Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ОСЕМДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 24 януари 2014 г.
Открито в 9,01 ч.
24/01/2014
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Алиосман Имамов

Секретари: Пламен Нунев и Филип Попов

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ (звъни): Има кворум. Откривам заседанието.
Уважаеми народни представители, вчера стигнахме до Законопроекта за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване.
Вчера постъпи също така предложение от председателя на Комисията за финансов надзор за избор на двама членове на Комисията за финансов надзор. Затова Ви предлагам да спрем разискванията по Закона за гражданското въздухоплаване и да включим извънредна точка в дневния ред, която да разгледаме. От месец юни е изтекъл срокът. Поканил съм господин Мавродиев и членовете – днес те са тук, в Събранието.
Затова правя две процедурни предложения. Едното предложение е да спрем разискванията по Закона за гражданското въздухоплаване, ще го продължим другата седмица. Вчера стигнахме до заглавието, нямаше кворум. Това е първото предложение.
Моля, режим на гласуване за това предложение.
Гласували 178 народни представители: за 143, против 10, въздържали се 25.
Предложението е прието, прекратяваме разискванията по Законопроекта за гражданското въздухоплаване.
Другото предложение, което правя на основание чл. 49, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, е да включим точка в седмичната програма – Избор за членове на Комисията за финансов надзор, двама членове, чийто мандат е изтекъл през месец юни.
Моля, режим на гласуване за това предложение.
Гласували 184 народни представители: за 176, против 4, въздържали се 4.
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ИЗБОР ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Правя предложение да поканим в пленарната зала председателя на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев и двамата, предложени от него, кандидати Ралица Агайн и Владимир Савов.
Ако обичате, режим на гласуване.
Гласували 169 народни представители: за 167, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, поканете в пленарната зала господин Стоян Мавродиев и предложените от него кандидати Ралица Агайн и Владимир Савов.
Уважаеми народни представители, предлагам да дадем думата на председателя на Комисията за финансов надзор господин Стоян Мавродиев да представи кандидатите, а след това ще Ви представя проект на решение.
Заповядайте, уважаеми господин Мавродиев.
СТОЯН МАВРОДИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да Ви представя кандидатурите за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, госпожа Ралица Ненчева Агайн-Гури и за член на комисията, подпомагащ политиката по анализа и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица, и господин Владимир Николаев Савов.
Вчера съм внесъл в Деловодството предложение за избор на посочените двама души.
Накратко, ако ми позволите, господин председател, ще представя кандидатите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Да, представете ги.
СТОЯН МАВРОДИЕВ: Госпожа Ралица Агайн-Гури има значителен опит в сферата като доказан професионалист. Тя е включително преподавател във Висшето училище за застраховане и финанси, в магистърската програма „Застрахователен надзор“. Била е заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ от 2009-а до 2010 г. Преди това, шест години, е била заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ същото управление „Застрахователен надзор“, за което в момента съм номинирал госпожа Агайн-Гори. Преди това е била народен представител в Тридесет и деветото Народно събрание и председател на Подкомисията по капиталови пазари към Комисията по икономическата политика. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина!
СТОЯН МАВРОДИЕВ: Има магистърска степен по бизнес администрация от Университета в Оксфорд и бакалавърска и магистърска степен от УНСС по международни икономически отношения.
Господин Владимир Савов е завършил също УНСС, „Международни икономически отношения“. След това има магистърска степен от „Лондон бизнес скул“, като има дългогодишен опит в различни утвърдени международни банки, като „Кредит сюис“, „Банк ъф Ню Йорк“, „Брънсуик Ю Би Ес“ и други, със сериозна кариера в банковата сфера и е доказан финансист и анализатор.
Ако прецените, че двамата номинирани кандидати имат необходимите качества, моля да подкрепите техните кандидатури. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Мавродиев.
Уважаеми народни представители, има ли желаещи да се изкажат, да вземат отношение, да зададат въпроси на кандидатите?
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Ще излязат ли кандидатите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ще излязат, но нека първо да има въпроси и след това ще ги поканя да отговорят на тези въпроси. Ако не – ще ги поканя само да ги види залата. Госпожа Агайн я познават повече хора, но господин Савов е по-нов.
Има ли желаещи да се изкажат?
Господин Кадиев, заповядайте. (Шум и реплики от КБ.)
ГЕОРГИ КАДИЕВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, аз изразявам несъгласие с начина, по който се прави предложението днес.
Вчера имахме извънредна парламентарна група, след като не се състоя кворумът в Парламента, и там не беше казана нито дума за извънредната точка днес – първо.
Второ, отчетът на Комисията за финансов надзор все още не е приет в Парламента. Доколкото знам, приет е в една от комисиите, дори не е минал през Комисията по бюджет и финанси. Всъщност този отчет е мястото, където ще направим оценка на Комисията за финансов надзор, има ли нужда от смяна и какви да бъдат новите предложения.
Факт е, че мандатите са изтекли от месец юни миналата година, но е факт също така, че от вчера до днес нищо не се е случило. Слава Богу, нито един от комисарите не е умрял, не е започнала Трета световна война и не виждам абсолютно никаква причина тази сутрин рано да вкарваме извънредна точка и да правим това предложение.
Да не говорим, че хората, които ще бъдат сменени, аз познавам единия от тях, от 15 години е служител на тази комисия, и си мисля, че от чисто човешко усещане би трябвало да окажем уважение на тези хора, поне да ги изслушаме, преди да си тръгнат, а не просто да им казваме вечерта, че сутринта в 9 часа ще бъдат сменени.
Уважаеми колеги, поради това заявявам оттук, че няма да подкрепя това гласуване. (Ръкопляскания от ГЕРБ)
Нямам нищо против новите хора. Чух добри биографии. Единият е завършил в Англия, работил е в банки.
Госпожа Агайн всички я познаваме и от политическата й дейност, и след това от Комисията за финансов надзор. Така обаче не се правят работите.
Призовавам и моите колеги от БСП да си помислят добре дали биха подкрепили по този начин кандидатурите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Кадиев.
Има варианти да отложим гласуването с няколко месеца, с една година, с две години, можем да го отложим. Позволих си да предложа тази точка, защото вчера разговарях по телефона с господин Мавродиев, след като внесе предложението. Питах го има ли готовност да разискваме днес. Няма пречка да се отложи и за другата седмица. Нека и народните представители да се изкажат, ако искате, и по групи.
Искам обаче да обърна внимание, че предложенията са в абсолютните правомощия на председателя на Комисията за финансов надзор. Те не се правомощия на отделна група, а тук групите изразяват отношение по предложените кандидатури. Всеки може да вземе отношение, ако някоя кандидатура е неподходяща или и двете са неподходящи. Не може да бъде мотив. Мандатът на досегашните членове е изтекъл доста отдавна.
Други за участие в дискусията? Има ли други желаещи да вземат отношение?
Господин Кадиев, правите ли предложение да се отложат разискванията и гласуването? Аз не бих възразил, ако направите такова предложение.
Господин Горов, заповядайте.
ДИМИТЪР ГОРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Явно има някакво смущение в залата и от тази гледна точка предлагам наистина да отложим гласуването за следващата седмица, за да имаме по-голяма яснота и народните представители да знаят точно какво правят при гласуването на тази комисия. Тя е изключително важна. Мисля, че няма да има никакъв проблем. И без това мандатите са изтекли от доста време и едва ли една седмица ще промени с нещо съществено ситуацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Има направено формално предложение.
Противно предложение има ли? Не виждам.
С извинение към поканените кандидати и към председателя на комисията, подлагам на гласуване отлагането на тази точка. Моля парламентарните групи да я обсъдят, да се подготвят и е добре в началото на следващата седмица да решим въпроса.
Моля да гласуваме предложението на господин Горов. (Реплики от ГЕРБ.) Още вчера с постъпването на документите са изпратени тези от тях, които не съдържат лични данни, на електронната Ви поща.
Гласували 170 народни представители: за 78, против 73, въздържали се 19.
Предложението не се приема, ще продължим.
Господин Мутафчиев, заповядайте – за процедура или изказване?
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): За прегласуване.
Господин председател, моля процедура за прегласуване, тъй като не всички народни представители можаха да гласуват поради технически проблем. Мерси. (Смях, оживление в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Мутафчиев, че обърнахте внимание върху съществуващи технически проблеми.
Моля, режим на прегласуване.
Гласували 175 народни представители: за 83, против 83, въздържали се 9.
Предложението не се приема. Ще продължим разискванията.
Заповядайте за участие в дискусията. Има ли желаещи да вземат отношение в обсъждането? Не виждам.
Предлагам, въпреки че няма въпроси, да дадем думата първо на госпожа Ралица Агайн – кандидат за член на Комисията за финансов надзор.
Заповядайте, госпожо Агайн.
РАЛИЦА АГАЙН: Благодаря Ви, господин Миков.
Уважаеми народни представители, благодаря за вниманието и възможността да представя днес проблемите, които стоят пред Комисията за финансов надзор.
През 2005 г. подготвихме и приехме фундаментални промени в законодателството по отношение на застрахователния надзор. Регламентира се по изцяло нов начин дейността на застрахователните компании и застрахователните посредници – от една страна, в съответствие с европейските норми, от друга страна – с въвеждане на много по-високи изисквания за защита на потребителите.
Днес предстои още веднъж огромна промяна в областта на законодателството, която изисква огромни усилия от страна на сектора за изготвяне на възможно най-добра уредба, както и от страна на народните представители. Промяната се налага поради съществени изменения в европейските норми, регламентиращи застрахователната дейност, но се налагат и по-високи изисквания в защитата на потребителите. През последните години видяхме, че значително се подобриха условията за извършване на застрахователна дейност в България. Дойдоха чуждестранни инвеститори, но днес се наблюдава отлив на тези чуждестранни инвеститори и огромното предизвикателство е да създадем такава регулаторна среда, която да насърчава притока на инвестиции, а от друга страна, да подкрепя потребителите в справедливи и честни отношения със застрахователните компании и застрахователните посредници. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Агайн.
Разбира се, след изказванията някой пак може да вземе отношение.
Заповядайте, уважаеми господин Савов.
ВЛАДИМИР САВОВ: Благодаря.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! За мен е чест да бъда предложен за член на Комисията по финансов надзор. Практик съм в сферата на финансовите пазари от доста години и ще бъде предизвикателство да приложа това, което съм научил на практика и от опита си в различни пазари към повишаване на прозрачността, защита правата на потребителите и на инвеститорите на българския финансов пазар. В това виждам основните си цели, основното предизвикателство.
Много е постигнато, както каза и госпожа Агайн, но има още много какво да се прави. Предизвикателствата са пред нас. Мисля, че трябва да ги посрещнем смело и с дръзновение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз, уважаеми господин Савов.
Ако няма някой да заяви позиция или въпроси, ще преминем към гласуване. Има ли желаещи? Няма.
Предлагам да Ви прочета проекта за решение:
„Проект
РЕШЕНИЕ
за избиране на членове на Комисията за финансов надзор
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 3, чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор
РЕШИ:
1. Избира Ралица Ненчева Агайн-Гури за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, с мандат 6 години.
2. Избира Владимир Николаев Савов за член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката й по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица, с мандат 6 години.
Решението влиза в сила от деня на приемането му.”
Това е проектът за решение.
Моля, гласувайте, уважаеми народни представители.
Гласували 144 народни представители: за 128, против 9, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Да честитим на избраните, да им пожелаем да носят тази отговорност с чест и професионализъм и да ги поканя да положат клетва.
Заповядайте на трибуната и повтаряйте след мен. (Всички стават.)
РАЛИЦА АГАЙН И ВЛАДИМИР САВОВ: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на целите на Комисията за финансов надзор, като се ръководя от принципите на независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се.” (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.

Преминаваме към осма точка от седмичната програма:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА И ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.
Уважаемият господин Имамов – председател на комисията, ще докладва законопроекта.
Заповядайте, господин Имамов.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин председател.
На основание чл. 45, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение за допускане до залата на госпожа Ана Миткова – директор на дирекция „Регистър и мониторинг на обществените поръчки” към Агенцията за обществени поръчки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля, гласувайте.
Често гласуваме, но няма въпроси към гостите, така че напоследък започвам даже да не ги подлагам на гласуване. Ако някой народен представител иска, на разположение са в коридора, да влязат. Защото само ги каним, седят отзад...
Прекратете гласуването, няма кворум. Няма да влизат в залата.
Ако някой иска гостите... (Реплика от КБ.) Няма какво да ги питам, като не искат да гласуват.. Нито Вас, нито тях мога да накарам да гласуват. Аз, като имам интерес – ще питам.
Продължете, проф. Имамов, гостите ще стоят отвън, не ги желае Народното събрание.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ, от място): Прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Няма прегласуване., направете формално предложение. Като в детската градина – не гласуват, после прегласуване. После тези, дето не гласуват, ми казват: питайте еди-кои си. Тук сте, за да участвате. Не е прието решението, край, точка.
Заповядайте, господин Курумбашев.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам процедура на прегласуване, тъй като знаете много добре, че в интерес на самото обсъждане е да присъстват поканените гости, които могат да вземат участие в дискусията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Нито те вземат, нито някой ги пита нещо. (Смях.)
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: То е в интерес на това да има повече мнения, когато се обсъжда законопроектът.
Разбирам Вашето раздразнение, господин председател, но въпреки него, Ви моля да подложите на прегласуване...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре, подлагам го на прегласуване.
Гласували 100 народни представители: за 92, против 1, въздържали се 7.
Поканете гостите.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: За процедура – господин Велчев, заповядайте.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Още в началото на това Народно събрание поставих тук, от тази трибуна, един въпрос, който е елементарен.
В предишното Народно събрание имаше един голям екран, който показваше това, което показва мониторът на председателското място.
Няма смисъл като първобитните хора да се провикваме от място, според мен некултурно и невъзпитано: „По групи”. Когато има екран всички го виждаме, няма смисъл да викаме, всеки има тази информация, която има и председателят.
Аз мисля, че такава цензура към народните представители не трябва да се допуска тук, в Парламента. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Всеки един... (Силен шум, реплики, провиквания от КБ и ДПС.)
Не, нямате, колеги! Заблуждавате се! Аз говоря за тази информация, която излиза по време на гласуване, вижда се гласуването по групи. (Шум и реплики.)
Тук имаше такъв екран. Не, няма да спорим! Имаше екран тук –за какво спорим? Имало ли е или не... Явно Вие не знаете за какво сте тук и не знаете какво да гледате. Благодаря Ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Велчев.
Само да Ви припомня, че от тази информация тогава се ползваше само Вашата група. Тя нямаше... (Народният представител Красимир Велчев репликира встрани от микрофоните.)
Не, не! Беше тук – долу екранът, и го наблюдаваше госпожа Фидосова, а сега за никоя група няма екран. Това е положението!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (встрани от микрофоните): А защо? Защо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: За никоя група няма!
Господин Иванов, заповядайте.
Съжалявам, проф. Имамов. (Силен шум в залата.)
За никоя група няма! Няма привилегировани групи – няма за мнозинство, няма за опозиция! Ако има, то няма да са при равни условия.
Заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): За да уточня защо съм тук, господин председател, понеже ми дадохте думата, без да ме попитате – процедурата е по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Коректно, господин Иванов. Благодаря Ви.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря, господин председател.
Господин председател, моля Ви, въведете ред в залата. Не е нормална обстановката, за да се работи по този начин.
След като го направите това нещо, направете си ясна равносметка за това как Вие водихте заседанието от сутринта. Много внимателно Ви наблюдавах! Обявихте, че ще пристъпим към разглеждане на Закона за електронните съобщения, при положение че той вчера беше гласуван на второ четене, след това допускахте тук разни фриволни изказания. След това се стигна до там, че Вие казахте преди малко: „Ами, аз не съм ги викал. Няма да идват” и така нататък.
Господин председател, Вие сте Председател на Народното събрание! Не сте на „Позитано” 20, нито на Бузлуджа, или каквото там си мислите! (Шум и реплики от КБ.)
Като Председател на Народното събрание въведете ред в залата, спазвайте правилника!
И пак Ви моля, господин председател, осъзнайте позицията, на която сте, за да можете по-правилно и по-точно да съдите и не да разделяте, а да обединявате нацията! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
На финалната фаза – това с обединението на нацията, ми възлагате повече от отговорността, която имам. Благодаря Ви.
Това, че наблюдавате внимателно какво правя, ще Ви отведе далеч!
А иначе в първата част искането Ви е справедливо.
Моля, уважаемите народни представители, най-вече от левицата: Анастасов, Киряков, Бойчев, Данов, госпожо Янкова – седнете!
Господин Бойчев, излезте да говорите навън или си седнете на мястото! Благодаря Ви.
Заповядайте, проф. Имамов.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ:
„ДОКЛАД
по Законопроект за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, № 302-02-24, внесен от
Министерски съвет на 27 декември 2013 г.
На свое редовно заседание, проведено на 15 януари 2014 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа Законопроекта за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие.
На заседанието присъстваха Анна Янева – заместник-министър на икономиката и енергетиката, и Ана Миткова – директор на дирекция „Регистър и мониторинг на обществените поръчки“ в Агенцията по обществени поръчки.
Законопроектът беше представен от заместник-министър Анна Янева.
С решение на Министерския съвет на 22 май 2013 г. е одобрен проект на Договор между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, като основа за водене на преговори и министърът на икономиката, енергетиката и туризма е упълномощен да подпише договора. Договорът е подписан на 27 май 2013 г. Министерският съвет одобрява подписания договор и го предлага за ратификация от Народното събрание.
Договорът има за цел Европейската банка за възстановяване и развитие да предостави консултантски услуги на Министерството на икономиката и енергетиката във връзка с разработването и въвеждането на система за електронни обществени поръчки в България. Той е в изпълнение на проект, който ще се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”. Услугите, предоставени от банката, ще се изразяват в консултантска помощ с оглед изработване на концепция и технически спецификации, свързани с реализирането на модел за електронно възлагане на обществени поръчки.
Изпълнението на дейностите по проекта обхваща:
- проучване и анализ на добрите практики в държави – членки на Европейския съюз, с успешно функциониращи системи за електронни обществени поръчки;
- изработване на варианти за концепция за въвеждане на съвременна електронна система за обществени поръчки в страната, която правителството да одобри;
- предоставяне на експертна техническа помощ за практическата реализация на електронната система.
Въвеждането на електронно възлагане на обществени поръчки ще доведе до спестяване на време и ресурси за подготовка и провеждане на процедурите; намаляване ролята на субективния фактор, съответно минимизиране на риска от грешки; намаляване на административната тежест за бизнеса; опазване на околната среда чрез отпадане на обмена на документи на хартия.
С използването на електронната система ще се намали рискът от корупция в обществените поръчки, ще се повиши доверието в публичните институции при разходването на обществени средства и ще се подобри бизнес климата в страната.
Договорът съдържа финансови задължения за държавата и предвижда участие в арбитражно уреждане на международни спорове, поради което, за да влезе в сила, е необходимо ратифицирането му със закон.
След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 12 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, № 302 02-24, внесен от Министерския съвет на 27 декември 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Имамов.
Това беше докладът на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Сега да чуем и доклада на Комисията по бюджет и финанси.
Вие ли ще го представите, господин Цонев?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!

„ДОКЛАД
по Законопроект за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, подписан на 27 май 2013 г., № 302-02-24, внесен от Министерския съвет на 27 декември
2013 г.”
Ще се възползвам от правото си да прочета съкратен вариант, тъй като Комисията по бюджет и финанси не е водеща.
„На заседание, проведено на 16 януари 2014 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект № 302-02-24 за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, подписан на 27 май 2013 г.
На заседанието присъства Ана Миткова – директор на дирекция „Регистър и мониторинг на обществените поръчки” в Агенцията по обществени поръчки.”
Следва изложение на въпросния договор, което беше представено и от колегата Имамов. Аз ще прочета само частта, в която беше дискусията в Комисията по бюджет и финанси.
„Народният представител Петър Кънев запита защо ни е необходим още един консултантски договор за едно и също нещо, след като и Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) към Министерския съвет разполага с 3,5 млн. лв. бюджет за изпълнението на националния проект БОРКОР, заплаща за консултации по разработването на същите електронни платформи на немски консултанти по договор с правителството на една от провинциите в Германия.
Народният представител Румен Гечев предложи да се изиска информация за свършеното досега по проекта БОРКОР и да се провери дали има дублиране на услугите.
Председателят на комисията Йордан Цонев посочи, че вече няколко пъти, и то отскоро, в комисията се води този принципен дебат относно начина, по който се подписват международните договори и споразумения – с презумпцията за автоматична и едва ли не формална ратификация, без въпроси и без дебат от Парламента. Пое се ангажимент да се запознае министър-председателят със становището на комисията – че преди подписване на договори и споразумения, подлежащи на ратификация, е нужно осъществяването на по-голям контрол от изпълнителната власт относно целесъобразността, в това число и дали дейностите или услугите не са дублирани от някой друг орган или в някое друго споразумение. Той предложи подкомисията, която контролира изразходването на публичните средства, да поиска необходимата информация относно изпълнението на проекта БОРКОР.
След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за” – 8 народни представители, „против” – няма, „въздържали се” – 7.
Въз основа на изразената подкрепа и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, подписан на 27 май 2013 г, № 302-02-24, внесен от Министерския съвет на 27 декември 2013 г.” Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цонев.
Уважаеми колеги, това бяха докладите на комисиите.
Откривам парламентарния дебат.
Има ли желаещи народни представители, които да се изкажат по Законопроекта за ратифициране на Договора между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие?
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по Законопроекта за ратификация? Няма.
Тогава подлагам на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие.
Уважаеми колеги, моля, режим на гласуване.
Гласували 96 народни представители: за 89, против 1, въздържали се 6.
С това законопроектът е приет на първо гласуване.
Заповядайте, господин Имамов.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо председател, правя процедурно предложение обсъжданият законопроект да бъде гласуван и на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, няма основание да отклоня това искане, тъй като по време на дебатите не бяха направени възражения срещу законопроекта, нито се чуха искания за предложения между първо и второ четене.
Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Имамов за преминаване в днешното пленарно заседание на второ гласуване на разглеждания законопроект.
Моля, гласувайте процедурното предложение.
Гласували 97 народни представители, за 89, против 1, въздържали се 7.
С това процедурното предложение е прието.
Моля, господин Имамов, да докладвате законопроекта за второ четене.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ:
„ЗАКОН
за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие
Член единствен. Ратифицира Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, подписан на 27 май 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Момент, да попитам дали има изказвания по заглавието и по член единствен на законопроекта.
Има ли желаещи да се изкажат? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на законопроекта и член единствен.
Моля, гласувайте.
Моля квесторите да поканят народните представители в залата и тези, които не са гласували, да го направят.
Гласували 83 народни представители: за 82, против 1, въздържали се няма.
С това наименованието и член единствен на законопроекта са приети.
Моля, господин Имамов, продължете до края законопроекта.
ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ:
„ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по параграф единствен на законопроекта? Няма.
Тогава го подлагам на гласуване.
Моля, режим на гласуване за параграф единствен на разглеждания законопроект.
Гласували 86 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 2.
С това законопроектът е приет.
Моля квесторите да поканят народните представители в залата, тъй като предстои разглеждането и гласуването на законопроект на второ четене.

Преминаваме към следващата точка от седмичната програма:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА.
Вносител – Министерският съвет.
Заповядайте, господин Курумбашев.
Колеги, останете в пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, първо ще направя процедура за допускане в залата.
Моля да бъдат допуснати господин Атанас Костадинов – заместник-министър на околната среда и водите, и госпожа Силвия Бакърджиева – главен експерт в Министерството на околната среда и водите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Моля, гласувайте направеното процедурно предложение.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля, поканете представителите на вносителя в залата за участие в дискусията.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: „Закон за ограничаване изменението на климата”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
„Глава първа – Общи положения”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли изказвания по наименованието на закона и по наименованието на Глава първа – „Общи положения”? Няма.
Моля, гласувайте наименованието на закона и наименованието на Глава първа по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 1 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 1:
„Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани със:
1. провеждането на държавната политика по ограничаване изменението на климата;
2. прилагането на механизмите за изпълнение на задълженията на Република България по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 28 от 1995 г.) (ДВ, бр. 68 от 2005 г.) (РКОНИК) и Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 72 от 2002 г.) (ДВ, бр. 68 от 2005 г.) (Протокола от Киото);
3. функционирането на Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ);
4. функционирането на Националната система за инвентаризации на емисии на вредни вещества и парникови газове в атмосферата;
5. прилагането на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ);
6. администрирането на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове (НРТКЕПГ);
7. мерките за намаляване емисиите на парниковите газове от използваните течни горива и енергия за транспорта;
8. изпълнението на задълженията, произтичащи от Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите-членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (ОВ, L 140/136 от 5 юни 2009 г.), наричано по-нататък „Решение № 406/2009/ЕО”;
9. функционирането на Схемата за доброволно намаление на емисии (СДНЕ).”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Има ли изказвания по чл. 1? Няма.
Моля, гласуваме чл. 1 в редакцията на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 2 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 2:
„Чл. 2. Законът има за цел чрез предприемане на национални мерки и въвеждането на европейски и международни механизми да гарантира намаляване на емисиите на парникови газове като основен елемент в политиката по ограничаване изменението на климата и да осигури дългосрочното планиране на мерките за адаптация към климатичните промени.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли изказвания по чл. 2 от закона? Няма желаещи.
Моля, гласувайте чл. 2.
Гласували 100 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: „Глава втора – Политика по ограничаване изменението на климата”.
Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава втора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли изказвания по наименованието на Глава втора? Няма.
Гласуваме наименованието на Глава втора по вносител, подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: „Раздел І – Компетентни органи”.
Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли изказвания по наименованието на Раздел І?
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Тъй като предишния път пропуснах да попитам, искам сега да попитам по този раздел. Доколкото виждам, на вносителя разделът се казва „Компетентни органи“. Нали така е написано в доклада? В същото време имаме предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители заглавието на Раздел І да се измени така: „Компетентни органи“.
Питам: каква е разликата между вносителя и това, което предлагат госпожа Ивелина Василева и група народни представители – дали не са го прочели като хората, или е някаква форма на илитерация при тях? За какво става въпрос не мога да разбера. Или просто са илитерати?! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Основателен е въпросът Ви, господин Ерменков. Това беше изказване.
Има ли реплики?
Заповядайте за реплика.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Ерменков, по повод изказването Ви –мисля, че не е необходимо да се впускаме в дебат, който вече премина по време на първото четене, относно същността на този законопроект и възможността той да бъде, бих казала, историческо начало да се приеме консенсусно изключително важен и рамков закон.
Що се отнася до предложенията на народните представители от ГЕРБ, мисля, че това, което направихте като ремарк, още веднъж се явява в доказателство на тезата, че текстовете, предложени и от Политическа партия ГЕРБ, и от вносителите са идентични на 95%. В този смисъл, ако има някакви ремарки по отношение на илитерации и липса на разбиране, може би не сме ние адресатът на подобни ремарки.
Бих казала, че въпросът Ви има и процедурно естество, защото текстовете, които сме предложили, са преминали както през ръководството на Народното събрание по отношение на допустимостта, така и през комисията. В този смисъл по процедурни въпроси може би е редно да се обърнете към тях. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Василева.
Други реплики? Няма.
Господин Ерменков, заповядайте за дуплика.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Съжалявам, че влизам в схемата на загуба на ценно парламентарно време, но искам още веднъж да се обърна към колегите от опозицията: нека да бъдат така добри, ако имат някакви конструктивни предложения, ако имат някакви разлики, ако има нещо, което те смятат, че би било по-добре за България и за климата като цяло, да ги направят. Когато обаче под формата на предложения се създават предпоставки за излишно губене на парламентарно време, според мен това е прахосничество и не знам дали може да бъде оправдано с каквито и да било политически или други аргументи, освен с така нареченото „деструктивно поведение“. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Ерменков.
Според мен тук има юридически проблем. Разбира се, няма да коментирам.
Други изказвания?
Господин Курумбашев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Благодаря Ви, господин Имамов.
Колеги, по време на този законопроект това ще Ви се случи поне 86 пъти. Имаме предложение на вносителя „Компетентни органи“, имаме предложение на народни представители от ГЕРБ, които предлагат „Компетентни органи“. Кое предложение е по-хубаво според Вас?
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ (ГЕРБ, от място): Нашето!
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Разбира се, че това предложение, което са направили народните представители от ГЕРБ! Затова и сме ги подкрепили в комисията.
Смятате ли, че това е добър начин да се правят закони в България? Смятате ли, че това е добър начин да се покаже, че има единомислие по един закон?! Смятате ли, че това е по-бързият начин да се приеме законопроект, който всъщност правителството на ГЕРБ и мнозинството на ГЕРБ не успя да приеме, заради който сме в наказателна процедура и който всички ние, като народни представители, трябва да приемем час по-скоро?
Готов съм да водя този разговор 86 пъти, но към тази процедура нямат никакво отношение нито председателството на Народното събрание, нито председателят на Комисията по околната среда и водите, тъй като Вие добре знаете правилника: когато са внесени предложения от народен представител, те се подлагат на гласуване независимо дали съвпадат до последната запетая с предложението на вносителя, или не.
Имайте и предвид, че по всеки член от този законопроект има такива предложения, разлика има в три или в четири. Във всички останали ще трябва да сравнявате дали е по-добре да се казва „компетентни органи”, или „компетентни органи”. Между другото не чух конкретните мотиви на вносителя по този член защо трябва да се казва „компетентни органи”, а не „компетентни органи”.
Тъй като в момента имаме обсъждане на второ четене, обсъжда се член по член и всеки трябва да се изказва по конкретния член, а не по философията на законопроекта. Изказванията по философията на законопроекта се правят на първо четене.
Колеги, да знаете, че това ни очаква поне 86 пъти от тук нататък. За Ваша информация този законопроект го четохме десет часа без прекъсване в Комисията по околната среда и водите. Благодаря.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Да оттеглят предложението.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Обърнах се с молба към колегите от ГЕРБ да оттеглят предложенията – поне които съвпадат. И това също не беше направено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Като водещ на заседанието, уважаеми колеги, ще следвам логиката на комисията. Искам обаче да кажа само едно изречение за какво е направеното: получавате законопроекта на първо четене; там пише, че Раздел І се нарича „Компетентни органи”. След това Вие предлагате Раздел І да се нарича „Компетентни органи”.
Други изказвания? Няма.
Госпожо Атанасова, заповядайте за реплика на изказването на господин Курумбашев.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Курумбашев, съгласна съм с част от аргументите, които изложихте. Може би за коректност ще е добре да споделите с нас защо и с какъв аргумент сте отхвърлили нашето предложение, дори и за редакционни поправки на текстовете, защото и това не стана ясно от изказването Ви? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Друга реплика? Няма втора реплика.
Господин Курумбашев – дуплика.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Препоръчвам Ви преди да ми правите реплика да се запознавате с доклада. Вашето предложение за „Компетентни органи“ е прието. То е прекрасно. (Частични ръкопляскания от КБ и ДПС.) Всички Ваши предложения са приети! Може би от 86 предложения – 3 или 4 да не са приети, всичко останало е прието. Разбира се, дори смятахме, че Вашите са по-хубави от предложението на вносителя, тъй като „компетентни органи“, предложено от народните представители от ГЕРБ звучи много по-добре, отколкото „компетентни органи“, представено от Министерския съвет.
Опитах се да убедя колегите ми в комисията да приемат само предложенията на колежката Василева и да отхвърлят предложенията на Министерския съвет, тъй като очевидно нейните предложения са по-добри. Те обаче бяха водени от някаква тяснопартийна логика и решиха да подкрепят предложението „компетентни органи” на Министерския съвет Съжалявам, но не успях да надделея и в случая са подкрепени и двете предложения. Така съм Ви ги докладвал. Подкрепени са предложенията и на Министерския съвет, и на госпожа Василева, затова ние предлагаме обединеното заглавие на тази глава, която се комбинира от предложението на Министерския съвет „Компетентни органи” и от предложението на госпожа Василева „Компетентни органи”, и така се формира новият смислен текст: „Компетентни органи”. (Ръкопляскания от КБ. Смях в ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Други изказвания по наименованието на Раздел І?
Госпожо Василева, изказване ли искате?
Лично обяснение - заповядайте.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Курумбашев, тъй като нееднократно споменахте името ми, разбирам комичността на ситуацията и сарказма, с който се опитвате да представите действията на управляващото мнозинство. Още в самото начало казах, че не ми се иска да реферирам към дебатите, които протекоха по време на първото четене на законопроекта, където, според мен, беше коренът на тази комичност. Той се състоеше в това, че отхвърлихте един законопроект, който беше внесен три месеца по-рано от законопроекта на Министерския съвет, който де факто е копи-пейст на представения от нас законопроект.
Оттам насетне по отношение на процедурните въпроси, по отношение на начина, по който да се води заседанието на комисията, по отношение на начина, по който да се изготви докладът на комисията, не мисля, че критиките Ви би трябвало да бъдат отправени към нас. В този смисъл ръководството на Народното събрание може би ще вземе предвид факта, че чисто процедурно е необходимо нещата да бъдат изчистени.
Отново казвам, това за пореден път доказва, бих казала, слабостта на вносителя, чийто законопроект разглеждаме към настоящия момент, от гледна точка да представи нещо ново, нещо авторско и по-скоро амбициите му да отнеме авторството на един законопроект, изготвен още 2012 г. с участието на много експерти, с широко обществено обсъждане и участие. За пореден път казвам, един въпрос, който принципно има своята консенсусна подкрепа в обществото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Василева.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Курумбашев, за лично обяснение.
Моля Ви, когато се обяснявате, не давайте повод на някой друг.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Аз единствено споменах името на уважаваната от мен колежка, защото е вносител на законопроекта и трябва да кажа кой го е внесъл. Дойде време да поговорим и за това кой от кого краде законопроекти.
Законопроектът, внесен от ГЕРБ в Народното събрание, е чиста кражба на законопроекта на Министерството на околната среда и водите от 2012 г. Там няма нито едно добавено изречение от колегите. Те до такава степен го бяха копи-пейстнали, както казват, че дори беше внесен с имената на старите министерства и стария Министерски съвет. А иначе е много неучтиво от Ваша страна да обвинявате колегите от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), че са откраднали нататък законопроекта, тъй като очевидно те не са го направили. Това, което направиха колегите, е, че надградиха стария си проект от 2012 г. с добавянето на регламенти и директиви, които влезнаха в действие през
2013 г., и с това направиха този законопроект по-пълен, което е едно достойнство на законопроекта и ще бъде по-пълно транспониран.
Много неучтиво е Вие да говорите за авторство, след като сте го свалили от уебсайта на Народното събрание и ни го представяте като Ваш, авторски законопроект на ГЕРБ. Лично аз не бих си позволил например Проекта на Министерския съвет да го представя като авторски законопроект на народни представители от БСП или от ДПС, или от който и да е. Това е законопроект на МОСВ. Знаете много добре, че и двата варианта са плод на усилията на специалисти от МОСВ, които и в единия, и в другия случай през 2012 г., а в другия случай през 2013 г. пълно транспонираха директивите и регламентите на Европейския съюз. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Други изказвания по заглавието на Раздел І?
Заповядайте, госпожо Василева.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Изказването ми ще бъде много кратко и касае формулирането на политиките. Конкретно в случая ние все пак говорим за създаването на един изцяло нов закон, разбира се, без да се пренебрегват усилията на експертите от Министерството на околната среда и водите, които безкрайно много уважавам, без да се пренебрегват мненията на всички външни експерти, които са подпомогнали създаването на този законопроект, включително и от английското правителство, чиято експертиза ползвахме, включително неправителствени организации и съсловни организации. Все пак смятам, че държим и дължим да разясним факта, че политиките се формулират от политиците. Политиците са тези, които задават рамката. Разбира се, експертите вършат своята професионална работа, но политиците задават посоките. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, госпожо Василева.
Има ли реплики към изказването на госпожа Василева? Не виждам.
Други изказвания по наименованието на Раздел І? Няма желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел І на вносителя, подкрепено от комисията.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Какво е това нещо, бе? Една минута чакаме. Като не можете да си направите кворума, изобщо не ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля, обявете резултата!
Гласували 90 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 17.
Заповядайте за процедура.
КРАСИМИР ЯНКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, правя процедура за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля, дайте ми листа за поименна проверка преди гласуването. (Председателят започва поименна проверка. Шум и неодобрителни реплики от ГЕРБ.)
Адриан Христов Асенов - отсъства
Аксения Бориславова Тилева - отсъства
Александър Димитров Паунов - тук.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): При прегласуване нямате право!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ:
Александър Руменов Ненков - отсъства
Александър Христов Методиев - тук
Алиосман Ибраим Имамов - тук
Андон Петров Андонов - тук
Антон Константинов Кутев - тук
Атанас Зафиров Зафиров - тук
Атанас Иванов Ташков - отсъства.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: При процедура нямате право! При прегласуване не може да има проверка! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля за тишина! Като приключи проверката, тогава може да вземете думата!
Атанас Стойнов Пъдев - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - тук
Ахмед Ахмедов Башев - тук
Бойко Методиев Борисов - отсъства
Борис Цветков Цветков - тук
Борислав Гуцанов Гуцанов - тук
Бюнямин Хюсеин Хасан - тук
Валентин Иванов Радев - отсъства
Валентин Стефанов Василев - тук
Валентина Василева Богданова - тук.
Моля квесторите да записват тези, които ще влязат по-късно от времето, когато си чуят името. Моля квесторите да направят допълнителния списък!
Валери Мирчев Жаблянов - тук
Ваня Чавдарова Добрева - тук
Васил Миланов Антонов - отсъства
Вежди Летиф Рашидов - отсъства
Венцислав Асенов Лаков - тук
Веселин Бориславов Вучков - тук
Веселин Вълев Пенев - отсъства
Владимир Вълчев Митрушев - отсъства
Владимир Иванов Иванов - тук
Владимир Цветанов Тошев - отсъства
Владислав Иванов Горанов - тук
Владислав Тошков Николов - отсъства
Волен Николов Сидеров - отсъства
Гален Симеонов Монев - тук
Галина Стефанова Милева-Георгиева - отсъства
Галя Енева Захариева - тук
Георги Димитров Андреев - тук
Георги Иванов Андонов - тук
Георги Николов Мърков - отсъства
Георги Симеонов Горанов - отсъства
Георги Стоянов Кадиев - тук
Георги Страхилов Свиленски - тук
Георги Цветанов Марков - отсъства
Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
Георги Янчев Гьоков - тук
Гинче Димитрова Караминова - тук
Данаил Димитров Кирилов - тук
Даниел Георгиев Георгиев - отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - отсъства
Дарин Иванов Димитров - тук
Делян Александров Добрев - тук
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Деница Златкова Караджова - тук
Деница Стоилова Гаджева - отсъства
Десислав Славов Чуколов - тук
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Жекова Танева - отсъства
Деян Цанков Дечев - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - тук
Джема Маринова Грозданова - тук
Диана Иванова Йорданова - отсъства
Димитър Ангелов Горов - отсъства
Димитър Ангелов Иванов - отсъства
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Василев Аврамов - тук
Димитър Георгиев Кочков - тук
Димитър Димчев Димов - отсъства
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Стоянов Дъбов - тук
Димчо Димитров Михалевски - отсъства
Добрин Ненов Данев - тук
Доброслав Дилянов Димитров - отсъства
Донка Димитрова Иванова - тук
Дончо Спасов Баксанов - тук
Дора Илиева Янкова - тук
Дурхан Мехмед Мустафа - тук
Евгени Димитров Стоев - тук
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евдокия Славчева Асенова - тук
Екатерина Василева Заякова - тук
Емануела Здравкова Спасова - тук
Емил Димитров Райнов - тук
Емил Йорданов Радев - тук
Емил Страхилов Костадинов - тук
Ердинч Исмаил Хайрула - тук
Жара Веселинова Пенева-Георгиева - тук
Жельо Иванов Бойчев - тук
Желязко Иванов Желязков - тук
Захари Димитров Георгиев - тук
Здравко Димитров Димитров - отсъства
Златко Димитров Тодоров - тук
Ивайло Ангелов Московски - отсъства
Иван Валентинов Иванов - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Стоев Чолаков - тук
Иван Тодоров Димитров - тук
Иван Тодоров Ибришимов - тук
Ивелина Веселинова Василева - тук
Илиан Сашов Тодоров - тук
Ирена Георгиева Узунова - отсъства
Ирена Иванова Коцева - отсъства
Ирена Любенова Соколова - тук
Йордан Георгиев Стойков - тук
Йордан Кирилов Цонев - тук
Йордан Стоянов Младенов - тук
Йорданка Колева Йорданова - тук
Калин Иванов Милчев - тук
Калина Петрова Балабанова - тук
Камен Костов Костадинов - отсъства
Кирил Боянов Калфин - отсъства
Кирил Добрев Добрев - тук
Кирил Красимиров Колев - тук
Кирил Николаев Добрев - тук
Кирчо Георгиев Атанасов - тук
Кирчо Георгиев Карагьозов - тук
Корнелия Добрева Маринова - тук
Корнелия Петрова Нинова - тук
Красимир Атанасов Мурджев - тук
Красимир Георгиев Ципов - отсъства
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Неделчев Стефанов - отсъства
Красимир Христов Янков - тук
Красимира Пенева Анастасова - тук
Кристиян Роберт Димитров - тук
Лазар Огнянов Попов - тук
Лиляна Павлова Николова - тук
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Любен Петров Татарски - тук
Любомир Владимиров Владимиров - тук
Любомир Димитров Христов - тук
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Магдалена Ламбова Ташева - тук
Маргарита Асенова Стоилова - тук
Маргарита Николаева Николова - отсъства
Мариана Господинова Тотева - тук
Мариана Радева Бояджиева - тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА:
Мартин Георгиев Захариев - тук
Мая Божидарова Манолова - тук
Менда Кирилова Стоянова - отсъства
Методи Теохаров Костадинов - тук
Мехмед Юмер Атаман - тук
Миглена Дойкова Александрова - тук
Милена Цветанова Дамянова - тук
Милка Дончева Христова - тук
Милко Петров Багдасаров - тук
Минчо Мънчев Минчев - отсъства
Мирослав Николов Петков - отсъства
Митко Живков Захов - отсъства
Митхат Сабри Метин - отсъства
Михаил Райков Миков - отсъства
Младен Петров Червеняков - тук
Мустафа Сали Карадайъ - тук
Мустафа Фахри Ахмед - отсъства
Невин Халил Хасан - тук
Нели Рускова Петрова - тук
Нигяр Сахлим Джафер - отсъства
Николай Веселинов Александров - тук
Николай Нанков Нанков - отсъства
Николай Николов Апостолов - тук
Николай Петков Петков - тук
Николай Симеонов Малинов - тук
Павел Алексеев Христов - отсъства
Павел Андреев Гуджеров - тук
Павел Димитров Шопов - тук
Пенко Атанасов Атанасов - тук
Петър Атанасов Курумбашев - тук
Петър Василев Мутафчиев - тук
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Иванов Петров - тук
Петър Илиев Дулев - отсъства
Петър Илиев Якимов - тук
Петър Симеонов Ангелов - тук
Петя Николова Раева - тук
Петя Цветанова Аврамова - тук
Пламен Василев Славов - тук
Пламен Веселинов Йорданов - отсъства
Пламен Дулчев Нунев - отсъства
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Тачев Петров - отсъства
Пламен Христов Желязков - тук
Ради Николов Стоянов - тук
Рамадан Байрам Аталай - тук
Румен Василев Гечев - тук
Румен Иванов Иванов - тук
Румен Маринов Йончев - тук
Рушен Мехмед Риза - тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - тук
Светлана Ангелова Найденова - тук
Светлин Димитров Танчев - тук
Семир Хусеин Абу Мелих - отсъства
Сергей Дмитриевич Станишев - отсъства
Сергей Манушов Кичиков - тук
Силвия Анастасова Хубенова - тук
Сияна Атанасова Фудулова - тук
Смиляна Николова Нитова-Кръстева - тук.

Дотук в залата присъстват 143 народни представители. Има кворум, продължаваме с пленарното заседание.
Моля квесторите, ако има допълнително влезли в залата народни представители, да ми предоставят списъка да ги съобщя – тези, които не са отбелязани при проверката на кворума.
Това са: Георги Анастасов, Валентин Радев, Васил Антонов, Деница Гаджева, Алекси Алексиев, Георги Мърков – плюс 6; Атанас Ташков, Александър Ненков, Аксения Тилева, Пламен Йорданов, Стефан Дедев, Емил Радев, Ирена Коцева, Димитър Димов – плюс 14.
Уважаеми колеги, кворум в пленарната зала има, продължаваме със заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Имаше предложение за прегласуване на заглавието на Раздел І „Компетентни органи” по вносител, подкрепено от комисията.
Гласували 119 народни представители: за 90, против 1, въздържали се 28.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители за чл. 3:
„Чл. 3 се изменя така:
„(1) Държавната политика по ограничаване изменението на климата се определя от Народното събрание чрез този закон и се реализира от Министерския съвет чрез подзаконовите нормативни актове по чл. 5 и плановете и стратегиите по чл. 8 и 9.
(2) Министърът на околната среда и водите е компетентният орган по цялостното провеждане на държавната политика по ограничаване изменението на климата.
(3) Министърът на околната среда и водите може да делегира със заповед правомощията си по този закон на други длъжностни лица.
(4) За подпомагане на дейността по ал. 2 се създава Национален експертен съвет по изменение на климата като консултативен орган към министъра на околната среда и водите, в който се включват представители на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на финансите, Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Изпълнителната агенция по околна среда, Българската академия на науките, Националното сдружение на общините и юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност има пряко отношение към ограничаване изменението на климата.
(5) Дейността на Националния експертен съвет по изменение на климата се урежда с правилник, утвърден със заповед на министъра на околната среда и водите.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Петър Курумбашев, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
„В ал. 4 повторените думи „Министерство на инвестиционното проектиране” се заменят с „Министерство на регионалното развитие”.”
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 3:
„Чл. 3. (1) Държавната политика по ограничаване изменението на климата се определя от Народното събрание чрез този закон и се осъществява от Министерския съвет чрез подзаконовите нормативни актове по чл. 5 и плановете и стратегиите по чл. 8 и 9.
(2) Министърът на околната среда и водите е компетентният орган по цялостното провеждане на държавната политика по ограничаване изменението на климата.
(3) Министърът на околната среда и водите може да делегира със заповед правомощията си по този закон на други длъжностни лица.
(4) За подпомагане на дейността по ал. 2 се създава Национален експертен съвет по изменение на климата като консултативен орган към министъра на околната среда и водите, в който се включват представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на финансите, Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Министерството на регионалното развитие, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Държавна агенция „Национална сигурност”, Изпълнителната агенция по околна среда, Българската академия на науките, Националното сдружение на общините и юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност има пряко отношение към ограничаване изменението на климата.
(5) Дейността на Националния експертен съвет по изменение на климата се урежда с правилник, утвърден със заповед на министъра на околната среда и водите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Това са текстовете по чл. 3.
Изказвания по чл. 3?
Заповядайте за процедура, господин Костадинов.
МЕТОДИ ТЕОХАРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз представих моите въпроси и предложения пред комисията, а и пред Народното събрание. Отговорът от Министерството на околната среда и водите беше положителен, като тези мои предложения и въпроси ще бъдат разработени в подзаконови законодателни разпоредби.
Едно от предложенията обаче считам, че е важно и то касае създаването на Национален експертен съвет. Тук се изброиха доста институции, които ще дадат представители в този Национален експертен съвет, но не беше споменато името на Селскостопанската академия, въпреки че съм го предлагал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Костадинов, това са важни неща, но Вие взехте думата по процедура. Трябва да кажете каква е процедурата.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Това е изказване.
МЕТОДИ КОСТАДИНОВ: Предлагам в чл. 3, ал. 4 да фигурират представители на Селскостопанската академия. Няма да се мотивирам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Костадинов, напишете ми на един лист Вашето предложение за допълнение към текстовете.
Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, когато излиза колега от групата на ГЕРБ, по няколко пъти уточнявате какво точно ще каже той, обяснявате му, че ако излезе от рамките на процедурата, ще прекъснете изказването му и така нататък. Допускате управляващите обаче да излизат тук и когато попитах Вас самия каква е процедурата, Вие вдигнахте рамене и не знаехте. Нормално е да мерите с еднакъв аршин, първо.
Второ, това не беше процедура, а изказване по члена. Господин Теохаров, с цялото ми уважение – той е прав, направи своето предложение, и сега трябва да има реплика и дуплика. Защото ние може да не сме съгласни.
Каква е тази процедура – да се запише в член еди-кой си, дето го забравих тук, еди-какво си?!
Или работим и мерим с един аршин, или правим каквото си искаме, и няма да тръгне това Народно събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Вашите бележки са неоснователни, господин Иванов, не ги приемам за основателни. Понякога, когато някой колега говори от трибуната, може да допусне грешка съзнателно или от незнание. Моля Ви се! Неоснователни са бележките Ви.
Има ли изказвания по чл. 3? Има ли други изказвания?
Господин Курумбашев, имаше предложение за добавяне на текст към чл. 3, ал. 4. Трябва да го гласуваме.
Ще вземете ли отношение по това предложение?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Аз очаквах писмено това предложение, господин Теохаров, тъй като редакционни предложения в пленарната зала се правят писмено.
Освен това, то не е редакционно предложение.
Освен това, като сте искали да направите това предложение – съжалявам, че сте зает в разговор със заместник-министъра в момента, обаче сте имали възможност да направите предложението като народен представител между първо и второ четене. Вие не сте го направили. Имали сте възможност да го направите в комисията на второ четене като редакционно предложение, Вие не сте го направили. В пленарната зала се правят само редакционни предложения – ако някоя прецизна запетайка, примерно, внесена от колеги, не е забелязана от вносителите.
В момента ние трябва да чуем становището например на Министерството на околната среда и водите дали иска в този експертен съвет да се включат тези представители, които Вие искате и започваме дебат, който е трябвало да бъде воден на второ четене в комисията.
Затова, господин председател, аз Ви предлагам да не подлагате на гласуване това предложение, тъй като то не е редакционно по смисъла на Правилника на Народното събрание. Предложението, което не е редакционно, освен ако няма някакво изключително съгласие в пленарната зала, макар по такъв случай може да има, просто Ви предлагам да не го гласуваме.
Имаме предложение на госпожа Василева, което не е подкрепено, имаме редакционно предложение на комисията, което е подкрепено.
Моля Ви да преминем към процедура на гласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев.
Мнението на председателя на комисията е съществено.
Господин Теохаров, след изказването на господин Курумбашев държите ли на Вашето предложение?
МЕТОДИ ТЕОХАРОВ (КБ, от място): Държа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Дайте предложението тогава, да го гласуваме.
Има ли други изказвания?
МЕТОДИ ТЕОХАРОВ (КБ): Господин председател, давам моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Господин Теохаров, не мога да го подложа на гласуване. Това, което сте ми дали, не се връзва ясно и логично с текстовете, които има в ал. 4. Няма да подложа на гласуване текста.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Изказване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, правилно преценихте – както каза и колегата Курумбашев, това в никакъв случай не е редакционно предложение. В крайна сметка законите се приемат на две четения, това е заложено и в Конституцията.
Става въпрос за един орган или ведомство, което да бъде добавено и в никакъв случай това не е редакционно предложение. Това би довело евентуално до сезиране на Конституционния съд. Няма пречка след време, като се приеме законът, да бъде добавено това изменение. Но не може по този начин да се приемат законите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Лазаров.
Това беше изказване, значи имаме възможност за реплики.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Заместник-министърът!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Кой желае реплика?
Няма желаещи за реплика към изказването на господин Лазаров.
Господин заместник-министър, искате думата, но изчакайте да приключим с процедурата.
Няма желаещи за реплики.
Заповядайте на трибуната, господин Костадинов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС КОСТАДИНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Министерството на околната среда и водите не подкрепя последното предложение по две причини.
Наистина, както докладва председателят на комисията, след една изключително ползотворна дискусия в размер на 10-11 часа текстът е такъв, че отразява до голяма степен мнението и на Министерския съвет, и на колегите от ГЕРБ. Приемете, че сме постигнали изключително висока степен на съгласие по отношение на този закон, по който България има наказателна процедура.
Второ, ние сме предвидили участието на Министерството на земеделието и храните, което е принципал на Селскостопанската академия. До голяма степен чрез вътрешнонормативната база на Министерството на земеделието и храните биха могли да регулират кой по компетентност да участва. Ето защо ние не подкрепяме предложението.
Още веднъж декларирам, че постигнатият текст след едно доста тежко заседание до голяма степен е адекватен на нашите искания и цели. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин заместник-министър.
Има ли изказвания по чл. 3? Няма.
Уважаеми колеги, гласуваме най-напред предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 37, против 54, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на чл. 3 в редакцията на комисията.
Гласували 86 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Заповядайте за процедура.
ФИЛИП ПОПОВ (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Правя предложение за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Гласуваме процедурно предложение за текста на чл. 3, прегласуване.
Гласували 115 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 26.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, почивка до 11,25 ч. Благодаря.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, моля да заемете местата си в пленарната зала.
Започваме с петъчния:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода 17-23 януари 2014 г.:
1. Постъпило е питане от народния представител Цвета Вълчева Караянчева към Десислава Терзиева – министър на регионалното развитие, относно отваряне на втория лот от пътя към прохода „Маказа”, отсечката Кърджали – Подкова. Следва да се отговори в пленарното заседание на 31 януари 2014 г.
2. Постъпило е питане от народния представител Борис Цветков Цветков към Даниела Бобева-Филипова – заместник министър-председател по икономическото развитие, относно подготовката за подписване на Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции и предприетите действия на българските представители за отстояване на интересите на страната ни и на българските граждани. Следва да се отговори в пленарното заседание на 31 януари 2014 г.
3. Постъпило е питане от народния представител Хюсеин Хасан Хафъзов към Петър Стоянович – министър на културата, относно политиката на Министерството на културата, отнасяща се до поддръжката, ремонтирането и опазването на храмовете, които са паметници на културата от национално значение. Следва да се отговори в пленарното заседание на 31 януари 2014 г.
4. Постъпило е питане от народните представители Петя Цветанова Аврамова и Тотю Младенов Младенов към Данаил Папазов – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно липсата на достъп до цифрова ефирна телевизия. Следва да се отговори в пленарното заседание на 31 януари 2014 г.
5. Постъпило е питане от народния представител Ивелина Веселинова Василева и народните представители Димитър Бойчев Петров, Иван Стефанов Вълков, Снежина Минчева Маджарова, Семир Хусеин Абу Мелих, Диана Иванова Йорданова, Галина Стефанова Милева-Георгиева към Таня Андреева Райнова – министър на здравеопазването, относно откриване на Отделение по пластика и изгаряния в Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас. Следва да се отговори в пленарното заседание на 31 януари 2014 г.
6. Постъпило е питане от народния представител Йорданка Колева Йорданова към Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика, относно промяна в правилата за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Следва да се отговори в пленарното заседание на 31 януари 2014 г.
Писмени отговори от:
- заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова на въпрос от народния представител Корнелия Маринова;
- заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова на въпрос от народния представител Корнелия Маринова;
- министъра на външните работи Кристиан Вигенин на въпрос от народния представител Десислав Чуколов;
- министъра на отбраната Ангел Найденов на въпрос от народния представител Страхил Ангелов;
- министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на въпрос от народния представител Мая Манолова.
Това бяха писмените отговори.
Следва Парламентарният контрол.
Първа ще отговоря госпожа Зинаида Златанова – заместник министър-председателят и министър на правосъдието, на въпрос от народния представител Страхил Чавдаров Ангелов относно изтичащ период на допустимост на разходи (2007 -2013 г.) и съществуващ риск от неизпълнение на дейностите.
Господин Ангелов, заповядайте да развиете въпроса си. (Шум и реплики от ПГ на ГЕРБ.)
Заповядайте за процедура.
Госпожа Савеклиева.
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, от името на Парламентарната група на ГЕРБ настояваме веднага да бъде извикана в Парламента министърът на образованието Анелия Клисарова. От ГЕРБ очакваме незабавно министърът да предостави пълна информация за уволнението на директора на училището в с. Долно Дряново Асим Адемов. От ГЕРБ сме силно обезпокоени от данните, че Адемов е уволнен само и единствено, защото не подкрепя ДПС. Директорът е бил привикан в кабинета на началника на Регионалния инспекторат по образованието – Благоевград, Огнян Соколов, който е назначен от ДПС. Там Соколов е признал на Адемов, че има политическа поръчка от най-високо ниво да го уволни, ако не напусне доброволно. След уволнението депутатът от ДПС Ахмед Башев нарича Асим Адемов „острието на ГЕРБ в Гърмен” и заплашва, че той кадрува в общините Гърмен, Сатовча, Якоруда, Белица и Гоце Делчев и че предстоят нови уволнения. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
Нарочени за уволнение са още директорите на училищата в Рибново, Дебрен, Горно Дряново... (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Това е изявление от група, госпожо Савеклиева. В момента правите изявление от група. Ще го зачета като изявление от група.
Продължавайте.
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Затова, господин председател, настоявам да бъде извикана в Парламента министър Клисарова, за да отговори: кой е Ахмед Башев от ДПС, че да уволнява училищните директори?!
Настояваме за отговор защо министърът позволява на депутати, като Башев от ДПС, да се саморазправят с директори на училища. Какви мерки ще предприеме към шефа на инспектората в Благоевград, който изпълнява политически поръчки? Защо не спази обещанието си, че няма да допуска политически чистки в образованието?! Ще спрат ли и кога политическите уволнения на директори на училища? Затова настояваме госпожа Клисарова да дойде в Парламента и да ни отговори на тези въпроси. Благодаря Ви.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Благодарим за декларацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Да, благодарим за декларацията.
Госпожа Анелия Клисарова не е в България в момента. Господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Длъжен съм да заявя от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи, че не за първи път депутати и Парламентарната група на ГЕРБ използват парламентарната трибуна в петък, за да говорят абсолютно неверни и недоказани неща, за да отправят обидни квалификации към членове на Парламентарната група на Движението за права и свободи. (Реплики от ГЕРБ.) Моля да не ме прекъсвате, аз слушах внимателно колежката от ГЕРБ, която говори, въпреки че говори абсолютно неистини.
Всичко това, което каза госпожа Савеклиева, с пълна сила се отнася за начина, по който управляваше ГЕРБ. Всичко това, което тя каза за назначения на директори в училища и за уволнения на учители и директори на училища, се отнасяше и продължава да се отнася за времето, в което ГЕРБ управляваше.
Ноторно известен факт на цялото българско общество е, че Вие подменихте всичко в образователната система, дори стигнахте до портиерите на училищата. Така че, моля Ви, не пренасяйте Вашата практика като обвинение за практика на депутати от Парламентарната група на Движението за права и свободи. Категорично възразявам от името на групата, против такъв начин на говорене от трибуната пред българския парламент и пред тези, които наблюдават петъчния контрол. Още повече, че говорите неща, които нито са доказани, нито има доказателства за тях.
Парламентарната група на Движението за права и свободи не си служи с Вашите методи. Ние се борихме с тях и продължаваме да се опитваме да изкореним тази практика, която Вие насадихте четири години. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цонев.
Това беше изказване от името на парламентарна група.
Други желаещи от името на парламентарна група? Няма.
Аз вече прочетох въпроса на господин Страхил Ангелов към госпожа Зинаида Златанова – заместник министър-председател и министър на правосъдието.
Моля, господин Ангелов, да представите въпроса.
СТРАХИЛ АНГЕЛОВ (КБ): Уважаеми колеги, уважаема госпожо вицепремиер! Понастоящем в процес на изпълнение са значителен брой инфраструктурни проекти, финансирани със средства от оперативните програми. Периодът на допустимост на разходите за програмния период 2007 - 2013 г., приключва на 31 декември 2015 г., съгласно правилото n+2. Тоест, до неговия край остават само две години, в рамките на които всички строително-монтажни работи следва да бъдат завършени, плащанията да бъдат осъществени и проектите отчетени, за да може Република България да депозира искане за плащане в съответните органи на Европейската комисия.
Нека се има предвид, че за конкретните инфраструктурни проекти съществува реален риск от неизпълнение на дейностите и респективно невъзможност за извършване на плащанията до края на периода на допустимост на разходите. Имам предвид проекти на висока инвестиционна стойност, които по една или друга причина изостават от депозирания в съответния управляващ орган график. Причините могат да бъдат най-различни – от чисто техническо естество, по някой път става дума за доста изостанали проекти във връзка с обжалвания, свързани с проведените по тях обществени поръчки.
В тази връзка моля да ни предоставите информация извършва ли се анализ на риска от съответните управляващи органи по отношение на евентуална невъзможност за изпълнение на дейности на проекти, които са в процес на изпълнение и биха ли излезнали тези дейности извън периода на допустимост на разходите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Приключвайте, господин Ангелов.
СТРАХИЛ АНГЕЛОВ: Какви са набелязаните и предприети мерки за минимизиране на риска от неизпълнение на проектите и неизвършване на плащания до края на периода на допустимост на разходите. Благодаря и се извинявам за времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Госпожо заместник министър-председател, имате думата за отговор. Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Ангелов, уважаеми госпожи и господа народни представители! Във връзка с въпроса относно изтичащия период на допустимост на разходите 2007 - 2013 г. и съществуващ риск от неизпълнение на дейностите бих искала да Ви информирам за следното.
Предизвикателството, което стои пред нас, е не само да не допуснем загуба при усвояването на евросредства до края на 2015 г., но и да ускорим темпа, с който разплащаме и сертифицираме разходите пред Европейската комисия. За целта още при встъпването в длъжност на настоящото правителство беше направен анализ на финансовото изпълнение на оперативните програми и бяха формулирани конкретни стъпки, които да се предприемат на национално ниво с цел осигуряване на необходимите предпоставки и обективни условия за минимизиране на евентуалния риск от загуба на средства както в краткосрочен план за 2012 г., така и в рамките на следващите две години – 2014-а и 2015-а.
С Решение № 500 на Министерския съвет от 23 август се даде съгласие договарящите органи по пет от общо седем оперативни програми да наддоговорят финансов ресурс по съответната оперативна програма със средства в размер до 10% над бюджета, определен за програмата, без Оперативна програма „Транспорт” и Оперативна програма „Околна среда”, за които такива решения са взети на предходен етап. Решението за даване на съгласие за наддоговаряне позволи на управляващите органи на оперативни програми „Регионално развитие”, „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, „Административен капацитет”, „Развитие на човешките ресурси” и „Техническа помощ” да разполагат със свободен ресурс, с който да извършат плащания по договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Това допринесе за повишаване на усвояемостта на средствата и за навременно извършване на плащанията по договорите с бенефициентите по горепосочените програми, а от тяхна страна с изпълнителите им, което доведе и до своевременно разплащане с бизнеса.
Следва да се има предвид, че мярката няма да доведе до необходимост да бъдат осигурени допълнителни средства от държавния бюджет, тъй като управляващите органи се очаква да реализират спестявания в хода на изпълнение на оперативните програми.
Посочената мярка е малка част от разработения план за действие за минимизиране на риска от загуба на средства и ускоряване на усвояемостта по оперативните програми 2007 - 2013 г., който съдържа конкретни мерки, като за всяка мярка е посочена отговорна институция и краен срок за изпълнение на предприетите действия.
Друга важна мярка в плана за действие, касаеща инфраструктурните програми, е свързан с текущ мониторинг, осъществяван от управляващия орган на съответната оперативна програма, с оглед проследяване изпълнението на рисковите проекти, набелязване на стъпки за минимизиране на риска за всеки бенефициент и завършване на проектите в рамките на финансовия период. По плана за действие са поети конкретни ангажименти от ресорните министри за неговото изпълнение. Същият се отчита от управляващите органи на оперативните програми на ежемесечна база, което от своя страна гарантира ефикасен мониторинг и контрол при изпълнението му.
В резултат на предприетите мерки идентифицираният в средата на 2013 г. риск за автоматично освобождаване на бюджетни средства за 2013 г. в размер на 267 млн. евро, беше редуциран до размер 35 млн. евро европейско съфинансиране по три от общо седемте оперативни програми, като 27 милиона от тях са прогнози и зависят от становище на Европейската комисия, тоест има възможност да не бъдат загубени. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Предстои да актуализираме плана за действие за периода 2014-2015 г. До края на месец февруари 2014 г. трябва да се случи това с оглед минимизиране на евентуалния риск от загуба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето, госпожо Златанова.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: Само едно изречение, господин председател.
В заключение предприетите мерки през последните месеци целят минимизиране на евентуалния риск от загуба на средства до края на 2015 г. и постигане на по-голяма ефективност в управлението на европейските средства. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Има думата за реплика господин Ангелов. Не желаете реплика. Благодаря.
Благодаря на госпожа Зинаида Златанова – заместник министър-председател и министър на правосъдието, за участието в днешния парламентарен контрол.
Следващите въпроси са към господин Цветлин Йовчев – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи.
Първият въпрос към него е от народния представител Хюсеин Хасанов Хафъзов относно нападение над български гражданин.
Господин Хафъзов, заповядайте да развиете Вашия въпрос.
ХЮСЕИН ХАФЪЗОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин вицепремиер, на 9-и ноември вечерта на улица „Пиротска“ в София е бил нападнат и зверски пребит Георги Димитров-Метин.
След подадения сигнал екипите на СДВР са пристигнали на мястото на нападението и са заварили Метин в безпомощно състояние, лежащ на земята в локва кръв. Метин е бил закаран в болница в много тежко състояние – с черепно-мозъчна, лицево-челюстна и редица други травми.
Почти веднага след нападението в района на инцидента са били задържани двама от заподозрените, а скоро след това и още двама мъже, участвали в нападението. Първоначално им бе наложена мярка задържане 72 часа.
Според изявлението на главния секретар на МВР господин Светлозар Лазаров, направено пред Българското национално радио ден след нападението, Метин е бил нападнат от пет-шест лица. Той също така заяви, че Метин е станал жертва на нападение на етническа основа.
На 12.11.2013 г. прокуратурата поиска постоянен арест за трима от четиримата задържани. Софийският градски съд се съгласи с обвинението и остави зад решетките Момчил Милчов, Иво Тилков и Джоно Младенов. Мотивът бе, че има опасност те да извършат и други нападения, както и да застрашат сигурността на свидетелите.
На 21.11.2013 г. Апелативният съд остави тримата обвиняеми в ареста, заради опасността те да извършат друго престъпление. Тримата са обвинени в опит за предумишлено убийство от хулигански подбуди. Според свидетели, освен с ритници и удари, биячите са нападнали Метин и с метални предмети.
Това са фактите, известни на обществото. Остават обаче и множество въпроси, на които все още не е отговорено подобаващо.
Уважаеми господин министър, въпросите ми към Вас са – според първоначалната информация, нападателите са били петима или шестима.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето Ви изтече!
ХЮСЕИН ХАФЪЗОВ: В нощта след нападението са били задържани четирима заподозрени. Тримата от тях в момента се намират в арест с обвинение за опит за убийство. Потвърди ли се, или се опроверга версията за петима или шестима нападатели? Ако има доказателства, или поне основателни предположения за тяхно участие, до какви заключения е стигнало разследването и кога ще бъдат задържани двамата все още неизвестни участници? Защо четвъртият задържан в нощта на инцидента е бил освободен и защо не му е повдигнато обвинение, както и на другите трима? Каква е позицията на службите на МВР относно ролята на това лице в нападението?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Хафъзов, ще имате възможност за реплика след отговора.
ХЮСЕИН ХАФЪЗОВ: Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Господин заместник министър-председател – за отговор, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Хафъзов, в отговор на поставения от Вас въпрос относно нападение на български гражданин в центъра на София, предоставям следната информация.
На 9 ноември в 20,12 ч. в Трето районно управление на Столична дирекция на вътрешните работи е съобщено за пострадало лице вследствие нанесен побой.
Мястото на нападението е улица „Пиротска“ № 20 в столицата. Изпратена е дежурна оперативна група към СДВР и служители на Трето районно управление, които са извършили оглед на местопроизшествието. Разпитани са лица. Направени са фотоснимки и са иззети следи.
Пострадалият, установен като Георги Димитров-Метин, на 29 години, е настанен за лечение в здравно заведение.
По случая в СДВР е образувано досъдебно производство по чл. 116, във връзка с чл. 20 и чл. 18 от Наказателния кодекс.
В резултат на проведените незабавни оперативни мероприятия от служители на Трето районно управление, непосредствено след нападението са задържани четирима мъже: Иво Тилков на 28 г., Момчил Милчов на 29 г., Джоно Младенов на 26 г. и Николай Тодоров на 26 г. При извършените процесуално-следствени действия и снети сведения от очевидци е установен броят на участниците в инцидента, като на този етап е опровергана хипотезата за повече извършители.
С постановление на Софийска градска прокуратура е наложена постоянна мярка задържане под стража на трима от извършителите. Четвъртият задържан – Николай Тодоров, не е разпознат от свидетелите като участник в побоя и на този етап от разследването не може да бъде потвърдена съпричастността му към извършеното деяние.
В заключение бих искал да Ви уверя, че полицейските органи прилагат системен подход за превенция на престъпността, като приоритет в работата на полицията е предотвратяване и разкриване на тежките престъпления, в това число и посегателството срещу личността. Тъй като има образувано досъдебно производство по случая, повече информация може да бъде предоставена единствено с разрешение на наблюдаващия прокурор от Прокуратурата на Република България. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, господин Йовчев.
Реплика – господин Хафъзов.
ХЮСЕИН ХАФЪЗОВ (ДПС): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин министър, това е един от малкото случаи, при които се установяват лица, извършили престъпление от такъв характер, съответно престъплението и насилието, породени от омраза, ксенофобски чувства или причини, за голямо съжаление не са рядкост в нашата страна.
Аз познавам множество случаи, когато не са били разследвани подобни случаи, не само че не са установявани извършителите. Спомням си за подобен случай в Пловдив преди няколко години, когато един български гражданин – богомолец, при посещение на сутрешната молитва в Джумая джамия през месец Рамазан беше жестоко пребит, оставен в локва кръв и съответно не беше проведено даже надлежно разследване за установяване на извършителите, така че частично, разбира се, ние сме доволни. Нещо повече, Метин в момента най-малкото е в съзнание, въпреки че все още не е в добро здравословно състояние.
При всички случаи обаче бих искал да подчертая, че нападението над Метин е едно от седемте подобни престъпления само за месец ноември, затова аз искам да знам дали наистина давате гаранции, че разследващите органи обръщат достатъчно сериозно внимание на такива действия, на такива престъпления, които са породени от омраза към различния, към другия, най-вече към малцинствени групи, без значение дали те са български граждани или наши гости – гости на страната. Благодаря Ви.
Желая Ви успех.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Хафъзов.
Господин министър, Вие имате възможност за дуплика. Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Хафъзов, искам да Ви уверя, че изцяло споделям загрижеността Ви за това, че трябва да вложим всички усилия като общество и да не допуснем развитието на ксенофобия, на ксенофобски настроения и най-вече престъпления, които са извършени на тази основа. Това е една от заплахите, която ние виждаме, породена от редица причини, от редица фактори през последните месеци.
Уверявам Ви, че ще направим всичко възможно, което е по силите на Министерството на вътрешните работи, наистина да не допуснем това нещо да се случи.
Уверявам Ви, че към всички такива случаи ще подходим достатъчно отговорно и с пълна мобилизация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Следващият въпрос е към господин Цветлин Йовчев, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, от народния представител Десислав Славов Чуколов относно взетите мерки по отношение на непристойното и неправомерно поведение на полицай Костадин Колев при инцидента на летище Варна от 6 януари 2014 г.
Господин Чуколов, заповядайте.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господа министри, уважаеми колеги, уважаеми гости!
Въпросът, който ще задам е около така наречения „инцидент на летище Варна“, който се случи в началото на месец януари тази година – инцидент, който беше отразен по медиите доста превратно и сега Ви предлагаме така, за разнообразие, просто да чуете истината.
Този инцидент беше провокиран от забележка на френска служителка в самолета относно ето ей този символ, който носим на значките си. Това е първата буква от българската Глаголица. Мен не ме дразни. Нас, от „Атака“, не ни дразни, ние сме си я сложили като символ на партията.
След това представители на така наречените „протестиращи“, които, господин министър, Ви моля, тука цяло лято, цяла есен, просто, когато нарушат закона, да им се покаже, че не може да продължават това и да не си въобразяват, че България е тяхна. Точно ей такива представители, представител и след това и родителят на този представител, ни удряха, нападаха и обиждаха.
След това полицейските служители, които дойдоха – 12 от тях, които са дали показания, въз основа на които показания е вземáт и имунитета на Сидеров, само двама от тях казват, че видели Сидеров да удря колегата им.
Сега – господин министър, народните представители от „Атака“, които бяхме там, не сме разпитани. Снимките, които сме направили с телефоните си, които доказват всичко това, което говоря, не са ни изискани по никакъв начин.
Същата вечер, преди да започнат разпитите, преди дори, както разбирам, да се обадите на господин Станишев да го информирате, но за това друг въпрос съм Ви задал, същата вечер, много преди това, ние сме внесли и жалба в ОДП - Варна, жалба, в която казваме какво се е случило според нас, искаме да бъдем разпитани, искаме съответните хора, които са ни удряли, нагрубявали, и те да бъдат разпитани.
Има жалба, внесена и срещу този полицай Костадин Колев, който 40 минути, след като е получил този силен удар от Сидеров, на който се крепи цялото искане за имунитета на Сидеров, 40 минути след това той няма нищо на бузката. Имаме и такива доказателства, но този полицай – има жалби срещу него, и въпросът ми към Вас е: какви мерки са взети от ръководството на МВР по отношение на полицай Костадин Колев? И дали е образувано дознание срещу него, защото ако наистина бяхме разпитани ние, щеше да има достатъчно много доказателства – 12 на брой свидетелски показания как той удря Сидеров, и жалбата, която Сидеров е подал, сигурно щеше да бъде взето някакво отношение спрямо него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Чуколов.
Господин министър, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Чуколов, във връзка с поставения от Вас въпрос Ви предоставям следната информация. Съгласно чл. 212, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс досъдебното производство се образува с постановление на съответния наблюдаващ прокурор. Член 194, ал. 1, т. 1 от НПК предвижда разследванията срещу държавни служители на Министерството на вътрешните работи да се провеждат от следователи към съответните компетентни прокуратури.
На 21 януари 2014 г. в Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи във Варна е постъпила жалба с вх. № 3246 от господин Волен Сидеров. Сигналът е срещу полицай Костадин Колев. На същия ден с писмо с регистрационен № 2983 жалбата е предадена на Районната прокуратура – Варна, за преценка и за произнасяне по компетентност.
До момента с оглед на правомощията си по чл. 145, ал. 1 от Закона за съдебната власт Районна прокуратура – Варна, не е възлагала на органите на МВР извършването на конкретни действия по жалбата на господин Сидеров. В тази връзка до произнасяне на наблюдаващия прокурор МВР няма компетентност да извършва проверка на самостоятелно основание.
Що се отнася до изясняването на общата картина на възникналия на 6 януари 2014 г. инцидент на летище Варна, по случая се води досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура. Разследването е възложено на следствения отдел към същата прокуратура. Министерството на вътрешните работи няма процесуални ангажименти към това разследване.
В заключение, изразявам своята увереност, че компетентните органи ще изяснят всички факти и обстоятелства, свързани с инцидента на летище Варна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Господин Чуколов, заповядайте за реплика.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Благодаря Ви.
Господин министър, и аз с тази надежда живея – най-накрая да стане ясна истината. Но как ще стане ясна тази истина, при положение че досега се гледа едностранчиво, при положение че тези хора, които са разпитани, в голямата си част Ваши служители, просто са подвели и Вас, подвели са и Главна прокуратура? В това бъдете абсолютно сигурен.
Ако беше честно това разследване досега, ето, този телефон, който ми е тук, в джоба, ето, по този телефон (показва) досега щеше да се е свързал някой с мен и да ми каже: „Бе, какви клипове имаш тук?” Да не би, ако ги искаме тези клипове, да излезе, че ние сме бити, а не ние сме тези, които ритат и заплашват, и дерибействат ей така просто защото няма какво друго да правят във Варна?
А това, че прокуратурата не е образувала разследване срещу полицая Костадин Колев, ме кара да си мечтая Военна прокуратура да се върне – да започне да се занимава с полицаите, защото явно важи правилото, че гарван гарвану око не вади.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Чуколов.
Дуплика, ако желаете, господин министър.
Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Чуколов! Още веднъж използвам възможността да Ви уверя в това, че ще положим всички усилия в Министерството на вътрешните работи наистина с всичките си действия да налагаме върховенството на закона. Аз вярвам, че и в този случай ще бъде изяснена обективната истина и в резултат на това ще бъде раздадено и правосъдие. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Благодаря на господин Цветлин Йовчев – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, за участието му в днешния парламентарен контрол.
Следват въпроси и питания към господин Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика.
Първо, питане от народните представители Тотю Младенов Младенов и Светлана Ангелова Найденова относно политиката на правителството за овладяване на растящата безработица от началото на 2014 г.
Заповядайте, господин Младенов.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Първо, господин министър, позволете да Ви честитя рождения ден! Да Ви пожелая да сте жив и здрав както от мое име, така и от името на Парламентарната група на ГЕРБ!
Нашето питане е по отношение на политиката на правителството за овладяването на растящата безработица от началото на тази година.
Уважаеми господин министър, сред най-тревожните индикатори за развитието на България през тази година е безработицата, която вече надхвърли 13%, и особено липсата на работни места за млади хора до 29-годишна възраст. Данните на Евростат показват, че през последното тримесечие на миналата година безработицата отново тръгва нагоре, достигайки рекордни нива от началото на кризата, и по всичко личи, че ще продължи да пълзи нагоре и през тази година. Към това следва да прибавим и нивата на младежката безработица в България вече над 29%, тоест един от всеки трима младежи в страната е безработен.
На фона на тези обезпокоителни данни недоумяваме защо миналата година, когато Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ настояваше да бъдат увеличени средствата за Националния план по заетостта за тази година, за да покрият луфта от по-късното стартиране на следващия програмен период по Оперативната програма „Човешки ресурси”, за да има повече схеми и програми за младежката заетост, за хората над 55-годишна възраст и за хората с увреждания, това не беше прието?! Затова през следващите месеци, особено през февруари, март и април, очакваме тези нива на безработицата, за съжаление, да продължат да пълзят нагоре.
Нашата справка в бюрата по труда, която направихме в цялата страна чрез нашите народни представители, показва, че действително от началото на тази година нивата на безработица се увеличават.
Само една справка ще Ви дам за Бюрото по труда във Враца, което обслужва общините Враца и Криводол – само за първите седем работни дни на тази година са се регистрирали над 380 нови безработни. Такова е положението и в Мизия, Оряхово, Роман, Мездра, Криводол, Борован, Хайредин, Бяла Слатина и в цялата страна, особено в малките общини и населени места.
Нашият въпрос, уважаеми господин министър, е: каква ще бъде политиката на правителството за овладяването на растящата безработица, особено от началото на тази година? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Младенов.
Министър Адемов, имате думата за отговор на питането.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председателстващ.
Благодаря за пожеланията, господин Младенов.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Младенов, уважаема госпожо Ангелова! В края на месец декември 2013 г. Министерският съвет одобри Национален план за действие по заетостта за 2014 г. и от самото начало на годината започна неговото изпълнение за ограничаване на безработицата. По данни на Агенцията по заетостта нейното равнище средно за 2013 г. е 11,3%, или с 0,2-процентни пункта повече спрямо 2012 г.
В условията на все още ограничено създаване на нови работни места от икономиката, и особено в неактивния зимен период, субсидираната заетост е един от инструментите за осигуряване на работа на безработните от неравнопоставените групи, за да могат те да заработят своите доходи. Още през месец януари са наети на работа почти 4500 безработни лица по националните програми „Асистенти за хора с увреждания” и „От социални помощи към осигуряване на заетост”.
През месец януари продължават да работят и около 42 000 лица, наети през предходни периоди. Сред тях са младежите, включени в „Първа работа – стажуване и чиракуване” по новите мерки от Закона за насърчаването на заетостта, безработни с увреждания и продължително безработни и безработни над 50 годишна възраст.
Тази заетост се финансира както от държавния бюджет, така и от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По схемата „Ново начало” вече се сключват договори и ще бъдат наети 2000 безработни. С цел осигуряване на адекватна подкрепа ще се осигури поетапно включване през годината на нови безработни лица по програми и мерки. Одобрени са от Националния съвет за насърчаване на заетостта и започна реализация на проекти, изпълнявани съвместно със социалните партньори. По тези проекти ще се осигури професионално ориентиране и мотивационно обучение, обучение по ключови компетентности и обучение за придобиване на професионална квалификация на 6054 лица. Ще се осигури заетост на почти 2500 лица. От тях 1508 ще бъдат включени в субсидирана заетост. През първото тримесечие ще започне изпълнението на четири нови програми, по които ще се осигури обучение на 2300 лица и заетост на 400 лица.
По Националната програма „Възобновяване и опазване на българската гора” се осигурява заетост на продължително безработни лица в дейности по възобновяване и опазване на държавния горски фонд.
Чрез реализацията на Програма „Клио” ще се осигури заетост на безработни лица в дейности по опазване, поддържане и реставрация на обекти от недвижимото културно наследство.
По Програма за обучение на безработни лица с право на месечно социално подпомагане, полагащи общественополезен труд в рамките на 14 дни месечно, ще се включат в оставащия период от месеца в мотивационно обучение, обучение „Професионална квалификация” или „Ключови компетентности” съгласно техните потребности.
С изпълнението на Националната програма за интеграция на бежанците ще се осигури обучение и заетост на безработни, придобили статут на бежанец.
Сезонният характер на дейности по опазване, поддържане и реставрация и обслужване на обекти, включително недвижимо културно наследство, залесителна, възстановителна и други дейности в горското стопанство и други обуславя малко по-късно наемане на работни лица от месец март. В тази връзка се очаква да започнат работа над 2300 лица по регионални програми, Националната програма „Възобновяване и опазване на българската гора” и Националната програма „Клио”.
Ще продължи предоставянето на субсидии за работодателите, разкриващи нови работни места по мерки по Закона за насърчаване на заетостта. През януари на настоящата година по насърчителните мерки работят почти 4500 лица. Стартира и новата процедура за набиране на работодатели, които да наемат нови 2500 лица. През първото тримесечие ще бъде осигурена заетост на над 3500 лица с останалия финансов ресурс от първия програмен период по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.
През 2014 г. по Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта ще се работи с над 128 хиляди младежи, като според техните потребности ще бъдат информирани, консултирани и насочвани към свободни работни места, включвани в обучение, субсидирана заетост, стажуване и чиракуване.
Това е накратко в отговор на първия въпрос – какви национални програми ще осигури Министерството на труда и социалната политика за заетост на безработни лица.
По втория въпрос – относно нашите прогнози за разкриване на работни места от реалния бизнес през 2014 г., ще изтъкна, че очакванията са растежът на брутния вътрешен продукт да достигне до 1,8% в реално изражение. Това от своя страна ще допринесе за повишаване броя на работните места и като следствие – повишаване на заетостта.
През месец декември в бюрата по труда в реалната икономика са обявени 5847 работни места, а през месец януари 2014 г. очакваме те да бъдат над 9500. През цялата 2014 г. очакваме обявените в бюрата по труда работни места да бъдат над 143 хиляди или с над 4000 работни места повече от 2013 г.
Усилията на Агенцията по заетостта ще бъдат насочени за бързо устройване на работа на безработните на тези работни места. Ще се проведат сто трудови борси, на които безработните и работодателите ще се срещат и договарят.
В заключение бих искал да подчертая, че Министерството на труда и социалната политика ще продължи да осъществява и развива дейности за подпомагане и разкриване на работни места и осигуряване на заетост на търсещите работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър.
Два уточняващи въпроса от страна на питащите.
Заповядайте, господин Младенов.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! През месец януари и месец февруари тази година се освобождават и последните назначени по Оперативната програма „Човешки ресурси”. По Програма „Развитие” и „Подкрепа за заетост” през месец януари, както Вие казахте, през месец февруари и месец март ще бъдат назначени тези около 22 хиляди човека по Националния план по заетостта. Но аз Ви казвам, че в края на миналата година безработицата расте. В началото на тази година – също. Януари, февруари и март се оказват тежки месеци. С тези 22 хиляди нови работни места по Националния план по заетостта Вие няма да можете да компенсирате ръста на безработицата, който се очаква през следващите месеци, особено искам да подчертая – през месец април тази година.
От тази гледна точка моят първи допълнителен въпрос е: Вие ще предложите ли промяна в това да се увеличат средствата по Националния план по заетостта за тази година, имайки предвид, че по Оперативната програма „Човешки ресурси” за следващия програмен период финансирането ще стартира чак в края на годината, и то при най-добрия случай.
Вторият ми допълнителен въпрос е във връзка със зачестилите съкращавания на работници и уведомления за масови уволнения в редица предприятия в нашата страна. Искам да припомня: Завод „Енергия” – Търговище – уведомления за масови уволнения за 400 човека; „Ремотекс” – уведомления за масови уволнения за 300 човека. В „Ремотекс” са с неизплатени заплати с месеци. В Бургаската корабостроителница – също. В редица предприятия в нашата страна в момента се съкращават хора. Как ще компенсирате тези работници и служители? Ще направите ли специални програми за това да се предложат алтернативи на съкратените работници, за да можете да изпълните това, което обещахте от началото на Вашия мандат, а именно разкриването на нови 250 хиляди работни места? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Младенов.
Господин министър, заповядайте за отговор на поставените въпроси в рамките на три минути.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Младенов, уважаема госпожо Ангелова! Пазарът на труда е изключително динамична структура. Вие много добре знаете, че непрекъснато има входящи и изходящи потоци. Големият проблем е с възможностите на националния бюджет, подчертавам – на ограничения национален бюджет, който и за тази година е 73 млн. лв., и с възможностите на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, с насърчителните мерки по Закона за насърчаване на заетостта да направим всичко възможно, за да балансираме тези дисбаланси от гледна точка на входящ и изходящ поток.
Очакваме обаче и нещо друго. Очакваме мерките, които взема правителството като своевременно връщане на ДДС, мерките, свързани с разплащането с бизнеса в България, мерките, свързани с възможността бизнесът да покаже растеж и реалната икономика, в това число малките и средните предприятия, да дадат своя принос за заетост. В интерес на истината трябва да отбележим, че в рамките на изтеклия програмен период през последните 6-7 години Министерството на труда и социалната политика чрез Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” са усвоили близо 1 млрд. лв. за квалификация, преквалификация, за заетост. Очакванията са тези мерки да дадат резултат.
За съжаление те не дават резултат и разчитаме отново на субсидирана заетост. Защото ако българският работник и служител беше допълнително квалифициран с тези финансови средства, тогава икономиката и бизнесът нямаше да страдат от липса на квалифицирани кадри, нямаше да страдат примерно от липса на инженерно-технически кадри, ако щете – от заварчици. Ако тези кадри бяха подготвени с помощта на този финансов ресурс, сега възможностите за разкриване на нови работни места щяха да бъдат други.
Политиката на сегашното правителство е да разчитаме не толкова на субсидирана заетост, а да разчитаме на възможностите на бизнеса, за да може българските граждани да изкарват своите доходи от труд, а само тези, които не могат да се справят, тези, които са в неравностойно положение – хората с увреждане, дългосрочно безработните, тези без квалификация, тези в предпенсионна възраст над 50-годишна възраст да бъдат подпомогнати от мерките за субсидирана заетост.
Каквито и мерки да предприеме държавата, колкото и пари да отделим за субсидирана заетост, през годините се доказа, че това не е ефективната подкрепа за пазара на труда в България. Истинската ефективна подкрепа за работниците и служителите е да бъдат наети в реалния сектор, оттам да изкарват своите доходи и оттам да има възможности за по-големи постъпления в осигурителната система и по-високо ниво на социална защита.
По отношение на конкретните Ви въпроси: какво правим и имаме ли възможност да поискаме нови средства по Националния план за действие по заетостта? Да, имаме възможност да преструктурираме след 1 март – от неефективни мерки и програми по Националния план за действие по заетостта към такива, които да могат да бъдат използвани.
Нещо друго – от предния програмен период имаме възможност да се възползваме от 25 милиона допълнителни средства за заетост, от близо 30 милиона по Националната програма „Асистенти за хора с увреждания”, които са в резултат на решение на Комитета за наблюдение от края на миналата година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър.
Господин Младенов, госпожо Ангелова, можете да изразите отношението Ви към отговора на министъра.
Заповядайте, господин Младенов.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, ще продължаваме да следим ситуацията на пазара на труда в цялата страна чрез бюрата по труда, чрез нашите народни представители, чрез кметовете. Обезпокоителното е, пак казвам, съкращават се работни места, подават се уведомления за масови уволнения. За съжаление, не виждаме защо, господин министър, се бави стартирането на младежката гаранция за заетост. Искам да припомня, че над 11 хиляди човека изкараха стажове по Оперативна програма „Човешки ресурси” и около 55% от тях останаха да работят при своя работодател. Тоест има ефективни програми, които работеха и които се надяваме час по-скоро пак да продължат да работят – добри са и за бизнеса, и за младите хора.
За съжаление, това, което констатираме на пазара на труда на този етап и което ни очаква през следващите няколко месеца, е незадоволително. За съжаление, на този етап правителството не се справя с проблемите на безработицата. Пак казвам, ще продължаваме да следим този процес в цялата страна, за да може в крайна сметка да видим има ли прогрес по този въпрос в нашата страна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Младенов.
Следва въпрос от народните представители Тотю Младенов и Светлана Ангелова Найденова относно драстично намаления брой заети лица по Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” за 2014 г.
Госпожо Ангелова, заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, колеги! В Националния план за действие по заетостта през 2014 г. в частта за национални програми и проекти и конкретно в Националната програма за хора с увреждания е посочено, че броят на заетите лични асистенти през тази година ще бъде 2000 лица.
В сравнение с предходни години в тази програма са били ангажирани 3000 и повече лица. Ясно се вижда, че през настоящата година хората с увреждания в Република България ще разчитат на драстично по-малък брой лични асистенти. Изводът е, че качеството на оказваната помощ и подкрепа от страна на българската държава и Вашето правителство към тази най-уязвима група от хора драстично намалява. На практика през настоящата 2014 г. над 1000 деца и възрастни с трайни увреждания и тежко болни възрастни хора ще останат без нужната жизненоважна социална услуга.
Във връзка с това въпросът ни към Вас, господин Адемов, е: поради какви причини Министерството на труда и социалната политика драстично е съкратило броя на личните асистенти по Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” през 2014 г.? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Ангелова.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председателстващ.
Само ми позволете да се върна на предишния въпрос и да заявя на господин Младенов.
Господин Младенов, от гледна точка на Вашата преценка със справянето, в края на третото тримесечие по информация от Националния осигурителен институт броят на осигурените е близо 2 млн. 800 хиляди или със 100 хиляди повече, което е оценка за това какво се случва на пазара на труда.
Каква е Вашата оценка?! Искам да Ви припомня, че в резултат на Вашето управление в продължение на четири години ние заварихме 400 хиляди нови работни места. Така че българският избирател може да прецени какъв е бил Вашият принос в това как се е движел пазарът на труда по време на Вашето управление.
Уважаема госпожо Ангелова, уважаеми господин Младенов, програмите и мерките за заетост съгласно Закона за насърчаване на заетостта, сред които е и Националната програма „Асистенти за хора с увреждания”, както и параметрите за тяхното изпълнение се определят с Националния план за действие по заетостта за 2014 г.
Съгласно този план активната политика на пазара на труда през 2014 г. ще бъде приоритетно насочена към определени целеви групи, една от които са хората с увреждания. Разпределението на средствата, осигурени за активна политика на пазара на труда, показва, че най-значителни финансови ресурси от държавния бюджет се насочват към младежите, продължително безработните лица, лицата в предпенсионна възраст и лицата с увреждания.
По отношение на Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” бих искал да уточня, че тя е програма за субсидирана заетост, която цели, от една страна, да осигури заетост на безработни лица и от друга – да предостави качествени грижи в семейна среда на деца и лица с увреждания и тежко болни самотни хора. Съгласно отчетените данни за изпълнението на програмата към края на 2013 г. по нея са работили 3 хил. 548 лични асистенти на лица с трайни увреждания, които се нуждаят от 24-часова грижа, чието желание е да бъдат обслужвани от техни близки.
С приетия за 2014 г. Национален план за действие по заетостта е заложен индикатор от 2000 лица, работещи средногодишно по Програмата на 5-часов работен ден като личен асистент. При извършената през месец декември 2013 г. актуална преценка на работещите лични асистенти се установи, че общо 3504 лица отговарят на условията за продължаване на участието в програмата. Утвърдената на 6 януари 2014 г. Програма за 2014 г. дава възможност от месец януари всички кандидати, отговарящи на критериите на програмата, да бъдат назначени за личен асистент. По данни на Агенцията по заетостта към 21 януари 2014 г. към териториалните поделения на службата по заетостта – дирекциите „Бюро по труда” в страната са разпределени средства за обезпечаването на заетостта на общо 3504 лица.
Следва да се отбележи, че за обезпечаване на нарастващи потребности от услугите в домашна среда за хора с увреждания и болни хора, зависими от грижите на своите близки, такива услуги се предоставят и с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Към настоящия момент грижа в семейна среда се предоставя на нуждаещите лица в рамките на проект „Подкрепа за достоен живот”, схема „Алтернативи”, като към 31 декември 2013 г. действащите лични асистенти, назначени по проекта, са общо 10 804 и те обслужват 11 339 лица с трайни увреждания, в това число 1813 деца. По схема „Помощ в дома” са обхванати 11 567 потребители, обслужвани почасово 5403 безработни лица.
Бих искал да подчертая, че Националната програма „Асистенти на хора с увреждания”, както всяка програма, има совите параметри, конкретни цели, правила и определен ресурс, като тя е само една от възможностите за подкрепа на лица с увреждания.
Предвид силния социален ефект от програмата тя ще продължи да се реализира и през 2014 г., като се търсят възможности за съчетанието й с други форми на подкрепа, тъй като потребностите са комплексни, броят на потребителите непрекъснато нараства, а и от там и необходимостта за подобряване качеството на живот на хората с увреждания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: За реплика?
Госпожо Ангелова, заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! Няма как да се съглася с аргументите, които изтъкнахте – ще се задоволят всички нужди на хората и децата с увреждания в нашата страна, защото те са неубедителни.
Опитът да запълните тези празноти с проектите „Помощ в дома”, „Подкрепа за достоен живот” и схемата „Алтернативи” са абсолютно неоснователни и напразни, тъй като трудовите договори на личните асистенти и домашните помощници по тези два проекта масово приключват през месеците май и август. Вие не сте готови с нови проекти, с нови схеми, тъй като старият програмен период свърши. От новия програмен период нямате никаква нова алтернатива за тази най-уязвима социална група.
На практика от месец септември десетки хиляди деца и възрастни хора, които са разчитали на проектите „Подкрепа за достоен живот” и „Помощ в дома”, ще останат без нужната социална помощ. Тези 2 хиляди или както се коригирахте 3500 лични асистенти по Националната програма „Асистенти за хора с увреждания” ще бъдат крайно недостатъчни. Хората с увреждания и техните близки с основание се притесняват и тревожат, защото ще останат излъгани, разочаровани.
Това ли е новото лице на социалната политика, на социалната държава, за която пледирахте, дами и господа управляващи – да абдикирате от тази важна подкрепа на децата и възрастните с увреждания? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, госпожо Ангелова.
Господин министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председателстващ.
Благодаря Ви, госпожо Ангелова и господин Младенов. Аз съм сигурен, че Вие следите това, което се случва в сектора на социалната политика. Ако това е така, трябва да знаете за решението на Комитета за наблюдение в края на миналата година, което на практика дислоцира финансов ресурс от 30 милиона, който е по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” и ще бъде използван точно за тази изключително чувствителна група от български граждани, за да може в крайна сметка тези, които са били включени в програмите „Личен асистент”, „Асистенти за хора с увреждания”, в програмите „Подкрепа за достоен живот” и „Алтернативи” да продължат до месец септември. С този финансов ресурс тези, които са имали сключени договори досега, ще имат възможност да продължат до месец септември. Надяваме се дотогава новата Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” да бъде факт и новите схеми да позволят да наемем още допълнително хора.
Вие знаете много добре, че това е програма, която е с параметри, с определени бюджети. За съжаление, тя не може да обхване всички нуждаещи се. Според информация на Агенцията за социално подпомагане, всички нуждаещи се са около 24 000.
Това, което мога да Ви кажа, е, че през последните години – от 2008-а до 2010 г., от 12 986 са намалели на около 4000 асистентите за хора с увреждания. Разбира се, това е направено с надеждата по Оперативната програма да се добавят и останалите, които имат потребност от тази грижа.
Искам да напомня, че не само това са мерките, които са за хората с увреждания. За следващата година в бюджета на Министерството на труда и социалната политика за политиките за хора с увреждания са отделени 12 млн. лв. повече. Семействата с деца с увреждания получават допълнително по 240 лв. месечно. Нещо повече, асистентите за хората с увреждания ще получат за тези 5 часа, в рамките на които се грижат за хората с увреждания, с 27 лв. повече или 212,50 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър.
Следва питане от народния представител Йорданка Колева Йорданова относно подобряване условията на труд на социалните работници в област Варна, както и увеличаване на техните трудови възнаграждения.
Госпожо Йорданова, заповядайте да развиете Вашето питане.
ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, на територията на област Варна има 5 дирекции „Социално подпомагане”, които обслужват всичките 12 общини. Това са Дирекция „Социално подпомагане” – Варна, Долни Чифлик, Провадия, Девня и Вълчи дол. Социалните работници, работещи в дирекциите, са добре обучени, квалифицирани специалисти, които работят с голям брой клиенти на социално подпомагане. Те са изключително натоварени, често биват обиждани и заплашвани, а за целия си труд получават средно месечно възнаграждение около 600 лв.
В област Варна лицата и семействата на месечни социални помощи към деветмесечието на 2013 г. са 3300; хората с увреждания – 29 900 и общият брой семейни помощи е 49 600.
Условията, в които работят социалните работници, са неприемливи за нормалното протичане на работния процес. Сградният фонд е амортизиран, помещенията са малки, техниката е остаряла и има постоянен недостиг на канцеларски материали.
В община Вълчи дол, в Дирекция „Социално подпомагане”, която обслужва и община Суворово, са обработени 3795 молби по всички видове социални помощи за Вълчи дол и 2026 – за община Суворово. Средно на ден през дирекцията минават около 40 човека. Дирекция „Социално подпомагане” се помещава в сграда тип дървена барака, собственост на общината с прогнили стени и подове. Компютърната им техника не е подменяна от над 10 години, като на един компютър понякога работят по двама служители. Социалните работници работят по двама-трима в помещения от 8 до 10 кв.м. Често си купуват хартия, химикали, тонери и други канцеларски материали с лични средства.
Уважаеми господин министър, питането ми към Вас е: предвидени ли са средства от бюджета на Министерството на труда и социалната политика през 2014 г. за ремонт и ново оборудване, включително и техника за дирекциите „Социално подпомагане”?
Ще бъдат ли обезпечени социалните работници с необходимите канцеларски материали за нормалното протичане на работния процес?
Ще има ли увеличение на работните им заплати?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Йорданова.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Йорданова, създадената през 2003 г. Агенция за социално подпомагане е правоприемник на Националната служба за социално подпомагане. С направените тогава промени в Закона за социално подпомагане е предвидено ползването до момента имущество, включително и сградния фонд да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване на агенцията за нуждите на дирекции „Социално подпомагане”. Областните управители и кметовете на общините са длъжни да създадат условия и да съдействат на агенцията като им предоставят за ползване сгради, помещения и други материални условия, необходими за осъществяването на дейността им. Териториалните поделения на агенцията, които са настанени в сграда – собственост на държавата или на общините, не заплащат наем.
Факт е, че много от дирекциите „Социално подпомагане” се помещават в общински имоти, които са в не добро техническо състояние и се нуждаят от поддръжка и ремонт. Разходите за това следва да бъдат за сметка на бюджета на Министерството на труда и социалната политика, респективно на агенцията като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. През годините ръководството на Министерството на труда и социалната политика и агенцията са полагали необходимите усилия за поддържане на материалната база и осигуряване на нормалния процес по администриране на дейностите, но при строго спазване на финансовата дисциплина и придържане към рамките на утвърдения бюджет.
В условията на валутен борд, в който страната ни беше дълги години и е, капиталовите разходи и разходите за издръжка, част от които са разходите за осигуряване на канцеларски материали, бяха максимално ограничени. От 2009 г., вследствие на икономическата криза и възприетата рестриктивна фискална политика на правителствата, тази тенденция беше запазена.
За да могат да се финансират необходимите строително-монтажни работи със средства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., на 25 септември 2009 г. е сключено Рамково споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството като управляващ орган и агенцията, съгласно което тя е конкретен бенефициент по средносрочна рамкова инвестиционна програма по схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.
В рамките на програмата са включени 89 обекта на 65 дирекции „Социално подпомагане” и 74 общини, разпределени в 20 проекта.
Функциониращи на територията на област Варна дирекции „Социално подпомагане” са разположени в сграден фонд – собственост на съответната община или публична държавна собственост. Петте дирекции са разположени в общо 25 офиса, като с изключение на този в гр. Вълчи дол, всички са в масивни сгради.
На 21 януари 2012 г. между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и агенцията е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ, модернизиране на дирекциите „Социално подпомагане” в общини Варна, Аксаково, Провадия, Аврен на обща стойност 295 841 лв., в това число с предвиден бюджет за строително-ремонтни работи на сградите на дирекциите в размер на 226 754 лв. Видовете строително-ремонтни работи включват: ремонт на покриви и фасади на сградите; подмяна на старата, дефектирала дограма с нова PVC; подмяна на подовите настилки, мазилките и крайните покрития по стените и други, съгласно заложените спецификации в договора.
Към момента все още не е избран изпълнител по обявената процедура, съгласно Закона за обществените поръчки, тъй като същата се обжалва за втори път. На 5 февруари 2014 г. има насрочено дело във Върховния административен съд.
Що се касае до осигуряването на необходимата техника за работа на дирекциите, Ви информирам, че агенцията изпълнява Проект „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система и бази-данни, обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване”.
През 2014 г. вследствие реализирането на процедурата за разработка на интегрирана информационна система предстои обявяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка и гаранционно поддържане на хардуер, компютърна техника и оборудване за нуждите на Агенцията за социално подпомагане за доставка на 2800 нови работни станции, 750 мултифункционални устройства и 500 лазерни принтера.
По отношение на въпроса Ви за увеличаване на работните заплати на служителите в дирекция „Социално подпомагане” бих искал да Ви информирам, че съгласно приетия от Народното събрание Закон за държавния бюджет за 2014 г. не са предвидени допълнителни средства за увеличение на фонд „Работна заплата”, но такова увеличение може да бъде извършено в рамките на гласувания в Закона за държавния бюджет фонд „Работна заплата”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Госпожо Йорданова, желаете ли уточняващи въпроси? Не точно уточняващи? Ако ще изразите отношение, е другата форма и така ще съкратим уточняващите въпроси.
Заповядайте, госпожо Йорданова.
ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА (КБ): Уважаеми господин министър, сигурна съм, че с този Ваш отговор успяхме да зарадваме голяма част от социалните работници, поне в първата му част, когато става въпрос за подобряване на условията на труд и необходимото техническо оборудване.
Надявам се, че ще успеете да увеличите заплатите на социалните работници. Благодаря още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Йорданова. При така съкратената процедура няма вече…
Господин министър, Вие желаете ли да вземете думата? Не.
Да благодарим на госпожа Йорданова и на министър Адемов, да му кажа: Честит рожден ден, господин Адемов! Благодаря Ви, че дори на рождения си ден изпълнявате ангажимента си към Парламента! Да сте здрав и да постигате успехи в социалната сфера! Хубав празник!
Преминаваме към въпроси към министър Кристиан Вигенин.
Първия въпрос ще го зададе Миглена Александрова – относно стрелба по гранични полицаи.
Заповядайте, уважаема госпожо Александрова.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Към нас от „Атака” се обърнаха служители на МВР, които пожелаха анонимност, защото се притесняват да не загубят работата си.
Тези служители са изпратени да охраняват границата ни с Турция от нелегални имигранти. Меко казано е страшно и обезпокоително това, което разказват нашите полицаи, а именно, че турските власти по границата докарват с камиони нелегални имигранти до нашата граница и ги пускат целенасочено да влязат в България. А когато българските служители спират незаконно преминаващите границата, турските органи започват да стрелят в краката на нашите полицаи с цел да не спират закононарушителите да влязат в страната ни нелегално.
Запознат ли сте тези недопустими атентати спрямо българските служители? Какви мерки сте взели, ако сте взели такива, за да спрете тези престъпления спрямо нашите полицаи, чиито живот и здраве са застрашени от турските гранични власти, като целта им очевидно е да прехвърлят на нашата територия незаконно възможно най-много нелегални имигранти?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова.
Не знам как този въпрос е стигнал до външния министър. Стрелбата е в други министерства, но…
Заповядайте, уважаеми господин министър.
МИНИСТЪР КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Александрова! Най-лесният отговор би бил „не”, но от уважение към Вас, от уважение към господин Миков, който правилно отбеляза, че този въпрос вероятно е трябвало да бъде спрян или пренасочен към друго ведомство, но също така и за да демонстрирам доброто взаимодействие, което имаме с Министерството на вътрешните работи, обърнах се към господин Йовчев и сега ще Ви представя информацията, която беше предоставена от Министерството на вътрешните работи във връзка с този въпрос.
Вследствие на наложилата се трайно висока оперативна активност по българо-турската граница и увеличения миграционен натиск на границата с Република Турция от страна на Министерството на вътрешните работи са предприети действия по повишаване ефективността на осъществяваното гранично наблюдение за своевременно пресичане и недопускане на опити за незаконна миграция, като от 1 октомври 2013 г. в зоната за отговорност на Регионална дирекция „Гранична полиция” – Елхово, се провежда широкомащабна специализирана полицейска операция. От 8 ноември 2013 г. в същата са включени сили и средства от Главна дирекция „Национална полиция”, дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” и областните дирекции на МВР в страната. В рамките на провежданата специална полицейска операция ръководствата на Регионална дирекция „Гранична полиция” – Елхово, и на отделните гранични полицейски управления към нея, осъществяват учестен контрол върху носенето на службата от отделните наряди по линията на държавната граница.
С увеличението на миграционния натиск по българо-турската граница ръководството на Регионална дирекция „Гранична полиция” – Елхово, докладва за увеличено присъствие на турски гранични служители в непосредствена близост до линията на държавната граница. Същевременно в РДГП – Елхово, и в Главна дирекция „Гранична полиция” не е постъпвала информация, от която да е видно, че турските власти транспортират с камиони нелегалните имигранти до българската граница и ги насочват за незаконно преминаване на същата.
По отношение на твърденията в поставения въпрос, че турските гранични полицаи с цел да попречат на последните при спирането на незаконно преминаващи линията на държавната граница бежанци започват да стрелят в краката на нашите полицаи, Ви информирам, че служителите на Главна дирекция „Гранична полиция” не са констатирали такива случаи, нито е постъпвала подобна информация, включително от командированите от областните дирекции на МВР полицейски служители. Предвид гореизложеното считаме, че посочената информация в твърдението на народния представител госпожа Миглена Александрова не отговаря на обективната действителност.
Надявам се, госпожо Александрова, че този отговор внася необходимата яснота. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, министър Вигенин.
Госпожо Александрова, заповядайте за реплика.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА (Атака): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Задавам този въпрос към Вас, защото, ако гранични турски полицаи стрелят по наши гранични полицаи, това са междудържавни отношения и Вие като външен министър със сигурност трябва да знаете какво се случва там.
А по отношение на това, че казвате, че това твърдение не е вярно, само ще Ви припомня и че не беше вярно, че идват много – с хиляди, нелегални имигранти в България. Доста дълго време Вие не знаехте колко точно са те.
Информацията във въпроса, който Ви задавам, е подадена от служител на МВР, който е командирован на границата. Така че може би наричате лъжци нашите служители на Вътрешното министерство? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Александрова.
Желаете ли думата за дуплика, господин министър? Не желаете.
Благодаря Ви.
Преминаваме към въпрос от народния представител Лиляна Павлова относно състоянието на двустранните отношения между Република България и Държавата Катар.
Заповядайте, уважаема госпожо Павлова.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Моят въпрос към Вас е по отношение на състоянието на двустранните взаимоотношения между България и Държавата Катар. Както знаете в периода до 2012 г. беше постигнат напредък в тези двустранни отношения, бяха подписани множество меморандуми за разбирателство и споразумения в различни сфери на обществения живот. През 2013 г. се проведе форум в Катар в град Доха, на който бяха представени български компании от строителния и туристическия бранш. Тогава беше времето, когато и Камарата на строителите в България, след като проведохме нееднократни разговори и преговори с катарската страна, откри своя офис в град Доха.
От друга страна, видях съобщения за Ваши намерения за откриване на търговско представителство в Армения, Катар и Обединените арабски емирства. Факт ли е това? Кога планирате да бъде открит такъв офис в Катар? Каква е Вашата политика по продължаване – ще има ли приемственост в политиката и във взаимоотношенията с държавата Катар? Какъв е напредъкът?
Давам един пример, като проекта за изграждане на пътя, който да свързва Русе и Свиленград, за който имаше намерение, имаше катарски инвеститори, които имат готовност да го финансират – какъв е напредъкът и по тази тема? Какви конкретни мерки има предприети за утвърждаване на това сътрудничество? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Павлова.
Към трите въпроса, които сте задали, на които министърът трябва да отговори в рамките на три минути, добавихте още два – за пътя и за търговското представителство в Катар.
Молбата ми към Вас и към всички народни представители – правилникът предвижда задаване на един въпрос, защото министърът има три минути да отговори, а като зададете по три и после устно развиете още два – пет, се получава сериозна непълноценност, която не е добра за нашата работа.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Павлова, във връзка с Вашия въпрос бих желал да заявя следното. Отношенията на България с Катар понастоящем са най-активните в сравнение с останалите заливни монархии. Стабилните политически връзки са основа и за интензивно сътрудничество в търговско-икономическата, културната и други сфери на развитие.
Правителството работи в посока разширяване и обновяване на договорно-правната база, която да регламентира отношенията на бизнес средите на двете страни, да активизира останалите аспекти на сътрудничество, включително с конкретни предложения и проекти. За отличното равнище на политическите отношения между двете страни свидетелства и подготовката на мое посещение в Катар по покана на катарската страна, а знаете, че в ход е и подготовка на посещение на Президента на Република България господин Плевнелиев през март тази година.
Освен това на 29 ноември 2013 г. от обиколка в Катар, Саудитска арабия и Обединените арабски емирства се завърна заместник-министърът на икономиката и енергетиката господин Красин Димитров. По време на посещението са обсъдени въпроси, по които се водят преговори между български и катарски фирми, инвестиционни инфраструктурни проекти, в това число развитието на Проекта за изграждане на скоростен път Русе-Свиленград.
Разгледани са и възможности касаещи износ от България за Катар, както и инвестиционни проекти в областта на животновъдството, държавния поземлен фонд, култивиране и производство на пресни плодове и други.
Пример за интензивното сътрудничество между двете страни са осъществените визити в Катар на господин Бисер Петков – управител на Националния осигурителен институт, и доскорошният началник на Военномедицинска академия генерал-майор Стоян Тонев, който беше там в периода 9 - 12 ноември 2013 г.
По време на визитата на господин Петков катарската страна е отправила покана за посещение към министъра на труда и социалната политика господин Адемов, като същевременно е изразена готовност за подписване на двустранен документ в сферата на труда, заетостта и социалната сигурност.
В рамките на посещението на генерал-майор Тонев същият е подписал споразумение за сътрудничество между Военномедицинска академия и Катарските въоръжени сили. Документът предвижда урегулиране на изпращането и трудовите правоотношения на бъдещи и вече работещи в Катар български медицински, здравни кадри. Допълнително е заложено изграждането на правителствена болница в Доха с български персонал по модела на действащата такава вече в Кувейт.
Тук трябва да отбележа, че сътрудничеството с катарските въоръжени сили протича и по линия на обучението на катарски военни и български висши военни училища. Интерес представлява обучението в областта на предотвратяване на последиците от употреба на химическо оръжие, превенцията и лечението на пострадали от биологично и химическо оръжие, както и на такива при индустриални аварии.
Разширяването на договорно-правната база е задължителен елемент за поставяне на солидна основа за по-нататъшни ефективни отношения с Катар.
Към момента в процедура са редица двустранни споразумения, включително в областта на образованието, спорта – с Катарския олимпийски комитет, сигурността и борбата с тероризма, земеделието, икономическото сътрудничество, здравеопазването, труда, заетостта и социалната сигурност, като в областта на образованието и спорта вече са подготвени за подписване по време на предстоящото посещение на Президента.
В активна фаса са и споразумения за обмен на новини между информационните агенции на двете страни, както и културна спогодба. Към момента тече съгласувателна процедура по проект Меморандум за разбирателство и двустранно сътрудничество в областта на дипломатическото обучение между Дипломатическия институт към министъра на външните работи на Република България и Дипломатическия институт към Министерството на външните работи на държавата Катар.
Добрите отношения между двете страни и позитивната нагласа на катарското държавно ръководство създават добри предпоставки за предстоящата визита на водената от министър Стойнев българска делегация в края на месеца – 28 - 29 януари 2014 г., за провеждане на Втората сесия на Междуправителствената смесена комисия за икономическо и търговско сътрудничество, като се надяваме тя да бъде оползотворена за трансфериране на водените до момента разговори, практически резултати и договорености. Впрочем отварям една скоба, за да кажа, че и на последното заседание на Министерския съвет този въпрос беше обсъждан.
Очакваме и старта на преговорите по създаване на Катарско-български инвестиционен фонд за развитие на малки и средни предприятия в България с участието на „Катар холдинг” и Българската банка за развитие по подобие на създадените с катарски инвестиции подобни фондове във Франция, Италия и Гърция.
С цел постигане на договореност по създаването на фонда от Българската банка за развитие ще бъдат обсъдени конкретните виждания относно необходимия капитал и целеви сектори, в които ще се инвестира, както и очакваната възвръщаемост, участието на страната и така нататък.
Искам да подчертая тук, че доколкото въпросът беше за приемствеността – да, по отношение на Катар ще има пълна приемственост и ние се опитваме направеното и развитото по време на управлението на ГЕРБ сътрудничество да добие още повече практически измерения и да постигне конкретни резултати. В тази посока са усилията на Президента, на Министерството на външните работи, на Министерството на икономиката и другите ресорни министерства. Както виждате обхватът на взаимодействие е широк, но, подчертавам, необходими са и конкретни резултати. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Уважаеми народни представители, бяхме достатъчно търпеливи, защото многото въпроси предполагат повече от три минути.
Заповядайте за реплика, госпожо Павлова.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Миков.
Бих се възползвала да репликирам първо Вас, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре, може.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: ... тъй като Вие казахте, че на всеки парламентарен контрол все имате някакво желание за комуникация с мен по отношение на въпросите.
Давам Ви един пример: моят въпрос към министъра на външните работи е зададен през месец ноември. Аз имам много въпроси, на които не мога да получа отговор вече три месеца. Очевидно ръководството на Народното събрание трябва да поработи над това да имаме по-добра организация за провеждането на парламентарния контрол, включително ако се налага извънредно заседание, на което да бъдат изчистени зададените от нас въпроси. Това е и причината в един въпрос да съчетаваме няколко подвъпроса, защото така или иначе ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: По пет.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: ... получаваме отговор три-четири, а понякога и пет месеца по-късно, така че е разбираема и нашата позиция. Променете Вашия подход и ние ще задаваме повече на брой и по-кратки въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Обещавам да си взема бележка и вече ще Ви връщаме такива въпроси, за да ги разбивате в отделни, съгласно правилника.
Заповядайте.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Но това трябва да е съчетано, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Така ще стане.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Надявам се да имаме достатъчно време да задаваме своите въпроси и да получаваме навреме...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Време имате по правилника колкото искате, вместо да го губите да се разправяте с председателя, отправете репликата.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Господин председател, Вие започнахте да се разправяте с мен, аз иначе нямаше да се разправям с Вас.
Господин министър, благодаря Ви за Вашия отговор. Благодаря за това, че потвърждавате готовността в условията на приемственост да довършите и да продължите действията, които бяха започнали в рамките на управлението на правителството на ГЕРБ.
Единственото, което ми направи впечатление от Вашия отговор, са сферите, които изброихте, по които предстоят да бъдат подписани споразумения или конкретни действия в следващите месеци – темата инфраструктура, българският строителен сектор и бизнес да има възможност да участват в строителството на голямата инфраструктура, която в момента се изгражда в Катар, особено предвид предстоящите големи спортни събития. В тази насока не чух достатъчно, затова Ви моля да не бъда пренебрегвана по тази тема. Споменах вече факта, че имаме от една година офис на Българската строителна камара. Тя да получи подкрепа и да има развитие в тази посока – по-скоро да бъде открито търговското представителство, за което говорим, за да може да бъде подкрепено двустранното сътрудничество между двете държави. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз.
Желаете ли дуплика, господин министър?
Заповядайте.
МИНИСТЪР КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо Павлова, ако мога и аз да се включа на територията на Народното събрание с една препоръка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Винаги.
МИНИСТЪР КРИСТИАН ВИГЕНИН: Може да се помисли наистина за процедура, когато става дума за въпроси, които биха загубили своята актуалност, ако твърде много се отлагат във времето, някои въпроси да минават по-бързо или по-спешно. За това има практики в други парламенти и може наистина да се помисли в тази посока.
Иначе бих препоръчал, когато става дума за въпроси, които не са вероятно от най-високо политическо значение – ние винаги имаме готовност да отговорим бързо писмено, така че да дадем и по-бърз отговор на народните представители.
Напълно споделям препоръките и бих предложил следващите въпроси с по-конкретен характер да бъдат вероятно към министъра на икономиката и енергетиката след предстоящото посещение и заседанието на Смесената комисия.
Що се отнася до представителството в Катар, този въпрос също е по-скоро към министъра на икономиката и енергетиката. Естествено, ние сме в много добра координация и веднага щом това стане възможно, ще бъде направено. Защото перспективите в тези отношения наистина са големи, трябва да използваме максимално възможностите и да не губим време. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Това беше дуплика.
Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Благодаря Ви и за Вашето участие в парламентарния контрол.
Ще преминем към въпроси, зададени към Иван Данов – министър на инвестиционното проектиране.
Първият въпрос е зададен от народния представител госпожа Лиляна Павлова относно осигуряване на финансов ресурс за инвестиционното проектиране.
Заповядайте, госпожо Павлова.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Моят въпрос към Вас е във връзка със създадената при образуването на Министерството на инвестиционното проектиране дирекция „Привличане на финансови ресурси, свързани с инвестиционните проекти”. Няма да изреждам какви са функциите на тази дирекция. Те произтичат включително от нейното наименование, а именно привличане на финансов ресурс.
Именно затова моят въпрос към Вас е: каква е целта на тази дирекция, каква е нейната добавена стойност? Каква е причината за нейното създаване? Какъв е административният капацитет в дирекцията? Всъщност какво вършат тези служители? Как ще гарантирате, че дейностите и функциите, които извършват тези служители, няма да се дублират с абсолютно същите функции и дейности, които се извършват и от Българската агенция за инвестиции, и от дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество” в Министерството на икономиката и енергетиката, и от екипа, който работи в Министерството на финансите? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Павлова.
Рецидивът при задаването на въпроси ще доведе и до по-дълго време, предполагам.
Заповядайте, уважаеми господин министър. Тук са един, два, три, четири написани въпроси. Постепенно ще оправим това.
Заповядайте, господин Данов.
МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Павлова! Съгласно Устройствения правилник на Министерството на инвестиционното проектиране, дирекция „Привличане на финансови ресурси, свързани с инвестиционни проекти” не разработва и не реализира мерки, а проекти за изграждане и укрепване на административния капацитет на министерството, което е различно по същество и смисъл. До момента служителите на дирекцията са участвали в подготовката на три проектни предложения по Оперативна програма „Административен капацитет”. Разработването и реализирането на конкретни проектни предложения за изграждане и укрепване на административния капацитет е функция, която обичайно е присъща именно на специализираните администрации на министерствата. Няма друга администрация, която да изготвя анализ и програма за инвестициите, необходими за развитие на секторите от компетентност на министерството, още по-малко такива, които са обвързани с конкретни актуални предложения за източници на финансиране.
Отношенията между Министерството на инвестиционното проектиране и Българската агенция за инвестиции, компетентните дирекции в Министерството на финансите, дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество” в Министерството на икономиката и енергетиката могат да бъдат определени като взаимно подпомагане и партньорство. Споменатите структури и дирекция „Привличане на финансови ресурси, свързани с инвестиционните проекти” имат ясно различими функции, защото ролята им е на различни, макар и взаимно свързани, етапи в инвестиционния процес.
Какво извършва дирекция „Привличане на финансови ресурси, свързани с инвестиционните проекти” до момента? Вече споменах, че участва в подготовката на три проектни предложения по Оперативна програма „Административен капацитет”. Те са свързани с предложения за развитие на електронното управление, въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството в Министерството на инвестиционното проектиране, както и повишаване на квалификацията и ефективността на служителите в министерството. Дирекцията участва в Българо-иракския смесен комитет за търговско-икономическо и техническо сътрудничество и подпомага изготвянето на официалните двустранни документи. Участва в работни групи и изрази готовност да мотивира участието на български строителни фирми в строителни проекти в индустриалната сфера и инфраструктурни проекти и строителството на сгради и други.
Експертите на дирекцията съдействат на общините при прилагане на държавната политика за инвестиционно проектиране и устройствено планиране на територията, анализират проблемите, които общините и областните управители срещат в областта на инвестиционното проектиране.
През настоящата година дирекция „Привличане на финансови ресурси, свързани с инвестиционните проекти” ще подготвя нови проектни предложения, с които ще кандидатства по определени програми, ще анализира и планира инвестициите, необходими за развитие на секторите от компетентността на министерството, както и източниците на финансиране, ще проучва европейската практика, ще участва в организирането и провеждането на тръжни процедури по управление на проекти.
Що се отнася до административния капацитет на дирекцията, той се осигурява от 12 експерти, в това число директор, двама държавни, петима главни, двама старши и двама младши експерти. Служителите са назначени според всички изисквания на държавната администрация. Екипът е съставен от специалисти с богат опит в държавната администрация и бизнеса. Професионалната им компетентност е от финансовата, проектантската и управленската сфери. Голяма част от тях са участвали активно в администрирането, управлението и координацията на европейски проекти по различни оперативни програми, както и национални програми и инициативи.
И накрая, основен приоритет в работата на дирекцията „Привличане на финансови ресурси, свързани с инвестиционните проекти” е привличането на допълнителни извънбюджетни и проектни средства за осъществяване специфичните дейности на министерството и на неговите второстепенни разпоредители. Например една от основните задачи на дирекцията е да се привлече допълнителен финансов ресурс за постигане на целта, поставена пред Агенцията по геодезия, картография и кадастър, кадастралното покритие на страната да достигне между 35-40% до края на 2017 г.
Опитът от усвояването на европейски средства до момента показва, че много от проектите се провалят поради некачествено проектиране, което води до налагане на финансови корекции и загуби на европейски средства. Тук целта на дирекцията е да осигури финансиране за изготвяне на проекти-образци, които значително да улеснят бенефициентите в изготвянето на документацията по проектните им предложения и да осигурят успешно усвояване на средствата за следващия програмен период.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Заповядайте, госпожо Павлова, за реплика към отговора на министъра.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Благодаря, господин министър, за Вашия отговор. От него разбирам, че дирекцията от 12 души е създадена под формата на звено за управление на проекти, което да управлява проектите, с които министерството ще кандидатства, за да повиши своя капацитет. Това, за съжаление, не кореспондира с амбициозното име, което й е поставено, а именно „Привличане на финансови ресурси, свързани с инвестиционните проекти”. Всички знаем, поне от обосновката, която прочетохме, и дълго време ни убеждавахте, че това министерство е създадено, за да изгражда и инвестира в големи проекти на стойност над 10 млн. лв. От написаното в устройствения правилник по-скоро звучеше, че тази дирекция няма да бъде за ново изпълнение на проекти, по които министерството ще повишава капацитета си – техническа помощ и така нататък, за които едва ли ни трябват 12 човека между другото, за да управляват едни такива проекти. Но това е една друга тема. Това е въпрос на оптималност и раздуване на администрацията и как използваме човешкия ресурс.
По-скоро тук за мен буди неразбиране защо имате такава дирекция и нито неин един служител не участва например в преговорите за привличане на финансов ресурс по един проект като „Дестинация Рила”? Той беше обявен като голям стратегически инвестиционен проект за над 10 млн. лв. – проекти, за които отговаря именно Министерството на инвестиционното проектиране. То е създадено, за да отговаря за проекти за над 10 млн. лв. и би следвало именно това да е целта – привличане на инвеститори, подкрепяне и подпомагане на тези инвеститори да реализират своята инвестиция чрез осигуряването на всички дейности и мерки, свързани с правителството. Но когато зададох този въпрос на вицепремиера Бобева, тя не знаеше, че във Вашето министерство има такава дирекция. Разбира се, каза, че няма и нужда служителите на Вашата дирекция да участват в едни такива преговори.
Така че всъщност остава неясен въпросът: ще привличате финансов ресурс, за да имаме инвеститори в страната, които да разкриват работни места, или сте създали едно звено за управление на проекти, където 12 души ще управляват два проекта за повишаване на капацитета на същите тези служители и на министерството, което очевидно има проблем с капацитета? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Павлова.
Уважаеми господин министър, заповядайте, имате възможност за дуплика на репликата на госпожа Павлова.
МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Уважаема госпожо Павлова, първата част от Вашия отговор показа, че не сте ме слушали внимателно. Това те са свършили като част от задачите, които сме им поставили. Функциите на дирекцията е да привлича инвестиции към страната. Тя направи много съществен и задълбочен анализ, който показва и посочва причините, поради които при външно доста приемливи условия да има натиск на инвестиции към нашата страна, всъщност такъв няма. Има доста дълъг анализ, който мога да Ви предоставя. Това беше първата основна задача на дирекцията – да се направи диагноза на състоянието на нашата страна като дестинация за инвестиции и на базата на тази диагноза да започне работа в посока привличане на чуждестранни инвестиции. В частност, това, което засяга Министерството на инвестиционното проектиране, е привличането на инвестиции в областта на строителството и проектирането.
Що се отнася до проекта „Рила”, искам да Ви обърна внимание, че развитието на един проект има няколко фази. Първоначалната фаза е възникването на идеята, развитието на така наречения „the feasibility” стадий – инвеститорът да установи, че действително има интерес да инвестира в страната. След това идва редът на нашето министерство, което трябва да създаде предпоставки, да направи съответно проучване, за да бъде реализиран де факто проектът. От тази гледна точка, намесата във всеки проект на Министерството на инвестиционното проектиране ще бъде във втория етап. Първоначалният етап е въпрос на частна инициатива и на проверка на съответните интереси на дадения инвеститор. Това мога да Ви отговоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Данов. С това процедурата по първия въпрос към Вас приключи.
Сега своя въпрос ще зададе народният представител Борис Цветков относно изясняване на редица нарушения при издаване на разрешения за строеж и възможностите на държавната администрация за отстояване на обществения интерес и отмяна на незаконосъобразно разрешение.
Заповядайте, господин Цветков, да развиете Вашия въпрос.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Благодаря.
Въпросът касае унищожаването на поредната зелена площ с детска площадка в гъсто населен жилищен квартал на столицата вследствие на поредица действия и бездействия, основно на чиновници от общинската администрация.
Предисторията е, че през 2011 г. в дирекция „Зелена система” на Столична община е внесен за съгласуване проект въз основа на издадена виза за проучване от главния архитект на София. Проектът е разгледан и съгласуван, но при подадена от изпълнителя невярна информация, че на площадката няма никаква зелена растителност. Със съответни писма по-късно в дирекцията се внасят документи, от които се оказва, че там има 37 дървета. Заверка на растителността не е извършена, тъй като се представя след издаването на визата за строително разрешение на обекта. Въпреки че Дирекция „Зелена система” на Столична община не е одобрила отсичането на тези 37 дървета в градинката на ул. „Андрей Николов”, растителността е отсечена и премахната на 21 ноември 2013 г. При това възникнаха сблъсъци с гражданите, задържани са лица и са образувани две следствени производства.
На заседание на Комисията по екология в СОС на 26 ноември 2013 г. се установиха и други нарушения на въпросния обект, свързани с наличие на общинска собственост, съмнения за проведено обществено обсъждане, монтиране на незаконно видеонаблюдение и други. Прието е за целесъобразно да се подаде дори сигнал до прокуратурата.
Във връзка с гореизложеното възникват следните въпроси. Какви са възможностите на Вашето министерство да провери изнесените факти и цялата документация по случая? Ако се потвърдят цитираните нарушения, да отмени разрешението за строеж във въпросния терен до изясняване на фактическата ситуация, довела до ред нарушения и обществено напрежение в района?
Второ, какъв е механизмът да се стимулира изготвянето на регистър на зелените площи на общините? Срокът по закон за това отдавна е изтекъл.
Какво е възможно да се направи за недопускане издаване на разрешение за строеж, без да е изяснено бъдещето на зелената растителност във въпросните обекти?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цветков.
Господин министър, заповядайте да отговорите на народния представител.
МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Цветков, представеният от Вас казус е симптоматичен за редица подобни случаи, в които се търси изход от ситуация, която по смисъла на закона стои извън правните норми, но изглежда неприемлива за заинтересованите страни. За съжаление, въпросът достига до мен много след като са влезли в сила редица решения, за чието обжалване сроковете отдавна са изтекли. Все пак по мое разпореждане инспекторатът към Министерството на инвестиционното проектиране и Дирекцията за национален строителен контрол работиха задълбочено по казуса, за да намерят оптималния вариант за защита на интересите на засегнатите страни. Затова отговорът на Вашия предварително формулиран въпрос: какви са възможностите на Министерството на инвестиционното проектиране да провери изнесените факти по случая, както и евентуално да отмени разрешението за строеж на въпросния терен, краткият отговор е, че възможностите ни са много ограничени, предвид на това, че голяма част от решенията са на Столична община и на Столичния общински съвет.
Дирекцията за национален строителен контрол упражнява контрол върху законосъобразността на разрешението за извършване на строителство, както и съответствието на строежа с предвижданията на подробния устройствен план, строителните правила, нормативи и изисквания към строежите. Дирекцията отменя със заповед издадено разрешение за строеж само ако има установени нарушения, и то установени при служебна проверка в 14-дневен срок след уведомяване на дирекцията за издаване на разрешението за строеж или при обжалване от заинтересованите страни.
В конкретния случай – урегулиран поземлен имот на ул. „Андрей Николов”, район „Слатина”, е налице влязло в сила разрешение за строеж от 2011 г. То е обжалвано пред Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Югозападен район, едва през 2013 г., много след 14-дневния срок.
Законодателят е предвидил засилен стабилитет на влезлите в сила разрешения за строеж. Съгласно изричните разпоредби на Закона за устройство на територията влезлите в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна, дори и при установени впоследствие нарушения при издаването им. Законът не предвижда възможност за временна отмяна на разрешение за строеж до изясняване на фактическата ситуация, както и отмяна на разрешение за строеж поради възникнало обществено напрежение.
След проверката на фактите и обстоятелствата по случая в район „Слатина” началникът на Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Югозападен район, се е произнесъл със заповед, с която е прекратено административното производство поради недопустимост на жалбата. Жалбоподателите не попадат в кръга от заинтересовани лица, определени със Закона за устройство на територията. Разрешението за строеж е издадено на името на собственика на имота, а обжалването е от собствениците на съседните имоти.
Що се отнася до втория предварително формулиран от Вас въпрос – какъв е механизмът да се стимулира изготвянето на регистър на зелените площи от общините, отговорът е, че кметът на общината организира съставянето и актуализирането на публичния регистър на озеленените площи на общината. Съставянето на публичен регистър не е обвързано със срок и той следва да се актуализира постоянно от съответните общински органи по озеленяване.
В конкретния случай в район „Слатина” е необходимо уточнение: за него има влязъл в сила подробен устройствен план, с който се определя кои имоти представляват зелени площи и кои са отредени за застрояване. Според действащия устройствен план там няма зелени площи. Това, че една територия е благоустроена, не я прави зелена площ по смисъла на закона.
Оттук и отговорът на третия Ви въпрос – за предотвратяване на издаването на разрешение за строеж, без да е изяснено бъдещето на зелената растителност, рефлектира към нормативната уредба и се отнася повече за общия случай, отколкото за конкретната ситуация. Съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за устройство и застрояване на Столична община, Общинският съвет приема наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на общината. Кметът на Столична община е отговорен за спазване на тези нормативни изисквания. Ако има допуснати нарушения при опазване на растителността, кметът или упълномощени от него длъжностни лица налагат съответните глоби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин министър.
Заповядайте, господин Цветков, имате възможност за реплика на отговора на министър Данов.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Уважаеми господин министър, част от недоверието на хората към институциите – централна власт и местни власти, е точно заради това, защото се оказва, че те нямат право да защитят своя интерес, защото формално попадат извън кръга на заинтересованите лица за нещо, което директно ги засяга. А, от друга страна, чиновниците, основно в Столична община, прав сте, не в Министерството, на практика през всичките тези години не са защитили интереса и са допуснали всички тези нарушения, та случаят чак и в прокуратурата.
Затова допълнителният Ви въпрос е: смятате ли, че е необходимо и Вие като министър бихте ли предложили за обсъждане промени в Закона за устройство на територията, които да регламентират и създадат възможности за отмяна на издадено разрешение за строеж, когато са допуснати нарушения при издаването, какъвто е случаят.
В момента РДНСК избирателно, на случаен принцип проверява служебно издадени разрешения за строеж в 7-дневен срок от представянето му в РДНСК, и то за съответствието му с действащия ПУП. Не знам дали са разглеждали документи за собствеността на инвеститора, спазени ли са процедурите при издаването на разрешения за строеж. Ако го прави, то е за един от n на брой обявени процедури за разрешение за строеж в 7-дневния срок от издаването.
При липса на реакция от РДНСК разрешението за строеж влиза в сила и отмяната на практика, както и Вие преди малко казахте, оттук насетне не може да се случи. Актът е „стабилен”, всяка отмяна от РДНСК се облага финансово при загуба на делата в съда и така нататък.
Затова се налага изводът за необходимост от такива законови промени, които да регламентират друг ефективен контрол на строителството, включително и на документите, касаещи растителността в имотите, които се застрояват. Още един проблем е, че РДНСК разглежда единствено жалби, както казах, на заинтересовани лица, тоест, не допуска работа по сигнали от граждани без акт за собственост или право на строеж в конкретния имот.
Очевидно заинтересованите лица нямат законова възможност да защитят своето жизнено пространство, така че още повече са вперили поглед във Вас, в нас, в представителите на институциите да направим това. И аз не приемам това, което и Вие казахте – отказа по формален повод: при толкова констатирани нарушения те не били заинтересовани лица. Ами ние, като техни представители, също трябва да видим има ли разрешение, да намерим начин да защитим интереса при толкова много нарушения, а не формално да им казваме: „Прекратяваме дописката заради липса на Ваш правен интерес”.
Още нещо искам да кажа – в публичното пространство станаха много въпроси около назначаването на ръководствата ДНСК и съмнения около предишната дейност в района, особено и точно в защита интересите на гражданите и зелените площ в „Красно село”, на бившия главен архитект на „Красно село“. Ето защо с голям интерес и аз, и хората очакваме и ще наблюдаваме действията му точно в защита интересите на хората, на зелените площи и на жизненото пространство. Няма да му споменавам името, Вие се сещате за кой говоря.
Пак казвам – очаквам от Вас като министерство, което отговаря за този сектор, аз също съм готов в бъдеща дискусия и диалог да инициираме такива законодателни промени, които да гарантират интересите на избирателите, на хората, на данъкоплатците, с чиито средства се издържаме и ние, и Вашата администрация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цветков.
Заповядайте, господин Данов, за дуплика.
МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Уважаеми господин Цветков, вероятно сте чули, че нашето министерство готви сериозни промени на Закона за устройство на територията, който аз съм споделял в публичното пространство, в никакъв случай не е идеален и смятам, че козметичен ремонт не би променил неговия смисъл.
Що се отнася до запазване интересите на гражданите, това, което предвиждаме, е изработването по един доста по-европейски модел на градоустройствените планове и на общите устройствени планове при които, макар че процедурата ще бъде доста по-дълга, при изработването на тези планове ще има участие цялата общественост на съответното населено място и на съответната община.
С удоволствие чух това, което казвате за запазване на зелените системи в урбанизираните територии. Трябва да оспоря обаче желанието за издаването на разрешения за строителство да не бъде стабилен акта, тъй като, ако то може да бъде отменяно във всяко време, това означава, че ще рефлектира негативно върху целия инвестиционен процес. Създаването на новия закон е един доста сложен процес, тъй като трябва да реши проблема и да постави в баланс два абсолютно противоречиви интереса – този на инвеститорите и този на гражданското общество за запазване на средата. Смятам, че използвайки европейската практика в следващите месеци и години този закон, който ще бъде предложен, би могъл да реши или рязко да намали, тъй като проблемите няма да изчезнат, но рязко да намали конфликтните точки между инвестиционния интерес и интереса на гражданското общество за опазване на зелените системи, на зеленината в страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Данов.
С това отговорихте на народния представител Борис Цветков.
Сега предстои да отговорите и на питане от народните представители Здравко Димитров, Павел Гуджеров и Николай Нанков относно политиката в сектор „Проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на Европейската система за проектиране на строителни конструкции“.
Питането ще бъде развито от господин Павел Гуджеров.
Заповядайте.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър, Министерството на регионалното развитие и благоустройството през ноември 2011 г. приема Наредба № РД-02-20-19, с която определя условията и реда за проектиране на строителни конструкции на строежите, сгради и строителни съоръжения чрез прилагане на Европейската система за проектиране на строителни инструкции, наричана за краткост еврокодове. Съгласно § 3 определя двегодишен преходен период от датата на влизане в сила на наредбата, през който конструкциите на строежите могат да се проектират както по еврокодовете, така и по действащите национални нормативни актове за проектиране на строителни конструкции, без да се смесват националната и еврокодовата система.
Целта е с приемането на наредбата да бъдат уеднаквени българските и европейски стандарти за проектиране и изграждане на конструкции на сградите, европейските методи за проектиране са доста по-либерални от българските и позволяват по-голяма гъвкавост и свобода на проектанта. С въвеждането на еврокодовете ще бъде отворен българският пазар за европейски проектантски организации, което от своя страна ще повлияе позитивно върху качеството на предлаганата услуга. От друга страна, българските строителни инженери ще станат конкурентни на европейския пазар, ще бъде завишено качеството и сигурността на строителните конструкции. Именно тези позитиви са мотивирали изпълнителната власт да приеме наредбата.
Както всеки процес обаче, така и действащата наредба водят след себе си и негативи. С въвеждането на еврокодовете значително се завишават изискванията по отношение сигурността на сградите, което неминуемо води до по-голям разход на ресурс.
След направените изследвания от страна на няколко проектантски бюра се оказва, че сградите и съоръженията от по-висока категория с по-голяма застроена площ, еврокодовете дават приблизително същите резултати, както и българските норми, но при малки жилищни и промишлени сгради стойността на конструкцията се завишава между 20 и 40%.
В тази връзка нашите въпроси, които трябва да се поставят на дневен ред, са: Направена ли е оценка от Министерството на инвестиционното проектиране как ще се отрази на пазара на жилищни имоти? И ако да – с колко ще се увеличат цените на жилищното строителство? Наясно ли са българските граждани, които строят жилищата си с дългосрочни кредити ще могат ли да си позволят такова драстично завишение на цените на жилищата? Как ще осигурите прехода към нови норми и стандарти предвид практиката и образованието в тази област? Готови ли са българските проектанти, особено по-възрастните, да започнат да проектират по едни норми и правила, които значително се различават от всичко, което са учили до момента както като философия, така и като терминология?
Наясно съм, уважаеми господин министър, че има развитие по въпроса. Взето е решение, но ще Ви бъда благодарен, ако го изложите и пред залата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Гуджеров.
Заповядайте, уважаеми министър Данов, да отговорите на питането на народните представители.
МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гуджеров, уважаеми господин Димитров, уважаеми господин Нанков! С Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. са определени условията и реда за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на Европейската система за проектиране на строителни конструкции, наречена накратко „Еврокодове“.
Еврокодовете са част от приложно поле на Директива 89/106 на Европейската комисия, отменена с Регламент 305 от
2011 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 март
2011 г., за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти. С наредбата са отразени препоръките на Ръководство L на Европейската комисия за прилагане и използване на еврокодовете.
Чрез еврокодовете се осигурява прилагането на общи методи за проектиране на сгради и строителни съоръжения, както на традиционните строителни конструкции и техните елементи, така и при иновационно строителство чрез комплект от европейски стандарти, с които се доказва съответствието на сградите, на инженерните съоръжения с основните изисквания „Механично съпротивление и устойчивост“, „Безопасна експлоатация“, „Безопасност при пожар“, включително и „Дълготрайност“.
С приетата през 2011 г. наредба е определен двегодишен преходен период за паралелно прилагане на еврокодовете с националните нормативни актове за проектиране на строителни конструкции.
Преходният период изтече на 6 януари 2014 г. и в тази връзка Министерството на инвестиционното проектиране предприе следните действия: изисква писмени становища от всички заинтересовани ведомства, организации, висши училища, институти и други, анализира становищата и обобщи направените предложения; организира и проведе широко обществено обсъждане на проблемите и на ефекта от прилагането на еврокодовете с повече от 60 официално представени представители на всички заинтересовани ведомства, организации, висши училища, институти, специалисти в областта на строителните конструкции.
Преобладаващо беше мнението, че след изтичане на преходния период еврокодовете следва да се прилагат за всички нови строежи, възлагани по реда на Закона за обществените поръчки, а за останалите строежи да се определи едногодишен преходен период, през който конструкциите на строежи могат да се проектират както по действащите национални нормативни актове за проектиране на строителни конструкции, така и по еврокодовете, при желание на възложителя.
Министерството разработи Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г., която е в сила от обнародването й в „Държавен вестник“, бр. 111 от
27.12.2013 г.
Конкретно по Вашите въпроси – съгласно Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г., от 6 януари 2014 г. еврокодовете да се прилагат само при проектиране на нови строежи, които се възлагат при условията и по реда на Закона за обществени поръчки. За жилищните сгради е предвиден едногодишен срок, в който се запазва досегашния ред. В края на периода отново ще бъдат отчетени резултатите от прилагането на еврокодовете през 2014 г. и въвеждането им за всички видове строежи.
За по-голяма информираност на българските граждани по отношение на жилищните сгради ще бъде направена широка разяснителна кампания. По сравнителни изчисления, докладвани от висшите училища, увеличаването на строителната стойност на конструкциите на строежите е с около 15%.
По т. 3 и т. 4 от Вашето питане – според висшето училище Университет по архитектура, строителство и геодезия, Минногеоложкия университет, Висшето строително училище „Любен Каравелов“, Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, налице са всички условия за прилагане на еврокодовете, преработени са учебните програми, обучението на студентите по конструктивните дисциплини се извършва изцяло по еврокодовете, поради това е необходимо те да се прилагат в практиката в България, а не в останалите страни – членки на Европейското икономическо пространство.
През двегодишния преходен период професионалните организации на инженерите в инвестиционното проектиране, съвместно с преподаватели от висшите учебни училища, проведоха обучение на проектанти за прилагане на еврокодовете в цялата страна. Издадени са практически ръководства за отделните части на еврокодовете. Проведени са дискусии и конференции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Данов.
Народните представители, които са отправили питането, имат възможност за два уточняващи въпроса.
Вие ли, господин Гуджеров, ще ги зададете? Заповядайте.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин министър, към момента взетото решение мисля, че е сравнително добро. Надявам се, че нашият въпрос, който чакаше отговор приблизително два месеца, е помогнал за вземането на това решение.
Във връзка с провежданите курсове, за които казахте – можете ли да гарантирате действително за по-старите проектанти, за новите е ясно, че това заляга вече в образователната програма, ще бъдат ли проведени качествено и това ще гарантира вследствие едни по-добри проекти, които ще бъдат генерирани?
Получава се една голяма разлика. Според изчисленията, които имаме от проектантска фирма, а Вие казвате, че от университет, доколкото разбрах, са правени изчисленията за разликата в цените на проектирането. Казахте 15%. Според проектантите е от 20 % до 40%. Може би трябва да се направи по-задълбочен анализ на това.
И не на последно място, моля да споделите повече за визията в сферата на проектирането, след изтичането на този едногодишен период. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Гуджеров.
Заповядайте, уважаеми господин министър.
МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Аз ще започна, уважаеми господин Гуджеров, с въпроса за обучението на кадрите. Знаете, че е европейска практика, и се говори много усилено за обучение през целия живот, така че и по-възрастните колеги ще трябва да се съобразят с новостите, доколкото те са новости. Мисля, че трябва да възприемат тези кодове.
Още повече, че и във Вашето изложение чух нещо много позитивно. В края на краищата става дума за сигурността на сградите, става дума за инвестициите, за парите на българските граждани, така че лично аз по-малко се притеснявам за сградите, които тепърва ще бъдат строени, отколкото за тези, които вече са построени по други стандарти. Очевидно еврокодовете силно завишават сигурността на сградите.
Що се отнася до висшите учебни заведения смятам, че там има необходимия капацитет тези курсове да бъдат качествени и да бъдат на ниво, за да могат в преходния период, който все още остава – с една година по-напред, хората, които не са успели, въпреки че аз говоря и с проектанти, които са успели вече да навлязат в тази материя, да навлязат в същината на еврокодовете.
Що се отнася до завишаването на цените, става дума за груб строеж. Говорим за – еврокодовете се отразяват единствено и само на цената на грубия строеж, 40 % ми се виждат страшно много, още повече, че много малки промени в българската нормативна уредба и по-скоро – стандарти, биха довели почти до минимална промяна в цената на строителството. Например, основно еврокодовете се отразяват на вертикалните носещи елементи, на колоните, които при сегашната норма на дебелина на стените от 25 см, което очевидно е тънка, при повишаване на дебелината на колоните с 2-3 см, рязко намалява необходимостта да се влага повече желязо.
Искам да Ви обърна внимание, че ние и в други отношения трябва да уеднаквим нашите стандарти. Дебелината на стените в България е по така наречения „Райх стандарт“, който отдавна не се ползва в Западна Европа. Ползват се така наречените „бинг норми“, при които стените са съответно 24 см, 30-36 см, така че в това отношение мисля, че имаме накъде да се работи.
Относно Вашата тревога за въвеждането на европейските кодове – доколкото виждам, Вие седите от дясната страна. Абревиатурата на ГЕРБ е „Граждани за европейско развитие на България“.
Искам да Ви кажа, че европейското развитие на България неминуемо минава през приемането на еврокодове, така че смятам това за една положителна стъпка в нашето развитие. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Данов.
Имате възможност да изразите отношение към отговора на министъра, господин Гуджеров.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, още в самото изложение изтъкнах многото позитиви на еврокодовете. Като цяло еволюцията не може да бъде спряна – еврокодовете трябва да бъдат внедрени в българското законодателство. Опасението ми е да не става рязко и за сметка на българския народ и на българските проектанти. Необходимо е да се намери балансът в това отношение, без да се защитават едни или други интереси.
Вземайки повод от думите Ви, разбираме, че новите сгради ще са перфектни, идеални, много устойчиви на земетръс. В същото време искам да кажа, че нищо не се чува от Вашето министерство като законодателни инициативи или каквито и да било други относно паспортизацията и състоянието на панелните блокове. Знаем, че те са сеизмично много опасни и представляват голям казус за Вашето министерство, както и за Министерството на регионалното развитие. Надяваме се, в скоро време наистина да чуем много повече информация в тази насока.
Колкото до новите сгради, благодаря Ви за отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Гуджеров.
С това и процедурата по това питане приключи.
Преминаваме към следващия въпрос към министър Данов. Той ще бъде развит от народния представител Лиляна Павлова и е относно обследване на всички големи търговски центрове в страната – молове, шопинг центрове и търговски обекти.
Заповядайте, госпожо Павлова. Имате две минути да представите Вашия въпрос.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, моят въпрос към Вас е провокиран от обявената на 28 ноември 2013 г. по инициатива на премиера Орешарски и възложена от Вас на Дирекцията за национален строителен контрол проверка на всички молове, търговски центрове, в страната във връзка с трагичния инцидент, който се случи през миналата година в Латвия, отнел човешки живот при рухване на такъв търговски център.
При условие че всички търговски центрове, всички молове в страната са от категория 2 и 3, която изисква въвеждането им в експлоатация именно от органите на ДНСК и съгласно Закона за устройство на територията проектите, издадените разрешения за ползване са не само съгласувани от приемателната комисия, включително от органите за пожарна безопасност и от ДНСК, разбира се, но те са безсрочно, задължително съхранявани в ДНСК. Именно затова моят първи и основен въпрос към Вас е: защо и как, на какво правно основание разпоредихте тази проверка? Защо служителите на ДНСК ще обикалят и обикаляха по молове и търговски центрове да искат тези проекти от собствениците, при условие че те съществуват и се съхраняват в ДНСК?
И по важното е: каква е добавената стойност от тази проверка, какъв е резултатът от нея и какви действия ще предприеме ДНСК, при условие че всички добре знаем, че съгласно Закона за устройство на територията след въвеждането в експлоатация на една сграда отговорността за нейната експлоатация имат собствениците, а контролът – дали я съхраняват в добро състояние, е в общините? Какво е правното основание и какво ще направи ДНСК, и има ли въобще възможност да направи нещо във връзка с тази проверка, или тя е имитация на дейност, запълване на работата, финансов и човешки ресурс, който се употребява за целта? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Павлова.
Заповядайте, уважаеми господин министър, да отговорите на народния представител.
МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Павлова! Съгласно изискванията на чл. 169 от Закона за устройство на територията строежите се проектират, изпълняват и поддържат, подчертавам, поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване продължение на икономически обоснования експлоатационен срок на изискванията за носимоспособност, безопасност при пожар, хигиена, безопасност при експлоатация, защита от шум и опазване на околната среда и енергийна ефективност. Дейността на Дирекцията за национален строителен контрол се състои в изпълнение на задълженията й за осъществяване на контрол по спазване на разпоредбите на Закона за устройство на територията и нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството.
Във връзка с горните разпоредби на закона и с оглед предотвратяване на инциденти и осигуряване на сигурността и безопасността на множеството хора, посещаващи и работещи в големите търговски центрове на територията на цялата страна, разпоредих Дирекцията за национален строителен контрол да извърши проверка по документи и на място в големите търговски центрове и обектите на големите хранителни вериги, касаещи извършени промени на сградите в конструктивно и функционално отношение без необходимите книжа.
За обектите, построени преди повече от 10 години, да се извърши и оглед за наличие на видими изменения в конструкцията на сградите и носещите конструктивни елементи. Посочено беше, че при проверката следва да се обърне внимание за наличие на утвърдени план схеми за евакуация на служителите и посетителите на обекта при възникване на аварийни и бедствени ситуации. Да се направи преценка дали пътищата на евакуация в обектите са свободни и достъпни. Да се осигури възможност проверките да бъдат извършени съвместно с представители на службите за пожарна и аварийна безопасност и представители на съответната общинска администрация. При констатиране на нарушения да се предприемат съответните законови действия за премахването им и за санкциониране на виновните длъжностни лица или собственици.
В разпореждането, което издадох, не се споменава за обследване, за търсене от служители на ДНСК на документация за въвеждане в експлоатация на съответния обект, както е посочено в предварително формулирания от Вас въпрос. Предмет на проверката не е документацията и процедурите по въвеждане в експлоатация на строежите, а проверка за наличието на строителни и монтажни работи, за които не е издадено разрешение за строеж и са извършени след въвеждането на строежите в експлоатация, с разрешение за ползване от органите на Дирекцията за национален строителен контрол.
В началото посочих част от правното основание на моето разпореждане, което е в отговор на Вашия втори въпрос, допълвам още, че едно съществено основание е Законът за интеграция на хората с увреждания. Съгласно чл. 55, ал. 4 Дирекцията за национален строителен контрол контролира нарушения в областта на достъпността на архитектурната среда.
По третия въпрос, в периода 2 – 13 декември 2013 г. са проверени общо 421 обекта, от които 48 многофункционални търговско-развлекателни комплекса, тоест молове, и 373 магазина от големи търговски вериги за хранителни стоки, техника и други. Проверките от структурите на Дирекцията за национален строителен контрол бяха съвместно с регионалните здравни инспекции, областните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението” и общинските администрации. В резултат са установени 30 нарушения на разпоредбите на Закона за устройство на територията и 51 нарушения на санитарно-хигиенните норми и нормите за пожарна безопасност. Строителните нарушения най-често се изразяват в изградени пристройки и надстройки към обектите, извършени преустройства на помещения без изискващите се строителни книжа.
За нарушенията по Закона за устройство на територията, които са от компетентността на общинските администрации, органите на ДНСК са издали конкретни указания и разпореждания за отстраняване на нарушенията. За нарушенията, които са от компетентността на органите на ДНСК, са съставени констативни актове, които са обявени по съответния законов ред на нарушителите и са образувани административни и административнонаказателни производства. Дирекцията продължава своите законосъобразни действия до окончателно приключване на образуваните производства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Данов.
Госпожо Павлова, заповядайте за реплика към отговора на министъра.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Благодаря, господин министър, за отговора. От него отново се потвърждава моето притеснение, въпреки правните основания, които направихте, че не виждам какъв е крайният ефект от тази проверка. Надявам се все пак тези 30 нарушения, които споменахте от 400 обекта, да са достатъчно навреме преодолени, или по-скоро да бъдат предприети необходимите действия, които да дадат възможност те да бъдат предприети, въпреки че, пак казвам, от всичко, което чуваме, отново разбираме, че това не е в правните основания и в прерогативите на ДНСК да го прави. Това е в компетенциите на общинските администрации.
Именно затова за пореден път трябва да споделя моето притеснение – наясно ли е ръководството на ДНСК с това какво прави? Както и колегата, преди мен говорившият, народният представител господин Цветков спомена, всички имаме притеснения относно новия ръководител на ДНСК, бивш главен архитект на „Красно село”, относно неговите компетентности. Всички знаем за опасенията, които има относно неговата съмнителна репутация. А и от действията, които виждаме, че извършва ДНСК, очевидно имаме проблеми с познаването на закона и неговото прилагане.
Досегашният ръководител на ДНСК, професионалист от 15 години в кариерата, извървял всички стъпки от експерт до ръководител, познавайки законите, е човек, който прилагаше закона и при който – можем да видим статистиката – имаше изпълнение на всички функции и отговорности на дирекцията. Сега, в последните месеци, се забелязва, че те са или преустановени, или са намалени до степен, при която почти няма движение, освен стари възложени заповеди за премахване и проверки, които бяха до лятото. Докато госпожа Гечева беше директор, това се случваше. В момента имаме застой и толериране на незаконното строителство в страната – нещо, което е изключително притеснително.
Друг притеснителен факт, който бих искала да кажа в заключение, е отчетът на правителството за шестте месеца на своето управление. В този отчет на правителството „Орешарски” за постигнатото за шест месеца няма нито дума, нито ред, нито точка, свързана с Министерството на инвестиционното проектиране. Или правителството е забравило, че има такова министерство, или министерството за шест месеца не е свършило нито една работа, след като в отчета няма нито една написана дума какво е изпълнило. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, госпожо Павлова.
Заповядайте, господин Данов, за дуплика към репликата на госпожа Лиляна Павлова.
МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Уважаема госпожо Павлова, заповедта, която издадох, всъщност е превенция да не се случат събития, каквито се случиха в Балтийската република. От тази гледна точка смятам, че може би най-добрият отговор след проверката е да не е констатирано нищо нередно. За съжаление имаше такива констатации.
Относно ДНСК – ще направя проверката, за която ми подсказвате, и ще намеря начин да Ви информирам за резултата от нея.
За отчета на правителството – ние сме дали това, което сме направили. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Данов.
С това въпросите към министър Данов са изчерпани. Той отговори на четиримата народни представители, задали въпроси към него.
Благодаря, господин Данов, за участието Ви в днешния парламентарен контрол. Успешен ден!
А сега да чуем и последния въпрос от парламентарния контрол, зададен от Станислав Станилов, относно спряна субсидия на Народно читалище „Просвета 1929” – село Мало Конаре. Въпросът е към министъра на културата господин Петър Стоянович.
Заповядайте, господин Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги, драги зрители на Националната телевизия! Към мен се обърна ръководството на народно читалище „Просвета 1929” – село Мало Конаре, община Пазарджик. Те посочват, че в общината в Пазарджик не се прилага Законът за народните читалища. Целевата субсидия на читалището е била спирана през месеците март, април и май 2013 г. Това го е поставило в невъзможност да изпълнява своите функции. Ситуацията се повтаря в края на годината и читалището отново не получава субсидия. В навечерието на най-светлите християнски празници служителите от читалището не получават своите отработени трудови възнаграждения. Според ръководството на читалището субсидията не се превежда, за да им бъде оказан натиск да уволнят две служителки и да назначат на тяхно място други две, посочени от общината. Всичко това е възможно, защото субсидиите на читалището не попадат в групата на тъй наречените делегирани бюджети.
В тази връзка може да ми отговорите: какви мерки можете да предприемете за субсидията на Народното читалище „Просвета 1929” – село Мало Конаре, за да достигне своя получател? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, проф. Станилов.
Заповядайте, уважаеми господин Стоянович, да отговорите на народния представител.
МИНИСТЪР ПЕТЪР СТОЯНОВИЧ: Уважаема госпожо председател, дами и господа, уважаеми професоре! Ръководството на Народно читалище „Просвета 1929” – село Мало Конаре, Пазарджишко, е изпратило молба в Министерството на културата през месец май миналата година, с която е уведомило тогавашния министър на културата, че не е получило определената му целева субсидия за три месеца, както Вие преди малко разказахте.
Министерството на културата е оказало съдействие за решаване на проблема, като е изпратило писмо до кмета на община Пазарджик за проверка на фактите. В отговор кметът е уведомил министерството, че са установени извършени нарушения при провеждане на отчетно-изборното събрание на читалището. Проверката на общината е установила, че допускането до членство в читалището е било селективно и е отказвано на определени хора, като същите не са били допускани да участват в цитираното отчетно-изборно събрание. Според кмета тези действия довеждат до създаване на напрежение в отношенията между жителите на селото. Това е причината, поради която кметът временно е преустановил превеждането на субсидията, след което я възстановява.
Ръководството на читалището е запознато с действията на нашето министерство, както и със становището на кмета.
От тук насетне – към проблема. Числеността и стандартът на държавната субсидия на читалищата се определят всяка година, както знаете, по предложение на министъра на културата и с решение на Министерския съвет за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности. Средствата от държавния бюджет постъпват по бюджетите на общините, които ги предоставят от своя страна на читалищата.
Аз като министър на културата нямам правомощия по закон да налагам санкция на кметове на общини при неизпълнение на техните задължения по смисъла на Закона за народните читалища и при изпълнението на Закона за държавния бюджет. В случай на създали се подобни като този конфликтни ситуации Министерството на културата съдейства единствено за разрешаването им чрез методическа помощ при прилагането на Закона за народните читалища.
Тези дни – на 22 януари, и предвид необходимостта от спешна реакция в днешния случай, проведохме телефонен разговор със секретаря на читалището, от който се установи, че миналата седмица на общото събрание на читалището е присъствал и кметът на общината, който е поел ангажимент да преведе забавената субсидия в най-кратки срокове.
За да установя окончателно причините, довели до повторното спиране на субсидията, на 22 януари тази година изпратих писмо за писменото становище на кмета на община Пазарджик. Считам, че присъствието му на общото събрание на читалището, което е протекло в спокойна атмосфера, дава гаранции за преодоляване на проблема и лично се ангажирам за неговото разрешаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, уважаеми господин министър.
Уважаеми господин Станилов, имате възможност за реплика към господин министъра.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Нямам сведение как е протекло събранието и дали наистина е преведена субсидията.
Моят въпрос по-скоро предизвиква един друг въпрос. Вие знаете, господин министър, че преди да получат право на делегиран бюджет, тоест да бъдат самостоятелна юридическа единица във всяко отношение, музеите изпитваха почти същите трудности. Спомняте си как общините отнемаха от субсидиите на музеите за собствени нужди и държаха музейните работници на просешки заплати. Продължително време се водеше борба това да не се случва и когато това вече не се случи окончателно, се оказа, че заплатите на музейните служители се вдигнаха с 30-40 и повече процента. Има музеи, където това повишение на заплатите стигна до 80% благодарение само на това, че те получиха делегирани бюджети директно от министерството и общината не се намесваше.
Кметовете на общините в България непрекъснато говорят и воюват пред Народното събрание за своя разширена автономия. Тази разширена автономия много често стига до самоуправство, какъвто според мен е този случай.
Както се чу от Вашия отговор и от това, което знам от общината, кметът не претендира, че читалището не функционира, за което то получава тази субсидия, а претендира, че някой бил допуснат, пък друг не бил допуснат. Може би ръководството на читалището е право, като казва, че кметът се е намесил в избора на ръководство, намесил се е в назначаването на хора и така нататък.
И в тази връзка – Вие имате право на законодателна инициатива, аз – също. Може би трябва да се срещнем и да обсъдим въпроса. Аз ще обсъдя с колегите от всички парламентарни групи, които са членове на Комисията по култура, дали не е време да се обмисли предложение за промяна в закона, та читалищата от определена категория нагоре да получават делегирани бюджети и наистина да получат автономия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Станилов.
Уважаеми господин Стоянович, можете да направите дуплика.
Заповядайте.
МИНИСТЪР ПЕТЪР СТОЯНОВИЧ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители!
Уважаеми професоре, по това дали кметът е изпаднал в самоуправство не мога да се произнеса. Мисля, че читалищните дейци биха могли да се обърнат към компетентните органи.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака, от място): Аз само го подозирам.
МИНИСТЪР ПЕТЪР СТОЯНОВИЧ: Това, с което съм напълно съгласен с Вас – обсъждали сме го и в лични разговори, и в Комисията по култура, и с Националното сдружение на общините, и въобще с представителите на местната власт, е, че трябва да добие малко по-конкретни и по-модерни параметри, част от които, разбира се, е и финансирането, което минава през тях и отива към читалищата. Тук съм напълно съгласен с Вас.
Много се надявам във Ваше лице и в лицето на Вашите колеги да имаме подкрепа за действията, които ни предстоят. Благодаря Ви още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин министър за отговора на този въпрос и за участието Ви в днешния парламентарен контрол.
Това беше последният отговор на депутатски въпрос.
Благодаря на всички народни представители, които останаха в залата.
Благодаря на министрите, които участваха в контрола.
Следващото пленарно заседание ще се проведе през следващата седмица – 29 януари 2014 г., сряда, от 9,00 ч.
Успешен уикенд на всички!
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 13,56 ч.)Председател:

Михаил Миков


Заместник-председатели:

Мая Манолова

Алиосман Имамов


Секретари:

Пламен Нунев

Филип Попов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания