Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА ОСЕМДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 8 юли 2020 г.
Открито в 9,03 ч.
08/07/2020
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Валери Симеонов

Секретари: Александър Ненков и Сергей Кичиков

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (звъни): Има кворум. Откривам заседанието.
Колеги, тъй като имам забележка от колегите на Председателския съвет, председателят, който води от трибуната, ще сваля маската, тъй като има достатъчно разстояние (реплики от „БСП за България“), защото не се чува в залата това, което се говори. Говорещият от трибуната също ще бъде без маска – така, както е досега. Така че ще си позволя да си сваля маската. (Реплики от „БСП за България“.) За да може да чувате, иначе… (Реплики от „БСП за България“.)
Уважаеми колеги, моля Ви за тишина!
Проект за програма на Народното събрание за 8 –10 юли 2020 г.:
„1. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител – Комисията по вероизповеданията и правата на човека, 3 юли 2020 г.
2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията. Вносител – Министерският съвет, 12 юни 2020 г. Приет на първо гласуване на 19 юни 2020 г.
3. Законопроект за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз. Вносител – Министерският съвет, 12 юни 2020 г.
4. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 17 юни 2019 г. в София. Вносител – Министерският съвет, 19 юни 2020 г.
5. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в гр. Александруполис, Република Гърция. Вносител – Министерският съвет, 19 юни 2020 г.
6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование. Вносител – Министерският съвет, 19 юни 2020 г. – точка първа за четвъртък, 9 юли 2020 г.
7. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване. Вносители – Димитър Лазаров и група народни представители, 1 юли 2020 г. – точка втора за четвъртък, 9 юли 2020 г.
8. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси. Вносител – Министерският съвет, 21 май 2020 г. Приет на първо гласуване на 5 юни 2020 г. – точка трета за четвъртък, 9 юли 2020 г.
9. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител – Комисията по труда, социалната и демографската политика – точка четвърта за четвъртък, 9 юли 2020 г.
10. Първо гласуване на Законопроекта за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. Вносител е Министерският съвет, 23 юни 2020 г. – точка пета за четвъртък, 9 юли 2020 г.
11. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител е Комисията по енергетика – точка първа за петък, 10 юли 2020 г.
12. Парламентарен контрол.“
Моля, гласувайте така представения дневен ред.
Гласували 164 народни представители: за 130, против няма, въздържали се 34.
Предложението е прието.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 1 юли до 7 юли 2020 г.:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване. Вносители – Димитър Лазаров и група народни представители. Водеща е Комисията по контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните до Закона за електронните съобщения. Разпределен е на Комисията по отбрана.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Вносители – Искрен Веселинов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите, Комисията за борбата с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика.
Законопроект за допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Вносители – Александър Ненков и група народни представители. Водеща е Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г. ¬– „Анализ на пазара на пощенските услуги“. Вносител е Комисията за регулиране на съобщенията. Разпределен е на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г. Вносител е Комисията за регулиране на съобщенията. Разпределен е на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Отчет за осъществяване на процеса на приватизацията и следприватизационен контрол. Вносител е Надзорният съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс. Вносител е Красимир Богданов. Разпределен е на Комисията по правни въпроси като водеща и Комисията по земеделието и храните.
Законопроект за допълнение на Закона за съдебната власт. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публично оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител е Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по здравеопазване.
Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по здравеопазване.
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежищата и бежанците. Вносител е Министерският съвет. Предстои разпределение.
Съобщения:
На 3 юли 2020 г. с вх. № 002-00-15 в Народното събрание е постъпил Отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2019 г. за сведение. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 3 юли 2020 г. с вх. № 002-00-14 в Народното събрание на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор е постъпил Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2019 г. С писмо на председателя на Народното събрание Докладът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и на Подкомисията по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
От Националния статистически институт е постъпила информация за стопанската конюнктура през юни 2020 г., индекси на цените на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността през май 2020 г., ключови показатели за развитието на икономиката в Република България към 6 юли 2020 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Колеги, започваме с първа точка:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА КАНДИДАТ ЗА ЗАМЕСТНИК-ОМБУДСМАН, ПУБЛИЧНОТО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЯНЕТО И ИЗСЛУШВАНЕТО НА КАНДИДАТА ЗА ЗАМЕСТНИК-ОМБУДСМАН В КОМИСИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, КАКТО И ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
С Доклада на Комисията ще ни запознае господин Велчев.
Господин Велчев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Представям Ви:
„ДОКЛАД
относно Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и
процедурата за избор от Народното събрание
На проведеното на 2 юли 2020 г. редовно заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека се обсъдиха Процедурни правила за провеждане на публична процедура по чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на заместник-омбудсман.
Председателят на комисията господин Красимир Велчев информира народните представители, че на основание чл. 11, ал. 1 от Закона за омбудсмана Народното събрание избира заместник-омбудсман по предложение на омбудсмана. В съответствие с чл. 93, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изборът се извършва след проведена публична процедура. Процедурата се провежда въз основа на приети от Народното събрание процедурни правила, изготвени от компетентната за всеки избор постоянна комисия, съгласно чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
След проведените разисквания Комисията по вероизповеданията и правата на човека с 13 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и
процедурата за избор от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за омбудсмана и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание.
I. Предлагане на кандидат за заместник-омбудсман и представяне на документите му
1. Предложението за кандидат за заместник-омбудсман се прави от омбудсмана на основание чл. 11, ал. 1 от Закона за омбудсмана. Предложението се внася в писмена форма до Комисията по вероизповеданията и правата на човека чрез председателя на Народното събрание.
2. В предложението се съдържат мотиви, с които се аргументират високите морални качества на кандидата и опитът в сферата на правата на човека. Към предложението се прилагат:
а) писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;
б) подробна автобиография;
в) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование;
г) декларация по образец – приложение № 2 към решението, че кандидатът отговаря на условията за избор на народен представител по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България;
д) документи, удостоверяващи, че кандидатът има опит в сферата на правата на човека;
е) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец, в два екземпляра – приложение № 3 към решението.
3. Обстоятелствата по чл. 15, ал. 1, т. 3 от Закона за омбудсмана се установяват служебно от администрацията на Народното събрание.
II. Публично оповестяване на документите
1. Предложението заедно с приложените към него документи се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от 7 дни преди изслушването. Публикуването на предложението и документите се извършва при спазване на Закона за защита на личните данни.
2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, не по-късно от три дни преди изслушването на кандидата могат да представят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени.
3. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по вероизповеданията и правата на човека въпроси към кандидата, които да му бъдат поставени.
4. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
5. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: град София, пл. Княз Александър I, № 1 – Комисия по вероизповеданията и правата на човека, или по електронен път на имейла на Комисията.
6. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
1. Кандидатът се проверява за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на кандидата за заместник-омбудсман
1. Преди да изслуша предложения кандидат, Комисията по вероизповеданията и правата на човека проверява представените документи и дали кандидатът отговаря на изискванията за заемане на длъжността.
2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
3. Кандидатът се представя от омбудсмана в изложение до 5 минути. Представянето включва и данни за мотивацията, публичната репутация, моралните качества и обществената подкрепа за кандидата.
4. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи концепцията си за работа като заместник-омбудсман в изложение до 7 минути.
5. Председателят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека представя в резюме постъпилите становища и въпроси по раздел II, т. 2 и 3 – до 2 минути всяко.
6. Народните представители поставят своите въпроси към кандидата – до 2 минути на народен представител.
7. Отговор на кандидата на поставените въпроси по т. 5 и 6 – в изложение до 5 минути.
8. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
9. Комисията по вероизповеданията и правата на човека изготвя по смисъла на чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването на кандидата за заместник-омбудсман и го внася в Народното събрание. Към доклада се прилага и проект на решение за избор на кандидата за заместник-омбудсман.
V. Избор на заместник-омбудсман от Народното събрание
1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъства предложеният кандидат.
2. Народното събрание изслушва внесения доклад на Комисията по вероизповеданията и правата на човека в резюме.
3. Кандидатът за заместник-омбудсман се представя от омбудсмана – до 5 минути.
4. Провеждат се разисквания по кандидатурата по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване.
6. Кандидатът се смята за избран, ако е получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
7. Ако кандидатът за заместник-омбудсман не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.
VI. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
1. След приключване на процедурата по избор по реда на раздел V, избраният заместник-омбудсман подава декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 14 от Закона за омбудсмана по образец, съгласно приложение № 4 към решението.
2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 заместник-омбудсманът подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец съгласно приложение № 5 към решението.“
Тук има приложения на декларациите, които няма смисъл да ги чета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да, благодаря, господин Велчев.
Колеги, откривам разискванията, имате думата за изказвания. Не виждам желание за изказвания от народните представители.
Закривам разискванията.
Ще подложа на гласуване Проекта на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание.
Моля, режим на гласуване – гласуваме Проекта за решение и петте приложения към този проект.
Гласували 132 народни представители: за 131, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте за процедура, господин Иванов.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Процедура на основание чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – моля да удължите срока за писмени предложения с два дни по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване по така направената процедура.
Гласували 113 народни представители: за 106, против 1, въздържали се 6.
Предложението е прието.

Преминаваме към втора точка:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА.
Госпожо Белова, заповядайте да ни запознаете с Доклада за второ четене.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъде гласуван допуск до заседанието на Народното събрание за Ана Петрова – директор на дирекция „Растителна защита и контрол на пресните плодове и зеленчуци“ в Българската агенция по безопасност на храните, Любина Донкова – началник-отдел „Контрол на продукти за растителна защита и торове“ в дирекция „Продукти за растителна защита, торове и контрол“, и доктор Димитър Димитров – държавен експерт в дирекция „Политики по агрохранителната верига“ в Министерството на земеделието, храните и горите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Белова.
Моля, режим на гласуване по така направената процедура за допуск.
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
Заповядайте, госпожо Белова.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 12 юни 2020 г., приет на първо гласуване на 19 юни 2020 г. – второ гласуване.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията“.
Комисията подкрепя наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„1. Точка 5 се изменя така:
„5. мерките по прилагане на Регламент (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/EИО, 93/85/EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета (ОВ, L 317, 23 ноември 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (EС) 2016/2031“;
2. Създават се т. 11 и 12:
„11. специалните правила за официалния контрол върху растения, растителни продукти и други обекти и за действията, предприемани от компетентните органи във връзка със здравето на растенията, съгласно чл. 22 от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ, L 95/1, 7 април 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/625“;
12. специалните правила за официалния контрол и за действията, предприемани от компетентните органи във връзка с продуктите за растителна защита, съгласно чл. 24 от Регламент (ЕС) 2017/625.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания, колеги? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на § 1 по Доклада на Комисията.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думата „вредители“ се заменя с „и регулирани некарантинни вредители, съгласно Регламент (EС) 2016/2031“;
б) в т. 7 след думата „адюванти“ се добавя „антидоти, синергисти и коформуланти, съгласно Регламент (ЕС) 2017/625“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Българската агенция по безопасност на храните е компетентен орган по смисъла на чл. 4 във връзка с чл. 1, параграф 2, букви „ж“ и „з“ от Регламент (EС) 2017/625.“
Комисията предлага да се създаде нов § 3:
„§ 3. Член 3а се изменя така:
„Чл. 3а. Официалният контрол и другите официални дейности по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 8 се осъществяват по реда на Регламент (EС) 2017/625, Закона за управление на агрохранителната верига, този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на § 2 по Доклада на Комисията и създадения нов § 3.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
„§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 буква „в“ се отменя;
б) точки 11 и 12 се изменят така:
„11. лицата, вписани в официалния регистър на професионалните оператори по чл. 65 от Регламент (EС) 2016/2031;
12. лицата, на които се издава временно разрешение за въвеждане, движение, притежаване и размножаване на карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор и селекция, съгласно чл. 8, параграф 1, чл. 39 и 48, параграф 1 от Регламент (EС) 2016/2031.”;
в) създава се т. 16:
„16. търгуваните на територията на Република България семена, третирани с продукти за растителна защита, които са разрешени в поне една държава – членка на Европейския съюз, по смисъла на чл. 49, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.”
2. В ал. 5 се създава изречение второ: „Регистърът по ал. 1, т. 11 и 12 е официален по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/2031 и съдържа елементите по чл. 67 от същия регламент“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на § 3, който става § 4 по Доклада на Комисията.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
„§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „осъществява“ се добавя „от официалните фитосанитарни инспектори по смисъла на чл. 3, т. 33 от Регламент (EС) 2017/625 и“;
2. В ал. 2:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Официалните фитосанитарни инспектори по ал. 1 осъществяват фитосанитарния контрол съгласно Регламент (EС) 2016/2031 като:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. извършват проверки на растения, растителни продукти и други обекти;“;
в) точки 2 и 3 се отменят;
г) в т. 4 думите „и растителни продукти“ се заменят с „растителни продукти и други обекти“;
д) в т. 5 думите „контролни проби от продукти за растителна защита и работни разтвори, торове, почви, води“ се заменят с „проби от“;
е) точка 6 се изменя така:
„6. прилагат защитни мерки срещу вредителите по растенията, растителните продукти и другите обекти;“
ж) в т. 7 след думата „унищожаване“ се добавя „третиране”;
з) точки 8 – 12 се отменят.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Инспекторите по растителна защита по ал. 1:
1. извършват проверки на продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;
2. извършват проверки в обектите, в които се произвеждат, изпитват, изследват, преопаковат, съхраняват, превозват, търгуват или са налични по друг начин продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;
3. вземат контролни проби от продукти за растителна защита и работни разтвори, торове, растения и растителни продукти за извършване на лабораторни изследвания;
4. изземват, поставят под възбрана, разпореждат обезвреждане на биологични агенти, продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, антидоти, синергисти, коформуланти, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, които не отговарят на изискванията на закона и/или на актовете по прилагането му.”
4. Създава се ал. 4:
„(4) Инспекторите по ал. 1:
1. изискват сведения и документи, включително писмени обяснения, свързани с контролната им дейност;
2. издават разпореждания и предписания за провеждане на мерки за отстраняване на констатирани несъответствия, като определят срокове за тяхното изпълнение, в съответствие с Регламент (EС) 2016/2031 и Регламент (EС) 2017/625;
3. съставят актове за установяване на административни нарушения по този закон и/или актовете по прилагането му;
4. сезират съответните компетентни и контролни органи за констатирани нарушения;
5. искат съдействие от други компетентни и контролни органи.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „ал. 2 инспекторите по растителна защита“ се заменят с „ал. 2 – 4 инспекторите по ал. 1“ и думите „т. 3 и 4“ се заменят с „т. 2 и ал. 3, т. 2“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря.
Госпожо Белова, една забележка: не се произнася тόрове, а торόве.
Има ли изказвания по § 5? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване редакцията на § 4, който става § 5 по Доклада на Комисията.
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
Параграф 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
„§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Фитосанитарният контрол върху растения, растителни продукти и други обекти се извършва с цел предотвратяване на навлизането, установяването и разпространението на карантинни и регулирани некарантинни вредители по растенията и растителните продукти, включително определяне и управление на фитосанитарните рискове, които те пораждат.“
2. В ал. 2 думите „наредба на министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Регламент (EС) 2016/2031“.
3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Вредителите по ал. 1 се категоризират съгласно критериите по Приложение I към Регламент (EС) 2016/2031 при условията на чл. 3, 6, 7, 29, 30, 36, 38 и 49 от Регламент (EС) 2016/2031.
(4) Фитосанитарните мерки за определяне и управление на фитосанитарните рискове от вредителите, растенията, растителните продукти и другите обекти по ал. 1 се основават на принципите по Приложение II към Регламент (EС) 2016/2031, съгласно чл. 17, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 37, 40, 41, 42, 46, 49, 53, 54, 72, 74, 75, 79 и 80 от същия регламент.“
4. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) При наличие на доказателства за непосредствена опасност от въвеждане или при установяване на карантинни вредители и предприемане на фитосанитарни мерки БАБХ писмено уведомява Европейската комисия и компетентните органи на другите държави членки по реда на чл. 9 – 11 от Регламент (EС) 2016/2031. Уведомлението включва вида на вредителите и предприетите фитосанитарни мерки по реда на чл. 17 и 18 от Регламент (EС) 2016/2031.
(6) Българската агенция по безопасност на храните предоставя информация на обществеността и професионалните оператори за установен вредител и предприетите мерки по реда на чл. 12 и 13 от Регламент (EС) 2016/2031.“
5. Създава се ал. 7:
„(7) При съмнение или узнаване за наличието на вредител професионалните оператори и лицата, различни от професионалните оператори, уведомяват БАБХ по реда на чл. 14 и 15 от Регламент (EС) 2016/2031.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея думите „инспекторите по растителна защита“ се заменят с „официалните фитосанитарни инспектори“.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и в нея думите „може да определя“ се заменят с „или изпълнителният директор на БАБХ могат да определят“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря.
Колеги, имате думата за изказвания по § 5, който става § 6.
Има ли изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за редакция на § 5, който става § 6 съгласно изложения доклад.
Гласували 122 народни представители: за 122, против и въздържали се няма.
Приема се.
Давам думата на госпожа Нинова по въпрос – извън обсъждания дневен ред.
Заповядайте, имате 10 минути.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Даваме ли си сметка какво се случва в държавата напоследък и с народа ни? Съществуват поне три реалности в момента.
Първата е пандемията COVID-19 – болестта ту отшумява, ту се връща и наред със здравните мерки и вместо да ни е урок за спешна реформа в здравния модел, все повече се засилва усещането, че се използва за политически цели. Прави впечатление, че случаите на заразени растат право пропорционално на скандалите, генерирани от властта, а всяването на страх и затягането на мерките служи за прикриване на тези скандали и за закрепване на управлението.
Втората реалност е икономическата и социална криза, която идва вследствие на пандемията COVID-19. С просто око се вижда, че идва торнадо, което засмуква и унищожава работници, фирми, инвестиции и домакинства, и Вие – овластените да управлявате, вместо да се втурнете да укрепвате общия ни дом – България, стоите, гледате и обещавате на българите: след като бурята Ви помете, ще Ви дадем кредит, за да възстановите живота си, но после някак си пропускате да напомните – този кредит ще го връщате с лихвите.
Третата реалност, най-опасната – не просто стоите и гледате, а участвате в разрушаването на темелите на дома ни – България. Основата е държавността. Нито една институция не работи по правила. Всички институции – ДНСК, РИОСВ, общински съвети, са се съгласили в Алепу да се строи хотел вместо подпорна стена. Седемстотин милиона липсват от хазната, защото сте заложили корупцията в Закона за хазарта, а Комисията по хазарта се управлява с SMS-и между министъра на финансите и заинтересовани бизнесмени.
Други бизнесмени поемат писмено ангажименти за реклама в медии срещу подкрепа в държавни органи. Премиер заплашва разследващ журналист и евродепутат в телефонни разговори и унижава българския парламент чрез неговия председател, а докато прави всичко това, спи с пистолет до главата, обкръжен от пачки пари.
Други бизнесмени разкриват как силово и арогантно им се отнемат фирмите. Това е разпад на държавността (шум и реплики от ГЕРБ и ОП) и за да не остане нищо неразрушено след Вас, атакувахте безпрецедентно и президентската институция – не просто Румен Радев, а президентската институция. Очевидно това управление си отива, но си отива с наследство – след Вас и потоп.
Ще припомня нещо, казано от нас преди три години, защото се забравя, времето върви бързо, 27 септември 2017 г.: „Най-яркият пример за паралелна държава е правителството на Борисов“, цитат. И още: „Държавата е превзета от малцина, народът е поробен и държан в страх от свои. Спойката „пари и власт“ управлява и се възпроизвежда. Тя е скритата паралелна държава, но тя дърпа конците на истинската.“
Помните ли, че за тези думи тогава ни набедихте в опит за държавен преврат? Какво показа времето? Времето доказа правотата ни – време, през което по всички начини се опитахте да унищожите и опозицията – БСП и Коалиция „БСП за България“, с лъжи, медийни и компроматни акции, външен и вътрешен натиск. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Опитахте се да унищожите и тази нормалност във всяка държава – да има власт и опозиция; да има управляващи и инакомислещи – непослушни, смели, които не лягат в краката на властта. И сега, когато се сривате, се опитвате да ни въвлечете в задкулисието, да излъжете, че сме съучастници в разпадането на България.
Направихте опити в последните седмици да внушите за връзки на БСП чрез мен – председателя, за скрити и тайни срещи с бизнесмени, разговор на премиер и за гръб на бизнесмени зад БСП – неуспешно. Видя се, че това е лъжа.
Вчера един бивш министър от правителството на Борисов, тоест участник в този модел на управление в последните години задава въпроси за тайни договорки между БСП и ДПС за управление на страната.
Уважаеми скрити в сенките персони, и в това няма да успеете – най-малкото, защото не е вярно, но най-вече, защото хората помнят. Ние отдавна сме казали истината за управлението днес и тя е, цитат: „14 март 2019 г. България се управлява от новата тройна коалиция – ГЕРБ, „Обединени патриоти“, ДПС“, затварям цитата. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Уважаеми българи, пред ръководството на БСП преди четири години имаше избор – или сяда на трапезата на този модел на управление и получава порция от властта с грижа за себе си, или се опълчва на този модел на управление и се опитва да го промени с грижа за хората. Ние избрахме второто. Не е никак лесно. Понесохме много удари за четири години, но веднъж избрали този път на развитие на България, го продължаваме не просто на думи и с декларации, а с конкретни действия.
Днес внасяме предложението за Анкетна комисия, която да установи фактите за закупуването на акции в ПИБ от Държавната банка за развитие на занижени цени. Защо, кога, кой и как реши това и какви ще са последиците от него?
До дни внасяме предложението за парламентарна комисия за липсващите 700 млн. лв. от хазната, вследствие на лобизъм, задкулисие и скрити договорки в хазарта.
И най-важното, България ще започне да се възстановява и Вие, уважаеми българи, и всички ние да живеем по-добре, когато моделът на превзетата олигархично паралелна държава, олицетворявана от Бойко Борисов, си отиде.
Внасяме другата седмица вот на недоверие за корупция. Оставката и падането на този кабинет е гаранция за просперитет на България и перспектива пред българския народ. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря.
Продължаваме работа.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
„§ 7. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Забраняват се въвеждането, притежаването, съхранението, размножаването, движението или освобождаването на карантинни вредители съгласно чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(2) Забраняват се въвеждането и движението на регулирани некарантинни вредители съгласно чл. 37 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(3) Забранява се въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти от трети държави съгласно чл. 40 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(4) Ограничава се въвеждането на високорискови растения, растителни продукти и други обекти, определени като такива след предварителна оценка на риска, които пораждат риск от вредители на неприемливо ниво, съгласно чл. 42 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(5) Специалните и еквивалентни изисквания при въвеждане и движение на определени растения, растителни продукти и други обекти се определят при условията и по реда на чл. 41 и 44 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(6) Дървеният опаковъчен материал се въвежда и движи на територията на Република България при условията на чл. 43 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(7) Общите изисквания по отношение на транспортните средства, техниката и опаковъчния материал са посочените в чл. 59 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(8) За пощенски и куриерски пратки, които съдържат растения и растителни продукти, подлежащи на фитосанитарен контрол, се прилагат изискванията на този закон и на актовете по прилагането му.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Колеги, имате думата за изказвания по § 6, който става § 7.
Има ли изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване текста на § 6, който става § 7, с редакцията по Доклада на Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8:
„§ 8. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Изключения от забраните по чл. 17, ал. 1 – 3 се допускат:
1. с цел извършване на официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция след издаване на временно разрешение от изпълнителния директор на БАБХ или от оправомощено от него длъжностно лице при условия и по ред, определени в чл. 8 и 48 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му;
2. при транзитно преминаване или претоварване – при условията на чл. 47 от Регламент (ЕС) 2016/2031;
3. при въвеждане в погранични зони на трети държави и държави членки – при условията на чл. 46 от Регламент (ЕС) 2016/2031.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста съгласно редакцията на Комисията на § 7, който става § 8.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Параграф 7, който става § 8, е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9:
„§ 9. Член 19 се изменя така: (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Моля, запазете тишина в залата!
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА:
„Чл. 19. (1) Движението на растения и растителни продукти, за които се изисква растителен паспорт, се извършва само при наличие на такъв.
(2) Растителният паспорт е официален етикет по смисъла на чл. 78 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 3, т. 28 от Регламент (ЕС) 2017/625. Съдържанието и форматът на растителния паспорт са съгласно образците по Приложение VII към чл. 83 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(3) Изключения по ал. 1 се допускат в случаите по чл. 79, параграф 5, чл. 80, параграф 5 и при условията на чл. 81 и 82 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
(4) Компетентният орган дава на професионалните оператори разрешение да издават растителни паспорти, когато:
1. са вписани в Официалния регистър на професионалните оператори по чл. 65 от Регламент (ЕС) 2016/2031;
2. отговарят на условията на чл. 89 от Регламент 2016/2031;
3. изпълняват задълженията си по чл. 69 и 90 от Регламент 2016/2031 относно проследимостта;
4. разполагат с разработени и прилагат планове за управление на риска от вредители съгласно чл. 91 от Регламент 2016/2031.
(5) Растителните паспорти се издават, заменят и обезсилват от професионалните оператори, получили разрешение по ал. 4, под надзора на БАБХ, както и от официалните фитосанитарни инспектори, при условия и по ред, определени в глава VI, раздел 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 91 от Регламент (ЕС) 2017/625.
(6) Поставянето на маркировка върху дървен опаковъчен материал, дървесина или други обекти, поправка на дървен опаковъчен материал, на който е поставена маркировка, се извършва от получили разрешение професионални оператори, при условия и по ред, определени в глава VI, раздел 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 91 от Регламент (ЕС) 2017/625 и под надзора на БАБХ.
(7) За получаване на разрешение за издаване на растителни паспорти или за поставяне на маркировка върху дървен опаковъчен материал, дървесина или други обекти, професионалните оператори посочват това намерение в заявлението за регистрация по чл. 22, ал. 3.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Имате думата за изказвания по § 8, който става § 9. Не виждам желаещи.
Прекратявам разискванията.
Гласуваме редакцията на § 8, който става § 9 съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 77, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10:
„§ 10. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) При опасност от новоустановени рискове от вредители или други фитосанитарни рискове за растенията, растителните продукти и другите обекти Европейската комисия чрез актове за изпълнение приема временни мерки по отношение на въвеждането и движението в рамките на територията на Европейския съюз на растения, растителни продукти и други обекти от трети държави при условията на чл. 49 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
(2) Българската агенция по безопасност на храните своевременно уведомява Европейската комисия, компетентните органи на другите държави членки и всички заинтересовани страни за съществуващата опасност и за прилагането на мерките по ал. 1.
(3) Мерките по ал. 1 се прилагат до определяне характеристиките на вредителите и изготвяне на пълна оценка на риска за съответните растения, растителни продукти и други обекти.
(4) Изпълнителният директор на БАБХ със заповед определя карантинни пунктове и/или съоръжения за задържане на територията на Република България за прилагане на мерките по ал. 1 и за целите на чл. 8, 48 и 58 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
(5) Изискванията и условията за определяне и работа на карантинните пунктове и съоръженията за задържане по ал. 4, надзора и освобождаването на растения, растителни продукти и други обекти от тях се извършва при условията и по реда на чл. 60 – 64 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(6) Средствата за покриване на разходите за изпълнение на мерките по ал. 1 се осигуряват от бюджета на БАБХ. При необходимост изпълнителният директор на БАБХ прави предложение до министъра на земеделието, храните и горите за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване прилагането на временните мерки.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Изказвания по § 9, който става § 10? Не виждам желаещи.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване § 9, който става § 10 по Доклада на Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието – § 9 става § 10.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
„§ 11. В чл. 21 накрая се добавя „както и от прилагането на други фитосанитарни мерки“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 12:
„§ 12. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Лицата по чл. 6, ал. 1, т. 11 и 12, включително лицата, които внасят, произвеждат, преработват и/или отглеждат растения и растителни продукти, както и събирателните и разпределителните центрове, стоковите тържища и пазарите на производители на такива растения и растителни продукти, се регистрират в областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), на чиято територия ще осъществяват дейността си.
(2) Лицата, които произвеждат и/или отглеждат растения и растителни продукти, се регистрират в срок до 30 април на годината на започване на дейността.
(3) За регистрация по ал. 1 лицата подават в ОДБХ, на чиято територия ще осъществяват дейността си, заявление по образец при условия и по ред съгласно чл. 66 от Регламент (ЕС) 2016/2031. Когато дейността ще се осъществява на територията на повече от една ОДБХ, подаденото в една от дирекциите заявление се изпраща служебно в останалите.
(4) Заявлението по ал. 3 и приложените към него документи се проверяват от официален фитосанитарен инспектор, определен със заповед на директора на ОДБХ. При установяване на непълноти и/или несъответствия директорът на ОДБХ писмено уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от три работни дни и по-дълъг от 10 работни дни.
(5) При неотстраняване на непълнотите и/или несъответствията в срока по ал. 4 процедурата се прекратява със заповед на директора на съответната ОДБХ. Заповедта се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) В тридневен срок от подаването на заявлението или от отстраняването на непълнотите и/или несъответствията по ал. 4 официалният фитосанитарен инспектор извършва проверка на документите за съответствие с изискванията по ал. 3, а при необходимост и проверка на място. При установяване на несъответствия с изискванията по ал. 3 директорът на ОДБХ писмено уведомява заявителя и определя срок 5 работни дни за отстраняването им.
(7) Когато при проверките по ал. 4 и 6 се установи, че не съществува опасност от разпространение на карантинни вредители и е налице един или повече от критериите по чл. 65, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031, процедурата по регистрация се прекратява със заповед на директора на съответната ОДБХ.
(8) В тридневен срок от извършването на проверката за съответствие с изискванията по ал. 3 или от отстраняване на несъответствията по ал. 6, официалният фитосанитарен инспектор изготвя писмено становище до директора на ОДБХ с предложение за регистрация или отказ.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 13:
„§ 13. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В тридневен срок от получаването на становището по чл. 22, ал. 8 директорът на ОДБХ издава заповед и удостоверение за регистрация или заповед за отказ, които се съобщават по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
2. В ал. 3 думата „Отказът“ се заменя със „Заповедта за отказ“.
3. В ал. 5 се създава изречение второ: „За издаването на удостоверение за регистрация такси не се дължат“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Има ли изказвания по параграфи 10, 11 и 12, които стават параграфи 11, 12 и 13? Няма желаещи.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване редакцията на параграфи 10, 11, 12, които стават параграфи 11, 12 и 13 съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 14:
„§ 14. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Ежегодно, в срок до 30 април регистрираните по чл. 22 лица подават в съответната ОДБХ:
1. декларация за липса на промяна във вписаните в регистъра обстоятелства или
2. заявление и документи, удостоверяващи актуализацията на данните от предходната година – при промяна в обстоятелствата по чл. 66, параграф 2 букви „б“, „в“, „г“ и „д“ от Регламент (ЕС) 2016/2031.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При промяна в обстоятелствата по чл. 66, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/2031 регистрираните по чл. 22 лица подават в съответната ОДБХ заявление и прилагат документи, удостоверяващи промяната, в срок не по-късно от 30 дни от датата на настъпването ѝ.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея изречение първо се изменя така: „В случаите на ал. 1, т. 2 и ал. 2 удостоверението за регистрация се преиздава при условията и по реда на чл. 22, ал. 4 – 8 и чл. 23“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 15:
„§ 15. В чл. 25 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 3 и 4:
„3. при неподаване на декларация и/или на заявление по чл. 24 в продължение на две или повече последователни години;
4. при заличаване на юридическото лице в търговския регистър или при смърт на физическото лице.“
2. В ал. 3 след думите „т. 2“ се добавя „и 3“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 16:
„§ 16. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Контрол за съответствие с правилата и мерките съгласно Регламент (ЕС) 2016/2031 относно растенията, растителните продукти и другите обекти се извършва от официалните фитосанитарни инспектори по реда на дял II, глава II, раздел I от Регламент (ЕС) 2017/625 включително чрез проверки на документи, проверки за идентичност и физически проверки, извършвани с подходяща честота в зависимост от риска.
(2) Проверките по ал. 1 обхващат:
1. растенията, растителните продукти и другите обекти на всички етапи на производство, преработка, разпространение и използване;
2. професионалните оператори и дейностите, които се намират под техен контрол, включително всички съоръжения, оборудване, помещения, транспортни средства, работна техника и инструменти, заобикалящата ги среда и свързаната с дейностите документация.
(3) Официалният контрол се извършва без предварително уведомяване, освен когато предварителното уведомяване е необходимо за неговото извършване.
(4) Резултатите от официалния контрол се предоставят на професионалните оператори в писмен вид от официалните фитосанитарни инспектори.
(5) Професионалните оператори предоставят на официалните фитосанитарни инспектори достъп до обектите по ал. 2.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за § 13, който става § 14, редакцията, предложена от Комисията за § 14, който става § 15, и § 15, който става § 16.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 18.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 19:
„§ 19. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) Когато при извършване на наблюденията по чл. 26а, ал. 3 има съмнение или се установи зараза от карантинен вредител, официалните фитосанитарни инспектори:
1. поставят под карантина растенията, растителните продукти и другите обекти, свързани с наблюденията;
2. издават писмени предписания за мерките и ограниченията, които операторите следва да спазват;
3. вземат контролни проби за лабораторно изпитване.
(2) Когато при лабораторните изпитвания се установи или потвърди зараза от карантинен вредител, се прилагат една или повече от мерките по чл. 30, ал. 1.
(3) Когато при лабораторните изпитвания не се установи или потвърди зараза от карантинен вредител, карантината по ал. 1, т. 1 се отменя.“
2. Създава се ал. 7:
„(7) Вземането на проби, извършването на анализи и изпитвания и определянето на лаборатории за целите на официалния контрол и на национални референтни лаборатории се извършват при условията и по реда на Закона за управление на агрохранителната верига, включително и за обекти, които не са елементи на агрохранителната верига.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграфи 16 и 17, които стават параграфи 17 и 18, както и предложената от Комисията редакция за § 18, който става § 19.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 20:
„§ 20. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „следните мерки“ се заменят с „мерките по чл. 17 – 19 и по Приложение II към Регламент (ЕС) 2016/2031, включително:“;
б) в т. 2 след думите „размножаване на“ се добавя „гостоприемни“;
в) създава се т. 5:
„5. определяне на демаркационни области и наблюдения в демаркационните области.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Унищожаване на растения, растителни продукти и други обекти се извършва от засегнатите от мерките лица в съответствие с Приложение II към Регламент (ЕС) 2016/2031, актовете по прилагането му и чл. 137 от Регламент (ЕС) 2017/625, както и при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците. Унищожаването се извършва в присъствието на официален фитосанитарен инспектор и на кмета на населеното място или на оправомощено от него длъжностно лице.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 21:
„§ 21. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При недостиг на средства по чл. 20, ал. 6 и чл. 30, ал. 8, включително за обезщетяване на собственици на унищожени растения, растителни продукти и други обекти, предвидени в бюджета на БАБХ, необходимите средства за прилагане на мерките по чл. 20, ал. 1 и чл. 30, ал. 1 се осигуряват допълнително от държавния бюджет. Средствата се осигуряват и предоставят при спазване на:
1. разпоредбите на правото на Европейския съюз в областта на държавните помощи;
2. правилата за финансиране на допустимите мерки при условията и по реда на чл. 16 – 24 от Регламент (ЕС) 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (OB, L 189/1, 27 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 652/2014”.
2. В ал. 2 думите „Министерския съвет“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите.“
3. В ал. 3 думите „инспекторите по растителна защита“ се заменят с „официалните фитосанитарни инспектори“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 22:
„§ 22. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Фитосанитарният контрол върху растения, растителни продукти и други обекти, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове и на контролни пунктове, различни от гранични контролни пунктове, се извършва при условията и по реда на глава V, раздел II от Регламент (ЕС) 2017/625.
(2) На официален фитосанитарен контрол при внос подлежат растения, растителни продукти и други обекти по чл. 72 – 74 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му и чл. 47, параграф 1, букви „г“, „д“ и „е“ от Регламент (ЕС) 2017/625.
(3) Изключения по ал. 2 са допустими в случаите по чл. 48 от Регламент (ЕС) 2017/625.
(4) При внос на растения, растителни продукти и други обекти те следва да са придружавани от оригинални официални фитосанитарни сертификати за въвеждане на територията на Република България и Европейския съюз или в защитени зони или от документи или електронните им еквиваленти съгласно глава VI, раздел 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 50 от Регламент (ЕС) 2017/625.
(5) Изключения по ал. 4 се допускат при условията на чл. 75 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
(6) Официален контрол върху растения, растителни продукти и други обекти, различни от тези по ал. 2, се извършва при условия и по ред, определени в глава V, раздел I от Регламент (ЕС) 2017/625.
(7) Официален контрол при фитосанитарен транзит или претоварване на растения, растителни продукти и други обекти по смисъла на чл. 3, параграф 44, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) 2017/625 се извършва при условията на чл. 47 и 57 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(8) Граничните контролни пунктове се определят или оттеглят със заповед на министъра на земеделието, храните и горите и се съобщават на Европейската комисия при условията и по реда на чл. 59 – 63 от Регламент (ЕС) 2017/625 и чл. 33 от Закона за управление на агрохранителната верига.
(9) Официален контрол върху растения, растителни продукти и други обекти може да бъде извършван и на контролни пунктове, различни от граничните контролни пунктове, по реда на чл. 53 от Регламент (ЕС) 2017/625.
(10) Граничните контролни пунктове и другите контролни пунктове, различни от гранични контролни пунктове, трябва да отговарят на изискванията по чл. 64 от Регламент (ЕС) 2017/625 и актовете по прилагането му.
(11) За извършване на проверки при внос и фитосанитарен транзит се заплащат такси съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на параграфи 19, 22 и 21, които стават съответно параграфи 20, 21 и 22.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложените текстове са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 23:
„§ 23. В чл. 33 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Когато при извършване на фитосанитарен контрол при внос се установи, че растенията, растителните продукти и другите обекти отговарят на изискванията на този закон и/или на актовете по прилагането му, официалният фитосанитарен инспектор ги допуска за свободно движение в Европейския съюз и издава растителен паспорт за движение в рамките на територията на Република България и Европейския съюз, както и за въвеждане и движение в защитени зони при условията и по реда на глава VI, раздел 2 от Регламент 2016/2031.
(2) Когато при извършване на проверка при внос се появи съмнение и/или се установи, че растенията, растителните продукти и другите обекти не отговарят на изискванията на този закон и/или на актовете по прилагането му, официалният фитосанитарен инспектор незабавно прилага една или повече от мерките по глава V, раздел III от Регламент 2017/625.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 24.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 25:
„ § 25. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 2 думите „инспекторите по растителна защита“ се заменят с „официалните фитосанитарни инспектори“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. представят фитосанитарен сертификат за въвеждане на територията на Европейския съюз, издаден от държавата, в която са произведени или от която се изнасят растенията, растителните продукти и другите обекти, а в случаите на реекспорт – и фитосанитарен сертификат за реекспорт.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Фитосанитарните сертификати за въвеждане на територията на Европейския съюз, тяхното съдържание и условията, на които отговарят, са в съответствие с глава VI, раздел 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за § 22, който става § 23, текста на вносителя за § 23, който става § 24, и редакцията, предложена от Комисията за § 24, който става § 25.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Предложените текстове са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 26:
„ § 26. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „наредбата по чл. 16, ал. 2“ се заменят с „глава VI, раздел 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031“.
2. Създават се нова ал. 3 и ал. 4 – 6:
„(3) Фитосанитарният сертификат е официален сертификат по смисъла на чл. 3, т. 27 от Регламент (ЕС) 2017/625.
(4) Фитосанитарни сертификати и предекспортни сертификати се издават и подписват само от официалните фитосанитарни инспектори на БАБХ при условия и по ред, определени в глава VI, раздел 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и глава VII от Регламент (ЕС) 2017/625.
(5) Образците и съдържанието на фитосанитарните сертификати за износ и за реекспорт са съгласно образците по Приложение VIII, част А и Б към чл. 100, параграф 3 и чл. 101, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
(6) Образецът и съдържанието на предекспортния сертификат е съгласно образеца в Приложение VIII, част В към чл. 102, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2016/2031.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) За извършване на проверка и издаване на фитосанитарен сертификат за износ или за реекспорт и за издаване на предекспортен сертификат се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1.“
4. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Когато официален фитосанитарен инспектор или друго оправомощено длъжностно лице, издаде неверни или подвеждащи официални сертификати или удостоверения, или злоупотреби с такива, се прилагат една или повече от мерките по чл. 138, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/625.
(9) Когато лице, на което са делегирани задачи по реда на чл. 31 от Регламент (ЕС) 2017/625, издаде неверни или подвеждащи официални документи или злоупотреби с такива, се прилагат една или повече от мерките по чл. 33 от същия регламент.“
Комисията предлага да се създаде нов § 27:
§ 27. В чл. 39, ал. 1 абревиатурата „ЦУ“ се заменя с „Централното управление (ЦУ)“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 28.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на § 25, който става § 26, предложението на Комисията за създаване на нов § 27, с текст по Доклада на Комисията, както и текста на вносителя за § 26 и § 27, които стават съответно § 28 и § 29.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Предложените текстове са приети.
От името на парламентарна група имате думата за декларация, госпожо Дариткова.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Давате ли си сметка днес за какво използва госпожа Нинова парламентарната трибуна? За краткия си гастрол в днешното пленарно заседание – така, както в много други (ръкопляскания от ГЕРБ), тя направи опит тази трибуна да реши вътрешнопартийните ѝ проблеми, проблемите с лидерството и веднага след това отиде да потушава партийни битки.
От парламентарната група на ГЕРБ отказваме да приемем превръщането на вътрешнопартийните проблеми на БСП в общонационални. Няма да позволим България да заприлича на БСП – с празна каса (ръкопляскания от ГЕРБ), с воюващи лобита и липса на лидерство. Заради поредните спекулации на Корнелия Нинова и днес се налага да опровергая с факти: от 1 юли всички пенсии се увеличиха с 6,7%, въпреки кризата (ръкопляскания от ГЕРБ), минималната пенсия стана 250 лв., ДДС за заведенията за хранене, книгите и бебешките храни беше намален на 9%. Мярката 60/40 позволи запазването на над 200 хиляди работни места. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Държавата предоставя допълнително 290 лв. за запазване на работно място в секторите „Транспорт“ и „Туризъм“. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
От днес учителските заплати, за които госпожа Нинова услужливо мълчи, вече са близо 1500 лв., а в началото на мандата бяха 600 – 700. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Новите работни места в условията на криза продължават да се увеличават – откриват се нови икономически субекти, и се правят инвестиции. Това, което се случва, е в изпълнение на общата ни програма с „Обединени патриоти“. Ние я реализираме последователно и в рамките на мандата смятаме, че ще постигнем целите, които сме си поставили с това управление, защото те не са цели, свързани с поредните избори и с желанието ни на всяка цена да задържим властта, а са усилия, за да подобрим живота на българските граждани и особено в настоящия кризисен момент да ги изведем от здравната и икономическата криза.
Улисани във вътрешнопартийните си войни, БСП явно пропускат какви резултати дават социолозите точно в момента – водим Ви с 15 – 20%. Наистина ли искате сега да правите избори?! Предсрочните избори изобщо не са във Ваша полза. Управляващото мнозинство е стабилно. Ние имаме своя програма, следваме я и смятаме, че отговорното политическо поведение от всички сили в парламента дори от тези, които са се обявили като опозиция, изисква в момент на криза да бъдем обединени в ключовите приоритети, за да можем наистина да решаваме проблемите на българските граждани, а не проблемите на своите партийни централи. Дневният ред на обществото е друг. Не се опитвайте да го измествате с компромати и в партньорство с хора, с повдигнати обвинения. Ясно е, че светът се намира в криза и България е в същата ситуация, но това трябва да мобилизира усилията на всички отговорни политици.
Поведението на госпожа Нинова е изключително деструктивно. Аз виждам, че тя дори не може да накара своята парламентарна група да спазва противоепидемичните мерки в залата, и това на фона на усилията на българските медици в момента – срещу които тя системно се изказва и обвинява системата на здравеопазване – да се справят с нарастващия процент пациенти. Смятам, че наистина е безотговорно, защото ние трябва да сме пример за спазване на правилата и закона и в условията на медицинска криза.
Сигналите, които се дават от парламентарната група на БСП, по никакъв начин не са полезни за обществото и за хората, които също трябва да спазват тези правила. Ние трябва наистина да се отнасяме с респект и уважение към всички български лекари, които в момента работят в изключително тежка ситуация. Представяте ли си, че на тях им се налага цял ден в специални костюми да се справят с пациентите, за да предпазят себе си, а Ваши колеги тук демонстративно отказват да носят маски с някакви нелепи обяснения, при условие че законите са за всички?!
Искам да кажа в заключение, че ние нямаме никакви опасения нито от поредното вето на Вашия президент, нито от поредния вот на недоверие – преодоляхме вече четири такива. Обединените Ви усилия са безплодни. Правителството на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ ще довърши своя мандат с реализация на заложените цели в интерес на българските граждани. (Бурни ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Дариткова.
Можем да продължим, госпожо Белова.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 30:
„§ 30. В чл. 49 се създава ал. 8:
„(8) Лицата, които притежават разрешения за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита и не са установени на територията на Република България, предоставят в ЦУ на БАБХ информация за търговските субекти, на които са предоставили правото да дистрибутират разрешените продукти за растителна защита. Информацията се предоставя в срок до три месеца от издаване на разрешението или при всяка настъпила промяна.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 31:
„§ 31. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се отменя.
2. В т. 4 думите „включително на разрешение за пускане на пазара и употреба на готов разтвор от него, или“ се заменят с „или за“.
3. В т. 5 думите „включително на разрешение за пускане на пазара и употреба на готов разтвор от него“ се заличават.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 32:
„§ 32. В чл. 55, ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за параграфи 28, 29 и 30, които стават съответно параграфи 30, 31 и 32, както и текста на вносителя за § 31, който става 33.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Направените предложения са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 34:
„§ 34. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.
2. Алинея 5 се отменя.“
По § 33 има предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 35:
„§ 35. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Заповедта за прекратяване или за отказ по ал. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.“
3. В ал. 5 думите „14-дневен срок“ се заменят със „срок до 30 работни дни“.
4. Алинея 6 се отменя.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 36:
„§ 36. В чл. 89 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Нов сертификат в случаите по ал. 1, т. 2 се издава след изтичане на срока по ал. 2 и по реда на чл. 86, 87 и чл. 88, ал. 2. Когато обезсиленият сертификат е издаден на основание чл. 87, ал. 2, т. 2, новият сертификат се издава за остатъка от срока на валидност на обезсиления.
(5) За издаване на нов сертификат в случаите по ал. 1, т. 2 лицата по чл. 84, ал. 1 са длъжни да преминат обучение и да представят документа по чл. 86, т. 2.“
Комисията предлага да се създаде нов § 37:
„§ 37. В чл. 93, ал. 2 след думата „инспектори“ се добавя „по растителна защита“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Ще подложа на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текстовете на параграфи 32, 33 и 34, които стават съответно 34, 35 и 36, както и предложението на Комисията за създаване на нов § 37 с текст по Доклада на Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Предложените текстове са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 38:
„§ 38. В чл. 98 т. 2 се изменя така:
„2. в 7-дневен срок от сключване на договор по т. 1 да представят в ЦУ на БАБХ заверено копие от договора в частта му относно срока на договора, вида на продуктите за растителна защита, които ще се преопаковат, материала и вместимостта на опаковката, включително на изходната опаковка, от която ще се преопаковат;“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 39.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 40:
„§ 40. В глава пета, раздел IX се създава чл. 115а:
„Чл. 115а. Земеделските стопани, които произвеждат растения и растителни продукти, и професионалните потребители на продукти за растителна защита са длъжни да водят записи по чл. 67, параграф 1, изречение второ от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и по Приложение I, Част А, т. 9 и 10 към Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (OB, L 139/1 от 30 април 2004 г.).“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 41:
„§ 41. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думата „акредитирани“ се добавя „в съответствие със стандарт EN ISO/IEC 17025“.
2. В ал. 5 след думата „акредитирани“ се добавя „в съответствие със стандарт EN ISO/IEC 17025“.
3. В ал. 6 думата „сертификат“ се заменя с „документ“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на § 35, който става § 38; текста на вносителя за § 36, който става § 39; както и редакцията, предложена от Комисията за параграфи 37 и 38 по вносител, които стават съответно параграфи 40 и 41.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 39 има предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 42:
„§ 42. В чл. 121 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Обжалването не спира изпълнението.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Иззетите по ал. 1, т. 2 продукти за растителна защита се транспортират и съхраняват за сметка на нарушителя и се унищожават при условията и по реда на чл. 174.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 43:
„§ 43. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. установява хармонизирани показатели на риска в съответствие с Директива (ЕС) 2019/782 на Комисията от 15 май 2019 г. за изменение на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на хармонизирани показатели за риска (OB, L 127/4 от 16 май 2019 г.), определени в Приложение № 3, както и национални показатели за риска.“
2. В ал. 3:
а) в т. 1 се създава буква „в“:
„в) са с нисък риск.“;
б) създава се т. 5:
„5. насърчаване на употребата на продукти за растителна защита във възможно най-ниската разрешена доза.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 44:
„§ 44. В чл. 126, ал. 3 след думата „горите“ се добавя „Националният статистически институт“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 45.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Ще подложа на гласуване редакцията, предложена от Комисията, за текстовете на § 39, 40, 41, които стават съответно параграфи 42, 43 и 44, както и текста на вносителя за § 42, който става § 45.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Предложените текстове са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 46:
„§ 46. В чл. 128, ал. 1, в текста преди т. 1 след думата „образец“ се добавя „в което посочват ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или идентификационния номер за регистрация на лицата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 47.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 48:
„§ 48. В чл. 139, ал. 1, в текста преди т. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 49:
„§ 49. Член 147 се изменя така:
„Чл. 147. (1) Който в нарушение на чл. 19, ал. 5 и глава VI, раздел 2 от Регламент (ЕС) № 2016/2031 издаде, замени или обезсили растителен паспорт, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.
(2) Който в нарушение на чл. 19, ал. 6 и глава VI, раздел 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031 постави маркировка върху дървен опаковъчен материал, дървесина или други обекти, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.
(3) Официален фитосанитарен инспектор, който в нарушение на чл. 36, ал. 4, 5, 6 или 8 и глава VI, раздел 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031 издаде и/или подпише фитосанитарен сертификат или предекспортен сертификат се наказва с глоба от 200 до 500 лв.
(4) Когато нарушението по ал. 1 и/или 2 и/или чл. 36, ал. 9 е извършено от лице, на което са делегирани задачи, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. или имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на § 43, който става § 46; текста на вносителя за § 44, който става § 47, и редакциите, предложени от Комисията за текстовете на параграфи 45, 46, които стават параграфи 48 и 49.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложените текстове са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 47 има предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 47 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в § 49.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 50:
„§ 50. В чл. 148, ал. 1 думите „ал. 2 или 3“ се заменят с „ал. 1“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 51:
„51. Член 149 се изменя така:
„Чл. 149. (1) Който извършва дейностите по чл. 22, ал. 1, без да е вписан в регистъра по чл. 6, ал. 1 или не се регистрира в срока по чл. 22, ал. 2, или не изпълни задължение по чл. 24, се наказва с глоба от 800 до 1500 лв., а при повторно нарушение – с глоба от 2000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 2500 до 5000 лв.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 52.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 47 по вносител, както и редакцията, предложена от Комисията за параграфи 48 и 49, които стават параграфи 50 и 51, както и текста на вносителя за § 50, който става § 52.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 53:
„§ 53. Член 151 се изменя така:
„Чл. 151. (1) Който използва карантинни и регулирани некарантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти за извършване на официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция без разрешение по чл. 18, т. 1, се наказва се с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52, който става § 54:
„§ 54. Член 152 се изменя така:
„Чл. 152. (1) Който при съмнение или узнаване за наличието на вредител не уведоми БАБХ по реда на чл. 16, ал. 7, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 2500 до 5000 лв.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 55.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Ще подложа на гласуване редакцията, предложена от Комисията, за текстовете на параграфи 51 и 52, които стават параграфи 53 и 54, както и текста на вносителя за § 53, който става § 55.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По § 54 има предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители:
„§ 54 – отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става § 56:
„§ 56. Член 170 се изменя така:
„Чл. 170. Длъжностно лице, което виновно не изпълни задължение по чл. 34 и чл. 121, ал. 1, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 57.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Има ли изказвания?
Заповядайте, госпожо Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да поставя един принципен въпрос, свързан със санкции, които се налагат на длъжностни лица.
В текста се предлага длъжностни лица, които не изпълняват своите задължения по Закона, да бъдат наказвани с парични санкции: при първо нарушение – от 200 до 500 лв., а при второ – от 500 до 1000 лв.
Нарушенията са следните: първо, длъжностни лица митничари, ако не уведомят инспекторите по растителна защита, че се внасят продукти, които не са регламентирани или които не са проверени – санкция „глоба“; второ, ако при търговията с препарати за растителна защита съответният инспектор не забрани обектът да бъде затворен – пак „глоба“.
Принципната ни постановка и позиция е, че служителите, длъжностните лица и инспекторите имат достатъчно много основания да бъдат наказвани по: Кодекса на труда, ако са назначени по трудови правоотношения, Закона за държавния служител – имат санкции и възможности те да бъдат отстранени от работа и да бъдат глобявани. Защо трябва допълнително в Закона длъжностните лица да санкционираме с парична глоба?
Искам да задам и хипотетичния въпрос: кой ще направи тази санкция, кой ще установи тази санкция? Ако я установи при първо нарушение, глобяваме го с 500 лв., продължава да работи същият инспектор, не изпълнява задължението на Закона и го възнаграждаваме с 1000 лв. допълнителна санкция.
Молбата ми е във всички законопроекти, а това се оказа, че за 2020 г. е третият законопроект, който върви със санкции на длъжностните лица, да не си позволяваме да изместваме или да създаваме предпоставки във водещите закони, които регламентират кой какво трябва да изпълнява, в длъжностните характеристики, разписани точно и пунктуално кой какви задължения има, да не бъдат измествани от глоби, които няма да доведат до подобряване на работата, а ми се струва, че ще е точно обратното, защото тази санкция може да има точно обратния ефект за коректно изпълнение на длъжностните задължения на всеки един от заетите в съответната администрация. Затова предлагаме да отпадне възможността парична санкция на длъжностни лица да бъде налагана по този закон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Бъчварова.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Господин Митев, заповядайте.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители, няма как да се съглася с тази теза. Не мислех да се изказвам по този законопроект, но доколкото все пак се засягат административнонаказателни разпоредби, става въпрос защо има такава отговорност на длъжностните лица и като алтернатива се представя едва ли не, че има и дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда.
Дисциплинарната отговорност по Кодекса на труда не изключва отговорността на длъжностните лица, която те имат при нарушаване разпоредбите на Закона. Освен това нека не забравяме, че тук става въпрос и за виновно неизпълнение, не става въпрос изобщо за целия закон. Това са задължения, доколкото виждам тук, по две разпоредби от този закон. Никой не казва, че ще бъдат налагани задължително максималните размери, сложени са относително определени санкции. Тоест въведени са абсолютно всички гаранции, така че ако едно длъжностно лице, което не е по-различно от всеки един гражданин на държавата, не изпълни съответните задължения, още повече задължения, свързани с осъществявания от него контрол, то да понесе съответната административнонаказателна отговорност, която, пак казвам, не изключва дисциплинарната, както и дисциплинарната не изключва адманистративнонаказателната, както и наказателната. Различни видове са тези отговорности, въведени в нашето законодателство и в нашето право. Благодаря. (Единично ръкопляскане.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Митев.
Реплики? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители за отпадането на § 54. Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 92 народни представители: за 22, против 23, въздържали се 47.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 54 по Доклада на Комисията и § 56 по вносител. Параграф 54 става § 56, § 55 става § 57.
Гласували 92 народни представители: за 75, против 1, въздържали се 16.
Приети са § 54, който става § 56, и § 55 по Доклада, който става § 57.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 56, който става § 58:
„§ 58. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 8 се отменя;
б) в т. 9 след думата „въвеждане“ са добавя „на продукция за растителна защита“;
в) точка 12 се отменя;
г) създава се т. 13а:
„13а. „Движение на растения и растителни продукти и други обекти“ е всяко фактическо действие, свързано с преместването на растения, растителни продукти и други обекти от едно място на друго място, независимо с каква цел, включително производство, търговия, преработка, съхранение.“;
д) точка 16 се изменя така:
„16. „Дървен опаковъчен материал“ е дървесина или дървесни продукти, с изключение на хартиени продукти, използвани за поддържане, предпазване или пренасяне на стоки, включително дървен опаковъчен материал, използван за обезопасяване и поддържане на стока, който обаче не остава свързан със стоката (дънедж).“;
е) създава се т. 19а:
„19а. „Залавяне“ е всяко действие, което е предприето или трябва да се предприеме от държава членка по отношение на цялата или на част от пратка от трета държава, съдържаща растения, растителни продукти и други обекти, или по отношение на вредител по растения, растителни продукти и други обекти, които не отговарят на изискванията по този закон.“;
ж) точка 26 се изменя така:
„26. „Карантинен вредител“ е вредител съгласно определението по чл. 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031.“;
з) точка 36 се отменя;
и) точка 42 се отменя;
к) точки 47 и 48 се отменят;
л) създава се т. 50а:
„50a. „Събирателни и разпределителни центрове“ са места, в които се събират, съхраняват и разпределят растения и растителни продукти, произхождащи от различни места на производство, с цел образуване на партида/и, предназначена/и за търговия.“;
м) точка 55 се отменя.
2. В § 2 накрая се добавя „и на Директива (ЕС) 2019/782 на Комисията от 15 май 2019 г. за изменение на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на хармонизирани показатели за риска.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 57, който става § 59:
„§ 59. Създава се приложение № 3 към чл. 125, ал. 1, т. 6:“ със съдържание съгласно Доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря.
Изказвания по новите параграфи 58 и 59, а също по първоначалната редакция на параграфи 56 и 57?
Има ли изказвания? Няма.
Прекратявам разискванията.
Подлагам на гласуване редакциите по Доклада на Комисията на § 56, който става § 58, и на § 57, който става § 59.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Параграф 56, който става § 58, и § 57, който става § 59, са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: По „Заключителна разпоредба“ има предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението:
„Преходни и заключителни разпоредби“.
Предложение на народния представител Георги Станков и група народни представители:
„В Заключителните разпоредби да се създаде нов параграф относно Закона за пчеларството.“
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 60:
„§ 60. В Закона за пчеларството (обн., ДВ. бр. …) в чл. 24 думите „с изключение на пчелините, регистрирани по чл. 19, ал. 7“ се заличават.“
Предложение от народния представител Георги Станков и група народни представители:
„В Заключителните разпоредби да се създаде нов параграф относно Закона за управление на агрохранителната верига.“
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 61:
„§ 61. В Закона за управление на агрохранителната верига (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 10 думите „чл. 28, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 109“.
2. В чл. 11 думите „чл. 28, ал. 3“ се заменят с „чл. 110“.
3. В чл. 24, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Контролните органи“ се заменят с „Ръководителите на съответните ведомства по чл. 7, ал. 1, в рамките на тяхната компетентност, или оправомощени от тях длъжностни лица“.
4. В чл. 97 думата „издаването“ се заменя с „връчването“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Имате думата за изказване по новопредложените параграфи и наименованието на раздела.
Има ли изказвания? Няма.
Прекратявам разискванията.
Подлагам на гласуване наименованието на раздела, както и новите параграфи 60 и 61.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
С това гласуване е прието наименованието на раздела, както и новите параграфи 60 и 61.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БЕЛОВА: Има предложение на народния представител Георги Станков и група народни представители:
„В Заключителните разпоредби да се създаде нов параграф относно Закона за фуражите.“
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 62:
„§ 62. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. …) се правят следните допълнения:
1. В чл. 7, ал. 1 след думите „Регламент (ЕО) № 178/2002“ се добавя „Регламент (ЕО) № 1831/2003 и индивидуалните разрешения за употреба на фуражната добавка, както“.
2. В чл. 60, ал. 1 след думите „Регламент (ЕО) № 178/2002“ се добавя „Регламент (ЕО) № 1831/2003 и индивидуалните разрешения за употреба на фуражната добавка, както“.“
Предложение на народния представител Георги Станков и група народни представители:
„В Заключителните разпоредби да се създаде нов параграф, относно Закона за храните.“
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 63:
„§ 63. В Закона за храните (обн., ДВ. бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7 се създават ал. 3 – 5:
„(3) Министърът на земеделието, храните и горите с наредба определя специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.
(4) Министърът на земеделието, храните и горите с наредби определя специфичните изисквания към суровото мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти, както и към други храни от животински произход.
(5) Министърът на земеделието, храните и горите и министърът на здравеопазването с наредба определят:
1. хигиенните изисквания към бизнес операторите, които произвеждат, преработват и/или дистрибутират храна, включително към бизнес операторите, които осъществяват първично производство и свързани с него дейности;
2. хигиенните изисквания при първичното производство;
3. хигиенните изисквания към обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни;
4. условията за производство, преработка и дистрибуция на храни.“
2. В чл. 26 ал. 11 се изменя така:
„(11) При констатиране на несъответствие с нормативните изисквания при проверката по ал. 9, в зависимост от тежестта на нарушенията:
1. комисията издава предписание и определя срок за привеждане в съответствие, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по-дълъг от три месеца от датата на връчване на предписанието, или
2. компетентният орган, въз основа на становище на комисията, издава заповед за спиране дейността на обекта – при възникнала непосредствена и голяма опасност за здравето на хората или животните.“
3. В чл. 31, ал. 16, т. 1 думите „удължаване на условното“ се заличават.
4. В чл. 44 ал. 6 се изменя така:
„(6) В 30-дневен срок от вписването по ал. 4, т. 2 комисия, определена от компетентния орган, извършва проверка на място за съответствието на обекта с нормативните изисквания. При констатиране на несъответствие, в зависимост от тежестта на нарушенията:
1. комисията издава предписание и определя срок за привеждане в съответствие, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по-дълъг от три месеца от датата на връчване на предписанието, или
2. компетентният орган, въз основа на становище на комисията, издава заповед за спиране дейността на обекта – при възникнала непосредствена и голяма опасност за здравето на хората.“
5. В чл. 63, ал. 1 думите „храните за кърмачета и малки деца и“ се заличават.
6. В чл. 128, ал. 1, т. 3 накрая се добавя „или 2“.
7. В чл. 131, ал. 1, т. 7 думите „хигиенните изисквания“ се заменят с „изискванията“.“
Предложение на народния представител Георги Станков и група народни представители:
„В Преходните и заключителните разпоредби на закона да се създаде нов параграф.“
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 64:
„§ 64. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон лицата, които осъществяват производство и търговия с материали и предмети, предназначени за контакт с храни, по реда на Закона за храните, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на глава втора, раздел II от същия закон.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 58, който става § 65:
„§ 65. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 26 относно чл. 36, ал. 5, която влиза в сила от 1 януари 2021 г.“
Изказвания по предложените от народния представител Георги Станков параграфи 62, 63, 64, и по заключителния § 58, който става § 65?
Има ли изказвания? Не виждам желаещи.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване новопредложените текстове на параграфи 62, 63, 64, и § 58, който става § 65.
Гласували 80 народни представители: за 79, против няма, въздържал се 1.
Поради видими признаци на умора и апатия прекъсвам заседанието за 30 минути.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Уважаеми колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ВТОРИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ ВСЕМИРНАТА ПОЩЕНСКА КОНВЕНЦИЯ ОТ ТРЕТИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА ВСЕМИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ.
Доклад на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения – заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН МИЛУШЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Преди да прочета Закона, моля за процедура за допуск в залата на госпожа Андреана Атанасова – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Подлагам на гласуване предложението за допуск в залата на заместник-министъра на транспорта.
Режим на гласуване.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Продължете Доклада, ако обичате.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН МИЛУШЕВ: Благодаря, господин Председател.
„На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 2 юли 2020 г., бе обсъден Законопроект за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 002-02-6, внесен от Министерския съвет на 12 юни 2020 г.
На заседанието присъства госпожа Андреана Атанасова – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, която представи и Законопроекта.
Госпожа Атанасова заяви, че приемането на Законопроекта ще доведе до потвърждаване на принадлежността и участието на Република България в единната световна пощенска територия, регламентирана от актовете на Всемирния пощенски съюз, както и че ще осигури изпълнението на ангажиментите на страната ни, свързани с прилагането на актовете на Всемирния пощенски съюз както от страна на органите, осъществяващи държавната политика и регулирането на пощенските услуги, така и от страна на избрания пощенския оператор, задължен съгласно чл. 27 от Закона за пощенските услуги да изпълнява актовете, които са ратифицирани от Народното събрание на Република България.
Ратифицирането на Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес би създало правна основа за уреждане на взаимоотношенията между Република България и останалите страни – членки на Всемирния пощенски съюз, при осъществяването на международните пощенски услуги. Гарантирано би било и правото на избрания пощенски оператор да получи възнагражденията си от чуждестранните пощенски оператори за извършената на националната територия доставка… (Шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Моля за внимание към оратора, ако обичате!
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН МИЛУШЕВ: …на входящите международни пощенски пратки, както и правото на потребителите да ползват международни пощенски услуги от и към всички 192 страни – членки на Всемирния пощенски съюз.
Пред членовете на Комисията бе обяснено, че третият извънреден конгрес е разгледал единствено темата за реформата на системата за крайните такси за пощенските пратки с формат Е, които основно представляват малките пакети, генерирани от електронната търговия. Като резултат от обсъжданията е изготвен Втори допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция, който подлежи на ратифициране от Република България. В допълнение бе разяснено, че Законопроектът за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, проведен в Женева през септември 2019 г., е изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България като страна – членка на Всемирния пощенски съюз, и в изпълнение на чл. 85, ал. 1, т. 2 и 8 от Конституцията на Република България, чл. 15, ал. 1 от Закона за международните договори и чл. 13, т. 3 от Закона за пощенските услуги.
Република България като страна членка е взела участие в третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз с делегация, чиито позиция, състав и правомощия на членовете са определени с решение на Министерския съвет. В съответствие с делегираните правомощия, ръководителят на делегацията на Република България е подписал с резерва за последваща ратификация Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция, приет от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз.
След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщенията единодушно с 20 гласа „за“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 002-02-6, внесен от Министерския съвет на 12 юни 2020 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Милушев.
Уважаеми колеги, имате думата за изказвания по предложената ратификация. Не виждам желаещи.
Преминаваме към режим на гласуване.
Гласуваме:
„Проект!
ЗАКОН
за ратифициране на Втори допълнителен протокол към
Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес
на Всемирния пощенски съюз
Член единствен. Ратифицира Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция, приет от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, подписан в Женева през 2019 г.“
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет.
Процедура – заповядайте, господин Милушев.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН МИЛУШЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Във връзка с току-що приетия Закон, предлагам същия за второ гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: По процедурата обратно становище има ли? Не виждам.
Който е съгласен с предложеното процедурно решение за подлагане на второ гласуване на Законопроекта, моля да гласува.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Моля, запознайте народните представители с текста на Законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН МИЛУШЕВ: Благодаря, господин Председател.
„ЗАКОН
за ратифициране на Втория допълнителен протокол към
Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес
на Всемирния пощенски съюз
Член единствен. Ратифицира Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция, приет от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, подписан в Женева през 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Има ли още изказвания? Не виждам желаещи.
Прекратявам разискванията.
Режим на гласуване, колеги.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЧЕРНА ГОРА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, ПОДПИСАНА НА 17 ЮНИ 2019 Г. В СОФИЯ.
Кой ще запознае народните представители с Доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщенията?
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МИТКО ПОЛИХРОНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
Представям Ви
„ДОКЛАД
на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщенията относно Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 17 юни 2019 г. в София, № 002-02-8,
внесен от Министерския съвет на 19 юни 2020 г.
На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщенията, проведено на 2 юли 2020 г., бе обсъден Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 17 юни 2019 г. в София, № 002-02-8, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2020 г.
На заседанието присъства госпожа Андреана Атанасова – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, която представи Законопроекта.
Госпожа Атанасова подчерта, че Спогодбата няма да засяга правата и задълженията, произтичащи от други международни споразумения, в които участват България и Черна гора, и е съобразена с действащото законодателство в Европейския съюз.
След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 13 гласа „за” и 7 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 17 юни 2019 г. в София, № 002-02-8, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2020 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Полихронов.
Откривам разискванията по Законопроекта.
Има ли желаещи да се изкажат по Законопроекта? Не виждам.
Прекратявам разискванията.
Подлагам на гласуване Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 17 юни 2019 г. в София с член единствен: „Ратифицира Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози за пътници и товари, подписана на 17 юни 2019 г. в София“.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо четене.
Процедура – господин Полихронов.
ДОКЛАДЧИК МИТКО ПОЛИХРОНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предлагам процедура за приемане на второ гласуване току-що приетия Законопроект на първо четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Изказвания по процедурното предложение? Не виждам.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
ДОКЛАДЧИК МИТКО ПОЛИХРОНОВ:
„ЗАКОН
за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 17 юни 2019 г. в София
Член единствен. Ратифицира Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 17 юни 2019 г. в София.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря.
Има ли изказвания по Законопроекта? Не виждам желаещи. Прекратявам разискванията.
Режим на гласуване.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Законът за ратификацията е приет.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН ТРАФИК, ПОДПИСАНО НА 26 ФЕВРУАРИ 2020 Г. В ГРАД АЛЕКСАНДРУПОЛИС, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ.
Доклад на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ТАШКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предлагам на Вашето внимание:
„ДОКЛАД
на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения относно Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в град Александруполис, № 002-02-9, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2020 г.
На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 2 юли 2020 г., бе обсъден Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в град Александруполис, № 002-02-9, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2020 г.
На заседанието присъства госпожа Андреана Атанасова – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, която представи Законопроекта.
Госпожа Атанасова посочи, че съгласно чл. 10 от подписаното между правителството на Република България и правителството на Република Гърция Споразумение за регламентиране на железопътния трансграничен трафик същото подлежи на ратификация и влиза в сила 30 дни след като договарящите се страни се уведомят взаимно чрез дипломатическа нота, че ратифицирането е извършено и е в съответствие с разпоредбите на националното им законодателство.
С влизането в сила на Споразумението ще се създаде рамка, която да улесни и ускори преминаването през железопътните гранични пунктове между Република България и Република Гърция и да регламентира трансграничния железопътен трафик и свързаните с него процедури за всички железопътни предприятия, които имат достъп до настоящата железопътна инфраструктура, в съответствие с европейското и националното законодателство на договарящите се страни. Споразумението ще допринесе за опростяването на изпращането през границата и за намаляване на времето за чакане на гранично-пропускателните пунктове. Наред с това се цели да се гарантира недискриминация и лоялна конкуренция по отношение на свободния достъп, както и свобода на железопътните предприятия да организират процедури по изпращане през границата чрез приемане на последващи споразумения между съответните органи на договарящите се страни.
След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 14 гласа „за“ и 6 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в град Александруполис, № 002-02-9, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2020 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Ташков.
Откривам разискванията по Законопроекта.
Закривам разискванията по Законопроекта.
Режим на гласуване.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Процедура ще има ли?
Господин Ташков – процедура.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ТАШКОВ: Предлагам така приетият законопроект да бъде гласуван и на второ гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Изказвания по предложението, несъгласия? Няма.
Закривам разискванията.
Режим на гласуване по предложението за второто четене.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ТАШКОВ:
„ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в град Александруполис, Република Гърция
Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в град Александруполис, Република Гърция.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Ташков.
Откривам разискванията по второто четене на Законопроекта за ратификация.
Има ли желаещи да се изкажат? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване направеното предложение на второ четене.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на второ четене.
Следващото заседание на Народното събрание ще се проведе на 9 юли 2020 г. от 9,00 ч. по гласуваната Седмична програма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 12,38 ч.)


Председател:
Цвета Караянчева


Заместник-председатели:
Емил Христов
Валери Симеонов


Секретари:
Александър Ненков
Сергей Кичиков
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания