Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТИН И ДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 8 октомври 2020 г.
Открито в 9,02 ч.
08/10/2020
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателят Емил Христов

Секретари: Александър Ненков и Слави Нецов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добър ден, уважаеми колеги!
Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)

Колеги, продължаваме с първа точка:
НОВО ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, ПРИЕТ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 17 СЕПТЕМВРИ 2020 Г., ВЪРНАТ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ С УКАЗ № 199 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО ЧЛ. 101 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Моля председателят на Комисията – госпожа Александрова, да ни запознае с Доклада.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина, колеги!
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА:
„ДОКЛАД
относно Указ № 199 на Президента на Република България, постъпил на 29 септември 2020 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 17 септември 2020 г., и мотивите към Указа
На свое заседание, проведено на 7 октомври 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Указ № 199 на Президента на Република България, постъпил на 29 септември 2020 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 17 септември 2020 г., и мотивите към Указа.
На заседанието присъства госпожа Иванка Иванова – съветник по правни въпроси от Администрация на Президента на Република България.
Госпожа Иванова докладва на членовете на Комисията Указа на Президента на Република България и мотивите към него.
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България връщам за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбите на § 1, 4, 6 (относно чл. 213а, ал. 1), § 8, 9, 10, § 11, т. 3, § 13, 15, 19 и 21 от Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет на 17 септември 2020 г.“ (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, много е шумно в залата. Моля Ви за тишина!
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „В мотивите си президентът посочва, че законодателят утвърждава комбинирането на машинен и хартиен вот като основно положение на изборния процес, което според него е съществен източник на затруднения както по време на гласуването, така и при броенето на гласовете. Подобно съчетаване отнема предимствата на машинното гласуване и увеличава недостатъците от хартиения вот, ръчното преброяване и оформянето на протоколите. Отбелязва се, че смесването на двете форми на гласуване по този начин не решава проблема с високия брой недействителни бюлетини.
В допълнение се подчертава, че решението за наемане или закупуване на технически устройства за гласуване, както и критериите, по които то да бъде взимано, са въпроси относно развитието на Изборния кодекс, а не само за неговото прилагане. Посочва се, че след като законодателят е приел машинното гласуване като форма на упражняване на конституционното избирателно право, той следва да регламентира пълноценно и всеобхватно и условията, реда и организацията, по които ще се осъществява, преценката за наемане или закупуване на техническите устройства за машинно гласуване.
Президентът изразява и несъгласието си и по отношение на данните, подлежащи на вписване в секционните протоколи, които да облекчат членовете на секционните комисии. Предвиденото формално обединяване на графи в секционните протоколи на практика не би улеснило работата на членовете на секционните избирателни комисии, а ще бъде създадена необходимост от допълнителни технически операции, свързани със сумиране на общия брой на тези видове бюлетини, който следва да бъде отразен в протоколите.
Отбелязва се, че лишаването от възможността за преценка на Централната избирателна комисия относно избора на изпълнител на компютърната обработка на данните от гласуването, както и относно издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, прекомерно засилва ролята на един-единствен субект, от чиято дейност ще зависи законосъобразността на изборния процес. Счита се, че конкурсното начало в процедурата не е просто формална пречка, а гаранция за постигане в максимална степен на обществения интерес в изборния процес. Системното съсредоточаване на определени дейности в рамките на определено дружество по никакъв начин не допринася за изпълнение на конституционните ангажименти на държавата да гарантира еднакви правни условия за стопанска дейност и да предотвратява злоупотребата с монополизма и нелоялната конкуренция.
Президентът изразява и несъгласието си с въвеждането потвърдените гласове от машинното гласуване във всяка секционна избирателна комисия по чл. 206 от Изборния кодекс да бъдат сравнявани с броя на отпечатаните от системата контролни разписки. Той счита, че така допълнените текстове създават очевидни затруднения на секционните комисии при броенето на бюлетините и попълването на протоколите, защото поставят изискване за ръчна обработка на електронни данни.
Отбелязва се, че промяната в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление трябва да съответства на действащата конституционна рамка и включените в нея органи, на определения начин за формирането им, на поверените им правомощия, взаимоотношенията и баланса между тях. Отмяната на законовата забрана чрез национален референдум да бъдат решавани въпроси от компетентността на Велико народно събрание неоправдано смесва две конституционно установени форми на участие на гражданите в държавната власт. Посочва се, че са възможни и проблеми, свързани с конституционността на решението на Народното събрание за произвеждане на национален референдум и въпросите, които ще се решават с него.
В дискусията взеха участие народните представители: Филип Попов, Крум Зарков, Христиан Митев, Смиляна Кръстева, Надя Клисурска, Кристиан Вигенин, Хамид Хамид, Анна Александрова и Красимир Ципов.
Народните представители от парламентарната група на „БСП за България“ отбелязаха, че мотивите към Указа на президента се припокриват с тези на парламентарната група, които вече са били изразени в пленарна зала при приемането на Закона и изразиха своята подкрепа за повторното обсъждане на Закона.
Господин Христиан Митев изрази становище, че ветото на президента има силен политически елемент и заяви своята подкрепа за повторното приемане на Изборния кодекс.
Госпожа Анна Александрова и господин Красимир Ципов подчертаха, че са против ветото на президента, като парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ ще подкрепи повторното приемане на Изборния кодекс. Те отбелязаха, че са убедени, че с повторното приемане на Закона ще бъдат привлечени към изборния процес повече избиратели. Посочи се, че изборът на начин на гласуване изцяло съответства на принципа, регламентиран в чл. 3 от Изборния кодекс, а именно, че изборите се произвеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и осигуряват свободно изразяване на волята на избирателите.
В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за“, 9 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме повторно Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 17 септември 2020 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Александрова.
Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Заповядайте.
Господин Зарков, заповядайте.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Четиридесет и четвъртото народно събрание често се занимава с Изборния кодекс. Всъщност законодателството ни по изборния процес в последните три години напомня сапунена опера – повтарящ се сюжет, безкрайна драма, очаквана развръзка. По много от въпросите, които бяха поставени от нас още през 2017 г., няма никакво решение. Изчистването на избирателните списъци – нищо не се направи. Финансирането на политическите партии беше маркирано от пазарлъци и наказателни акции срещу опозицията и по-малките партии. А, докато човечеството преживява поредната индустриална революция – този път цифрова, България катастрофира при въвеждането в изборния процес на една доста семпла машина. И причината е само една – мнозинството не иска машини в процеса въпреки законовите поправки, които казваха, че ще се гласува само с машини, въпреки обещанията на премиера: „Щом хората искат, нека го направим“ – цитирам по памет, въпреки заявките за търсене на консенсус, работни групи, експертни съвети и така нататък. Същността на политиката по този въпрос в мнозинството е да саботирате и да компрометирате този способ за гласуване. Въпросът е защо?
В мотивите си към ветото президентът ясно казва с какво ще допринесат машините – ограничение на възможностите за манипулиране на вота, на изборните фалшификации и свеждане до нула на недействителните бюлетини. В навечерието на всеки избор, който се провежда в последните години, машинното гласуване бе или напълно отменено, или ограничено, а сега сме свидетели на поредния трик – опитвате се да го обезсмислите с въвеждането на хартия там, където задължително трябваше да се гласува с машини и единствено с машини – в големите секции.
Не мога и няма да повярвам, че не разбирате повтаряния и от нас, и от експерти, а сега и от президента довод, че от всички възможни решения това – за смесено гласуване в една и съща секция с машини и хартия, е възможно най-лошото. То остава в оборот всички пороци на грешно попълнени бюлетини, на сгрешени протоколи, на неотчетени преференции и в същото време възпрепятства всеки благотворен ефект от машинното гласуване. По този начин държавата ни ще се ангажира с огромни средства – десетки милиони, ще въвлече в тази работа институции, които открито и честно Ви казаха, че нямат възможността да изпълнят задълженията, с които ги натоварвате, ще се заемат помещения, ще се направят огромни усилия напълно безсмислено. И това само и само, за да може след изборите да кажете: видяхте ли, няма нужда, дайте да ги махнем тези машини. Прозрачно е, нечестно е, безотговорно е!
Това поведение е напълно съзнателно и доказателство за това е, че Вие се опитвате по всякакъв начин да изключите Министерския съвет от процеса. Това са други поправки, които президентът връща на нашето внимание. Вменявате отговорност на ЦИК и други институции, правите всичко възможно да оставите правителството настрана, защото се търси не изпълнител на Закона, а виновник за предизвестен, планиран и нарочен провал.
Така нареченото облекчаване на протоколите не е нищо друго, освен замитане на следите, а вписването на Информационно обслужване директно в Закона спестява неудобствата от провеждането на публични и прозрачни конкурси.
За откровено противоконституционния текст за изменение на Конституцията чрез референдуми и за тоталното дискредитиране на законодателния процес, също отбелязани във ветото, вече тук няма какво да се каже. Парламентът се ползва с доверие от 7% – може би исторически най-ниското ниво. Тоест не само опозиция и президент, а 93% от българските граждани добре разбират, че най-важната институция в страната – Народното събрание, не работи правилно и полезно.
И все пак, уважаеми дами и господа, ветото на президента, както всяко вето, е шанс Законът да се преразгледа, грешките да бъдат предотвратени, проблемите най-сетне да бъдат решени. Възползвайте се. Инатът не е добър съветник. Залогът са честни избори, а в сегашната ситуация това е и гражданският мир. Бъдете поне веднъж в този мандат на висотата на Вашите отговорности. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Зарков.
Реплики?
Заповядайте, господин Летифов.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Зарков, ще Ви направя реплика с уговорката, че принципно за това, което Вие казвате, сте прав. Но ми се ще този n-ти на брой дебат, който водим, на тема Изборен кодекс вече да бъде малко по-задълбочен, малко по-отговорен и всички ние да се отнесем достатъчно отговорно, така щото да гарантираме конституционните права, в това число и изборните права на българските граждани.
Днес водим поредния дебат. Преди няколко седмици водихме един ожесточен дебат, който, уви, не доведе до нищо добро. Поне в това състояние, в което виждаме Изборния кодекс, той е изпълнен със съмнение; изпълнен с разпоредби, които противоречат на Конституцията; разпоредби, които отнемат права на българските граждани, и разпоредби, които буквално ги лишават да гласуват. Това – от една страна.
От друга страна обаче, не казваме кой точно ще е пътят, по който да гарантираме честността на вота! Говорим за машините – добре, да, трябва да е машинно гласуването, има я тази разпоредба в Закона, водили сме дебати на тази тема, но тук въпросът е – дайте да го довършим, така щото тези протоколи да не бъдат сбъркани. Има ли вариант? Има. Можем ли да го направим? Да. Преди време бяхме направили разпределението в изборните секции, така щото всички представени парламентарно партии да имат своето присъствие в тези секции. Това е добре, трябва да се запази, трябва да се развива, но то достатъчно ли е за гаранция на честността на вота? Не, не е.
Кое е следващото упражнение и ние всъщност ще намерим ли този подход заедно в тази зала…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Летифов.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: …за да гарантираме вота на гражданите, от една страна? Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Летифов.
Втора реплика?
Заповядайте, господин Иванов. (Председателстващите заседанието се сменят.)
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Зарков, с цялото ми уважение, слушах Вашето изказване – то е в подкрепа основно на доводите на президентското вето, изписани от президентската администрация. Но тук искам да Ви попитам лично – Вашите мотиви за подкрепа на тези мотиви. Може би да ми отговорите и на следните въпроси: в коя държава в Европа и в света се гласува с машини? Госпожа Нинова и Президентът на Република България с машини ли са избрани, или с хартиен вот и ако са избрани с хартиен вот, Вие уважавате ли този избор на българските граждани и приемате ли честността на тези избори? И трето, членове на секционни избирателни комисии има от Вашата политическа сила. Вие обвинявате ли ги, обвинявали ли сте ги и имате ли съмнения в тяхната честност и достоверност при провеждането на изборите – на всички избори, които са провеждани досега, когато винаги членове на секционни избирателни комисии има излъчени от всички парламентарно представени партии, а досега такава винаги е била Българската социалистическа партия? Ще Ви бъда благодарен, ако ми отговорите на тези кратки въпроси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Трета реплика? Не виждам.
Господин Зарков, имате думата за дуплика.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми репликиращи! Благодаря на господин Летифов, че ми даде възможност да обясня и нашите предложения – от БСП, които правим от няколко години. Всъщност машините, господин Летифов, съвсем не са нов въпрос. В България се проведоха експерименти в продължение на години, инвестирахме в това нещо, правихме експерименти и в реално време, имаше и машинно гласуване с 3000 машини! Ясно е каква е машината, ясно е какви са параметрите, ясно е какви са контролите, ясно е какво трябва да се направи!
На една работна група, на която се опитвах и на господин Иванов да обясня тези неща, с колеги от БСП толкова пъти ги изписвахме тези машини – само дето не ги нарисувахме!
Всъщност какво, като казвам „само дето не ги нарисувахме“? Дойдоха представители на българите от чужбина, един от тях пусна филмче от Белгия, господин Иванов. Белгия в Европа ли е? (Реплика от ГЕРБ: „Само в Белгия!“)
От Белгия, където имаше такива машини. Половината население на света… (Реплики от ГЕРБ.)
Не, това е показателно за начина, по който се води задълбоченият дебат.
Машини за гласуване се ползват от половината население на Земята.
А колкото до Европа, когато там ми покажете практики като тук и когато там ми покажете нива на сгрешени протоколи и недействителни бюлетини като тук, тогава ми ги давайте за пример!
Нещо повече, в Европа, като споменахте, наскоро излязоха доклади по отношение на корумпираното Ви управление, ако сте забелязали. Там е отбелязан и моментът за законодателството по Изборния кодекс! Ако ги четете внимателно, ще видите.
Колкото за членовете ни в СИК – не знам Вие до каква степен следите процеса, но ние сме предлагали включително нови начини и нов модел за избиране на хора в СИК. Вие знаете много добре, че в България се купуват цели секции! Научавам ли Ви нещо? (Реплика от народния представител Александър Иванов.) Научавам ли Ви нещо, че се купуват цели секции и че в малките населени места се случват абсолютни зулуми – това не го ли знаете? (Реплики от ГЕРБ.)
Колкото до начина, по който са избрани госпожа Нинова и господин Радев – уверявам Ви, че колкото по-честни са изборите, толкова по-категорично те ще бъдат избирани! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Зарков.
Продължаваме с изказванията.
Господин Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Няколко думи от мен. Наистина във ветото на президента са мотивирани редица въпроси, които поставят под съмнение адекватността на Изборния кодекс, така както е приет от българския парламент. Вчера в Правната комисия те бяха дискутирани, но, разбира се, най-сериозният е свързан с машинното гласуване и начина, по който то е регламентирано в Закона, приет от мнозинството – тази регламентация на практика го обезсмисля.
Ще започна с това, че ключова цел на изборните правила, на изборното законодателство е да гарантира, че всеки български гражданин може да гласува, че гласът на всеки български гражданин ще бъде отчетен и че резултатът от изборите отговаря на самото гласуване. Това е в препоръките на всички организации – преди всичко на Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, които се занимават с наблюдение на избори и с изборно законодателство. Въпросът е: дали с онова, което приехте, Вие гарантирате, че това ще се случи?
Когато в български избори десетки и стотици хиляди бюлетини се окажат, и се оказват в поредица от избори невалидни, това означава, че на десетки и на стотици хиляди български граждани вотът не е отчетен или не е отчетен адекватно. Това Вас не Ви ли притеснява, или това е целта всъщност на изборното законодателство?! Защото ако бъде отчетен адекватно, вероятно Вашата партия няма да постига тези резултати.
Един от основните аргументи, с който защитавате въвеждането на гласуване на хартия с последните промени в Закона, е мантрата, че всеки български гражданин трябва да може да гласува и че български граждани се притесняват и няма да гласуват, ако гласуването е само машинно. За този аргумент беше казаното от мен досега – че всъщност Вие може да им дадете възможността да гласуват, да отбележат на хартия своя вот, но след това на стотици хиляди от тези граждани вотът просто няма да бъде отчетен.
Проблемът с изборите в България, част от проблема е свързана с капацитета на секционните избирателни комисии – Вие това го знаете много добре. Една от целите на машинното гласуване, което да ограничи този проблем, е да се намали до възможния минимум ролята на човешкия фактор в провеждането, в броенето и съответно финализирането на изборните резултати в секционните избирателни комисии!
Сега не само че не ги улеснявате – напротив, гарантирано създавате допълнителни проблеми във всяка една секционна избирателна комисия, тъй като от практиката, както и господин Зарков отбеляза – от опитите, които бяха направени в последните избори, откакто беше започнат процесът на поетапно въвеждане на машинното гласуване, се доказа, че основните грешки са свързани с броенето и съответно със сумирането на резултатите от машината и от хартиеното гласуване!
Всъщност аз не разбирам каква е логиката – при положение, че доказано комбинацията на едното с другото гласуване дава допълнителни и много повече грешки, в Изборния закон Вие залагате такива грешки да бъдат мултиплицирани абсолютно във всяка една избирателна комисия с избиратели над 300 души, тъй като под 300 се гласува хартиено.
Бих дал още един аргумент, който приемам от това, което се чу и в дискусията при приемането на Законопроекта – на Вашите промени, то беше изразено от председателя на парламента Цвета Караянчева, че е възможно при изцяло машинно гласуване да се случи така, макар и да е малко вероятно, че при повредени машини да няма възможност да се осъществи гласуването в някои секции – да няма достатъчно резервни машини и така нататък. Този въпрос, естествено, се решава много лесно, стига да имате желание за това. Тъй като така или иначе се подготвят бюлетини и хартиено гласуване за секциите под 300 души, напълно нормално и адекватно би било да се подготви като резервен вариант, в краен случай, в определени секции при невъзможност да се продължи гласуването с машини, едва тогава да се премине към гласуване с хартиени бюлетини. Няма никакъв проблем това да се случи, повтарям, по изключение.
Цялата тази дискусия – не знам дали не Ви е малко неудобно от всичко това, тъй като в края на краищата Вие сте тези, които неколкократно потвърждавахте машинното гласуване, след което го отменяхте преди поредните избори, а след изборите отново го въвеждахте. В тази непредвидимост на изборното законодателство, която приемате, всъщност вече има една абсолютна предвидимост, и ние знаем какво ще се случи – докато има мнозинство на ГЕРБ в този парламент, до безкрайност ще си играем на котка и мишка, ще отменяме и ще приемаме машинното гласуване.
Чудя се наистина, защо тези аргументи, които в момента Вие изтъквате, са валидни сега, но не бяха валидни преди година, когато приехте, че изцяло машинно гласуване ще има във всички избори след местните оттам нататък? Кого, как и защо излъгахте тогава – нас, народните представители, българските граждани? Аз нямам никакво съмнение, че тогава това приемане на решението беше изцяло и само единствено, за да се успокои напрежението, което се създаде с идеята отново да се върнете към този закон и да го промените по начина, по който беше направено сега.
Пак казвам: на мен би ми било наистина неудобно и бих се срамувал и от колегите си, и от българските граждани заради начина, по който си играете с изборното законодателство. Всъщност обаче това е само един от проблемите, които има в управлението на ГЕРБ и начина, по който се приемат закони в този парламент. Явно ще трябва да го преглътнем още месец-два, или малко повече.
В края на краищата, независимо от това че Правната комисия вчера очаквано отхвърли ветото на президента, потвърди Закона такъв, какъвто е, аз се обръщам към Вас да се възползвате от шанса, който Ви дава президентът, да приемете ветото или, с други думи, да не потвърдите Закона такъв, какъвто е, и да дадете шанс наистина в диалог да постигнем решение, което да гарантира честните избори, ако ги искате, разбира се.
Приключвам с това, че към днешна дата виждам две възможни развития по начина, по който упорствате в момента. Едното възможно развитие, което вероятно ще се случи, е, че след няколко месеца отново ще отворим Изборния кодекс, ще премахнем изцяло машините и ще ги оставим – може би не в три хиляди, а в четири или пет хиляди секции, защото ще ни обясните как не е възможно да се организира гласуването: няма машини, не могат да бъдат доставени и така нататък, защото Вие целите да няма яснота в изборния процес.
Второто развитие, което виждам, е, че, ако изборното законодателство остане в този вид, Вие залагате бомба, която ще избухне в деня на изборите. И ми се струва, че Вашата цел е именно това, да имаме едни неясни избори, с много сгрешени протоколи, избори, които ще загубите, но ще имате основание да обжалвате. (Шум, реплики, смях.)
Затова Ви призовавам, ако искате да бъдете честни, ако искате да бъдете честни към българските избиратели, направете Закона такъв, че да бъде безспорен! Да направим така, че в тези години този парламент да не си е губил напразно времето, а да сме вървели по пътя към демокрацията, честните избори и прозрачността в изборния процес като отговорни политици, а не като хора, които се опитват така да преправят правилата, че да е удобно на тяхната партия. Време е това да приключи, защото хората просто нямат търпение да гледат, да слушат и да виждат какво се случва в българския парламент. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Вигенин.
Реплики?
Господин Танев, имате думата.
РАДОСТИН ТАНЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Вигенин, аз имам един въпрос към Вас: кога е последният път, когато излязохте на жълтите павета и отидохте при хората на място? Кога ги питахте какво реално се случва, какво е тяхното желание? Защото тук стоите, говорите си, слушате. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Колеги, хората по места имат правото и искат да могат да гласуват. Това, че Вие в момента стоите тук и обяснявате от близо 10 – 15 минути, видите ли, как изборите ще бъдат неглижирани, хората ще бъдат измамени – това е поредният път, в който Вие го говорите. Застанете ясно, говорете с хората си, отидете при хората от секционните комисии – Вашите, от предните избори, и им кажете: „Вие сте купени, заради Вас ние загубихме.“ Защото Вие от тази трибуна това говорите в момента.
И още нещо накрая. Колегата Иванов зададе няколко въпроса, на които умело не отговаряте. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Танев.
Втора реплика?
Дуплика – господин Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Танев, уважаеми колеги! Благодаря за въпроса, защото ми давате възможност да отговаря, че аз персонално, и нашата парламентарна група сме редовно на жълтите павета – така, както се изразявате. (Шум и реплики.) Ние сме при и сред хората. Това, че в последните дни броят на хората е по малък на площада, не бива да Ви заблуждава, защото десетките хиляди, които обграждаха този компрометиран парламент, не са на площада, но с нищо не са променили отношението си към това корумпирано управление, което беше посочено като такова в различни доклади – и американски, и европейски, ще видим и гласуването на резолюцията на Европейския парламент.
Искам да Ви кажа, че ние много по-добре от Вас знаем какво мислят хората по тези въпроси,…
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ, от място): Това е много съмнително.
КРИСТИАН ВИГЕНИН: …тъй като сме сред тях, за разлика от Вас, които сте се откъснали, и когато те са отпред, не смеете да се покажете от входовете на парламента и Ви извозват с автобуси. (Ръкопляскания от „БСП за България.“)
Понеже основният въпрос беше за машинното гласуване, искам да попитам господин Танев в отговор: къде бяхте миналата година, когато се приемаше този закон и машинното гласуване, което Вие одобрихте? Защо тогава не беше проблем всичко това, за което говорите днес, а сега, когато вече наближават изборите, се превръща в проблем? Кога си променихте мнението – Вие персонално, и парламентарната Ви група? Тогава ли не оценявахте последиците или сега изведнъж видяхте възможност и заплаха в машинния вот? Видяхте заплаха в това, че всеки един глас ще бъде отчетен, че няма да имате възможност да си играете с протоколи, с фалшиви бюлетини, с невалидни бюлетини (шум и реплики), с чували, в които да носите бюлетини. Бъдете честни пред себе си!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Вигенин, благодаря, но …
КРИСТИАН ВИГЕНИН: Пак казвам: трябва да Ви е срам да задавате тези въпроси! Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Продължаваме с изказванията.
Господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми народни представители! В изборния процес има четири основни принципа, които характеризират активното избирателно право – класически принципи: всеобщо избирателно право, равно избирателно право, пряко избирателно право и тайно гласуване.
С промените в Изборния кодекс, които Вие въведохте, част от тези класически принципи са тежко накърнени. Големият брой недействителни бюлетини, големият брой сгрешени протоколи, които нямат аналог в нито една европейска държава, на практика подменят вота на българските граждани. Машините свеждат до нула недействителните бюлетини, а ефектът от това е по-висока избирателна активност и легитимация на органите, избрани от гражданите на избори. С тези промени Вие се съгласявате на практика и стимулирате подмяната на вота на всички български граждани.
Курсът, който задавате с промените в Закона за прякото участие на гражданите, е отчетливо противоречив на конституционния модел, който гарантира както пряката, така и представителната демокрация. Недопустима е непредвидимостта в изборния процес. Не може след проведени редица експерименти, похарчени милиони левове на българските граждани, след като само преди една година Вие същите приветствахте въвеждането на машинното гласуване, сега да се чудите как да го премахнете. Защо? Защото се страхувате от волята на суверена, а тя е ясна, кънти повече от три месеца и е една оставка и честни избори. (Реплики на народния представител Вежди Рашидов.) Но Вие не чувате това нещо. Нито подавате оставка, нито искате честни избори и нямате абсолютно никакви състоятелни доводи срещу нашите аргументи и тези на президента, отразени в наложеното вето. Вашият скрит аргумент всъщност е един, но той вече не може да се маскира, той за Вас е власт на всяка цена.
Чуйте българските граждани, чуйте хората! Недейте да казвате, че ние не ходим сред българските граждани. Напротив! Българските граждани са тук, отвън, на жълтите павета, уважаеми колега, но Вас Ви няма там! И видяхме как Вие разговаряте с българските граждани в Лом. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Реплика.
Господин Рашидов, заповядайте.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател! Само една реплика.
Българските граждани – някой си ги приватизира, не са само тези на жълтите павета! Вие от три месеца – стогодишна партия ли ходите между тях? Българските граждани са онези, които са на строителните площадки. Тях ги забравяте! Хората по болниците – лекарите, строителите, инженерите, селяните, които събират житото. Това не са ли българските граждани или само тези на паветата? (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
И второ, това машинно гласуване – само да Ви уведомя, скоро бях до Индия – само в Индия и Венецуела се гласува машинно. Какво толкова се напъвате с това машинно? Когато имаше Д’Ондт, Вие не сте били на избори. Много трудно цифрата се разпознава, а камо ли машината. Само в Индия гласуват 800 милиона от милиард и половина, и го проверете, и Венецуела – 100 милиона. Какъв Ви е проблемът? Народът, който е на паветата! А оня народ, който е на работа? Не Ви ли интересува този народ? Защо не ходите между тях. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Рашидов.
Госпожо Александрова – втора реплика.
АННА АЛЕКСАНДРОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Попов, моята реплика към Вас е: когато говорите от трибуната, моля да говорите с аргументи и точни числа. Ще Ви цитирам доклада от последното смесено такова гласуване с машини и хартиени бюлетини, а това е Докладът на Централната избирателна комисия след проведените избори за членове на Европейския парламент, в който се казва, че недействителните бюлетини съставляват 3,83%. Вие от тази трибуна казахте, че те са изключително много. И още нещо, когато говорите за смесеното гласуване – в Доклада е цитирано: „В изборния ден 158 967 избиратели са гласували с машини, което представлява 7,59% от всички гласували. Следва да се посочи, че в секциите с машинно гласуване само 27,7% от избирателите са избрали да гласуват с машина, а останалите 72,3% от избирателите са предпочели да гласуват с хартиена бюлетина“.
Как бихте обяснили това на избирателите? Ние сме именно партията, която въвежда изцяло машинно гласуване – във всяка една секция да има машинно гласуване. Как ще гласуват, ако Вие им отнемете това право?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Александрова.
Трета реплика?
Имате думата, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Попов! Колеги, в България на последните избори имаме 466 000 невалидни бюлетини! Това означава, че или е манипулация, или хората не могат да се справят.
И неслучайно господин Рашидов ни сравнява с Венецуела и Индия, защото там има голям брой неграмотни хора. Явно ние след 10 години сме стигнали, благодарение на Вас, на това ниво, да имаме 466 000 невалидни бюлетини! Как трябва да решим този проблем?
Проблемът е не, че българите са неграмотни, а проблемът е, че ние се съмняваме, че Вие изцяло манипулирате изборите.
Въпросът ми към Вас, господин Попов, е когато има машина, възможно ли е, колеги, да има невалидна бюлетина? Ето това е разликата между нас и Вас. Ние искаме реално да се броят гласовете на хората, а не някой след това да ги прави бюлетините невалидни. Ако Вие искате наистина тези 466 хиляди невалидни бюлетини да бъдат нула, тогава трябва да приемете машините, така както се съгласихте преди една година. Но, виждайки накъде отива общественото мнение, Вие искате да спасите, да се спасите по-скоро, Вие самите и затова предлагате система, която ще създаде един допълнителен хаос. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Стойнев.
Господин Попов – дуплика.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ, от място): Искам думата за лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ще Ви дам думата след дупликата.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаеми колеги, уважаема господин Председател! Не само в България искаме да се въведе машинно гласуване. Тук и колегите казаха: в повече от половината свят се гласува с машини – САЩ, Белгия, Русия, има машинно отчитане. (Смях.) Може да се смеете, ама проверете. Може да се смеете, ама проверете, защото нямате аргументи, но никъде в света няма такъв голям брой недействителни бюлетини.
Колегата Стойнев каза: на последните избори 460 хиляди, на последните парламентарна избори – 160 хиляди недействителни бюлетини.
Това са близо две парламентарни групи в този парламент – 160 хиляди недействителни бюлетини. Къде другаде по света има толкова недействителни бюлетини, толкова сгрешени протоколи? Отговорът е – никъде. Никъде!
Правото на българските граждани – понеже за него споменахте, да, всеки има активно и пасивно избирателно право. Но ние сме длъжни като законодател да осигурим такъв процес, че реално да бъде отчетен вотът на всеки един български гражданин, а не да бъдат недействителни – 160 хиляди, 460 хиляди недействителни бюлетини. (Реплики.)
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Кое е 400 хиляди, или 100?
ФИЛИП ПОПОВ: Всеки девет от десет протокола сгрешени – това е при Ваш Изборен кодекс, при Вашата администрация. Затова ли сега се опитвате да прехвърлите цялата отговорност на Централната избирателна комисия? Затова ли сега вече бившият председател на Централната избирателна комисия подаде оставка? Защото този изборен процес, който предстои, каквито и да са видове избори, той тръгва с фалстарт, защото така сте го заложили в самия закон. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Попов.
Лично обяснение искахте, господин Рашидов? (Реплики.)
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Има ли право? (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има право, господин Попов. Беше споменат не от Вас – седнете, ще обясня, не от Вас. Съгласно Правилника, след реплика и дуплика има право.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател! Никой не смята народа за глупав – напротив, казах Ви кои страни гласуват машинно, и точно това исках да Ви кажа: обратно – не го подценявайте народа. Не подценявайте българския народ. Той ще се оправи без машинно. Какво толкова е това машинно?
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Никой не го подценява – напротив.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Това точно казвам: Вие го подценявате, като го карате, като индийците машинно да гласува – и Венецуела.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Не, Вие им изземвате гласа, за да манипулирате вота. Това имаме предвид.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Ех, манипулирате вота! Като че ли не може. Да Ви го обясня как може да стане. Един строител хваща строители, сяда на машината, натиска…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви не се обяснявайте, господин Рашидов – строго към личното обяснение, моля.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: …и му дава двадесет лева. Какъв Ви е проблемът на Вас? Толкова е елементарно, та го циклите по цял ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Рашидов.
Господин Цонев, заповядайте – имате думата.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, парламентарната група на „Движението за права и свободи“ ще подкрепи ветото, ще гласува против Законопроекта, както го направихме и при самото приемане на Законопроекта. Мотивите са същите. Виждам тук, в дебата, че има някакъв опит да се измести същината на проблема не към невярна страна, а към друга страна. Невалидните бюлетини не са функция от начина на гласуване. Те са функция от това, че всички вкупом прегърнахте идеята, че преференциите са нещо много добро. Ами не са! За сетен път Ви го казвам: ми не са! Всички невалидни бюлетини се дължат на преференциалния вот. Недейте да бъркате нещата!
Ние искаме машинно гласуване и в сега действащия Изборен кодекс. Това е постигнато с гласуване в парламента по наше предложение, защото е компрометирано доверието в изборния процес, а няма по-сигурен начин да се компрометира една демокрация, освен да се срине доверието в изборния процес. А то е компрометирано не заради невалидните бюлетини само, а най-вече заради действията на секционните избирателни комисии. Действията на секционните избирателни комисии – за стотен път Ви го повтаряме от тази трибуна са такива, че няма как да има доверие в изборния процес. Не може при две трети сгрешени протоколи, задрасквани, поправяни, подписвани, преподписвани да има доверие в изборния процес. Затова искахме 100% машинно гласуване, въпреки че съзнаваме, че това би създало затруднения за една част от избирателите, за да няма намеса при броенето на секционните избирателни комисии.
Правейки тази поправка, която Вие направихте, уважаеми колеги от управляващото мнозинство, Вие всъщност ликвидирате тази опция. Ще се брои пак на ръка, ще се брои пак от същите секционни избирателни комисии и ще имаме пак същите дефекти. И Ви питам: защо го правите? Знаете много добре, че доверието в изборния процес е компрометирано. Защо ние не върнем това доверие? Защо прехвърляте правомощията на изпълнителната власт по отношение организацията на изборния процес на ЦИК? ЦИК няма такива възможности нито административни, нито законови, нито като персонал. Едни и същи грешки и после питате защо хората протестират. После питате защо се случва това и онова. И да Ви кажа: да не се учудите, ако след едни нормално проведени избори някой в България, след 30 години демокрация не ги признае тези избори. Да не бъдете учудени. (Частични ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Цонев.
Реплики?
Реплика – господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Цонев, спорили сме много пъти с Вас по отношение на преференциите и според Вашата теза преференциите са единственото, което има отношение към недействителните бюлетини.
Въпросът ми към Вас под формата на реплика е: попадали ли сте на онзи филм, който се въртеше из интернет и медиите след едни местни избори, в които областен управител, натоварен с организацията на изборите в определен район, инструктира начина, по който да се правят недействителни бюлетини, и благодари на своите поддръжници, че са се справили отлично с поставените преди това задачи.
ХАМИД ХАМИД (ДСП, от място): Пловдив.
КРУМ ЗАРКОВ: Този филм беше излъчен, освен всичко друго, доколкото помня в Общинския съвет на град Пловдив и беше изпратен в прокуратурата. В недействителните бюлетини има обърквания, но има и много, които са плод на злонамерено действие и на нарочни инструкции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Зарков.
Друга реплика има ли?
Дуплика – господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Зарков, благодаря Ви за репликата, макар че аз мисля, че тя потвърждава моята теза. Не се спрях съвсем съзнателно на онези случаи, в които има съвсем явно – съзнателно действие за подмяна на вота на българските избиратели. Ние сме констатирали много пъти такава подмяна с различни техники и технологии, но те в повечето случаи се случват там, в секционната избирателна комисия по време на вота и най-вече след неговото приключване. Тогава също се правят, и то успешно, опити една голяма част от бюлетините да станат недействителни. Една част от бюлетините се обявяват за недействителни, макар че много ясно е казано в Закона, че ако от бюлетината ясно личи желанието на избирателя – неговият избор, бюлетината трябва да бъде призната. Това правило, което е прогласено в Закона, изобщо не се спазва. Излязло малко от квадратчето съвсем е ясно, че избирателят е искал да посочи тази партия – невалидна. Но това пак е действие на секционните избирателни комисии.
И пак се обръщам към мнозинството: има още един шанс да поправим грешката, която допуснахте с поправката на действащия Изборен кодекс. И този шанс е сега при ветото. Ние трябва да изберем един от двата начина, за да не броят секционните избирателни комисии.
Първият е да оставим старото положение със 100% машинно гласуване, и вторият е да въведем машинното броене, което абсолютно не е трудно, по-лесно се изработват машините и всичко, за което Ви говорим тук, и е доста по-евтино. Нека да помислим преди да си налагате волята, защото тази воля ще се обърне не само срещу Вас – срещу всички ни. Компрометирането на доверието в изборния процес е пар екселанс компрометиране на българската демокрация. Добре е да го разберете, защото така или иначе ще го разберем всички, но болезнено. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Цонев.
Изказвания?
Господин Ненков. (Реплика от народния представител Хамид Хамид.)
Не, трябва да има редуване и Вие го знаете отлично, господин Хамид.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! За съжаление, изборното законодателство, винаги е била удобна дъвка и добър начин за политическо противопоставяне. Може би това е една от основните причини да нямаме законодателството, което може би всички очакваме, и този изборен процес, за който всички говорим, тъй като винаги той е плод на едно политическо противопоставяне, което измества фокуса на достатъчно добрия парламентарен дебат, а и не само парламентарен, и в обществото.
И въпреки това смея да твърдя, че ние имаме едно никак нелошо изборно законодателство. Смятам, че изборите в България, като човек, който вече много години се занимава с избори, са на достатъчно добро демократично ниво. Безспорно нарушения има. Казаха се преди малко и други случаи, но това са криминални деяния. Те не са плод на лошо изборно законодателство. Те са плод на други злонамерени доброжелатели в кавички, чиято, разбира се, задача на институциите и на тези, които са компетентни органи е да намерят тези, които имат такова желание.
Аз съм председател на най-големия избирателен район в държавата и вече толкова години смея да твърдя и колегите, които отляво, и от други политически сили сме имали възможността да сблъскаме сили, досега винаги сме имали един много добър демократичен процес. И, може би, не на тази трибуна, но извън залата разговорът ни винаги е бил добронамерен и конструктивен.
Защо го казвам това? Защото смятам, че темата прекалено много се преекспонира. И най-големият проблем е, че ние всяваме едно недоверие в хората, а когато има едно недоверие в хората, неминуемо води до своите политически отражения и до поставяне под съмнение едва ли не на демократичността на едно правителство и на което и да било следващо.
Аз мисля, че това е вредно и не бива да се случва. Мисля, че ние трябва все пак да търсим компромисните решения, така че да покажем на обществото, че ние сме достатъчно узрели като политици, че изборният процес в държавата е достатъчно добър. Разбира се, той си има своите недостатъци и трябва да се търси намирането на техните решения, но по никакъв начин, когато минат едни избори – това според мен е най-голямата грешка, че използваме изборните правила, за да се оправдаем от победа или от една евентуална загуба.
Нелепо ми звучи за това, че 446 хиляди невалидни бюлетини… Оставаме с впечатлението, че те са едва ли не за БСП.
Колеги, те не са за БСП. Те най-вероятно са за всички политически партии, които са участвали на тези избори. Голям процент от невалидните бюлетини идва от това, че се правят и неумишлени грешки. Това съм го видял с очите си многократно. Неслучайно ние винаги се опитваме да обучим нашите хора, така че да не допускат такива грешки, но е факт, че се случва. (Реплики от „БСП за България“.) Нали? Няма как да си кривим душата. Някак си да не си представяме, че тези невалидни бюлетини са били за БСП и те, видите ли, едва ли не сега трябвало да имат 121 депутати, а те имат по-малко?! Извинявайте, но това е несериозно.
Лично аз не съм привърженик на машините. Никога не съм бил и съм го заявявал многократно, но ще се съобразя, защото и аз съм гласувал, за да имаме това вето. Гласувал съм за тези машини по начина, по който сме го приели още миналата година, точно поради причината, че е хубаво може би да се види какъв ще бъде ефектът.
Преди малко господин Цонев каза: „Защо го правите? Защо не само машини? Защо и хартия?“ Тук ще му отговоря по този начин: защото ние носим отговорност, защото ние сме управляващата партия. Много съм далеч от убеждението, че ако Вие бяхте управляваща партия, щяхте с толкова лека ръка един 30 годишен процес със своите плюсове и недостатъци просто да го обърнете на 180 градуса за един ден. Сигурен съм, че това нямаше да го допуснете.
Ако машините дадат своя добър ефект, въпреки че лично се съмнявам в това, нека в бъдеще да бъде само по този начин. Дали ще бъдат преброителни, или електронни машини, в крайна сметка нека бъдещето да покаже. Сега ще имаме възможността на 100% във всички секции с над 300 избиратели да се гласува машинно. Нека да видим всъщност и колко е процентът на хората, които ще изберат да гласуват по този начин. Защото от това, което преди малко се каза в Доклада на Централната избирателна комисия, не оставам с впечатлението, че много хора са имали желание да гласуват по тази възможност. Все още смятам, предвид опита и на други държави, които са опитвали да въвеждат такива видове машини, че тайната на вота няма как да е по-защитима от това да гласувате с хартия.
Сигурен съм, че с ръка на сърцето и Вие така разсъждавате. Просто не е угодно в тази политическа ситуация да сте на тази позиция. Разбирам Ви.
Мисля, че ветото на президента по-скоро е едва ли не опит за някакво противопоставяне. Не мисля, че нито едно от ветата, които през последните месеци бяха наложени на законите, които е приел този парламент, целят някакъв конструктивизъм. Напротив, Вие тук казвате едва ли не: изпускаме си шанса.
Извинявайте, но президентът още преди месеци е свалил доверието от това правителство. Той не търси никакъв диалог с когото и да било. Той е застанал от едната страна на обществото, той за другата част от обществото не съществува.
Така че такъв постулат и клише, че ние тук сме загубили момента и сега бил моментът да се търси някакъв компромис или дебат, мисля, че е абсолютно излишно. Няма нужда с такива клишета да заливаме обществото. Затова нашата парламентарна група ще гласува наново Закона за изборните правила и ще отхвърли ветото на президента. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ненков.
Реплика – господин Недялков.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Ненков, уважаеми колеги! Разбирам приказките, които се говорят – те са наливане от пусто в празно.
Наистина Вие казахте: ние отново ще експериментираме дали ще тръгнем към машинното гласуване. Ще Ви кажа един случай, в който машинното гласуване е отречено – при машина за секцията нито един не е гласувал. Там ГЕРБ печели с 83% – това е на последните избори за Европарламент, където няколко позиции са с преференции с точно по 40 човека. Затова е ветото, затова е начинът на отчитането, защото това е начин за гласуване, за контролиране на контролирания вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Трета реплика – господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ненков, две несъгласия и едно съгласие с Вашето изказване.
Несъгласието е с това, че когато говорим за над 400 хиляди невалидни бюлетини, никой от нас не е казал, че те са били в полза или вреда на някого. Те са 460 хиляди неотчетени гласа, които карат хората да мислят: „За какво да ходя да гласувам, при условие че има риск моят глас да бъде неотчетен?“ (Реплики от народния представител Красимир Ципов.)
Второто ми несъгласие, господин Ненков, е, че когато въвеждате смесеното гласуване, Вие не разширявате възможностите на хората да гласуват, а ги демотивирате с това, че въвеждате възможност за фалшифициране на изборите и за въвеждане на хаос. Хората си мислят: „За какво да ходя да гласувам, когато това е служебен начин за печелене на избори?“
Съгласието ми е, че това вето наистина е противопоставяне – противопоставяне от страна на президента с желанието да въведем честен начин на избори срещу Вашето желание за служебна победа и нечестни избори. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Госпожо Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Ненков, може би трябва още веднъж да повторим от трибуната, че въвеждането на хартиената бюлетина е по желание на избирателите. Защото аз мога да кажа, че в офиса на ГЕРБ в Кърджали идват много избиратели на БСП и казват: „Госпожо Караянчева, вразумете ги тези, нашите, защото ние не искаме машини! (Шум и смях от „БСП за България“.) Защото това, което те ни предлагат, нас ни притеснява!“
Включително онзи ден, когато се прибрах, същите дами дойдоха да ме поздравят за това, което ще се случи. „Не допускайте – казват – да има само машинно, защото нас това ни притеснява.“
Относно това, което говоря, за манипулации и всичко останало – това е поредната мантра, която повтарят от трибуната на Народното събрание и по принцип по медии, по студиа. Те си търсят причина за това, че ще изгубят изборите и си търсят оправдание. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Караянчева.
Господин Ненков – дуплика.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Господин Недялков, много ми е интересно дали Вашите представители в тази секционна комисия са се подписали под този протокол?! (Реплики.) Нали не забравяме, че във всяка една секция има представители от всяка една политическа партия?! Нали не забравяме това нещо?! (Шум и реплики.)
Предполагам, че сигурно, ако се поровя, ще намеря такива секции, в които примерно са гласували 90% за Вашата партия? (Реплики.) Най-вероятно сигурно и аз ще намеря?
Преди малко казах: коректно. Не исках да се заяждам, казах: съвсем коректно. Ако има манипулации, те са умишлени. Едната част са от грешки, а другата част е, когато има контролиран вот. Това е съвсем различно от изборното законодателство, ама съвсем различно и не е работа на парламента да разрешава такива казуси. Нали така?
Що се касае до другото, което каза господин Таско Ерменков – добре, че има интернет, понеже за тези 460 хиляди, извинявам се, направил съм грешка. Ето сега ще Ви прочета, колко са били действителните бюлетини на последните избори: през 2013 г. – 90 хиляди – 3,9%; през 2014 г. – 5,9%, това са 220 хиляди; през 2017 г. – 4,7%, – 170 хиляди.
За тези четиристотин шестдесет и шест хиляди точка – да не цитирам числото, което преди малко се спомена, явно става въпрос за общо сумарно за последните четири вида избори.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Това не е вярно!
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Извинявайте, това е от Доклада на ЦИК. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.) Това е от Доклада на ЦИК, колеги, така че, моля Ви, не заблуждавайте обществото. Много Ви е удобна темата. Жалко е, че вече толкова години не намерихте никакво друго оправдание в себе си, а намирате оправдание само в изборните правила за това, че губите. Е няма как, извинявайте, през 2016 г. президентските избори да са били честни, а всички останали да са били нечестни, защото не сте ги спечелили. Няма кой да излъжете с това нещо.
Що се касае за машините, извинявайте, само Вие сте партията може би, която признава изборите във Венецуела, и други в западния свят – там накъдето уж се стремим, не са го направили. Извинявайте! (Реплики от „БСП за България“. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ненков.
Господин Жаблянов, заповядайте, имате думата.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (Нечленуващ в ПГ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Позволете в началото да направя едно предложение: от бюджета на Народното събрание да се закупи бинокъл за председателя на Народното събрание, тъй като очевидно последният ред не се вижда. Може и артилерийска тринога, зависи от обществената поръчка. (Реплики, смях, оживление.)
Уважаеми народни представители, изразявам мнението на шестимата социалисти, нечленуващи в парламентарната група на БСП, относно президентското вето. Подкрепяме ветото на президента върху текстовете, които бяха гласувани от мнозинството в Народното събрание.
В същото време искам да подчертая, че изказвам съжаление, че до този момент дебатът се води относно баланса между машинното и хартиеното гласуване. Не се обръща внимание на няколко от точките, които присъстват във ветото на президента, на няколко параграфа, които също са върнати с въпросното вето и които представляват не по-малка опасност за изборния процес. Да не говорим, че в § 21 става въпрос за антиконституционни текстове – позиция, която беше изразена вече и от други народни представители. Става въпрос за възможността чрез Закона за прякото участие на гражданите да се осъществяват допитвания, които са в разрез с Конституцията от 1991 г.
Обръщам се към народните представители: сега е моментът – при гласуването на ветото, тази грешка, която беше допусната от мнозинството, да бъде поправена, да не се стига до жалби пред Конституционния съд и да не се налага Конституционният съд отново да отменя тези законодателни предложения.
Няма никакво съмнение, че направеното законодателно предложение съдържа в себе си антиконституционни разпоредби, тъй като единствено от компетенциите на Великото народно събрание е да се произнася по определен кръг въпроси, които така или иначе, знаете, са засегнати в предложението, което беше направено.
Що се отнася до предложението на президента относно смесената форма на гласуване, както предложихте Вие – машинно и хартиено. Няма съмнение, че двете форми на гласуване ще доведат до затруднение в изборния процес най-малкото заради сумирането на резултата от хартиените бюлетини и от машинната обработка.
Няма никакво основание, до този момент поне не съм чул аргументирано основание, да бъде оставена смесената форма на гласуване въпреки изричното разпореждане на Изборния кодекс по въпроса.
Това, което мнозинството би могло да направи в момента в тази промяна, е да избере една от двете форми. Това беше много по-почтено, щеше да бъде много по-ясно за избирателите и, тъй като така или иначе законодателят е разпоредил в досегашния текст да има само машинно гласуване, Вие имахте мнозинството да отмените това машинно гласуване. Това, което направихте, беше неуспешно съчетание, повтарям, на двете форми, което доведе до днешния дебат, до ветото на президента, и което със сигурност ще доведе до затруднения в изборния процес. Не се наемам да твърдя дали са умишлени, или неумишлени, но отново ще дадат повод за укор от международни институции и организации относно организацията на нашите избори.
И най-накрая, по въпроса за преференциите, тъй като бяха засегнати. Вчера с моите колеги внесохме предложения относно промени в Изборния кодекс. Предлагаме да няма минимален преференциален праг, предлагаме и промени в отчитането на преференциите. Недействителните бюлетини, както всички добре знаете, се получават при отчитането на преференциите, защото в секционните избирателни комисии отчитането на преференциите става от всяка партия, надписват се от представителите на всяка партия и се докарват преференции, за когото са решили някъде. Този начин на писане на преференциите не помага на изборния процес, не помага на демокрацията в България, опорочава смисъла на преференциалния вот. Ние предлагаме преференциите да бъдат отчитани и броени от цялата секционна комисия, а не да бъдат предоставени на всеки представител на партия да прецени и да запише вътре каквото намери за добре.
Относно компютърната обработка на данните – изключително важен въпрос, който е забелязан от президента в промените и е върнат с ветото. Няма никакви основания да бъде определяна една фирма, макар и да била тя държавна, която да се занимава с компютърната обработка на данните от изборите. Това дава преимущество на управляващата партия, на партията, която контролира Министерския съвет и изпълнителната власт, и която има възможност да въздейства върху държавните субекти, включително и на пазара на информационните услуги. Допускането на други фирми, компании и организации, които да се занимават и да направят изчисленията относно подадените в изборите гласове, би следвало да бъде допълнителен гарант, че изборите в България са проведени по честен начин. Даването на преимущество само на държавна компания, която да изчислява резултатите от изборите, допълнително поставя сянка на съмнение върху изборния процес.
Настояваме и се обръщаме и към колегите от мнозинството да не гледате на ветото като на дискусия отново за машинното или против машинното гласуване, да погледнете ветото в неговата цялост, да откриете порочните елементи, които Вие внесохте в Изборния кодекс, извън тази смесена система, и да ги коригирате. Подчертавам последната бележка във ветото на президента относно времето, в което беше направено изменението в Изборния кодекс.
Нееднократни са бележките от Венецианската комисия към България за времето до изборите, в което се правят промени в изборното законодателство. Общоприет европейски, демократичен стандарт е максимата, че промени в изборното законодателство няколко месеца преди изборите не представляват добра практика, нарушават като цяло демократичния процес и чрез тях обикновено се търси служебна победа за някого от участниците в изборите, най-често за партиите, които в момента имат мнозинство в парламентите или притежават изпълнителната власт. Затова се обръщам да подкрепите, така да се каже, с бъдещите си действия това обръщение на президента – да не се занимаваме с поправки в Изборния кодекс винаги няколко месеца преди изборите, и винаги в опити да се постигне служебно преимущество на партията, която има мнозинство. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Жаблянов.
Реплики? Не виждам.
Заповядайте, господин Атанасов, за изказване.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Леко ме учудват изказванията на нашата опозиция, която се е фиксирала основно върху водещата партия в страната. Повярвайте ми, манипулации, бих казал, направо фалшификации, правят и други партии.
Ще Ви дам пример с последните избори, когато една дама в Пловдив манипулира четирите агенции, които отговаряха за Пловдив, с така наречения екзит пол. Цял ден всички радиостанции тръбиха, че тази дама отива на балотаж. Вечерта обаче, когато започнаха да излизат официалните протоколи, когато дойде часът на истината, се видя, че тази дама е много, много далеч от балотажа.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Коя е тази дама?
СЛАВЧО АТАНАСОВ: Ще я спомена. Повече от десет хиляди гласа не ѝ стигаха да влезе в балотажа.
Тази дама се нарича госпожа Дани Каназирева. Много странно защо, тук вече на мен ми е странно, много странно защо госпожа Каназирева три дни по-късно беше назначена за областен управител на Пловдив. (Възгласи от „БСП за България“: „Браво!“ Ръкопляскания от „БСП за България“. Шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина в залата!
СЛАВЧО АТАНАСОВ: Що се отнася и до съдебната власт, която много от нас възприемаме като свещена крава, та за госпожа Каназирева има един римски израз: Sic transit gloria mundi – Така преминава световната слава.
Световната ѝ слава беше само…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Атанасов, нека да се съсредоточим върху темата.
СЛАВЧО АТАНАСОВ: …три, четири часа, когато се видя истината.
Що се отнася до съдебната система – един от най-великите юристи за всички времена Квинтилиан казва следното: „Понякога най-висшата съдебна власт ражда висша несправедливост.“ Така че нищо ново под слънцето. И тук понякога съдебната власт взима несправедливи решения и в зависимост от конюнктурата взима своите решения. Колеги, нека да не се концентрираме само и единствено върху водещата партия.
Последното, което искам да кажа. Аз не ангажирам парламентарната си група, но съм твърд привърженик на машините, защото там няма да има вече недействителни гласове и няма да има подправени протоколи. В това отношение обаче има един огромен недостатък, с който съм съгласен с председателя на Народното събрание. Доказано е, че една машина обхваща не повече от 200 избиратели в изборния процес, а има секции с по 750 човека, 750 човека, повтарям – в София може и да са с по хиляда, при мен съм виждал с по 750 избиратели. Това е големият недостатък на машината. Някои казват: „Ама ще вкараме по две машини в залата“. Пак няма да стигнат за някои секции. Това е моето изказване.
Моля Ви да бъдем коректни, защото много от партиите се опитват да действат с непочтени средства по време на избори. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Атанасов.
Реплики? Не виждам.
Господин Аталай, заповядайте за изказване.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, интересен дебат. Опитите Ви, колеги от ГЕРБ, да ни убедите, че естественото Ви състояние е да си създавате проблеми, продължават, и то усилено. Защо не приемете един Изборен кодекс – законът, чрез който би трябвало всички политически сили да възстановим доверието, което е загубило Народното събрание, загубеното доверие към всички политици?
Вие възприемате опозицията едва ли не като врагове, които искат да Ви развалят спокойствието. Вашите усилия да се опитвате да отнемете конституционното право на избирателите да могат свободно, спокойно да си дадат гласа към политическата сила, към която принадлежат, и като че ли се борите денонощно, и мислите в главите Ви са как и по какъв начин и този път да спечелим доверието на избирателя и в един много кратък период от време да го загубим – ако искахте всичко това да се случи, трябваше Кодекса да влезе в залата веднага след изборите. Говоря за доверието, защото по време на изборния процес се забелязва къде има пропуски в Избирателния кодекс.
В момента, за да възстановим доверието, трябва да кажем няколко думи за онези хора, които се съмняват, че освен ГЕРБ никой друг не отива при избирателите. Освен „Движението за права и свободи“ така често и плътно да е заедно с избирателите си, опитите, които и другите политически формации правят през последно време – съмнявам се, че колегата, който преди малко каза, че стои при избирателите, някога е ходил при тях… Ако беше ходил, той трябваше да вземе думата днес и да каже оттук: „За да възстановим доверието на хората, първо, трябваше да започнем от агитационния процес.“
Даваме ли възможност за агитация на всеки кандидат – да може да стигне до най-последния избирател чрез езика, чрез слуха, чрез машините, чрез всички всевъзможни интелигентни неща, които са създадени в света? Не!
Някой от Вас днес да излезе от тази трибуна и да каже трябва ли да продължават управляващите натиска върху общинската администрация, върху държавната администрация? Трябва ли учителите да бъдат на първите редици в изборния процес? Трябва ли горските да подреждат всичките наред и да ги оставят в студа през зимата, или би трябвало наистина политиците да отидат да разяснят на тези хора как и по какъв начин ще подредим тяхното бъдеще? Тези теми не ги засягате. Говорим само за конституционното право на гласоподавателя, и при Вас то опира само до бюлетината. Ако я няма бюлетината, всички други конституционни права може да отнемем на хората.
Моят апел беше, искам да се обърна и към президента. Можеше да каже няколко думи поне за отнетите конституционни права на ред граждани и в Америка, и в други държави, които не са членове на Европейския съюз, да им дадем възможност и право да гласуват. Говоря за възстановяване на доверието.
Колеги, днес в тази зала не би трябвало да имаме никакви противоречия. Това Ваше естествено състояние днес трябва да надделее и да е приоритет при приемането на този законопроект. Ние искаме само едно – да възстановим загубеното доверие. Как ще възстановим обаче загубеното доверие, когато при броенето на бюлетините отнемаме възможността това, което е гласувано чрез машината, да се изнесе в протокола? Искаме пак намесата на секционната комисия – да брои бюлетините дори и от машината. Всички сме наясно, че проблемът е в броенето! Проблемът е там, където може Вие да бръкнете и да създадете възможност на Вашите участници в секционните комисии да дадат преднина на Вашите гласоподаватели. Ето това е загубата на доверие.
И още нещо. Как да имаме доверие, как хората отвън да имат доверие в това Народно събрание, когато слушам и председателя на Народното събрание онзи ден, и днес включително, с опитите си да казва, че в съответния район идвали някои хора, които искали да гласуват машинно. Преди два дни уважаваният от мен колега Христов се обърна към колега със забележка, че нямало логика в неговото изказване, а само няколко думи преди това забелязах, когато казваше на господин Цонев израза: „Данчо, извади го и пак го сложи.“ (Смях и оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля, господин Аталай!
РАМАДАН АТАЛАЙ: И впоследствие чувах нашата председателка, която казва: „Може да ползвате и трите пръста.“ А машините бяха изключени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не мислите ли, че отивате далече в езика си?
РАМАДАН АТАЛАЙ: Говоря за доверието, господин Председател, и не ме прекъсвайте, че времето е кратко!
А какво да Ви кажа за оная колежка, която се съмняваше, че дори народните представители от определена политическа формация не можели да гласуват с машини. Усилено се съмнявам дали тя може да прави разлика между машина и някои други инструменти? (Реплики от ГЕРБ: „Коя колежка? Коя?“)
Колеги, ако продължаваме по този начин, ако Вие не създадете онова доверие, което е необходимо в обществото и хората не отидат спокойни до урните да могат да дадат гласа си, и удовлетворени от това, че са избрали политическата формация, която ще им даде визията и развитието за бъдещето, виждате, че доверието на Народното събрание е 7,2%. След днешните Ви напъни не знам колко процента ще бъде, и затова няма да подкрепим Законопроекта, ще подкрепим ветото.
Искаме да има дебат в тази зала и Ви моля. не се възприемайте като хора, за които цялото Народно събрание работи против избирателите на ГЕРБ, Вие работите против тях. Те вече нямат доверие във Вас. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Те дори и в момента се чудят защо и по какъв начин не им разрешавате да отидат до урните и да не получават натиска.
А ако сте тръгнали да обвинявате, че господин Цветанов е правил тези неща и се опитвате да си откъснете опашката, бъдете убедени, че няма да успеете.
Колеги, дайте да дадем възможност днес на Народното събрание – да възстановим наново диалога, за да възстановим доверието в изборния процес. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Аталай.
Това не бяхте Вие. Предполагам, че нещо Ви е повлияло. Това не беше Вашият език. Така приемам нещата, господин Аталай, но ако настоявате, че това сте Вие…
Реплики към господин Аталай има ли? Искате да му спестите удоволствието от дупликата.
Госпожо Нинова, Вие сте заявили изказване.
Имате думата.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми български граждани, по темата изборен процес според мен има три проблема, един резултат от тези проблеми и едно решение в тази политическа обстановка, в която се намираме.
Трите проблема.
Първо, отново ще провеждаме избори и отново мнозинството прави промени в последния момент. Изключително порочна практика, която има и външен за България, и вътрешен ефект. Външният – многократно сме били осъждани и критикувани от Венецианската комисия в докладите за върховенството на закона, в последната резолюция на Европейския парламент за тази порочна практика и промяна на законодателството в последните месеци. Вътрешният ефект – това създава несигурност, нетрайност на законодателството, липсва време за подготовка на изборната администрация, за обучение на секционните комисии и е една от причините за част от пороците на изборния процес.
Вторият проблем – изборите в България се фалшифицират и манипулират. И ако някой смята обратното, то нека да види редица доказателства в годините по време на управлението на ГЕРБ, не само филма, в който се инструктират активисти на ГЕРБ как да се правят недействителни бюлетини, не само онези кадри в зала „Арена“, където депутати от ГЕРБ носят чували с бюлетини през нощта на изборния ден. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Може да се дават още много примери, но мисля, че няма за никого съмнение – и в тази зала, и извън нея, че изборите в България се фалшифицират и манипулират.
Уважаеми колеги, които оспорвате резултатите от недействителните бюлетини, ще цитирам изказването на председателя на Централната избирателна комисия, Ваш, през 2019 г.: „Почти 466 000 недействителни бюлетини. В редица общини недействителните гласове са 60%, а в отделни секции – 90%.“ 2019 г. – местните избори, резултат от фалшификации и манипулации.
И, уважаеми колеги, много е елементарно, много е принизено да казвате тяснопартийно: ама тези бюлетини не са били всички за БСП. Има значение за коя партия са, но много по-голямо значение от това за партиите има за България, защото половин милион българи са оставени непредставени в българския парламент. Толкова за фалшификациите и манипулациите.
Третият проблем – фалшификациите, манипулациите, подправените протоколи, задрасканите бюлетини са следствие. Причината е, че залагате условията за това в закона. Преди години Ви казвахме от тази трибуна: корупцията вече не е просто даване и вземане на подкуп, корупцията я залагате в закона и я правите ненаказуема. Сега правите същото в изборните правила – условията за фалшификации залагате в промените в Изборния кодекс.
Резултатът от всичките тези три проблема, които са: промяна в законодателството, фалшификации и узаконяването им през актове на Народното събрание, та резултатът от всичко това е: изкривява се истинският вот на суверена, подменят се принципите на правовата и демократичната държава и изобщо не се мисли за представителната демокрация, която е в опасност в този момент, именно защото много хора не се чувстват представени тук и те стават апатични, не вярват в нито една политическа сила и не искат изобщо да бъдат част от политическите решения и проблеми в България. Това е големият проблем и резултатът от всичко, което правите.
Какво е решението в този момент, в който имате мнозинство, в който проявявате инат, в който сте си самодостатъчни и не искате да чуете никакви аргументи нито от опозиция, нито от хората, които протестират на улиците? В този момент, защото той ще се промени, решението е едно и днес се обръщам към всички партии в парламента, партиите извън парламента, неправителствените организации, гражданските сдружения, които са на улицата и протестират, едно от решенията на този проблем днес е в нашето обединение за честни избори.
Обръщам се към тях, към всички тези партии и структури на обществото. Знаем, че сега е момент, в който се мерят сили, в който се тропат оръжия за предсрочните избори или за редовните избори, броят се гласове, брои се кой колко депутати ще има. Нищо от това няма да има значение, ако днес не се обединим всички, за да гарантираме честните избори. И ние от БСП подаваме ръка, и нека да загърбим искането си за лидиране, надмощието кой ще бъде по велик в този процес. Няма място тук за мерене на сила и на величие. Тук всички трябва да се обединим зад общата цел – гарантиране на честни избори, а след това, като се явим на такива честни избори, народът ще прецени на кого от нас да даде доверие.
И второто решение е във високата избирателна активност. Затова второто ми обръщение днес от трибуната на парламента е към българските граждани – Вие сигурно харесвате различни партии, и това е Ваше гражданско, демократично, конституционно, българско право, просто го упражнете. Единственият начин в момента да се сложи край на този модел на управление и да се гарантира, че той няма да се възпроизведе отново като Борисов 4, е висока избирателна активност. Ако Вие – 66% от българските граждани, които искате промяна в България, които подкрепяте протестите, излезете в деня на избори и покажете това с гласа си – независимо за коя партия ще гласувате, това е Ваш избор – то ние всички заедно ще направим така, че моделът на управление може да бъде променен през честните избори. Така обединени – партии за честен вот и българи, които искат промяната, ще успеем. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Реплики?
Реплика – господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Госпожо Нинова, много ми хареса Вашето изказване. (Оживление.) И се надявам същия този тон да го запазим и когато минат парламентарните избори. Ще Ви го припомним, бъдете сигурна в това нещо.
Естествено, всяка една партия, и ГЕРБ като водеща партия през последните години винаги е апелирала първо за висока избирателна активност, защото сме считали, че колкото повече хора гласуват, от чисто егоистична гледна точка повече хора ще гласуват за ГЕРБ. Това е било винаги нашето виждане, и така трябва да бъде.
Недейте обаче да си противоречите, защото, от една страна, Вие казвате да се обединим около честни избори, около това едва ли не да признаваме изборите, да си стиснем ръцете. Ако се върнем малко назад във времето, ще видите, че най-голямата предизборна манипулация беше случаят с Костинброд, защото той най-пряко повлия в деня на размисъл на волята на хората, на това, че постави под съмнение едни демократично провеждани избори, и това няма как да го забравим.
Тук е въпрос все пак и на политическа култура. Не днес да излизате да апелирате и такива хубави думи да изкажете как трябва да се развие демократичният процес при изборите, но това трябва да си го припомняте, защото, когато минат изборите… Преди малко дадох за пример президентските избори през 2016 г., какво стана? ГЕРБ излезе и какво каза? Поздравихме Ви за победата, приехме нашата загуба, отчетохме си нашата грешка, ако е имало такава, и никога, никога, повтарям, никога не сме обвинили, че някой манипулирал изборите, или заради това сме загубили изборите. А Вие всеки път го правите (ръкопляскания от ГЕРБ), и това все пак е въпрос на някакво политическо израстване на цялата политическа класа, което не бива да се допуска.
Преди малко казах: да, има опити за манипулации, да, има много грешки. Други държави са решили този въпрос донякъде, като са си създали постоянно действащи секционни комисии или примерно хора с по-висок образователен ценз, за да могат да гарантират точно този проблем със създаването на такива грешки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Ненков, завършете изказването си.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Но в крайна сметка, когато свършат изборите, аз вярвам във всичките партии, и политическата култура го изисква, да си стиснем ръцете и каквато е волята на избирателите, такава да бъде занапред, и дотам да приключи въпросът. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Господин Жаблянов, заповядайте.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (Нечленуващ в ПГ): Уважаеми господин Христов, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Нинова, впечатляват тезите във Вашето изказване – особено призивът за масово участие на българските граждани на изборите, впечатлява също така призивът за укрепване на системата на представителната демокрация.
Искам да се обърна не само към Вас, използвам случая, тъй като Вие дадохте такава възможност, да обърна вниманието на колегите върху един специфичен израз „смяна на модела“. Нали всички сте го чували, уважаеми колеги, за смяна на модела?! И сега, ако всички се стремим към утвърждаване на модела на представителната демокрация, то ние няма какво да сменяме. Ние трябва да утвърждаваме представителната демокрация чрез парламента, партиите, поведението на всеки един от нас и държавните институции. Това е моделът, записан в Конституцията, и всички призиви за смяна на модела, които ние отправяме, нека да не се отнасят към представителната демокрация.
Най-вероятно, когато казваме „модела“, всеки от нас в зависимост от политическото място, което заема, си представя негови виждания какво представлява моделът – може би скритите зависимости в политиката, може би присъствието в политиката на неполитически субекти. Нека да се съсредоточим тогава върху елиминирането на тези политически фактори, а не върху представителната демокрация, за да не се получи така, както е казал един класик: заедно с мръсната вода да изхвърлим и бебето.
И още един въпрос относно масовото участие на гражданите и доверието в изборите. Уважаеми колеги, ние с моите другари вчера внесохме предложение за отмяна на задължителното гласуване, записано в нашия Изборен кодекс. (Реплики от ОП: „Времето, времето!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Времето изтича, господин Жаблянов.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Да, да, знам за времето.
Ами отменете задължителното гласуване. Него никой не го спазва, никой не го контролира, никой не го санкционира и по този начин компрометирате цялото законодателство. Нека българските граждани да участват доброволно в изборите, а не задължително, за да има активно участие. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Жаблянов.
Господин Иванов – трета реплика.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Госпожо Нинова, подкрепям Вашия призив и винаги парламентарната група на ГЕРБ сме подкрепяли наистина участието на всички български граждани в изборния процес и именно като такъв той да даде най-голяма представителност и в парламентите, и в местните парламенти, и в местната власт, и в парламента на Европа.
Когато се изказвате от тази трибуна и призовавате за вниманието на българските граждани и медии, моля, дължим им едно много ясно пояснение: да не злоупотребявате, многократно съм призовавал и Ваши колеги от Вашата парламентарна група, с невалидните бюлетини и да се спрем на фактология.
Пак влязох на сайта на ЦИК да погледна следното: Вие казвате, че в парламента не са представени 500 хиляди български граждани. Това е откровено невярно твърдение от тази трибуна. Може би цитирате данните за над 460 хиляди невалидни бюлетини, които са сравнително по-малко спрямо предходни години, но при гласуване за местни парламенти, кметове на общини, кметове на райони, кметове на населени места. И тези 400 хиляди недействителни бюлетини са при 6 млн. 216 хил. пуснати бюлетини, тоест това са избори, при които българските граждани са имали възможност да гласуват с повече от една бюлетина. Така че, моля, не изкривявайте това твърдение от трибуната на Народното събрание, че тези хора не са представени, още повече в изборите за парламент. Това бяха изборите 2019 г. за местна власт. Това средноаритметично и процентно измерено е 7,49%, което в предходни избори – и при управление на ГЕРБ, и при управление на БСП, и на СДС, и на всички предишни управления, наистина са много по-малко недействителните бюлетини.
Затова призовавам и Вас и Вашите колеги да спрете да злоупотребявате с това твърдение, че недействителните бюлетини са лишили повече български граждани – над половин милион, от представителност, особено в този парламент.
Другото, което искам да кажа, е, че също е добре, като се говори от тази трибуна, да давате и личен пример за тези призиви, които имате към българските граждани, към останалите парламентарни групи. И пак, задавал съм го многократно към Вашите колеги…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Иванов.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: …като въпрос: изборите на БСП на хартия или на машина бяха проведени? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Госпожо Нинова – дуплика.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми колега Ненков, много криво сте ме разбрали. Разбирам – от четири години поне, много добре желанието Ви за подаване на ръка между ГЕРБ и БСП, познато ми е това. Днес сте ме разбрали обаче най-криво. Не Ви подаваме ръка и не Ви каним в този общ фронт за честни избори, защото Вие сте гарант за фалшивите избори. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Обърнах се към всички други – партии, граждански обединения, протестиращи честни и почтени българи, които искат да променим Вашия модел на управление.
Колега Жаблянов, това не е моделът на представителната демокрация, а моделът на мафиотско-олигархичното управление на държавата, оглавявано от правителствата на Бойко Борисов вече 10 години. Така че дори и следващите реплики, които направихте, доказват, че Вие не разбрахте за какво призовах – оспорвате числа, оспорвате цифри, за коя партия било, защо не било.
Колеги, става въпрос за България, не за тази или за онази партия. Става въпрос, че с това, което правите, години наред рушите устоите на държавността, на разделение на власти, на представителна демокрация, на авторитет на парламент и може би управлявате нелегитимно с фалшифицирани избори. Това е големият проблем на България. (Реплики от ГЕРБ.) И за това – също.
Освен за всички други основания и причини през тези години, ние не желаем с Вас да дадем тези гаранции за честни избори. Напротив, както казах, Вие сте гарант, че те пак ще бъдат опорочени. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Нинова.
Господин Летифов, по начина на водене.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря, господин Председателстващ.
Уважаеми колеги, процедурата ми по начина на водене е към Вас, господин Председателстващ, защото днешният дебат е изключително важен, той е пореден. Ние се възползваме всички от ветото на президента, за да се кажат още веднъж аргументите, които не бяха чути.
Водим този дебат, за да кажем, че тези текстове, които сме приели, този кодекс противоречи на Конституцията, водим този дебат, за да се чуят различните мнения и да напомним за пореден път, че са нарушени конституционни права на българските граждани. Но въпреки това Вие правите забележка на един народен представител – мой колега, какъв е бил неговият език или не бил неговият език. Това не е Ваша работа, господин Председателстващ.
Всеки народен представител има право свободно да изразява мнението си и ако той е нарушил Правилника, да го санкционирате. Това са народни представители, господин Председател, а не градински инструменти. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Затруднявам се да Ви отговоря, господин Летифов, защото ще изпаднем в крайност. (Шум и реплики от ДПС.) Аз мисля, че реагирах достатъчно възпитано и спокойно на изказването на господин Аталай, когото много уважавам, и точно заради това реагирах по този начин. Мисля, че Вие просто сте били разсеян по това време. (Реплики от ДПС.)
Заповядайте, господин Биков.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Има една тревожна тенденция – и в тези дебати, и в дебатите, когато приемахме Закона. Тази тенденция не е отсега, от няколко години е и показва, че въпросът за изборното законодателство и за осъществяването на изборния процес от технологичен въпрос на демокрацията започва да се превръща в идеологически. Вече започваме да се разделяме на идеологически принцип по отношение на това кой иска да има машинно гласуване, кой иска да има хартиено гласуване, кой е за смесено гласуване.
Моето лично мнение, аз специално, правя сериозен компромис изобщо, като подкрепям да има изобщо машини в изборния процес в България и ще Ви кажа защо. Това, че сте превърнали – Вие, и други политически сили, не само Вие, в мантра машинното гласуване, не означава, че то не носи рискове много по-големи, отколкото хартията.
Между другото, ще Ви уведомя, че в Съединените щати от години се води дебат за премахване на машинното гласуване, включително с аргумента, че то руши демокрацията, защото то е много рисково упражнение. Много лесно вече се хакват машини от разстояние, нищо че не са включени в интернет, много лесно – може да прочетете, и да гледате документални филми по този въпрос на американски журналисти за изборите в Америка, как IT специалист от разстояние 20 метра успява да блокира машината, как IT специалист от разстояние от 20 метра успява да манипулира машината и да ѝ каже каква бележка да извади след това. И това е факт.
Машинното гласуване, колеги, не е някаква чудотворна сила, която е перфектна. Ако беше така, най-вероятно щеше да бъде въведено навсякъде по света или поне в този свят, към който и ние, и Вие се стремим. Тук беше казано: ами ние експериментирахме, давайте да го въвеждаме цялостно. А отчитаме ли дали този експеримент беше успешен? Защото например в Холандия отчетоха, че техният експеримент е неуспешен (реплики от „БСП за България“) и в Норвегия, и решиха да не въвеждат машинно гласуване изобщо.
Между другото, дебатите в Съединените щати в момента, в които има потенциал за оспорване на изборите, една от причините е машинното гласуване и нежеланието на демократите да признаят това гласуване за легитимно.
Ние имаме по-голям проблем, отколкото Съединените щати – и с машинното, и с хартиеното гласуване, защото при нас доверието в изборния процес е сринато до много ниски нива. Една от причините за сриване на доверието в изборния процес е, че няколко месеца преди почти всички избори излизат най-различни партии и казват: тези избори са фалшифицирани, а те още не са минали.
Президентът на страната излиза и казва: изборите ще бъдат фалшифицирани. Този човек не разбира нищо от изборно законодателство, в неговия екип няма нито един човек, който да разбира от тази тема, защото по-голямата част от неговия екип са хора, на които допреди четири години им е било забранено със закон да се занимават с политика и очевидно са спазвали този закон.
Това, което е представата на господин Радев – Вашата представа е по-достоверна, защото Вие се занимавате реално с избори, но неговата представа е изключително сбъркана за изборния процес, затова как се печелят избори и така нататък. Това че Вие не можете да спечелите избори, невинаги е проблем на изборното законодателство.
Преди две седмици бяха проведени избори в малки населени места. Там се видя едно нещо: в България има само една национална партия, всички останали партии в България са регионални. Те са в състояние да издигнат свои кандидати и да направят истинска политическа кампания само в определени региони, включително и Българската социалистическа партия. Може би това е един от проблемите затова, че не може да спечелите достатъчно гласове, за да станете първа политическа сила. Оттам идват и призивите към останалите регионални партии – да направите отечествен фронт, понеже не може да спечелите изборите, да организирате един отечествен фронт от всички и да управлявате, така както го правихте 2013 – 2014 г. от позиция на втора политическа сила.
Проблемът обаче остава. Проблемът е, че ние продължаваме да внушаваме на българските граждани, че изборите са нечестни, че няма смисъл да гласуват. После се чудим защо част от тях не са отишли да гласуват. Ами след като от тази трибуна десет души казват: изборите нямат никакво значение, защото ще ги фалшифицират ГЕРБ, как очаквате да съберете хора, които да отидат да гласуват, въпреки че те са нечестни?
Още по-лошо – когато президентът го казва, как очаквате да тръгнат хората и да гласуват? Доверието е най-важното нещо в една демокрация, а доверието в изборния процес е фундаментът на представителната демокрация.
Не знам дали ние осъзнаваме какво правим с превръщането на този технологичен процес в идеологически. Щом сме ние, значи изборите са честни, щом не сме ние, значи са фалшифицирани, защото ние сме идеални и не можем да загубим избори. В демокрацията се губят избори и затова е добра система, защото там имаш право и да загубиш. В диктатурата нямаш право на загуба.
Аз ще Ви призова не към това да си стискаме ръцете, а госпожа Нинова разбра погрешно господин Ненков, ние имаме решение, че няма да се коалираме с БСП и сме го приели още преди три години, не сме го отменили и няма да го отменим. Така че никой не Ви е искал. Това, че госпожа Нинова се чувства искана от много страни, вече е неин проблем. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Но по отношение на изборите виждам намеци, че едва ли не изборите няма да бъдат признати, ако бъдат спечелени от ГЕРБ. Предвид политическата компетентност на Радев, смятам, че той е способен да направи подобно нещо и отсега се готви. Направим ли това, означава, че ще зачеркнем последните 30 години демокрация и ще зачеркнем цялата демократична традиция, която сме изграждали с изключително големи усилия, ще се върнем в нулева позиция и ще започнем отначало. Ако всички избори в България бяха фалшифицирани и манипулирани, вероятно във всички институции щеше да има само една политическа сила. Между другото, в редица средноазиатски и латиноамерикански страни машинното гласуване води до това. Там има една партия, има един вожд, а често този вожд се наследява от неговите преки наследници по биологична линия – с машинно гласуване.
Затова нека да останем в рамките на нормалния политически дебат, нека всеки да има свое мнение, нека да не фетишизираме определени изборни техники, нека да не лъжем хората, че има идеален изборен процес – където и да било. Навсякъде има проблеми, включително и в България. Нека да се опитаме да пазим доверието в изборния процес и по този начин да стимулираме максимално повече хора да упражнят правото си на глас. Оттам нататък нека българският народ да реши в каква посока да върви и да му оставим възможността за избор, а не да наричаме един милион избиратели на ГЕРБ, че са били купени, платени и са участвали във фалшификации. Това са прекалено много хора, за да бъдат организирани за фалшификации. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Биков.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (Нечленуващ в ПГ, от място): Може ли за процедура?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Реплика?
Трета реплика, заповядайте.
Кой искаше думата за процедура тук?
С усмивка не е, с вдигане на ръка, господин Жаблянов.
Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Биков, говорите за доверие в изборния процес. Няма как да има доверие в изборния процес, след като доверието в това Народно събрание е сведено до мижавите 7%. Пак накрая се сетихме, че трябва да променяме Изборния кодекс.
Сега какво Вие предизвиквате с искането на доверие в изборния процес? Правите паралелно въвеждане на двата вида избори в една секция – хартиено и машинно. Ще се обработват двата масива по два отделни начина и ще се обединяват в един протокол. Ами точно този хаос, който създавате с паралелното въвеждане, ще доведе до сриване на доверието в изборния процес.
От цялото Ви изказване, което беше изложено дълго и аргументирано, Вие казахте: не на машините. Вие казахте: ние искаме в момента да създадем този хаос, за да може на следващите избори да зачеркнем варианта машинно гласуване и да пристъпим само и единствено към хартиените бюлетини.
Уважаеми господа от мнозинството, когато в залата говорихте колко малко са използвани машините, този хаос го създадохте по време на европейските избори. Тогава въведохте цялата процедура по наемането на машини в последния момент, не обучихте секционните комисии и точно поради тази причина имаше секции, в които машините бяха ориентирани срещу комисиите и самите комисии призоваваха да не се използват машините.
Всичките тези паралелни въвеждания на двата вида гласуване ще доведат не до връщане на доверието в изборния процес, а точно на обратното. Признайте си, Вие не искате машини!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Клисурска.
Втора реплика, заповядайте.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Биков, искам да Ви репликирам и да Ви напомня за филма, в който Вие играхте преди около 7 – 8 месеца, а именно среднощното приемане на предложението на ДПС за машинно гласуване. Вие това подкрепихте и после се втурнахте по студиата да обяснявате колко е правилно. Пак една сутрин след около седем месеца Вие се събуждате и установявате, че няма нужда от машинно гласуване.
Ето този филм Вие трябва да обясните: как така изведнъж – след правени допитвания, след консултации, след достатъчно на брой обсъждания, Вие си променяте мнението? Това ли наричате Вие предвидимост на изборния процес, защото аз го наричам изпълнение на заповеди?!
И другото, което е: престанете да говорите за САЩ и как гласуват. Основният спор там не е за машинното гласуване, а е за гласуването по пощата, колега.
И още нещо. (Реплики: „Добра е забележката за пощата.“)
Да, точно така. Гледайте филма „Как се приема нова Конституция“, ще Ви бъде от полза. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Времето Ви изтече. Благодаря Ви.
Трета реплика? Не виждам.
Господин Биков.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Господин Председател! Уважаема госпожо Клисурска, аз Ви благодаря за репликата, защото ме подсетихте да се аргументирам защо има и хартия.
Сега имате възможност да преброите невалидните бюлетини. Ако имате само една машина и тя блокира, тогава няма да имате никаква възможност да преброите кой не е успял да упражни правото си на глас.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): При машината няма да има грешка!
ТОМА БИКОВ: Ако машината не работи, какво има? Ако машината блокира в средата на изборния ден? Ако се извие една огромна опашка отпред, защото се гласува много по-бавно на машина? (Реплики от „БСП за България“.) Вие продължавате да говорите с мантри, а не с аргументи.
По отношение на моята позиция – тя никога не се е променяла. Аз твърдя, че машинното гласуване носи редица рискове и ние трябва да отчитаме тези рискове.
През 2014 г. Вашата бивша съпартийка госпожа Мая Манолова, настоящ революционер и поет вече, въведе едновременно машинно и хартиено гласуване с група самодейци, които тогава участваха в писането на Изборния кодекс, не беше поканен нито един от седемте-осемте души в България, които разбират в дълбочина от изборния процес. Това, между другото, е един от нашите огромни проблеми на всички тук, че много рядко се обръщаме към тези малцина хора, които живеят в България и разбират наистина от изборно законодателство. Това е и наш, и Ваш грях.
Аз смятам, че ние трябва да проведем тези избори така, както вече сме решили, защото вероятно рискът да направим един още по-несъвършен закон е по-голям, отколкото да направим по-съвършен. Има малко време до изборите, нека всеки от нас се концентрира върху своите избиратели, да се опита да ги убеди да гласуват, да се опита да привлече негласуващите на своя страна и след това да си признаем изборните резултати едни други. Ние винаги сме ги признавали.
Можете да се върнете назад и да видите, че когато президентът Радев спечели изборите, ние бяхме сред първите, които отидохме и го поздравихме. Не казахме, че сме направили всичко прекрасно, обаче са го избрали него, защото Вие сте фалшифицирали изборите.
Затова нека да се опитаме да успокояваме хората, а не да ги вкарваме в хипотези и фикции. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Биков.
Господин Митев, имате думата за изказване.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители! Аз ще се върна все пак към мотивите на ветото, което обсъждаме днес. За съжаление, поредно вето, в което от юридическа гледна точка мотивите формално стават все по-слаби и по-слаби, и все по-несъстоятелни и неоснователни.
В пет точки президентът изразява несъгласието си към приетите изменения и допълнения на Изборния кодекс, като в точка пета – явно най-маловажна според президента, изтъква чисто процедурен момент, свързан с приемането на измененията в Изборния кодекс, а именно времето. Той твърди, че приетите изменения са само няколко месеца преди провеждането на редовни парламентарни избори и използва цитат от една от препоръките на Венецианската комисия. За съжаление обаче, нито цитатът е верен, нито пък заключението по отношение на времето на приемане на промените е правилно.
Венецианската комисия препоръчва да не се правят промени в изборното законодателство през последните шест месеца. В случая със Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс това е сторено преди шестмесечния срок, преди датата, в която би трябвало да се проведат редовните парламентарни избори. Тези промени са факт. Затова тази забележка и това възражение на президента няма как да бъдат възприети.
В мотивите си президентът се спира и на промените, които бяха направени в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, като в тези мотиви президентът практически си противоречи. Веднъж той казва, че споделя обществената необходимост от разширяване на различните форми на участие на гражданите в държавната власт и не отрича правото на преценка на парламента кои от тези форми да толерира и кои не, и едновременно с това казва: „Считам, че подобно палиативно разширяване на възможностите за пряка демокрация не дава повече възможности на гражданите да решават пряко въпроси от държавната власт.“
Кога е прав? Всеки може да прецени сам за себе си кое от двете твърдения е вярно и коя от двете тези застъпва президентът. Факт е обаче, че с това изменение действително бяха дадени повече възможности на избирателите да се произнасят по основни въпроси, свързани с държавната власт, с държавното управление и практически тези промени представляват една решителна форма по отношение на пряката демокрация в България.
Със съжаление констатирам, че президентът не е сигурен доколко тези промени са добри. Неговата позиция е неясна дали ги подкрепя или не, от неговите мотиви поне аз не можах да разбера това.
Друго от възраженията на президента е определянето на Информационно обслужване като дружество, което ще извършва компютърната обработка на резултатите от изборите. Факт е, многократно беше изтъквано при дебатите по Законопроекта, че 10 години подред единственият участник в конкурса за компютърна обработка е именно това държавно дружество с мажоритарно държавно участие. Дори да бяхме запазили стария режим, резултатът нямаше да бъде различен. При произвеждането на една нова процедура от този тип отново единственият кандидат щеше да бъде Информационно обслужване и отново Информационно обслужване щеше да спечели този конкурс.
Нещо повече. Нека не забравяме, че при едно друго мнозинство – от лявата част на залата, беше определена Българската народна банка, която е 100% с държавно участие – не вярвам някой да има съмнения в това, да организира процеса по отпечатване на бюлетините. Така че не виждам и по този въпрос да има проблеми с проектозаконодателното решение.
Честно казано, не мога да разбера логиката в противопоставянето по отношение на обединяването в протокола на недействителните, сгрешените и унищожените от секционната комисия бюлетини. Там президентът казва, че се създава необходимост от допълнителни технически операции, свързани със сумиране на общия брой на тези видове бюлетини, които следва да бъдат отразени в протоколите. Това е изцяло невярно и не отговаря на истината. Или президентът никога не е виждал протокол от изборите, или никога не си е правил труда да наблюдава изборния процес отблизо, но практически тази промяна в Закона ще облекчи секционните избирателни комисии. Факт е, че до този момент една голяма част от грешките – бих казал, че повече от половината грешки в протоколите и респективно в контролите, които са заложени от Централната избирателна комисия, се дължи именно на грешките, които допускаха секционните избирателни комисии, при попълване точно на тези данни. Данни, които противно на това, което е записано в мотивите на ветото, практически нямат особено значение по отношение на изборния процес и не носят със себе си такава информация, каквато се опитва да им се придаде.
Накрая основното възражение на президента е по отношение на начина на гласуване с машини и с хартиени бюлетини. Аз смятам, че това, което беше постигнато като разрешение, е справедливото разрешение. Справедливо, защото се дава възможност за избор на гражданите. Нека те да изберат дали начинът на гласуване с хартия е по-честен, дали начинът за гласуване с машини е по-добър. Нека всеки сам да прецени за себе си и да избере този начин за гласуване, който смята, че ще му осигури честен и справедлив вот.
Президентът в тази част казва, че държи на въвеждането само и изцяло на машинно гласуване, тъй като според него гласуването с хартиени бюлетини води до манипулиране на вота и изборни фалшификации. Означава ли това обаче, че вотът, с който беше избран господин Радев, е, цитирам: „манипулиран и изпълнен с изборни фалшификации“, защото той беше проведен изцяло, само и единствено с хартиени бюлетини. Там нямаше машинно гласуване. Практически самият президент си противоречи. Излиза, че когато той бива избран с хартиени бюлетини, те гарантират честен и справедлив вот без манипулации и фалшификации, когато обаче става дума за друг вид избор, изведнъж машините стават панацея за всички проблеми на изборното законодателство, а хартията води до манипулации и фалшификации. Това, естествено, е несериозно, неоснователно и няма как да бъде подкрепена тази част от ветото и мотивите, които са изказани от президента. Проблемът с манипулациите и фалшификациите не е в начина на гласуване, проблемът е основно преди гласуването и основно, за съжаление, в купуването на гласове, в контролирания и корпоративен вот, за който обаче президентът мълчи.
По изложените съображения нашата парламентарна група няма да подкрепи ветото и ще подкрепи повторното приемане на Закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Митев.
Има ли реплики? Не виждам.
Господин Хамид. (Реплика от народния представител Джейхан Ибрямов.)
Ще Ви дам думата, господин Ибрямов.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Уважаеми господин Председател, процедурата ми е по начина на водене и е насочена към Вас. Моля да четете Правилника и след изчерпване на процедурите по изказване, реплика, дуплика, да дадете думата за процедура. Беше заявена няколко пъти с вдигане на ръка, с вдигане на карта, с усмивка и така нататък. Даже си записахте, че процедурата е поискана с усмивка. Вместо това Вие дадохте думата на следващия народен представител да се изкаже.
Втората ми забележка е: не искам да допускате от тази трибуна неверни твърдения към моя приятел Биков. Не той е виновен за седемте процента авторитет на това Народно събрание. Всички знаем кой е виновен. Стегнете се малко! Не сме събота и не се намирате в Лом! (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ето тук отново ме предизвиквате към забележка. Останах с впечатлението – по първата част на процедурата, господин Хамид, че господин Жаблянов се отказва от процедурния въпрос, защото той… (Реплика от народния представител Валери Жаблянов.)
Не сте се отказали, господин… (Реплика от народния представител Валери Жаблянов.)
Аз Ви видях, но не видях да се подготвяте за изказване. (Силен шум и реплики. Реплика от народния представител Хамид Хамид.)
Добре, разбирам, господин Хамид.
А що се отнася до втората част от процедурата Ви към мен, господин Хамид… (Силен шум и реплики.)
Заповядайте, господин Жаблянов – процедура.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (Нечленуващ в ПГ): Процедурата ми е съвсем кратка, господин Председател. Половината от изказването на господин Биков не се чу, защото озвучаването не е добро. Може би трябва наистина да оправите микрофоните, тъй като освен че не се вижда, очевидно не се и чува. По такъв начин няма как да се повиши доверието в Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Господин Жаблянов, сетих се за една картинка – нали се сещате…? (Силен шум и реплики.)
Нека да увеличат микрофоните.
Бих помолил народните представители… Добре, свалихме защитните неща от микрофоните, за да се чува по-добре, но когато Вие сте далече от микрофоните, за мен също представлява трудност да чуя точно какво се казва.
Моля Ви, колеги, по-близо до микрофоните.
Продължаваме с изказванията.
Господин Ибрямов.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Господин Председател, уважаеми колеги! Ще се опитам да бъда на висотата на политическия дебат. Днес се чуха много призиви за доверие в този Изборен кодекс и в този закон, който разглеждаме, разбира се, и за това как някои колеги разбират от изборен процес, участват в изборите и правят избори от години. Ще кажа, колеги, ходете и правете избори. Оставете законодателите, които се чувстват като законодатели в тази зала, да творят закони, защото за някои колеги да твориш закони явно означава: вижте колко е мощен този закон, как защитава държавата. Един закон трябва да бъде в полза на хората, да бъде приет от хората и да се видят резултатите.
От мотивите, както и от дебатите в залата, когато разглеждахме тези изменения към Изборния кодекс, ясно заявихме, че това е Закон, който разрушава доверието в парламента, а и не само, това е деструктивен закон. Той е върнат като вето от президента в непълнота, защото има пропуски, уважаеми колеги! За нас това е ясно – пропуски по отношение да ползваш език, който знаеш. Ще се обоснова – език, който знаем, в европейска държава не може да се използва по време на избори. Ако господин Вебер, господин Доналд Туск, дори и госпожа Урсула фон дер Лайен по някаква случайност се кандидатират в България, те не могат да използват езика, който знаят, забележете, дори и с преводач, защото Изборният кодекс не го позволява, а говорим за доверие.
Когато България стана член на Европейския съюз, ние се солидаризирахме със законите на Европейския съюз, затова въвеждаме и синхронизации, само че явно, когато е угодно. Не разбирам този инат от управляващото мнозинство – да не можеш да използваш езика, който знаеш, в европейска държава.
Друг основен пропуск в този изборен кодекс – които са много, разбира се, е така наречената уседналост. Аз съм сигурен, че много малко хора знаят какво означава уседналост, тоест ограничаваш права на български граждани, които имат право на глас, само че противоречи на основния закон – без да им осигуряваш правото на глас, да гласуват там, където са.
Колеги, вчера с огромно внимание проследих дебатите в Комисията по правни въпроси. Основната причина, която се изтъкваше за въвеждането на хартиеното гласуване, е българските граждани да могат да упражнят правото си на глас. Осигурете го това право на глас! Уседналостта ограничава това право на глас и не дава възможност, както колегите се изразяват: ние носим отговорност. Не, колеги, това разрушава доверието както в този закон, който днес разглеждаме, така и в управляващите. Разбира се, когато разглеждаме изменение и допълнение и дебатираме по даден закон, ще кажете: ама това е отношение към властимащите, към различните власти. Когато „Движението за права и свободи“ подкрепя и изказва своите аргументи за даден закон, това е защото той е в полза на гражданите и на държавността.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля, завършете изказването.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: Това е нашето отношение изцяло към властта, уважаеми колеги! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Ибрямов.
Реплики? Няма.
Госпожо Александрова, имате думата.
АННА АЛЕКСАНДРОВА (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги! В мотивите си президентът посочва, че законодателят утвърждава комбинирането на машинен и хартиен вот като основно положение на изборния процес, с което той изразява резерви. Изразявам несъгласието си с мотивите на президента, тъй като в изборния процес, още в самото му приемане през 2014 г., е регламентирано в избирателната секция избирателят да може по свой избор да гласува с хартиена бюлетина или с бюлетина за машинно гласуване. Единствената промяна, която ние приехме, беше да осигурим машинно гласуване навсякъде, а не както действащата норма към този момент на чл. 206, ал. 1 от Изборния кодекс, че машинно гласуване има само в секциите, определени за него.
По този начин Политическа партия ГЕРБ отново се вслуша в искането на гражданите да осигури машинно гласуване навсякъде, като уредихме и множество специфични въпроси, свързани с въвеждането на машинното гласуване, непредвидени в Кодекса, които довеждат до една фрагментираност и несигурност в изборния процес.
Това се отбелязва и в Кодекса за добрите практики по изборните въпроси, където е посочено, че електронното гласуване трябва да се използва само ако е сигурно и надеждно. Трябва да може и да се гарантира, че системата ще издържи на умишлена намеса, ще може да функционира самостоятелно, както и ще е възможно да се провери дали функционира правилно.
В съвместното становище на Венецианската комисия и на Службата на ОССЕ за демократични институции и човешки права, прието на 7 февруари 2014 г. се посочва, че в Изборния кодекс се дава възможност за машинно гласуване чрез използване на електронни средства, ако гласоподавател избере да гласува така. Подчертано е, че въпреки че чл. 213 предоставя списък на някои общи принципи за тази алтернативна форма на гласуване, няма гаранция, че тези общи принципи ще бъдат изпълнени със специфичните правила, които са от основно значение за истински демократични и честни избори, проведени с тайно гласуване.
В тази връзка Комитетът на министрите на Съвета на Европа подчертава в своя препоръка, че електронното гласуване трябва да бъде така надеждно и сигурно, както и демократичните избори и референдуми, които не включват използването на електронни средства.
В точка 15 от Препоръките в Доклада на ограничената мисия на ОССЕ за наблюдение на предсрочните парламентарни избори през 2017 г. е посочено, че за да може своевременно да се подготви и приложи машинното електронно гласуване, правната рамка следва да бъде изменена. Посочено е, че трябва да се обмислят както разпоредбите, така и времето за достатъчно тестване, сертифициране и проверка, както отразиха и от опозицията.
Акцентирам върху всички тези препоръки, защото преди да приложим изцяло машинно гласуване, ние въведохме всяка една от тях, като законодателно закрепихме сертифицирането на устройствата за гласуване от Държавната агенция „Електронно управление“ съвместно с представители на Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология, като предвидихме след приключване на изборния ден при отчитане на машинното гласуване секционните избирателни комисии да сравняват данните, отчетени от техническото устройство за машинно гласуване, с отпечатаната контролна разписка, пусната в специалната кутия за машинно гласуване.
Това изменение го въведохме не само поради препоръките, но и поради факта, че в Доклада относно организацията и провеждането на избори за периода 2015 – 2017 г. на Централната избирателна комисия е констатирано, че девет секции не са представили контролна памет от машината за гласуване в районната избирателна комисия за обработка на резултатите и затова при отчитането са използвани данните от ръчното им прехвърляне от протоколите на секционните избирателни комисии, а в седем секции при въвеждане на данните от протоколите в районни избирателни комисии се е установило частично несъответствие между данните от контролната памет и отразените ръчно данни от машинното гласуване в протоколите на секционни избирателни комисии.
Подчертаваме, че внесохме това предложение и го приехме само за да може при пълното въвеждане на машинно гласуване да гарантираме точното отчитане на подадените гласове и че нито един избирател, който има право да гласува, няма да бъде лишен от възможността да упражни избирателното си право.
Не мога да се съглася и с изложената в мотивите теза на президента, че формално са обединени графите в секционните протоколи и това на практика не би улеснило работата на секционните избирателни комисии.
Следва да подчертая, че броят на унищожените, сгрешените и трите вида недействителни бюлетини е пренебрежимо нисък, малък, както подчертаха и от Доклада на Централната избирателна комисия на последните европейски избори за членове на Европейски парламент.
Колеги, само за да поясня: недействителните бюлетини по чл. 227 са забрана за ползване на възпроизвеждаща техника – мобилен телефон, фотоапарат и така нататък, за снемане на начина на гласуване, а недействителните бюлетини по чл. 228 са забрана за показване начина на гласуване. Недействителните по чл. 265, ал. 5 – номерът на бюлетината дали съответства на номера върху кочана, ако не съответства, бюлетината се обявява за недействителна.
Относно предложението за директно възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите на „Информационно обслужване“ АД ще кажа следното:
В мотивите си президентът констатира, че въвеждането на разпоредбата intuito personae, особено когато тя засяга нормативно установена компетентност на държавен орган, е в противоречие с конституционния принцип на правовата държава, а съсредоточаването на определени дейности в рамките на определено дружество не допринася за изпълнение на конституционните ангажименти.
Тук отново няма да се съглася с изложените твърдения, тъй като предложеното изменение е по аналогия с разпоредбата на чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс, където е регламентирано отпечатването на хартиените бюлетини от печатницата на Българската народна банка, която също е акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон. И бих задала риторичния въпрос: и с отпечатването на бюлетините ли се нарушават еднаквите правни условия за стопанска дейност? А нормата в противоречие ли е с конституционния принцип на правовата държава?
Ще подчертая, че на практика провеждането на конкурс за възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетини на Централната избирателна комисия за един-единствен участник ѝ отнема ресурс в най-натоварения период – преди произвеждането на съответния избор, и съществено забавя изпълнението на дейностите, които са свързани с подготовката на изборите, и е необходимо да бъдат изпълнени в най-кратък срок от насрочването им.
В заключение ще кажа, че се съгласявам с цитираните конституционни решения в мотивите на президента, а именно Решение № 4 на Конституционния съд от 1997 г. и Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г., където Конституционният съд нееднократно е подчертавал, че всеобщото равно и пряко избирателно право следва да бъде гарантирано при спазване на принципите на балансираност и равенство, което с предложените от нас изменения и допълнения целим. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Александрова.
Реплики? Няма реплики.
Госпожо Таскова, имате думата.
Заповядайте.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Госпожа Александрова може би се опита да върне дебата по темата за днешното обсъждано вето, но ние от „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ определено сме изумени от начина, по който едно и също се повтаря в тази зала в продължение на всяко едно обсъждане на Изборния кодекс. Изумени сме от преобръщането на политически позиции постоянно и неадекватността, с която тези политически позиции се защитават.
Какво имам предвид? Когато приемахме за първи път машините, ние от „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ категорично се обявихме против тях и казахме абсолютно всички проблеми, които ще последват. Наложи се дори да преподаваме урок какво е то хардуер, какво е то софтуер и как може да се манипулира много по-лесно от един хартиен протокол. Многократно сме правили предложения за въвеждане на видеонаблюдение в секциите след приключване на изборния ден, при отваряне на урните и броене на бюлетините, за да може всеки един български гражданин да е сигурен, че вотът му е преброен правилно и да наблюдава това на страницата на съответния ОИК или РИК. Това също беше отхвърлено.
Днес какво слушам? Аз оставам с впечатление, че тук не присъстват народни представители, които искат наистина да защитят правото на глас на българския гражданин, а специалисти по манипулиране и фалшифициране на избори. Специално се обръщам към колегите от БСП, които заявиха, че знаят как се фалшифицират и манипулират избори. Нека предадат наистина на компетентните органи всички свои сигнали, защото това е основополагащо за съществуването и за работата на държавата, колеги! Това кой ще управлява държавата и коя предизборна програма, и въобще управленска програма ще се изпълнява, предопределя абсолютно съдбата на всеки един български гражданин.
И в заключение искам да завърша с това, че машината няма да реши проблема на изборите, защото всички вече сме свидетели, че всъщност това наистина допринася за объркване, но ние ще подкрепим отново Закона и няма да подкрепим ветото. Бихме подкрепили ветото единствено и само ако то беше насочено в това да отпаднат машините, да започнем, да отворим дебата за електронно машинно преброяване на бюлетините, защото там са проблемите. Да започнем дебата за едно модерно, дистанционно, електронно гласуване, само това би повишило избирателната активност, само това би накарало много от младите хора да гласуват.
Това са съществените проблеми. Защото дали ще е с машина, или с хартия, това няма да мотивира нито един български гражданин да изрази своята воля. Така че, колеги, няма нужда да повтаряте едно и също. Аз като човек, изключително отговорен, следя всяко едно изказване и това вече го говорите от три години. Ако искате да внушите на българските граждани, че всичко е манипулирано, то, моля Ви, наистина извадете тези сигнали, те ще бъдат от полза за всяка една политическа партия и за всеки един български гражданин. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Таскова.
Реплики имате ли? Не виждам.
Продължаваме с изказването на господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Ще се опитам да бъда кратък и да говоря по същество за изложените мотиви по президентското вето. Темата, която не засегнахме, са мотивите във връзка с това, че президентът изразява опасение, че Централната избирателна комисия няма капацитет да се справи с определянето на техническите изисквания към програмната част на техническите устройства за машинно гласуване, от една страна, и, от друга страна, относно осигуряването на техническите устройства за машинно гласуване чрез тяхното закупуване или наемане.
Искам да Ви обърна внимание какви са действащите текстове, уважаеми народни представители, на Изборния кодекс и в момента и по този начин да опровергая тези мотиви, които са изложени в наложеното вето. В момента действащата редакция на чл. 18, ал. 1 предвижда, че отпечатването на хартиените бюлетини, забележете, машинното гласуване и свързаните с тях дейности се възлага и контролира от Централната избирателна комисия, а Министерският съвет, уважаеми народни представители, координира дейността на органите на изпълнителната власт във връзка с материално-техническото осигуряване на изборите. Министерският съвет отговаря и за разходите за подготовка и произвеждане на изборите, уважаеми народни представители.
Така че в случая тези опасения от страна на президента, изложени в мотивите му, че Министерският съвет всъщност бяга от отговорност, не отговарят на действащите текстове от Изборния кодекс. Това, което беше направено с приемането на този закон, е да се доразпишат съвсем ясно какви са компетентностите на Централната избирателна комисия и по отношение на осигуряването на техническите устройства, и по отношение на техническите изисквания, по отношение на програмното осигуряване на тези устройства. Съвсем ясно е, уважаеми народни представители, в този закон бе посочено, че и Държавната агенция „Електронно управление“, забележете, съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология удостоверяват съответствието на доставените технически устройства за машинно гласуване с изискванията на Закона.
Така че в заключение, уважаеми народни представители, искам да Ви призова да гласуваме „за“ повторното приемане на Закона. Мисля, че в днешния дебат голяма част от изложените мотиви от страна на президента бяха опровергани съвсем ясно и конкретно, макар че ние не водихме дебат по мотивите за това вето, а водихме дебат кой какво е направил през последните години, използвайки много манипулации. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ципов.
Реплики? Не виждам реплики.
Колеги, времето на групите е изчерпано. Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Ще подложа на повторно гласуване Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс.
Подлагам на повторно гласуване Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 17 септември 2020 г.
Гласували 213 народни представители: за 124, против 89, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Законът за изменение и допълнение на Изборния кодекс е повторно приет. Законът ще бъде изпратен на Президента на Републиката за обнародване в „Държавен вестник“ в седемдневен срок от получаването му съгласно чл. 101, ал. 3 от Конституцията.
Прекъсване за 30 минути.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моля да заемете местата си.
Продължаваме работата си.
Уважаема госпожо Таскова, имате думата за декларация от парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Поредна излязла статистика на Европейския съюз, която отново поставя България на едно от челните места – изключително стряскаща, изключително притеснителна: България е на челно място по детска смъртност! Това не е само за тази и за предходната година, това е проблем, който наблюдаваме вече от пет години. Казвам „стряскаща“, защото зад тези числа стоят всъщност детски животи.
Рискът за всяко дете, родено у нас, да почине още преди да е навършило 5 години, е със 70% по-висок от средния за Европейския съюз. По данни на Евростат от 2020 г. 15,5% са починалите за годината в България на всеки 1000 жители.
Всички партии – и парламентарно представени, и извън парламентарно представени, на думи поставят децата като приоритет в своите програми, а на практика мерки и резултати явно нямаме.
Същото е и с демографската криза. Предполагам, че си спомняте, че многократно съм викала вицепремиера, отговорен за демографската криза и икономическата политика, с въпрос какви мерки ще предприеме по тези ужасяващи факти. Отговорите до момента винаги са били: „Ще предприемем мерки.“
В трите държавни бюджета, приети от това Народно събрание, ние от ВОЛЯ предлагахме да се отдели помощ за образовани и пълнолетни родители – по 1000 лв. за първо дете, по 2000 лв. за второ родено дете, и по 3000 лв. за трето родено дете от тези семейства. Сега имаме инициатива за безплатни лекарства за пенсионери над 65 години и за деца до IV клас.
Никоя от партиите на този етап не взима отношение, освен ние от ВОЛЯ, а вече над 160 хиляди българи подкрепят тази инициатива. Ако държавата и днес не постави децата и семейството като основен приоритет, нищо друго няма значение. Няма нужда да връщам дебата и страстта, с която защитавахме тук изборния процес. По-важно е, а и винаги ще бъдат най-важното децата на България, защото това е бъдещето ни. Всъщност тази статистика идва, за да ни покаже, че вече е въпрос на национална сигурност наистина да работим за децата, въпреки че те не са избиратели.
Какво по-страшно от това да четем европейски доклади за висока детска смъртност в България, за огромен брой деца, растящи в бедност, за липса на профилактика и достъп до лекарства на нормални цени? България се топи, а пари за децата все няма.
Налага се спешно да чуем отговорите на следните въпроси: кога ще има реално безплатно детско здравеопазване? Какво се прави за профилактика на детското здраве? Факт е, че вече има деца и на по шест години, които са болни от диабет, от високо кръвно налягане, затлъстяване. Адекватна ли е политиката за здравето на жените и майките? С какво държавата подкрепя младите семейства, за да имат повече от едно дете? Това е важният дебат, който днес вече сме закъснели да проведем, но е изключително важен, и най-вече – този дебат да не остане само на думи, а от него да има бързи действия и конкретни резултати.
Ето защо от ВОЛЯ настояваме за изслушване на ресорния вицепремиер по демографската политика, както и на здравния министър. Наред с това смятаме за нужно министърът на здравеопазването да информира парламента за готовността на институциите за посрещане на евентуална вълна от COVID-19. Помните, че от тази трибуна още през месец февруари поставих този въпрос. Тогава не срещнах разбиране от по-голяма част от Вас, но впоследствие видяхме, че всъщност темата е изключително актуална и тя въобще не е отминала, а напротив – трябва да поговорим за това в каква готовност са и училища, и как ще премине учебната година, ако има наистина нови сътресения. Както и тогава казах: по-добре подготвени, отколкото впоследствие да се взимат някакви спешни прибързани мерки.
Видяхме също, че няма и взаимопомощ в рамките на Европейския съюз – всяка държава се наложи да се справя сама, затова смятам, че наистина е наложително да чуем какъв е планът.
Но нека се върнем към основното – тази тряскаща статистика за България. България е на челно място по детска смъртност, колеги! Мисля, че всички в тази зала, които сме се заклели да служим на интереса на народа си, си даваме сметка, че по-страшно от това може би няма, защото и здравето, и бъдещето на България, на цялата ни нация зависи от това какво ще бъде здравното състояние на децата ни.
Искаме да проведем разискване по чл. 105 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с питане по чл. 98, което ние от ВОЛЯ ще депозираме още днес към ресорния вицепремиер по икономическа и демографска политика, както и питане към здравния министър. За провеждането на разискванията по питането обаче знаете, че имаме нужда от 48 народни представители, които да припознаят децата като национален приоритет. За да задължим и вицепремиера, и министъра на здравеопазването да направят анализ какви са причините България да е на първо място по детска смъртност, за да задължим и вицепремиера, и министъра на здравеопазването да предприемат спешни мерки, да информират Народното събрание и да кажат какви са тези спешни мерки, наистина са нужни тези 48 подписа. Защото не можем да оставим това просто като констатация. Наистина ужасяващ, пагубен, катастрофален факт е за държавата ни!
Вярвам, че в тази зала има 48 народни представители, които, след като внесем питането, ще допълнят нашите 12 подписа и ще проведем този дебат, който е наистина важен за бъдещето на държавата ни. Искрено се надявам, че няма да оставите ВОЛЯ сама в тази изключително важна кауза. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Таскова.

Продължаваме с:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО.
Вносители – народният представител Пламен Христов и група народни представители.
Заповядайте, господин Атанасов, да представите Доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Председателю!
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, № 054-01-77, внесен от Пламен Трифонов Христов и група народни представители на 24 юли 2020 г.
На свое редовно заседание, проведено на 24 септември 2020 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, № 054-01-77, внесен от Пламен Трифонов Христов и група народни представители на 24 юли 2020 г.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от господин Пламен Христов, който в своето изложение поясни, че настоящата законодателна инициатива отговаря на необходимостта от превенция на здравето на децата до 18-годишна възраст чрез въвеждане на допълнително ограничение, свързано с употреба на изделия за пушене, различни от тютюневите изделия.
Мотивите, предизвикали необходимостта от законова промяна, са вредите, които продуктите, наподобяващи тютюневи изделия с неясен произход и неясна субстанция, могат да нанесат върху подрастващите. Този тип продукти стимулират децата да ги използват в неумерени количества, като ги консумират продължително време без прекъсване, а това засилва вредата върху живота и здравето им, както и пораждат нагласи, че пушенето е безвреден и приятен навик.
Вносителят поясни, че към регламентираната вече забрана в Закона за закрила на детето за продажба на деца на алкохолни напитки и тютюневи и свързаните с тях изделия се добавя и забраната за употреба от деца на този тип продукти, като изрично се добавя и „изделия за пушене, различни от тютюневи изделия“.
По отношение на контрола и налагането на административни наказания във връзка с новорегламентираната забрана Законопроектът препраща към Закона за административните нарушения и наказания, където ясно са посочени санкциите за непълнолетни и малолетни. Вносителят изрично подчерта, че целта е не да бъде санкционирано детето, а неблагоразумните родители, знаейки, че е предвидена санкция, която те могат да понесат заради децата си.
В края на изложението си господин Христов поясни, че се предлага в Допълнителните разпоредби легално определение на „изделия за пушене, различни от тютюневи изделия“, тъй като е с различно съдържание от определението „тютюневи и свързаните с тях изделия“ в Допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
По Законопроекта са постъпили становища от Министерството на икономиката, Държавната агенция за закрила на детето, Националната мрежа на децата, Коалицията за живот без тютюнев дим и Сдружението „България без дим“. Държавната агенция за закрила на детето подкрепя изцяло Законопроекта, а Министерството на икономиката посочва забележки, свързани с предложеното легално определение в Допълнителните разпоредби, като се позовава на съществуващото вече такова в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия“.
Коалиция за живот без тютюнев дим и Сдружение „България без дим“ – подкрепят изцяло разширяване на обхвата на забраната с включване на употребата на тютюневи и свързаните с тях изделия, но подчертава, че трябва да се предприемат необходимите законодателни мерки за осъществяването на адекватен и ефективен контрол, като в него се включат освен органите на Министерството на вътрешните работи и тези на дирекциите „Социално подпомагане“, кметовете, регионалните управления на образованието и регионалните здравни инспекции.
Националната мрежа на децата изразяват становище, че предложените изменения и допълнения, с добавянето на забрани и санкции, не защитават и опазват децата от тютюнопушене чрез правилните способи, а именно превенция и образователни методи.
В хода на дискусията участие взеха народните представители Весела Лечева, Георги Динев, Боряна Георгиева и Славчо Атанасов.
Народните представители Славчо Атанасов и Георги Динев изразиха пълна подкрепа на Законопроекта на първо гласуване, като подчертаха, че между първо и второ гласуване ще се внесат предложения за прецизиране на текстове. Господин Динев поясни, че в този срок ще бъде обсъден и казусът с необходимостта от нотификация на Законопроекта.
Госпожа Боряна Георгиева като изрази становище на пълна подкрепа на Законопроекта, обърна внимание на народните представители, че са длъжни да направят всичко необходимо, за да повлияят върху ограничението на потреблението на тютюна и нетютюневите изделия за пушене заради здравето на подрастващото поколение, а госпожа Весела Лечева поясни, че подкрепя принципно мотивите, свързани със загриженост по отношение на здравето на децата, но няма да участва в това гласуване, тъй като смята, че е необходимо допълнително становище, което да посочи подлежи ли на нотификация предложеният законопроект.
В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с 13 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, № 054-01-77, внесен от Пламен Трифонов Христов и група народни представители на 24 юли 2020 г.“
Благодаря Ви, колеги, че ме изслушахте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Господин Христов, имате думата за представяне на становището на вносител.
ПЛАМЕН ХРИСТОВ (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Законодателната инициатива на партия „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ е насочена към превенция на здравето на деца до 18-годишна възраст чрез въвеждане на допълнително ограничение за употреба, продажба и предлагане на изделия за пушене, различни от тютюневите изделия.
Господин Атанасов принципно представи нашия законопроект. Аз ще си позволя малко да вляза в детайли и да Ви припомня кои закони и нормативни уредби в момента регламентират точно тази тема, върху която ние сме се концентрирали в нашия законопроект.
Действащите текстове в Закона в момента са в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, като чл. 30, ал. 2, т. 3: „забранява се предлагането и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия на и от лица под 18 години.“ Тук ще насоча вниманието Ви по-специално към изделията за пушене, различни от тютюневите изделия, като определението за тях е, че: „те са изделия на базата растения, билки или плодове, които не съдържат тютюн, както и растения и вещества, забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и които може да бъдат консумирани, обърнете внимание, чрез процеса на горене“.
В Закона за закрила на детето се забранява предлагането и продажбата на алкохолни напитки, тютюневи и свързаните с тях изделия на деца и той отново препраща към Закона за тютюневите изделия.
От цитираното дотук става ясно, уважаеми дами и господа, че общото схващане и сред хората, с които се срещнахме, за да бъдем подтикнати да създадем този законопроект и да Ви го предложим за гласуване беше, че в обществото витае едно такова схващане, че към момента всички видове устройства – електронни цигари, ако можем така условно да ги наречем, са забранени за деца.
След това, което Ви цитирах обаче, можем да направим извода, че според българското законодателство на деца е забранено да се продават и предлагат тютюневи и нетютюневи изделия, които не съдържат никотин, и такива, на които принципът им на работа е чрез процеса на горене.
Какво се оказва? Изделията, които не са тютюневи например, тези, които са с течности, ароматизирани, плодови и така нататък, те не са тютюневи, тоест те не попадат под ударите на Закона, защото не съдържат никотин и се консумират не чрез процеса на горене. Тези устройства работят чрез процес на нагряване, чрез процес на изпаряване или кой знае какъв друг процес ще измисли научно-техническият прогрес в бъдеще, затова това дава една вратичка в Закона, от която се възползват недобросъвестни търговци и производители в България.
Накратко нашето предложение от „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ е да бъдат забранени и употребата на такъв тип устройства, на всички вещества и субстанции, които могат да бъдат консумирани чрез какъвто и да е процес на консумация. Въвеждаме забрана за употреба от деца, нещо на което до момента е забранена продажбата и предлагането, не е забранена употребата.
Защо забраняваме употребата? Логично е всички да си зададем въпроса и това беше основното, около което се въртяха нашите дискусии с многото и неправителствени организации. Защото, когато е забранена продажбата и предлагането, всички знаем, че нашите деца са най-изкушени от такъв тип продукти в дворовете на училищата – там не се продават, не се предлагат, но ако едно дете се е сдобило с тях извън двора на училището не е забранено да го ползва и директорите не могат да вземат никакви мерки по този въпрос.
Няма да Ви цитирам в точност текстовете, които предлагаме, за да не отнемам повече от времето на народните представители. Общо взето това е основното, което исках да представя като Законопроект.
Интересно е да се отбележи обаче каква е законовата регулация за всички, които желаят да предлагат на българския пазар, да внесат или да произвеждат такъв тип продукти. Законът урежда такива изделия в чл. 43к, че производителите, вносителите представят, забележете, в Министерството на икономиката, списък на всички съставки и техните количества на такива изделия, декларация, че изделието за пушене не съдържа растение или вещества, които могат да бъдат класифицирани като наркотични и следващият документ, който представят – дата за предоставяне на информацията по т. 1.
Министерството на икономиката е единственото министерство, което регистрира, допуска до пазара такъв тип продукти и съответно контролира. Контролът предвижда да бъде създаден един такъв регистър от Министерството на икономиката, който да поддържа всички такъв тип регистрирани продукти. Да си призная честно, без да имам претенции за изчерпателност, аз не успях да открия такъв поддържан регистър. Това, което е притеснително като факт, като последствие от това, че е ангажирано Министерството на икономиката – Министерството на икономиката няма орган от типа на РЗИ или, ако щете, дори и от Агенцията за храните, който да може да регулира и да контролира продажбата на тези продукти. От друга страна, не му е заложено в генезиса на това министерство да изследва дали тези продукти, когато ще се предлагат на българския пазар, са безвредни.
Така че изтъквайки всичко така в един малко по-свободен стил, аз искрено се надявам Вие всички да подкрепите нашата законодателна инициатива. Благодаря на всички колеги в Комисията, които я подкрепиха безпрекословно.
Благодаря и на колегите от БСП, които съм сигурен, че много искаха да я подкрепят. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Христов.
Откривам разискванията.
Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам желаещи.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето с № 054-01-77, внесен от народния представител Пламен Христов и група народни представители.
Гласували 101 народни представители: за 98, против 2, въздържал се 1.
Предложението е прието. (Ръкопляскания от „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“)
За процедура – заповядайте, госпожо Георгиева.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моля срокът между първо и второ гласуване да бъде две седмици. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Ще Ви запозная със съобщенията за парламентарен контрол на 9 октомври 2020 г., петък:
1. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов ще отговори на три въпроса от народните представители Емил Тончев; и Георги Михайлов (два въпроса) и на едно питане от народните представители Георги Михайлов, Георги Гьоков, Георги Йорданов, Десислав Тасков, Илиян Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Анна Славова.
2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на седем въпроса от народните представители Кристина Сидорова; Иван Валентинов Иванов; Кристиан Вигенин; Смиляна Нитова; Атанас Ташков; Михаил Христов; и Иван Ченчев и Румен Георгиев и на едно питане от народните представители Любомир Бонев, Никола Динков, Радослав Стойчев и Николай Иванов.
3. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева ще отговори на три въпроса от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева (два въпроса); и Валентина Найденова.
4. Министърът на вътрешните работи Христо Терзийски ще отговори на четири въпроса от народните представители Кристиан Вигенин; Антон Кутев, Стоян Мирчев и Явор Божанков; Красимир Богданов; и Теодора Халачева.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на шест въпроса от народните представители Красимир Янков (два въпроса); Лало Кирилов (два въпроса); Николай Иванов (два въпроса);
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на един въпрос от народния представител Ирена Анастасова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на два въпроса от народните представители Кристина Сидорова; и Жельо Бойчев;
- министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Кристиан Вигенин;
- министърът на вътрешните работи Христо Терзийски – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Джейхан Ибрямов;
- министърът на финансите Кирил Ананиев – на един въпрос от народния представител Крум Зарков; и на един въпрос с писмен отговор от народните представители Лало Кирилов, Красимир Янков, Валери Жаблянов, Николай Иванов, Димитър Стоянов и Георги Андреев.
Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- един въпрос от народния представител Георги Търновалийски към министъра на финансите Кирил Ананиев;
- един въпрос от народния представител Георги Гьоков към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов.
Следващо редовно пленарно заседание – 9 октомври 2020 г. от 9,00 ч. съгласно приетата Програма за работа.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 12,47 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председател:
Емил Христов

Секретари:
Александър Ненков
Слави Нецов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ