Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СЕДЕМДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 12 декември 2013 г.
(Открито в 9,04 ч.)
12/12/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: заместник-председателите Мая Манолова и Алиосман Имамов

Секретари: Пламен Нунев и Деница Караджова


ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има кворум. Откривам заседанието. (Силен шум, смях, оживление.)
Уважаеми колеги, вчера пленарното заседание завърши с два законопроекта, чието гласуване на първо четене беше отложено за тази сутрин. Това са Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения и Законопроектът за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс.
Започваме с първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. (Шум и реплики от ГЕРБ. Народният представител Мартин Захариев от ПГ на КБ иска думата.)
Господин Захариев, искате думата ли? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Уважаеми господин Захариев, вчера дебатите са приключили. Господин Имамов, който е водил заседанието, е насрочил гласуване. Ако залата не възразява, можем да Ви дадем думата.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Възразява.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Направих справка със стенограмата. В нея изрично не е обявено, че дебатът е закрит.
Ако желаете, заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Днес имаме друга първа точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Настоявате ли да се изкажете по законопроекта? (Шум и реплики.) Както Вие прецените.
Госпожо Ангелова, заповядайте за процедура.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вчера гласувахме дневния ред на програмата за работата на Народното събрание за тази седмица. В нея като точка шест е записано: Второ гласуване на Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване. Записано е изрично и всички ние сме гласували в залата, че този законопроект ще бъде точка първа за четвъртък.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Има гласуване.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Какво гласуване, това е точка първа за четвъртък? Предлагам да се придържаме към гласувания дневен ред и да пристъпим към второ гласуване на Законопроекта за изменение на Кодекса за социално осигуряване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Уважаеми колеги, наистина точка първа според програмата е предварително определена, но също така вчера след разглеждане на двата последни законопроекта, за което Ви информирах в началото на пленарното заседание, а именно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения и Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс, е насрочено гласуване по тях в началото на днешното пленарно заседание.
Появява се проблем от желанието на един от вносителите, който очевидно вчера не е бил в пленарната зала, да представи своя законопроект. (Шум и реплики.)
МАРТИН ЗАХАРИЕВ (КБ, от място): Отказвам се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Захариев. Сега нещата си идват на мястото.
Съобразно съобщението, направено вчера в края на пленарното заседание от господин Имамов, пристъпваме към гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения с вносители Камен Костадинов и Мартин Захариев.
Моля, колеги, гласувайте.
Гласували 184 народни представители: за 108, против 41, въздържали се 35.
Законопроектът е приет на първо четене.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс, който беше разгледан в края на вчерашното пленарно заседание.
Колеги, гласувайте.
Гласували 177 народни представители: за 113, против 23, въздържали се 41.
Законопроектът за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс, внесен от Министерския съвет, е приет на първо гласуване.

Преминаваме към седмичната програма.
Госпожо Нинова, заповядайте за процедура.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаеми колеги, като първа точка от дневния ред днес е записано: Второ гласуване на Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване.
Моля и предлагам тази точка да бъде отложена за следващата седмица. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Колеги, чуйте аргументите ми. Аргументите ми са да има ред и правила в законодателния процес. Комисията по труда и социалната политика разгледа този законопроект вчера в 17,00 ч. вечерта. Докладът на комисията Ви е раздаден едва тази сутрин. (Шум и реплики.)
Вчера колеги от ГЕРБ поставиха в комисията въпроса, че докладите не се дават навреме и нямат време да се подготвят. Съобразявам се с този техен аргумент, като председател на комисията, и предлагам да приложим Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – да има 24 часа от гледането на законопроекта в комисия до неговото разглеждане в залата.
Предлагам още един аргумент. Материята, която урежда Кодексът за социално осигуряване, е изключително сериозна, засяга много хора и по тази материя има противоречиви позиции на парламентарно представените партии. Не искам тази материя да се претупва от вчера, от снощи късно до тази сутрин, веднага, без да е изтекъл срокът и без да се чуят аргументите на всички страни в спора по пенсионните въпроси.
Моля, чрез гласуване да подкрепите предложението ми тази точка да бъде отложена за следващата седмица, за да могат всички колеги да се запознаят добре с предложенията и да имаме време да подготвим добре аргументите си „за” и „против”, така че в крайна сметка да вземем добро решение, защото то засяга много хора по отношение на пенсионирането им. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Нинова.
Госпожо Ангелова, заповядайте за обратно предложение.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моето предложение е да се придържаме стриктно към гласувания дневен ред в седмичната програма и първа точка от днешното заседание да бъде Второ четене на Законопроекта за изменение на Кодекса за социално осигуряване.
Истината – аргументите, които изложи госпожа Корнелия Нинова, са абсолютно неоснователни. Пълна лъжа е, че трябва да имаме време, за да се запознаят и да се подготвят народните представители с доклада на второ четене на Кодекса за социално осигуряване.
Истината е, че вчера на заседанието на Комисията по труда и социалната политика предложението на Сергей Станишев и група народни представители за ранно пенсиониране не беше подкрепено от народните представители от ДПС – членове на комисията.
Нещо повече – това предложение не беше подкрепено и от министъра на труда и социалната политика доктор Хасан Адемов. Затова и в момента той не е тук, в залата. Явно коалиционните партньори още не са си изгладили отношенията и не са се разбрали ще има ли ранно пенсиониране в България, или не. Това е истинската причина тази точка да бъде отложена, а не някакви лъжливи, лъскави аргументи, които изложи госпожа Корнелия Нинова.
Нашето предложение, с което се обръщам към всички народни представители, е да не тупаме топката, защото всички български граждани чакат и са в неведение какво ще стане с пенсионната система от 1 януари 2014 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС (КБ, от място): Процедура по начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Буруджиева, има предложение „за”, предложение „против”, ще ги подложа на гласуване и след това ще Ви дам думата по начина на водене.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа Корнелия Нинова за отлагане разглеждането на второ гласуване на Законопроекта за изменение на Кодекса за социално осигуряване за следващата седмица.
Гласували 183 народни представители: за 109, против 72, въздържали се 2.
Предложението на госпожа Нинова е прието.
Кодексът за социално осигуряване ще бъде разгледан на второ гласуване през следващата пленарна седмица.
Сега, уважаеми колеги, преминаваме към следващата точка.
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС (КБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, госпожо Буруджиева, по начина на водене.
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Госпожо председател, много Ви моля, когато от тази трибуна се изричат обидни квалификации към други народни представители, да правите забележка. Защото не можеш да казваш, че едно нещо е лъжа, при положение че в правилника е записано ясно и регламентирано. Разбирам Ви, че не можете да измислите нищо. Колкото и да ми съскате, господин Москов, ставате смешен.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Москов ли?
ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС: Това също Ви моля да бъде обект на Ваша забележка. Грижете се за нормалните отношения в тази зала. Благодаря. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Буруджиева.
Господин Иванов, Вие какво желаете?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте по начина на водене. (Съскане и реплики от КБ и ДПС.)
Моля, колеги, за тишина! Господин Иванов ще говори.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Госпожо председател, процедурата ми по начина на водене е насочена към Вас. Първо, защо този законопроект – единият внесен на 26 юни, а другият на 25 септември, какво е правено толкова много време…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Кои законопроекти имате предвид.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Точка 1, която разглеждаме в момента, е Кодексът за социално осигуряване. Вижте кога са внесени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Другата седмица ще разглеждаме тази точка. Току-що го гласувахме.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: А защо ще я разглеждаме другата седмица? (Смях в КБ и ДПС.)
Госпожо председател, първо, когато са внесени тези законопроекти, те са имали срокове. Сроковете най-вероятно са изтекли. Мина срещата Ви на Боровец. Трябваше там да сте взели решението. В един момент се оказва, че го вкарвате като т. 1, при положение че дори не е минало на комисия. В един момент се оказва, че в комисията нещо не сте се разбрали и отлагаме отново точката.
Моля Ви, госпожо председател, да контролирате председателите на комисиите първо да разглеждат законите, съгласно сроковете в правилника. И второ, госпожо председател, да не допускате друг път такива фриволности да се вкарват като първа точка задължително неща, които не са минали през комисия. Защото се оказва, че на комисията след това колегите, които са в комисията, не са могли да се разберат. И ставаме свидетели на един цирк, в който управляващите не могат да си стиковат позициите, пак казвам, след обилното и напоително присъствие на Боровец на всички Вас, при това с министрите.
Надявам се, госпожо председател, че ще си вземете бележка и оттук нататък няма да допускате повече такива нарушения на правилника, за да не Ви искаме отново оставката. Защото, благодарение на тези Ваши действия, стигаме дотам ние да искаме Вашата оставка толкова често. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Иванов.
Циркът се опитвате да го създавате Вие. Кодексът за социално осигуряване ще бъде разгледан през следващата седмица. Не се тревожете за подкрепата за текстовете. Ще стане ясно в пленарна зала. Разбирам Вашето притеснение, но Ви уверявам, че тревогата Ви е неоснователна. Законопроектът ще бъде приет през следващата седмица.

Уважаеми колеги, преминаваме към точка втора за четвъртък, както е зададена в седмичната програма:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
Вносители са Волен Сидеров и група народни представители, и Спас Панчев и група народни представители.
Постъпили са два доклада от парламентарни комисии. Водеща е Комисията по здравеопазване. Първо ще дам думата на госпожа Джафер да представи доклада на Комисията по здравеопазването по двата закона за изменение и допълнение на Закона за здравето.
Заповядайте, госпожо Джафер.
ДОКЛАДЧИК НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, ще ви представя доклад за първо гласуване относно законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравето:
- № 354-01-10, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители на 28 май 2013 г.
- № 354-01-66, внесен от народния представител Спас Панчев и група народни представители на 16 октомври 2013 г.

„На свое редовно заседание, проведено на 24 октомври 2013 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 354-01-10, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 354-01-66, внесен от народния представител Спас Панчев и група народни представители.
На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков, представители на Министерство на младежта и спорта, Националната здравноосигурителна каса, съсловните организации в сферата на здравеопазването, пациентските организации, неправителствени организации и представители на организации от хотелиерския и ресторантьорския сектор.
По Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 354-01-10, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от господин Димитър Димов. Той информира народните представители, че въведената през 2012 г. пълна забрана за тютюнопушене в закритите обществени места е довела до значителни финансови загуби и намаляване на работните места в сферата на туризма. Действащата забрана е довела до спад в приходната част на държавния бюджет и до ограничаване правата на гражданите за свободен избор.
С предлаганите изменения и допълнения се цели допускане на тютюнопушене в закрити обществени места чрез обособяване на самостоятелни помещения, обозначени като такива и отговарящи на изискванията на закона и наредбата по чл. 56а, ал. 3. Предвижда се възможност собствениците на заведения за хранене и развлечения, чиято площ е по-малка от 70 кв. м., да имат право на избор дали да допускат или не тютюнопушене в заведението без обособяване на самостоятелни помещения.
В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването изтъкнаха, че предлаганият законопроект противоречи на общоприетата политика на Европейския съюз по отношение вредата от тютюнопушенето и се обединиха около становището, че при вземането на законодателни решения, Комисията следва да бъде водена от един единствен приоритет – опазване здравето на нацията. Народните представители посочиха, че изложените аргументи са само една част от доводите, поради които не могат да подкрепят предлаганите изменения и допълнения в Закона за здравето.
Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” – 7, „против” – 10, без „въздържал се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 354-01-10, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители на 28 май 2013 г.
Относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 354-01-66, внесен от Спас Панчев и група народни представители на 16 октомври 2013 г.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от един от неговите вносители – господин Спас Панчев. Той информира своите колеги, че със законопроекта се предлага въвеждане на изключения от общата забрана, като тютюнопушене ще се допуска в обособени самостоятелни помещения в залите за консумация на място в заведенията за хранене и развлечения, а в игралните зали, игралните казина и заведенията с изцяло нощен режим на работа ще се допуска тютюнопушене без необходимостта от обособяване на самостоятелни помещения.
Предвижда се и въвеждането на задължение за собствениците на заведения или обекти, в които се допуска тютюнопушене, да уведомяват за това съответната Регионална здравна инспекция. В срок до един месец териториалните органи на държавния здравен контрол ще извършват проверка в заведението или обекта за спазване изискванията на закона и на наредбата, като в публичния регистър на обектите с обществено значение ще бъдат вписвани всички заведения и обекти, в които се допуска тютюнопушене. Предвижда се и налагането на съответни имуществени санкции при неизпълнение на задължението за уведомяване.
Условията и редът, техническите характеристики и изисквания за вентилация, и начинът на обозначаване на помещенията, в които се допуска тютюнопушене, ще бъдат регламентирани в наредба, издадена от Министерския съвет.
С предлаганите изменения и допълнения в Закона за здравето се запазва пълната забрана за тютюнопушене в по-голяма част от закритите обществени места, като обособените работни места, местата за настаняване, училищата, детските градини и ясли, интернет клубовете, кина, театри, концертни зали, галерии, читалища, библиотеки и други.
Господин Спас Панчев допълни, че влизането в сила на пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места от 1 юни 2012 г. е поставила ресторантьорския и хотелиерски бранш в изключително затруднено финансово положение. По данни на представителите на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, вследствие на тежката икономическа криза и пълната забрана за тютюнопушене бизнесът отбелязва спад в оборота, особено през зимните месеци (2012-2013 г.), между 50 и 70% в зависимост от големината на населеното място. От друга страна, поради занижените приходи в бранша за периода от влизането в сила на забраната до момента редица заведения или прекратяват дейността си, или са принудени да сведат до минимум броя на работните места с цел икономии.
В подкрепа усилията на държавата за ограничаване на тютюнопушенето в страната, особено сред подрастващото поколение, се предлага средствата от приходите от осъществяване на контрола по спазване на забраната, на ограниченията за тютюнопушене и от дейностите по чл. 36а да се използват за финансиране на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в България.
В хода на дискусията народните представители изразиха становища, с които не подкрепят предлагания законопроект, като подчертаха, че при обсъждането и вземането на решение за отпадане на пълната забрана за тютюнопушене на обществени места водещи следва да бъдат доводите за опазване на човешкото здраве, а не икономическите аспекти за бизнеса.
Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” – 7, „против” – 10, „въздържал се” – 1, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 354-01-66, внесен от Спас Панчев и група народни представители на 16 октомври 2013 г.” Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Джафер.
Има още един доклад за представяне. (Народният представител Даниела Дариткова иска думата от място.)
Госпожо Дариткова, заповядайте.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Считам, че заради смяната в движение на дневния ред министърът на здравеопазването не присъства на този важен дебат за бъдещето и за здравето на нацията и настоятелно моля, ако не сте предвидили да го поканите – него или друг представител на министерството, това да се реализира в следващите минути, докато текат докладите, защото е изключително важно народното представителство да знае становището на Министерството на здравеопазването заради разнопосочните сигнали, които даваше министър Таня Андреева по темата „Либерализация на режима за пушене”.
Затова очаквам на дебата да присъства човекът, който в момента ръководи системата на здравеопазването и ще защитава следващия програмен период пред Европейската комисия с идеите, които имаме, за укрепване и подобряване на общественото здраве.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Дариткова.
Искам да информирам и Вас, и народните представители, че министър Таня Андреева всеки момент ще дойде в пленарната зала, така че ще чуете нейната позиция, която впрочем тя нееднократно е заявявала и публично – едва ли ще бъде новина за народните представители. Така или иначе е редно да бъде в залата, всеки момент ще дойде.
Господин Шопов, заповядайте за процедура.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Много хора чакат този закон – едни с надеждата и желанието да се отмени забраната, а други, точно обратното – забраната да остане. Законът предизвиква разделение и дебат. Сигурно няма тема, по която да е проведен такъв сериозен обществен дебат.
Считаме, че е редно и нормално дебатът да бъде предаван по Българската национална телевизия и Българското национално радио, поради което правя предложение за включване на камерите и микрофоните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли обратно процедурно предложение? Няма.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Павел Шопов, за пряко предаване на дебатите по двата законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето по Българската национална телевизия и Българското национално радио.
Гласували 151 народни представители: за 85, против 3, въздържали се 63.
Предложението е прието. (Реплики от КБ.)
Кой иска прегласуване? (Реплики от КБ.)
Моля Ви, своевременно заявявайте желаете ли процедура, или не.
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (КБ): Колеги, аз искам прегласуване по една-единствена причина и тя е със същите аргументи, които господин Шопов ги каза, само че погледнати от друга страна.
Именно имайки предвид, че тези дебати водят до едни остри противоречия, Парламентът нека все пак да не го превръщаме в катализатор на противоречие в обществото (реплики от ГЕРБ: „Е-е-е!”), затова искам прегласуване! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има направено предложение за прегласуване.
Подлагам на ново гласуване предложението на господин Павел Шопов за пряко излъчване на дебатите по Закона за здравето по Българската национална телевизия и Българското национално радио.
Гласуваме предложението на народния представител Павел Шопов за пряко излъчване.
Гласували 176 народни представители: за 89, против 14, въздържали се 73.
Предложението е прието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Моля, включете камерите на Българската национална телевизия и Българското национално радио.
Уважаеми колеги, има постъпил още един доклад по законопроектите, които ще разглеждаме. Това е докладът на Комисията по икономическата политика и туризъм. Кой ще го представи?
Моля някой от членовете на Комисията по икономическата политика да представи доклада.
ДОКЛАДЧИК ФЕРИХАН АХМЕДОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!

„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за здравето, № 354-01-66, внесен от Спас Панчев
и група народни представители на 16 октомври 2013 г.

На свое редовно заседание, проведено на 23 октомври 2013 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето.
На заседанието присъстваха: от Министерството на здравеопазването – д-р Бойко Пенков, заместник-министър, и д р Димитър Димитров – директор на дирекция „Обществено здраве”; от Министерството на икономиката и енергетиката – Бранимир Ботев – заместник-министър; от Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация – Благой Рагин, председател на Управителния съвет, Атанас Димитров и Илия Пасков – членове; от Националния борд по туризъм – Румен Драганов, председател на Надзорния съвет и други.
Законопроектът, представен от народния представител Спас Панчев, цели либерализация на пълната забрана за тютюнопушенето на обществени места. Той отбеляза безспорният факт, че усилията на държавните институции за опазване на общественото здраве трябва да бъдат подкрепяни и насърчавани. В същото време обаче следва да бъде потърсен балансиран подход при разработването и въвеждането на ефективна регулаторна рамка в областта на тютюнопушенето на обществени места, която да отговаря и на икономическите потребности на бизнеса в условията на финансова криза.
Предложеният законопроект не предвижда отмяна на забраната в административни сгради, детски заведения, училища, болници, закрити спортни площадки, интернет клубовете, кина, театри, концертни зали, галерии, читалища, библиотеки и други. Предлагат се изключения от общата забрана в заведенията за хранене и развлечения, като до 70 кв. м се дава възможност на собственика да определи да се пуши или не. В ресторантите с по-голяма площ се предвижда възможност за тютюнопушене, където има зала за пушачи с изградена вентилационна система. В игралните зали, казината и заведенията с изцяло нощен режим на работа ще се допуска тютюнопушене без необходимостта от обособяване на самостоятелни помещения.
В случай на нарушение на изискванията на закона са предвидени значително по-високи глоби и санкции от досегашните. Предлага се събраните приходи от тях да се използват за финансиране на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в България.
Заместник-министърът на здравеопазването Бойко Пенков не подкрепи предложения законопроект, като изтъкна, че тютюнопушенето е изключително вредно за здравето на хората и не бива да се правят постъпки в посока въвеждане на частична забрана.
Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Бранимир Ботев посочи, че разглежда този законопроект през призмата на икономиката и в голяма степен споделя мотивите на вносителя. В заключение добави, че два са основните момента в него – регулация и превенция.
Председателят на Надзорния съвет на Националния борд по туризъм – Румен Драганов, изрази категоричното си становище против законопроекта. Като основен аргумент за това той изтъкна, че в своите каталози, справочници и интернет страници туроператорите рекламират България като страна без тютюнев дим на обществени места и няма да могат своевременно да уведомят потребителите за настъпили промени в условията, при които са направени резервациите за следващите туристически сезони. Това от своя страна лишава потребителя от право на избор, което би довело до масово анулиране на резервации и сериозни загуби за бранша.
Благой Рагин, председател на Управителния съвет на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, посочи че в асоциацията има пълен консенсус по отношение на това пълната забрана за тютюнопушене да остане в хотелите и прилежащите им обекти. Той подкрепи изцяло предложения законопроект като законодателно решение, намиращо баланс между здравето на хората и икономическите взаимоотношения.
Народният представител Александър Ненков посочи, че пълната забрана е въведена трудно след изключителен дебат в общество и се обяви против нейната отмяна.
Обратната теза застъпи народния представител Корнелия Нинова, която се аргументира с правото на свободен избор за всеки. Тя посочи, че България е една от малкото страни в Европейския съюз, с толкова строга регулация и изтъкна, че дори увеличаването на акциза на цигарите не е довело до намаляване на тютюнопушенето и на заболяванията, предизвикани от него.
След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” 8, „против” 4 и „въздържал се” един народен представител.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 354-01-66, внесен от Спас Панчев и група народни представители на 16 октомври 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ахмедова.
Уважаеми колеги, сега ще дам думата на вносителите на двата законопроекта, да ги представят по реда на тяхното внасяне.
Първо ще дам думата на някой от вносителите на законопроекта, внесен от народния представител Волен Сидеров и група, на 28 май 2013 г.
Кой желае? – Заповядайте, да представите първия законопроект.
КРИСТИЯН ДИМИТРОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Сега действащата забрана за тютюнопушенето в закрити помещения, която е наложена от Закона за здравето, доведе до нарастване на безработицата с поне 30 хил. души, които собствениците на заведения за обществено хранене бяха принудени да уволнят заради намаления оборот.
Сега действащите забрани водят до спад в приходната част на бюджета с не по-малко от 300 милиона, което намали възможността на държавата да подкрепя своите граждани.
Сега действащите забрани нарушават правата на гражданите на Република България по смисъла на възможността сами да определят своя начин на живот. Наложената от Закона за здравето забрана се оказа неефективна, не добре обмислена, поради което нейната отмяна е наложителна и в обществен интерес.
Сега ще Ви представя самата промяна:
„§ 1. В чл. 56 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след края на текста се добавя „като изключения се допускат само в случаите по ал. 2.”
2. Сега действащите ал. 2, 3, 4, 5 и 6 се отменят.
3. Създават се нови ал. 2, 3, 4, 5 и 6 със следното съдържание:
„Чл. 56. (2) Закритите обществени места, в които се допуска по изключение тютюнопушене, са:
1. залите за консумация на място в определени видове заведения за хранене и развлечение – дискотеки, ресторанти, питейни заведения, бистра, кафенета, кафе-аперитиви и барове;
2. обособени самостоятелни помещения, разположени в сградите на летищата.
(3) Тютюнопушене в местата по ал. 2 се допуска само в обособени самостоятелни помещения, които са обозначени като такива и които отговарят на изискванията на този закон и на наредбата по чл. 56а, ал. 3. Самостоятелни помещения могат да не бъдат обособявани в случаите по ал. 4 и ал. 6, изречение първо. (Шум и реплики от ГЕРБ. Реплика от народния представител Цвета Караянчева.)
(4) Когато залата за консумация на заведението за хранене и развлечение по ал. 2, т. 1 е с площ, по-малка от 70 кв. м, собственикът има право да избере дали в цялото заведение няма да се допуска тютюнопушене, или ще се допуска без обособяване на самостоятелни помещения – с ясно обозначаване на заведението и при спазване на изискванията, определени в наредбата по чл. 56а, ал. 3.
(5) Собствениците на заведения по ал. 4, в които се допуска тютюнопушене,...”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Караянчева, седнете по-напред, ако не чувате от задните редове. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Аз наистина не разбирам – колегата говори от парламентарната трибуна, в залата се шуми и в същото време имате претенции, че не чувате. (Шум и реплики от ГЕРБ. Реплика от народния представител Цвета Караянчева.)
КРИСТИЯН ДИМИТРОВ: Слухът на госпожа Караянчева и на другите колеги от ГЕРБ през последните четири години беше доста слаб. Явно това не се е променило и сега като опозиция, което е Ваше явно изкривяване. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
„ ... задължително предоставят информация за това във всички описания на заведенията, които се предлагат за публично ползване (интернет страници, справочници, каталози и други). Допуска се тази информация да не се включва в описанието на заведението, ако то се съдържа в търговски съобщения и реклами, както и когато това се налага от специфичната структура на съответната интернет страница, справочник, каталог и други.
(6) В заведенията за хранене и развлечения с изцяло нощен режим на работа се допуска тютюнопушене без обособяване на самостоятелни помещения по ал. 3. Когато заведението работи и в друг режим на работа, за допускане на тютюнопушене извън нощните часове се прилагат разпоредбите на ал. 3, 4 и 5.”
§ 2. Създава се нов чл. 56а със следното съдържание:
„Чл. 56а. (1) В закритите обществени места по чл. 56, ал. 2 обособените самостоятелни помещения, в които се допуска тютюнопушене, са с обща площ, по-малка от половината от съответната обща площ, при спазване на изискванията за размера и съотношението на площите, определени в наредбата по ал. 3.
(2) Обособените самостоятелни помещения по ал. 1 се отделят с въздухонепроницаеми стени и плътно затварящи се врати и се обозначават ясно.
(3) Министерският съвет определя с наредба условията и реда, съотношението на площта на обособените самостоятелни помещения към съответната обща площ, техническите характеристики и изискванията за вентилация, както и начина за обозначаване на помещенията по чл. 56, ал. 3 и заведенията по чл. 56, ал. 4.”
§ 3. Създава се нов чл. 56б със следното съдържание:
„Чл. 56б. (1) Лицата, които отговарят за управлението или ползването на обектите по чл. 56, ал. 2, собствениците на заведенията по чл. 56, ал. 4 веднъж годишно осигуряват измерване от акредитирана лаборатория на ефективността на вентилацията в помещенията, в които се допуска тютюнопушене.
(2) Протоколите от измерванията се съхраняват в обекта и се представят при проверките на държавните здравни инспектори.”
§ 4. Създава се нов чл. 56в със следното съдържание:
„Чл. 56в. В обособените самостоятелни помещения по чл. 56, ал. 3 и в заведенията по чл. 56, ал. 4, в които се допуска тютюнопушене, не се разрешава присъствието на лица до 18 годишна възраст.”
Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров.
Това беше представянето на първия от законопроектите, които предстои да разгледаме.
Сега ще дам думата на господин Спас Панчев да представи и втория законопроект, внесен на 16 октомври 2013 г. от народния представител Спас Панчев и група народни представители.
Заповядайте, господин Панчев.
СПАС ПАНЧЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, драги колеги! Безспорен е фактът, че усилията на държавните институции за опазване на общественото здраве трябва да бъдат подкрепяни и насърчавани. В същото време обаче следва да се потърси балансиран подход при разработването и въвеждането на ефективна регулаторна рамка в областта на тютюнопушенето на обществени места. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Влизането в сила на пълната забрана на тютюнопушенето на закрити обществени места от 1 юни 2012 г. постави ресторантьорския бранш и нощните заведения в изключително затруднено финансово положение. Поради занижените приходи в бранша, за периода от влизането в сила на забраната до момента редица заведения или прекратяват...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, може ли да Ви помоля за тишина, така че да се чува това, което говори господин Панчев?
СПАС ПАНЧЕВ: ... дейността си, или са принудени да сведат до минимум броя на работните места с цел икономии.
Следва да се отбележи, че въпреки стремежа на Европа за ограничаване на тютюнопушенето, в повечето държави – членки на Европейския съюз, се допуска по изключение тютюнопушене в някои обществени места, при различен режим на обособяване на самостоятелни помещения и при стриктно спазване на определени изисквания.
С предлаганите изменения в проекта, който сме внесли, се запазва пълната забрана за тютюнопушене в по-голямата част от закритите обществени места, като обособените работни места, административните сгради, местата за настаняване, училищата, детските градини и ясли, интернет клубовете, кината, театрите, концертните зали, галериите, читалищата, библиотеките и други.
Със законопроекта се предлага изключение от общата забрана, като тютюнопушене ще се допуска в обособени самостоятелни помещения в залите за консумация на място и в заведенията за развлечения – в игралните зали, игралните казина и заведенията с изцяло нощен режим на работа. Там ще се допуска тютюнопушене без необходимостта от специални помещения.
Предвижда се въвеждането на задължение за собствениците на заведения или обекти, в които се допуска тютюнопушене – да уведомяват за това съответната регионална здравна инспекция. В срок до 1 месец териториалните органи на държавния здравен контрол ще извършват проверки в заведенията или обектите, за да се уверят, че се спазват изискванията на закона и на наредбата, като в публичния регистър на обектите с обществено значение ще бъдат вписвани всички заведения и обекти, в които се допуска тютюнопушене.
В подкрепа на усилията на държавата за ограничаване на тютюнопушенето в страната, особено сред подрастващото поколение, предлагаме средствата от приходите от осъществяване на контрола по спазване на забраната и ограниченията за тютюнопушене и от дейностите да се използват за финансиране на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в България.
Предвижда се и наредба, която предстои Министерският съвет, ако гласуваме законопроекта, да издаде, в която да бъдат регламентирани условията и редът, техническите характеристики и изискванията за вентилация и начинът за обозначаване на помещенията, в които се допуска тютюнопушенето.
Считаме като вносители, че даването на възможност на правото на избор на българските граждани и на бизнеса да решат в какви заведения да ходят, какви да бъдат техните заведения, е нормално. Надявам се колегите от Парламента да подкрепят нашето предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Панчев.
Колеги, двата законопроекта бяха представени.
Откривам дебатите.
Първи поиска думата господин Добрев. Заповядайте.
КИРИЛ ДОБРЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, прибързано или не, забраната за тютюнопушене на обществени места и заведения беше приета и тя действа почти две години. Тези ограничения вече са приети от хората, в това число от пушачите. Почувства се удоволствието да се храним, да пием питие без да сме потопени в задимени помещения и след това дълго време дрехите ни да излъчват тютюнев мирис. Можем навсякъде да влезем и консумираме заедно с децата си. С тази забрана се ограничиха времето и местата, където пушачите имат възможност да пушат. При част от тях това води до намаляване на изпушените цигари за 24 часа.
Въпреки че съм изкушен да говоря и анализирам като лекар и специалист за проблема тютюнопушене, аз не бих го направил, защото всички тук в залата са с достатъчно широка култура и познания и са твърде наясно с рисковете от пасивното и активно пушене и вредата за здравето. Това е доказано от цялата медицинска наука, не само от пулмологията. Преди две седмици в Комисията по здравеопазване ни гостува част от ръководството на Научното дружество по пулмология (белодробни болести). Красноречиво, за сетен път бе показана връзката между цигарите и белодробния рак, както и доказаната вреда за пасивните пушачи, в това число за хроничната обструктивна белодробна болест.
В Комисията по здравеопазване проектът за либерализация на забраната не бе приет. Това е не само обяснимо, но и знаково. На това заседание се прочетоха становищата на Министерството на здравеопазването и на Министерството на труда и социалната политика. Те са категорично за нелиберализация на забраната за тютюнопушене. Тяхното становище е важна отправна точка за нас. Същата е позицията на Българския лекарски съюз и на Българския зъболекарски съюз.
Добре е да си сътрудничим и работим в полза на производителите, на бизнеса, но не одобрявам когато сътрудничеството в полза на бизнеса е явно против здравето на хората. Апелирам за запазване забраните за тютюнопушене в полза на здравето на хората. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Добрев.
Има ли реплики към изказването на народния представител Кирил Добрев? Няма.
Заповядайте за изказване, госпожо Михайлова.
СТЕФАНИ МИХАЙЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Позицията на нашата парламентарна група е добре известна. Ние считаме, че либерализацията на въведения режим на тютюнопушене ще бъде голяма крачка назад, сериозно отстъпление от постигнатото за осигуряване на здравословна среда на живот и за защита здравето на нацията. Аргументите срещу либерализацията са толкова много, че няма да ми стигне времето само да ги спомена, но все пак бих искала да маркирам основните от тях. Те няма да са много за много хора от тази зала, но фактът, че днес се налага да обсъждаме тези проекти, показа, че е необходимо те да бъдат изложени отново.
Първо, искам да се спра на мотивите на вносителите на законопроектите и на аргументите на защитниците на тези законопроекти, които получиха гласност в медиите.
Първата основна група от мотиви и аргументи са икономическите и финансовите мотиви. Твърди се, че пълната забрана вреди на ресторантьорския и хотелиерския бизнес. Мисля, че няма сериозен анализ и достатъчно данни, които да подкрепят това твърдение. Освен това не се отчита, че има и много други фактори, които влияят – като икономическата криза, увеличаване цената хранителните продукти, на електричеството и на горивата, намалената покупателна способност.
Освен това има много сериозни изследвания в страните, в които е въведена пълна забрана, които показват, че в дългосрочен план тя няма негативен ефект върху икономиката, а даже на места се наблюдава и малък положителен ефект. Такава констатация се съдържа и в писмото на заместник-председателя на Европейската комисия до председателя на Здравната комисията в Четиридесет и първото Народно събрание.
Освен това туристическият бизнес е против либерализацията. Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти категорично се обяви против отмяната на пълната забрана. Знаете, че туризмът е един от най-важните отрасли в нашата икономика.
Друга теза – забраната намалява приходите в бюджета. Това само по себе си е недостатъчно аргументирано твърдение. Освен това направо се игнорира фактът, че разходите за здравеопазване значително се увеличават заради вредата от тютюнопушенето.
Когато говорим за икономическите и финансовите параметри, бих искала да отбележа, че евентуалната либерализация ще доведе и до допълнителни разходи за някои от ресторантьорите. Защо е така? Някои от тях вече махнаха преградите и сега ще се наложи да ги изграждат отново. В малките заведения, където трябва да се изгради поне частично ефективна инсталация, това ще предизвика нови разходи, които особено за малките заведения не са пренебрежими.
Дори да допуснем, че пълната забрана има негативен икономически ефект, мисля, че този ефект е несъпоставим с ползата за здравето на хората, което безспорно е много по-висша ценност.
Друга група мотиви са свързани с твърдението, че обособяването на самостоятелни помещения и на вентилация, където се пуши, е балансирано и ефикасно решение. Със съжалениe трябва да кажа, че това не е така. Доказа го практиката у нас, доказва го практиката и в други страни и много изследвания, които посочват, че само пълната забрана осигурява среда без тютюнев дим. Ще ми позволите да цитирам един текст от Препоръката на Съвета на Европейския съюз за среда без тютюнев дим: „Безопасни нива на излагане на вторичен тютюнев дим не съществуват. Инженерните методи като вентилация, обмен на въздуха и използване на определени зони за пушене не защитават от излагането на тютюнев дим.”
Основна теза на радетелите на либерализацията – забраната нарушава правата на пушачите, ограничава възможността им да направят свободно своя избор. За мен това е особено уязвима теза. Не бих искала да ставам досадна като припомням добре известното решение на Върховния административен съд, че тютюнопушенето не е субективно право, а вредоносна практика. За съжаление, вносителите на законопроектите, които разглеждаме и техните защитници, съвсем удобно се абстрахират от това твърдение и затова мисля, че е необходимо да напомня какво Върховният административен съд обоснова и формулира. Всъщност то е много близко до здравия разум и е много ясно.
От друга страна, пак ще ми позволите да цитирам и ще Ви помоля да обърнете внимание на един текст от основен документ на Световната здравна организация. Той гласи следното: „Задължението за защита от тютюневия дим се основава на основните човешки права и свободи. Предвид опасностите от вдишване на вторичен тютюнев дим задължението за защита от тютюнев дим се съдържа имплицитно в правото на живот и в правото на възможно най-висок здравен стандарт, признати в много международни правни документи и в конституциите на много нации.” Това се отнася и за нашата Конституция. Така че се налага изводът, че не пушенето, а правото на защита от вторичния тютюнев дим е неотменимо и е конституционно право.
Дори и да забравим за по-строго юридическия аспект на понятието „права”, да говорим за свободния избор. Да, факт е, че в момента пушачите не могат да правят свободно своя избор винаги и във всички случаи. Но ние трябва да признаем, че трябва да решим чий избор искаме да уважим – дали на този, който иска да прекара по-приятно времето си с цигара в ръка, или на този, който се бори да бъде предпазен от безспорно вредни за здравето му въздействия. Мисля, че тук няма място за колебания. Именно в това е смисълът на държавата и на обществените норми – да налагат ограничения в защита на членовете на обществото.
Законът не ни оставя свободния избор да караме с 200 км в час по магистралите или да грабнем от щанда на бижутерния магазин бижуто, което ни е харесало. Рестрикциите по отношение на пушачите не им отнемат правото да пушат. Те само ограничават възможността им да превръщат околните в пушачи без тяхно съгласие.
В контекста на темата за правата и за свободния избор бих искала да напомня за правата на работещите в заведенията. Какво ще бъде тяхното право на свободен избор, ако се отмени забраната? Те ще могат да избират дали да си търсят друга работа, или да прекарат по-голямата част от живота си в една крайно нездравословна атмосфера.
Друг аргумент – законът не се спазва, да го отменим. Ами да отменим Закона за движението по пътищата или Наказателния кодекс. Това е крайно несъстоятелна теза и именно народните представители не би трябвало по такъв начин да подронват устоите на правовия ред. Още повече, има едно изследване на „Ноема”, което показва, че неспазването, за радост, не е толкова повсеместно, колкото ни се представя.
Последното, на което бих искала да се спра – тезата, че пълната забрана не е постигнала своята цел да намали пушенето и следователно трябва да я отменим. Това е много груба манипулация, защото такава цел не е била поставяна. Мотивите на законопроекта бяха много ясни и кратки и пак ги повтарям: целта на тази разпоредба е осигуряването на среда без тютюнев дим и предпазване здравето на непушачите – кратко и ясно!
Няколко допълнителни съображения, свързани с тези законопроекти. Измина повече от година от въвеждането на пълната забрана. Това беше трудна забрана, защото наруши традиционното поведение на голяма част от обществото. Така или иначе тя е факт, приета от значителна част от обществото – хората се приспособиха и свикнаха. По-трудната част от пътя е измината и ще бъде престъпление да се връщаме сега назад. Това ще бъде поредният удар и върху без това разклатения авторитет на Народното събрание и нещо повече – изобщо върху устоите на правовата държава. Защото когато приемем закон и скоро след това го отменим, ние създаваме усещането в обществото, че всеки закон не е постоянен и устойчив, а е временен, случаен, че всяко чудо е за три дни.
Конкретно по отношение на крайната цел, към която безспорно се стремим – постигането на среда без тютюнев дим. Смятам, че либерализацията ще нанесе непоправими щети, защото ако сега дадем заден ход, обществото няма как да погледне сериозно на бъдещи мерки в тази посока, когато в момента е свидетел на едно Брауново движение вместо на ясна и последователна политика.
Колеги, има още много аргументи, но за да не отнемам възможността и на други колеги да се изкажат, само ще спомена статистика: над 72 хил. души се включиха в интернет в петицията „Не на връщането на цигарения дим в заведенията!”, над 50% от българите подкрепят пълната забрана, само 42% от българите са пушачи. Затова Ви призовавам да отхвърлите законопроектите. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Михайлова.
Колеги, има ли реплики към изказването на госпожа Михайлова? Няма реплики.
Изказвания?
Ще дам думата на господин Кърджалиев, за да има редуване между парламентарните групи. След това ще дам думата на господин Лъчезар Иванов.
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги, аз не подкрепям законопроектите! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Нещо повече – смятам, че те са ретроградни, неаргументирани и при всички случаи са голяма крачка назад в стремежа ни – надявам се на всички е този стремеж – за подобряване здравния статус на населението и протектиращата здравна уредба.
Нещо повече – смятам, че в рамките на няколко месеца това е вторият законопроект, който по един или друг начин дискредитира евроатлантическия път на страната – визирам, разбира се, Законопроекта за забрана на продажба на земи на чужденци, дискредитира стремежа да са общовалидни, признати в цивилизационен аспект ценности, към които дълго време този народ, респективно ние, сме се стремили.
Уважаеми колеги, виждаме няколко причини при въвеждането на тези идеи от страна на вносителите. Първата, естествено е формалната причина – предизборни обещания от страна на двете партии, може би, и разбира се настъпилия зимен период.
Втората причина е очевидно сериозното давление на бизнеса с користните си цели върху вносителите на тези законопроекти (ръкопляскания от ГЕРБ), а и политиците като цяло. Към тази причина справедливо ще е, макар да има и засегнати, да добавим и егоистичните подбуди на зависими от никотина политици, които искат пълен комфорт на тютюнопушачите, респективно на себе си.
Третата причина, според мен, е предубедена и пак користна интерпретация на темата „Пушене на закрито”, а именно приоритизиране на икономически показатели – за мен това са псевдоаргументи, над здравните фактори.
Уважаеми колеги, първите две причини аз не усещам никаква потребност да ги коментирам и заради това няма да се спирам на тях. Моят аспект е по-различен – той е от посоката на здравна целесъобразност, професионален и чисто човешки аспект. Ако трябва да изкажа лаконично моята позиция, направих го и в Здравната комисия, тя е следната: няма икономически аргументи в модерния свят, които да доминират над здравната целесъобразност и цената на човешкия живот. (Ръкопляскания от ДПС.) За мен човешкият живот, надявам се за всички, няма цена. Животът и здравето по принцип нямат цена. Те не са величини, определяни или още по-малко подвластни на човешката суета, на човешката корист, на жизнения стандарт дори. Здравето и живота за мен са несравними ценности. Нещо повече, физиологичните параметри са екзистенциални за съществуването на човешката популация по принцип.
Според Световната здравна организация, една от 10 причини за смърт – това са данни от 2007 г., се дължат на тютюнопушенето, като общ аспект. Към 2030 г. – по прогноза на Световната здравна организация, ако не се вземат мерки и тютюнопушенето е регламентирано по този начин, се очаква тази цифра да е 5, дори 6 от 10. Тоест 5 случая на смърт през 2030 г. в световен аспект от 10 общо ще се дължат на тютюнопушенето по един или друг начин.
Основните причини за смърт в България всички ги знаем. В 90% от случаите те са свързани със сърдечно-съдови заболявания, онкологични заболявания и болести на дихателната система, като всички тези параметри имат своя дял – най-високият 67% е този на сърдечно-съдовите заболявания. Тоест, смъртността като хипотеза може да се повлияе, когато, забележете тази констатация, се предотврати експонирането на човешкия организъм към тютюневия дим, не просто и само намаляването броя на пушачите или намаляването броя на изпушените цигари, а експонирането, излагането на човешкия организъм към тютюневия дим.
Тук е мястото да говорим за най-онеправдания в тази тема, а именно пасивният пушач. Пасивният пушач, който е осъзнат непушач на база на своя мироглед, на база на своята ценностна система. Това е нашият партньор, това е нашият събеседник, това е нашият съсед, въпреки неговото право, когато очевидно е декларирал, че е непушач, пушачите, независимо от това дали е толерантен или не, му вредят.
По какъв начин е това вредене? Тук е мястото да спомена за феномена „странична димна струя”. Това е струята, димът от тлеенето на цигарата. Установено е, че 89% от този дим не минава през филтъра и е така наречената „странична димна струя”. Понеже не минава през филтъра, забележете с какви параметри се характеризира тази странична димна струя. Тя съдържа 50% повече амоняк, пет пъти повече въглероден окис, три пъти повече канцерогени и три пъти повече катрани. Непушачът е длъжен, въпреки своята воля, да поема този дим и димът, който издишва пушачът в негово присъствие.
На този фон да се твърди, че пушачите, виждате ли, са дискриминирани е не просто нелепо, а е смешно твърдение. Все едно да оневиним наркоманите заради това, че в присъствието на другите хора не им се позволява да правят своите апликации или пък изнасилвачите, че не могат да си правят свободно своите деяния. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Вярно, пресилено е, но мисля, че алегорията е уместна в случая.
Аз съм толерантен човек. Бих допуснал в мое присъствие, на база на приятелски чувства, на база на добронамереност да се пуши. (Смях, весело оживление от ДПС.) Нещо повече, дори и аз бих запалил цигара. Но, когато има присъствие на деца в това помещение, аз бих се възпротивил. Когато това са моите деца, аз бих им забранил да влязат в това помещение. Защото е установено, че болестността при децата на пушачи е два и половина пъти по-висока. Установено е токсично давление на тютюневия дим върху децата. Знае се примерно, че бебетата, които се раждат от майки-пушачки, са с 200 гр. по-леки от средното ниво. От друга страна обаче, аз бих се борил за правото на всеки човек да поеме своята доза никотин заради абстинентния синдром, но това не бива да пречи на съседа, на приятеля, на събеседника, на този, който е в неговия антураж.
Това, разбира се, може да стане примерно чрез електронните цигари. Те не вредят на околния и заради това, ако някой вносител на законопроект ни принуди да гласуваме за такава рестрикция, аз бих се възпротивил.
Неприемливи за мен са и аргументите, изтъкнати от двамата вносители. Според мен, истинските причини за тези законопроекти и то, погледнати в по-откровен, дори битов аспект, са лобистки и то като проява на абсурдно лицемерие за връщане на старото статукво, абсолютен и безграничен комфорт за пушачите.
Нещо повече, според мен, това предложение е и популизъм в аспекта на тезата: виждате ли, непушачите, дори да имат убедителни тези, те са априори по-толерантни и по-лесно поне биха преглътнали без озлобление и реакция предложението в сравнение с пушачите и техния абстинентен синдром. Тоест, законопроектите, според мен, са злоупотреба с толерантността и необразованата добронамереност на някои от непушачите.
Искам да Ви преведа няколко примера по отношение на икономическата ефективност и неефективност, въпрос на интерпретация при едното и другото положение. В обширно изследване на Европейския съюз „Зелена книга на Европа без тютюнев дим” се доказва по категоричен начин, че икономическата тежест е особено голяма за работодателите, тоест производителността на работника за прекъсване за пушене, отсъствия по болест, щети от пожари – забележете, разходи за ремонт и почистване, са много по големи.
Друго изследване в Канада доказва, че разходът за един пушач е, забележете, с 2565 долара на година повече, отколкото за непушач.
Трето изследване в САЩ доказва, че ако за производството на цигари се печелят 9 милиарда годишно, то за лечение на болестите, предизвикани от тютюнопушенето, се харчат 72 милиарда, тоест, осем пъти повече.
Световната здравна организация има изследване за вентилацията – така наречената панацея според вносителите, когато, видите ли, се позволи пушене на закрито. Позволете ми да го цитирам буквално: „Ако съвременните вентилационни системи могат да защитят от цигарен дим, то е нужна толкова голяма и мощна тяга, че вътре няма да може да се работи, още по-малко да се почива”.
Трети контрааргумент срещу влиянието на туризма – и в двата законопроекта са засегнати тези теми. Наистина ли трябва да повярваме, че някой ще си отмени резервацията за България заради това, че в тази страна не се пуши?
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Обратното е вярно.
ТУНДЖЕР КЪРДЖАЛИЕВ: Обратното е вярно, да. Има статистика и за летния, и за зимния сезон. Доказва се, че тези сезони са най-силните корелативно в хронологичен план за последните години.
Другата теза – че хората щели да спрат да ходят по ресторанти. Та пушенето ли е причината фаворит, за да ходим в ресторанти? Не е ли разговорът с приятел, не е ли добрата храна, хубавото питие, романтичните погледи, ако щете (оживление, ръкопляскания)? Това ли е непременно факторът фаворит?
За финал, уважаеми колеги, искам да Ви припомня, че един депутат – като хипотеза, не всеки приема тази условност, е репрезентативна фигура на своето общество и на своите избиратели. Заради това мисля, че трябва да сме една стъпка напред пред това общество, тоест с изпреварващо мислене. Тези законопроекти не са в тази посока най-малкото заради това, че девалвираме усета на българското общество за стабилно законодателство.
Нека да Ви припомня само последните четири или пет промени, които се осъществиха от 2009 г. насам.
Първо, тройната коалиция беше взела решение от 1 юни 2010 г. да има тотална, пълна забрана за тютюнопушенето. Политическа партия ГЕРБ ревизира този акт. Тук е мястото да кажа, уважаеми колеги, че това, според мен, беше грешка и недейте да си трупате актив на тази основа. Не 1 юни, от 2 юни 2010 г., може би от свян пред деня на детето, Вие въведохте този режим, с който причинихте толкова много разходи на хората, които са собственици на ресторанти и заведения.
След това през 2012 г. също Политическа партия ГЕРБ с някои от нас гласувахме сегашното статукво и сега пак връщаме либерализацията. Съгласен съм с госпожа Стефани Михайлова – как може да се спазват закони при това колебливо поведение. Нормално е българският народ да реагира по този начин.
На следващо място, очевидна е глобалната тенденция, уважаеми колеги, за обществено инкриминиране на тютюна, на този етап в морален аспект и консумацията му и тази тенденция е отчетливо изразена според мен.
Установява се – и никой не може да противоречи на тази тема, че разумът рано или късно доминира в човешкото общество и точно този разум е причина за еволюцията на човешкото общество.
Тук е мястото да се обърна и към моите колеги от Движението за права и свободи, към моя приятел Хаджихасан…
Моля да удължите времето, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Удължих времето.
ТУНДЖЕР КЪРДЖАЛИЕВ: Уважаеми колеги, призовавам Ви да не подкрепяте тези законопроекти заради една единствена причина, а именно да продължим евроатлантическия път на партията. Нали помните преди месец и половина, когато единствени бяхме с аргументи срещу решението за продаването на земя на чужденци как ни хареса, когато някои анализатори, политици и социолози ни нарекоха, че сме най-европейската партия. Това е крачка назад, ако подкрепим тези законопроекти, колеги.
Умните се учат от грешките си, а мъдрите не ги допускат. Призовавам всички да бъдем мъдри. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Кърджалиев.
Уважаеми колеги, виждам много заявки за реплики. Ще дам две на „Атака” и една на Коалиция за България, след това ще дам думата за изказване на господин Лъчезар Иванов.
Заповядайте, господин Лаков, за реплика.
ВЕНЦИСЛАВ ЛАКОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Кърджалиев! Прекрасна лекция – 18 минути, достойна за едновремешното дружество „Георги Кирков”! (Оживление.) Чудесни неща казахте. Напълно споделям Вашите научни виждания.
Но репликата ми е в две насоки. Ако всичко това е така, половината от тази зала във всеки момент трябва да измрем в адски мъки, защото пушим. В този смисъл декларирам конфликт на интереси. Както виждате, няма такива признаци.
По-интересното е друго. Всяка година българската държава дава за производителите на тютюн субсидия, която варира между 70 и 83 млн. лв. След като сте толкова прав и след като приемам Вашия аргумент, откажете се от тази субсидия! Защо не забраним изцяло тютюнопроизводството? Така се решава проблемът.
Искам да акцентирам на нещо друго. Приемам, въпреки че никъде не е доказано и не е научен факт, че има връзка между здравето и тютюнопушенето, приемам аргументите, които ни се набиват в главите. Нека да е така. Но в случая става дума не за цялостна отмяна на забраната за тютюнопушене. Ние се борим за нещо много простичко. И двата законопроекта предвиждат пушачите да могат да пушат в заведения. Това е! Просто, ясно и елементарно. Никой не говори за отпадане на забраната за тютюнопушене на работното място, ограниченията за училища, институции – не. Говорим за това, което хората искат – като седнат на маса, да могат да си запалят цигара, при това, забележете, се запазват възможностите непушачите да имат собствени заведения. Просто, кратно и ясно. Това го искат ресторантьорският и хотелиерският бизнес. Това го иска всеки български пушач.
Обръщам се към Вас, колеги – предстоят празници. Помислете за тези хора, които ще седнат на масата. Пак ли ще ги оставите да ходят навън и да мръзнат по студовете и под стрехите да кадят като престъпници? Послушайте разума. Нищо, което не работи – а е доказано, че забраната не работи, би трябвало да бъде променено. Иначе зорлем правим закони, които не работят и сами удряме по държавността. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Лаков.
Заповядайте, господин Кутев.
След това ще дам и една реплика на „Атака”.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин Кърджалиев, аз съм изумен от лекцията, която изнесохте. Първо, защото в нея имаше доста доводи, които, ако не са неверни, са спекулативни. Най-малкото, обвинението, че тези, които подкрепяли отмяната на забраната били хора, които искали да тровят другите. Аз примерно ще я подкрепя, въпреки че съм непушач. Ето един пример, в който Вашите доводи са видимо спекулативни. (Шум и реплики от ДПС.)
Ето сега някой от тук се обажда и интелигентно, подкрепяйки Вашите думи, казва, че аз тогава съм лобист. Значи аз, видите ли, трябва да лобирам за някого си. Истината е, че не съм лобист, защото няма за кого. Лобистите са хора, които получават пари за това, което правят, а аз го правя по убеждение, защото смятам, че е добре да бъде така. С Вашето изказване дадохте тон на тези, които сега казват, че съм лобист – аз, който не пуша, но подкрепям забраната, би трябвало да бъда лобист. Защо? Защото в икономическия смисъл на отмяната според мен има хляб.
Това, което каза и колегата Лаков преди малко, някак си ми изглежда лъжеморално – това, което правите в момента. Вие изнесохте дълга лекция, която беше посветена на „за” или „против” тютюнопушенето. Ако това беше темата на днешния разговор, изцяло щях да Ви подкрепя. Ако ние сега решавахме дали да забраним изобщо тютюнопушенето, заедно с производството на тютюн, заедно със субсидирането на държавата на тютюна, заедно със събирането и изхарчването от държавата над 2 млрд. лв. годишно от акциз на цигарите – ако ние обсъждахме това, Вашата реч щеше да бъде смислена. Само че ние не обсъждаме това и Вие подменяте темата.
Вие прехвърляте тези 100 милиона, които в момента отиват за субсидиране на тютюна, които държавата и Вие – Вашата политическа сила, лобира за тях – тези 100 милиона ги прехвърляте върху главите на ресторантьорите. Не ресторантьорите са тези, които в момента са проблем. Ресторантьорите, които засягаме с този закон, не влошават живота на гражданите. Тютюнопушенето и фалирането на ресторантьори са различни неща. Вие много добре го знаете и спекулирате с това. (Единични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Кутев.
Заповядайте, господин Александров – за трета реплика.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, относно самата спекулация – колко вреди носи тютюнопушенето, безспорен факт е, че според Световната здравна организация – носи. Ако погледнем най-вече в България, или в нашата кошница, по същия начин и по същата логика можем да вземем решение, с което да ограничим свинското месо, по същия начин дизеловите двигатели, тъй като най-големият замърсител на атмосферния въздух са дизеловите двигатели. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Тук проблемът е друг. Тази забрана, която беше въведена от правителството на ГЕРБ ограничава една съществена забрана, която е и в Конституцията, тоест правото на избор на гражданина. Всеки гражданин има право на избор дали ще използва цигари, или няма да използва. Не е лобизъм да искаме отмяната именно на тази забрана, тъй като тя нарушава едно съществено право.
По никакъв начин не целим да навредим на някого, когато се въведат отделни зали в помещенията за хранене, в нощните заведения и локали, но целим всеки да има правото на избор, да бъде свободен да използва своя избор и да реши къде да отиде, а не да наблегнем чрез забрана да ограничим това. Смятате ли, че чрез забрани трябва да започнем да пазим здравето на хората? Защото сами по себе си хората са склонни да използват много вредни субстанции за тях самите, които да вредят и на останалите.
Чрез забраната действително се повлия и на сектора, който се занимава със заведенията – ресторантьори и хотелиери. Това го доказва и тяхната справка. Членовете, които бяха на Икономическата комисия, се запознаха с данните. Нека да помислим и в този аспект. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Александров.
Това беше трета реплика към господин Кърджалиев. Моля за дуплика.
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Изказа се тезата: половината трябва да измрем. Господин Лаков, убеден съм, че след време, със сигурност по-младите ще са свидетели на това време, тютюнопушенето ще бъде инкриминирано деяние в световен аспект. Следете тенденциите и ще разберете, че причината е точно тази, за която Вие говорехте. Не мисля, че е коректно да се прави паралел, да се прави каквато и да е аналогия със субсидиите за тютюн. Темите са по драматичен начин различно поставяни. Тук говорим за съвсем друг аспект, който е от гледна точка на здравна целесъобразност, от гледна точна на човешки аспект.
Общата теза, изказана в становището на господин Лаков и в становището на господин Кутев, че това било спекулативна идея, че виждате ли, темата се подменяла. Не, не се подменя темата. В малките градове, господин Кутев, говоря за население до 20, 30, 40 хиляди, когато въведем този режим, смятате ли, че ще има заведение под 70 квадрата, което ще е за непушачи? Не, няма да има, доказа го практиката от 2010 г. Всички заведения до 70 кв. м., тогава мисля, че бяха до 50, бяха за пушачи, защото, естествено, никой не иска да изпада в ситуация на нелоялно конкуриране. Ето заради това въобще няма подмяна на темата и затова акцентирах върху страничната димна струя и непушачите, които са пасивни. (Реплики от „Атака”.)
По отношение на репликата на господин Александров – за паралела със свинското месо, ще кажа само следното, и то към госпожа стенографката, моля Ви да напишете: „Доктор Кърджалиев махна великодушно с ръка и седна развеселен на мястото си!” Благодаря. (Силен шум и реплики. Смях. Оживление. Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря на д р Кърджалиев.
Други изказвания?
Лъчезар Иванов – заповядайте.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Днес ставаме свидетели на дебат на двата законопроекта, които идват като последица от предизборна кампания и поети ангажименти. Това е ясно за тук присъстващите.
Днес ще се опитам да дам факти и аргументи като лекар и човек, ще се опитам да преведа пред Вас убедителни данни, с които едва ли тук присъстващите биха се съобразили. Отново казвам, че с двата законопроекта се опитваме да разделим българския народ на пушачи и непушачи – да го разделяме на хора, които подкрепят „Левски” и на хора, които подкрепят ЦСКА.
Мога да дам още много примери от живота, с които ние ежедневно се опитваме да разделяме българските граждани. Ще задам риторичен въпрос: има ли алтернатива човешкото здраве и може ли да се дели българският народ на хора, които боледуват и на хора, които не боледуват? Помислете! Нещо, което е много важно в народопсихологията на нашия народ, е, че когато говорим за заболявания, за катастрофи, ние винаги казваме: „Не, мен това няма да ме стигне! Не, това не касае мен!”
Драги колеги, искам да Ви кажа нещо много важно: през 2005 г., когато прекрачих прага на Парламента, се занимавах активно с медицина. Колеги, които бяха тогава парламентаристи, вече някои от тях не са между живите, съм имал честта да ги лекувам. Имал съм честта да видя хората от едната страна, когато са политици и са тук, на тази висока трибуна, и тогава, когато те са в болничната стая.
Аз съм убеден, че с данните и фактите, които съм подготвил, няма да мога да разколебая никой от тук присъстващите. Напротив, сигурно като преведа данните като лекар, както е казал древния мислител: „Ще излезе по-убеден в собствената си позиция, отколкото преди да съм дал своите данни”.
Работил съм дълги години в Клиниката по пулмология, която тясно касае именно последиците от тютюнопушенето.
Искам да Ви кажа някои факти, които знам, че ще минат покрай ушите Ви и няма да бъдат съобразени, когато трябва да дадете гласа си „за” тези два законопроекта или „против” тях.
Ще Ви кажа, че всяка година в България заболяват от рак на белия дроб 4 хиляди души. Малко или много, Вие преценете! Статистиката в различните години сочи, че 3 хиляди са мъже, а хиляда са жени. Познайте колко е продължителността на живота на тези хора, колеги! Конкретно в България тя е не повече от 8 месеца. Чуйте ме хубаво! Стойността на лечението е между 4 и 6 хил. евро. Повтарям, евро! Те умират в ужасни мъки. Аз съм бил свидетел на края на много такива хора, които починаха.
Виждам някакви жестове на несъгласие, но повярвайте ми всички, които присъстваме тук, пред болестта и смъртта сме еднакви. Запомнете го, колеги! Всички, които са „за” законопроекта и които са „против” него, запомнете – пред болестта няма БСП, „Атака”, ГЕРБ. Много добре чуйте!
Другото заболяване, което се причинява от пушенето в 80%, е хронична обструктивна белодробна болест, така нареченото ХОББ. Мъжете над 45 години в 80% се разболяват именно от тютюнопушене. Хубаво е да ги чуете тези неща!
Искам да кажа следното: каквито и икономически мотиви да бъдат изтъкнати от тази висока трибуна, тук присъства и министърът на здравеопазването, Вие направете сметка дали парите, които се отделят като акциз от цигарите и влизат в бюджета, биха могли да компенсират загубата на Ваш близък – говоря, когато някой лично е опарен и засегнат от заболяванията, за които говоря.
Не мога да подмина и факта за алергиите и пасивното тютюнопушене. Интересна статистика, за която някои ще кажат: „Хайде, стига сте ни плашили, докторите, от тази трибуна!”. Да, хубаво е, когато човек е информиран, знае и взима информирано решение, когато гласува. Ще Ви кажа, че на 100 семейства, в които родителите пушат, децата се разболяват от дихателни заболявания или алергия от 18 до 30%.
Ще Ви кажа един факт. Съединените американски щати отделят 5 милиарда за лечение на така наречените „пасивни пушачи”. Това е само пример, защото няма как ние да се сравняваме с икономиката им и тази страна, в която прагматизмът е издигнат в култ.
Няколко думи и за другите вреди от тютюнопушенето. Не мога да подмина сърдечно-съдовите заболявания. (Силен шум.)
Колеги, ще Ви кажа любопитни факти, защото виждам, че докторите ставаме отегчителни. Голяма част от пушачите се оправдават с така наречения „никотинов глад”. Да, той действително съществува. Голям процент от пушачите обаче смятат, че когато запалят цигара, се успокояват. Да, но в първите 30 секунди. След това е доказано, че при жените пулсовата честота нараства с 15 до 20 удара, а при мъжете с 5 до 10 удара, в зависимост от това колко годишни са пушачите. (Силен шум и реплики.)
Още един факт – честотата на хората, получили инфаркт (силен шум), виждам, че публиката става все по-шумна, но не мога да подмина това, че 25% от миокардния инфаркт се дължи на хора, които употребяват над 20 цигари дневно. Количеството над 20 броя цигари увеличава в пъти риска от инсулт. За съжаление, имаме такъв от редиците на ГЕРБ, покосява жестоко и изходът в повечето случаи е неблагоприятен.
Бих казал за вредите върху нервната система.
Нещо друго – за ДНК-мутациите, които се осъществяват.
Мога да говоря с часове пред Вас, но съм убеден, че колкото и да говоря, каквито и аргументи да дам, мисля, че популизмът и лицемерието, които се ширят по площадите, са взели връх.
Всеки един от нас, ако си затвори очите и си помисли за своите близки, за децата си, за здравето – не мисля, че ще сложи пръст с лека ръка и ще подкрепи връщането на тютюнопушенето.
В заключение ще кажа: нека всеки сам, не политически, по съвест, защото ние сме родени на тези земя без политически убеждения, дошли сме на нея благодарение на майките, които са ни родили и вдъхнали живот и затова нека дадем шанс на бъдещето на нашите деца. То показва, че само чрез здравословен начин на живот, здравословна среда, нашата нация може да има здраво поколение и да пребъде в бъднините. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, на д р Иванов.
Реплики към изказването на господин Иванов?
Заповядайте, господин Мърков.
ГЕОРГИ МЪРКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, слушах Ви с много голям интерес и наистина не мога да намеря забележки по Вашето изказване – абсолютно сте прав за всичко, което казахте. Но ще успеем ли да убедим тези хора, които пушат, да спрат цигарите? Аз мисля, че не можем да ги убедим. Те ще продължат да пушат.
Ще Ви приведа пример. В Септември, където е моята община, имах заведение. Тогава, когато Вие забранихте тютюнопушенето и го направихте на пушачи или непушачи, след това тотално го забранихте, остана малките заведения да бъдат за пушачи или за непушачи.
Доктор Кърджалиев каза, че всички са направили заведенията за пушачи. Не е вярно! Аз направих моето заведение за непушачи. Никога през живота си не съм пушил и се отвращавам от цигарения дим. Какво се получи? Понеже срещу мен има училище, смятах, че тези ученици ще дойдат и ще стоят в заведение без цигарен дим. Те обаче напуснаха заведението и отидоха в съседното, където се пуши. Бях принуден да затворя заведението, защото в него нямаше клиенти. Това е самата истина!
Ние трябва да помислим какво трябва да направим, за да накараме тези хора да не пушат. С тази тотална забрана дали да спрем, или не – прав сте, че в предизборната компания се говореше, че ние ще отменим забраната за тютюнопушене, пушачите да си пушат спокойно. Наистина аз съм спечелил доста гласове от това нещо, което правих.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Това е конфликт на интереси.
ГЕОРГИ МЪРКОВ: Да, признавам си! Но не е този начинът. Трябва да намерим друг начин да убедим тези хора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето, господин Мърков.
ГЕОРГИ МЪРКОВ: Може би това вече идва от семейството, от здравеопазването, от много по-широк аспект. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, господин Мърков.
Втора реплика?
Заповядайте, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин Иванов, преди да направя репликата си, искам категорично да заявя, че няма да подкрепя този закон, защото се касае за принципна политика. Всички думи, които Вие и господин Кърджалиев казахте, са верни. Считам, че днес дебатът трябва да бъде по това – дали ще продължим да подкрепяме политиката, която решихме да прокарваме в здравеопазването по отношение на тютюнопушенето, общата политика на Европейския съюз, или съответно с всяка една година ще се отказваме от нея?
Спомняте си: такъв ход навремето направихте Вие. Не знам защо трябваше да го направите? От 1 юни 2010 г. трябваше да се въведе пълна забрана за тютюнопушенето. Тогава обаче Вие приехте решение залите да бъдат разделени на две – за пушачи и непушачи, и това трая две години. Направиха се инвестиции и през 2012 г. казахте: „Няма да се пуши никъде”. За мен това не е последователната политика, за която аз говоря в момента.
И още нещо. Спомняте ли си през 2012 г., когато от дясната страна на залата, когато трябваше да се въведе пълната забрана, Вие позволихте на едно-единствено място да се пуши – там, където никога не се е пушило – на летищата?! Само на летищата!
С господин Станислав Владимиров си говорехме преди малко, че в България е най-тежката забрана срещу тютюнопушенето. В България в затворите не може да се пуши. Така ли е, господин Цветанов? А на летището – може! Защо? Защото го измисли ГЕРБ!
Сега искам да Ви питам: ще предложите ли да се премахне възможността да се пуши и на летището? (Шум и реплики от ГЕРБ.) За мен това не е нормално. Затворникът не може да излезе навън да пуши. Всеки един пътуващ обаче, който знае, че в самолета не може да се пуши, може да излезе, да запали цигара или да изтрае един час без цигара.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Казвам го във връзка с принципната политика. Аз няма да гласувам, защото смятам, че през цялото време съм провеждал тази принципна политика в здравеопазването, която е политика на моята партия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Приключвайте, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Искам обаче да попитам: днес с етикетите, които сте си сложили, ще промените ли Вашата политика и ще бъдете ли по-последователни? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Трета реплика – господин Захариев.
МАРТИН ЗАХАРИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми госпожи и господа! Този дебат може да продължи до късни доби, до полунощ, както работихме миналата седмица по време на приемането на бюджета. Със същата онази консистенция можем да разрежем с нож въздуха в залата заради различните си мнения. Колеги, дебатът обаче има смисъл, когато едната страна носи аргументи, за да убеди другата. Това тук е невъзможно!
Уважаеми господин председател, да прекратим този дебат. Той става нонсенс. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Той е като пореден епизод от нашето политическо риалити, в което живеем – епизода „за” или „против” тютюнопушенето. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Уважаеми госпожи и господа, предстои най-интересното гласуване за календарната 2014 г. в това Народно събрание. (Шум, смях, оживление.) Най-интересното е, защото сега ще излезем от партийните си обувки и ще гласуваме по съвест, по собствената си съвест и пред съвестта на всички, които представляваме и от чието име сме изпратени тук – огромна група хора.
Уважаеми дами и господа, демокрацията обаче е да приемем решението на мнозинството, такова, каквото днес залата определи. Аз съм готов днес, независимо от своето мнение, то е ирелевантно към този дебат, да приема решението на мнозинството – каквото залата реши, това ще се случи. Това е нашият изпит за демокрация.
Моля да пристъпим към гласуване. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля Ви, не се обаждайте от място!
Господин Захариев, Вие направихте процедурно предложение за прекратяване на дебата, само че искам да Ви кажа, че съгласно парламентарния правилник, когато парламентарните групи имат още време при първо четене – подчертавам, това не може да се случи. Прекратяването на дебата може да стане при второ четене.
За дуплика – господин Лъчезар Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Най-напред се обръщам към господин председателя. Господин председател, моля Ви, спазвайте правилника, тъй като репликата на уважаеми господин Захариев не беше отправена към мен. Тя беше обръщение към Вас.
Що се отнася до първата реплика от господин Георги Мърков, искам да му кажа следното. Господин Мърков, има само едно нещо, което може да убеди хората, а именно – само знанието може да убеди хората. Знанието и познанието за ефекта от тютюнопушенето, понеже конкретно говорим, е онзи силен аргумент, който може да убеди хората. Когато хората не знаят, неграмотните хора и тези, които нямат информация, няма как да бъдат убедени. Отговорът ми към Вас е, че само знанието и познанието за ефекта от тютюнопушенето е онзи фактор, който може да убеди хората.
По втората реплика, отправена към мен от господин Мутафчиев – той каза, че е изключително последователен в своето поведение. Господин Мутафчиев, обръщам се към Вас и тук може да бъде направена справка как Вие подкрепихте, как беше гласуван Законът за забрана на тютюнопушенето по време на мандата на Четиридесетото Народно събрание – как гласува групата на Коалиция за България. Понеже Вие се обърнахте към мен за последователност, ще отговоря от тази висока трибуна, че аз гласувах за забраната, както ще гласувам и сега, тоест ще бъда последователен в своята позиция.
Обръщам се към Вас и риторично ще кажа, че за да има последователност във Вашата политическа линия – говоря за Коалиция за България, тъй като Вие сте неин представител, ако говорим за последователност в политиките, кога Вие сте последователни – сега, когато вкарвате този законопроект, или през 2010 г., когато го забранихте?
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Той е на група народни представители.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Продължавам по въпросите, които зададохте към мен, що се отнася до последователността.
Ние от Политическа партия ГЕРБ направихме преход към пълната забрана на тютюнопушенето. Този преход беше именно по време на годините, които споменахте. Затова мисля, че тук и днес Политическа партия ГЕРБ ще потвърди своята позиция.
Колкото се отнася до репликата на господин Захариев, съм изключително учуден, че той е сложил своя подпис като съвносител на този законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето, господин Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Пак казвам: интелигентният човек, който чете, най-добре може да осмисли всички факти, които приведохме аз и господин Кърджалиев. Благодаря за вниманието. Извинявам се за просроченото време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, господин Иванов. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Навлязохме във времето на редовната почивка.
Господин Станилов, кога желаете да се изкажете – сега или след почивката?
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака, от място): Сега. (Силен шум, реплики и възгласи: Е-е-е!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Залата реагира отрицателно.
Почивка до 11,35 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми колеги, моля заемете местата си в пленарната зала, заседанието продължава.
Господин Станилов, заповядайте за изказване.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаеми колеги, предварително се извинявам на онези, които бяха членове на Комисията по здравеопазване на миналото Народно събрание, когато обсъждахме сегашния закон, че ще повторя някои от нещата, които казах тогава.
Тук се изнесоха много статистики и лекарите, които се изказваха, цитираха много статистики. Но най-валидната от всички статистики, която се води от близо 50 години насам в Организацията на обединените нации е съотношението между употребата на цигари и алкохол и бедността. И тя е право пропорционална. Във всяка държава в света с нарастването на бедността се увеличава и нарастването на употребата на цигари и алкохол. Тоест, за да пуши много българският народ, сме виновни всички ние, които стоим в тази зала и онези, които бяха преди това, че допуснаха при либералния преход България да се превърне в икономическа пустиня. Сега каквито и мерки да предлагаме срещу тютюнопушенето и каквито речи и да държим, ние можем да поправим нещо само ако приемем такива програми, които да увеличат благосъстоянието на българския народ. И тогава борбата срещу тютюнопушенето ще бъде ефективна, ще бъде реална, ще бъде успешна.
Във всички дебати, на които съм присъствал по отношение на тези два проектозакона, винаги дебатът е бил изместван. Едната страна, която е за категоричната забрана на тютюнопушенето в заведенията говори все едно, че в Народното събрание е внесен един закон за пълна забрана на производствения тютюн, за производството на цигари и на тютюнопушенето. Всички аргументи на лекарите са верни до един, но тези два проектозакона всъщност подкрепят тяхната теза. Ще Ви кажа веднага защо.
Ние предлагаме да има право на избор. Като говорим тук за вредата на хората, които не пушат и се намират в помещения, в които се пуши, ние предлагаме да има помещения, в които пушачите ще влизат и непушачите ще имат възможността да не влизат изобщо. Те ще влязат в онези помещения, в които не се пуши. И когато говорим за вредата за децата, които са в тези ресторанти и заведения, най-общо казано, питам аз: кой идиот ще заведе децата си в ресторантско помещение, в заведение, в което се пуши? Такъв идиот няма, или ако има, той наистина е идиот, а не в преносния смисъл на думата. (Реплики от ГЕРБ.)
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ, от място): А къде да ги заведе?
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: В тези заведения, в които не се пуши.
Затова в някои страни от Западна Европа тази дейност е лицензирана – за да откриеш ресторант, заведение, в което може да се пуши, плащаш лиценз от 50 хил. лв. годишно примерно. Тогава имаш окачена табела „Лицензиран ресторант” и там този, който не пуши, не влиза. За това става дума. Не става дума за вреда.
И още нещо искам да Ви кажа – борбата срещу тютюнопушенето не се води с принуда, а със съвсем други принципи. Тя започва от семейството, минава през училището – спомнете си изказването на моя приятел Георги Марков – и отива нагоре пред обществото, когато в цялото общество има обществена нагласа срещу тютюнопушенето.
В момента обществената нагласа в България е друга. Тя е за правото на избор. И ако искате да забраним изобщо тютюнопушенето, да го ликвидираме, просто трябва да направим такава забрана, за която Ви казах. Но Вие няма да я направите и никой няма да я направи. Защото един закон се въвежда тогава, когато обществото е готово да го приеме. Не съм съгласен изобщо с онези колеги, които казаха, че сегашният закон се спазвал. Изобщо не се спазва. И не само че не се спазва – неспазването му се увеличава постепенно. Постепенно и прогресивно. Има заведения, и то луксозни заведения, в които се дава чашка с вода, вместо да ти дадат пепелник. Проста работа.
Освен това, сегашният закон предизвиква страхотна корупция, защото инспекторите просто вземат рушвети, за да си затварят очите в заведения, където се пуши.
Уважаеми колеги, аз съм известен в „Атака” и сред много хора с това, че не ходя по кръчми. Занимавам се с наука, не ходя по кръчми, малко ям, почти не пия и така нататък. Нямам никакъв интерес в това. Да се говори, че съм лобист, или че някой ме е купил, хората, които ме познават, знаят, че това е просто смешно. Няма такова нещо.
Ние предлагаме този закон, който либерализира режима само на заведения. Нищо друго не се предлага. Нищо друго!
Разберете едно – този спор, който е спор между глухи, защото нито едната страна може да чуе другата, нито другата може да чуе обратната, ответната, няма да доведе до нищо. Нека да остане сегашният закон, но ще продължават страхотни нарушения, ще продължава корупция, ще продължават нарушенията, в които по-голямата част...
Протестирали хотелиерите срещу тази поправка. Ами защо изобщо се занимават с нея? Просто в този хотел или ресторант не се пуши и край. И когато туроператорите прокламират определено заведение, определен хотел, определен комплекс, просто казват, че тук не се пуши. И там отиват туристи, които не пушат. В другите отиват туристи, които пушат. Ето това е проблемът. Затова съм вносител и ще подкрепя такъв закон.
Иначе за борбата срещу тютюнопушенето съм изцяло съгласен, няма никакъв спор, че то е вредно. Доколко – това е друг въпрос. Но въпросът не е в това. Ние не можем да сътворим закон, както го сътворихме веднъж, който ще бъде нарушаван. Проблемите на България са в нарушението на законите, а не в тяхното качество. България има качествени закони. Кой ги спазва? Никой. (Ръкопляскания от „Атака”, частични ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Станилов.
Реплики към изказването на господин Станилов?
Заповядайте.
ЗЛАТКО ТОДОРОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Моята реплика ще е много кратка.
Господин Станилов, правя Ви реплика по отношение на последните моменти. Първо, връзката бедни – цигари – алкохол. Извинявайте, ние не забраняваме тютюнопушенето – ние го забраняваме в заведенията, на обществените места. Иначе всеки има право да пуши. Не смятам, че ако разрешим да се пуши в заведенията, народът ще стане по-богат. Не виждам такава връзка.
На второ място, неспазването на закона – видите ли, сега не се спазвал законът. Докато постоянно говорим, че ще го връщаме или няма да го връщаме, никога няма да се спазва. Когато ясно и категорично заявим, че законът ще се спазва, тогава няма и да се говори – всеки ще трябва да преценява какво ще бъде в неговото заведение.
На трето място, помещения за пушачи и непушачи – и преди ги имаше тези помещения. Тук беше изтъкнато само, че не бяха в равностойно положение – едните бяха малки и закътани, другите бяха големи. Сега ще стане същото.
На четвърто място, за корупцията – сигурно сте прав, че е имало корупция при съблюдаването на закона. Смятате ли, че няма да има корупция сега, когато се предлага да се правят замервания на вентилацията и на площта на помещенията? Мисля, че също ще има предпоставки за корупция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Тодоров.
Господин Андонов, втора реплика? Отказвате се.
Господин Иванов – втора реплика.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Станилов, ще бъда много кратък в своята реплика. При цялото ми уважение към Вас, искам да Ви зачета официални данни на Националния статистически институт, които са от 2012 г. – те са проследени от 2010 г. във връзка със забраната на тютюнопушенето.
„Структура на разходите на домакинствата”. Цитирам: „Делът на разходите за алкохол и тютюневи изделия е намалял – 4,7 до 4,6”.
Ще спра с този показател, за да обърна внимание, че когато в Парламента – ние се явяваме представителна извадка на обществото, нямаме единно мнение по въпроса за тютюнопушенето, законът ще бъде нарушаван. Когато твърдо се противопоставим и забраним тютюнопушенето в заведенията, тогава и законът ще работи.
Давам пример – спомняте си какво беше с коланите, когато беше обявено задължителното им ползване при шофиране. В началото пак имаше възражения, но впоследствие всички започнахме дисциплинирано да караме с колани.
И трето, знаете, че едно малко дете, когато няма твърда ръка от страна на бащата и майката, винаги мисли по какъв начин да направи беля. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Иванов.
Трета реплика? Няма.
Господин Станилов – за дуплика.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Не очаквах такива сравнения. Искам да кажа, че сравнението с коланите е крайно несполучливо. Защо? Защото коланът не предизвиква никотинов глад, ползването на коланите не е порок. Това, за което става дума, е порок.
Като говоря за бедността и за тютюнопушенето, аз говоря общо за борбата срещу тютюнопушенето и бедността, а не специално за либерализацията на този закон. Пак ще повторя, сегашният закон ограничава правото на избор.
Господин Кърджалиев каза, че един ден тютюнопушенето ще бъде инкриминирано.
То може, уважаеми колеги, да бъде инкриминирано, само когато в света изчезне бедността. И понеже такава перспектива не се вижда при неолибералния модел на неговото управление, никога няма да бъде инкриминирано!
Ако сменим модела и започнем да живеем справедливо, по съвсем други принципи, няма да има тютюнопушене, алкохолът ще служи само за атракция, няма да имаме такива проблеми и няма да страдаме от такива пороци. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Станилов.
Записани за изказвания, уважаеми колеги, са госпожа Караминова, госпожа Анастасова, госпожа Ташева, господин Икономов и госпожа Атанасова.
Давам думата на госпожа Караминова.
ГИНЧЕ КАРАМИНОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, преди година и половина от Политическа партия ГЕРБ предложихме, съобразявайки се с европейските норми, и беше приета забрана на тютюнопушенето в затворени помещения. Това се прие от хората и те свикнаха да са в чиста обстановка, особено в заведенията за обществено хранене. Оказа се, че забраната действа, и то с положителна тенденция – пази се здравето както на пушачите, така и на непушачите.
Когато се говори за икономически щети или пропуснати ползи, не трябва да забравяме, че този закон е здравен. Не бива да има икономически интерес, по-важен от човешкото здраве.
Вече излезе официалната статистика, според която 60% от хората не желаят да се либерализира тютюнопушенето в затворени помещения. И ако управляващите не желаят да се съобразят с тези български граждани, откровено ще кажа, че защитават тютюневото лоби.
Реакцията на хората в социалните мрежи също е показателна. Светкавично, щом се заговори за отмяната на тютюнопушенето в затворени помещения, хората се организираха. Дори бе направена петиция, която за три дни беше подкрепена от 70 хил. човека. Знаем, че активните потребители в интернет обикновено са млади хора и управляващите не бива да неглижират тяхната позиция.
Факт е, че обществените места, като ресторанти, кафенета, барове, се посещават предимно от млади хора, които са застрашени и попадат в групата с висок риск от негативния ефект на тютюневия дим, който е опасен за здравето им, ако забраната бъде отменена. Смятам, че младите хора трябва да бъдат специален обект на активна превенция по отношение на тютюнопушенето, а не да бъдат поставени в нездравословна среда.
Говори се за отделни зали за пушачи и непушачи. Трябва да Ви кажа, че това абсолютно не работи. Аз съм попадала в компания от осем човека, които са в зала за пушачи. И съм питала: като петима от тях са непушачи, какво правят в зала за пушачи? Те казват: „Да се делим ли? Ние от солидарност сме с тях”.
Що се касае до това, че забраната ще доведе до фалит на заведения – няма данни то да се случи. В социалната мрежа бе публикувано изследване от Международната агенция за борба с рака в 165 различни страни, където се посочва, че политиките за среда без тютюнев дим нямат отрицателен икономически ефект върху бизнеса.
Аз също не бих искала собствениците на заведения да бъдат ощетени, но те биха могли да задържат своите клиенти не с отмяна на забраната за тютюнопушене, а с нещо положително в сферата на техните услуги – акуратно меню, добра обстановка, хубава музика.
Колеги, нека не забравяме, че сме в Парламента, за да работим в услуга на хората! И когато вече има създадена култура на поведение, щадяща здравето на хората, защо е необходимо да правим крачки назад?
Аз няма да бъда народният представител, който ще застане пред българските граждани и ще каже: „Гласувах за печалбата на заведенията в ущърб на Вашето здраве!”. Смятам, че много от Вас също няма да го направят. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, госпожо Караминова.
Реплики има ли? Няма.
За изказване – госпожа Анастасова.
КРАСИМИРА АНАСТАСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! През последните месеци се водиха много дебати в публичното пространство, касаещи внесените предложения за промени в Закона за здравето, за частична отмяна на тютюнопушенето на обществени места.
Според проучване на Българската академия на науките 57% от хората у нас одобряват ограничителната мярка. Анкетите са проведени сред представителна извадка от 1056 души през август и септември тази година от Института за изследване на обществата и знанията към БАН, като почти половината от пушачите у нас живеят в селата, а близо една трета от запитаните пушачи са запалили първата си цигара между 15- и 18-годишна възраст.
Законопроектът предлага собствениците на заведения с площ по-малка от 70 кв. м да избират дали да се пуши в цялото заведение или не. Какво става със заведенията в малките населени места, където повечето са с площ по-малка или граничеща на 70 кв. м? Масово собствениците ще предпочетат в тях да се пуши в цялото заведение, тъй като чухте, че според проучването почти половината от пушачите у нас живеят в селата. Самата аз съм от такова малко населено място.
Ако бъде разрешено да се пуши в заведенията, тогава вече ще има дискриминация по отношение на непушачите. Да живееш, да работиш и да се движиш в чиста и здравословна среда е право на всеки един от нас. Не е дискриминация да се забрани пушенето в заведенията, понеже никой по никакъв начин не забранява на пушещия да присъства на равни начала с останалите в тях. Дискриминация е да се разреши пушенето, защото по този начин се ограничава правото на чиста и здравословна среда на непушачите.
Какъв пример даваме на подрастващите? Голяма част от тях попиват като гъби поведението на по-големите, водещо до неволно подражание. В тяхното съзнание се налага виждането, че тютюнопушенето е нещо нормално за човека и е белег на порасналост и възмъжалост, ако щете, което неминуемо води след себе си до подражание.
Смекчаването на пълната забрана на пушенето на закрито бе едно от предизборните обещания на БСП. Още в началото на мандата кабинетът се обяви за компромис, който да удовлетворява и пушачи, и непушачи. За съжаление, компромис е невъзможен. Пушачите със зависимост ще продължат да пушат дори с цената на предвидените от закона санкции, дори с доказаната от Световната здравна организация цена – здраве и дълголетие.
Налице обаче е и голяма група от пушачи без сериозна зависимост. Те и непушачите трябва да са целева група на Закона за здравето, а не лобистките интереси, защото именно от тази група ще дойде намалението на смъртността и загубите на Националния осигурителен институт от временна и трайна нетрудоспособност. Заради тях и най-вече заради децата и групата на непушачите място за компромиси няма и не трябва да има!
Звучи някак не на място да защитаваш това, че е вредно да се пуши и че това вреди на здравето на хората и същевременно да подлагаш хората на рискове. Моят аргумент за запазване на забраната за пушене на обществени места и в заведенията е един единствен – запазване здравето на гражданите.
Уважаеми колеги, да не правим компромиси със здравето на нацията! Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Анастасова.
Реплики към изказването на госпожа Анастасова?
Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Анастасова, разбира се, всяко изказване, което е срещу промяна на сега действащия закон, въпреки че аз лично смятам – по-късно съм се записал за изказване, и ще кажа, че обществената заявка е малко по-различна. Ние, като изразители на волята на избирателите, ще трябва да разсъждаваме не само от медицинска гледна точка. Най-вероятно и други лекари ще се изкажат, но репликата ми е конкретно за това, което се чу.
Повтаряте едно и също, колеги. Започвам да си мисля, че тази пълна забрана я легендирате в момента. Разбира се, Вие трябва да защитите решенията, които сте вземали в предходния мандат, но дали сте се замислили, дали сте отговаряли пред българските граждани и пред себе си, че може би Вие легендирахте намаляването на събираемостта в републиканския бюджет от акцизи и налози (шум и реплики от ГЕРБ), с пълна забрана за тютюнопушене, която едва ли ограничи българските граждани от този порок. Безспорно – порок, който едва ли е тема на днешната дискусия.
Искрено се надявам във взетата дуплика да ми се отговори на този въпрос, защото досега изказаните тези се повтарят една след друга. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Янков.
Втора реплика? Втора реплика – няма.
Заповядайте, госпожо Анастасова, за дуплика.
КРАСИМИРА АНАСТАСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Янков, в момента разглеждаме Закона за здравето, а не събираемостта на данъци. Нашата цел тук е да докажем вредата от тютюнопушенето върху всички нас. Благодаря. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Анастасова.
Думата за изказване има госпожа Ташева.
Заповядайте, госпожо Ташева.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Не прекалихме ли с лицемерието и високопарните приказки за нашата загриженост за здравето на българския народ? Не става дума за това!
Живеем в държава, където вече действа Асоциация на близките на загиналите родилки – родилки, които не са могли да си платят узаконения рушвет, наречен „избор на екип”.
Живеем в държава, където половината от населението ходи без зъби. Огледайте се в метрото или в трамваите. Зъбопротезирането стана лукс, достъпен за малцина.
Живеем в държава, където здравеопазването беше превърнато в пазар, а пазарът – за Ваше сведение, не различава добро от зло. Той не е неморален. Той е просто аморален, затова преди няколко години България стана рекордьор с няколко десетки тона изнесени човешки органи и тъкани! И сега Вие сте много загрижени, така ли? Да не пуша?
Ако една хилядна от това, което уважаемите лекари тук, от тази трибуна, казаха е вярно, аз досега отдавна да съм си изпушила живота. Не е там работата!
Освен това Вие просто бързате. Аз заради това излизам. Вие бързате да се поклоните, за кой ли път, да застанете в позата на буква „Г” към една брюкселска бюрокрация, която дотам стига в своя тоталитаризъм, че вече е решила, че може да регулира този храносмилателно-отделителен тракт на 500 млн. европейци.
Искам да Ви припомня някои от най-скандалните регламенти на тази комисия.
Колкото до това, че някои изпитват комплекси, примерно, за етно-националната си или някаква друга принадлежност и затова бързат да гласуват за тези разпоредби, защото смятат, че така ще станат по-големи европейци, аз говоря от името на близо 300 хил. българи, които се смятаме за европейци от 2000 години! И не е необходимо да гласуваме безумията на брюкселската бюрокрация, за да си докажем, че сме такива. Ние сме били такива още преди град Брюксел да бъде основан!
Не може! Трябва да бъдем по-критични към решенията на Брюксел и специално на Европейската комисия, която е ноторно известна със своите безумия. Хайде да започна с класиката – с онзи регламент за кривината на салатната краставица, който повеляваше, че на всеки 10 см краставицата може да се отклонява само с 10 мм и това нещо остана в сила до 2009 г.! (Силен шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: По темата, госпожо Ташева!
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Моля Ви се! На 3 ноември брюкселската бюрокрация реши, че може да регламентира водата, която използваме в тоалетната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: По темата, госпожо Ташева!
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: През 1996 г. тя стигна до там да регламентира пак от съображения за здравето, да регламентира дори сега ще Ви кажа кой е авторът – Европейският комитет по нормиране предложи, а Европейската комисия прие да регламентира дължината на презерватива – 16 см!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: За тютюнопушенето говорим, госпожо Ташева!
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Защо не го въведете? (Шум и реплики.) Така ще докажете, че сте европейци! (Силен шум в залата, провиквания от ГЕРБ: „Куба! Куба!”)
Аз намирам, че само при голяма липса на самокритичност и взискателност ораторите могат да сравняват пушачите с изнасилвачите, както направи тук един от преждеговорившите.
За какво става въпрос? Става дума да осигурим едно малко търговско предимство на нашия туристически бранш (шум и реплики от ГЕРБ), без да се позоваваме на това да отчетем собствения си интерес. Няма да има пасивни пушачи, няма да има дечица, които вдишват миризмите, ще има заведения за пушачи и заведения за непушачи.
Обръщам се към лекарите – Вашата работа, Вашата мисия не е да налагате силово какво трябва да се прави, как човек трябва да си пази здравето, а Вашето поле за действие е убеждението, кампаниите, просвещението. Сигурно не сте си свършили добре работата, щом досега все още хората продължават и ще продължават да пушат. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „Атака”. Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Първо, реплики и след това процедура.
Реплики има ли? Няма.
Заповядайте за процедура, госпожо Атанасова. (Съскане от ДПС. Шум и реплики.)
Моля за тишина в залата!
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, вземам думата за процедура по начина на водене. Моля Ви, винаги когато народен представител се отклонява от темата, обсъждана в пленарната зала... Нека да напомня на госпожа Ташева, че в момента обсъждаме Закона за здравето. Не попадаме в никаква процедура по нотификация, госпожо Ташева, или въвеждане на европейска директива, или регламент. Това е решение на Българския парламент и се обсъжда в момента.
За всички е ясно, че от Вашата парламентарна група може да наричате представителите на Европейската комисия дебелобузи чичковци. (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Атанасова, и Вие се отклонявате.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Но Ви моля, когато правите изказвания не по същество, съобразявайте се, че България е член на Европейския съюз и е редно да имаме респект и уважение към нашите европейски партньори.
РЕПЛИКА ОТ АТАКА: Това по начина на водене ли е?
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Това е процедура по начина на водене към председателя и го моля да прекъсва в бъдеще изказвания, които не са по темата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Атанасова.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака, от място): По начина на водене. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Станилов, само момент. Аз трябва да отговоря на госпожа Атанасова.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (встрани от микрофоните): Господин председателю, не ме дразнете. Аз никога не съм нахалствал от тази трибуна. Моля Ви да ми дадете думата! (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Така е, господин Станилов, така е, но аз исках да Ви кажа, че имам възможност да отговоря с две изречения на госпожа Атанасова. След това ще дам думата и на Вас.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (встрани от микрофоните): Слушам Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Атанасова, приемам отчасти Вашата бележка. Винаги съм се въздържал да прекъсвам говорещите, защото това според мен е обидно. Разчитам на здравия разум на народните представители, когато говорят от тази трибуна.
Заповядайте, господин Станилов – процедура по начина на водене.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Не може да се излезе на трибуната за процедура по начина на водене и да се поучава една политическа сила за нейната идеология. Ние сме евроскептици. Смятаме, че Европейската комисия не се отнася справедливо към България и затова тя е една икономическа пустиня. (Ръкопляскания от „Атака”. Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Продължаваме с изказванията.
Думата има господин Андонов, който според списъка ще се изкаже на мястото на господин Икономов.
Господин Икономов Ви е отстъпил мястото си?
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Икономов е кмет на Банско от три години. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Чета списъка, който съм получил от парламентарната група.
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Ще направя изказване и ще се опитам да няма политика в това, с което ще се обърна към Вас.
Обръщам се към всички колеги, независимо от коя парламентарна група са. Искам да Ви кажа, че, ако трябва да съм откровен, това, което носех допреди малко със забраната за пушенето, е лицемерие от моя гледна точка като пушач. Казвам го съвсем честно. Ако трябваше да гласувам спрямо моите убеждения и според това на мен как ми е угодно, бих подкрепил закона, защото няма по-голямо удоволствие от това да отида да си пуша цигарката с кафенцето на обществено място. (Оживление. Шум и реплики.)
Обаче, колеги, аз съм и баща. Имам син на година и половина – жив и здрав да е. Голяма част от депутатите също са родители. Разберете, че налагането на забрана за пушене на обществени места не е ограничение. Няма право тютюнопушач да пуши там, където се събират хора, независимо дали са пушачи или непушачи. По този начин, колеги, даваме пример на младите хора и обръщаме сериозно внимание на едно голямо богатство, което имаме, а това е здравето. Това е нещо, което не се купува с пари, нещо, което не трябва да се измерва с това дали един бизнес фалира, или не фалира. Това е нещо, което трябва да ценим и да подкрепяме. Не приемам аргументите, че забраната за пушене на обществени места създава пречки за развитие на икономиката, на туризма и на който и да е сектор от сферата на бизнеса и на икономиката.
Призовавам Ви, колеги, да отхвърлим предложенията на колегите – с цялото ми уважение към тях, и от „Атака”, и от Българската социалистическа партия, и да продължи да съществува сега действащият режим, защото за мен това е правилният начин.
Господин председател, в изказването си искам да обърна внимание на следното. Доколкото знам, има намерение днес да се предложи гласуването на закона, ако не надделее разумът, и за второ четене. Затова, господин председател, искам да обърна внимание, че имам предложение, ако днес този закон мине на първо и второ четене.
НИГЯР ДЖАФЕР (ДПС, от място): Няма как да стане.
ГЕОРГИ АНДОНОВ: Обръщам внимание, защото правилникът е категоричен в това отношение.
Още веднъж Ви призовавам, колеги, нека да отхвърлим предложението на колегите от БСП и „Атака”. Благодаря Ви много. (Шум и реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Андонов.
Моля за тишина в залата.
Има ли реплики на изказването на господин Андонов? Няма.
По моя списък следва госпожа Атанасова за изказване.
Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, госпожо министър! Безспорно може би това е един от интересните дебати в тази пленарна зала, и то не само защото всички ще загърбим партийните си пристрастия и ще гласуваме по съвест. В своето изказване няма да се връщам отново на аргументите какви са последиците от тютюнопушенето. Колегите преди мен от всички парламентарни групи ги споделиха. Няма да говоря какво застрашава здравето на нацията, защото не само колегите лекари – членове на Здравната комисия, или госпожа Андреева си дават сметка. Смятам, че всички ние като представляващи обществото си даваме сметка каква грешка бихме направили.
Няма да се спирам и на аргументите дали ще промени по някакъв начин евроатлантическата ориентация на България гласуването „за” на двата законопроекта на вносителите от БСП и от „Атака”. Няма да се спирам и на аргументите за част от предизборните обещания на политическите сили, макар че си заслужава, и то като анонс вероятно към думата, която ще вземе госпожа Таня Андреева, защото си направих труда да погледна един брой на вестник от 8 юли 2013 г.
Колеги, ще го покажа и на Вас: „БСП няма да връща пушенето” – думи на здравния министър на Република България. Аз я поздравявам, че въпреки натиска и колебанието в началото на нейния мандат тя все пак устоя позицията, че връщането на тютюнопушенето на обществени места е отвратителна идея.
Цитирам министър Андреева и я поздравявам затова й становище.
ХАСАН ХАДЖИХАСАН (ДПС, от място): Разгеле, да чуем, че поздравяваш министър Андреева!
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Считам, че по тази тема трябва да има приемственост. Тази приемственост трябва да бъде не само между министрите от различните правителства, но трябва да бъде и между различните представителства в съставите на Народното събрание.
Бих искала да кажа и няколко думи за избора, защото неколкократно колегите вносители обърнаха внимание, че лишаваме българските граждани от правото на избор. И по тази тема не съм съгласна с преждеговорившите. Уважаеми колеги, дори има нарочно решение на Върховния административен съд по казуса в община Кюстендил и Наредбата за забрана на тютюнопушенето на закрити обществени места, още преди Закона за здравето да е влязъл в сила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето Ви изтече, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Върховният съд е категоричен, че правото на тютюнопушене не е право, което да е застрашено и не е право, което се пази от Конституцията.
Последни секунди, господин председател. Разрешете ми да подаря един знак на кампанията на министър Андреева. Благодаря. (Ръкува се и подарява на министър Таня Андреева знакът на кампанията – „Пушенето забранено”. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз. Има ли реплики към изказването на госпожа Атанасова? Няма.
Следва изказване на господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо министър, това, което е безспорно, в което всички сме убедени в днешния дебат, имаше нужда да бъде чуто, включително с прякото предаване, което гласувахме. Разбира се, колеги, особено тези, които имахте факти, които са полагали Хипократовата клетва, риторично искам да Ви попитам: Вие до днешния ден правихте ли разяснителна кампания с възможностите, които Ви позволява статутът на народни представители, като публични личности? Риторично мога да попитам: дали не трябва кампания като разяснителна политика на министерството, за да стигнем до убеждаването на всеки български гражданин? (Реплика на народния представител Цецка Цачева. Силен шум и възгласи в ГЕРБ.)
Колеги, виждам, че вече влизате в нормален ритъм и правите опит за кампания, или трябва да кажем – нещо, което ще Ви предстои или няма да Ви предстои – да водите активен диалог с българското общество чрез разяснителни кампании.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Хайде, сядай си!
КРАСИМИР ЯНКОВ: Преди малко маркирах в репликата си, че Вие сте задължени да браните и пазите решението си от предишния мандат, мандата, в който Вие вземахте решения, без да се съобразявате или допитвате до това, което може би искат българските граждани.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Ваши колеги са подкрепили този закон!
КРАСИМИР ЯНКОВ: Разбира се, има тълкуване, свързано с действителността. Гледайки какво се случва в работещите заведения, аз си мисля, че не са малко тези заведения, в които се нарушава забраната и всъщност не се спазва законът. Дали неспазването на този закон или предизвикването на българските граждани да правят първата крачка за неспазване на законите в Република България няма да ни доведе до усещането за ненаказуемост за по-тежки престъпления или престъпване на закони, които влияят в още по-голяма степен на нашето общество? Дали наслагването върху съзнанието на хората в тази посока – за неспазване на правила, не ни води към анархия? Дали всъщност не е стъпка и към неплащане на електричество, включително? (Смях и възгласи в ГЕРБ.)
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): По темата!
КРАСИМИР ЯНКОВ: В разсъждения можем да стигнем до много по-дълбочинен анализ във всички сфери и всъщност да не обосновем основната функция на Народното събрание – коването на закони.
Уважаеми колеги, мислейки малко по-нестандартно (смях в блока на ГЕРБ), всъщност дали не сте си задавали въпроса – това, което се случи миналата година през февруари, март, този своеобразен бунт, не е ли свързан с такива решения на управляващите в предния мандат?!
Разбира се, трябва да завърша – дали заиграването със страха на хората, защото много колеги си позволиха да влязат в плоскостта да плашат, а това е заиграване със страха на хората, не ограничава свободата на избора? Дали свободата на избора не е наше основно задължение като реакция на това, което искат българските граждани? (Шум и възгласи в ГЕРБ.)
Не трябва ли ние да бъдем събирателният образ на волята на българското общество? (Шум, възгласи и ръкопляскания в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля, пазете тишина в залата!
КРАСИМИР ЯНКОВ: И убедени ли сте, че българските граждани всъщност искат това от нас? (Силен шум и ръкопляскания в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Янков.
Ето, сега имате възможност да репликирате господин Янков. Има ли реплики?
Заповядайте за реплика, господин Монов.
ХРИСТО МОНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, госпожо министър, уважаеми колеги! Най-силният метод на моята наука – психологията, е наблюдението. Затова имам един въпрос към всички Вас: правите ли пряка връзка между присъствието на един народен представител в заведение и пушенето в това заведение? Защото моите наблюдения показват, че в почти 95% от заведенията, в които аз съм бил, се пуши. (Шум и възгласи в блока на ГЕРБ.)
Нека всеки от Вас да сложи ръка на сърцето си и да каже: „В заведенията, в които съм аз, не се пуши”. (Реплика на народния представител Цецка Цачева.)
Защото още не сме я сменили, госпожо Цачева. Тя е Вашата корумпирана администрация! (Шум и възгласи в ГЕРБ.)
Господин Янков, в това, което казахте, забравихте само едно – да вземем да изтрием Христофор Колумб от историята, защото видите ли, този ужасен човек донесе тютюна в Европа и ни създаде този проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Монов.
За втора реплика има думата господин Стойков.
ЙОРДАН СТОЙКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър! Уважаеми господин Янков, съгласен съм с голяма част от казаното от Вас, с духа на изказването Ви, но не мога да не обърна внимание, че Вие пропуснахте да дадете отговори на няколко важни въпроса, които касаят и вълнуват обществото. Те касаят не само пушачите. Те касаят и хората, които работят в областта на услугите.
Нe дадохте отговор на въпроса например кой е виновен българският бизнес да похарчи огромен финансов ресурс за преоборудване на залите за консумация – на зали за пушачи и непушачи, и след това тези финансови ресурси да не могат да бъдат изплатени. Изобщо не отговорихте на въпроса кой носи отговорност за повсеместното неспазване на закона и по този начин за девалвирането и обезценяването на законовите норми. Не дадохте отговори и на въпроса как ще се гарантира правото на свободен избор на тези, които желаят да пушат и на тези, които не желаят да пушат. И най-после, не дадохте отговор как ще се ограничи пушенето на пури в Парламента, което беше широко разпространено допреди около месец. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Стойков.
Трета реплика има ли? Няма.
Дуплика – господин Янков. (Оживление в залата.)
Моля за тишина в залата!
КРАСИМИР ЯНКОВ (КБ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Монов, няма спор за това, че много отдавна е признато, че тютюнът не е универсалното лекарство, за което се е смятал в първите десетилетия от пренасянето му от Южна Америка.
Уважаеми господин Стойков, изключително съм доволен, че българските граждани или по-голямата част от тях всъщност си отговориха на въпросите, които Вие зададохте преди малко от парламентарната трибуна.
Мисля си, че е по-добре да използвам правото на дуплика, за да дам в пълнота разяснение на моето изказване, което, колеги, Вие явно не разбрахте, включително кампанията, която маркирах. Ще Ви припомня, че ние като опозиция сме правили кампания, която е била обвързана с подобни Ваши решения в предходния мандат и кампанията е била: „Свобода или ГЕРБ!” (Шум, реплики и възгласи от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Янков.
Очаквам дясната част на залата да се успокои.
Господин Лазаров – процедура.
Заповядайте.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър.
Уважаеми господин председател, адмирирам Вашето желание за по-свободен дебат – нормално е. Така трябва да бъде в пленарната зала.
Вземайки повод от изказванията на колегите от Коалиция за България, репликите: кой носи отговорност, че няма контрол; че в 90% от заведенията в момента се пуши, моля Ви, напомнете им, че искайки оставката на техния министър д-р Андреева, има друга процедура. Нека внесат вот на недоверие при това положение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Лазаров, дадох Ви думата по процедура, въпреки че нямате една секунда време. Надявам се да отчитате това.
Освен това искам и друго да кажа: чл. 52 от нашия правилник забранява да се говори от място. Моля Ви, прегледайте ал. 2 на този член, да видите кои имат право да говорят от място – това са хора с физически увреждания.
Моля Ви, спазвайте правилника!
Има думата господин Панчев.
СПАС ПАНЧЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, драги колеги! Шест-седем месеца в медиите обсъждаме проблем, който наистина е много важен за обществото, за нацията. Въпрос, който касае един от бичовете за нашето здраве – тютюнопушенето. Заедно с алкохола, заедно с наркотиците и цигарите са тези, които най-много вредят на здравето.
За съжаление, законът, който гласувахме преди малко повече от една година, не донесе това, което очаквахме. Ние не желаем да либерализираме това човек да пуши, ние желаем да дадем право на човека на избор, на пушача, да дадем право на избор на тези, които имат заведения, защото Конституцията на нашата държава дава такива права на своите граждани, дава такива права и на бизнеса. Всеки е в правото си на свободен избор.
Скъпи колеги, така или иначе се пуши, ние искаме да създадем по-благоприятна атмосфера, среда за пушачите, какъвто аз не съм и каквито са само двама души от вносителите – седем човека сме против това да се пуши. Искаме да дадем възможност на избор за тези, които пушат, да има зала, в която въздухът да бъде пречистен, да има климатични, вентилационни системи и да не се влияе на здравето на тези хора, да не се влияе и на здравето на непушачите.
За съжаление, казах, законът не доведе до намаляване на пушенето. В мен е справка, която съм получил от министъра на финансите и Ви я показвам. Справката ясно и категорично показва, че последната една година имаме с повече от 8,5-9% увеличение на продажбите на бандероли. Продажбите са се увеличили, хората продължават да пушат. За съжаление, този закон не доведе до намаляване броя на пушачите, както не доведе във Франция. Там за последните 10 години броят на пушачите намаля между 1 и 2% заради такъв закон.
Стана дума и всеки, който говореше, каза, че законът не се изпълнява, че това е корупционна практика. Ние като законодатели сме длъжни да въведем закон, да направим закон, който да се изпълнява. Ангажиментът е не само на изпълнителната власт. Аз поздравявам министъра на здравеопазването, както и колегите лекари, които говориха преди това – нормално е, Вие сте хора, които се занимавате със здраве, знаете каква е опасността от цигарите, и аз правя реверанс към Вас. В същото време казвам, че повечето от моите приятели лекари категорично ходят в заведенията, където се пуши и искат там да се пуши – лекарите, а не непушачите. (Възгласи и реплики от ДПС и ГЕРБ.)
Имам информация, която категорично казва, че забраната е технологично изостанала, тъй като не е трудно по линията на модерна филтрация на въздуха да се осигури безопасна среда – димът да бъде направен почти незабележим и със сигурност, забележете, безвреден. Говори се за смъртоносната заплаха за здравето от пасивното пушене. В действителност обаче няма доказателства, че дори и един човек е починал от тази „невидима” заплаха. (Реплики и възгласи от ДПС и ГЕРБ.) Колеги, чета данни.
След 40 години проучвания противниците на тютюнопушенето все още се опитват да произвеждат само компютърни прогнози въз основа на съмнителни статистически данни, които звучат страшно, но не означават нищо в реалния свят.
И тъй като стана дума за декларации, в мен има Брюкселска декларация, подписана от над 450 известни лекари и учени, които категорично казват, че пасивното пушене не влияе на здравето, както всички ние се опитваме да кажем. Данни и такава декларация има и от Калифорния, подписана също от най-добрите лекари.
Говорихме за това, че съдебната система е забранила в България и в Кюстендил не се пуши. Искам да кажа, че в същото време съдът пък в Германия възстанови правото да се пуши; съдът в Ню Йорк възстанови правото да се пуши. Искам да кажа, че в Швейцария с референдум населението само, пренебрегвайки решението на Парламента, реши, че трябва да се пуши, защото хората имат право на това и там се пуши.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Направете и Вие референдум.
СПАС ПАНЧЕВ: Уважаеми колеги, в България има един от най-стриктните закони. Над 20 са държавите от Европейския съюз, в които има либерализиран закон. България е една от петте държави, която на този етап има такъв закон. Унгария, Испания, Гърция тръгнаха по нашия път – през законодателната власт да либерализират и техния закон, защото се вижда, че той не отговаря на потребностите на хората, на правото на хората на свободен избор.
Някои казват за лицемерие. Истина е, че забраната за тютюнопушене в по-голямата си част е лицемерие, тъй като ние разрешаваме продажбата на цигари. Правителствата, не само нашето, а и другите разчитат на акцизите, на приходите от продажби, разчитат на приходите от бизнеса като цяло, а всъщност ние налагаме забрани, които, за съжаление, по никакъв начин не се изпълняват.
Стана дума за това, че забраната, която желаем да бъде либерализирана, влияе на туризма. Затова и нашите срещи бяха с по-голямата част от туристическия бранш и е истина, че част от бранша казва: „Притеснени сме, защото може да намалее туристопотока в нашите хотели”.
Тук искам да кажа, уважаеми колеги, че Проектът за закон по никакъв начин не се отнася за хотелите. Ние не желаем в хотелите, в административните сгради, в детските заведения, в читалищата, обществените сгради да се пуши.
Аз няма да Ви задам този въпрос, защото Вие самите сте си го задавали много пъти. В нашия Парламент е забранено да се пуши, защото законът го изисква. Не коментирам пуши ли се или не. Но да видите ние до каква крайност сме стигнали – в Европейския парламент има обособена зала, в която депутатите могат да отидат да пушат. В цяла Европа няма столица, няма летище, в което да няма зала за пушачи. Софийското летище няма такава зала. В Софийското летище няма място, а ние желаем транзитните пътници да се увеличат. Тук няма такава зала и много хора предпочитат да летят през друга столица, а не през София. Категорично е така.
Преди година и нещо, когато гласувахте промяната в закона и въведохте тази възможност да се пуши в обособени зали, аз го приех нормално и мисля, че наистина това е добро. Когато обаче решихте единно да гласувате, с указание на партията, и променихте закона мисля, че това не е правилно. Мисля, че голяма част от колегите и отдясно, и отляво виждат, че този закон не работи, защото и при Вашите ежедневни срещи с нашите избиратели и с бизнеса и съм убеден, че повечето от Вас са били притискани, молени да се промени закона, защото обществото и бизнесът го искат. Ние сме в дълг към българите, към тези три милиона и половина българи, които са пушачи и които желаят да имат своето право на избор. Ние сме длъжни към бизнеса, и към тези хиляди фирми, които фалираха, защото особено сега, когато идва зимата, в заведения, собствениците на които все пак уважават закона и не разрешават да се пуши, почти няма посетители.
Ние като законодатели сме длъжни да направим закон, който се изпълнява, който може да бъде контролиран, закон, от който да имаме конкретни резултати. Конкретният резултат, скъпи приятели, е да се облегнем на Конституцията, да дадем право на хората, но да въведем и за тези, които случайно, като мен са в заведенията, и ако има тютюнев дим да не се тровят, защото вентилационните системи го осигуряват, защото ние не искаме никъде, където има млади хора, да се пуши. Защото ние искаме там, където се пуши, да има ясно указано със знаци и в рекламите написано, че е място за тютюнопушене и да няма случаен достъп на хора, които не пушат.
Скъпи приятели, ако Вие нямате партийно указание за гласуването, аз съм убеден, че този Проект на закон ще мине, защото той частично либерализира закона, частично дава право на хората да се чувстват в демократична държава, граждани на Европейския съюз, на Европа и на света.
Надявам се, уважаеми колеги, че ще подкрепите нашия Проект за закон. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Панчев.
Уважаеми колеги, има ли реплики към изказването на народния представител Спас Панчев? Няма.
Има ли желаещи за други изказвания? Господин Шопов се е записал.
Заповядайте.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Както тук се възприе, декларирам: „Никога не съм бил пушач, не съм пушач и никога няма да бъда”. (Шум и весело оживление.) Но това не значи, че не съм уважавал и съм давал възможност и на най-близките си хора да имат своето право на избор.
Ще се опитам да засегна няколко аспекта, които не са засягани може би в най-широкия публичен дебат, който се е провеждал по дадения проблем досега вече години, нито по социалните мрежи, нито – по медиите, или почти аз не съм го срещал.
Тук много се плюнчи за здравето на хората. Ама те не мислят за здравето на тези хора, които в зимните месеци излизат от заведенията, за да пушат отвън, и се разболяват – кой от грип, кой от пневмония на горните и долните дихателни пътища. (Смях и весело оживление в ГЕРБ.)
Госпожо министър, кой поема този натиск? Лекарите. Разболяваме се и ние, които ги придружаваме (смях и весело оживление), защото не можем да не бъдем съпричастни към тези хора. И какво следва оттам? Следват лекарства, прегледи, следва работа за Министерството на здравето и така нататък.
Къде излизат тези хора? Много често сме свидетели и знаем, всички заведения са си обособили едни грозни, отвратителни, ужасни шатри от найлони, в които горят едни газови печки, които всеки момент могат да гръмнат, горят газ. (Смях, ръкопляскания, весело оживление.) Газта по бензиностанциите стана 1,37 лв. и е страшно неприятно, и е грозно. Идете в центъра и на София, и на другите големи градове и ще видите каква е тази картина.
Някои наивно тук си въобразяват и си мислят, че проблемът бил въпрос на съвест. Да, съвест и на свободно мислещите депутати, но не е въпрос на съвест и самоопределение ей на тези отдясно, защото така им е наредено. (Сочи блока на ГЕРБ.) И никога не са били в толкова плътни редици, забележете, колеги, както са в момента. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Защото онзи, който в момента е в Израел, или кой знае къде, е наредил: всички тук и гласувате! Гласуват така, както им е наредено. (Шум, реплики, смях и весело оживление в ГЕРБ.) Така ли е?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, моля Ви за тишина! Изказването е интересно, слушайте го.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Защото той го измисли и аз ще Ви кажа как е станало. Тук се говори за евроатлантическата идея, която трябва да възприемем, че това е повик на нашата цивилизационност. Да, колеги, така е, но по друг начин.
Ще Ви го обясня простичко: другарят Ромпой или другарят Барозу, или другарката Аштън ли беше, дето я знаят 7% от съгражданите й (шум и реплики в ГЕРБ и ДПС)...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля за тишина! Моля Ви за тишина! Ще Ви накажа!
ПАВЕЛ ШОПОВ: ...са му казали: приеми го в България! Потупали са го по рамото, а той – да, разбира се, ще го оправим този проблем. Идва тук, нарежда... Няма партийна съвест, няма собствено мнение и ето ги всичките в момента ще гласуват така, както им е наредено.
Как ще гласувам аз?
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Времето свърши.
ПАВЕЛ ШОПОВ: На 7-ми в Пловдив се събрахме нашият клас – випуск 1970-73 г.(смях и реплики от ГЕРБ и ДПС), от една пловдивска гимназия...
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Времето!
ПАВЕЛ ШОПОВ: ...представителна извадка. Това беше „г” клас на тогавашната гимназия и от 16 души... (Шум, смях, реплики и освирквания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Последно изречение!
ПАВЕЛ ШОПОВ: ... 11 бяха да се гласува „за” закона, а 5 бяха „против”. Ето това е и съотношението в общественото съзнание, и нагласите. Така ще гласувам и „за“. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „Атака”, оживление, шум и единични викове: „Браво”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Шопов.
Колеги, има ли желаещи за реплики към изказването на господин Павел Шопов? Няма желаещи за реплики.
Има ли желаещи за други изказвания от парламентарните групи, които имат още време?
Заповядайте, господин Данев.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Хайде стига вече!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, моля за тишина! Дебатът е към своя край. Нека да го приключим цивилизовано.
ДОБРИН ДАНЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Дебатът продължава доста дълго време. Няма да бъда голословен, просто си визирах няколко неща, с които искам да Ви запозная и в процеса на дискусията и преди гласуването всеки един от Вас да прецени как да гласува.
По ирония на съдбата един колега отдясно каза, че е пушач и иска да гласува за закона, но няма да гласува. Аз заявявам, че съм непушач и ще гласувам за предложената поправка.
Но преди това малко статистика. Целта на закона бе да намалим тютюнопушенето и броя на пушачите. Статистиката показва, че след влизането в сила на закона пушачите са се увеличили със 70 хиляди, има продадени 80 млн. кутии цигари в повече от предходната година.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Защото прекратихме контрабандата!
ДОБРИН ДАНЕВ: Да, някои от изказващите се обвиниха в тютюнево лоби. По същата логика мога да кажа, че тютюневото лоби има интерес от запазването на закона, тъй като продажбата на цигари се е увеличила.
Каква е практиката в Европа? В момента в 20 държави се пуши, независимо от рестриктивния режим, който бе наложен. Впоследствие много от държавите направиха крачка назад и либерализираха режима. Мисля, че думите на някои от колегите, че се ориентираме към Ориента, не са истина, тъй като тези държави за да направят това Евроатлантическо ориентиране не означава, че са тръгнали по грешен път.
Някои от колегите казаха, че ни е нужно стабилно законодателство. Да, този закон е един пример на стабилно законодателство, защото от самото начало той не се спазва.
Някои бащи заявиха, че няма да вкарват децата си в този тип заведения. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля Ви за тишина, колеги!
ДОБРИН ДАНЕВ: В предложената промяна се казва, че в заведенията със зали за пушачи няма да се допускат лица под 18 годишна възраст. Ето, виждате доста противоречия. С предложените промени се стараем да намерим обществен консенсус и да решим възникнали за около година противоречия в обществото. В момента виждате, че 50 на 50 са за оставането на закона и за промяната му. Нашата задача като на законодатели е да търсим вариант за решение. Този вариант, който предлагаме, считаме, че задоволява обществения интерес и приемането му след обнародването ще даде необходимите резултати.
В същото време считаме, че превенцията за ограничаване на тютюнопушенето не е на необходимото ниво и трябва да обърнем внимание точно на този процес, като нашето предложение е финансовите средства, които влизат от тютюнопушенето, да финансират Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето.
Така че, уважаеми колеги, нека съвестта и желанието на всички Ви да гласуват по форма и начин така, че българското общество да намери наистина вариант за решение след днешния ден. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Данев.
Уважаеми колеги, има ли реплики към изказването? Няма реплики.
Има ли желаещи за други изказвания? Няма.
Госпожо министър, желаете ли думата? Заповядайте.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! За мен днешното обсъждане на предложението за поправка в Закона за здравето по същество трябваше да бъде дебат за здравето. Абсолютно не приемам противопоставянето на бизнес срещу здраве, защото няма цена, която да заплати това здраве, ако то бъде нарушено или поставено под заплаха. За мен целта на този закон е по-скоро за забраната на тютюнопушенето в закрити помещения и в някои открити и обществени места, и е въпрос за опазване на общественото здраве. (Шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля Ви за тишина! Настоявахте да дойде министърът, няколко минути тишина!
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Тази забрана, от една страна, защитава здравето на непушачите, а, от друга страна, защитава здравето на работещите в подобен род заведения, в които днес се предлага да бъде либерализирана и, на трето място, е забрана, която защитава превенцията срещу тютюнопушенето. Разбира се, че всичко е въпрос на собствен избор. И в момента тази забрана не ограничава избора на всеки един от нас в посока на това да употребява или не цигари и други тютюневи изделия.
Но аз смятам, че не само Министерството на здравеопазването, а и депутатите са призвани да покажат своята грижа към подрастващите, към бременните, към непушачите, към пасивните пушачи. Тук се чуха много статистики, които бяха интерпретирани всеки в своя защита. (Шум в залата.)
Ще си позволя да изнеса малко данни, които са направени във връзка с национални и международни проучвания с произнесени...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, моля да запазите тишина за няколко минути – колеги отляво, от центъра и отдясно! Господин Захариев!
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: ... статистики и заключения на научни дружества не само в България, а в Европа и света.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Рашидов, моля Ви!
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: ... дружества, на чиято основа стъпват решения на Световната здравна организация и на редица други организации по света, които категорично се произнасят...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Андонов! Господин Хаджихасан! Много Ви моля!
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: ... за ограничаване и забрана на тютюнопушенето.
Относителният дял за смъртност при мъжете от всички причини, дължащи се на тютюнопушенето, представлява 44% във възрастта между 45 и 64 години, като изключително висок е делът във възрастта 35-44 години, близо 30%. Като най-голям... (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Как да се чува, като говорите непрекъснато?
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): А защо говорим?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: От първия ред до последния!
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Като най-висок е относителният дял на умиранията от рак на белия дроб, в сравнение с другите болести на зоологични форми.
Сред жените делът на смъртността от всички причини, дължащи се на тютюнопушенето, представлява най-голям дял във възрастта 45-64 години, следвана от 35-44 години. В тези групи делът е съответно 21 и 50 процента.
Разбира се, тук да се говори само за едно заболяване би било смешно. Няма съмнение, че основни водещи фактори при онкологичните, сърдечносъдовите, белодробните заболявания, между впрочем в международните научни списания съществуват данни за причина за стерилитет, за ендокринни заболявания – отново във висок дял са по причина на тютюнопушенето.
Категорично не мога да се съглася, че няма рисков фактор за пасивните пушачи. Доктор Кърджалиев тук съвсем правилно отбеляза, аз отново ще го напомня, че при пасивните пушачи два пъти повече е никотинът и катранът, които се поглъщат, пет пъти повече въглеродния монооксид, 73 пъти повече амоняка, три пъти повече бензопирените и повече кадмий, отколкото при активните пушачи.
Днес, от тази трибуна, не само като министър, защото всички казват: „Да, твое е задължението да защитиш забраната във вида, в който е в момента, защото си министър” – не, аз съм виждала умиращи хора от карциноми, при които безспорно като рисков фактор, на първо място, се посочва тютюнопушенето. В анамнезата са липсвали всякакви други данни за други рискови фактори. Виждала съм жени, страдащи от стерилитет, които са забременявали след прекратяване на тютюнопушенето. Аз съм виждала деца, болни от белодробни заболявания и астма, които живеят в среда на пушачи. Днес, от тази трибуна, категорично не приемам либерализирането на тютюнопушенето като лекар, а не като министър на здравеопазването. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Мога да спомена всички данни на Световната здравна организация – ще си го спестя, разбира се, но искам да кажа, че и българското правителство с решение на Министерския съвет се е ангажирало с една мащабна програма за превенция на хроничните незаразни болести в следващия период 2014-2020 г., която смятаме да изпълняваме в пълен обем. Тук ще се съглася, че един от основните проблеми е липсата на образователна система сред младите хора и учениците за превенция на всички вредни фактори, които, разбира се, в младите години не може да се види резултатът от тях, но след възрастта 45-50 години особено ясно се отграничават заболяванията, които са по причина на тези рискови фактори. (Силен шум.)
Уважаеми дами и господа, надявам се, че при вземане на днешното решение за гласуване на поправката в закона, водещото отново ще бъде здравето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Много Ви моля за тишина. Колеги, последни минути от дебата. (Силен шум.)
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Моля Ви, когато вземате решение за това гласуване, да помислите как бихте го приели лично, защото в този живот всичко е лично – принципите са едно, но всичко е лично, ако във Вашето семейство има човек, който има поне един процент риск да заболее вследствие на тютюнопушене или на пребиваване в такава среда. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания. Възгласи от ГЕРБ: „Браво!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо министър.
Колеги, няма повече заявки за изказвания. Част от парламентарните групи изчерпаха своето време.
Закривам дебата по двата законопроекта и преминаваме към гласуване.
Първо, ще подложа на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето с вносители Волен Сидеров и група народни представители, внесен на 28 май 2013 г.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 188 народни представители: за 64, против 107, въздържали се 17. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Възгласи: „Браво, браво!”)
Законопроектът не е приет на първо гласуване. (Силен шум и реплики.)
Колеги, подлагам на гласуване втория Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето с вносители Спас Панчев и група народни представители, внесен на 16 октомври 2013 г.
Моля, колеги, гласувайте.
Гласували 190 народни представители: за 76, против 106, въздържали се 8. (Силен шум. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Законопроектът не е приет. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Народни представители от ГЕРБ напускат залата. Силен шум и реплики.)
Не мога да държа насила никого в пленарната зала. (Силен шум и реплики.)

Уважаеми колеги, преминаваме към следващата точка от седмичната програма:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА.
Вносители са народният представител Милко Багдасаров и Министерският съвет. (Силен шум и реплики. Народни представители от ГЕРБ напускат залата.)
Уважаеми колеги от ГЕРБ, тези, които излизате от залата, моля Ви, направете го по-тихо. (Силен шум. Реплики: „Отиват да пушат!”)
Давам думата на председателя на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта да представи докладите по двата законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, с вносители Милко Багдасаров и Министерският съвет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО МОНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми колеги от ГЕРБ, които отивате да пушите, седнете малко, тези два законопроекта са свързани. (Реплики от ГЕРБ.) Не се обаждайте от място! Тези два законопроекта са много тясно свързани с това, което преди малко отхвърлихме. Единственият начин да се намали тютюнопушенето е да се предприеме мащабна, превенционна кампания, каквато има в някои… (Реплики от ГЕРБ.) Тихо, тихо, слушал съм те много пъти!
Затова моля пушачите да се върнат в залата, за да чуят за какво става дума. (Реплики от ГЕРБ. Реплика от народния представител Димитър Лазаров.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Сега ще започне господин Монов да представя доклада.
Моля Ви, господин Лазаров, спестете си излишни процедурни изпълнения. Губим време!
Заповядайте, господин Монов.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО МОНОВ:

„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона
за физическото възпитание и спорта, № 354-01-61, внесен от
Милко Петров Багдасаров на 1октомври 2013 г.

На свое редовно заседание, проведено на 20 ноември 2013 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 354-01-61, внесен от Милко Багдасаров на 1октомври 2013 г.
В заседанието взеха участие – от Министерството на младежта и спорта: госпожа Мариана Георгиева – министър, господин Николай Боршуков – началник на кабинета на министъра, господин Пламен Богданов – директор на дирекция „Правна”, а от страна на Министерство на образованието и науката: госпожа Анелия Томова – главен експерт, и госпожа Любка Алипиева – също главен експерт.”
Спестявам останалото, както е практиката.
„В дискусията по законопроекта взеха участие народните представители Иван Чолаков, Таню Киряков, Милена Дамянова и Христо Монов. Единодушно беше мнението, че ученици, картотекирани в спортните клубове към Българските спортни федерации, трябва да бъдат допускани до участие в Националните ученически игри. Не би следвало да се допускат до участие ученици от спортните училища.
След проведената дискусия, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта с 5 гласа „за”, 3 гласа „против” и 4 гласа „въздържали се”, предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 354-01-61, внесен от Милко Багдасаров на 1октомври 2013 г.”
И втори

„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона
за физическото възпитание и спорта, № 302-01-36, внесен
от Министерския съвет на 1 ноември 2013 г.

На свое редовно заседание, проведено на 20 ноември 2013 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 302-01-36, внесен от Министерски съвет на 1ноември 2013 г.
В заседанието взеха участие – от Министерството на младежта и спорта: госпожа Мариана Георгиева – министър, господин Николай Боршуков – началник на кабинета на министъра, господин Пламен Богданов – директор на дирекция „Правна”, а от страна на Министерство на образованието и науката: госпожа Анелия Томова – главен експерт, и госпожа Любка Алипиева – също главен експерт.
При обсъждането на законопроекта бяха отправени бележки и предложения както от страна на народните представители, така и от страна на Министерството на образованието и науката.
Народните представители се обединиха около мнението, че законопроектът е добро начало за реформа в сферата на физическото възпитание и спорта.
След проведената дискусия, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта с 14 гласа „за”, „против” и „въздържали се” – няма, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 302-01-36, внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Монов. (Народният представител Димитър Лазаров вдига ръка за процедура.)
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО МОНОВ: Уважаеми госпожи и господа, правя процедурно предложение да бъде допусната в залата заместник-министърът на младежта и спорта. (Реплика от народния представител Димитър Лазаров.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Монов четеше докладите, господин Лазаров. Може би трябваше да го прекъсна, за да Ви дам думата?! (Реплика от народния представител Димитър Лазаров.)
Така или иначе е на трибуната, нека да направи процедурното предложение, което трябваше да направи в самото начало.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО МОНОВ: За което съжалявам.
Правя процедурно предложение да бъде допусната в залата заместник-министърът на младежта и спорта госпожа Мая Тодорова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, направено е процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министър Тодорова.
Моля, гласувайте. (Парламентарната група на ГЕРБ не гласува.)
Колеги от ГЕРБ, Вие не искате ли заместник-министърът да влезе в залата? Много сте активни, когато липсва представител на правителството, но, когато е пред залата, се държите не знам как. Това никога не се е случвало в предишен Парламент. (Реплики от ГЕРБ.)
Моля, квесторите, поканете народните представители да влязат в залата.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Някой трябва да поиска поименна проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля, прекратете гласуването. (Реплика от народния представител Димитър Лазаров.) Да приключим с гласуването и тогава ще Ви дам думата.
Заповядайте, господин Попов.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (встрани от микрофоните): Не, поисках процедура, много Ви моля!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, макар че това не е редно – да прекъсвам…
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, очевидно управляващите не могат да осигурят присъствието на заместник-министъра. Предлагам Ви да ги извадим от конфузната ситуация, поканете да дойде министърът – тя може да влезе без да гласуваме. Няма ги управляващите, не хвърляйте вината върху опозицията, ние сме в залата. Поканете министъра на младежта и спорта, тя е присъствала и в комисията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Лазаров.
Никой не е сляп и вижда кои и колко са в залата.
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми квестори, поканете колегите народни представители.
ФИЛИП ПОПОВ: Очевидно е, че само допреди две минути бяха активно в залата, правиха изказвания, гласуваха, след което групово излязоха явно да запалят по цигара. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Очевидно.
ФИЛИП ПОПОВ: Затова моля Ви да поканите колегите от кулоарите да влязат и да упражнят своето право на глас. Ние сме тук, както се вижда и на камерите.
Прегласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, направено е процедурно предложение за прегласуване.
Моля гласувайте за допускане в залата на заместник-министъра на младежта и спорта. (Реплики от ГЕРБ: „Почивка!”.)
Моля, прекратете гласуването.
Уважаеми колеги, продължаваме с дебата по Закона за физическото възпитание и спорта.
Моля госпожа Добрева да представи доклада на Комисията по образованието и науката по разглеждания законопроект.
Заповядайте, госпожо Добрева.
ДОКЛАДЧИК ВАНЯ ДОБРЕВА: Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
„На свое редовно заседание, проведено на 24 октомври 2013 г., Комисията по образованието и науката обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 354-01-61, внесен от народния представител Милко Багдасаров.
На заседанието на комисията присъстваха експерти от Министерството на младежта и спорта и Министерството на образованието и науката, Боян Лалов – Юношеска спортно-творческа организация „Български юнак”, Юлия Боянова – Българска асоциация „Спорт за всички”.
Законопроектът бе представен от вносителя народния представител Милко Багдасаров. С предложените промени се цели да бъдат регламентирани условията и изискванията за провеждане на Националните ученически спортни игри, с което ще отпадне ограничението за участие на учениците, картотекирани в спортни клубове.
Според вносителя за проведените ученически игри през 2012 2013 год. това ограничение е довело до намаляване с близо 25% на броя на участващите в игрите ученици в дневна форма на обучение.
Министерството на образованието и науката подкрепя предложението на господин Милко Багдасаров относно премахване на ограниченията за участие и предлага да се увеличи обхватът с включването на всички форми на обучение в системата на средното образование.
Относно това как да бъде регулиран този въпрос, представителите и на Министерството на младежта и спорта, и Министерството на образованието и науката изказаха мнение, че може да стане с подзаконови нормативни актове и не е целесъобразно да бъде включен в Закона за физическото възпитание и спорта.
В хода на дискусията народните представители изразиха подкрепа за предложените изменения.
След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати „за” – 16 гласа, „против” и „въздържали се” – няма, Комисията по образованието и науката единодушно предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 354 01-61, внесен от Милко Багдасаров на 1 октомври 2013 г.” Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Добрева.
Моля да представите и доклада на комисията по Законопроекта на Министерския съвет.
ДОКЛАДЧИК ВАНЯ ДОБРЕВА: Благодаря.
„На свое редовно заседание, проведено на 21 ноември 2013 г., Комисията по образованието и науката обсъди Законопроект за изменение и допълнение Закона за физическото възпитание и спорта, № 302 01 36, внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2013 г.
В заседанието на комисията присъства господин Йордан Йовчев – заместник-министър на младежта и спорта.
В предлагания законопроект, представен от вносителите, се цели да бъдат оптимизирани и прецизирани действащите разпоредби, регламентиращи лицензионния режим за спортните организации.
Чрез законопроекта се въвеждат норми за реализиране на дейности, свързани с повишаване на двигателната активност и адаптирания спорт за деца с увреждания.
Консолидирани са разпоредбите относно финансирането и подпомагането от страна на общините на спортни организации.
В хода на дискусията народните представители изразиха подкрепа на предложените изменения.
След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати „за” – 18 гласа, „против” и „въздържали се” – няма, Комисията по образованието и науката единодушно предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 302 01 36, внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2013 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Добрева.
Следва докладът на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Заповядайте за процедура.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Правя процедура за преразглеждане на доклада на Комисията по образованието и науката. Председателят на комисията прочете, че законопроектът, внесен от колегата Багдасаров, е единодушно приет, а там групата на ГЕРБ гласува „въздържали се”. Моля това да бъде отразено и да бъде проверено в доклада на комисията.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Как да бъде отразено?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Дулев, заповядайте да представите доклада на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ДУЛЕВ: Благодаря, госпожо председател.
Госпожо министър, колеги!

„ДОКЛАД
на Комисията по регионална политика и местно
самоуправление по Законопроект за изменение
и допълнение на Закона за физическото възпитание
и спорта, № 302-01-36, внесен от Министерския съвет

На свое редовно заседание, проведено на 14 ноември 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 302-01-36, внесен от Министерски съвет на 1 ноември 2013 г.
В заседанието на комисията взе участие господин Йордан Йовчев – заместник-министър на физическото възпитание и спорта, който представи законопроекта от името на вносителя.
Предложените изменения и допълнения в закона са насочени към създаването на по-благоприятни условия за насърчаване усилията на българските спортни организации за максималното развитие на техния потенциал в съответните спортове, както и създаване на възможности за оперативно и по-качествено извършване на реконструкцията и модернизацията на спортни обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост.
Предвиден е по-благоприятен режим за спортните организации при изискванията за подновяване и при отнемане на спортната лицензия – наличието на просрочени задължения към държавата и/или общините в бъдеще няма да бъде пречка за подновяване, съответно отнемане, на спортната лицензия, при условие че е допуснато тяхното разсрочване или отсрочване.
Прецизиран е редът при финансовото подпомагане от страна на държавата на спортната дейност на лицензираните спортни организации и на техните членове и учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност в държавните спортни училища, както и на дейностите, свързани с изграждането, реконструкцията и модернизацията на спортни обекти и съоръжения и на обекти за социален туризъм – държавна и общинска собственост, както и материално-техническата база, ползвана от държавните спортни училища, като е предвидено издаването на подзаконови нормативни актове за съответните направления.
Прецизирани са и разпоредбите, свързани с финансиране и подпомагане на спортни организации от страна на общините. Създава се правна възможност общините да подпомагат юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, които организират и насърчават децата и младежта да се занимават с физически упражнения, спорт, спортни игри и туризъм сред природата.
В хода на дискусията членовете на комисията се обединиха около целесъобразността на предложените промени и необходимостта от приемане на законопроекта. Същевременно народните представители, взели участие в дискусията, обърнаха внимание, че в законопроекта следва да се включат разпоредби, с които да се регламентират не само условията за финансиране и подпомагане на спортни организации, които са юридически лица с нестопанска цел, но и на такива, които са търговски дружества, като им се даде възможност да кандидатстват с проекти за финансиране изграждането, ремонта и реконструкциите на спортни обекти и съоръжения по съответните оперативни програми и от други финансови източници. В тази връзка бяха направени и конкретни предложения за промени, които народните представители считат, че следва да бъдат взети предвид от водещата комисия при подготовката на законопроекта за второ гласуване.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 11 гласа – „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 302-01-36, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Дулев.
Това бяха докладите на комисиите по двата законопроекта.
Давам думата на вносителите.
Господин Багдасаров, заповядайте да представите Вашия законопроект.
МИЛКО БАГДАСАРОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители! Законът за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, който предлагам, е с една единствена цел – законодателно решение на един проблем, а именно недопускането на картотекирани ученици в спортните клубове да участват в ученическите игри. Всъщност това беше едно чиновническо решение от 2012 г., което доведе до това през 2013 г. да се проведат най-некачествените и с най-ниска масовост ученически игри. Анализите показват, че близо 25 хил. ученика по малко са участвали тази година в ученическите игри.
Мотивите ми са свързани, първо, с масовостта, второ, с качеството, на трето място – да не се допуска дискриминация, и то на децата на учениците, които с най-голямо желание са обърнати към спорта. Това са децата, които ежедневно отделят от извънучебните си занятия минимум по 2 часа, за да участват и в допълнителни спортни занимания, по определен от тях спорт.
Ще Ви кажа как се получава разликата между тези деца, които лишаваме спортувайки изобщо да участват в игри. В един футболен отбор обикновено има по 25 картотекирани деца. От тях участват във всеки един мач, хайде да не са 11, с резервите – 13-14, останалите 11 на практика почти никога нямат възможност да се състезават помежду си със своите връстници, тъй като ние тези картотекирани по клубове ученици не ги пускаме след това да участват в ученическите игри. В един волейболен клуб има картотекирани около 15 деца, играят 6, с резервите да ги сложим 8, пак по същата схема се получават 7-8 ученика, които след това също не могат да участват в състезания.
На четвърто място, мотивът ми е да не се допуска повече противопоставяне между ученически, училищни ръководства и ръководството на спортните клубове. За първи път тази година се получи училищните директори да гонят треньорите, дошли да поемат най-добрите ученици – тези, които могат да представят и България навсякъде, да ги гонят от училище, за да не се стига дотам после да няма кой да представя училището им.
И на пето място, което смятам, че е най-важното, това е желанието на всички, които имат отношение към ученическия спорт, на тези, които са вътре в тази проблематика и които участват и искат нейното регулиране. Това са федерациите, това е Българският футболен съюз, това са спортните клубове, това са треньорите, учителите, училищните ръководства, както тук стана въпрос и основния организатор на ученическите игри Българската асоциация спорт за участие. Това са хората, които са ни изпратили тук, без да гледаме на техните политически пристрастия.
Отговаряйки на всички тези, които имат отношение към българския спорт, които желаят българският спорт по световните, олимпийските, европейските първенства да не бъде само участие, а да бъде свързан, ако щете, и с българския флаг, и с българския химн, предлагам Ви да подкрепите това решение, защото почти всички спортисти казват единодушно, че в голяма част са произлезли от ученическите игри.
Знам, че някои колеги ще коментират историята на ученическите игри, но това, което се случи през миналата година, тоест тази година, решението е от миналата година, доведе дотам наистина да се срамуваме, че сме участвали в организацията и провеждането на ученически игри.
Искам да внеса уточнение във връзка с нещата, които се казаха тук от Комисията за децата, младежта и спорта. След внасянето на законопроекта се проведе едно разширено заседание на комисията, в което участваха и госпожа Георгиева, министърът на спорта, участваше и заместник-министърът на образованието, участваха и представители на почти всички основни и действащи спортни федерации в България. Мисля, че там всички намерихме общ език, че това трябва да се случи, че трябва да е законно. Аз бих казал: за да не се получава повече чиновникът да решава съдбата на едни такива важни за учениците състезания. И ако, примерно, сега аз вярвам на министъра на спорта и се направиха както трябва последните правила за провеждането на ученическите игри, не съм убеден в перспектива, че това няма да се случи, както се случи миналата година.
И на колегите си ще кажа: преписката я водя от миналата година с участието на много хора. Беше ме срам да Ви прочета какво са ми написали бившите министри за предложените миналата година правила за провеждане на ученическите игри. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Багдасаров.
Откривам дебатите по двата законопроекта.
Госпожо Добрева, заповядайте.
ВАНЯ ДОБРЕВА (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, използвам правото си на изказване, от една страна да подкрепя така предложените два законопроекта – и на министерството, и на колегата Милко Багдасаров, защото смятам, че особено със законопроекта на господин Багдасаров се урежда един изключително важен въпрос, който е свързан с възможността нашите деца да се явяват на важни спортни състезания.
Заедно с това искам да се извиня за неприятната грешка, която е допусната в протокола. Действително групата на една част от колегите, които участват в комисията – 8 човека, са „въздържали се”. Моля да бъде отчетено в протокола. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Добрева.
Води се парламентарна стенограма, така че Вашето изявление ще бъде отразено. Предполагам, че това успокои и госпожа Дамянова. Вече всичко е както трябва.
Сега давам думата за изказвания по двата законопроекта.
Заповядайте, господин Мърков.
ГЕОРГИ МЪРКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър – добре дошли, уважаеми дами и господа народни представители, колеги. Аз искам да подкрепя и двата законопроекта, които се внасят в момента, защото съм убеден, че това е за доброто за българския спорт.
Законопроектът, който внесе Министерският съвет, е много пипнат, там се дават повече пари и за младежта, дават се повече пари и за децата, за юношеския спорт. Това е много важно, защото всички ние знаем, че ако няма основа, на която да се гради пирамидата, то тогава не може да се получи висока пирамида.
Колкото до законопроекта, който се внася господин Милко Багдасаров, аз не зная как се е стигнало дотук, но това е нещо много важно. Не може да се делят децата в училищата – той няма да участва, защото е по-напред, защото участва в представителните отбори. Нали това е целта, да може тези деца като го гледат, да имат амбицията да постигнат неговите резултати. Да се спира един състезател за това, че той е по-напреднал от другите, за мен е неприемливо.
Аз подкрепям и двата законопроекта, подкрепям и мотивите на тези законопроекти и смятам, че всички сме добронамерени към това, което те предлагат и този закон ще мине на първо четене. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Мърков.
Колеги, има ли реплики към изказването на народния представител? Няма.
Има заявка за изказване от народния представител Таню Киряков.
Заповядайте.
ТАНЮ КИРЯКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, госпожо министър, уважаеми колеги народни представители! Чувам, че колегите казват: „Ние нямаме шампион” – шампионите са на цяла България. Само че тези шампиони се изграждат по начина, който предлага господин Багдасаров. Не можем да делим спортисти, ученици и да искаме пример от тях. Тази грешка беше направена през 1964 г. от Япония и до ден-днешен си носи последствията.
Ще подкрепя и двата законопроекта, но искам да дам разяснение по този, внесен от Милко Багдасаров. Ако делим децата съобразно това кое какви възможности има, означава, че трябва да отделим математиците, трябва да отделим физиците, да ги затворим в една клетка – да не могат да бъдат заедно с останалите деца. Как ще си помагат и как ще бъдат колектив? Колективът се гради, когато всички са заедно.
Апелирам просто да го подкрепите, да не разделяме децата на можещи и неможещи – тогава става страшно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Киряков.
Колеги, има ли реплики към изказването на господин Киряков? Няма.
Има ли заявки за други изказвания?
Заповядайте, уважаеми колега.
ИВАН ЧОЛАКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Георгиева, уважаеми колеги! Предложението за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, което внася уважаваният от мен господин Багдасаров, касае само един член, или по-точно има предложение за две нови алинеи. Те се отнасят единствено и само до ученическите спортни игри, които са част от националния спортен календар на Министерството на образованието и науката.
Какво представляват ученическите игри? Спецификата на ученическите игри следва своя порядък, те не са само на национално ниво: обхващат районно, общинско, областно и най-накрая – националното ниво. Игрите се провеждат по осем вида спорт, четири – колективни, четири отборни. Тези игри, както подчертаха и преждеговорившите, са място за изява на таланта на учениците, на техните спортно-технически умения, както и стимул за активно спортуване.
Казусът дали да участват картотекирани състезатели в отделни федерации не е от днес, не е от вчера – той е от десетки години.
Какво смята Парламентарната група на ГЕРБ? Няма да подкрепи този законопроект поради няколко причини – ще се аргументирам. Първо, считаме, че това предложение не бива да бъде обвързано в законов акт – най-добре е да си остане в подзаконов, каквато е наредбата. Няма смисъл да се вкарва в закон.
Второ, ще създаде значителни ограничения. Най-напред това би довело до подценяване и неглижиране на извънкласните спортни дейности, а проповядваме, включително и министър Георгиева, че 2014 г. ще бъде годината на масов спорт. С това ограничаваме масовия спорт.
И на трето място, това предложение противоречи на едно от основните направления в Националната програма 2013-2016 г. и в Националната стратегия за развитие на спорта 2010 г., което води до значително намаляване участието на децата в спорта. Това е по отношение на първия законопроект.
По втория – на Министерството на младежта и спорта, за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Виждаме продължение на политиката за осъвременяване на закона с цел подпомагане на спорта. Оптимизират се и се прецизират действащи разпоредби, регламентиращи издаването на лицензи; консолидират се разпоредби, свързани с финансиране от страна на държавата и общините на спортни организации.
В предложението има една слабост – става въпрос за спортните училища.
Искам с няколко изречения да поясня. В България има два вида спортни училища: едните са със статут на държавни, а другите – със статут на общински.
Първо, по самото наименование – според мен няма разлика. Едните получават възнагражденията и субсидиите си от Министерството на младежта и спорта. Те си получават парите от държавата и училищата се казват „държавни”.
Общинските училища също получават финансирането си от държавата, само че вече като второстепенен разпоредител – държавата превежда парите на общините, общините ги дават на училищата. Следват принципа „ученикът води след себе си парите”.
Тогава каква е разликата? Няма разлика.
Когато един шампион излезе на стълбичката, там пише „България” – не пише, че той е от държавно училище, а другият не е. За това става дума.
В момента имаме много добра идея, която предлага министерството – за изграждането на олимпийско звено. Но това олимпийско звено да бъде изградено само от учениците на държавните спортни училища, което смятам, че е слабост.
Най-добрият вариант е, ако в законопроекта между първо и второ четене се премахне възможността – това е нашето предложение: да премахнем „държавни”, а да останат „спортни училища”. Мисля, че нашата група ще подкрепи такова предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Чолаков.
Колеги, има ли желаещи да репликират господин Чолаков? Няма.
Има ли желаещи за други изказвания?
Заповядайте, господин Тодоров.
ЗЛАТКО ТОДОРОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, ще се изкажа само по първия законопроект – на господин Багдасаров, със същите мотиви. Няма да подкрепя този законопроект, не защото съм против това картотекираните ученици да участват в ученическите игри, а както каза и колегата Чолаков, не е необходимо за всяка грешка – и в комисията беше споменато, че е имало от страна на чиновници, ние да внасяме поправки в закона.
В мотивите Вие сте записали, че целта на закона е трайно да бъдат регулирани въпросите относно участието на учениците в дневна форма на обучение. Смятам, че сегашният закон достатъчно добре регламентира и регулира обществените взаимоотношения в областта на спорта. Това, че е допусната грешка по време на ученическите игри 2012-2013 г., не е причина който и да било да внася законови промени. Утре може да се допусне някаква друга грешка. Тогава какво трябва да направим? Пак да внасяме законови промени?! Още повече че, доколкото знам, за следващите ученически игри 2013-2014 г. има заповед на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени правила – тези ученици, които са картотекирани, вече имат възможност да участват в следващите игри. На практика това недоразумение, ако мога така да го нарека, е изчистено и няма смисъл законът да се променя. Вече е факт, че те ще могат да участват.
На следващо място – в мотивите е записано, че с това ще се насърчат учащите се към практикуване на спорт, като средство за здравословен начин на живот, физическо и духовно развитие.
Аз смятам, че това дали ще участват картотекирани или некартотекирани, не е основният фактор за насърчаването на развитието на масовия спорт. Според мен, ако трябва да насърчаваме масовия спорт, трябва да го насърчаваме по друг начин – чрез добра материална база, чрез добри физкултурни салони, добри спортни площадки, модерни, мотивирани треньори, преподаватели, а самото участие в ученическите игри, това е фактически върхът на цялата тази подготовка, която се извършва.
Чрез ученическите игри учениците се мотивират да спортуват в спортни клубове – едва ли ученическите игри са основният мотив за това някой да отиде и да се запише да тренира в някой спортен клуб.
И тук искам да кажа, че ако има някакви мотиви дете да отиде и да спортува, то това ще бъде материалната база, отношението на треньора, подготовката, педагогът и така нататък, но не и самите ученически игри, така че не мога да се съглася с тези мотиви.
И последното нещо, което тук сте записали, че не са необходими финансови и други средства. Да, ако погледнем само участието на картотекирани състезатели, финансови средства – да, няма да са необходими, но ако говорим за мотивиране на учениците за масов спорт, за насърчаване на спорта смятам, че са необходими доста големи финансови средства, защото материалната база в страната не е в добро състояние, особено в по-малките населени места и по-малките градове. Необходими са доста средства, за да стане тази база добра и тя вече да привлече спортисти, които по-нататък да се развиват и в спортните клубове, да се картотекират в съответните федерации и да участват съответно и в спортните игри.
В заключение отново ще подчертая, че ние не сме против това да участват картотекирани, но не е мястото на това предложение тук и то да бъде изменение в закон. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Тодоров.
Колеги, има ли реплики към изказването на господин Тодоров? Няма.
Давам думата за изказване на госпожа Маринова.
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, колеги народни представители! Господин Багдасаров, ще започна с това, че споделям част от мотивите на този законопроект и на първо място, че се дава възможност на всички картотекирани или не – ученици, учещи в едно училище, на талантливите, на можещите в областта на спорта, да се изявяват за своето училище и за своите съученици.
На второ място, че така учениците се стимулират да участват. Аз, колега, смятам, че това наистина е и стимул да участват, да спортуват в спортни клубове; че имат възможност да участват в повече спортни мероприятия през годината и че в крайна сметка всички ученици, които учат в едно училище имат възможност за изява, имат равни права.
Дотук обаче са моите съгласия с мотивите.
Възникват много въпроси.
На първо място – и в мотивите, и в законопроекта се говори за националното ниво на провеждане, а знаем, че има и общинско, и областно, и регионално, и в крайна сметка – районно, в по-големите градове. Нивото на провеждане на ученическите игри в този законопроект как точно се урежда?
На второ място – цитира се Приоритет 2 от Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта. Този приоритет според мен определено се цитира не на място, цитира се неточно и контекстът на организираните всъщност от Министерството на младежта и спорта и спортните федерации състезания, а не на образованието и науката.
На трето място – намираме, че съществува противоречие между ал. 8 и ал. 7, все новите алинеи, и то по отношение на учениците, които учат в спортните училища, за които се казва, че те нямат право да участват и веднага след това в алинеята се казва: „независимо дали са картотекирани или не”. Тук е налице едно абсолютно противоречие.
В мотивите Ви се казва също, че подценяването – цитирам: „на извънкласната спортна дейност води до демотивиране на учителите по физическо възпитание и спорт и до формалното провеждане на спортните прояви”.
Да, вярно е. Те се демотивират и точно за това си мисля, нещо повече – убедена съм, че законовото уреждане на този въпрос не би следвало да бъде подкрепено в чл. 22, защото ще демотивира учителите по физическо възпитание и спорт да подготвят ученици, които в игрите ще срещат по-подготвени при по-добра материална среда деца, и де факто ще бъдат демотивирани, така както впрочем самите деца се чувстват в конкуренцията на по-можещите, по-добре подготвените – демотивирани.
И в тази връзка, понеже стана дума и за материалната среда, ще си позволя и малко конкретика. Спортно-материалната база в училищата и нейното състояние – колеги, напомням, че с приемането на Закона за държавния бюджет и бюджетът за образование, ние можехме да заложим повече средства.
Ние, от Политическа партия ГЕРБ, предложихме 225 млн. лв. повече, предложихме и за политиките в образованието 23 млн. лв. повече, и за поддържане на материално-техническата база, и за извънкласни дейности – нещо, което не беше прието.
Предупреждавахме за ал. 2 на чл. 55 и за осигуряването на тези средства за общините на 95%. Това също не беше взето под внимание.
А сега какви са фактите за материалната база – нямам национално-представителна извадка, но имам извадка за област Ловеч.
Обследвани са закрити спортни обекти в 48 училища, от тях 10 нямат физкултурни салони, в 4 училища за физкултурен салон се ползват пригодени класни стаи. В 58,3% от обследваните салони оборудването е или незадоволително, или лошо. Необходими са около 213 хил. лв. за оборудване на 20 физкултурни салони и за ремонт на сградите на 14 от тях.
Не по-добро е състоянието на откритите спортни обекти. Извадката е за 57 училища. От тях само на едно училище състоянието на откритата спортна площадка е много добро. Останалите 45,6% са оценени като в задоволително и лошо състояние, 36,8% от тези площадки се нуждаят от ремонт, а в 52,6% от тях оборудването е оценено като задоволително и лошо. Нужни са още 278 хил. лв. за подобряване състоянието на откритите спортни съоръжения или общо 491 хил. лв. за област Ловеч при положение, че не всички училища са обследвани.
Защо Ви запознавам с тези факти? Мисля, че картината не е много по-различна и в другите области. Често пъти спортните клубове разполагат с много по-добри условия за спорт и в интерес на децата е да ползват тези бази, да развиват умения и талант, да осмислят свободното си време, да работят за физическа дееспособност и здраве. Жалко, че не могат да го правят в спортните бази в достатъчна степен, в изискуемата от закона степен в училищата.
Разликата в състоянието на спортно-материалната база на училищата и спортните клубове е един допълнителен фактор, при това съществен, за задълбочаване различията и нивото между масовия спорт в училище и спорта за високи спортни постижения. Затова и трайното решаване на този въпрос, на този проблем с картотекираните ученици, състезатели на клубове, в закон считаме, че е неуместно.
Считаме, че трябва да продължим да работим за оптимизиране на материално-техническата база, за осигуряване на повече ресурс за извънкласни дейности с децата с оглед осмисляне на тяхното свободно време, развитие на дееспособността и утвърждаване на здравословен начин на живот – нещо, към което всички в училище се стремим, полагаме усилия за това.
И накрая – не в закон, а в наредба, може би на министъра на образованието и науката все пак, ще гласувате доверие, такова е и неговото мнение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има ли реплики към изказването на народния представител Корнелия Маринова? Няма.
Има ли заявки за още изказвания?
Госпожа Анастасова иска да се изкаже. Тогава дебатът ще продължи утре.
Уважаеми колеги, ще направя съобщение за предстоящия парламентарен контрол за утре, 13 декември 2013 г., петък, който ще започне в 11,00 ч.:
Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще отговори на два въпроса от народните представители Снежина Маджарова, и Кирил Калфин.
Заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева ще отговори на осем питания: от народните представители Владимир Иванов и група народни представители, Лиляна Павлова – шест питания, и Иван Вълков и група народни представители.
Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев ще отговори на четири въпроса от народните представители Румен Иванов и група народни представители, Борис Цветков, Ирена Соколова, и Ирена Соколова и Стефан Дедев.
Министърът на отбраната Ангел Найденов ще отговори на въпрос от народния представител Деница Гаджева и на две питания от народните представители Валентин Радев и Доброслав Димитров, и Магдалена Ташева.
Министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов ще отговори на три въпроса: от народните представители Лиляна Павлова – два въпроса, и Борис Цветков, и на питане от народните представители Здравко Димитров, Павел Гуджеров и Николай Нанков.
Министърът на земеделието и храните Димитър Греков ще отговори на десет въпроса от народните представители Любомир Владимиров, Десислава Танева и група народни представители, Светла Бъчварова, Сияна Фудулова, Светла Бъчварова и Сияна Фудулова, Светла Бъчварова и Пенко Атанасов, Павел Шопов, Десислава Танева и Цвета Караянчева, Здравко Димитров, Павел Гуджеров и Владимир Иванов, и Минчо Минчев, и на две питания от народните представители Светлин Танчев и Десислава Танева, и Павел Гуджеров и Владимир Иванов.
Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов ще отговори на три въпроса от народните представители Димитър Димов, Лиляна Павлова, и Калина Балабанова и Николай Александров.
Министърът на финансите Петър Чобанов ще отговори на въпрос от народния представител Станислав Станилов.
Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев ще отговори на осем въпроса: от народните представители Мая Манолова, Борис Цветков, Станислав Станилов, Владимир Тошев, Андон Андонов – два въпроса, Красимира Анастасова и Николай Апостолов, и Калина Балабанова и Николай Александров.
Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева ще отговори на девет въпроса: от народните представители Снежина Маджарова, Христо Калоянов, Джевдет Чакъров и Мехмед Атаман, Павел Шопов – два въпроса, Стефан Танев, Джевдет Чакъров, Лиляна Павлова, и Атанас Ташков, и на две питания от народния представител Лиляна Павлова.
Министърът на здравеопазването Таня Андреева ще отговори на въпрос от народните представители Емил Райнов, Антон Кутев и Георги Свиленски, и на питане от народните представители Семир Абу Мелих и Галина Милева.
Министърът на образованието и науката Анелия Клисарова ще отговори на два въпроса от народните представители Милена Дамянова, и Корнелия Маринова, и на две питания от народния представител Милена Дамянова.
С това днешното пленарно заседание приключи.
Следващото ще се проведе утре, 13 декември 2013 г., петък, от 9,00 ч. (Звъни.)

(Закрито в 14,03 ч.)


Заместник-председатели:

Мая Манолова

Алиосман Имамов


Секретари:

Пламен Нунев

Деница Караджова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ