - отсъства
Димитър Ангелов Горов - тук
Димитър Ангелов Иванов - отсъства
Димитър Бойчев Петров - отсъства
Димитър Борисов Главчев - отсъства
Димитър Василев Аврамов - отсъства
Димитър Георгиев Кочков - тук
Димитър Димчев Димов - отсъства Димитър Николов Лазаров - отсъства
Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
Димчо Димитров Михалевски - отсъства
Добрин Ненов Данев - тук
Доброслав Дилянов Димитров - отсъства
Донка Димитрова Иванова - отсъства
Дончо Спасов Баксанов - отсъства
Дора Илиева Янкова - тук
Дурхан Мехмед Мустафа - тук
Евгени Димитров Стоев - отсъства
Евгения Бисерова Алексиева - отсъства
Евдокия Славчева Асенова - тук
Екатерина Василева Заякова - тук
Емануела Здравкова Спасова - отсъства
Емил Димитров Райнов - отсъства
Емил Йорданов Радев - отсъства
Емил Страхилов Костадинов - тук
Ердинч Исмаил Хайрула - тук
Жара Веселинова Пенева-Георгиева - тук
Жельо Иванов Бойчев - тук
Желязко Иванов Желязков - отсъства
Захари Димитров Георгиев - тук
Здравко Димитров Димитров - отсъства
Златко Димитров Тодоров - отсъства
Ивайло Ангелов Московски - тук
Иван Валентинов Иванов - тук
Иван Стефанов Вълков - отсъства
Иван Стоев Чолаков - отсъства
Иван Тодоров Димитров - отсъства
Иван Тодоров Ибришимов - тук
Ивелина Веселинова Василева - отсъства
Илиан Сашов Тодоров - отсъства
Ирена Георгиева Узунова - отсъства
Ирена Иванова Коцева - отсъства
Ирена Любенова Соколова - отсъства
Йордан Георгиев Стойков - тук
Йордан Кирилов Цонев - тук
Йордан Стоянов Младенов - тук
Йорданка Колева Йорданова - тук
Калин Иванов Милчев - тук
Калина Петрова Балабанова - отсъства
Камен Костов Костадинов - тук
Кирил Боянов Калфин - отсъства
Кирил Добрев Добрев - отсъства
Кирил Красимиров Колев - отсъства
Кирил Николаев Добрев - тук
Кирчо Георгиев Атанасов - тук
Кирчо Георгиев Карагьозов - тук
Корнелия Добрева Маринова - тук
Корнелия Петрова Нинова - тук
Красимир Атанасов Мурджев - тук
Красимир Георгиев Ципов - отсъства
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Неделчев Стефанов - отсъства
Красимир Христов Янков - тук
Красимира Пенева Анастасова - отсъства
Кристиян Роберт Димитров - отсъства
Лазар Огнянов Попов - тук
Лиляна Павлова Николова - тук
Лъчезар Богомилов Иванов - отсъства
Любен Петров Татарски - отсъства
Любомир Владимиров Владимиров - отсъства
Любомир Димитров Христов - отсъства
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Магдалена Ламбова Ташева - тук
Маргарита Асенова Стоилова - тук
Маргарита Николаева Николова - отсъства
Мариана Господинова Тотева - тук
Мариана Радева Бояджиева - тук
Мартин Георгиев Захариев - тук
Мая Божидарова Манолова - тук
Менда Кирилова Стоянова - отсъства
Методи Теохаров Костадинов - тук
Мехмед Юмер Атаман - тук
Миглена Дойкова Александрова - отсъства
Милена Цветанова Дамянова - отсъства
Милка Дончева Христова - тук
Милко Петров Багдасаров - тук
Минчо Мънчев Минчев - тук
Мирослав Николов Петков - отсъства
Митко Живков Захов - отсъства
Митхат Сабри Метин - тук
Михаил Райков Миков - тук
Младен Петров Червеняков - тук
Мустафа Сали Карадайъ - тук
Мустафа Фахри Ахмед - тук
Невин Халил Хасан - тук
Нели Рускова Петрова - отсъства
Нигяр Сахлим Джафер - тук
Николай Веселинов Александров - отсъства
Николай Нанков Нанков - отсъства
Николай Николов Апостолов - отсъства
Николай Петков Петков - отсъства
Николай Симеонов Малинов - отсъства
Павел Алексеев Христов - отсъства
Павел Андреев Гуджеров - отсъства
Павел Димитров Шопов - тук
Пенко Атанасов Атанасов - тук
Петър Атанасов Курумбашев - тук
Петър Василев Мутафчиев - тук
Петър Георгиев Кънев - тук
Петър Иванов Петров - тук
Петър Илиев Дулев - отсъства
Петър Илиев Якимов - отсъства
Петър Симеонов Ангелов - тук
Петя Николова Раева - тук
Петя Цветанова Аврамова - отсъства
Пламен Василев Славов - тук
Пламен Веселинов Йорданов - отсъства
Пламен Дулчев Нунев - отсъства
Пламен Иванов Манушев - отсъства
Пламен Тачев Петров - отсъства
Пламен Христов Желязков - тук
Ради Николов Стоянов - тук
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Румен Василев Гечев - тук
Румен Иванов Иванов - отсъства
Румен Маринов Йончев - тук
Рушен Мехмед Риза - тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - тук
Светлана Ангелова Найденова - тук
Светлин Димитров Танчев - отсъства
Семир Хусеин Абу Мелих - отсъства
Сергей Дмитриевич Станишев - тук
Сергей Манушов Кичиков - тук
Силвия Анастасова Хубенова - отсъства
Сияна Атанасова Фудулова - тук
Смиляна Николова Нитова-Кръстева - тук
Снежана Георгиева Дукова - отсъства
Снежина Минчева Маджарова - отсъства
Спас Янев Панчев - тук
Станислав Иванов Владимиров - тук
Станислав Стоянов Иванов - отсъства
Станислав Тодоров Станилов - отсъства
Стефан Господинов Господинов - тук
Стефан Иванов Дедев - отсъства
Стефан Иванов Танев - тук
Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
Стефани Михнева Михайлова - отсъства
Страхил Чавдаров Ангелов - тук
Таню Христов Киряков - тук
Таско Михайлов Ерменков - тук
Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис - тук
Теодора Радкова Георгиева - отсъства
Тодор Борисов Радулов - тук
Томислав Пейков Дончев - отсъства
Тотю Младенов Младенов - тук
Тунджай Османов Наимов - тук
Тунчер Мехмедов Кърджалиев - тук
Ферихан Илиязова Ахмедова - тук
Филип Стефанов Попов - тук
Халил Реджепов Летифов - тук
Хами Ибрахимов Хамиев - тук
Хамид Бари Хамид - тук
Хасан Илияз Хаджихасан - тук
Христо Илиев Калоянов - отсъства
Христо Цветанов Монов - тук
Хюсеин Хасан Хафъзов - тук
Цвета Вълчева Караянчева - отсъства
Цветан Генчев Цветанов - отсъства
Цветомир Цвятков Михов - отсъства
Цецка Цачева Данговска - отсъства
Четин Хюсеин Казак - тук
Шендоан Ремзи Халит - тук
Щерьо Щерев Щерев - тук
Явор Божилов Нотев - отсъства
Явор Бориславов Куюмджиев - тук
Янаки Боянов Стоилов - тук
Янко Александров Янков - тук
Красимира Анастасова не е преброена.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (встрани от микрофоните): Поиска проверката, как да не е преброена?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Поискала я и си е тръгнала, моя е грешката – не съм я преброила.
С Петър Дулев кворумът на Народното събрание е от 125 души. (Силен шум, оживление и ръкопляскания.)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Който се съмнява, да дойде да провери. Ето!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Който се съмнява – професор по статистика!
И госпожа Корнелия Нинова дойде след кворума, но с нея ставаме 126. Сто двадесет и шест е кворумът.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението на народния представител Тотю Младенов и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 1, против 100, въздържали се няма.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 19 от бюджета, както е предложен по вносител, подкрепен от Бюджетната комисия.
Гласували 99 народни представители: за 94, против 4, въздържал се 1.
Предложението за чл. 19 е прието.
Моля, господин Цонев, да докладвате следващия член.
Момент, има два отрицателни вота.
Заповядайте, господин Горанов.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, колеги! Не можахме да разменим мисли в хода на дебата по чл. 19, затова ще се възползвам от тази процедура, за да Ви кажа две неща, с които не съм съгласен по отношение на бюджета на Министерството на икономиката.
Първата част е съдържателна – по параметрите на бюджета на Министерството на икономиката. Неприемливо е фокусът на бюджета за 2014 г. да бъде икономическият растеж, а да се предлага за следващата година бюджетът на министерството, което като инструментариум е натоварено с отговорността да движи активните мерки за насърчаване на икономическия растеж, бюджетът му да бъде намален в тази му част с близо 20 милиона.
За мен беше много странно, когато при структурата на правителството отново, независимо от негативния опит през годините, на този мастодонт запазихте Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да координират толкова различни сектори. И по време на Вашия мандат, колеги, то става все повече Министерство на енергетиката и все по-малко Министерство на икономиката, а за туризма не можахме да намерим време, да направим изказване.
Втората част на това, което не ми даде възможност да подкрепя чл. 19, е текстът на ал. 4, който категорично противоречи на Закона за публичните финанси. Ще си позволя да Ви го прочета:
„(4) Министерският съвет може да извършва промени по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г. при възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани със спецификата на Фонд „Изваждане от експлоатация на ядрени съоръжения“ и Фонд „Радиоактивни отпадъци“, при условие че не се влошава бюджетното салдо по държавния бюджет“.
Няма такъв текст, колеги! Ако искате, включете го след всеки член и тогава съвсем ще обезсмислите съществуването на Закона за бюджета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Горанов.
Заповядайте, господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): За процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Да, заповядайте за процедура по начина на водене.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Разрешете ми да се съмнявам малко в кворума. То е свършена работата, но ще е лошо наистина за авторитета на Народното събрание, ако по този начин продължава заседанието. Защото веднага при първото гласуване гласувалите бяха 100 плюс това, че има двама от нашите, от ГЕРБ, които са гласували.
Това показва, че от мнозинството са били 98 народни представители. Как толкова бързо изчезнаха 25 човека? (Реплики от КБ.) Хубаво, само Ви казвам, че ще направим проверка, има запис и така нататък. Но притеснява ме да не се получи, че по този начин ще обругаем авторитета на Народното събрание – с мошеничество и с лъжа. (Шум и реплики от ляво.) Позволете ми да се съмнявам! Ще е много неприятно, затова искам да го кажа от трибуната. Ще е много неприятно, ако по този начин ние съсипваме авторитета на Народното събрание. Благодаря Ви. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Велчев, Вие бяхте в пленарната зала и следихте проверката на кворума.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Следя гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Народните представители от „Атака“ не гласуват традиционно по бюджета,...
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ(ГЕРБ, от място): Трима.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: ...а каква част от народните представители от Коалиция за България и ДПС са в залата при проверка на кворума и при гласуване е една друга тема, която мисля, че е очевидна.
Заповядайте, господин Цонев, да докладвате следващия член.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 20 има предложение на народните представители Лиляна Павлова, Николай Нанков и Александър Ненков:
„В чл. 20:
а) алинея 1 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г., както следва:”
Ще си позволя да не го чета, тъй като е таблица и ще приложим към стенограмата това предложение на колегите.
„б) алинея 2 се изменя така:
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:”
Следва таблица от предложението на колегите, която ще приложим към стенограмата от днешното заседание.
Комисията не подкрепя това предложение.
Няма направени други предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по докладвания член?
Заповядайте, госпожо Павлова.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Нашето предложение е за изменение на част от сумите и в приходите, и в разходите по бюджета на Министерството на регионалното развитие.
Каква е основната причина и основните мотиви, с които ние предлагаме?
Първо, искам да кажа, прави впечатление, че бюджетът на Министерството на регионалното развитие, дори ако към него прибавим бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране, общата сума на двата бюджета показва намаление на финансирането на двете министерства с около 15% или малко над 30 млн. лв.
От друга страна, неведнъж беше заявявано желанието за подобряване, от една страна, на ефективността от работата на двете министерства; от друга страна, а и като цяло – от програмата на правителството – повишаване на събираемостта на приходите.
Именно с тази цел правим предложение, за да компенсираме намаления бюджет на министерството, да бъдат увеличени приходите. С предложеното от нас увеличение на приходите на министерството с 25 милиона – малко над 25 милиона, съответно да бъдат увеличени разходите, за да бъдат те компенсирани и да не се налага да бъдат предоставяни допълнителни средства от бюджета на министерството, което има важна задача – балансирано регионално развитие.
Как предлагаме да бъдат увеличени приходите и откъде да дойдат тези 25 милиона? Мисля това за важен аргумент, който трябва да представим.
Нашето предложение е в три категории.
Първо, от гледна точка подобряване ефективността и управлението на държавната собственост, от която министерството събира приходи. Това е сериозен източник при добра организация на работата.
Второто ни предложение за увеличаване на приходите е в категорията събиране на такси от винетки, разрешителни, включително разрешителни за извънгабаритните товари – система, която беше декларирано, че ще бъде подобрена, усъвършенствана и реформирана, включително с цел повишаване на приходите и събираемостта на тези разходи. Това е също сериозен източник на финансиране, с който могат да бъдат увеличени приходите в бюджета.
Не на последно място са приходите от концесии и наеми от морски плажове. Всички знаем, че по нашето Черноморие има много неотдадени на концесия или под наем морски плажове. Техният брой е около сто. Дори ако половината от тях бъдат отдадени под наем при заявеното и от вицепремиера желание и воля за повишаване на приходите от концесии на морските плажове, тогава сумата от приходите би могла да бъде още по-висока. По наши разчети поне с 25 млн. лв. това може да бъде направено.
За какво предлагаме да отидат разходите?
В графа „Разходи” в таблицата предлагаме сумата от 211 милиона да бъде завишена на 236 млн. лв. – разходите в ал. 2, в категорията „Политика в областта на подобряване на инфраструктурната свързаност на регионите, изграждане и модернизиране на пътната и ВиК инфраструктура”. Защо предлагаме да бъде там?
Стана ясно, че с фонда или Програмата за растеж и устойчиво развитие на регионите, първо, има ограничение за министерството до 30 милиона и ограничение за общините до 15 милиона да получават финансиране. Тези числа, тези суми са крайно недостатъчни, за да посрещнат нуждите в двата сектора.
Широко обявената с гордост от министъра програма, с която ще финансира малките пътища, очевидно е поредният кьорфишек – такава програма няма и тя няма да бъде финансирана.
По същия начин – гордо обявената програма за финансиране на дейности за населени места с воден режим, например Омуртаг, Севлиево, Враца, Добруджа и други – всичко това няма да бъде финансирано.
Именно заради това с разходите, които залагаме на основа на увеличените приходи, предлагаме поне частично да бъдат финансирани най-критичните области, където има проблем с водоснабдяването и населените места са на режим на вода. Предлагаме те да бъдат финансирани с тези допълнителни разходи.
С всичко, което остане след осигуряване на водоснабдяването, да бъде подобрено и подкрепено, макар и малко, развитието на малките пътища на територията на страната.
Използвам случая да кажа, че има техническа грешка на последния ред в нашето предложение – в ал. 2 на последния ред „всичко”, сумата „244 050.3” трябва да се чете „236 733.2”, за да бъдем коректни за целите на нашето предложение.
Още веднъж изразявам нашето притеснение, че и Програмата за растеж и устойчиво развитие на регионите не предоставя необходимото за осигуряване на балансираното развитие на регионите и затова още веднъж апелирам да подкрепите нашето предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря.
Колеги, има ли реплики към изказването на госпожа Павлова? Няма.
Има ли други изказвания?
Заповядайте.
НИКОЛАЙ НАНКОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаема госпожо председател! Министърът го няма.
Дами и господа народни представители! Аз ще започна малко по-общо. (Шум и реплики от КБ.) Бюджет 2014 според мен може да бъде определен като изцяло политически ориентиран. Дано това все пак е плод на предизборно настроение у правителството. Това, което вече трети ден отбелязвам в дебатите, е популистко харчене, съсипване на политики и тотален отказ от реформи.
По отношение на регионалната политика, освен структурните промени отпреди няколко месеца, и с настоящият бюджет, който предлагате и който би трябвало да бъде един от основните инструменти за постигане на целите на регионалното развитие, Вие ограничихте ведомството, което би трябвало да провежда регионалната политика в страната. Може би следващият Ви ход, уважаеми дами и господа от управляващата коалиция, е да превърнете Министерството на регионалното развитие в агенция, а защо пък не, както сте тръгнали, и да го затриете?!
На първо място, водени от неистовото желание да концентрирате власт и обсебване на националните ресурси, съсредоточихте – и колежката Павлова спомена – огромен финансов ресурс не в МВР, а в Министерския съвет. Определихте го под гръмкия лозунг Инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.
Наред с това го развяхте като знаме в знак на контрапротест на протеста от Брюксел срещу измъченото Ви управление, изразяващо се в редуциране на обема и спиране на еврофондове. На практика Вие създадохте един компенсаторен финансов инструмент, тъй като много добре си давате сметка, че през 2014 г. Вие ще получите нула средства от Европа за следващия програмен период! Което си го можете, уважаеми дами и господа управляващи, си го можете – да организирате контрапротести, да издигате лозунги, да стартирате с по две години закъснение програмните периоди.
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС (КБ, от място): Ами, да бяхте си свършили работата!
НИКОЛАЙ НАНКОВ: Моля Ви се, не се обаждайте!
Вместо да увеличите финансовия ресурс на министерството, което има капацитет да насочва правилно средствата на основата на приетите от нас програмни стратегически документи в областта на регионалното и пространственото развитие, Вие с лека ръка отказвате да използване капацитета на това министерство с оглед на това, че то е изразило такъв и при управление на европейските средства, доказва го Оперативна програма „Регионално развитие” и Програмата „Трансгранично сътрудничество”.
Буди недоумение идеята за конкурентен … (Реплика от ДПС.)
Ще обясня за какво точно говоря и каква е връзката с предлагания от нас бюджет. Аз знам, че разбирате.
Буди недоумение идеята за конкурентен подбор и конкурентен принцип при подбора на проекти при цитирания от мен финансов механизъм. Това противоречи изцяло на предвижданията в Националната концепция за пространствено развитие и Националната стратегия за регионално развитие. Конкурентният подбор не води до намаляване на диспропорциите между регионите, а точно обратното – до увеличаване на различията и дефицитите в регионите. (Реплика от КБ.)
Точно така, точно това е вярното!
Отново повтарям: конкурентният подбор води до увеличаване на диспропорциите и дефицитите в развитието както между отделните региони, така и вътре в самите тях, между отделните области и отделните общини.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Точно така!
НИКОЛАЙ НАНКОВ: Затова Вие трябваше по необходимост да следвате логиката на целенасочено, на концентрирано насочване на ресурс в определени целеви територии и в определени сектори. Това е правилният подход.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Нали затова предлагаме 100 милиона?
НИКОЛАЙ НАНКОВ: Аз ще обясня какво имам предвид. (Шум и реплики от КБ.)
Госпожо председател, репликират от залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин Нанков, опитайте се да се придържате все пак към разглежданата тема, моля Ви.
НИКОЛАЙ НАНКОВ: В пространството циркулират едни критерии за подбор на проекти, за които не повече от един човек от Вас – управляващите, в тази зала, всъщност го няма човека, да не го цитирам лично, има представа и може да даде определение какво е това „индикатор за изпълнение” и да даде точно определение на тези критерии. Отново използвате един политикански жаргон: „устойчиво развитие”, „конкурентоспособен проект” и „генериране на растеж”.
Никъде в цялото това празнословие, изпълнено с решимост, в конкретния случай със заучени фрази, няма критерии – нужда, проблем, ограничение, както и измерими индикатори. Повтарям – измерими индикатори, с които да класирате и да рамкирате приоритетните проекти. Давам пример: получавате отговарящи на всичките тези седем критерия, които казвате, проекти за примерно 3 млрд. лв. Имате ресурс от 500 милиона. Пак питам: по какъв начин Вие ще ги рамкирате и класирате? Аз лично знам, колегите също знаят – по политически, по партиен принцип.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Времето!
НИКОЛАЙ НАНКОВ: Имам още малко и ще довърша. Искам само да кажа относно нашето конкретно предложение.
Госпожо председател, искам само минута.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Едно изречение.
НИКОЛАЙ НАНКОВ: Нашето предложение беше детайлно представено от колежката Павлова. Мисля, че ако имате съвест, ако имате и капка представа от това що е то регионално развитие, Вие ще го подкрепите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли реплики към това изказване? Няма.
КРАСИМИР ЯНКОВ (КБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (КБ): Колеги, във връзка и с това, което каза преди мен говорещият господин Нанков, всеобхватни бяха двете изказвания от колегите от ГЕРБ, правя процедура за прекратяване на дебатите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Янков.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Красимир Янков.
Гласували 104 народни представители: за 77, против 26, въздържал се 1.
Процедурното предложение на господин Красимир Янков е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Лиляна Павлова и група, което не е подкрепено от Бюджетната комисия.
Моля, колеги, гласувайте.
Гласували 114 народни представители: за 31, против 81, въздържали се 2.
Предложението на народните представители от ГЕРБ не е прието.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 20, който се подкрепя от Бюджетната комисия.
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Добре, ще Ви дам думата за прегласуване по следващия...
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ (ГЕРБ, от място): Той искаше по този. (Оживление)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Реагирайте своевременно, вече гласуваме текста на чл. 20.
Гласували 112 народни представители: за 84, против 26, въздържали се 20.
Член 20 е приет.
Обещах на господин Московски. Искате ли прегласуване?
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ (ГЕРБ, от място): Не. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Горанов – за отрицателен вот.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги, не можах да се включа в дебата по същество, но това, което ще Ви кажа, според мен е важно, тъй като е възможно да е допусната грешка при съставянето на този бюджет или поне ми прави впечатление едно несъответствие в числата, което заслужава да му обърнете внимание.
Ако отворите ал. 1 на току-що приетия от Вас чл. 20 – бюджетът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ще установите, че приходите са 246 милиона. Около 180 от тях вероятно, съдейки по статистиката за предходните години, са приходи от винетни такси. Тези приходи, съгласно Закона за движение по пътищата, могат да бъдат насочвани за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа. В тях са и средствата за зимно почистване.
Не го твърдя, но прави впечатление, че текущите разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие, без благоустройството, в случая са 157 милиона и половина. Доста по-малко от приходите от винетни такси. Дано да не е допусната грешка при съставянето на този бюджет винетните такси на българските граждани да финансират някакви други разходи. Защото е много възможно, ако съпоставяме прихода от винетни такси с текущите разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, да стигнем до този извод, и то с около 25 милиона.
Може би, ако бяхте отпуснали благосклонно още едно изказване по този член, щяхте да имате възможност да ме опровергаете, но очевидно това не е важно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Горанов.
Заповядайте, господин Цонев, да докладвате следващия член.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 21 има направени две предложения.
Предложение на народните представители Десислава Танева, Цвета Караянчева и Галя Захариева:
„В чл. 21 се правят следните изменения:
В ал. 1:
а) в ред „II. РАЗХОДИ”, графа „Сума” числото „209 381,5” се заменя с числото „241 020,4”;
б) в ред „1. Текущи разходи”, графа „Сума” числото „206 624,5” се заменя с числото „238 263,4”;
В ал. 2:
а) в ред „1. Политика в областта на земеделието и селските райони”, графа „Сума” числото „158 783,2” се заменя с числото „177 051,8”;
б) в ред „2. Политика в областта на рибарството и аквакултурите”, графа „Сума” числото „4 939,2” се заменя с числото „5 644,5”;
в) в ред „3. Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча”, графа „Сума” числото „29 275,2” се заменя с числото „39 013,8”;
г) в ред „4. Бюджетна програма „Администрация”, графа „Сума” числото „16 383,9” се заменя с числото „19 310,3”;
д) в ред „Всичко:”, графа „Сума” числото „209 381,5” се заменя с числото „241 020,4”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители:
„В чл. 21 ал. 2 се изменя така:
„(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:… (Таблицата се прилага към стенограмата на днешното заседание.)
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цонев.
Колеги, има ли желаещи да се изкажат?
Заповядайте, госпожо Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги! Представеният документ е изготвен без ясна визия за развитието на земеделието, особено в периода, когато ще работи новата ОСП. Направено е механично намаление на разходите и мисля, че трябва да акцентираме точно върху това намаление.
Нашето предложение е да се увеличи с 30 милиона бюджетът на Министерството на земеделието и храните, така както е бил и в предходния Бюджет 2013 г., защото се получава проблем при осъществяване на различните програми.
Програма „Земеделски земи” – общият размер на разходите е намален с 3,3 милиона, като намалението е за сметка на средствата за издръжка. В същото време е предвидено увеличението на част от дейностите – например проверките на физически блокове. Прави впечатление, че е предвидено намаление на числеността на персонала, което обаче не е добре, защото работата в тази програма значително се увеличава.
Следващата програма е „Растениевъдство”. Общият размер на разходите е намален с един милион и половина. Намалени са разходите за издръжка и капиталовите разходи. В тази програма се включват голяма част от дейностите на Изпълнителната агенция по лозата и виното, Националната служба по зърното, дирекция „Растениевъдство”, частично Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Числеността на персонала се запазва.
Друга програма, която също е ощетена и ние искаме тя да получи своето увеличение, е „Хидромелиорации”. Общият размер на разходите намалява с малко над 600 хил. лв. за сметка на издръжката. Прави впечатление обаче, че част от дейностите са с по-голям обем. Например – предвидено е увеличение с 10% на броя на сдруженията за напояване и с 15% – проверките при тяхното признаване от Министерството на земеделието и храните (МЗХ):
Програмата „Животновъдство”. Общият размер на разходите намалява от 3 милиона на 2 млн. 700, и то за сметка на издръжката. Прави впечатление, че в целевите стойности на показателите за изпълнение не е посочен никакъв положителен тренд. Например – не е предвидено увеличение на животните под селекционен контрол, не е предвидено увеличение на развъдните ферми и стопанства. Тези показатели имат определен ръст през последните години, а сега ще се предвижда застой.
Програма „Организация на пазарите и държавните помощи”. Общият размер на разходите е намален от 2 млн. лв. на милион и седемстотин за сметка на средствата за издръжка. В тази програма има и повече нови дейности.
Програмата „Научни изследвания” също търпи своето понижение във финансови параметри.
Общият извод е, че в системата на Селскостопанската академия ще има средства за заплати, но няма да има средства за реализиране на дейността в Селскостопанската академия.
Програмата „За съвети и консултации”. В новия програмен период Програмата за съвети и консултации е много важна, защото земеделските стопани трябва да имат ясна визия и да бъдат бързо ориентирани и информирани по какъв начин точно могат да се възползват от новите програми.
Програмата „Образование” също е отрязана финансово.
Програмата за земеделска техника – също липса на достатъчно финанси.
Програмата „Безопасност по хранителната верига”. Общият размер на разходите се увеличава от 42 милиона на 43, но средствата за персонала се увеличават, а за издръжката се намаляват с два милиона и половина.
Програмата „Рибарство” – също има намаление от 700 хил. лв. и е за сметка на средствата за издръжка. Запазва се числеността на персонала.
Остава неясно как ще се финансират новите контролни дейности по новата Обща политика в сектор „Рибарство” от 2014 г. Такива, като контрол при разтоварването, въвеждане на нови пазарни механизми, контрол във вътрешните водоеми.
Програмата за специализирани дейности в горските територии също има намаление.
Програмата „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита” е драстично намалена, с близо пет милиона и половина.
Трябва наистина ден и нощ да се палят свещи, за да няма пожари.
Нашето предложение е да се увеличи бюджетът на Министерството на земеделието и храните, за да може наистина то да изпълнява своите функции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Караянчева.
Има ли реплики към това изказване? Няма.
Има ли други изказвания?
Заповядайте.
ВЛАДИМИР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В разпоредбата на чл. 21, ал. 2, т. 1 от Законопроекта за държавния бюджет се предвиждат 158 млн. лв. за политика в областта на земеделието и селските райони. В рамките на тази сума е и бюджетът на Българската агенция по безопасност на храните. При необходимост от 75 милиона законът отрежда 45. Агенцията по безопасност на храните е един от най-важните контролни органи в страната. Дейността й засяга системата за контрол върху производството и дистрибуцията на храни, здравеопазването на животните, фитосанитарната дейност, включително и контрола върху препаратите за растителна защита. Тази дейност в голяма степен засяга националната сигурност на Република България и в много висока степен – обществения интерес.
На Българската агенция по безопасност на храните се възлагат значителни по количество и степен на значение отговорности. Вменените й от законодателството отговорности предполагат необходимост от промяна на отношението към агенцията.
Голям проблем е осигуряването на лабораторния контрол, липса на достатъчно лаборатории, не са достатъчно материално-техническите средства. Липса на достатъчно надеждна и унифицирана методологическа база за оценка на пробите при контролния процес. Липсва референтна лаборатория, система от лаборатории за анализ.
Считате ли, че Българската агенция по безопасност на храните ще може да изпълни задълженията си в условия на намален бюджет и нарастваща значимост на правомощия и отговорности? Естествено, че няма да може да ги изпълни. На практика се компрометира целият контролен процес в областта, която е твърде важна.
Чрез Вашите действия – на бездействие и демагогия, дами и господа управляващи, в България се създават условия за компрометиране действието на контролната система в държавата, в частност на Българската агенция по безопасност на храните, като всички произтичащи от това последици пряко се отразяват – негативно, на общественото развитие. В конкретния случай пряко се застрашават животът и здравето на хората. Паралелно с това се създават и условия контролната система да не функционира нормално, а това поставя под въпрос държавността като цяло.
На фона на отношението към Българската агенция по безопасност на храните и към всички други контролни системи и органи в сферата е приложен същият подход – навсякъде са намалени бюджетите. Ето защо Ви призовавам да преосмислите решението си и да подкрепите предложението на народните представители от Парламентарната група на ГЕРБ, касаещо разпоредбите на чл. 21 от Законопроекта за държавния бюджет.
Бих отправил и лична молба към колегите от БСП, тъй като те също много добре осъзнават и знаят – изразиха своите мнения в комисията, че бюджетът на Българската агенция по безопасност на храните е крайно недостатъчен. Не само че е крайно недостатъчен, но агенцията на практика няма да може да работи. Така че, моля Ви, подкрепете промяната, която предлагаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря.
Има ли реплики към това изказване? Няма.
Има ли други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложенията.
Първо ще подложа на гласуване предложението на народните представители Десислава Танева, Цвета Караянчева и Галя Захариева, което не е подкрепено от Бюджетната комисия.
Моля, колеги, режим на гласуване.
Гласували 102 народни представители: за 30, против 70, въздържали се 2.
Предложението на народните представители от ГЕРБ не е прието.
Заповядайте за отрицателен вот по предложението на госпожа Танева и госпожа Караянчева.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Не мога да разбера загрижеността на ГЕРБ относно бюджета на Министерството на земеделието и храните, защото, ако се направи една справка през 2009 г. какъв е бил бюджетът на министерството по изпълняваните политики, които са същите такива и в момента, министерството е имало бюджет 411 млн. лв. За Бюджет 2010 г., тоест първият бюджет на ГЕРБ – бюджетът е намален със 150 млн. лв. За целия период в управлението на ГЕРБ намалението на бюджета е с 41%.
Сега всички тези цифри, които бяха изредени, по определени политики, трябва да Ви кажа, че на практика политиките, за които Вие говорите, в по-голямата си част и действията в Министерството на земеделието, бяха на практика преустановени като дейност.
Госпожа Караянчева говореше за селекция, репродукция в животновъдството. Извинявайте, но точно в тази агенция, ако зададете въпрос колко животни под контрол има, колко развъдни асоциации има, няма кой да Ви отговори, защото тя отдавна не изпълнява своите функции.
Бюджетът е направен във вид, в който да се създадат възможности за оптимизиране на структурите и тези структури наистина трябва да изпълняват своите контролни функции и да се опитват да осигуряват и собствени приходи, за да могат да реализират своите политики.
Надявам се, че това лицемерие, което се демонстрира в момента, със загриженост за Министерството на земеделието и храните, е само за пред залата, тъй като на практика не се случи през тези четири години. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Бъчварова.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Искам лично обяснение! (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Беше ли спомената госпожа Караянчева? (Реплика от ДПС: „Изкажи се в „Нов живот”.)
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): „Нов живот” никой не Ви го чете! Тук е по-интересно!
Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги! Не бива да говорим с този тон, защото, когато в 2010 г. беше правен бюджета на Министерството на земеделието и храните, не забравяйте, че за разлика от Вас, които отричахте икономическата криза, тогава... (Шум и реплики от ДПС и КБ.)
Да, лично обяснение е, защото тогава ние влязохме и работехме при една от най-тежките икономически кризи, а Вие днес с тези 30 милиона, които ние искаме да включите към бюджета на Министерството на земеделието и храните, с тези 30 млн. лв. Вие ще изравните нашия бюджет от миналата година.
Няма нищо лицемерно, но е важно, когато в един нов период за осъществяване на Селскостопанската програма на Европейския съюз, да има наистина мотивирани хора, да има средства, за да може нормално да работи всяка една програма в Министерството на земеделието и храните.
Нямала съм абсолютно никакви други мотиви, нямали сме с колежката никакви други мотиви, а единствено и само да помогнем на сектора, защото знаем, че селското стопанство е гръбнакът на икономиката на България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаема госпожо Бъчварова, да подлагам ли на гласуване Вашето предложение, което не се подкрепя от комисията? (Реплики от КБ.)
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението на Светла Бъчварова и група народни представители, което не е подкрепено от Бюджетната комисия.
Гласували 103 народни представители: за 33, против 26, въздържали се 44.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 21, който е подкрепен от Бюджетната комисия. (Реплики.)
Вече подложих на гласуване чл. 21.
Моля, колеги, гласувайте.
Гласували 111 народни представители: за 86, против 22, въздържали се 3.
Член 21 е приет.
Заповядайте, господин Цонев, за да докладвате следващият текст.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 22 има направени предложения – от Иван Вълков и група народни представители:
„В чл. 22, ал. 1, Раздел II „Разходи” се правят следните изменения:
а) в точка 1.1 „Субсидии” числото „192 375,0” се заменя с „194 690,0”;
б) в точка 1.1.1 „Субсидии за нефинансови предприятия” числото „192 375,0” се заменя с „194 690,0”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Иван Вълков, Станислав Иванов и Павел Христов:
„В чл. 22, ал. ал. 1, Раздел II „Разходи”:
1. числото „248 104,1” се заменя с числото „267 354,1”;
2. в т. 1 „Текущи разходи” числото „242 915,6” се заменя с числото „250 915,6”;
3. в т. 2 „Капиталови разходи” числото „5 188,5” се заменя с числото „16 438,5”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цонев.
Има ли изказвания по този член?
Заповядайте, господин Московски.
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Няколко думи общо по бюджета на сектор „Транспорт, информационни технологии и съобщения”.
Уважаеми колеги, по подобие на другото мега министерство – енергетика, икономика и туризъм, тук действително мерките, които виждаме в бюджета, са насочени основно към сектор „Транспорт” и неговите раздели.
Не мога да си изкривя душата и съвсем откровено ще кажа, че кабинетът е намерил начин, въпреки че този сектор е бил дълги години недофинансиран и в момента също е недофинансиран, но са намерили начин, въпреки ситуацията и кризата, да осигурят повече средства, отколкото ние имахме възможност да осигуряваме. Това действително е позитивна мярка и ще доведе най-вероятно до добри ефекти в сектора, ако обаче насреща на тези допълнителни средства, които виждаме, стоят някакви реформи.
За голямо съжаление обаче, откакто управлява този кабинет, специално в сектор „Транспорт”, тенденциите са обратни – по-скоро стопиране на определени реформи, които между другото не са били самоцел и измислени само от нас, като бивш кабинет. По-скоро са били тенденция и то съгласувани с Европейската комисия, с много международни финансови институции, реформи, които са жизнено важни за сектора.
На практика с малко повечето средства, които се осигуряват за сектор „Транспорт” обаче виждаме абсолютно отрицателна тенденция в другия сектор на министерството, а именно „Информационни технологии и съобщения”.
Въпреки че от кабинета и от правителството многократно беше заявявано, че по линия на електронното управление ще има приемственост, надграждане и развитие, тъй като безспорен е фактът и от финансовите, а и от чисто икономическите ползи на развитие на електронното управление, за съжаление, не виждаме почти нищо в бюджета.
В няколко пункта ще се опитам да обясня какво имам предвид.
Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, която отговаря пряко за изграждането и поддръжката на Единната електронна съобщителна мрежа на държавата – забележете, и за нуждите на националната сигурност, и която създадохме чрез интегриране на Националната мрежа за държавната администрация и Електронната съобщителна мрежа, в редовна експлоатация към момента работят около 1300 подразделения, като към изградената мрежа вече са свързани около 60 общини от общо 264. През 2014 г. е много важно да продължи това поетапно свързване на останалите общини и общински центрове към Единната електронна съобщителна мрежа.
Във връзка с това предлагаме, и по наша оценка, потенциалните необходими средства, за да могат през следващата година поне още 55 общински центъра да бъдат свързани към Единната електронна съобщителна мрежа, е допълнителна сума от 6 млн. лв. – така сме предложили да бъде добавено.
За нуждите на съвременен и надежден изчислителен център за електронното управление считаме, че трябва да бъде един от приоритетите. Имайте предвид, че там е свързана самата му функция със съхраняване и обработване, включително и на чувствителна информация, така че нашето предложение е: към бюджета на министерството да бъдат предвидени целево допълнително 3 млн. лв. за изграждане на такъв тип изчислителен център, свързан с функционирането на електронното управление и съпътстващата дейност към това.
На трето място, бихме искали към Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” да бъде увеличен бюджетът с допълнителни 1,5 млн. лв. за поддържане, развитие и надграждане на Единния портал за пространствени данни. Според Закона за достъп до пространствени...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Московски, просрочвате времето.
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Да, приключвам, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Тъй като е 20,20 ч., не мисля да толерирам подобно поведение. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Аз в момента по никакъв начин не Ви обиждам, говоря конкретно по темата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Добре, довършете си изречението.
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Ако не ме прекъсвате, ще съм и по бърз. (Шум, реплики и смях.)
Милион и половина лева допълнително предлагаме към Националния портал за пространствени данни. Според Закона за достъп до пространствените данни това е ангажимент към Европейската комисия.
Приключвам с това, въпреки че успявате да осигурите допълнителни средства и към Български пощи, там допълнително е необходимо да се изпълни препоръката на Комисията за регулиране на съобщенията и съответно да бъде попълнено това недофинансиране, което е в порядъка на, доколкото съм запознат, 4 милиона. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има ли реплики към това изказване?
Заповядайте, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин Московски, Вие сте били министър в предишното правителство и добре знаете, че предложението, което сега правите, няма как да бъде прието. Не за друго, а защото в приходната част не са предвидени вече никакви средства за допълнителни разходи.
Аз се учудвам наистина, и на госпожа Павлова щях да направя същата реплика, защо точно министрите използвате времето си за този подход? Имахте възможност повечето да се изкажете по чл. 1.
Госпожа Манолова предложи нещо много разумно, когато гледахме чл. 1.
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ (ГЕРБ, от място): Не можахме да се изкажем.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Чуйте ме добре – първо да се гласува от втори член до шести параграф и тогава да се върнем на чл. 1. Тогава щеше да има някакъв смисъл от това, което правите.
Моят апел към Вас е: нека да престанем с чисто и просто губене на време на Народното събрание, ясно осъзнавайки, че няма как да стане това, което предлагате. В голяма степен съм съгласен с Вас, но пари за всичко не може да има. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
Има ли други реплики? Няма.
Благодаря, че не желаете дуплика, господин Московски. (Силен шум и реплики.)
Господин Иванов за изказване.
Искате ли дуплика? Благодаря Ви, господин Московски. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, предложението, което сме направили с колегите, касае универсалната пощенска услуга.
Уважаеми колеги, предложението е направено по отношение на чл. 22. Отнася се за бюджета на Министерството на транспорта на Република България за 2014 г. Нашето предложение е основано на Решение № 810 на Комисията за регулиране на съобщенията от 30 октомври 2013 г.
Уважаеми колеги, съгласно разпоредбите на чл. 29 и чл. 29а от Закона за пощенските услуги универсалната пощенска услуга и нейният размер се компенсират от държавата поради задължението Български пощи да извършват тази услуга, която им носи финансови загуби. Нетните разходи, които се извършват за универсалната пощенска услуга, се изчисляват в съответствие с изискванията на методиката, приета от Министерския съвет и от Комисията за регулиране на съобщенията, и се прилага съгласно изискванията на Европейския съюз. Пощенският оператор, който съгласно Закона за пощенските услуги е приел задължението с този закон да извършва тази услуга, е Български пощи. Те в съответствие с тези изисквания в качеството си на оператор извършват тази услуга, като индексират несправедлива финансова тежест, която задължително трябва да бъде компенсирана поради това задължение.
Чух упрек, че ние не сме били изплатили изцяло задължението за универсална пощенска услуга и финансовите загуби, които са натрупани. Уважаеми колеги, когато ние го правихме, беше 2011 г. Тогава беше на основа на прогнозируеми разходи. Сега вече говорим на отчетени нетни разходи, които са начислени на база на реално извършена дейност. Затова не трябва да се съпоставя 2011 г., а в случая говорим за компенсиране на тази услуга в 2012 г. Не бива да се смесват двете неща. Едното е прогноза, докато другото е реално начислени разходи, които са съгласно изискване на европейски директиви. Не може просто ей така да отрежем.
Не виждам какво толкова ще спасите с тези 2 млн. 315 хил. лв., които са отрязани?! Защо ги режете, колеги?! Имаме реални разходи, които ние със задължение сме възложили на Български пощи за извършване на универсалната пощенска услуга, и в един момент се оказва, че Вие ги режете. Тези 2 милиона, уважаеми колеги, няма да Ви стигнат за нищо. Бюджетът е достатъчно продънен, така да кажа, за да се базирате на тези 2 милиона. Ако дадете тези 2 милиона на Български пощи, те ще могат да стартират Програмата за преструктуриране на своята дейност, която ще доведе до намаляване на загубите, а не, както разбрахме, предишният шеф на Български пощи да лъже, че има такава програма и той работи по нея, а всъщност да няма такава програма.
Програмата я има, дайте глътка въздух на Български пощи. Два милиона триста и петнадесет хиляди са – тези пари са достатъчни на Български пощи наистина да реализират тази програма.
Реализирането на тази програма ще доведе до намаляване на загубите от тук нататък, а може би и до намаляване на разходите за универсалната пощенска услуга в бъдеще. Пак казвам, размерът е определен съгласно европейски директиви. Тъй като компенсацията не може да бъде намерена от друго място и не може да бъде покрита от друго перо, единственият вариант е да се покрие с тези 2 млн. 315 хил. лв., които да бъдат добавени към вече приетите от Вас 12 милиона и по този начин да гарантираме нормалното развитие и дейност на „Български пощи” от тук нататък.
Да търсите финансиране за „Български пощи” от неспецифични дейности като да залагате имоти на „Български пощи” по морето или да лъжете, че сте приели искането на синдикатите за 10-процентно увеличение, а да се окаже, че не е прието това увеличение от 10% на заплатите, а само 5% – е хвърляне на прах в очите на хората и невъзможност „Български пощи” да си изпълняват своите задължения. Затова, казвам: приехте 12 милиона, което е много хубаво. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Завършвам, госпожо председател. Приехте тези 12 милиона, става въпрос за още 2 млн. 315 хил., за да може „Български пощи” да работят. Моля Ви, преосмислете и не приемайте това решение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли реплики към това изказване? Няма реплики.
Заповядайте, господин Янков за процедура.
КРАСИМИР ЯНКОВ (КБ): Госпожо председател, уважаеми колеги, мисля, че двете изказвания бяха изключително обхватни, особено беше интересно за „Български пощи”.
Предлагам процедура за прекратяване на дебатите. (Народни представители от ГЕРБ искат думата. )
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Аз попитах, нямаше реплики.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Янков за прекратяване на дебатите.
Гласували 102 народни представители: за 85, против 17, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Прекратихме дебатите. (Народният представител Станислав Иванов иска думата за отрицателен вот.) Няма отрицателен вот на процедурно предложение.
Преминаваме към гласуване на предложението на господин Иван Вълков и група народни представители.
Гласували 102 народни представители: за 21, против 81, въздържали се няма.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Иван Вълков, Станислав Иванов и Павел Христов, което също не се подкрепя от Бюджетната комисия.
Гласували 104 народни представители: за 19, против 83, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Господин Христов, заповядате.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, благодаря, че ми дадохте думата този път.
Уважаеми колеги, правя процедура по прегласуване, тъй като може би не стана ясно, специално за темата за информационни технологии, защо е важно да бъде увеличено финансирането.
Колегата Московски беше много точен в сумите, които цитира. Освен всичко останало, преките ползи за държавната администрация е едната страна, другата е, че това ще бъде много сериозен сигнал към целия ИКТ-сектор в страната, тъй като може би това е секторът с най-висока добавена стойност, който се развива въпреки държавата, а не благодарение на нея към настоящия момент.
Само като коментар, съотношението на инвестициите в сферата спрямо реализираните икономии след инвестициите при правилно планиране и внедряване може да достигне едно към три. Тоест на едни лев, три могат да бъдат спестени, ако нещата са предвидени и планирани правилно. Затова моля да бъде прегласувано това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Христов.
Колеги, подлагам на прегласуване предложението на народните представители Иван Вълков, Станислав Иванов и Павел Христов.
Гласували 104 народни представители: за 23, против 80, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 22, който се подкрепя от Бюджетната комисия.
Гласували 105 народни представители: за 84, против 18, въздържали се 3.
Член 22 е приет. (Народният представител Станислав Иванов иска думата.)
Вие се изказвахте, уважаеми господин Иванов. Нямате право на отрицателен вот, съжалявам.
Заповядайте, господин Цонев, да докладвате следващите два члена.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 23 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 24 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин
Цонев.
Колеги, има ли изказвания?
Уважаеми колеги, искам да Ви обърна внимание, че изказванията по текстове на второ четене, по които не са направени предложения, не са допустими. Ще направя изключение за едно изказване.
Заповядайте, господин Гуджеров.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, благодаря, че направихте изключение.
Уважаеми колеги, искам да коментирам бюджета на въпросното Министерство на инвестиционното проектиране – чл. 24. Според мен това е най-кухият бюджет, който ще приемем. Това не е голяма изненада, предвид на това че това министерство възниква като отнемаме статута на едно работещо министерство, за да възникнат две неработещи. Каква е идеята? Да наложим монопол върху големите инвестиционни проекти и да дадем един перфектен пример за централизация.
Както се вижда, предвидено е предимно издръжка на администрацията. Не виждам предвидени капиталови разходи. Може би следващия път, за да е по-лесно, само една сумичка може да предложим.
Въпросът ми е: какво прави това министерство? Какво свърши до момента? Щеше да прави Закон за кадастъра, виждам че този закон е внесен от колеги народни представители. Какво прави министерството? Аз ще Ви кажа – пречи! Пречи на бизнеса и на общините! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Гуджеров.
Има ли реплики към това изказване? Няма.
Уважаеми колеги подлагам на гласуване текста на вносителя за членове 23 и 24.
Гласували 105 народни представители: за 89, против 13, въздържали се 3.
Двата члена са приети.
Господин Цонев, заповядайте да докладвате.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 25 има направено предложение от народния представтел Даниела Дариткова и група народни представители – „В чл. 25, ал. 1, Раздел ІІ, т. 1 числото „111 447” да се замени със „104 000”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цонев.
Има ли желаещи да се изкажат по този член?
Господин Вучков.
ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, стигаме до текста, който е посветен на Държавна агенция „Национална сигурност”. Както споменах и в предишно мое изказване, той не може да се гледа изолирано, а в контекста на цялостната реформа в Сектора за сигурност, така силно заявен ще е в началото на мандата на това Народно събрание, което стартира ударно с промените в Закона за ДАНС.
Това, което ни смущава като числа в предвидения проектобюджет на Държавна агенция „Национална сигурност”, се състои, според нас, в неаргументираното увеличение на бюджета на Агенцията с около 27 млн. лв. в сравнение с настоящата календарна година.
Обяснението, че към ДАНС преминаха на работа няколкостотин служители на бившата ГДБОП, според нас, не издържа и елементарна критика, защото досега разходите във Вътрешното министерство по отношение на бившата ГДБОП възлизаха на по-малко от 20 млн. лв., а сега увеличението е с 27 млн. лв. Така че наистина трябва да чуем аргументи, включително от финансовия министър, защо се предлага такъв проектобюджет.
Искам да обърна внимание и на едно друго обстоятелство. Според мен, Държавна агенция „Национална сигурност”, която беше създадена на 1 януари 2008 г., е свръхфинансирана институция. Наистина не искам да отварям отново дума за това, че тя е един ведомствен мастодонт, който съчетава по принцип несъвместими функции, дори забранени в някои законодателства – да се концентрират в една и съща институция, като например в Германия. Тоест контраразузнаване – военно и цивилно; снабдена беше с полицейски правомощия за задържане на граждани; претърсване; изземване. Наред с всичко това през лятото на тази година на нея беше вменено още едно важно задължение – да провежда разследване по правилата на Наказателно-процесуалния кодекс. Друг е въпросът, че досега ДАНС няма извършено нито едно процесуално-следствено действие като например оглед. Това беше заявено от заместник-директора на ДАНС госпожа Стефанова на едно изслушване в Комисията за контрол над специалните служби.
Защо казвам, че ДАНС е свръхфинансирана институция? Между другото, това не е нов проблем. Това е проблем още от нейното зараждане през 2008 г. В момента, обърнете внимание на числата, които сега ще спомена, в ДАНС, след вливането на ГДБОП към нея, работят малко над 3 хил. човека – държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение. На ДАНС предоставяме 112 млн. лв. финансиране. Това наистина за нас е небалансирано и неаргументирано, защото например във Вътрешното министерство работят около 53 хил. души и то разполага с бюджет по-малък от 1 млрд. лв.
Ако следваме тази логика на съотношения, а тя все пак почива на някакви рационални основи, би следвало бюджета на Вътрешното министерство да бъде над 2,5 милиарда.
Наистина апелирам към Вас да подкрепите предложението, което сме направили за ограничаване бюджета на ДАНС. Предполагам колегите ще имат възможност да се изкажат по отношение на това къде предвиждаме да се насочат тези средства, които орязваме от бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност”.
Да, той не е завишен чак толкова много, но все пак с 27 млн. лв. На фона на увеличението на Държавна агенция „Технически операции” наистина това е една по-незначителна сума, но все пак ми се струва, че има здрава логика в това бюджетът на ДАНС да бъде ограничен.
Отново ще повторя: вливането на ГДБОП в ДАНС не може да е аргумент за увеличаване на бюджета на ДАНС с 27 млн. лв. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Вучков.
Има ли реплики към това изказване? Няма.
Има ли други изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 16, против 78, въздържал се 1.
Предложението на народните представители от ГЕРБ не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 25, който се подкрепя от Бюджетната комисия.
Гласували 102 народни представители: за 86, против 14, въздържали се 2.
С това чл. 25 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 26 има направено предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители – „В чл. 26 „Бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Българска народна армия”, ал. 1, Раздел ІІ, т. 1 числото „3357” се заменя с числото „3457” и в Раздел ІІІ числото „3557” се заменя с числото „3657”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли изказвания по чл. 26? Няма.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 14, против 85, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Моля, гласувайте текста по вносител, подкрепен от комисията за чл. 26.
Гласували 105 народни представители: за 88, против 13, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 27 има едно предложение от народните представители Даниела Дариткова и група народни представители:
В чл. 27 в бюджета на Комисията за защита от дискриминация ал. 1, Раздел ІІ, т. 1, числото „1950” се заменя с числото „2150” и в Раздел ІІІ числото „2000” се заменя с числото „2200”.
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: По чл. 27 има ли изказване? Има едно предложение на Даниела Дариткова и група народни представители.
Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители по чл. 27, коeто не е подкрепено от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 16, против 88, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Моля, гласувайте текста на вносителя по чл. 27, подкрепен от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 93, против 14, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 28 е направено едно предложение от народните представители Даниела Дариткова, Красимир Ципов, Веселин Вучков и група народни представители:
В чл. 28, бюджетът на Комисията за защита на личните данни, ал. 1, Раздел ІІ, т.1 числото „2273” се заменя с числото „2373” и в Раздел ІІІ числото „2373” се заменя с числото „2473”.
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 28.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли желаещи за изказвания по този член? Няма.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 17, против 96, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Моля, гласувайте текст на вносителя за чл. 28, подкрепен от комисията.
Гласували 109 народни представители: за 95, против 11, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 29 няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли желаещи за изказвания по чл. 29?
Моля, гласувайте чл. 29 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 113 народни представители: за 97, против 11 въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 30 има направено едно предложение от народния представител Йордан Цонев по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от правилника.
Предложението е подкрепено от комисията.
Ще Ви прочета окончателната редакция на чл. 30:
„Чл. 30. (1) Приема бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г., както следва:”
Прилагам таблицата към стенограмата.
„(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Националната служба за охрана, както следва:”
И тази таблица я прилагаме към стенограмата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли желаещи за изказвания по чл. 30?
Заповядайте, господин Московски.
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Като страна член на Европейския съюз България е поела ангажименти за прилагане на Решение от 2008 г. № 477 за хармонизиране на радиочестотната лента от 2500 до 2690 мегахерца за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронно-съобщителни услуги. В тази връзка с ПМС № 90 от 15 април 2013 г. Националната служба за охрана се възлага да освободи радиочестотната лента от 2500 до 2690 мегахерца на територията на цялата страна за периода 2014-2015 г.
В предоставения проект за бюджет за 2014 г. чл. 30, ал. 1 за капиталови разходи на НСО са предвидени едва 412 хил. лв., респективно за освобождаване на този диапазон в радиочестотни аспекта се вменява като задължение на КРС да проведе процедура за предоставяне на индивидуално определен ограничен ресурс за този радиочестотен спектър и респективно бенефициент на средства, за да заплати освобождаването трябва да е Националната служба за охрана.
Необходимите средства за 2014 г. са в размер на 5 млн. лв., а за 2015 г. в размер до милион 320 хил. лв. За изпълнение на дейностите по чл. 5 трябва да бъдат осигурени по бюджета на Националната служба за охрана за съответно двете последователни години и поетапно тя да започне освобождаване на радиочестотната лента, така че да може на 31 август 2015 г. този процес да приключи.
Европейската комисия вече е предоставила две дерогации с общо тригодишен преходен период за хармонизиране на радиочестотната лента в този диапазон за наземни системи и има изпратено официално уведомително писмо, с което започва наказателна процедура за нарушение във връзка с неизпълнение на задължението по прилагане на това решение за хармонизиране на радиочестотната лента в този диапазон.
Неспазването в частта „Осигуряване на целеви средства по бюджета на НСО за 2014 г.”, уважаеми дами и господа, крие реална опасност от стартиране на наказателна процедура и би могло да се влезе във фаза, в резултат на която да настъпят реални финансови санкции за държавата. Затова обръщам внимание и моля да се вземе предвид всичко това, което казах. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Московски.
Реплики? Няма.
Други изказвания по чл. 30? Няма.
Уважаеми колеги, гласуваме чл. 30 в редакцията на комисията.
Гласували 102 народни представители: за 85, против 13, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Член 31, господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 31 има направени две предложения на народните представител Веселин Вучков и група народни представители:
„В чл. 31, Раздел II, т. 1 числото „16 274,” да се замени с „26 274,0”; В Раздел „III. Бюджетни взаимоотношения с централния бюджет” числото „16 274,” да се замени с „26 274,0”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Йордан Цонев, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 31:
„Чл. 31. (1) Приема бюджета на Националната разузнавателна служба за 2014 г., както следва: ... (Таблицата се прилага към стенограмата на днешното заседание.)
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Националната разузнавателна служба, както следва: ... (Таблицата се прилага към стенограмата на днешното заседание.)”
Това е текстът на чл. 31.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цонев.
Изказвания по чл. 31?
Заповядайте, господин Вучков.
ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, господин министър, господа народни представители! Въпреки умората и късния час, все пак нека да обърнем внимание на тази разпоредба от проектозакона за бюджета. Става дума за бюджета на Националната разузнавателна служба – българското цивилно външно разузнаване. Бюджетът наистина е унизителен! На заседание на Комисията за контрол над специалните служби, колегите от БСП, от ДПС и „Атака” също могат да потвърдят, че самият директор на службата с оглед на актуални предизвикателства, пред които е изправена тя, заяви – ще перифразирам, че общо взето, ако остане този предвиден бюджет, службата трябва да се закрие. Тя има изключителни отговорности особено в настоящия момент, когато всички знаем пред какви предизвикателства е изправена нашата вътрешна сигурност, с оглед на някои външни заплахи. Бюджет от малко над 60 милиона, а дори и малко над 17 милиона, както се предлага от господин Йордан Цонев с предложението за промяна между първо и второ четене, според нас, е изключително недостатъчен.
Обръщам Ви внимание – 17 млн. лв. бюджет за българското външно разузнаване! Мисля, че темата е много сериозна, за пореден път ще го кажа, особено на фона за двукратно увеличените разходи и за специални разузнавателни средства на територията на страната. Не мога да си представя как ще обясним това съотношение между числата – 43 милиона за специални разузнавателни средства на територията на Република България, при положение че досега бяха около 20 милиона и 17 млн. лв. за цялото външно разузнаване.
Затова предлагаме издръжката на Националната разузнавателна служба – в това няма никаква политика, уверявам Ви – да се увеличи с 10 млн. лв., като дори сме посочили източника за това: намаленият бюджет на новата Държавна агенция „Технически операции”. Мисля, че това предложение трябва да бъде подкрепено, за да се осигури спокойна, компетентна работа на Националната разузнавателна служба, за да може да подхранва с качествена разузнавателна информация всички държавни органи, които имат нужда от нея.
Призовавам Ви да подкрепите нашето предложение – да увеличим издръжката на Националната разузнавателна служба с 10 млн. лв. за сметка на бюджета на Държавната агенция „Технически операции”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Вучков.
Реплики към господин Вучков?
Заповядайте, господин Червеняков.
МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Господин Вучков, Вие действително сте прав, че бюджетът на Националната разузнавателна служба е обидно нисък. Използвам присъствието на министъра на финансите в днешното заседание на Парламента, за да кажа, че само за тази година, за да може да вържат бюджета до края на годината, са необходими поне още 700 хил. лв.
Моят апел е още в рамките на тази календарна година да се намерят тези средства, за да може службата да изпълнява своите задължения. Имайте предвид, че при евентуално съкращение на състава на службата през следващата година ще трябва да бъдат изплатени обезщетения на уволнените служители, което допълнително ще натовари бюджета на тази служба.
Аз няма да подкрепя предложението, тъй като това са възможностите на бюджета, но апелирам към министъра на финансите да потърси възможности и с постановлението за изпълнението на бюджета, и в рамките на сегашната календарна година максимално да удовлетвори възможностите на Националната разузнавателна служба. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Червеняков.
Други реплики? Няма.
Господин Вучков, за дуплика? Не желаете. Благодаря.
Други изказвания? Няма.
Уважаеми дами и господа, преминаваме към гласуване по чл. 31.
Първо, предложение на народния представител Веселин Вучков и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 107 народни представители: за 28, против 69, въздържали се 10.
Предложението не е прието. (Шум и реплики.)
Уважаеми колеги, много е весело в залата, не знам каква е причината, но имаме още близо един час работа и Ви моля да пазите тишина.
Гласуваме редакцията на комисията за чл. 31.
Гласували 107 народни представители: за 84, против 17, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Следва чл. 32.
Господин Цонев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин председател, по чл. 32 и чл. 33 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изказвания по тези два члена, без никакви предложения?
Ще ги подложа на гласуване анблок членове 32 и 33.
Гласуваме чл. 32 и чл. 33 по вносител, подкрепени от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 82, против 13, въздържали се 8.
Текстовете на чл. 32 и чл. 33 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 34 има направени две предложения.
Първото е от народния представител Валентин Радев и група народни представители:
В чл. 34 се създава ал. 3:
„(3) Министърът на финансите прехвърля чрез трансфер към бюджета на министерството на отбраната част от приходите на Комисията за регулиране на съобщенията в размер на 30 млн. лв. за извършване на дейности по освобождаване на честоти, необходими за цифровото телевизионно разпръскване и за GPS-R.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Иван Вълков и група народни представители:
В чл. 34, ал. 1 се правят следните изменения:
а) в Раздел II „Разходи” числото „7 868,1” се заменя с „8 952,1”;
б) в Раздел II, т. 1 „Текущи разходи” числото „6 868,1” се заменя с „7 419,1”;
в) в Раздел II, т. 2 „Капиталови разходи” числото „1 000,0” се заменя с „1 533,0”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 34.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цонев.
Изказвания по чл. 34?
РЕПЛИКИ: Няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Не може да няма – има две предложения от колегите от опозицията. (Шум и реплики.) Дадоха знак за изказвания, моля Ви се, бъдете търпеливи.
Заповядайте, господин Радев.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми колеги! Говорихме си, защото колегата току-що ми каза, че такива пари са дадени – 30 милиона, но аз говоря за едни други 30 милиона. (Реплики.) Да!
Ще се опитам да бъда по-кратък предвид напредналото време, уважаеми колеги, няма да се възползвам от цялото време. Само искам да Ви кажа, че Министерството на отбраната има проблем с освобождаването на честотите, защото няма пари за тях. Това го знаят предполагам всички в тази зала или поне тези, които са близко до проблемите на Министерството на отбраната. С това и ние не успяхме да се справим. Неколкократно правихме какво ли не, фонд даже беше измислил председателят на комисията – господин Божков мисля, че се казваше, и това не стана. Целеви средства давахме, успяхме да заделим 7 милиона, но и това не върши работа.
Проблемът особено с GPS-R знаете – скоростният влак Пловдив-Свиленград, няма да кажа на глас точно какво правихме само и само да усвоим парите, да не бъдем наказани. Искам да насоча Вашето внимание натам, че и министър Ангел Найденов ще има абсолютно същите проблеми, ако не приемете нашето предложение, което не касае, господин Цонев, предполагам чл. 1. Тези 30 милиона, които ние предлагаме, да не го чета, да Ви губя времето, да са точно за тази цел – така сме написали – и да бъдат взети от приходите на комисията – това е нашето предложение. То и да ги има тези пари, ще направя скоба, това което ми каза и ексминистърът, да, тази година от тези 65, които искаше Министерството на отбраната – 30 са дадени, министър Чобанов току-що е казал, че те са преведени. Няма да продължа натам и да кажа къде отиват тези пари, те не отиват всичките за честотите, за жалост. Убеден съм, че министърът ще бъде подложен на натиск и тези пари няма да бъдат разпределени само за освобождаване на честотите и ние няма да можем да направим така, че МиГ-овете, да бъдат модифицирани, да бъде направено това, което трябва с тяхната авионика. (Реплики.)
Свършвам. Това, което предлагам, ако решите, наистина тези пари да бъдат сложени в ред, да бъде казано, че те отиват само за това, за което сме предложили и по този начин ще улесним работата на министъра. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Радев.
Реплики?
Заповядайте за реплика, господин Московски.
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ (ГЕРБ): Господин председател, господин министър! Уважаеми колега Радев, правя Ви реплика с единственото уточнение, че правя, за да обясня за колко важна тема става въпрос. GSM-R e е коректното наименование на технологията, която се използва, това е система за управление и контрол на трафика на влаковете. Защо е много важно да се освободят средства за освобождаване на тези честоти? Защото там са направени инвестиции на ИСПА и Оперативна програма „Транспорт“ съвместно вече в размер на близо над 700 милиона.
Ако не се освободят тези честоти и не се пусне системата за управление трафика на влаковете, рискуваме да бъдем санкционирани по такъв начин, че да се наложи да се връщат абсолютно всички средства, които са използвани от ИСПА – фонд и Оперативна програма „Транспорт“, на Европейската комисия.
Не си заслужава, колеги, такава огромна инвестиция да подлагаме на риск заради сума – съгласен съм с колегата, която, ако се определи ще се съгласите да я платите – считам, че ще го направите. Направете го целево, за да се знае, че те отиват единствено за обезпечаване на авиониката, която респективно трябва да бъде компенсирана заради освобождаването на тези честоти. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Московски.
Друга реплика? Не виждам.
Господин Радев, за дуплика? Не желаете.
Изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, пригответе се да гласуваме текстове по чл. 34.
Първо, предложение на народния представител Валентин Радев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 106 народни представители: за 27, против 78, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на народния представител Иван Вълков и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 104 народни представители: за 21, против 82, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 34, подкрепен от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 87, против 16, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 35 има предложение от Гинче Караминова и група народни представители:
„В чл. 35 ал. 1 се правят следните изменения:
В ал. 1 II. „Разходи”, числото „1 307,5” се заменя с „1 407,5” и т. 1 „Текущи разходи” числото „1 292,5” се заменя с „1 392,5”.
Необходимите средства да са за сметка на средствата от резерва по т. 4.1.2.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 35.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цонев.
Има ли изказвания по чл. 35?
Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, тук отново ще се опитам да обостря Вашето внимание на една несправедливост, която ще бъде допусната, ако не бъде прието нашето предложение. Както беше сходно положението с „Български пощи”, така и тук на Комисията за регулиране на съобщенията, за следващата година вменявате допълнителни задължения на Комисията за регулиране на съобщенията. Тези задължения са в смисъл на това да бъде следен радиочестотният спектър и оценка на електромагнитната обстановка и трансграничните замърсявания в обхвата на аналогово разпръскване на радиотелевизионни сигнали по граничните райони на страната, в това число и по българското Черноморие. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
Член 35 е за Комисията за регулиране на съобщенията.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Това го гласувахме, сега сме на СЕМ!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Комисия за регулиране на съобщенията! (Реплики отляво: „Гласувахме го!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Иванов, доколкото разбирам бележката от залата е да говорите по предложението, което е направено от Вас.
Заповядайте, продължете. (Реплики от КБ и ДПС.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Може ли да продължа?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Продължете!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Направете им забележка!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Не влизайте в диалог със залата. И Вие не го правете.
Моля, колеги, за тишина!
Колегата Иванов има пет минути, засега няма причина да предприемаме мерки, затова че се отклонява от темата.
Продължете, господин Иванов. (Шум и реплики.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Уважаеми колеги, става въпрос, че в пограничните райони наистина има проблем и той трябва да бъде обследван, да се намери необходимото решение, за да се спре това недоразумение – наземно цифрово радиоразпръскване в пограничните райони и да бъдат заглушавани нашите честоти от чужди честоти. Това, от една страна.
От друга страна, Комисията за регулиране на съобщенията извършва специализирани проверки по многобройни жалби, свързани с това, че тази година влезе цифровото радиоразпръскване.
От трета страна,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Иванов, наистина аз внимателно слушах, за да видя каква е връзката на това, което говорите, със Съвета за електронни медии и неговия бюджет. (Реплики от залата: „Гласувахме го вече!”.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: В такъв случай се извинявам. (Викове от КБ и ДПС: „Е-е-е!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Заповядайте за изказване.
ГИНЧЕ КАРАМИНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Наистина всички много сте уморени, затова ще бъда много кратка. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля за тишина, уважаеми колеги! Подобна грешка на всеки може да се случи.
Заповядайте!
ГИНЧЕ КАРАМИНОВА: Наистина и в Медийната комисия обсъждахме бюджета на СЕМ, който, както и бюджетът на БНТ е намален. Съзирам опит СЕМ да бъде дисциплиниран, да се превърне във фигурант и затова му се казва: „Или ще слушаш, или ще ти орежем средствата с още повече пари.” Крайно време е Съвета за електронни медии да се заеме с изясняване собствеността на частните електронни медии в страната – в нашата страна, в която свободата на словото е нарушена, нарушен е медийният плурализъм, когато има един монопол.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Как не Ви е срам?
ГИНЧЕ КАРАМИНОВА: Когато няма никаква прозрачност в адресите на частните електронни медии, защо ни е на нас тогава регулатор? По-добре да няма контрол...(Реплики от залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля Ви, оставете госпожа Караминова да говори.
ГИНЧЕ КАРАМИНОВА: ...затова искаме да превърнем Съвета за електронни медии във формален регулатор.
Ние настояваме 100 хил. лв., които са отнети на СЕМ, тъй като виждаме, че по-голям бюджет няма да му бъде даден, да му бъдат върнати. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания по чл. 35? Няма.
Уважаеми дами и господа, гласуваме текстове по чл. 35.
Първо, гласуваме предложение на Гинче Караминова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 19, против 82, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 35, подкрепен от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 84, против 16, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Следващият текст, господин Цонев, е от Допълнителния доклад на Комисията по бюджет и финанси – чл. 36.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 36:
„Чл. 36. (1) Приема бюджета на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за 2014 г., както следва:”
Следва таблица, която ще приложим към стенограмата.
„(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, както следва:”
Следва таблица, която отново прилагаме към стенограмата. Това е всичко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цонев.
Изказвания по чл. 36? Няма.
Уважаеми дами и господа, гласуваме чл. 36 в редакцията на комисията.
Гласували 108 народни представители: за 88, против 13, въздържали се 7.
Предложението за чл. 36 е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин председател, по чл. 37 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 37.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изказвания по чл. 37, по който няма предложения? Няма.
Гласуваме чл. 37 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 87, против 15, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 38 има предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители:
„1. В чл. 38 – бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията, ал. 1, Раздел ІІ, т. 1, числото „3859,0” се заменя с „3906,0”.
2. В Раздел ІІІ числото „4359,0” се заменя с „4406,0”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 38.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Изказвания по чл. 38? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 111 народни представители: за 22, против 86, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме текста за чл. 38 на вносителя, подкрепен от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 88, против 12, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин председател, по членове 39 до чл. 42 включително няма направени предложения.
Комисията подкрепя текстовете на вносителя.
Предлагам да бъдат гласувани ан блок, ако няма възражения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли изказвания по тези членове, за които няма допълнителни предложения? Няма.
Уважаеми дами и господа, гласуваме членове 39 до чл. 42 включително по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 87, против 13, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 43 има направено предложение от народните представители Румен Гечев и Менда Стоянова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Гечев, заповядайте.
РУМЕН ГЕЧЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, с колежката Менда Стоянова предложихме 75 хил. лв. да се дадат на одиторите на държавната институция, която осъществява контрол върху одитинга. Понеже спазваме определени принципи, в комисията постигнахме съгласие с министъра на финансите, че тези средства ще бъдат осигурени по оперативен начин.
Оттеглям нашето предложение, за да спестя време, тъй като средствата са осигурени. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Гечев оттегля предложението по чл. 43. (Продължаващи ръкопляскания от КБ.)
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин председател, комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 43.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Остава да гласуваме, господин Цонев.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 43, подкрепен от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 92, против 9, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин председател, по чл. 44 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изказвания по чл. 44, по който няма предложения? Няма.
Гласуваме чл. 44 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 113 народни представители: за 88, против 16, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Член 45 – внимавайте, колеги, – бюджетът на ДАТО. (Оживление.)
Предложение на народния представител Валентин Радев и група народни представители:
„В чл. 45:
а) в ал. 1:
- в раздел II числото „49 501” се заменя с „29 501”;
- на ред 1 числото „49 501” се заменя с „29 501”;
- в раздел III „Бюджетни взаимоотношения”, ред 1 числото „49 365” се заменя с „29 365”.
б) в ал. 2, т. 1 числото „49 501” се заменя с „29 501”.
Комисията не подкрепя предложението, въпреки че комисията частично е подкрепила идеята за намаляване.
Предложение на народния представител Веселин Вучков и група народни представители:
„В чл. 45, раздел III, т. 1 числото „49 365,” да се замени с числото „20 000”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Десислава Атанасова и Лиляна Павлова:
„В чл. 45, ал. 1, раздел II, т. 1 числото „49 501” се заменя с „49 267” и в раздел III числото „49 365” се заменя с „49 131”.”
Тук сме написали, че комисията не подкрепя предложението, но според мен то е подкрепено.
Предложение на народния представител Милена Дамянова и група народни представители:
„В чл. 45, ал. 2, ред 1 „Политика в областта на прилагането на специални разузнавателни средства” числото „49 501” се заменя с „45 000”.
Това предложение също е подкрепено, въпреки че в доклада пише, че не е подкрепено.
Предложението на народните представители Сергей Станишев, Лютви Местан и група народни представители за намаление на разходите по бюджета на Държавната агенция „Технически операции” е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 45:
„Чл. 45. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Технически операции” за 2014 г., както следва:… (Таблицата се прилага към стенограмата на днешното заседание.)
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:… (Таблицата се прилага към стенограмата на днешното заседание.)
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Държавната агенция „Технически операции”, както следва:… (Таблицата се прилага към стенограмата на днешното заседание.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин Цонев.
Изказвания по чл. 45?
Заповядайте.
ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ (ГЕРБ): Господин председател, господин министър, колеги! Наистина от нашата парламентарна група има няколко предложения по тези текстове – бюджета на Държавна агенция „Технически операции”, но другите колеги просто са се опрели на идеята, че взимат част от бюджета на ДАТО, за да ги насочат към своите секторни политики. Това, което предлагаме ние, включително и аз в нашето предложение, се отнася до един от най-важните текстове в Закона за бюджета на разузнавателни служби и изобщо на целия сектор за сигурност.
Предложението ни, колеги, – господин финансов министър, особено важно е Вие това го чуете – е разходите за специални разузнавателни средства на територията на Република България да се запазят на досегашните нива. Досега – проверете програмните бюджети на Вътрешното министерство – МВР и бившата дирекция СДОТО към МВР, и разходваше годишно около 20 млн. лв. Повтарям – 20 млн. лв. за всички видове специални разузнавателни средства, осъществявани от МВР. Отделно от това в ДАНС има друга дирекция, която също харчи не малък ресурс.
За нас е необяснимо, ако има аргументи нека да се посочат, ще ги изслушаме внимателно, защо изведнъж ДАТО си предложи нов бюджет от 49 милиона и половина. Не знам какво са обяснили пред Вас, но наистина няма никаква логика, при положение че правим реформа с оглед ограничаване на СРС-та, и изведнъж два пъти и половина да увеличим бюджета за подслушване на територията на Република България.
Имам едно малко обяснение, с оглед на една промяна в Закона за СРС, която се случи това лято. Ако ми позволите, искам да прочета няколко текста от Закона за СРС, който беше променен и обнародван в „Държавен вестник” на 9 август. Обърнете внимание – господин министър, наистина и за Вас това е важно – чл. 3, ал. 1 от Закона за СРС, в сила от 1 януари 2014 г.: „При спазване и прилагане на СРС си прилага принципът на финансовата обвързаност”. Член 20а: „Осигуряването и прилагането на СРС за всеки конкретен случай се осигуряват финансово от заявителя предварително”. Това са прокуратура, МВР, Министерството на отбраната в лицето на Военно разузнаване и Военна полиция – тези, които имат право да искат специални разузнавателни средства. Средствата за това се предвиждат в Закона за държавния бюджет по бюджетите на съответните органи.
Ето в това е проблемът, уважаеми колеги. В бюджетите на съответните органи не откриваме разпределени средства, които да следват принципа на финансовата обвързаност. Какво излиза? Че Законът за СРС, който действа, обнародван в „Държавен вестник”, променен през лятото с Вашето активно участие, си противоречи със Закона за държавния бюджет и наистина се поставя въпрос след 1 януари какво ще прилагаме в крайна сметка? – Законът за СРС, който изисква предварително да плащат тези, които искат СРС-та, или Законът за държавния бюджет, който не е разпределил такива финанси по бюджетите на съответните заявители.
По тази причина, отново повтарям, според нас наистина е разумно бюджетът на Служба ДАТО – Държавна агенция „Технически операции”, която вече съществува, да бъде съизмерим с бюджета на досегашната служба СДОТО-МВР. И това е сумата от 20 млн. лв. Това предлагаме ние.
Между другото, в края на месец август новосформираната ДАТО си прие първия устройствен правилник. Не знам дали сте обърнали внимание, сравнително наподобяващ този на СДОТО-МВР. Най-високо ниво бяха отдели. Преди три седмици те си приеха втори правилник, отменяйки първия, и си вдигнаха нивата от отдели на дирекции. Въпреки това не можем да си обясним това неколкократно увеличаване на сумите за специални разузнавателни средства.. И наистина, ако някакви разумни аргументи, нека да ги изложат пред нас. Но ДАТО, включително и нейни шеф на Комисия за контрол на службите, да каже, че просто няма да спазва принципа на финансовата обвързаност, според нас е абсолютно нелогично.
Обобщавам: наистина е необходимо да приложим същия стандарт, както към бившата СДОТО, защото от тук насетне, вече веднъж заложили огромни суми за издръжка на ДАТО, както е предложено 49 милиона, дори намалени те са пак 43 милиона, от тук насетне вече никой няма да постави въпрос, а ще го приема за нещо напълно нормално.
Досега СДОТО-МВР разходваше 20 млн. лв. и според нас бюджетът на ДАТО догодина трябва да се случи върху тази основа – 20 млн. лв. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Реплики към господин Вучков? Няма.
Други изказвания? Заповядайте.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Ще се опитам да обоснова защо отново искаме от един бюджет на агенция да прехвърлим бюджет към Министерството на отбраната. Става въпрос за 20 милиона, които ние се опитахме, обаче не успяхме да аргументираме в предишните точки.
Колеги, 1 млрд. 21 млн. лв. са парите за Министерството на отбраната, 52 млн. лв. от тях са от собствени приходи. За първи път от десетки години насам в бюджета е записано, че Министерството на финансите не поема ангажимент при неизпълнение на собствените приходи на Министерството на отбраната тези пари да им приведени. Този текст сега го няма. Това означава, че Министерството на отбраната тези пари просто няма да ги получи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Тошев, за „Технически операции”.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Да, точно за това говоря. Точно за ДАТО, за 20-те милиона – поредните, които отнемаме, защото Ви казвам какво свършихме дотук, до чл. 45.
Петдесет и един милиона лева ще ни отпаднат за тези 5%, които оставяте в резерв. Между другото, има Решение на Конституционния съд от 2011 г. да няма такъв резерв.
След това, трябва да се борят за 20 млн. лв. за иновации. Как ще стане това с Министерството на отбраната не ми е ясно.
Преди малко предложихме 30 млн. лв. от Комисията за регулиране на съобщенията да отидат за авиониката на самолетите. Сега ако Вие не си давате сметка за какво става въпрос, колегата Московски се аргументира с Европейската комисия , аз ще Ви кажа: в момента или се движи влак, или лети самолет, едно от двете. А през цялото време няма цифрова телевизия в този регион. За това става въпрос.
И в момента за тези 20 млн. лв. от ДАТО – ако ги прибавим към всичките цифри, които изброих, ние не даваме на Министерството на отбраната 193 млн. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Тошев, мина с отбраната – сега сме на ДАТО.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Точно така, тези 20 милиона, които ние искаме от Агенцията за технически операции, да ги дадем на Министерството на отбраната.
Някой от Вас да стане и да аргументира защо тя си вдига бюджета с 250%! Някой да стане и да каже нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: ДАТО не е имала досега отделен бюджет.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Имала е 20 млн. лв., които през цялото време на управлението на ГЕРБ казвахте, че са страшно много, че са невероятно много, че са уникално много, че подслушват целия свят, не само Балканския полуостров и България, и сега ги вдигате с 250%! (Реплики от КБ.)
Аз не исках да говоря по този начин, само Ви казвам, че...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Колеги, моля Ви, не ползвайте дистанционни, за да повреждате монитора. Доникъде няма да стигнем с това. Ще дойдат квесторите, пак ще пуснат монитора – детски забавачки, губим си времето.
Заповядайте, господин Тошев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Колеги, с тези 193 млн. лв. минус за Министерството на отбраната ние сриваме целите, които то трябва да постигне не само за България, а и за НАТО, и за Европейския съюз. В момента ако имаме 13 изпълнени цели от 55, в края на 2014 г. няма да имаме нито една. Смъкваме от 5,5% разходите на Министерството на отбраната за превъоръжаване и бойна подготовка на под 2%. Благодаря Ви. Не зная точно какво правим в момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Процедура – господин Хамид.
Моля Ви да оправите таблото и пак Ви казвам, твърде детинско е това да повреждате.
Заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Ще направя две процедури – моля Ви да ги подложите поотделно на гласуване.
Първата – след продължителните дебати по този текст мисля, че въпросите са ясни. Моля за процедура за прекратяване на дебатите по настоящия член.
Втората процедура – моля да удължим работното време тази вечер до 23,00 ч. Благодаря. (Оживление в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ще ги поставя на гласуване в обратната поредност: първо да удължим времето – ако удължим времето, тогава ще поставя на гласуване предложението за прекратяване на дебатите, защото остават 10 минути до края на това заседание.
Уважаеми народни представители, поставям на гласуване направеното предложение за удължаване на работното време до 23,00 ч. тази вечер.
Гласували 106 народни представители: за 92, против 14, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Сега – следващото предложение за прекратяване на дебатите по чл. 45.
Противно предложение има ли? Няма.
Моля Ви, режим на гласуване за направеното от господин Хамид предложение.
Гласували 107 народни представители: за 92, против 15, въздържали се няма.
Преминаваме към гласуване, първо, на предложението на народните представители Валентин Радев, Цветомир Михов, Пламен Манушев, Владимир Тошев, Дончо Баксанов и Любомир Христов, неподкрепено от комисията.
Моля Ви, режим на гласуване за това предложение.
Гласували 123 народни представители: за 29, против 93, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Господин председателят Цонев постави важен въпрос – че по същество тези предложения, които са за по-малко от предложението на комисията, са приети. Смятам, че е добре да ги поставим на гласуване, защото в доклада пише, че не са приети. Те са за по-малко намаление, отколкото е намалено в доклада на комисията.
Следващото предложение е от Веселин Вучков и група народни представители.
Моля Ви, режим на гласуване.
Гласували 121 народни представители: за 29, против 89, въздържали се 3.
Това предложение не е прието.
Има предложение от госпожа Десислава Атанасова и госпожа Лиляна Павлова по същия член, неподкрепено от комисията.
Моля Ви, режим на гласуване.
Гласували 120 народни представители: за 28, против 90, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Има направено предложение от Милена Дамянова и група народни представители, неподкрепено от комисията.
Моля Ви, режим на гласуване.
Гласували 102 народни представители: за 17, против 84, въздържал се 1.
Предложението не е прието. (Оживление, реплики в залата.)
Извинявам се, дали се установи? Вие ли си играете? (Силен шум и реплики.)
Колеги, очевидно има и такива телефони, които могат да влияят.
Господин Иванов, седнете си на мястото.
Колеги, всички сме изморени.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин председател, да дойдат специалисти от ДАТО. (Весело оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Да не викаме ДАТО. (Весело оживление.)
Има предложение от народните представители Сергей Станишев, Лютви Местан, Йордан Цонев, Янаки Стоилов, група народни представители, подкрепено от комисията.
Моля Ви да гласуваме текста с направеното предложение – чл. 45 по доклада, с подкрепеното предложение и съответната таблица, приложена към протокола.
Гласували 122 народни представители: за 94, против 27, въздържал се 1.
Предложението за чл. 45 е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 46 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 46.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Изказвания по чл. 46 няма.
Моля, гласуваме за съдържанието на чл. 46 по вносител, така както е предложен и от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 94, против 17, въздържали се 3.
Член 46 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 47 има направено едно предложение от народните представители Десислава Танева, Цвета Караянчева и Галя Захариева:
„В чл. 47 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в ред „II. Разходи”, графа „Сума” числото „367 205,3” се заменя с „447 205,3”;
б) в ред „1.1.1. Субсидии за нефинансови предприятия”, графа „Сума” числото „263 680,0” се заменя с „343 680,0”;
в) в ред „III. Бюджетни взаимоотношения (трансфери)”, графа „Сума” числото „391 008,6” се заменя с „471 008,6”;
г) в ред „1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет”, графа „Сума” числото „391 008,6” се заменя с „471 008,6”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 47.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Цонев.
Изказвания има ли?
Заповядайте, госпожо Караянчева. (Шум и реплики.)
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин председател. (Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предвидените средства за подкрепа като трансфер от централния бюджет за 2014 г., общо 391 млн. лв., от които за субсидии за нефинансови предприятия, държавни помощи, национални плащания – 263,7 млн. лв.
Предвидени са средства за подкрепа, като трансфер от централния бюджет за 2013 г. общо 536 млн. лв., от които за субсидии за нефинансови предприятия и държавни помощи, национални доплащания – 238 млн. лв.
Общото намаление на подкрепата за земеделските производители е 140 млн. лв.
Предвид сумите за субсидии за нефинансовите предприятия очевидно се планира да не се разплащат европейските програми или да не стартира новата Програма за развитие на селските региони.
За 2013 г. националните доплащания, общо 147 млн. лв., от които за тютюн – 72 млн. лв., за животни – 95 млн. лв., държавни помощи – 90 млн. лв., включително помощта за птици и свине.
За планирането през 2014 г., вземайки предвид само стойността на заложеното национално доплащане и държавните помощи в размер на 263,7 млн. лв. и поетите досега ангажименти, сметката излиза по следния начин по обявените ангажименти от страна на Министерството на земеделието и храните, а и по техния доклад: средства, които следва да се заложат в държавния бюджет за 2014 г., за Кампания 2013 – национални доплащания за тютюн: 88 млн. 500 хил. лв., национални доплащания за животни – 60 млн. лв., национални доплащания на хектар земеделска земя – 31 млн. лв.; общи национални доплащания – 179 млн. 579 хил. 618 лв.
За държавни помощи остават малко над 70 милиона, отново по-малко! На практика се възстановяват през 2014 г. националните доплащания на площ в размер на 1 лев на декар, които отиват най-вече за едрите земевладелци и се увеличават средствата за тютюн.
Това означава рязко намаление на националното подпомагане за най-уязвимите сектори в земеделието, животновъдството, овощарството и зеленчукопроизводството.
Схемите за подпомагане в животновъдния сектор с национални доплащания, са средства от националния бюджет и директни плащания със средства от Европейския съюз, които се прилагат в България през 2013 г., са следните: национални доплащания за говеда и биволи, национални доплащания за крави с бозаещи телета, национални доплащания за овце майки или кози майки, схема за поддържане и производство на краве мляко в икономически уязвими ферми (силен шум в залата, депутатите на групи разговарят на висок глас), схема за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони... (Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Курумбашев!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: ... Схема за поддържане на производство на краве мляко в нитратно уязвимите зони, схема за отглеждане на овце майки и кози майки в икономически уязвимите общини в Южна България (шум и реплики), схема за отглеждане на овце майки, кози майки в неблагоприятните райони (шум и реплики, народни представители от различни групи разговарят прави), няма представено предложение за схемите, които ще се прилагат през 2014 г. и разпределение на бюджетите между тях. (Силен шум в залата.)
Независимо от предложения бюджет, Министерството на земеделието и храните продължава да разписва споразумения с различни браншови организации с цел намаляване на възникналото напрежение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина! (Шум и реплики.) Уважаеми колеги, моля Ви за тишина!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин председател.
Преди няколко седмици бе подписано такова споразумение с браншовите организации от сектор „Животновъдство”, който по предложения бюджет е с почти двойно намалено подпомагане.
Съгласно това споразумение следва да се осигурят допълнително следните средства: осигуряване от държавния бюджет за 2014 г. на 114 млн. лв. (силен шум в залата), пълният ресурс, необходим на животновъдството, който да бъде изплатен до 2014 г. Това означава допълнително 54 млн. лв.
Национални доплащания за земя, обвързани с животни, за дребен рогат добитък – овце и кози, 1 лев на декар; за крави и биволи – по 5 лева на декар, тоест всички животновъди, които имат декларирани пасища и мери, ще получат тези суми, като предварително заплащане приблизително 15 млн. лв. (Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина, колеги!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Осигуряване на 15 до 20 млн. лв. за изплащане на средствата по Програма „Де минимис”, осигурени са 15 милиона... (Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Цонев, какво правите там? (Народни представители от различни парламентарни групи, сред които и народният представител Йордан Цонев, разговарят на висок глас в лявата част на залата. Смях.)
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Осигурени са 15 милиона за държавната имунопрофилактика и развъдна дейност, въвеждане на намален акциз на газьола.
Решение за разсрочване на съществуващите кредити и лихви за 2008, 2009... (реплика от ДПС: „Тук има запетая!”), 2010 г. До края на 2014 г.... (Шум и реплики.)
Запетаите ги слагам аз! (Смях.)
До 20 декември 2013 г. трябва да бъде приет закон, който да регламентира, че право на деклариране и заявяване на пасища и мери пред държавния... (Председателят Михаил Миков изключва микрофоните.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Уважаема госпожо Караянчева, търпеливо пет минути изчаках да разказвате неща за овци, кози, всякакви редови неща, които въобще ги няма (оживление, смях от КБ и ДПС) и са несъотносими към проекта на този текст.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Само да довърша...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не, времето Ви изтече! Няма да довършите. (Народният представител Цвета Караянчева говори на изключени микрофони.)
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Само да кажа…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Нищо няма да кажете повече, ако обичате! В пет минути казахте достатъчно неща, само че... (Силен шум, реплики и провиквания от КБ и ДПС.)
Не може две минути от Вас!
Извинявайте, нека да се опитаме да мобилизирате мисловните си възможности и изказванията да бъдат по обсъжданите текстове! Прочетете си! (Реплики.)
Текстът е пред мен. Тук се говори за максимален размер на ангажиментите за разходи, говори се за задължения за разходи, а Вие – кози, овце... (Оживление и смях в КБ и ДПС.)
Довършвайте, моля Ви се, просто се излагаме!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Като Ви е толкова весело и на Вас, и на колеги, но това са важни неща, за които трябва…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ама, важни са, но не са…
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: … да се види къде не достигат средства, за подпомагане на кои сектори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Навсякъде не достигат.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Затова е важно да се чуе, и затова искаме допълнително 80 милиона да се дадат на Държавен фонд „Земеделие“, за да можем наистина да се…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Това трябваше да поискате.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да, ама трябва да си изкажа всичко, защото иначе няма как да Ви стане ясно. (Оживление и ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Госпожо Караянчева, уважаеми колеги, знам, че всеки може за много повече от 5 минути да изкаже всичко, което житейската му практика, образование и опит са натрупали в него, но нека да се движим по текстовете, много Ви моля!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Позволих си да чета, защото данните са много важни и мисля, че беше интересно на колегите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Сигурно са важни, но направете отделни разисквания. (Шум и реплики.)
Кой ще вземе думата за реплики на госпожа Караянчева?
Заповядайте, господин Иванов. Моля Ви да възразите на госпожа Караянчева. А ако не възразите,…
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Господин председател, когато Ви дам повод да ми отправяте такива забележки, моля, направете ми, но дотогава не възразявайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не, това не е забележка. Аз забележката после Ви я отправям, сега Ви предупреждавам само.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Дотогава се въздържайте. (Смях.)
Уважаема госпожо Караянчева, когато говорите за Държавен фонд „Земеделие“, трябва да имате предвид, че правителството на ГЕРБ беше договорило за следващия програмен период и поне имаше постигнато съгласие с Европейската комисия да се включат, освен досега съществуващите възможности за разплащане, да се включат и пчеларство, зеленчукопроизводство…
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Кози майки.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: ... тютюнопроизводство – нещо много важно за хората, които седят тук, в тази част, защото техният електорат е именно от райони, в които се отглежда тютюн. Тези доплащания, които щяха да бъдат от Оперативната програма, нямаше да позволяват да се извършва рекетът, който се прави в момента – да се плаща на когото те преценят.
Затова, госпожо Караянчева, не се базирайте само на бюджета за Държавен фонд „Земеделие”, който Вие в момента разглеждахте и който цитирахте, а имайте предвид и възможностите, които бяха пропуснати от това правителство за европейско финансиране на тези земеделци – зеленчукопроизводители, пчелари и тютюнопроизводители.
Това е по темата, господин Миков, доколкото знам. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: И за редки видове да говорите, за ферми за щрауси, за крокодили, все ще е по темата, както го разбирам. (Смях и оживление.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Та, да се върнем на темата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Довършвайте – две минути.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Не, няма да използвам двете минути, защото няма повече какво да кажа. Но е хубаво, когато се разглежда един толкова важен въпрос, и Вие сте от район, в който се отглежда тютюн, да го имате и това предвид, а не да влизате в общото говорене тук на колегите. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ, ДПС и „Атака“. Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, спестихте 9 секунди, господин Иванов.
Втора реплика? Желаещи за втора реплика няма.
Дуплика – госпожа Караянчева.
Заповядайте.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, аз се радвам, че колегата ми даде възможност да продължа с още две минути, и няма да Ви говоря за късорого, дългорого животно. Аз ще Ви говоря за реалните проблеми на хората в смесените региони, в районите с планински и полупланински релеф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Но моля Ви да е само в темата на обсъждания текст.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да, в темата е. На темата съм, защото точно за тези хора става дума. Както каза колегата, до 2009 г. нямаше подпомагане на животновъдите. Благодарение на управлението на ГЕРБ има вече подпомагане на животновъдите и аз мога да Ви цитирам реални неща. Благодарение либерализацията на цената на тютюна, тютюнопроизводителите…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Караянчева, моля Ви, извинявайте! Вие трябва към господин...
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да, по тази тема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не по тази тема. Към господин Иванов е дупликата. Нали знаете: реплика – дуплика, правилника? (Силен шум и реплики. Смях.) Заповядайте.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Към него да гледам, ако трябва?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не само да гледате. Дупликата е отговор на реплика, а не въобще изказване по житейски теми и прочее.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да, но тези житейски теми, господин председател, трябва да бъдат финансирани. Трябва да се продължи финансирането точно по тези теми, защото са жизненоважни. Ние се преборихме наистина да има национални доплащания за тютюнопроизводители, и сега те трябва да имат тези средства. Те са заложени, но са заложени само на хартия. Надявам се, в следващата година да има средства да се платят тези пари.
Обръщам внимание на колегите, които се занимават с тези проблеми – все още тютюнът в районите, където се отглежда, не се изкупува. Направете възможното, защото по наше време извикахме тютюнопроизводителите, извикахме и фирмите и направихме среща, затова в годините наред се получаваха едни добри цени. До 7,50 лв. се получаваха цени на тютюна. Сега, в момента, тютюнът изгнива и тези фирми ще направят картел. Обърнете внимание и на това нещо. Благодаря Ви, господин председател. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Само да Ви кажа, че това беше изказване, реплика и дуплика по държавния бюджет.
Господин Хамид първо поиска за процедура.
Заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители, по този текст беше най-съдържателният и най-пълният дебат днес, затова предлагам да прекратим дебатите по този текст. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС и КБ. Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
Господин Иванов, не от място. Ако искате обратно предложение, може. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Нямате. Нищо, има такова предложение.
Ако обичате, режим на гласуване за направеното предложение за прекратяване на разискванията по този текст.
Гласували 114 народни представители: за 89, против 25, въздържали се няма.
Можем да преминем към гласуване.
Процедура по начина на водене – заповядайте, господин Гуджеров.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, прави ми впечатление, че много остро реагирате, когато видите някой от колегите отдясно прав. Вижте какво става в момента отляво.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Прав сте, господин Гуджеров. Моля Ви, колеги, да седнете.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ: Обръщаме се на нещо като битпазар, а това е Българският парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Сега, господин Гуджеров.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ: Оставете ме да довърша.
Господин Курумбашев се правеше на оператор с камерата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Съгласен съм.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ: Докога ще търпим такива неща? Въведете ред в залата. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Господин Гуджеров, крайната преумора кара колегите да стават, защото вече 12 часа и повече са седнали. (Шум и реплики.)
Моля Ви, уважаеми народни представители, да не Ви почвам поименно – седнете, ако обичате. Отляво, отдясно, в средата – всички. Има още 45 минути, да се опитаме нормално да протече заседанието.
Преминаваме към гласуване.
Първо, поставям на гласуване направеното предложение по чл. 47. Да Ви припомня, че става въпрос за бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2014 г. – предложение от Десислава Танева, Цвета Караянчева и Галя Захариева, неподкрепено от комисията.
Ако обичате, режим на гласуване.
Гласували 113 народни представители: за 27, против 84, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
А сега да гласуваме варианта на вносителя, подкрепен и от комисията.
Ако обичате, режим на гласуване за съдържанието на чл. 47.
Гласували 110 народни представители: за 92, против 18, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Стигаме до чл. 48 – бюджетните взаимоотношения на Българското национално радио.
Господин Цонев, заповядайте да докладвате съдържанието на чл.48.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 48 има предложение от народния представител Волен Сидеров и група народни представители от „Атака” – сумите за Българската национална телевизия и Българското национално радио да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 48.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Цонев.
Изказвания има ли? Няма.
Закривам разискванията.
Първо ще подложа на гласуване предложението на народния представител Волен Сидеров и група народни представители.
Гласували 109 народни представители: за 6, против 83, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от комисията за съдържанието на чл.48.
Гласували 109 народни представители: за 85, против 10, въздържали се 14.
Текстът на вносителя е приет, а така и чл.48.
Заповядайте, господин Кънев, да представите съдържанието на чл. 49 – субсидиите на юридическите лица с нестопанскса цел.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 49.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по чл. 49? Няма.
Закривам разискванията.
Моля Ви, режим на гласуване за съдържанието на чл. 49 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 90, против 13, въздържали се 9.
Предложението е прието.
Ако обичате, докладвайте чл.50.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: По чл. 50 има предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители – в чл. 50 се правят следните изменения:
„В ред „Столична община”
а) в графа „2. Бюджетни взаимоотношения”, числото „293 987,9” се заменя с числото „331 187,3”
б) в графа „6. Общо”, числото „5 386,3” се заменя с числото „9 106,3”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Владислав Николов, Цецка Цачева и Пламен Тачев – в чл. 50 се правят следните изменения:
В ред „Гулянци”:
а) в графа „2. Бюджетни взаимоотношения” числото „3 863,8” се заменя с „4163,80”
б) в графа „6. Общо” числото „279,9” се заменя с „579,9”;
в) в графа „7. В т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища” числото „124,9” се заменя с „424,9”
2. В ред „Долна Митрополия”:
а) в графа „2. Бюджетни взаимоотношения” числото „6541,3” се заменя с „7541,3”;
б) в графа „6. Общо” числото „448,8” се заменя с числото „1448,80”;
в) в графа „7. В т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища” числото „222,30” се заменя с „1222,3”
В ред „Долни Дъбник":
а) в графа „2. Бюджетни взаимоотношения” числото „4289,8” се заменя с „6489,8”;
б) в графа „6. Общо” числото „248,30” се заменя с числото „2448,3”;
в) в графа „7. В т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища" числото „138,1” се заменя с „2338,1”
4. В ред „Искър”:
а) в графа „2. Бюджетни взаимоотношения” числото „2401,8" се заменя с „4401,8”;
б) в графа „6. Общо” числото „133,9” се заменя с "2133,9”;
в) в графа „7. В т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища” числото „62,7” се заменя с „2062,7”
5. В ред „Никопол”:
а) в графа „2. Бюджетни взаимоотношения” числото „3273,0” се заменя с „3573,0”;
б) в графа „6. Общо” числото „237,0” се заменя с „537,0”;
в) в графа „7. В това число за изграждане и основен ремонт на общински пътища” числото „85,7” се заменя с „385,7”
6. В ред „Плевен”:
а) в графа „2. Бюджетни взаимоотношения” числото „38194,0” се заменя с „66294”;
б) в графа „5 за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища” числото „167,2” се заменя с „267,2”
в) в графа „6. Общо” числото „1071,2” се заменя с "29071,2”;
г) в графа „7. В т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища” числото „412,2” се заменя с „5412,2”
7. В ред „Пордим”:
а) в графа „2. Бюджетни взаимоотношения” числото „3449,5” се заменя с числото „4449,5;
б) в графа „6. Общо” числото „204,3” се заменя с числото „1204,3”;
г) в графа „7. В т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища” числото „114,2” се заменя с „1114,2”
8. В ред „Червен бряг”:
а) в графа „2. Бюджетни взаимоотношения” числото „9130,2” се заменя с "9330,2”;
б) в графа „6. Общо” числото „416,5” се заменя с числото "616,5”;
г) в графа „7. В т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища” числото „196,0” се заменя с „396,0”
9. В ред „Кнежа”:
а) в графа „2. Бюджетни взаимоотношения” числото „4513,3” се заменя с „4613,3”;
б) в графа „6. Общо” числото „154,1” се заменя с „254,1”;
в) в графа „7. В т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища” числото „51,8” се заменя с „3151,8”.”
Комисията не подкрепя предложението.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): За какво го чете толкова тогава?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Основателна е репликата и може би след Нова година трябва да седнем.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Защо след Нова година? Нека сега да го решим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Кънев, да видим всичките тези доклади как може да се оптимизират, за да има повече време за разискване.
Господин Добрев, заповядайте за процедура.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Господин председател, колеги, процедурата е в интерес на по-бързата работа на днешното заседание. Парламентарната практика от предходното Народно събрание бе предложенията, които не са подкрепени, да не се четат целите, а единствено предложенията, които на комисията, да се четат дума по дума. Не знам защо четем изцяло неподкрепените предложения!? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Добрев, това е разумно предложение, но не бих си позволил да тръгнем без да минем през едно гласуване.
Аз ще подложа на гласуване това предложение, за което Вие питате защо не го правим, но да видим дали ще събере гласове.
Моля народните представители да влязат в пленарната зала. (Народни представители влизат в пленарната зала.)
Очевидно, че има народни представители. (Шум и реплики.)
При всички случаи самоизтезанието не е най-добрата форма на политическа изява и за мнозинството, и за опозицията.
Моля народните представители да заемат местата си.
Ще поставя на гласуване процедурното предложение да не се четат текстовете на неподкрепените от комисията предложения.
Противно изказване? Не виждам.
Моля, режим на гласуване!
Гласували 111 народни представители: за 96, против 12, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Господин Кънев, стигнахме до Кнежа, след Кнежа.
Прочетете за протокола предложенията, които не са подкрепени от комисията.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Неподкрепени предложения от комисията са на:
- народния представител Георги Андонов;
- народния представител Даниела Дариткова;
- народния представител Десислава Танева и група народни представители;
- народните представители Златко Тодоров и Петър Якимов;
- народния представител Милена Дамянова и група народни представители;
- народните представители Мирослав Петков, Пламен Петров и група народни представители;
- народния представител Митко Захов;
- народните представители Николай Нанков и Корнелия Маринова;
- народния представител Павел Алексеев Христов и група народни представители;
- народните представители Петър Якимов и Златко Тодоров;
- народните представители Румен Иванов и Желязко Желязков;
- народните представители Светлин Танчев, Ирена Коцева и Владислав Горанов;
- народния представител Цвета Караянчева.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 50.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кънев.
Уважаеми народни представители, започват разискванията по чл. 50 – става въпрос за предложенията по бюджетите на общините.
Моля за изказвания.
Заповядайте.
ЕМАНУЕЛА СПАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Възползвам се от тази втора възможност, тъй като при разглеждането на чл. 1, въпреки че фигурирах в списъка със заявилите изказване, Вие не уважихте този списък и повечето не можахме да се изкажем и не разбрахте всъщност какви бяха нашите предложения.
Предложението, което беше направено от Александър Ненков и група народни представители – всички от град София, беше за увеличаване на държавната отговорност към Столична община, за което ние поискахме едни 37,2 млн. лв.
Искам само да Ви кажа за какво трябваха тези пари. От тях 14,2 милиона ни трябваха за изграждането на осем нови детски градини.
Знаете, че София е най-големият град, знаете, че в София преобладава населението, което е в активна трудоспособна възраст, знаете, че в София преобладават младите семейства и знаете, че не само приоритет на София, но и на цялата държава е именно развитието на образователната инфраструктура. Затова мислехме, че ще подкрепите това наше предложение.
Повечето от детските градини, за които ни трябваха пари, имат вече готови технически задания за проектиране. Повечето имат осигурено финансиране за проектиране от бюджета на Столична община. Ако бяхме осигурили финансиране, можеше да се пристъпи още 2014 г. към процедура на строеж на тези детски градини.
Искане за отпускане на такава целева субсидия е отправена и до Министерството на финансите, с което се надявам, че сте се запознали, господин министър на финансите. То е от 4 октомври 2013 г. Там са описани и осемте детски градини. Това са: разширение на две групи към детска градина в район „Витоша”; разширение на три групи към детска градина пак в район „Витоша”; нови три групи в район „Искър”; изцяло нова детска градина в местността „Кръстова вада” в район „Лозенец” и така нататък и така нататък. (Шум и реплики, разговори между народни представители.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми колеги, моля заемете местата си и не вдигайте шум!
ЕМАНУЕЛА СПАСОВА: Съжалявам, че отхвърлихте това наше предложение, защото в тези детски градини разчитахме да постъпят именно децата на младите семейства, за които Вие изразявате такава грижа. (Председателят на Народното събрание Михаил Миков разговаря с народни представители от КБ и ДПС. Шум и разговор между народни представители.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Колеги, моля заемете местата си, въпреки че шумът не е толкова висок както в други случаи.
Моля да продължите.
ЕМАНУЕЛА СПАСОВА: Много важно е, искам да подчертая, че лишихте София от осем нови детски заведения за 34 групи и изграждането на два нови физкултурни салона в училищата.
Няма повече да Ви занимавам. Явно темата е скучна, явно нито децата, нито детските градини са приоритет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Спасова.
Има ли реплики към това изказване.
Заповядайте, господин Цветков.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По повод на току-що казаното предложение на депутатката от ГЕРБ. Първо, тази година от преведените навреме 14 милиона от Министерството на финансите за детски градини в София, са усвоени под 50%. Тоест, парите са на разположение на Столичната община и има списък с градини за тази година, които за съжаление, за мое голямо разочарование, днес и на сесия на Столичния общински съвет се обсъждаше това, имаше питане, ще бъдат усвоявани в най-добрия случай до 2014 г.
След това за 2014 г. Столична община планира само една нова детска градина и две разширения. Само това! Това е отговорено днес в официален отговор от госпожа Фандъкова. Тоест, за тези 8 градини, които прочетохте, Столичната община има над 1 милиард бюджет, е хубаво да се планират средства, за да ги направи.
Да Ви кажа за Варна – от преведените пари от Министерството на финансите са усвоени нула лева. Нека бъде така добра Столичната община ...(Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля, Вие вдясно вдигате повече шум от тази седянка! Аз ги предупредих.
БОРИС ЦВЕТКОВ: ...и да усвои осигурените от Министерството на финансите средства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Заповядайте за втора реплика, господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаема колежке, не ни е безразлично това, което казвате, нито безинтересно. Искам да Ви кажа защо интересът не е толкова силен, колкото очаквате. След приемането на чл. 1 и 2, нали разбирате, че приемането на тези предложения, които сега следват, означава връщане и приемане наново на чл. 1 или на чл. 2? Така че няма нищо лошо в това да бъдат обосновани предложенията ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Това е много тежък технологичен въпрос, господин Цонев, но това е друга тема.
Продължавайте.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По тази тема сме говорили при всяко приемане на бюджетите в тази зала вече 15 години, но все пак да припомня защо интересът е такъв. (Реплика от ГЕРБ.)
Кажете, колега Радев, какво имате да кажете?
Аз каквото имах да кажа, го казах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Колегата Радев може да вземе думата от трибуната, ако желае. Благодаря.
Има ли желаещи за трета реплика? Няма.
Заповядайте, госпожо Спасова.
ЕМАНУЕЛА СПАСОВА (ГЕРБ): Господин Цонев, ако не вчера, онзи ден, когато гледахме чл. 1, ни бяхте позволили да се изкажем всички ние, които имахме предложения, в момента нямаше да ставаме и все пак да запознаваме залата с това, което отхвърли. А на бившия общински съветник от Столична община ще отговоря, че градини се строят, направихме много за София, и в момента се строят, и в момента в района, в който съм аз – „Лозенец” се изгражда нова детска градина. Някои от тях могат да имат забавяне, но това не значи, че не трябва да планираме за следващата година пари, за да продължим този процес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Спасова.
Заповядайте.
ИРЕНА КОЦЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, обръщам се към Вас, използвайки процедура по начина на водене.
Това, което се случва, е цирк, това е неуважително! Ние сме избрани народни представители и искахме да споделим това, което вълнува нашите общини. Искрено се надявам, аз съм избрана от 26 избирателен район ... това което ще кажа, ще вълнува и госпожа Нинова, и господин Кирил Добрев и всички останали. Нищо страшно нямаше в това да чуете, но да чуете уважително проблемите на районите, които имаме. Дори и да не приемете нашите предложения за завишаване на бюджетните трансфери, можехте да чуете, че съществуват ред наредби, както примерно ще спомена след малко Самоков, за снегопочистване и снегоподаване, за детски градини говорят колегите, за училища! Смятам, че трябва да обърнете внимание или да прекратите този цирк! Приема се държавния бюджет за 2014 г.! Срамувам се, че съм народен представител!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Коцева.
Аз не бих използвал такива силни думи, но до известна степен имате основание, че е неуважително. Но понеже ми давате възможност с тази процедура, за две минути искам да обясня следното.
Записите след първи член до голяма степен са некоректни, защото източникът на разходите го няма. Няма го! И евентуалното приемане на който и да е член след член първи означава пълно дебалансиране на бюджета. Използвам си двете минути.
За това става сума.
Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги, за част от разходите, които искахме за Столична община, госпожа Спасова се обоснова. Останалата част, колеги, я споменах и вчера, са разходи за преоборудване на военното НДК в районен съд.
Уважаеми колеги, това нещо, господин министър, между другото госпожа Златанова е в течение, и доколкото зная, подкрепя тази инициатива. Господин Цацаров също. Става въпрос за следното.
В момента няма възможност да се осигури достъп на автомобили до военното НДК, тъй като отпред минава трамвай. Този трамвай трябва да бъде преместен от другата страна на пътното платно, за да може да се осигури достъп. Там, ако не знаете, в тази сграда на така нареченото военно НДК, ще бъде и наказателната колегия на районния съд. Така че няма начин да ги караме да обикалят – охрана на съдебната власт по уличките, които са отзад. Идеята е в следващата година тази сграда да бъде оборудвана. Няма как, ако в момента не ни отпуснете тези пари в рамките на 8 милиона, ако не ни ги отпуснете, няма как тази сграда да функционира по предназначението, за което ще я оборудвате Вие. Така че съвсем елементарно е да помислите наистина върху този въпрос и тези пари да ги отпуснете, за да може това нещо да се случи.
Иначе не знам за какво ще харчите пари въобще да преоборудвате тази сграда, да я правите пригодна да функционира като районен съд.
Ако не направите това нещо, това означава, че ще дадете някакви пари на някаква фирма, избрана от Вас, да извърши една дейност, да изхарчите едни пари, част от тях да ги усвоите и в крайна сметка тази сграда пак да не се използва.
Затова, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, става въпрос за 8 милиона. Днес не приехте нито едно предложение. Но това предложение се подкрепя от Вас – пак казвам, и от главния прокурор господин Цацаров, и от госпожа Златанова. Съвсем елементарно е когато Вие инвестирате и давате пари за нещо, да го довършите по начин, по който то ще може да се използва по предназначението му, а не да го оставите за следващ период и да го замразите като обект.
Няма да използвам 5-те минути, за да не бъда обвинен, че губя времето. Но, уважаеми колеги, за нещо, което Вие го подкрепяте, съвсем елементарно е да гласувате „за”, за да може то да функционира по предназначението, за което сте решили да го използвате. Ако не, си говорим празни приказки, и заблуждавате българското общество, че приемате бюджет за българската държава, а всъщност приемате един бюджет, за да си осигурите разходването на средства, които на Вас Ви е удобно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Заповядайте за процедура.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! С оглед важността на текстовете правя процедурно предложение за удължаване на пленарното заседание до приключване на дебатите и гласуването по чл. 50 и чл. 51. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Гласуваме процедурното предложение. (Реплика от народния представител Павел Гуджеров.)
Обратно, заповядайте. (Реплики.)
Обратно, значи да мотивирате.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Обратното предложение, което правя не е продиктувано от това, че нашата парламентарна група не желае да остане и да обсъжда този така важен закон, а повече от натрупаната вероятно умора при Вашата група и при коалиционните Ви партньори, които продължават все още „бития пазар”, за който говорихме преди малко. Това обстановка ли е, в която може да се работи? (Силен шум и реплики от КБ и ДПС.)
Не ме репликирайте, ако имате да кажете нещо, елате и го кажете тук. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Общата обстановка, господин Гуджеров, не е много добра. Общата, а не на отделните политически партии.
Гласуваме процедурното предложение на господин Четин Казак.
Гласували 110 народни представители: за 89, против 20, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Заповядайте.
ПЕТЪР ЯКИМОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! (Реплика от КБ.)
Тоя, не се е изказал вчера, както се изразихте.
Именно затова сега се изказвам, защото вчера Вие не дадохте възможност на над 20 колеги да се изкажат. Нямаше да има толкова процедури по прегласуване, ако се бяхме изказали като нормални хора и да си кажем това, което искаме. (Силен шум и реплики от КБ и ДПС.)
Защото това право го имахме, Вие ни го отнехте, а сега се възползваме пак от нашето законно право.
Това, което искам да кажа, вълнува не само община Берковица, за която се изказвам по чл. 50, ред – Берковица, в графа 2. Това вълнува не само тази община, а много общини в България.
Ще дам три примера, по които съм поискал средства, за да можем да помогнем на общината. Едното е: да се помогне на капиталовите разходи, необходими за покриване на разходи от предишни кметски управления. Всяко едно кметско управление в една община оставя разходи, които трябва да се покриват от следващото кметско управление. В община Берковица през 2011 г. това беше в размер на 1млн. лв. В рамките на една година, след началото на кметското управление, трябваше да се покриват постоянно изникващи договори, фактури и други разходи, които са правени от предишното ръководство. Нали си представяте как може да се покриват разходите за капиталовложения – улици и тротоари, други необходими неща, след като трябва да се покриват и стари. Предложението ни с господин Тодоров, искахме да се помогне на тази община, за да може нормално да си покрива разходите с бъдещите приходи, които би имала през следващата година.
Друг важен момент е четвъртокласната пътна мрежа. Малките общини, в повечето случаи планинските, имат дълга четвъртокласна мрежа. Много трудно, както за зимно почистване, така е много трудно и за поддържане в нормално състояние, за да могат да пътуват хората. Един опит, който беше направен в нашата община, е, че кметското ръководство, съвместно с Общинския съвет решиха всяка година със средствата, които се отпускат за четвъртокласната мрежа, да се правят цели участъци, докъдето стигнат средствата, защото има десет години гаранция. Предишните общински ръководства са правили запълване на дупки, които след една година са си пак дупки, или така наречените „кръпки”.
Този революционен метод изискваше повече средства, за да могат да бъдат сложени повече километри и оттам възможността да има повече време гаранция, за което да се грижи изпълнителя. След две или три години ще спестим отново средства на бюджета. Това вчера не поискахте да го чуете.
Третото е, че в много общини се изпълняват проекти на АПИ, където се прави ремонт на второкласни пътища. Такъв беше направен и през Петрохан. Това го чухте вчера. Обаче Вие не поискахте да чуете нещо друго, че в едно село се създаде проблем и той беше създаден не само на хората от селото, а се създаде проблем на самата община. Трябваше да се извадят 200 хил. лв. и да се оправят тротоари, защото този, който е правил проекта преди пет години не се е съобразил и е вдигнал нивото с 15 см. Всеки един от Вас, който живее в къща, разбира, че утре да му вдигнат нивото на тротоара с 15 см, как ще се чувства. Ако бяха осигурени тези 200 хил. лв., проблемът ще се отстрани и в това населено място щяха да живеят нормално и щяха да са благодарни, че държавата е направила централното шосе. (Реплики от КБ.) Вие не поискахте вчера да чуете тези важни проблеми, които съществуват в повечето общини на България.
Благодаря за търпението на тези, които ме изслушаха, но това трябваше да се случи вчера. Тези, които имат повече парламентарен опит, трябваше да предвидят това нещо, но емоцията вчера надделя и се получи всичко това – изгуби се повече време за прегласуване. Благодаря Ви. (Реплики от КБ и ДПС. Възгласи от КБ: „Браво, браво, браво!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Якимов.
Реплики? Няма.
За изказване?
Заповядайте, госпожо Маринова.
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Вчера в рамките на процедурата на прегласуване имах възможност да кажа, че предложението на господин Николай Нанков и моето е свързано с Област Ловеч, свързано е с важни обекти от регионално, а и от национално значение.
Съжалявам, че тук не е министърът на околната среда и водите, но господин Чобанов, Вие сте тук. Става дума за регионалното депо за неопасни отпадъци, което ще се изгражда в Луковит и е по Оперативна програма „Околна среда”, на стойност 15 млн. лв. Има един недостиг на средства, в случая става дума за 4 млн. 600 хиляди. Това е депо, което ще обслужва общините Ябланица, Луковит и Тетевен, а така също Роман и Мездра. Изключително важен проект, за който смятахме, че държавата можеше да помогне и смятам, че трябваше да го направим. За съжаление, не се случи това.
Тези средства във Фонд „Икономически растеж и държавност”, които по неясни към днешния момент критерии, ще бъдат разпределяни, продължават да поставят много въпроси.
Другото, предвидени са в бюджета средства за общи устройствени планове. Има общини, които не могат да го направят. Такива са общините Априлци, Угърчин. За тях ние направихме предложение за финансиране на техните общи устройствени планове и частично за този на Ловеч. Защо? Защото не можем да бъдем сигурни без правила, без предварително огласяване, без критерии как точно ще се разпределят средствата за подпомагане на общините или за финансиране на изработването на тези планове.
Още нещо. Нещо, което мнозина могат да кажат, че то касае Община Ловеч. Мнозина могат да кажат, че не е от национално значение, но смятам, че историята на този обект е с национално значение. Става дума за Спортната зала в Ловеч. Става дума за обект, в който са се състояли турнири, в това число и международни през годините – Световен младежки фестивал, традиционният международен турнир „Сердика”, финали на републикански първенства, тук са се провеждали тренировъчните лагери на националните отбори. Да, всичко това е било, но е било някога.
Сега, за да не бъда упрекната в преднамереност ще си послужа с един цитат от писмо до Ловешка електронна медия на треньор от Ловешка община. Тя казва, че сега залата е подходяща за хокей на лед, а както е тръгнало в скоро време ще е перфектна и за водна топка. Истинско чудо е, че последните мачове на жените през месец февруари миналата година са приключили без тежки контузии, след неизбежните шпагати, двойните аксели, толупите и куп други елементи, свързани с фигурното пързаляне, но не и с хандбала. Тази треньорка казва: „Престъпление е такова съоръжение да остане без поддръжка десетки години. Престъпление е десетки деца да тренират по физкултурните салони вместо в залата, където им е мястото. Престъпление е ще е Българската федерация по хандбал да забрани провеждане на определени турнири заради лошото състояние на залата, сякаш клубовете имат вина за това”.
Искахме, колеги, 500 хил. лв. да се резервират и да се използват за залата в Ловеч, за да може, когато идвате да се срещате, господин Станишев, с Вашите членове и симпатизанти спокойно да Ви покажат и залата в Ловеч, не само читалището. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз на госпожа Маринова. (Реплики.)
Моля, не се обаждайте от залата.
Реплики? Няма.
Изказвания? Заповядайте, госпожо Анастасова.
КРАСИМИРА АНАСТАСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Ще се опитам съвсем стегнато да изложа предложенията, които сме направили за общините от област Варна, заедно с колегите от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ от 3. многомандатен изборен район.
Едно от предложенията, които правим, е за увеличаване средствата за капиталови разходи за целодневна детска градина в Неофит Рилски, община Ветрино на стойност 543 хил. лв. Тази детска градина към настоящия момент се помещава в част от сградата на закритото основно училище в селото. През 2007 г. е започнало строителство на нова детска градина, финансирана със собствени средства, които са били недостатъчни, като през следващите години се е продължило търсенето на други възможности за финансиране за завършване на обекта.
С цел да се предоставят качествени услуги в областта на предучилищното образование и подготовка е необходимо да се осигурят тези средства за завършване на пристройката и преустройство на детската градина. Осигуряването на средствата за доизграждане на целодневната детска градина в село Неофит Рилски ще допринесе за устойчиво развитие на селото и на общината като цяло и същевременно ще реши редица икономически, социални и демографски проблеми.
Останалите предложения, които правим, са съобразени с исканията на кметовете на общини от област Варна и касаят най-важните и приоритетни за съответната община проекти.
За община Провадия предлагаме да се заложат средства за рехабилитация на пътя Житница – Царевци, който е важен и удобен път, и най-пряка връзка между общините Провадия – Аврен, имайки предвид, че частта от община Аврен е ремонтирана.
Допълнителните средства за община Вълчи дол, които предлагаме да се заложат са за подмяна на водопроводите, асфалтиране на участък от пътя на плана на село Бояна, който е в изключително лошо състояние.
За община Дългопол стои същият проблем, като в община Ветрино, който изложих по-обстойно и средствата за капиталови разходи са необходими за изграждането на ново крило към детската градина в село Цонево, където за приблизително 100 деца няма осигурени условия за предучилищното образование.
Уважаеми колеги, на проведената през месец август среща между премиера Орешарски и кметовете на общини от област Варна бяха поставени редица въпроси, касаещи основните проблеми на общините, свързани с инфраструктурата, с третокласната и четвъртокласна пътна мрежа, ремонт на сгради, училища, читалища и детски градини и други. Министър-председателят е посочил, че ще бъде направено от следващата бюджетна година да бъдат заложени средства за реализирането на най-важните проекти в съответните общини. Такива средства в този законопроект за държавния бюджет ние от ГЕРБ не видяхме. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, госпожо Анастасова.
Реплики?
Заповядайте за реплика, господин Христов.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Анастасова, бяхте много подробна по отношение на предложенията за общини за област Варна, само че пропуснахте някои моменти, касаещи конкретно и град Варна. Искам да се върна към предложението, което онзи ден беше отхвърлено – за изграждане на детска болница в УМБАЛ „Света Марина”, един ангажимент, който, уважаеми господин министър, лично министърът на здравеопазването във Вашето правителство пое преди не повече от месец във Варна. Исках това да напомня. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Христов.
Друга реплика? Няма.
Дуплика? Не желаете. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.) Вие май сте отсъствали от залата, когато се гласува процедурното предложение.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Удължихме до 24 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Заповядайте за изказване.
НИКОЛАЙ АПОСТОЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Темата отново е Варна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Колеги, моля за тишина в залата!
НИКОЛАЙ АПОСТОЛОВ: Поради невъзможността да Ви запознаем с предложението, което групата народни представители от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ внесе в Комисията по бюджет и финанси, аз бих искал да Ви запозная, тъй като няколко участници в управлението на града, сред които господин Гуцанов и аз в свое лице, винаги сме отстоявали да бъдат отпускани средства за града, тъй като в годините по наши сметки община Варна е дофинансирала държавни делегирани дейности в размер на почти 100 милиона, а в обратна посока в града са постъпили не повече от 60 милиона.
Тези предложения, с които бих искал да Ви запозная, не са маловажни. Те са предложения от изключителна важност за развитието на региона, а някои от тях и за предотвратяване на бедствия. Ще започна оттук – с необходимата и спешна рехабилитация на Аспаруховия мост. Всеки, който е запознат със случая, знае, че той от години има нужда и предвид факта, че е свързваща врата на трафика, който върви от Истанбул към Румъния, минава през този Аспарухов мост и е от изключително значение.
За развитието на туристическия бранш – рехабилитацията на бул. „Княз Борис” – от Икономическия университет до Долна Трака; рехабилитацията на пътя Варна – Златни пясъци на стойност 16 млн. лв.; ремонтът на бул. „Трети март”; Дворецът на културата и спорта; реконструкция на зала „Конгресна” за 5 милиона.
Да спомена и двете детски градини, както и необходимостта от изграждане на училище за 22 паралелки. Това, което общината успя да направи – построи едно училище, време е и държавата да направи това, защото повече от 30 години на територията на общината не са строени училища.
Нека не забравяме необходимостта от ремонт на Юнашкия салон – една емблема на града, за която ангажимент пое и господин Орешарски. Нека да не забравяме, че той пое и други ангажименти към община Варна.
Аз исках да поставя на Вашето внимание тези наши предложения, които е явно, че няма да бъдат подкрепени в залата, но се надявам на колегите и отляво, и от средата, както и от „Атака”, в хода на бюджетната година да съдействат пред правителството за осигуряване на средства, тъй като Варна трябва да върне своя облик на морска столица. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Апостолов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Тилева.
АКСЕНИЯ ТИЛЕВА (ГЕРБ): Господин председател, уважаеми колеги! Аз ще се опитам да Ви обясня какъв беше нашият мотив да поискаме увеличение за единните разходни стандарти в образованието.
Първо, искам да попитам кой от Вас е управлявал делегиран бюджет? (Реплика от КБ.) Чудесно, обръщам се към Вас, Вие ще ме разберете по най-добрия начин. Надявам се да ни подкрепите в идеите, които имаме, защото това са неща, които ще бъдат полезни, пак казвам, за системата, не за една политическа партия, а за системата на образованието.
Колеги, за да ме разберете, пак казвам, ще бъда много кратка. (Шум и реплики.)
Представете си, че имате сто лева, но разходите, които...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Колеги, моля Ви за тишина!
АКСЕНИЯ ТИЛЕВА: ...задължително трябва да платите през месеца, са в размер на 150 лв. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Прекалено шумно е в залата!
Продължавайте, госпожо Тилева!
АКСЕНИЯ ТИЛЕВА: В това време знаете, че под дюшека на баба Ви в другата стая има сто лева. Няма ли да се възползвате от тази възможност, за да можете да си покривате разходите?
Наистина системата на образованието има остра нужда от завишаване на средствата по единните разходни стандарти, защото увеличението с 1,3%, които залагаме тази година, са категорично недостатъчни. Само за сравнение ще кажа, че миналата година единните разходни стандарти бяха увеличени с 5%, пак не бяха достатъчни.
Колеги, след като наистина говорим, че трябва да се грижим за децата и учениците на България, трябва образованието да бъде приоритет и залагаме дългосрочни политики и стратегии, нека подпомогнем системата по този начин. Вярвайте ми, цялата колегия ще Ви бъде безкрайно благодарна. Благодаря Ви. (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, госпожо Тилева.
Реплики? Няма.
Заповядайте за процедура.
КРАСИМИР ЯНКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, колеги! Понеже всички имахме възможността да се запознаем с предложенията, които са изписани, които са постъпили към комисията, и дебатът започна да върви като повтаряне на това, което е предложено, предлагам прекратяване на дебатите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Заповядайте за обратно предложение.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Защо не излезете малко встрани, за да погледнете на какво прилича Парламентът? На кръчма! То вярно, че е ракиено време (реплики от КБ), но това не е Парламент!
РЕПЛИКА ОТЛЯВО: Това ли е процедурата?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Най-активни са от място!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Велчев, мотивирайте процедурното предложение – обратно процедурно предложение.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Мотивирам!
В предишния Парламент сме приемали бюджета и до 3,00 ч., но никога – повтарям Ви – никога не сме си позволявали да прекъснем народните представители да говорят по бюджета. Това са хора, които са изпратени от дадените региони. Те утре трябва да отидат и да обяснят защо не са казали за проблемите по време на бюджета? Това, че Вие не ги чувате, няма никакво значение. Вие няма да ги чуете никога! Вие не чувате и гласа на тези, които се нуждаят от нещо. Аз съм сигурен! Но нямате това морално право.
Не стига, че „Атака” Ви помогна да си прокарате бюджета през комисиите...
РЕПЛИКА ОТ ДПС: За морал, недей!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Да, защо да не говоря за морал?
РЕПЛИКА ОТ ДПС: За морал, недей!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Защо? Защо, господине? Смятате, че нямам необходимия морал ли?
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Абсолютно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля, не влизайте в диалог със залата. Мотивирайте обратното си предложение.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Ето, това е неморално – да отнемате думата на хората, които искат да кажат болките в регионите си и да защитят парите, които трябва да получат, защото са жизненоважни за регионите. (Реплики.)
А Вие, мълчете! Мълчете, защото много от Вас изобщо не ходят по регионите и не Ви интересува мнението на хората. (Силен шум и реплики от КБ и ДПС.)
Ето, реакцията! Погледнете се, бе, колеги! Погледнете се, бе! Това ли е народният представител? Това ли е Парламентът?
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Ти ли си народният представител?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Естествено, че съм аз! (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Велчев, не сте представили Вашето обратно предложение.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Ще Ви кажа! Това, че не можете да прекъсвате! Вие не чувате ли какво говоря? Как да не съм го представил? Естествено, че не могат да се прекъснат разискванията. Хем искате да работите до късно, хем, ако можете, да претупате нещата и да се приберете вкъщи. Като искате да работите, работете! И се дръжте прилично!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето, господин Велчев!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Едните съскат, Вие защо не почнете да грухтите тогава? Едните не обичат...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето! Ще Ви прекъсна микрофона!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: ...сигурно прасетата не обичате! Не Ви е срам! И това е Парламент! (Реплики между народни представители от ДПС и народния представител Красимир Велчев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Цонев – процедура по начина на водене. (Шум и реплики. Реплики между народни представители от ДПС и народния представител Красимир Велчев.)
Моля, тишина в залата! (Народните представители от ДПС и народният представител Красимир Велчев продължават да си разменят реплики.)
Уважаеми колеги, престанете с разправиите помежду си!
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми господин председател, правя Ви процедура по начина на водене. Дори няма нужда да я обосновавам, защото колегата Велчев продължава да говори пет минути след като е слязъл от трибуната. Не го спряхте, той не направи никаква обратна процедура, не се обоснова, опита се да ни държи морал, както винаги.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Морал и право.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Доколко основание има за това, няма да се спирам.
Бих искал да припомня на господин Велчев, че при предишни приемания на бюджетите, Парламентарната група на ГЕРБ нямаше нито едно изказване. Нито едно изказване! Последното приемане на бюджета премина при уникална тишина от мнозинството. Така че ние не вземаме пример и никога няма... (Реплики от ГЕРБ.)
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Какво е това? По начина на водене ли?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По начина на водене...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Продължавайте, господин Цонев! (Реплики от ГЕРБ.)
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин председател, защо не го прекъснахте, не му отнехте думата? Защото господин Велчев няма право да говори по този начин.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Ти ли определяш правилата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Продължавайте, господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Как да продължа, като ми крещи от там? Как да продължа?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Понеже господин Велчев нарушава правилата.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Ами, накажете го по Правилника тогава. Той нарушава правилата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Продължавайте, господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не само това, а се опита да обиди Българския парламент, като го нарече „кръчма”. Кое Ви навява на мисълта, че Парламентът е кръчма?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Това, че говорите...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето!
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Да, времето ми изтече.
Господин председател, моля Ви да не позволявате такива обидни квалификации за Българския парламент, и то от хора, които въобще нямат моралното право да говорят така. (Ръкопляскания и викове: „Браво, браво!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Приемам бележката Ви, господин Цонев. Вземам си бележка за това, но аз много често правя компромиси, съгласно Правилника и не предприемам крайни мерки.
Гласуваме процедурното предложение за прекратяване на дебатите.
Гласували 116 народни представители: за 94, против 20, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Уважаеми дами и господа народни представители, предстоят гласувания – моля всички да заемат местата си в пленарната зала.
Има 15 предложения към този член.
Първо, гласуваме предложението на Александър Ненков и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 18, против 101, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложение на Владислав Николов и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 125 народни представители: за 20, против 102, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложение на народния представител Георги Андонов по чл. 50, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 129 народни представители: за 25, против 98, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложение на народния представител Даниела Дариткова, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 132 народни представители: за 28, против 102, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 129 народни представители: за 26, против 100, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложение на народните представители Златко Тодоров и Петър Якимов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 134 народни представители: за 34, против 96, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложение на народния представител Милена Дамянова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 127 народни представители: за 26, против 94, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложение на народния представител Мирослав Петков и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 130 народни представители: за 30, против 94, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложение от народния представител Митко Захов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 135 народни представители: за 34, против 98, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложение на народния представител Николай Нанков и народния представител Корнелия Маринова, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 135 народни представители: за 32, против 99, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложение на народния представител Павел Христов и група народни представители, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 131 народни представители: за 30, против 99, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложение на народните представители Петър Якимов и Златко Тодоров, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 133 народни представители: за 32, против 94, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложение на народните представители Румен Иванов и Желязко Желязков, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 129 народни представители: за 28, против 95, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Гласуваме предложение на народния представител Светлин Танчев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 133 народни представители: за 33, против 97, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Гласуваме последното предложение по този член, а това е предложението на народния представител Цвета Караянчева, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 131 народни представители: за 31, против 93, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 50, подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 130 народни представители: за 104, против 26, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Следва чл. 51.
Заповядайте, господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: По чл. 51 има само едно предложение на народните представители Милена Дамянова и група народни представители.
Комисията не подкрепя това предложение.
И тъй като гласувахме, че няма да изчитаме това, което не се подкрепя от комисията, аз няма да го прочета.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 51.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Изказвания?
Заповядайте, госпожа Маринова.
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители, моето изказване е свързано с предложеното от нас увеличение на добавките, които се изплащат на общините и с които ние бихме искали – за съжаление това няма да бъде факт – да се увеличат целевите субсидии на общините за делегираната от държавата дейност образование.
Мотивът ни произтича и от заложената постановка в чл. 52, ал. 2, в която е предвидено изплащане на 95% от средствата, които са различни от единните разходи и стандарти. Затова и направихме предложение това да важи за цялата дейност образование, за функция „Образование”, а не единствено и само за финансираните чрез единните разходи и стандарти и дейности в образование, здравеопазване и социални дейности.
Комисията обаче, видно и от доклада, не подкрепи нашето предложение, което, по мое дълбоко убеждение, а смятам, че и колегите от Политическа партия ГЕРБ го споделят, създава и ще създаде сериозни затруднения в работата на общините и в осигуряването на дейността за образование. Въпреки всичко аз бих искала да развия пред Вас нашата идея по отношение на увеличението на добавките и мисля, че има кой да продължи по-нататък, защото ще се спра само на някои от тях.
Първата добавка, за която бих казала няколко думи, това е тази за средствата за осигуряване на целодневната организация на учебния ден за учениците от начален етап. Добавката към настоящия момент е 520 лв. на ученик. Определено твърдя в качеството си на дългогодишен директор на училище, че това е недостатъчно дори да се осигурят средствата за фонд „Работна заплата” и всички осигуровки за едното работно място. Това се чувства особено силно в малките училища, където и необвързаността с финансовия ресурс е причина за финансиране на по-малко полуинтернатни групи. Това, разбира се, е за сметка на обхващането на децата в целодневната организация или на качеството на работа. Става дума за по-малко възможности за индивидуална работа с учениците и разбира се, за повече възможности за развитие на техния потенциал в заниманията по интереси, които предоставя целодневната организация.
Затова ние предлагаме да се завишат средствата от 520 на 600 лв. на ученик, но очевидно управляващото мнозинство не приема тази теза, или с 15%, което всъщност означаваше общо за 101 035 ученици – 8 082 800 лв.
На второ място, една успешна крачка по посока на решаване на проблема с недостига на места в целодневните детски градини в големите градове, разбира се и в София, бе разкриването на целодневни подготвителни групи в училище. В проектобюджета бяха заложени 512 700 лв. или по 520 лв. за 986 деца.
Нашето предложение, следвайки логиката на целодневното обучение, бе да се увеличи тази добавка на 600 лв. за дете, което ще коства ни повече, ни по-малко от 78 900 лв., но ще осигури една по-качествена услуга, ще бъде принос в нещо, което е създадено и което вече е работено.
В бюджета за 2014 г. за извънкласни и извънучилищни дейности са предвидени по 14 лв. на ученик или общо 8 344 600 лв. Разбира се, че има общини, в които има и общински детски комплекси, и извънучилищни звена. В една част от тези общини средствата се предоставят, ако не изцяло – частично. Принципът на училищата е различен. Става така на практика, че средствата не достигат нито за извънучилищните звена, нито за училищата като цяло. Това през последните две години по Проект „Успех” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” дава добри възможности, само че това е последната година, в която ще работим по Проект „Успех” и очевидно ще трябва да търсим възможностите за по-ефикасна работа с учениците с оглед развитие на техните индивидуални заложби.
И още нещо. (Шум и реплики от КБ и ДПС: „Времето!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, госпожо Маринова, да приключвате.
Бъдете търпеливи, колеги.
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА: И в областта на храненето на децата и учениците бих искала само да кажа...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Приключвайте, недейте да минавате в такава област.
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА: Приключвам с храненето на децата. Ние предлагаме да се увеличи – 72 лв. на ученик за година. Това прави по 45 стотинки на ден.
Говорим за социален бюджет, нали така, колеги? Много е социален бюджетът.
Ние предлагаме едно малко увеличение, което обаче частично можеше да реши много проблеми и в малките населени места, и с...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Маринова.
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА: Ако ми пуснете микрофона...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви. И Вие благодарите.
Господин Иванов, заповядайте за реплика. (Шум и реплики.)
Моля Ви за тишина – още малко търпение.
Заповядайте, господин Иванов. Вие днес най-активно участвате.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател. Ще бъда максимално кратък.
Госпожо, когато се аргументирате тук...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Маринова.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Първо мислех да се обърна към Вас, а след това...
Госпожо Маринова, когато се аргументирате тук във Вашето изказване – преди няколко часа направих процедура по начина на водене към председателя, искайте да стане някой от управляващите и аргументирано да изложи защо не подкрепят Вашите предложения.
Защо госпожа Буруджиева ставаше да иска прекратяване на изказванията по теми, които не разбира? Говореше за европейски фондове, при положение че говорим за държавен бюджет. Сега е моментът тя да стане и да каже – ние, управляващите, тъй като, доколкото зная, тя е член на Вашата комисия, не подкрепяме Вашето предложение за това и това. А не като Матросов на амбразурата да става и да защитава предложения, от които нищо не разбира.
Затова ми бяха и процедурите по начина на водене, господин председател.
Ето сега е моментът да стане някой от управляващите!
Госпожо Буруджиева, в момента имате възможност да се изявите. Станете и кажете защо не подкрепяте предложението на моите колеги. Моля Ви! За мен ще бъде удоволствие да чуя Вашето аргументирано становище, но Вие нямате такова. Защото приемаме един бюджет на лъжата, колеги! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Иванов, трайно провокационното Ви поведение не може – аз Ви обясних и одеве по начина на водене, защото смесихте и реплика, и по начина на водене. Не може нито председателят, нито някой насила да накара някого да се изкаже. Това е право, не е произтичащо задължение.
Ако пак ми го поставите по начина на водене, пак ще Ви го обясня.
Други реплики има ли?
Господин Багдасаров – втора реплика.
Заповядайте, господин Багдасаров.
МИЛКО БАГДАСАРОВ (КБ): Колежке Маринова, знаете моето отношение към Вас.
Извинявам се, господин председател, че не започнах с Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви се. (Весело оживление, смях.)
Моля Ви за тишина в залата!
МИЛКО БАГДАСАРОВ: Знаете, че не бих Ви репликирал от трибуната в Народното събрание, само че колегата ме провокира – че трябва човек, който разбира.
Аз ще Ви кажа защо не мога да се съглася с това. Чух само първата част. Започнахте да говорите за начина за разпределяне на средствата, за целодневна организация. Дотам слушах, защото беше пълно непознаване на системата на делегираните бюджети, философията на разпределянето.
Моите уважения, ще направим един курс в комисията. (Реплика от ГЕРБ.)
Не, аз говоря с колежката. (Реплика от председателя господин Михаил Миков.)
Сами разбирате, че средствата – дали са 500, или 2600, в стандарта нямат нищо общо с това как могат да функционират децата в целодневна организация на обучение. Нека да спорим на друго място по тези въпроси. Дотук спрях и по-нататък не слушах, но това ми беше достатъчно, за да застана категорично против това, което предложихте.
Повтарям, моите уважения към Вас, винаги ще се стремим, аз се стремя.
Да Ви кажа, че Вашето място като хора от системата на образованието е по-напред, не на последния ред, както са Ви разположили в Политическа партия ГЕРБ. Винаги сте добре дошли при нас – ще Ви разположим на предните редове и ще коментираме професионално всичко. Благодаря. (Весело оживление, смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Багдасаров.
Трета реплика – госпожа Буруджиева.
Заповядайте, госпожо Буруджиева.
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Уважаема госпожо Неуважаема, това, с което искам да репликирам колегата, са няколко неща. (Реплики от ГЕРБ: „Кой колега?”.)
Първо, в комисията, когато обсъждахме бюджета за образованието, Вие не бяхте толкова многословни. Даже изобщо не бяхте многословни. Вашата група, странно, тук говори пет пъти повече, отколкото да защитава в комисията между първо и второ четене каквито и да било предложения.
Второ, ако Вие не бяхте опоскали 8 милиарда, сега щяхме да дадем три пъти повече от това, което искахте. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
И трето, ще си позволя все пак – извинявам се, господин председателю, една дума и за това, което се каза в първата реплика. Престанете да лъжете – аз никога не съм правила предложение за прекъсване на дебатите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Буруджиева. Вие можехте да вземете и лично обяснение, но решихте да спестите тази процедура, за което Ви благодаря.
Заповядайте, госпожо Маринова.
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА (ГЕРБ): Започвам с моето място. То много ми харесва. Нямам никакви бележки към мястото си в пленарната зала. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
На второ място, господин Багдасаров, наистина трябва да се учим как се калкулират средства, как се определят бюджети, как се правят формули за разпределение между училищата. И целодневното обучение има общо дотолкова, доколкото по броя на децата, знаете, умножено по тази добавка – се определя и добавката към бюджета на съответното училище. Това става по формули, които от общината, съвместно с директорите на училищата, синдикалните организации и организациите на работодателите, определят.
Нашата идея беше субсидията в бюджетите на общините да бъде завишена. Този 95-процентов лимит, който залагате в чл. 52, ал. 2, де факто няма да позволи да функционират нормално училищата през 2014 г. Помислете и върху това.
Колкото до госпожа Буруджиева. Госпожо Буруджиева, ние говорим толкова, колкото искаме и колкото смятаме, че е нужно. Избираме мястото, където да го правим. Смятаме, че спорът в пленарната зала е по-конструктивен. Това е нашето решение и право на избор, разбира се. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз, госпожо Маринова.
Други желаещи за изказвания?
Заповядайте, госпожо Анастасова.
КРАСИМИРА АНАСТАСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Моето изказване е в продължение на изказването на госпожа Маринова и касае добавките за училищата, увеличението на добавките, които са извън единните разходни стандарти.
Едно от тези предложения е да увеличим добавката за подобряване на материално-техническата база на училищата, за ученик от дневна форма на обучение с 5 млн. 981 хил. 100 лв. Залегналото в бюджета е 25 лв. на ученик, а нашето предложение е добавката да се увеличи на 35 лв. на ученик.
Мотивите ни са да се осигури по-добра възможност за опазване и гарантиране на здравето и сигурността на учениците, да се осигурят по-добри условия за нормален учебен процес и качествено образование.
Още повече, че това е и становището на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България.
Друго предложение, което правим, е да се увеличи добавката за деца и ученици на ресурсно подпомагане и интегриране в училищата и детските градини с 221 хил. лв. (Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина!
КРАСИМИРА АНАСТАСОВА: Това увеличение цели да се постигне ръст на добавката на ученик в размер на 338 лв. Тази добавка, както знаете, се предоставя на детските градини и училищата, в които интегрирано се възпитават и обучават децата и учениците, като не по-малко от 40% от размера на добавката се разходва за създаване на подкрепяща среда, свързана с подпомагане на обучението им.
Факт е, уважаеми колеги, че за тези деца и ученици при управлението на Политическа партия ГЕРБ стартира Проект „Включващо обучение” на стойност 14 млн. лв., а целта на проекта е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.
Следващото ни предложение е за увеличение на средствата за защитените училища, които за учебната 2013/2014 г., са 136 на брой. Предложението, което правим, е средствата да се увеличат с 2 млн. лв., като средствата за постоянни разходи да се увеличат с 10 хил. лв. на училище, а останалите – по методиката, съгласно Постановление № 212, за приемане на критерии за определяне на защитените училища и на условията и реда за тяхното допълнително финансиране.
С Постановление № 239 от 18 октомври 2013 г. на Министерския съвет в бюджетите на първостепенните разпоредители са отпуснати допълнително 9,5 млн. лв. за училищата и детските градини, в които не е достигнат 8-процентовия ръст на увеличение на работните заплати.
При разглеждане на Законопроекта за държавния бюджет на първо гласуване в комисията, министърът на образованието и науката изрази становище, че са предвидени допълнителни средства над единните разходни стандарти за малките училища, каквито са защитените училища, за да не изпитват затруднение при изплащане на работните заплати с достигнатото 8-процентно увеличение през 2013 г. Обаче в Допълнителните разпоредби на Закона за държавния бюджет няма предвидени такива допълнителни средства, затова считам, че увеличението на средствата за защитени училища, които залагаме с колегите от Парламентарната група на ГЕРБ – членове на Комисията по образование и наука, е жизнено важно и необходимо за оцеляването им.
Предложението, което сме направили, за увеличение на средствата за стипендии с 11,4% е по-високо от заложеното в бюджета, което от своя страна е с 1 млн. 42 хил. лв. повече.
При управлението на Политическа партия ГЕРБ се промени изцяло начинът на отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование. (Шум и реплики в залата.)
С приетото Постановление № 33 за условията за осигуряване на стипендии на ученици след завършено образование осигури децентрализация в предоставянето на стипендии, даде възможност училищата да бъдат гъвкави в правилата и размера на представяните стипендии.
Мотивът ни да предложим увеличение на средствата за стипендии е да се даде възможност повече ученици да получат стипендии за постигнати образователни резултати и за подпомагане на достъпа до образованието и предотвратяване от отпадането.
И накрая ще завърша с думи от интервю на министър Клисарова. На въпрос за Бюджет 2014 министърът на образованието и науката заявява, че той ще е такъв, какъвто ще го гласува Народното събрание, като изразява надеждата си, че Бюджет 2014 ще докаже, че образованието е приоритет и ще има повече средства.
Съгласна съм, уважаеми колеги, с министър Клисарова, че от нас като народни представители зависи приемането на бюджета и той ще е такъв, какъвто го гласувате Вие от управляващото мнозинство, но не мога да се съглася, че с така заложените средства наистина образованието ще бъде приоритет за това правителство. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Анастасова.
Има ли реплики? Няма.
Заповядайте, господин Зафиров, за процедура.
АТАНАС ЗАФИРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър! Изключително внимателно проследих дебатите и дискусията по последната точка. С моите колеги внимателно изслушахме тези фундаментални изказвания, особено пък след репликата на господин Иванов, дори и някой да е имал колебания, предполагам вече всички са наясно как ще гласуват, затова правя процедурно предложение за прекратяване на дебатите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли други желаещи за изказвания? Няма. Благодаря Ви.
Закривам разискванията.
То нямаше и други желаещи…
Уважаеми народни представители, преминаваме към гласуване. (Шум и реплики.)
Господин Иванов, по-тихичко накрая!
Преминаваме към гласуване на чл. 51, но преди това има предложение от народните представители Милена Дамянова, Стефани Михайлова, Ирена Соколова, Корнелия Маринова-Коцева, Красимира Анастасова, Аксения Тилева и Донка Иванова.
То не е подкрепено от комисията.
Моля Ви, гласувайте за това предложение.
Гласували 118 народни представители: за 30, против 83, въздържали се 5.
Не е прието това предложение.
Сега да гласуваме текста на вносителя – такова, каквото е и предложението на комисията за чл. 51. (Реплики.)
Отменете гласуването!
Ако обичате, преди това посочете гласуването по групи. (Шум и реплики в залата.)
Нека да гласуваме сега редакцията на чл. 51, подкрепен от комисията, така както е предложен от вносителя.
Гласували 126 народни представители: за 97, против 21, въздържали се 8.
Прието е това предложение.
Уважаеми народни представители, вече Ви казах, че утре ще започнем с първа точка – Обсъждане на внесено предложение с искане за оставка на заместник-председателя госпожа Мая Манолова.
Съобщение за парламентарен контрол:
- Заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева ще отговори на две питания от Владимир Иванов и група народни представители, и Лиляна Павлова;
- Господин Ангел Найденов – министър на отбраната, ще отговори на две питания от народните представители Валентин Радев и Доброслав Димитров, и Магдалена Ташева;
- Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева ще отговори на шест въпроса на народните представители Христо Калоянов, Джевдет Чакъров и Мехмед Атаман, Павел Шопов – два въпроса, Стефан Танев, на Джевдет Чакъров и на две питания от народния представител Лиляна Павлова;
- Министърът на транспорта Данаил Папазов ще отговори на четири въпроса от народните представители Ивайло Московски – два въпроса, Владимир Тошев, и Златко Тодоров;
- Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов ще отговори на два въпроса от народните представители Лиляна Павлова и Калина Балабанова и Николай Александров;
- Министърът на земеделието и храните ще отговори на осем въпроса от народните представители Любомир Владимиров, Десислава Танева и група народни представители, Светла Бъчварова, Сияна Фудулова, Светла Бъчварова и Сияна Фудулова, Светла Бъчварова и Пенко Атанасов, Павел Шопов и Десислава Танева, и Цвета Караянчева, и на две питания от народните представители Светлин Танчев и Десислава Танева, и Павел Гуджеров и Владимир Иванов.
Има още готовност да отговарят министър Искра Михайлова, министър Таня Андреева, министър Анелия Клисарова, министър Кристиан Вигенин и министър Петър Чобанов, но няма да Ви казвам какви въпроси са зададени, защото времето няма въобще да стигне за тях.
Закривам заседанието.
Утре в 9,00 ч. е следващото заседание. (Звъни.)
Лека нощ!

(Закрито в 23,55 ч.)
Председател:
Михаил Миков
Заместник-председатели:
Мая Манолова

Алиосман Имамов


Секретари:
Пламен Нунев

Деница Караджова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни заседания