Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 20 декември 2013 г.
Открито в 9,02 ч.
20/12/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник- председателите Мая Манолова и Алиосман Имамов

Секретари: Пламен Нунев и Шендоан Халит

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добър ден, уважаеми колеги! Последен ден за сесията.
Откривам заседанието. (Звъни.)
Заповядайте, господин Лаков.
ВЕНЦИСЛАВ ЛАКОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, днес е една тъжна дата – навършват се 70 години от гибелта на поручик, а после посмъртно и капитан Димитър Списаревски.
На днешния ден, в неравна битка срещу 150 американски бомбардировачи В-24 „Либърейтър” и 50 американски изтребителя загива капитан Списаревски – живата торпила на България. В подвига си той сваля един бомбардировач и след като се оказва, че няма повече боеприпаси се врязва във втория американски бомбардировач. Заедно с него загива още един български офицер – подпоручик Георги Кюмюрджиев.
Затова предлагам с едноминутното мълчание да почетем паметта на българските герои, дали живота си за опазването на България от американските агресори. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Лаков.
Уважаеми колеги, нека почетем паметта на героите. (Всички стават за едноминутно мълчание.) Благодаря Ви.
За процедура – господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители, няма да отправям Коледни и Новогодишни пожелания. Искам да направя предложение за промени в поредността на програмата за нашата работа през последния пленарен ден на сесията.
Предлагам т. 1 от днешната програма да бъде Законопроект за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
2. Второ гласуване на Законопроекта за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици.
3. Проект на решение за създаване на Временна комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс.
4. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 – март 2013 г.
Ако прецените, господин председател, тъй като само Вие можете да направите предложение за включване на допълнителни точки в седмичната програма, точка 5 да бъде Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
При изчерпването на тези въпроси, останалото време да бъде за парламентарен контрол, така както е предварително прието. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Уважаеми колеги, има ли противни предложения по предложението, направено от господин Стоилов: т. 1 да стане Заемното споразумение – ратификация (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта); след това да разгледаме Законопроекта за икономически и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим; Проекта на решение за създаване на Временната комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс; четвърта точка – удължаване срока на комисията, за което в сряда гласувахме днес да бъде т. 1.
Предлагам формално на основание чл. 49, ал. 5 според това, което каза и господин Стоилов, да включим Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация и след това – парламентарен контрол.
Моля, режим на гласуване!
Гласували 163 народни представители: за 116, против 14, въздържали се 33.
Работим днес по този дневен ред.

Започваме с:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЗАЕМНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ (ВТОРИ ПРОЕКТ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА И ТРАНСПОРТА) МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.
Моля от Комисията по бюджет и финанси да ни докладват Законопроекта за ратифициране на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие № 302-02-23, внесен от Министерския съвет на 13 декември 2013 г.

Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено на 23 март 2007 г. и изменено на 13 февруари 2012 г.
Целта на проекта е да се улесни регионалната търговия и транспорт чрез подобряване на капацитета, ефикасността и качеството на услугите на избрани външни гранични пунктове на Европейския съюз с особен акцент върху трансевропейските коридори – ІV (Капитан Андреево – София – Видин), Х (Капитан Андреево – София – Калотино), VІІ (река Дунав) за транзитни превози и търговия.
Изменението на Заемното споразумение е за преструктуриране на проекта, което включва следните промени:
1. удължаване на крайния срок за неговото изпълнение и на крайния срок за теглене на средства по заема с 6 месеца – до края на месец юни 2014 г.;
2. отпадане на дейностите, предвидени за четирите малки гранични контролно-пропускателни пунктове – Брегово, Връшка чука, Станке Лисичково и Златарево – и вътрешно преразпределение на част от предвидените за тях средства между компоненти и подкомпоненти на проекта;
3. осигуряване на достатъчно финансов ресурс за допълнителните дейности на контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево чрез вътрешно преразпределение на средства между компонентите и подкомпонентите на проекта.
Предложените промени не водят до съществено изменение на финансовите параметри на проекта и са свързани с вътрешно преразпределение на средства, спестявания и отпадане на дейности в отделни компоненти. В резултат на това общата стойност на проекта се намалява с 3 млн. евро – от 52,7 на 49,7 млн. евро, като процентното съотношение на финансиране (75%) не се променя.
Изменението на Заемното споразумение беше подкрепено с 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 302-02-23, внесен от Министерския съвет на 13 декември 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Откривам разискванията.
Има ли желаещи за вземат отношение?
Господин Филип Попов, заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Ще маркирам съвсем накратко някои основни тези, застъпени в мотивите.
Първо, каква е целта на проекта? Тя е да улесни регионалната търговия и транспорт чрез подобряване на капацитета, ефективността и качеството на услугите на избрани външни гранични пунктове на Европейския съюз. Бенефициенти по проекта са Агенция „Митници”, Главна дирекция „Гранична полиция”, Българската агенция по безопасност на храните, Агенция „Пътна инфраструктура” и съответните областни администрации. Един от компонентите на проекта е подобряване на инфраструктурата и оборудване на избрани контролно-пропускателни пунктове на външни граници на Европейския съюз.
По-нататък отново в мотивите виждаме, че поради невъзможност да бъдат осъществени заложените в рамките на проекта инфраструктурни подобрения на контролно-пропускателните пунктове Брегово, Връшка чука, Станке Лисичково и Златарево, предвидените средства в размер на 7,1 млн. евро за строителни работи и строителен и авторски надзор се предвижда да отпаднат от проекта.
Питам аз: защо нищо не се е случило през последните години? Мога да твърдя, че добре познавам лошата материална база на контролно-пропускателните пунктове Брегово и Връшка чука, защото съм от този регион. Там хората чакаха тези абсолютно необходими и наложителни ремонти. Това не беше само за митницата. Беше необходимо на цяла България, защото това са външни граници на България и на Европейския съюз. Къде бяха проспани последните години? Защо нищо не се случи?
Тук, от тази трибуна, призовавам всички бенефициенти – и Агенция „Митници”, и АПИ, и „Гранична полиция”, да установят кой е виновен, кой не си е свършил работата, за да сме изправени пред поредния абсурд – да е имало сключен договор, да е имало отпуснати средства и в крайна сметка те да не могат да бъдат реализирани съгласно договора? И сега сме изправени пред абсурда или да има средства за Капитан Андреево, или да няма никакви средства, а за останалите по-малки КПП-та, които са външна граница, пак повтарям, отново нищо и хората там остават излъгани. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Попов.
Има ли реплики? Няма.
Други желаещи за изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
Гласували 148 народни представители: за 135, против 1, въздържали се 12.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Господин Цонев, заповядайте за процедура.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение да преминем към второ гласуване на току-що приетия на първо четене законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Моля Ви, гласуване за процедурното предложение да преминем към второ гласуване.
Няма никакви предложения между първо и второ четене, поне не виждам заявени такива в пленарната зала.
Гласували 138 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 15.
Процедурното предложение се приема.
Заповядайте, господин Цонев, да докладвате за второ гласуване. Изцяло докладвайте, ведно с наименованието, след като няма предложения.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги!

„ЗАКОН
за ратифициране Изменението на Заемното споразумение
(Втори проект за улесняване на търговията и транспорта)
между Република България и Международната банка
за възстановяване и развитие

Член единствен. Ратифицира Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено чрез размяна на писма на 27 ноември и на 4 декември 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Има ли желаещи да вземат отношение по наименованието на законопроекта и неговото съдържание – член единствен? Не виждам.
Закривам разискванията.
Моля Ви, гласуваме законопроекта на второ гласуване.
Гласували 140 народни представители: за 134, против няма, въздържали се 6.
Законопроектът е приет и на второ гласуване.

Уважаеми народни представители, преминаваме към следващата точка от дневния ред, която е:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВА, РЕГИСТРИРАНИ В ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ И ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ.
Водеща е Комисията по бюджет и финанси.
Пак господин Цонев има големия късмет в края на сесията да докладва.
Заповядайте, уважаеми господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Очаквам да почерпите за този късмет, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Обезателно, така ще сторя. (Смях и оживление.) Специално Вас обаче, не всички! (Смях и оживление.)
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Да, да.
Правя процедурно предложение във връзка с второто четене на законопроекта – в залата да бъдат допуснати: госпожа Людмила Петкова – заместник-министър на финансите, и господин Красимир Сивев – началник отдел в дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля, гласувайте.
Тъкмо ще предадем на госпожа Попова онова, което каза господин Попов – за непохарчените средства за ГКПП-тата, за да се види кой е отговорен. В нашата държава все няма отговорници. Всички се оправдават с някого.
Гласували 115 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 5.
Поканете заместник-министъра на финансите и съответните чиновници.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: „Закон за икономическите и финансовите взаимоотношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на закона: „Закон за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Моля, гласувайте наименованието на законопроекта.
Гласували 102 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 6.
Наименованието е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 1 има предложение на народния представител Йордан Цонев, подкрепено по принцип от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 1:
„Предмет
Чл. 1. Този закон урежда икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли желаещи да се изкажат по съдържанието на чл. 1? Няма.
Закривам разискванията.
Моля, гласувайте чл. 1.
Гласували 96 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 6.
Член 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 2 има предложение на народния представител Йордан Цонев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Янаки Стоилов – в чл. 2 т. 1 да отпадне.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 2:
„Основна цел
Чл. 2. Икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици се основават на недопускане до усвояване на публични средства и управление на финансов ресурс от тези дружества в противоречие с обществения интерес и предотвратяване отклонението от данъчно облагане.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли желаещи да участват в разискванията по този член? Не виждам.
Закривам разискванията.
Моля, гласувайте чл. 2.
Гласували 99 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 3 има направени няколко предложения.
Първото от тях е на народните представители Георги Кадиев и Румен Гечев, което е подкрепено по принцип.
Второто предложение е на народния представител Йордан Цонев, също подкрепено по принцип.
Третото предложение е на народния представител Йордан Цонев, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от нашия правилник. То също е подкрепено.
Предложение на народния представител Янаки Стоилов, подкрепено по принцип относно т. 21, 22 и 23 и не е подкрепено по т. 24, която има следното съдържание:
„24. сключване на консултантски, подизпълнителски или други подобни договори във връзка с икономическите дейности и субекти, описани в предходните точки.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3:
„Забрани
Чл. 3. На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено:
1. участие в процедура за получаване на лиценз за кредитна институция по Закона за кредитните институции или участие в такава институция, независимо от процента на участие и броя на акциите, които желае да придобие;
2. участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност по Кодекса за застраховането или участие в дружество, което извършва дейност по Кодекса за застраховането, независимо от процента на участие и броя на акциите или дяловете, които желае да придобие;
3. участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност като пенсионно-осигурително дружество по Кодекса за социално осигуряване или участие в такова дружество, независимо от процента на участие и броя на акциите, които желае да придобие;
4. участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на услуга или дейност по Закона за пазарите на финансови инструменти или участие в дружество, което притежава лиценз по същия закон, независимо от процента на участие или броя на акциите или дяловете, които желае да придобие;
5. участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране или участие в дружество, което притежава лиценз по същия закон, независимо от процента на участие или броя на акциите или дяловете;
6. участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция по Закона за платежните услуги и платежните системи или участие в такава институция, която притежава лиценз по същия закон, независимо от процента на участие или броя на акциите или дяловете;
7. участие в процедура за получаване на концесия или разрешение за търсене и проучване на полезни изкопаеми;
8. участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;
9. участие в приватизационни сделки, включително и на общинско имущество;
10. придобиване на държавно или общинско имущество при продажба и/или замяна на държавна и/или общинска собственост;
11. участие в процедура за предоставяне на лиценз по Закона за акцизите и данъчните складове;
12. учредяване или придобиване на участие в професионален спортен клуб, лицензиран от съответната федерация;
13. кандидатстване за приоритетен инвестиционен проект по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите;
14. участие в процедура за предоставяне на лиценз по Закона за енергетиката;
15. участие в процедура за предоставяне на лиценз по Закона за хазарта;
16. участие в процедура за предоставяне на лиценз за търговия със стоки с двойна употреба;
17. участие в процедура за предоставяне на лиценз за мобилен оператор по Закона за електронните съобщения, съответно придобиване на участие в такъв оператор;
18. участие в процедура за получаване на концесия или възлагане на договор за извършване на дейност по доставяне и/или отвеждане на води;
19. участие в процедура по получаване на концесия или възлагане на договор за извършване на дейност за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци или за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
20. учредяване или придобиване на участие в лице, което кандидатства или е получило лиценз за радио- и телевизионен оператор по Закона за радиото и телевизията;
21. учредяване или придобиване на участие в лице, издател на периодични печатни произведения;
22. участие в публично-частно партньорство;
23. учредяване или участие в социологическа агенция или в лице, което изготвя и предоставя публично изследване на общественото мнение;
24. учредяване или участие в лице, което извършва дейности по Закона за независимия финансов одит;
25. учредяване или участие в лице, което извършва дейности по Закона за независимите оценители;
26. учредяване или участие в лице, което извършва дейност по Закона за енергията от възобновяеми източници;
27. участие в търговско дружество с държавно или общинско участие;
28. придобиване на собственост върху земи и гори от държавния горски фонд.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Цонев.
Желаещи да участват в разискванията?
Господин Янаки Стоилов, заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! Смятам, че с приетите предложения и с основния текст комисията е направила обстоен списък на дейностите, които трябва да бъдат включени в този ограничителен режим, за да се постигнат двете цели на закона, а именно публичност на организациите, които участват във важни за обществото дейности, и второ – осигуряване на облагането на дейностите, които са предмет на този закон.
От моите предложения единствено не е възприето последното. Искам да поясня защо според мен е целесъобразно то също да намери място в този обхват. Става дума за консултантските договори и за възлагането на определени дейности, описани в чл. 3, на организации, които се явяват подизпълнители.
Знаете, че през годините на прехода консултантските договори, като една от формите на правни отношения, сама по себе си напълно допустима в облигационните и търговските отношения, бяха използвани за обогатяване на множество лица. Ако се върнем назад в годините, ще си спомните не един и два случая, когато включително лица, преминали през властта, след това даваха обяснение, че са натрупали огромни средства в резултат на консултантска дейност. Според мен това е едно от основанията да се търси тази публичност, която трябва да се вземе предвид, включително в процеса на консултиране по определени въпроси с дейностите, включени в чл. 3.
Другият проблем е с подизпълнителите. Законът правилно изключва възможността дружество, регистрирано в офшорна зона, да кандидатства за получаване на обществени поръчки. Нещо повече, изключена е възможността да кандидатстват и съдружия, в които един от участниците има тези характеристики.
След като тази обществена поръчка бъде спечелена от организация, която отговаря на всички изисквания, няма пречка след това тя да превъзложи голяма част от дейностите на друга организация, която иначе не би могла пряко да ползва обществени средства. Бих искал да чуя от името на комисията какви са били мотивите за тези изключения, за да мога да преценя дали предложението, което съм направил, да бъде гласувано отделно, тъй като не е възприето от комисията.
Господин председател, с оглед на разясненията, които ще бъдат дадени, нека да се направи преценка и евентуално да бъде подложено на гласуване отделно предложението за тази последна точка, която да бъде включена в списъка със забрани по чл. 3. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Ако в разискванията има отговор на Вашия въпрос – има, ако няма, така или иначе ще го подложа на гласуване.
Други желаещи да участват в разискванията? Няма други желаещи.
Ще поставя на гласуване отделно предложението на господин Стоилов – неприетата част от неговото предложение за т. 24.
Господин Цонев, имате ли някакво становище?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Искам да кажа на господин Стоилов – мотивите ни бяха, че прекалено се разширява обхватът, тъй като подизпълнителски и консултантски договори са в целия процес на икономическите взаимоотношения в страната. Ако можехме по някакъв начин точно да ограничим в кои точно дейности – подизпълнителски и консултантски, не бива да участват тези фирми може би щяхме да го възприемем. Така дадено обхватът му е абсолютно по цялото поле на икономиката, затова се поколебахме и предпочетохме да не рискуваме. Това е мотивът. Иначе, никакви съображения по същество на предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Цонев.
Точка 24 по предложението на господин Янаки Стоилов, ако бъде приета, ще стане т. 29 към редакцията, ако се приеме. Междувременно т. 24 систематично е била последна, сега т. 29 ще отиде последна точка.
Други желаят ли да вземат отношение?
Виждам, имаше предложение на господата Кадиев и Гечев? Не желаят да вземат отношение.
Закривам разискванията.
Поставям на гласуване отделно предложението на господин Янаки Стоилов за приемане на нова т. 29 със съдържанието на т. 24 – по неговото предложение.
Режим на гласуване, ако обичате.
Гласували 78 народни представители: за 40, против 2, въздържали се 36.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на комисията, както е предложен с точки от 1-28.
Гласували 82 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Господин Цонев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Изключение – чл. 4.
Предложение на народните представители Георги Кадиев и Румен Гечев – подкрепено от комисията.
Предложение на народния представител Йордан Цонев.
Комисията подкрепя по принцип предложението, като ал.2 е отразена на систематичното й място в нов чл.6, ал.5
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 4.
Изключения:
„Чл. 4. Член 3 не се прилага, когато:
1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици-физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;
2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество-майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;
3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество-майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.”
Това е целият член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Желаещи за изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Ако обичате, режим на гласуване за съдържанието на чл. 4.
Гласували 77 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Продължете, господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Последици от представяне на документи с невярно съдържание – чл. 5.
Има предложение на народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 5:
„Прилагане на чл. 4 въз основа на неверни данни
Чл. 5. Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4, в случаите по:
1. член 3, т. 1-6 – отказва се издаване на лиценз, разрешение за извършване на дейност или разрешение за придобиване на участие, съответно се отнемат, когато са издадени;
2. член 3, т. 7 – отстранява се кандидатът за участие в концесия или от получаване на разрешение за търсене и проучване на полезни изкопаеми, съответно прекратява се договорът за концесия или се отнема разрешението, когато е издадено;
3. член 3, т. 8:
а) кандидатът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка;
б) прекратява се договорът за обществена поръчка без предизвестие, като не се дължи нито връщане на депозита, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;
в) възстановяват се всички получени суми ведно със законната лихва, ако обществената поръчка е изпълнена, като възложителят на обществената поръчка не дължи компенсации и обезщетения;
4. член 3, т. 9 – отстранява се кандидатът от участие в приватизационната процедура; при сключен приватизационен договор сделката се смята за недействителна, освен ако са изтекли 5 години от сключването на договора; при обявяване на сделката за недействителна възложителят не дължи връщане на полученото по сделката, както и компенсации и обезщетения;
5. член 3, т. 10 – обявява се недействителност на продажбата, съответно замяната; при обявяване на сделката за недействителна възложителят не дължи връщане на полученото по сделката, както и компенсации и обезщетения;
6. член 3, т. 11 – отказва се предоставяне на лиценз, съответно се отнема, когато е издаден;
7. член 3, т. 12 – отказва се предоставяне на лиценз на клуба, съответно се отнема лицензът, когато е издаден;
8. член 3, т. 13 – отказва се обявяването на инвестиционния проект като приоритетен, съответно се отнема статутът на проекта, обявен като приоритетен;
9. член 3, т. 14-17 – отказва се предоставяне на лиценз, съответно се отнема в случаите, когато е издаден;
10. член 3, т. 18-19 – отстранява се кандидатът от участие в концесия или се отказва възлагане на договор за извършване на дейност, съответно се прекратява, когато съответният договор е сключен;
11. член 3, т. 20 – отказва се предоставяне на лиценз за радио-и телевизионен оператор, съответно отнема се лицензът, когато е издаден;
12. член 3, т. 22 – отстранява се участникът от процедурата за определяне на частен партньор, съответно се прекратява договорът за публично-частно партньорство;
13. член 3, т. 27 – обявява се недействителност на участието; при обявяване на участието за недействително не се дължи връщане на полученото по придобиването, както и компенсации и обезщетения;
14. член 3, т. 28 – обявява се недействителност на продажбата; при обявяване на сделката за недействителна продавачът не дължи връщане на полученото по сделката, както и компенсации и обезщетения.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Искам да Ви обърна внимание, че има и § 7, който дава шестмесечен срок за привеждане в съответствие. Ясно е, че законът действа оттук за в бъдеще – няма обратно действие, защото иначе последиците биха били седма степен по Рихтер.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! За разлика от всички предходни текстове, които подкрепих, за този текст, предложен от комисията, ще се въздържа и ще изложа някои резерви, макар да подкрепям философията.
Обръщам внимание, че тук правно-техническите проблеми са много. Ще посоча предложението за т. 4 по отношение на приватизационните процедури, за които се обявява недействителност, освен ако не са изтекли пет години от сключване на договора. Според мен нямаме основание да разделяме опорочените по някакъв начин приватизационни договори на такива сключени преди пет години, до пет години или повече от пет години.
Притеснява ме и решението в множество от хипотезите да се конфискува инвестицията и да не се дължи обезщетение. Това ме притеснява с оглед ангажиментите, които имаме по Вашингтонската конвенция за защита на инвестициите. Според мен по онзи конвенционен ред всички тези законодателни решения ще бъдат оспорени.
Също така обръщам внимание, че разширението на забраните в чл. 3 не е получило пълно покритие в последиците, които предвиждаме в чл. 5. Например, добавянето на социологическите агенции няма последици и не е ясно какво става по отношение на тези случаи. Пак казвам, изтъквам тези аргументи в стремеж за правна прецизност, иначе ще подкрепя всички следващи предложения. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Има ли реплики?
Господин Цонев, заповядайте.
Господин Кирилов, Вие не направихте някакви конкретни предложения, изразихте притеснения.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Категорично.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Да, добре.
Заповядайте, господин Цонев, за реплика.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Кирилов, ще бъда некоректен, ако кажа, че и ние нямаме притеснения относно прилагането на закона, защото това е съвсем нова материя. Както в разговори помежду ни сме споделяли, е изключително сложна. Това е наш опит да навлезем в тази материя. Абсолютно съм убеден, че законът в хода на прилагането му ще търпи корекции, с оглед на проблемите, които ще излязат от самото прилагане.
Искам да Ви обърна внимание относно инвестициите, където сте абсолютно прав, че бихме получили сериозни възражения и дори осъдителни присъди за това, че ще конфискуваме инвестиции, както се изразихте Вие, а това е може би и коректният термин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не, не е коректният. Конфискуват се пари и вещи, инвестиции не се конфискуват.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Става въпрос, че няма да бъдат възстановявани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Да.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин Кирилов, наименованието на този член дава отговор на въпроса. Това са санкции, прилагани на чл. 4, въз основа на неверни данни. Тоест всички тези събития настъпват, ако лицата са предоставили неверни данни. Има голяма разлика. Ние им даваме...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Неверни данни за прилагане на изключенията.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Да, неверни данни за прилагане на изключенията.
Ние сме посочили изключенията, които са общоприети в Европа и в света – търгуване на регулиран пазар, посочване на действителните собственици. Ако те са направили това с неверни данни и са извършили съответните дейности – придобили лицензии или участвали в поръчки, извършили поръчките, настъпват тези последици. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Господин Кирилов, желаете ли дуплика? Не.
Други желаещи за изказвания? Няма.
Закриваме разискванията.
Режим на гласуване.
Няма кворум. Не е приет този текст.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Прегласуване.
Гласували 88 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Предложение на народния представител Йордан Цонев относно създаване на нов чл. 6.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов чл. 6:
„Вписване в търговския регистър
Чл. 6. (1) В търговския регистър по чл. 3, ал. 1 от Закона за търговския регистър се вписват обстоятелствата по чл. 4 от този закон, както следва:
1. по т. 1 и 2 – по партидата на дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; ако дружеството не подлежи на вписване на друго основание, наличието на обстоятелства по чл. 4 е основание за вписване в търговския регистър;
2. по т. 3 и 4 – по партидата на търговското дружество.
(2) В търговския регистър, освен обстоятелствата по чл. 4, се вписват и идентифициращите данни за действителните собственици-физически лица, съгласно нотариално заверена декларация по образец, утвърден от министъра на правосъдието.
(3) Лицата, уведомили съответния компетентен орган по реда на чл. 28а от Закона за кредитните институции, чл. 16а от Кодекса за застраховането, чл. 121ж от Кодекса за социалното осигуряване и чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, вписват в търговския регистър и идентифициращи данни за действителните собственици-физически лица, съгласно декларацията по ал. 2.
(4) Съответният компетентен орган по чл. 3 извършва проверка за наличието на вписване по ал. 1, 2 и 3.
(5) В случай че обстоятелствата по ал. 1, 2 и 3 не са вписани в търговския регистър, съответният компетентен орган прилага чл. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Цонев.
Желаещи за изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Режим на гласуване на чл. 6 в редакция на комисията.
Гласували 92 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 13.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
„Административнонаказателни разпоредби” – чл. 6.
Предложение на народния представител Йордан Цонев – чл. 6 става чл. 7.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6, който става чл. 7:
„Административнонаказателна отговорност
Чл. 7. (1) Който представи документи с невярно съдържание, за да удостовери обстоятелствата по чл. 4, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 50 000 до 100 000 лв.
(2) На дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или свързано с него лице, което учреди или придобие участие в лице – издател на периодични печатни произведения, и за което не се прилагат изключенията по чл. 4, се налага имуществена санкция в размер от 100 000 до 500 000 лв.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 или 2 глобата е в размер от 100 000 до 200 000 лв., съответно имуществената санкция е в размер от 500 000 до 1 000 000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Разисквания? Няма.
Господин Цонев, извинявайте – „участие в лице”, някак си не звучи много добре. Може ли да бъде: „придобие участие в капитала на търговско дружество – издател на периодично издание”? Защото да „участваш в лице” – няма как да стане. (Реплика от докладчика Йордан Цонев.)
Добре, нека да кажем: „капитала на търговско дружество или дружество по ЗЗД”, което изчерпва всички теми с консорциумите, но „участие в лице” няма.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Има се предвид участие в юридическо лице.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре, хайде да запишем тогава „участие в юридическо лице”, като приемаме, че при капиталовите е част от капитала, а при другите – членство на правоотношение. „Участие в юридическо лице”, защото така го изчистваме.
Имате ли възражения?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не, не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Някой има ли възражения по тази редакционна поправка? Няма.
Моля, режим на гласуване ведно с направеното предложение – „участие в юридическо лице”.
Гласували 91 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 11.
„Административнонаказателните разпоредби” са гласувани ведно с текста на чл. 6 – предишен, сега става чл. 7 по редакция на комисията.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По чл. 7 по вносител има предложение на народния представител Йордан Цонев за преномериране.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7, който става чл. 8:

„Установяване на административните нарушения и налагане на административните наказания
Чл. 8. Административните нарушения се установяват от органите на съответната компетентна администрация по чл. 3, а административните наказания се налагат от ръководителя на компетентната администрация или оправомощени от него длъжностни лица.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Цонев.
Желаещи за изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Предлагам да гласуваме „Установяване на административните нарушения и налагане на административните наказания” и съдържанието на чл. 8.
Гласували 87 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 9.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: „Допълнителна разпоредба”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за подразделението.
По § 1 има предложение на н.п. Йордан Цонев, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:

„Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Дружество“ е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.
2. „Юрисдикции с преференциален данъчен режим“ са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.
3. „Свързани лица“ са лицата по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
Има ли желаещи да се изкажат по Допълнителната разпоредба и § 1?
Господин Стоилов, заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! Налага се тук да направя редакционно допълнение към Допълнителната разпоредба. Ще поясня защо това е необходимо. То е във връзка с гласувания чл. 3, последната т. 28.
В моето предложение по първоначалния текст е внесено: „придобиване на собственост на земи от земеделския или горския фонд”. Това предложение е възприето по принцип и с основание комисията е свела неговия обхват до горите от Държавния горски фонд. Но то съдържа две части. Първата е придобиване на собственост върху земи, което има предвид, доколкото разбрах, всички земеделски земи и горите, но само от Държавния горски фонд. Така както е даден текстът, в зависимост от различните мотиви и интереси, той може да се тълкува стеснително или разширително, защото има и земеделски земи, които попадат в горския фонд. Поради това, за да няма такова двусмислие, предлагам т. 4 в Допълнителната разпоредба:
„4. „земи” са всички земи от поземления фонд.”
Това е официалната терминология, която се използва, за да е напълно ясно съдържанието на т. 28. Така четенето на т. 28 няма да предизвиква различно тълкуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: По смисъла на този закон.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Всичко е по смисъла на този закон. Добавям само това, което допълнително трябва да се гласува в Допълнителната разпоредба. Благодаря.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Съгласен съм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре.
Има ли желаещи да вземат отношение по предложението на комисията и допълващата редакция на господин Стоилов? Няма.
Поставям първо на гласуване предложението на господин Янаки Стоилов да се допълни § 1 от Допълнителната разпоредба.
Гласували 81 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Поставям на гласуване целия текст с приетото предложение на господин Стоилов.
Гласували 83 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 3.
С това § 1 на Допълнителната разпоредба е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението: „Заключителни разпоредби“.
По § 2 няма направени предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98 и 106 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 116:
а) алинея 3 се отменя;
б) в ал. 4 думите „2 и 3“ се заменят с „и 2“;
в) в ал. 6 думите „ал. 3“ се заменят с „§ 1, т. 3, буква „н“ от Допълнителните разпоредби“.
2. В § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби са създават букви „н” и „о”:
„н) местно и чуждестранно лице, с което местното лице е сключило сделка, ако:
аа) чуждестранното лице е регистрирано в държава, която не е страна – членка на Европейския съюз, и в която дължимият подоходен или корпоративен данък върху доходите, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира в резултат на сделките, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък в страната, освен ако местното лице не представи доказателства, че чуждестранното лице дължи данък, който не е обект на преференциален режим, или че чуждестранното лице е реализирало стоките или извършило услугите на местния пазар, и
бб) държавата, в която е регистрирано чуждестранното лице, отказва или не е в състояние да обмени информация относно осъществените сделки или отношения, когато е налице сключена и влязла в сила международна данъчна спогодба.
За чуждестранно лице по смисъла на тази разпоредба се смята и всяко юридическо лице, независимо дали е местно за Република България или не, върху което контрол упражнява лице, отговарящо на условията по букви „аа“ и „бб“.
За местни лица по смисъла на тази разпоредба се смятат и чуждестранните юридически лица, извършващи дейност в страната чрез място на стопанска дейност и чуждестранните физически лица, реализиращи доходи от източник в страната чрез определена база за сделки, осъществени чрез мястото на стопанска дейност или определената база;
о) собствениците на местното юридическо лице и чуждестранното лице в случаите по буква „н”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Цонев.
Има ли изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Моля да гласуваме за § 2 и наименованието „Заключителни разпоредби”.
Гласували 88 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г. и бр. 23, 66 и 100 от 2013 г.) в чл. 8 ал. 11 се изменя така:
„(11) Неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията по застрахователни договори, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, са доходи от източник в страната.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Цонев.
Има ли изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Моля да гласуваме.
Гласували 83 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4:
„§ 4. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г. и бр. 15, 16, 23, 68, 91 и 100 от 2013 г.) в чл. 12 ал. 9 се изменя така:
„(9) Неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията по застрахователни договори, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната в полза на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, са доходи от източник в страната.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Цонев.
Желаещи за изказвания? Няма.
Уважаеми народни представители, режим на гласуване.
Гласували 84 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 4.
Предложението на комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Има предложение от народния представител Йордан Цонев за нови два параграфа.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат параграфи 5 и 6:
„§ 5. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15 и 101 от 2013 г.) в § 39 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 101 от 2013 г.) накрая се добавя „и на § 21 относно ал. 10 и 11 и § 22, които влизат в сила от 1 април 2014 г.”.
§ 6. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г. и бр. 23, 30, 68, 98, 101 и 104 от 2013 г.) в чл. 118, ал. 3 изречение второ се изменя така: „В случаите на продажби на услуги с развлекателен характер или на стоки чрез фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване, с електрическо захранване фискалният бон, регистриращ продажбата, може да се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ по ред и начин, определени с наредбата по ал. 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има ли изказвания по предложението за нови параграфи 5 и 6 в редакцията на комисията? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 5 и 6, предложени от Комисията по бюджет и финанси.
Гласували 82 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 5.
С това параграфи 5 и 6 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: По § 5 по вносител има предложение от народния представител Йордан Цонев, подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 7:
„§ 7. (1) Лицата, за които се прилагат забраните по чл. 3, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на закона в 6 месечен срок от влизането му в сила.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 за лицата, които не са привели дейността си в съответствие с изискванията на закона, се прилага чл. 5.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по § 5, който става § 7? Няма.
Колеги, подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 5, който след редакцията на комисията става § 7.
Гласували 81 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 7.
С това § 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6 по вносител, който става § 8:
„§ 6. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по последния параграф? Няма.
Подлагам на гласуване § 6 по вносител, който става § 8.
Гласували 81 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 5.
С това и последният параграф на законопроекта е приет.
Благодаря на господин Цонев.
Изпълнихте Вашата законодателна програма.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Госпожо председател, позволете да благодаря на всички колеги, които участваха в изработването и приемането на законопроекта, и на юристите, които също помогнаха. Особено искам да благодаря на госпожа Петкова и господин Сивев от Министерството на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: И ние им благодарим. Хубава Коледа!

Преминаваме към следващата точка от седмичната програма, както беше гласувана в началото на пленарното заседание, а именно:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА НОВ ИЗБОРЕН КОДЕКС.
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (КБ): Благодаря, госпожо председател. С така внесения проект за решение вносителите целят създаване на временна комисия, която да обсъди и подготви приемането на новия Изборен кодекс, като тя бъде водеща по всички въпроси, свързани с промени в изборното законодателство.
Мотивите на вносителите са, че тази специализирана временна комисия и членовете й ще се занимават единствено с възложените й проекти и това ще фокусира вниманието им върху тях.
Другият мотив за създаването на подобна комисия е, че то ще бъде знак както за политическа воля, така и за значението, което отдава Народното събрание и всички парламентарни групи на промените в изборното законодателство. Подробните мотиви са изложени към самото решение, което Ви е раздадено.
Ще премина към представяне на самия проект, който е следният:

„РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия за обсъждане
и приемане на нов Изборен кодекс

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия за обсъждане и приемане на постъпили законопроекти за нов Изборен кодекс. Временната комисия е водеща по тези законопроекти.
2. Временната комисия е водеща и обсъжда и други законопроекти, свързани с изборното законодателство.
3. Временната комисия работи по правилата за работа на постоянните комисии, като законопроектите по точки 1 и 2 се обсъждат и гласуват по реда на Глава осма от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
4. Комисията се състои от 16 народни представители, избрани на паритетен принцип – по четирима от всяка парламентарна група.
5. Избира ръководство и състав на временната комисия, както следва: председател, членове.
6. Временната комисия се избира до обнародването в “Държавен вестник” на нов Изборен кодекс.”
Тук ще направя редакционна поправка с оглед на по-голяма точност и яснота. Предлагам т. 6 да звучи по следния начин:
„6. Временната комисия се избира за срок до обнародването в “Държавен вестник” на нов Изборен кодекс.”
Това е проектът за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Попов.
Уважаеми колеги, имате възможност за изказвания. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване първо редакционното предложение, което направи господин Попов в проекта за решение, а именно в т. 6 след думата „избира” да бъде добавен изразът „за срок”. Цялото изречение става: „Временната комисия се избира за срок до обнародването в „Държавен вестник” на нов Изборен кодекс.”
Моля, колеги, гласувайте това редакционно предложение.
Гласували 90 народни представители: за 73, против 8, въздържали се 9.
С това редакционното предложение е прието.
Сега подлагам на гласуване целия проект за решение с направената редакция.
Моля, гласувайте.
Гласували 86 народни представители: за 77, против 7, въздържали се 2.
С това проектът за решение е приет.
Моля парламентарните групи да направят свои предложения за персоналния състав на временната парламентарна комисия.
Заповядайте, господин Главчев.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на ГЕРБ предлагам за членове на комисията следните народни представители по азбучен ред: Данаил Кирилов, Десислава Атанасова, Красимир Ципов и Цецка Цачева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Главчев.
Колеги, очаквам предложенията на другите парламентарни групи.
Заповядайте, господин Паунов.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (КБ): Госпожо председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на Коалиция за България предлагаме: Дора Янкова, Мая Манолова, Таня Буруджиева и Филип Попов. И за председател на комисията – Мая Манолова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Паунов.
Колеги, очаквам предложенията от ДПС и от „Атака”.
Заповядайте, госпожо Джафер.
НИГЯР ДЖАФЕР (ДПС): Уважаема госпожо председател, от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагаме: господин Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид, Четин Казак и Янко Янков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Джафер.
Уважаеми господин Станилов, заповядайте.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Кандидатите на Парламентарната група на „Атака” са: Явор Нотев, Петър Петров, Десислав Чуколов и Павел Шопов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Станилов.
Колеги, има ли мнения и съображения по направените предложения от парламентарните групи? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване персоналния състав на комисията. След това ще подложа на гласуване предложението за председател, или да Ви предложа анблок?
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Заедно.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Поотделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Поотделно – добре.
Първо подлагам на гласуване персоналния състав, а именно за членове на комисията да бъдат избрани: Данаил Кирилов, Десислава Атанасова, Красимир Ципов, Цецка Цачева, Дора Янкова, Мая Манолова, Таня Буруджиева, Филип Попов, Мустафа Карадайъ, Четин Казак, Хамид Хамид, Янко Янков, Явор Нотев, Десислав Чуколов, Петър Петров и Павел Шопов.
Моля, гласувайте.
Гласували 109 народни представители: за 106, против 2, въздържал се 1.
Персоналният състав е приет.
Сега ще подложа на гласуване собствената си кандидатура за председател, предложена от Коалиция за България.
Съжалявам, няма друг водещ за пленарното заседание. Не вярвам да вляза в конфликт на интереси.
Гласуваме предложението за председател.
Гласували 105 народни представители: за 88, против 12, въздържали се 5.
С това предложението е прието.
Уважаеми колеги, Временната парламентарна комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс е избрана. Да й пожелаем успех в това сложно и отговорно занимание, което се следи с огромен интерес от българските граждани!

Преминаваме към следващата точка от седмичната програма:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА И УСТАНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ СЛУЧАИ НА ГРУБО ПАРТИЗИРАНО КАДРУВАНЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И В ДРУГИ ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ И ПРЕДПРИЯТИЯ, ИЗВЪРШЕНО В ПЕРИОДА АВГУСТ 2009 – МАРТ 2013 Г.
ДОКЛАДЧИК ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложението за настоящото решение е прието на заседание на комисията, проведено на 17 декември 2013 г. – от присъстващите петима членове на комисията. Трима отсъстваха по уважителни причини и петимата гласуваха „за”.
Удължаването на срока се налага поради необходимостта от време за обработване на огромната по обем информация, постъпила и постъпваща от всички министерства, държавни комисии, агенции, служби, областни управители, имащи отношение към дейността на комисията, както и сериозното количество жалби и сигнали, които се получават в нея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля, не напускайте пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК ТАСКО ЕРМЕНКОВ: До момента от комисията са изпратени запитвания до Министерския съвет, всички министерства, до държавните комисии, агенции и служби, до всички областни управители за изпращане на пълна информация за назначенията и уволненията в държавната администрация. Изпратени са писма и до инспекторатите на министерствата, както и таблица, в която всяко министерство или ведомство да попълни данни за назначените и преназначените и на какво основание е направено това, включително и към второстепенните разпоредители.
Процесът на постъпване на изисканата от комисията информация продължава. Във връзка с постъпилите жалби и сигнали са изпратени писма до съответните министерства и ведомства – за проверка и становище. Получени са и отговори на някои от запитванията на комисията, по които се води доуточняваща кореспонденция.
Искам да обърна внимание на факта, че подобна информация се събира за първи път и поради значителния обем, както и сложността на поставените въпроси, свързана с предмета на дейност на комисията, се налага срокът да бъде удължен. Към предишното решение имаме и едно допълнение, за да можем да направим анализ и изводи на констатираните проблеми за целите на подобряване на законодателството и повишаване на ефективността от дейността на държавната администрация.
В тази връзка много Ви моля да гласувате и приемете следния

„Проект!

РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Решение за създаване на
Временна анкетна комисия за проверка и установяване на
всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 – март 2013 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. В Решението за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 – март 2013 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.1. Създава се нова т. 2:
„2. Комисията изготвя анализ на проблемите, свързани с партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 – март 2013 г.”
1.2. Досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно 3, 4 и 5.
2. Удължава с два месеца срока на действие на Временната анкетна комисия.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Уважаеми колеги, има ли желаещи да се изкажат по този проект за решение?
Госпожа Караянчева вдигна ръка още преди да обявя дебатите.
Заповядайте, госпожо Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги! Ние от ГЕРБ считаме, че тази комисия просто не трябва да продължи да работи. Това, което до момента е постъпило като данни, смятам, че трябва да се обработи и да приключим дотук. Двумесечната работа на комисията не доведе до абсолютно нищо.
Това, което е като заключение, не може да послужи на колегите от БСП и ДПС, за да се поучат от него. Всеки ден виждаме пред вратата на председателя на ДПС група от хора, които носят CV-та за назначение, които носят предложения. Виждаме, че в периода, в който Вие не поискахте да увеличим работата на комисията, а именно от 1 юни 2013 до 30 октомври 2013 г., има страшно много нарушения. Има хора от партийната върхушка във всяка една област, назначени на ключови, директорски места.
Много пъти от тази трибуна Ви казвах, че няма да оставя това нещо да не се чуе в пространството. Сега ще Ви разкажа за някои такива нарушения. Много важно в тази комисия беше да се застъпи точно този период, в който Вие управлявате, за да стане ясно, че много от партизираните назначения са именно във Вашия период!
При нас имаше назначения на професионалисти, които Вие под политически натиск принудихте да напуснат! (Възгласи от КБ и ДПС: „Е-е-е!”.)
Виждам, че реагирате толкова бурно, но след малко като Ви прочета примерите, няма да реагирате точно по този начин. Но Вие сте оперирани от чувство за срам, така че вече нищо не може да ме смути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Давайте, госпожо Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще Ви цитирам, господин Тренчев казва следното: „В кадровата сфера идиотщината на кабинета е пълна – махат поголовно кадърни хора”! Е, повече от това какво да Ви кажа?
Само за пет месеца Вие сте уволнили над 4000 човека – ръководни кадри, кадри, които са на второстепенни разпоредители, хора с по 20 години стаж във всяка една сфера!
Да, по наше време може и да е имало пропуски, но след информацията, която постъпи, след като Вие не сте си взели съответните поуки, искам да Ви кажа за този психологически натиск, който упражнявате върху директорите на различни регионални служби – карате ги да напускат и се пазарите с тях за пет-шест работни заплати!
В Кърджали, в Инспекцията по труда имаме човек, който няма нито професионалния, нито ръководния опит за заемането на тази длъжност!
Тъй като тази тема много съм я обяснявала и съм говорила, сега ще мина по министерства, за да Ви кажа какво се случва. Ние от ГЕРБ поискахме всички министерства да ни дадат информация какво е направено до момента в кадровата политика! Отделно, по искане на комисията, всички областни управители пратиха писма, от които става ясно, че в периода, в който е управлявала ГЕРБ, няма нито един експерт, назначен без конкурс! (Възгласи: „Е-е-е!” от КБ и ДПС.)
Ще Ви предоставя информацията, колеги! Тези областни управители са Ваши! Няма нито един, който не отговаря на изискванията по класификатора!
Другото – в Министерството на земеделието и храните са уволнени 486 човека само за пет месеца! (Реплика от КБ: „Малко са!”.)
Малко ли са? Чудесно! Говорете го това – хората Ви гледат.
Вие убивате кадърните хора! Вие ги правите луди, за да могат най-накрая сами да се откажат!
Жалбите, за които господин Ерменков говори – те са няколко, предизвикани, за да ги напишат, за да има с какво да се хвалите!
В комисията ще Ви докарам хора, които сте уволнили, ама толкова много хора! И толкова много жалби имам – съжалявам, че комисията не обхваща този период, в който трябва да разгледа и Вашето управление.
В Министерството на вътрешните работи – 1039 човека. това се официални данни, дадени от Вашите министри.
В Министерството на труда и социалната политика – 319 човека, в рамките на 5 месеца.
Над 4 хиляди човека, повтарям още един път, са уволнени по политически причини – било то членове на ГЕРБ, било то обикновени професионалисти. Има хора, които никога не са членували в ГЕРБ, но въпреки всичко те са принудени да напуснат.
Другото, което искам да Ви кажа, за да Ви покажа партизирането на Вашето управление, е следното: в Бургас специално е отворено директорско място за областния шеф на младежкото БСП. (Шум и реплики от КБ.)
В Ловеч – във ВиК е назначен общински съветник на БСП.
В Пазарджик, в Бюрото по труда – тъщата на депутата Лазар Попов, която няма абсолютно никакъв професионален опит да заема това място. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
В Плевен, в Басейнова дирекция – общински председател на ДПС. (Реплики отляво.)
Областна служба земеделие – за директор на областната служба е назначена учителка, член на ДПС.
В Разград – общински ръководител на ДПС, е директор на „Безопасност по храните”.
В Бюрото по труда в Силистра – бивш депутат на ДПС.
Всички Ваши ръководни фигури по места са назначени на директорски постове – нещо, което е изключително интересно, е в Смолян, че шефът на ВиК е областният председател на БСП, който уволнява един кадърен инженер, онкоболен, за съжаление, чиито брат е общински съветник от ГЕРБ. Нима общинските съветници от ГЕРБ, нима хората, които са членове на ГЕРБ, нямат професионални качества? (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
Когато направите конкурсите, когато излязат на равна основа да се състезават всички, които искат да бъдат назначени на определена позиция, тогава можем да говорим, защото повечето Ви назначения в голяма степен, в голям процент са назначения на хора без конкурс с този любим чл. 16а.
И тази комисия, искам да Ви кажа, колеги, няма смисъл да се удължава. Ние ще гласуваме против, защото това е единствено и само, за да вадите едни грандиозни цифри, да показвате това, което на Вас Ви отърва и да разполагате с човешките съдби, като със статистически данни. Всеки един от тези хора, това е човешка съдба. И преди Вие да разберете какво точно се е случило, дали тези хора, които са напуснали работа, са уволнени или са пенсионирани, защото господин Ерменков сега ще ни каже, че има 40 хиляди уволнени от ГЕРБ – не! Тези хора за три години са се пенсионирали, минали са на друга работа, сигурно е имало и такива, които са били уволнени. (Силен шум и реплики от КБ.)
Да но, ако Вие сте толкова добри, защо не се поучите от нашите грешки? И сигурно сега ще ми размятате едни протоколи за назначение от ГЕРБ. Това вече не е интересно! Поучете се от нашите грешки.
Да, ние винаги сме казвали, че имаме и грешки, но не бъдете такива слепи партийни кадровици, защото хората имат професионални качества, хората имат ръководни качества независимо от коя партия са. (От КБ: „Браво! Браво!”, Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Караянчева.
Има реплики към госпожа Караянчева.
Господин Красимир Янков – реплика.
КРАСИМИР ЯНКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Караянчева, с този назидателен тон, с този прах в очите се опитвате да обосновете нещото, което не се обосновава. Какъв е проблемът да продължи работата си комисията? Че ще излязат факти, които не са лицеприятни за предходното управление, за сегашното управление? Не разбирам от какво се страхувате – от това, че 40 хиляди ще станат може би 60, 70 или 80 хиляди, и не всички ще са в графата „пенсионирани”, „сменили работата си”? (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля Ви за тишина!
КРАСИМИР ЯНКОВ: В интерес на истината преди известно време използвах метафората със смокиновото листо, но, така или иначе, сега сме в период, в който българските граждани трябва да бъдат информирани, да не бъдат заблуждавани. Вие имате възможността както от парламентарната трибуна, така и чрез медиите да изкажете Вашата теза, да дадете фактите.
Виждам, че изнесохте факти, които се броят на пръстите на двете ръце. За следващия път, след като комисията е поработила още, сигурно ще имате поне още двайсетина факта, за колеги експерти от Политическа партия ДПС, от Политическа партия БСП, които Вие изключвате да бъдат експерти, изключвате да бъдат в управлението на каквито и да е нива. Само че, обосновавайки Вашата теза, влизате в капана на обяснението, че кадри на ГЕРБ биват освобождавани, а дали те са имали компетенциите да бъдат назначавани, да заемат съответните постове?
Нека комисията да излезе с пълната информация, която да бъде достояние на всички български граждани, които имат интерес. Не всички се интересуват, но тези, които са интересуват, със сигурност ще им е интересно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Янков.
Господин Иванов, заповядайте за реплика.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо Караянчева, внимателно следих Вашето изказване и не съм съгласен с едно нещо – Вие трябваше да добавите във Вашето изказване лъжата, на която се крепи това управление. Тази лъжа е продиктувана от факта, че трябва едни хора да се назначат някъде, за да могат да се изпълнят техните интереси – тези, които осъществяват лъжата.
Какво имам предвид? Бяхме свидетели и мисля, че точно във Вашия район, госпожо Караянчева, как цяла организация на БСП каза, че ще напусне поради това, че ДПС кадрувало в района толкова сериозно, че не им давало дори един пост! (Шум и реплики отляво.)
Ако това е така, то е едно много тежко потвърждение на лъжата, на която се крепи това правителство.
Второто нещо, госпожо Караянчева, защо не се спомене, когато се говори за назначенията, че в момента има една общинска болница в Девин, която има борд на директорите от пет човека, на които се плащат заплати, а болницата не работи? Защо?
И вече идваме на въпроса защо искаме тази комисия да работи по-дълго време.
Искаме да работи по-дълго време, госпожо Караянчева, искат го колегите по-точно, за да може да замажат по такъв начин нещата, че най-накрая да се прегърнат и да скрият лъжата, която няколко пъти обосновах.
Затова, моля Ви! Вие сте в течение на тези неща. Артикулирайте ги оттук, обяснете ни наистина ли е така. Ако е така, няма какво да лъжем българският народ повече. (Шум и реплики.)
Колко? (Реплики.)
Тук колегата ми подсказа за още един проблем, който няма да имам време да го разгърна – за БДЖ, но е още едно потвърждение за това, което правите, колега. Защо лъжете българските граждани? Защо? (Силен шум, реплики и провиквания вляво.)
Да, в случая репликата е към госпожа Караянчева. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Иванов.
След малко ще артикулира госпожа Караянчева.
Заповядайте, господин Добрев, за трета реплика. (Шум и реплики от КБ.)
Третата реплика е за господин Добрев.
Госпожа Дора Янкова, заповядайте.
Господин Добрев, ще можете да се изкажете след малко.
ДОРА ЯНКОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Караянчева, аз мисля, че ако в Четиридесет и второто Народно събрание искаме да зададем един по-спокоен тон, едно себеуважение към себе си, е нормално изпълнителната власт да заработи така че ние – да, упражняваме парламентарен контрол, но това политизиране, кресливо политизиране не е полезно за държавата.
Що се касае до Вашите подробности за моя избирателен район в Смолян – аз искам да помоля, и да направите може би заседание на областния съвет на ГЕРБ, областният председател знаете кой е. В рамките на една седмица от встъпването си в длъжност, той освободи майка, която носеше близнаци. Момент на стрес при освобождаването и тези деца вече не можах да се родят…
Искам да Ви помоля да направите справки за съдбите на тези хора, които се разболяваха от диабет, от сърце и други заболявания, отиваха в болница, затова искам да помоля – нека от тази трибуна не спекулираме, не политизираме този въпрос.
Комисията на господин Ерменков е затова, да кажем: никога повече политизиране на назначения по шуро-баджанашки начин. И ако ще вървим „око за око”, то не е полезно за държавата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Янкова.
Госпожо Караянчева, заповядайте за дуплика.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги, много въпроси се зададоха.
От какво се страхуваме, господин Янков, от тази комисия? Не, не се страхуваме. Ако си спомняте, когато влезе за обсъждане създаването на тази комисия, цялата група гласувахме „за”. Дори поисках прегласуване, защото имаше колега, който се е объркал, и на прегласуването гласувахме „за”.
Смисълът на тази комисия обаче е никакъв, защото продължавате... (Шум и реплики от КБ и ДПС.) Аз Ви казах, вместо да си извлечете необходимите поуки, продължавате да правите простотии и магарии в назначенията. (Шум и реплики от КБ и ДПС.) Кадровата Ви политика е пълен провал.
Относно професионализма на назначените от нас хора, относно професионализма на тези, които в момента са на местата си (реплики от ДПС), ще Ви кажа няколко човека, които по време на нашето управление не са мръднали от местата си. Това са д-р Черкезов – шефът на болницата в Кърджали, госпожа Михалевска, която си работи все още в Министерството на образованието, съпругата на господин Четин Казак също е там. (Шум и реплики от ДПС.)
Много пъти съм казвала, че в момента, ако забелязвате, Движението за права и свободи само седят и се подхилкват, а Българската социалистическа партия като Матросов на амбразурата защитава тази комисия, защото БСП – дори и нейните членове, както каза господин Иванов, вече се отказват от самата партия заради грубото яздене на ДПС върху БСП. (Шум и реплики от ДПС.)
БСП са готови на всичко, за да останат във властта. Готови са на всички компромиси, защото и самата кадрова политика не е вече такава политика, каквато трябва да бъде, а е политика на доминанта на ДПС – овластяване на партийните структури. Пълно мазало става в тези структури, затова ще губим и еврофондове, затова ще бъде и толкова сложна самата ситуация (шум и реплики от ДПС), защото Вие изгонихте всички експерти, които са на държавно и на местно ниво – хора, които са работили дълго време в държавната администрация, които имат преки контакти с европейските чиновници. Няма как да влезете Вие в това говорене. (Шум и реплики от ДПС.)
Колега, ако искате да говорите, заповядайте тук, защото много лесно се подхилквате, но когато дойдете тук, мълчите като шаран. (Реплики: „Браво!” и ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, обръщам внимание на всички народни представители, които се изказват от парламентарната трибуна, за езика, който държат, и поради мястото, на което се намират, и поради предстоящите празници.
Искате да се изкажете ли, господин Добрев? Заповядайте.
КИРИЛ ДОБРЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, не знам откъде да започна. Исках да направя реплика, но репликите не стигнаха.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Няма реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля Ви за тишина!
КИРИЛ ДОБРЕВ: Няма никакво значение.
Госпожо Караянчева, предполагам, добре познавате историята на нашата партия. Ние сме били и на власт, и в опозиция. Били сме в опозиция и са ни избирали след това отново да управляваме, за разлика от всички политически субекти в последните 23 години – тези, които са управлявали, след това обикновено са били наказвани и са отивали в опозиция. Това показва, освен че имаме програми и някакви идеи, които следваме с поколения, че имаме и сериозна банка кадри. Аз и моите колеги стоим зад всяко назначение, което БСП е предложило, защото това са хора с авторитет. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Ако бях на мястото на господин Ерменков, щях да предложа тази комисия да стане постоянно действаща. Вашите безобразия в последните четири години нямаха край, защото ефектът от назначенията Ви доведе до лавинообразно нарастване на простотията и безхаберието в управлението. Пример мога да дам с Искра Златанова – лесничей от Перник, видна гербаджийка, станала шеф на ВиК. Това за нея обаче не беше достатъчно. Тя трябваше да предложи сина си Филип Златанов за шеф на комисията, известен като „Тефтерчето”. (Шум и реплики от КБ.) И оттам вече това тефтерче да обърне съдбите на стотици, на стотици хора.
Все си мисля, че трябва да сложим край на този начин не само на кадруване и на управление, и хората го направиха.
И последно, госпожо Караянчева, да Ви кажа – не обиждайте тук, че има шарани при нас. Всички шарани са при Вас. Благодаря Ви. (Реплики, смях и ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Добрев.
Има заявки за реплики.
Заповядайте.
ПЕТЪР ЯКИМОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Добрев, да, действително Вашата партия има голям опит. Има голям опит в своето двуличие, и ще се аргументирам.
В нашия Северозапад от всички политически партии в миналия мандат беше поставен въпросът да бъде изнесено бюро на Националната агенция за приходите в някои от градовете Враца, Монтана или Видин, тъй като те са подопечни на НАП – Велико Търново. Имаше такова питане и от господин Михов, и от господин Янаки Стоилов, ако не се лъжа, може би и от други колеги, и от нас. Такова бюро беше направено по времето на нашето управление. Със заповед на шефа на НАП беше разкрито бюро във Враца, което да помага обслужването на фирмите и гражданите в този регион, за който всички казваме, че искаме да помагаме, включително и Вашата партия.
Какво стана, след като дойдохте на власт? Бюрото беше закрито и шефът на бюрото – професионалист, който е работил в тази сфера много години, беше уволнен, без предлагане на каквато и да е друга работа. Когато говорите за опит, когато говорите за стаж и за каквото и да е, имайте предвид, че Вие не само уволнявате кадри и назначавате хора без опит, а дори закривате служби, които са поискани от Вашата партия. Толкова много сте се заиграли, че дори и дотам стигнахте. Това се случва, и Вашето двуличие за Северозапада продължава. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Якимов.
Господин Иванов, заповядайте за реплика към господин Добрев.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Добрев, ще застанете ли със своето име и лице пред хората от кърджалийската организация, която напусна БСП заради това, което се случи с кадруването на ДПС? (Шум и реплики от КБ и ДПС.) Вие от името на кого говорите – от свое собствено, или от името на Коалиция за България и БСП в частност, защото не е само този проблем? Много проблеми има точно от този род, които са продиктувани от безпардонното кадруване от страна на ДПС и невъзможността БСП да участват в разпределението на властта, което според тях им се пада по право. (Шум и реплики от ДПС.)
Когато говорите, че имало назначения, които не били съвсем принципни и правилни, питам аз – ето тук са колегите от ДПС: тъстът на кой депутат е назначен в борда на ТЕЦ „Марица изток 2” (реплики от ГЕРБ и ДПС: „Кой? Кой?), и областният координатор на БСП къде е намерил място – дали не е в същото дружество? (Шум и реплики от КБ и ДПС.) Виждате ли за какво говорим?! Използвате времето, за да прикриете лъжата.
Идват празници, отвън ни чакат малки деца, които искат да ни честитят настъпващите празници. Има много по-важни и смислени неща от това да се обясняваме тук кой какво правил, кой, кога и къде.
Уважаеми колеги, приемете, че светът не започва с Вас, няма и да свърши с Вас, но недейте да се правите на по-свети от – да не използвам по-нататък приказката. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Реплика – госпожа Савеклиева.
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Добрев, казахте, че заставате зад всяко Ваше назначение. И тъй като дадохте пример с ВиК, бих искала да Ви попитам: дали заставате зад Вашето назначение в Банско? За шеф на район ВиК сложихте човек, който имаше документирано сериозно нарушение – не си беше плащал водата. (Ръкопляскания от ГЕРБ, смях и възгласи „Е-е-е!” в КБ и ДПС.) Или може би такива хора слагате на такива места, защото знаят как стават нещата?
Примерите са много, но тъй като казахте само тези, които са от БСП, няма да цитирам много компромиси, които направихте, само и само и ДПС да получи своите места. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, госпожо Савеклиева.
Господин Добрев, имате да отговорите на три реплики. След това госпожа Караянчева иска да Ви прави лично обяснение.
КИРИЛ ДОБРЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, започвам отзад-напред.
Госпожо Савеклиева, само да ми кажете за кой месец човекът не си е платил водата, за да поговоря с него и да вземе да си оправи сметките, защото не е редно така. (Шум и възгласи в ГЕРБ.)
Не знам дали Вие винаги сте била изрядна? Винаги ли до 20-о число сте си оправяли водата или понякога сте закъснявали? Не знам. Ще проверя. Мога да Ви дам пример за обща кадрова политика като господин Тунев, който беше шеф на ВиК при Вас. И сега остана шеф на ВиК – Благоевград. Така че ще направим проверка и на Вашите фактури. Не се притеснявайте. Ако имате случайно някакво закъснение, ще повдигна въпроса от трибуната.
Господин Иванов, Вие като партия винаги сте се учили в движение. Учехте се в движение как да управлявате.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Сега се учат как да напуснат властта.
КИРИЛ ДОБРЕВ: Лошото е, че никога няма да Ви се случи в този живот да се научите на коалиционна култура, защото е много важно да можеш да уважаваш партньора. Да имаш коалиционна култура е нещо, което на Вас Ви липсва. Защото Вие като сложите калкулатора и натиснете „делено”, винаги се получава само една цифра – единица. (Реплика на народния представител Светослав Иванов.)
Господин Якимов, може би имаме проблем със Северозапада и с това назначение, доколкото ми подсказаха колегите – то е било персонално на госпожа Искра Фидосова.
Но да Ви припомня – четирите години ще останат в българската история и ще бъдат запомнени от бизнеса с това, че Вие не връщахте ДДС. Бизнесът беше поставен на колене. Вие пращахте поръчкови проверки. И не само това. За да Ви върнат ДДС-то, искаха ресто. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Добрев.
Госпожо Караянчева, заповядайте за лично обяснение. Може би ще споделите със залата с какво Ви е засегнал господин Добрев.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ами той ме засегна, че ние не сме печелили избори, че Вие винаги сте печелили избори (смях в КБ и ДПС), и то след период на управление. Искам да Ви кажа, че откакто съществува ГЕРБ, ние винаги печелим изборите. Много Ви е тъжно, но това е факт!
Искам да Ви кажа за едно грубо партизиране по Вашето време. Спомняте ли си коалицията „три към пет към осем”? Всяко министерство имаше определен брой заместник-министри. Ако министърът е от ДПС, заместник-министрите са с много голяма бройка. Например Министерството на вътрешните работи имаше шест заместник-министъра, по двама съветника (възгласи в КБ и ДПС), по една секретарка, по един шофьор. Нещата набъбват и над 35 бройки.
Така че в реда на това изказване мога да направя едно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Лично обяснение.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да, лично обяснение.
Ще направя едно предложение. Предлагам господин Методиев да го направим шеф на ЧЕЗ. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, госпожо Караянчева.
Уважаеми колеги, има ли желаещи за други изказвания?
Госпожа Дукова – за процедура.
Уважаеми народни представители от ГЕРБ, преди малко прозвуча призив от Ваши представители в лицето на госпожа Савеклиева и господин Иванов – да съобразим изказванията с пленарното време и с предстоящите празници, с това, че има поздравления от деца от софийски училища.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): Аз ще се включа към това, което казвате. За това е и моята процедура.
Уважаеми колеги, някак си на фона на днешния ден – ако не знаете, Игнажден е, хубав празник....(Реплики от КБ.)
Бързам, колега отляво, която ми давате зор, но трябва да си направя процедурата.
Предстоят прекрасни празници. В момента се получи катастрофа на спор – кой кого и как. Според мен може би трябва да кажа фразата – защото ние си признаваме, когато грешим – вкупом съгрешихме и да си простим.
Виждате ли как в този ден острието на БСП и на ГЕРБ се конфронтира, а ДПС мълчи, мълчи?! (Частични ръкопляскания от ГЕРБ, смях в КБ.) Вие не можете ли да разберете, че сме подложени на едно взаимно изключващо се обвинение.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Ха-ха-ха!
СНЕЖАНА ДУКОВА: Моля Ви, колеги, когато се хихикате, не го правете в залата.
Процедурата ми, госпожо председател, е да прекратим изказванията (ръкопляскания), да отидем да видим децата и да пожелаем на всички колеги в навечерието на тези прекрасни празници да бъдем добри хора, да бъдем човеци, да работим за тези, които са ни избрали! Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, госпожо Дукова. Изцяло се присъединявам към Вашия призив и към светлите пожелания, които отправихте към залата.
Предвид разпоредбите на правилника не мога да предложа прекратяване на разискванията. Мога да се обърна към всички народни представители – да се въздържат от повече изказвания.
Приемам, че призивът Ви се споделя от депутатите, които са в пленарната зала.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване проекта за решение, който беше представен от господин Таско Ерменков.
Моля, гласувайте.
Гласували 128 народни представители: за 81, против 46, въздържал се 1.
С това Проектът за решение за удължаване срока на комисията и за промени в нейния предмет е приет.
Уважаеми колеги, сутринта при извършените промени в седмичната програма беше добавена нова точка по реда на ал. 4, а именно: Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Господин Кадиев ме убеждава, че тази точка се възприема от народното представителство.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Какво да убеждава?! Тя е приета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Тя е гласувана тази сутрин. Предлагам Ви още малко търпение.

Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.
Законопроектът ще бъде докладван от господин Гуцанов.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: Колеги, имате раздаден доклада, така че ще се старая максимално да го съкращавам.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Предложение от народния представител Георги Кадиев и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Снежина Маджарова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 1:
„§ 1. В чл. 26, ал. 1, изречение трето думите „бъде по-голям от размера” се заменя с „надвишава 90 на сто от”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Коректно – в чл. 26, ал.1, изречение трето думите „бъде по-голям от размера на” се заменят с „надвишава 90 на сто от”. Това е предложението на комисията за § 1.
Колеги, има ли изказвания по заглавието на законопроекта и по § 1? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на законопроекта и § 1, предложен от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Параграф 1 и наименованието на закона са приети.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Предложение на народния представител Георги Кадиев и група народни представители – създава се нов § 2.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в редакцията на комисията за § 3.
Предложение на народния представител Снежина Маджарова и група народни представители – § 1 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Гуцанов.
Уважаеми колеги, имате ли изказвания по § 1? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 1.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Параграф 1 е отхвърлен.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: Предложение от народния представител Снежина Маджарова и група народни представители – § 2 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по § 2? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 2.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Предложението на комисията за отпадане на § 2 по вносител е прието.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: Предложение от народния представител Йордан Стойков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Снежина Маджарова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Маргарита Стоилова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 2:
„§ 2. В чл. 34, ал. 2 се изменя така:
„(2) Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от:
1. брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец – в общините с население над 100 000 души;
2. средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец – в общините с население до 100 000 души.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли изказвания по § 2? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 2, докладвано от господин Гуцанов.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Параграф 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Предложение от народния представител Снежина Маджарова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по § 4? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 4.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Параграф 4 е отхвърлен.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Предложение от народния представител Снежина Маджарова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да бъде отхвърлен.
Комисията предлага да се създаде нов § 3:
„§ 3. В чл. 48, ал. 1 се създават изречения второ и трето: „Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия. Председателят на общинския съвет може да не бъде избиран за член на постоянна комисия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има ли изказвания по § 5 по вносител и § 3 по комисия?
Заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Ясна е идеята на предложението – да се даде възможност на всички общински съветници пълноценно да участват в работата на общинските съвети, а не понякога мнозинството да изолира част от тях, а други да участват в няколко от постоянните комисии.
Все пак обаче участието в постоянните комисии е право, а не задължение. Затова предлагам, запазвайки смисъла на редакцията на комисията, следната промяна: „Всеки общински съветник има право да е член на поне една постоянна комисия.” Второто изречение отпада, тъй като при това положение не е необходимо изрично да се определя, че председателят на общинския съвет може да не бъде избиран в нито една комисия. Естествено е, че може, ако някой друг не желае да участва, но трябва да се гарантира на всеки от общинските съветници, който желае, да участва поне в една постоянна комисия. Това е редакционното предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Реплики към господин Стоилов?
Заповядайте, господин Стойков.
ЙОРДАН СТОЙКОВ (КБ): Уважаеми господин Стоилов, позволявам си да не се съглася с Вас, тъй като и към настоящия момент Законът за местното самоуправление и местната администрация дава право на общинските съветници да бъдат избирани в постоянни комисии. Проблемът е, че има състави на общинските съвети, които отнемат възможността на определени общински съветници, които са малцинство, да участват в тези комисии.
Предлаганият текст гарантира възможността на всеки общински съветник по императивен начин да взема участие в работата на постоянна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Стойков.
Има ли други реплики към господин Стоилов? Няма.
Давам думата на господин Стоилов за дуплика.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Благодаря.
Господин Стойков, не знам дали това са две или три общини – не знам колко са в страната Ако имате статистическа информация, аз даже съм готов да оттегля моето предложение, тъй като ние ще трябва да регулираме извратените практики с недобре представяни закони, защото, пак казвам, че нагаждаме закона към практики, които нарушават закона.
Готов съм дори да оттегля моето предложение, ако то наистина покрива значителен брой случаи, но ако става дума за две-три общини, мисля, че ние не трябва да нагаждаме законодателството към това, което те не са свършили, за да приложат закона. Нека комисията да прецени.
Аз дори оттеглям моето предложение, но призовавам всички наистина да прилагат така законите, както са написани, а не да написваме закони, които юридически не съответстват на това, което трябва да изразява техният дух и да приравнява правата към задължения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Ще има ли дебати по тези параграфи? (Реплики: „Оттегля го!”)
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: Не. Той го оттегля.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Добре.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 5.
Моля, колеги, гласувайте.
Гласували 86 народни представители: за 85, против няма, въздържал се 1.
Параграф 5 е отхвърлен.
Сега подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на § 3, както беше докладван от господин Гуцанов, тъй като господин Стоилов оттегли своето предложение. (Реплика от народния представител Цецка Цачева.)
Господин Стоилов, потвърдете, че оттегляте своето предложение. Госпожа Цачева настоява да го чуе.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Да, оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Моля, прекратете гласуването.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението за създаване на § 3 е прието и с това § 3 е приет.
Заповядайте, господин Гуцанов.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Има предложение от народния представител Георги Кадиев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде подразделение с наименование „Заключителни разпоредби” с параграфи 4 и 5:
„Заключителни разпоредби
§ 4. В Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г. (ДВ, бр. 106 от 2013 г.) в Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 в „Забележки” в т. 4 след думите „не се прилага за” се добавя „общинските съветници и”.
§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Гуцанов.
Колеги, има ли желаещи да се изкажат по Заключителните разпоредби? Няма.
Подлагам на гласуване едновременно наименованието на подразделението „Заключителни разпоредби” и параграфи 4 и 5, които бяха докладвани от господин Гуцанов.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 89 народни представители: за 88 против няма, въздържал се 1.
С това и последните параграфи на закона са приети.
Законодателната програма на Народното събрание за днес и за сесията е изчерпана.
Благодаря, господин Гуцанов.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Благодаря на всички колеги, дано да бъде така и през следващата година – по този начин да приемаме законите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Да, това беше един добър финал на работата на Четиридесет и второто Народно събрание за тази година.
Ще направя две съобщения.
Първото е, че има разместване в парламентарния контрол. Поради неотложен ангажимент от 11,00 ч. – церемонията за връчване на награди „Полицай на годината”, министър Цветлин Йовчев ще отговаря на въпросите на народните представители от 13,00 ч. Народните представители, които имат въпроси към министъра на МВР, ще ги задават от 13,00 ч. Това означава, че първи в парламентарния контрол ще отговаря министърът на отбраната.
Второто съобщение е: уважаеми колеги, каня всички народни представители в Клуба на народния представител, където дечица от 58-мо училище в София са подготвили музикална програма „Сурвакари”. Нека да отидем да ги уважим и заедно да отбележим предстоящите празници!
Почивка 30 минути.
Парламентарният контрол ще започне в 11,55 ч.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, започва редовния
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
По предварително раздадената Ви програма контролът трябваше да започне с господин Цветлин Йовчев – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, но поради неотложни ангажименти той ще е в състояние да отговаря на нашите въпроси около 13,00 ч. Казвам това за трите въпроса, които има към господин Цветлин Йовчев, че ще се наложи да отложим отговорите на тези въпроси с необходимото време.
Писмени отговори от:
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев на въпрос от народните представители Здравко Димитров, Павел Годжеров, Силвия Хубенова и Николай Петков;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев на въпрос от народния представител Ирена Соколова;
- министъра на образованието и науката Анелия Клисарова на въпрос от народния представител Ирена Соколова;
- министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов на въпрос от народния представител Ирена Соколова;
- министъра на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от народния представител Деян Дечев;
- министъра на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от народния представител Деян Дечев;
- министъра на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от народния представител Деян Дечев;
- министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на въпрос от народните представители Владимир Иванов и Николай Апостолов;
- министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на въпрос от народните представители Владимир Иванов, Николай Апостолов и Павел Гуджеров;
- министъра на финансите Петър Чобанов на въпрос от народния представител Захари Георгиев;
- министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева на въпрос от народния представител Мариана Тотева;
- министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева на питане от народния представител Станислав Владимиров;
- министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева на въпрос от народния представител Атанас Ташков;
- министъра на околната среда и водите Искра Михайлова на въпрос от народния представител Ивелина Василева;
- министъра на околната среда и водите Искра Михайлова на въпрос от народните представители Димитър Дъбов, Иван Иванов и Хамид Хамид;
- министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева на въпрос от народния представител Димитър Кочков;
- министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева на въпрос от народния представител Лиляна Павлова;
- министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева на въпрос от народния представител Атанас Ташков.
Новопостъпили питания за периода 13 декември – 19 декември 2013 г.:
Постъпило е питане от народния представител Лиляна Павлова Николова към Данаил Папазов – министър на транспорта, информационните технологии и съобщения, относно лот 3 на автомагистрала „Струма”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 17 януари 2014 г.
Започваме Парламентарния контрол с господин Ангел Найденов – министър на отбраната.
Първият въпрос към министър Ангелов е на Деница Стоилова Гаджева относно материали в българските средства за масова информация, коментиращи назначаването и действията на висшия ръководен състав на Служба „Военна информация”.
Заповядайте, госпожо Гаджева.
ДЕНИЦА ГАДЖЕВА (Атака): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Аз ще започна с лека забележка, защото въпросът ми е входиран преди повече от два месеца и актуалността му не че е изтекла, но е разтеглена във времето, защото поводът за въпроса ми е по случай, който се е развил преди повече от два месеца.
През последните месеци в българските медии обект на коментар стана състоянието, в което се намира понастоящем Служба „Военна информация”. В тези материали се коментират както назначението, така и действията на ръководния състав на Службата в лицето на нейния директор Веселин Иванов и заместника му по оперативната дейност полк. Митко Троански.
В средствата за масова информация се коментира професионалния опит на полк. Троански и бяха посочени конкретни факти от неговата оперативна дейност в Разузнавателно управление на Генералния щаб през 80-те години, които го компрометират като български офицер. Посочени са също нарушения извършени от полк. Троански по време на задграничния му мандат в Афганистан. На тези обвинения полк. Троански реагира, излагайки по медиите своя защитна теза.
Считам, че нарастващото напрежение между различните независими автори на статии в средствата за масова информация и ръководството на Служба „Военна информация”, както и предизвикания широк медиен интерес, се явяват сериозен прецедент в новата история на българското военно разузнаване. Това логично ще доведе до негативен отзвук и съмнения в нашите евроатлантически партньори и съюзници относно възможностите на Служба „Военна информация”.
В тази връзка, моля да ми отговорите: какви действия сте предприели или ще предприемете относно изнесената до този момент информация за начина, по който беше назначен Веселин Иванов за директор на Служба „Военна информация”, за начина, по който той ръководи тази важна за държавата институция, както и за професионалните качества на неговия заместник полк. Митко Троански?
Каква е реакцията на младшия оперативен състав по начина на ръководство на Служба „Военна информация”? Има ли текучество и колко души са напуснали службата през последните две години?
Като принципал на Служба „Военна информация” считате ли, че Иванов и Троански могат да изпълняват своите служебни задължения спокойно, особено след като открито влизат в конфликт с автори на подобни публикации и използват частни медии да излагат своето становище по казуса?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор на поставения въпрос от госпожа Гаджева.
МИНИСТЪР АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Гаджева, независимо от това, че въпросът е зададен преди повече от два месеца, той не губи актуалност и силно се надявам, че в думите Ви нямаше упрек, отправен към мен, тъй като реда за отговорите не се определя от отговарящите министри.
Сегашният директор на Служба „Военна информация” Веселин Иванов е назначен като цивилен служител след приключване на военната му служба като офицер от Служба „Военна информация”. Със заповед на министъра на отбраната по това време Аню Ангелов от 28 октомври 2010 г. Иванов е назначен първоначално на длъжност заместник-директор на Служба „Военна информация”, а на 12 март 2012 г. преназначен за директор на Служба „Военна информация”. Назначението му е предшествано от предложение за назначение на двама висши офицери, които са отхвърлени от президента Георги Първанов.
По предложение на тогавашния министър на отбраната Аню Ангелов след встъпване в длъжност президентът Росен Плевнелиев издава указ, с който длъжностите директор и заместник-директор на Служба „Военна информация” са изключени от списъка на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, изискващи висши офицерски звания. Защо? – е въпрос, чийто отговор ще пропусна.
На практика отпада изискването длъжността „Директор” на служба „Военна информация” да се заема от кадрови военнослужещ и съгласно разписанието на длъжностите от офицер с висше звание – действащ генерал. Впоследствие длъжността е трансформирана за цивилен служител и на 12 март на нея е назначен господин Веселин Иванов. Решението за назначението е по лична преценка на тогавашния министър Аню Ангелов.
По отношение на голямата част от изнесените в медиите публикации, свързани със служба „Военна информация”, намирам, че няма основателни мотиви. Намирам, че тези атаки са насочени не толкова срещу ръководството на служба „Военна информация”, но в много голяма степен накърняват доброто й име, петнят и създават негативен образ на военните разузнавачи, което от гледна точка на държавността и необходимостта от съществуването на военното разузнаване, според мен, е изключително вредно и неуместно.
По отношение изявлението на заместник-директора на службата полковник Троански в медия, искам да кажа, че то бе осъществено с мое знание и с разбирането, че всеки има право да защити името си от нападки и манипулации.
По сигналите беше извършена проверка и беше установено, че изнесената информация е невярна и манипулативна. Несъстоятелни са и твърденията в някои от публикациите, че в служба „Военна информация” има текучество, базирано на негативни оценки на младшия оперативен състав във връзка с методите за управление.
Напусналите службата през последните три години са 28, като 17 от тях са освободени по собствено желание, в резултат на промените в Кодекса за социално осигуряване с допълнителното изискване за възраст при придобиване на право за пенсиониране. Както знаете, този акт стана причина за масовото напускане на офицери от всички звена на Въоръжените сили. Поправихме тази грешка, станала причина за нанасяне на непоправими щети на офицерския корпус.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Приключвайте, господин министър.
МИНИСТЪР АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Приключвам, господин председателю.
Искам да подчертая, че по отношение на сегашното ръководство на служба „Военна информация”, то не е вечно, както и няма нищо друго вечно на този свят.
Оценката за работата на ръководството се основава на обективни критерии и те включват резултатите от работата както на директора, така и на неговите заместници. При преценка, че продуктът, който те са натоварени да предоставят, не отговаря на изискванията, на очакванията и на политическото и военно ръководство на министерството и на отговорните държавни институции, вярвайте ми, ще предприема необходимите действия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожа Гаджева – за реплика.
ДЕНИЦА ГАДЖЕВА (Атака): Благодаря Ви за отговора, господин министър.
Една забележка. Когато заместник-директор на такава служба се обяснява по медиите, което за мен е абсолютно недопустимо, то би трябвало да даде изявление по държавната медия, а не в частни обществени медии, както стана в случая с Троански.
Наистина не смятам, че е важно, въпреки че може би за хората е, какви точно нарушения е правил или не е правил той в Афганистан и с трети лица там, но все пак това може би е въпрос на военен съд.
Има един друг въпрос. Има ли друга служба в света с подобно значение, на която шефът е цивилно лице? Аз лично не се сещам за такава. Може би Вие трябва да направите постъпки в тази посока и действително шефът на службата да не бъде цивилно лице.
Относно назначаването на Калинки и изобщо Калинките в управлението на предишното правителство, тази практика на задържането им и в днешното правителство не е добра.
Не знам как е назначен директорът Веселин Иванов? В автобиографията му пише, че е освободен, но той е бил пенсиониран, след което е бил назначен като цивилен от управлението на ГЕРБ. В автобиографията му липсва също така информация за дейността му преди 1991 г. Това може да не е известен факт, но за сметка на това общоизвестен факт е, че дъщерята на господин Иванов живее на семейни начала със сина на ексминистър Аню Ангелов. Ако това не е шуробаджанащина и ако това не е задържане отново на Калинки в управлението, не знам кое е? Въпросът тук обаче е, че се подронва авторитетът на една изключително важна служба за България, и то не само в рамките на републиката, а и извън нея.
Затова наистина разчитам, че Вие ще вземете мерки по този въпрос и ще се отнесете сериозно към това, което се случва в една толкова важна институция за България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Господин министър, имате възможност за дуплика в рамките на две минути.
МИНИСТЪР АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаема госпожо Гаджева, поставяте ме в неловката ситуация да защитавам назначение, което нито аз съм предлагал, нито аз съм утвърдил.
Второ, поставяте ме в ситуация да представям аргументи по отношение на твърдение, с което аз съм напълно съгласен. Става дума за Калинките в предишни управления. Аз тук няма да споря с Вас, но искам да подчертая, че част от нещата, които и Вие в момента ползвате като аргументи и сигурно сте видяла в различни медии, не отговарят на истината, включително по отношение на факти от личния живот на близки на сегашния директор на служба „Военна информация”. (Единично ръкопляскане от ГЕРБ.)
Това са неща, които със сигурност не следва да присъстват нито в моя коментар, нито в аргументите, когато се предлага едно или друго назначение. Сигурен съм, че и двамата с Вас споделяме това разбиране.
Искам обаче да подчертая, че моето отношение към ръководството на служба „Военна информация” не се гради на примирението, че това е един факт, с който така или иначе аз трябва да се съобразя.
Правя своите оценки, включително и на базата на мнения на нашите партньорски служби. Вече имах възможност да се срещна с техни представители в рамките на тези шест месеца, в които ръководя Министерството на отбраната. Трябва да подчертая, че служба „Военна информация” се е ползвала и сега се ползва с висок авторитет и доверие в партньорските служби и разузнавателните структури на НАТО и на Европейския съюз. Има постоянни контакти с партньорските служби, взаимни посещения на техните ръководители и е факт, че са налице доверие и готовност за сътрудничество с тази институция. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Постоянно се осъществява обмен на информация и съответно аз постоянно правя своите оценки за качеството на продукта, който предоставя служба „Военна информация”. В момента, в който преценя, че те не отговарят на високите изисквания по отношение на службата, ще предприема необходимите действия.
Що се отнася до медията...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Приключвайте, господин министър.
МИНИСТЪР АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: ...отговорът беше в медията, в която беше отправено и съответно предизвикателството, и обвиненията към господин Троански.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър.
Следва питане от народните представители Валентин Иванов Радев и Доброслав Дилянов Димитров относно проведена официална годишна среща на министрите на отбраната на НАТО в периода 22 23 октомври 2013 г.
Заповядайте, господин Димитров, за да представите въпроса.
ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Както знаете, в периода 22-23 октомври 2013 г. в Брюксел се проведе годишната среща на министрите на отбраната на НАТО в Щабквартирата на организацията.
По време на тези срещи се вземат основните политически решения за Алианса, като на тазгодишната бяха обсъдени следните теми: „Реформите в НАТО”, „Противоракетната отбрана”, „Киберсигурност”, както и последващо участие на страните членки в обучителните мисии в Афганистан след 2014 г.
Също така една от основните задачи на тези срещи бе да се положат основите на организацията на Срещата на Върха, на НАТО във Великобритания през 2014 г. Срещата е добра платформа за провеждане на двустранни срещи между министрите за бъдещи двустранни сътрудничества. Тези срещи са изключително важни за България за представяне на националните ни позиции в процеса на планиране и подготовка на НАТО, а именно правилното им аргументиране на високо политическо ниво на подобни срещи може да доведе до реални позитиви за развитието на българските Въоръжени сили, а обратното – подценяването им, поемането на неизпълними ангажименти, впоследствие увреждат имиджа на България пред нашите съюзници.
За съжаление, на интернет страницата на Министерството на отбраната за кратко се бе появила информация за участието на заместник-министъра Неджми Али на срещата, която същия ден беше свалена и от тогава няма налице никаква информация какво всъщност се е случило на тази среща.
Затова задавам следните въпроси, ако може да ни информирате нас, като народни представители, както и обществото: какви са били обсъжданите теми на тази среща? Кой е бил представителят на политическото ръководство на Министерството на отбраната, представлявало България там? Какви са били изразените от него български позиции по тези теми и какви са основните решения от срещата на министрите и как те се отразяват на българската отбранителна политика? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Димитров.
Господин министър, заповядайте за отговор на питането – имате пет минути по Правилник.
МИНИСТЪР АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Димитров, уважаеми господин Радев! Факт е, че на 22 и 23 октомври в Главната квартира на НАТО в Брюксел се проведе среща на министрите на отбраната на страните – членки на Алианса. Срещи в такъв формат се провеждат три пъти годишно, като на тях се обсъждат редица теми от дневния ред на Алианса, безспорно важни.
Целта на този форум беше даването на насоки на работа в редица области, с поглед към подготовката на срещата на върха на НАТО през 2014 г., развиването на способности в условията на продължаващия негативен ефект в резултат на финансовата криза и перспективите пред поддържането на оперативна съвместимост, съответно на присъствие в Афганистан след края на операцията на ISAF.
В решение беше определена делегация, представляваща Министерството на отбраната, като тя следваше да се ръководи от заместник-министър на отбраната. Поради причини от лично естество, възникнали в последния момент, неговото пътуване не беше осъществено. Съответно Министерството на отбраната беше представено с делегация, включваща представители основно от дирекция „Отбранителна политика”, като делегацията участва в срещата под ръководството на постоянния представител в делегацията ни към НАТО.
По същество подготовката за тази среща беше осъществена достатъчно предварително, достатъчно задълбочено, а всички предварително съгласувани позиции по отношение на въпросите от дневния ред на срещата бяха представени в хода на заседанието.
На срещата бяха разгледани следните въпроси.
Първо, развитието на отбранителните способности на съюзниците.
Второ, протичащият процес на реформи в НАТО.
Трето, състоянието на кибер отбраната.
Четвърто, попълването на липсващи способности.
Отделно от тези теми са проведени две заседания – първо на Съвета „НАТО – Русия”, както и заседания със страните – участнички в операциите на Алианса в Афганистан.
При подготовката на дневния ред на срещата през 2014 г. като водеща се очертава темата за Афганистан и новата мисия на НАТО в страната. Съюзниците са обединени около тезата, че е необходимо продължаването на подкрепата на международната общност за Афганистан и нейните сили за сигурност; поддържането на конкретни ангажименти на съюзниците и партньорите и развитието на сътрудничеството с други държави.
Факт е, че и българското правителство препотвърди своя ангажимент, включително и с определянето на възможно участие на България с контингент до 110 военнослужещи, ако и когато бъде прието решение за продължаване на мисията след 2014 г.
Второ, в рамките на дискусията е изразена принципна подкрепа за стартиране на съветническа мисия на Алианса в Либия с цел подпомагане в разработването на стратегия за национална сигурност.
Някои от съюзниците, включително и България, са изразили подкрепа за политиката на НАТО на отворени врати – това е третият основен въпрос, разгледан на срещата, и съответно очакване за включване на темата в дневния ред на срещата на върха през 2014 г. Независимо от крайния резултат на дискусиите в тази област, на срещата ще бъде излъчено силно послание в подкрепа на партньорската политика на Алианса и засилване на сътрудничеството след 2014 г.
Четвърто, в областта на кибер отбраната е налице широка подкрепа Алиансът да има координираща роля за осигуряване на помощ на съюзник в случай на атака срещу него, въпреки че детайлите все още не са дефинирани.
Пето, на форума са представени основните положения на така наречената „Концепция за водеща нация”. Тя предвижда групиране на съюзници около една държава, която приема да координира усилията на останалите, предоставяйки рамка на групата.
По отношение на новата командна структура са разгледани текущи проблеми при попълване с личен състав и финализиране на мероприятията по изпълнение на новата политика и стандарти за поддръжка от страната домакин. България е изразила твърда подкрепа за необходимостта от оптимизиране на командната структура на НАТО с цел увеличаване на ефективността и способностите за развръщане при снижаване на ресурсните потребности от подобно трансформиране.
В заключение, искам да подчертая, че информация за проведената среща, съответно и информация за всички позиции, ако това е било пропуск към момента, в който сте гледали страницата на министерството, ще бъде коригиран.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър.
Два уточняващи въпроса от народните представители.
Господин Димитров, заповядайте.
ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Бих искал да се спра на няколко важни момента какво следва от това, че не е имало политически представител на Министерството на отбраната.
От момента на пълноправното членство на България в НАТО от 2014 г. на нито едно заседание не се е случвало да няма представител на политическото ръководство на министерството, който да представлява България и нейните интереси. Важно е да бъде подчертано какво се е случило, независимо от причините то да стане по този начин – всъщност България е направила нещо, което досега не е правила. Може да се търси друг подтекст защо не е имало представител на българската позиция.
По-важното е другото, за което е и въпросът ми. Предвид, че посланикът ни може да присъства на тези заседания, но неговото участие не е реципрочно на участието на другите министри – той всъщност не може да взема отношение по темите по време на заседанието, как точно са били представени българските позиции, предвид че не е имало представител на политическото ръководство на Министерството на отбраната, който да ги посочи? Смятате ли, че така ще продължим нашата политика спрямо съюзниците ни от НАТО? Това ли ще бъде начинът, по който от сега нататък ще бъдат провеждани срещите? Когато се редят приоритетите, дали ще се присъства на тези срещи, или не? Съответно – дали някакви други приоритети са пред тези на нашите съюзници? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Димитров.
Господин министър, имате възможност за отговор. Заповядайте.
МИНИСТЪР АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Димитров, драматизирате един въпрос, към който не бива да демонстрирате подобно отношение. Опитвате се да обобщите отношение на ръководството на Министерството на отбраната към подобен род срещи, което не е вярно.
На всеки може да се случи проблем и съответно да възникнат причини от лично естество, които тук в момента няма да разисквам.
Факт е, че имаше решение за участие на делегация, водена от заместник-министър – това беше съобщено и обявено. Буквално в последните часове преди неговото заминаване възникна този проблем, който нямаше как да бъде коригиран. Не си правете генерални изводи от отсъствието на политическо лице от ръководството на Министерството на отбраната.
Разбира се, че това няма да бъде отношение, което Министерството на отбраната, и в случая правителството с министър-председател Орешарски ще демонстрира към подобен род срещи. Фактът, че и аз вчера имах възможност да присъствам на заседанието на Европейския съвет по въпроси, които се разглеждат за първи път от десет години, свързани с развитието на европейската обща политика за сигурност и отбрана, е достатъчно показателен в това отношение.
Позициите са изразени точно по начина, по който бяха съгласувани с мен и са изразени от българския посланик, който присъства в качеството си и съответно на представител на Република България на провеждащите се по този начин срещи. Не мислете, че позициите ни са пострадали от факта, че не са били изразени от представител на политическото ръководство. Предварително са заявени, предварително са подадени и достатъчно аргументирано са изложени в хода на заседанието. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър.
Господин Димитров, имате възможност да изразите отношение към отговора на господин министъра.
ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин министър, за уверението. Искрено се надявам да бъде така. Аз съм сигурен, че на всеки може да се случи и въобще не дискутирам дали и какъв точно е бил проблемът, който е наложил това, а просто обръщам внимание, че за първи път от последните десет години се е случило така, не че е невъзможно да се случи. Все пак, когато става въпрос за такива срещи, във всеки знак може да се търси подтекст или сигнал, който в случая най-вероятно не съществува. Така или иначе, според нас в момента има сериозно разклатено доверие в България в международен план и всяко такова нещо може още повече да навреди на имиджа на България в нейната политическа ориентация в международен план.
Случката, която се случи с господин Стойнев онзи ден, е също в такава посока. Специално за Министерството на отбраната мисля, че там винаги сме били на едно мнение накъде да бъде политиката на България – там няма място за ляво, дясно и така нататък, става дума за сигурността на страната. Смятам, че с Вас винаги сме работили в тази посока и сме на едно мнение.
Молбата ми е да не подценяваме как такива дребни неща могат да повлияят на имиджа на България и занапред да не се допуска да се случват по подобен начин.
Иначе в живота човек никога не знае какво може да се случи. Надявам се, че всичко е било наред със заместник-министъра. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Димитров.
Следва питане от народния представител Магдалена Ламбова Ташева относно разходите за нелегалните имигранти, направени досега от кабинета Орешарски и прехвърлянето на военни имоти на Държавна агенция за бежанците.
Заповядайте, госпожо Ташева.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Драги колеги, господин председател! Господин министър на отбраната, на 11 ноември в Перник пред камери и микрофон Вие заявихте следното: „Средствата, които до момента държавата е изхарчила за бежанците, възлизат на 258 млн. лв. По линия на европейските фондове са получени 6 млн. евро плюс техническа помощ. Това е една много малка част от необходимия ни ресурс, тъй като ще са ни нужни стотици милиони левове.” Заявихте също така, че прехвърляте военни имоти на Държавна агенция за бежанците, както и че „в поне 150 сгради могат да се настанят бежанци”.
Моля да отговорите на следните питания:
Как е получено числото 258 млн. лв.? Направете разбивка на разходите, събираемите в този сбор.
От кои пера на държавния бюджет и/или от кои източници е взета тази огромна за България сума?
В какво са инвестирани 258 млн. лв.? Представете списък на военните имоти, които сте прехвърлили вече на Държавната агенция за бежанците. Обяснете каква собственост са към момента на прехвърлянето им – държавна, общинска или друга? Посочете пазарната им стойност.
По чие разпореждане и с чия санкция лишавате Българската армия и/или българските общини от ценни активи, за да се настаняват в тях нелегалните имигранти, често с неизвестна самоличност, често избягали от затвора убийци, какъвто случай имаме с печално известния алжирец Салахедин, или Фудат, или както му е името, той фигурира с три имена в България, които по никакви национални и международни норми и критерии не могат да бъдат квалифицирани като бежанци, в подкрепа на което в питането си приложих два юридически анализа на проблема, вече публикувани в българските медии. Благодаря Ви.
Искам да уточня нещо ако имам време. Това беше заявено на 11 ноември в петък. Ето, нося произволен вестник, в който виждаме: „258 млн. лв. са ни излезли имигрантите”. На 12-и излязоха тези съобщения. На 13-и аз подадох моето питане. На 25 ноември, две седмици по-късно, Вие, господин министър, започнахте да обяснявате, че всъщност не сте разбрали добре. Аз не вярвам, че 20 медии могат да се объркат по един и същи начин, но разбирам, че Вие може би сте били под натиск да представите някакво по-приемливо обяснение за тази огромна сума 258 млн. лв.
Не зная дали често Ви се случва да обърквате граматическите времена – минало свършено с бъдеще неопределено,…
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето, госпожо Ташева.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: … но от това, което казахте на 25 и излиза, че Вие всъщност сте изчислили, че занапред ще трябва да се дадат тези огромни суми за България. Дори и така да е, бюджетът, разгеле, вече е приет, ние не ги виждаме в бюджета за 2014 г. И въпросът остава да виси. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин министър, имате възможност за отговор.
Получихте повече от едно питане и един въпрос. Вие ще прецените на какво да отговорите.
МИНИСТЪР АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Ташева, не съм известен с грешките по отношение на времената или по отношение на думите, които използвам. Аз си давам винаги сметка и съм си давал сметка за стойността на казаното и съответно за цената на думите. Аз обаче си давам сметка, че по принцип въпросите, свързани с бежанците, и в частност с финансовите разходи и издръжката, привличат внимание. Сигурно и аз със своя коментар на пресконференцията в Перник съм провокирал част от този интерес, споменавайки една наистина респектираща сума.
Нека да направя уточнението, че не съм го направил, за да създавам негативни настроения срещу бежанците, или за да раздухвам омраза. Не съм търсил противопоставяне, напомняйки индиректно за мизерните условия, в които са принудени да живеят стотици хиляди българи. Напротив, споменах сумата със загриженост, съзнавайки, че финансовата ситуация в България е тежка, че трудно можем, за да не кажа, че е невъзможно да заделяме тези средства, които са необходими, колкото и да оценяваме ситуацията от гледна точка на бежанците и всичко онова, което е необходимо да бъде осигурено като условия и издръжка на хората, търсещи убежище и закрила в България.
Онова, върху което исках да акцентирам и което мисля, че трябва да фигурира сред усилията на всички ни, е да търсим и – подчертавам – и финансовата, и техническа помощ и средства от всички международни източници. Казвал съм и друг път: срамежливото подминаване на тази тема, недомлъвките и омаловажаването няма да ни помогнат, няма да разсеят проблема с недостига на средства.
Ще направя, разбира се, и уговорката, бързайки веднага да Ви кажа, че не съм бил подложен под никакъв натиск и никой не ми е искал обяснение, че сбърках, че не направих уточнението, след като видях интерпретациите „сме изхарчили”, че харчим. Съответно аз мислех, че това беше погрешна интерпретация. И аз съм дал сигурно основание за това. Харчим, и днес харчим, и сме изхарчили част от тази сума, която споменах, в размер на четвърт милиард, което мисля, че е една сума на приблизителните разходи, които сме направили, правим и трябва да направим.
Сумата, която посочих, е необходима не само за издръжка, а включително за да се реализира и програма за интеграция и на тези, които получават бежански или хуманитарен статут.
Знаете, че освен непосредствените разходи, включително по ремонта на сгради, създаване на центрове и тяхното оборудване, освен ежедневната издръжка на хората от момента на стартиране на процедурата за получаване на статут, те получават и пълно здравно осигуряване и съответно медицински грижи, а от момента, в който получат такъв статут – пълни права по отношение на социално осигуряване и подпомагане, образование и право на труд.
И сега да Ви дам съответно разчетите.
Беше посочена една сума в размер на 1084 лв. като сума за издръжка на един бежанец на месец. Към момента има 11 568 лица, задържани, или съответно идентифицирани като нелегално преминали държавната граница. Общо в страната са настанени 10 292 лица. Изведените от страната са 910. За периода от 1 септември до 18 декември е връчен бежански статут на 144 лица и съответно хуманитарен статут на 1711 лица. И сега всеки един може да направи съответно разчетите какво означават 10 292 по 1084 за една година. Това е 134 млн. приблизително. Като държа да подчертая, че в тези 1084 лв. се включва храна, вода, ел. енергия, помощи, здравни осигуровки, санитарни материали, транспорт, медицинско обслужване. Сама разбирате, че останалите разходи, които можем да отнесем като разходи, свързани с администрирането – предоставянето на фургони, палатки, оборудване, съответно ремонти, не се включват в тази сума.
Следователно, нямате основание да кажете, че това е сума, която е измислена, която не почива на съответните разчети и която съответно не следва да имаме предвид и под внимание.
Осем милиона са разходите, които прави или ще направи Министерството на отбраната, включително с екипите, които осигурява, включително и тогава, и когато, ако бъде изградено техническото съоръжение по границата, което е на стойност до 6 млн. лв. Два милиона са разходите на Министерството на отбраната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър.
Народният представител Магдалена Ташева – за два уточняващи въпроса.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Господин министър, нито за миг не съм се съмнявала, че Вие сте посочили една реална цифра – 258 млн. лв.
Съмнявам се обаче, че след това бяхте принуден да се оправдавате и, така да се каже, да замажете тази страшна истина – четвърт милиард! При всички бедстващи българи ние отделяме за хора, които в никакъв случай не са бежанци, но във всички случаи, доказано от няколко казуса, са и престъпници. Ние трябва да ги обгрижваме социално, здравно – условия, които не са осигурени на милиони българи!
Аз съм сигурна, че разходите са толкова.
Моят въпрос касае следното: защо трябваше след това да отнасяте този разход към бъдещето и защо не го виждаме?
Отново не зная, въпреки Вашия изчерпателен отговор – по отношение на разбивката: откъде ще дойдат източниците на тези средства, тъй като в бюджета за 2014 ги няма, в бюджета за 2013 г. също ги нямаше?! Откъде падат? Пари ли валят над България? Откъде идват тези пари, които ние трябва да изхарчим? Ако трябва социално и здравно да ги осигуряваме, значи тези разходи трябва да влязат в бюджета, а ние не ги видяхме. Ето това е въпросът ми.
Освен това, не отговорихте на въпроса за военните имоти, които така щедро прехвърляте на Държавната агенция за бежанците. Ще Ви помоля да уточните и този момент. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин министър, заповядайте за отговор – три минути.
МИНИСТЪР АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Ташева, отново ще кажа, че не се опитвам да се оправдавам и никой не ме е карал да се оправдавам. Никой не ме е „натискал”, както се изразявате, да давам отговори. Правя тези коментари с ясното съзнание за значението и смисъла на това, което казвам, включително и с всички разчети, които представям на Вашето внимание.
За военните имоти, които, както казвате Вие, раздавам с лека ръка – това просто не е вярно! Ще Ви оставя списък с всички имоти, които сме предоставили на вниманието на Държавната агенция за бежанците като възможни за настаняване на бежанци, които са с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната. Те са и в Южна, и в Северна България. Списък с 36 военни района, от които до този момент по договор за безвъзмездно ползване на Агенцията за бежанците са предоставени имоти в района на община Харманли – 10 броя сгради на обща балансова стойност 2 млн. 900 хил. Те не са предоставени като собственост, предоставени са за ползване по договор. В момента, в който приключи необходимостта от тяхното ползване, се връщат като собственост на Министерството на отбраната.
Възможностите за подобно предоставяне са разписани в § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост. Тъй като имотите са държавна собственост, с отпаднала необходимост, а Държавната агенция е държавна структура, са налице основанията, предвидени в Закона за държавната собственост. Следователно те могат да бъдат предоставени в управление на Държавната агенция за бежанците по реда на условията на този закон.
Да се върна отново на източниците на финансиране. Безспорно първият източник са бюджетите на ведомствата, които са ангажирани в осъществяването на дейностите по настаняване, създаване на условия и ангажимент по отношение на бежанците, какъвто е случаят с Министерството на отбраната. Екипите, които се ползват от страна на министерството, не се финансират от отделни източници – те са негов ангажимент и съответно са за сметка на бюджета на Министерството на отбраната.
Във всички суми, които посочвам, уважаема госпожо Ташева, независимо от това че предоставяме безвъзмездно едно оборудване или имущество, то има определена стойност. Тя, макар и ниска, е балансова стойност, по която са заведени съответното имущество или оборудване във финансовите отчети и документи на Министерството на отбраната. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Вторият източник безспорно е бюджетът на страната и това е чрез бюджета на Държавната агенция за бежанците или съответно по фондовете, които са предвидени за тази цел.
Третият източник са помощите, които България получава, включително и тези, които получаваме по линия на фондовете за солидарност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Приключвайте, господин министър.
МИНИСТЪР АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Към момента повече от 15 млн. лв. са получени като помощи, включително и даренията, които постъпват от различни държави и които в този случай трудно могат да бъдат оценени, тъй като освен парични суми, те са и под формата на оборудване, обзавеждане, медикаменти и храна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър.
Госпожа Магдалена Ташева – за отношение към отговора на министъра. (Министър Ангел Найденов предоставя списъка, визиран в неговия отговор, на народния представител Магдалена Ташева.)
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Господин министър, трябва да Ви благодаря за подробния отговор, който давате, който обаче поне за мен, а и за голяма част от българското общество не хвърли необходимата светлина върху този четвърт милиарден харч на българската държава!
Разбирам сега, че в него влизат включително и оценките по балансова стойност на сградите. Вие не казахте така в Перник обаче. Там също цитирахте, че има поне 150 сгради, а не 10, 15 или 30. Огромно число сгради, които Вие сте готов да предоставите на Агенцията за бежанците, въпреки че тези 11 или 10 хиляди, ако изключим 900-те експулсирани, не са бежанци.
Предполагам просто сте пропуснали да кажете онази сума, мисля, че беше от 6 милиона, за телта, която евентуално ще бъде поставена на 30 км от границата с Турция. Аз не разбирам и тук намирам повод да отправя още едно питане, на което можете да отговорите когато и както искате – пред медиите: защо тези валма от тел „бруно”, които са палиативна мярка, излизат на българската държава толкова скъпо, колкото излезе железобетонната стена два метра, снабдена със стоманени стълбове на 10 см един от друг, плюс тел „бруно”, която Израел изгради през Синай, на разстояние 270 км? Общо взето, един километър от израелската стена и един километър от българската, която ще градите, е на една и съща стойност, въпреки че на Синай имаме и бетон, имаме и стомана.
Освен това, ние не разбираме (председателят дава сигнал, че времето е изтекло): защо тя излиза толкова скъпо, след като Вие имате готов проект за стена от 2011 г.?! Това са въпроси, на които, надявам се, ще намерите начин да отговорите в близко бъдеще. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря на господин Ангел Найденов – министър на отбраната, за участието му в днешния парламентарен контрол.
Следват отговори на господин Цветлин Йовчев, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи. Той ще отговори на три въпроса.
Първият въпрос е от народните представители Златко Димитров Тодоров, Любомир Димитров Христов и Пламен Тачев Петров, относно състоянието и промяната на криминалната обстановка в страната.
Заповядайте, господа народни представители. Кой ще представи въпроса?
ПЛАМЕН ПЕТРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, колеги!
Уважаеми господин вицепремиер и министър на вътрешните работи, в последните дни обществото е свидетел на поредица от криминални престъпления, свързани с въоръжени обири в банкови институции и фирми в страната.
На 1 октомври 2013 г. в град Враца бе извършен въоръжен грабеж на инкасо пред офис на банка, като бе нападнат служител от охраната на банката и отнета голяма парична сума.
На 29 ноември 2013 г. в град София отново е извършен въоръжен обир в офиса на фармацевтична фирма и също е отнета голяма сума пари, а по същото време в друг офис на фирма във врачанското село Алтимир четирима мъже извършват кражба на 11 хил. лв., 5000 евро и златна гривна, като по време на грабежа нанасят побой над гражданин.
Освен изнесените по-горе данни ежедневно сме свидетели и на други престъпления, свързани с посегателства над личността и собствеността.
Във връзка с гореизложеното и в качеството си на народни представители Ви задаваме следния въпрос: каква е тенденцията в криминогенната обстановка в страната през последните три-четири месеца? Какви действия предприема ръководството на МВР за предотвратяване на този вид тежки криминални престъпления и отразява ли се дислокацията на полицейски сили от страната към българо-турската граница и столицата върху цялостната криминална обстановка и в частност върху битовата престъпност в малките населени места?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Петров.
Господин министър, имате думата за отговор на поставените въпроси. Те бяха повече от един. Вие преценявате в рамките на предвиденото време от три минути на кой въпрос да отговорите.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председателстващ!
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Тачев, във връзка с отправения от Вас въпрос искам да използвам възможността още веднъж да благодаря на българските полицаи. Те вече половин година се справят много добре с работата си в един изключително тежък период за МВР, период, в който министерството беше изправено пред няколко основни предизвикателства – кризата, породена от засиления миграционен натиск, реформата в Министерството на вътрешните работи и сектор „Сигурност“ като цяло и предизвикателствата, свързани с охрана на обществения ред по време на протестите.
Въпреки това общата престъпност за 11-те месеца на годината намалява с 1,1% в сравнение с 11-те месеца на 2012 г.
Конкретно: в отговор на въпроса за въоръжените грабежи мога да Ви предоставя следната информация:
През 11-те месеца на 2013 г. от всички заявени и регистрирани грабежи – 131 са въоръжени. Това е с 23% по-малко в сравнение с въоръжените грабежи, извършени през същия период на 2012 г. – 170 на брой.
В резултат на проведените досега оперативно-издирвателни мероприятия и извършените процесуални действия, са установени извършителите на 49 от въоръжените грабежи през 2013 г. През 11-те месеца на тази година са разкрити допълнително и 23 въоръжени грабежа, извършени през предходни отчетни периоди.
По данни на сектор „Грабежи“ в отдел „Криминална полиция“ на Главна дирекция „Национална полиция“ за периода от 15 септември до 15 декември на територията на страната са регистрирани 49 въоръжени грабежи. От тях са разкрити 11, а от предходните периоди – други 14 случая.
Що се отнася до цитирания от Вас случай на въоръжен грабеж на 1 октомври 2013 г. пред офиса на банка в град Враца Ви предоставям следната информация: след проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия са установени и задържани извършителите. Това са три лица от Враца и София. Част от отнетата при грабежа сума е открита в извършителите и взета по надлежния ред. Срещу тях компетентната прокуратура е повдигнала обвинения по чл. 198 от Наказателния кодекс. Наложена им е мярка за неотклонение задържане под стража.
По другите два случая, изброени във въпроса Ви, се провеждат активни оперативно-издирвателни мероприятия за разкриване на техните извършители.
Съвсем накратко ще се спра на мерките, които предприемаме за противодействия на престъпността.
Имаме изградена система за планиране в Министерството на вътрешните работи, която позволява ефективно и успешно пренасочване на ресурсите, определяне на приоритетите и управление на оперативно-издирвателната дейност.
На второ място имаме система за отчитане на резултатите, която ни дава възможност да имаме яснота за това какво се случва.
На трето място имаме промяна в организацията на патрулно-постовата дейност и на оперативно-издирвателната дейност, което дава възможност за много по-ефективно използване на средствата и ресурсите.
В заключение искам да Ви кажа, че имаме и конкретно предприети мерки по отношение на битовата престъпност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър.
Реплика от страна на народните представители.
Заповядайте, господин Тодоров.
ЗЛАТКО ТОДОРОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги!
Аз мога да кажа, че частично сме удовлетворени от отговора, който дадохте, господин Йовчев, и то е поради това, че има разкрити извършители на едно от престъпленията, които бяха цитирани в нашия въпрос.
По отношение обаче на мерките и на тенденцията, аз не смятам, че можете да се гордеете с това, което е постигнато до момента и веднага ще Ви кажа защо.
Вие цитирате един процент, който е в рамките на статистическата грешка – 1,1% в сравнение с миналата година, а в същото време заявихте в началото на Вашето управление, че Вие ще вземете адекватни мерки в борбата с престъпността, особено при битовата престъпност, която представлява и заплаха за националната сигурност.
Това, което вземате обаче, не бих казал, че са адекватни мерки. Тези интерактивни карти, които прокламирахте, те биха били ефикасни при положение, че има кой да реагира, но за тази дислокация, за която Вие не споменахте обаче в отговора си – дали оказва някакво влияние. По тези интерактивни карти, повярвайте, че няма кой да реагира.
Аз съм от избирателен район, в който хората не са виждали полицай вече от месец, а тази дислокация довежда до това, че голям брой полицейски служители, отиват на южната граница, стоят там по една-две седмици, след това се изпраща друга група, застъпват се във времето за няколко дни, в които полицейските управления на практика остават без служители от „Охранителна полиция”.
Не знам дали знаете, че един полицейски инспектор обикновено обслужва територията на няколко населени места, така че няма физическа възможност тези хора да присъстват там. И това оказва влияние върху битовата престъпност, така че тази мярка изобщо в момента смятам, че не работи.
Същото е и за бързата реакция на патрулите. Искам да Ви кажа, че има дни, в които няма автопатрули, тъй като няма хора, които да осъществяват тази дейност. Те са ангажирани в София и по турската граница.
И на последно място искам да Ви кажа, за работата с извънщатни сътрудници, които ще помогнат битовата престъпност да намалее. Ние вече стоим месец и половина без да е приет новият Закон за МВР. Не знаем защо се бави. Това също оказва влияние, тъй като там, доколкото знам, е залегнало да бъдат въведени тези извънщатни сътрудници.
Като цяло още веднъж ще повторя, че това, което казвате, че сте взели като мерки към момента, смятам че не работи и битовата престъпност продължава да е голям проблем за хората от тези населени места.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Тодоров.
Господин министър, имате думата за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Тодоров, първо, искам да споделя пред Вас, че Вие като човек от системата знаете, че когато се провежда реформа и са планирани промени, те не могат да сработят веднага. Необходимо е време, докато тези промени, и най-вече промените, предвидени в нормативната база, могат да се приведат в действие и да се осъществи съответният контрол. Аз Ви гарантирам, че това ще се случи.
Разбира се, че дислоцирането на хора по границата – в момента имаме близо 1600 души на турската граница, оказва влияние. Разбира се, че допълнителната охрана на протестите, оказва влияние. В тежките условия, в които сме поставени, когато голяма част от ресурсите на министерството са пренасочени за допълнително усилване на охрана на границата – мисля, че на всички ни е ясно, че е абсолютно необходимо в този момент, именно при тези условия, именно при наличието на допълнителни фактори, които влияят негативно върху криминогенната обстановка, ако щете, социални, икономически, ние отчитаме спад на престъпността. Искам да Ви уверя в това – мерките ще сработят и независимо че голяма част от нашия ресурс в момента е пренасочен, за да покрие други съществени сфери от националната сигурност на Република България, ще се справим с тези предизвикателства.
Абсолютно сте прав, че е необходимо максимално бързо да бъде приет Законът за Министерството на вътрешните работи. Аз разчитам и на Вашата подкрепа в тази посока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър.
Следва въпрос от народните представители Красимир Георгиев Ципов и Веселин Бориславов Вучков относно съвместни мерки с Върховния комисариат за бежанците към Организацията на обединените нации за подобряване на условията в центровете за настаняване на лица, търсещи убежище и закрила.
Господин Ципов, заповядайте да представите въпроса.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, госпожо министър! През изминалите седмици висши представители на Върховния комисариат за бежанците към Организацията на обединените нации коментираха ситуацията в България и спешните мерки, които трябва да се предприемат за подобряване на условията в центровете за настаняване на лица, търсещи убежище и закрила.
Говорителят на Върховния комисарят Ейдриън Едуардс заяви пред медии, че Комисариатът ще предостави спешна помощ на България за подобряване на условията и защитата на тези лица. Той отбелязва в своето изказване, че лошите условия в центровете за настаняване се влошават и с настъпването на зимата, и че Върховният комисариат ще предприеме неотложни действия за подобряването им, тъй като например в центъра в Харманли се доставя храна отвън, която не достига, а лицата, настанени там, не могат да напускат центъра, за да закупуват такава. Има също така и нужда да се осигури адекватно и постоянно снабдяване с храна във всички центрове.
Ръководителят на Върховния комисариат за Европа Венсан Кощел при своето посещение в България отправи критики срещу Проекта за изграждане на бариера по границата с Турция, подчертавайки, че тази мярка само би увеличила цената, която бежанците плащат на така наречените „каналджии”. Той заяви, че Върховният комисариат продължава да иска от българските власти да регулират границата си по такъв начин, че лицата, търсещи защита, следва да я получат, тъй като проблемът с тези чужденци не търпи отлагане поради критичната ситуация и лошите условия с оглед настъпващата зима.
Междувременно в центъра в Харманли бяха засечени нови случаи на болни имигранти от хепатит А, а преди повече от месец с тази болест беше диагностицирано петгодишно момиченце от Сирия. Има регистрирани и болни от хепатит Б.
Господин министър, какви спешни мерки следва да предприеме правителството за подобряване на условията в центровете за настаняване на лица, търсещи убежище и закрила, предвид навлизането ни в зимните месеци, и какви съвместни действия могат да се осъществят с Върховния комисариат за бежанците?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Ципов.
Господин министър, заповядайте за отговор на поставения въпрос.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ципов, широк кръг от въпроси поставихте. Надявам се да успея да отговоря поне на част от тях. Ако имате желание, заявявам готовността си писмено или по какъвто и да е друг начин да предоставя повече информация.
Разкрили сме 3180 допълнителни места за бежанци за шест месеца. Разбира се, че условията не бяха добри. В момента можем да отчетем, че за последните месеци, което всички го отчитат, включително и представителите на Върховния комисариат за бежанците, имаме изключителен напредък в тази област, не само по отношение на условията за пребиване на бежанците, а по отношение на сигурността и във всички области, които са необходими.
Наистина трудно е да изхраним с 65 лв. на месец всеки един от бежанците и се търсят допълнителни варианти. Имаме ясна програма, не само това, което е заложено в плана на правителството, което ще бъде изпълнено и ще даде резултат, но и допълнителни мерки, които съм готов след това да представя пред Вас.
Във връзка с отправения от Вас въпрос искам да Ви уверя, че сме в постоянен контакт и имаме много добро сътрудничество с Върховния комисариат за бежанците към ООН. Негови представители участват в заседанията на Националния оперативен щаб. Комисариатът ще се включи в работна група за наблюдение на целесъобразното и ефективно усвояване на спешната финансова помощ от Европейската комисия и други донори. Така ще се гарантира още по-добра координация и прозрачност в тази област.
По предложение на Министерството на вътрешните работи Комисариатът се ангажира с провеждането на ускорени курсове по въпросите на убежището за служители на Главна дирекция „Национална полиция”, командировани на българо турската граница.
В изпълнение на плана на Министерския съвет на 22 ноември 2013 г. на посещение в България бе върховният комисар на ООН за бежанците господин Антониу Гутериш. В резултат на визитата и последвалата експертна мисия в страната, Комисариатът предостави финансова помощ от три милиона и половина долара. Средствата са за подобряване на условията в центровете за настаняване и осигуряване на изхранването на настанените чужденци. В тази връзка на 12 декември 2013 г. е изпратено писмо за оказване на помощ и съдействие за ремонт и оборудване на кухненски блокове с трапезарии. Към момента през Българския червен кръст от Комисариата е организирано доставянето на храна един път дневно в продължение на месец за 1400 чужденци в центъра в Харманли.
Що се отнася до мерките за подобряване на условията заради зимните месеци, то тези мерки вече се изпълняват. Според срока, поставен в плана на правителството за овладяване на кризата, към средата на месец ноември е извършен преглед и ремонт на отоплителните инсталации в съществуващите центрове за настаняване, осигурени са горивни отоплителни материали. Вече нямаме хора на палатки.
Отново според сроковете в плана, към втората половина на месец ноември е извършена електрификация, изградени са водопровод и канализация за фургоните в Харманли. Осигурени са също отоплителни уреди – печки на твърдо гориво и дърва. Настанените чужденци на палатки, както вече казах, са преместени. В ремонтираните сгради са отоплени и оборудвани санитарни възли.
В центровете в София в кварталите „Враждебна” и „Военна рампа” са извършени ремонти на отоплителните инсталации и са оборудвани санитарни възли. Предстоят процедури за основен ремонт на двата центъра. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
В Харманли е пред завършване работата по обновяване и обзавеждане на три сгради. Предстои процедура за ремонт на още три сгради.
В бежанските центрове няма съществена промяна на епидемиологичната и здравната обстановка. Случаите от хепатит А в Харманли са своевременно изолирани, а лицата са хоспитализирани в Инфекциозното отделение на Хасковската болница. След медицинска интервенция същите са изписани. Проведено е дезинфекциране на помещенията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Ще имате възможност за дуплика.
От страна на народните представители – реплика в рамките на две минути.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Ще се постарая в моята реплика да бъда кратък, за да предоставя време на господин министъра да отговори с детайли на поставения от нас въпрос.
Господин министър, много се надявам целевата помощ, която сте получили от Организацията на обединените нации, както и от Европейската комисия, да не бъде пренасочвана единствено и само за построяване на телените ограждения на границата, а да отиде за подобряване на условията в центровете за настаняване, а защо не и за подобряване на политиката по връщане на незаконно пребиваващите емигранти, тъй като през последните месеци не мисля, че бихте могли да се похвалите с някакви особени успехи в този аспект. Политиката на връщане е основният инструмент както на европейско, така и на национално ниво за редуциране на потоците от имигранти. Бих искал да Ви пожелая успех в тази дейност, тъй като цялата държава е изправена пред изключително сериозно предизвикателство, а, за съжаление, анализът показва, че през следващата година едва ли ще има намаление на потока от имигранти към България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Ципов.
Господин министър, заповядайте за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ципов, искам веднага да Ви уверя и да Ви съобщя добри новини.
Първо, имаме много съществено намаление на нелегалните имигранти. В момента сме под 300 в края на месец декември. Дори в момента сме под нивата, които са били за декември месец миналата година, за първи път. Мерките сработват и Ви уверявам, че ще успеем да се справим със ситуацията.
Имаме и съществен напредък по отношение на принудителното извеждане извън територията на страната. Обещавам, че ще изготвя допълнителна информация, която ще Ви предоставя, за да видите, че имаме много добри резултати и в тази посока.
По отношение на харченето на средствата. Средствата, за които говорим по принцип – по линия на Върховния комисариат за бежанците на ООН, са предназначени единствено и само за нуждите на бежанците. Те не могат да бъдат изразходвани за временното преградно съоръжение или за други дейности. Тези други дейности ще се финансират, имам предвид с външно финансиране по фондовете, по охрана на външните граници на Европейския съюз и за доброволно извеждане на нелегалните имигранти. Създадена е специална комисия, която ще следи по какъв начин се планират и изразходват тези средства. В тази комисия са поканени представители на Върховния комисариат за бежанците, на Европейската служба за подпомагане при търсене на убежище и на неправителствените организации. Така че и там ще имаме гаранции, че ще бъдат насочени и изразходвани както трябва. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Йовчев.
Следва въпрос от народните представители Владимир Митрушев, Красимир Ципов, Галина Милева и Красимир Стефанов относно възникнал инцидент в края на месец ноември в Дома за временно настаняване на чужденци в град Любимец и изнесени твърдения от страна на посланика на Алжир в България пред медии за превишаване на полицейски правомощия от служители на МВР срещу чужденци от алжирски произход.
Въпросът ще представи господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, позволете ми първо един кратък коментар по последните думи на господин министъра.
Ние сме убедени, че тези средства би следвало да бъдат усвоявани и изразходвани само за тази цел, за която са дадени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Ципов, Вие имате нов въпрос.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Ние ще продължаваме да питаме по какъв начин се изразходват тези средства.
Благодаря, господин председател.
На 7 декември тази година в медийното пространство бе изнесена информация за инцидент, станал на 30 ноември в Дома за временно настаняване на чужденци към дирекция „Миграция” на Министерството на вътрешните работи, който се намира в град Любимец. Според изнесената информация е възникнало напрежение между чужденците, пребиваващи в Дома за временно настаняване, което е ескалирало и се е стигнало до повреждане и унищожаване на имуществото в помещенията на сградите.
С оглед недопускане на други по-тежки инциденти са били използвани полицейски сили, като е направен безуспешен опит за преговори и е оказана съпротива от страна на чужденци от алжирски произход, находящи се на територията на Дома за временно настаняване. В журналистическия материал се твърди, че органите на полицията са използвали физическа сила и помощни средства, за да потушат създалото се напрежение, като след края на инцидента е имало пострадали и от двете страни, на които е оказана медицинска помощ.
В медиите е цитирана реакция от страна на посланика на Алжир у нас, който е заявил, че български полицаи са ранили тежко шестима алжирски имигранти, някои от които са били откарани в Хасковската болница със счупени крайници. До побоя според него се стигнало след провокация на служител от центъра, твърди още посланикът. В медийните публикации има снимки на мъже, на които личат наранявания по всяка вероятност предизвикани при сблъсъка между чужденците и органите на полицията. Посланикът на Алжир е обявил, че ще сезира международни правозащитни организации за случая.
Господин министър, какво се е случило във вечерните часове на 30 ноември тази година в Дома за временно настаняване на чужденци в град Любимец? Отговарят ли на истината изнесените твърдения от страна на посланика на Алжир в България пред медии за прекомерна употреба на сила срещу чужденци от алжирски произход? Изяснена ли е отговорността за възникналия инцидент? Колко са пострадалите лица сред чужденците и полицейските служители? Какви са установените от компетентните медицински органи наранявания на пострадалите? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Ципов.
Заповядайте, господин министър.
Отново имате повече от един въпрос. Разполагате с три минути.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ципов, във връзка с поставения от Вас въпрос Ви информирам следното.
Това, което беше изнесено от посланика на Алжир, категорично не отговаря на истината.
На 30 ноември около 19,00 ч. групи лица, настанени в специализирания Дом за временно настаняване на чужденци в град Любимец, блокират входа към столовата за хранене на дома. Те не допускат останалите чужденци да влязат в помещението за вечеря. Причина за избухналото недоволство е дългият престой на лицата в дома. Фактите, обстоятелствата и категоричното спазване на законността при последвалото овладяване на ситуацията са потвърдени от видео наблюдението, показанията на служителите на МВР и беседи с представители на чужденците. Като организатори са идентифицирани четири лица от алжирски произход, настанени в стаи 312, 313 и 314. Те отправят заплахи към служителите от звеното за охрана и грубо нарушават Правилника за вътрешния ред, като не се подчиняват на полицейските разпореждания. В резултат са настанени в изолатор.
Въпреки мерките, напрежението ескалира. За предотвратяване на безредиците е отправено полицейско разпореждане към настанените на етаж 3, блок 2 – да се приберат по стаите. Чужденците не се подчиняват, отправят заплахи към служителите, чупят имущество в помещенията и коридора. Охраната на етажа е увеличена. В резултат чужденците се прибират по стаите си, които са заключени. Малко по-късно три от настанените лица се оплакват от здравословни проблеми. По спешност е извикан екип на Бърза помощ. По препоръка на лекаря тримата са закарани в болницата в Свиленград. След консултация с медицински специалист е установено, че двама симулират, а третият има астматичен пристъп, но няма нужда да бъде настанен в болница. Лицата са върнати в дома, настанени са за наблюдение в медицинския изолатор.
В същото време чужденците в стаи 312, 313 и 314 започват да чупят имущество, разбиват вратите, като използват металните легла, чупят прозорци на втория и третия етаж на блок 2. Те къртят предпазните решетки на радиаторите за отопление. Изкъртени са още част от тръбите на парната инсталация. Изтръгват кабели на приемниците в телевизионните зали. Настанените успяват да избият с касата вратата на стая 314. В опит за масово бягство са изкъртени решетките на прозорците в стая 312. Пред стаи 312 и 314 са струпани барикади от метални легла, шкафчета и предпазните решетки от радиаторите.
В 20,00 ч. охраната многократно се опитва да води разговори, за да се прекратят безредиците без употреба на физическа сила.
В 21,55 ч. по разпореждане на началника на Дома служителите влизат в стаите на бунтуващите се, избутвайки струпаните като барикада легла и шкафчета. Те са замеряни със столове, изкъртени тръби и предпазни решетки. Това налага употребата на физическа сила и помощни средства за овладяване на ситуацията.
При разместване на леглата, натрупани пред вратите, част от чужденците са затиснати и наранени. Към 22,10 ч. редът е възстановен.
При огледа на щетите дежурен полицай оказа първа помощ на чужденец, който си е глътнал езика. След като се възстановява дишането на пострадалия, той е настанен в медицински изолатор за последващо наблюдение. Към 23,00 ч. трима от чужденците се оплакват от болки по тялото. Те са изпратени за преглед и консултация с лекар травматолог в болницата в Хасково. От прегледа не са констатирани фрактури и сериозни наранявания, а чужденците са върнати в Дома. Всички лица, които твърдят, че са пострадали, са преминали лекарски преглед. В същото време е констатирано, че двама от служителите на звеното за охрана са получили наранявания. Провокациите продължават на 1 декември, когато по време на закуска чужденец от алжирски произход хвърля табла с храна по охраняващ полицай. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър.
За реплика – господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители! Господин министър, бих искал да уточним колко от пострадалите са били закарани първо в болницата в Свиленград и след като е установено, че там не може да им бъде оказана помощ, са прехвърлени към Хасковската болница? По какъв начин се появиха тези снимки в медиите и по какъв начин Вие смятате, че този инцидент би се отразил в международен план на взаимоотношенията с такива държави като Алжир, тъй като знаем, че има сериозен проблем с извеждането на пребиваващите в България незаконни имигранти от Алжир, а именно необходимостта те да бъдат върнати доброволно или принудително в държавата им по произход?
Много се надявам, че съвместно с Министерството на външните работи сте предприели необходимите действия, за да няма последици от този възникнал инцидент в международен план.
И на второ място, ще се подобри ли дейността във връзка с изграждането на добри взаимоотношения с дипломатическите и консулските представителства в държавите по произход на незаконните имигранти и те да бъдат връщани в един адекватен срок в държавите им по произход? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, господин Ципов.
Господин министър, заповядайте за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ципов, искам да Ви уверя, че са проведени незабавни консултации и разговори с посланика на Алжир. Мисля, че в момента имаме много добра комуникация. В резултат на нея очакваме в съвсем близък срок от време съществено да подобрим взаимодействието по връщане обратно на нелегалните имигранти от Алжир.
По отношение на детайли – къде и по какъв начин са закарани пострадалите, към момента знам това, което споделих в отговора на въпроса. Ако имате желание, бих могъл в повече подробности да Ви предоставя отговор в тази посока. Искам обаче да Ви кажа, че своевременно са взети абсолютно всички мерки и всеки, който е изявил желание, е бил прегледан от лекар.
Как са се появили снимките? По много начини може да са се появили. Както виждате, в момента поддържаме политика на достатъчна прозрачност, откритост, така че мисля, че това не е проблем. Друг е въпросът на кого са тези снимки, кога са правени и какво точно отразяват. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев за участието му в днешния парламентарен контрол.
Следват отговори от госпожа Десислава Терзиева – министър на регионалното развитие, на въпроси от народни представители.
Първият въпрос към госпожа Терзиева е от народния представител Снежина Минчева Маджарова
относно процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за изграждане на автомагистрала „Тракия”, Оризово – Бургас, лот 5 – Карнобат – пътен възел „Бургас-запад”, от км 325+280 до км 360+568.
Заповядайте, госпожо Маджарова.
СНЕЖИНА МАДЖАРОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо министър, през 2002 г. е открита процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за изграждане на лот 5 на автомагистрала „Тракия” от Карнобат до пътен възел „Бургас-запад”, включително и за югозападния обход на град Карнобат.
Министърът на финансите и министърът на регионалното развитие и благоустройството тогава са одобрили осъществяването на процедурата със заповеди от месец ноември и месец декември 2002 г.
На основание чл. 36, ал. 1 от Закона за държавната собственост до собствениците на имоти, подлежащи на отчуждаване, са изпратени чрез областния управител на Област Бургас предложения за изплащане на обезщетения по определени пазарни цени. До настоящия момент обаче – вече повече от десет години – част от засегнатите от отчуждаването собственици не са получили каквото и да е било обезщетение за имотите, въпреки че същите са завзети и посоченият лот 5, и обходният път към магистралата са построени отдавна.
Още по-тревожно звучат предоставените ми от засегнатите лица документи, които показват, че от 2002 г. до настоящия момент държавата не е изпълнила задълженията си да довърши процедурата по отчуждаване. В същото време, още веднъж повтарям, имотите са завзети в нарушение на конституционните принципи за неприкосновеност на частната собственост и за предварително и равностойно обезщетение, регламентирано в чл. 17, ал. 5 от Конституцията на Република България.
С оглед на това в качеството ми на народен представител от 2. многомандатен избирателен район – Бургас бих желала да получа отговор на следния въпрос: в какви срокове ще бъде довършена процедурата по отчуждаване на завзетите имоти, собственост на физически лица, включително чрез изплащане на дължимото им парично обезщетение, като посочите колко имоти, през коя година са завзети без изплащане на равностойно парично обезщетение в нарушение на конституционните принципи за неприкосновеност на частната собственост и за предварително и равностойно обезщетение съгласно Конституцията на Република България?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Маджарова.
Госпожо министър, заповядайте за отговор на поставения въпрос.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Маджарова, със заповед от месец ноември и декември 2002 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите е одобрено отчуждаването на поземлени имоти земеделски фонд, засегнати от изграждането на магистрала „Тракия” Оризово – Бургас, лот 5 Карнобат – пътен възел „Бургас-запад” км 325+280 до 360+568.
Въз основа на тези заповеди е извършено отчуждаване на част от засегнатите имоти, като областният управител на Област Бургас е постановил заповед по реда на чл. 209 от Закона за устройство на територията.
Според информация, предоставена от областния управител на Област Бургас, съгласно действащата нормативна уредба към 2002 г. за част от засегнатите имоти са сключени договори за покупко-продажба със собствениците, а за останалата част са постановени и заповеди за отчуждаване на областния управител. Определените суми за обезщетенията са преведени от Изпълнителна агенция „Пътища” по сметка на Областна администрация – гр. Бургас. За част от имотите тези обезщетения са изплатени по надлежния ред, а останалите собственици не са се легитимирали с необходимите документи за изплащане и не са получили съответните суми.
Относно поземлен имот № 22009 – землище село Ветрен, Община Бургас, засегнатите от изграждането на горецитирания обект по информация, предоставена от областния управител на Област Бургас и след проверка в архивите на Агенция „Пътна инфраструктура”, се оказа, че отчуждителната процедура е започнала през 2002 г., но не е приключила поради съдебен спор за материално право на собственост върху имота.
Съгласно наличните документи в Областната администрация – гр. Бургас, депозирани в Агенция „Пътна инфраструктура” през месец април 2013 г. спорът за материалното право на собственост върху имота вече е решен и могат да бъдат предприети действия по финализиране на отчуждителната процедура. Агенция „Пътна инфраструктура” вече служебно е изискала документи, необходими за изготвяне на оценителски доклад за определяне на равностойно парично обезщетение за засегнатия имот съгласно чл. 32, ал. 2 от Закона за държавната собственост.
След изготвянето и приемането на доклада на оценителя отчуждителната процедура на имота ще бъде приключена по реда на Закона за държавната собственост и създаване на акт за отчуждаване, който ще бъде връчен на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс в първите месеци на 2014 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо министър.
За реплика – госпожа Маджарова.
СНЕЖИНА МАДЖАРОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо министър, информацията, която Вие току-що представихте, коренно се различава от документите, с които аз разполагам. Всъщност в писмата, с които разполагам, точно на Областна администрация, се твърди, че е постъпило предложение от изпълнителния директор на Национална агенция „Пътна инфраструктура” за продължаване на процедурата по отчуждаване на имоти на основание чл. 209 от Закона за устройство на територията, но тази процедура не е извършена, тъй като е констатирано, че има участъци, в които трасето на пътя е изцяло ново. В тези случаи отчуждаването следва да се извършва по реда на чл. 34а от Закона за държавната собственост с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите. Категорично – ще Ви предоставя писмата, с които разполагам – Вашата информация се разминава с всички документи, които са в мен.
Специално ще Ви обърна внимание на имот № 166021 по Карта на възстановената собственост на землище на гр. Карнобат, чийто собственик ме посети в приемния ми ден като народен представител. Показа ми всички документи. Господинът е на възраст около 80 години и каза, че е един от тези, които все още са живи, тъй като останалите собственици вече са починали, чакайки това обезщетение. Помоли ме да се заема с този въпрос. Категорично господинът не е получил обезщетението си за завзетия отчужден имот!
Това е изключително притеснителна информация, защото очевидно министърът е подведен от своята администрация – или от областния управител на Бургас, или от администрацията, която е подготвила Вашия отговор. Вашите данни не отговарят на истината! Съжалявам много, ще Ви помоля да направите още веднъж проверка по този случай, за да не се получават такива разминавания и за да нямаме обяснения, които вероятно целят да докажат, че администрацията не е нарушила принципите, заложени в Конституцията. Има такова нарушение, поради което още веднъж се обръщам към Вас да направите съответната проверка и тези, които са Ви подвели, да понесат своята отговорност, а Вие, като министър на регионалното развитие, да продължите с процедурата, така че да няма засегнати собственици, които не са получили своето обезщетение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Маджарова.
Уважаема госпожо министър, ще направите ли дуплика?
Да кажа добре дошъл и на проф. Греков – министъра на земеделието и храните.
Като гледам поредността на въпросите и присъствието на депутати, които би следвало да задават въпроси, и на министри, които би следвало да отговарят, може да отговорите на въпроса на госпожа Десислава Танева, който е първи към Вас. Виждам, че тя е в залата и е готова да задава въпроса си. Това ще стане ясно след малко.
Следващият въпрос е зададен от народния представител Христо Калоянов относно състоянието на път 3 801 София – Поибрене – Панагюрище.
ХРИСТО КАЛОЯНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господа министри, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Този път свързва град Панагюрище и селата Оборище, Поибрене и Белица с нашата столица. Алтернативният маршрут е през село Гелеменово по автомагистрала „Тракия“, който удължава разстоянието до град София с около 50 км. Пътната настилка по пътя през Поибрене и Белица е в безобразно състояние, с огромни зейнали дупки, които често стават причина за пътно-транспортни произшествия и аварии на превозните средства. По този път минава и основна част от обществения транспорт, който се ползва предимно от социално слаби, възрастни хора, ученици и студенти. Проблемът за състоянието на пътя е представен пред мен като народен представител по време на десетки срещи с представители на бизнеса и граждани.
Предвид тези обстоятелства задавам следния въпрос: предвиждат ли се строителни действия с цел възстановяване и подобряване на технико-експлоатационните качества на Път ІІІ-801 – София – Поибрене – Панагюрище? Като подвъпрос: ако се предвиждат такива, моля да отговорите в какъв срок и обем ще бъдат изпълнени те? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Калоянов. Благодаря Ви за това, че се вместихте във времето от 2 минути.
Заповядайте госпожо министър, да отговорите на господин Христо Калоянов.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Калоянов, експлоатационното състояние на републиканския Път ІІІ-801 – Вакарел – Поибрене – Панагюрище, действително не е добро. В бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2013 г. не са били предвидени средства за строителни действия, с цел подобряване на състоянието на пътя. Пътят се поддържа по линия на Програма „Текущ ремонт и поддържане“ от Агенция „Пътна инфраструктура“ съобразно финансовата рамка, с която разполага програмата. Тъй като състоянието на настилката на повече от 50% от пътищата в района на Панагюрище е незадоволително, по-голяма част от средствата по тази програма се изразходват за ремонтни дейности по компрометираната асфалтна настилка, приоритетни са и дейностите за отводняване на пътя, изсичането на храсти за осигуряване на видимост, подмяна на деформирани звена на стоманени и предпазни огради.
За обект Път ІІІ-801 граница София – Поибрене – Панагюрище, от 38 до 53 км е изработен технически проект, който е приет от експертен технико-икономически съвет на 26 ноември 2012 г. Отсечката Вакарел – Поибрене – Панагюрище е включена в индикативния списък с проекти на Агенция „Пътна инфраструктура“, планирани за финансиране през новия програмен период на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Терзиева.
Господин Калоянов, две минути за дуплика.
ХРИСТО КАЛОЯНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Госпожо министър, един допълващ въпрос. Тъй като слушах Ваше изказване по една телевизия, че и Вие очаквате от Фонда за устойчиво развитие на регионите, а на този фонд явно много институции и общини очакват. Изпълнението на програмата, за която споменахте, ще бъде ли с някакъв приоритет, защото все пак това касае безопасността на пътуващите и други? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви много, господин Калоянов, за стегнатата реплика.
Госпожо Терзиева, заповядайте.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Предвид стойността на строителството на пътя. Той е включен планово в Оперативна програма „Региони в растеж“ и една от схемите е, разбира се, пътищата в републиканската пътна мрежа, която смятаме да открием през следващата година. Така че е гарантирано, виждате, че има технически проект, което означава, че това може да е един от приоритетните проекти, който да започне следващата година, живот и здраве. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Терзиева.
Уважаеми господин Шопов, следва Вие да зададете Вашия въпрос относно санирането на жилищни блокове.
Заповядайте.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Преди около две години и половина в България се разрази истинска буря, тя се оказа само медийна – явно не е имало нищо реално, с една кампания за саниране на жилищните блокове. Широко се прокламираха и раздуваха 60-70 млн. лв., които трябваше да влязат в страната. Сформираха се едни, така да ги наречем „колективи” или „общности от хора“ – собственици на блокове, които правеха събрания, всеки момент чакаха да започнат да обличат блоковете.
Тази кампания имаше и една друга задача. Явно тя беше много могъщ елемент в кампанията срещу строителството на АЕЦ „Белене“, защото, видите ли, ще санираме блоковете и по този начин ще бъде постигната енергийна ефективност, и няма нужда от „Белене“ – защо ни трябва ток, като ще го спестим със стиропорите, с които ще облечем блоковете? Оттогава измина година и половина. До този момент, поне на мен не ми е известно да е бил саниран някой блок, защото се касаеше и до това да бъдат сменени вертикалните щрангове, да бъде сменена дограмата, а и не само това, а както се прави за старите сгради във всички нормални страни по света. И така българските граждани продължиха да си санират жилищата, блоковете или къщите сами – който, както може.
Аз така и бях формулирал въпроса, в администрацията явно са го видоизменили леко като въпрос: какво стана със санирането? Това е моят въпрос към Вас: какво стана със санирането на жилищните блокове, шумно прокламирано преди две години и половина? До този момент май нищо! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов.
Уважаема госпожо министър, заповядайте да отговорите.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Шопов, за две години реално по проекта не е санирана нито една жилищна сграда. Имах впечатление от медиите, че проектът се изпълнява успешно, но фактите показват съвсем друго нещо. Поради финансова невъзможност за участие, заради значителни разходи за самоучастие от страна на гражданите, има доста недостатъчен интерес от собствениците да участват в санирането. На практика неподходящо е бил структуриран процесът на изпълнение и на проекти.
Основният проблем при изпълнение на проектите по енергийна ефективност по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. възниква от бюрократичните проблеми през последните години и постоянната смяна на условията.
Първо, програмата стартира едва през 2012 г.
Второ, първоначалното изискване за 25% съфинансиране от гражданите през 2009 г. беше увеличено от ГЕРБ на 50%, което доведе до отлив на интерес. След това служебният кабинет го върна на 25% съфинансиране, но се загубиха много ценни месеци и години.
Ограничените финансови възможности на собствениците вече не са пречка при реализирането на проекта поради увеличения размер на финансовата помощ от 50 на 75%. Обектите, в които се извършва стопанска дейност в сградите, се ползват със същите условия. Това е нещо ново. Случаите на един, двама съсобственици в сградите, които нямат възможност да осигурят средствата за участие в проекта, се решават чрез предоставяне на допълнителна финансова помощ от бюджета на Министерството на регионалното развитие. Гратисният период на отпусканите кредити бе увеличен през месец ноември от шест месеца на една година.
Подготвихме пилотна тръжна процедура за избор на строител за обновяване на две сгради. До този момент не беше проведена нито една такава тръжна процедура. Процедурата бе обявена през месец октомври. Офертите вече са отворени като се разглеждат и оценяват. Планираме през лятото на следващата година да имаме първите две обновени многофамилни сгради на територията на град София. Паралелно с това идентифицирахме тесните места и след направен задълбочен анализ вече се финализират мерките за опростяване на процедурите за възлагане на проектирането и строителството на сградите.
Уважаеми господин Шопов, сега акцентът е да се форсира процесът като се създадат модели за по-ефективно управление и по-достъпно участие в програмата за гражданите. Работи се по скъсяване на сроковете за изпълнение на проекти и опростяване на процедурите чрез оптимизиране на дейностите. В началото на следващата година ще стартира вторият търг за следващите 20 сгради. През лятото на 2014 г. ще имаме първите обновени многофамилни жилища. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Терзиева.
Заповядайте, господин Шопов – реплика, в рамките на 2 минути.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Както предполагах, и тук цели две години се действаше на принципа – брашно хвърляме, мъгла правим. И тук беше в сила и действие политическото мошеничество, при което целта беше като че ли бившият министър-председател, както и за много други програми и случаи, да се яви като един Батман от небето, да опакова сградите, да ги облицова със стиропор, стиродур, да ги измаже и това щеше да бъде факт, ако българският народ го беше избрал да управлява втори мандат. Но за онова време това си свърши работата, беше кампания, която отмести много други проблеми, защото само затова се говореше. Те бяха няколко теми. Аз Ви зададох въпроса с виадуктите, беше абсолютно същото политическо мошеничество.
От Вашия отговор сега се вижда и какви са административните пречки – те са управленчески. Те са точно от това естество и са накарали гражданите да не предприемат този ход и тази самоинициатива. Точно тези пречки са имали за цел явно да не се оползотворят тези 60-70 млн. лв., които са били приготвени, отпуснати и толкова шумно прокламирани.
Аз съм сигурен, че ако Вие се задълбочите можете да ми дадете отговор къде точно са отишли – как да се върже някакво друго перо от държавния бюджет на министър Дянков, за да не закъса друга програма, но да не говорим за миналото.
Моите надежди и очаквания са да се продължи с тази иначе добра програма при Вашето управление и сегашното правителство, защото това е много наложително. Да не се стигне дотам, че ако задам въпрос след една-две години той да звучи по същия начин след Вашия отговор: какво стана със санирането? Има такава опасност да се продължи безразличието, да се продължи подмятането, прехвърлянето на топката от тук натам, да се продължи с празното говорене, с чисто пропагандния стил, който вече толкова много сме слушали. Надявам се програмата да продължи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Шопов.
Заповядайте, госпожо Терзиева. Отказвате се от дуплика.
Съгласна сте с господин Шопов.
Следващият въпрос отново е от господин Павел Шопов. Той е относно състоянието на автомагистрала „Люлин” и ангажирането на гаранционната отговорност относно показаните дефекти.
Уважаеми господин Шопов, заповядайте да развиете Вашия въпрос. Моля Ви да е в рамките на две минути, за да се опитаме, по настояване на господин Ташков, предполагам и госпожа Терзиева ще се съгласи, да изчерпим всички въпроси към нея в рамките на този Парламентарен контрол.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо Манолова.
Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Стана практика, без значение при кое управление са строени, всички магистрали, пуснати, нововъведени в експлоатация – по време на правителството на господин Костов имаше една отсечка на автомагистрала „Люлин”, в първите месеци да се появяват тежки дефекти по магистралите.
Аз съм задавал въпроси във всички тези случаи и съм правил опити да се ангажира гаранционната отговорност в чисто юридическия смисъл. Това е от огромно значение и с превантивна цел пътищата и магистралите да се строят качествено. Строителите да влагат необходимите материали с добра грижа, с грижата на добри строители.
За автомагистрала „Люлин” се чува същото от медиите още в самото начало на въвеждане в експлоатация. Вече малко повече от година, откакто е въведена, се изписа много за дефектите, които е показала и това за автомагистрала от 17 километра.
Първият ми въпрос към Вас е: вярно ли е това, констатирани ли са наистина сериозни дефекти при строителството на автомагистрала „Люлин”?
Вторият ми въпрос: направено ли е нещо и какво за ангажиране на отговорността на строителите да поправят онези дефекти, които са се проявили? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Шопов.
Заповядайте, госпожо Терзиева, да отговорите.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Шопов, информацията Ви, че има констатирани дефекти във връзка с изграждането на автомагистрала „Люлин” е вярна. На 16 май 2011 г. автомагистрала „Люлин” е въведена официално в експлоатация. Гаранционният срок според договора обаче е само една година, съгласно правилата на договорното споразумение, което е направено по ФИДИК.
При подписването на няколкото допълнителни споразумения, последното през 2010 г., с които стойността на обекта е увеличена с 47 млн. евро, е пропусната възможността за увеличаване на гаранционните срокове. След въвеждането в експлоатация е определен екип за наблюдение на обекта през периода за съобщаване на дефекти, който изтича на 17 май 2012 г. В този период са констатирани над 20 дефекта по цялото трасе на магистралата.
Констатираните дефекти могат да бъдат разпределени в две категории. Дефекти свързани със свличания на земни маси, неукрепени пътни знаци, запушване на дренажи и непочистени дилатационни фуги на съоръженията. Втората категория включва по-сериозни дефекти като коловози на пътната настилка в крайната дясна лента на съоръженията при 15 ия километър в посока Перник към София по време на дилатационната фуга на съоръжението при 8-и километър, както и пропадане на дясното платно преди съоръжението при 18 и километър. Гореизброените дефекти са констатирани по надлежния ред от екипа за наблюдение на обекта през периода на тяхното съобщаване. Тези дефекти са отстранени за сметка на изпълнителя.
В началото на месец юни 2013 г. са регистрирани нови дефекти. Същите се състоят в разрушаване и деформации в носещата конструкция на тунел „Мало Бучино”, което рефлектира върху целостта на облицовъчните панели. Това се дължи на пропуски в укрепването на облицовъчните пана, които са изработени от дървобетон и са монтирани върху поцинковани профили, което крие риск от падане върху движещи се автомобили и причиняване на злополуки. За да се елиминира този риск Агенция „Пътна инфраструктура” ограничи движението в едното платно до извършване на ремонтните работи.
В началото на месец септември завърши аварийния ремонт на облицовката. Счупените дървобетонни пана са подменени с пана от поликарбонатни плоскости, а засегнатите участъци са възстановени за сметка на държавния бюджет.
Обръщам внимание, че всички дефекти свързани със строителството, които са констатирани след 17 май 2012 г., се отстраняват за сметка на възложителя, тоест за сметка на държавата.
С цел недопускане в бъдеще на аварийни ситуации е необходима цялостна подмяна на неефективната носеща конструкция на облицовъчните панели с нова. Тази дейност също ще трябва да бъде платена с бюджетни средства. Приблизителната стойност на този ремонт е около 250 хил. лв.
Уважаеми господин Шопов, искам да Ви уверя, че от месец юни контролът върху магистралата е засилен, извършват се проверки на всички съоръжения по трасето, както и ежеседмични и ежемесечни огледи на пътната настилка, и на всички пътни принадлежности. Съставят се констативни протоколи и се предприемат конкретни действия за отстраняване на възникналите проблеми. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо министър.
Заповядайте за реплика, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Благодаря Ви за отговорите и на двата въпроса, които зададох, госпожо министър.
Ясно е, според това, което Вие отговорихте, че дефектите са сериозни. Те не могат да минат като козметични или незначителни. Тук възниква много голям въпрос, който може да се вмени като вина произтичаща от него и на двете предишни правителства – тройната коалиция, която започна да строи автомагистрала „Люлин”, и следващото правителство, което я довърши.
Всички знаем, че строителството бе осъществено от една турска фирма и автомагистрала „Люлин” струва луди пари на българския данъкоплатец. Сигурно парите са толкова много, че много от тях можеха да бъдат спестени, явно при по-добра политическа воля и по-честно отношение към строителството на тази автомагистрала.
Особено неприятно е и внимание трябва да бъде отдадено на факта, че при предоговарянето, което беше истинска епопея – тогава се изписа много и беше сметнато като голямо геройство, за да бъдат спестени едни пари, които трябваше да дойдат от Европейския съюз, спомняме си – 47 млн. лв. бяха предоговорени и отишли в повече.
За мен е абсолютно несъстоятелно и, бих казал, престъпно оставането на срока само за една година. Такъв обект като една автомагистрала не може да бъде в гаранция и да се поправя за сметка на строителя само в продължение на една година. Това явно е тенденциозно. Това е направено с цел да се избяга от отговорността, защото виждаме сега, че държавата, тоест възложителят, започва да плаща тези пари. Това е една много голяма поука за българската държава, за българското общество.
Всички други автомагистрали преди това по традиция, аз не знам изключения, бяха и са със срок от пет години. Защо е запазен този срок, вече е друг въпрос – може би тази тенденциозност е въпрос и на умишленост и на някакво виновно поведение. Това подозирам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Шопов.
Госпожо министър, не желаете дуплика.
Следва въпрос от народния представител Стефан Танев. Въпросът е относно неизпълнение на проект лот 29 „Рехабилитация на път ІІІ-806 Хасково-Минерални бани, и път ІІ-59 Ивайловград-Славеево” по Оперативна програма „Регионално развитие”.
Заповядайте, господин Танев, да развиете Вашия въпрос.
СТЕФАН ТАНЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, колеги! Като народен представител от Хасковски избирателен район се обръщам с въпрос към Вас относно неизпълнение на проект „Рехабилитация на път ІІІ-806 Хасково-Минерални бани, и път ІІ-59 Ивайловград-Славеево” с обща дължина 16,9 км, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” – лот 29.
Агенция „Пътна инфраструктура” с възлагане на обществена поръчка сключва договор с фирма „Пътстрой” ООД – гр. Стара Загора. Строителството стартира на 12 август 2011 г. – забележете датата – и трябваше да завърши в края на месец декември, също 2011 г. За съжаление изпълнението на строителните работи спира още на 30 ноември 2011 г. и причинява значителни неудобства на пътуващите както в участъка Хасково-Минерални бани, така и на тези, които пътуват по отсечката Ивайловград-Славеево. Трябва да Ви кажа, че тази отсечка свързва пътя с новооткрития гранично контролно-пропускателен пункт Ивайловград-Кипринос, тоест с Република Гърция. По данни на Гранична полиция за около три години, откакто е открит, през него са преминали над 800 хил. автомобила. Сами си направете извода колко натоварен е този път.
Тъй като имам преки наблюдения върху пътната отсечка Ивайловград-Славеево като част от пътя, водещ до новооткрития пункт, а и част от него преминава в чертите на града, ще опиша накратко несгодите, които моите съграждани и гости на града, туристи и всички, ползващи този път, са принудени да търпят.
След спирането на ремонта не бяха взети никакви мерки за зазимяването на обекта, който бе оставен в изключително лошо състояние на няколко нива с необезопасени части в частта, преминаваща през града, без отводнителни канавки, разровени, без указателни табели. Оставеният в безобразно състояние път бе причина за разбиване на много МПС-та и само добрият късмет не доведе до транспортно произшествие.
Недоволството от страна на гражданите бе всеобщо, въпросът беше поставен многократно и пред ръководството на общината, както от страна на гражданите, така и от страна на общинските съветници.
Впоследствие с писмо Агенция „Пътна инфраструктура” уведомява общината, че изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде възстановено и обектът ще бъде завършен през 2012 г. Този срок отново не се спазва. Получаваме информация от Агенция „Пътна инфраструктура”, че ще има нов търг и нов изпълнител през 2013 г., отново това не се изпълнява.
Уважаема госпожо Терзиева, моят въпрос е: какви са причините за спирането на изпълнението на проекта? Кой е виновен за оставянето на обекта в недовършен вид с опасност за преминаващите повече от две години и ще има ли санкции за явно некоректната фирма-изпълнител? Има ли констатирани нарушения при провеждането на процедурите за обявяване на обществена поръчка с избора на фирма и сключването на договора? Обявена ли е нова процедура за изпълнението? Благодаря Ви и се извинявам за просроченото време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Танев.
Заповядайте за отговор, госпожо министър.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Танев! Причините за спиране на изпълнението на проекта е прекратяване на договора със строителя на лот 29, поради изтичане на срока на изпълнение на строително-монтажните работи. Както Вие сам споменахте, на 6 юли 2011 г. е сключен договор между Агенция „Пътна инфраструктура” и „Пътстрой” ООД – гр. Стара Загора, със срок за изпълнение на строително-монтажни работи четири месеца от подписване на протокол, Образец 2А. Строителството стартира на 19 август 2011 г., но на 30 ноември същата година е временно преустановено, поради настъпили неблагоприятни климатични условия. След неговото възобновяване е констатирана невъзможност за извършване на обекта в срок по вина на изпълнителя. С Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” строителят е уведомен, че възложителят счита договора за едностранно прекратен и следва да преустанови извършването на всякакъв вид дейности на обекта, като в 5-дневен срок да представи на възложителя информация за извършените строително-монтажни работи до момента. На 27 юли 2012 г. е съставен акт, Образец 10 – Спиране на строителството поради неизпълнение на договора от страна на строителя.
От общия обем строителни работи са изпълнени приблизително 79%. На строителя са наложени санкции за неизпълнение в максималния размер, съгласно условията на договора.
През пролетта на 2013 г. Агенция „Пътна инфраструктура” инвестира от бюджетните си средства около 29 хил. лв. без ДДС, за да подобри състоянието на участъка Ивайловград-Славеево и да го приведе във вид, безопасен за движение до завършването му.
По отношение на втория въпрос Ви уведомявам, че при откриването и провеждането на процедурата, в това число класирането, определянето на изпълнител и сключване на договор с изпълнителя, не са констатирани нарушения.
С Решение № 193 от 25 ноември 2013 г. на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” е обявена нова открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител на строителство на лот 29”, Рехабилитация на път ІІІ-806 Хасковски-Минерални бани от километър 8+350 до километър 21+000 и път ІІ-259 Ивайловград-Славеево от километър 87+995 до километър 92+316 с обща дължина около 17 км, област Хасково до оставащите работи. Срокът за подаване на документи е 13 януари 2014 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо министър.
Заповядайте, господин Танев, за реплика към министър Терзиева.
СТЕФАН ТАНЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Аз съм удовлетворен от втората част на Вашия отговор, че в края на краищата след близо две години се вижда финалът на една сага. За съжаление през това време остава разочарованието на много хора – и българи, и гърци, и чужденци, които минавайки по тези пътища, се питат защо и докога ще става това. Остават с очакванията си много строители, фирми-подизпълнители, които се надяват някой ден да получат парите си, които са изработили.
За съжаление не чух от Вас с какво е санкционирана фирмата-изпълнител? Ако имате възможност, да ми отговорите – дали е претърпяла санкция, защото обемът на работа е доста голям, става въпрос за милиони. В края на краищата след като не си е изпълнила задълженията по договор, дали фирмата е претърпяла някакви санкции? Защото не беше тайна, че явно тази фирма беше покровителствана от предишните управляващи. Доводи и факти затова мога да Ви дам достатъчно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Танев.
Уважаема госпожо министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: На фирмата-строител е наложен максималният размер санкции. Ако се интересувате конкретно за размера, мога да Ви го предоставя. Нямам данни. Наложена е санкция в максималния размер, който е по договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Терзиева.
Часът е 14,00, но обещах на господин Атанас Ташков възможност да зададе въпроса си, който е последният към министър Терзиева. Тя също не възразява да отговори на това пленарно заседание.
Господин Ташков, заповядайте да развиете въпроса си относно лот 38 от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
АТАНАС ТАШКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Във връзка с моя въпрос за лот 38 „Рехабилитация на път ІІ-56 Брезово-Раковски” от километър 71-600 до километър 83-500 и от километър 85 до километър 90+327 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. за статуса на обекта, процента на изпълнение на строително-монтажните работи и датата на завършване, Вие отговорихте, че от 10 юли 2013 г. и до момента строителството е спряно с протокол Образец 10.
Независимо от Вашето твърдение обаче на обекта се работи, и то доста усилено – полагат се бордюри, трошенокаменни настилки, асфалти, бетони, без контрол от строителен и авторски надзор, без надзор от възложители и екипи за управление, при неподходящи атмосферни условия – в калта, дъжда, в пълно противоречие с техническите спецификации, без протоколи и проби, без асфалтови и бетонови дневници.
За горните твърдения разполагам със снимки от обекта от месеците ноември и декември. (Показва снимки.) Можете да видите каква усилена работа тече по обекта - полагат се асфалти, има асфалтови работи. Виждате, че на 5 декември има замръзнали локви, което говори много за температурите.
В същото време от Агенция „Пътна инфраструктура” на 28 ноември призовават шофьорите да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия. През следващите дни се очаква температурите да стигнат до минус 8º С. Това са предупрежденията от АПИ. Виждате обаче какво се случва на обекта.
В тази връзка въпросите ми към Вас са следните. Информирана ли сте за случващото се на обекта и какви мерки ще предприемете? Защо има разминаване между Вашите твърдения и действителността? Колко дни от срока на договора и какъв процент от СМР остават за изпълнение? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря.
Госпожо Терзиева, заповядайте да отговорите на господин Ташков.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ташков! Няма разминаване в информацията, обявена от мен, по повод предишното Ваше запитване относно статуса на лот 38 и изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ за обекта.
Нека припомня обявеното от мен. На 10 юли 2013 г. е подписан Акт, Образец 10 за спиране на строежа вследствие на констатирана невъзможност за изпълнение на строително-монтажните работи и спазване на строителната програма, породена от факта, че в община Раковски се изпълнява интегриран воден проект.
Обръщам Ви внимание, че в т. 4 от Акт, Образец 10 „В необходимите работи за осигуряване на здравината, пространствената устойчивост и консервирането на строежа са записани необходими дейности, които изпълнителят на строително-монтажните работи може да извършва след подписването на Акт Образец 10”. В случая те са във връзка с консервирането на обекта.
В гр. Раковски се изпълняват 2,5 километра канализационен колектор и водопровод, което е и причината за спирането на обекта с Акт 10. Строителството е разделено на три етапа и след завършването на всеки от етапите е необходимо пътното платно да се възстанови във вид, годен за експлоатация. Без тези дейности не може да започне нов етап.
В с. Стряма ВиК полагат един километър и половина водопровод и след изпълнението му също е необходимо възстановяване на пътното платно за движение. Именно тези строителни дейности се извършват след 10 юли 2013 г. на обекта, но не без контрол от отговорните институции. Строителният и авторският надзор, както и възложителят извършват системен контрол на дейностите.
Относно срока на договора, очаква се обектът да бъде завършен през първата половина на 2014 г. Остават 26 дни до края на договора за строително-монтажните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Терзиева.
Господин Ташков, заповядайте за реплика.
АТАНАС ТАШКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо министър, това, което коментирахте тук, донякъде може би е така, но ненапълно. В някакъв участък от пътя се извършват дейности от община Раковски по някаква програма или от ВиК, но това е в много малък обем – в 10% от обекта. Обектът е 20 километра, дейности се изпълняват в 2 километра, а по останалите 18 километра какво се прави? Какво означава „консервиране”?!
Казах Ви, че това е в пълно противоречие с техническата спецификация. Агенция „Пътна инфраструктура” има техническа спецификация, в която изрично е казано при какви условия могат да бъдат извършвани строително-монтажни работи. Как ще се полага асфалт при температури под 10ºС? Това са отрицателни температури, това е безобразие, абсолютно безобразие! Какъв контрол се упражнява?! Какви проби ще дадат строителите от строителните материали?! Как ще бъдат приети тези проби?!
Мисля, че нещо във Вашите думи се разминава, и то категорично! В крайна сметка се чудя кой лъже в случая – Вие ли лъжете народните представители, или Вашите служители Ви лъжат и заблуждават? Ясно е, че излъгани ще бъдат българските граждани. Така ли ще се усвояват европейски средства? Там се полагат материали в калта, в дъжда и така нататък. Така ли ще развивате регионите?! Така ли се правят пътища?! Представям си, ако по всички проекти, финансирани с европейски средства, действате по този начин!
А за оставащите 26 дни за изпълнение на обекта, няколко пъти питам какъв е процентът на оставащите видове СМР. До момента вероятно са изпълнени 30% СМР, а срокът е на 90% изтекъл. Как за 10% срок ще бъдат изпълнени 80% строително-монтажни работи?! Това е просто невъзможно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Ташков.
Сега министър Терзиева ще Ви отговори как ще стане.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА: Уважаеми господин Ташков, прочетох Ви условията, при които е спрян обектът и защо именно – заради изграждането на въпросния колектор.
По отношение на строителния надзор и контрол, също прочетох и Ви казах, че строителният и авторският надзор от страна на възложителя и на АПИ се извършва системно.
Ако желаете, аз лично мога да възложа на Контролната комисия, която съм определила – знаете, че тя се занимава с качеството на строителството на пътищата, поемам този ангажимент. Ще й възложа, за да видим кой в крайна сметка е прав – дали хората, които виждат на място как се извършва работата, или съответните контролни органи, които работят по документи, с изискуеми документи, които се подписват от компетентните органи. Не възразявам. Ще възложа такъв контрол и писмено ще Ви уведомим в началото на следващия месец за резултата от контрола по пътя, за да видим дали наистина този път се строи некачествено.
И преди съм казвала, че ще бъда безкомпромисна към строителите, и то към Агенция „Пътна инфраструктура”, в случай че контролът не се осъществява правилно при изграждане на пътищата. Именно на това трябва да наблегнем, защото при предишното правителство контролът е бил минимален, много занижен и може да видим резултата по пътищата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Терзиева.
Това беше последният въпрос и отговор от парламентарния контрол в последното заседание от тази пленарна сесия и от тази календарна година.
Уважаеми колеги, пожелавам на Вас и на Вашите семейства светли празници! Здраве, късмет и благополучие на всеки български дом!
Ще се видим отново в Народното събрание на следващото пленарно заседание на 15 януари 2014 г. – сряда, от 9,00 ч. (Ръкопляскания.)
Закривам заседанието. Хубави празници! (Звъни.)

(Закрито в 14,09 ч.)

Председател:
Михаил Миков

Заместник-председатели:
Мая Манолова Алиосман Имамов

Секретари:
Пламен Нунев
Шендоан Халит
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания