Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СЕДЕМДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 18 декември 2013 г.
Открито в 9,03 ч.
18/12/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Алиосман Имамов
Секретари: Пламен Нунев и Деница Караджова

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ (звъни): Откривам заседанието – има кворум.
Уважаеми народни представители, предлагаме следния проект на Програма за работа на Народното събрание за периода 18–20 декември 2013 г., последната седмица от тази сесия – твърде амбициозен проект, който ще се опитаме да изпълним максимално:
„1. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта.
2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта.
3. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване.
4. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства.
5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта.
6. Второ гласуване на Законопроект за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици.
7. Проект на решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
8. Избор на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
9. Проект на решение за създаване на Временна комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс.
10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.” – Идеята е това да бъде точка първа в четвъртък.
„11. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.” – Втора точка за четвъртък, предлагаме да се ориентираме индикативно.
„12. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ.
13. Законопроект за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
14. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето.
15. Проект на решение за удължаване на срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 – март 2013 г.
16. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции.
17. Проекти на решения за промени в състава на постоянни комисии на Народното събрание.
18. Второ гласуване на Законопроект за ограничаване изменението на климата.
19. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за виното и спиртните напитки.
20. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.
21. Доклад на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушенията, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и проект на решение по доклада.
22. Доклади на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения по чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
23. Парламентарен контрол по чл. 89-101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.”
Моля Ви, режим на гласуване за седмичната програма.
Гласували 173 народни представители: за 135, против 3, въздържали се 35.
Седмичната програма е приета.
Постъпили са предложения на основание чл. 49, ал. 3, които ще Ви прочета.
На основание чл. 49, ал. 3 е направено предложение като точка в предстоящата седмична програма да бъде включен Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства, довели до внезапното подаване на оставка от Христо Бисеров от всички заемани постове в Народното събрание и в Политическа партия „Движение за права и свободи”. Вносител – госпожа Цецка Цачева.
Заповядайте да мотивирате предложението, госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Всички си спомняме, че подобно предложение бе гласуване с нарочно решение на Народното събрание и влезе в седмичната програма за 26 ноември 2013 г.
Към днешна дата обаче необходимостта от дебат по Проекта за решение, който е внесен от народни представители от ГЕРБ, и гласуване на решение, е още по-важен, тъй като преди българското общество да е получило отговори на въпросите... (Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: ... как се е стигнало до оставката на господин Бисеров, има ли изтичане на информация от службите и уведомяване на политическото ръководство на Движението за права и свободи, за да вземе своевременни мерки и господин Бисеров с една молба да бъде освободен от поста на заместник-председател на Народното събрание, шеф на Правната комисия, като по този начин съдебното преследване да се насочи срещу гражданина Бисеров, а не срещу политик от такъв висок ранг, аз считам, че отговорът на тези въпроси е изключително важно да бъде даден тази седмица с оглед изтеклата във вчерашния ден информация, че господин Бисеров е обявен за общодържавно издирване. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля за тишина в залата!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Означава ли това, че е направено така – с помощта на предварителна информация, която той е имал, да вземе необходимите мерки и действия, за да се укрие?
Затова, уважаеми колеги, аз Ви предлагам да подкрепите нашето предложение и това да бъде точка първа в програмата ни за тази седмица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Тоест Вие допълвате направеното предложение с това за точка първа.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин председател, задължително, когато се прави предложение, трябва да се посочи и поредността на точката, защото в противен случай, по аргумент от текст от правилника, тя се подрежда преди парламентарния контрол, тоест приемане на решение, което е ясно, че няма как да стигне в пленарната зала и да бъде дебатирано. Затова винаги при подобно предложение е коректно да се посочи и съответната поредност, в която да бъде разгледано. Настояваме за точка първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Разбрах Ви. Добре.
Има ли противно предложение? Не виждам.
Моля, гласувайте.
Гласували 179 народни представители: за 80, против 49, въздържали се 50.
Заповядайте, госпожо Цачева, за прегласуване.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми колеги от Парламентарната група на Движението за права и свободи, обръщам се към Вас, тъй като вероятно сте забравили изявлението на председателя на Вашата партия и парламентарна група, който на 26 ноември 2013 г. тук, от това място заяви, че не само че Движението за права и свободи е за създаването на такава комисия, но изпревари нещата преди дебатите, за да каже, че Вие ще подкрепите самия проект за решение и той ще стане решение на Народното събрание.
Какво се случи, уважаеми колеги, та за по-малко от месец Вие така категорично обръщате позицията си?
Моля Ви да се съобразите с мнението на Вашия лидер и да подкрепите това предложение, защото обратното е несериозно. Няма как да сте за комисия, за подкрепа на решението, но видите ли, винаги да искате това да се случва пред парламентарния контрол, за да не стигне изобщо подобна точка в разглежданите за седмицата. Моля Ви, преосмислете Вашата позиция!
Предлагам прегласуване, за да имате възможност да коригирате мнението си съответно с това на господин Местан.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Те вече не са лидерска партия!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Така ли? Откога?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева. (Шум и реплики.)
Моля Ви, режим на прегласуване.
Гласували 183 народни представители: за 82, против 65, въздържали се 36.
Предложението не е прието.
Заповядайте, господин Ерменков, за процедура.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Понеже при четенето на дневния ред и гласуването му не остана време да направя тази процедура, я правя сега.
Имайки предвид, че в дневния ред е включен, като т. 15 –Проект за решаване за удължаване на срока на действие на временната комисия, на която се явявам председател, имам молба да допълним само към петнадесета точка да бъде написано – точка първа за петък, 20 декември 2013 г. Това е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли противно предложение? (Шум и реплики.)
Предполагам, че изтича срокът.
Господин Ерменков, защо, питат колегите тук? Кога изтича срокът? Това трябваше да кажете.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Срокът на комисията изтича в края на месец декември. Беше приета за два месеца – от 1 ноември 2013 г., заради това моля за това предложение, понеже това е последният работен ден на Народното събрание, не за друго.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре. Благодаря Ви.
Въпросът за сроковете – според правилника те не текат във ваканция, няма значение.
Има постъпило предложение, моля Ви режим на гласуване.
Гласували 180 народни представители: за 106, против 67, въздържали се 7.
Предложението на господин Ерменков е прието.
Господин Казак, заповядайте.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В Проекта за седмична програма на Народното събрание, като т. 7 е включен Проекта за решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на Главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина!
ЧЕТИН КАЗАК: Правя процедурно предложение, тъй като днес следобед ще имаме заседание на Комисията по правни въпроси, на което ще разгледаме този проект за процедурни правила, днес до края на пленарния ден няма да можем да представим подобен проект, затова правя процедурно предложение тази точка да стане т. 12, и съответно т. 3 за четвъртък. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Казак.
Обратно процедурно предложение – заповядайте, госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Казак, при положение, че тези правила в момента се изготвят, след обяд ще бъдат обсъждани в Правната комисия, мисля, че е много предварително да ги поставяме на дневен ред, като точка трета за утрешния ден, поради многото неясноти ще се стигне ли до приемането на такива правила, ще има ли такива правила.
Затова нека – и това е смисълът на обратното ми предложение, така или иначе, тази точка е в седмичната ни програма, тогава когато в утрешния ден се установи, че има готовност и е раздаден Проекта на решение на народните представители, ад хок в момента да го гласуваме като точка три, но да не предопределяме нещата, защото има много неизвестни и не знаем какво би се случило до утре.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Ако няма готовност, ще го отменим.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ето, Вие сам сега изказвате съгласие с мен, макар и от място, и казвате, публично да обявя на останалите колеги: „Ако няма готовност, ще го отменим”. Защо да приемаме едно решение, което предварително е минирано, както се казва?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева.
Само за сведение – и друг път е имало такива случаи. Може би има някакъв разум точка седма да стане дванадесета, защото, ако остане седма, не знам какво е противното предложение.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Ако стигнем до дванадесета точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Да.
Поставям на гласуване направеното предложение от господин Казак.
Гласували 152 народни представители: за 100, против 43, въздържали се 9.
Предложението е прието.
Уважаеми народни представители, няколко съобщения.
Днес в 14,30 ч. в сградата на Народното събрание на „Княз Александър І” № 1 – официалният вход, източното крило, ще бъде открита фотоизложбата „Парламентарната година през погледа на фоторепортерите”. Тя е реализирана съвместно от парламентарния Пресцентър и парламентарни фоторепортери. Изложбата представя 20 пана с любопитни и знакови моменти от работата на Четиридесет и втория Парламент през тази година, където и Вие самите ще можете да се видите.
Ще имаме удоволствието да чуем и музикалните изпълнения на Симфониета „София”. С това ще отворим този официален вход на сградата на Народното събрание на площад „Княз Александър І” № 1 за ползване.
Каня Ви в навечерието на Коледните и Новогодишните празненства да отбележим заедно края на един напрегнат парламентарен сезон.
Разбира се, има и насрочени комисии. Искам да помоля, където не е необходимо спешно провеждане на заседания, ако има възможност, да се отложат, а там, където има такива заседания, колегите ще си ги проведат. Може комисиите да започнат с половин-един час по-късно.
Постъпили законопроекти и проекторешения:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, внесен от народния представител Таню Киряков.
Проект за решение за промяна в състава на Комисията по външна политика, внесен от народния представител Красимир Велчев.
Проект за решение за промяна в състава на Комисията по енергетика. Внася народният представител Красимир Велчев.
Проект за решение за промяна в състава на Комисията по икономическата политика и туризъм. Вносители – народните представители Красимир Велчев и Димитър Главчев.
Проект за решение за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Вносители – народните представители Красимир Велчев и Димитър Главчев.
Проект за решение за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Вносители – народните представители Красимир Велчев и Димитър Главчев.
Проект за решение за промяна в състава на Комисията по труда и социалната политика. Също господин Велчев и господин Главчев внасят проекта.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост. Вносители – Георги Свиленски и група народни представители.
Проект на Изборен кодекс. Вносители – Мая Манолова и група народни представители.
Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията и на Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията. Вносител – Министерският съвет.
Министерският съвет също така внася Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства.
Също Министерският съвет е внесъл Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Проект за решение за създаване на Временна комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс. Вносители – Сергей Станишев и група народни представители.
Законопроект за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Вносител – Министерският съвет.
Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2013 г. – 20 декември 2013 г. Вносител – Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Всички проекти за решения и законопроекти са разпределени на съответните комисии.
Ваня Добрева заявява, че оттегля подписа си от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Тази работа с оттеглянето тръгна по едно време и...
На 17 декември 2013 г. в Народното събрание е внесена Актуализираната годишна програма за одитната дейност на Сметната палата за 2013 г. С мое писмо тя е изпратена на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.
Уважаеми народни представители, предстоят две гласувания, насрочени за днес. Първото гласуване е по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта.
Заповядайте, господин Башев, за изявление от името на парламентарна група, преди гласуването.
АХМЕД БАШЕВ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Станахме свидетели на поредния политически гьонсуратлък и хленчене пред посланиците на Европейския съюз. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Никой не вярва на фалшивия плач на Цветан Цветанов по отношение на проблемите на тютюнопроизводителите.
Хората знаят и помнят, че в годините, когато Движението за права и свободи беше част от управлението на държавата до 2009 г., нямаха никакви проблеми с изкупуването на произведеното количество тютюн. Нещо повече – те получаваха солидни по размер премии. Интересът на тютюнопроизводителите се гарантираше от Закона за тютюна и тютюневите изделия. Съгласно този закон действаше и Фонд „Тютюн”, който се намесваше винаги, когато оставаше неизкупен тютюн.
Проблемите на тютюнопроизводителите започнаха с идването на ГЕРБ на власт. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Първо, посегнаха на премиите – от 4,30 лв. по наше време паднаха под 2,00 лв. за килограм по времето на ГЕРБ.
Второ, за първи път Борисов, Цветанов и Дянков въведоха 10% данък за земеделските производители.
Искам дебело да подчертая, че нито едно българско правителство, познавайки тежкия земеделски труд, не си позволи такова нещо.
Трето, не спряхте дотук, колеги! Увеличихте три-четири пъти социалните и здравните им осигуровки – от 480 лв. на 1660 лв.
Четвърто, наглостта Ви стигна дотам, че да облагате с данък колибите, навесите, сушилните на тютюнопроизводителите.
Пето, голямото Ви престъпление, господин Цветанов и на Вашите народни представители от Благоевград, беше, че отменихте законовите гаранции за тютюнопроизводителите и ги оставихте на произвола на съдбата.
Ако днес тютюнопроизводителите имат проблеми с изкупуването, това е резултат от престъпната Ви политика, която ще поправим. Ние оценяваме високо решението на кабинета Орешарски и лично на министър Греков да увеличат с 11,5 млн. лв. националните доплащания за реколта 2012 г.
Благодарим на всички народни представители, които с подкрепата си за бюджета на Република България за 2014 г. разрешиха 100 млн. лв. за подпомагане на тютюнопроизводителите за реколта 2013 г., което е с 40% повече от това при правителството на ГЕРБ и гарантира минимум 50 ст. повече за един килограм тютюн от досегашните 2,00 лв.
Парламентарната група на Движението за права и свободи приветства инициативата на кабинета на господин Пламен Орешарски и на министър Греков да привикат незабавно всички изкупвателни дружества на среща, за да изпълнят ангажиментите си по сключените договори и незабавно преди Коледа да започне изкупуването на тютюна.
Разбира се, ние не сме наивници да си мислим, че всичко ще се случи само на добра воля. Ние ще предложим в най-кратки срокове промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия, с които стриктно да се уредят задълженията на изкупвателните фирми. Интересът на тютюнопроизводителите трябва да се гарантира със закон, да има регистър както на тютюнопроизводителите, така и на изкупваческите фирми, които да поемат ясни ангажименти както за изкупуването на договорираните количества тютюн, така и за начало и край на изкупната кампания.
Движението за права и свободи ще настоява и за възстановяване на минималните изкупни цени на тютюна. Очакваме и настояваме всички фирми да бъдат коректни към тютюнопроизводителите и както „Булгартабак” започна изкупуване, така да започнат и те.
Настояваме Министерският съвет на Република България в новия планов период 2014-2020 г. да направи необходимото за адекватна защита на отрасъла. Ето, това е нашата реална грижа за тютюнопроизводителите за разлика от Вашата фалшива загриженост. Тези, които ликвидирахте отрасъла и докарахте тютюнопроизводителите до просешка тояга, да стоят сега по площадите на селата на групи и да се чудят накъде да хванат, да наведат виновно глави и да поискат прошка от тях, а не да ронят крокодилски сълзи! Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Башев.
Госпожа Цвета Караянчева – от името на парламентарна група. Заповядайте, госпожо Караянчева.
След това – лично обяснение от господин Цветанов.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ние от името на Парламентарната група на ГЕРБ винаги сме заставали зад интересите и сме държали ясни позиции за финансовата стабилност на нашите тютюнопроизводители. Те също са част от българските граждани и е важно да има ясно и точно отношение към техните социално-битови проблеми. Искам да Ви кажа, че през 2009 г. никой от Вашата тройна коалиция не беше помислил за тютюнопроизводителите. (Възгласи от ДПС.) Предлагахте им различни алтернативи. Благодарение на правителството на ГЕРБ, което договори от Брюксел национални доплащания всяка година на референтен период, на тютюнопроизводителите се изплащаха по 73 милиона. Да, Вие сте изплащали по 4 лв., ние сме изплащали по 2 лв., но изкупните цени благодарение на промяната на Закона за тютюна и тютюневите изделия, на либерализацията на цената на тютюна, цената му достигна до 7,50 лв. Изкупният период беше не по-късно от 25 ноември. Сега нарочно се прави така, за да може да се върне точно този лицензионен режим, да се върне Фонд „Тютюн” и да се разнасят куфарчетата за подкупване на определени фирми. (Възгласи от ДПС: „Е-е-е!”.) По Ваше време имаше картел на тези фирми, които изкупуват тютюна. Случваше се така, че повече от 5 лв. за първо качество не можеше да се вземе.
НИГЯР ДЖАФЕР (ДПС, от място): Сега има картел!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Сега хората започнаха да дишат по-спокойно, защото се появи конкуренция. Ние не можем да коалираме пазара. Когато поставим нещата на конкурентна основа, тогава се вдига и цената на тютюна.
Знаете ли какво направихме ние през 2010 г., когато фирмите се правеха на интересни и не изкупуваха тютюна? Направихме срещи с тютюнопроизводителите и фирмите, накарахме областните служби „Земеделие” да отидат при хората и да гледат по какъв начин се изкупува тютюнът, по какъв начин се класифицира – дали е първо, второ или трето качество. Защото фирмите си позволяваха да държат тютюна и да го изкупуват много по-късно. Сега в момента се случва същото. Искате да нагнетите напрежение и нарочно не се стартира изкупуването на тютюна, за да може да се върне онази порочна практика с куфарчетата, които разнасяхте във Фонд „Тютюн”. Няма как да се случи това нещо и ние ще гласуваме против това Ваше предложение, ще се аргументираме защо. Защото не може...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Чакайте, няма още предложение.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колегата каза, че ще има такова предложение.
Аз искам да Ви кажа защо. Защото тези хора не може да ги държите като роби! Да, ние им вдигнахме социалните осигуровки. Много по-достойно е когато се пенсионираш да вземаш нормална пенсия, вместо да имаш жълти стотинки. И когато хората се регистрират като земеделски производители, те имат възможност по много по-различни начини да получават средства. Защото Вие не направихте нищо, за да обясните за европейските програми, които имаше възможност да бъдат усвоявани – като мярката за полупазарните стопанства, мярка 141. По Ваше време имаше може би по-малко от 5% усвояване по тази мярка. По наше време има над 60% усвояване по тази мярка. Това са 3000 лв., които земеделските производители, които живеят в планинските и полупланинските райони, получават, за да могат...
Вие знаете ли какво значи едно семейство в едно малко село да получи3000 лв.?! Че те толкова получават от производството на тютюн. (Реплика на народния представител Нигяр Джафер.)
Ние им оставихме възможност да работят тютюн, но с тази разяснителна кампания, която направихме по места – да получават пари по тази мярка. Така че за тютюнопроизводителите Вие може да плачете лицемерно, но ние направихме много за тях. И това, че освободихме и либерализирахме пазара на тютюн, дава възможност на българските тютюнопроизводители да получават конкурентни цени за своята стока! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, госпожо Караянчева.
Господин Цветанов – за лично обяснение.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Башев, Вашето изказване го приемаме като поредната заплаха, която отправяте към избирателите в Благоевградския регион.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Цветанов, извинявайте, времето няма да Ви се изчислява.
Личното обяснение значи да обясните нещо, а не да влизате в диалог с направата на изявления. Обръщате се към господин Башев, после ще има негово лично обяснение и така ще откараме до обяд. Моля да обясните лично с какво сте засегнат.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Лично съм засегнат от начина, по който беше казано, че ревем от Парламента, че се оплакваме, но ние искаме да защитим всички тези наши избиратели и всички български граждани, които живеят в тези региони, защото миналата календарна година изкупуването на тютюна в този регион приключи през месец декември на средна цена 8 лв. Имаше и цени по 12 лв. (възгласи в ДПС), а в момента хората там не получават необходимите пари, защото няма изкупуване и цената е под 6 лв., а целта е да се достигне до 2 или 3 лв. (Реплика на народния представител Хамид Хамид.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля за тишина!
По принцип това е изказване. Нека да се изкаже господин Цветанов и да изтече времето.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Това, което е изключително важно да знаете, е, че там има пълен феодализъм! (Възгласи в ДПС.) Не знам защо колегите от БСП са абдикирали от този регион, защото българските мюсюлмани, българските християни, българо-мохамеданите, които мислят по-различно от Движението за права и свободи, са мачкани и това не трябва да го допускаме като национално отговорни партии. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.) Защото всеки има право на избор и всеки може да говори това, което е неговата болка. Защото когато уволнихте Афим – директора на училището, един достоен български мюсюлманин (възгласи от ДПС: „Е-е-е!”), когато уволнихте Виолета, която е шеф...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Цветанов, опитът Ви да провокирате...
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не, ама обяснете лично с какво сте засегнат, а не да давате постоянен принос към дискусията. Господин Башев направи изявление от парламентарна група. Госпожа Цвета Караянчева говори по същата тема. Сега Вие правите нещо като изявление – продължение на госпожа Караянчева.
Обяснете лично с какво Вие сте засегнат! Това е процедурата, с която разполагате, а не общи приказки и разсъждения по темата с тютюна, феодализма и така нататък.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Когато един народен представител отправя обидни квалификации към друг народен представител, това означава, че той е обидил и всички тези избиратели, които са гласували за съответната парламентарна група, за съответните депутати. (Ръкопляскания от ГЕРБ, възгласи от ДПС: „Е-е-е!”.). За това споменавам! И за твърденията, които бяха направени, че в този регион, в Гърмен ще се назначават само българо-мохамедани, но Вие уволнихте дори и Велин, който беше в горското...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ако изброите всички уволнени, това не е лично обяснение.
Разбира се, и господин Башев иска думата, но по начина на водене.
АХМЕТ БАШЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател! Мястото за хленчене не е тук. Не допускайте и тук да хленчат. Хленченето – в къщи, пред телевизора и там, пред избирателите. Хората, които ги боли, че са загубили изборите и нямат позиции и техните членове ги напускат, трябва да хленчат на друго място, господин председател! (Възгласи и реплики в ГЕРБ, скандиране в ДПС: „Браво, Башев! Браво, Башев!”).
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Уважаеми народни представители, ще преминем към гласуване на два законопроекта – Закона за физическото възпитание и спорта – изменение и допълнение, внесен от Милко Багдасаров, и след това ще поставя на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, внесен от Министерския съвет.
Гласуваме законопроекта на господин Багдасаров.
Гласували 156 народни представители: за 74, против 58, въздържали се 24.
Предложението не е прието.
Господин Багдасаров, желаете ли? (Реплика от ГЕРБ.)
Правят ми забележка, че едва ли не насила съм Ви накарал да вземете думата.
Заповядайте, господин Багдасаров
МИЛКО БАГДАСАРОВ (КБ): Спазвам правилника, господин председател.
Благодаря за предоставената ми възможност да искам процедура по прегласуване.
Мисля, че не беше коментиран достатъчно по време на дебатите, затова се обръщам към групата на Движението за права и свободи. Първата преписка, която започна от миналата година, беше свързана с искане на много хора, които представляват малките райони и са Ваши избиратели, където не можем да организираме клубове заради разминаването между училищни ръководства и спортни деятели в малките населени места. Това, първо.
Второ, казах го няколко пъти – вярвам, че този министър ще направи наредбата, която е подзаконов нормативен акт, в посока на искането ни да се допускат учениците, картотекирани в спортните клубове, да вземат участие, защото не значи, че следващ министър няма да направи като предишните – да вземе под внимание чиновнически решения, които после ще повлияят отрицателно върху развитието на цялостния български спорт. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Багдасаров.
Ако обичате, прегласуване.
Гласували 167 народни представители: за 78, против 61, въздържали се 28.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, внесен от Министерския съвет.
Режим на гласуване.
Гласували 165 народни представители: за 156, против 2, въздържали се 7.
Законопроектът е приет.
Уважаеми народни представители, преминаваме към първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за младежта.
Режим на гласуване.
Гласували 169 народни представители: за 107, против 62, въздържали се няма.
Законопроектът е приет.
Изчерпахме първа и втора точка от дневния ред, макар че гласуването не трябва да се включва в дневния ред, но този път сме го включили.

Преминаваме към:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
Моля, общият законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо гласуване два законопроекта с вносители Сергей Станишев и Атанас Мерджанов, да бъде докладван от госпожа Корнелия Нинова – председател на комисията.
Заповядайте, госпожо Нинова.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Благодаря.
Господин председател, преди да преминем към гласуването, моля на основание чл. 45, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в залата да бъде допуснат господин Бисер Петков – управител на Националния осигурителен институт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ако обичате, режим на гласуване за господин Бисер Петков.
Гласували 118 народни представители: за 113, против 3, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Квесторите, поканете господин Бисер Петков да заеме място в залата.
Заповядайте, уважаема госпожо Нинова.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: „Доклад за второ гласуване относно общ Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 353-08-29, от 20 ноември 2013 г., изготвен въз основа на внесен от Сергей Станишев и група народни представители Законопроект, № 354-01-28, на 26 юни 2013 г. и Законопроект, № 354-01-60, внесен от Атанас Мерджанов и група народни представители на 25 септември 2013 г., приети на първо гласуване на 8 ноември 2013 г. (Шум. Народни представители излизат от залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Нинова, изчакайте малко.
Уважаеми колеги, моля Ви, които ще излизат от залата, да го сторят, които останат, да се съобразяват, че сме в пленарната зала на Народното събрание!
Заповядайте, госпожо Нинова.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Благодаря.
„Закон за изменение на Кодекса за социално осигуряване”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли изказвания? Няма.
Режим на гласуване за наименованието на закона.
Гласували 98 народни представители: за 78, против 7, въздържали се 13.
Господин Гьоков, заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Колеги, все пак това е заглавието на законопроекта, подхождайте малко по-прилично към въпроса.
Прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Гьоков, приличното подхождане означава също да поканите и да съдействате народните представители да са в залата, а не в коридорите!
Моля, гласувайте.
Гласували 109 народни представители: за 88, против 8, въздържали се 13.
Заглавието на закона е прието.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: По § 1 има предложение на Тотю Младенов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от Сергей Станишев и група народни представители, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. Чл. 68 се изменя така:
„Придобиване право на пенсия
„Чл. 68 (1) Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете, и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете.
(2) В случай, че лицата нямат право на пенсия по ал. 1, те придобиват право на пенсия при навършена възраст 65 години и 8 месеца за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.”
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): По начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли желаещи за изказване по § 1?
Процедура по начина на водене?! Аз току-що седнах, госпожо Цачева.
Заповядайте.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Имамов, вярно е, че току-що седнахте, но докато се сменяхте ръководещият пленарното заседание господин Миков не обърна внимание на докладчика, че когато се докладват предложения на народни представители и те не са подкрепени от комисията, трябва да се изчита неподкрепеното предложение. Това е моята забележка – да обърнете внимание на докладчика за второ четене, тъй като госпожа Нинова каза, че предложението на господин Тотю Младенов и група народни представители комисията не го подкрепя, но не ни запозна с предложението на тази група народни представители.
Моля, да го имате занапред под внимание, когато докладвате на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Цачева.
Да, приемам бележката Ви, но това беше в резултат на смяната на водещите заседанието. Приемам бележката Ви.
Да, тези предложения, които не са приети от комисията, трябва да бъдат изчетени. Да, така е по правилник.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Моля, да ми дадете възможност да направя тази корекция.
По § 1 има предложения от Тотю Младенов и група народни представители: Параграф първи се отменя.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли желаещи за изказване по § 1?
Заповядайте.
ГИНЧЕ КАРАМИНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Много се изговори за пенсионната реформа и промените в Кодекса за социалното осигуряване. Наистина реформата вече е спряна от управляващите, а с това и мечтите на много български пенсионери за по-високи пенсии. На фона на икономическата криза, свързана с търсенето на възможности за по-дълго задържане на хората на трудовия пазар, сме свидетели на коренно противоречащ подход – стопиране на възрастта за пенсиониране.
Но аз съзирам политически цели в този подход, а именно управляващите да се харесат на хората без да се мисли в перспектива, без да се правят разчети до какво ще доведе тази промяна. Много граждани в предпенсионна възраст остават без работа и аз смятам, че правилната посока е намиране на работа на хората в предпенсионна възраст, а не набързо да ги пенсионираме.
Защо не се търси начин това да се случи – например да се преразгледа Националната програма „Помощ за пенсиониране”, и се направи достъпна за по-голям брой български граждани? Наистина тези български граждани трябва да бъдат по-скоро на трудовия пазар, а не да се налага, когато получат ниската си пенсия, да търсят работа или да се регистрират в бюрата по труда. Трябва да Ви кажа, че процентът на такива хора, които са пенсионери и търсят работа или работят, не е никак малък. Той е между 30 и 40% от българските граждани. Те нямат друг избор освен да търсят работа, тъй като, плащайки си водата, тока, кабелната и лекарствата, пенсията им остава на нула. Затова перспективата е да се мисли за ръст на пенсиите, а това без последователна реформа няма как да се случи.
Очакванията са 15 хил. български граждани през 2014 г. да излязат в пенсия, но със замразените пенсионни условия бъдещите пенсионери ги очаква мизерия. В момента управляващите не мислят за стабилност на системата, за увеличаване на приходите, не мислят как да се стигне до ръст на пенсиите. Същевременно казват, че има сериозен проблем в приходната част. Търсете мерки за увеличаване на приходите, госпожи и господа управляващи, а не да отхвърляте искането на Политическа партия ГЕРБ за Наказателния кодекс за инкриминиране на неплащането на осигуровки, тоест оставихте вратичка за некоректните работодатели.
Спирането на реформата ще препрати много български пенсионери към социални помощи, тъй като съотношението между пенсиите и средната работна заплата в момента е малко над 40%, но постепенно чрез водената от управляващите политика на популизъм, без реален поглед напред за бъдещите поколения, това съотношение ще падне под 40%, пенсиите ще изостанат спрямо средната работна заплата, и никога няма да дойде така очакваното увеличение.
Ще се постигне обаче увеличение на разходите, тъй като хората, които ще се пенсионират през 2014 г., ще спрат да плащат осигуровки. Това ще доведе до увеличаване на дефицита в Държавното обществено осигуряване, който ще надхвърли 2 млрд. лв. Със стопирането на възрастта за пенсиониране се гарантират ниски пенсии за договори и дефицит в бюджета на НОИ.
А Европейският съюз има намерение да приеме общи правила за всички страни членки относно пенсионната система и ние като такава ще бъдем отново извън всякаква класация благодарение на Вас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Караминова.
Има ли реплики към изказването на госпожа Караминова? Не виждам реплики.
Има ли желаещи за други изказвания? Заповядайте.
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ (ГЕРБ): Господин председател, дами и господа народни представители! Господин министър ...
Бих Ви помолил за малко тишина в залата, господин председател, защото този закон е много важен, и, независимо от това, че са 5 параграфа, има голямо значение не само за пенсионерите, но и за други слоеве от населението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Действително шумът е по-висок от нормалното, господин Николов.
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ: Хубаво е колегите да обърнат внимание за какво става въпрос и защо ние не сме съгласни с тази реформа. Освен популисткия характер на реформата точно в този момент не съм съгласен с това предложение и нашата група е против него, защото сами виждате каква е дупката на бюджета в НОИ. С последните предложения от Вас, включително и тези, тя минава над 2 милиарда. Това би било хубаво, ако не беше такава огромна дупка, предполагам, че всички групи от хора са съгласни с това предложение.
Но какво правим ние в момента или какво правите Вие? Спряна пенсионна реформа, популистки предложения, увеличава се дефицитът на НОИ и става все по-зле. Знаете предложенията и препоръките на Европейската комисия какви са, на Световната банка, едно от тях е намаляване на групите от хора, които могат по-рано да се пенсионират. Не виждам в момента да се прави нищо от това, освен да се изострят отношенията между определени групи хора. По този начин, освен че пенсионната система е на крачка от колапс, ние оставаме бъдещите пенсионери под угрозата да не могат да получат пенсии, които те действително заслужават.
Затова и няма да бъдат взети каквито и да е адекватни решения.
Затова е по-хубаво да се насочи вниманието не само върху популистките предложения, но да бъде насочено и към определени икономически мерки, които да осигурят по-високи пенсии на бъдещите пенсионери.
Колеги, моля Ви, когато тръгнете да гласувате, да помислите за това нещо, защото дефицитът тази година ще е с 80 милиона, но за следващите години той прогресивно ще расте, защото знаете, че пенсиите се индексират.
Трябва да вземем такива мерки, които да доведат до повишаване приходите на Националния осигурителен институт. Една от тях беше криминализирането на осигуровките. Вие не го приехте, но е въпрос на време да го преосмислите и да го приемете, за да може да има по-голяма събираемост на тези осигуровки и съответно дефицитът в НОИ да стане по-малък. Тогава ще е редно да се правят такива предложения и определени групи от хора да се пенсионират по-рано. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Николов.
Реплики към изказването на господин Николов? Няма реплики.
Други изказвания?
Госпожа Ангелова, след това господин Младенов.
Заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! Чухме достатъчно аргументи от преждеговорившите колеги от Парламентарната група на ГЕРБ. Напълно съм съгласна с техните аргументи, защото в тезите им има логика.
Нищо не казахте Вие, управляващите, какви са Вашите аргументи, каква алтернатива предлагате на бъдещите и настоящите пенсионери, за да могат да бъдат спокойни и сигурни за своите старини, за да могат да планират трудовата си дейност, за да могат да планират своите доходи в едно бъдеще време, когато излязат в пенсия, за да може да имат доверие в държавата и в държавните институции?
Това е изключително важно, защото тук трябва да се води експертен дебат, за да бъдем ясни и честни спрямо българските граждани. В момента тези, на които им предстои да се пенсионират през 2015 г., са в състояние на безтегловност. Никой не знае през 2015 г. по какви правила…
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Колеги, моля за тишина в залата!
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Господин председател! Моля за тишина в залата за пореден път. Това е изключително важен законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Аз също моля, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Може ли да се работи при този шум?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Наистина не може да се работи при този шум. Моля Ви, пазете тишина в залата!
Продължавайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря Ви, господин председател.
Никой от бъдещите пенсионери, на които им предстои да се пенсионират през 2015 г. не знае по какви правила ще се пенсионират. Казвате: съгласно продължителността на живота. Но как и кога, няма отговор. На практика излиза, че замразяването на възрастта и стажа за пенсиониране е само самоцел на БСП, за да могат да рапортуват на поредния пленум, че са изпълнили едно предизборно обещание. Само чуваме приказки от рода: „Ще се съберем, ще обсъдим, ще видим”.
Колеги, законопроектът беше внесен в края на месец юни – шест месеца загуба на време, шест месеца Вие нямате алтернатива, нямате предложение какво ще стане по-нататък с пенсионната реформа, по какъв начин и ред ще се пенсионират бъдещите пенсионери.
Аз съм убедена, че експертите, които участваха в Консултативния съвет към министъра на труда и социалната политика, са си свършили много добре работата. Те са дали купища анализи, прогнози, мнения. Обаче е взето политическо решение умишлено, угодно за управляващите, да не се казва какво ще бъде бъдещето на пенсионната система. Защото идват избори и хората трябва да чуват хубави, положителни неща от страна на БСП.
По-лесно и угодно е да се каже на българския избирател, че ГЕРБ са лоши, че решенията, които са взели в областта на пенсионната система, са вредни: „Ето, ние сме Месията, който иска да Ви отърве от това зло”. Това звучи чудесно, но с горчив привкус, защото умишлено на българските граждани не се казва цялата истина – какво очаква българският народ и пенсионната система с тези решения. А именно: нарастване на дефицита в пенсионния фонд; все по-голям дял от страна на държавата при плащането на пенсиите; хората ще продължават да получават ниски пенсии години наред, защото по-малката възраст и по-малкият осигурителен стаж автоматично означава ниска пенсия и не на последно място, изключително важно е, че Европа ще ни спре парите за безработица, заетост, квалификация и преквалификация.
Мисля, че този дебат въобще не Ви интересува, уважаеми дами и господа управляващи, защото това предложение по § 1 за замразяване възрастта и стажа за пенсиониране вече сте го гласували с бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г. Злото вече е сторено, то е факт.
По-скоро с моите приказки искам да Ви провокирам действително да вземете колкото се може по-бързо решение за бъдещето на пенсионната система. Защото в противен случай тя ще се разпадне, ще се срине и това автоматично, както и следващите предложения, които сега предстои да бъдат дебатирани и гласувани, ще доведат до крах и фалит на пенсионната система.
Може би, ако имахте аргументи и алтернатива на това, което предлагате в бъдеще на пенсионерите, можеше малко да ни убедите в днешния дебат. Но Вие на практика предлагате един гол популизъм, който ще излезе изключително скъпо на българския народ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Думата за изказване има господин Младенов.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Предложението на господин Сергей Станишев и група народни представители за промени в Кодекса за социално осигуряване показва за пореден път, че това правителство и това управляващо мнозинство не само че нямат намерение да правият реформи, включително и в социалната сфера, но напротив, спират реформи, които имаха за цел да укрепят системата, да я направят по-устойчива, с възможност за по-високи пенсии за хората.
От тази гледна точка Парламентарната група на ГЕРБ няма да подкрепи предложението на Сергей Станишев и група народни представители за замразяване на реформата в този й вид, в който беше направена преди две години – за увеличаване обхвата на хората, които ще се пенсионират по-рано.
Именно от тази гледна точка Парламентарната група на ГЕРБ няма да подкрепи тази промяна. Ситуацията в Държавното обществено осигуряване е критична. Над 53% от приходите в осигурителната система са от данъци. Дванадесет процента е участието на държавата с данъци в Държавното обществено осигуряване, извън тези 12% дефицитът в Държавното обществено осигуряване е над 2 милиарда.
С това, което се предлага, не само че не се намаляват дефицитите в краткосрочен и в дългосрочен план, напротив, те се увеличават. Това ще доведе действително до изключително тежки проблеми на социалноосигурителната система, имайки предвид демографската криза, имайки предвид намаляването на приходите, увеличаването на безработицата и намаляване на икономическата активност.
От тази гледна точка е абсолютно пагубно за системата това, което се предлага. Не може да спираш нещо, което е започнало преди две години, което има за цел да направи системата по-устойчива, с възможност за по-високи пенсии през следващите години, без да предлагаш нищо в замяна на това тази система да стане по-устойчива.
Седем месеца управлявате системата и нямате никакво предложение за 2014 г. Вие задълбочавате проблемите в Държавното обществено осигуряване, не ги решавате. С това, което правите, обричате сегашните и бъдещите пенсионери на ниски пенсии.
Вие ще получите един огромен шамар следващата година от Европейската комисия, защото, прав е министър Адемов, който каза преди няколко дни в Социалната комисия: „Или ще получавате пари от Комисията за заетост, или ще правите ранно пенсиониране. Кое от двете избирате?”
Аз искам действително народните представители да се замислят върху това, което се предлага и по § 1, и в следващите предложения на господин Сергей Станишев и група народни представители за промени в Кодекса за социално осигуряване.
Искам да кажа, че това, което се предлага, ще нанесе изключително тежки поражения на системата. Много трудно – това мога да Ви го кажа от опит – след това може да се намери консенсус за намирането на тези ефективни методи за устойчивост на системата. Когато нямате готовност да предложите нещо по-добро, недейте да спирате това, което действа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин Младенов.
Реплики? Няма реплики.
Изказвания по § 1? Да смятаме ли, че няма изказвания?
Заповядайте, госпожо Нинова.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Тази дискусия вече я водихме по време на процедурата за приемане на бюджета за 2014 г. Тогава Вие казахте своите аргументи, ние казахме своите и, ако трябва, да ги повторим.
Не е вярно, че ние спираме реформата, Вашата реформа, защото Вие не сте съгласни с тази реформа. Знаете, че в последния момент господин Дянков промени параметрите на обществения договор, подписан между Вас, работодатели и синдикати. Крехкото обществено съгласие, което бяхте постигнали, беше провалено за една нощ. Ние не спираме Вашата реформа, а спираме нощната реформа на Симеон Дянков.
На второ място, казвате, че обричаме пенсионерите да вземат ниски пенсии, искате реформата да продължи в параметрите, в които я заложихте, за да се вдигнат пенсиите. Но в тези параметри хората не могат да доживеят, за да взимат пенсия, камо ли да мислим дали тя ще е висока, или ниска.
Сравнявате нашите условия на пенсиониране с тези в Европа. Но там продължителността на живот е различна, колеги, и Вие го знаете.
Това е смисълът на това, което предлагаме – замразяване на стаж и възраст за една година; обществен разговор – политически, икономически, социален, граждански, какъвто искате – отговорен, в който да постигнем съгласие и да заложим през 2014 г. параметрите на една дългосрочна, устойчива, ясна и прогнозируема реформа, така че хората наистина да имат яснота от 2015 г. нататък какво ги очаква. Това е целта на замразяването на стажа и възрастта за пенсиониране. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Нинова.
Реплики?
Господин Младенов, заповядайте.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаема госпожо Нинова, господин министър, уважаеми колеги! Не можеш да спираш нещо без да предлагаш друго, което да е по-добро! Това е абсурд! Това, първо.
Второ, толкова месеци правим дебати за пенсионната система, за социалноосигурителната система. Колко пъти на тази трибуна дойде управителят на Националния осигурителен институт да даде актюерски разчети при тази демографска криза...
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Много пъти.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ: ...при това ниво на доходите, при тази безработица, при тази ниска икономическа активност, при това застаряващо население?
Като спирате тази реформа, като разширявате обхвата на ранното пенсиониране, как ще се отрази това на бюджета на Държавното обществено осигуряване след една, след две, след три, след пет, след десет години? Къде са тези актюерски разчети, за да видим това, което предлагате, води ли до устойчивост на пенсионната система, или не? Нито веднъж не чухме управителят на Националния осигурителен институт в тази зала да дойде и да каже тези данни и перспективата пред Държавното обществено осигуряване. Аз настоявам това нещо да стане. (Единични ръкопляскания и викове: „Браво, браво!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Това беше първа реплика.
Има ли втора реплика? Няма.
Дуплика – госпожо Нинова.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Господин Младенов, категорично не съм съгласна с Вас. Атакувайте нас политически, атакувайте вносителите персонално, ако искате – Сергей Станишев и аз сме вносители, но не закачайте НОИ, защото не сте прав. Четири пъти НОИ представи на Комисията по труда и социалната политика актюерски разчети, два пъти поне си спомням, че от тази трибуна господин Бисер Петков го е обяснявал. Той е тук и ако искате, пак ще го обясни. Моля, не злоупотребявайте с тази информация. Вие, членовете на комисията, имате тези числа.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Ние ги нямаме.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: И знаете какъв е финансовият ефект от спирането на възрастта и стажа за пенсиониране. Така че не закачайте НОИ, хората там са си свършили работата професионално и качествено.
Отговарям конкретно на въпроса: при замразяване на възрастта и стажа 15 хиляди лица ще се възползват от това и то ще струва 45,5 млн. лв. При гъвкавото пенсиониране – 13 хиляди за 2014 г., необходимите средства за това са 30 милиона, за 2015 г. ефектът се изразява в 9 хиляди нови пенсии и ще изисква 20 млн. лв. Какво по-ясно от това да Ви го кажем – четири пъти в комисия, три пъти тук по време на бюджетна процедура, два пъти от името на НОИ?
Ние сме наясно с числата, поемаме тази отговорност за тази една година, в която, и аз казвам за трети път, каним Ви да седнем и отговорно, политически да вземем едно решение, което оттук нататък всички, без оглед на политическата си принадлежност, да спазват в името на тези хора.
Казвате: „не предлагате нищо по-добро”. По-добро, за кого? Аз мисля, че това, което предлагаме за тези 15 хиляди, за тези 13 хиляди при гъвкавото пенсиониране, е по-доброто. (Реплики на народния представител Тотю Младенов.)
Мисля, че с оглед интереса на хората трябва да мислим за нещо по-добро, а не заради нашите политически противоречия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Нинова.
Това беше дуплика.
Има ли изказвания?
Заповядайте, госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Не мога да не откликна на предложението на госпожа Нинова да критикувам вносителите господин Станишев и нея – тя така заяви, че са, въпреки че тя фигурира като група народни представители – защото в доклада за второ четене се случват странни неща.
Предложението на господин Сергей Станишев и група народни представители е ал. 3 в чл. 68 да бъде отменена. За колегите, които в момента не следят текста, искам да припомня, че по вносител в ал. 3 е записано, че лицата, които нямат право по ал. 1, тоест не им е достигнала съответната възраст и стаж, могат да придобиват това право при облекчени условия. Предложението на господин Станишев и група народни представители е тази алинея да отпадне. В доклада се казва, че комисията подкрепя това предложение. Така както комисията е подкрепила предложението за отпадане на ал. 3, без да стане ясно нарочно и друго предложение за нова редакция, днес ни се предлага нова редакция на ал. 3.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Не е така.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Как да не е така? Чета и гледам за какво става дума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Продължавайте, госпожо Цачева.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Вижте следващия текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин министър, ще имате възможност!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Явно е, че има компилация от текстове,...
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Да.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: ...които след това – § 2 и § 3, не са подкрепени по вносител предложенията на господин Станишев и те са включени тук. Но не се прави така, колеги, защото това не е правилната нормотворческа дейност. Не може да ни прехвърляте предложения по други алинеи да гласуваме тук в § 1. Ако това е така, то трябва да направите предложение да спрем гласуването по този параграф, да проведем дебати и гласуване по следващите параграфи, откъдето частични предложения са включени тук и тогава да поставим нещата на дебат.
Обръщам много сериозно внимание върху начина, по който се готви докладът за второ гласуване в тази постоянна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Цачева.
Реплики? Няма.
Заповядайте за процедура.
МАРИАНА ТОТЕВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Всички аргументи, които чухме току-що от преждеговорившите, имахме възможност да чуем и при дебата по Закона за държавния бюджет. Мисля, че се изложиха достатъчно аргументи, които изясниха същността на предложението, затова правя процедурно предложение да се прекратят дебатите и да се премине към процедура на гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Тотева.
Има процедурно предложение за прекратяване на дебатите по § 1. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Господин Лазаров, заповядайте за обратно предложение.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, очевидно популизмът, както каза преди малко колежката, продължава да се развива в тази зала. Тук чувам призиви: „По-бързо, да гласуваме, дайте да прекратим дебатите по важни теми”. Тогава дайте да гласуваме анблок всички текстове на второ четене и да приключим! (Оживление.)
Ако ще приемаме закон в нарушение на правилника, тогава да нарушим правилника и да гласуваме анблок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Няма нарушение на правилника, господин Лазаров. Няма такова нарушение! Моля, не правете такива внушения.
Гласуваме направеното процедурно предложение за прекратяване на дебата по § 1.
Гласували 162 народни представители: за 84, против 77, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Извън дискусията думата има министър Адемов.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Дискусията по промените в Кодекса за социално осигуряване предполага противопоставяне, висок емоционален градус. В това няма изненада. Само че молбата ми от тази трибуна е да не чертаем апокалиптични картини, които да стряскат и да плашат българските граждани, защото състоянието на социалното осигуряване, на пенсионната система в България не е такова от днес.
Дискусията, разбира се, е изключително важна, но няма как в рамките на § 1 да решим всички проблеми на пенсионното осигуряване. Молбата ми е, когато дискутираме предложение, да го правим в рамките на Вашия правилник и да се придържаме към конкретните предложения и конкретните текстове.
Тук освен апокалиптични картини, чух и някои много странни мнения, че замразяването на стажа в бъдеще ще намали размера на пенсиите на сегашните пенсионери. Ако някой може да ми каже как ще се случи това, нека да дойде и да го обясни от тази трибуна.
Моля, не се възползвайте от обстоятелството, че материята не е толкова лесна, но не забравяйте, че има хора, които разбират от нея, и такъв тип дискусии предизвикват най-малкото недоумение.
Преди гласуването на този § 1 искам да обърна внимание на народните представители, че вече в рамките на бюджетната процедура по време на приемането на бюджета на държавното обществено осигуряване е приет текст точно по този параграф, който казва, че замразяването на възрастта и стажа е само за 2014 г. Само за 2014 г.! Текстът на § 1, който се предлага в момента, е текст без срок. Ако се приеме този текст, това означава, че в Кодекса за социално осигуряване ще има два текста: единият казва „замразяване за една година”, а другият казва: „замразяване без срок”.
Затова моето предложение е да подкрепите отпадането на предлагания сега текст, за да може волята на правителството и на народните представители, които подкрепят правителството – замразяването на увеличаването на възрастта и стажа да бъде само за 2014 г.
Що се отнася до това, че няма никакво предложение, уважаеми колеги от ГЕРБ, обръщам се към Вас, за да Ви кажа, че дори и нищо да не се предприеме през следващата година, дори да не вярвате на нашите обещания, че ще предложим механизъм, по който ще растат възрастта и стажът, има действащо законодателство, по което може да върви пенсионната реформа, така че недейте да всявате страхове и паника, ако мога така да се изразя, за да печелите по някакъв начин политически дивиденти! Молбата ми е да се придържаме строго към направените в доклада предложения
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Преминаваме към гласуване на текстовете, свързани с § 1.
Първо е предложението от народния представител Тотю Младенов и група народни представители, неподкрепено от комисията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 137 народни представители: за 107, против 16, въздържали се 14.
Предложението е прието. (Силен шум, оживление, единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
Гласуваме следващия текст по § 1 – това е текстът, предложен в редакция на комисията. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Той не може да бъде гласуван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има процедурен въпрос – госпожа Цецка Цачева.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Едното изключва другото!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Имамов, предложението на господин Тотю Младенов – затова държах да бъде коректно изчетено, е за отпадане на § 1. Това неподкрепено от комисията решение бе подкрепено от пленарната зала и в момента е решено § 1 по вносител да отпадне. Оттук насетне няма място за редакционни предложения на § 1 по доклада на комисията. Следва да продължим второто четене с доклад на предложенията по § 1, а конкретно – за създаване на § 1а. Това трябва да направим!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, госпожо Цачева. Приемам Вашето предложение след консултация с колежката Мая Манолова. (Ръкопляскания, оживление и възгласи: „Браво!”в ГЕРБ .)
Госпожо Нинова, преминаваме към следващите текстове за създаване на § 1а.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Предложение от Сергей Станишев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Както госпожа Цачева правилно отбеляза, ще трябва да го изчета цялото:
„Създава се § 1а:
„§ 1а. Създава се чл. 68а:
„Пенсии за осигурителен стаж и възраст в намален размер”
Чл. 68а. (1) Лицата, които нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1, могат да се пенсионират, при условие че недостигащите им възраст и/или осигурителен стаж са до 24 месеца от определените по чл. 68, ал.1.
(2) При отпускане на пенсия по ал. 1 лицата не могат да ползват правото по чл. 9а, ал. 2.
(3) Лицата, на които е отпусната пенсия по ал. 1, нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2”.
Комисията не подкрепя това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Нинова.
Изказвания по предложението за нов параграф?
Госпожа Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Колеги, няма как да не направя изказване на този изключително важен параграф. С това предложение на Сергей Станишев и група народни представители се предлага въвеждането на ранното пенсиониране за трета категория лица, на които не им достига стаж или възраст до 24 месеца. Основният проблем за големия дефицит в пенсионната ни система в България са твърде многото възможности за ранно пенсиониране, които дава нашето законодателство. Препоръките на Европейската комисия и на Световната банка са за ограничаване на тези възможности и да не допуснем ново разширяване на тази вратичка. С това предложение, което правят Сергей Станишев и група народни представители, на практика се разширява ранното пенсиониране в България чрез възможността за предсрочно пенсиониране на лицата, на които не им достига до две години стаж или възраст.
Нещо повече, забележете, с това предложение, ако го приемем, ние даваме възможност от 1 януари 2014 г. жените да могат да се пенсионират на 58 години и 8 месеца, а мъжете – на 61 години и 8 месеца. На практика излиза, че ние предлагаме намаляване на пенсионната възраст. Това е нещо нечувано в европейската практика. Вместо да увеличаваме възрастта за пенсиониране, каквато е европейската тенденция и световната тенденция във връзка с демографската криза, във връзка със застаряване на населението, във връзка с това, че трябва всички осигурителни пенсионни системи да бъдат стабилни, ние правим точно обратното. Няма такъв случай в Европа, ако приемем този параграф за намаляване на възрастта за пенсиониране. И ако го приемем в момента, това ще означава, че не искаме да правим реформа в България по отношение на пенсионната система. Европейската комисия не само ще ни размаха пръст, ами нещо повече – ще ни лиши от средствата, които искаме за безработица, за заетост, за квалификация и за преквалификация.
Парите за ранно пенсиониране по изчисление на НОИ са около 31 млн. лв., които, забележете, ние не ги гласувахме, когато разгледахме бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г. Това не са лев, не са два – това са 31 млн. лв., които ги няма в бюджета на Държавното обществено осигуряване за следващата година.
В мотивите посочвате, че предлагате предсрочно пенсиониране, с което ще решите проблемите на дълготрайно безработните лица в предпенсионна възраст. Това е абсолютно неприемлив аргумент. Това е смешно, уважаеми дами и господа от БСП. Вместо да карате хората да работят повече, вместо да създавате обещаните 250 хиляди работни места, Вие ги карате предсрочно да напускат пазара на труда, да влизат в редиците на пенсионната система и ги обричате до края на живота да получават ниски пенсии. Това е лицемерие спрямо българските граждани, а с това предложение, ако бъде гласувано, Вие ще разрушите пенсионната система. Тя ще фалира, защото тези пари не са предвидени в бюджета за следващата година. Ще фалира пенсионната система, както фалира пенсионната система през 1989 г. Защото с всички популистки мерки в социалната политика Вие, дами и господа управляващи, тласкате държавата към фалит, тласкате пенсионната система към фалит в името на политическия егоизъм.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Предложението не е подкрепено, за какво говорите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Ангелова.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаеми колеги, тук е мястото отново да си припомним двата подхода и двете концепции по темата. Отново говорим за пенсионната възраст – по-ранно или по-късно пенсиониране. Едното виждане – либералното, или по-точно неолибералното – беше изразено преди малко. Другата концепция, другото виждане е национално отговорното, съобразеното с българските условия, съобразено с нуждите на българските трудещи се.
Ние от „Атака” винаги сме застъпвали и категорично сме стояли на позицията за по-ранното пенсиониране. Каква е тезата на другата страна? Тезата на другата страна е, че хазната и общественото осигуряване като средства, като милиони, които могат да бъдат отделени, няма да издържат. Това е късогледо схващане, видяхме преди малко в предишното изказване, като че ли от Европа трябва да ни научат, трябва да ни издиктуват и трябва да ни поучат за това какво да правим. Европейската комисия щяла „да ни размаха пръст” – представете си колко страшно?! Ние няма да спазим някакви директиви и ще ни бъдат наложени санкции. Не, колеги, не може това да бъде критерият от правна точка за решаването на този проблем.
Ние от „Атака” по този проблем се произнасяме от години по факта за възрастта, на която българските граждани напускат този свят. Тя е най-ниската в Европа. Ние се водим от съображението, че българските трудещи се работят при тежки условия. Ние се водим от факта и от обстоятелството, че за българските трудещи се и за българските граждани това е социална придобивка, това е социален бонус – такъв, какъвто трябва да им се даде.
Ние няма да се съобразим с така наречените „тенденции”, които са за все по-голяма и по-голяма пенсионна възраст, защото това не отговаря на българските дадености. Това, което казвам, се отнася до всички категории труд на българските трудещи се, защото ние решихме преди това в друг дебат за определена категория, сега решаваме за останалите категории. Това трябва да се разпростре по отношение на всички категории труд на българските трудещи се.
Ние от „Атака” още веднъж заявяваме: ако бяхме на власт и ако от нас зависеше, ние щяхме да върнем на този етап предишните години за пенсиониране на мъжете и жените – 60 години основно за общата най-широко разпространена категория труд за мъжете и 55 години за жените. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Реплики има ли? Няма.
Други изказвания?
Господин Младенов.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Неслучайно и министърът на труда и социалната политика, и Консултативният съвет от експерти към него, и Националният осигурителен институт, и Социалната комисия в Парламента, и Парламентарната група на ГЕРБ сме по принцип против разширяване обхвата на ранното пенсиониране в България. Защото то е пагубно не само за системата, то е пагубно за сегашните и за бъдещите пенсионери, защото действително ги обрича на ниски пенсии.
Правилният подход е на хората над 50-годишна възраст правителството да направи всичко възможно колкото се може по-скоро да започнем да усвояваме средствата от Европейския социален фонд през следващата година, за следващия програмен период, за да има възможност за заетост за хората над 50 и над 55-годишна възраст. Това е правилният подход. По-добре да има какво да работят хората и да получават по-добри заплати, отколкото да се пенсионират по-рано и да бъдат обречени цял живот да получават ниски пенсии. Затова Парламентарната група на ГЕРБ ще гласува против това предложение на Сергей Станишев и група народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин Младенов.
Реплики?
Заповядайте.
ЕКАТЕРИНА ЗАЯКОВА (КБ): Уважаеми господин Младенов, не можах да разбера какво искате да кажете на всички тези хора, които сега са на 58, 59 години, които благодарение на Вашата политика останаха без работа, защото закрихте най-малко 400 фирми през този период (силен шум и реплики от ГЕРБ), ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля за тишина.
ЕКАТЕРИНА ЗАЯКОВА: ...и които никой на тази възраст не иска да вземе на работа. Те не мечтаят за по-високи пенсии, мечтаят да получат един лев срещу годините, през които досега са работили и са внасяли в тази система.
Говорим за хората, които имат по 33-34-35 години трудов стаж, които в момента са в безизходица – нито могат да се пенсионират, нито могат да работят някъде, за да допълнят своя стаж.
Аз мисля – и от изказванията на предните колеги, че ние се въртим общо около проблема, а не около същността на предлаганата промяна, чиято цел е да се даде правото на такива хора, на които не им достигат две години стаж, да се пенсионират, предпочитайки да получават в бъдеще малко намалена пенсия от тази, която биха могли да получат, ако имат стажа, но все пак да получат някаква пенсия.
Защо бъркате всичко едва ли не със задължението, че всички ще предпочетат тази форма на пенсиониране? В крайна сметка имаше финансова обосновка и се разбра, че примерно за една година биха се възползвали 4-5 хиляди души, което ще струва на бюджета 15 млн. лв. – за една средна пенсия от 266 лв.
Искам да Ви кажа, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето Ви изтече, госпожо Заякова.
ЕКАТЕРИНА ЗАЯКОВА: Свършвам.
...че законите се правят, не за да правим само математически разчети, а за да отговорят на възникналите обществени отношения. Никой не може да отрече, че в България стотици хора в момента очакват да отговорим именно на проблема – какво да правят хората, които са в безизходица и въпреки стажа си от 30 и няколко години, да няма как да се пенсионират? (Реплика от министър Хасан Адемов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви.
Това беше реплика на изказването на господин Младенов.
Втора реплика?
Реплика ли, госпожо Ангелова? Заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ! Уважаеми господин Младенов, прав бяхте във Вашето изказване, но защо не казахте, че вместо създаването на 250 хиляди работни места, вместо хората да могат да работят, през последните няколко седмици масово се правят съкращения в цялата страна?
Над 150 работници и служители от Бургаската корабостроителница отиват на борсата!
Над 200 работници от „Електроди” – Ихтиман, ще бъдат уволнени през тази седмица!
В Търговище над 400 работници ще бъдат уволнени!
Всички тези работници и служители – от Бургас, от Ихтиман, от Търговище, ги чака гладна Коледа и мрачна Нова година! (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Ангелова.
Трета реплика има ли? Не виждам.
Господин Младенов – за дуплика.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Господин министър, уважаеми колеги! Правилният подход не е ранното пенсиониране! По този начин няма да помогнем на хората! Правилният подход е да намерим работа на тези хора – да работят и да получават високи доходи!
Именно от тази гледна точка искам да повторя, че трябва да се направи всичко възможно от правителството средствата от следващия програмен период 2014-2020 г. да започнат да се изразходват още от идната година, за да може да има, освен за младежка заетост, и работа за хората над 50-годишна възраст, субсидирани програми за бизнеса и за общините! Това е правилното нещо!
С ранното пенсиониране не помагаме нито на хората, нито на осигурителната система! Всичкото това е измама и илюзия! Правилният подход е да има работа за тези хора!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: От Парламентарната група на „Атака” има знак за изказване.
Заповядайте.
АДРИАН АСЕНОВ (Атака): Уважаеми колеги, дами и господа народни представители! Искам да взема отношение, макар и по-скоро принципно, отколкото конкретно, във връзка с досега развилия се дебат и да Ви напомня, че единственото нещо, в което сме се клели, е доброто на България и на българския народ.
Аргументи как ще се погледне в чужбина това нещо, за мен са неадекватни – кой щял да ни размаха пръст и така нататък.
Нека се концентрираме кое е по-добре за българските пенсионери и за тези, които ще бъдат пенсионери. Българският пенсионер е на различно ниво – социално, здравословно, от своя западноевропейски набор, бих казал. Един 67-годишен българин има съвсем различен стандарт от 67-годишния германец, който се разхожда на увеселителни пътешествия по света. Така че нека се концентрираме върху българската действителност и онова, което е по-добре да бъде направено за нашите пенсионери.
Относно това дали е добре, или зле за тях да се пенсионират по-рано, нека да им дадем възможност, пък те, ако искат, могат да си работят и след това. Нека да не им слагаме забрани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Реплики към изказването на господин Асенов? Няма.
Други изказвания?
Госпожо Нинова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Уважаеми колеги от ГЕРБ, не разбирам защо противопоставяте правото на ранно пенсиониране с разкриването на нови работни места. Ние не гледаме на тези две политики – да ги наречем, като „или” – или им намирате работа, или им давате право да се пенсионират рано. Заетостта остава наша първа грижа през 2014 г.! Гледаме на заетостта като на хоризонтална политика и полагаме усилия в рамките на националния бюджет, на европейските средства, на структурите на Министерството на труда и социалната политика да се разкриват нови работни места!
Има добри индикации в края на 2013 г. Бизнесът сочи 4% ръст на промишленото производство, 7% ръст на износа! (Реплики от народния представител Цецка Цачева.) Имаме ръст на брутния вътрешен продукт за третото тримесечие – 0,8 спрямо 0,2, първо.
Това са добри сигнали, че икономиката тръгва нагоре! Това е гаранция за нови работни места! Тази тенденция в икономиката плюс държавната, правителствената политика за директно подпомагане за разкриване на нови работни места остава първа грижа за нас и за догодина. Но това не означава, че отнемаме правото на тези хора да се пенсионират по-рано.
Да кажа защо го направихме от Коалиция за България, тъй като в последните дни много се изговори, дори манипулации се случиха, около нашата позиция. Тя е последователна от деня, в който сме внесли това предложение. Не ти стигат две години стаж и/или възраст – пенсионираш се с 0,4% месечно по-ниска пенсия. Ние не сме отстъпвали и променяли тази своя позиция.
Защо го направихме, колеги? Защото докато тази тенденция за растеж на икономиката и за разкриване на нови работни места се развие, за 2014 г. приблизително 13 хиляди души са твърде стари, за да ги наемат фирмите на работа, но твърде млади, за да ги поеме пенсионната система. Заради грижата си за тези 13 хиляди души направихме това предложение.
Вторият ни аргумент е – поели сме предизборен ангажимент към тези хора. Обещанията преди избори се поемат, за да се изпълняват след това. Разбирам, че с Вас оставаме на различни позиции. Всеки ще гласува така, както неговата политическа сила или неговата съвест диктува. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Колеги, моля за тишина – вляво и вдясно!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Нашата позиция остава такава, каквато Ви я изложих. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Нинова.
Реплики?
Госпожа Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Нинова, на очите си ли да вярвам, или на слуха си – от това, което се лее в тази зала, от Вашето изказване?
В доклада на комисията, на която сте председател, изрично е записано, че комисията не подкрепя предложението на Сергей Станишев и група народни представители! Вие сега тук не подкрепяте решението на комисията, която ръководите и ни обяснявате, че стоите на същата позиция, която сте предложили! Някакво невероятно раздвоение! Написано е!
Ако има допълнителен доклад, с който това предложение на Сергей Станишев и група народни представители е прието, бъдете любезни да ни го предоставите! Но тук черно на бяло пише, че комисията, ръководена от Вас, не подкрепя това предложение! Не въвеждайте в заблуждение народните представители, които не следят доклада! (Ръкопляскания от ГЕРБ. Реплики между народния представител Цецка Цачева и докладчика Корнелия Нинова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Цачева.
Момент, госпожо Нинова, има и други реплики.
Господин Шопов – втора реплика.
Всеки има право да каже своето мнение, независимо от решението на комисията.
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо Нинова, Вие гордо и не без особено основание говорихте за разкриващите се нови работни места. Това го говорят непрекъснато депутатите, политиците от управляващото мнозинство, но всички като че ли си мълчите, че едновременно с това се и закриват в момента работни места. Закриват се в Бургаската корабостроителница, закриват се в Търговище, закриват се в Ихтиман, и то стотици работни места! И в едно предишно изказване беше споменато като факт.
Когато говорите за откриването на работни места, трябва да говорите и за причините за тяхното закриване. Най-малко да назовете виновника – кой, кой продаде тези предприятия, кога и защо ги продаде, на каква цена?!
Излезте – Вие сте били заместник-министър в това министерство, да назовете ясно цената! Заводът в Ихтиман за какви пари беше харизан, за да бъдат изнесени машините сега?! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
И като сега сте управляващи, какво правите, за да се спре този процес? За да не останат без работа стотици, хиляди хора и в Бургас, и в Търговище, и в Ихтиман? Или като зайци пред питон – в момента стоите като парализирани и казвате: „Да, от България излизат мощности, изнасят се машини в Унгария от американска фирма”, и толкова!
Ами разработете една спешна програма, вземете мерки. Ние от „Атака” имаме идея какво да направим. Най-малкото, което може да се направи, е да се одържавят тези предприятия, които се закриват! Те не могат да стоят като паметници на културата (реплика от народния представител Станислав Иванов), изгризаните като от термити корпуси по цялата страна! Направете нещо – Вие сте управляващи!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето Ви изтече, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ: И друго кажете – че процесът по изнасянето на американците от Ихтиман е започнал преди осем месеца, по време на предишното управление! Да видим те какво са направили, за да го спрат. (Възгласи от ГЕРБ: „Е-е-е!”.) Това също е въпрос, който ние от „Атака” поставяме и ще продължим да го поставяме!
Имаме идея в това отношение – консултирайте се с нас! Имаме идея как да се спре този процес, защото това ще се разпростре и върху други предприятия!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля, приключвайте – 30 секунди извън полагащото Ви се време.
Трета реплика има ли? Няма.
Госпожа Нинова – за дуплика.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Уважаеми господин Шопов, смесихте факти и време, които нямат нищо общо едно с друго, като например времето, по което съм била заместник-министър. Това е кабинетът на Сергей Станишев – не е извършена приватизация на нито едно предприятие в България! Така че ако обичате, не ни дръжте отговорни точно за този процес! (Реплики от ГЕРБ.) За друго – заповядайте да разговаряме, но за приватизация – не търсете този кабинет.
Към госпожа Цачева. Благодаря за повишението, почувствах се почти като човека комисия. Това, че Комисията по труда и социалната политика е отхвърлила предложението на Сергей Станишев и група народни представители, не ми пречи да имам обратна позиция като неин председател.
Тъй като аз съм един от вносителите на тези предложения, в комисията съм гласувала „за” тези предложения и тук ще гласувам „за” тях. Това, че мнозинството в комисията, която председателствам, е решило друго, не променя моята и на колегите ми позиция.
Коалиция за България в комисията гласува „за”. Предложението не беше прието с мнозинството от гласовете на колегите от другите парламентарни групи, но моля, не отнемайте правото на колегите ми и моето лично да стоя на позицията, която партията ми изразява и на позицията на предложението, което сме внесли като законодателни промени в Кодекса за социално осигуряване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Нинова.
Други изказвания по този параграф? Няма.
Моля уважаемите народни представители да заемат местата си в залата – предстои гласуване.
Гласуваме предложения нов § 1а от Сергей Станишев и група народни представители, който не е подкрепен от комисията.
Гласували 141 народни представители: за 50, против 79, въздържали се 12.
Предложението не е прието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Други процедури няма.
Обявявам почивка до 11,30 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми народни представители, моля да заемете местата си в пленарната зала.
Госпожо Нинова, следва § 2.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: По § 2 има предложение на Доброслав Димитров и група народни представители, което комисията не подкрепя:
„В § 2, относно чл. 69, ал. 1 се изменя така:
„Чл. 69. (1) Лицата, изпълнявали военна служба, придобиват право на пенсия, независимо от възрастта им, при 27 години общ осигурителен стаж, от който две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Нинова.
Това е предложението на народния представител Доброслав Димитров и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
Изказвания?
Заповядайте.
ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, както върви този закон, изглежда, че накрая ще гласуваме единствения текст, който всъщност отнема права, а не ги дава. Какво имам предвид?
Сега действащият текст, който беше приет от ГЕРБ преди една година и малко, е със следния текст:
„Лицата, изпълнявали военна служба, придобиват право на пенсия при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, и навършване на 52 и 54 години” – съответно званията в армията.
Беше направено като заявка по време на изборите от страна на Българската социалистическа партия да се върне старият режим, при който няма изискване за възраст при ползването на този режим. Ако това беше вярно, текстът, който предлагат колегите, трябваше да завърши при: „въоръжените сили на Република България.” Тогава ще изпълни тази цел, а именно да се премахне минималната възраст и да се върнат тези права.
Само че в текста, който предлагат колегите, се появява нова думичка, която е „военнослужещите” придобиват право на пенсия при освобождаване от служба, независимо от възрастта им и така нататък.
Да кажа каква е разликата между лицата и военнослужещите. Ще се получи така, че хора, които са служили еднакъв брой години в армията, но едните са служили първо 25 години в армията и след това две години нещо друго, и други, които две години са работили нещо друго и после са служили 25 години в армията, няма да са поставени на равна нога – едните ще могат да ползват режима, а другите няма да могат да го ползват.
Нашето предложение е: думата „военнослужещите” да бъде заменена с „лицата”, ако наистина ще връщаме права.
Продължавам да смятам, че трябва да има минимална възраст, както сме го въвели ние, тъй като демографската ситуация в България е такава, че не можем да си позволим ранно пенсиониране, без да рискуваме бъдещето на следващите поколения, но ако ще се прави това нещо и ако аргументът е да връщаме права, те трябва да бъдат върнати по този начин.
С това, което ние от ГЕРБ въведохме, най-лошото нещо, което можеше да се случи на тези военнослужещи, е да изчакат още една или две години до пенсиониране. В сегашния текст, който се предлага, ако се приеме, ще отнемем такива права завинаги. Да направим разлика между една и две години да изчакаш до пенсия, и до това да отнемеш правата на голям брой хора завинаги.
Тъй като се говори, че ще бъдат съкращавани допълнително още две хиляди военнослужещи, въпросът ми е: на двете хиляди военнослужещи, които ще бъдат освобождавани сега и няма да имат шанса да бъдат такива към момента, в който имат 27 години стаж, какво да обясняваме? Какво са виновни, че не могат да ползват този режим?! Широко рекламираното връщане на права, социални придобивки и така нататък, ако се приеме този текст, е чиста демагогия, тъй като с него ние, да е ясно на всички, отнемаме права, и то на много голяма група хора – хора, които са служили на Република България, били са офицери и в момента на навършването на 27 години стаж няма да могат да ползват този режим.
Колеги, ако бъде гласувано това, нека да бъде с аргумента, че ние сме решили да стесняваме кръга на хората, които могат да ползват този режим, а не че ще връщаме правомощия.
Говорих с министъра преди това – предишният текст е бил такъв. С други думи, ГЕРБ е разширил кръга, Българската социалистическа партия ще го стесни, и на мен ми се иска да си говорим с реалните думички и термини. В крайна сметка резултатът е, пак казвам, след като паднаха първите няколко параграфа на този закон, гледам, че назад също не са подкрепени предложенията на колегите, отиваме натам, че единственото предложение от този закон, което ще бъде подкрепено, е това, което отнема права, пак ще подчертая, завинаги, тъй като в момента, в който гласуваме това, дори да бъде променено, на хората, които са го ползвали, няма да може да бъде възстановена тази справедливост.
Искрено се надявам, че няма да го гласуваме, както е предложено, тъй като няма да е коректно спрямо дадените обещания. Пак ще кажа: това, което направи ГЕРБ – трябваше просто да изчакат едва-две години до пенсия, а в момента няма да могат да го ползват никога. Благодаря. (Реплика от министър Хасан Адемов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Димитров.
Господин министър, след това ще имате възможност да вземете думата.
Реплики?
Заповядайте, госпожо Богданова.
ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Господа министри, колеги! Господин Димитров, вярно е, че водим интересна дискусия днес по този законопроект, но бих искала да Ви предложа – когато направите своята дуплика, да не обяснявате на мен и на моите колеги колко демагогски или по някакъв друг начин Ви звучи предложението, което комисията е подкрепила. За мен важното е да си изясня: какво иска и какво прави ГЕРБ в тази дискусия? Вие не предлагате това наше предложение да отпадне с аргумента, че преди една година сте вписали в Кодекса за социално осигуряване, съответно в Закона за отбраната друг текст, предвидили сте възраст. Вие днес не браните това свое предложение.
Напротив, Вие се опитвате да разширите обсега на ползвателите на текста, който ние предлагаме, отново с изключително етични аргументи. И аз Ви моля, докато чакате да Ви отговори министърът, Вие да отговорите на мен: за или против ранното пенсиониране е Политическа партия ГЕРБ и нейната политическа група в Народното събрание? Ако тя е против, да бъде любезна да си защитава тезата по всички текстове. Ако е „за”, да признае, че поне в част от взетите си решения тя е сбъркала и прави изключения по конюнктурни, по професионални или по други причини. Но не може изведнъж да скокнете и след цялото говорене преди почивката днес да обясните колко е важно да разширим този обхват, защото Вие някога сте имали друго предложение. Ами като искате да чакате още една-две години, поискайте предложението да падне и защитавайте текста, който сте приели преди една година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Богданова.
Има ли втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Димитров.
ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Аз мисля, че бях достатъчно ясен – дали съм „за” или „против”. Аз съм категорично против ранното пенсиониране, тъй като това не води до нищо хубаво. И няма как да доведе! На всички е ясно – на всеки двама пенсионери, които излизат от системата, влиза един работещ. И всеки, който говори за ранно пенсиониране, реално работи срещу интересите на пенсиониращите се. Тук говорим за нещо съвсем различно. В момента с Вашия така формулиран текст твърдите, че хората, които в продължение на 25, 26 години, 11 месеца и 29 дни всяка сутрин са отдавали чест на знамето и са казвали: „Служа на Република България!”, не са офицери. Това казвате в момента с този текст, само заради това, че към момента на 27-ата си година те не са военнослужещи, а през цялото останало време на своя живот те са били такива. И Вие им казвате, че те не са български офицери!
Това е моят аргумент и това се опитвам да Ви кажа – че в момента, да си говорим с реални думи, отнемате дори не права, Вие не слагате знак на равенство между хората, които са служили през целия си живот в армията, с тези, които са след това. Това е моят аргумент.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): А защо го отричахте преди две години?
ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: Не разбирам защо го правите. Вие твърдяхте, че искате да върнете някаква справедливост. Това отнема завинаги тази справедливост. Завинаги!
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): А Вие защо гласувахте „за” в предния мандат?
ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: Ние сме въвели само възраст, минимална възраст. Но това касаеше всички останали хора – лицата, служили две трети в армията, с минимална възраст. А Вие го правите без минимална възраст, но всички хора, които към момента не са военнослужещи, не могат да го ползват. И Вие отнемате тези права завинаги! Това е моят аргумент.
Двете теми нямат нищо общо. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Димитров.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Тошев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Радвам се, че този дебат тук се развива пред двамата ресорни министри – на отбраната и социалния, защото темата е важна. Колеги, мисля, че без да политизираме изобщо въпроса – кой, кога и какво е написал в закона, трябва да внеса яснота за тези колеги народни представители, които не знам дали разбират какво точно се случва в момента. Колегата Димитров преди мен го аргументира. Не бива да упорстваме, само за да излезем с една теза, защитавана от едната страна на залата, или с друга теза, писана някога от другата страна на залата.
Колеги, в момента офицери и сержанти, завършили средните и висшите военни училища, служат извън системата на Българската армия – в ДАНС, знаете, че там се вля цяла структура от армията преди няколко години, в Министерството на вътрешните работи – голяма група офицери и сержанти, също и във Външното разузнаване, и така нататък.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Няма проблем.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Господин министър, има проблем, защото ако един сержант или офицер е служил 26 години и сега в момента, последната година, преди да навърши 27 години служба, служи в ДАНС или в МВР, той няма право да се пенсионира.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Не е вярно.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Така е, господин министър. Ако същият офицер една или две години е служил в МВР и след това е преминал в системата на армията и в момента се води военнослужещ, до навършването на 27 години прослужено време той се пенсионира. Каква е разликата? По същество разликата е никаква. Това са хора, дали не само най-активната част от живота си, но и здравето в повечето случаи, да защитават родината, а ние сега ги лишаваме от едно право. Нека да помислим по този въпрос.
Имахме добри дебати в Комисията по отбрана. Мисля, че там се разбрахме по същество. Бих искал сега колегите да разберат за какво става въпрос. Нека да оставим както е сега в действащия закон – да не пише „военнослужещи”, а да пише „лицата”, защото само с тази думичка ние изключваме голяма част български граждани – мъже и жени, които са служили достойно на тази република. Сега ги дискриминираме по начин, неразбираем за тях. Аргументът – чух го в разговори тук, в залата, че по този начин ще ги мотивираме да служат в армията, но да не се местят в други ведомства, е несъстоятелен, защото такива като мен, които са служили в армията преди 20 и няколко години знаят колко трудно беше да се излезе от армията – или през затвора, или през болницата. Това ли искаме да направим сега? Напротив.
Винаги съм заявявал от тази трибуна, включително и министър Найденов го е заявявал – това не са привилегии на военнослужещите. Това са компенсации и те не са достатъчни. Ние сме го твърдели, когато бяхме на власт. Те не са достатъчни да компенсират на българските граждани – мъже и жени, които служат в армията, всичките несгоди на службата. Това от една страна.
А от друга страна, за всичките законови ограничения, които те имат и които никой друг в България ги няма – нека не отнемаме едно от тези съществени права. Без никаква политика. Пак казвам – една думичка е, обаче е съществена. Изключваме от обсега на закона голяма част хора, които и в момента служат за интересите на Република България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Тошев.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания по § 2? Няма.
Господа министри, желае ли някой от Вас да вземе думата?
Заповядайте, министър Найденов.
МИНИСТЪР АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин министър на труда и социалната политика! Аз съм тук не за да се изказвам против, отхвърляйки предложението на народните представители от Парламентарната група на ГЕРБ. Аз съм тук, за да се изкажа „за”, подкрепяйки предложението, направено от народните представители от Парламентарната група на Коалиция за България за отпадане на допълнително въведеното условие за навършване на възраст за придобиване право на пенсия на военнослужещи – предложение, което напълно съвпада с мнението, което аз съм изразявал – и преди да бъда министър, и в момента, в който встъпих в длъжност министър на отбраната.
Бих искал веднага да подчертая, че направеното предложение на практика възстановява текстовете, уважаеми господин Димитров, които са действали в Кодекса за социално осигуряване и до 1 юли 2012 г., и до 1 януари 2013 г., когато влиза в сила направеното с Ваша подкрепа изменение в Кодекса, въвеждащо допълнително въведеното условие.
Бързам веднага да кажа, че не разбирам как е възможно да се подкрепя предложение, което Вие правите, без да знаете лицата, за които то се отнася. Колко са лицата, за които Вие твърдите, че са служили в армията, излезли са от армията и които очакват според Вас въведеното от Вас условие за въвеждане на определена възраст? Това първо.
Второ, колко са лицата от тях, които отговарят на основното изискване по този текст – две трети от осигурителния им стаж, не по-малко от 18 години, да е преминал в Българската армия?
И разбира се, като не знаете първата група на лицата, и като не знаете втората група на лицата, нямате и финансовия разчет, за да стигнем до извода – какво ще бъде натоварването за осигурителната система?
В този случай няма да изразявам мнение по Вашето предложение не защото нямам, а защото мнението надхвърля моите компетенции и отговорности като министър на отбраната. Със сигурност ръководителите на Националния осигурителен институт и присъстващият министър на труда и социалната политика имат мнение, което могат да изразят.
Наистина не разбирам защо е необходимо да се защитава предложение от Ваша страна, създавайки конфликт с основната група от хора, по отношение на която е насочено предложението на народните представители от Коалиция за България, а именно военнослужещите? Как е възможно да се защитава текст в действащ нормативен акт, какъвто е Кодексът за социално осигуряване, с твърдението, че когато то се е въвело – в края на 2012 г., създава напрежение, в резултат на което няколкостотин военнослужещи напускат армията? Вие твърдите, че разширявате права по отношение на неизвестен кръг от лица, които били облагодетелствани с предложението, което тогава сте направили. Според мен това е абсолютно неуместно, за да не кажа, че в този случай то по-скоро създава конфликт, който може да довлече след себе си факта, че няма да бъде прието дори и предложението за военнослужещи.
Питам се защо го правите? Не искам да подозирам, че искате да създадете конфликт, в резултат на който няма да бъде прието нито едно от предложенията, тоест ще бъдат ощетени военнослужещите. В някаква степен не можете да отговорите и на въпроса колко са лицата, които уж облагодетелствате. Тогава се пита: защо го правите? Освен да осуетите желанието да бъде отменен текст, който очевидно не се подкрепя в средите на армията?!
Искам на кажа на всички народни представители, че заслужава да бъде подкрепено предложението, което са направили народните представители от Парламентарната група на Коалиция за България, подкрепя се от народните представители от Парламентарната група на Движението за права и свободи и от Парламентарната група на „Атака”.
С отмяната на допълнително въведеното условие за възраст се премахва една неравнопоставеност. Премахва се норма, която създава напрежение и несигурност във военнослужещите, премахва се норма, която е дискриминационна по отношение на военнослужещите.
Уважаеми дами и господа, по-скоро пледирам за подкрепа на предложението, направено по отношение на военнослужещите, а в случая, след като няма яснота по отношение на кръга от лица и съответно финансовото натоварване, това е въпрос, който следва да остане като решение и отговорност на вносителите на това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър.
Заповядайте, господин Адемов.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ще бъда максимално кратък, защото съм улеснен от това, което каза господин Найденов. Независимо обаче от аргументите, които бяха казани преди малко от колегите от ГЕРБ, предложението, което те правят е за разширяване кръга на тези, които ще се възползват от ранно пенсиониране. В този смисъл възниква естественият въпрос. Колеги, сутринта през цялото време пледирахте да бъде стеснен кръгът на хората, които имат право на ранно пенсиониране. Изведнъж сега се появява предложение, което е точно в обратната посока – отварям скоба и казвам, независимо от аргументите, с които беше защитено.
Уважаеми колеги от ГЕРБ, разберете се коя теза поддържате – за ранното пенсиониране, или против ранното пенсиониране? В противен случай, това, което казвате от тази трибуна, не звучи сериозно.
Следващото нещо, което искам да кажа. От тази трибуна се казаха неистини. Първата неистина беше, че нямало възможност за взаимно допълване на стажа. Прочетете чл. 69, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване: „Осигурителният стаж за придобиване право на пенсия по алинеи 1, 2, 3 и 6 се зачита при взаимно допълване”.
Колеги, или четем по един и същи начин, или четем по начин, по който Дяволът чете Евангелието. Молбата ми е, когато се изказвате от тази трибуна, предварително да четете текстовете от закона и ги цитирайте коректно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря на министър Адемов.
Други изказвания има ли по този параграф? Няма.
Моля, народните представители да заемат местата си в залата, предстои гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Доброслав Димитров и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 125 народни представители: за 47, против 65, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Прегласуване – заповядайте, господин Димитров.
ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Колеги, ще помоля за прегласуване и ще използвам процедурата, за да подчертая още веднъж нещо на българските офицери, да чуят добре: следващия път, когато БСП им обещава нещо, да внимават какво им обещава. Обещаха повече пари за бюджета за армията – бюджетът е по-малък, обещаха връщане на правомощия – отнемат правомощията. Когато БСП обещава, че ще дава, всъщност се има предвид, че ще взима. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Прегласуваме текста.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 144 народни представители: за 57, против 68, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за § 2, подкрепен от комисията.
Гласували 149 народни представители: за 105, против 17, въздържали се 27.
Предложението е прието.
Следва § 3.
Госпожо Нинова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: По § 3 има предложение на народния представител Тотю Младенов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Сергей Станишев и група народни представители – в § 3 се правят следните изменения:
„В чл. 70, ал. 1:
а) в т. 1 думите „чл. 68, ал. 1” се заменят с „чл. 68, ал. 1 и 2”;
б) в т. 2 думите „чл. 68, ал. 3” се заменят с „чл. 68а;
в) в т. 3, изречение второ, думите „чл. 68, ал. 1 и 2” се заменят с „чл. 68, ал. 1”.”
Комисията не подкрепя предложението
Има предложение от народния представител Георги Гьоков, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 3 и предлага следната редакция:
„§ 3. В чл. 70 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 навсякъде думите „чл. 68, ал. 1 и 2” се заменят с „чл. 68, ал. 1.”
2. В ал. 8 думите „чл. 68, ал. 3” се заменят с „чл. 68, ал. 2”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли желаещи за изказвания по § 3?
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, има направено предложение от мен и още няколко народни представители ... Трябва да оттегля това предложение, тъй като с неприемането на § 1 цялото предложение отпада.
Оттеглям предложението по § 3, няма да го чета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Това беше изказване.
Има ли желаещи за реплики? Няма.
Има ли желаещи за други изказвания по § 3? Няма.
Предстои гласуване по § 3.
Предложението на Тотю Младенов и група народни представители е прието.
Предложението на Сергей Станишев и група народни представители не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте предложението на Сергей Станишев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 130 народни представители: за 44, против 59, въздържали се 27.
Предложението не е прието.
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Колеги! Искам прегласуване, защото настана объркване в това, което споменахте. Първото предложение е на Тотю Младенов, а Вие предложихте на господин Сергей Станишев ...
Стана неразбиране и поради тази причина искам прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има предложение за прегласуване на предложението на Сергей Станишев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 125 народни представители: за 49, против 55, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Господин Гьоков оттегли предложението си.
Заповядайте, госпожо Цачева, за процедура.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, отново в доклада има взаимно изключващи се текстове. Предложението на господин Тотю Младенов и група народни представители е § 3 да се отмени. Комисията подкрепя това предложение.
Малко по-надолу комисията ни предлага редакция на § 3. Кое от двете е вярно? Ако предложението на господин Младенов е подкрепено, трябва да гласуваме отмяната на § 3. Ако не е подкрепено или пък е подкрепено по принцип ... Но тук не е записано, че е подкрепено по принцип, допустимо е да се предложи нова редакция. В момента с този доклад затруднявате ръководещия пленарното заседание, което се чуди и с помощта на госпожа Манолова какво да се подложи на гласуване! Взаимно изключващи се са предложенията по доклада за второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Цачева, моите уважения към Вашата правна експертиза, но вижте какво пише тук: „Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 3 и предлага следната редакция”. Тя предлага нова редакция на § 3!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Погледнете какво е написано отгоре: комисията подкрепя предложението на Тотю Младенов за отхвърляне на § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Да, но отхвърля § 3 в редакцията на вносителя, госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Тогава се записва, че се подкрепя по принцип.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Да приемем, че е записано по принцип. Какво противоречие ще има ...
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Да обърнете внимание на докладите занапред да се пише, че се приема по принцип, бих се съгласила с Вас. (Шум и реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Приемам тази Ваша последна бележка, че докладите трябва да бъдат достатъчно ясни, за да не предизвикват такива съмнения за противоречия. Но тук става дума вероятно за следното.
Господин Младенов предлага да бъде отхвърлен § 3 – обърнете внимание, по вносител. Той е отхвърлен от комисията, която предлага нова редакция на § 3.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Моля за възможност да обясня какво се случи. Може би колегите от ГЕРБ не обърнаха внимание. Предложението на Георги Гьоков, което той оттегли, буквално едно към едно е последният текст, който комисията предлага като редакционен, тоест, той вече е оттеглен.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Не може след като комисията е подкрепила отхвърлянето.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Може би не чухте, че колегата Гьоков стана и оттегли това свое предложение. И последният текст на комисията се счита за оттеглен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Нинова, кажете ми новата редакция на комисията трябва ли да се подлага на гласуване?
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Не, господин Гьоков оттегли своето предложение, тоест, прието е предложението на господин Тотю Младенов. (Реплика от народния представител Цецка Цачева.)
Да, трябва да гласуваме предложението на Тотю Младенов, защото предложението на Георги Гьоков е оттеглено и този текст не съществува.
Моля да подложите на гласуване предложението на господин Тотю Младенов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Ясно. Но то е прието от комисията. Ще го предложа на гласуване.
При тази ситуация наистина Ви моля когато променяте предложения за второ четене, да са достатъчно ясни. Това се отнася за всички, разбира се.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Тотю Младенов и група народни представители:
„§ 3 се отменя.”
Това предложение е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 123 народни представители: за 77, против 37, въздържали се 9.
Имаме проблем с кворума, уважаеми народни представители.
Заповядайте за процедура, госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, убедена съм, че колегите отляво, и не всички от центъра, разбраха за какво става въпрос и резултат от това е на скандално неграмотно написания доклад. Не упреквам госпожа Нинова, на която не й е работа да пише доклада, но след като и ръководството на Народното събрание трябва да гадае кой, кога ще си оттегля предложенията, а не е постъпило и предложение за оттегляне на § 3 по редакция, предлагам да отложим гласуването по този текст, докато стане ясно на колегите за какво става дума. (Реплики от ДПС.)
В движение ме информират, че има достатъчно хора в залата и искат да направя процедура по прегласуване. Оттеглям искането си да се отложи гласуването по този текст. Нека да пробваме с прегласуване. (Реплики.) Но това е единственият текст, няма друго предложение по § 3, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Цачева.
Ние сме в една извънредна ситуация, защото гласуваме текст, който е приет от комисията.
Прегласуване на предложението на господин Тотю Младенов и група народни представители – § 3 се отменя.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 124 народни представители: за 104, против 18, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Заповядайте, госпожо Нинова.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Колеги, поисках лично обяснение на изказването на госпожа Цачева. Благодаря, наистина не председателите пишат докладите на комисиите, но се чувствам се в правото си и длъжна да защитя екипа на комисията.
Това объркване в гласуването, както го наричате Вие, стана поради факта, че § 1 беше отхвърлен от залата, а § 3 е производен на § 1. Докладът е написан коректно. Комисията подкрепяше § 1 и съответно § 3 конкретизираше как да стане ранното пенсиониране. След като залата отхвърли § 1, вече е естествено в § 3 да се появят тези проблеми. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Нинова.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Предложение на Сергей Станишев и група народни представители – създава се § 3а:
„§ 3а. В чл. 94 се създава ал. 4:
„(4) Пенсиите по чл. 68а се отпускат от датата на подаване на заявлението.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Нинова.
Изказвания по предложението за нов § 3а? Не виждам желаещи?
Режим на гласуване за предложението на народния представител Сергей Станишев и група народни представители за нов § 3а, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 128 народни представители: за 31, против 80, въздържали се 17.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Предложение на Сергей Станишев и група народни представители – създава се § 3б:
„§ 3б. В чл. 102 се създава ал. 6:
„(6) При преизчисляване на пенсиите по чл. 68а по реда на ал. 1 – 3 и 5 размерът на намалението, определено съгласно чл. 70, ал. 1, т. 2, не се променя.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Нинова.
Изказвания по предложението на народния представител Сергей Станишев и група народни представители за нов § 3б? Няма желаещи за изказване.
Гласуваме предложението на народния представител Сергей Станишев и група народни представители за нов § 3б, неподкрепен от комисията.
Гласували 138 народни представители: за 41, против 77, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
Госпожо Нинова, следва § 4.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Предложение на Тотю Младенов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Сергей Станишев и група народни представители:
„В § 4, ал. 1 се изменя така:
„(1) До 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират при навършване на възраст 47 години и 8 месеца за жените и 52 години 8 месеца за мъжете при първа категория труд или 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд, и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4:
„§ 4. В Преходните и заключителните разпоредби в § 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) До 31 декември 2020 г. включително, учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст три години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.”
2. В ал. 3 думите „чл. 68, ал. 1 и 2” се заменят с „чл. 68, ал. 1”.
3. В ал. 4 навсякъде думите „чл. 68, ал. 3” се заменят с „чл. 68, ал. 2”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Нинова.
Изказвания по § 4? Няма.
Гласуваме текстове по § 4.
Предложение на народния представител Тотю Младенов и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Предложение на народния представител Сергей Станишев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласуваме това предложение.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Кое от двете предложения?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Гласуваме предложението на народния представител Сергей Станишев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 140 народни представители: за 78, против 61, въздържал се 1.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Предложението не се приема. Няма кворум.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Предложението не е прието, поради липса на кворум. (Реплика от народния представител Георги Гьоков.)
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги!
Първо, искам прегласуване.
Второ, искам да обърна внимание на колегите от Политическа партия ГЕРБ, че тук гласуваме, както се изразяваме, и Вие и ние, за миньорите.
Хубаво е да помислите как гласувате. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Прегласуване на предложението на народния представител Сергей Станишев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 143 народни представители: за 85, против 53, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Моля, от комисията, да обясните какво предстои по редактирания текст, след като приехме това предложение.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Да.
Предлагам § 4 да има следния вид:
„§ 4. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 4, ал. 1 се изменя така:
„(1) До 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, при навършване на възраст 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете при първа категория труд или 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд, и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете”.
2. В § 5:
а) ал. 1 се изменя така:
„(1) До 31 декември 2020 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.”;
б) в ал. 3 думите „чл. 68, ал. 1 и 2” се заменят с „чл. 68, ал. 1”;
в) в ал. 4 навсякъде думите „чл. 68, ал. 3” се заменят с „чл. 68, ал. 2”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има нова редакция на § 4, която произтича от приетия текст, предложен от народния представител Сергей Станишев и група народни представители. Тя ни беше представена току-що.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Колеги, това представлява т. 1 по предложението на Сергей Станишев и т. 2 по вносител, така както залата вече гласува дотук – това е коректният текст накрая.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Режим на гласуване на новата редакция за § 4.
Гласували 142 народни представители: за 102, против 2, въздържали се 38.
Предложението е прието.
Госпожо Нинова, продължаваме.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: „Заключителна разпоредба”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изказвания по наименованието на „Заключителна разпоредба”? Няма.
Гласуваме наименованието на подразделението.
Гласували 98 народни представители: за 86, против 7, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Предложение на народния представител Георги Гьоков за § 5, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5 и предлага следната редакция:
„§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Изказвания по § 5?
Заповядайте, господин Младенов.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, държа да отбележа, че голяма част от предложенията, които бяха приети преди малко, не са предвидени в приходната и разходната част на бюджета на държавното обществено осигуряване, които приехме за 2014 г.
За съжаление, дефицитът в Националния осигурителен институт ще продължава да расте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Това, господин Младенов, не беше по § 5.
Имали изказвания по § 5? Няма.
Гласуваме редакцията на комисията за § 5.
Гласували 94 народни представители: за 86, против 3, въздържали се 5.
Предложението е прието, а с това – и целият законопроект.
Министър Адемов пожела да вземе думата накрая на обсъждането.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, господин председател! Искам от името на Министерството на труда и социалната политика да благодаря на всички народни представители, които участваха в днешната трудна, сложна и предполагаща противоречиви изказвания дискусия. Искам да благодаря на тези, които подкрепиха текстовете. Искам да благодаря също и на тези, които се обявиха срещу част от предложенията на вносителите.
В никакъв случай не мога да споделя оценката обаче, която направи господин Младенов, че предложените текстове по някакъв начин ще задълбочат дефицита в бюджета на Държавното обществено осигуряване. Да, проблемите на бюджета на Държавното обществено осигуряване остават, те по никакъв начин не се решават с тези текстове, но по никакъв начин и не задълбочават дефицита в Държавното обществено осигуряване, тъй като мерките, които Вие приехте през 2012 г., доведоха до скромните 35 милиона икономия в бюджета на Държавното обществено осигуряване в рамките на една календарна година.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, проблемите в бюджета на Държавното обществено осигуряване остават. Надявам се, че през следващата година ще имаме волята да променим всички тези текстове в посоката, в която са препоръките на Европейската комисия към пенсионната система в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър. (Реплика от залата.)
Приключихме законопроекта. Съжалявам, възможно е да не съм Ви забелязал, но явно не сте дали достатъчно категоричен знак за отрицателен вот.

Преминаваме към следващата точка от седмичната програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА.
Има доклад на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
Кой ще докладва законопроекта на второ четене?
Заповядайте, господин Дъбов.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ДЪБОВ: „Закон за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства(обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1 и 13 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17 и 52 от 2013 г.)”Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли изказвания по наименованието на закона?
Заповядайте, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Миналата седмица приехме на първо четене тази промяна. Съжалявам, че ще се повторя, но отново искам да обърна внимание, че правим промяна, която няма да има абсолютно никакъв резултат. Аз съм убеден, че в началото на следващата година, по-скоро в края на следващата календарна година, Вие ще предложите отмяна на този принцип.
Въпросът за остойностяването на специалните разузнавателни средства не стои от вчера, не стои от миналия месец, не стои от тази година, не стои от миналата година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Ципов, извинявайте, но става дума за заглавието на законопроекта.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Да, за заглавието става дума, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Това, което казвате, няма отношение към заглавието.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Нека да изложим аргументи против приемането на законопроекта въобще, господин председател.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Говорим за наименованието на законопроекта.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми колеги, призовавам да гласувате и против заглавието на този законопроект, защото, отново повтарям, няма да има абсолютно никакъв ефект.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Добре, разбрахме.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Правите реформа на специалните разузнавателни служби като управляващи, така както канибали приготвят вегетарианска кухня. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли други изказвания по заглавието на закона? Няма.
Гласуваме заглавието на закона.
Гласували 109 народни представители: за 73, против 36, въздържали се няма.
Предложението не е прието, поради липса на кворум.
Заповядайте, господин Костадинов.
КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС): Очевидно, господин председател, в края на сесията много от колегите решават някои други въпроси в кулоарите и в кафенетата. Виждам, че няма достатъчно хора в залата и поради тази причина искам прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля, режим на прегласуване.
Гласували 122 народни представители: за 85, против 37, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Господин Дъбов, заповядайте, следващия текст.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ДЪБОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изказвания по § 1?
Заповядайте!
ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ (ГЕРБ): Господин председател, уважаеми колеги народни представители! Макар и предколедно, все пак става дума за много важна реформа в института на специалните разузнавателни средства и за отказа от най-важната част от тази реформа, която беше прокламирана на 13 юни 2013 г. – отказът от принципа за финансова обосновка на специалните разузнавателни средства. По тази причина Ви предлагам да не подхождаме лекомислено и тясно партийно при гласуването и отново да помоля от тази висока парламентарна трибуна да не се съгласяваме с това законодателно предложение.
Струва ми се за нелогично водеща комисия по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за СРС да бъде Комисията за контрол над специалните служби. Струва ми се, че подобен прецедент в парламентарната история не можем да открием. Тя има преди всичко контролни функции. Ако прочетем чл. 16 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, може би ще се съгласим с подобен извод? Както и да е.
Отказът от подобен принцип не е добро решение. Обяснихме го в петък, със същата енергия можем да го потвърдим и днес. Както казах и онзи ден, в известен смисъл принципът за финансова обосновка, като вариант да се ограничи използването на специални разузнавателни средства, е по-важен от извеждането на СДОТО от МВР и по-важен от изграждането на специално Бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Ако такъв принцип не може да се задейства, има и алтернативни варианти, какъвто е въвеждането на законово определени лимити за специални разузнавателни средства, които да бъдат предназначени за съответните заявители. Отказът от принципа за финансова обосновка е много сериозно отстъпление в реформата на специалните разузнавателни средства.
Колкото и парадоксално да звучи, в момента сякаш обсъждаме подзаконов нормативен акт. В някаква степен това е и парламентарно унижение. Поради това че изпълнителната власт не си е изпълнила едно законово задължение – да създаде поднормативен акт, сега ще променяме цял закон. Струва ми се, че тук задължително трябваше да има представител на изпълнителната власт. Доколкото новата ДАТО е специална агенция на подчинение на Министерския съвет, трябваше тук да присъства най-малко председателят на ДАТО, самият премиер или ресорният вицепремиер. Сега наистина обсъждаме подзаконов нормативен акт, колкото и парадоксално да звучи.
Не мога да се съглася с тази реформа. Отново ще напомня: тя е фрагмент от цялостната реформа в сектор „Сигурност”. Промените в Закона за СРС, които течеха през месец юни тази година на първо четене, преминаха сякаш на галоп през Парламента, без да са конституирани специални парламентарни комисии. Преминаха промените в Закона за ДАНС и промените в Закона за СРС през временна комисия, макар и наречена „юридическа”, без никакви предварителни обществени обсъждания, без финансова обосновка.
Отново ще повторя: промените не засягат Държавна агенция „Национална сигурност”. В нея продължава да се ситуира звено, което може само да подслушва, проследява и така нататък. Това състояние на ДАНС противоречи на логиката на промените: след като изведохме СДОТО от МВР, по същия начин трябваше да постъпим и с Дирекция „Технически операции” от ДАНС.
Лансираната вчера и онзи ден теза, че запазването на звена за подслушване в ДАНС, паралелно с ДАТО, за да могат да се контролират взаимно, според мен е абсурдна! Тези две дирекции за СРС-та не са създадени да се подслушват една друга, а за да изпълняват стриктно уредени законови процедури. Намирам подобно обяснение за абсурдно!
Увеличихме бюджета на ДАТО. Уважаеми колеги, независимо от обясненията, които чухме през последните дни, отново ще потвърдя, че годишно за специални разузнавателни средства по програмния бюджет на МВР се харчеха около 20 млн. лв. Приетият миналия четвъртък бюджет всъщност изисква ДАТО догодина да харчи около 43 млн. лв.
Нещо друго много важно по темата за реформата за специалните разузнавателни средства. През 2013 г. Народното събрание няма да приеме Годишен доклад за състоянието на специалните разузнавателни средства. Това е отстъпление от важен принцип. Ще напомня, че през 2010 г. за първи път в нашата история след промени в Закона за СРС-тата се прие Годишен доклад за състоянието. Вярно е, че тогава имаше специална подкомисия към Правната комисия на Парламента. През 2011 г. се прие втори доклад, през 2012 г. – третият. През 2013 г. няма да има такъв доклад.
Обобщено казано, намираме отстъплението от принципа за финансова обосновка изцяло като вид дискредитация на цялостната реформа в сектора за сигурност, осъществена през това лято. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Вучков.
Има ли желаещи за реплики?
Заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Вучков, не толкова реплика, колкото желание да изразя становището на Парламентарната група на Движението за права и свободи. Ние от дълги години се борим да бъде въведен принципът на финансовата обвързаност. Аз, като човек, който се занимава с бюджет и финанси, знам, че това е единственият начин по пътя на бюджета да бъде следена и контролирана от Парламента тази дейност и съответните поръчки. Ако сме се съгласили да се отложи, е имало много важни причини за това, ако и те да са от субективен характер. Понякога се налага да приемем за обективни причините от субективен характер – не е готова наредба, остойностяване.
Виждам, че всяко изказване от Вашата парламентарна група – дали Вие, дали господин Ципов или друг колега, започва с „отказът от принципа на финансовата обвързаност е...”. Затова станах да кажа следното: ние от ДПС не се отказваме от този принцип. Да, отлагаме го, но заявяваме, че следващата година няма да го отложим и ще гласуваме „против”. Ако сме във властта, ако отговаряме за това правителство и това мнозинство, ще наложим принципа на финансовата обвързаност от следващата година, както го приемаме тук. Затова станах да направя реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цонев.
Господин Вучков, заповядайте за дуплика.
ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ (ГЕРБ): Разбира се, че трябва да се оцени подкрепата за този принцип на цяла парламентарна група. Най-силните изказвания на 13 юни бяха именно от представители на Вашата парламентарна група – на господин Казак и господин Бисеров – държа да подчертая това.
Друг е въпросът, че не чухме разумно обяснение защо 6 месеца Министерският съвет не разработи този подзаконов нормативен акт. Аз и в петък попитах: има ли изобщо положено някакво усилие, защото и от самата комисия не ни убедиха, че са положени такива. Има ли създадена междуведомствена работна група за работа по остойностяване на специалните разузнавателни средства? Колко заседания е провела? Някакъв доклад на комисия да ни беше изпратен?!
Господин Цонев, подозирам, че наистина за шест месеца не е положено никакво усилие. Подозирам, че всичко това беше предварително отрепетирана демагогия, защото не мога по друг начин да си обясня, че нямаме нито един документ, който да обективира факта, че изпълнителната власт се е напънала да изпълни закона. И сега – няколко дни преди края на календарната година, отново чрез депутати, а не чрез Министерския съвет, променяме цял закон, защото изпълнителната власт не си е свършила работата?!
Държа на своето мнение и подозрение, че това наистина е било предварително отрепетирано лицемерие.
Дано бъдещето ни опровергае, защото след една година не сме сигурни какво точно ще се случи, поне на парламентарно ниво. За съжаление, отлагаме, което за мен е почти равносилно на отказ от принципа за финансова обосновка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Вучков.
Господин Нунев, заповядайте за изказване.
Господин Ципов също заяви изказване.
Колеги, обръщам внимание, че по този параграф няма направени предложения. Господин Ципов е наясно с правилника.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Естествено, но няма пречка!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Няма пречка, ако водещият го допуска. Госпожо Цачева, прочетете правилника. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Ако искате – от трибуната.
ПЛАМЕН НУНЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От проведените разисквания миналия четвъртък по предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства стана ясно, че до момента нито една от службите заявители по чл. 13 от Закона за специалните разузнавателни средства няма готовност да проведе този принцип за финансова обвързаност. Това е, защото администрацията пет месеца не можа да подготви методология и методика за остойностяване на тези специални разузнавателни средства.
Задавам си въпроса: време ли нямаше, желание ли нямаше, възможности ли нямаше, или липса на капацитет?!
Няма как да приемем като мотиви, че причина за неизпълнението на закона може да бъде липсата на опит за прилагане на тази финансова обвързаност, нито пък че в бюджета на съответните структури по чл. 13 от Закона за специалните разузнавателни средства, не са предвидени средства, които осигуряват прилагането на такива, нито че са необходими допълнителни емпирични изследвания, както е записано в мотивите. Така че е абсурдна тезата цяла година да се правят такива изследвания, след което да излезе предложение за методика или методология за остойностяването.
Все пак, уважаеми колеги, трябва да знаем, че в тези служби работят хора с голям опит, с професионална подготовка, които са в течение на всички процеси, които текат по определените дейности – било то по проследяване, било по прослушване и всички останали, които се визират в Закона за СРС. Така че те са наясно с тези финансови разчети и дейности, които са необходими по отделните елементи и това по никакъв начин не може да бъде причина да търсим отлагане на тази финансова обвързаност.
Това, което се заявява, уважаеми колеги, че този принцип за обвързаност за първи път се прилага в България, е доста любопитно и интересно. В началото на мандата при приемането на пакета от документи в сектора „Сигурност” имаше много такива, които досега не бяха прилагани. Но това не попречи по никакъв начин Вие да ги наложите без да се замислите.
И накрая – това предложение за финансова обвързаност действително е добро. Самият начин, който се прилага за определените дейности, тоест ще стане – няма да стане, според мен е принизяване на парламентарната практика в тази посока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Нунев.
Заповядайте за процедура, господин Цонев.
Няма желаещи за реплики от залата.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Госпожо председател, уважаеми колеги, правя процедурно предложение за прекратяване на дебатите по този параграф със следните аргументи. По принцип винаги съм бил против прекратяване на дебатите, но тук чухме на първо четене и колегата Вучков, и колегата Ципов, и колегата Нунев, даже мисля, че и колегата Лазаров, които сега пак ще се изкажат. Няма направени никакви предложения между първо и второ четене. Аргументите са едни и същи. От тях разбрахме, че реформата е псевдореформа, че ние даваме повече пари за подслушване, отколкото господин Цветанов, че не разбираме от това как да направим реформа в сектора и други подобни аргументи. За да не ги повтаряте тук, затова изброих тези неща, които разбрахме от Вашите изказвания.
Правя процедурно предложение да прекратим дебатите и да преминем към гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Прав сте, господин Цонев. Приемам изказването Ви косвено и като упрек към водещия, защото за народните представители обръщам внимание на текста на чл. 80, ал. 3, който казва, че „ Народен представител може да обосновава направени предложения в рамките на 5 мин. за всяко предложение” . Направени предложения между първо и второ гласуване няма. Подходът, който е възприело ръководството по принцип е по-либерален и даваме възможност на всички, които са пропуснали да кажат нещо при първо гласуване по текста на вносителя да го направят.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Не е вярно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: В случая очевидно всички имаха възможност да го направят, така че ще подложа на гласуване предложението на господин Цонев.
Преди това ще дам думата на господин Ципов да направи обратно процедурно предложение. (Реплики от ГЕРБ.)
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Дотук господин Вучков и господин Нунев нищо не предложиха в залата.
КРАСИМИР ЦИПОВ: В крайна сметка, госпожо председател, искам да попитам по § 1 може ли да направим предложение за отпадане? Има ли такава възможност, предвидена в правилника?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Можете, но до момента не сте го направили.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Да, ние не сме го направили в срока за предложения между първо и второ гласуване, който беше намален на 3 дни. Нямаме ли право да направим в зала предложение за отпадане?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Да, но не го направихте. Господин Вучков и Нунев се изказаха по принцип.
КРАСИМИР ЦИПОВ: С оглед на това правя обратно процедурно предложение да не се прекратяват разискванията по § 1, за да можем да направим предложение за отпадане на § 1. (Реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Двама души се изказаха, такова предложение не е постъпило.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ, от място): Аз щях да го направя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Цонев.
Гласували 146 народни представители: за 84, против 62, въздържали се няма.
Предложението за прекратяване на дебатите е прието.
Подлагам на гласуване § 1, подкрепен от Комисията за контрол над специалните разузнавателни средства.
Моля, колеги, гласуваме § 1.
Гласували 159 народни представители: за 92, против 67, въздържали се няма.
Параграф 1 е приет.
Заповядайте за прегласуване.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Тъй като ми отнехте възможността в изказване да направя предложение за отпадане на § 42…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Не аз, пленарната зала Ви отне тази възможност.
КРАСИМИР ЦИПОВ: … в Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, приет през лятото на тази година, ще помоля залата да прегласува и да гласува против въвеждането на този принцип за финансова обвързаност, тъй като, уважаеми дами и господа, за сетен път искам да отправя апел към Вас и да се опитам да Ви убедя, че няма как да се приеме този принцип за финансова обвързаност, след като няколко години се правят необходимите изследвания.
Господин Цонев, шест месеца тази работна група не се събра нито веднъж, не направи нито едно предложение. Няма как да ни убедите, че през следващата една година това ще се случи. Има други мерки за ограничаване на използването на специалните разузнавателни средства, които Вие, за съжаление, не предлагате.
Прегласуване! Благодаря Ви.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Аз не Ви убеждавам Вас, господин Ципов, защото това е невъзможно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, прегласуване.
Гласуваме предложението на господин Цонев за прекратяване на дебатите по този параграф.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Прегласуваме параграфа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Отменете гласуването. Прав е господин Цонев.
Подлагам на прегласуване § 1 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 161 народни представители: за 98, против 63, въздържали се няма.
Параграф 1 е приет.
Заповядайте, господин Дъбов.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ДЪБОВ: Благодаря, госпожо председател.
Преди да прочета следващата Заключителна разпоредба, искам да отбележа следното. Вчера на заседанието на комисията народните представители от ГЕРБ не само че нямаха направени предложения, но не участваха в обсъждането на тази точка.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ, от място): Е и?
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ДЪБОВ: Те взеха участие и коментираха другите точки от дневния ред, но по промените в Закона за СРС нямаше изказвания от тяхна страна.
„Заключителна разпоредба”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението по вносител, подкрепено от комисията.
Гласували 151 народни представители: за 98, против 52, въздържал се 1.
Наименованието на подразделението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ДЪБОВ: По § 2 е постъпило предложение от народните представители Филип Попов и Митхат Метин.
Комисията подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Докладвайте и текста на вносителя.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ДЪБОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. Законът влиза в сила от 31 декември 2013 г.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Дъбов.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 2 в редакцията на Комисията за контрол на специалните разузнавателни средства.
Моля, гласувайте.
Гласували 147 народни представители: за 89, против 57, въздържал се 1.
С това § 2 е приет и окончателно целият разглеждан законопроект.
Благодаря Ви, уважаеми господин Дъбов.
Заповядайте, господин Ципов, за отрицателен вот.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Гласувах „против” този параграф и „против” целия законопроект, поради няколко причини.
Първо, поехте ангажимент с изменението и допълнението на Закона за специалните разузнавателни средства от лятото да въведете този принцип. (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля да не напускате пленарната зала! Продължаваме със законодателната програма!
КРАСИМИР ЦИПОВ: Не го направихте.
През месец септември Министерският съвет не изготви подзаконов нормативен акт, в който да се регламентира този принцип.
През месец октомври не избрахме Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
Със Закона за държавния бюджет увеличихме над два пъти и половина финансовите средства за специални разузнавателни средства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля, не напускайте залата!
КРАСИМИР ЦИПОВ: Още не става ясно колко ще бъде бюджетът на Специализираната дирекция „Технически операции” в Държавната агенция „Национална сигурност” за използване на специални разузнавателни средства.
Сега приехме един законопроект, който отлага принципа за финансова обвързаност.
Уважаеми дами и господа, считам, че Вие умишлено не предприехте абсолютно никакви мерки, за да оправдаете тези средства, които нараснаха два пъти и половина.
Във вчерашния ден чухме от министъра на вътрешните работи една неистина, че само за заплати в Специализираната дирекция „Оперативно-технически операции” са се изразходвали 38 млн. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля народните представители да останат в пленарната зала!
КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми дами и господа, това не е истина и искам да обърна внимание на пленарната зала затова! Бюджетът е два пъти и половина по-малък, само и единствено за заплати! Средствата, които се харчиха до настоящата година, бяха не повече от 20 милиона, сега ще бъдат може би над 45 милиона при неясно какъв резултат, при неясно по какъв начин ще бъде осъществяван и контролът върху използването на специалните разузнавателни средства. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, преминаваме към следващата точка от седмичната програма:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА.
Моля, квесторите, поканете народните представители в залата, защото предстоят гласувания – законопроектът ще се докладва на второ четене.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Една процедура, госпожо председател.
Във връзка с второто гласуване на законопроекта за допуск в зала: госпожа Людмила Петкова – заместник-министър на финансите, господин Красимир Сивев – директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите, господин Огнемир Митев – председател на Държавната комисия по хазарта, госпожа Ана Андонова – началник отдел „Правен” в комисията, госпожа Цветана Янкова – държавен експерт в Националната агенция за приходите, и господин Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в НАП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цонев.
Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Йордан Цонев за допускане в зала на представените лица.
Гласували 107 народни представители: за 87, против 12, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По наименованието на закона няма направени предложения, както и по § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
Предлагам, ако няма против, да ги гласуваме анблок, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по наименованието на законопроекта и по § 1? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на законопроекта и § 1.
Моля, колеги, гласувайте.
Гласували 122 народни представители: за 78, против 15, въздържали се 29. (Гласувалите „за” са по малко от необходимия кворум.)
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Освен да дадете почивка?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожа Цачева ме подсеща да дам 15 минути почивка. (Шум и реплики.)
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Един час преди края на заседанието не може да се дава почивка!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Михов, след това ще обсъдим правилника. (Шум и реплики.)
Моля народните представители да влизат, а не да излизат от залата!
Моля, квесторите, поканете народните представители от парламентарните стаи да влязат в залата!
КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС): Госпожо председател, правя предложение за прегласуване, като същевременно правя предложение за половин час почивка, като прегласуването да се случи след почивката. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, възползвам се от правото, което правилника ми дава, и давам почивка не от името на Парламентарната група на ДПС, а по силата на правилника, който дава възможност на председателя да обяви почивка в определени ситуации.
Двадесет минути почивка.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, чаках достатъчно.
Очевидно нямам друг начин да събера народните представители в залата, освен на основание чл. 48, ал. 3 от Правилника да направя проверка на кворума във връзка с искането на господин Костадинов за прегласуване.
Моля, дайте ми списъка.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Но в залата очевидно има кворум! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА:

Адриан Христов Асенов - тук
Аксения Бориславова Тилева - тук
Александър Димитров Паунов - отсъства
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Христов Методиев - тук
Алекси Василев Алексиев - тук
Алиосман Ибраим Имамов - тук
Андон Петров Андонов - отсъства
Антон Константинов Кутев - тук
Антоний Йорданов Йорданов - тук
Атанас Зафиров Зафиров - тук
Атанас Иванов Ташков - тук
Атанас Стойнов Пъдев - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - тук
Ахмед Ахмедов Башев - тук
Бойко Методиев Борисов - отсъства
Борис Цветков Цветков - тук
Борислав Гуцанов Гуцанов - тук
Бюнямин Хюсеин Хасан - тук
Валентин Иванов Радев - отсъства
Валентин Стефанов Василев - тук
Валентина Василева Богданова - тук
Валери Мирчев Жаблянов - тук
Ваня Чавдарова Добрева - отсъства
Васил Миланов Антонов - тук
Вежди Летиф Рашидов - тук
Венцислав Асенов Лаков - тук
Веселин Бориславов Вучков - тук
Веселин Вълев Пенев - отсъства
Владимир Вълчев Митрушев - отсъства
Владимир Иванов Иванов - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Иванов Горанов - тук
Владислав Тошков Николов - отсъства
Волен Николов Сидеров - отсъства
Гален Симеонов Монев - отсъства
Галина Стефанова Милева-Георгиева - отсъства
Галя Енева Захариева - тук
Георги Димитров Андреев - тук
Георги Иванов Андонов - тук
Георги Николов Мърков - тук
Георги Симеонов Горанов - тук
Георги Стоянов Кадиев - тук
Георги Страхилов Свиленски - тук
Георги Цветанов Марков - отсъства
Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
Георги Янчев Гьоков - тук
Гинче Димитрова Караминова - тук
Данаил Димитров Кирилов - тук
Даниел Георгиев Георгиев - тук
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Дарин Иванов Димитров - тук
Делян Александров Добрев - тук
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Деница Златкова Караджова - тук
Деница Стоилова Гаджева - отсъства
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Жекова Танева - отсъства
Деян Цанков Дечев - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - тук
Джема Маринова Грозданова - тук
Диана Иванова Йорданова - отсъства
Димитър Ангелов Горов - тук
Димитър Ангелов Иванов - отсъства
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Василев Аврамов - отсъства
Димитър Георгиев Кочков - тук
Димитър Димчев Димов - тук
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Стоянов Дъбов - тук
Димчо Димитров Михалевски - отсъства
Добрин Ненов Данев - тук
Доброслав Дилянов Димитров - отсъства
Донка Димитрова Иванова - тук
Дончо Спасов Баксанов - тук
Дора Илиева Янкова - тук
Дурхан Мехмед Мустафа - тук
Евгени Димитров Стоев - тук
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евдокия Славчева Асенова - тук
Екатерина Василева Заякова - тук
Емануела Здравкова Спасова - отсъства
Емил Димитров Райнов - тук
Емил Йорданов Радев - тук
Емил Страхилов Костадинов - тук
Ердинч Исмаил Хайрула - отсъства
Жара Веселинова Пенева-Георгиева - отсъства
Жельо Иванов Бойчев - тук
Желязко Иванов Желязков - тук
Захари Димитров Георгиев - тук
Здравко Димитров Димитров - тук
Златко Димитров Тодоров - тук
Ивайло Ангелов Московски - тук
Иван Валентинов Иванов - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Стоев Чолаков - тук
Иван Тодоров Димитров - тук
Иван Тодоров Ибришимов - тук
Ивелина Веселинова Василева - отсъства
Илиан Сашов Тодоров - отсъства
Ирена Георгиева Узунова - отсъства
Ирена Иванова Коцева - тук
Ирена Любенова Соколова - тук
Йордан Георгиев Стойков - тук
Йордан Кирилов Цонев - тук
Йордан Стоянов Младенов - тук
Йорданка Колева Йорданова - тук
Калин Иванов Милчев - тук
Калина Петрова Балабанова - отсъства
Камен Костов Костадинов - тук
Кирил Боянов Калфин - отсъства
Кирил Добрев Добрев - тук
Кирил Красимиров Колев - тук
Кирил Николаев Добрев - тук
Кирчо Георгиев Атанасов - тук
Кирчо Георгиев Карагьозов - тук
Корнелия Добрева Маринова - отсъства
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Красимир Атанасов Мурджев - тук
Красимир Георгиев Ципов - тук
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Неделчев Стефанов - тук
Красимир Христов Янков - тук
Красимира Пенева Анастасова - тук
Кристиян Роберт Димитров - тук
Лазар Огнянов Попов - тук
Лиляна Павлова Николова - тук
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Любен Петров Татарски - отсъства
Любомир Владимиров Владимиров - отсъства
Любомир Димитров Христов - тук
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Магдалена Ламбова Ташева - отсъства
Маргарита Асенова Стоилова - тук
Маргарита Николаева Николова - отсъства
Мариана Господинова Тотева - тук
Мариана Радева Бояджиева - тук
Мартин Георгиев Захариев - отсъства
Мая Божидарова Манолова - тук
Менда Кирилова Стоянова - тук
Методи Теохаров Костадинов - тук
Мехмед Юмер Атаман - тук
Миглена Дойкова Александрова - тук
Милена Цветанова Дамянова - тук
Милка Дончева Христова - отсъства
Милко Петров Багдасаров - отсъства
Минчо Мънчев Минчев - тук
Мирослав Николов Петков - тук
Митко Живков Захов - тук
Митхат Сабри Метин - тук
Михаил Райков Миков - отсъства
Младен Петров Червеняков - отсъства
Мустафа Сали Карадайъ - тук
Мустафа Фахри Ахмед - тук
Невин Халил Хасан - тук
Нели Рускова Петрова - тук
Нигяр Сахлим Джафер - тук
Николай Веселинов Александров - отсъства
Николай Нанков Нанков - тук
Николай Николов Апостолов - тук
Николай Петков Петков - отсъства
Николай Симеонов Малинов - тук
Павел Алексеев Христов - тук
Павел Андреев Гуджеров - тук
Павел Димитров Шопов - тук
Пенко Атанасов Атанасов - тук
Петър Атанасов Курумбашев - тук
Петър Василев Мутафчиев - отсъства
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Иванов Петров - тук
Петър Илиев Дулев - тук
Петър Илиев Якимов - тук
Петър Симеонов Ангелов - тук
Петя Николова Раева - тук
Петя Цветанова Аврамова - тук
Пламен Василев Славов - тук
Пламен Веселинов Йорданов - отсъства
Пламен Дулчев Нунев - отсъства
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Тачев Петров - тук
Пламен Христов Желязков - тук
Ради Николов Стоянов - тук
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Румен Василев Гечев - тук
Румен Иванов Иванов - тук
Румен Маринов Йончев - тук
Рушен Мехмед Риза - отсъства
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - тук
Светлана Ангелова Найденова - тук
Светлин Димитров Танчев - отсъства
Семир Хусеин Абу Мелих - отсъства
Сергей Дмитриевич Станишев - тук
Сергей Манушов Кичиков - тук
Силвия Анастасова Хубенова - тук
Сияна Атанасова Фудулова - тук
Смиляна Николова Нитова-Кръстева - тук
Снежана Георгиева Дукова - тук
Снежина Минчева Маджарова - тук
Спас Янев Панчев - тук
Станислав Иванов Владимиров - тук
Станислав Стоянов Иванов - тук
Станислав Тодоров Станилов - тук
Стефан Господинов Господинов - отсъства
Стефан Иванов Дедев - тук
Стефан Иванов Танев - тук
Стефан Ламбов Данаилов - отсъства


Уважаеми колеги, от преброените до този момент – до Стефани Михайлова, присъстват 155 души.
Кворумът най-накрая се е събрал, но междувременно парламентарното време изтече. (Силен шум, реплики и провиквания от ГЕРБ.)
Времето за пленарното заседание изтече.
Утре продължаваме с искането за прегласуване на господин Камен Костадинов по заглавието на законопроекта и § 1.
Утре продължаваме с прегласуването на заглавието и на § 1 от Закона за хазарта.
Не стигнахме до края на списъка, стигнахме до госпожа Стефани Михайлова.
Наличните депутати, според професора по статистика, са 155 в пленарната зала. Междувременно изтече пленарното заседание.
Закривам заседанието и обявявам, че следващото ще се проведе утре – четвъртък, 19 декември 2013 г., от 9,00 ч. (Звъни.)

(Закрито в 14,00 ч.)

Председател:
Михаил Миков


Заместник-председатели:
Мая Манолова
Алиосман Имамов

Секретари:
Пламен Нунев
Деница Караджова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания