Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ШЕСТДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 6 декември 2013 г.
Открито в 9,39 ч.
06/12/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателят Алиосман Имамов
Секретари: Александър Ненков и Филип Попов

(Председателят на Народното събрание Михаил Миков обявява регистрация, но поради липса на необходимия кворум отлага началото на заседанието за 9,36 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Откривам заседанието. (Звъни.)
Уважаеми колеги, една тъжна новина вече часове не слиза от световните медии. Цялата международна демократична общност скърби за една от най-големите политически фигури на нашето съвремие – Нелсън Мандела. Всички, които изразяват скръбта си за бившия президент на Южна Африка и носител на Нобеловата награда за мир са категорични в едно: Мандела е ревностен и... (Единични възгласи „У-у-у”.)
Моля Ви за тишина в залата!
...неуморен борец за правда, вдъхновен лидер, олицетворяващ хуманизма, свободата и равноправието. Лидер, който завеща наследство, вдъхновяващ пример, но и ключов ориентир за днешните и бъдещи поколения лидери. Безценен урок за всички, които имат волята да направят света по-добър и по-справедлив, свят, в който човешките права, свободата и мирът са най-висшите ценности.
Да честитим на всички, които се закрилят от Свети Николай Чудотворец, да пожелаем здраве на именяците, успех на банкерите и на техните клиенти в неравната битка с банковия сектор!
Да преминем към деловата работа, която днес се определя от внесено искане за освобождаване на заместник-председателя на Народното събрание Мая Манолова. (Парламентарната група на ГЕРБ влиза в залата. Реплики от КБ и ДПС.)
Думата поиска господин Мерджанов, но аз първо ще предложа тази точка да стане първа точка от днешния дневен ред в съответствие с правилника. Гласува се на следващото заседание – това е текстът от правилника. Предлагам това да стане първа точка от дневния ред.
Моля, гласувайте.
Гласували 154 народни представители: за 148, против 4, въздържали се 2.
Предложението е прието и тази точка става първа точка от днешния ни дневен ред.
Заповядайте за процедура, господин Мерджанов. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Моля, седнете в залата, сутринта започнахме с едно тичане напред-назад от двата изхода, сега седнете!
Заповядайте, господин Мерджанов.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Предлагам Народното събрание да приеме решение на основание чл. 44, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за провеждане на извънредни пленарни заседания на 9 декември 2013 г., понеделник, от 10,00 ч. до 17,00 ч. и на 10 декември, вторник, от 10,00 до 16,00 часа при следния дневен ред за двете заседания:
1. Второ гласуване на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2014 г. – продължение.
2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
3. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване.
4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.
5. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите.
6. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективното инвестиране.
7. Повторно гласуване на оспорените разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, приет от Народното събрание на 24 октомври 2013 г., върнат с Указ № 207 от 4 ноември 2013 г. на Президента на Република България по чл. 101 от Конституцията на Република България. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Мерджанов.
Разбирам, че това са предложения за съответен еднакъв дневен ред и за двете извънредни заседания, защото това не е седмична програма. В този смисъл е и Вашето предложение. Ако бъде приета някоя от предложените точки, тя автоматично няма да се разглежда.
Има ли противно предложение? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 178 народни представители: за 115, против 33, въздържали се 30.
Ще има заседание в понеделник от 10,00 ч. до 17,00 ч. и във вторник от 10,00 ч. до 16,00 ч. по дневния ред, предложен и докладван от господин Мерджанов.
Заповядайте, господин Добрев, за Вашата процедура.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение да изслушаме премиера Орешарски по темата „Южен поток”.
Моля да подложите на гласуване това процедурно предложение, защото в последните два дни станахме свидетели на няколко коментара от страна на Европейската комисия за ясно изразена от тях позиция още през август месец, с която България не се е съобразила по отношение на промяна на параметрите на междуправителственото споразумение, подписано през 2008 г. и ратифицирано същата година.
Предлагам изслушването да се проведе в днешното заседание, поради това, че темата е изключително важна. Странен е фактът, че България прави първа копка и първа заварка, след като неколкократно е предупредена от Европейската комисия за проблеми, свързани с междуправителственото споразумение.
Важно е да чуем какви са плановете на правителството за реакция в този казус. Имах възможност на 6 ноември – няколко дни след като бе направена първата копка по проекта, в блиц контрола да попитам премиера Орешарски дали ще бъде променено междуправителственото споразумение и тогава отговорът беше „не”, въпреки че очевидно към тази дата е имало становище на Европейската комисия. Това е важно да го разберем във възможно най-кратки срокове – как реагира правителството на тези коментари на Европейската комисия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Добрев.
Има ли противно процедурно предложение?
Заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! Тази тема наистина е много важна. Нека да преценим по нея, след като приключи обсъждането на проектобюджета за следващата година, дали ще се налага някаква допълнителна информация или дискусия – било в специализираната комисия или в пленарната зала. На този етап мисля, че това е неуместно.
Освен това, искам ясно да кажем, че българската страна заяви своята готовност да бъдат изпълнени всички европейски изисквания по отношение на достъпа, което засяга територията на Република България. Надявам се, че тези Ваши въпроси, които поставяте, не са някаква скрита форма да се подложи на съмнение още един от големите енергийни проекти на България. Надявам се, че това не е така и тази загриженост смятаме да бъде достатъчно значителна с оглед на постигането на заявените цели.
Също така искам да кажа, че в Европа има различни енергийни проекти за пренос на газ, така че колкото европейски е „Северен поток”, толкова е европейски и „Южен поток”. Мисля, че българските народни представители много ясно трябва да дадат този сигнал към европейските институции. Затова на този етап ние сме против включването на това изслушване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Стоилов.
Ако обичате, режим на гласуване за предложението на господин Добрев.
Гласували 194 народни представители: за 82, против 111, въздържал се 1.
Господин Казак – процедура.
Заповядайте, уважаеми господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вчера свършихме немалко работа по приемането на второ четене на Закона за държавния бюджет. Днес ни предстои още сериозна работа по този най-важен закон за публичните финанси за догодина. Затова правя процедурно предложение да отменим парламентарния контрол за днешния ден и да го посветим само на законодателната дейност по Законопроекта за държавния бюджет. Благодаря. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Няма да е само това.
Има ли противно предложение? (Реплики от ГЕРБ: „Има, има!”)
Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, за понеделник и вторник преди малко гласувахме извънредни заседания, именно с точка за приемане на второ четене на бюджета.
Разбирам Вашите опасения, тъй като не можете да направите кворум, няма Ви и може би се притеснявате, че днес няма да го приемем, но за понеделник и вторник изрично гласувахме този дневен ред – приемане на бюджета. Ако Вие не желаете да има парламентарен контрол и да се чуят въпросите по важни теми, които се задават от опозицията, кажете го ясно и открито. (Силен шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата!
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Тогава нека да променим правилника и да премахнем парламентарния контрол – очевидно това е Вашата цел!
Гласувахме да работим още два дни, поради което правя обратното процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Лазаров.
Моля Ви, режим на гласуване за предложението на господин Казак.
Гласували 188 народни представители: за 112, против 76, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Днес няма да има парламентарен контрол, а разисквания и гласуване по Законопроекта за държавния бюджет на второ четене.

Преминаваме към първа точка от днешната програма:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ИСКАНЕТО ЗА ПРЕДСРОЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ МАЯ МАНОЛОВА.
Ще помоля вносителите – господин Красимир Велчев и групата народни представители, да представят решението.
Госпожо Атанасова, заповядайте да представите проекта за решение. (Силен шум и реплики от КБ и ДПС. Съскане. Оживление. Ръкопляскания.)
Виждам, че очакванията от залата са големи – предварително Ви ръкопляскат.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Дано да ги оправдая.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ще ги оправдаете, при всички случаи. (Силен шум и реплики. Съскане от КБ и ДПС.)
Моля Ви за тишина в залата!
Заповядайте.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! В последните месеци на 2013 г. не стихват протестите срещу управлението на тройната коалиция. (Силен шум и реплики от КБ и ДПС. Възгласи: „Е-е-е!”)
Управление, станало възможно благодарение на безпрецедентната компроматна война, благодарение на безпрецедентната манипулация, извършена от един партиен функционер, който заслужи поста си заместник-председател на Народното събрание поради факта, че осигури скалъпен донос срещу безспорния победител в изборната победа. (Силен шум и реплики от КБ и ДПС. Смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата!
Уважаеми народни представители, повече търпение. Никулден е, празник е! Настройте се малко по-празнично. (Оживление. Силен шум и реплики.)
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Разбира се, аз няма да припомням всеизвестни истини и безспорни факти, защото не днес, а много отдавна на българските граждани стана ясно, че няма друга причина госпожа Манолова да заеме това място и да получи поста „заместник-председател на Народното събрание”. Дори и при елементарно сравнение с други заемали поста „заместник-председател на Народното събрание” – дори и в сравнителен план, искам да Ви кажа, че госпожа Манолова никак добре не се справя и това е без всякакво съмнение. (Реплика от ДПС: „Никак добре не се справя...”. Смях. Реплики от КБ и ДПС.)
Може би, госпожо Манолова, все още имате шанс да надминете един друг заместник-председател на Народното събрание, който вече не е до Вас, заместник-председател, който може да бъде надминат евентуално само с трансфери към чужди банки или пране на пари. (Възгласи от ДПС: „А къде е Бойко?”) И не защото на отдавна нелегитимното правителство на Република България, на което липсва не само обществена, не само международна, но и парламентарна подкрепа, през тези няколко дни...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: По темата, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По темата съм, господин председател. (Силен шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля Ви се, отклонявате се от темата.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: ...не дадохте възможност при обсъждането на най-важния закон – Закона за бюджета на Република България за 2014 г., да има дебат. Единствено правителството беше срамежливо представено от финансовия министър, който един-единствен път се обади и никой от управляващото мнозинство не защити този бюджет.
Тези няколко дни се отличиха и с още нещо. Вие по безпрецедентен начин си позволихте да нарушавате не само правилника на Народното събрание, но и да нарушавате Конституцията.
Госпожо заместник-председател на Народното събрание, в тази зала са се водили спорове, водили са се дебати, имало е отчети на правителства, вотове на доверие и на недоверие, без значение от политическата конфигурация, чували са се аргументи от управляващите и от опозицията, но никога не се е приемал Законът за държавния бюджет, без опозицията да е имала възможност да аргументира своите предложения. (Реплики от КБ и ДПС.)
За съжаление, не се чуха и аргументи в полза на този бюджет, който Вие, освен с натискане на червеното копче за предложенията на опозицията и зеленото копче за предложенията на правителството, по никакъв друг начин не защитихте. Именно заради това ние днес искаме предсрочното прекратяване и освобождаване на госпожа Манолова от поста „заместник-председател на Народното събрание”. (Реплика от народния представител Хамид Хамид.)
Уважаеми колеги, може би ще осъзнаете, а и Вие, госпожо заместник-председател, и ще трябва да разберете вече управленската си роля, но и да разберете, че в залата има опозиция.
Съжалявам, смятах че държите малко повече на институциите като такива и малко повече на демокрацията като такава. (Реплика от народния представител Лютви Местан.)
Недопустимо е това, което Вие вършихте няколко дни. Недопустимо е да не давате думата за изказвания на народни представители, да прекратявате умишлено дебата чрез процедурни хватки. (Реплики от ДПС.)
Мисля, че вече надминахте не само себе си, надминахте парламентарната практика, надминахте парламентарната етика, но и застанахте над Конституцията на Република България и показахте за пореден път, че не познавате класиците, но по-жалкото е, че не познавате и парламентарния правилник.
Никой друг пръв сред равни не е забравил, че България е парламентарна република, че българските граждани се представляват тук от парламентарни сили, подредени по волята на същия този избирател, който е наш работодател – на всички нас.
С воденето на пленарните заседания в последните няколко дни Вие ни върнахте в други времена, във времена на еднопартийност и времена на диктатура, когато единствено наличието на партийните Ви другари, процедурите и изказванията от тях беше достатъчен повод, за да няма дебат по най-важния закон, който се приема в Народното събрание – Закона за бюджета на Република България.
Вие създадохте усещането, че едноличната воля стои не само над институциите, стои над демокрацията и, за съжаление, това само в името на политическия интерес на управляващи партии.
Вие сте на тази трибуна, за да защитавате обществения интерес. И наистина, няма по-голям обществен интерес от това да се чуе опозицията, да се чуят аргументи, да се води дебат. Именно заради това и заради факта, че през последните две пленарни заседания при обсъждане на предложенията за приемане на държавния бюджет се изостри до крайна степен трайната тенденция, проявявана системно от Вас, госпожо председател – заместник-председател все още, грубо да нарушавате процедурните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и тези нарушения да са умишлени и преднамерени като целта им е да се отнеме, да се ограничи, да се потъпка процедурната възможност на опозицията да изразяваме позицията си по обсъжданите законопроекти, и заедно с това да афиширате арогантното незачитане на опонента и да демонстрирате пренебрежение към закона. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Приключвайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Предлагаме да бъдете освободена от поста заместник-председател на Народното събрание. (Реплика от КБ.)
Господин председател, само да уточня за колегите от залата, които не са разбрали, че вносителят представя мотивите към решението. Длъжна съм, госпожо, да представя мотивите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Атанасова, може да представите и решението, ако желаете, или накрая? Ето решението, прочетете го.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (встрани от микрофоните): Накрая.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Добре, накрая. (Реплики от ГЕРБ.)
Желае ли някой да представи решението или водещият, когато дойде време за гласуване, ще го представи? (Реплики от ГЕРБ.) Добре.
Откривам дебатите по проекта за решение.
Господин Курумбашев даде заявка за изказване.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Днес дебатираме искането за оставка на заместник-председателя на Народното събрание госпожа Мая Манолова. Моите колеги ме помолиха да се запозная с мотивите, което ми отне почти цяла минута, и очевидно имаха желание в тази зала да се чуе някакъв, да кажем, асиметричен отговор.
Да започнем с това, че след поредицата от вотове, които организирахте и бяхте решили да правите през седмица, сега продължавате тази процедура и с ръководството на Народното събрание. Първо беше оставката на господин Михаил Миков, сега е оставката на госпожа Манолова.
Моля Ви, господин Имамов, да се подготвите и Вие. (Смях и оживление в КБ и ДПС. Реплика от народния представител Цецка Цачева.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Винаги готов.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Само ще Ви помоля, колеги, да оставите възможността на господин Имамов поне един месец да бъде заместник-председател, за да успеете да натрупате поне такава сериозна кавалкада от аргументи, каквато сте изложили.
Няколко пъти в мотивите използвате думата „грубо” – „грубо да нарушава”, „арогантно незачитане”, „груба сила”. Гледам първите трима вносители, поне са мъже, които си представят, че госпожа Мая Манолова използва груба сила. Аз нея не съм я виждал с палка или с камшик, поне в пленарната зала. (Шум, оживление и реплики.)
Защо, госпожо Манолова, Вие смятате, че може да се употребява груба сила към такава неукрепнала, даже бих казал още невъзмъжала, утвърждаваща се опозиция? (Ръкопляскания от КБ.) А иначе представата на тези хора, които са подписали, или поне първите трима – за „употреба на груба сила”, според мен, преминава рамките на политическото и водят нашия дебат в измерения, които ще надхвърлят това, което дискутираме в момента.
Тук например са използвани думи, че: „нарушенията се увеличават ескалационно”. (Смях и оживление.) Колеги, кои неща се намаляват ескалационно? Аз лично предпочитам да се намалява ескалационно.
Вече това, че „не допускат” са две думи, а не една дума, това няма смисъл да се коментира.
Това, което ми прави впечатление – след като ползвате алитерацията като „гарван грачи грозно зловещо” – „грубо, арогантно” и така нататък, достигате до извода, че госпожа Мая Манолова олицетворявала „политическата борба от сталинградски тип”. (Смях и оживление в КБ и ДПС.)
Искам да Ви кажа, че е хубаво да правите разлика между Сталин и Сталинград. То е като разликата между цар и Цариград. (Смях и оживление в КБ и ДПС.) Ако бяхте написали „сталински методи”, може би щяхте да я уязвите, но да кажете, че някой води „политическа борба от сталинградски тип”! Сталинградската битка е битка за учебник и всички, които са участвали в нея, дават повратната точка във Втората световна война. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля, не се обаждайте от място. Това също е нарушение на правилника.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Вие знаете ли, между другото, че един от съюзниците на Съветския съюз тогава е нарекъл един от най-красивите площади в Париж площад „Сталинград”? Хубаво е да се научите да правите разлика между Сталин и Сталинград.
Между другото, прочетох и имената на тези, които са се подписали. Бих искал със съжаление да отбележа, че тук първо липсва името на този, на когото не трябва да споменаваме напразно името. (Смях.) Тук не виждам името на строителя на съвременна България, на вожда и учителя на българския народ, затова и аз няма да го спомена.
Но виждам например, че се е подписал господин Цветан Цветанов – на трето място?! Защо така, колеги? (Смях.) Получи три обвинения и се подписва на трето място?! Внимавайте, ако я карате така, утре може да се подпише на четвърто. (Ръкопляскания и смях от КБ.) Уважавайте си хората, пазете си хората!
А сега да Ви кажа няколко думи – как се изгражда един парламентарист и затова да имате поне малко уважение към хората, които седят тук. (Сочи председателската банка.)
Госпожа Мая Манолова е трети мандат народен представител. Искам да Ви кажа, че един парламентарист, и Ви го казвам аз – със скромен парламентарен опит, не се изгражда нито за една година, нито за един мандат.
Ето, зад мен е господин Алиосман Имамов, който е родом от Абланица, който е четвърти мандат народен представител, който е председател на комисия, който е уважаван преподавател. (Реплики от ГЕРБ.)
На това място зад мен стои и господин Михаил Миков, който е народен представител пети мандат, който три мандата е бил в опозиция и се е научил какво е това да бъдеш опозиция и да бъдеш управляващ. Защото Вие не разбрахте, че не по-малко отговорно от това да си управляващ е да си опозиция.
Ето я и госпожа Мая Манолова, родом от Кюстендил. (Смях от ГЕРБ.) Смешно ли е, че е родом от Кюстендил? Смешно ли е, че тримата, които седят тук, са родом от Абланица, Кула и Кюстендил? Смешно ли е това, колеги? (Реплики от ГЕРБ: „Да, да.”)
За госпожа Мая Манолова аз мога да кажа, че е нашето мъжко момиче (ръкопляскания и викове: „Браво!” от ГЕРБ), което никак не се шегува. Бих казал подобни думи само за още една дама в нашата парламентарна група, ако ме разбирате, госпожо Нинова! (Реплики от ГЕРБ.)
Имам привилегията, уважаеми дами и господа...
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: И честта.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: ...да заявя категоричната подкрепа на нашата парламентарна група за госпожа Мая Манолова и моля да изразите това чрез Вашите аплодисменти. Благодаря Ви. (Народните представители от КБ и ДПС стават прави, бурни ръкопляскания и възгласи: „Браво, браво!”. Народни представители от ГЕРБ скандират: „БКП!”, „Оставка!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Има ли реплики към изказването на господин Курумбашев? Няма.
Има ли други изказвания?
Заповядайте за изказване, госпожо Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Понякога думите удрят много по-силно от каквато и да е груба сила.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Току-що видяхме.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Уважението изисква взаимност и когато загубим чувствителността си към избирателите и към хората, може и 20 мандата да сме тук, това не стига.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Няма как да си 20 мандата!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: То не е Ваша работа.
Последните две парламентарни заседания, уважаеми колеги, водени от госпожа Манолова, преминаха всякакви граници, преминаха парламентарната етика. Заместник-председателят показа неспособност да се справи с ръководството по демократичен начин и премина към тоталитарни методи на управление.
През изминалите месеци госпожа Манолова непрекъснато си присвояваше правото на ментор. Превишаването на правата и погазването на правилника се превърнаха в нейна запазена марка.
Съвсем умишлено и преднамерено бе претупан дебатът за бюджета, като на нас, като опозиция, не беше дадена възможност да изложим аргументите, тезите и да направим един наистина конструктивен дебат, независимо от това дали ще се приемат нашите предложения, или не.
Госпожа Манолова ограничи достъпа на опозицията до парламентарната трибуна и си позволи да окачестви нашите изказвания като несъществени и неприемливи.
Госпожо Манолова, показахте невъзможност да се справите с конкретни ситуации и да въвеждате ред в залата, особено когато този ред се нарушава от Ваши съпартийци или коалиционни партньори. Ако ние тупкаме топката, както обичате да казвате, ще Ви отвърна с един спортен термин – Вие влизате направо с бутонките.
Демокрацията не е куфар, който може да бъде скрит в килера, нито зависи от Вашето снизхождение към опозицията. Казват, че стереотипите са по-устойчиви от бактериите. Ние не желаем да живеем във Вашите стереотипи, защото все още живеем в демократична България и Вие нямате право на посегателство срещу тази демократичност. Затова настояваме за оставка и няма да си затваряме очите за изопачаване на парламентарните практики, за заглушаването на опонента и потъпкването на конституционните норми.
Ние сме тук не да се развличаме или пък да проявяваме и имитираме някаква активност. Ние сме тук въпреки Вас! Ние сме тук, защото така искат нашите избиратели. Ние няма да спрем да казваме тяхното мнение, да разказваме на цяла България какво се случва в този Парламент, да разказваме как шепа депутати са пазени от една дузина полицаи,...
РЕПЛИКА ОТ КБ: Те и Вас пазят.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Ние не щем.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: ...как Парламентът е превърнат в едно ограждение, в което на никой от моите колеги не му е приятно да работи.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Хайде, излизайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Караянчева, това няма отношение към темата „Мая Манолова”.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Всяко едно нещо има отношение.
Госпожо Манолова, не Ви отива да се правите на последна инстанция. Навярно това е белег на високо самочувствие.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Вие в момента това правите.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не това е съдържанието на поста, който заемате. Вие се държите като шопа, който казал: „Има само две мнения – грешното и моето”.
За цяла България стана виден Вашият стремеж да игнорирате опозицията и да й запушите устата. Вие дотолкова занемарихте парламентарната етика, че от тази трибуна освен Вашият глас, друго не искате да се чува. Отнемате думата или въобще не я давате, цензурирате, прекъсвате, правите язвителни забележки или обяснения. Вашето поведение в никакъв случай не кореспондира с принципите на парламентарната демокрация. Парламентът не Ви е бащиния, нито постът на заместник-председател Ви е даден гратис.
Гражданите обстрелват Народното събрание. Шест месеца Българският парламент тотално се разминава с дневния ред на обществото. Пречи Ви опозицията.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Не, бе!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Пречат Ви протестиращите и ако на тях Вие можете да затворите устата, на опозицията няма как да я затворите.
Забранете ни с декрет, ако искате, пък ако нещо ни питате, ние ще изучим жестомимичния превод и ще Ви отговаряме, за да не Ви дразним.
Парламентарната група на ГЕРБ настоява госпожа Манолова да бъде отзована като заместник-председател на Парламента (реплики от КБ) заради грубо, еднолично нарушаване на правилника и суспендиране на парламентаризма.
Накрая ще завърша така – ако диктатурата може да се оприличи на еднопосочна улица, то демокрацията наподобява насрещно движение и Вие, колеги, май не сте готови за това. Благодаря Ви. (Ръкопляскания и викове от ГЕРБ: „Браво, браво!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви и аз.
Реплики към изказването на госпожа Караянчева? Не виждам.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, госпожо Захариева. (Шум и реплики от КБ.)
Моля за тишина в залата!
ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА (ГЕРБ): Господин председател, колеги!
Госпожо Буруджиева, разбира се, че можем да се запознаем. Не виждам нещо смешно. И аз не съм от столицата, но това не означава, че хората от провинцията сме втора ръка хора. Преди малко го показахте тук нагледно. (Шум, смях и реплики от КБ.)
Уважаеми колеги, от 21 май 2013 г. ежедневно ставаме свидетели на грубо погазване на нормите на парламентаризма и това се прави от различни колеги. (Шум и реплики.) Това се прави от различни колеги. И ако за някои народът е казал: „Прости им, Боже, те толкова могат”, за други, избрани първи сред равни за председател и за заместник-председатели, нищо не бива да се прощава!
Уважаема госпожо Манолова, Вие твърде често от тази трибуна и от мястото си на заместник-председател говорите за толерантност, възпитание, спазване на правилника, но за съжаление само говорите. С действията си демонстрирате, че не само не познавате етимологията на използваните лексикални единици (шум, оживление в КБ и ДПС), да, нещо повече – показвате, че не умеете да прилагате основните етични норми при комуникацията си с колегите.
Няма да повтарям стотиците примери – всички колеги ги коментират, за менторския Ви тон и безпардонно поведение; за избирателното прилагане на правилника според това от коя парламентарна група е изказващият се или искащият да вземе думата колега.
Няма да се спирам и на това, че минавате границата с постоянните си злобни и ехидни коментари след всеки се изказал се колега от ГЕРБ, без да имате това право! Няма, уважаема госпожо Манолова, макар че се изкушавам, но няма да сляза на това ниво.
На тази трибуна съм, защото през вчерашния ден Вие надминахте себе си. По време на грубо и безпардонно изказване от това място Вие се усмихвахте широко, не прекъсвахте, не напомняхте правилника. Когато от това място безцеремонно се бъркаше в раната на една майка, Вие пак се забавлявахте, широко усмихната, отново не прекъсвахте, не напомнихте, че има парламентарна етика. Нещо повече, уважаема госпожо Манолова, не напомнихте, че има човешка етика. Погазвайки правилника, едва след дългото словоблудство от кумова срама направихте забележка, не дадохте възможност за процедура по начина на водене нито на мен, нито на моите колеги.
Вие – толерантната, компетентната по всички морални, политически, финансови и човешки проблеми, позволихте в Българския парламент да се гаврят с нещастието на една българска майка (силен шум от КБ и ДПС), да оскърбят един български парламентарист, избран от българските граждани, в момент, в който защитаваше каузата на онези изстрадали семейства, чиито деца са станали жертва на войната по пътищата.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Това не е вярно!
ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Очевадно е, дори и за Ваши колеги, че не съумявате да дозирате емоциите си. Твърде често изпадате в екстравертност на духа.
КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС, от място): Кой го е писал това?!
ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Затова: освободете себе си от това състояние! Оставете ръководството на Народното събрание на по-умерени и по-емоционално владеещи се Ваши колеги! От това ще спечелите Вие, ще спечелим всички ние в тази зала и най-вече ще спечели рейтингът на Българския парламент! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Захариева.
Реплики? Не виждам.
Изказвания?
Заповядайте за изказване.
ФИЛИП ПОПОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Опитах се да свържа мотивите, които ни бяха предоставени, както и изказванията на преждеговорившите с чл. 5 от нашия правилник, обаче не успях.
Член 5, ал. 1 ясно гласи, че:
„Председателят и заместник-председателите на Народното събрание могат да бъдат предсрочно освободени:

2. по писмено искане най-малко на една трета от всички народни представители, когато е налице обективна невъзможност за изпълнение на задълженията…” – такова нещо няма в мотивите.
Или:
„системно превишаване на правата, или системно неизпълнение на задълженията в рамките на тяхната компетентност;”.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Ето, това е!
ФИЛИП ПОПОВ: Кое е системното?! (Силен шум, реплики, оживление в ГЕРБ.)
Може би „системен опит за увеличаване ескалационно на напрежението”?! Или „системно участие в битка от сталинградски тип”?!
Уважаеми колеги, тези исторически крясъци на неосъзната безпомощност срещу заместник-председателя на Народното събрание мисля да окачествя с един израз, пред който, за съжаление, все още немеят българските филолози и смутени преводачи – „шменти капели”! Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви.
Реплики? Няма.
За изказване – господин Лютви Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Това, че думите тежат и удрят по-силно от грубата сила, мисля, че днес вносителите усетиха от изказването на господин Курумбашев.
Ние ценим думите и точно затова няма да ги хабим, за да влезем в един абсолютно измислен сценарий на опозицията.
Мая Манолова е точният човек на точното място в Четиридесет и второто Народно събрание! (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Тя не се нуждае от защита – професионализъм, опит. Тя е, ако трябва да цитирам един друг колега, „парламентарист отвсякъде”.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Отвсякъде, да!
ЛЮТВИ МЕСТАН: Защо е обект на атака обаче?
Не заради тези измислени мотиви, жанра на които господин Курумбашев така изящно анализира.
Друга е причината: Мая, търсят ти сметка за Костинброд. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Това е жлъчно отмъщение, което обаче няма да се получи.
И затова този пасквил, който представлява странен микс между поетическия талант на Деса Поетеса от „Шоуто на Слави”, не обиждам никого, и странния синтаксис на някои бивши министри (продължителни ръкопляскания от КБ и ДПС), просто ще остане в аналите на Четиридесет и второто Народно събрание като срам за парламентаризма.
Движението за права и свободи ще гласува „против” проекта за решение. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, господин Местан.
Реплики към изказването на господин Местан? Няма реплики.
Други изказвания? Няма знак за изказвания.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Има!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Аз питах два пъти. Няма нужда да крещите от местата си.
Заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! С уважение изслушах контент-анализа, който стори колегата Курумбашев. (Реплики от КБ.)
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС (КБ, от място): Това няма нищо общо с контент-анализа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля, не се обаждайте от местата си.
Продължавайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Правим разлика, господин Курумбашев. Правим разлика и между Сталинградска битка и Сталински тип. Неслучайно е използван този израз, защото погледнете в какъв парламент работим. Погледнете какви са огражденията около него. И без да засягам уважаваната от мен колега Манолова, аз се питам от коя страна е тя – от страната на пазача или от страната на агресора. (Реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля за тишина в залата, уважаеми колеги. Моля да не се обаждате от местата си!
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Също така, уважаеми колеги, грубата сила не е задължително да е физическа. Грубата сила е груба, именно защото превишава нормата на допустимост, нормата на търпимост. Затова са изложени мотиви в този смисъл.
Пак казвам – уважавам колегата Манолова, защото и тя юрист, и тя е адвокат. Юристите и адвокатите защитаваме каузи. И даже бих използвал реплика от популярни уестърни: по принцип не бива да стреляме по пианиста, когато свири. Но законът трябва да се спазва. И в случай, когато колега изпълнява толкова сериозни и високи пълномощия, това спазване трябва да е максимално стриктно. Не може да остава усещането за нарушени права. Не може да остава усещането за прекъснат и потъпкан диалог. Да, затова, господин Курумбашев и уважаеми колеги, доминира като израз „грубо” в мотивите.
Аз съм убеден, че този дебат най-малко ще допринесе за това да си изпълняваме задълженията като народни представители добросъвестно и умерено. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Реплики към изказването на господин Кирилов? Няма.
За изказване – господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми народни представители, внесен е проект за решение за освобождаване на единия от заместник-председателите на Четиридесет и второто Народно събрание – госпожа Мая Манолова. Кой внася искането? Уважаеми колеги, които смятат, че Четиридесет и второто Народно събрание не трябва да функционира, които седем месеца с действията си търсят пътища за неговото делегитимиране.
През последните двадесет и няколко демократични години няма Народно събрание, чието ръководство да е било от трима души в безпрецедентен вътре – в залата на Народното събрание, и извън залата на Народното събрание натиск. И аз за пореден път се обръщам към Вас – ако Вие наистина цените принципите на парламентаризма, авторитета на Народното събрание, излъчете човек в ръководството. Той да ръководи, да участва в заседанията на Народното събрание, за да е сигурно това, че Вие наистина уважавате принципите на Конституцията и парламентаризма. Защото атаките от време на време срещу ръководството на Парламента са по-скоро желание фактически да се разтури Четиридесет и второто Народно събрание. Аз мисля, че по-голямата част от народните представители не искат и нямат право с оглед поетия ангажимент, възложен им от избирателите на предсрочните избори на 12 май, Народното събрание да функционира и да предприеме онези политики, заради които стигнахме до предсрочни избори.
Уважаеми народни представители, мотивите звучат декларативно силно – груба цензура, …
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Миков, не сте си сложили картата.
МИХАИЛ МИКОВ: Аз съм я сложил, но… Извинявайте. Ще ми приспаднете от времето, няма да бъда многословен.
С какво работата на госпожа Манолова нарушава демократичните принципи и конституционно установения модел на държавата? С това, че не реализира в Четиридесет и второто Народно събрание стриктен контрол върху изпълнителната власт? С това, че няма изпълнителна власт и кабинет в последните двадесет и няколко години, които по-често да са били в пленарната зала? С това, че се въведе ситуативният контрол? Или с това, че Комисията по гражданското общество, която тя ръководи, отвори Парламента максимално за гражданите и за дискусиите на гражданите? С какво се налага груба цензура? С някакви ограничения на правото на изява? Но и аз, и госпожа Манолова, и проф. Имамов имаме и друг дълг – да не допускаме процедурната подмяна на демокрацията, дискусията, разискванията по същество да се превръщат често в безконечни лични обяснения, които не дават авторитет на Народното събрание. Най-много да удовлетворяват от време на време лично обясняващите се.
Да, и аз, и заместниците в ръководството може би не сме достатъчно категорични по този език, който се чува в залата на Четиридесет и второто Народно събрание, по личните обиди, по личните атаки. Може би трябва по-категорично да наказваме. Очевидно ние разбираме демокрацията по друг начин – че всеки трябва да има собствената си самоцензура в името на сигналите, които излъчваме към гражданите, към нашите деца, към възпитанието на обществото. Да, това сигурно наистина е наш проблем.
Смятам, че искането е ситуативно, то отново е употреба на една тежка процедурна мярка, изискваща по-високо мнозинство от обикновеното за приемане, защото и по практика е преценено, че стабилността на ръководството на Събранието е част от стабилността на Народното събрание, от възможността му то да изпълнява конституционната си функция. Определено смятам, уважаеми колеги, подписали това искане, че не може с формата да се подменя съдържанието. Не може постоянно с различни форми, свързани най-вече с процедурата, да се дестабилизира асамблеята.
Аз смятам, че това искане няма да получи подкрепа в пленарната зала и ползвам случая още веднъж да се обърна към Вас – излъчете Вашия заместник-председател в ръководството на Събранието, ако сте искрени в желанието си да участвате в демокрацията, а не да я бламирате. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Миков.
Има ли реплики към изказването на господин Миков? Няма.
Има ли други изказвания по проекта за решение?
Заповядайте, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, преди да започна моето изказване, моля да бъде удължено времето на нашата група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Удължете времето на всички групи.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Преди да започна да мотивирам защо съм подписал искането за оставката на госпожа Мая Манолова бързам да отбележа, че моите мотиви са не към личността на госпожа Манолова. Считам, че тя все пак има необходимите и достатъчно много качества, за да бъде тук. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Мотивът, за да подпиша искането за оставка е заради функцията й на заместник-председател на Народното събрание.
Мотивите са основно два – първият основен мотив е заради това, че в последните два дни, вместо да даде възможност на опозицията, на моите колеги, които са направили предложения и дори се бяха записали в списък, представен на председателя, да се изкажат по конкретни предложения, направени относно бюджета, чрез процедурни хватки, може би на пръв поглед издържани чисто юридически, но абсолютно неморално като постъпка, се ограничи възможността да се реализира изконното право на всеки един депутат да се изказва. (Реплики.)
Какво ще стане, ако забраним по този начин на всички да се изказват? Ами, ние ще се върнем тогава назад в годините, много назад, когато този Парламент преди 1989 г. се е събирал всъщност проформа, един или два пъти в годината, за да прогласува чисто формално нечии други решения.
Аз смятам, че живеем вече в друго време. Надявам се никога да не се върнем назад. Самият смисъл на съществуването на Парламента е именно в това – всеки народен представител да изрази своята воля. (Шум и реплики.)
Никой не Ви отнема правото, Вие сте управляващо мнозинство, Вие ще си гласувате бюджета, само че толкова много желание имахте, един месец и повече говорехте за това как трябва да има опозиция, имахте едни стонове, едни вопли за това, как, видите ли, ГЕРБ не били в залата, че трябвало да се върнем. (Шум и реплики.) Всъщност начинът, по който се провиквате, не говори добре за Вашето възпитание, а аз се опитвам да говоря чисто обективно.
Да се върна на изказването си. Когато говорите тези неща, трябва да си давате сметка, че когато ГЕРБ влезе в Парламента, когато се върна в Парламента и започна всъщност да бъде истинска опозиция, очевидно излиза, че това, което сте говорили, се оказва една голяма измама, защото на Вас не Ви трябва опозиция. Няма кого да заблудите – нито нас, нито хората отвън. Вие просто всячески се стремите да вършите това, което на Вас Ви е угодно и по никакъв начин да не се съобразявате с това дали тук има колеги, които искат да се изкажат.
В крайна сметка, ако ние не се уважаваме помежду си – било то и опозиция, то тогава как очакваме някой навън въобще да ни уважава и рейтингът на Парламента да бъде повече от нулата? Няма как!
Втората причина, заради която исках да мотивирам своя подпис, е именно двойният аршин, с който се мерят нещата.
Когато говорим за държавен бюджет, за Закона за държавния бюджет, и когато искаме той максимално бързо да мине – за един ден, за два дни, бързате – хубаво. Хубаво, бързате, но тогава защо не побързахте – и тук вече може би е индиректната политическа вина на госпожа Манолова, а именно затова, че вече шест месеца и повече имаме писане на някаква свещено писание наречено „Избирателен кодекс”. (Шумни реплики от място от народния представител Татяна Буруджиева.)
А хората искат толкава прости неща. Още от първия ден на протестите, откогато Вие дойдохте на власт, имаше две много прости искания – едното беше за нови избори, които Вие очевидно не искате, и нови правила, по които да се правят избори.
Нали беше толкова порочна практиката? Нали отворихте Парламента да правите дискусии? И какво стана? Шест месеца по-късно – нищо! (Провиквания от място на народния представител Татяна Буруджиева.)
Нито едно предложение не е влязло да се разглежда в тази зала, обаче пък бюджета искаме да го приемем, ако може, за един два дни.
Затова, госпожо Манолова, наистина е хубаво да се замислите и един път може би да дадете пример и да си подадете оставката като заместник-председател на Народното събрание, да се лишите от чувството си за безпогрешност и че всичко Ви е позволено и да дадете един пример, че и в България, когато някой не изпълнява функциите си, има достойнството и честта да си подаде оставката и да се оттегли. Благодаря. (Народният представител Татяна Буруджиева шумно репликира от място. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Ненков. (Шум и реплики.)
Реплики?
Госпожо Буруджиева, желаете ли реплика на изказването на господин Ненков? Моля Ви, не репликирайте от място!
Има ли реплики на изказването на господин Ненков? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Мърков.
ГЕОРГИ МЪРКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги – народни представители! Аз искам да обясня ситуацията малко по-така – просто и разбираемо, както господин Бойко Борисов обяснява. (Оживление в КБ и ДПС.)
Вчера наблюдавах цял ден ситуацията, която ставаше в Народното събрание.
Знаете, аз съм световен, олимпийски шампион, участвал съм на много състезания. Едно нещо съм разбрал и научил, че за да постигнеш големи успехи трябва да имаш много здрава психика, трябва да имаш много добродетели.
Аз вчера, като наблюдавах какво прави госпожа Мая Манолова, чак ме хвана мене яд на нея. Тя беше с изключителна психика, изключително добронамерена и много толерантна. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Много толерантна, да!
Вие какво не направихте с нея – че й скачахте по главата, че обиждахте я лично, че какво не направихте?
Съжалявам, много качествени хора има във Вашата група много (реплики от ДПС: „Е, чак пък толкова!”), но аз като гледам дори в бюджета, който сега го гледаме, има много добри идеи, които са хубави да се изпълнят, но няма пари. Ако бяхте оставили Вие 10 милиона, така както тройната коалиция остави на Вас (реплики от ГЕРБ), милиарда, тогава тези неща щяха да станат много добри. И въпреки това тези предложения, които ги давате, тръгвам ей така – да се съглася с Вас, но като излезе госпожа Десислава Атанасова и Светослав Иванов, казвам Ви, моментално натискам червеното копче. (Ръкопляскания от КБ и ДПС, викове: „Браво!”, реплики.)
Вие сте сигурни и аз съм убеден, че знаете, че няма как да мине това, което Вие го искате, обаче така както Вие започнахте също да казвате – тупате топката, чудите се как да задържите нещата, ние ще си гласуваме бюджета, в това трябва да сте сигурни и госпожа Мая Манолова никога няма я предадем, защото е един отличен и качествен човек! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Мърков.
Реплики?
Госпожа Караянчева – за реплика. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Мърков! Прав сте в това, което казахте, но уважението изисква взаимност.
Понякога, заставайки на тази трибуна тук, зад мен, колегите може би имат чувството, че са много по-първи от нас, но те са първи сред равни.
Ако получаваме това уважение, което трябва, от заместник-председателя на Народното събрание, ние по подобаващ начин ще се отнасяме, но когато не се дава нито думата за реплика, нито думата за дуплика, нито за отрицателен вот, виждате по какъв елементарен начин беше претупан дебатът за бюджета, за чл. 1.
Имахме какво да кажем! (Провиквания, реплики от КБ и ДПС.)
Понякога не всички предложения могат да се приемат, но има и предложения, които търпят дискусия, затова наистина, когато има взаимност, когато има уважение, и от опозицията знаем как да се отнасяме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Втора реплика?
Заповядайте, госпожо Атанасова. (Реплика от народния представител Татяна Буруджиева.)
Моля за тишина. На Вас е третата реплика, госпожо Буруджиева.
Моля за тишина в залата.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Мърков, уважавам Ви не само като народен представител. (Силен шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Продължавайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Но бих искала да Ви кажа следното. След като познавате не само успехите на спорта, но и начините да успееш, вероятно знаете какво е и феърплей. За съжаление, сте много прав, че това не се наблюдава при работата на Народното събрание.
Без да изпадам в подробности и лично да бъда засегната, понеже бях поименно спомената, че натискате червеното копче в мига, в който аз изляза да аргументирам предложенията си, само ще кажа, че не следва да се реагира първосигнално и по най-различни начини. Следва да се чуят аргументите.
Едно от моите предложения беше за осигуряване на средства за Националната педиатрична болница. Едно от моите предложения беше за осигуряване на средства за Национален център за рехабилитация на деца с онкологични заболявания. (Шум и реплики от КБ.) Ако аз си давах сметка, че само заради това Вие не сте ги подкрепили, нямаше да бъда вносител, но, за съжаление, не го направихте заради мен или заради името Десислава Атанасова. Направихте го, защото такава е партийната Ви повеля и опорните Ви точки – да се държите грубо с колегите от опозицията. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Госпожа Буруджиева – трета реплика.
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Узунова! Колеги, господин Мърков, дълбоко уважаеми господин Мърков! Нали разбирате сега защо толкова време господин Мърков не взема думата? Защото абсолютно безсмислено е, господин Мърков, да обяснявате на човек, който говори за първосигналност, че всъщност, за да има такава, трябва някой да даде един сигнал. И вместо да се замисли над това, което Вие му казвате какъв сигнал дава, той почва да Ви обяснява, че се държите грубо и че нямате мислене, защото сте първосигнален. (Реплики от ГЕРБ.)
Ето затова е безсмислено, господин Мърков, да се води дебат с хора, които не разбират какво означава дебат, които не могат да формулират аргумент, които не знаят какво значи това, които не знаят да използват българския език, както се вижда от мотивите на внесения законопроект за решение. И този, и всичко онова, което се случи в последните дни!
Господин Мърков, уверявам Ви, няма как да обясните на хора, които не знаят какво значи да побеждават във феърплей, какво означава да си победител и как се държи той. (Ръкопляскания от КБ и ДПС. Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Буруджиева.
Дуплика – господин Мърков.
Заповядайте.
ГЕОРГИ МЪРКОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо Атанасова, искам да Ви кажа, че наистина съм носител на наградата за феърплей на ЮНЕСКО от 1985 г. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Понеже говорите за думата „феърплей”. Според Вас феърплей ли е да поискате кворум, преброяване, и да станете да си излезете? Според мен това не е феърплей. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ, ДПС и „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Мърков.
Други изказвания?
Господин Вежди Рашидов – за изказване.
След това процедура – след изказването на господин Рашидов. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
Оставете на водещия да прецени дали изказване, или процедура. Моля Ви, не реагирайте!
Заповядайте, господин Рашидов.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, господа депутати! Абе, възхищавам Ви се. Имах чувство, че гледам Камен Донев в Зала 1 на Националния дворец на културата. (Възгласи: „Браво!” и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Курумбашев е един интелигентен, умен човек, ние се знаем с него още от „Ку-ку”. Да, разбира се, в него артистичност колкото искате, и това му отива, а Вие сте една прекрасна публика между другото.
Не искам тук да говоря за Мая Манолова, лично аз имам симпатии към нея. Но ще Ви кажа нещо друго – тъй като тук се чуха доста интересни разкази, та тръгнахте от Сталинградската обсада, искам да Ви разкажа азиатска притча, колеги. Тя е много важна, защото явно Вие се забавлявате добре със собствените си истории и никакво усилие не се полага тук да се обърне начинът на говорене, разговорът между отделните партии, диалог да има. Вие не полагате никакви усилия да има реален диалог. Тази война няма да доведе нито Парламента до добър край, нито улицата ще се успокои, нито хората ще са по-щастливи, затова ще Ви разкажа една азиатска притча. Жалко, тя не е славянска.
Един ден камилата легнала да умира в пустинята. Идва стопанинът, започва да плаче и казва: „Скъпа моя камило, моля те да ми простиш! Да ми простиш за това, че години наред те претоварвах, биех те по пътя, крадях ти от храната, пиех ти от водата. Имам голяма вина. Моля те, към края на живота си дай ми прошка!”. Камилата отговаря, разбира се. Казва: „Да, биеше ме, товареше ме, крадеше ми от хляба, пиеше ми от водата. Всичко това ще ти простя! Но едно няма как да ти простя – това че винаги пред кервана слагаше едно магаре да ни води.” Благодаря. (Реплики: „Браво!” и ръкопляскания от ГЕРБ. Силен шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Рашидов.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Кой беше магарето? Кой? Кой?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Реплики, ако желаете, към изказването на господин Рашидов?
Има ли реплики?
ВЕЖДИ РАШИДОВ (встрани от микрофоните): Искат да дам отговор кой е магарето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Чакайте, господин Рашидов.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Само да довърша.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Добре, по изключение.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Колеги, точно това Ви казах – дали ще е Бойко, или някой друг (смях), държавата се управлява от някой. Някой крадè в тази държава (силен шум и реплики от КБ и ДПС), някой би държавата, тъй че сами си отговорете кой е магарето. Тези, които водят кервана. (Силен шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Кутев, реплика ли?
Заповядайте.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Господин Рашидов, извинявам се, не мислих да се изказвам по този дебат.
Съжалявам, но приемам притчата Ви за магарето малко за обидна. Не знам дали камила, или магаре е по-добре?! Спомням си обаче кой би, кой направи, спомням си, че имаше човек, който е бил министър на културата, но преди това се биеше с полицаите пред Столичната община. Него към магарето ли го слагате, или към камилата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Втора реплика? (Народният представител Вежди Рашидов иска думата.)
Господин Рашидов, в процедура сме по Ваше изказване.
Втора реплика? Няма втора реплика.
Сега имате възможност за дуплика – заповядайте.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Господин Кутев, знам, че Вие сте специалист по всичко и сте като калашник на БСП. Току-що си изкарахте да Ви осъдя – със съдебните си решения, затова че ме клеветите, че съм набил полицай.
За разлика от Вас, всички трябва да знаят кой би полицая. Целта бях аз, и то от Костов, а не от Вас. Вие сте много малък да сте ми цел и аз да съм Ви цел!
РЕПЛИКА: Кой е Костов?
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Имаше един такъв. Когато аз Ви подкрепях, имаше един Костов.
Казвам Ви пред цялото Народно събрание – следващия път идвам със съдебното си решение! Въпреки всичко мъжки се държах и никога не споменах името на този, който би полицай. Затова ми „подариха” и оръжие, защото бия полицаи. Ако продължавам да ги бия, ще направя магазин за оръжие. (Реплика от КБ.) Остави оръжията, те са опасни, нали помниш?!
Ще Ви осъдя, казвам Ви, от този Парламент! С Явор Дачков заедно не можете да дъвчете тази дъвка 30 години.
Имам биография, от която трябва да Ви е срам! Не само съм завършил скулптура, но съм и водещ скулптор, с много добра биография, а не с диплома! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Рашидов.
Имаше сигнал за процедура. Отказвате се.
Изказване – заповядайте, госпожо Узунова. (Част от народните представители от КБ и ДПС напускат залата. Реплики от ДПС.)
ИРЕНА УЗУНОВА (ГЕРБ): Господин председателстващ, да изчакам колегите да се ситуират по местата или навън!
Многоуважаеми колеги народни представители! Решението на парламентарната ни група да поискаме освобождаването на госпожа Мая Манолова от заместник-председателския пост не беше никак леко. Госпожа Манолова, и господин Рашидов го призна, определено ни е симпатична в агитационния си устрем, в пълното си себераздаване и жертвоготовност за пропагандните каузи на собствената си партия.
Колеги, съгласете се, че това не стига. Нещо повече, то е излишно за заместник-председателското място на Народното събрание в демократична България. Важно и задължително условие, за да седиш на трибуната тук, зад мен, е да вярваш, че няма по-голяма кауза и ценност от демокрацията, която трябва всеки ден да бъде защитавана. И тази кауза, колеги отляво, изключва ръководната роля на партията. Това условие не разбра госпожа Мая Манолова. Затова и в последните три дни сме свидетели и участници в заседания на Народното събрание, правени без каквито и да са правила. А правила има и те са написани, обективирани и систематизирани в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Осигуряването и спазването им е задължение на председателя, а когато в залата той се замества от заместник-председателя – на заместник-председателя.
Това задължение настъпателно и последователно в последните три дни беше потъпквано и не се изпълняваше от заместник-председателя Манолова. Систематичността в нарушението на задължението стана крещящо. Видимо в сряда и четвъртък госпожа Манолова ослепя и оглуша за случващото се в пленарната зала.
Правата на народните представители – на изказване, на реплика, на дуплика, на предложение, на оспорване на гласуването, на лично обяснение, бяха еднолично отменени от госпожа Манолова фриволно с репликите и техните модификации: „не чух”, „не видях”. За разкош, гарнирано със системното превишаване на правата й, изразяващо се в репликиране без право на всеки народен представител от ГЕРБ, успял да се добере до тази трибуна, с което в този Парламент прокрадващата се от стартирането му цензура стъпи здраво и се развихри. Уважаеми колеги, цензурата е изключена в демократичните общества.
Уважаеми дами и господа, по дефиниция, която ще Ви кажа сега, „цензурата е контрол върху словото и други форми на човешка изява”. Пак по дефиниция, мотивът на цензурата и мотивът за налагането й е подобряване или стабилизиране на обществото, но това не легитимира цензурата, защото тя се прилага само и обикновено във военно време. В мирни условия е присъща за диктаторските управления.
Вярно е, че направихте всичко възможно да ни накарате да мислим, че в София, в нашата столица е въведено военно положение. Вярно е, че направихте всичко възможно българските граждани да се чудят не се ли върна комунистическата диктатура. Вярно е обаче, че нито хората на България, нито ние – Политическа партия ГЕРБ, първа политическа сила в България, ще го допуснем. Затова бием тъпана и предупреждаваме за пълзящата комунизация в България, индицията за което е и поведението на заместник-председателя на Четиридесет и второто Народно събрание Мая Манолова.
Ако тя е Вашето „мъжко момиче”, освободете я. Нека мълчаливо подрежда Вашите мъжки ризи, Вашите мъжки надежди, „Вашите мъжки капризи”, а не нашите изказвания от трибуната. Защото подмяната на свободата на словото с партийна пропаганда, изградена върху опорни точки, е недопустима в европейска, свободна и демократична България.
Затова Ви призовавам да възстановим прилагането на правилника и се отървем от цензурата, освобождавайки госпожа Мая Манолова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Узунова.
Реплики към изказването на госпожа Узунова? Не виждам.
Други изказвания?
Господин Иванов, заповядайте
Господин Иванов, искам да Ви предупредя, че имате около шест минути.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Не мисля да използвам всичките, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Ваша воля.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаема госпожо Манолова, в началото на работата на това Народно събрание – ще си позволя по памет да цитирам госпожа Цачева. Тя Ви каза: „Госпожо Манолова, отърсете се от това да бъдете острието на БСП. Вече сте на друга позиция. Позицията е заместник-председател на Народното събрание – един пост, който изисква много от Вас”.
Това дребно заяждане, което беше в Четиридесет и първия Парламент, с което Вие бяхте свикнали, беше отминало. Вие трябваше да влезете в нова роля – новата роля да бъдете балансьор между различните партии, да давате възможност да се чува мнението на всички, а не да прекъсвате, да нарушавате ежедневно правилника, да го тълкувате както Вие или подкрепящите Ви партии предпочитат.
Ние Ви дадохме достатъчно време, като се надявахме, госпожо Манолова, че все пак ще осъзнаете новата позиция, на която се намирате, но Вие не го направихте. Вие останахте да се заяждате с нас, както го правехте в Четиридесет и първото Народно събрание.
Това, че сте пръв сред равни, пак казвам, трябва да предизвиква у Вас желание да бъдете един стожер тук, един балансьор на позициите, а не да налагате с груба сила решенията на политическите сили, които Ви подкрепят.
Госпожо Манолова, Вие сте дама. Казаха тук, че сте мъжкото момиче на БСП. Но Вие трябваше да внесете и малко естетика тук, в тази зала, а не да оставяте да се нарушава грубо правилникът, като колеги се обиждат един друг – няма значение кой какво е казал в момента и да изпадаме в подробности, от една страна.
От друга страна, това, че нарушавате правилника, дори и да го пренебрегнем, вчера, госпожо Манолова, Вие се обърнахте към мен и ме обидихте ужасно много. Аз вчера не можах да се събера в мислите си, когато Вие ми казахте от тази трибуна: „Седнете си, господин Иванов, за да не Ви помогна”. Вие можехте да ме помолите да си седна и аз щях да го направя. Вие сте дама, аз никога нямаше да тръгна срещу Вас по какъвто и да било начин, не говоря за физически, дори и с думи. Но Вие ми казахте: „Седнете си, защото аз ще Ви помогна”. Нямаше нужда да ми помагате. Аз щях да го направя сам.
Всички тези неща, госпожо Манолова, и това, че, пак казвам, да се върна в началото на моето изказване, Вие не можахте да осъзнаете ролята и положението, в което се намирате, високият пост ни кара днес да искаме Вашата оставка. Вие ни принудихте да направим това нещо, госпожо Манолова. Пак казвам, тъй като Вие сте дама и защото освобождаването на поста, което, предполагам че ще се случи след малко, по смисъл е едно ново начало, аз искам да Ви пожелая, на първо място, здраве и, на второ място, разум, за да можете да осъзнавате предизвикателствата, които от тук нататък ще бъдат пред Вас, за да можете да се реализирате по-добре на позициите, които ще заемате. Но тъй като не можахте да осъзнаете, пак казвам, мястото, на което се намирахте досега, освободете го, нека дойде човек, който ще може да влезе в ролята на балансьор, на един стожер на парламентаризма в България! Благодаря Ви.
Пак казвам, надявам се, че колегите не само от нашата парламентарна група, а и всички останали мислят като мен, защото аз не казах нищо лошо, не излъгах по никакъв начин, Вие ще бъдете така добра да си подадете оставката, да не ни карате наистина да искаме предсрочното Ви освобождаване и да влизаме в тази процедура. Благодаря Ви.
Накрая, тъй като, пак казвам, от тук нататък пред Вас ще има много предизвикателства, аз ще си позволя една фриволност, господин председател, да подаря един букет на госпожа Манолова и да й пожелая успех в бъдещето. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Народният представител Станислав Иванов поднася букет с червени рози на народния представител Мая Манолова. Весело оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов, за кавалерския жест.
Други изказвания?
Заповядайте, уважаеми господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители, мисля, че трябва да благодарим за кавалерския жест от страна на вносителите на искането към госпожа Манолова.
Да Ви кажа откровено, поне за нивото на много от дискусиите в това Народно събрание днешното обсъждане дори надмина в по-голямата си част моите очаквания в положителна насока. Затова смятам, че тази дискусия, въпреки липсата на достатъчно сериозни основания, може и да има отчасти положителни ефекти за по-нататъшната работа на Четиридесет и второто Народно събрание. А и защо да се изненадваме, че точно тази опозиция, която използва – нека да употребя нейните изрази – не прекомерна грубост и сила, а прекомерната интензивност на парламентарните средства в най-сериозните им изражения, като вотове на недоверие, искания за оставка на ръководството и прочие, понякога постига несъразмерност между въпросите, които повдига, и средствата, които използва за тяхното разрешаване.
Защо да се изненадваме, след като си спомням, че в Четиридесетото Народно събрание не само беше искана оставката на председателя, но беше освободен такъв председател като проф. Герджиков, та за тези страсти няма да искания за една или друга оставка.
Аз даже мисля, че можем да Ви благодарим, тъй като предприемането на поредното искане за оставка в някаква степен се превръща и в политически автогол за неговите инициатори. Разбира се, ние не трябва да разчитаме само на головете, които Вие сами си вкарвате, трябва да бележим повече в резултат на собствените ни действия. Защото Вие самите постигнахте ефект, който не знам дали сте преследвали – напълно да замъглите и да изместите дискусията върху бюджета при неговото второ четене, въпреки цялата Ви активност, въпреки многобройните процедурни предложения и предложения по същество. Може би защото в този бюджет Вие самите не показахте политика.
Само един пример, за да не се отклонявам от темата: защото едни и същи хора внасяха едновременно предложения за увеличаване на бюджета в здравеопазването и образованието, което е напълно разбираемо, и в същото време внасяха предложения за увеличаване на бюджета на почти всички институции, включително на Комисията по досиетата, Комисията по личните данни и прочие. Вие изпаднахте в ролята на един политически Корейко, който не иска, вярно, 1 милион, а 10 милиона тук и там да добавим към и без това недостатъчните средства за амбициозната политика, която заявихме.
Няма да се спирам тук и на това дали се прави разлика между естетика и етика, защото Вие можете да претендирате за повече парламентарна етика, но мисля, че нямате основание да упреквате госпожа Манолова по отношение на естетиката, съдейки по начина, по който тя се представя в Народното събрание. (Ръкопляскания от КБ.)
Ние си даваме сметка, че процедурата е част от парламентаризма и средство на политиката, но при ГЕРБ политиката се свежда в много случаи до процедурна политика и до злоупотреби с процедурата. По този път мисля, че не може да се завоюва подкрепа в хората.
Съгласен съм, че всички ние страдаме, защото Парламентът често се увлича по това да прави чалга политика, смятайки, че когато често такива са рецепциите на немалка част от българското общество, той ще стане по-представителен. Не, ние трябва да поемем по по-трудния, но по-плодотворен път, да се опитваме да налагаме стандарти за политическо поведение, а не да реагираме на това, което е злободневно, когато е по-лесно да попадне в медиите и да развесели част от публиката или да впечатли някой от крайните привърженици на партиите.
Също така искам да Ви обърна внимание, че добре използвате термина за Сталинградската битка, но не забравяйте, че след нея идва Курската дъга. Всички ние трябва да проведем нашата Сталинградска битка. Говоря за тези, които подкрепят правителството – не срещу ГЕРБ, не срещу една или друга партия, а срещу бедността, икономическата разруха и корупцията. Ако спечелим тази битка, ще можем да направим крачките към следващото политическо настъпление, което е необходимо не само на нас, то е необходимо на мнозинството български граждани и на нашата родина! (Ръкопляскания от КБ.)
Искам също да Ви обърна внимание, днес в мотивите се смесиха два различни адресата. Често възраженията, които Вие отправяте към мнозинството, ги преформулирате като претенции и критика срещу ръководството на Народното събрание. Ръководството си водеше прилежно списък на всички записани за изказванията, но ние самите решихме в даден момент – и това не е право на избор на ръководството, че тези дискусии трябва да бъдат прекратени, защото многократно се повтаряха, защото не даваха нови аргументи, защото в редица случаи се използваха напълно превратно. Така че ако имате упреци в това отношение, отправете ги към мнозинството. Ръководството не може да бъде потърпевшо за решенията, които се вземат в пленарната зала. Неговата отговорност е да следва правилата, по които постъпват предложенията и безпристрастно да ръководи заседанията на Народното събрание.
И накрая също искам, за да се вглеждаме и в себе си, да отправя препоръка към госпожа Манолова. Тя наистина разполага с голяма енергия. Тя е човек, който понякога участва и в дебатите като депутат, ръководи заседанията на Народното събрание. Наистина тези две роли са различни и мисля, че трябва да бъдат отчетливо разграничавани.
Нека да не се поддава понякога и на Вашите провокации, за да влиза в нескончаеми обяснения, да не дава оценка на опонентите и по този начин наистина да допринесем да се извисим над ситуацията, която провокира да дадеш своето обяснение, своя отговор, но понякога може би се налага да се отмине с мълчание дори и част от това, което невинаги справедливо се заявява от другата страна.
Обръщам се вече към цялото ръководство на Народното събрание. То се опитва да овладява ситуациите, даже често става обект на критика от нашите парламентарни групи, защото смятаме, че може да използва правилника в неговото истинско съдържание, за да дисциплинира по-добре работата на Народното събрание. Мисля, че ръководството – ако използвам този термин, трябва да пуска по-свободна игра в Парламента, но заедно с това да ограничи злоупотребите, когато тази свободна дейност прекрачва границите на необходимото уважение, на злоупотребата с предоставените средства. Така че проявявайки тази гъвкавост, то трябва да използва и средствата, които му дава правилникът, за всеки, който премине тази граница.
Затова мисля, че можем да съчетаем необходимостта от радикалната политика с малко по-умерения политически стил и с повече взаимно уважение.
Поради всички тези причини смятам, че даже и вносителите вътрешно в себе си, поне в по-голямата си част, ще се съгласят, че днес няма нужните основания, за да се подкрепи решението, което те внасят.
Затова и нашата парламентарна група ще го отхвърли, не само заради това, че госпожа Манолова е член на тази парламентарна група. След като премине това гласуване, нека по-конструктивно, по-мобилизирано преминем към обсъждането на проектобюджета и завършим успешно работата върху него. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ. Единични ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Стоилов.
Има ли желаещи за реплики?
Заповядайте за реплика, господин Цонев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Първо се гледа към опозицията!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Втората реплика е Ваша, третата е на госпожа Узунова.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Стоилов! По повод на концептуално поставената от Вас тема за ръководството, за задълженията му и как тече диалогът в самата пленарна зала, очаквах може би да кажете няколко думи относно това, че положихме няколко пъти усилия този диалог да влезе в рамките на някаква нормалност. Никое ръководство не може да се справи с желанието на народните представители, когато те искат да пречат или да злоупотребяват с право.
Няма да отправям критики или да търся вина за това, което се получава в залата, но ще се опитам наистина в репликата си да бъда на това ниво, на което вчера се опитахме да бъдем. Ние водим непрекъснато кулоарни разговори с колегите от опозицията, в които се опитваме и едната, и другата страна да върнем диалога на прилично професионално ниво, с приличен политически тон.
Вчера имахме една такава договорка: ние да не прекъсваме дебатите, защото аз лично съм против това и винаги съм го казвал, много мои колеги са против това, като се разбрахме, че едно от предложенията на опозицията може да бъде обосновано от един или двама народни представители и че не е необходимо 5 или 6 народни представители да обосновават едно и също предложение. Не че нямат право, а просто защото парламентарното време би могло да бъде използвано, да кажем, за няколко антимонополни закона, които чакат не само мнозинството, но и опозицията – веднага след приемането на бюджета да започнем решаването им.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Приключвайте вече.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): След като се разбрахме за това, пак 6-7 човека станаха и започнаха да се изказват и оттук тръгна процедурата по спиране на дебатите.
Колеги, дайте да влезем наистина в един професионален диалог! Това е. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Заповядайте за втора реплика, господин Велчев.
Господин Велчев, Вашата парламентарна група има 2,36 минути.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Ще се опитам да бъда съвсем кратък.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Стоилов, отново ми направи впечатление, че се опитахте една лична вина да я прехвърлите на групова отговорност. Отговорността за всичко, което става тук, е на групите, но не и на госпожа Манолова.
Само ще напомня на всички, че вчера направих изказване, да не се повтарям: никога не си позволихме в предишния Парламент, въпреки че тогава основни действащи лица бяха тези, които са в момента ръководството на Парламента – и господин Миков, и госпожа Мая Манолова, те бяха основните действащи лица при предишното приемане на бюджетите, никога за четири бюджета не си позволихме да прекъснем дебатите и да не дадем възможност на опозицията да се изкаже.
Снощи в късните часове обсъждахме проблемите на регионите. Знам, че тук за много от партията в центъра регионът е Бурса, Измир и така нататък…
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Не е по темата, господин Велчев! (Шум и реплики от ДПС.)
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Точно по темата е!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Вие нарушавате правилника в момента!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Затова те не искаха да се коментират проблемите. Но Вие нямахте право и госпожа Манолова нямаше право да дава да се прекъсват дебатите. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Заповядайте за дуплика, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Да, господин Цонев допълнително продължи темата и наистина имаше такава конструктивна нагласа, но след като тя не се следва коректно от този, който е неин заявител, защо трябва злоупотребата да се толерира от другата страна? Така че мисля, че в това отношение сме постъпили напълно адекватно. Дори смятам, че положихме неведнъж усилия, както чрез обсъждането тук на декларация за политическите приоритети и националните задачи на Народното събрание, в редица случаи при конструирането на работните органи на Парламента, но това сме успели с усилията, които дотук сме направили.
По отношение на репликата на господин Велчев мога да кажа, че ГЕРБ има своите процедурни приноси в българския парламентаризъм. Например никога досега не се беше случвало при бюджета, когато народни представители от една парламентарна група правят предложения и е логично, че те се подкрепят от цялата парламентарна група, няколко от тях да гласуват „против”, за да могат да обосноват отрицателни вотове и да използват допълнително време. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Не се беше случвало и това: една парламентарна група да инициира важни процедури – като вот на недоверие, включително и днес, като искане на оставката на заместник-председател на Народното събрание и да не се регистрира за участие в Народното събрание. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Тези абсурди ги създадохте Вие. Ако очаквате ние да ги приемем като някаква нормална парламентарна практика, това няма да стане. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Пак казвам, ние наистина Ви призоваваме да пренесем спора на политическия терен, а процедурата да бъде само средство за заявяване на политиката, а не да обезсмисля самата политика. Повярвайте, това не е във Ваш интерес. Обаче това, което Вие правите срещу себе си, в някаква степен рефлектира отрицателно върху всички нас. Така че го правете за себе си, но недейте да правите така, че ние да не можем да поставим истинските въпроси, които очакват от нас българските граждани. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Стоилов.
Други изказвания? Няма. (Реплики.)
Само ДПС и „Атака” имат време. (Реплика от народния представител Сергей Станишев.)
Господин Станишев, заповядайте. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Господин Стоилов беше в режим на реплика около 50 секунди, а тук имат още една минута. (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Възгласи: „Нямат!”)
Моля, включете да видим времето. Благодаря.
Имате шест минути, заповядайте.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Има огромен контраст между дебатите, които вървят в момента – много по-разумни и конструктивни дори в критиката към заместник-председателя на Народното събрание госпожа Манолова, и мотивите на Парламентарната група на ГЕРБ, които не знам кой Ви ги е написал (възгласи от ДПС: „Кой? Кой? Кой?”), защото действително парламентаризмът е сърцето на демокрацията. Важно е да имаме работещ Парламент, да има политически дебати, сблъсък на идеи – дори взаимноуважително и действително така, че да могат хората да видят различните политики и алтернативи.
За съжаление, предишните четири години видяхме точно обратното на това, към което Вие сега призовавате. Казвам го като констатация, защото последните четири години Парламентът беше превърнат в изтривалка на изпълнителната власт и в изпълнител на еднолична воля (реплика от ГЕРБ: „А сега какво е?”) на човек, който се държеше – нещо средно между фюрер и кръчмар, и този тон държеше в Българския парламент.
Спомнете си, уважаеми дами и господа от Парламентарната група на ГЕРБ, че бившият премиер назоваваше всички народни представители „безделници”. Това беше не само стил и отношение, но и съдържание на политиката предишните години. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Проблемите, с които сегашният Парламент се сблъсква, са пряко следствие на един прост политически факт, че парламентарната сила, която е първа по воля на избирателите, независимо от това по какъв начин са постигнати гласовете, отказа да признае резултатите от парламентарните избори от първия ден на провеждането на изборите. (Реплики от ГЕРБ: „По темата, по темата!”) И от първия ден отказа да влезе в ролята, която самите избиратели и мнозинството в Парламента са отредили на Партия ГЕРБ – ролята на опозиция, защото опозицията има свещено право да отстоява своите виждания. (Възгласи от ГЕРБ: „Това по темата ли е? Нарушавате правилника.”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Не се обаждайте от място, в момента Вие нарушавате правилника! (Реплики от ГЕРБ.)
Има процедури, по които можете да вземете отношение.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Обаче ние виждаме, че единственото съдържание и цел на ръководството на Парламентарната група на ГЕРБ е да деструктира Парламента, да покаже, че това е неработещ Парламент поради простата причина, че двама души не са на власт. Това е истинската причина на поведението – на влизането и излизането от залата, на постоянния опит да се провали кворумът, на това, че процедурата като инструмент, важен инструмент на парламентаризма, замества всъщност съдържателните дебати между различни идеи. (Реплики от ГЕРБ.) Това е проблем на Парламентарната група на ГЕРБ. Господин Борисов заяви публично: „Работа на опозицията е да пречи”. За съжаление, виждаме този стил на поведение и на парламентарна практика.
Искам да кажа по повод мотивите. Абсолютно невярно е, че опозицията няма възможност да участва в дебатите. Ще Ви дам следната статистика. Миналата година – 2012-та, по Закона за държавния бюджет на Република България общо дебатите са продължили 10 часа и 50 минути, когато Вие сте били управляващи. В момента ние обсъждаме държавния бюджет на второ четене вече три дни, като имаме предвид, че два дни се обсъжда чл. 1.
Вчера Парламентът работеше от 9,00 сутринта до 11,30 ч. вечерта. Искате да кажете, че в това време Вие не сте се изказвали?! Това е пълна манипулация и измама, но когато виждаме – в това число ръководството на Парламента, че чрез злоупотреба с права се опитвате просто да не работи Парламентът, да не приеме бюджет, да не приеме важни закони, това просто няма да мине. Трябва да го осъзнаете и да влезете в ролята на една силна, надявам се, с идеи и предложения опозиция.
Във Вашите мотиви сте използвали много неудачно термина за политическа борба от сталинградски тип, защото всъщност поставяте себе си в ролята на германците през 1942 г., атакувайки Сталинград. (Реплики от ГЕРБ.) Защото и господин Миков, и госпожа Манолова, и проф. Имамов защитават парламентаризма срещу непарламентарни средства и начини да се дестабилизира българското Народно събрание. Когато има опити не за мирни протести, а за щурм на Парламента и когато знаем, че подстрекателите и организаторите в много случаи са непосредствено ръководителите на Вашата парламентарна група (възгласи от ГЕРБ: „Стига!”), няма как това да бъде толерирано и възприето. Затова искам да се обърна към вносителите на това предложение.
Първо, Парламентарната група на Коалиция за България няма да подкрепи Вашето предложение. Това е очевидно. Убеден съм, че мнозина от Вас също няма да гласуват искрено за отстраняването на госпожа Манолова. (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Възгласи: „Е-е-е!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето, господин Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Искам да се обърна към Вас с призива: влезте най-сетне в ролята на демократична опозиция, а не на партизани, които водят война срещу Българския парламент. (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Възгласи от ГЕРБ: „Времето!”)
Предлагам Ви да излъчите Ваш представител в ръководството на Парламента, за да участвате конструктивно в работата и на ръководството, да можете да влияете много повече, отколкото сега. Върнете се и към идеята, която ние предложихме през месец септември – и тази протегната ръка остава, да изработим заедно приоритети на Народното събрание, по които заедно да търсим решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Приключвайте, господин Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Например да започнем с пакета антимонополни закони – пет на брой, от които българските граждани се нуждаят, българските производители се нуждаят. Покажете, че можем да работим заедно в името на България! Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Реплики само от ДПС и „Атака” – те имат време. (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Възгласи: „Е-е-е!”)
Има ли желаещи за реплики? (Реплика от народния представител Снежана Дукова.)
Имате минута и 24, току-що го разбрах.
Заповядайте.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Реплика правите, нали?
СНЕЖАНА ДУКОВА: По начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: По начина на водене.
СНЕЖАНА ДУКОВА: Аз имам време и за реплика, имам време и за кратко изказване, в което мога да се вмъкна много бързо, въпреки че моите колеги изтеглиха моите жокери, за това, което мислех да кажа, защото предварително не съм се готвила.
Вероятно днес за госпожа Мая Манолова ще бъде един хубав ден за българската демокрация особено след този хепиенд, който беше направен с букета червени рози.
Предизвикахте ме, господин Станишев, не защото искам да... (Силен шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Вие не уточнихте: реплика ли правите или по начина на водене?
СНЕЖАНА ДУКОВА: С Вашето водене ме накарахте да скоча и да кажа, че не може да допускате един лидер на политическа партия, ръководител на парламентарна група,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Включете я във времето за реплика.
СНЕЖАНА ДУКОВА: ...който ще си позволява да говори за фюрери (реплики от КБ), за предишни...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Това не е по начина на водене, госпожо Дукова.
СНЕЖАНА ДУКОВА: Напротив, Вие го допуснахте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето Ви изтече. Моля прекратете изказването си.
СНЕЖАНА ДУКОВА: Господин Станишев, очаквах да скочи Монов и да Ви каже що значи „словесна салата”, защото Вие не можете да дефинирате, без да Ви ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Остават Ви няколко секунди да приключите. (Ораторът говори при изключени микрофони.) Моля, напуснете. (Народният представител Снежана Дукова продължава да говори встрани от микрофоните.)
Ето това се казва нарушение на правилника, ето това не е парламентаризъм! Моля, освободете трибуната.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Това реплика ли беше?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): По начина на водене. (Шум, оживление и реплики. Реплика от народния представител Снежана Дукова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изказване или реплика? Времето Ви изтече, нямате повече време. Време имат само ДПС и „Атака”.
Заповядайте, господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Отново ставаме свидетели на постъпки, които нямат нищо общо с парламентаризма. Нарушава се правилникът!
Преди малко направих изказване и в момента, в който казах думата „Бурса”, веднага ми беше казано, че излизам от темата, а лидер на парламентарна група говори 3 минути не по темата и председателят не го спира. В същото време искам да Ви напомня, ако Вие не знаете, че тук има таймери.
Господин Станишев прехвърли времето с 40 секунди, а сега на 5-та секунда направихте забележка на колежката, че излиза от времето.
Пак Ви казвам, целта на ръководене на Народното събрание е търсене на баланса – баланса на правата и на парламентаризма. (Реплики от КБ и ДПС.) Вие го нарушавате! Ние говорим точно по тази тема, че сте го нарушавали и че госпожа Манолова го е нарушавала.
Аз като човек също мога да кажа, че я уважавам, но говорим за грешки. Ние сме много далеч от мисълта, че Вие ще гласувате за нейното отстраняване, знаем го, но нали това е парламентаризмът – всеки да стане и да каже какво мисли, и ако има неправилни действия – не медиите или протестиращите да ни казват какво не правим, а самите ние да го направим, така че да постигнем този парламентаризъм.
Вие, господин председател, и днес давате пример как не може да съществува парламентаризмът, как опозицията може да се мачка, да не й се дава право да говори. Смятате ли, че дълго ще продължите?!
Говорите ми, че ако участваме в ръководството, тогава ще имаме по-голяма тежест. Това е пълна лъжа, защото Вие и сега не ни давате да говорим, да кажем какво мислим, всичко се манипулира. (Реплики от КБ и ДПС.) Прекъсвате по най-елементарен начин, а говорите за парламентарни традиции. (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.)
Господин Стоилов, много уважавам Вашия опит, само Ви казвам, че ако Вие също не съзнавате, че в момента се нарушава парламентаризмът, тогава много зле за всички нас, за всички Вас.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Цял ден говорите.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Стани и кажи оттук, ако имаш нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Велчев, Вие ми дадохте право за 2 минути, искам да дам отговор по три неща.
Първо, в началото заявих, че 45 секунди трябва да се добавят към БСП, защото господин Стоилов беше включен случайно в режим на реплика, вместо в режим на дуплика. Казах го в началото.
Второ, съгласно правилника водещият преценява кое е по темата и кое не е по темата. Вие имате право да реагирате по същия начин. (Реплики от ГЕРБ.) Знаете, че преценката за това дали едно изказване е по темата е чисто субективно, но това е отговорност на водещия.
Трето, господин Велчев, Вие изразходвахте повече от времето, което Ви се полага днес. Нямате никакво основание да говорите, че са Ви затваряли устата. Цялото време и отгоре! Благодаря. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Прекратявам дискусията.
Съгласно чл. 5, ал. 4 трябва да дадем думата на засегнатото лице да бъде изслушано.
Заповядайте, госпожо Манолова. (Реплика от народния представител Адриан Асенов.)
Изказване ли искате? Вие имате още време.
Момент, госпожо Манолова.
Заповядайте.
АДРИАН АСЕНОВ (Атака): Уважаеми колеги народни представители, станахме свидетели на невероятен цирк, в който едни демократи, самоизживяващи се като демократи и радетели за човешките права, за демокрацията и световния мир, обвиняват други. Искам да Ви кажа, че Вие сте същите като тях.
Аз като българин не мога да подкрепя, за съжаление, представител на партия, която има изключителни грехове към България, каквато е Българската социалистическа партия. Но от ГЕРБ да критикувате госпожа Мая Манолова – Вие, които имахте председател на Парламента в лицето на Цецка Цачева, това е върхът на наглостта. (Реплики от ГЕРБ.) Споменавам поименно хора, които искат да вземат после отношение.
Госпожа Караянчева и всички останали демагози, които се изказаха колко е лоша Мая Манолова, направиха ли забележка на Цецка Цачева, че отказа минута в памет на загиналите, на убитите мъченици в Батак, обърнете внимание, с изречението: „То всеки ден умирал по някой”? Така че всички Вие сте демагози!
Няма да подкрепя нито едните, нито другите! Благодаря. (Възгласи: „У-у-у!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Асенов.
Госпожа Мая Манолова има думата.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, уважаеми господин председател! Парламентът и парламентаризмът са висша форма на демокрация. В цял свят е така и така е от векове. Затова аз като юрист и като гражданин изпитвам огромен респект и уважение към Българския парламент и огромна отговорност към позицията, която заемам – на заместник-председател на българското Народно събрание.
Затова влагам цялата си енергия и всичките си сили в работата си (ръкопляскания от КБ и ДПС), за да може в тази сложна ситуация, в условията на остро политическо противопоставяне този Парламент да работи, да работи в интерес на българските граждани.
Затова съм готова да чуя, уважаеми колеги, всяка забележка, всяка критика към начина, по който изпълнявам своите функции и да се съобразя с тях.
Но мотивите на депутатите от ГЕРБ, които искат предсрочното ми освобождаване като заместник-председател, още повече изказванията на народните представителки от ГЕРБ, които прозвучаха в тази зала, не можаха да ме накарат да се почувствам виновна, не можаха да ме накарат да се почувствам сгрешила, не можаха да ме уязвят, въпреки грозните думи, които чух по мой адрес, и тежките квалификации.
Защото, уважаеми колеги, подписали се под искането за моето освобождаване, ако се опитате да бъдете честни, ще признаете, че през последните няколко дни дадохте всичко от себе си, за да превърнете приемането на бюджета за следващата година в едно абсурдно представление, опитахте се да превърнете дебатите по приемането на бюджета в една огромна процедура, в политическа карикатура, в гротеска, в която вместо сериозни аргументи, звучаха плоски шеги и неуместни закачки.
Свидетели на всичко това станаха българските граждани – тези, които очакват от новия бюджет подкрепа от държавата, работни места, доходи, повече сигурност и спокойствие, с една дума – очакват нормален живот. Но очевидно не това интересуваше през тези два дни народните представители от ГЕРБ. Целта беше ясна – скандали, обструкции, шиканиране приемането на бюджета за следващата година.
Не ми се ще да се спирам подробно на мотивите под това искане, защото и според колегите те не заслужават това, но съм длъжна да отговоря на някои от най-абсурдните обвинения.
Първо, цитирам, че „потъпквам в качеството си на заместник-председател възможността на опозицията да изразява позицията си по обсъжданите проекти”.
Уважаеми колеги, от началото на приемането на държавния бюджет на второ гласуване народните представители от ГЕРБ сте говорили от парламентарната трибуна 249 пъти.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Мале!
МАЯ МАНОЛОВА: Двеста четиридесет и девет пъти сте се изказвали, и то до чл. 51 на държавния бюджет. При това всички знаят, и Вие много добре знаете – в една огромна част от случаите откровено злоупотребявайки с право.
Тук трябва да Ви призная – по приемането на държавния бюджет поставихте и собствен принос в парламентарната практика. Много неща са правени в Българския парламент – и добри, и лоши. Но за първи път депутати гласуват против собствените си предложения с една-единствена цел – за да загубят още няколко минути ценно парламентарно време...
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не е вярно.
МАЯ МАНОЛОВА: ...чрез обосноваването на отрицателен вот.
Уважаеми депутати от ГЕРБ, това не е просто български, това е световен принос, за съжаление, с отрицателен знак.
Второ, демонстрирала съм, цитирам: „груба сила към опонент”. Като как питам, уважаеми колеги от ГЕРБ? Някой да е бит, някой да е малтретиран? Наистина не разбирам с какво притеснявам мъжете от ГЕРБ! (Ръкопляскания и смях от КБ и ДПС.)
Трето, цитирам: „ограничавала съм конструктивния дебат”. За дебат, уважаеми колеги, са нужни две страни, два субекта.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: БСП и ДПС.
МАЯ МАНОЛОВА: Какво конструктивно, уважаеми колеги, има в изказвания от сорта, цитирам депутати от ГЕРБ: „Съставителите на бюджета са толкова некадърни!” или „Бюджетът е пълна простотия и няма да кажа, че е пълна простотия, но е едно абсолютно невежество и невъзможност”.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Браво! Уникално!
МАЯ МАНОЛОВА: Или цитирам: „Най-глупавото е да го правите без всякаква мисъл в главата”. (Смях от КБ и ДПС.) Цитати!
Какво, уважаеми колеги, да отговориш на подобни конструктивни изказвания?
И последното, което, признавам си, както и колегите от Коалиция за България, ме впечатли най-много, цитирам, била съм „личност, олицетворяваща политическата борба от сталинградски тип”.
Уважаеми колеги, за мен подобно сравнение е комплимент, изключителен комплимент. Защото, както предполагам все пак научихте в тази зала, Сталинградската битка е най-голямата битка, която обърна Втората световна война. Това изобщо е една от най-големите битки за всички векове. Сталинградската битка обърна световната история и единственото, което може да направи всеки нормален човек, е да се прекланя пред саможертвата на героите от Сталинградската епопея (ръкопляскания от КБ и ДПС), а не да ги използва за евтини политически тези.
И накрая, още веднъж ще кажа, че съм готова да чуя всички забележки.
Прегледах доста парламентарни стенограми, готвейки се за днешния дебат. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Равносметката, уважаеми колеги, е, че в случаите, в които не съм спазвала стриктно Правилника, печелившите сте били именно подписалите се депутати от ГЕРБ, защото съм Ви оставила да говорите извън времето, признайте го. Допускала съм да говорите извън темата, признайте го. Разрешавала съм да правите лични обяснения и тогава, когато не сте били засегнати. Допускала съм да искате по няколко пъти една и съща процедура. Опитвала съм се добросъвестно да обясня всяко свое действие. Но очевидно, уважаеми колеги, толерантността към хора, които са свикнали на друг тип отношения – на отношения от Цветановски тип, няма как да бъде оценена.
Затова, ако получа подкрепата на хората, които ме избраха за народен представител и за заместник-председател на Четиридесет и второто Народно събрание, ще се старая занапред да спазвам още по-стриктно Правилника – точка по точка, запетая по запетая. Но се съмнявам, че това ще Ви хареса.
Благодаря на колегите от всички парламентарни групи, които казаха добри думи за мен. Наистина ме трогнахте и това ме задължава още по-отговорно и по-всеотдайно да работя за Българския парламент, независимо от каква позиция – дали като заместник-председател, или като обикновен депутат. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
И накрая, ще се обърна към българските граждани.
Уважаеми български граждани, моля за извинение за загубеното време в този парламентарен дебат. Вместо да обсъдим отговорно темата за това как ще бъдат харчени публичните пари през следващата календарна година, ние отново по инициатива на депутатите от ГЕРБ пропиляхме ценно парламентарно време, този път заради моята личност. Извинявайте! (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Манолова.
Преди да гласуваме, някой от вносителите желае ли да прочете проекта за решение?
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Само ако е заедно с мотивите!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Не желаете, това мога да направя и аз.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
по искането за предсрочно освобождаване на заместник-председателя на Четиридесет и второто Народно събрание Мая Манолова
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава предсрочно заместник-председателя на Четиридесет и второто Народно събрание Мая Манолова.”
Моля, режим на гласуване за така предложения проект за решение.
Гласували 182 народни представители: за 72, против 110, въздържали се няма.
Предложението не е прието.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Отрицателен вот!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: За отрицателен вот – господин Цонев, господин Ерменков.
Има ли предложения за прегласуване? Няма.
Господин Цонев – за първи отрицателен вот.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Гласувах „против” това решение не само защото вярвам на колежката Мая Манолова, не само защото тя е великолепен юрист и парламентарист, не само защото е изцяло отдадена на каузата на демокрацията, а защото Мая или Майчето, както я наричаме нейните приятели, е великолепен човек! (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Тя беше една от малцината, тя беше една от малкото народни представители, които се изправиха срещу протестиращите и поискаха с тях диалог, но срещна озверелите от злоба „красиви лица”, които искаха да я разкъсат, а не да говорят с нея.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Тя е мъжко момиче.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Мая беше една от малкото, които видях в храма тук, в разгара на протестите, да се моли за България, да моли Господ да даде мир и просперитет на тази изтерзана земя и на този изтерзан народ. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Човек, който обича Бог, човек, който се моли на Бог за своя народ, не може да е лош човек! На такъв човек можем да имаме доверие.
Мая, по човешки се обръщам към теб: продължавай да се боиш от Бога, да обичаш хората и да не се боиш от политическите си опоненти! (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цонев.
Втори отрицателен вот – господин Ерменков.
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Няма да се спирам на своето лично отношение към госпожа Мая Манолова. Най-вероятно то е изразявано и в нашите разговори с нея. Това наистина е парламентарист, който съвсем достойно заема мястото на заместник-председател.
Ще се спра само на мотивите, с които искате да направите това освобождаване. И това е: „Нарушенията са умишлени и преднамерени, като целта им е да се отнеме, ограничи и потъпка процедурната възможност на опозицията да изразява позицията си...”.
Извинете, господа, никой никога нямаше да Ви забранява да изразявате позиция, ако имахте такава! Но Вие нямате позиция. Вие имате игра, имате начин на деструктивно поведение. Вие сте тук, за да покажете колко много може да падне една парламентарна група, ако не е на власт и го правите успешно. Лошото е, че със себе си мъкнете и Парламента надолу.
Ако използвам една алегория, която току-що бяхте казали, че според Вас демокрацията е движение в насрещното платно, пак ще използвам алегорията и ще кажа, че демокрацията е движение в една посока с правото да ползваш различни пътища, но при спазване на закона.
Ако и в бъдещото си поведение продължавате да изповядвате правото на насрещно движение в еднопосочна улица, нищо друго, освен челен удар не Ви очаква. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Ерменков.
Тъй като няма желание за трети отрицателен вот, почивка до 12,40 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля, народните представители да заемат местата си, господин министърът на финансите е тук, и да продължим с работата по:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г. – продължение.
Вчера стигнахме до чл. 51, който е обсъден и гласуван.
Вчера, уважаеми народни представители, приехме решение за оптимизиране на работата, свързано с недокладване на неподкрепените от комисията предложения. Те не се четат. Смятам, че това ще оптимизира работата.
Член 52, ако обичате.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър! От чл. 52 до чл. 54 включително няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
Ако няма възражения, предлагам да ги гласуваме анблок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря В, господин Цонев.
Има ли възражения и изказвания?
Моля Ви, уважаеми народни представители, за малко концентрация – обсъждаме чл. 52, чл. 53 и чл. 54, по които няма направени предложения.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Във връзка с тези текстове ли е?
Заповядайте, господин Георгиев.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Моето процедурно предложение, господин председател, е всъщност призив към Вас да се възползвате от правото си и да насрочите гласуването по тези прочетени и обсъдени текстове след половин час.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Нямам такова право. Имам право да насроча гласуване само на първо четене.
Има ли желаещи да вземат отношение по чл. 52, чл. 53 и чл. 54? Не виждам.
Закривам разискванията и моля да преминем към гласуване.
Моля, гласувайте, както предложи господин Цонев, анблок трите члена.
Гласували 99 народни представители: за 65, против 27, въздържали се 7.
Текстовете на членове 52, 53 и 54 са приети.
Заповядайте, господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 55 има направено предложение от народните представители Валентин Радев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Възползвам се от вчерашното решение да не чета предложенията.
Предложение от народните представители Ваня Добрева, Лютви Местан и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Предложение от народните представители Владислав Горанов и Менда Стоянова, което не е подкрепено от комисията.
Предложение на народните представители Димчо Михалевски и Дора Янкова, което е подкрепено от комисията.
Предложение на народните представители Милена Дамянова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Последното предложение е на народните представители Петя Аврамова, Ирена Узунова и Ирена Коцева, също неподкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 55:
„Чл. 55. (1) Утвърждава разходите, максималните размери на новите задължения за разходи по чл. 4-46 и трансферите по чл. 1, ал. 2, раздел ІІІ, т. 1.1, 1.4, 1.5 и 1.6 в размер 95 на сто, като останалите 5 на сто се предоставят, в случай че не се превиши бюджетното салдо по държавния бюджет.
(2) Ограничението по ал. 1 не се отнася за средствата по стандарти за финансиране на дейностите в средното образование, здравеопазването, културата, социалните грижи, общинската администрация, функция „Отбрана и сигурност” в общините и средствата за текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата по бюджета на Министерството на труда и социалната политика.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Цонев.
Уважаеми народни представители, имате думата за изказвания по текста на вносителя, направените предложения и редакцията на комисията.
Заповядайте, господин Радев.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! В началото още искам да кажа, че досега не успях да Ви убедя заедно с министъра да направим нещо за Министерството на отбраната повече от това, което е предвидено в бюджета. Тези 60 милиона, за които говорим от началото при обсъждането на бюджета, ги няма в него.
Вчера се опитах да обоснова пред Вас накратко, бързайки, да вземем едни 30 милиона от КРС и да ги запишем на Министерството на отбраната. Също не стана. По този начин бих казал, че Вие затвърдихте в мен убеждението, че отбраната и въоръжените сили не са приоритет на управлението, но то е Ваша отговорност, както многократно заявихте.
Днес предлагаме да добавим думата „отбрана” след думата „култура” и аз ще го прочета, тъй като вече взехме решение да не се четат неприетите предложения. Предлагаме в чл. 55, ал. 2 след думата „култура” да се постави запетая и да се добави „отбрана”. Всъщност това ограничение, което всички знаете, за 95% се плащат сега и 5, ако не се превиши бюджетното салдо. Алинея 2 гласи: „Ограничението по ал. 1 не се отнася за средствата по стандарти за финансиране на дейности за средно образование, здравеопазване, култура, социални грижи”. Ние предлагаме след „културата „да има и „отбраната, социалните грижи” и така нататък. Това е нашето предложение по същество.
Защо го правим? Грубите изчисления показват, че ако това не е така, не се случи, Министерството на отбраната ще бъде още назад с около 51 млн. лв., освен тези 60 млн. лв., които ги няма. Още 51 млн. лв. няма да получи. Разбира се, ако дефицитът не надхвърли 2%, което пък, от друга страна, е много вероятно.
Защо настояваме това да стане сега? Защо не го оставим, като много други неща, които чух по наши предложения – да, сега го няма, но ще има, договорено е с министъра на финансите, има някакъв буфер именно в онези 640 млн. лв., които станаха 790 млн. лв. и оттам ще бъдат дадени 20 млн. лв., още едни 20 млн. лв. …
Уважаеми колеги, може би поне един път съм го споменал, но няколко пъти някъде съм го казвал: добре е да бъдат дадени сега по една проста причина. Предполагам, че всички министерства работят така, чух го от колеги от тази трибуна, но Министерството на отбраната много стриктно спазва бюджетното програмиране. И ако тези средства не са програмирани сега, ще получи онова, което всички наричат в администрацията „Коледни обществени поръчки”.
Сигурен съм обаче, че тук финансистите – в лицето на господин Цонев и другите, сигурно ще ни възразят, че това са едни хубави буфери. Да, но аз бях там и знам какво значи това. Буферите са хубаво нещо, но като дойде Коледа и започват едни обществени поръчки, а вече няма време по Закона за обществените поръчки, много добре знаете. И тогава нито средствата се разходват правилно, нито стоките и услугите, които се получават, ще бъдат такива, каквито очаква съответното министерство, пък аз в случая говоря само за Министерството на отбраната. Това е мотивът ми да направим предложението сега, да Ви помоля да се вгледате в това, което предлагаме, да ме чуете и ако решите, разбира се, че е възможно – да го гласуваме, и това да стане така: в текста да бъде добавена думата „отбрана”.
Тези буфери, ще си позволя да кажа още нещо, струва ми се, че те – дано не съм прав, изразяват някаква неувереност в управлението. Когато правиш буфери, ти не знаеш точно какво правиш – отново се опитвам да гледам само полосата на Министерството на отбраната, и затова се съгласяваш с това. Не съм сигурен дали министърът се е съгласил или това е наложено от Комисията по бюджет и финанси може би, но добре е това да бъде дадено сега и да бъде записано там.
И аз накрая искам да Ви помоля да подкрепите моето предложение, да се отнесете към отбраната, както и към Въоръжените сили. Ако не ги приемете като приоритет тези хора, за които нищо не приехте досега от нашите предложения и връщаме бюджета надолу с 60 млн. лв., ако не с такава презумпция и с такова доверие, поне с уважение, като им дадем една глътка въздух с това предложение, което да бъде прието. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Радев.
Това беше изказване.
Уважаеми колеги, имате думата за реплики. Не виждам.
Преминаваме към следващото изказване – господин Владимир Тошев. Той не желае думата.
Господин Горанов, заповядайте.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ (ГЕРБ): Господин председател, господин министър, колеги! Има няколко съображения, които искам да обсъдим, освен моето предложение, което направих, за да се опитам да превърна буфера в реален. Аз няма да обсъждам него, по-скоро искам да Ви обърна внимание на две неща в чл. 55.
Безспорно бюджетът трябва да има някакви буфери, но според мен те трябва да бъдат конкретизирани дотолкова, доколкото да не създават проблеми на другите бюджети, с които държавният има взаимоотношения.
Неслучайно през 2010 г. Конституционният съд се произнесе с резерви по отношение на това доколко Министерският съвет може еднолично да пререшава гласувани вече със закона взаимоотношения.
В момента – вече няколко дни, ние гласуваме бюджетни показатели – числови и други, с които определяме финансовите параметри на държавния бюджет за следващата година, като в същото време обаче даваме дискреция на Министерския съвет еднолично и то при неясно дефинирани обстоятелства, в нормата на чл. 55 да променя Закона за държавния бюджет.
Това по-простичко казано означава, че когато ние определим бюджетните взаимоотношения, всъщност ние вече го сторихме, приемайки чл. 50 на Закона за държавния бюджет, и общините трябва в 20-дневен срок да утвърдят своите бюджети, ние създаваме една доста сериозна правна несигурност по отношение на това какво независимите по Конституция местни власти са приели като свой бюджет.
Между другото, същото касае и другите самостоятелни бюджети, с които държавният има отношение и спрямо които е приложено това ограничение.
Нямаше да е толкова драматично, освен съмненията за противоконституционност, ако и формулировката беше малко по-прецизна. Не искам да приемате това изказване като заяждане, но ще Ви прочета какво е предложила комисията, почти каквото и вносителят, в окончателната редакция.
Средствата над 95 на сто, тоест останалите 5 на сто, ще се предоставят по бюджетите в случай, че не се превиши бюджетното салдо по държавния бюджет.
Тук ще си позволя отново да провокирам един народен представител от Пловдив – господин Кирчо Атанасов, известен с това, че е дългогодишен директор на Пловдивската математическа гимназия: господин Атанасов, кога се превишава бюджетното салдо?
Много зависи дали то е положително, или отрицателно. Ако бюджетното салдо е отрицателно, то ще се превиши от математическа гледна точка тогава и само тогава, когато размерът на дефицита е по-малък в абсолютна стойност от записания в Закона за държавния бюджет, следователно Вие ще дадете петте процента – никога! Защото, за да ги дадете, трябва дефицитът да надмине номиналния размер на посочения в Закона за бюджета, защото превишението на бюджетното салдо никога няма да се реализира.
Отрицателните числа се съпоставят едни с други, тогава когато числово изразено едното е по-малко от другото, а всъщност то се оказва по-голямо от него. И със сигурност в тази му част чл. 55 ще се наложи да бъде редактиран, ако искаме да се прилага коректно.
Защото минус 2 е по-голямо от минус 3. Но това го приемете като закачка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Абе, тя си е сериозна закачката! (Оживление.)
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: По-голям проблем, колеги, е, че наистина поставяме ненужен буфер в бюджета за следващата година, който създава повече проблеми, отколкото решава. Защото това, което говориха колегите преди мен, че ако Министерският съвет се изкуши да използва тази дискреция за допълнителни разходи, като ограничава едни бюджети и толерира спрямо тях други, може да доведе до правна несигурност с колко пари всъщност разполагат отделните разпоредители. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Горанов.
Има ли реплики, в които да се коментира, включително така наречената скромна от господин Горанов закачка, но тя е по-скоро, за да се търсят някакви редакции там от служителите от Министерството на финансите? Няма реплики.
За изказване – госпожо Дамянова, заповядайте. (Реплики от докладчика Йордан Цонев.)
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тъй като си говорихме за конструктивни аргументи и конструктивна опозиция, аз Ви призовавам да обърнете сериозно внимание на предложението, което сме направили с колегите от Комисията по образованието и науката.
Тъй като предложенията ни не се четат, аз ще ги резюмирам.
Едното предложение, бих казала, че дори частично е прието от комисията или поне би трябвало, защото както ние, така и колегите от управляващото мнозинство, са предположили след нашите сериозни критики и аргументи на първо четене да направят поправка, с която средствата на БАН да бъдат утвърдени на 100%.
Не е прието другото ни предложение обаче всички средства за образование също да бъдат утвърдени на 100%, тоест предложили сме да зачеркнем думите „стандарти и средно образование”. Защо?
На първо място, както знаете, тази седмица бяха обявени поредните резултати на българските ученици от международното изследване за грамотност, този път по математика, четене и природни науки, PISA. Факт е, че това са най-високите резултати по математика и четене от 2000-та година насам, когато България за първи път участва в тези международни изследвания.
Факт е обаче и това, и никой политик не бива да си затваря очите пред тези данни, че, за съжаление, въпреки този ръст на средните резултати на българските ученици, те продължават да бъдат на последно място в класацията сред държавите – членки на Европейския съюз.
В крайна сметка повишаването на грамотността и уменията на българските ученици изисква няколко неща.
На първо място, изисква години последователни усилия. Изисква обаче и целенасочени политики, в които да бъде инвестирано и които да бъдат финансирани. Няколко пъти подчертавате, че образованието за Вас е приоритет. Ама, когато казваме, че една сфера е приоритет, то тя или е приоритет на 100%, или просто не е приоритет. Мисля, че – особено хората, които са тук от сферата на образованието, би трябвало да преосмислите, колеги, това решение.
Може би някои от Вас ще ми кажат: по стандарти това са всичките средства. Не, не са всичките средства, уважаеми колеги. Средствата по националните програми не са по стандарти и те ще бъдат изплатени и утвърдени на 95%. В тези национални програми, както знаете, имаме средства за достъп на децата със специални образователни потребности в училищно и предучилищно образование, имаме средства за професионално образование – всички приоритети, за които Вие говорите. Тук са и средствата, които са за защитените училища, за стипендиите на учениците. Мога да продължа още. Тук са, разбира се, и средствата, които са за достъп до качествено висше образование. Националните програми, на които изключително много разчитаме да ни помогнат да направим българското образование малко по-добро.
Ще дам пример по отношение на грамотността, понеже я споменах. Тук е програмата „С грижа за всеки ученик”, в която са включени средства за подпомагане на децата за усвояване на български език, въобще за подпомагане на учениците, които имат не особено добри резултати в процеса на обучение, както и за работа с талантливи деца.
Ще си позволя да Ви прочета част от указанията на Министерството на финансите и на Министерството на образованието, младежта и науката от 2013 г., 2012 г., 2011 г. – няма да се връщам назад, защото те са едни и същи, относно прилагането на системата за делегираните бюджети.
Чуйте, колеги, извън единните разходни стандарти са средствата за стипендии, транспорт на учениците и педагогическия персонал, учебници и учебни помагала, здравни кабинети, капиталови разходи, спорт, средствата по национални програми за развитие на образованието, целодневна организация на учебния процес за учениците от I, II, III и IV клас, за подпомагане храненето на децата в подготвителните групи и учениците от I до IV клас. Всички тези средства, уважаеми колеги, ще бъдат утвърдени на 95%.
Аз Ви призовавам да преосмислите Вашето решение и да гласувате поправката, която ние сме предложили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Дамянова.
Има ли реплики към госпожа Дамянова? Не виждам.
Други желаещи за изказвания?
Заповядайте, госпожо Иванова.
ДОНКА ИВАНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Ще продължа тезите, изложени от госпожа Дамянова. Вземам думата, защото предложенията, които направихме в чл. 51, имат непосредствена връзка с разглеждания чл. 55.
Ограничението по ал. 2 не би ни притеснявало толкова, ако се беше обърнало внимание на нашите предложения за увеличение с 10% на единния разходен стандарт. За съжаление, това не се получи. Знаем, че основното финансиране на училищата, работещи в системата на делегирани бюджети, е държавната субсидия, определена с единен разходен стандарт, на базата на натуралните показатели. Ясно е вече, че реализиране на намерението за усъвършенстване и подкрепа на делегираните бюджети се прие само със символичното увеличение от 1,3%, и сега като прибавим и финансовите ограничения за останалите дейности на 95%, имаме вече определеното притеснение, че това увеличение не може да покрие дори очакваната инфлация, а за ръст в издръжката на предучилищното и училищното образование не можем и да мислим.
Освен това нееднократно лансираната идея за въвеждането на нови мерки, насочени към преодоляване на съществуващите разлики между големи и малки училища и детски градини, за диференциран подход при определяне на единния разходен стандарт, в зависимост от спецификата на условията и от качеството на образованието, също е под въпрос с ограниченията за финансиране с 95%. Как реално тогава ще се реализират политиките в образованието? Как ще се осигури ръст в издръжката? Как ще се осигурят възможности за диференциран подход във финансирането? Как ще се осигури диференциран подход, в зависимост от качеството на образованието? Как ще се осигурят и постоянните разходи на училищата с малък брой ученици, а за защитените училища как да говорим?
За успешните практики, за които говори госпожа Дамянова, чието финансиране се предвижда по националните програми, също имаме определени притеснения. Какво ще стане и с политиката на Министерството на образованието и науката за грижата за педагогическите специалисти? Нали това е един от приоритетите в образованието – стимулиране на младите учители и повишаване на професионалната грамотност?
Ако се бяха приели нашите предложения, щеше да се осигури по-нормално финансиране за детските градини, да се облекчат общините, като по този начин се намали делът на дофинансирането от местните приходи. Тук под въпрос са условията за осигуряване на задължителното обучение на пет и шестгодишните деца и подготовката им за училище, а издръжката на детските градини е споделена отговорност между държавата и общините. Сега недостигът на средства е мотивът за решение на общинските съвети за определяне на такси за обучение на пет и шестгодишните деца, така наречените „такси за храна”, а всички знаем, че това е незаконосъобразно.
Уважаеми колеги, всички говорим за образованието като нещо, с което сме свързани по различен начин, но определено оставящо следа. С грижата за един по-достоен бюджет реално ще покажем нашето отношение. Нека да го направим сега, като финансираме образованието на 100%. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Иванова.
Първо, желаещи за реплики? Не виждам.
Желаещи за изказвания? Също не виждам.
Закривам разискванията.
Тук се проведоха консултации за редакционна корекция с оглед на изказването на господин Горанов.
Заповядайте, господин Цонев, за салдото да видим как ще стане сега.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Действително господин Горанов има право. Аз няма да Ви запознавам с дискусията, която проведохме професионално. Въпреки многогодишната употреба точно на този термин и че в случая под „бюджетно салдо” се има предвид „бюджетен дефицит”, по-коректно е да се напише: „в случай че не се превиши бюджетният дефицит по държавния бюджет”. Тоест вместо „бюджетно салдо” – „бюджетен дефицит”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Цонев.
Още повече че пък може да се случи да има излишък и тогава няма да стои този ограничител. Оптимистично е.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Дай Боже.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Преминаваме към гласуване.
Най-напред поставям на гласуване предложението на народните представители Валентин Радев, Цветомир Михов и група народни представители, не е подкрепено от комисията.
Моля Ви, режим на гласуване.
Гласували 120 народни представители: за 44, против 74, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Предложението на госпожа Ваня Добрева и група народни представители е подкрепено от комисията и няма да го подлагам на гласуване.
Предложение на господин Владислав Горанов и госпожа Менда Стоянова за редакция в чл. 55. И там има бюджетно салдо, господин Горанов.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: И там ще стане „бюджетен дефицит”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Това предложение не е подкрепено от комисията.
Моля Ви, режим на гласуване.
Гласували 121 народни представители: за 38, против 81, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Предложението на Димчо Михалевски и Дора Янкова е подкрепено и интегрирано.
Предложение на народните представители Милена Дамянова, Стефани Михайлова, Ирена Соколова и група народни представители, което частично е прието в частта за БАН, но като цяло не е подкрепено от комисията. Частично е интегрирано в частта за БАН – става въпрос за т. 1.8, където БАН е извадена от 95%-то ограничение.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 113 народни представители: за 33, против 73, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Процедура – заповядайте, госпожо Дамянова.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, наистина Ви моля да погледнете внимателно какво сме предложили и какво е предложението на комисията.
Ето, господин Кирчо Атанасов, пак ще стигнем до него, не е директор на защитено училище, но знае, че всъщност средствата за защитени училища не са по стандарти, стипендиите на учениците – също. Нашето предложение е да бъде заличена думата „стандарти”, защото тогава наистина ограничавате както тези средства, така и средствата по националните програми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Вие пледирате при прегласуването да получите подкрепа и във втората част.
Моля, режим на прегласуване.
Гласували 120 народни представители: за 39, против 78, въздържали се 3.
Предложението не е прието и при прегласуването.
От името на парламентарна група за декларация иска думата господин Александър Ненков.
Господин Ненков, има още две предложения, не бихте ли изчакали да ги гласуваме?
По-добре сега, добре!
Заповядайте, уважаеми господин Ненков..
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, от името на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ искаме да поздравим всички български студенти по случай официалния Студентски празник – 8-ми декември! (Ръкопляскания от залата.)
Скъпи студенти, бъдете все така активни и смело изразявайте позицията си относно развитието на страната ни. Вие сте бъдещето на България и ние вярваме във Вашата обективна оценка.
Уважаеми управляващи, обръщаме се и към Вас с апел да не допускате нашите деца да страдат от Вашите грешки. Бъдете открити и честни към обществото! Управлявайте в интерес на хората и техните нужди! Само с красиви, но изпразнени от съдържание обещания не се управлява, не го ли разбрахте вече?!
Народът ни страда именно от Вашия популизъм. Чувате ли какво искат от Вас същите тези, които наградихте за гражданската им позиция и чувство за справедливост с епитети, като „интернет лумпени”, „ултраси”, „вандали” и „платени банди”? (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля за тишина!
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Вместо да се замислите над призивите на нашето бъдеще, Вие, господа управляващи, си позволявате да малтретирате, обиждате и игнорирате най-будната част от нашето общество. Нека не забравяме, че точно Вашата партия-майка отмени след 1944 г. отбелязването на Студентския празник. Още по-арогантно личат и намеренията Ви в навечерието на 8-и декември да лансирате поредния си опит да поляризирате и политизирате студентската и младежката активност с поправки в приетия само преди година Закон за младежта, вместо да се замислите, че едва под 2% са младежите в България, които членуват в младежки организации.
Вместо да създавате условия за развитие на младите хора и да стимулирате тяхната инициативност, Вие създавате монопол в сектора на младежките политики. Не планирате с визия европейското финансиране на мерките за младежка заетост и образование. Свидетели сме на безпрецедентна липса на междуинституционална координация между отговорните министерства за политиките на младежта, и това на фона на данните за младежката безработица през последните два месеца, която се покачи до нови рекордни равнища – почти 30%, благодарение на Вашето бездействие и нехайство.
Дами и господа управляващи от тройната коалиция, ние сме приготвили за Вас еднопосочни самолетни билети и Ви призоваваме да отидете на така желаното от вас „ваканцуване” и да ни отървете от Вашата порочна активност. (Показва бутафорни билети.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Я да го видя и аз, обърнете го насам. (Шум, реплики, възгласи от КБ и ДПС.)
Тишина в залата!
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Крайно време е в България да остават младежите и можещите, а Терминал 2, с еднопосочен билет за „демократична” дестинация, да бъде изход за Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Я да го видя билета, може ли?
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: От ГЕРБ няма да забравим или да оставим да бъде забравена датата 12 ноември 2013 г., когато бе употребена сила срещу мирно протестиращи студенти, които се борят за морал и човешки ценности. Ще се борим с всички законови средства, за да не се повтори тази срамна дата за България.
Държавата, вместо майка, се превърна в мащеха за тези млади хора, които може би все още имат останала капчица надежда, че ще могат да живеят и да се развиват тук.
Честит празник, скъпи студенти! Бъдете винаги активни, будни и чувствителни към несправедливостите, които Ви заобикалят. (Реплики, шум и възгласи от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина!
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Продължавайте да отстоявате все по-гласно своите възгледи и принципи. Това е единствената гаранция, че България ще скъса веднъж завинаги с тоталитарното си минало и ще обърне нова страница, в която ще има място за всеки млад, можещ и способен работещ гражданин.
Господа управляващи, подайте оставка, за да не се лиши България от бъдещето на страната в лицето на младите хора. (Силен шум и възгласи.) Тръгнете си, за да могат нашите деца да намерят смисъл и да продължат живота си в своята родина! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Надявам се господин Чобанов, тъй като е представител на Министерския съвет, да бъде така добър да предаде от наше име този билет на господин Орешарски. (Подава на министър Чобанов бутафорни билети.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Я, дайте да го видя този билет. Може ли да го видя? (Шум и реплики.)
Моля за тишина в залата!
Мисля, че Политическа партия ГЕРБ няма да възрази всички да се присъединим към поздравленията за студентите не само за празника 8-и декември след два дни. Да започнат от Никулден и да е весело и добро настроението!
Господин Станишев – също от името на група.
Заповядайте, уважаеми господин Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Красиво звучеше декларацията от името на Парламентарната група на ГЕРБ, което показва, че все пак започват стъпка по стъпка да влизат в ролята на опозиция. Честито! Това е полезна и конструктивна роля за българската демокрация. (Ръкопляскания от КБ и ДПС. Възгласи: „Браво! Браво! Браво!“.) Хубави са и благопожеланията към българските студенти, на които предстои да празнуват своя празник. Само че когато се манипулира с цифри, факти, добре е да се дава ясен отговор и отпор.
Политическа партия ГЕРБ в своя мандат последователно унижаваше и висшето образование, и Българската академия на науките. Ще Ви припомня кой е авторът на крилатата фраза за „феодалните старци“, които обитавали Българската академия на науките. Нещо повече, не само като отношение и поведение, като финансиране и висшите учебни заведения, и Българската академия на науките, и парите за иновации бяха драстично орязани. Така че хубаво е да говорите за бъдещето на студентите, за висшето образование, само че нещо приказките на ГЕРБ не се покриват никак с делата, които вършехте в продължение на четирите години Ваш мандат.
Искам българските студенти и академичната общност да чуят при тази дискусия за бюджета за следващата година, че след четири години замразяване и о-ряз-ва-не на парите за образование, иновации и висше образование и Академията на науките за първи път има размразяване, има допълнителни средства както за средното, така и за висшето образование, така и за наука, така и за иновации и общото увеличение е в размер на 142 млн. лв. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Само допълнителните средства към висшите учебни заведения за качество са 22 млн. лв. Така че това е много ясна индикация, доказателство за различно и ново отношение и към образованието, и към науката, които са изключително важни за това България да може да се развива.
Бюджетът, който сега разглеждаме, е именно бюджет на възстановяване на развитието, в това число в образователната и научната дейност. Така че много кухо звучи декларацията.
По повод на този билет, който Вие връчвате, мога да Ви кажа следното:
Първо, фантазията Ви е доста постна и бедна, защото просто имитирате една акция, която направи Младежкото обединение на БСП в миналия Парламент. Измислете нещо ново!
Второ, хубаво е, ако е туристически билет, само че няма как да го приемем, защото е купен от господин Борисов и господин Цветанов с парите, откраднати от българските данъкоплатци в предишните години (ръкопляскания и весело оживление в КБ и ДПС), в това число от милиард и 400 млн. лв., които бяха откраднати от Здравната каса от Вас, от политическа партия ГЕРБ. Затова няма как да приемем този билет.
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ, от място): Какво значи „откраднати“, бе? Какво значи „откраднати“? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Освен това, Вие демонстрирате едно нещо – целта Ви е на всяка цена да се върнете на власт. Искам да Ви кажа, че ако търсите начина да изпратите в чужбина всеки несъгласен с Вас, няма да стане и господин Борисов няма да се върне на власт. Запомнете го! Затова добре, конструктивно влезте в ролята си на опозиция, бъдете полезни за българското общество. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Давам думата на госпожа Ташева от името на парламентарна група.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Ще бъда кратка, дами и господа народни представители.
От името на партия „Атака“ искам първо и преди всичко да поздравя българската академична младеж и да й се извиня от името на Четиридесет и втория Парламент, че не можа да предотврати така наречената „окупация”, която прекъсна академичния процес, единствено и само за да върне на власт онзи, който пращаше IT-специалистите да пасат овце (възгласи от КБ и ДПС: „Браво! Браво!“, ръкопляскания), защото и „така се търси агнешко” – помните ли тази реплика? Ама той бил IT специалист – я, моля Ви се! (Весело оживление в КБ и ДПС.)
Сега е много лесно да флиртувате с тези, които оставихте без пари – без пари за образование, без пари за развой в университетите, без пари за съществуването и дори само за заплатите на Българската академия на науките – велика институция в българската история, създадена преди държавата, преди да бъде създадена Третата българска държава, неин предвестник, нейна опора.
Вашият финансов министър казваше, че иска да ликвидира Българската академия на науките с опита, натрупан от ликвидирането на Грузинската академия на науките. БАН не е единствената му жертва. Така че на Осми декември, когато честваме и паметта на Св. Климент Охридски, Вие господа от дясно, имате най-малко право да говорите. Вие трябва да мълчите и да стоите с глави, наведени до под коленете (смях и единични ръкопляскания в КБ и ДПС), защото на всичкото отгоре, ако ще си раздаваме самолетни билети, Вие сте единствената парламентарна група, заслужила еднопосочен безплатен билет за Рияд или, хайде, за Доха – на полуостров Катар.
Вие ислямизирахте брутално България, Вие отделяхте огромни площи в най-хубавите квартали на София, за да правите ислямски анклави с ислямски болници, ислямска медицина. Уж под претекст да направите втора джамия заградихте един огромен терен в „Малинова долина“, където трябваше да каните уахабити да преподават ислям. Това е истината за Вас!
Желая Ви приятно пътуване към Саудитска Арабия, а на студентите – успех!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, госпожо Ташева.
Господин Цонев – също от името на парламентарна група.
Студентският празник е хубав повод.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Скъпи студенти, Парламентарната група на ДПС не може да пропусне да се присъедини към поздравите на колегите. Разбира се, ние няма да политизираме. В нашата младежка организация, която е най-голямата в Европа, членуват над 3000 студенти. (Ръкопляскания от ДПС.) Те се чувстват комфортно.
Ние искаме да поздравим студентите с техния празник и понеже е празник, няма да говорим за политика, ще ги поздравим с припева от студентския химн, който никога не бива да забравят и трябва да изпълват със съдържание: „Гауди амус игитур ювенес долсумус. Вива л`академия е вива професорес“. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Браво, наистина беше много приятно.
И господин министърът ще ги поздрави. (Шум, весело оживление и ръкопляскания от КБ и ДПС.) Той има и други начини да ги поздрави, освен с изявление от парламентарната трибуна. (Весело оживление, ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Благодаря.
Без да пренебрегвам студентите, само припомням, че днес е Никулден, така че поздравявам и всички, които празнуват този празник – банкерите и така нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: И клиентите им, господин министър, защото без клиенти банкерите ...
МИНИСТЪР ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Сега се обръщам към студентите. Ще кажа нещо, с което рискувам утре да бъде организирана окупация на лекцията, която имам, но все пак. Аз ще мога да ги поздравя и утре, тъй като няма нужда да напомням, че това е най-академичното правителство, което сме имали. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Ние имаме чести срещи със студентите и не се притесняваме да общуваме с тях. Напротив, те самите ни търсят да общуват с нас, защото и аз, и премиерът, и останалите ни колеги сме се доказали през годините колко много сме дали и ще продължаваме да даваме на студентите. Неслучайно и в момента продължаваме да си водим лекциите и да се срещаме с тях.
Искам да ги поздравя, да им пожелая успех и да стоят малко по-встрани от политиката, особено когато са замесени в най-калната част от нея! Благодаря. (Възгласи от КБ и ДПС: „Браво! Браво!“, ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър. (Народният представител Станислав Иванов иска думата.)
Господин Иванов, Вие какво искате? Процедура?
Заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Правилника го зная, господин председател. Процедурата ми е по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре, да видим.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Господин председател, няколко дни станахме свидетели на грубото потъпкване на правилника. (Възгласи от КБ, ДПС и „Атака”.) Възгласите в залата може би са в подкрепа на това, което казвам.
Загубихме много време в дебати, които можеха да се осъществят, ако бяхте спазили правилника – Вие и Вашите заместници.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Каква Ви е конкретната процедура?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Имахме повод да поискаме оставката на госпожа Манолова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: И мина тази работа. (Оживление.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Същите аргументи бихме могли да използваме и към Вас, и към Вашия друг заместник. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Кажете ми какво да променя в начина на водене, от какво сте недоволни?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Аз казах от какво сме недоволни. Бих искал да Ви връча един еднопосочен билет (възгласи от КБ, ДПС и „Атака”)...
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Палячо! Абсолютен палячо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: ...който е завършек на моята процедура. Вие сте интелигентен човек и сам ще намерите решението. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
Ще питаме и господин Дянков, той има опит в това отношение. (Смях в КБ и ДПС.)
Господин Иванов, както обикновено злоупотребихте, тук колегите споменават една дума, няма да я спомена.
Мисля, че не можахте да развалите доброто отношение на всички групи в Народното събрание към студентите.
Да преминем към деловата работа.
Преминаваме към гласуване на предложението на народните представители Петя Аврамова, Ирена Узунова и Елена Коцева, неподкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 15, против 78, въздържали се 2.
И това предложение не е прието.
Преди да преминем към текста, докладван от председателя на комисията господин Цонев, ще направя първо гласуване по предложението за редакционна корекция във връзка с изказването на господин Горанов, където в този текст е употребено „бюджетното салдо”, да се замени с „бюджетния дефицит”.
Моля, гласувайте.
Гласували 112 народни представители: за 105, против 7, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте предложението на комисията с приетата редакционна поправка за съдържанието и редакцията на чл. 55.
Гласували 104 народни представители: за 83, против 17, въздържали се 4.
Редакцията на чл. 55 е приета.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По членове от 56 до 59 включително, господин председател, няма направени предложения.
Комисията подкрепя текстовете на вносителя.
Ако не възразява залата, да ги гласуваме анблок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли възражения за гласуване анблок? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Горанов.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ (ГЕРБ): Господин председателю, господин министър! И вчера имаше коментар по текстове, които нямат характер на норма. За да сме в духа на конструктивизма, ще си позволя да коментирам чл. 58.
В залата има вероятно много юристи, които искам да попитам какво точно като норма дава чл. 58? Ще си позволя да го прочета: „Съгласно схемата за Държавна помощ № SA.32982 (2011/N) се утвърждават ваучери за гориво за земеделските производители на обща – тук пък номинална какво има като отношение не знам, стойност до 84 млн. лв.” Номинална се съпоставя с реална и...
Продължавам да не разбирам целия текст, но го дочитам: „...след одобряване от Европейската комисия с положително решение за удължаване на срока на действие на схемата...”.
Не съм юрист, но винаги съм очаквал когато прочета една норма, тя да ми укаже определено действие. Тази норма ми указва, че утвърждавам ваучери. И какво им утвърждавам на тези ваучери? Законът за акцизите и данъчните складове реши темата с ваучерите за земеделските производители и ползването на акциз с намалена ставка, ползването на дизелово гориво с намален акциз, за да съм прецизен.
Кажете ми, колеги, на кого връзваме панталоните, да не звуча вулгарно, и какво утвърждаваме всъщност?
Ако утвърждаваме, че приходната част би загубила постъпления от акциз в размер на 84 милиона, има смисъл. Ако утвърждаваме, че правителството ще издаде подзаконов нормативен акт, с който да регламентира взаимоотношенията, свързани със самите ваучери за гориво, също има смисъл. Но тези теми са решени в Закона за акцизите и данъчните складове.
Не искам да Ви отегчавам, даже няма да стигам до петте минути на изказване, но какво ни казва чл. 58? Утвърждаваме ваучери. Честито!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Горанов.
Има ли желаещи за реплики към изказването на господин Горанов? Някой да желае да отговори на поставените от него въпроси? Благодаря. Няма реплики.
Има ли желаещи за други изказвания? Няма други изказвания.
Уважаеми дами и господа, моля гласувайте членове 56, 57, 58 и 59 по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 81, против 13, въздържали се 8.
Текстовете на посочените членове са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 60 има направено едно предложение от Валентин Радев и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 60.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли желаещи за изказвания?
Заповядайте.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Тук с колегите предлагаме да изправим един пропуск. Защо сега? Защото поводът се случи, след като приехме бюджета за 2013 г., а това именно е увеличението на заплатите в сферата на сигурността с 9,8%.
Повод за моето изказване и нашето предложение са чл. 412 от Закона за отбраната и въоръжените сили, чл. 199 и чл. 203 от Закона за МВР, чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража и чл. 71 и чл. 73 от Закона за ДАНС.
В тях е казано, ще Ви прочета: „Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение на най-ниските длъжности се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България, като месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата, както следва: ...” – коефициентите няма да ги чета, те са тема на друг разговор. Числото, което ние сме записали сега, е 376. Ние предлагаме на базата на увеличението, което направихме през пролетта на тази година – с 9,8%, да вдигнем базовата цифра и тя да стане 412.
Колеги, това е социално предложение и касае само заплатите на униформени и цивилни служители в тези ведомства. Вече взехме решение – ликвидирахме бойната готовност, бойната подготовка, мисиите и така нататък. Дайте сега да направим нещо социално за хората, които служат в тези ведомства. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Тошев.
Реплики? Няма.
Други изказвания по чл. 60? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Валентин Радев и група народни представители по чл. 60, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 17, против 71, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 60, който е подкрепен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 78, против 15, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Господин Цонев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 61 има направени две предложения от народните представители Валентин Радев и група народни представители, и от народните представители Янко Янков, Спас Панчев и Венцислав Лаков.
Двете предложения са еднакви и комисията не ги подкрепя.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 61.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Изказвания по чл. 61?
Заповядайте, господин Тошев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Господин председател, тук имаме прецедент, от четирите групи имаме съгласие. Това, което не се каза тук от господин председателя на Бюджетната комисия, защото той няма как да го цитира, е, че и министърът на отбраната Ангел Найденов също поддържа това предложение.
Става въпрос за следното: някога е допусната грешка, когато е писан този закон, да се запише абсолютна цифра, а да не се запише минималната работна заплата. Става въпрос за съпрузите на военнослужещи, които се местят през бюджетна година от един гарнизон в друг и съответно военнослужещият, бил той мъж или жена, започва работа, обаче неговият съпруг остава без работа известен период от време. Затова в закона е записано, че той получава 270 лв. в продължение на 12 месеца. Ние предлагаме тази цифра да се замени с 340 лв., каквато е сега минималната работна заплата и съпрузите да я получават до 12 месеца.
За какво става въпрос? Имаме поддръжката от всички групи. Ще го сметна – през годината се местят някъде около 300, средно за последните пет години се местят около 300 военнослужещи. Ако сметнем, че всичките съпрузи ще останат без работа, това прави на месец по 19 хил. 600 лв., господин министър. Деветнадесет хиляди и 600 лв. е разликата между 270 и 340 лв. Нека да не продължаваме да унижаваме семействата на хората, които защитават държавата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин Тошев.
Реплики? Няма.
Друго изказване?
Заповядайте, господин Лаков.
ВЕНЦИСЛАВ ЛАКОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Подкрепям току-що направеното предложение. От името на партия „Атака” също сме „за” премахването на тази несправедливост.
Колеги, обръщам се към Вас отляво, главно защото от Вас зависи решаването на този проблем. Сумата е смешна. Представете си, ако става дума за съпрузите на 10 военнослужещи – става дума за 700 лв., ако са 100 – за 7 хил. лв., ако са 300 – за 20 хил. лв. Сумата е смешна.
Обръщам се към Вас. В момента господин Ангел Найденов, който подкрепя предложението, е един от най-успешните министри на кабинета. Хайде да не го бламираме и да му позволим да върши работата си, да има очи да застане пред съпрузите на военнослужещите, които отиват на мисия или се местят в други гарнизони. Сумата е смешно малка, за да не се приеме. Послушайте разума, послушайте сърцето си, послушайте и партийната си съвест, ако трябва, нека да помогнем на господин министъра да има очи да застава пред семействата на военнослужещите.
Колкото до участието в мисии. Партия „Атака” никога не е подкрепяла участието в мисии на армията в чужбина, но след като Вие решавате, че тези хора трябва да участват, нека да помислим за семействата им. Затова още веднъж се обръщам към Вас: подкрепете нашето предложение и нека това обезщетение да стане 340 лв., вместо 270. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин Лаков.
Реплики? Няма.
Други изказвания по чл. 61?
Заповядайте, господин Радев.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Изказването ми е свързано с това, че става дума за малка сума и за последното предложение, което правим пред Вас, свързано отбраната. Този пропуск, признавам си, го направихме и ние. Когато правихме бюджета за 2013 г., не го видяхме, че остана 270 лв. и не го обвързахме с минималната работна заплата. Малка грешка, която Ви моля сега с наша помощ, защото Ви го показваме, да го поправим. Става въпрос за много малко средства и за последната възможност да направим жест за военнослужещите в Българската армия и цивилните служители. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Радев.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания по чл. 61? Няма.
Гласуваме. (Реплика от докладчика Йордан Цонев.)
Има две предложения.
Първото е на Валентин Радев и група народни представители, а второто е на Янко Янков и група народни представители, които са съвпадащи по отношение на параметрите. Гласуваме едновременно тези предложения.
Моля, режим на гласуване за двете предложения, които не са подкрепени от комисията. (Реплика от докладчика Йордан Цонев.)
Отменете гласуването.
Заповядайте, господин министър. (Министър Чобанов слиза от трибуната, за да направи справка с експертите.)
Господин министър, ще вземете ли думата? (Реплики от ГЕРБ.) Ако е необходимо, ще чакаме половин час! Колкото още решат, толкова ще чакаме! (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Господин министър, чакаме да вземете решение дали ще се изкажете. (Реплика от министър Петър Чобанов.) Чакаме Ви на трибуната.
МИНИСТЪР ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! (Реплики от ГЕРБ.) Искаме да накажем опитите да бъдем конструктивни ли с подобни изказвания? (Реплики от ГЕРБ.) Естествено е, когато става дума за бюджетни въпроси – затова са поканени експертите в залата и Вие сте ги допуснали, за да може да се направи консултация с тях.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ, от място): Браво!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля за тишина в залата.
МИНИСТЪР ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Нали това им е работата? Така или иначе идеята да не се подкрепи предложението е, че самите Вие избягахте от принципа да не се приравняват към минималната работна заплата. Нали така беше?
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ, от място): Така беше!
МИНИСТЪР ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Абсолютно, госпожо Стоянова. Но тъй като желанието да сме конструктивни на този светъл празник надделява, подкрепете предложението. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Заповядайте за лично обяснение, госпожо Стоянова. Надявам се, че ще бъде в посока на всеобщото съгласие за подкрепа.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Не, не, не съм съгласна!
Господин министър, исках Вие да си отстоявате принципите, защото само няколко члена преди това не можахме да гласуваме делегираните бюджети на специализираните училища да бъдат на 100%, а сега ще дадем, макар и не толкова важна сума, за съпругите на военните. Нямам нищо против господа военните и техните съпруги, само че трябва да има принципи при приемането на този бюджет. (Силен шум и реплики от КБ и ДПС.) Когато има делегирани бюджети и в тях са записани разходи за учебници, на 95% ли ще финансираме тези разходи? (Реплики от КБ.) Но го гласувахте, нали?! А сега искате да дадете пари.
Къде е принципът, господин министър?! Дръжте си на принципите!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Стоянова.
Преминаваме към гласуване.
Казах, че има две предложения, които съвпадат по параметри – едното е на Валентин Радев и група народни представители, а другото е на Янко Янков и група народни представители, неподкрепени от комисията с препоръка от министъра да бъдат подкрепени. (Силен шум.)
Моля, режим на гласуване.
Гласували 100 народни представители: за 91, против 4, въздържали се 5.
Предложенията се приемат. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Господин Цонев, искам да изясните въпроса: какво следва от приемането на тези текстове по отношение на текста на вносителя?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин председател, следва следното: приемаме текста на вносителя, като ал. 13 се изменя така:
„(13) Размерът на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България досега беше 270 лв., а за 2014 г. става 340”.
Само една промяна – в ал. 13 „270” става „340”. (Реплики.) На чл. 61, този, който разглеждаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цонев.
Сега гласуваме текста на вносителя с направените корекции, които председателят на комисията току-що съобщи, в резултат на приетите две предходни предложения.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 99 народни представители: за 98, против 1, въздържали се няма.
Предложението за чл. 61 е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 62 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: По чл. 62 няма предложения.
Има ли желаещи да се изкажат? Няма.
Гласуваме чл. 62 по вносител, подкрепен от комисията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 96 народни представители: за 78, против 12, въздържали се 6.
Предложението за чл. 62 е прието.
Господин Цонев, предлагам да спрем дотук.
Следващото заседание ще бъде извънредно – на 9 декември 2013 г., понеделник, от 10,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,58 ч.)Председател:
Михаил Миков

Заместник-председател:
Алиосман Имамов

Секретари:
Александър Ненков

Филип Попов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ