Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТИН И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 23 септември 2020 г.
Открито в 13,03 ч.
23/09/2020
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателят Валери Симеонов

Секретари: Юлиан Ангелов и Сергей Кичиков

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добър ден, колеги! (Звъни.)
Има кворум. Откривам заседанието.
Уважаеми колеги, ще предложа на Вашето внимание Проект за програма за работата на Народното събрание на 23 септември от 13,00 ч. до 25 септември 2020 г.:
„1. Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Вносители – Пламен Нунев и група народни представители на 28 юли 2020 г. Приет на първо гласуване на 31 юли 2020 г.
2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс. Вносител – Министерският съвет на 28 август 2020 г.
3. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ. Вносител – Министерският съвет на 28 август 2020 г.
4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Вносители – Стефан Апостолов и група народни представители на 30 юли 2020 г.
5. Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2019 г. Вносител – Министерският съвет на 13 август 2020 г.
6. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2019 г. Вносител – Омбудсманът на Република България на 31 март 2020 г. – точка първа за четвъртък, 24 септември 2020 г.
7. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания. Вносител – Министерският съвет на 23 юли 2020 г. – точка втора за четвъртък, 24 септември 2020 г.
8. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия. Вносител – Министерският съвет на 7 август 2020 г. – точка трета за четвъртък, 24 септември 2020 г.
9. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. Вносител – Министерският съвет на 17 август 2020 г. – точка четвърта за четвъртък, 24 септември 2020 г.
10. Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за лечебните заведения. Вносител – Даниела Дариткова на 10 септември 2020 г., приет на първо гласуване на 18 септември 2020 г. – точка първа за петък, 25 септември 2020 г.
11. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Вносител – Даниела Дариткова на 10 септември 2020 г., приет на първо гласуване на 18 септември 2020 г. – точка втора за петък, 25 септември 2020 г.
12. Парламентарен контрол.“
Моля, режим на гласуване. (Народният представител Антон Кутев иска думата.)
Първо ще гласуваме и тогава ще Ви дам думата.
Гласували 183 народни представители: за 123, против 35, въздържали се 25.
Предложението е прието.
Господин Кутев, заповядайте за процедура.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Мисля, че моето изказване беше по уместно да бъде по дневния ред, а не в такава процедура, но както и да е.
Връщам се към Решение на Народното събрание от 23 юли, което казва, че трябва да има изслушване на главния прокурор, където той трябва да внесе доклад за дейността си. Решението по чл. 91 от нашия Правилник, който стъпва на член в самия чл. 91, се казва, че обсъждането на докладите се извършва по реда на чл. 90. Това е много ясно формулирано и аз не виждам никакви основания решението да се сменя, още повече, че на практика то беше прието с пълно единодушие.
Нищо не е направено, вече минава септември. От юли до септември нищо не е направено по това главният прокурор да внесе своя доклад. Още повече че аз видях при Вас писмото, в което ясно той пише, че е готов да направи пълен отчет до края на юни, а за другите два месеца – юли и август, по технически причини, защото там се събирали документите, да направи отчет с това, което има.
Ние се съгласихме с това и не виждам защо главният прокурор не е внесъл още този доклад за обсъждане в Народното събрание? Според мен народните представители, които са гласували „за“, искат това да се случи, главният прокурор иска това да се случи. Единствената пречка това да се случи в момента е всъщност председателят на Народното събрание, което, между другото, може да бъде още един довод за исканата оставка на председателя на Народното събрание, защото може да бъде тълкувано като системно неизпълнение на задълженията.
Затова Ви моля веднага да направите всичко възможно тази седмица докладът на главния прокурор да влезе за разглеждане в комисиите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кутев.
Аз се надявах, че господин Свиленски ще Ви запознае с нашия разговор, който проведохме.
Ако искате толкова бързо това да се случи, има чл. 27 в Правилника, който казва, че в Правната комисия на всеки три месеца може да дойде главният прокурор и да разкаже, след като... (Реплика от народния представител Антон Кутев.)
Изслушайте ме, аз Ви изслушах съвсем коректно!
След като сме приели такова решение – с изслушване в залата и по тази процедура, в която трябва да внесе главният прокурор за първото шестмесечие доклад, той трябва отново да мине през Комисията по правни въпроси, така както Вие сте написали във Вашето решение. Точно така!
Имаме едно решение, което обхваща до месец август. Главният прокурор е изпратил писмо с изричното съгласие, че може да направи такъв отчет, но ние трябва да приемем нарочно решение. Повярвайте ми, това нещо съм го съгласувала с юристите на Народното събрание. И ако Вие предложите едно решение, в което има такова предложение, можем да направим такова нарочно. Няма как да извикаме главния прокурор по начина, по който Вие казвате, защото той не е представител на изпълнителната власт.
Заповядайте, господин Ченчев.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България, от място): Това, което казахте, не е вярно. Аз не мога да направя втора процедура, но това, което казахте, не е вярно. (Шум и реплики.)
Дайте ми процедура отново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не, давам на господин Ченчев процедура.
Заповядайте, господин Ченчев. (Реплика от народния представител Антон Кутев.)
Ама тук ли да се разбираме?! Разговаряли сме с господин Свиленски. Моля Ви, колеги! Не правя нищо извън…
АНТОН КУТЕВ (БСП за България, от място): По начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте по начина на водене.
Това е консултирано с юристите на Събранието и не е моя приумица.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Госпожо Караянчева, не може това, което ми казвате, да е вярно. Вие сте председател на Народното събрание, цялата власт в момента е във Вас, въпреки че сте пръв сред равни. Това, между другото, повишава Вашата отговорност.
Не знам какво са Ви казали юристите, но аз чета ясно: чл. 91 от Правилника на Народното събрание, в него пише:
„По решение на Народното събрание, прието по искане на една десета от народните представители или на парламентарна група, или по своя инициатива главният прокурор внася в Народното събрание и други доклади за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика. Обсъждането на докладите се извършва по реда на чл. 90.“
Член 90 няма да Ви го чета, защото е дълъг две страници.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Член 90 го знам.
АНТОН КУТЕВ: Член 90 описва реда, който Вие казахте – тези доклади трябва да си влязат в комисии, включително в Правна…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Точно така.
АНТОН КУТЕВ: …да се разгледат в комисии, оттам да минат в залата. Има си ред, който е описан ясно. Не знам какви юристи са Ви съветвали, обаче тук няма абсолютно нищо, което да има нужда от юридическо становище – абсолютно изчерпателен текст. Единственият някакъв проблем би могъл да бъде, че този текст се използва за първи път в Народното събрание. Той досега не е използван, но това не значи, че не е абсолютно акуратно написан. Така че, моля Ви, минете към изпълнение на решението на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Абсолютно акуратно е написан, господин Кутев, и аз не споря по правилността на текстовете в Правилника. Имаше писмо от главния прокурор, който каза, че ще изпълни решението на Народното събрание, но може да го изпълни след 8 октомври 2020 г., когато ще бъде готов отчетът по принцип. Имате писмото, което съм предоставила на всички парламентарни групи.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България, от място): Това е лъжа!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Кутев!
АНТОН КУТЕВ (БСП за България, от място): Това е лъжа, което казвате. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Продължаваме нататък.
Господин Свиленски иска по начина на водене.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Бяхте достатъчно коректна да кажете, че сме провели разговор в петък с Вас. Наистина Вие предложихте да се внесе нов проект за решение по друг параграф, по който докладите на главния прокурор да не минават през комисиите на парламента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Понеже искате да го гледаме в залата.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Искаме да го гледаме по реда, който е написан в Правилника на Народното събрание – да си мине през парламентарните комисии, след което да влезе в пленарната зала. Проблемът е, че към днешна дата – сряда вече, той не е разпределен нито в комисиите, нито в пленарната зала. Тоест това, което трябва Вие да направите, и това, което апелира господин Кутев, е да разпоредите Докладът на главния прокурор за шестмесечието да влезе в комисиите на българския парламент, да бъде гледан, естествено, в тях максимално бързо и в началото на другата седмица да бъде предоставен този доклад в пленарната зала. Това е, което се иска. Другата възможност, която Вие предложихте – да не се гледа в комисии, не е приемлива и затова не сме внесли такъв проект за решение, който Вие предложихте. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не мога да повярвам просто как извъртате думите, но няма значение. Благодаря Ви.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Не, госпожо Председател, тъй като стенограма се води, и Вие казахте: „Не мога да повярвам как излъгахте…“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Извър-та-те ду ми те. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Кажете какво извъртях? (Шум и реплики.) Кажете какво извъртях? (Реплика от народния представител Юлиан Ангелов.)
Ангелов, моля ти се! Ако има нещо, ела тук от трибуната, не от място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, ако продължаваме по този начин… Колеги, моля Ви!
Заповядайте, господин Ченчев.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Председател, процедурата ми е към Вас. Вие сте една от най-информираните, които отговарят за властта в държавата – било то изпълнителна, законодателна, като такава от най-високите позиции в страната, бихте ли информирали Народното събрание защо – защото сте работодател на премиера, на Министерския съвет, Вие, всички ние сме работодатели…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Всички ние? Вие не, но мнозинството.
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Всички ние, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да. Тези, които са гласували, да.
ИВАН ЧЕНЧЕВ: …защо премиерът и неговият Министерски съвет не присъстват, продължават да не ходят на работа, а в същия момент всички ние сме тук, нямаме онлайн заседания? И да Ви попитам нещо друго: премиерът и Министерският съвет имат онлайн заседания, вижте колко е абсурдно, а в същия момент учители, лекари и хората в много други професии изпълняват съвестно задълженията си по работните места.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Каква е процедурата към мен, господин Ченчев?
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Или да информирате Народното събрание защо Министерският съвет продължава да провежда онлайн заседания (шум и реплики от ГЕРБ), или да извикате премиера, който да обясни? Защото най-вероятно премиерът го е страх да ходи на работа вече не само заради протестите, но или извикайте премиера или обяснете защо заседават онлайн?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Продължаваме с първа точка от днешния дневен ред…
Заповядайте, господин Марешки, декларация от името на парламентарната група на ВОЛЯ.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми български граждани! Миналата седмица от една политическа сила под формата на декларация е поискана оставката ми като заместник-председател на българското Народно събрание. Нямаше да обръщам внимание на цялата тази перверзия, ако не бяха хилядите писма, които получих от Вас, като подкрепа, но по-важното е като информация, която ми дадохте, за да си припомним каква е историческата правда, че ми припомнихте кои са ми душманите, така да се каже, грубо в момента, и кои са тези, които ми искат оставка – БСП като партия, но те имат и конкретни имена.
Корнелия Нинова. В двете правителства – на Симеон Сакскобургготски и Иван Костов, едва на 28 години е била изпълнителен директор на Техноимпекс, същевременно и председател на Съвета на директорите на Техноимпортекспорт. Това е по-малката беда. В правителството на Сергей Станишев е била заместник-министър на икономиката и енергетиката и това, което Вие, уважаеми български граждани, ми пращате, за да ми припомните, е била уволнена заради разкрития за големи злоупотреби в ресора ѝ.
Румен Гечев. В периода 1995 – 1997 г. е заместник-председател на Министерския съвет и министър на икономическото развитие в правителството на Жан Виденов. Пенсии – 3 долара, заплати – 5 долара, чудовищна инфлация, фалит на банковата система! Правителството е изгонено след бунтове и огромни протести. В тези години, никога няма да го забравя, безброй български семейства за себе си или като родители на малки деца са идвали и са се молели: „Ако може поне пет таблетки, 10 таблетки, да оживеем още пет дни, тази седмица да изкараме.“
Това всичко, уважаеми колеги, ми е припомнено от българските граждани, и е част от „БСП за България“. Хора, които са извършили огромен геноцид към българското общество, които са издевателствали над хората, докарали са ги до просешка тояга, до скотски начин на живот, по какъв друг начин можем да ги наричаме, освен по начина, по който Вие ми подсказвате, като изверги?
Кристиан Вигенин – част от правителството на Пламен Орешарски през 2013 г. Уважаеми колеги, 2013 г. не е 2007 г., не е и 1995 – 1997 г., това е преди няколко години и всички много добре си спомняме, че имаше около 400 дни или над година, около година, тежки, ежедневни протести на българските граждани срещу тези хора, които, да припомня пак, са довели до оскотяване на българското общество, от което още не може да се възстанови.
Драгомир Стойнев – министър на икономиката и енергетиката в правителството на Орешарски, също изгонен с камъни. (Смях в „БСП за България“.) Спомняте си, бяхте изхвърлени от властта и още не може да се съвземете, това също е заради Вашите дела, и така нататък.
Ще прочета още и още един списък, част от списъка на многомандатниците депутати, които, естествено, сега се опитват да се появяват като нови лица, като морални стожери, като лица на промяната – и това може би е най-отвратителното. Защото сега, като прочета, виждам, че всички тези, които 2013 г. са били изгонени от българския народ чрез, пак казвам, едногодишни протести сега седят на първите банки на „БСП за България“ и всъщност те са носителите на промяната, те сега обещават светлото бъдеще. Светлото бъдеще сигурно е от три да станат пет долара пенсиите, а от пет долара – седем долара, заплатите.
Корнелия Нинова, Георги Свиленски, Драгомир Стойнев, Филип Попов, Антон Кутев, Георги Андреев, Георги Гьоков, Добрин Данев и така нататък, това са безброй хора, които в недалечната 2013 г. са били изхвърлени от българския народ от управлението, точно защото са го довели до просешка тояга, довели са го такъв скотски начин на живот, че са предпочели тези хора да не ги виждат повече във властта, обаче същите тези хора, лакейничейки около председателя на партията, се сдобиват отново с депутатски мандати. Ето това е промяната, това са хората, които в момента се изявяват като новите, които догодина след изборите ще направят така, че България да процъфтява.
Ние, както много български граждани, благодарим им още веднъж за тези писма, за които ми припомниха историческите данни, не вярваме в това нещо и няма да се спрем да ги разобличаваме. Да, в България смятаме, че има много достойни хора, но заради такива като Вас – многомандатници, те не могат да попаднат в парламента и да покажат своите качества.
Затова, уважаеми колеги, слезте на земята, засрамете се и недейте да търсите враг или враг на народа там, където го няма. Врагът на народа е във Вашите редици. Вие сте тези, които сте го омаломощили, Вие сте тези, които са го докарали до просешка тояга и Вие сте виновници за съдбата му.
Дайте шанс на модерни хора, на успели хора да извършат необходимите промени в България, за да може наистина българският народ да живее значително по-добре, да благоденства, а България да процъфтява и да бъде истинската модерна европейска държава, за която всички мечтаем. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Процедура по начина на водене.
Заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, аз вече сигурно в рамките на това Народно събрание 10 пъти съм вдигал за процедура за това кога можеш да направиш лично обяснение и кога не. И 10 пъти поне ми е било обяснявано, че е било само на изказване, а когато е било на декларация – не можеш да вземеш лично обяснение. Аз 10 пъти поне съм Ви обяснявал, че това е нелепо, защото, когато някой започне да прави декларация, той може да наговори куп дивотии и това, че аз след това не мога да защитя името си срещу всички глупости, които наговори този човек, според мен е извън правилата на Народното събрание, извън правилата на парламентаризма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ама Вие искате ли лично обяснение?
АНТОН КУТЕВ: Аз искам лично обяснение. Това пак Ви казвам втори път, не сте ми го давали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ами давам Ви тогава, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ: Сега Ви правя процедура по начина на водене, защото Вие трябва да промените начина на водене. Казвам Ви: 10 пъти досега сме го говорили това.
Сега две думи по отношение на господин Марешки. Човек с присъди, човек, който нарушава Закона, защото да имаш 200 аптеки по Закона, в който пише, че трябва да имаш четири, човек, който е станал за смях на целия народ, да ми дава на мен морални оценки, това е свинщина от висок порядък! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви, господин Кутев!
(Народният представител Иван Валентинов Иванов иска думата от място.)
По начина на водене – господин Марешки, заповядайте.
Първо, господин Иванов.
Господин Марешки, изчакайте. Господин Иванов искаше преди това. Може би е по начина на водене и ще трябва да се изкажете и по неговата тема, така че…
Заповядайте, господин Иванов
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Караянчева, мисля, че с основание не само на Вас, но и на преждеговорившия тук Марешки се иска оставката не само от нас, но от целия български народ. (Шум и реплики.) Защото това, което направихте, допуснахте тук от трибуната да се говорят клевети, да се говорят нелепи истории, и то от един народен представител, с извинение в кавички, който е осъден на втора инстанция. Какво чакате, да го изнесат тук с белезници след касацията, това ли чакате? (Смях от „БСП за България“.) Вместо да му направите забележка, че той трябва да си подаде оставката и повече да не петни тази институция, която и без това сте я потопили до дъното, до дъното, няма накъде повече, Вие позволихте от тази трибуна да се говорят абсолютни клевети и обиди срещу един милион български граждани. Защото, от тази страна на залата, и на тези, на които им спомена имената господин Марешки, са избрани от един милион български граждани. Разбирате ли? Така че направете, ускорете тази процедура и си подайте сами оставките. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Иванов.
Господин Марешки, заповядайте.
Днес съм решила да се въздържам от коментари. Давам на всеки да има по начина на водене, да ме съветва…
Заповядайте, господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Всъщност не знам дали разбрахте, че аз Ви информирах за това, какво пишат стотици, хиляди български граждани. (Реплика от „БСП за България“: „Милиони!“) Милиони! Същите тези, които са били оставени, явно трябва да припомня. Не знам кой е виновен, но не знам каква лъжа е това, че те бяха на по три долара пенсии! Не знам, не знам. Може би съм излъгал. Да попитаме българските граждани. И когато някой определено тук от трибуната… (Реплика от „БСП за България“: „Каква е процедурата?“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене към мен, господин Марешки!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Процедурата е, че когато някой от трибуната лъже… (Шум и реплика от „БСП за България“: „Слизай, да не те свалим ние!“)
Съжалявам, госпожо Председател, когато някой от трибуната толкова грозно лъже, да го прекъсвате и да не му давате повече възможност да се изказва.
Относно… (Шум и реплики от „БСП за България“: „Слизай от трибуната и отиди на последния ред!“, „Цвета, свалете го от трибуната!“) Трябва, естествено, тук да правим малко юридически подготовки. Не мога да му кажа „уважаеми“ – кой беше колегата преди малко, но да се правят твърдения, уважаема госпожо Председател, че съм осъден, аз си изкарах съдебно свидетелство (шум и реплики от „БСП за България“), изкарах си свидетелство за съдимост… (Шум и реплики от „БСП за България“: „Слизай отгоре, бе! Слизай отгоре!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина! Всеки има право да се изказва от трибуната.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: …и пише: „Неосъждан.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Марешки. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Моля за тишина, колеги! Моля за тишина в залата!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: И последно изречение, уважаеми колеги. (Шум и реплики от „БСП за България“: „Цвета, свалете го от трибуната!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: „Уважаема госпожо Караянчева!“ (Шум и реплики от „БСП за България“: „Слизай от трибуната!“)
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: След малко Вие ще слезете. Вие сте слезли 2013 г., ще слезете и след това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Марешки, не се разправяйте със залата.
Кажете към мен какво имате още, каква забележка?
Колеги, моля за тишина!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Искам да им кажа на колегите, че истината… (Шум и реплики от „БСП за България“: „Свалете го от трибуната!“) Искам да им кажа на колегите, че истината колкото и да боли, няма значение от кого е изказана. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Утре истината ще бъде изказана от друг колега, утре истината ще Ви бъде прочетена и припомнена от друг колега. (Реплики от „БСП за България“.)
Така че дали сте меки китки, дали сте твърди китки, Вие сте изгонени от българските граждани и нямате право да бъдете тук. Аз пък искам Вашата оставка. (Ръкопляскания от „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Марешки, благодаря.
Господин Свиленски, заповядайте.
По начина на водене ли?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. (Шум и реплики.)
Виждате ли колко права беше парламентарната група… (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля за тишина.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: …миналата седмица, когато направихме декларация и когато казахме, че този човек няма място до Вас горе на парламентарната трибуна?!
Когато осъден човек на четири години, заема позицията заместник-председател на Народното събрание, най-нормалното е, да се оттегли и да си изчака или потвърждаването на присъдата, или да отиде и да си я излежи където трябва, а той застава на тази трибуна и започва да дава оценки на парламентарна група, на депутати, спечелили един милион гласове! (Реплика от народния представител Веселин Марешки.) Утре ще започне да говори срещу Вас така! (Реплика от народния представител Веселин Марешки.) Говори за едномандатници и многомандатници, господин – не мога да Ви кажа името.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: За три долара…
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Вие няма да имате и цял мандат няма да можете да изкарате!
Господин Кутев, той няма 200 аптеки, майка му има 200 аптеки. Той няма нищо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Той няма концесии, няма плажове – майка му е тази, която има тези неща. Нека не го обвиняваме и в тези неща.
Но тези нелепости, които говори Марешки оттук, госпожо Председател, трябва да бъдат спрени и Вие още сега трябва да го отстраните от трибуната, която е заел до Вас, защото дава петно както върху Вас, така и върху всички заместник-председатели. И затова Кристиан Вигенин стои долу. Той не стои долу, защото там му е мястото, а защото няма място на една трибуна с хора, осъдени на втора инстанция. (Единични ръкопляскания от „БСП на България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Говорим за осъдени на втора инстанция, господин Свиленски. (Народният представител Лъчезар Иванов иска думата.)
По начина на водене ли, господин Иванов?
Заповядайте.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз се обръщам към Вас с апел – емоциите да ги потиснем и да преминем към дневния ред.
Виждам тук, че вероятно лявата част не желаят да започнем с Програмата, която имаме за седмицата, и се опитват по всякакъв начин с процедурни предложения, с процедурни хватки да разнищваме теми, които не са обект на нашата седмична Програма.
Госпожо Председател, оттук нататък мисля, че всички разбрахме желанието на лявата част. Просто виждате, че те не се регистрират, нямат желание да работят и се чудят по какъв начин да отнемат ценното време на Народното събрание.
Затова моето предложение към Вас лично е да преминем към дневния ред и да разглеждаме неща, които са от значение за българския народ. А що се отнася до споровете – има съдебна инстанция, която ще разреши съответно проблемите. Ние тук не сме в качеството си да взимаме страна по дадено дело или друго.
Един пример: в 41-то народно събрание – на хората, които са участвали, имаше колеги отляво, които също бяха осъдени, делото десет години се гледаше, никой от Политическа партия ГЕРБ не е повдигнал въпроса. Затова има разделение на властите, нека страстите да бъдат укротени и да преминем към работа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Иванов, за разумното предложение.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 16 септември 2020 г. до 21 септември 2020 г.:
Проект на решение за налагане на мораториум по отношение на всякакви сделки с имоти, представляващи частна и публично държавна собственост, както и на действията относно преобразуването на имоти публично-държавна собствена в частна държавна собственост до момента на сформирането на 44-тото народно събрание след провеждане на следващите парламентарни избори. Вносител – Десислав Чуколов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума и околната среда. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по околната среда и водите. Разпределен е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Доклад за изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2019 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна дискусия и сигурност на доставките към Министерския съвет. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Съобщение:
Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България, в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, уведомява Народното събрание, че със свои заповеди е разрешил:
1. Преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с неговия екипаж от състава на Военновъздушните сили на Гърция. Разрешението е в сила за периода от 21 до 26 септември 2020 г. за общо два полета с цел участие в инициативата на НАТО.
2. Преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на военно-транспортен самолет с неговия екипаж от състава на Военновъздушните сили на Народна република Бангладеш. Разрешението е в сила за преминаването през въздушното пространство на Република България и кацане на територията на страната в период от 29 септември до 3 октомври 2020 г. за общо два полета по маршрут: Народна република Бангладеш – Република Турция – Република Беларус – Република Турция – Народна република Бангладеш. Целта на полетите е транспортиране на наличен състав и оборудване за поддръжка и ремонт.
3. Преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с неговия екипаж от състава на Военновъздушните сили на Швейцария. Разрешението е в сила за периода от 29 септември до 2 октомври 2020 г. за общо два полета с цел репатриране на лица.
4. Преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с неговия екипаж от състава на Военновъздушните сили на Украйна. Разрешението е в сила за периода от 28 септември до 3 октомври 2020 г. за общо два полета с цел транспортиране на опасен товар.
Издадените заповеди са в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаещи преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната.
По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предостави на заинтересованата държава след положително становище от компетентните в тези области държавни органи Министерство на икономиката и Министерство на външните работи.
Уведомленията са постъпили на 21 септември 2020 г. с вх. № 003-09-72-75 и са предоставени на Комисията по отбрана.
Уважаеми колеги, постъпил е Доклад на Комисията по правни въпроси.
„На основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам в седмичната Програма за работа на Народното събрание да бъде включена следната допълнителна точка: „Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия.“ Вносител е Комисията по правни въпроси, на 23 септември 2020 г., като предлагам да стане точка втора в Програмата, а останалите съответно да се преномерират.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 158 народни представители: за 120, против 3, въздържали се 35.
Предложението е прието.

Преминаваме към първа точка:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.
Господин Нунев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, правя процедурно предложение на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в пленарната зала да бъдат допуснати: господин Милко Бернер – заместник министър на вътрешните работи, госпожа Росица Грудева – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“, госпожа Биляна Стойкова – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейския съюз“ в дирекция „Правно нормативна дейност“, господин Атанас Темелков – председател на Държавна агенция „Електронно управление“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Режим на гласуване за допуск на изброените лица.
Гласували 128 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 14.
Предложението е прието.
Моля изброените лица да заемат указаните от квесторите места.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: „Доклад относно Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 054-01-78, внесен от народния представител Пламен Нунев и група народни представители на 28 юли 2020 г., приет на първо гласуване на 31 юли 2020 г.“
„Закон за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Закона да се измени така:
„Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи“.“
Предложение от народните представители Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов:
„Създава се нов § 1:
„§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 10 се отменя.
2. Ал. 4 се отменя.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов:
„Създава се нов § 2:
„§ 2. В чл. 39 ал. 8 и 9 се отменят.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Красимир Ципов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 1:
„§ 1. В чл. 39, ал. 3 се създава изречение трето: „Главна дирекция „Гранична полиция“ осигурява техническото обслужване и поддържането на постоянна летателна готовност на въздухоплавателните средства, които се използват за осъществяване на граничен контрол.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря.
Има ли изказвания по заглавието и по предложението за нов § 1?
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Неслучайно нашите предложения за нови параграфи 1 и 2 ги виждате в този законопроект и ги дискутираме в момента в залата. Да припомня на колегите за какво иде реч.
С нашето предложение правим опит да премахнем това звено за охрана на физически лица, което беше прието с последните изменения на Закона за Министерството на вътрешните работи, беше връщано с вето на президента именно по тази тема и сега очакваме от залата да подкрепи това предложение.
По време на разговорите в Комисията с представителите на Министерството на вътрешните работи стана ясно, че това нещо още не е задействано, не е ясно какви средства ще погълне… (Шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Моля, запазете тишина.
Господин Велчев, заемете си мястото. Господин Велчев, ако обичате, заемете си мястото. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.) Предизвиквате ред и хаос в залата!
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Уважаеми господин Председател, мога ли да продължа вече?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Слушат ли ме? Явно не слушат колегите.
Уважаеми колеги, да припомня пак за какво иде реч.
С това наше предложение предлагаме да отпадне тази структура в Министерството на вътрешните работи, която ще дублира функциите на Националната служба за охрана – един неоправдан разход за в бъдеще.
Към днешна дата аз очаквах тук да бъде министърът на вътрешните работи, за да чуем мнението му по тази тема, но както разбрахме, Министерският съвет няма намерение да идва днес в залата и изобщо да идва в залата, който и да е от тях.
За да бъдат спестени средства за този разход, а те няма да бъдат малко, тъй като това ще бъдат структури, които ще се формират както тук, в София, така и в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи – един ресурс, който не е оправдан, и съответно този ресурс може да бъде пренасочен да покрие предложението, за което ще говоря по-нататък, Законът да влезе в сила сега и веднага, за да могат да бъдат изплащани средствата на служителите на Министерството на вътрешните работи за положен извънреден труд. Мисля, че за пореден път трябва да се чуе от тази трибуна и всички да знаят, че тази структура на Министерството на вътрешните работи е както нежелана, така и няма да има ефективността, която се очаква от нея.
Още при първоначалното приемане на Закона слушахме, че ще се осигурява охрана на държавни структури, на държавни служители, но към днешна дата това не е започнало. Нека да сложим край на тази история и този текст, който ние сме предложили, да бъде приет. Съответно създаването на подобно звено, което още не е започнало да се създава и би генерирало огромни разходи в бюджета на Министерството на вътрешните работи, които биха могли да бъдат пренасочени в друга посока, да бъде прието и съответно да не се натоварва излишно системата с несвойствени функции. Така или иначе Министерството на вътрешните работи си има достатъчно друга работа, има недостиг на кадри и сега да пренасочваме служители в друга посока, за да се занимават с охраната на физически лица, мисля, че това нещо не им влиза в работата и не бива да се случва. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Иванов.
Реплики? Не виждам желаещи.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Ципов. (Реплика от народния представител Красимир Ципов.)
Отказвате се.
Има ли други изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на прочетените текстове.
Подлагам на гласуване наименованието на Закона.
Гласували 127 народни представители: за 114, против 1, въздържали се 12.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване неприетото предложение на народните представители Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов за създаването на нов § 1.
Гласували 121 народни представители: за 37, против 62, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване следващото предложение на народните представители Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов за създаването на нов § 2, неприето от Комисията.
Гласували 125 народни представители: за 33, против 77, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване текста за нов § 1 по редакция на Комисията.
Гласували 120 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 17.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 2:
„§ 2. В чл. 43а, ал. 3, изречение второ след думите „Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)“ се поставя запетая и се добавя „на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)“, а след думите „Национално звено „Европол“ се поставя запетая и се добавя „Национално звено „ETIAS“.“
Предложение от народния представител Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов:
„Създава се нов § 3:
„§ 3. В чл. 100 се правят следните изменения:
1. В уводното изречение думите „и 10“ се заличават.
2. Точки 4, 5 и 6 се отменят.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 3:
„§ 3. В чл. 102, ал. 1, т. 13 думите „регистрацията и осигуряването на авиационната им безопасност“ се заменят с „регистрацията, осигуряването на авиационната им безопасност и сертифицирането на летателната им годност“.“
Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 4:
„§ 4. В чл. 142 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 се създава т. 6:
„6. Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ в ГДГП, които осигуряват техническото обслужване и поддържането на постоянна летателна годност на въздухоплавателните средства, използвани за осъществяване на граничен контрол.“
2. В ал. 4 след думите „чл. 181, ал. 3“ се поставя запетая и се добавя „чл. 182“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Имате думата за изказвания по предложенията за нови параграфи 2, 3 и 4.
Има ли желаещи? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението за нов § 2 съгласно редакцията на Комисията.
Гласували 117 народни представители: за 92, против 3, въздържали се 22.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов, което не е прието от Комисията.
Гласували 118 народни представители: за 29, против 75, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на новия § 3, предложен от Комисията.
Гласували 108 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 4 по редакция, предложена от Комисията.
Гласували 109 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение от народните представители Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов:
„Създава се нов § 4:
„§ 4. В чл. 177, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Уводният текст се изменя така: „Базата за определяне на размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност е средната работна заплата за страната за второто тримесечие на предходната година, съобразно данни на Националния статистически институт, като се преизчислява ежегодно през първия месец на всяка година. Месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата, както следва:“.
2. В т. 1 числото „2,3“ се заменя с „1,0“.
3. В т. 2 числото „1,6“ се заменя с „0,8“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов:
„Създава се нов § 5:
„§ 5. В чл. 180 се правят следните изменения:
„1. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) уводният текст се изменя така: „Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност е средната работна заплата за страната за второто тримесечие на предходната година, съобразно данни на Националния статистически институт, като се преизчислява ежегодно през първия месец на всяка година. Месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата, както следва:
б) в т. 1 числото „1,8“ се заменя с „0,8“.
в) в т. 2 числото „1,3“ се заменя с „0,6“.
2. В ал. 3 изречение първо се заличава.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Имате ли изказвания по предложението за нови § 4 и 5?
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За пореден път се опитваме да убедим залата, а и не само залата, защото това е виждането на служителите на Министерството на вътрешните работи, че законодателят освен задължения трябва да дава на тези хора и по-нормални условия на труд. Какво имам предвид?
С нашите предложения за § 4 и § 5, които сме ги правили и в предходни законопроекти, продължаваме да отстояваме искането на синдикатите в системата на Министерството на вътрешните работи именно за преизчисляването на техните възнаграждения. Това, което правим, е съвсем нормално и отговаря на условията на труд, които те полагат, и да получат съответно адекватно заплащане.
Ние предлагаме тяхната база – определения размер на основното месечно възнаграждение за най-ниска длъжност да е средната работна заплата. Аз не виждам каква е причината тук и сега този парламент да покаже своето отношение към тези служители, които всяка вечер са на улицата, тези, които всяка вечер и всеки ден борят престъпността в държавата, а ние тук като народни представители нехаем за това, което те получават като възнаграждение. В същото време създаваме разни ненужни структури, създаваме разни звена, от които няма никакъв смисъл, товарят излишно бюджета, а в същото време служителите на Министерството на вътрешните работи не получават адекватно заплащане, което им е необходимо.
Ако днес не покажем това отношение, само след месец-два предстои приемането на бюджета, приемайки сега Закона – тези промени, които ние сме предложили, те ще залегнат в бюджета на Министерството на вътрешните работи и съответно тези хора ще бъдат удовлетворени за труда, който полагат. Тоест държавата за тях няма да бъде мащеха, а ще бъде майка. И ако сега Вие не обърнете внимание на служителите на Министерството на вътрешните работи и това заплащане, което те заслужават за своя труд, който полагат, това означава, че ние ги използваме единствено…, тоест Вие, мнозинството, ги използвате за пушечно месо на протести, да ходят във всякакви неблагоприятни условия да работят, да борят престъпността, а Вие им казвате: „Вижте, хора, работете си на тези ниски минимални заплати!“ Сега е моментът, колеги, на тези хора да им се обърне внимание, сега е моментът да покажем своето отношение всички тук политически сили към служителите на Министерството на вътрешните работи. Аз пак съжалявам, че тук министъра го няма да изрази своето отношение, да каже какво е неговото виждане по тази тема, защото в крайна сметка тези български полицаи, тези служители на Министерството на вътрешните работи заслужават адекватно заплащане.
Аз Ви казвам, че ние тези предложения ще ги направим още веднъж със Закона за държавния бюджет, когато се внася, ще ги направим, и по-добре сега да ги подкрепите, за да не се случва отново по Нова година те да излизат на стачки, да протестират срещу това, което Вие им вземате от джоба, и накрая министър-председателят пак да го дава с решение на Министерския съвет. Нормалното е да бъде прокарана една адекватна политика спрямо заплащането в Министерството на вътрешните работи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Иванов.
Реплики? Не виждам желаещи.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Радев – изказване по текстовете на параграфи 4 и 5.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Взех думата, защото, така разказана, приказката от колегата Иванов не е цяла. Ако Вие, господин Иванов, бяхте започнали с това, че ГЕРБ увеличи с 10% заплатите в началото на мандата и всяка година ги увеличава с до 10%, вече са 30%, и това е всяка година. Ние го правим, не сте го направили Вие. Когато бяхте на власт, можехте да го предложите това, но не го направихте.
Аз обаче ще направя друго – ще запомня Вашите предложения и някога в бъдещето, ако дойдете на власт или с коалиция, ще Ви питам защо не го правите. Защото съм сигурен, че няма да го направите. Това, което ние сме направили, и аз няма да използвам такива думи за хората, тоест за полицаите – защо са навън и така нататък, и какви са им мизерни заплатите. Нищо подобно, точно обратното. И въпреки че не е първи приоритет на правителството, а е образованието, то е намерило пари и е направило това, за което Ви говоря – 30% увеличение на заплатите, всяка година с по 10%. Когато се похвалите с такова нещо, тогава елате и говорете с този апломб. (Ръкопляскания от ГЕРБ, единични ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря.
Реплики? Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Радев, странно щедри изглеждате тук от трибуната, но, вярвайте ми, служителите в Министерството не считат, че сте толкова щедри. Аз съвсем добронамерено Ви предлагам и ако не сте разбрали какво сме предложили, да Ви го прочета още веднъж: „Базата за определяне на размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност да бъде средната работна заплата за страната за второто тримесечие на предходната година“ – точно, ясно и просто, за да не се налага да им правите подаяния всяка година – пък 5%, пък 2%.
Аз Ви благодаря за оценката, ние скоро ще управляваме държавата, твърде вероятно (смях от ГЕРБ), и ще бъдат първите неща, които ще се случат, вярвайте ми. Но, вярвайте ми, оценката на тези хора, които всяка вечер Ви пазят тук, Вашето телосложение или както искате да го кажете, охраната, която Ви осигуряват и комфорта да работите в тази зала, не се чувстват добре заплатени, вярвайте ми. Направете този жест и им увеличете заплатите, да бъдат свързани със средната работна заплата в страната, както Вашата. Защото на народните представители е свързана, средната работна заплата. Поне малко уважение да има. Благодаря. (Единични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря.
Други реплики има ли? Не виждам.
Господин Радев, ще ползвате ли правото си на дуплика или не? Не. Благодаря.
Преминаваме към гласуване на направените предложения от народните представители Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов за създаването на нов § 4.
Гласували 113 народни представители: за 31, против 71, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на второто предложение на същите народни представители за създаването на нов § 5.
Гласували 110 народни представители: за 26, против 76, въздържали се 8.
И това предложение не е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 5.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 6.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 7.
Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Имате думата за изказвания по предложенията за § 1, 2, 3 и 4, които стават съответно § 5, 6, 7 и 8.
Има ли изказвания? Не виждам желаещи.
Гласуваме текста на Комисията за § 1, който става § 5.
Гласували 109 народни представители: за 100, против 8, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 2, който става § 6.
Гласували 111 народни представители: за 110, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване текста по вносител на § 3, който става § 7.
Гласували 113 народни представители: за 112, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване последния текст по вносител за § 4, който става § 8.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 10.
Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 10:
„§ 10. (1) Считано от 1 ноември 2020 г. заварените служебни правоотношения на държавните служители в Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ в Главна дирекция „Гранична полиция“, които осигуряват техническото обслужване и поддържането на постоянна летателна годност на въздухоплавателните средства, използвани за осъществяване на граничен контрол, се преобразуват в служебни правоотношения по Закона за Министерството на вътрешните работи в Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ в Главна дирекция „Гранична полиция“, ако служителите отговорят на изискванията по чл. 155, ал. 1, т. 1 – 3 и ако към 1 ноември 2020 г. не са навършили 60 години.
(2) Служителите по ал. 1 се назначават на длъжности, определени за заемане по Закона за Министерството на вътрешните работи, с щата на Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ в Главна дирекция „Гранична полиция“, без да подписват акт за встъпване в длъжност, след подписване на клетвен лист по чл. 146, ал. 2 и подаване на декларации за политически неутралитет и за обстоятелствата по чл. 153, ал. 1 и 3.
(3) Считано от 1 ноември 2020 г. се прекратяват служебните правоотношения на държавните служители в Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ в Главна дирекция „Гранична полиция“, които осигуряват техническото обслужване и поддържането на постоянна летателна годност на въздухоплавателните средства, използвани за осъществяване на граничен контрол, но не отговарят на изискванията по чл. 155, ал. 1, т. 1 – 3, не подпишат клетвен лист по чл. 146, ал. 2, не подадат декларации за политически неутралитет и за обстоятелствата по чл. 153, ал. 1 и 3 или към 1 ноември 2020 г. са навършили 60 години.
(4) Преобразуването по ал. 1 се извършва, без да тече срок за изпитване, освен за служителите, които са в срок за изпитване, като за тях изтеклият към преобразуването срок се зачита.
(5) При преобразуването по ал. 1 се запазва присъденият ранг по Закона за държавния служител.
(6) Преобразуването по ал. 1 се извършва през време на отпуск, през време на дългосрочно командироване в чужбина и през време на временно командироване за изпълнение на служба в друга администрация.
(7) При назначаването на служителите по ал. 1 се определя основна заплата съгласно наредбата по чл. 177, ал. 3.
(8) В служебните книжки на служителите по ал. 1 се вписват датата и основанието за преобразуването на служебното правоотношение и продължителността на времето, което се признава за служебен стаж.
(9) Неизползваните отпуски на служителите по ал. 1, придобити по Закона за държавния служител до 31 октомври 2020 г., се запазват и могат да се използват в сроковете по чл. 59а от Закона за държавния служител.
(10) Образуваните и неприключили до 31 октомври 2020 г. производства за търсене на дисциплинарна отговорност от служителите по ал. 1 се прекратяват.
(11) Правоотношенията на служителите по чл. 142, ал. 1, т. 2 и 3 в Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ в Главна дирекция „Гранична полиция“, извън посочените в ал. 1, се запазват съответно като служебни правоотношения по Закона за държавния служител и трудови правоотношения в Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ в Главна дирекция „Гранична полиция“.“
Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 11:
„§ 11. В Закона за киберсигурност (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15:
а) в ал. 2 думите „В Държавна агенция „Национална сигурност“ се изгражда и поддържа“ се заменят с „Държавна агенция „Национална сигурност“ администрира и ползва“;
б) създава се ал. 7:
„(7) Центърът по ал. 2 се изгражда и поддържа от Държавна агенция „Електронно управление“.“
2. В параграф 14 от преходните и заключителните разпоредби думите „1 януари 2022 г.“ се заменят с „31 декември 2023 г.“.“
Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 12:
„§ 12. В Закона за електронното управление (обн., ДВ, бр. …) се правят следните допълнения:
1. В чл. 7в се създават т. 22 и 23:
„22. създава и поддържа Портал за разработчици; условията и редът за поддържането и ползването на Портала се определят с наредбата по чл. 7г, ал. 6;
23. реализира и поддържа национално хранилище и система за контрол на версиите на изходния програмен код и техническата документация на информационните системи на административните органи; условията и редът за поддържане и ползване на хранилището се определят с наредбата по чл. 7г, ал. 6.“
2. В глава първа „а“ се създава Раздел V с чл. 7т:
„Раздел V
Регистър на софтуерни системи, разработени за целите на електронното управление
Чл. 7т. (1) Председателят на агенцията създава, води и поддържа публичен регистър на софтуерни системи, разработени за целите на електронното управление, който съдържа информацията по чл. 7в, т. 23.
(2) Административните органи са длъжни да вписват в регистъра по ал. 1 информацията по чл. 7в, т. 23 за всички проекти или части от проекти, разработени по поръчка, отговаряща на условията на чл. 58а, т. 1, в едномесечен срок от внедряването им в експлоатация по реда на чл. 7ж, ал. 5.
(3) Информацията, която се вписва, условията и редът за воденето, поддържането и ползването на регистъра по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 7г, ал. 6.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Нунев.
Има ли изказвания по наименованието на раздела, както и по новите параграфи от 9 до 12?
Заповядайте, господин Ахмедов.
АХМЕД АХМЕДОВ (ДПС): Уважаеми дами и господа народни представители! Днес отново разглеждаме Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Този закон от доста време е очакван по отношение на служителите в системата за МВР и в него има добри неща.
От „Движението за права и свободи“ сме притеснени във връзка с § 12. Защо тази поправка е в заключителните разпоредби? Според нас, от „Движението за права и свободи“, се заобикаля междуведомственото съгласуване – нямаме становище от Министерството на транспорта, нямаме становище и от Министерството на финансите.
Според нас истинският вносител на § 12 е господин Томислав Дончев и ако той е истинският автор, трябва да е в залата и да защити тази поправка.
От „Движението за права и свободи“ ще се въздържим във връзка с тези поправки и предложения и няма да толерираме своеволията. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Ахмедов.
Реплики имате ли? Не виждам.
Други изказвания по параграфи 9, 12 и наименованието на раздела? Не виждам.
Подлагам на гласуване наименованието на раздела „Преходни и заключителни разпоредби“.
Гласували 107 народни представители: за 99, против 1, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 5, който става § 9.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 10 съгласно текста на Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване новосъздадения § 11 съгласно текста, предложен от Комисията.
Гласували 109 народни представители: за 81, против 12, въздържали се 12.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване последния текст от тази група – създаването на нов § 12 по текста, предложен от Комисията.
Гласували 109 народни представители: за 83, против 20, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По § 6 има предложение от народните представители Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов:
„Сегашният § 6 относно влизането в сила на закона става § 11, като в него думите „1 януари 2021 г.“ се заменят с „деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 13:
„§ 13. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г., с изключение на:
1. параграфи 1, 3, § 4, т. 1 и § 10, които влизат в сила от 1 ноември 2020 г.;
2. параграф 2, § 4, т. 2 и § 11 и 12, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Има ли изказвания по заключителния параграф ?
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Съжалявам, че трябва да се повтарям, но очевидно не разбирате необходимостта тези промени да влязат в сила навреме.
Да Ви припомня, че на първо четене ние подкрепихме този законопроект, защото урежда редица въпроси, които служителите на Министерството на вътрешните работи искаха от години. Това е добре, ние ги приемаме, но въпросът е кога? Вие казвате: от 1 януари, а ние казваме: от датата на публикуване. Какво пречи този закон да влезе в сила? Твърде вероятно е обнародването му да бъде или в петък, или другия вторник от следващия месец, а остават три месеца до края на годината. Разчетите, които ще са направени колко ще струва това нещо, ще бъдат дори под 10 млн. лв. Какъв знак давате на служителите в Министерството на вътрешните работи? Казвате: след Нова година я ни има, я ни няма, а тук може да ги вземате, може и да не ги вземате.
Уважаеми колеги, направете един жест към служителите на Министерството на вътрешните работи и Законът да влезе в сила сега. Тези текстове бяха приети с консенсус от всички в тази зала. Последната крачка, последната, която трябва да направите, е този закон да го подкрепите да влезе в сила сега, от публикуването му в „Държавен вестник“, за да могат всички служители, които полагат извънреден труд, да бъдат заплатени съгласно тези промени, които направихме сега. Това ще бъде изключително добър знак, изключително добра реакция на целия парламент, защото ще трябва да се обединят и опозицията, и управляващите, за да може да кажем на служителите от Министерството на вътрешните работи: да, ние мислим за Вас и Вие ще получавате адекватно заплащане за Вашия труд – не след три месеца, а отсега.
Колеги, това, което искам да Ви кажа, е: проявете наистина малко здрав разум и подкрепете това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Иванов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на предложените тестове.
Първо подлагам на гласуване предложението на народните представители Иван Иванов, Филип Попов и Росен Малинов, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 24, против 65, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя и редакцията на Комисията за § 6, който става § 13.
Гласували 100 народни представители: за 80, против 17, въздържали се 3.
Предложението е прието, а с това и Законът за МВР е приет.

Преминаваме към втората точка от дневния ред съгласно гласуваната промяна:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ПРЕДСТАВЯНЕТО И ПУБЛИЧНОТО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ИЗСЛУШВАНЕТО ИМ В КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ.
Вносител е Комисията по правни въпроси.
Госпожо Александрова, заповядайте да запознаете народните представители с Доклада.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители!
„ДОКЛАД
относно обсъждане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия
На свое заседание, проведено на 23 септември 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Процедурни правила за провеждане на публична процедура по чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на председател на Централната избирателна комисия.
Необходимостта от провеждането на публичната процедура произтича от прекратяване на пълномощията на член на Централната избирателна комисия на основание чл. 51, ал. 3 от Изборния кодекс. С оглед изпълнението на разпоредбата на чл. 51, ал. 3 от Изборния кодекс Комисията по правни въпроси на основание чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага да се приемат процедурни правила за избор на председател на Централната избирателна комисия.
След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси единодушно с 22 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект на решение:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 46 и чл. 47, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс и чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия.
І. Предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия и представяне на документите им
1. Българските неправителствени организации може да правят предложения за кандидати за председател на Централната избирателна комисия до народните представители и парламентарните групи в 6-дневен срок от приемането на тези правила от Народното събрание.
2. Предложенията за кандидати за председател на Централната избирателна комисия се правят от народни представители и парламентарни групи в писмена форма чрез Деловодството на Народното събрание до Комисията по правни въпроси в 7-дневен срок от приемането на тези правила от Народното събрание. Когато народен представител или парламентарна група направи предложение въз основа на предложение на неправителствена организация по т. 1, това се отбелязва в него.
3. Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на съответния кандидат. Към предложението се прилагат следните документи:
- писмено съгласие на кандидата по образец – Приложение № 1 към решението;
- подробна автобиография;
- заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше юридическо образование и удостоверение за юридическа правоспособност по специалност „Право“;
- документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж съгласно чл. 50, ал. 2 от Изборния кодекс;
- писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец – Приложение № 2 към решението;
- декларация по образец, свързана с изискванията по чл. 50, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс – Приложение № 3 към решението;
- oбстоятелството по чл. 50, ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс се установява служебно от администрацията на Народното събрание.
II. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията заедно с документите по Раздел І се публикуват на специализиран тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от 7 дни преди изслушването. Публикуват се името и мотивите на народния представител, предложил съответния кандидат. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност и професионални организации, не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите може да представят на Комисията по правни въпроси становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по правни въпроси въпросите към кандидатите, които да им бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: град София, площад „Княз Александър I“, № 1, Комисия по правни въпроси или по електронен път на e-mail: kpv1@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в срок до три дни от получаването им при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от личния живот на лицата.
III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по правни въпроси.
2. Резултатите от проверката се публикуват на специализиран тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на предложените кандидати за председател на Централната избирателна комисия
1. Комисията по правни въпроси изслушва предложените кандидати за председател на Централната избирателна комисия, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността по чл. 50 от Изборния кодекс.
2. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по правни въпроси, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.
3. Комисията по правни въпроси изслушва вносителя на предложението, по поредността на внасянето му, като кандидатът се представя в изложение до 2 минути.
4. На кандидата се предоставя възможност да допълни данни от професионалната си биография, както и да изложи виждането си за дейността на Централната избирателна комисия в изложение до 5 минути.
5. Народните представители може да задават въпроси към кандидата, включително и такива, постъпили при условията и по реда на Раздел II, т. 2. Времето за изложение на въпросите е до 2 минути.
6. След изчерпване на зададените въпроси на кандидата се предоставя възможност за отговор в изложение до 3 минути.
7. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира процедурата.
8. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на Народното събрание.
9. Комисията по правни въпроси на основание чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изготвя доклад от изслушването на кандидатите. Към доклада се прилагат и проекти на решение за избор на всеки кандидат за председател на Централната избирателна комисия.
V. Избор на председател на Централната избирателна комисия
1. Заседанието на Народното събрание се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват изслушаните кандидати.
2. Комисията по правни въпроси представя доклад от проведеното изслушване.
3. Кандидатите се представят от вносител на предложението за председател на Централната избирателна комисия в изложение до 2 минути.
4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване, по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“.
7. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.
8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.
VІ. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
1. След приключване на процедурата за избор по реда на Раздел V избраният председател на Централната избирателна комисия подават декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 50, ал. 3 от Изборния кодекс по образец – Приложение № 4 към решението;
2. При промяна на декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 се подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец – Приложение № 5 към решението.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Александрова.
Откривам разискванията. (Шум и реплики.)
Изказване извън обсъждания дневен ред. Имате ли пълномощно от ръководството на партията? Да или не?
Този път ще приема да не е писмена декларацията, но трябва да има упълномощаване от ръководството.
Заповядайте.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми колеги, уважаеми съграждани! Ден след като отбелязахме независимостта, се състоя нов масов протест. Мнозина отново поискаха независимост – този път от собственото си управление. Недоволството не стихва. Протестите не намаляват. Оставайки слепи и глухи за исканията на гражданите, задълбочавате още повече политическата криза.
Госпожи и господа управляващи, според действащата Конституция, която толкова Ви пречи, основополагащите принципи за обществото ни са – социална и правова държава, в която другите закони не могат да противоречат на Конституцията. Съжалявам, че днес има нужда да напомняме това.
Проектът Ви за Конституция показа отношението Ви към държавата и волята Ви да се задържите на власт с цената на конституционния ред и два плажа. Този опит беше осъден и обезсмислен от гражданското общество и опозицията в наше лице. Затова вторият Ви опит да спечелите служебно избори намери място в Проект за Изборен кодекс. Той е еманация на управлението Ви. В Преходните и заключителните разпоредби между две четения предложихте Конституцията да се отменя чрез референдум. Така поставяте под въпрос базови човешки права или дори териториалната цялост на България.
Докато рушите основите на правовата държава, пътьом задължавате идното поколение с 5 млрд. лв. Докато раздавате 50 лв. на българските пенсионери от внуците им, си делите онези 700 млн., които липсват от нашите данъци. Така се превърнахте в заплаха за националната сигурност.
За 10 години създадохте корупционен облик на страната ни. Авторитетни медии и неправителствени организации определят България като страна със системен проблем с корупцията, която не отбелязва никакъв напредък според индексите, и заема твърдо първо място като най-корумпираната страна в Европейския съюз, с нива на корупцията много над средните за Съюза, и като най-бедната държава с увеличаващи се различия между България и останалите страни членки.
За над 70 дни протести (шум и реплики от ГЕРБ и ОП) показахте колко безчовечни можете да бъдете. Въпреки заявката на Борисов, че види ли кръв, подава оставка, видяхме кръв, боксове, газ, бой на студенти, арести на журналисти и граждани, а за всичко това няма поета отговорност, няма извинение, няма оставка.
Не намериха отговор записите, потвърдени от международни лаборатории като автентични, снимките, къщите в Барселона. Това управление се превърна в машина за усвояване на заеми, европейски средства и обществен ресурс по некадърен и престъпен начин. (Реплика на народния представител Десислава Атанасова: „Еее, стига вече!“ Тропане по банките от ГЕРБ и ОП.)
Популистко-мутренското Ви управление показа антиевропейската си същност и ерозира някои от базовите европейски ценности като лични свободи – изразяване на мнение. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Зачитайте авторитета и уважавайте останалите народни представители – изискване на чл. 155.
ЯВОР БОЖАНКОВ: У нас властта отговаря с репресия на всеки, изразил различно мнение или подкрепа към протестите. Заглушаването на критично мнение е белег на тоталитарните режими. Критиците на властта попадат под незаконосъобразните удари на прокуратурата, която е готова да овъргаля в лична кореспонденция всеки неудобен. Никой не е неуязвим от подобна атака, доказа безпрецедентното нахлуване в президентската институция на въоръжени мъже. (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.)
Върховенство на закона. Въпреки Конституцията, въпреки законите, изслушването на премиера Борисов и на главния прокурор Гешев се оказа трудна задача за българския и дори за Европейския парламент.
Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред на Европейския парламент (LIBE) предизвика изслушване (Реплика на народния представител Станислав Иванов: „Не е вярно!“) във връзка с шкафчетата с пари и къщата в Барселона, както и за разследването или липсата на разследване от страна на главния прокурор Гешев. (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.)
В отговор прокуратурата опита да манипулира обществото с лъжа, че сама е предизвикала изслушването, а изпълнителната власт открито излъга за съдържанието на разговорите, като ги интерпретира в своя полза. Всичко това бе изобличено от представители на Европейския парламент, но с цената на авторитета на България в Европа.
Демокрация. Един от основните принципи на демокрацията е разделението на властите. У нас, макар Цвета Караянчева да е формално началник, както се изразява Борисов, ставаме свидетели на унизително, дивашко отношение от страна на изпълнителната към законодателната власт. (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Напомням Ви да спазвате уважение към председателя и към членовете.
ЯВОР БОЖАНКОВ: С мълчанието си госпожа Караянчева превърна стола на председателя от най-авторитетното работно място в службица в угода на премиера.
Зачитане на човешкото достойнство. Не от къде да е, а директно от Брюксел Борисов обяви, че дядото на бития студент Евгени Марчев не ни е дал да учим в чужбина. Протестиращите бяха наричани от властта маймуни, утайка и платени метежници. Стилът на това управление, което нарече деца с увреждания „уж болни деца“. Млади образовани хора бяха обругани от власт, която не просто не говори чужди езици, а не говори на един език със своите съграждани.
БСП има основна роля в приемането на България в Европейския съюз, затова не можем да приемем, че правителството на Борисов ни отдалечи от съседните ни държави, а пропастта става все по-голяма във всяко отношение.
В следващия програмен период Европа обвързва кохезионните фондове с върховенството на закона и зелената икономика. По отношение на върховенството на закона не виждаме смисъл да привеждаме примери – Вие сте рецидивисти в потъпкването му. По отношение на екологията сте екологични пиромани. (Реплики и смях от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Господин Божанков, ще Ви наложа „забележка“.
ЯВОР БОЖАНКОВ: С вноса на боклук, бетонираното Черноморие и хотелите – подпорни стени, най-мръсния въздух и очертаващото се безводие, Вие не давате европейска перспектива на страната ни.
Нито опитите да купите хората, нито опитите да ги сплашите, нито смяната на едни министри с други, нито обвиненията към авторитетни европейски медии, че са взели пари, за да Ви критикуват, ще Ви спечелят време и легитимност. Няма да заглушите критиката, няма да направите трето качество хора поколение българите. Защото всички проучвания показват, че мнозинството подкрепят протестите, искат предсрочни избори и оставка на правителството, включително българите в чужбина. За първи път Борисов успя да обедини всички срещу себе си.
Преди избухването на протестите, въпреки всичко, не вярвахме, че европейски граждани за развитие на България ще бъдат основната пречка пред европейското развитие на страната. Че именно Вие ще се превърнете в най-голямата заплаха за европейския облик на страната ни.
Ще останете в историята с позорния си край и упорития отказ да го приемете достойно. Въпросът, който седи пред нас, е каква цена ще плати България и колко време ще ни е необходимо да поправим стореното от Вас? България се събужда ужасно бавно, но слънцето е вече изгряло. Ще се става! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Господин Божанков, Вашето изказване, извън обсъждания дневен ред, нищо нямаше да загуби, ако бяхте спестили тези обидни думички, с които гарнирахте изложението си.
Следващият път ще Ви бъде наложена дисциплинарна мярка „забележка“ – това казва Правилникът.
Има ли други желаещи да направят изказване извън обсъждания дневен ред? Няма.
Откривам разискванията по Доклада за обсъждане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия.
Имате думата за изказвания. Има ли желаещи за изказвания? Няма? Всички са съгласни, така ли? (Реплики от залата: „Да.“)
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване на Решение на Народното събрание.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 46 и чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс и чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия.“
Гласували 112 народни представители: за 100, против 1, въздържали се 11.
Предложението е прието. Приети са Правилата заедно с приложенията към тях.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС.
Вносител – Министерският съвет на 28 август 2020 г.
От Комисията по правни въпроси заповядайте, госпожо Атанасова.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА:
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 002-01-41, внесен от Министерски съвет на 28 август 2020 г.
На свое заседание, проведено на 9 септември 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 002-01-41, внесен от Министерски съвет на 28 август 2020 г.
На заседанието присъстваха от Министерството на правосъдието: господин Евгени Стоянов – заместник-министър, госпожа Милена Първанова – директор на дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“, и госпожа Донка Аврамова – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“.
От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Стоянов, който посочи, че с него се разширяват възможностите за доказване на бащинство и оспорване на припознаването. Измененията и допълненията са предвидени в глава шеста „Произход“ на Семейния кодекс и са обусловени от необходимостта от изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека, постановени по жалби срещу България и имат за цел отстраняване на констатирано непълно съответствие на действащите норми в Семейния кодекс с чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.
Предвижда се възможност за оспорване на бащинството в едногодишен срок от узнаването на раждането като факт или по изключение, ако обстоятелствата, опровергаващи бащинството, са узнати по-късно по независещи от ищеца причини, в едногодишен срок от узнаването им, но не по-късно от навършване на пълнолетие на детето. Предвижда се съдът да решава спора по същество при зачитане на най-добрия интерес на детето.
Прецизира се разпоредбата на чл. 62, ал. 4 от Семейния кодекс, като се дава възможност детето да оспори бащинството след навършването на 14-годишна възраст.
Господин Стоянов отбеляза, че се създава възможност дирекция „Социално подпомагане“ да оспори припознаването преди то да бъде извършено. Въвежда се възможност припознаването да може да бъде оспорено от всяко лице, което твърди, че е родител на припознатия, чрез иск, предявен в едногодишен срок от узнаването.
В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 13 „за“, без „против“ и 7 „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 002-01-41, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Атанасова.
От името на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта давам думата на председателя на Комисията – господин Славчо Атанасов.
ДОКЛАДЧИК СЛАВЧО АТАНАСОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта относно Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 002-01-41, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г.
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 9 септември 2020 г., разгледа и обсъди Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 002-01-41, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г.
На заседанието присъстваха: госпожа Милена Първанова, директор на дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“, и госпожа Донка Аврамова, държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“.
Законопроектът бе представен от госпожа Милена Първанова. Според вносителите целта на Законопроекта е отстраняване на констатирано непълно съответствие на действащите норми в Семейния кодекс с чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, постановено от Европейския съд по правата на човека с решение по две съдебни дела срещу България по обединени жалби от 2008-а и 2013 г. Заключението на Европейския съд е, че вътрешното законодателство не предвижда правната възможност предполагаемият биологичен баща на дете, чийто произход вече е бил установен чрез припознаване, да го оспори директно и да установи собственото си бащинство, както и възможността да има обстоятелства, опровергаващи бащинството, които са узнати много по-късно след раждането на детето по независещи от ищеца причини.
Вносителят поясни, че решението на Европейския съд е свързано с две разпоредби в действащия Семеен кодекс.
Във връзка с това се предлагат следните изменения и допълнения:
1. в чл. 62, ал. 1 се дава правна възможност за оспорване на бащинството в едногодишен срок от узнаването на раждането като факт или по изключение, ако обстоятелствата, опровергаващи бащинството, са узнати по-късно по независещи от ищеца причини, в едногодишен срок от узнаването им, но не по-късно от навършване на пълнолетие на детето;
2. в чл. 62, създава се нова ал. 5, се предвижда правната възможност всяко трето лице, имащо правен интерес, да може да оспори припознаването и да докаже собственото си бащинство до изтичане на една година от узнаване на раждането. С промените в чл. 63 се допуска възможност страна по исковете за оспорване на бащинство да бъде и лицето, което твърди, че е биологичен родител.
Наред с измененията, с които се изпълняват решенията на Европейския съд, се прецизират и други нормативни разпоредби, а именно:
1. урежда се правото на защита на непълнолетните деца, които са родени в брак;
2. припознаването може да бъде оспорено освен от родител или 14-годишно дете, така и от Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, ако това е в интерес на детето;
3. когато интересите на детето го налагат, припознаването може да бъде оспорено и от прокурора чрез иск, предявен в едногодишен срок от извършването му.
В края на изложението вносителят подчерта, че с предложените изменения и допълнения се изпълнява чл. 46 от Конвенцията, предприети са мерките, свързани с изискването на международното публично право, че страните по Конвенцията имат задължение да осигурят съответствието на правото и практиката им с тази Конвенция, както и препоръката на Отдела по изпълнение на решенията към Съвета на Европа, че в Закона трябва да се предвидят разпоредби, които да уреждат положението на предполагаеми биологични бащи, които никога не са изгубили интереса си да установят собственото си бащинство по отношение на деца, родени преди години извън брак и припознати от други мъже.
В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване със 17 гласа „за“, без „против“ и 1 глас „въздържал се“ Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 002-01-41, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г.“ Благодаря Ви, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Изключително съм Ви благодарен, господин Атанасов.
Господин Адемов, заповядайте да запознаете народните представители с Доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Уважаеми дами и господа народни представители!
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 002-01-41, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г.
Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 16 септември 2020 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс.
На заседанието присъстваха: Евгени Стоянов, заместник министър на правосъдието, Милена Първанова, директор на дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“ в Министерството на правосъдието, и Донка Аврамова, държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“ в Министерството на правосъдието.
Законопроектът беше представен от заместник-министър Евгени Стоянов.
Със Законопроекта се предлагат промени, които имат за цел да усъвършенстват законовата уредба в следното основно направление: Привеждане в съответствие на действащите норми относно припознаването и оспорването на бащинство с правото на зачитане на личния и семейния живот съгласно чл. 8 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и изпълнения на решенията на Европейския съд по правата на човека, постановени по обединени жалби „Л.Д. и П.К. срещу България“ (№ 7949/11 и № 45522/13) и „Докторов срещу България“ (жалба № 15074/08).
Освен тази цел вносителите си поставят и други цели, свързани със:
- разширяване на възможностите за оспорване на презумпцията за бащинство от физически лица, които имат правен интерес и необходимост от това при осигуряване на пропорционален баланс на конкуриращите се интереси на спорещите страни;
- разширяване на възможностите за оспорването на припознаването преди и след извършването му, като се създаде правна възможност за всяко трето лице, имащо правен интерес, да може да оспори припознаването и да докаже собственото си бащинство;
- създаване на законови предпоставки за ограничаване на използването на института на припознаването за заобикаляне на осиновяване, трафик и търговия с деца, посредством възможността за оспорване на припознаването от Дирекция „Социално подпомагане“ преди неговото извършване, респективно преди настъпването на неговите последици;
- създаване на възможност припознаването да може да бъде оспорено и от прокурора чрез иск, предявен в едногодишен срок от извършването му, когато интересите на детето го налагат;
- по-добра и навременна защита интересите на децата.
Към Законопроекта е приложена частична оценка на въздействието на Законопроекта.
След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати 12 гласа „за“, без „против“ и 6 гласа „въздържал се“ Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 002-01-41, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Адемов.
Откривам разискванията.
Уважаеми колеги, имате думата за изказвания.
Има ли изказвания? Не виждам желаещи.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 002-01-41, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г.
Гласували 92 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 17.
Предложението е прието – Законопроектът за изменение и допълнение на Семейния кодекс е приет.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ.
Вносител е Министерският съвет на 28 август 2020 г.
С Доклада за първо гласуване на Комисията по правни въпроси ще ни запознае господин Ципов.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители!
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 002-01-40, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г.
На свое заседание, проведено на 9 септември 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 002-01-40, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г.
На заседанието присъстваха: от Агенцията по вписванията – госпожа Габриела Козарева, изпълнителен директор, и господин Кирил Чакъров, главен секретар.
Законопроектът беше представен от госпожа Габриела Козарева, която посочи, че с него се цели по-добра защита на личните данни на физическите лица, регистрирани по БУЛСТАТ, в съответствие с принципите, свързани с обработването на личните данни, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
В момента кодът по БУЛСТАТ на физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, и на другите физически лица – осигурители, е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ), които представляват лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните.
Госпожа Козарева отбеляза, че се предлага преобразуване на кода по БУЛСТАТ за физическите лица от 10-значен на 9-значен, като въз основа на направено предварително проучване от Агенцията по вписванията се предвижда преминаването от регистрация по код, съвпадащ с ЕГН, към регистрация по друг ЕИК номер да стане автоматизирано в рамките на преходен период от четиринадесет месеца.
След проведеното гласуване Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за“, без „против“ и 7 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 002 01-40, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Ципов.
Доклад на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
ДОКЛАДЧИК ДИЛЯН ДИМИТРОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, на Вашето внимание е:
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 002-01-40, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г.
На свое заседание, проведено на 9 септември 2020 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 002-01-40, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г.
На заседанието присъстваха – от Агенцията по вписванията: Габриела Козарева – изпълнителен директор, и Кирил Чакъров – главен секретар.
От името на вносителите Законопроектът бе представен от Габриела Козарева.
Със Законопроекта се предвижда да се постигнат стратегически цели за постигане на съответствие с принципите, свързани с обработване на личните данни, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.
В тази връзка се защитава неограниченото разкриване и разпространение на лични данни, както и постигането на правна сигурност в търговския оборот чрез осигуряването на защита на личните данни чрез осигуряване на законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване. Освен това друга основна цел на Законопроекта е усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на по-качествени услуги на субектите. Поставя се на законова основа и надграждането на регистър БУЛСТАТ, за да се отрази промяната на начина на вписване и генериране на ЕИК на физически лица, заложена в системата. Създава се възможност за запазване на информация за вписани обстоятелства на субекти – физически лица – чуждестранни граждани, които не притежават ЕГН или ЛНЧ, с оглед използване на данните от различни институции – НАП, НОИ или други, както и възможност за използване на данните от различни заинтересовани институции. Цел на Законопроекта е и намаляване на административната тежест за субектите чрез отпадане на такси за издаване на карти за идентификация. Цел на Законопроекта е да регламентира изграждането на софтуер за издаване на удостоверения за вписани обстоятелства.
Въз основа на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 12 гласа „за“, 6 гласа „против“ и без гласове „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 002-01-40, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Димитров.
Откривам разискванията.
Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 002-01-40, внесен от Министерския съвет на 28 август 2020 г.
Гласували 93 народни представители: за 77, против 1, въздържали се 15.
Предложението е прието.
Законопроектът е приет на първо четене.

Продължаваме по дневния ред с обсъждане на:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА.
Доклад за първо гласуване – давам думата на председателя на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта господин Славчо Атанасов.
ДОКЛАДЧИК СЛАВЧО АТАНАСОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители!
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 054-01-83, внесен от Стефан Апостолов и група народни представители на 30 юли 2020 г.
На свое редовно заседание, проведено на 9 септември 2020 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 054-01-83, внесен от Стефан Апостолов и група народни представители на 30 юли 2020 г.
На заседанието присъства господин Асен Марков – главен секретар на Министерството на младежта и спорта.
От името на вносителите Законопроектът беше представен от народния представител Стефан Апостолов. В своето изложение господин Апостолов информира народните представители, че предложеният законопроект има за цел да отстрани пропуск в разпоредбата на § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, като разшири обхвата му.
Вносителят посочва, че в старата нормативна уредба до 2008 г. златните олимпийски медалисти, прекратили активната си състезателна дейност, са придобили правото на месечна премия съгласно чл. 59б от отменения Закон за физическото възпитание и спорта. Носителите на сребърни или бронзови олимпийски медали са имали същото право съгласно чл. 34а от Устройствения правилник на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“. С изменение на Закона за физическото възпитание и спорта от 2008 г. правото на пожизнена месечна премия, отпускана по реда на Закона, се разпростира върху олимпийските медалисти, прекратили активна състезателна дейност.
Формулировката на действащата към момента разпоредба на § 6 на Закона за физическото възпитание и спорта не се отнася за децата – забележете, колеги – на починалите олимпийски медалисти, носители на сребърен и бронзов медал, които са получавали премия след прекратяване на активната си състезателна дейност по чл. 34а от Устройствения правилник на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.
С предложеното допълнение на § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона се създава правна възможност на посочените деца, еквивалентна на тази на децата на починалите носители на златен олимпийски медал, получавали премия за същия период по чл. 59б от отменения Закон за физическото възпитание и спорта, регламентирана в действащия закон.
В Комисията са постъпили становища по Законопроекта на Министерството на младежта и спорта и Министерството на финансите.
В становището си Министерството на младежта и спорта изразява подкрепа на предложените изменения и допълнения, а Министерството на финансите не подкрепя Законопроекта, като посочва своите аргументи за това.
В хода на дискусията участие взеха народните представители Славчо Атанасов, Иван Ченчев и Севим Али, които изцяло подкрепиха предложения законопроект. Господин Ченчев изрази несъгласие със становището на Министерството на финансите.
В края на обсъждането председателят на Комисията господин Славчо Атанасов предложи, с оглед на пълния консенсус по предложените изменения, в пленарната зала да бъде направено предложение Законопроектът да бъде приет и на второ гласуване на основание чл. 80, ал. 2 от ПОДНС. Народните представители единодушно подкрепиха направеното предложение, за което се прилага доклад за второ гласуване.
В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с 18 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 054-01-83, внесен от Стефан Апостолов и група народни представители на 30 юли 2020 г.“ Благодаря Ви, колеги, че ме изслушахте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Атанасов.
Откривам разискванията.
Има ли желаещи?
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ, от място): Има представяне на вносител!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Заповядайте.
СТЕФАН АПОСТОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Законопроектът има за цел да отстрани пропуск в разпоредбата на § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, като разшири обхвата му.
Към момента в § 6 е регламентирано правото на пожизнена месечна премия на ненавършилите пълнолетие деца на починали олимпийски медалисти, които са получавали тази премия по действащия или отменен Закон за физическото възпитание и спорта.
Старата нормативна уредба показва, че от 2005-а до 2008 г. олимпийските шампиони, прекратили активната си състезателна дейност, са имали право на месечна премия по чл. 59б от Закона за физическото възпитание и спорта, а носителите на сребърни или бронзови олимпийски медали, прекратили активната си състезателна дейност, са имали същото право, но съгласно създадена разпоредба в Устройствения правилник на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ с Постановление № 60 на Министерския съвет от 2005 г. Впоследствие – през 2008 г., тази разпоредба е била отменена, а с изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта през 2008 г. правото на пожизнена месечна премия, отпускана по реда на Закона, се разпростира върху всички олимпийски медалисти, прекратили активна състезателна дейност.
Към момента действащата разпоредба на § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за физическото възпитание и спорта е непрецизна, тъй като се отнася само за децата на починали олимпийски медалисти, които са получавали премия съгласно чл. 59б от отменения Закон за физическото възпитание и спорта, но не включва децата на починалите олимпийски медалисти, които в периода между 2005-а и 2008 г. са получавали премия от Българския спортен тотализатор.
Във връзка с това ние предлагаме друго законодателно решение, което предвижда допълнение в § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за физическото възпитание и спорта, като следва след думите „по чл. 59б“ да се добави „и ПМС № 60 от 2005 г.“. Изменението на § 6 от Преходните и заключителните разпоредби предлагаме да влезе в сила със задна дата – от датата, на която е влязла в сила изменяната разпоредба, а именно – 18 януари 2019 г.
С тези изменения и допълнения се преодолява неравнопоставеното третиране на децата, носители на едно и също право – това на месечната парична помощ, отпускана на децата, наследници на починали олимпийски медалисти – колеги, това е по-скоро кауза, като така можем да изразим отношението на признателност на държавата към наследниците на лицата, донесли олимпийска слава, с която ще получат подкрепа техните деца до навършване на пълнолетие или продължаване на висшето си образование до 25-годишна възраст. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Апостолов.
Изказвания?
Заповядайте.
СЕВИМ АЛИ (ДПС): Уважаеми колеги народни представители! Ние от ДПС, като отговорна и последователна на своите решения партия, ще подкрепим предложения на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, тъй като основното предложение, което залегна в сега действащия закон – в сила от 19 януари 2019 г., първоначално бе на „Движението за права и свободи“ – идея, която впоследствие беше припозната от всички политически партии. Разбира се, имаше предложения и в едната, и в другата крайност, като това паричната месечна премия да се получава само от децата на олимпийските шампиони, до такава идея тази премия да бъде получавана и от самите треньори на олимпийските медалисти.
Ние подкрепяме това, че всяка политическа сила, представена в 44-тото народно събрание, възприе тази идея. Ако трябва да бъда максимално коректен, тя беше надградена.
Предложението, което в момента обсъждаме, в случая има за цел да отстрани пропуск в разпоредбата на § 6 на ЗИД на Закона за физическото възпитание и спорта, като тук се разширява обхватът му, тъй като в съществуващото законодателство решението е непълно и не включва децата на починалите олимпийски медалисти, които в периода 2005 – 2008 г. са получавали премия по Устройствения правилник на Българския спортен тотализатор.
Наистина има празнота в нормативната уредба, колеги, и тази поправка трябва да бъде приета. Дотук – добре.
Обаче искам да се обърна към управляващото мнозинство. Колегата вносител каза, че тази поправка е приета в началото на 2019 г., а жалбата, която е подадена, доколкото знам, е от октомври месец 2019 г. – за това, че има несправедливост в сега действащия закон.
Уважаеми колеги, имахте достатъчно време през този период от една година това предложение да бъде внесено от Министерския съвет, това предложение да бъде внесено от Министерството на младежта и спорта, ресорното министерство, а не както в случая – превърна се в порочна практика в 44-тото народно събрание колеги народни представители да изземват функциите и на Министерския съвет, и на съответното министерство, Министерството на младежта и спорта. Това може би дава обяснение за качеството на законите и приложението им, законите, които се предлагат и се приемат в 44-тото народно събрание. Благодаря Ви още веднъж за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Реплики има ли? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Лечева.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА (БСП за България): Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Факт е, че днешният законопроект разглежда един пропуск, който трябва да бъде преодолян. Няколко думи обаче по принцип за тази практика и за тази политика, която е силно и тясно ограничена само в няколко страни в Европейския съюз и в целия свят, бих казала. И като апел към всички народни представители, и към управляващото мнозинство: нека да погледнем към тази политика под един друг подход, защото чух, че всеки един казва, че с така направените промени ние надграждаме тази политика.
В днешните условия в българския спорт най-тежко засегнати са например българските треньори. Извън тази политика и тази практика за пожизнени премии остават световни и европейски шампиони.
Мога да кажа, че в последните участия на нашата олимпийска делегация все по-малко са олимпийските отличия, които получават българските спортисти, и все по-трудно стигат до тях. Затова пък все още имаме европейски и световни шампиони, които не могат да се възползват по никакъв начин от някаква финансова или друга подкрепа от държавата. А ние дължим такава подкрепа, още повече дължим подкрепа и за да мотивираме младите да се насочат, да се ориентират към спорта и да продължат своите спортни тренировъчни занимания до достигане на високи спортни постижения.
Много държави предлагат политика, различна от тази, по-опростена – пожизнени премии, създавайки фонд, чиято цел е именно да подпомогне по най-различни направления развитието на всеки един състезател, приключил своята състезателна дейност, и, разбира се, изкачил се на високия световен, европейски и олимпийски връх, давайки възможност от този фонд да се раздават средства за безлихвени кредити, средства да завършат образованието си, средства, които са за квалификация, и така нататък, средства за отглеждане на дете. Една по-различна политика, един по-различен подход по отношение подкрепа на българските спортисти.
Днес България отделя всяка година близо 6 млн. лв. именно за пожизнените премии на олимпийските медалисти. Това е един огромен разход от страна на държавата, огромна подкрепа, но извън тази подкрепа остават много други, много доказали се състезатели и най-вече треньори – най-слабо подкрепеното звено в българския спорт, а именно треньорите, специалистите и експертите.
Затова смятам – апел към всички наши колеги народни представители, и най-вече към управляващото мнозинство, да помислят за един по-различен подход за подкрепа в следващите години и месеци. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Лечева.
Реплики има ли? Не виждам.
Прекратявам заседанието за 30 минути.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Продължаваме работата.
Имате думата за изказвания. Няма желаещи.
Закривам разискванията.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 054 01-83, внесен от Стефан Апостолов и група народни представители на 30 юли 2020 г.
Гласували 89 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 2.
Законопроектът е приет. (Шум и реплики.)
Искате прегласуване? Поискайте го от трибуната.
СТЕФАН АПОСТОЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, някои от колегите не успяха да гласуват, така че искаме прегласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Режим на прегласуване.
Гласували 90 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 4.
Законопроектът е приет на първо четене. (Шум и реплики.)
Да – господин Атанасов, заповядайте за процедура.
ДОКЛАДЧИК СЛАВЧО АТАНАСОВ: Уважаеми господин Председател, тъй като нямаше конкретни предложения по Законопроекта, на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Вас, колеги, Законопроектът да бъде приет на второ гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Изказвания имате ли? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на господин Атанасов за приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 054 01-83, внесен от Стефан Апостолов и група народни представители на 30 юли 2020 г., на второ четене.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Атанасов.
ДОКЛАДЧИК СЛАВЧО АТАНАСОВ: Господин Председател, колеги народни представители:
„Проект!
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
§ 1. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (ДВ, бр. 64 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1;
2. Създава се ал. 2:
„(2) Право на месечна парична помощ по чл. 134, т. 4 имат и децата на починалите олимпийски медалисти, които са получавали премия по отменения чл. 34а, ал. 2 от Устройствения правилник на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ (обн., ДВ, бр. ...). Получаването на премията се удостоверява с документ, издаден от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, а паричната помощ се отпуска при условията и по реда на ал. 1.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от 18 януари 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Атанасов.
Изказвания има ли? Не виждам.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване заглавието на Законопроекта, § 1, заглавието „Заключителна разпоредба“ и § 2.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
Законопроектът е приет на второ четене.
ДОКЛАДЧИК СЛАВЧО АТАНАСОВ: Господин Председател, ще ми позволите ли да кажа едно изречение за колегите народни представители?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Да.
ДОКЛАДЧИК СЛАВЧО АТАНАСОВ: Колеги, днес решихме един изключително сериозен социален проблем.
Благодаря на всички от всички парламентарни групи и, мисля, че, когато става въпрос за справедливи каузи, виждате – всички сме единни. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Преминаваме към последната точка от дневния ред:
ДОКЛАД НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕКСПОРТЕН КОНТРОЛ И НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ОРЪЖИЯТА ЗА МАСОВО УНИЩОЖЕНИЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2019 Г.
Вносител е Комисията по икономическа политика и туризъм.
Със становището на Комисията ще ни запознае председателят ѝ – господин Петър Кънев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, мисля, че по тази точка ще продължим много кратко.
„Становище относно Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2019 г., № 002-00-21, внесен от Министерския съвет на 13 август 2020 г.“ (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Моля за тишина в залата.
Уважение към председателя на Комисията, ако обичате.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, приемам го лично. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Всички да заемат местата си.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: „На свое редовно заседание, проведено на 9 септември 2020 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2019 г.
Докладът, представен от заместник-министъра на икономиката Стамен Янев, е изготвен в изпълнение на разпоредбите на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, както и в изпълнение на ангажиментите на Република България по силата на чл. 8, ал. 3 на Обща Позиция 2008/944 на Съвета на Европейския съюз, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване, съгласно който всяка страна членка публикува национален доклад за своя износ на контролирани технологии и оборудване.
Отчитайки факта, че страната ни публикува годишни доклади, съдържащи данни за износа на оръжие от 2005 г., неговото представяне е израз на последователната политика на прозрачност по отношение на експортния контрол на продуктите, свързани с отбраната, и изделията с двойна употреба. Докладите се публикуват на официалните страници на Министерството на икономиката и на Междуведомствената комисия.
Междуведомствената комисия е органът, който разглежда постъпилите заявления за издаване на разрешения за външнотърговски сделки с продукти, свързани с отбраната, и с изделия и технологии с двойна употреба. Председател на Комисията е министърът на икономиката. В нея участват представители на Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на икономиката и на Държавна агенция „Национална сигурност“.
Докладът за дейността на Междуведомствената комисия е одобрен на заседание на Министерския съвет, проведено на 12 август 2020 г. Представени са целите и обхватът на националната система за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение, в това число нормативна база, контролни органи и списъци на контролираните продукти, свързани с отбраната, и на изделия с двойна употреба.
През 2019 г. Междуведомствената комисия е издала 571 разрешения за износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на Република България, на стойност 857 млн. евро. Реализиран е износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, на обща стойност 614 млн. евро.
За внос и трансфер на продукти, свързани с отбраната за територията на Република България, са издадени 405 разрешения на стойност 415 млн. евро. Общата стойност на реализирания внос и трансфер е 157 млн. евро.
През 2019 г. са издадени 40 разрешения за транзит и превоз на продукти, свързани с отбраната, през територията на страната ни. За същия период Междуведомствената комисия е издала 10 разрешения за брокерска сделка и 14 разрешения за участия в международни търговски изложения.
Междуведомствената комисия е отказала издаването на 24 разрешения за износ, две разрешения за внос, три разрешения за брокерска сделка, едно разрешение за трансфер и едно разрешение за транзит на продукти, свързани с отбраната.
През 2019 г. са издадени 31 разрешения за износ на изделия и технологии с двойна употреба на обща стойност 12 млн. евро, включително деклариран износ по Генерално разрешение на Съюза за износ.
Общата стойност на извършената реализация е 10 млн. евро. Три са издадените разрешения за трансфер на изделия и технологии с двойна употреба на обща стойност 5 млн. и 600 хил. евро, като стойността на реализирания трансфер е 4 млн. и 500 хил. евро. През 2019 г. са издадени 35 удостоверения за внос на стойност 236 млн. евро. Общата стойност на реализирания внос е 113 млн. евро.“ (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Колеги, моля Ви за тишина – малко остана. Уважавайте поне белите коси на председателя. Освен това го приема лично човекът, нали така?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Те, твоите, не са по-различни. (Смях, реплики и частични ръкопляскания.)
„След представяне и обсъждане на Доклада се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ 17 народни представители, без „против“ и „въздържал се“.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
по Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2019 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 70, ал. 2 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
РЕШИ:
Приема Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Откривам разискванията. По реда на записванията ще давам думата.
Има ли желаещи? Не виждам желаещи.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване Решение по Доклада на Междуведомствената комисия за експертен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2019 г.
„РЕШИ:
Приема Доклада на Междуведомствената комисия за експертен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2019 г.“
Режим на гласуване по Решението – така, както беше изчетено от председателя на Комисията господин Петър Кънев.
Господин Кънев, ако се помотаете още малко, ще изтървете гласуването на собствения си доклад. (Шум и реплики.)
Чакаме председателят да заеме мястото си.
Благодаря Ви, господин Председател.
Гласували 104 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 19.
Предложението е прието. Докладът е приет.
В утрешния ден Народното събрание продължава работата си съгласно приетата Програма. Заседанието е от 9,00 ч.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 16,23 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председател:
Валери Симеонов

Секретари:
Юлиан Ангелов
Сергей Кичиков
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ