Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДЕВЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, вторник, 10 декември 2013 г.
Открито в 10,05 ч.
10/12/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Алиосман Имамов

Секретари: Пламен Нунев и Филип Попов

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми народни представители, съобщение:
Постъпило е заявление от Светлин Димитров Танчев – народен представител от 26. многомандатен изборен район – София област, с което на основание чл. 14, ал. 3 изявява желание за напускане на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ и регистрирането му като независим народен представител. (Част от депутатите на КБ и ДПС ръкопляскат.)

Преминаваме към:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ.
Разискванията приключиха.
Гласуването е насрочено за днес.
Режим на гласуване на Законопроекта за здравното осигуряване, с вносител Емил Райнов и група народни представители. (Силен шум.)
Моля Ви за тишина в залата.
Гласували 174 народни представители: за 118, против 44, въздържали се 12.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Заповядайте за процедура, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Правя процедурно предложение т. 7 от дневния ред, а именно – Повторно гласуване на оспорените разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, да стане т. 4 от дневния ред и да преминем към разискване и гласуване на т. 7. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Попов.
Има ли противно предложение? Не виждам.
Моля, режим на гласуване. Тази точка е включена в дневния ред на извънредното заседание, само разместваме поредността.
Гласували 164 народни представители: за 115, против 24, въздържали се 25.
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ПОВТОРНО ГЛАСУВАНЕ НА ОСПОРЕНИТЕ РАЗПОРЕДБИ ОТ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 24 ОКТОМВРИ 2013 Г., ВЪРНАТ С УКАЗ № 207 ОТ 4 НОЕМВРИ 2013 Г. НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО ЧЛ. 101 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Кой ще докладва?
Заповядайте, господин Мерджанов, от името на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС МЕРДЖАНОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители, представям на Вашето внимание: „Доклад относно Повторно обсъждане на оспорените с Указ № 207 от 4 ноември 2013 г. на Президента на Република България разпоредби на § 1, т. 1, буква „б” и § 2, т. 6, буква „б” от Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, приет от Народното събрание на 24 октомври 2013 г.
Предложение от народните представители Атанас Мерджанов, Корнелия Нинова и Йордан Цонев по § 1.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Румен Гечев – предложението е оттеглено.
Комисията предлага следната окончателна редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 25 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „като при брак с чужденец с разрешено постоянно пребиваване по т. 6, 7 или 8 изискванията за пребиваване в страната не се прилагат”; (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата.
Уважаеми народни представители, пречите на докладчика.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС МЕРДЖАНОВ:
б) Създава се нова т. 7:
„7. вложили сумата по т. 6 в лицензирана кредитна институция в България по договор за доверително управление със срок не по-кратък от 5 години, като за същия срок влогът не се използва за обезпечаване на други парични кредити от кредитна институция в България;”
в) създава се т. 17:
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Мерджанов, Вие нали не ни четете целия доклад?
ДОКЛАДЧИК АТАНАС МЕРДЖАНОВ: Те са свързани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Те са свързани, но нека да е текст по текст. Ако искате, запознайте ни с целия доклад, а след това ще се обсъждат текст по текст, защото процедурата е за второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС МЕРДЖАНОВ: То е само това.
„17. получили разрешение за продължително пребиваване по чл. 24, ал. 1, т. 19 и 20 и поддържали вложението в продължение на 5 години.”
2. В ал. 2 се добавя изречение второ: „Обстоятелствата по ал. 1, т. 6, 7 и 17 се установяват от Българската агенция за инвестиции.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Мерджанов.
Уважаеми колеги, има ли изказвания по § 1 от разглеждания законопроект?
Заповядайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Благодаря.
Уважаеми колеги, с колегата Мерджанов и с господин Цонев внесохме допълнение към текста на § 1. Това допълнение е съобразено с мотивите на Президента за връщането на закона. То буквално пресъздава текст, който е препоръчан от Държавна агенция „Национална сигурност” и е основание на Президента да върне закона за ново разглеждане.
Чета Ви текста от становището на Държавна агенция „Национална сигурност” и той е: „След думите „пет години” се поставя запетая и се добавят думите „като за същия срок влогът не се използва за обезпечаване на други парични кредити от същата или друга българска кредитна институция”.
Буквално по същия начин е записан нов текст в закона, който Ви предлагаме днес. Опасенията бяха, че тези влогове могат да бъдат използвани като обезпечение за теглене на кредит, което означава шиканиране с правото и заобикаляне на закона.
Мисля, че с този конкретен текст избягваме тези опасения, опровергаваме опасенията на службите и на Президента и законът става такъв, какъвто всички очакваме да бъде – да създаде стимули за реални инвестиции в България, а това означава развитие на икономиката и работни места.
Моля да подкрепите текста вече в този му вид. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Нинова.
Колеги, има ли реплики към изказването на госпожа Корнелия Нинова? Няма желаещи за реплики.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване окончателната редакция на § 1 така, както беше докладвана от господин Атанас Мерджанов, доколкото едното от направените предложения е подкрепено, а другото – на народния представител Румен Гечев, е оттеглено.
Колеги, гласуваме предложението на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред за § 1.
Гласували 147 народни представители: за 99, против 27, въздържали се 21.
Предложението за § 1 е прието.
Господин Павел Шопов.
Заповядайте за отрицателен вот, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! С отрицателния си вот ние продължаваме да поддържаме нашата принципна позиция – позицията на „Атака” от миналото Народно събрание, а тя е, че с пари гражданство не може да се купува.
Ние сме наясно, че гражданството е особена категория. Тя е принадлежност, която се основава, ако щете, на сантимент, на родовост, на исторически връзки. Изродена по този начин, предвид купуване с пари, без значение на каква стойност и какви са подробностите и конкретностите в това отношение е една неолиберална позиция – нещо, против което ние сме категорично против.
Затова ние оттук нататък твърдо ще поддържаме възможността да се придобива българско гражданство от българи в чужбина, от хора с българско самосъзнание, с български корен от околните страни – и от Македония, и от Сърбия, и от Молдова, и от Украйна, но по всевъзможен начин ще се противопоставим да се купува гражданство от хора, които нямат нищо общо с България, които не знаят български език и за които придобиването на българско гражданство е бизнес или снабдяване с български паспорт, тоест с паспорт на страна от Европейския съюз, или по някакъв начин правенето на пари от това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Шопов.
Колеги, преминаваме към следващия параграф – § 3, който беше оспорен и върнат от Президента.
Моля, господин Мерджанов, докладвайте § 3.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС МЕРДЖАНОВ: Комисията подкрепя редакцията на § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има ли изказвания по § 3 от върнатия от президента Плевнелиев закон? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване промените в Закона за българското гражданство – в § 3, подкрепени от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, текста на вносителя по § 3, подкрепен от комисията.
Гласували 129 народни представители: за 90, против 31, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Шопов, за обратен вот.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, под формата на отрицателен вот от „Атака” желаем да изкажем една друга позиция.
Правят се спекулации, че „Атака” едва ли не е подкрепила ветото на Президента. Това изобщо не е така. Много преди избрания с измама Президент (шум и реплики от ГЕРБ) да влезе в политиката изобщо „Атака” поддържаше тази позиция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Шопов, отклонявате се от темата.
ПАВЕЛ ШОПОВ: „Атака” поддържаше и в предишното Народно събрание тази позиция, но е добре все пак, че той подкрепи позицията на „Атака” с това вето, и е точно обратното – той, господин Плевнелиев, подкрепи позицията на „Атака” с това вето и ние продължаваме да отстояваме нашата позиция, така както винаги сме били предвидими. И този път отново сме предвидими, и този път отново ние поддържаме позицията, която винаги сме имали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Шопов.
Обръщам Ви внимание да не се отклонявате от темата при изказвания и при отрицателни вотове.
Колеги, с това Законът за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България е окончателно приет.
Преминаваме към следващата точка от седмичната програма – Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване с вносители Георги Гьоков и група народни представители.
Моля госпожа Нинова да представи доклада на Комисията по труда и социалната политика по законопроекта.
Народният представител Пенко Атанасов за процедура.
Заповядайте, господин Атанасов.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Моето процедурно предложение е да разгледаме Законопроекта за рибарство и аквакултурите. Той е изключително кратък и няма да отнеме време, а в същото време 3500 рибари очакват това да се случи.
По тази тема се готви законопроект, който ще бъде разгледан, но това ще стане след Нова година. По втория параграф от този законопроект ние имаме абсолютно съгласие от всички парламентарни групи и предлагам сега да бъде разгледан. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Аз не мисля, че нещо ще се промени ако го разгледаме след Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.
Има ли обратно процедурно предложение? Има ли някой, който да възразява? Няма възражения.
Подлагам на гласуване разместването на точките от дневния ред.
Моля, колеги, гласуваме предложението на господин Пенко Атанасов сега да преминем към разглеждането на т. 5 – Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, след като приключим с неговото разглеждаме, да продължим с т. 4 – Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, а след това със Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми.
Гласували 132 народни представители: за 111, против 12, въздържали се 9.
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ.
Постъпили са два доклада на комисии – на Комисията по земеделието и храните, на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Водеща е Комисията по земеделието и храните, така че моля госпожа Светла Бъчварова – председател на комисията, да представи доклада.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА: Госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Представям Ви:

„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за рибарството и аквакултурите, № 354-01-82,
внесен от Светла Бъчварова и група народни представители
на 20 ноември 2013 г.

Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 27 ноември 2013 г., на което обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите.
В работата на комисията участие взеха: от Министерството на земеделието и храните: инж. Валентина Маринова – заместник министър, и госпожа Марияна Николова – директор на дирекция „Правно-нормативни дейности”; от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури: госпожа Маргарита Петкова – заместник-изпълнителен директор, и госпожа Мария Балчева – главен юрисконсулт.
От името на вносителите законопроектът и мотивите към него беше представен от народния представител Пенко Атанасов.
Предложените промени са две. С първото предложение се създава правно основание общинските съвети да приемат наредби за реда за предоставяне на управлението на рибните ресурси във водните обекти – общинска собственост, на сдруженията за любителски риболов.
Второто предложение е за удължаване с една година на срока за регистрация като еднолични търговци или юридически лица по смисъла на Търговския закон на лицата, осъществяващи стопански риболов, дейности по развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, дейности като регистриран купувач или център за първа продажба. Съответно с една година се удължава и срокът, в който се прекратяват издадените разрешителни и извършените регистрации за стопански риболов на лицата, които не са се регистрирали.
В комисията е постъпило становище на Министерството на земеделието и храните в подкрепа на законопроекта.
В последвалата дискусия участие взеха народните представители Десислава Танева, Светла Бъчварова, Спас Панчев и Пенко Атанасов.
По отношение на възможността общинските съвети да приемат собствени наредби за реда за предоставяне на управлението на рибните ресурси във водните обекти – тяхна собственост, беше изразено становището, че предвид необходимостта от единна управленска политика на национално и общинско ниво вносителите следва или да оттеглят предложения текст, или да обвържат общините със задължението тези наредби да бъдат съгласувани с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
Като вариант беше предложена и възможността общинските съвети да прилагат наредбата на министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите, с която на сдруженията се предоставя управлението на рибните ресурси в реките, старите речни корита и водните обекти – държавна собственост, определени само за любителски риболов.
По отношение на второто предложение всички народни представители бяха единодушни, че удължаването на срока за регистрация е спешно и следва да бъде подкрепено, предвид социално-икономическата обстановка в страната и широкия кръг от субекти, основно с малки рибарски лодки, за които това задължение представлява сериозна финансова и административна тежест.
Все пак беше припомнено, че изискването за регистрация е въведено по настояване на Европейската комисия и следва да бъде преценено дали няма да доведе до негативни последици.
Също така беше представено становище на браншови организации, в което се изтъква, че задължението за регистрация не съответства на постигнатия общ подход за регламент на Европейския съюз по Европейския фонд за морско дело и рибарство, който прави разграничение между стопански едромащабен и крайбрежен дребномащабен риболов, извършван от плавателни съдове до 12 м. Законът за рибарството и аквакултурите не прави подобно разграничение и в тази връзка браншовите организации предлагат до приемането на изменения в действащия закон изискването за регистрация да не се прилага за лица, ползващи съдове до 12 м.
В заключение и след проведените разисквания Комисията по земеделието и храните със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 354-01-82, внесен от Светла Бъчварова и група народни представители на 20 ноември 2013 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Бъчварова.
Сега да чуем доклада на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Народният представител Борислав Гуцанов ще представи становището.
Заповядайте, господин Гуцанов.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги!
„На редовно заседание, проведено на 28 ноември 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 354-01-82, внесен от Светла Бъчварова и група народни представители на 20 ноември 2013 г.
От името на вносителите законопроектът бе представен от господин Пенко Атанасов.
Предложените промени в законопроекта са в две насоки. В действащите разпоредби на чл. 15а от закона е предвидено, че министърът на земеделието и храните, съответно общинските съвети могат да възлагат управлението на рибните ресурси за любителски риболов на сдруженията по чл. 11. Редът за предоставяне на управлението на рибните ресурси в държавните водоеми се определя с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите. В тази връзка е направено допълнение, с което се създава правно основание общинските съвети да приемат наредби за реда за предоставяне на управлението на рибните ресурси във водните обекти – общинска собственост.
На следващо място, се предлага да се удължи срокът, предвиден за регистрация на лицата, осъществяващи стопански риболов, развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, дейност като регистриран купувач или център за първа продажба, като еднолични търговци или юридически лица по смисъла на Търговския закон до края на 2014 г. Социално-икономическата обстановката в страната и широкият кръг от субекти, за които възниква задължението за регистрацията, обуславят отлагателното условие. За успешното приключване по регистрацията, включваща административни процедури, е необходим по-дълъг период от време. По този начин ще се намали както административната, така и финансовата тежест върху лицата, които се занимават с посочените дейности. Срокът за прекратяването на издадените разрешителни ще бъде съобразен с удължаването на срока по регистрацията.
В хода на дискусията изказалите се народни представители изразиха подкрепата си за законопроекта.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местно самоуправление със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 354-01-82, внесен от Светла Бъчварова и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Гуцанов.
Това беше докладът на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Откривам дебатите.
Желае ли някой от вносителите да представи законопроекта?
Има думата народният представител Спас Панчев.
Заповядайте, господин Панчев.
СПАС ПАНЧЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Законопроектът включва три параграфа. Като вносител предлагам § 1 от предложения проект да отпадне.
Оттеглям също предложенията си, които направих при дискусията по проекта при първо четене в комисията. Те ще влязат в проекта за нов закон, който Министерството на земеделието и храните готви.
Параграф 2, с който удължаваме срока и по който имахме единодушно гласуване, предлагам да остане. В параграфа да сменим „2013 г.” с „2014 г.” и „2014 г.” с „2015 г.”
Предлагам в законопроекта да остане и § 3, който регламентира влизането му в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
Колеги, надявам се да подкрепите нашия законопроект. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Панчев.
Това беше становище на вносител. В рамките на десет минути вносителите имат право да представят своя законопроект.
Откривам дискусията. Имате възможност да се изкажете по законопроекта.
Доколкото пленарната зала се информира от становищата на комисиите, законопроектът е консенсусен, изключвайки параграфите, които вносителите заявиха, че ще оттеглят. Може би е добре някой да го заяви в залата?
Заповядайте, госпожо Танева.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Направеното предложение-изказване на господин Спас Панчев на практика отразява дискусията, която се получи в Комисията по земеделието и храните, когато достигнахме пълен консенсус между всички парламентарно представени групи за текстовете на последните два параграфа.
С оттеглянето от трибуната от вносителите на § 1 нашата парламентарна група ще подкрепи така предложения законопроект.
Наистина е важен срокът, който се удължава с една година по повод на изисквания на рибарите в сектора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Танева.
Има ли реплики към изказването на госпожа Танева? Няма.
Има ли желаещи за други изказвания? Няма.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите.
Гласували 115 народни представители: за 115, против и въздържали се няма. (Ръкопляскания.)
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Господин Панчев, заповядайте за процедура.
СПАС ПАНЧЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Благодаря Ви, колеги, за подкрепата на проекта.
Както госпожа Десислава Танева каза, за българските рибари е важен срокът, който изтича в края на 2013 г.
В тази връзка и след единодушното гласуване на законопроекта предлагам да гласуваме и на второ четене проекта, който сме внесли. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Панчев.
Наистина на първо гласуване законопроектът беше подкрепен единодушно от народните представители от всички парламентарни групи, но все пак искам да попитам пленарната зала: има ли народни представители, които искат да правят предложения между първо и второ четене? Няма желаещи.
Тогава ще подложа на гласуване предложението на народния представител Пенко Атанасов за преминаване към второ гласуване на законопроекта в това пленарно заседание.
Моля, колеги, гласувайте.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
Госпожо Бъчварова, моля да докладвате законопроекта на второ четене. Тъй като той е от три параграфа и заглавие, моля да ги четете и да ги гласуваме отделно, за да е коректно приемането на закона.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: „Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по заглавието? Няма.
Подлагам на гласуване заглавието на законопроекта.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Параграф 1 е оттеглен от вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Панчев, оттегляте § 1 – добре.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА:
„§ 2. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм., бр. 102 от 2012 г.), в § 119 се правят следните изменения:
В ал. 1 думите „2013 г.” се заменят с „2014 г.”.
В ал. 3 думите „2014 г.” се заменят с „2015 г.”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Павел Шопов – за изказване по § 2, който след гласуването ще стане § 1.
Заповядайте.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, все пак да си кажем за какво става дума. Гласуваме едни срокове, които удължаваме, а проблемът си има предистория и в Народното събрание това беше драма. Ако не припомним какво е станало, няма да разберем какво става и сега.
Един министър на финансите, който отдавна не е в България – министър на предишните управляващи, беше решил и направил така, образно казано, че на всяка лодка, и най-малката, по река Дунав или Черно море да се слага касов апарат. Нали така беше?
Ние от „Атака” тогава зададохме въпрос. В комисиите, в медиите и в обществото имаше сериозен и тежък дебат! Днес прави чест на всички парламентарни групи, на всички колеги, че гласуват единодушно удължаването на срока – само с една година обаче.
Когато се удължават такива срокове, считам, че това трябва да стане за по-дълъг период от време. Можем да удължим този срок поне за три години.
Предлагам първият срок да бъде удължен не до края на 2014 г., а до 2016 г.
Другото ми предложение е вторият срок – до края на 2015 г., да бъде удължен до 2017 г. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Шопов, с оглед спешността на приемания законопроект и разбирането от всички парламентарни групи за това, че е необходимо да бъде приет бързо, поради което преминахме направо към процедура за второ четене, аз ще Ви помоля да си оттеглите предложенията, защото консенсусът в залата е по отношение удължаването с една година.
Както чухме и от господин Спас Панчев, ще бъде приет изцяло нов Закон за рибарството и аквакултурите – подготвя се такъв.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака, от място): Оттеглям си предложенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Много Ви благодаря, господин Шопов. Благодаря Ви за разбирането.
Благодаря Ви, госпожо Павлова, за разбирането.
Нека приемането на този законопроект да премине в добрия дух, в който започна – едно добро дело за рибарите в навечерието на Коледа.
Колеги, има ли други изказвания? Няма.
За да бъдем стриктни в процедурата, искам да подложа на гласуване § 1. Господин Панчев каза, че го оттегля. Да гласуваме предложението на господин Спас Панчев да отпадне този параграф.
За да сме екзактни, докладвайте го, госпожо Бъчварова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Предложение на народния представител Спас Панчев за отпадане на § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Подлагам на гласуване предложението, представено от госпожа Бъчварова, за отпадане на § 1.
Гласували 114 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване § 2 – по вносител, така както беше докладван от госпожа Бъчварова, който става § 1.
Моля, колеги, гласувайте.
Гласували 114 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 5.
Заповядайте, госпожо Бъчварова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: „Заключителна разпоредба”.
Параграф 3 става § 2:
„§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли желаещи да се изкажат по наименованието на подразделението и по § 2? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба” и § 3, който става § 2, докладван от госпожа Бъчварова.
Моля, колеги, гласувайте!
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Наименованието на подразделението и § 2 са приети, а с това и окончателно Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите.

Преминаваме към следващата точка от седмичната програма, а именно:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
Вносител е Георги Гьоков и група народни представители.
Заповядайте, госпожо Нинова, за да докладвате становището на Вашата комисия по разглеждания законопроект.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Моля, преди доклада на комисията, да гласуваме допускане в залата на господин Бисер Петков – управител на Националния осигурителен институт, и госпожа Снежана Малакова – директор на Правна дирекция в Националния осигурителен институт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, подлагам на гласуване предложението, направено от госпожа Нинова за допускане в залата на представители на Националния осигурителен институт.
Моля, колеги, гласувайте.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, поканете представителите на Националния осигурителен институт – господин Петков и госпожа Малакова, в пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА:

„ДОКЛАД
по Законопроекта за изменение и допълнение на
Кодекса за социално осигуряване, № 354-01-83,
внесен от Георги Гьоков и група народни
представители на 20 ноември 2013 г.

Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 28 ноември 2013 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 354-01-83, внесен от Георги Гьоков и група народни представители на 20 ноември 2013 г.
На заседанието присъстваха: господин Бисер Петков – управител на Националния осигурителен институт, госпожа Снежана Малакова – директор на дирекция „Правна” в Националния осигурителен институт, Емил Мирославов – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика, Петя Малакова – главен експерт в Министерството на труда и социалната политика, и представители на неправителствени организации.
Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 354-01-83, внесен от Георги Гьоков и група народни представители на 20 ноември 2013 г., бе представен от народния представител Георги Гьоков.
С последните допълнения в Кодекса на труда се създаде нов вид отпуск, а именно „отпуск при осиновяване на дете от 2 до 5 годишна възраст” със съответната регулация.
Приетите текстове в Кодекса на труда налагат съответните редакционни промени в Кодекса за социално осигуряване, които са намерили отражение в параграфи 1-8 на настоящия законопроект.
С § 9 се регулират отношенията с осиновителите, които са осиновили дете до 5-годишна възраст, преди влизането на измененията на Кодекса на труда в сила.
Предлага се законът да влезе в сила от 1 януари 2014 г., реципрочно на приетите текстове в Кодекса на труда, уреждащи тази материя.
На основание чл. 75, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са поискани становища от институции и социални партньори.
Министерството на труда и социалната политика и Националният осигурителен институт подкрепят проекта за Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, тъй като считат, че с него се уреждат в пълен обем и по подходящ начин осигурителните права на осиновителите на деца от 2 до 5-годишна възраст.
С оглед на прецизиране на разпоредбите, уреждащи правата на лицата преди 1 януари 2014 г., но за които не е изтекъл периодът от 365 дни, през които се предоставя отпуск, съответно – парично обезщетение, се предлага редакционна промяна от правно технически характер в § 9, който да стане част от Преходните и заключителните разпоредби, както и създаването на съответстващ текст в Кодекса на труда чрез нов § 10.
Народните представители от Коалиция за България и ДПС подкрепиха законопроекта и декларираха, че между първо и второ четене ще внесат предложения, съобразени с бележките на Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт.
Народните представители от Парламентарната група на ГЕРБ декларираха, че ще се въздържат, тъй като в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. не са разчетени средства за покриване на този вид обезщетение.
След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” 13 гласа, без „против” и 6 гласа „въздържали се” Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 354-01-83, внесен от Георги Гьоков и група народни представители на 20 ноември 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Нинова.
Други доклади към законопроекта няма.
Вносителите?
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, ще бъда съвсем кратък. Преди известно време, както си спомняте, приехме допълнения в Кодекса на труда по предложение на колеги народни представители. С тези допълнения в Кодекса на труда създадохме нов вид отпуск – при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст, със съответните регулации.
Приетите текстове в Кодекса на труда налагат съответните технически или по-скоро редакционни промени в Кодекса за социално осигуряване. Това сме го направили, като тези промени в Кодекса са намерили отражение в параграфите между 1 и 8 на предлагания законопроект, а пък с § 9 регулираме отношенията с осиновителите на дете до 5-годишна възраст, преди влизането в сила на този закон.
Предлага се законът да влезе в сила от 1 януари 2014 г., както е предвидено в текстовете, които приехме в Кодекса на труда, уреждащи тази материя.
Искам само да Ви кажа още, че в Комисията по труда и социалната политика бяха получени становища по предлагания законопроект от Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт, които съдържат някои бележки по предложените текстове. Вносителите изцяло се съобразяваме с тях и ги приемаме. Декларираме, че между първо и второ четене ще внесем съответните предложения, съобразени със становищата на Министерството на труда и социалната политика и на Националния осигурителен институт, които по същност са едно и също предложение.
Уважаеми народни представители, моля, подкрепете предложения Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, господин Гьоков.
Откривам дебатите по обсъждания законопроект.
За изказване – госпожа Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Няма как да не взема думата, макар и за кратко, защото трябва да обясним коректно на колегите народни представители, които присъстват в залата и ще гласуват, кое налага разглеждането и приемането на този законопроект.
Да, действително това са редакционни промени, които се предвиждат в Кодекса за социално осигуряване. Но възниква въпросът: защо тези редакционни промени не бяха предложени от вносителите между първо и второ четене в основния законопроект, а именно Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Захари Георгиев и група народни представители, а сега се предлага като отделен законопроект?
Без тези промени осиновителите на дете от 2 до 5-годишна възраст нямаше да могат да се възползват от всички други права и парични обезщетения, които се дават съгласно Кодекса за социално осигуряване, а именно правото на парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука, професионално заболяване, помощ за профилактика и рехабилитация.
Също така немаловажно е, че с тези промени се дава възможност времето, през което осиновителят е бил в платен отпуск за отглеждане на дете между 2 и 5-годишна възраст при осиновяването на това дете, да се зачита за осигурителен стаж. Това са важни промени. Ако те не бяха приети досега, щяха да доведат до противопоставяне на осигурителни права на осигурените лица и до напрежение сред осиновителите на деца от 2 до 5-годишна възраст, за които приехме новото обезщетение.
Фактът, че днес се разглежда този законопроект като отделен, а не бяха внесени текстовете между първо и второ четене на основния законопроект, който беше Кодексът на труда, показва, че той въобще не е синхронизиран с експертите от Националния осигурителен институт.
Възниква въпросът: защо този законопроект не беше синхронизиран и защо, когато той се разгледа на заседание на Комисията по труда и социалната политика на второ четене, не бяха взети предвид забележките от страна на експертите, които присъстваха от Националния осигурителен институт? По този начин сега губим излишно ценно парламентарно време да приемаме нов законопроект, вместо да се синхронизира законодателството. Затова обръщам внимание на всички народни представители, които смятат да внесат в бъдеще законопроекти, все пак текстовете да се синхронизират с всички институции, които имат отношение спрямо тях. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Ангелова.
Реплики на изказването на госпожа Ангелова?
Господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Ангелова, не разбирам логиката на Вашето изказване. Ние приехме основния законопроект. Там нещата са свършени – уредена е нова отпуска, едни права на хора, които досега са били лишавани от нея. Колкото и да не Ви харесва, те са първа крачка в тази посока и са в положителна, добра посока.
Сега правим синхронизация на Кодекса за социално осигуряване с основните промени в Кодекса на труда. Не знам какъв Ви е проблемът? Може би искахте, когато са внасяли този законопроект, колегите да са предвидили синхронизацията с Кодекса за социално осигуряване? Навярно сте права, но мисля, че не сме закъснели, защото само една седмица след приемането на основния законопроект правим това предложение за синхронизация. Не знам какво предизвиква толкова изказвания и полемики, защото това са редакционни поправки в Кодекса за социално осигуряване, които уреждат регламентирането на новия вид отпуск в Кодекса на труда?
Доколкото не са синхронизирани с Националния осигурителен институт и с Министерството на труда и социалната политика, отново не сте права, защото с колегите от парламентарната група поддържаме много тясна връзка с двете институции и синхронизираме всички предложения с тях. Странно ми беше изказването. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Втора реплика? Не виждам.
Госпожа Ангелова – за дуплика.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Гьоков, именно логиката е да се синхронизира законопроектът. След като се внесе законопроект от народни представители, много ясно, че той не е синхронизиран с институциите, които имат отношение спрямо текстовете в него. Но когато се правят предложения между първо и второ четене, при положение че Вие удължихте достатъчно времето за предложенията между първо и второ четене, тогава беше редно не само да приемете текстовете на Министерството на труда и социалната политика по този законопроект, но все пак да се съобразите с експертите от Националния осигурителен институт, за да не се налага сега, както казах, да губим ценно време, да спорим тук и да се обясняваме кое налага този законопроект да се приема на първо и на второ четене.
Това беше логиката на моето изказване, защото текстовете, които сега предлагате, нямаше нужда да бъдат в отделен законопроект. Трябваше да намерят място в предложенията, които Вие като вносители направихте между първо и второ четене. Още повече на самото заседание на Комисията по труда и социалната политика, когато се разглеждаше законопроектът на второ четене, аз бях на това заседание, имаше отправена забележка и допълнително предложение от страна на господин Петков и експертите от Националния осигурителен институт. Вие не ги взехте предвид. Можеше още тогава да гласуваме тези предложения.
Затова смятам, че Вашата реплика беше абсолютно безсмислена. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Ангелова.
Изказвания по законопроекта? Няма желаещи да се изкажат.
Прекратявам дебатите по законопроекта.
Уважаеми народни представители, заемете местата си в залата, предстои гласуване.
Гласуваме Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 354-01-83, внесен от Георги Гьоков и група народни представители.
Гласували 87 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 3.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Господин Гьоков, заповядайте за процедура.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Правя предложение да съкратим срока по процедурата за предложения между първо и второ четене на три дни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има ли обратно процедурно предложение? Няма.
Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Гьоков – предложенията между първо и второ четене по Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване да бъдат в рамките на три дни.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 80, против 2, въздържали се 9.
Предложението на господин Гьоков е прието.

Преминаваме към следващата точка от днешната програма. Тя е и последна:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ.
Водеща е Комисията по икономическата политика и туризъм.
Професор Имамов ще докладва законопроекта за второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо председател.
Преди да започнем с доклада по законопроекта, правя процедурно предложение: на основание чл. 45, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъдат допуснати в залата Людмила Елкова – заместник-министър на финансите, Цветанка Михайлова – началник на отдел в дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” към Министерството на финансите, и Николай Попов – заместник-председател, ръководител на управление „Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли възражения? Няма.
Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Имамов – госпожа Людмила Елкова, госпожа Цветанка Михайлова и господин Николай Попов да бъдат допуснати в залата по време на обсъждането на законопроекта на второ четене.
Моля, гласувайте.
Гласували 84 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 3.
Процедурното предложение е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона: „Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 1, 2, 3 и 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има ли изказвания по наименованието на законопроекта и по параграфи 1, 2, 3 и 4, по които няма направени предложения и по които комисията подкрепя текста на вносителя? Няма желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване наименованието на законопроекта, § 1 по вносител, който се подкрепя от комисията, § 2 по вносител, който се подкрепя от комисията, § 3 по вносител, който се подкрепя от комисията, и § 4 по вносител, който се подкрепя от Икономическата комисия.
Моля, гласувайте.
Гласували 79 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 2.
Наименованието и параграфи от 1 до 4 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5 и предлага следната редакция на параграфа:
„§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
„2. инвестиционните подфондове, от които се състои инвестиционното дружество, ако има такива, и инвестиционните стратегии, в съответствие с които се инвестират активите на всеки от инвестиционните подфондове, както и особеностите при прилагане на инвестиционната политика на дружеството за всеки от тези подфондове;”
б) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея накрая се поставя запетая и се добавя „включително за всеки от инвестиционните подфондове, от които се състои инвестиционното дружество, ако има такива;”;
в) досегашните т. 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 4, 5, 6 и 7;
г) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „банката депозитар” се заменят с „депозитаря”;
д) досегашната т. 8 става т. 9.
2. В ал. 2:
а) създава се нова т. 3:
„3. инвестиционните подфондове, от които се състои договорният фонд, ако има такива, и инвестиционните стратегии, в съответствие с които се инвестират активите на всеки от инвестиционните подфондове, както и особеностите при прилагане на инвестиционната политика на договорния фонд за всеки от тези подфондове;”;
б) досегашните т. 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 4, 5, 6, 7 и 8;
в) досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думите „банката депозитар” се заменят с „депозитаря”;
г) досегашните т. 9 и 10 стават съответно т. 10 и 11;
д) досегашната т. 11 става т. 12 и в нея думите „банката депозитар” се заменят с „депозитаря”;
е) досегашната т. 12 става т. 13.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Имамов.
Колеги, има ли изказвания по § 5? Няма.
Подлагам на гласуване § 5 с редакцията на Комисията по икономическата политика и туризъм.
Гласували 81 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 2.
Параграф 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли изказвания по параграфи 6, 7 и 8, по които комисията подкрепя текста на вносителя за съответните параграфи? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване: § 6 по вносител, подкрепен от комисията; § 7 по вносител, подкрепен от комисията; § 8, по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 83 народни представители:за 80, против няма, въздържали се 3.
Параграфи 6, 7 и 8 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
„§ 9. Създава се глава трета „а” с чл. 24а-24г:
„Глава трета „а”
Борсово търгувани фондове
Чл. 24а. (1) Колективна инвестиционна схема може да поиска издадените от нея акции или дялове да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти или на многостранна система за търговия по § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно да се търгуват на такъв пазар, ако са спазени следните изисквания:
1. акциите или дяловете се търгуват на съответния пазар през цялата търговска сесия на пазара;
2. сключен е договор с поне един маркет-мейкър за акциите или дяловете, осигуряващ поддържане на борсова цена на акциите или дяловете, която не се различава значително от нетната стойност на активите, съответно от индикативната нетна стойност на активите.
(2) Колективната инвестиционна схема, която изпълнява изискванията на ал. 1, включва в наименованието си, в устава, съответно в правилата, проспекта, документа с ключова информация за инвеститорите, както и в маркетинговите си съобщения обозначението „борсово търгуван фонд”.
(3) Колективна инвестиционна схема, която не изпълнява изискванията на ал. 1, не може да използва в своето наименование, в устава, съответно в правилата, проспекта, документа с ключова информация за инвеститорите, както и в маркетинговите си съобщения обозначението по ал. 2 или други равнозначни думи на български или на чужд език.
Чл. 24б. В случай че придобиването на акции или дялове на борсово търгуван фонд при издаването им е ограничено само до институционални инвеститори, управляващото дружество трябва да заяви приемане на емисията акции или дялове на колективната инвестиционна схема за търговия на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти в 30-дневен срок от началото на предлагането на тези акции или дялове. Ако в двумесечен срок от началото на предлагането по изречение първо акциите или дяловете не бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар, ограниченията относно инвеститорите, които могат да закупят акции или дялове, не се прилагат.
Чл. 24в. (1) Обратното изкупуване на акции или дялове на борсово търгуван фонд може да бъде ограничено до определена категория инвеститори и/или за определен минимален брой акции или дялове.
(2) В случаите по ал. 1, ако е налице съществено отклонение от борсовата цена на акциите или дяловете на борсово търгувания фонд, в това число при смущения на пазара, включително при липса на маркет-мейкър, ограниченията за обратно изкупуване по ал. 1 не се прилагат. При настъпване на условие, при което ограниченията за обратно изкупуване не се прилагат, управляващото дружество на борсово търгувания фонд незабавно уведомява регулирания пазар или оператора на многостранната система за търговия, на които акциите или дяловете се търгуват, за това обстоятелство и за възможността всеки инвеститор да заяви обратно изкупуване.
(3) Заплащаните от инвеститорите разходи за обратно изкупуване в случая по ал. 2 не трябва да са в размер, който препятства или съществено затруднява осъществяването на изкупуване по ал. 2.
Чл. 24г. Допълнителни изисквания във връзка с борсово търгуваните фондове се определят с наредба.”
Това е по § 9, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Имамов.
Колеги, има ли изказвания по § 9 на разглеждания законопроект? Няма.
Подлагам на гласуване § 9 с редакция, подкрепена от Комисията по икономическата политика и туризъм, докладван от господин Имамов.
Гласували 86 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 2.
Параграф 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по § 10? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 10, подкрепен от Комисията по икономическата политика и туризъм.
Гласували 85 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 2.
Параграф 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
„§ 11. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 в изречение първо думите „банката депозитар” се заменят с „депозитаря”, а в изречение второ думите „банката депозитар” се заменят с „депозитарят”.
2. В ал. 4 навсякъде думите „банката депозитар” се заменят с „депозитаря”.
Това е по § 11, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли изказвания по § 11 в редакцията на комисията? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване § 11 с редакция, предложена от Икономическата комисия, докладван от господин Имамов.
Гласували 82 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 3.
Параграф 11 е приет.
Докладвайте, господин Имамов.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 12, 13, 14, 15 и 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има ли изказвания по параграфи 12, 13, 14, 15 и 16 по вносител, които комисията подкрепя? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи от 12 до 16 по вносител, подкрепени от Икономическата комисия.
Гласували 89 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 3.
Параграфи от 12 до 16 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 17:
„§ 17. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо думите „банката депозитар” се заменят с „депозитаря”, а думите „банка депозитар” се заменят с „депозитар”;
б) създава се ново изречение второ: „В случай че депозитарят е инвестиционен посредник, паричните средства се съхраняват при условията на чл. 34, ал. 2-4 от Закона за пазарите на финансови инструменти.”;
в) досегашното изречение второ става изречение трето и в него думите „Банката депозитар” се заменят с „Депозитарят”.
2. В ал. 2 думите „банката депозитар” се заменят с „депозитаря”, а думата „предала” се заменя с „предал”.
3. В ал. 3:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Депозитарят е длъжен:”;
б) в т. 3 думите „поверените й активи” се заменят с „поверените му активи”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли изказвания по § 17? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 17, както беше докладвана от господин Имамов.
Гласували 85 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 3.
Параграф 17 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 18:
„§ 18. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Банка депозитар” се заменят с „Депозитар”.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Депозитар може да бъде и инвестиционен посредник, включен в списък, одобрен от заместник-председателя, който отговаря на следните изисквания:
1. притежава лиценз, издаден от комисията, в който е включено най-малко извършването на сделки с финансови инструменти и на допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, или е инвестиционен посредник от държава членка, който извършва посочените дейности на територията на Република България чрез клон;
2. притежава собствен капитал в размер най-малко 1 500 000 лв. и отговаря на изискванията за капиталова адекватност на инвестиционните посредници;
3. лицензът, дейността, сделките или операциите му не са ограничени до степен, която да затрудни или да направи невъзможно изпълнението на предвидените в този закон или в договора за депозитарни услуги задължения;
4. през последните 12 месеца не са му прилагани принудителни административни мерки, свързани с дейността на лица по чл. 11 от Закона за пазарите на финансови инструменти, не му е назначаван квестор и не е санкциониран за нарушение на изискванията на този закон или за грубо нарушение или системни нарушения на Закона за пазарите на финансови инструменти;
5. притежава кадрова и информационна обезпеченост за ефективно изпълнение на депозитарните си функции и задължения съгласно изискванията на този закон и на актовете по прилагането му.”.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) За включване в списъка по ал. 1 и 2 депозитарят подава заявление по образец, одобрен от заместник-председателя. Депозитар се изключва от списъка, когато престане да отговаря на някое от изискванията на ал. 1 или 2.”.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „банката депозитар” се заменят с „депозитаря”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по § 18? Няма желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на Икономическата комисия за § 18.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Параграф 18 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 19:
„§ 19. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 навсякъде думите „Банката депозитар” се заменят с „Депозитарят”.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Ако депозитарят бъде обявен в несъстоятелност, съхраняваните от него активи на колективни инвестиционни схеми не се включват в масата на несъстоятелността. Квесторът или синдикът на депозитаря е длъжен в срок не по-късно от 5 работни дни от замяната на депозитаря да прехвърли активите на колективната инвестиционна схема в новия депозитар съгласно заявление от управляващото дружество.”.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в изречение първо думите „Банката депозитар” се заменят с „Депозитарят”, а в изречение второ думите „банката депозитар” се заменят с „депозитаря”.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „банката депозитар” се заменят с „депозитаря”.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в изречение първо думите „банката депозитар” се заменят с „депозитарят”, а в изречение второ думите „банката депозитар” се заменят с „депозитаря”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по § 19? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на Икономическата комисия за § 19, докладвана от господин Имамов.
Гласували 82 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 4.
Параграф 19 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: По § 20 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
„ § 20. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Банката депозитар” се заменят с „Депозитарят”, думите „задълженията й” се заменят с „задълженията му”, а думите „банката е отговорна” се заменят с „депозитарят е отговорен”.
2. В ал. 2 навсякъде думите „банката депозитар” се заменят с „депозитарят”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли желаещи за изказвания по § 20? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 20 в редакция на Икономическата комисия.
Гласували 81 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 3.
С това е приет § 20.
Моля, уважаеми колеги, да останете в пленарната зала!
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 21:
„§ 21. В чл. 43, ал. 2 думите „ал. 8-10” се заменят с „ал. 8, 10 и 11”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли желаещи за изказвания по новия § 21, предложен от Икономическата комисия? Няма.
Моля, гласувайте предложението на комисията за § 21.
Гласували 82 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 4.
Предложението за § 21 е прието.
Моля квесторите да поканят народните представители в залата! Гласуваме важен законопроект.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21 по вносител, който става § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли желаещи за изказвания по § 21, който става § 22? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 21, който става § 22 и е подкрепен от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Параграф 21, който става § 22, е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: По § 22 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който става § 23:
„§ 23. Създава се чл. 50а:
„Чл. 50а. Когато колективна инвестиционна схема се състои от отделни инвестиционни подфондове, изискванията и ограниченията по тази глава се прилагат поотделно за всеки от инвестиционните подфондове.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли изказвания по § 22, който става § 23? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 22, който става § 23 в редакция на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 82 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 4.
Параграф 22, който става § 23, е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23 и § 24, които стават съответно 24 и 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли изказвания по § 23 и § 24, които стават съответно 24 и 25? Няма.
Подлагам на гласуване § 23, който става § 24, и § 24, който става § 25, по вносител с подкрепа на Икономическата комисия.
Гласували 85 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 2.
Параграфи 24 и 25 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 26:
„§ 26. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
„1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В проспекта на колективна инвестиционна схема, която се състои от отделни инвестиционни подфондове, се включва информация за инвестиционните подфондове, инвестиционните стратегии, в съответствие с които се инвестират активите на всеки от инвестиционните подфондове, както и особеностите при прилагане на инвестиционната политика на колективната инвестиционна схема за всеки от тези подфондове.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в текста преди т. 1 след думата „инвестира” се поставя запетая и се добавя „съответно особеностите по отношение на инвестициите на всеки инвестиционен подфонд, ако колективната инвестиционна схема се състои от отделни инвестиционни подфондове”.
3. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
4. Създава се ал. 7:
„(7) В проспекта по чл. 53а се включва и:
1. политиката относно прозрачността на портфейла с посочване къде може да се получи информация относно портфейла, в т. ч. къде е публикувана индикативната нетна стойност на активите;
2. информация дали борсово търгуваният фонд е активно управляван, а ако е активно управляван – и информация как ще бъде осъществявана инвестиционната му политика, включително във връзка с надхвърляне ефективността на даден индекс;
3. изявление за необходимостта сключването на сделките на вторичния пазар да се извършва с посредничеството на трето лице (инвестиционен посредник) и за възможността текущата пазарна цена да не съответства на нетната стойност на активите – в случай на ограничения на обратното изкупуване, включително до определена категория инвеститори и/или за определен минимален брой акции или дялове;
4. информация относно действията, които инвеститорите трябва да предприемат в случаите по чл. 24в, ал. 2, и потенциалните разходи.”
5. Досегашната ал. 6 става ал. 8.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има ли изказвания по докладвания § 25, който става § 26? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на Икономическата комисия за § 25, който става § 26.
Моля, гласувайте.
Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържал се 1.
Параграф 26 е приет.
Моля, не излизайте от залата.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 27:
„§ 27. В чл. 56, ал. 2 думите „чл. 196” се заменят с „чл. 265”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли изказвания по § 27? Няма.
Подлагам на гласуване предложения от комисията нов § 27.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Параграф 27 е приет.
Докладвайте следващите параграфи анблок.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: По параграфи 26, 27, 28, 29 и 30 – комисията подкрепя текста на вносителя, които стават съответно 28, 29, 30, 31 и 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря ви, уважаеми господин Имамов.
Колеги, има ли изказвания по докладваните параграфи? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 26, 27, 28, 29 и 30 по вносител, които са подкрепени от комисията и стават съответно параграфи 28, 29, 30, 31 и 32.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Параграфи от 28 до 32 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 33:
„§ 33. В чл. 75 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „банки депозитари” се заменят с „депозитари”.
2. В ал. 3 в изречение първо думите „банките депозитари” се заменят с „депозитарите”, а в изречение второ думите „банката депозитар” се заменят с „депозитаря” и думите „нейно име” се заменят с „негово име”.
3. В ал. 4 навсякъде думите „банката депозитар” се заменят с „депозитаря”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли изказвания по § 33? Няма.
Подлагам на гласуване § 31, който става § 33, в редакция на Икономическата комисия.
Гласували 78 народни представители: за 77, против 1, въздържали се няма.
Параграфът е приет.
Заповядайте, господин Имамов.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 34:
„§ 34. В чл. 76 думите „Банката депозитар” се заменят с „Депозитарят”, думите „банката депозитар” се заменят с „депозитаря” и думите „от нея” се заменят с „от него”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли изказвания по § 34? Няма.
Подлагам на гласуване § 32, който става § 34, в редакция на Икономическата комисия.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Параграфи 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39 по вносител, подкрепени от комисията, които стават съответно параграфи 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли изказвания по параграфи от 33 до 39, които стават съответно параграфи от 35 до 41? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване параграфи 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, които стават съответно от 35 до 41 по вносител, в редакция на Икономическата комисия.
Гласували 80 народни представители: за 79, против няма, въздържал се 1.
Параграфите са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 42:
„§ 42. В чл. 92, ал. 3 думите „Член 196” се заменят с „Член 265”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли изказвания по § 42? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за нов § 42.
Гласували 80 народни представители: за 79, против няма, въздържал се 1.
Новият § 42 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 43.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по § 40, който става § 43? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 40, който по предложение на Комисията по икономическата политика и туризъм става § 43.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Параграф 43 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията предлага да се създадат нови параграфи 44 и 45:
„§ 44. В чл. 94, ал. 3 думите „чл. 195” се заменят с „чл. 264”.
§ 45. В чл. 100, ал. 1, т. 6 думите „чл. 195” се заменят с „чл. 264”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли изказвания по двата параграфа – 44 и 45? Няма.
Подлагам ги на гласуване по предложение на Комисията по икономическата политика и туризъм.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
Докладваните параграфи са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 41 и 42, който стават съответно 46 и 47.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по параграфи 46 и 47? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграфи 41 и 42, които стават 46 и 47.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
С това параграфи 46 и 47 са приети.
Искам да попитам народните представители в залата: имате ли очакване да има почивка? (Реплики.)
Господин Имамов ще докладва следващия параграф, докато стигнете до общо мнение.
Заповядайте, уважаеми господин Имамов.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 48:
„§ 48. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „по продажбата и обратното изкупуване на дялове на колективни инвестиционни схеми, които управлява” се заменят с „по чл. 86, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 4”;
б) в т. 3 думите „или на колективната инвестиционна схема” се заменят с „колективната инвестиционна схема или националния инвестиционен фонд”;
в) точка 7 се изменя така:
„7. възможността да се делегират функции и действия трябва да е изрично предвидена в проспекта на колективната инвестиционна схема или националния инвестиционен фонд”;
г) създава се т. 8:
„8. делегирането на функции не може да бъде в степен, в която управляващото дружество вече не може да се смята за такова по отношение на съответната колективна инвестиционна схема или национален инвестиционен фонд или по начин, по който ще изпълнява функции само по приемане и предаване на информация.”
2. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Когато делегирането на функции и действия по ал. 1 се отнася до управление на инвестициите, трябва да бъдат спазени следните допълнителни изисквания:
1. делегирането се извършва в съответствие с критерии за преразпределение на инвестициите, установявани периодично от управляващото дружество;
2. третото лице, на което се делегират функции, трябва да е лицензирано или регистрирано за целите на управлението на активи и да подлежи на надзор за спазване на изискванията за осъществяване на дейност;
3. да е осигурено сътрудничеството между комисията и органа, осъществяващ надзор върху третото лице, когато се делегират функции по управление на инвестициите на лице от трета държава.
(4) Делегиране на функции по ал. 3 се допуска, ако е издадено предварително одобрение за това от заместник-председателя. Към заявлението за издаване на одобрение се прилагат сключеният договор, както и данни и документи, удостоверяващи спазването на изискванията на ал. 1 и обосноваващи избора на конкретното трето лице, определени с наредба. Заместник-председателят се произнася по реда на чл. 18, ал. 2-6.”
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „банката депозитар” се заменят с „депозитаря”.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея след думите „по ал. 1” се добавя „извън тези по ал. 3”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има ли изказвания по § 48? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 43, който става § 48.
Гласували 85 народни представители: за 83, против 1, въздържал се 1.
Параграф 48 е приет.
Какво решихте за почивката? (Реплики.)
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Почивка. Имаме още доста работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Добре. Господин Имамов предлага да дадем почивка.
Обявявам почивка до 12,30 ч.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, продължаваме с промените в закона.
Стигнахме до § 44, който предстои да бъде докладван от господин Имамов.
Заповядайте, господин Имамов.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 49.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по § 49? Няма.
Подлагам на гласуване § 49.
Гласували 78 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 2.
Параграф 49 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 50 със следния текст:
„§ 50. В чл. 135 думите „чл. 195” се заменят с „чл. 264”, а думите „чл. 204” се заменят с „чл. 273”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли изказвания по новия параграф 50? Няма.
Подлагам на гласуване предложения от комисията § 50 в докладваната редакция.
Гласували 84 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 3.
Параграф 40 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: По параграфи 45, 46, 47 и 48 комисията подкрепя текста на вносителя, които стават съответно § 51, 52, 53 и 54.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли изказвания по докладваните параграфи? Няма.
Подлагам на гласуване § 45, 46, 47 и 48 по вносител, които са подкрепени от комисията и стават съответно от § 51 до § 54.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Параграфите са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 49, но поради обстоятелството, че не съответства на чл. 50, ал. 1 от Указ № 833 за прилагане на Закона за нормативните актове предлага да се оформи в два нови § 55 и 56:
„§ 55. В Част трета Дял първи с чл. 171-193 се отменя.
„§ 56. В Част трета се създава нов Дял първи с нови чл. 171-193:
„Дял първи
Национални инвестиционни фондове

Глава петнадесета
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 171. (1) Националните инвестиционни фондове са отворени или затворени национални инвестиционни дружества със седалище в Република България или национални договорни фондове, които инвестират в прехвърляеми ценни книжа или в други ликвидни финансови активи, набрани чрез публично предлагане парични средства, на принципа на разпределение на риска. Националните инвестиционни фондове не са колективни инвестиционни схеми и за тях изискванията на Част втора се прилагат само, ако това е изрично предвидено в този дял.
(2) Националният инвестиционен фонд от отворен тип по искане на акционерите, съответно на притежателите на дялове, изкупува обратно своите акции или дялове по цена, основаваща се на нетната стойност на активите. Действията, предприети с цел да се гарантира борсовата стойност на акциите или дяловете да не се различава значително от стойността на нетните активи, се смятат за равностойни на такова изкупуване.
(3) Националният инвестиционен фонд е от затворен тип, когато не изкупува обратно своите акции или дялове, с изключение на обратното изкупуване на акции на инвестиционните дружества при условията и по реда на Търговския закон.
(4) Националното инвестиционно дружество може да бъде самоучредено на учредително събрание акционерно дружество с едностепенна система на управление, чийто единствен предмет на дейност е инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции. Инвестиционното дружество няма право да извършва друга търговска дейност, освен когато това е необходимо за осъществяване на дейността по ал. 1.
(5) Националният договорен фонд е обособено имущество с цел колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове. Договорният фонд се смята за учреден от вписването му в регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. За договорния фонд се прилага Глава ХV „Дружество” от Закона за задълженията и договорите, с изключение на чл. 359, ал. 2 и 3, чл. 360, 362, чл. 363, букви „в” и „г” и чл. 364, доколкото в този закон или в правилата на договорния фонд не е предвидено друго.
(6) За извършване на дейност по ал. 1-5 се изисква издаването на лиценз за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество или разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд.
(7) Лице, което не притежава право да извършва дейност съгласно ал. 1-6, няма право да използва в своето наименование, рекламна или друга дейност думите „национален инвестиционен фонд”, „национално инвестиционно дружество”, „национален договорен фонд” или други равнозначни думи и изрази на български или на чужд език, означаващи извършването на такава дейност.
(8) Националните инвестиционни фондове, съответно дружествата, които управляват дейността им, са длъжни да указват в проспектите си, както и във всички рекламни и други материали, разпространявани от тях, че не са предприятия по смисъла на Директива 2009/65/ЕО, съответно че не са колективни инвестиционни схеми.
Чл. 172. (1) Националният инвестиционен фонд се организира и управлява само от управляващо дружество, а когато са налице условията по чл. 197, ал. 1 – от получило лиценз лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.
(2) При извършване на дейност по управление на национален договорен фонд управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, действа от свое име, като посочва, че действа за сметка на договорния фонд.
(3) Национално инвестиционно дружество от затворен тип може да вземе решение да не възлага управлението на лице по ал. 1 и да се управлява от съвета на директорите. В случаите по изречение първо дружеството сключва договор с лице по чл. 12 от Закона за пазарите на финансови инструменти, което има право да извършва инвестиционни консултации. Когато са налице условията по чл. 197, ал. 1, националното инвестиционно дружество от затворен тип подава заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.
(4) Когато дейността на национален инвестиционен фонд се управлява от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, освен изискванията на този дял се прилагат и съответните изисквания на Дял втори.
Чл. 173. (1) Уставът на националното инвестиционно дружество от отворен тип, освен данните, които се изискват съгласно Търговския закон, трябва да съдържа:
1. основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и инвестиционната политика на дружеството;
2. дела на инвестициите по видове активи;
3. правилата за определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, съответно на управляващото дружество по чл. 172, ал. 1;
4. разпределението на правата и задълженията между съвета на директорите и управляващото дружество по чл. 172, ал. 1;
5. срока на затворения период, ако се предвижда такъв;
6. условията и реда за изчисляване нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на акциите при обратно изкупуване и на дивидента, ако такъв се предвижда;
7. условията и реда за емитиране на акции, за обратно изкупуване на акциите и условията за спиране на обратното изкупуване и за разпределяне на дивидента, когато такъв е предвиден, или за реинвестирането му;
8. условията за замяна на депозитаря и правилата за осигуряване интересите на акционерите в случай на такава замяна;
9. условията за замяна на управляващото дружество по чл. 172, ал. 1 и правилата за осигуряване интересите на акционерите в случай на такава замяна.
(2) Уставът на националното инвестиционно дружество от затворен тип, освен данните, които се изискват съгласно Търговския закон, трябва да съдържа и данните по ал. 1, т. 1-4, 8 и 9, както и реда и начина за разпределяне на дивиденти.
(3) Условията за участие в национален договорен фонд, неговата организация, управление и прекратяване се определят с правилата на договорния фонд.
(4) Правилата на националния договорен фонд от отворен тип трябва да съдържат:
1. наименованието на договорния фонд;
2. данни за лицето, което организира или управлява договорния фонд;
3. основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и на инвестиционната политика;
4. условията и реда за изчисляване нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на дяловете при обратно изкупуване;
5. методи за оценка на активите и пасивите;
6. правата, които дават дяловете;
7. таксите, които се събират от управляващото дружество по чл. 172, ал. 1 за управление, таксите, които се удържат от управляващото дружество за продажба и обратно изкупуване на дяловете, другите такси, ако такива се предвиждат, както и методите за изчисляването им;
8. правилата за определяне възнаграждението на депозитаря;
9. условията и реда за емитиране и за обратно изкупуване на дялове и условията за спиране на обратното изкупуване;
10. условията и реда за разпределяне на дохода или за реинвестирането му;
11. условията за замяна на депозитаря и правилата за осигуряване интересите на притежателите на дялове в случай на такава замяна;
12. условията за замяна на управляващото дружество по чл. 172, ал. 1 и правилата за осигуряване интересите на притежателите на дялове в случай на такава замяна.
(5) Правилата на националния договорен фонд от затворен тип трябва да съдържат данните по ал. 4, т. 1-3, 6, 8, 10-12, както и:
1. условията и реда за изчисляване нетната стойност на активите, както и методите за оценка на активите и пасивите;
2. таксите, които се събират от управляващото дружество по чл. 172, ал. 1 за управление, другите такси, ако такива се предвиждат, както и методите за изчисляването им;
3. реда и начина за разпределяне на доходност.
Чл. 174. (1) Записаният капитал на националното инвестиционно дружество от затворен тип е не по-малък от 250 000 лв., като дружеството по всяко време трябва да притежава капитал най-малко в същия размер, чиято структура и съотношение с балансовите активи и пасиви на дружеството се определят с наредба.
(2) Записаният капитал на националното инвестиционно дружество от отворен тип е не по-малък от 100 000 лв., като дружеството трябва по всяко време да притежава капитал най-малко в същия размер. Капиталът на националното инвестиционно дружество от отворен тип винаги е равен на нетната стойност на активите му. В Търговския регистър се вписва капиталът, с който дружеството е учредено. Разпоредбите на чл. 192-203 и чл. 246 от Търговския закон не се прилагат.
(3) Нетната стойност на активите на национален договорен фонд от затворен тип не може да бъде по-малка от 250 000 лв. В правилата на фонда може да бъде заложен по-висок размер на нетна стойност на активите. Минималният размер по изречение първо трябва да е достигнат до една година от учредяването на фонда въз основа на първоначалния или последващия проспект.
(4) Нетната стойност на активите на национален договорен фонд от отворен тип не може да бъде по-малка от 100 000 лв. или друг по-висок размер, определен с правилата му. Този минимален размер трябва да е достигнат до една година от учредяването на фонда.
(5) Не по-малко от 25 на сто от капитала по ал. 1, съответно по ал. 2, трябва да бъде внесен при подаване на заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, а останалата част – в 14-дневен срок от получаване на писмено уведомление от комисията, че ще издаде лиценза след внасяне на пълния размер на капитала.
Чл. 175. (1) Националното инвестиционно дружество издава само безналични акции с право на един глас. Дружеството не може да издава облигации и други дългови ценни книжа.
(2) Освен при учредяване на дружеството акциите на националното инвестиционно дружество от отворен тип се придобиват по емисионна стойност, определена върху нетната стойност на активите. Разпоредбите на чл. 176, ал. 2 и 3 и чл. 188- 191 от Търговския закон не се прилагат.
(3) Националният договорен фонд се смята за емитент на дяловете, на които е разделен. Дяловете дават право на съответна част от имуществото на фонда, включително при ликвидация на фонда, право на обратно изкупуване, както и други права, предвидени в този закон и в правилата на договорния фонд. Националният договорен фонд от отворен тип може да издава на базата на нетната стойност на активите си и частични дялове срещу направена парична вноска с определен размер, ако срещу внесената сума не може да бъде издадено цяло число дялове.
Чл. 176. (1) За лицата, които са избрани за членове на съвета на директорите на национално инвестиционно дружество, съответно за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на управителния орган, както и за всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционното дружество, се прилагат изискванията на чл. 10.
(2) В случай че дейността на национално инвестиционно дружество от затворен тип се управлява от съвета на директорите му, за лицата по ал. 1 съответно се прилагат чл. 93 и 94.

Глава шестнадесета
Издаване и отнемане на лиценз на национално инвестиционно
дружество и на разрешение за организиране и управление на
национален договорен фонд

Чл. 177. (1) За издаване на лиценз за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество се подава заявление до комисията по определен от заместник-председателя образец, към което се прилагат:
1. уставът;
2. данни за записания и внесения капитал;
3. данните и другите необходими документи за членовете на съвета на директорите на инвестиционното дружество, съответно за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на съвета на директорите, или за други лица, оправомощени да го управляват и представляват, както и сведения за професионалната им квалификация и опит;
4. договорът с управляващото дружество, съответно с лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, договорът с лицето по чл. 12 от Закона за пазарите на финансови инструменти и договорът за депозитарни услуги;
5. имената или наименованията и данни за лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас на заявителя или могат да упражняват контрол върху него, както и за броя на притежаваните от тях гласове; лицата представят писмени декларации относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, и за платените от тях данъци през последните 5 години по образец, одобрен от заместник-председателя;
6. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;
7. проспектът на националното инвестиционно дружество и документът с ключова информация за инвеститорите на националното инвестиционно дружество от отворен тип;
8. правилата за управление на риска;
9. други документи и данни, определени с наредба.
(2) За издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, подава заявление до комисията по образец, одобрен от заместник-председателя, към което се прилагат:
1. правилата по чл. 173, ал. 3;
2. решението на компетентния орган на управляващото дружество или на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за организиране на договорен фонд;
3. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;
4. договорът за депозитарни услуги;
5. проспектът на националния договорен фонд и документът с ключова информация за инвеститорите на националния договорен фонд от отворен тип;
6. правилата за управление на риска;
7. други документи и данни, определени с наредба.
(3) Въз основа на представените документи комисията установява доколко са спазени изискванията за издаване на лиценз, съответно на разрешение. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията изпраща съобщение и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за представяне на допълнителна информация и документи, който не може да бъде по-кратък от един месец и по-дълъг от два месеца.
(4) Ако съобщението по ал. 3 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Това обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.
(5) Комисията се произнася по заявлението в срок до два месеца от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в срок до един месец от получаването им, съответно от изтичането на срока по ал. 3, изречение второ. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.
(6) Едновременно с издаването на лиценза на националното инвестиционно дружество и разрешението на управляващо дружество или на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за организиране и управление на национален договорен фонд комисията потвърждава проспекта на националния инвестиционен фонд и документа с ключова информация за инвеститорите на националния инвестиционен фонд от отворен тип и вписва националния инвестиционен фонд във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.
(7) Агенцията по вписванията вписва националното инвестиционно дружество в Търговския регистър, след като й бъде представен съответният лиценз, издаден от комисията.
Чл. 178. (1) Комисията отказва да издаде лиценз за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество, ако:
1. уставът на дружеството не съответства на закона;
2. записаният капитал не отговаря на изискванията на чл. 174, ал. 1 и 2;
3. договорът с управляващото дружество, съответно с лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не съответства на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му или не е представен договорът с лицето по чл. 12 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
4. членовете на съвета на директорите не отговарят на изискванията на чл. 176;
5. лицата, които притежават пряко или непряко 10 и над 10 на сто от гласовете в общото събрание на националното инвестиционно дружество, с дейността или с влиянието си върху вземането на решение могат да навредят на сигурността на инвестициите;
6. лицата, които притежават пряко или непряко 10 и над 10 на сто от гласовете в общото събрание, са направили вноски със заемни средства;
7. депозитарят или договорът с депозитаря не отговаря на изискванията на закона или на актовете по прилагането му;
8. проспектът и/или документът с ключова информация за инвеститорите не съответства на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му;
9. съгласно закона или устава си инвестиционното дружество не може да предлага акциите си на територията на Република България;
10. не са осигурени в достатъчна степен интересите на инвеститорите;
11. управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не е с произход от Република България.
(2) Комисията отказва да издаде разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд, ако:
1. заявителят не отговаря на изискванията на закона;
2. правилата на договорния фонд не отговарят на изискванията на закона и на актовете по прилагането му;
3. депозитарят или договорът с депозитаря не отговаря на изискванията на закона или на актовете по прилагането му;
4. проспектът и/или документът с ключова информация за инвеститорите не съответстват на изискванията на закона и на актовете по прилагането му;
5. съгласно закона или правилата си договорният фонд не може да предлага дяловете си на територията на Република България;
6. не са осигурени в достатъчна степен интересите на инвеститорите;
7. управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не е с произход от Република България.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1-4, 7 и 8, съответно по ал. 2, т. 2-4, комисията може да откаже да издаде лиценз, съответно разрешение, само ако заявителят не е отстранил несъответствията или не е представил изискуемите документи в определения от нея срок, който не може да бъде по-кратък от един месец.
(4) Отказът на комисията се мотивира писмено.
(5) Заявителят може да направи ново искане за издаване на лиценз, съответно разрешение, не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на решението за отказ.
Чл. 179. Промяна в правилата, съответно в устава на национален инвестиционен фонд, замяна на депозитаря и на управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, замяна на инвестиционен консултант с управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и обратно, промяна в правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите и промяна в договора за депозитарни услуги се допуска след одобрение от заместник-председателя. Член 18, ал. 2-7 се прилагат съответно.
Чл. 180. (1) Комисията отнема издадения лиценз, ако националното инвестиционно дружество:
1. не започне да извършва съответната дейност в срок 12 месеца от издаване на лиценза, изрично се откаже от издадения лиценз или не е извършвало дейност повече от 12 месеца;
2. в продължение на 6 последователни месеца средномесечната нетна стойност на активите е по-малка от изискваната съгласно чл. 174, ал. 1 или 2;
3. е представило неверни данни, които са послужили като основание за издаване на лиценза;
4. престане да отговаря на условията, при които е издаден лицензът;
5. не отговаря на изискванията за ликвидност, предвидени в наредба;
6. грубо или системно нарушава разпоредбите на този закон или на актовете по прилагането му.
(2) Комисията отнема издаденото разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд:
1. ако в продължение на една година от получаване на разрешението нетната стойност на активите по баланса на договорния фонд не достигне изискваната съгласно чл. 174;
2. в случаите по ал. 1, т. 1-5;
3. ако това се налага за защита на интересите на инвеститорите.
(3) След влизането в сила на решението за отнемане на лиценза за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество от затворен тип то може да продължи да съществува като акционерно дружество по Търговския закон. Комисията изпраща решението на Агенцията по вписванията за заличаване предмета му на дейност като инвестиционно дружество.
Чл. 181. (1) Национално инвестиционно дружество не може да се преобразува в друг вид търговско дружество, както и да променя предмета си на дейност. Преобразуване на национално инвестиционно дружество от затворен тип в отворен тип и обратно се извършва само с разрешение на комисията. Преобразуване на инвестиционно дружество от отворен в затворен тип се извършва, ако възможността за такова преобразуване и редът за обезщетяване на акционерите, които не са приели такова преобразуване, са уредени в устава на инвестиционното дружество. Договорният фонд може да се преобразува само чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне, като в преобразуването участват договорни фондове, без да променят предмета си на дейност.
(2) Преобразуването чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне, както и прекратяването на национален инвестиционен фонд се извършват с разрешение на комисията. Член 144 се прилага съответно. Лицата, определени за ликвидатори или синдици на инвестиционното дружество, съответно за ликвидатори на договорния фонд, се одобряват от комисията. Член 23 от Закона за пазарите на финансови инструменти се прилага съответно.
(3) Преобразуването и прекратяването се извършват при условия и по ред, определени с наредба.

Глава седемнадесета
Публично предлагане, обратно изкупуване и
допускане до търговия

Чл. 182. (1) Публично предлагане на акции или дялове на национален инвестиционен фонд се допуска след издаване на лиценз на националното инвестиционно дружество, съответно на разрешение за организиране и управление на националния инвестиционен фонд, и ако бъде публикуван проспект.
(2) Проспектът на национален инвестиционен фонд от затворен тип се изготвя и публикува по реда на Глава шеста от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
(3) Проспектът на национален инвестиционен фонд от отворен тип се изготвя и публикува по начин и със съдържание, определени с наредба. Към проспекта се прилага ключова информация за инвеститорите, която е негова неразделна част. Членове 56, 58 и 63 се прилагат съответно.
(4) Маркетинговите съобщения във връзка с предлаганите акции или дялове на национален инвестиционен фонд се съставят при съответно прилагане на чл. 65, ал. 1 и 2.
(5) Дяловете или акциите на национален инвестиционен фонд от отворен тип могат да бъдат предлагани само на територията на Република България. Дяловете или акциите на национален инвестиционен фонд от затворен тип могат да бъдат предлагани на територията на други държави членки при спазване на изискванията, установени в Глава шеста от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Чл. 183. (1) Националният инвестиционен фонд от отворен тип е задължен постоянно да предлага акциите или дяловете си на инвеститорите по емисионна стойност, основаваща се на нетната стойност на активите, и по искане на акционерите си да ги изкупува обратно по цена, основаваща се на нетната стойност на активите, при условията и по реда, определени в този закон, в актовете по прилагането му и в устава на дружеството, освен в случая по ал. 3. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се определят най-малко два пъти месечно на равни интервали от време. Член 21, ал. 2-7 се прилага съответно.
(2) Националният инвестиционен фонд от отворен тип може да предвиди в устава си, съответно да е предвидено в правилата на национален договорен фонд, затворен период, който не може да бъде по-дълъг от три години от възникването му. По време на затворения период националният инвестиционен фонд не е задължен да изкупува обратно акциите или дяловете си.
(3) Националният инвестиционен фонд от отворен тип може временно да спре обратното изкупуване при условията и по реда, предвидени в устава или в правилата му, но само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на акционерите, включително в случаите по чл. 22, ал. 1. За периода на спиране на обратното изкупуване спира и издаването на акции или дялове.
Чл. 184. (1) Национален инвестиционен фонд от затворен тип трябва да подаде молба за приемане на акциите или дяловете му за търговия на регулиран пазар в 6-месечен срок от вписването в регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.
(2) Ако акциите или дяловете на национален инвестиционен фонд от затворен тип не бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар в едногодишен срок от вписването в Търговския регистър, фондът се ликвидира при условия и по ред, определени с наредба.
(3) Допускане до търговия на акции или дялове на национален инвестиционен фонд от отворен тип може да се извърши при съответно прилагане на Глава трета „а”.

Глава осемнадесета
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА

Чл. 185. За съхраняването на безналичните финансови инструменти и другите активи, притежавани от национален инвестиционен фонд, се прилагат съответно правилата на чл. 34-37.
Чл. 186. (1) Националните инвестиционни фондове могат да инвестират в следните активи:
1. финансови инструменти без ограничение във вида им;
2. сертификати върху ценни (благородни) метали;
3. влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, при условие че банката е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава - при условие, че е обект на благоразумни правила, които заместник-председателят смята за еквивалентни на тези, съгласно правото на Европейския съюз.
(2) Националните инвестиционни фондове могат да инвестират без ограничения активите си в емисии финансови инструменти, издадени или гарантирани от Република България и други държави членки, както и издадени или гарантирани от трети държави, включени в списък, изготвен от заместник-председателя.
Чл. 187. (1) Националните инвестиционни фондове спазват следните ограничения при инвестиране, определени в процент от активите:
1. финансови инструменти, допуснати до или търгувани на регулиран пазар, издадени от един емитент:
а) до 15 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от отворен тип;
б) до 20 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип;
2. финансови инструменти, които се предлагат публично или за които има задължение да се иска допускане и да бъдат допуснати до или търгувани на регулиран пазар или друг организиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, издадени от един емитент – до 15 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от отворен тип, съответно до 25 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип;
3. финансови инструменти, които не се предлагат публично и за които няма задължение да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар или друг организиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, издадени от един емитент – до 15 на сто от активите на националния инвестиционен фонд, като общата стойност на инвестициите в такива финансови инструменти може да бъде до 25 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от отворен тип, съответно до 50 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип;
4. акции и дялове на предприятия за колективно инвестиране, които не се предлагат публично – общо до 15 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от отворен тип, съответно до 30 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип;
5. сертификати върху ценни (благородни) метали – общо до 10 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от отворен тип, съответно до 15 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип.
(2) Националните инвестиционни фондове могат да надхвърлят ограниченията за инвестиции в един емитент по ал. 1, т. 1 при спазване на следните ограничения:
1. до 30 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от отворен тип, при условие че общата стойност на инвестициите в емитенти, във всеки от които фондът инвестира повече от 15 на сто от своите активи, не надвишава 50 на сто от активите му;
2. до 40 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип, при условие че общата стойност на инвестициите в емитенти, във всеки от които фондът инвестира повече от 20 на сто от своите активи, не надвишава 60 на сто от активите му.
(3) Националните инвестиционни фондове не могат да придобиват повече от:
1. петнадесет на сто от акциите без право на глас, издадени от едно лице;
2. петнадесет на сто от облигациите или други дългови ценни книжа, издадени от едно лице;
3. тридесет на сто от дяловете на една колективна инвестиционна схема, получила разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО, и/или друга колективна инвестиционна схема, независимо дали е със седалище в държава членка или не, при условие че в проспекта на тази колективна инвестиционна схема е предвидено тя да не инвестира повече от 10 на сто от активите си в дялове на други колективни инвестиционни схеми, независими от това дали са получили разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО или не;
4. петнадесет на сто от инструментите на паричния пазар, издадени от едно лице.
(4) Националните инвестиционни фондове могат да инвестират активите си в банкови депозити в такива съотношения, които са определени в техните устави, съответно в правилата им.
(5) В случаите, когато управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, представя капиталова гаранция или гаранция на дохода на притежателите на дялове на национален инвестиционен фонд, то може да инвестира без ограничения активите му в банкови депозити, в т. ч. в една банка.
(6) При нарушение на инвестиционните ограничения на национален инвестиционен фонд се прилагат съответно чл. 51 и 52.
Чл. 188. (1) Национален инвестиционен фонд не може да ползва заеми, освен в случаите по ал. 2 и 3.
(2) Заместник-председателят може да разреши на национален инвестиционен фонд от отворен тип да ползва заем на стойност до 20 на сто от активите му, ако заемът е за срок, не по-дълъг от 12 месеца, и е необходим за покриване на задълженията на фонда по обратното изкупуване на дяловете му. Член 18, ал. 2-6 се прилагат съответно.
(3) Заместник-председателят може да разреши на национален инвестиционен фонд от затворен тип да ползва заем на стойност до 30 на сто от активите му, ако заемът е за срок, не по-дълъг от 12 месеца, и е необходим за придобиване на активи. Член 18, ал. 2-6 се прилага съответно.
(4) Допълнителни изисквания и условия могат да се установят с наредба.
Чл. 189. Националното инвестиционно дружество, съответно управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, когато управлява национален договорен фонд, приема правила за управление на риска с цел постоянно наблюдение и оценка във всеки момент на риска на всяка позиция и нейното влияние на рисковия профил на целия портфейл. По отношение на правилата за управление на риска на националните инвестиционни фондове и изискванията за периодично уведомяване на комисията се прилага чл. 40 и 41.
Чл. 190. Националното инвестиционно дружество, съответно управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, когато управлява национален договорен фонд, приема правила относно личните сделки на членовете на управителния и контролния орган на дружеството, които гарантират, че няма да бъдат сключвани лични сделки или поддържани инвестиции от тези лица, позволяващи им заедно или поотделно да упражняват съществено влияние върху емитент или които биха довели до конфликт на интереси, или са резултат на злоупотреба с информация, която са придобили във връзка с професионалната си дейност по смисъла на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.
Чл. 191. (1) Националният инвестиционен фонд от затворен тип разкрива информация по реда на Глава шеста „а” от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
(2) Националният инвестиционен фонд от отворен тип е длъжен да представя на комисията и на обществеността:
1. одитиран годишен финансов отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година;
2. шестмесечен отчет, обхващащ първите 6 месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период;
3. друга информация, определена с наредба.
Чл. 192. Други изисквания към дейността, структурата на активите и пасивите на националните инвестиционни фондове, насочени към защита на интересите на инвеститорите, към годишните и междинните финансови отчети за дейността и тяхното разпространение, поддържането и съхраняването на отчетност, начина и реда за оценка на активите и пасивите, оповестяването на информация, съдържанието на маркетинговите съобщения, правилата за личните сделки, правилата за предотвратяване на конфликт на интереси, правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла, съдържанието на договорите с управляващото дружество или с лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и с депозитаря се определят с наредба.
Чл. 193. (1) За неуредените случаи за национален инвестиционен фонд от затворен тип се прилагат съответно разпоредбите на глави осма и единадесета от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
(2) За национални инвестиционни фондове, управлявани от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, се прилагат изискванията за алтернативни инвестиционни фондове, установени в дял втори от тази част, когато те са по-строги от изискванията съгласно този дял.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, проф. Имамов.
Колеги, чухте параграфи 55 и 56 в редакция на Икономическата комисия.
Има ли изказвания по тях? Няма.
Подлагам на гласуване § 55 и § 56 в редакция на Комисията по икономическата политика и туризъм.
Моля, гласувайте.
Гласували 83 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 2.
Двата параграфа са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Следват параграфи 50, 51, 52 и 53 по вносител, подкрепени от комисията, които стават съответно параграфи 57, 58, 59 и 60.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли изказвания по четирите докладвани параграфа, а именно 57, 58, 59 и 60 по предложение на Икономическата комисия? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на параграфи 57, 58, 59 и 60 в окончателния текст на закона.
Гласували 89 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 2.
Четирите параграфа от 57 до 60 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става § 61:
„§ 61. Досегашният чл. 195 става чл. 264 и в него в ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 4 след думата „дялове” се добавя „или акции” и накрая се добавя „или друго предприятие за колективно инвестиране”.
2. В т. 8 след думата „дялове” се добавя „или акции” и накрая се добавя „или друго предприятие за колективно инвестиране”.
3. Създава се т. 9:
„9. да поиска налагане на запор върху имущество.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли изказвания по § 61? Няма.
Подлагам на гласуване § 54 в редакция на комисията, който става § 61.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 55, който става § 62:
„§ 62. Досегашният чл. 196 става чл. 265 и в него се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 195” се заменят с „чл. 264”.
2. В ал. 4 навсякъде думите „чл. 195” се заменят с „чл. 264”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Имамов, докладвайте и редакциите на следващите параграфи, за да ги гласуваме наведнъж.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 56, който става § 63:
„§ 63. Досегашните чл. 197 и 198 стават съответно чл. 266 и 267.”
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 57 и предлага да се отхвърли, тъй като е отразен на систематичното му място в § 63.
Госпожо председател, преценете кога да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има ли изказвания по трите докладвани параграфа – 62, 63 и предложението за отпадане на § 57? Няма желаещи да се изкажат.
Подлагам на гласуване § 55, който става § 62 в редакция на комисията, и § 56, който става § 63 също в редакция на Икономическата комисия.
Моля, гласувайте.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Параграфи 62 и 63 са приети.
Сега подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 57, тъй като е отразен на систематичното му място в § 63.
Моля, гласуваме отпадането на § 57 по вносител.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Параграф 57 е отхвърлен.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Параграф 58 по вносител се подкрепя от комисията и става § 64.
По § 59 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който става § 65:
„§ 65. Досегашният чл. 199 става чл. 268 и в него в ал. 1, т. 1 думите „чл. 195” се заменят с „чл. 264”.”
По § 60 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който става § 66:
„§ 66. Досегашните членове 200, 201, 202 и 203 стават съответно членове 269, 270, 271 и 272 и в тях навсякъде думите „чл. 199” се заменят с „чл. 268”.”
Параграф 61 по вносител се подкрепя от комисията и става § 67.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Имамов.
Уважаеми колеги, има ли изказвания по параграфи от 58 до 61 по вносител, които стават параграфи от 64 до 67 според Икономическата комисия? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 58, който става § 64, редакцията на комисията за § 59, който става § 65, редакцията на комисията за § 60, който става § 66, и текста на вносителя за § 61, който става § 67, подкрепен от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Параграфите са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 62, който става § 68.
Госпожо председател, трябва ли да го изчета или да го приложим, тъй като трябва да бъдат изчетени много членове и алинеи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, всичко, което не е по правилата, може да бъде оспорено. Този законопроект не е с консенсуса както Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Тогава ще го изчета.
„§ 68. Досегашният чл. 204 става чл. 273 и в него се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Който извърши или допусне извършване на нарушение на:
1. член 6, ал. 4 и 5, чл. 10, ал. 5, чл. 17, ал. 2, чл. 18, ал. 1, чл. 48, ал. 3 и 4, чл. 52, чл. 57, ал. 1, 5 - 10, чл. 58, ал. 2, чл. 59, чл. 61, ал. 1 и 2, чл. 62, 63, чл. 65, ал. 1-3, чл. 78, ал. 4 и 5, чл. 79, чл. 81, ал. 2, чл. 91, чл. 93, ал. 1 - 5, чл. 94, ал. 1 и 2, чл. 98, ал. 2, чл. 171, ал. 7 и 8, чл. 179, 182, чл. 197, ал. 6, чл. 199, ал. 12, чл. 225, 227, чл. 229, ал. 4 и 5 и чл. 232 или на нормативните актове по прилагането на закона, се наказва с глоба в размер от 1000 до 4000 лв.;
2. член 6, ал. 3, чл. 21, ал. 9, чл. 24а, ал. 2 и 3, чл. 25, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 34, ал. 1 и 3, чл. 36, ал. 1, чл. 51, чл. 56, ал. 1, чл. 57, ал. 4, чл. 58, ал. 1, чл. 60, ал. 1, чл. 64, чл. 67, ал. 2 и 3, чл. 69, ал. 5, чл. 71, ал. 2, чл. 72, ал. 1, чл. 75, ал. 1 и 2, чл. 77, ал. 2, чл. 78, ал. 1 - 3, чл. 80, чл. 82, ал. 1, чл. 87, ал. 2, чл. 89, чл. 92, ал. 1 - 3, чл. 93, ал. 7, чл. 100, ал. 4, чл. 101, ал. 2, чл. 103, чл. 104, ал. 1 и 2, чл. 105, ал. 1, чл. 106, ал. 1 и 3, чл. 108, чл. 109, ал. 1, 7, 8 и 10, чл. 110, ал. 1, 5 - 8, чл. 113, ал. 2, 3 и 5, чл. 114, ал. 1, 4 и 6, чл. 116, ал. 1, чл. 117, ал. 1 - 3, чл. 119, ал. 1, 2 и 4, чл. 120, ал. 1 и 5, чл. 122, чл. 124, ал. 3, чл. 128, ал. 1, чл. 130, 131, 132, чл. 136, ал. 1, 6 и 8, чл. 149, чл. 151, ал. 3, чл. 154, ал. 3, чл. 156, чл. 185, чл. 191, ал. 2, чл. 205, ал. 2, чл. 215, чл. 218, ал. 1 - 3, чл. 219, ал. 1, чл. 220, 221, 222, 223, 224, 226, чл. 228, ал. 1, чл. 233, 234, 235, 236, 237, чл. 239, ал. 1, 2 и 6, чл. 240, ал. 1, 2 и 4, чл. 243, чл. 244, ал. 1 и 6, чл. 245, ал. 1 и 6, чл. 246, ал. 1 и 4 и чл. 249, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 4000 до 10 000 лв.;
3. член 4, ал. 4, чл. 7, ал. 7, чл. 21, ал. 1, 6 и 8, чл. 22, ал. 1 - 4, чл. 24б, чл. 24в, ал. 2 и 3, чл. 27, ал. 1, чл. 28, ал. 1, чл. 29, 31, 32, чл. 36, ал. 4 и 5, чл. 38, 40, 41, чл. 43, ал. 1 и 2, чл. 45, ал. 1 - 9 и 11, чл. 46, ал. 1, чл. 47, чл. 48, ал. 1 и 2, чл. 49, ал. 1 и 2, чл. 53, чл. 69, ал. 1, чл. 75, ал. 4, чл. 76, чл. 81, ал. 1, чл. 83, чл. 86, ал. 6 - 8, чл. 90, ал. 2 - 4, 6, 9 и 10, чл. 101, ал. 1, чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 175, ал. 1, чл. 183, ал. 1 и 3, чл. 184, ал. 1, чл. 186, чл. 187, чл. 188, чл. 189, чл. 190, чл. 198, ал. 3 и 6, чл. 199, ал. 3, 6, 7, 9 - 11, чл. 203, ал. 1 и 2, чл. 205, ал. 1, чл. 206, чл. 210, чл. 211, ал. 1, чл. 216, ал. 1 - 3, чл. 229, ал. 1 - 3, чл. 230, 238, чл. 241, ал. 1, чл. 242, чл. 248, ал. 1, чл. 250 и чл. 251, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв.”.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) На лице, което извърши или допусне извършване на нарушение на чл. 6, ал. 2, чл. 98, ал. 1, чл. 171, ал. 6 и чл. 197, ал. 1, 3 и 4, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер от 20 000 до 200 000 лв.”
3. В ал. 4 думите „чл. 195” се заменят с „чл. 264”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Имамов.
Колеги, има ли изказвания по този параграф? Няма.
Подлагам на гласуване § 62, който става § 68 в редакция на Икономическата комисия.
Гласували 81 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 3.
С това докладваният параграф е приет.
Заповядайте, господин Кънев да докладвате § 63.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 63, който става § 69:
„§ 69. Досегашният чл. 205 става чл. 274 и в него в ал. 1 думите „чл. 204” се заменят с „чл. 273”.”
По § 64 нямаме допълнително предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64, който става § 70.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Достатъчно, господин Кънев, защото по другия параграф имате да четете дълго.
Колеги, има ли изказвания по § 63 и § 64, които стават съответно § 69 и § 70? Няма.
Подлагам на гласуване § 63 в редакцията на Икономическата комисия, който става § 69 и текста на вносителя за § 64, който става § 70, подкрепен от комисията.
Гласували 81 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 2.
Двата параграфа са приети.
Заповядайте, господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 65, който става § 71:
„§ 71. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 се създават букви „в” и „г”:
„в) за лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове – държавата членка, където се намира седалището му, съответно референтната държава членка – за лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава;
г) за алтернативен инвестиционен фонд – държавата членка, чийто компетентен орган е издал разрешението за извършване на дейност или, в която е регистриран за първи път, а при липса на разрешение или регистрация – държавата членка, в която се намира седалището и/или управлението му.”
2. В т. 7 след думите „управляващо дружество” се добавя „съответно в лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове” и се поставя запетая.
3. Точка 9 се изменя така:
„9. „Клон” на управляващо дружество, съответно на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е място на извършване на дейност, което е неперсонифицирана част от управляващото дружество, съответно от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и предлага услуги, за които управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е получило лиценз.”
4. Точка 11 се изменя така:
„11. „Компетентни органи” са органите на съответната държава, които имат надзорни правомощия по отношение на съответната институция.”
5. В т. 18 се създава буква „в”:
„в) за лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове:
аа) държава членка, различна от държавата членка по произход, в която лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в държава членка управлява алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка;
бб) държава членка, различна от държавата членка по произход, в която лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в държава членка предлага дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка;
вв) държава членка, различна от държавата членка по произход, в която лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в държава членка предлага дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава;
гг) държава членка, различна от държавата членка по произход, в която лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава управлява алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка;
дд) държава членка, различна от държавата членка по произход, в която лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава предлага дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка;
ее) държава членка, различна от държавата членка по произход, в която лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава предлага дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава.”
6. Създават се т. 25-36:
„25. „Борсово търгуван фонд” е колективна инвестиционна схема, която има най-малко един клас дялове или акции, приети за търговия и търгувани на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти или на многостранна система за търговия по § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти през цялата търговска сесия на съответния пазар и за които е сключен договор с поне един маркет-мейкър за акциите или дяловете, който осигурява поддържане на борсова цена на акциите или дяловете, която не се различава значително от нетната стойност на активите, съответно от индикативната нетна стойност на активите.
26. „Индикативна нетна стойност на активите” е мярка за междудневна стойност на нетната стойност на борсово търгуван фонд въз основа на най-актуални данни.
27. „Активно управляван борсово търгуван фонд” е борсово търгуван фонд, управляван въз основа на целите и политиката на колективната инвестиционна схема, при управлението на който не се следи конкретен показател.
28. „Ливъридж” е всеки метод, при който лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, увеличава експозицията на управляван от него алтернативен инвестиционен фонд независимо дали посредством заемане на парични средства или ценни книжа, чрез ливъридж, включен в деривативни позиции, или по друг начин.
29. „Захранващ алтернативен инвестиционен фонд” е алтернативен инвестиционен фонд, който:
а) инвестира най-малко 85 на сто от активите си в друг алтернативен инвестиционен фонд (главен алтернативен инвестиционен фонд);
б) инвестира най-малко 85 на сто от активите си в повече от един главен алтернативен инвестиционен фонд, които имат еднакви инвестиционни стратегии, или
в) има друг вид експозиция в размер най-малко 85 на сто от активите си в главен алтернативен инвестиционен фонд.
30. „Главен алтернативен инвестиционен фонд” е алтернативен инвестиционен фонд, в който друг алтернативен инвестиционен фонд инвестира или към който има експозиция в съответствие с т. 29.
31. „Държава на установяване на алтернативен инвестиционен фонд” е държавата, в която алтернативен инвестиционен фонд е получил разрешение или е регистриран, а ако не е получил разрешение или съответно не е регистриран – държавата, в която е седалището му и/или главното му управление.
32. „Референтна държава членка” е държавата членка, определена в съответствие с чл. 207.
33. „Основен борсов посредник” е кредитна институция, инвестиционен посредник или друг субект, подлежащ на съответни регулиране и надзор, който предлага услуги на професионални инвеститори основно за финансиране и изпълнение на сделки с финансови инструменти като насрещна страна, като в допълнение може да предлага и други функции като клиринг и сетълмент на сделки, попечителски услуги, заемане на ценни книжа, съобразени с нуждите технически услуги и средства за оперативна поддръжка.
34. „Холдингово дружество” е дружество, което инвестира в едно или в повече други дружества с оглед изпълнение на една или повече търговски стратегии чрез свои дъщерни дружества, асоциирани дружества или дружества, в които притежава участие, с цел увеличаване на тяхната дългосрочна стойност и което отговаря на едно от следните изисквания:
а) действа за собствена сметка и акциите му са допуснати до търговия на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
б) основната му цел не е осигуряване на възвръщаемост на инвеститорите посредством прекратяване на инвестициите му в дъщерни или асоциирани дружества и това обстоятелство е отразено в годишния му отчет или в други официални документи.
35. „Предлагане” е всяка пряка или непряка оферта или продажба по инициатива или от името на управляващо дружество или съответно лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, на дялове или акции от управлявана от него колективна инвестиционна схема, съответно алтернативен инвестиционен фонд, на инвеститори с местоживеене или седалище на територията на Европейския съюз.
36. „Отсрочено възнаграждение” е възнаграждение, изплащано на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за извършваните от него услуги във връзка с управлението на алтернативен инвестиционен фонд за сметка на печалбата на управлявания алтернативен инвестиционен фонд. Доходността от инвестиции в алтернативния инвестиционен фонд на лицето, което го управлява, не се смята за възнаграждение.
37. „Маркет-мейкър” е лице по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кънев.
Уважаеми колеги, след като чухме редакцията на комисията за § 65, който става § 71, има ли желаещи да се изкажат по него? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 65, предложена от Икономическата комисия, който става § 71.
Гласували 80 народни представители: за 79, против няма, въздържал се 1.
С това параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66, който става § 72.
Комисията подкрепя текста за наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли желаещи за изказвания по текста на § 66, който става § 72, и по наименованието на подразделението? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 66, който става § 72, и наименованието „Преходни и заключителни разпоредби”.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
С това параграфът и наименованието на подразделението са приети.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, две технически предложения.
Комисията има предложение, тъй като става едно преномериране в параграфите, а то е следното – в Преходни и заключителни разпоредби, в съответствие със Закона за нормативните актове Преходните разпоредби трябва да предхождат Заключителните. Вносителят е започнал подразделението със заключителни норми. Поради това се налага преномериране на параграфите, както следва:
- параграфи 77–83 стават съответно 73-79, защото са преходни норми;
- следват заключителните параграфи 67-73, които стават съответно 80-86;
- създават се четири нови параграфа – 87, 88, 89 и 90;
- параграфи 74, 75 и 76 стават съответно 91, 92 и 93;
- последният параграф по вносител – 84, става § 94 и се създава § 95.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Кънев, къде прочетохте всичко това? (Народният представител Петър Кънев пояснява на председателя Мая Манолова.)
Уважаеми колеги, аз разбрах какво предлага комисията, не знам дали Вие сте разбрали.
РЕПЛИКИ: Разбрахме, разбрахме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Ще помоля господин Кънев да продължи да докладва следващите параграфи.
Обяснявам, че това е пояснение защо § 67, който сега ще докладва господин Кънев, ще стане § 80, а не § 73. Има разместване в параграфите в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове.
Заповядайте, господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Благодаря Ви.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 67, който става § 80.
Всъщност това е причината да направя предното предложение.
„§ 80. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 след думите „колективните инвестиционни схеми” се поставя запетая, думите „и инвестиционните дружества от затворен тип” се заменят с „националните инвестиционни фондове”, а след думите „управляващите дружества” се добавя „лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове” и се поставя запетая.
2. В чл. 12:
а) създава се нова т. 7:
„7. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ, L 201/1 от 27 юли 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент 648/2012.”;
б) досегашната т. 7 става т. 8.
3. В чл. 15:
а) в ал. 1:
аа) в т. 4 думите „част четвърта, глава деветнадесета” се заменят с „част четвърта, глава двадесет и трета”;
бб) в т. 6 след думите „Регламент 1060/2009” се добавя „Регламент 648/2012” и се поставя запетая;
вв) в т. 7 след думите „Регламент 1060/2009” се добавя „Регламент 648/2012” и се поставя запетая;
гг) в т. 9 думите „инвестиционните дружества от затворен тип” се заменят с „националните инвестиционни фондове”;
дд) в т. 15 след думите „Регламент 1060/2009” се добавя „Регламент 648/2012” и се поставя запетая;
б) в ал. 2, буква „б” думите „инвестиционно дружество от затворен тип“ се заменят с „национален инвестиционен фонд”.
4. В чл. 18:
а) в ал. 1, т. 1 и 6 след думите „Регламент 1060/2009” се добавя „Регламент 648/2012” и се поставя запетая;
б) в ал. 3 след думите „Регламент 1060/2009” се добавя „Регламент 648/2012” и се поставя запетая.
5. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Регламент 1060/2009” се добавя „Регламент 648/2012” и се поставя запетая.
6. В чл. 30, ал. 1:
а) точка 6 се изменя така:
„6. националните инвестиционни фондове;”
б) създава се нова т. 7:
„7. лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;”
в) досегашните т. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 стават съответно т. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, това беше редакцията на комисията за § 67, който става § 80. А става § 80, защото е от Заключителните норми.
Има ли желаещи да се изкажат по него? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване редакцията на § 67, предложена от Икономическата комисия, който става § 80.
Гласували 83 народни представители: за 81, против 1, въздържал се 1.
С това § 80 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: По § 68 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 68, който става § 81.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 69, който става § 82:
„§ 82. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г. и бр. 21, 94 и 103 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 77г, ал. 2 т. 9 се изменя така:
„9. колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове, управлявани от лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и дружествата със специална инвестиционна цел;”.
2. В чл. 100и, ал. 3 думите „експерти с необходимата квалификация и опит” се заменят с „независими оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители”.
3. В чл. 100т:
а) в ал. 1 думите „разкрива регулираната информация едновременно” се заменят с „разкрива публично регулираната информация чрез предоставянето й”;
б) създава се нова ал. 4:
„(4) Регулираната информация се разкрива на комисията по електронен път. Изискванията към формата и съдържанието на регулираната информация, както и условията, начините и редът за нейното разкриване се определят с наредба.”;
в) досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. В чл. 112д изречение първо се изменя така: „До 10-о число на месеца, следващ месеца, в рамките на който е настъпило увеличение или намаление на капитала, публичното дружество е длъжно да разкрива при условията и по реда на чл. 100т и 100ф информация за общия брой акции с право на глас и за размера на капитала към края на месеца, през който е осъществена промяна в капитала.”
5. В чл. 114:
а) в ал. 3, т. 1 думите „както и участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество, или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи” се заличават;
б) в ал. 4 думите „по ал. 1, т. 1” се заменят с „по ал. 1, т. 1 и 7”, а думите „независим експерт, разполагащ с необходимата квалификация и опит” се заменят с „независими оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители”;
в) в ал. 6, т. 2 след думите „което е” се добавя „насрещна”.
6. В чл. 114а, ал. 5:
а) в изречение първо думата „заинтересувани” се заменя със „заинтересовани”;
б) в изречение второ думите „експерти с необходимата квалификация и опит” се заменят с „оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители”.
7. В чл. 115:
а) в ал. 4, изречение първо думите „неговото откриване” се заменят с „откриването на общото събрание на акционерите”.
б) в ал. 7 думите „по чл. 223а от Търговския закон” се заменят с „по чл. 118, ал. 2, т. 4”.
8. В чл. 126в:
а) в ал. 2 думите „експерти с необходимата квалификация и опит” се заменят с „оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители”;
б) в ал. 3, изречение първо думата „Експертите” се заменя с „Независимите оценители”;
в) в ал. 4 думата „експерт” се заменя с „независим оценител”.
9. В чл. 221, ал. 1:
а) в т. 1 думите „чл. 114б, ал. 2” се заменят с „чл. 119, ал. 3”;
б) в т. 2 след думите „чл. 100а, ал. 2” се добавя „чл. 100б, ал. 3” и се поставя запетая;
в) в т. 3 след думите „чл. 100а, ал. 1, 4, 6 и 7” се добавя „чл. 100в, ал. 1” и се поставя запетая;
г) в т. 4 думите „чл. 114б, ал. 1” се заменят с „чл. 114б”.
10. В чл. 146, ал. 2 думите „т. 1“ се заменят с „т. 2“.
11. В § 1, т. 1, буква „в“ от допълнителните разпоредби думите „инвестиционно дружество от затворен тип“ се заменят с „национален инвестиционен фонд“.
По § 70 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 70, който става 83:
„§ 83. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 54, 59, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 48, 53, 97, 100 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 24 и 41 от 2009 г., бр. 19, 41, 43, 86 и 100 от 2010 г., бр. 51, 60 и 77 от 2011 г., бр. 21, 60 и 77 от 2012 г. и бр. 20 и 70 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 73, ал. 1, т. 3 думите „акции на инвестиционни дружества от затворен тип” се заменят с „дялове и акции на национални инвестиционни фондове”.
2. В чл. 74, ал. 3 се създава изречение четвърто: „Инвестицията в дялове и акции на национални инвестиционни фондове не може да надхвърля 15 на сто от брутния размер на техническите резерви като се прилага и ал. 1, т. 4 и са спазени изискванията по чл. 72, ал. 3.
3. Навсякъде думите „чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор” се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 11 от Закона за Комисията за финансов надзор”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, чухте предложенията на комисията за § 68, който става § 81 – това е текстът на вносителя, редакцията на комисията за § 69, който става § 82 и редакцията на комисията за § 70, който става § 83.
Има ли желаещи за изказвания по трите параграфа? Няма.
Подлагам на гласуване параграфите от 81 до 83 включително, които бяха докладвани от господин Кънев.
Гласували 81 народни представители: за 78 против 1, въздържали се 2.
Трите параграфа са приети.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 71, който става § 84.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 72, който става § 85.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 73, който става § 86.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли желаещи за изказване по тези параграфи? Няма.
Подлагам на гласуване тези три параграфа.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 80, против няма, въздържал се 1.
Трите параграфа – от 84 до 86 включително, са приети.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Комисията предлага да се създадат параграфи 87, 88, 89 и 90:
„§ 87. В Закона за договорите за финансово обезпечение (обн., ДВ, бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 24 от 2009 г. , бр. 101 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г. и бр. 70 от 2013 г. ) се правят следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 1 т. 9 думите „инвестиционно дружество от затворен тип” се заменят с „национален инвестиционен фонд”.
2. В чл. 4, ал. 3, т. 2 думите „колективни инвестиционни схеми” се заменят с „предприятия за колективно инвестиране”.
§ 88. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г. и бр. 15, 16, 23, 68 и 91 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 174:
а) в заглавието думите „инвестиционни дружества от затворен тип” се заменят с „национални инвестиционни фондове”;
б) думите „лицензираните инвестиционни дружества от затворен тип” се заменят с „националните инвестиционни фондове”.
2. В § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби:
а) в буква „а” след думите „с дялове” се добавя „и акции”, а след думите „колективни инвестиционни схеми” се добавя „и на национални инвестиционни фондове”;
б) създава се нова буква „в”:
„в) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип;”
в) досегашната буква „в” става буква „г”.
§ 89. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г. и бр. 23 и 66 от 2013 г.) в § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква „а” след думите „с дялове” се добавя „и акции”, а след думите „колективни инвестиционни схеми” се добавя „и на национални инвестиционни фондове”.
2. Създава се нова буква „в”:
„в) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип;”.
3. Досегашната буква „в” става буква „г”.
§ 90. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г. и бр. 23, 30, 68 и 98 от 2013 г.) в чл. 46, ал. 1, т. 6 думите „инвестиционни дружества от затворен тип” се заменят с „национални инвестиционни фондове”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, това бяха четирите параграфа, предложени от Икономическата комисията.
Има ли изказвания по тях? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за параграфи 87, 88, 89 и 90.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Параграфите са приети.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 74, който става § 91.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 75, който става § 92.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 76, който става § 93.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 77, който става § 73.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 78, който става § 74.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 79, който става § 75.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 80, който става § 76.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 81, който става § 77.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 82, който става § 78.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 83, който става § 79.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 84, който става § 94.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Момент, нека да изгласуваме дотук, за да обясня това, което Вие обяснихте преди малко.
Колеги, тревожи ли Ви това, че част от параграфите приемат номерация по-предна от тази, която имат в текста за вносител (силен шум и реплики), за да обясня, че това е така, защото се извършва преномериране на параграфите, които са в Преходни и тези, които са в Заключителни разпоредби. Затова се получава това несъответствие.
Има ли желаещи да се изкажат по докладваните параграфи? Няма.
Подлагам на гласуване § 74 по вносител, който става § 91.
Подлагам на гласуване § 75 по вносител, който става § 92.
Подлагам на гласуване § 76 по вносител, който става § 93.
Подлагам на гласуване § 77 по вносител, който става § 73.
Подлагам на гласуване § 78 по вносител, който става § 74.
Подлагам на гласуване § 79 по вносител, който става § 75.
Подлагам на гласуване § 80 по вносител, който става § 76.
Подлагам на гласуване § 81 по вносител, който става § 77.
Подлагам на гласуване § 82 по вносител, който става § 78.
Подлагам на гласуване § 83 по вносител, който става § 79.
Подлагам на гласуване § 84 по вносител, който става § 94.
Моля, гласувайте.
Гласували 90 народни представители: за 86, против 1, въздържали се 3.
С това докладваните параграфи от Преходните и заключителни разпоредби са приети.
Остана още един, последен.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Комисията предлага да се създаде § 95:
„§ 95. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на § 88, 89 и 90, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли изказвания по § 95? Няма.
Подлагам на гласуване § 95 от разглеждания законопроект.
Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
Параграфът е приет.
Колеги, това беше последният параграф от разглеждания законопроект. Поздравления за господин Имамов, господин Цонев и господин Кънев!
Колеги, с това днешното пленарно заседание приключи. Следващото ще се проведе утре, 11 декември, от 9,00 ч. (Звъни.)


(Закрито в 14,25 ч.)


Председател:
Михаил Миков

Заместник-председатели:
Мая Манолова
Алиосман Имамов
Секретари:
Пламен Нунев

Филип Попов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ